LOKALPLAN 100. Del af Maglegård kvarter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LOKALPLAN 100. Del af Maglegård kvarter"

Transkript

1 LOKALPLAN 100 Del af Maglegård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997

2 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres større udstykninger eller større bygge- og anlægsarbejder, herunder nedrivning af bygninger, og når forældede byplanvedtægter skal moderniseres. HVAD ER EN LOKALPLAN? En lokalplan består af to dele - en redegørelse for planen og planens juridiske bestemmelser. Formålet med redegørelsen er at orientere kommunens borgere og andre interesserede om den planlagte udvikling. I redegørelsen for planen beskrives de eksisterende forhold i området. Lokalplanens indhold og dens forhold til den øvrige planlægning beskrives. Desuden forklares lokalplanens retsvirkninger. Den juridiske del indeholder de bestemmelser, der efter lokalplanens vedtagelse er bindende for grundejerne og brugerne. Lokalplanens bestemmelser er udformet som paragraffer og suppleret med kortbilag, og kommunen tinglyser lokalplanen på alle ejendomme inden for planens område.

3 REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN NR. 100 Del af Maglegård kvarter BAGGRUND I Gladsaxe Kommune blev der i perioden fra midten af 1940 erne til midten af 1960 erne udarbejdet og godkendt byplanvedtægter for afgrænsede områder af kommunen. Efter kommuneplanlovens ikrafttræden i 1977 udarbejdes der ikke længere byplanvedtægter, men lokalplaner. Byplanvedtægterne, der fastlægger anvendelses- og bebyggelsesregulerende bestemmelser mv. er dog fortsat gældende, indtil de med tiden afløses af lokalplaner. Byplanvedtægterne indeholder i mange tilfælde forældede bestemmelser og bestemmelser, der er i strid med kommuneplanens rammer for lokalplanlægning, hvilket giver anledning til en række administrative problemer. Byrådet har derfor besluttet at lade udarbejde lokalplaner, som udmønter kommuneplanens rammebestemmelser i et juridisk bindende administrationsgrundlag. Denne lokalplan er et led i en række af lokalplaner, som vil blive udarbejdet for at afvikle de forældede byplanvedtægter. Baggrunden for denne lokalplan er således et ønske om at føre plangrundlaget ajour. Der bliver dog indført en reduceret bygge- og beskyttelseslinie på ejendommene langs de omgivende, sårbare naturområder. Når lokalplanen træder i kraft, vil Småhusreglementets bestemmelser generelt være gældende i åben-lav boligområderne. I lokalplanen samles alle bestemmelser vedrørende anvendelses- og byggemuligheder mv. Denne forenkling vil ikke alene få betydning for den kommunale administration af byggesager. Forenklingen vil i lige så høj grad få betydning for borgerne, når godkendelsesproceduren for byggesager kan klares ved en anmeldelse, jf. Småhusreglementet, eller ved en forenklet sagsbehandling, jf. lokalplanen. OMRÅDE Området afgrænses mod vest af Høje Gladsaxe Vej, mod syd og øst af grænsen til Københavns Kommune (Utterslev Mose), mod øst yderligere af grænsen til rækkehusene ved Mosekrogen og af Lauggårds Allé. Endvidere af grænsen til rækkehusene ved Maglekrogen og Maglestien, og herfra mod nord af Maglegårds Allé. Endelig danner Gladsaxevej lokalplanområdets afgrænsning mod nord, bortset fra ejendommene Gladsaxevej Området omkring Magle Torv, som er omfattet af lokalplan nr , indgår ikke i lokalplanen. Se kortbilag nr. 1. Lokalplanområdet udgør størsteparten af Maglegård kvarter, nemlig det store relativt homogene åben-lav boligområde i kvarteret.

4 Omkring 1920 blev de to gårde Maglegård og Grønnemosegård udstykket til parcelhusgrunde. Grundene blev bebygget over en lang årrække, og først i 50 erne var området næsten færdigudbygget. I dag er området præget af mange Bedre Byggeskik -huse og murermesterhuse. Eksistensen af disse huse skyldes dels forskønnelsesforeningens indsats i 20 erne og de servitutter, som var gældende frem til Boligvejene er tillige præget af deres grønne karakter, et element som lokalplanen tilskynder til at opretholde og styrke. Området grænser op til Utterslev Mose og Høje Gladsaxe Parken, som er attraktive naturområder for beboerne. Lokalplanområdet omfatter ca. 880 ejendomme. LOKALPLANENS INDHOLD Lokalplanen fastlægger bestemmelser, som bevarer og styrker områdets karakter som attraktivt villaområde. Lokalplanområdet opdeles i tre underområder, som er afgrænset efter anvendelsen. Se kortbilag nr. 1. Betegnelserne for områdernes anvendelse defineres således: - ved åben-lav boligbebyggelse forstås villabebyggelse til helårsbeboelse, - ved et område til offentligt formål forstås i denne lokalplan et område til daginstitution (område 2), - ved fritidsformål forstås et område med offentlig adgang, og i denne lokalplan med en daginstitution beliggende i en del af området. Område 1, åben-lav boligområdet Området må anvendes til boligformål med fritliggende beboelsesbygninger i højst 1 etage med udnyttelig tagetage indeholdende én bolig til helårsbeboelse. Bebyggelsesprocenten, som er etagearealets procentvise andel af grundarealet, må ikke overstige 25. Til hver bolig skal der reserveres plads til mindst 2 parkeringspladser. I området vil det med byrådets særlige godkendelse være muligt at etablere boligfællesskaber, f.eks. indrettet særligt til ældre og handicappede. Bofællesskab kan være en løsning for de ældre, der ønsker at blive boende i lokalplanområdet, men som på grund af alderdomsproblemer har behov for en mere hensigtsmæssig bolig med hensyn til størrelse, vedligeholdelse og indretning. Bofællesskaber skal inden for rammerne af 1 normal bolig i princippet bestå af en række ældreboligenheder med et fælles opholdsrum og køkkenfaciliteter med mulighed for fælles madlavning. En indretning til bofællesskab kræver byrådets særlige godkendelse, fordi en række bestemmelser skal være opfyldt: - Kommuneplanens, lokalplanens og bygningsreglementets bestemmelser skal være opfyldt. - Boligen skal ved eventuelle tilbygninger stadig fremstå som 1 bolig. - Boligen skal være indrettet, så den overholder de almindelige krav til en bolig for ældre og handicappede. Endelig skal initiativet til etablering af et bofællesskab komme fra én eller flere ældre i lokalplanområdet. Der kan etableres erhverv i området efter byrådets nærmere godkendelse i hvert enkelt tilfælde. 4

5 Område 2, Højmarksvej Området fastlægges fortsat anvendt til offentligt formål, daginstitution og til ungdomsformål. Område 3, Garhøj Området må anvendes til fritidsformål, grønt område samtidig med at den eksisterende lovlige anvendelse, i dette tilfælde børnehaven Garhøj, kan fortsætte som hidtil. Nybyggeri og terrænregulering inden for en afstand af 100 m fra den fredede gravhøjs fod kan kun ske efter dispensation fra naturbeskyttelseslovens bestemmelser. BYGGE- OG BESKYTTELSESLINIER Med henblik på at sikre de rekreative værdier, hvad angår Utterslev Mose og den fredede Høje Gladsaxe Park, fastlægges en reduceret bygge- og beskyttelseslinie langs lokalplanområdets afgrænsning til disse naturområder. Utterslev Mose er i øvrigt under fredning. Byggelinien tager sigte på fremtidigt byggeri og vil i det store og hele tage udgangspunkt i det eksisterende byggeris beliggenhed i forhold til naturområderne. Placeringen af en reduceret beskyttelseslinie (byggelinie) er vist på kortbilag nr. 2. 5

6 Beskyttelseslinien er godkendt af Miljø- og energiministeriets skov- og naturstyrelse i forbindelse med lokalplanens endelige vedtagelse. BEVARING AF BEPLANTNING Lokalplanen har en bestemmelse, der tilsigter, at det grønne præg langs vejene bibeholdes i form af grønne forhaver og tilbageholdenhed ved træfældning. TRAFIK Alle veje i lokalplanområdet, bortset fra Gladsaxevej, Maglegårds Allé, Mars Allé samt Grønnemose Allé øst for Mars Allé, er lokalveje, som vil kunne ombygges til stilleveje eller lege- opholdsveje efter kommunens vejledning Trafiksanering på beboerinitiativ - fartdæmpning af lokalveje. ANDEN PLANLÆGNING Lokalplanen respekterer de i kommuneplanen fastlagte generelle rammebestemmelser og rammebestemmelserne for de berørte enkeltområder 16.B.1, 16.D.4 og 16.F.1. Inden for lokalplanområdet ophæves byplanvedtægt nr. 17 for de ejendommes vedkommende, som har været omfattet af byplanvedtægten. Endvidere ophæves lokalplanerne nr og i deres helhed. FREMLÆGGELSE OG VEDTAGELSE Forslaget til lokalplan blev vedtaget af Byrådet den og har været offentligt fremlagt i perioden fra den til den Byrådet modtog 21 tilkendegivelser, heraf 2 fra overordnede myndigheder. I 7 tilkendegivelser blev gjort indsigelse imod bestemmelsen om bygge- og beskyttelseslinien. I 9 tilkendegivelser blev gjort indsigelse imod forslagets bestemmelse om bevaring af bebyggelse. I 10 tilkendegivelser blev gjort indsigelse imod andre bestemmelser, blandt andet mindstegrundstørrelse, oplag af lystbåde, parabolantenner, antal overkørsler. Byrådets behandling af tilkendegivelserne medførte et mindre antal ændringer, hvoraf den væsentligste var, at bestemmelsen om bevaring af bebyggelse bortfaldt. RETSVIRKNINGER Efter byrådets offentlige bekendtgørelse af lokalplanens endelige vedtagelse har lokalplanen retsvirkninger, som beskrevet i 13. 6

7 LOKALPLAN NR. 100 Del af Maglegård kvarter I henhold til lov om planlægning (lovbekendtgørelse nr. 746 af ) fastsættes følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område: 1 LOKALPLANENS FORMÅL Denne lokalplan har til formål: at sikre området som et attraktivt åbent-lavt boligområde at sikre villavejenes grønne karakter at sikre de rekreative værdier i Utterslev Mose og Høje Gladsaxe Parken at ophæve de utidssvarende byplanvedtægtsbestemmelser. 2 OMRÅDE OG ZONESTATUS 2.1 Lokalplanens område, der er beliggende i byzone, afgrænses som vist på kortbilag nr Lokalplanens område opdeles i områderne 1, 2 og 3, som vist på kortbilag nr. 1. Område 1 omfatter følgende matr. nr., alle af Buddinge: 2 k, 2 l, 2 m, 2 n, 2 o, 2 p, 2 q, 2 r, 2 s, 2 t, 2 u, 2 v, 2 al, 2 am, 2 an, 2 ao, 2 ap, 2 aq, 2 ar, 2 as, 2 at, 2 au, 2 av, 2 ax, 2 ay, 2 az, 2 aæ, 2 bg, 2 bh, 2 bi, 2 bk, 2 bl, 2 bm, 2 bn, 2 bo, 2 bp, 2 bq, 2 br, 2 bs, 2 bt, 2 bu, 2 bv, 2 by, 2 bz, 2 bæ, 2 bø, 2 ca, 2 cb, 2 cy, 2 cz, 2 cæ, 2 cø, 2 da, 2 db, 2 dc, 2 dd, 2 de, 2 df, 2 dg, 2 dh, 2 di, 2 dk, 2 dl, 2 dn, 2 do, 2 dp, 2 dq, 2 ds, 2 dt, 2 du, 2 dv, 2 dx, 2 eb, 2 ec, 2 ed, 2 ee, 2 ef, 2 eg, 2 eh, 2 ei, 2 ek, 2 el, 2 em, 2 en, 2 eo, 2 ep, 2 eq, 2 er, 2 es, 2 eu, 2 ev, 2 ex, 2 ey, 2 ez, 2 eæ, 2 eø, 2 fa, 2 fb, 2 fc, 2 fd, 2 fe, 2 ff, 2 fs, 2 ft, 2 fu, 2 fø, 2 ga, 2 gb, 2 gc, 2 ge, 2 gf, 2 gg, 2 gs, 2 gt, 2 gu, 2 gv, 2 gx, 2 gy, 2 gz, 2 gæ, 2 ha, 2 hb, 2 he, 2 hh, 2 hi, 2 hk, 2 hl, 2 hm, 2 ia, 2 ir, 2 it, 2 iu, 2 iv, 2 ix, 2 iy, 2 iz, 2 iæ, 2 kb, 2 kc, 2 kd, 2 ke, 2 kf, 2 kg, 2 kh, 2 ki, 2 kk, 2 kl, 2 km, 2 kn, 2 kp, 2 kq, 2 kr, 2 ks, 2 kt, 2 ku, 2 kv, 2 kx, 2 ky, 2 kz, 2 lc, 2 ld, 2 lh, 2 lk, 2 lp, 2 lq, 2 lr, 2 ls, 2 qh, 2 qi, 2 qk, 2 ql, 2 qs, 3 k, 3 l, 3 m, 3 n, 3 o, 3 p, 3 q, 3 r, 3 s, 3 t, 3 u, 3 x, 3 y, 3 z, 3 æ, 3 ø, 7

8 8 3 aa, 3 ab, 3 ac, 3 ad, 3 ae, 3 af, 3 ag, 3 ah, 3 ai, 3 ak, 3 al, 3 am, 3 an, 3 ao, 3 ap, 3 aq, 3 ar, 3 as, 3 at, 3 au, 3 av, 3 ax, 3 ay, 3 az, 3 aæ, 3 aø, 3 ba, 3 bb, 3 bc, 3 bd, 3 be, 3 bf, 3 bg, 3 bh, 3 bi, 3 bk, 3 bl, 3 bm, 3 bn, 3 bo, 3 bp, 3 bq, 3 br, 3 bs, 3 bt, 3 bu, 3 bv, 3 bx, 3 bz, 3 bæ, 3 bø, 3 ca, 3 cb, 3 cc, 3 cd, 3 ce, 3 cf, 3 ci, 3 ck, 3 cl, 3 cm, 3 cn, 3 co, 3 cp, 3 cq, 3 cr, 3 cs, 3 ct, 3 cu, 3 cx, 3 cy, 3 cz, 3 cæ, 3 cø, 3 da, 3 db, 3 dc, 3 dd, 3 de, 3 df, 3 dg, 3 dh, 3 di, 3 dk, 3 dl, 3 dm, 3 dn, 3 do, 3 dp, 3 dr, 3 ds, 3 dt, 3 du, 3 dv, 3 dx, 3 dy, 3 dz, 3 dæ, 3 dø, 3 ed, 3 ee, 3 ef, 3 eg, 3 eh, 3 ei, 3 ek, 3 el, 3 ep, 3 eq, 3 er, 3 es, 3 et, 3 ev, 3 ex, 3 ey, 3 ez, 3 eæ, 3 eø, 3 fa, 3 fb, 3 fc, 3 fd, 3 fe, 3 ff, 3 fg, 3 fh, 3 fi, 3 fk, 3 fl, 3 fm, 3 fo, 3 fp, 3 fq, 3 fr, 3 fs, 3 ft, 3 fu, 3 fv, 3 fx, 3 fy, 3 fz, 3 fæ, 3 fø, 3 ga, 3 gb, 3 gc, 3 gd, 3 ge, 3 gf, 3 gg, 3 gh, 3 gk, 3 gl, 3 gm, 3 gn, 3 go, 3 gp, 3 gq, 3 gr, 3 gs, 3 gt, 3 gu, 3 gv, 3 gx, 3 gy, 3 gz, 3 gæ, 3 gø, 3 ha, 3 hb, 3 hc, 3 hd, 3 he, 3 hf, 3 hg, 3 hh, 3 hi, 3 hk, 3 hl, 3 hm, 3 hn, 3 ho, 3 hp, 3 hq, 3 hr, 3 hs, 3 ht, 3 hu, 3 hv, 3 hx, 3 hy, 3 hz, 3 hæ, 3 hø, 3 ia, 3 ib, 3 ic, 3 ie, 3 ih, 3 ii, 3 ik, 3 il, 3 im, 3 in, 3 io, 3 ip, 3 iq, 3 ir, 3 is, 3 it, 3 iu, 3 iv, 3 ix, 3 iy, 3 iz, 3 iæ, 3 iø, 3 ka, 3 kb, 3 kc, 3 kd, 3 ke, 3 kf, 3 kg, 3 kh, 3 ki, 3 kk, 3 kl, 3 km, 3 kn, 3 ko, 3 kp, 3 kq, 3 kr, 3 ks, 3 kt, 3 ku, 3 kv, 3 kx, 3 ky, 3 kz, 3 kæ, 3 kø, 3 la, 3 lb, 3 lc, 3 ld, 3 le, 3 lf, 3 lg, 3 lh, 3 li, 3 lk, 3 ll, 3 lm, 3 lp, 3 lq, 3 lr, 3 ls, 3 lt, 3 lu, 3 lv, 3 lx, 3 ly, 3 lz, 3 læ, 3 lø, 3 ma, 3 mb, 3 mc, 3 md, 3 mf, 3 mg, 3 mh, 3 mn, 3 mo, 3 mp, 3 mq, 3 mr, 3 ms, 3 mt, 3 mu, 3 mv, 3 mx, 3 my, 3 mz, 3 mæ, 3 mø, 3 na, 3 nb, 3 nc, 3 nd, 3 nf, 3 nl, 3 nø, 3 of, 3 og, 3 oh, 3 ok, 3 om, 3 on, 3 oo, 3 op, 3 oq, 3 or, 3 os, 3 qe, 3 qh, 3 re, 3 rg, 3 ri, 3 rk, 3 rn, 3 rp, 3 rs, 3 rt, 3 ru, 3 rv, 3 rø, 3 se, 3 sr, 3 st, 3 su, 3 sy, 3 sz, 3 sæ, 3 sø, 3 tc, 3 td, 4 a, 4 b, 4 c, 4 d, 4 e, 4 f, 4 g, 4 h, 4 i, 4 k, 4 l, 4 m, 4 n, 4 o, 4 p, 4 q, 4 r, 4 s, 4 t, 4 u, 4 v, 4 x, 4 y, 4 z, 4 æ, 4 ø, 4 aa, 4 ab, 4 ac, 4 ad, 4 ae, 4 af, 4 ag, 4 ah, 4 ai, 4 ak, 4 al, 4 am, 4 an, 4 ao, 4 ap, 4 aq, 4 ar, 4 as, 4 at, 4 au, 4 av, 4 ax, 4 ay, 4 az, 4 aæ, 4 aø, 4 ba, 4 bb, 4 bc, 4 bd, 4 be, 4 bf, 4 bg, 4 bh, 4 bi, 4 bk, 4 bl, 4 bm, 4 bn, 4 bo, 4 bp, 4 bq, 4 br, 4 bs, 4 bu, 4 bv, 4 bx, 4 by, 4 bz, 4 bæ, 4 bø, 4 ca, 4 cb, 4 cc, 4 cd, 4 ce, 4 cf, 4 cg, 4 ch, 4 ci, 4 cl, 4 cm, 4 cn, 4 co, 4 cp, 4 cq, 4 cr, 4 cs, 4 ct, 4 cu, 4 cv, 4 cx, 4 cy, 4 cz, 4 cæ, 4 cø, 4 da, 4 db, 4 dc, 4 dd, 4 de, 4 df, 4 dg, 4 dh, 4 di, 4 dk, 4 dl, 4 dm, 4 dn, 4 do, 4 dp, 4 dq, 4 dr, 4 ds, 4 dt, 4 du, 4 dv, 4 dx, 4 dy, 4 dz, 4 dæ, 4 dø, 4 ea, 4 eb, 4 ec, 4 ed, 4 ee, 4 ef, 4 eg, 4 eh, 4 ei, 4 ek, 4 el, 4 em, 4 en, 4 eo, 4 ep, 4 eq, 4 er, 4 es, 4 et, 4 eu, 4 ev, 4 ex, 4 ey, 4 ez, 4 eæ, 4 eø, 4 fa, 4 fc, 4 fd, 4 ff, 4 fg, 4 fh, 4 fi, 4 fk, 4 fl, 4 fm, 4 fn, 4 fo, 4 fp, 4 fq, 4 fr, 4 fs, 4 ft, 4 fu, 4 fv, 4 fx, 4 fz, 4 fæ, 4 fø, 4 ga, 4 gb, 4 gc, 4 gd, 4 ge, 4 gf, 4 gg, 4 gh, 4 gk, 4 go, 4 gp, 4 gt, 4 gu, 4 gv, 4 gx, 4 gy, 4 gz, 4 gæ, 4 gø, 4 ha, 4 hb, 4 hc, 4 hd, 4 he, 4 hf, 4 hg, 4 hh, 4 hi, 4 hk, 4 hl, 4 hm, 4 hn, 4 ho, 4 hp, 4 hq, 4 hr, 4 hs, 4 ht, 4 hu, 4 hv, 4 hx, 4 hy, 4 hz, 4 hæ, 4 hø, 4 ia, 4 ib, 4 ic, 4 id, 4 ie, 4 if, 4 ig, 4 ih, 4 ii, 4 ik, 4 il, 4 im, 4 in, 4 io, 4 ip, 4 iq, 4 ir, 4 is, 4 it, 4 iu, 4 iv, 4 ix, 4 iy, 4 iz, 4 iæ, 4 iø, 4 ka, 4 kb, 4 kc, 4 kd, 4 ke, 4 kf, 4 kg, 4 kh, 4 ki, 4 kk, 4 kl, 4 km, 4 kn, 4 ko, 4 kp, 4 kq, 4 kr, 4 ks, 4 kt, 4 ku, 4 kv, 4 kx, 4 ky, 4 kz, 4 kæ, 4 kø,

9 4 la, 4 lb, 4 lc, 4 ld, 4 le, 4 lf, 4 lg, 4 lh, 4 li, 4 lm, 4 ln, 4 lo, 4 lp, 4 lq, 4 lr, 4 lt, 4 lu, 4 læ, 4 lø, 4 ma, 4 mb, 4 mc, 4 md, 4 me, 4 mf, 4 mg, 4 ml, 4 mm, 4 mn, 4 mp, 4 mq, 4 mr, 4 ms, 4 mt, 4 mu, 4 my, 4 mz, 4 mæ, 4 mø, 4 na, 4 nb, 4 nc, 4 nd, 4 ne, 4 ng, 4 nh, 4 ni, 4 nl, 4 nm, 4 nn, 4 no, 4 np, 4 nq, 4 nr, 4 ns, 4 nt, 4 nu, 4 nv, 4 nx, 4 ny, 4 næ, 4 ob, 4 oc, 4 od, 4 oe, 4 og, 4 ok, 4 ol, 4 op, 76 k, 76 l, 76 m, 77 b, 77 c, 77 d, 77 e, 77 g, 108. Område 2 omfatter følgende matr. nr., alle af Buddinge: 2 fi, 2 fk, 2 iø. Område 3 omfatter følgende matr. nr., alle af Buddinge: 4 gs, 4 lz, 4 mo. 3 OMRÅDETS ANVENDELSE 3.1 Område 1, åben-lav boligområdet Området må kun anvendes til boligformål, åben-lav boliger til helårsbeboelse På den enkelte parcel må der kun opføres 1 fritliggende beboelsesbygning og indrettes 1 bolig. Med byrådets særlige godkendelse vil det dog være muligt at etablere bofælleskaber f.eks. indrettet for ældre og handicappede Inden for område 1 kan opføres eller indrettes bebyggelse til formål, som er fælles for områdets beboere, såsom daginstitutioner o.l Byrådet kan efter ansøgning i hvert enkelt tilfælde tillade, at der i beboelsesbygninger drives erhvervsvirksomhed under forudsætning af: - at virksomheden drives af den, der bebor den pågældende ejendom, - at virksomheden kun optager et bruttoetageareal på højst 25% af boligens etageareal, - at virksomheden ikke i væsentligt omfang opsøges af publikum og ikke ved støj, trafik og lignende er til gene for de omkringboende, - at virksomheden efter byrådets skøn kan drives på en sådan måde, at ejendommens karakter af beboelsesejendom ikke forandres ej heller ved skiltning, oplag og lignende, og at områdets karakter af boligområde ikke brydes Byrådet kan, uden udgift for kommunen, med 3 måneders varsel tilbagekalde en tilladelse efter til særlig benyttelse af en del af ejendommen, hvis det viser sig, at anvendelsen ved til- og frakørsel, ved parkering på ejendommen eller vejen, ved æn- 9

10 dring af ejendommens udseende eller på anden måde efter byrådets skøn giver større gener end forudsat ved meddelelsen af tilladelsen Inden for området må der i øvrigt ikke forekomme aktiviteter, der medfører ulemper for de omkringboende eller bryder områdets karakter af boligområde. 3.2 Område 2, Højmarksvej Området må kun anvendes til offentligt formål, daginstitution og ungdomsformål. 3.3 Område 3, Garhøj Området må kun anvendes til fritidsformål, grønt område. 4 UDSTYKNINGER 4.1 Ingen ejendom inden for lokalplanens område må udstykkes med en mindre størrelse end 800 m². 4.2 Ved koteletbensudstykninger skal koteletbenets bredde være mindst 4 m. 4.3 Grunde skal gives en form, der efter byrådets skøn sikrer mulighed for hensigtsmæssig bebyggelse og udnyttelse af friarealerne. 5 BEBYGGELSENS OMFANG OG PLACERING 5.1 Område 1, åben-lav boligområdet Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må ikke overstige Bebyggelse må højst opføres med 1 etage og udnyttelig tagetage, og bebyggelsens højde over terræn må ikke overstige 8,5 m Beboelsesbygninger må ikke placeres nærmere vej end 5 m fra skel mod denne. 5.2 Område 2, Højmarksvej Bebyggelsesprocenten for området under ét må ikke overstige

11 5.2.2 Bebyggelse må højst opføres med 1 etage. 5.3 Område 3, Garhøj Bebyggelsesprocenten for området under ét må ikke overstige Nybyggeri og terrænregulering inden for en afstand af 100 m fra den fredede gravhøjs fod, som vist på kortbilag nr. 2, kan kun ske efter dispensation fra naturbeskyttelseslovens bestemmelser. 6 BYGGELINIER OG PARKERING 6.1 Langs Gladsaxevej samt alle boligveje fastsættes byggelinien til 5 m fra vejskel. Langs Høje Gladsaxe Vej fastsættes byggelinien således, at afstanden fra vejmidte til byggelinie bliver 17,5 m + bredden af skråningen mod vejen med tillæg af 1 m. Arealet mellem byggelinie og vejskel må ikke anvendes til nogen form for bebyggelse, jf. dog Ved eksisterende beboelsesbygninger i område 1 kan byrådet efter ansøgning tillade etablering af højst 1 overdækket parkeringsplads pr. ejendom placeret mellem vejskel og vejbyggelinie, såfremt carporten/garagen ikke ved sin udformning og placering virker skæmmende. Det er en forudsætning for tilladelse til en sådan placering, at særlige forhold, som f.eks. terræn og/eller beboelsesbygningens indretning og placering på grunden, gør en placering bag vejbyggelinien uhensigtsmæssig. 6.3 Byrådet fastlægger i henhold til 16 og 69 i Naturbeskyttelsesloven en reduceret bygge- og beskyttelseslinie i forhold til lokalplanområdets afgrænsning til Utterslev Mose. Byrådet fastlægger i henhold til 15, stk. 2, pkt. 6 i Planloven en bygge- og beskyttelseslinie i forhold til lokalplanområdets afgrænsning til Høje Gladsaxe Parken (se kortbilag nr. 2). 6.4 På den enkelte ejendom i område 1 skal udlægges areal til 2 parkeringspladser pr. bolig. 6.5 Ved nyopførelse af en beboelsesbygning i område 1 skal der, og ved tilbygning til eksisterende bebyggelse skal der så vidt muligt, sikres mulighed for overdækning af mindst 1 P-plads pr. bolig, placeret bag den i 6.1 angivne byggelinie. 6.6 Inden for lokalplanens område må der ikke ske parkering af lastbiler, busser og større varevogne (totalvægt over kg). 11

12 7 STIER De eksisterende offentligt tilgængelige stiforbindelser, med en placering som angivet på kortbilag nr. 2, fastholdes. 8 VEJE OG OVERKØRSLER 8.1 Private fællesveje, der anlægges i forbindelse med frastykning, kan anlægges som legeog opholdsområder efter færdselslovens bestemmelser og med en tværprofil på mindst 6 m. 8.2 Boligveje i de trafikale lokalområder kan ombygges til stilleveje eller lege- og opholdsområder efter kommunens retningslinier. 9 UBEBYGGEDE AREALER, HEGNING OG BEVARING AF BEPLANTNING 9.1 Ubebyggede arealer, der ikke anvendes til parkering eller tilkørselsareal, skal anlægges og vedligeholdes som have, således at de til enhver tid fremtræder i en ordentlig tilstand. Oplag på grunden af materialer og genstande, som efter byrådets skøn virker skæmmende, må ikke finde sted. Til materialer og genstande henregnes større lystbåde, uindregistrerede biler og campingvogne, affald o.l. 9.2 For ubebyggede arealer, som efter byrådets skøn henligger i skæmmende, forsømt eller uordentlig tilstand, kan byrådet stille krav om foranstaltninger, der bringer den uønskede situation til ophør. 9.3 Hegn i naboskel og vejskel må kun etableres som levende hegn, plankeværk eller stakit med en største højde på 1,80m. 9.4 Boligvejenes grønne karakter skal sikres med grønne forhaver og tilbageholdenhed ved træfældning. 9.5 Det offentligt tilgængelige grønne anlæg mellem Moseskrænten 26 og 36, som angivet på kortbilag nr. 2, skal fastholdes. 12

13 10 ANTENNER OG SKILTNING 10.1 Inden for området må der på terræn eller bygning opsættes parabolantenner i indtil 1,80 meters højde, hvis placering sker min. 2,5 m fra skel mod naboejendom og min. 10 m fra skel mod vej. Andre placeringer af sådanne antenner kræver byrådets særlige tilladelse i hvert enkelt tilfælde. Småhusreglementets bestemmelser er gældende for antenner i øvrigt Skiltning i forbindelse med erhvervsudøvelse skal godkendes at byrådet i det enkelte tilfælde. 11 OPHÆVELSE AF BYPLANVEDTÆGT OG LOKALPLANER 11.1 Byplanvedtægt nr. 17 samt tillæg nr. 1 aflyses for så vidt angår de af denne lokalplan omfattede ejendomme, der hidtil har været omfattet af byplanvedtægt nr Lokalplan nr aflyses i sin helhed Lokalplan nr aflyses i sin helhed. 12 TILLADELSE FRA ANDRE MYNDIGHEDER 12.1 Såfremt der skal foretages byggeri eller terrænregulering inden for en afstand af 100 m fra den på kortbilag nr. 2 viste fredede gravhøj, kræver det dispensation i medfør af Naturbeskyttelseslovens Såfremt der skal foretages byggeri eller terrænregulering imellem den i 6.3 omtalte bygge- og beskyttelseslinie og Utterslev Mose og Høje Gladsaxe Parken, kræver det dispensation fra Byrådet. 13 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 13.1 Ejendommene må kun udstykkes, bebygges og anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. 13

14 Eksisterende lovlig anvendelse af ejendommene kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører ikke i sig selv en handlepligt i form af krav om etablering af anlæg, der måtte være indeholdt i planen Byrådet kan meddele dispensation til mindre afvigelser fra lokalplanens bestemmelser under forudsætning af, at dette ikke er i strid med principperne i lokalplanen. Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan Private servitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af lokalplanen. Således vedtaget af Gladsaxe Byråd, den 18. september 1996 Ole Andersen / Marius Ibsen I medfør af planlovens 27 vedtages foranstående endeligt. Gladsaxe Byråd, den 12. marts 1997 Ole Andersen / Marius Ibsen Indført i dagbogen 7605 Gladsaxe Civilret, den 29. april 1997 Lyst H. Karstens 14

15

16

STEMPELMÆRKE Roskib' honæ d

STEMPELMÆRKE Roskib' honæ d STEMPELMÆRKE Roskib' honæ d GUNDSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 17 o Aben, lav boligbebyggelse i Lindebjerg, Jyllinge. m I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 734 af 2 december 1982) fastsættes følgende bestemmelser

Læs mere

LOKALPLAN NR. 8. Fanø Kommune. Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979

LOKALPLAN NR. 8. Fanø Kommune. Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979 LOKALPLAN NR. 8 Fanø Kommune Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979 2 Lokalplan 8 Fanø Kommune Anmelder: Advokat Chr. V. Thuesen Torvegade 28 6700 Esbjerg J.nr. 260 ct/aj

Læs mere

Vej Nr. Matr.nr. Areal m² Heraf vej Parter Arresødalvej

Vej Nr. Matr.nr. Areal m² Heraf vej Parter Arresødalvej Samlet partsfortegnelse for Karsemosen Landvindingslag Gammel partsfordeling. Opstillet i adresseorden Erik B. Aksig 10. oktober 2013 Parter Parter Gribskov Halsnæs Arresødalvej 79 17 72540 357 357 Birkevænget

Læs mere

LOKALPLAN 13.08A Tilbygninger i boligområdet Åsager

LOKALPLAN 13.08A Tilbygninger i boligområdet Åsager LOKALPLAN 13.08A Tilbygninger i boligområdet Åsager Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form. Derfor kan afvigelser fra den tinglyste plan ikke udelukkes. GREVE

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT FOR NØDEBO-OMRÅDET. Byplanvedtægt nr. 41

BYPLANVEDTÆGT FOR NØDEBO-OMRÅDET. Byplanvedtægt nr. 41 BYPLANVEDTÆGT FOR NØDEBO-OMRÅDET Byplanvedtægt nr. 41 Byplanvedtægt nr. 41 - for Nødebo-området I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes følgende bestemmelser for

Læs mere

Ny bevaringsliste 14. april 2011

Ny bevaringsliste 14. april 2011 VEJNAVN HUSNR MATRIKELID EJENDOMSNR ABELIG Omr_bev Dronningvej 3 3v 0010164 Dronningvej 3 A Dronningvej 4A 3o 0010172 Dronningvej 4 A og B A Dronningvej 5 3x 0010180 Dronningvej 5 A Dronningvej 6 3p 0010199

Læs mere

Tillæg nr. 1 til lokalplan 01.32 For et sommerhusområde i Evetofte Januar 2012

Tillæg nr. 1 til lokalplan 01.32 For et sommerhusområde i Evetofte Januar 2012 Tillæg nr. 1 til lokalplan 01.32 For et sommerhusområde i Evetofte Januar 2012 Natur og Udvikling Halsnæs Kommune Rådhuset Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Tlf. 47 78 40 00 Hvorfor laver vi en lokalplan?

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT FOR ÅLHOLMPARKEN. Byplanvedtægt nr. 53

BYPLANVEDTÆGT FOR ÅLHOLMPARKEN. Byplanvedtægt nr. 53 BYPLANVEDTÆGT FOR ÅLHOLMPARKEN Byplanvedtægt nr. 53 Byplanvedtægt nr. 53 for Ålholmparken I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes følgende bestemmelser for det

Læs mere

Tillæg til Lokalplan nr For boligbebyggelsen Røde Vejrmølle Parken. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Tillæg til Lokalplan nr For boligbebyggelsen Røde Vejrmølle Parken. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune Tillæg til Lokalplan nr. 18.5.1 www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 For boligbebyggelsen Røde Vejrmølle Parken Hvad

Læs mere

Helårsbeboelse i sommerhuse for pensionister

Helårsbeboelse i sommerhuse for pensionister Kortbilag 11A er rettet 19. sep. 2013, p.g.a. fejl i matrikelkortet. Nyt kortbilag 11A sidder bagerst i planen. Temalokalplan 360-50 og Kommuneplantillæg 13 Helårsbeboelse i sommerhuse for pensionister

Læs mere

Bilag 2 - Spildevandsplan 2011-2021

Bilag 2 - Spildevandsplan 2011-2021 Bilag 2 - Spildevandsplan 2011-2021 Alle eksisterende ejendomme på følgende matrikler skal separatkloakeres Arninge 4c Ore By, Arninge 2016-2021 Arninge 4e Ore By, Arninge 2016-2021 Arninge 4f Ore By,

Læs mere

Tillæg til Lokalplan nr For boligbebyggelsen Røde Vejrmølle Parken. Forslag. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Tillæg til Lokalplan nr For boligbebyggelsen Røde Vejrmølle Parken. Forslag. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune Tillæg til Lokalplan nr. 18.5.1 www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 For boligbebyggelsen Røde Vejrmølle Parken Forslag

Læs mere

Byplanvedtægt 6. For dele af Rungsted og Vallerød by

Byplanvedtægt 6. For dele af Rungsted og Vallerød by Byplanvedtægt 6 For dele af Rungsted og Vallerød by HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplan 6 for dele af Rungsted og Vallerød by I medfør af lov om byplaner, jfr. lovbekendtgørelse nr. 242 af 30. april 1949,

Læs mere

Byplanvedtægt nr. 2. Tillæg 1. For en del af Niverød by. Vedtagelsesdato: 18. juni 1968. Teknik & Miljø. Delvis ophævet af Lokalplan nr.

Byplanvedtægt nr. 2. Tillæg 1. For en del af Niverød by. Vedtagelsesdato: 18. juni 1968. Teknik & Miljø. Delvis ophævet af Lokalplan nr. Byplanvedtægt nr. 2 For en del af Niverød by Tillæg 1 Teknik & Miljø Vedtagelsesdato: 18. juni 1968 Delvis ophævet af Lokalplan nr. 40 KARLEBO KOMMUNE TILLÆG NR. 1 TIL PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 2 FOR

Læs mere

Matrikelnøgle 2002 for Grindsted Kommune i ejerlavsorden

Matrikelnøgle 2002 for Grindsted Kommune i ejerlavsorden Side 1 af 137 Mølle Alle/Stadion Alle 001? (Sønder Omme) *** Ingen vurdering Loftvej 017?? Udgået ejendom Norden 001?? Undtaget vurdering Askjærvej 034 1a Askær Gårde Bebygget landbrug Frodeslundvej 073

Læs mere

DOKUMENT: Dato/løbenummer: TINGLYSNINGSDATO:

DOKUMENT: Dato/løbenummer: TINGLYSNINGSDATO: side 1 ================================================================================ DOKUMENTAKTUELHENT ================================================================================ DOKUMENT: Dato/løbenummer:

Læs mere

Byplanvedtægt for byplanområde XXII. i Herlev kommune

Byplanvedtægt for byplanområde XXII. i Herlev kommune Byplanvedtægt for byplanområde XXII i Herlev kommune Februar 1962 I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 242 af 30. april 1949) fastsættes følgende bestemmelser for det i 1 nævnte område i Herlev

Læs mere

Lokalplan nr. 480.7a. Vedtaget. Supplement til lokalplan nr. 480.7. Sommerhusområde nord for Nørlev Strandvej. (vedrørende tagmaterialer)

Lokalplan nr. 480.7a. Vedtaget. Supplement til lokalplan nr. 480.7. Sommerhusområde nord for Nørlev Strandvej. (vedrørende tagmaterialer) Lokalplan nr. 480.7a Supplement til lokalplan nr. 480.7 Sommerhusområde nord for Nørlev Strandvej. (vedrørende tagmaterialer) Vedtaget Kommunegrænse N Vesterhavet Lokalplanområde Udemarken Lokalplan nr.

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT nr. A 1 Avedøre Hvidovre kommune

BYPLANVEDTÆGT nr. A 1 Avedøre Hvidovre kommune A l BYPLANVEDTÆGT nr. A 1 Avedøre Hvidovre kommune Byplanvedtægt for et område af Avedere by, Brendbyester sogn, Glostrup kommune, omfattende *Avederegård villaby«,»storegårdens villaby«og»vesterkær«.

Læs mere

Jordforureningsattest

Jordforureningsattest Jordforureningsattest Denne jordforureningsattest er baseret på de informationer, der er registreret i den fællesoffentlige landsdækkende database på jordforureningsområdet, DKjord. Attesten er baseret

Læs mere

Sdr. Svenstrup By, Svenstrup. Signaturer: 9f. 7000f. 7000p. 7r 11y 11aa. 8l 7000b. 4gm Bonderup Gde., Ellidshøj 1p. 7000m 11q. Dalvej. 11z. 12e.

Sdr. Svenstrup By, Svenstrup. Signaturer: 9f. 7000f. 7000p. 7r 11y 11aa. 8l 7000b. 4gm Bonderup Gde., Ellidshøj 1p. 7000m 11q. Dalvej. 11z. 12e. 2.000 o 47 2an 15b Banevej 15c 29d 30b 2a Sdr. By, 23s 23l 2ps 2h 4g 4ir 5bq 5o 3c holm Sdr. By, 7000aq 7do 15o 7000r 6l 7000q 10q 9ah 9ai 6dd 4h 5p 2b 9f 4c 10d 14g 1 5m 5r 8m 7000p 7p 6f 27d 4iø 4iz

Læs mere

ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 20-230

ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 20-230 ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 20-230 FOR ET OMRÅDE MELLEM RISMARKSVEJ - TARUPVEJ - RUGVANG SAMT TILLÆG NR. 1 FOR LOKALPLANENS OMRÅDE B I N D H 0 L D S F 0 R T E G N E L S E AFSNIT 1. Lokalplanens formål

Læs mere

Lokalplan nr. 63. for et område omkring Folkets Allé

Lokalplan nr. 63. for et område omkring Folkets Allé Lokalplan nr. 63 for et område omkring Folkets Allé Oktober 1989 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen omhandler den samlede bebyggelse omkring Folkets Allé, Broderskabsvej, Lighedsvej og Frihedsvej

Læs mere

Partiel byplan 11. For et kvarter vest for Mørkhøjvej og Hareskovvej. Gladsaxe Kommune

Partiel byplan 11. For et kvarter vest for Mørkhøjvej og Hareskovvej. Gladsaxe Kommune Partiel byplan 11 For et kvarter vest for Mørkhøjvej og Hareskovvej Gladsaxe Kommune Byplanvedtægt for et kvarter vest for Mørkhøjvej og Hareskovvej bestående af den af boligministeriet den 24/2 1950 godkendte

Læs mere

LOKALPLAN 65. Gladsaxe kvarter, midt

LOKALPLAN 65. Gladsaxe kvarter, midt LOKALPLAN 65 Gladsaxe kvarter, midt GLADSAXE KOMMUNE 1991 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres større

Læs mere

LOKALPLAN NR. 20 HERLEV KOMMUNE.

LOKALPLAN NR. 20 HERLEV KOMMUNE. LOKALPLAN NR. 20 I HERLEV KOMMUNE. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 20 vedrører rækkehusbebyggelsen ved Obovej og Paukevej. Udover at fastlægge, at området skal anvendes til boligformål, og at bebyggelsen

Læs mere

LOKALPLAN NR. 720.1. ANVENDELSE AF BOLIGER I TVERSTED Helårsstatus langs Tannisbugtvej og Bindslevvej samt sideveje m.v. til disse.

LOKALPLAN NR. 720.1. ANVENDELSE AF BOLIGER I TVERSTED Helårsstatus langs Tannisbugtvej og Bindslevvej samt sideveje m.v. til disse. LOKALPLAN NR. 720.1 ANVENDELSE AF BOLIGER I TVERSTED Helårsstatus langs Tannisbugtvej og Bindslevvej samt sideveje m.v. til disse. December 2007 HJØRRING KOMMUNE Side 3 LOKALPLAN NR. 720.1 FOR ANVENDELSEN

Læs mere

LOKALPLAN 8-02. Spillehaller. Køge Nord. Køge. Hastrup. Ejby Store Salby. Lellinge. Vemmedrup. Herfølge. Assendrup Lille Skensved

LOKALPLAN 8-02. Spillehaller. Køge Nord. Køge. Hastrup. Ejby Store Salby. Lellinge. Vemmedrup. Herfølge. Assendrup Lille Skensved LOKALPLAN 8-02 Spillehaller Assendrup Lille Skensved Højelse Ølsemagle Ølsemagle Lyng Ejby Store Salby Køge Nord Ølby Ølby Lyng Lille Salby Lellinge Åsen Køge Vemmedrup Krageskov Åshøje Overdrev Åshøj

Læs mere

Område nord for Toftekærsvej Vadgård kvarter

Område nord for Toftekærsvej Vadgård kvarter Lokalplan 171 Område nord for Toftekærsvej Vadgård kvarter Gladsaxe Kommune 2004 Hvorfor lokalplan? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når

Læs mere

9 Et - 9 fk 9 0 ' 9 aa " 9 bq/ ÉÉÉÉ

9 Et - 9 fk 9 0 ' 9 aa  9 bq/ ÉÉÉÉ 9 Et - 9 fk 9 0 ' 9 aa " 9 bq/ ÉÉÉÉ Smørumnedre by, Smørum. STEMPELMÆRKE Skab ^- Nr - - " - ' : ^. *.": R (. - ' LEDØJE-SMØRUM KOMMUNE Sæ^M FLODVEJ 77 057666 SMØRUMNEDRE 2765 SMØRUM Ledøje-Smørum kommune

Læs mere

LOKALPLAN NR. 080 for et boligområde ved Kærlodden i Måløv (vedtaget februar 1994)

LOKALPLAN NR. 080 for et boligområde ved Kærlodden i Måløv (vedtaget februar 1994) LOKALPLAN NR. 080 for et boligområde ved Kærlodden i Måløv (vedtaget februar 1994) FORORD BAGGRUND FOR LOKALPLANEN Lokalplanområdet er beliggende i Måløv bydel. Området grænser mod syd op til Måløv Idrætsanlæg,

Læs mere

Åben, lav boligbebyggelse i Radalsgård II, Jyllinge.

Åben, lav boligbebyggelse i Radalsgård II, Jyllinge. STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSHMPUNG AF :. GUTldSØ kdtffnune KASSEKONTROLAFFARAT T 9 7)064 A GUNDSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 16 Åben, lav boligbebyggelse i Radalsgård II, Jyllinge. I henhold til kommuneplanloven

Læs mere

GENTOFTE KOMMUNE B Y G NI NG S VÆ SE NET BYPLAN 16B

GENTOFTE KOMMUNE B Y G NI NG S VÆ SE NET BYPLAN 16B GENTOFTE KOMMUNE B Y G NI NG S VÆ SE NET BYPLAN 16B Vedtægt for byplan 16B for en del af det mellem Strandvejen, Lille Strandvej, Kystlinien og Nordskel af ejendommene nord for Sundvænget beliggende område

Læs mere

Byplanvedtægt 5. For den sydlige del af Furesøkvarteret. Lyngby-Taarbæk Kommune

Byplanvedtægt 5. For den sydlige del af Furesøkvarteret. Lyngby-Taarbæk Kommune Byplanvedtægt 5 For den sydlige del af Furesøkvarteret Lyngby-Taarbæk Kommune BYPLANVEDTÆGT FOR DEN SYDLIGE DEL AF FURESØKVARTERET I LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE. 1. I medfør af lovbekendtgørelse nr. 242 af

Læs mere

LOKALPLAN NR. 137. /^/t Kiri ke W^^ N77/oi. Uy* MO l tlvj^i. Magle gårdsskolen. MAGLELUNDEN Handelsskole. / ^'/t'i ROSKILDE KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 137. /^/t Kiri ke W^^ N77/oi. Uy* MO l tlvj^i. Magle gårdsskolen. MAGLELUNDEN Handelsskole. / ^'/t'i ROSKILDE KOMMUNE ^Wt^ ^ A^C^A^A VN^ Q Uy* N77/oi ^' l / W^^ lo Z nl w l r ' ' l do - 1 Skt. Laurentn** ^ m /^/t Kiri ke / ^'/t'i ROSKILDE KOMMUNE Magle gårdsskolen m LOKALPLAN NR. 137 MAGLELUNDEN Handelsskole MO l tlvj^i

Læs mere

Lokalplan nr. 59 (tidligere Holmsland Kommune)

Lokalplan nr. 59 (tidligere Holmsland Kommune) Lokalplan nr. 59 (tidligere Holmsland Kommune) er d. 03.06.2013 blevet delvis aflyst. Det aflyste område er i stedet omfattet af: Lokalplan nr. 274 For et område til sommerhusformål ved Klevevej, Lodbjerg

Læs mere

Matr. nr. 1aLungholm inddæmning, Olstrup

Matr. nr. 1aLungholm inddæmning, Olstrup Matr. nr. 1aLungholm inddæmning, Olstrup 1e 1a 1a 604024 m² 1r 1aa Tangvej 1n Tegningsnr. : LE34_ 100128-1016_ 2 Ret til at etablere natur (permanent indgreb), jf. 33, stk. 4 1: 3000 15 1q Matr. nr. 1rLungholm

Læs mere

Supplerende ansøgning om dispensation (matr.nr. 4a Glostrup By, Glostrup, Østervej 45)

Supplerende ansøgning om dispensation (matr.nr. 4a Glostrup By, Glostrup, Østervej 45) Glostrup kommune Rådhusparken 2 2600 Glostrup Att.: Susanne Nørgaard Dato: 08-12-2014 J.nr.: 2013060 Supplerende ansøgning om dispensation (matr.nr. 4a Glostrup By, Glostrup, Østervej 45) I henhold til

Læs mere

Matr. nr. 271lRødby Markjorder

Matr. nr. 271lRødby Markjorder Matr. nr. 271lRødby Markjorder 549a 271k 13a Finlandsvej 271i 629 m² 271l 2 m² 271n Sulkavavej 271m 271o 271q 271d 271p Sulkavavej 244ec Tegningsnr. : LE34_ 100128-1043_ 3 Ret til at udvide veje (midlertidigt

Læs mere

17 B 17 A 19 B 1 9 C A. Antal boliger: 37 Bolig størrelse: m2. 12 J 7000aa 31 J F 3 31 N 31 M. Tiltag:

17 B 17 A 19 B 1 9 C A. Antal boliger: 37 Bolig størrelse: m2. 12 J 7000aa 31 J F 3 31 N 31 M. Tiltag: 000p bb cg u F C D L z C ay ac bt 0af ae bi Nav: Tøreha resse: Søgae tal bolig: olig størrelse: - m 0ao s 0am bq 0p Nav: øgeha resse: Tøre -J tal bolig: 0 olig størrelse: m bl bx H y G br 000ak 0l bk bv

Læs mere

Ménager kommune lokalplan nr. 3.1

Ménager kommune lokalplan nr. 3.1 / / ; p/t. 25.SEP.1988*007263 Ménager kommune lokalplan nr. 3.1 STEMPELMÆRKE RETTEN I HOBRO KUN GYLDIGT MED AFSTtMPLING Af DOMMERKONTORETS KASSEl

Læs mere

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Tillæg 12 til Roskilde Kommuneplan 2013 2.B.6 2.BT.4 0 500 m 500 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning.

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Eksisterende boligområde Balagervej, Viby. Juli 1989 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Eksisterende boligområde Balagervej, Viby. Juli 1989 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 287 Eksisterende boligområde Balagervej, Viby KONGSBAK INFORMATIK Juli 1989 hhus kommune Lokalplan nr: Eksisterende boligområde Balagervej, Viby 287 Statistikomride/distrikt

Læs mere

PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR DEL AF HVALSØ

PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR DEL AF HVALSØ PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR DEL AF HVALSØ BYPLANVEDTÆGT FOR DEL AF HVALSØ STATIONSBY. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes følgende bestemmelser for det

Læs mere

Hvad er en lokalplan?

Hvad er en lokalplan? Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser før et område, f eks øm : - anvendelse - udstykning - vej- øg stiforhold - placering øg udformning af bebyggelsen

Læs mere

LOKALPLAN NR. 069. for den eksisterende sommerhusbebyggelse ved Mossø - Mossøbrå

LOKALPLAN NR. 069. for den eksisterende sommerhusbebyggelse ved Mossø - Mossøbrå LOKALPLAN NR. 069 for den eksisterende sommerhusbebyggelse ved Mossø - Mossøbrå Skanderborg Kommune 2000 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 069 REDEGØRELSE Lokalplanområdet... l Lokalplanens baggrund og

Læs mere

FORSLAG TIL Delvis ophævelse af Lokalplan 46

FORSLAG TIL Delvis ophævelse af Lokalplan 46 FORSLAG TIL Delvis ophævelse af Lokalplan 46 Erhvervs- og bolig område Tommerup st. Indholdsfortegnelse Redegørelse Delvis ophævelse af Lokalplan 46.................................................. 4

Læs mere

Byplanvedtægt nr. 27. for forskellige områder i den vestlige del af Frederiksberg Kommune. Juli 1975

Byplanvedtægt nr. 27. for forskellige områder i den vestlige del af Frederiksberg Kommune. Juli 1975 Byplanvedtægt nr. 27 for forskellige områder i den vestlige del af Frederiksberg Kommune Juli 1975 Byplanvedtægt for forskellige områder i den vestlige del af Frederiksberg Kommune. I medfør af byplanloven

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 13. Vedtaget af. Fredenhsund byråd den 12. juni for et område af Oppe Sundby i Frederikssund kommune.

BYPLANVEDTÆGT NR. 13. Vedtaget af. Fredenhsund byråd den 12. juni for et område af Oppe Sundby i Frederikssund kommune. BYPLANVEDTÆGT NR. 13 for et område af Oppe Sundby i Frederikssund kommune. Vedtaget af Fredenhsund byråd den 12. juni 1973 Partiel byplanvedtægt nr. 13 for et område af Oppe Sundby, Frederikssund Kommune.

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE

INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Lokalplanområdet side 3 Lokalplanens sagsforløb side 3 Lokalplanens indhold side 4 Lokalplanens forholdet til anden planlægning side 4 LOKALPLAN H26 1 Lokalplanens afgrænsning

Læs mere

Læsø Kommune. Lokalplan 0.1 for Læsøs sommerhusområder

Læsø Kommune. Lokalplan 0.1 for Læsøs sommerhusområder Anmelder: Læsø Kommune Doktorvejen 2 9940 Læsø Læsø Kommune Lokalplan 0.1 for Læsøs sommerhusområder Byrum By, Byrum: 4bn, 4bt, 4bu, 4bv, 4bx, 4by, 4bz, 4bæ, 4bø, 4ca, 4cb, 4cc, 4cd, 4ce, 4cf, 4cg, 4cy,

Læs mere

LOKALPLAN NR. 051 for et boligområde ved Skovvej og Skotteparken i Ballerup (vedtaget april 1989)

LOKALPLAN NR. 051 for et boligområde ved Skovvej og Skotteparken i Ballerup (vedtaget april 1989) LOKALPLAN NR. 051 for et boligområde ved Skovvej og Skotteparken i Ballerup (vedtaget april 1989) FORORD BAGGRUND FOR LOKALPLANEN På baggrund af ønsker fra grundejerforeningen "Klanparken" om mulighed

Læs mere

Lokalplan 503. For hegn langs Gammel Køge Landevej. Temalokalplan Brøndby. Maj 2014. Brøndby Kommune Teknisk Forvaltning

Lokalplan 503. For hegn langs Gammel Køge Landevej. Temalokalplan Brøndby. Maj 2014. Brøndby Kommune Teknisk Forvaltning Temalokalplan Brøndby 503 Lokalplan 503 For hegn langs Gammel Køge Landevej Brøndby Kommune Teknisk Forvaltning Maj 2014 Hvad er en lokalplan? En lokalplan fastsætter regler om bebyggelse og anvendelse

Læs mere

LOKALPLAN NR. 24. VEDTAGET l BYRÅDET D.8OKT.1980 ØLSTYKKE KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 24. VEDTAGET l BYRÅDET D.8OKT.1980 ØLSTYKKE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 24 ENDELIG VEDTAGET l BYRÅDET D.8OKT.1980 ØLSTYKKE KOMMUNE ØLSTYKKE KOMMUNE Lokalplan nr. 24 for et område beliggende øst for Ny Toftegårdsvej, vest for Sperrestrupvej, syd for projekteret

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Bækkegården

Vedtægter for Grundejerforeningen Bækkegården Vedtægter for Grundejerforeningen Bækkegården 1. Foreningens navn. Foreningens navn er Grundejerforeningen Bækkegården. Side 1 Foreningens hjemsted er Ølstykke kommune under Frederikssund ret, der er foreningens

Læs mere

Gribskov Kommune. Tillæg nr. 5 til Gribskov kommunes spildevandsplan. Nyt opland RGL02SN i Rågeleje-Udsholt. Udkast 10.

Gribskov Kommune. Tillæg nr. 5 til Gribskov kommunes spildevandsplan. Nyt opland RGL02SN i Rågeleje-Udsholt. Udkast 10. Gribskov Kommune Tillæg nr. 5 til Gribskov kommunes spildevandsplan Nyt opland RGL02SN i Rågeleje-Udsholt Udkast 10. september 2014 1. Indledning 2. Lovgrundlag 3. Nuværende forhold 4. Fremtidige forhold

Læs mere

Foreningens navn er Grundejerforeningen Kærlodden nr. 5-161, Ballerup Kommune

Foreningens navn er Grundejerforeningen Kærlodden nr. 5-161, Ballerup Kommune 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Grundejerforeningen Kærlodden nr. 5-161, Ballerup Kommune 2 Område og medlemmer Foreningen omfatter ejere af følgende matr. nr. 3 ha, 3 hb, 3 hc, 3 hd, 3 he, 3 hf,

Læs mere

Spildevandsplantillæg nr. 2 vedr. Rettelse af fejl i gældende spildevandsplan, og ændring af spildevands håndtering i opland i det sydlige Kregme

Spildevandsplantillæg nr. 2 vedr. Rettelse af fejl i gældende spildevandsplan, og ændring af spildevands håndtering i opland i det sydlige Kregme Spildevandsplantillæg nr. 2 vedr. Rettelse af fejl i gældende spildevandsplan, og ændring af spildevands håndtering i opland i det sydlige Kregme 1 Indholdsfortegnelse 1 Baggrund 3 1.1 Grundlag for tillægget

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Værebrohøj, Jyllinge

Vedtægter for Grundejerforeningen Værebrohøj, Jyllinge 1. Foreningens stiftelse. Jyllinge d. 28. juni 2010 Foreningen er stiftet ved 1. generalforsamling i København, den 10. oktober 1960. Navnet er: Grundejerforeningen Værebrohøj. Følgende matrikler er og

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej.

BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej. BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej. STADSARKITEKTEN I AALBORG. AUGUST 1962. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse

Læs mere

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x :

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x : D a t a b a n k m r in g R a p p o r t M A a n g e m a a k t o p 17 /09/2007 o m 17 : 4 3 u u r I d e n t if ic a t ie v a n d e m S e c t o r BJB V o lg n r. 06012-0018 5 V o o r z ie n in g N ie u w

Læs mere

HALS KOMMUNE LOKALPLAN NR. 7.07

HALS KOMMUNE LOKALPLAN NR. 7.07 HALS KOMMUNE LOKALPLAN NR..0 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR..0. SIDE 1. Lokalplanens formål... 1 2. Område og zonestatus... 1 3. Områdets anvendelse... 4 4. Udstykninger... 4 5. Bebyggelsens omfang og

Læs mere

Byplanvedtægt nr. 45 BYPLANVEDTÆGT FOR ALSØNDERUP-TULSTRUP BYOMRÅDER

Byplanvedtægt nr. 45 BYPLANVEDTÆGT FOR ALSØNDERUP-TULSTRUP BYOMRÅDER Byplanvedtægt nr. 45 BYPLANVEDTÆGT FOR ALSØNDERUP-TULSTRUP BYOMRÅDER Byplanvedtægt nr. 45 for Alsønderup-Tulstrup byområder I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Værebrohøj, Jyllinge

Vedtægter for Grundejerforeningen Værebrohøj, Jyllinge 1. Foreningens stiftelse. Jyllinge d. 30. maj 2016 Foreningen er stiftet ved 1. generalforsamling i København, den 10. oktober 1960. Navnet er: Grundejerforeningen Værebrohøj. Følgende matrikler er og

Læs mere

STEMPELMÆRKE RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR FOR ET BOLIGOMRÅDE ØST FOR SDR, RINGVEJ I RINGKØBING. (SUPPLEMENT TIL LOKALPLAN NR ).

STEMPELMÆRKE RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR FOR ET BOLIGOMRÅDE ØST FOR SDR, RINGVEJ I RINGKØBING. (SUPPLEMENT TIL LOKALPLAN NR ). STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR. 01.033 FOR ET BOLIGOMRÅDE ØST FOR SDR, RINGVEJ I RINGKØBING. (SUPPLEMENT TIL LOKALPLAN NR.

Læs mere

Byplanvedtægt for byplanområde. I Herlev kommune. S:\Plan og Byg\Info til borgere\byplaner\byplan IX\Byplanvedtægt IX.doc

Byplanvedtægt for byplanområde. I Herlev kommune. S:\Plan og Byg\Info til borgere\byplaner\byplan IX\Byplanvedtægt IX.doc Byplanvedtægt for byplanområde IX I Herlev kommune. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 160 af 9. maj 1962) fastsættes følgende bestemmelser for det i 1 nævnte område i Herlev kommune. 1. Område.

Læs mere

Tillæg til Lokalplan 65. For et villaområde kaldet Eventyrkvarteret

Tillæg til Lokalplan 65. For et villaområde kaldet Eventyrkvarteret Tillæg til Lokalplan 65 For et villaområde kaldet Eventyrkvarteret REDEGØRELSE... 3 Lokalplantillæg... 3 Formål... 3 Indhold... 3 Miljøvurdering... 4 VVM... 4 BESTEMMELSER... 5 1. Formål... 5 2. Lokalplanområdets

Læs mere

Lokalplan 004 Muleby. ii.

Lokalplan 004 Muleby. ii. Lokalplan 004 Muleby ii. Plan & Byg 2006 INDHOLDFORTEGNELSE 1 Om lokalplanen... Forhold til anden planlægning... Tilladelser fra andre myndigheder... Lokalplanens retsvirkninger... BESTEMMELSER 1. Formål...

Læs mere

Vedtægter. for. Grundejerforeningen KILDEHOLM IV

Vedtægter. for. Grundejerforeningen KILDEHOLM IV Vedtægter for Grundejerforeningen KILDEHOLM IV Vedtægter for "GRUNDEJERFORENINGEN KILDEHOLM IV" 1. Foreningens navn er "GRUNDEJERFORENINGEN KILDEHOLM IV". Foreningens hjemsted er Ølstykke. 2. Foreningens

Læs mere

Supplement til LOKALPLAN NR. 9

Supplement til LOKALPLAN NR. 9 Supplement til LOKALPLAN NR. 9 Sommerbyen i Nyborg Indhold Om lokalplaner... 3 Suplementets baggrund... 4 Supplementets indhold og område... 4 Lokalplanens sammenhæng med anden planlægning... 5 Lokalplanens

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT FOR ULLERØDOMRÅDET. Byplanvedtægt nr. 37

BYPLANVEDTÆGT FOR ULLERØDOMRÅDET. Byplanvedtægt nr. 37 BYPLANVEDTÆGT FOR ULLERØDOMRÅDET Byplanvedtægt nr. 37 Byplanvedtægt nr. 37 for Ullerødområdet I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes følgende bestemmelser for

Læs mere

Forslag. Lokalplan Et område øst for Regimentsvej, Farum Nord. Tillæg til Lokalplan 70.7

Forslag. Lokalplan Et område øst for Regimentsvej, Farum Nord. Tillæg til Lokalplan 70.7 Forslag Lokalplan 70.7.1 Et område øst for Regimentsvej, Farum Nord Tillæg til Lokalplan 70.7 - i offentlig høring fra 5. januar til 1. marts 2016 Lokalplanens bestemmelser Lokalplanens bestemmelser om

Læs mere

HILLERØD KOMMUNE LOKALPLAN NR. 62 FOR ET OMRÅDE VED ULLERØD MØLLE

HILLERØD KOMMUNE LOKALPLAN NR. 62 FOR ET OMRÅDE VED ULLERØD MØLLE HILLERØD KOMMUNE LOKALPLAN NR. 62 FOR ET OMRÅDE VED ULLERØD MØLLE I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. 1. Lokalplanens

Læs mere

Byplanvedtægt for byplanområde XXXII. i Herlev kommune.

Byplanvedtægt for byplanområde XXXII. i Herlev kommune. Byplanvedtægt for byplanområde XXXII i Herlev kommune. April 1976 I medfør af byplanloven ( lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970 ) fastsættes følgende bestemmelser for det i 1 nævnte område i Herlev

Læs mere

Forslag. Lokalplan Et område ved Kompagnivej og Pionervej, Farum Nord. Tillæg til Lokalplan 70.3

Forslag. Lokalplan Et område ved Kompagnivej og Pionervej, Farum Nord. Tillæg til Lokalplan 70.3 Forslag Lokalplan 70.3.1 Et område ved Kompagnivej og Pionervej, Farum Nord Tillæg til Lokalplan 70.3 - i offentlig høring fra 5. januar til 1. marts 2016 Lokalplanens bestemmelser Lokalplanens bestemmelser

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT ODENSE KOMMUNE. Partiel byplan nr. 53. FOR OMRADET BEGRÆNSET AF

BYPLANVEDTÆGT ODENSE KOMMUNE. Partiel byplan nr. 53. FOR OMRADET BEGRÆNSET AF Partiel byplan nr 53 ODENSE KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT FOR OMRADET BEGRÆNSET AF BIRKEVEJ-POPPELVEJ-PILEVEJ-H UNDERUPGADE-HUNDERUP- VÆNGET-S MEDEVÆ NG ET, nordskellet af matr nr 9 gp og 3 df i HUNDERUPKVARTERET

Læs mere

Lokalplan nr. 19.1.2 Snebærhaven og Storagergård. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Lokalplan nr. 19.1.2 Snebærhaven og Storagergård. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 19.1.2 Snebærhaven og Storagergård Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

-------------------------------------------------------------------------------- PÅTEGNING

-------------------------------------------------------------------------------- PÅTEGNING ================================================================================ PÅTEGNING ================================================================================ DOKUMENT SOM PÅTEGNES: Dokument

Læs mere

Lokalplantillæg nr. 17.4.1 Trippendalsparken. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Lokalplantillæg nr. 17.4.1 Trippendalsparken. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplantillæg nr. 17.4.1 Trippendalsparken Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

Lokalplan 501. For mikro-, mini- og husstandsvindmøller. Temalokalplan Brøndby. Maj Brøndby Kommune Teknisk Forvaltning

Lokalplan 501. For mikro-, mini- og husstandsvindmøller. Temalokalplan Brøndby. Maj Brøndby Kommune Teknisk Forvaltning 501 Lokalplan 501 Temalokalplan Brøndby For mikro-, mini- og husstandsvindmøller S S S S S S Brøndby Kommune Teknisk Forvaltning Maj 2014 Hvad er en lokalplan? n lokalplan fastsætter regler om bebyggelse

Læs mere

LOKALPLAN NR. 55 FOR ET SOMMERHUSOMRADE I SKODBJERGE HOLMSLAND KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 55 FOR ET SOMMERHUSOMRADE I SKODBJERGE HOLMSLAND KOMMUNE G- LOKALPLAN NR. 55 FOR ET SOMMERHUSOMRADE I SKODBJERGE HOLMSLAND KOMMUNE HOLMSLAND KOMMUNE Teknisk Forvaltning KIRKEVEJ 4 6960 HVIDE SANDE TELEFON 97 31 13 33 TELEFAX 97 31 27 65 GIRO 4 06 23 29 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Lokalplan nr. 87. for sommerhusområdet Stampen

Lokalplan nr. 87. for sommerhusområdet Stampen Lokalplan nr. 87 for sommerhusområdet Stampen Rønne Kommune maj 2001 Lokalplanen er udarbejdet af Rønne Kommunes plangruppe. 3 BESTEMMELSER INDLEDNING Baggrund for lokalplanen...4 BESTEMMELSER 1. Formål...5

Læs mere

Lokalplan nr. 5.22. Boligområde ved Saturnvej i Hornbæk INDHOLDSFORTEGNELSE

Lokalplan nr. 5.22. Boligområde ved Saturnvej i Hornbæk INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplan nr. 5.22 Boligområde ved Saturnvej i Hornbæk INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE...3 Lokalplanens baggrund og formål...3 Eksisterende forhold....4 Forhold til anden planlægning...5 LOKALPLAN...7

Læs mere

Forslag til. Lokalplan For Nødebohuse Marts Natur og Udvikling

Forslag til. Lokalplan For Nødebohuse Marts Natur og Udvikling Forslag til Lokalplan 10.3 For Nødebohuse Marts 2012 Natur og Udvikling Halsnæs Kommune Rådhuset Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Tlf. 47 78 40 00 Hvorfor laver vi en lokalplan? I en række tilfælde kræver

Læs mere

Lokalplan 243. for et område mellem Maglemosevej og Tranegårdsvej.

Lokalplan 243. for et område mellem Maglemosevej og Tranegårdsvej. Lokalplan for et område mellem Maglemosevej og Tranegårdsvej. INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD LOKALPLANENS FORHOLD

Læs mere

Lokalplan nr. 122.1b

Lokalplan nr. 122.1b Lokalplan nr. 122.1b Boliger ved Hjørring Sygehus Bispensgade Hjørring Brønderslev Sygehus Åge Holms Vej Gartneri Lokalplanområde Frilandsvej Lundtoftevej Vedtaget 2. udkast, januar 2004 Nord Bispevænget

Læs mere

LOKALPLAN NR. 29 HERLEV KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 29 HERLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 29 I HERLEV KOMMUNE Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 29 vedrører et område mellem Tårnvænget og Kastaniedal og fastlægger den bebyggelsesplan, bebyggelsen skal opføres efter. Bebyggelsen

Læs mere

Byplanvedtægt 19. Område af Vallerød og Usserød by

Byplanvedtægt 19. Område af Vallerød og Usserød by Byplanvedtægt 19 Område af Vallerød og Usserød by HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplanvedtægt nr. 19 for et område af Vallerød og Usserød by I medfør af byplanloven (boligministeriets lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Byplanvedtægt for byplanområde XIX. I Herlev kommune

Byplanvedtægt for byplanområde XIX. I Herlev kommune Byplanvedtægt for byplanområde XIX. I Herlev kommune I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 160 af 9. maj 1962) fastsættes følgende bestemmelser for det i 1 nævnte område i Herlev kommune. 1. Byplanvedtægtens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 64 FOR ET SOMMERHUSOMRÅDE I TYVMOSE VED KLEGOD

LOKALPLAN NR. 64 FOR ET SOMMERHUSOMRÅDE I TYVMOSE VED KLEGOD LOKALPLAN NR. 64 FOR ET SOMMERHUSOMRÅDE I TYVMOSE VED KLEGOD Indholdsfortegnelse Side Hvad er en lokalplan l Hvordan læses lokalplanen 2 Indsigelsesfrist 2 Redegørelse 2 Øvrig planlægning i området 3 Midlertidige

Læs mere

LOKALPLAN 94. Stenhuggergrunden Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 94. Stenhuggergrunden Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 94 Stenhuggergrunden Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1995 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE TILLÆG NR. 4 TIL KOMMUNEPLAN 2005...5

INDHOLDSFORTEGNELSE TILLÆG NR. 4 TIL KOMMUNEPLAN 2005...5 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE...3 INDLEDNING...3 LOKALPLANOMRÅDET...3 LOKALPLANENS BAGGRUND OG FORMÅL...3 LOKALPLANENS INDHOLD...4 LOKALPLANEN I FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING...4 TILLÆG NR. 4 TIL KOMMUNEPLAN

Læs mere

LOKALPLAN 225. for et område ved Hellerupvej, Kathrinevej og C.V.E. Knuths Vej

LOKALPLAN 225. for et område ved Hellerupvej, Kathrinevej og C.V.E. Knuths Vej LOKALPLAN 225 for et område ved Hellerupvej, Kathrinevej og C.V.E. Knuths Vej GENTOFTE KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN 225 LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Boligområde ved Bernstorffsvej, Risdalsvej m.fl. i Viby. Maj 1988 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Boligområde ved Bernstorffsvej, Risdalsvej m.fl. i Viby. Maj 1988 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 349 Boligområde ved Bernstorffsvej, Risdalsvej m.fl. i Viby KONGSBAK INFORMATIK Maj 1988 Arhus Boligomr3de ved Bernstorffsvej, Risdalsvej m.fl. i Viby kommune Lokalplan nr.:

Læs mere

For en boligbebyggelse ved Troelstrupvej

For en boligbebyggelse ved Troelstrupvej For en boligbebyggelse ved Troelstrupvej Juni 00 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. FOR EN BOLIGBEBYGGELSE VED TROELSTRUPVEJ Denne redegørelse har til formål kort at orientere om de eksisterende forhold og

Læs mere

Lokalplantillæg nr. 17.8.1 Elmehusene. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Lokalplantillæg nr. 17.8.1 Elmehusene. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune Lokalplantillæg nr. 17.8.1 Elmehusene www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Hvad er en lokalplan En lokalplan er en

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER i.. L 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 1. Efter kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendomme, der er omfattet af planen ifølge kommuneplanlovens 31 kun udstykkes,

Læs mere

Århus Kommune Byplanvedtægt nr.

Århus Kommune Byplanvedtægt nr. Århus Kommune Byplanvedtægt nr. 3 Område til Industri-, værksteds- og lagervirksomhed samt parcelhusbebyggelse mellem Grenåvej, jernbanen Del ophævet i henhold til lokalplanerne nr. 40, 176, 207, 236,

Læs mere

OMRÅDE TIL BUTIKSFORMÅL, ØSTREALLE, BRANDE Tillæg nr. 21 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021

OMRÅDE TIL BUTIKSFORMÅL, ØSTREALLE, BRANDE Tillæg nr. 21 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 LÆRKEVEJ GL. ARVADVEJ RØNNEALLE ØSTRE ALLE N I FJORDSALLE ELMEALLE OMRÅDE TIL BUTIKSFORMÅL, ØSTREALLE, BRANDE Tillæg nr. 21 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Endelig godkendt den 11. april 2011 Offentliggjort

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT FOR BYPLANOMRÅDE IV A I HERLEV KOMMUNE MED TILLÆG NR. 1

BYPLANVEDTÆGT FOR BYPLANOMRÅDE IV A I HERLEV KOMMUNE MED TILLÆG NR. 1 BYPLANVEDTÆGT FOR BYPLANOMRÅDE IV A I HERLEV KOMMUNE MED TILLÆG NR. 1 1 Formål og område. Stk. 1. I medfør af lov nr. 181 af 29. april 1938 om byplaner, jfr. lovbekendtgørelse nr. 242 af 30. april 1949,

Læs mere