Norddjurs Kommune. Sammenlægningsomkostninger IT-området

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Norddjurs Kommune. Sammenlægningsomkostninger IT-området"

Transkript

1 Norddjurs Kommune Sammenlægningsomkostninger IT-området

2 Indholdsfortegnelse. 1. Indledning Sammenfning og konklusion Infrastruktur Konvertering KMD-systemer Fokusgrupper

3 1. Indledning. I henhold til projektbeskrivelsen for Fokusgruppen IT-området skal fokusgruppen udarbejde et budget for sammenlægningsomkostningerne på IT-området. Det samlede IT-budget inkluderer også de øvrige fokusgruppers omkostninger til IT. Nærværende redegørelse indeholder fokusgruppens vurdering af sammenlægningsomkostningerne på IT-området. Der som udgangspunkt tale om etablerings- eller anlægsudgifter. På enkelte områder indgår i etablerings/anlægsudgifterne 1. års drift. Fokusgruppen vil efter sommerferien udarbejde en oversigt over afledte driftsomkostninger og tilsvarende sparede driftsudgifter. 2. Sammenfning og konklusion. I afsnit 3 og 4 nedenfor beskrives henholdsvis IT-infrastrukturen og harmoniserings- og konverteringsopgaven for så vidt angår KMD-systemer, medens der i afsnit 5 redegøres for de tilbagemeldinger, de enkelte fokusgrupper har foretaget vedrørende harmonisering og sammenlægningsomkostninger på IT-området. I afsnit 4 er endvidere for hver fokusgruppe anført Fokusgruppe IT-områdets bemærkninger til tilbagemeldingerne, og hvilke områder Fokusgruppe IT-området finder, harmonisering skal finde sted. I skemaet nedenfor er udarbejdet en oversigt over sammenlægningsomkostningerne på ITområdet, og efter skemaet Fokusgruppe IT-området bemærkninger hertil. Sammenlægningsomkostninger IT-området Afsnit Område Beløb 3.0. Infrastruktur m.v Konvertering KMD-systemer I alt Fokusgrupper 5.1. Børne- og Familieområdet Børnepasnings- og Undervisningsområdet 5.3. Organision, Ledelse og Kommunikion 5.4. Kultur- og fritidsområdet 5.5. Personaleområdet 5.6. Social- og Arbejdsmarkedsområdet 5.7. Sundheds- og Omsorgsområdet 5.8. Teknik- og Miljøområdet Økonomiområdet Fokusgrupperne i alt Skøn harmonisering Fokusgrupperne i alt Sammenlægningsudgifter i alt Udgift pr. indbygger 696 1

4 Fokusgruppen skal indledningsvis bemærke, fokusgrupperne jf. projektlederens skrivelse af 20. maj 2005 er anmodet om fremsende sammenlægningsomkostningerne opgjort på to niveauer: * et anvendeligt niveau, det vil sige et niveau, der er tilstrækkeligt til organisionen kan fungere, og * et ønskeligt niveau, hvilket vil sige, hvis fokusgruppens ønsker alle opfyldes. Henstillingen fra projektlederen er ikke fulgt af fokusgrupperne, hvorfor Fokusgruppe IT-området under afsnit 5 for hver fokusgruppe har anført på hvilke områder, der må antages skulle ske harmonisering mellem programmer. Da fokusgruppen ikke umiddelbart er i stand til sætte udgiftsbeløb på de enkelte harmoniseringsområder, er der i skemaet foran medtaget et skønnet beløb på 2,0 mill. kr. I skemaet er medtaget det af fokusgrupperne anførte ønskelige niveau, det vil navnlig sige Fokusgruppe Teknik- og miljøområdet. Fokusgruppe IT-området konklusion er, den i afsnit 3 skitserede infrastruktur er nødvendig for, IT-systemerne i Norddjurs Kommune kan fungere fra den 1. januar Det anførte beløb på ca. 8,3 mill. kr. beror på en lang række vurderinger foretaget af fokusgruppen med ekstern gris bistand, og dette beløb kan nurligvis ændres som følge af prisudvikling m.v., det vil være hensigtsmæssigt i enhver henseende, men ikke en absolut nødvendighed, den skitserede løsning på telefoniområdet gennemføres, det vil være hensigtsmæssigt, der med virkning fra den 1. januar 2007 indføres en ESDH løsning implementeret i efteråret Det gælder også her, det ikke er en absolut nødvendighed, den ambitiøse og dyre løsning på Fokusgruppe Teknik- og miljøområdet kan være hensigtsmæssig, men det er ikke en nødvendighed indføre denne med virkning fra den 1. januar Fokusgruppe IT-området vil efter sommerferien, under forudsætning af, gruppen får mand hertil, foretage en mere gennemgribende og præcis vurdering dels af sammenlægningsomkostningerne og dels af driftsudgifter herunder afledte besparelser m.v. 2

5 3. Infrastruktur. Det er fokusgruppens opftelse, den nye kommunes IT-systemer skal være fuldt anvendelige og køreklare senest den 1. januar Dette betinger, IT-infrastrukturen er på plads, hvilket vil sige, der skal være forbindelser mellem de nuværende rådhuse eller i hvert fald rådhusene i Allingåbro, Glesborg og Grenaa. Det vil endvidere være hensigtsmæssigt, telefoniområdet er samlet på dette tidspunkt, og der anvendes IP-telefoni. Fokusgruppen opfter IT-infrastrukturen som omftende: * Dakommunikion i kommunen internt og eksternt * Netværk * Servere og serverprogrammel (serverarkitekttur, styresystemer, mailservere, dabaseservere, backupservere, filservere, terminalservere, distributions- og administrionsprogrammel). Under dette område indgår endvidere strømforsyning og indretning af serverrum. * Brugerarbejdspladser (tynde/tykke klienter) * Kontorprogrammel herunder e-post og kalender, kontorpakker, blanketsystem og lovsystem * Telefoniområdet (omstillingscentral, kabling og telefonapparer) Hertil kommer eventuelle nødkaldeanlæg i hjemmeplejen og radio o.l. i beredskabstjenesten. Fokusgruppen har i forbindelse med udarbejdelse af stusrapporten konsteret, der anvendes forskellige * styresystemer * post- og kalendersystemer * kontorpakker og * lovsystemer i de fire kommuner, og efter styregruppens opftelse skal disse basale systemer samordnes, således målsætningen om en optimal og driftssikker løsning pr. 1. januar 2007 kan opfyldes. 3

6 Fokusgruppen anbefaler, Windows anvendes som styresystem med en Citrix overbygning der anvendes WMWare for reducere antallet af servere, og for reducere driftsopgaverne, få en mere hensigtsmæssig udnyttelse af lagerenheder, bachupenheder, køleanlæg og nødstrømsanlæg samt en reduktion i elforbruget der som post- og kalendersystem anvendes Outlook Exchange der som kontorpakke anvendes Microsoft Office der som lovsystem anvendes Schultz Infosystem. Det er videre fokusgruppens opftelse, serverrummet placeres èt sted, og samtlige institutioner m.v. kobles op på det centrale system, således der ikke findes decentrale servere. Med hensyn til etablering af forbindelse mellem rådhusene, er det fokusgruppens opftelse, dette skal ske via det af Århus Amt nedlagte fibernet. Dette kan rent praktisk ske på en af følgende måder: * indgåelse af lejeaftale med KMD, hvorefter Norddjurs Kommune lejer en fiber til transmission af såvel da som telefoni * indgåelse en lejeaftale med Århus Amt som foran * erhverver en fiber hos Århus Amt * indgår en lejeaftale med TDC som foran. I skemaet nedenfor er vist de forventede etablerings/anlægsudgifter vedrørende infrastrukturen. 4

7 Sammenlægningsomkostninger IT-området Kommune Grenaa Nørre Djurs Rougsø Sønderhald I alt Software (Licenser): Post- kalenderserver Post- kalender brugerlicenser Office-pakke (Kontorpakke) Windows server Windows brugerlicenser Windows terminalserver Citrix xpe WM-ware ESDH (Uddannelse) I alt Anlæg (Hardware): 3 stk. servere WM-ware stk. virtuel server center Opsætning WM-hardware stk. Citrix servere Opsætning af Citrix m.v Opsætning IP-struktur m.v Andet: Etablering serverrum Online backup Virus- og spambeskyttelse Scanning virus/spam I alt I alt overordnet IT-stregi Kommunikion: Lejeaftale med KMD (Etablering) IP-telefoni I alt Infrastruktur i alt Til skemaet skal bemærkes: Kommunikion rådhuse. Vedrørende oprettelse af fiberforbindelse mellem rådhusene er anvendt KMD s tilbud, da der ikke på nuværende tidspunkt er modtaget tilstrækkelige sikre tilbud fra Århus Amt og TDC. Det skal videre bemærkes, der på driftssiden vil være en årlig lejeudgift på ca kr. I foranstående løsning er der tale om kommunikion mellem rådhusene i Grenaa, Glesborg og Allingåbro. Medtages rådhuset i Auning vil etableringsudgiften udgøre kr., og driftsudgiften kr. 5

8 Telefoni. Fokusgruppen anbefaler, der anvendes IT-telefoni fra den 1. januar 2007, og alle institutioner kobles op på den fælles centralenhed. Såvel telefoni som da sendes via amtets fiber. TDC har udarbejdet en foreløbig beregning over etableringsudgifterne, der alene vedrører Nørre Djurs, Rougsø og Sønderhald Kommuner, da Grenaa Kommune anvender systemet i dag. Etableringsudgifterne er indtil videre beregnet til ca. 4,8 mill. kr. hvortil kommer PDS-kabling, der af fokusgruppen er anslået til 0,5 mill. kr. Driftsudgifterne skønnes ville udgøre ca. 0,9 mill. kr. årligt, der dog skal reduceres med driftsbesparelser navnlig i Nørre Djurs og Sønderhald Kommuner, idet Rougsø Kommune tidligere har hjemtaget driftsbesparelsen i kommunens nuværende telefonisystem. Vedrørende PDS-kablingen skal anføres, det er fokusgruppens vurdering af beløbsstørrelsen, der er anført, men dette forudsætter, Rougsø Kommunes radiokædesystem på telefoniområdet kan samkøres med Grenaa Kommunes system. Dette undersøges for tiden af TDC. Kalde- og radioanlæg. Fokusgruppen har drøftet problemikken omkring kaldeanlæg på kommunernes ældreinstitutioner m.v. Fokusgruppen er i tvivl om i hvilket omfang, der indgår IT eller telefoni i disse systemer, og har besluttet anmode Fokusgruppen Sundheds- og Omsorgsområdet om vurdere denne problemik. Såfremt der indgår IT-problemik i disse anlæg, finder fokusgruppen, problemikken må drøftes og vurderes i samarbejde mellem de to fokusgrupper. For så vidt angår radioanlæg i f.eks. beredskabstjenesten og IT-i øvrigt i beredskabstjenesten er dette ikke behandlet af fokusgruppen, men gruppen er opmærksom på, der kan være forhold på dette område som henhører under fokusgruppen. ESDH. Fokusgruppen er af den opftelse, målet for ESDH må være, der etableres et ESDH-system i alle fire kommuner med virkning fra den 1. januar Grenaa og Nørre Djurs Kommuner anvender p.t. ikke ESDH, medens Rougsø og Sønderhald Kommuner anvender ESDH, men hver sit system. Det er herved foruds, implementeringen sker i efteråret Fokusgruppen har drøftet ESDH i alle de afholdte møder herunder FESD projektet. FESDprojektet er et projekt under Projekt Digital Forvaltning, og er en fælles teknisk standard for sådanne systemer. Efter udbud er der indgået en rammeaftale med tre leverandører, som kan fremtidssikre ESDH-systemer og ydelser. Alle offentlige myndigheder og institutioner kan benytte sig af dette projekt. Fokusgruppen anslår, etableringsudgifterne ved en FESD-løsning vil beløb sig til ca. 5,5 mill. kr. Fokusgruppen ser klare fordele ved et sådant standardsystem, men finder til gengæld prisen som en klar ulempe, hvorfor fokusgruppen har vurderet alternive muligheder, idet gruppen på forhånd har set bort fra de systemer, der anvendes i Rougsø og Sønderhald Kommuner på grund af usikkerhed om disses programmers overlevelsesmuligheder efter kommunalreformen. Fokusgruppen har herefter koncentreret sig om to systemer: 6

9 KMD-sag kombineret med EDH, og SBSYS. De klare fordele ved KMD-sag kombineret med EDH er integrionen til KMD s fagsystemer, hvilket er en mangel i de øvrige systemer, der findes på markedet. Fokusgruppen har haft en drøftelse med KMD om mulighederne ved anvendelse af dette system, og det er aftalt, KMD fremsender en oversigt over mulighederne tillige med en prisberegning. Oversigt og beregning kan muligvis ikke foreligge før efter sommerferien. SBSYS er et ESDH-system, der er udviklet af Ringkøbing og Århus Amter, og som i udgangspunktet er gris såvel i anskaffelse som drift. Der skal dog betales et kontingent til en brugerforening, der anvendes til vedligeholdelse og udvikling af systemet. Systemet har for tiden nogle mangler i forhold til de kommunale behov, men disse forventes afklaret inden kommunesammenlægningen. Med hensyn til prisen for systemet kan anføres, Ny Randers Kommune forventer en årlig udgift på kr. I KMD s version er der ikke tale om egentlige etableringsudgifter, men der forventes årlige driftsomkostninger på ca kr. pr. bruger. Fokusgruppen skønner, der vil være ca brugere, hvorefter driftsudgiften vil udgøre ca. 1,3 mill. kr. Fokusgruppen har ikke indregnet udgifter til ESDH i skemaet foran, idet gruppen indtil videre arbejder med KMD-løsningen, hvor udgifterne først vil komme i 2007, når der ses bort fra uddannelsesomkostninger. I skemaet foran er der indregnet kr. til uddannelse i Konvertering KMD-systemer. I forbindelse med etableringen af Norddjurs Kommune skal der igangsættes en proces med samkøre de implicerede kommuners IT-systemer. Kommunerne anvender forskellige IT-systemer, dels systemer, der leveres af KMD, og dels systemer der leveres af andre leverandører. Samkøringsprocessen kan opdeles i en harmoniseringsfase og en konverteringsfase, hvor der i harmoniseringsfasen skal træffes en lang række valg f.eks. valg af programmer/systemer, valg af niveauer i de forskellige systemer m.v. I konverteringsfasen sker overførsel af da fra de enkelte kommuners nuværende programmer/systemer til den nye kommunes programmer/systemer. Med henblik på forberede og gennemføre konverteringsopgaven, således der er sikkerhed for, IT-systemerne fungerer så optimalt som muligt fra den 1. januar 2007, har KMD udviklet en række reformmodeller, der kan tilvælges og fravælges af sammenlægningskommunerne i løbet af procesperioden. Fokusgruppen på IT-området har valgt de reformmodeller, der for nærværende anses for relevante. Den Administrive Styregruppe har godkendt et forslag til projektorganisering og godkendt valget af reformmodeller, og Fokusgruppen på IT-området har i samarbejde med KMD udarbejdet en konverteringsaftale (kontrakt). Den samlede udgift er med de valgte moduler opgjort til kr., hvor Sønderhald Kommune indgår med hele kommunen. Det er aftalt, når der foreligger en afklaring i forhold til deling af Sønderhald Kommune, skal der foretages en justering af aftalerne mellem Norddjurs Kommune og Ny Randers Kommune. I skemaet nedenfor er vist udgifterne fordelt på de valgte reformmodeller, og hvor Sønderhald 7

10 Kommune er medregnet med en forholdsmæssig andel beregnet i forhold til befolkningstallet pr. 1. januar Reformmodeller konvertering KMD-systemer Reformmodel Nr. Område Udgift 2.1. Debitor total Økonomi total Ledelse og budget total Lønadministrion total Tidsstyring total Personopgaver total Boligstøtte total Ejendomssk total Teknik- og miljø total Beskæftigelse total Dagpenge total Familie tital Pension total Elev total Institution total Lærer total Omsorg total S&A inkl. FKO total Sikkerhed total Værksflytning total Strukturreform projektledelse m.v. total Overordnet projektledelse total Teknik total Hovetotal Tilvalgsydelser (Skøn) I alt I henhold til den indgåede aftale med KMD forfalder ovennævnte beløb i rer i henholdsvis 2005, 2006 og 2007 jf. betalingsoversigten i nedenstående skema. 8

11 Konverteringsudgifter. Fordeling mellem kommunerne Aktivitet Beløb Kommune Afregnes Fordelt Grenaa Nørre Djurs Rougsø Sønderhald I alt 1. re re I alt re re I alt re I alt Som det ses fremkommer der en mindre difference i den fordelte udgift mellem de to skemaer. dette skyldes beregningsmåden ved fordelingen af Sønderhald Kommunes udgifter. Dette vil blive korrigeret når den endelige fordelingsnøgle kendes. Der vil givet vis blive tale om, en del af KMD s systemer skal harmoniseres et eksempel er på Økonomiområdet, hvor Grenaa Kommune i stedet for KMD-kompas skal anvende KMD-ØS i lighed med de andre kommuner. Der forventes ikke blive etableringsudgifter i den forbindelse, da KMD som udgangspunkt ikke anvender tilslutningsbidrag. Fokusgruppen på IT-området har drøftet omfanget af medarbejderressourcer, der skal anvendes i forbindelse med den manuelle del af konverteringsarbejdet, ligesom gruppen har drøftet dette med KMD. Fokusgruppen har ikke på nuværende tidspunkt fundet det muligt foretage et kvalificeret skøn af ressourceforbruget, men vil i forbindelse med den kommende tilrettelæggelse af konverteringsarbejdet forsøge komme med en vurdering. 5. Fokusgrupper. I henhold til projektbeskrivelse for Fokusgruppen IT-området skal gruppens budget for sammenlægningsomkostningerne på IT-området også indeholde de enkelte fokusgruppers vurderinger for så vidt angår sammenlægningsomkostninger på IT-området inden for deres område. Projektlederen har den 20. maj 2005 skrevet til samtlige formænd for fokusgrupperne, eventuelle IT-omkostninger skal opgøres på to niveauer: * et anvendeligt niveau, der vil sige et niveau, der er tilstrækkelig til organisionen kan fungere, og * et ønskeligt niveau, hvilket vil sige, hvis fokusgruppens ønsker alle opfyldes. 9

12 Fokusgruppen har gennemgået de modtage tilbagemeldinger vedrørende sammenlægningsomkostninger på IT-området, og de fra fokusgrupperne indsendte stusrapporter. Oplysningerne fra hver enkelt fokusgrupper er beskrevet i det følgende Fokusgruppe Børne- og Familieområdet. Fokusgruppen meddeler, der bør ske en harmonisering på sundhedsplejeområdet, således der fra den 1. januar 2007 anvendes samme system. Det fremgår af Fokusgruppe på IT-områdets oplysninger, Grenaa og Sønderhald Kommuner ikke anvender elektronisk sundhedsplejesystem, medens Nørre Djurs og Rougsø kommuner anvendes Novax skole og småbørnssystem. Anskaffelsesudgifterne ved en harmonisering, hvorefter der anvendes Novax system andrager ifølge Fokusgruppen Børne- og Familieområdets oplysninger kr. til anskaffelse af 9 bærbare pc-ere og printere med tilhørende software. Udover anskaffelsesudgifterne kommer der en årlig driftsudgift på kr. til licenser. Fokusgruppen på IT-området skal i øvrigt bemærke, følgende systemer inden for fokusgruppens område formentlig skal harmoniseres: * PPR i Grenaa og Sønderhald Kommuner anvender hvert sit system vedrørende vidensdeling, medens Nørre Djurs og Rougsø ikke anvender systemer på dette område Fokusgruppe Børnepasnings- og Undervisningsområdet. Fokusgruppen meddeler, der forventes konvertering af skolesystemer, og udgifterne hertil kun forventes vedrøre driften, og det formentlig vil ligge på uændret niveau. Fokusgruppen på IT-området skal bemærke, for så vidt angår elevadministrionssystem og skoleplanlægning anvender Rougsø og Sønderhald Kommuner KMD s systemer, medens Grenaa og Nørre Djurs Kommuner anvender Tabulex s system. Fokusgruppen på IT-området er enig i, der skal ske en harmonisering enten til KMD s system eller til Tabulex s system. Fokusgruppen kan ikke umiddelbart vurdere, om der vil fremkomme etableringsudgifter ved en harmonisering, men går foreløbig ud fra, dette ikke er tilfældet jf. foran, der skal etableres nyt skolebibliotekssystem i Rougsø og Sønderhald Kommuner, og det investeringsmæssigt drejer sig om anskaffelse af computere, hvilket skønnes være en mindre post, medens systemanskaffelse forventes blive en driftsudgift. Fokusgruppen på IT-området skal bemærke, ifølge fokusgruppens stusbeskri- 10

13 velse anvender Rougsø og Sønderhald Kommuner Bibliomic, medens Grenaa Kommune anvender Mikro Master og Nørre Djurs Kommune anvender Bibdia Dantek, der pr. 1. januar 2006 forventes udskiftet med Aleph. Fokusgruppen på IT-området konsterer, de fire kommuner anvender forskellige systemer på skolebiblioteksområdet, og der følgelig skal ske en harmonisering af systemerne. Efter fokusgruppens opftelse må der foretages en vurdering af, hvilket system der skal anvendes i Norddjurs Kommune i et samarbejde mellem de to fokusgrupper. Fokusgruppen på IT-området skal i øvrigt bemærke, følgende systemer inden for fokusgruppens område formentlig skal harmoniseres: * ungdomsvejledningssystem, hvor Rougsø og Sønderhald Kommuner anvender KMD, medens Grenaa og Nørre Djurs Kommuner anvender Tabulex * ungdomsskolesystem, hvor Sønderhald Kommune anvender Efter 16, medens de øvrige kommuner anvender Tabulex * vidensdeling, hvor Grenaa og Sønderhald Kommuner anvender UNI-C, medens Nørre Djurs og Rougsø Kommuner ikke anvender systemer på dette område * skolevejledersystem, hvor Grenaa og Nørre Djurs Kommuner anvender Fronter via 10. klasse Center Djursland, medens Rougsø og Sønderhald Kommuner ikke anvender systemer på dette område * tandplejesystem, hvor Nørre Djurs og Rougsø Kommuner anvender KMD, og Sønderhald Kommune anvender DSI Tandsystem, medens Grenaa Kommune ikke anvender systemer på dette område Fokusgruppe Organision-, Ledelses- og Kommunikionsområder. Fokusgruppen har ikke fremsendt meriale til Fokusgruppen IT-området, men Fokusgruppen på IT-området skal bemærke, følgende systemer inden for fokusgruppens område formentlig skal harmoniseres: * personregistrering CPR, hvor Grenaa Kommune, Nørre Djurs Kommune og Sønderhald Kommune anvender CPR Web, medens Rougsø Kommune anvender CSC-CPR * decentral personregistrering (DPR), hvor Grenaa Kommune anvender LPR91, Rougsø Kommune anvender CSC-DPR og Sønderhald Kommune anvender Indenrigs og Sundhedsministeriet, medens Nørre Djurs Kommune ikke anvender system på området Fokusgruppe Kultur- og Fritidsområdet. Fokusgruppen har ikke fremsendt opgørelse over sammenlægningsomkostninger på IT-området. Et medlem af gruppen har henledt opmærksomheden på, der vil forekomme udgifter på 11

14 biblioteksområdet f.eks,. opkobling af Rougsø Bibliotek til Grenaa Bibliotek, ligesom det er oplyst, Grenaa og Nørre Djurs Kommuner netop har indgået samarbejde på biblioteksområdet, og har anmodet deres IT-leverandører om en pris på opkobling af et eller måske to biblioteker til systemet. Det er Fokusgruppe IT-områdets opftelse, der inden der indgås kontrakter på området må foretages en nærmere drøftelse mellem de to fokusgrupper. Fokusgruppen på IT-området skal til biblioteksområdet bemærke, Grenaa Kommune anvender Aleph og Nørre Djurs Kommune anvender Bibdia, medens Rougsø og Sønderhald Kommuner anvender Book-It i forbindelse med samarbejdet i Randersegnens Biblioteker Fokusgruppe Personaleområdet. Fokusgruppens beskrivelse af IT-området er foretaget ganske kortftet i stusbeskrivelsen, og gruppen har meddelt, der ikke er noget tilføje. Det fremgår af stusbeskrivelse, alle fire kommuner på lønadministrionsområdet anvender KMD. Fokusgruppen på IT-området skal i øvrigt bemærke, følgende systemer inden for fokusgruppens område formentlig skal harmoniseres: * lokale lønda, hvor Grenaa Kommune ikke anvender system, medens de øvrige tre kommuner anvender Kommuneinformion 5.6. Fokusgruppe Social- og Arbejdsmarkedsområdet. Fokusgruppen meddeler, der ikke forventes særlige sammenlægningsudgifter på IT-området i forbindelse med udvikling af en ensartet programstruktur, da der er forholdsvis enartethed i det nuværende programvalg. Det anføres i meddelelsen, der skal ske en manuel indberetning af en lang række da i forbindelse med konverteringen af IT-programmer, og dette ikke forventes kunne holdes indenfor den nuværende normering, hvorfor der forventes et behov på kr. til betaling herfor. IT-gruppen skal vedrørende ressourceforbrug til konveteringsopgaven henvises bemærkningerne under afsnit 4. Fokusgruppen på IT-området skal i øvrigt bemærke, følgende systemer inden for fokusgruppens område formentlig skal harmoniseres: * beskæftigelsessystemer, hvor kommunerne Grenaa, Nørre Djurs og Sønderhald anvender Amfora, medens Rougsø Kommune ikke anvender systemer på området 5.7. Fokusgruppe Sundheds- og omsorgsområdet. Der er ikke modtaget tilbagemeldinger fra fokusgruppen, og den fremsendte stusbeskrivelse 12

15 indeholder tilsyneladende ikke beskrivelser på IT-området. Fokusgruppen på IT-området er vidende om, Fokusgruppen Social- og Sundhedsområdet på et møde den 6. juni 2005 har drøftet IT-området, men der er ikke modtaget nogen tilbagemelding. Fokusgruppen på IT-området skal i øvrigt bemærke, følgende systemer inden for fokusgruppens område formentlig skal harmoniseres: * omsorgssystem, hvor Sønderhald Kommune anvender Vitae, medens de øvrige kommuner anvender Zealand Care * hjælpemiddelsystem, hvor Grenaa Kommune anvender Elbek & Vejrup, Rougsø og Sønderhald Kommuner anvender KMD, medens Nørre Djurs Kommune anvender et egen udviklet system. Fokusgruppen på IT-området har i møde den 9. juni 2005 godkendt, Rougsø Kommune anskaffer hjælpemiddelmodul fra Zealand Care begrundet i, alle kommuner er enige i, fremover anvedes Zealand Care som omsorgssystem Fokusgruppe Teknik- og miljøområdet. Fokusgruppen på Teknik- og miljøområdet har fremsendt en redegørelse for det ønskelige på ITområdet inden for fokusgruppens område. I redegørelsen lægges der megen vægt på, der indføres en fælles GIS-plform for Norddjurs Kommune hurtigst muligt, og løsningen skal være Web-Gis etableret på programmet GeoMedia Web Map, som anvendes af Nørre Djurs Kommune. Fokusgruppen Teknik- og miljøområdet anbefaler, oprettelsen af Web-Gis foretages ved anvendelse af intern arbejdskraft, og anslår, der skal anvendes ca. 2 årsværk til opgaven med oprette og klargøre systemet. Fokusgruppens skøn over omkostningerne er af Fokusgruppen på IT-området samlet i nedenstående skema. Web-Gis Art Beløb Anskaffelse af 3 servere Konvertering da Diverse I alt medarbejder årsværk I alt Fokusgruppen på IT-området anser foranstående som ønskeligt, men ikke nødvendigt for, det tekniske område kan fungere, da dette rent faktisk sker i dag i de tre af kommunerne. Fokusgruppen skal videre bemærke, der er stor forskel på netop dette område mellem de fire kommuner, hvor Nørre Djurs Kommune er et godt stykke foran de tre øvrige kommuner. Fokusgruppe på Teknik- og miljøområdet meddeler videre, der skal udarbejdes et samlet entydigt adressetema for Norddjurs Kommune koordineret fra centralt hold. Implementeringen 13

16 af adressetema omkring Web-GIS anslås til kr. Fokusgruppen på Teknik- og miljøområdet anfører videre, der skal foretages opgradering af registrerings- og tegneprogrammer (Mícrostion og Autocad), hvortil udgiften anslås til kr., ligesom fokusgruppen finder, der vil forekomme udgifter til følgende: Program Beløb Brugsret topografiske kort Orthofoto Ejendoms- og miljødabase GeoEnviron (Miljøområdet) Byggesagsprogram (uddan) Vejsystem konsuelntbistand I alt Fokusgruppen Teknik- og miljøområdet anfører videre, der skal anvendes medarbejderressourcer til konmverteringopgaver. Fokusgruppen på IT-området skal hertil henvises til bemærkningerne i afsnit 3 foran. Fokusgruppen på IT-området forudsætter, det af Fokusgruppen Teknik-og miljøområdet anførte omfter hele området, og skal bemærke, der vil være områder, hvor der skal foretages harmonisering, og der vil her være tale om følgende: * kendelse om fast ejendom, hvor Grenmaa Kommune anvender et af DJØF udarbejdet system, meden de øvrige kommuner ikke anvender systemer på området * ejendoms- og miljødabase, hvor Grenaa Kommune anvender KMD, Sønderhald Kommune anvender FileMaker Pro, medens Nørre Djurs og Rougsø Kommuner ikke anvender system på området * bygningsvedligeholdelsessystem, hvor Grenaa Kommune anvender Caretaker, Cowi, Sønderhald Kommune anvender FileMaker Pro, medens Nørre Djurs anvender KMD, og Rougsø Kommune ikke anvender system på området * ressourcestyringssystem, hvor Grenaa Kommune anvender Trend Styrings-system (varmestyringssystem), Nørre Djurs Kommune anvender Keep Focus, Sønderhald Kommune Simple Day, medens Rougsø Kommune ikke anvender system på området * miljøadministrionssystem, hvor Grenaa Kommune og Nørre Djurs anvender GeoEnviron, Rougsø Kommune anvender KMD-mis, og Sønderhald Kommune anvender FileMaker Pro I Fokusgruppen Teknik- og miljøområdet skrivelse er foreslået, GeoEnviron anvendes i den nye kommune jf. foran * trafiktællingssystem, hvor Grenmaa og Nørre Djurs Kommuner anvender Count- 14

17 On-Me, Sønderhald Kommune anvender Metro Count, medens Rougsø Kommune ikke anvender system på området * vejadministrionsystem, hvor Grenaa og Nørre Djurs Kommuner anvender Vejman, Vejdirektoret, Rougsø Kommune anvender KMD, medens Sønderhald Kommune anver en eget udviklet system 5.9. Økonomiområdet. I Fokusgruppen Teknik- og miljøområdets skrivelse er foreslået, Vejman fra Vejdirektoret anvendes i den nye kommune jf. foran Fokusgruppen Økonomiområdet medeler, der skal foretages udskiftning af Grenaa kommunes økonomisystem, og udgiften hertil forventes udgøre ca kr.. Fokusgruppen IT-området skal bemærke, Grenaa Kommune anvender KMD-Kompas, medens de øvrige kommuner anvendes KMD-ØS, og Fokusgruppen på Økonomiområdet har besluttet, den nye kommune skal anvende KMD-ØS jf. også det under afsnit 4 anførte eksempel. Det er ikke klart hvad den af Fokusgruppen Økonomiområdet anslåede udgift på kr. dækker (f.eks. uddannelse?). Fokusgruppen på IT-området skal i øvrigt bemærke, følgende systemer inden for fokusgruppens område formentlig skal harmoniseres: * tinglysningssystem, hvor Grenaa Kommune anvender CSC via KMD, og hvor Rougsø og Sønderhald Kommuner anvender T&S, medens Nørre Djurs Kommune ikke anvender system på området * personbogssystem, hvor Grenaa Kommune anvender CSC via KMD, og hvor Sønderhald Kommune anvender Domstolstyrelsen, medens Nørre Djurs og Rougsø Kommuner ikke anvender system på området * bilbog, hvor Grenaa Kommune anvender CSC via KMD, og hvor Sønderhald Kommune anvender Domstolstyrelsen, medens Nørre Djurs og Rougsø Kommuner ikke anvender system på området 15

FÆLLES OMSORGSSYSTEM NY FREDERIKSHAVN KOMMUNE APRIL - MAJ 2005

FÆLLES OMSORGSSYSTEM NY FREDERIKSHAVN KOMMUNE APRIL - MAJ 2005 FÆLLES OMSORGSSYSTEM NY FREDERIKSHAVN KOMMUNE APRIL - MAJ 2005 OMSORGSSYSTEMET Omsorgssystemet VITAE leveres af CSC Scandihealth og består af flere moduler: VITAE Journal indeholder den fælles tværfaglige

Læs mere

Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01. Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.)

Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01. Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.) Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01 Anbefalingens betegnelse: Bygningsområdet Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.) Forslag 2011 2012 2013 2014 Bygningsområdet

Læs mere

Dagsorden for mødet i IT-styringsgruppen den 23. august 2004.

Dagsorden for mødet i IT-styringsgruppen den 23. august 2004. Dagsorden for mødet i IT-styringsgruppen den 23. august 2004. 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Valg af ny Office-pakke og nyt e-postsystem i Miljøministeriet. Miljøministeriet står foran en nødvendig modernisering/udskiftning

Læs mere

Forslag fra arbejdsgruppe 10:

Forslag fra arbejdsgruppe 10: 1 Forslag fra arbejdsgruppe 10: Digitalisering Februar 2014 Billeder:Colourbox.dk Læs om folkeskolereformen og de øvrige arbejdsgrupper på www.norddjurs.dk/folkeskolereformen 2 Forord Med folkeskolereformen

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 12/2010 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 28. september 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 12/2010 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 28. september 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 12/2010 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 28. september 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.50 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Geodata standardisering

Geodata standardisering Fase 2: Forretningsanalyse Marts 2009 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Fase 2: Forretningsanalyse Marts 2009 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning

Læs mere

Region Midtjylland. Budgetvejledning 2009 for Region Midtjylland. Bilag. til Regionsrådets møde den 16. april 2008 Punkt nr. 8

Region Midtjylland. Budgetvejledning 2009 for Region Midtjylland. Bilag. til Regionsrådets møde den 16. april 2008 Punkt nr. 8 Region Midtjylland Budgetvejledning 2009 for Region Midtjylland Bilag til Regionsrådets møde den 16. april 2008 Punkt nr. 8 Regionshuset Viborg Regionsøkonomi Budget og Analyse Skottenborg 26 Postboks

Læs mere

FARUM-KOMMISSIONEN Bind 9. Informationsteknologi

FARUM-KOMMISSIONEN Bind 9. Informationsteknologi FARUM-KOMMISSIONEN Bind 9 Informationsteknologi Bind 9 Informationsteknologi Publikationen kan bestilles via Justitsministeriets hjemmeside (www.jm.dk) eller hos Rosendahls - Schultz Grafisk Distribution

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 07/2010 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 22. juni 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 18.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 07/2010 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 22. juni 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 18. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 07/2010 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 22. juni 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 18.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F)

Læs mere

Den Digitale Taskforce

Den Digitale Taskforce Den Digitale Taskforce Potentialevurdering af NemSMS Marts 2007 Nørregade 7A DK-1165 København K Denmark Tlf: 3397 8200 www.ramboll-management.dk Indholdsfortegnelse 1. Sammenfatning 3 2. Baggrund og metodiske

Læs mere

Evaluering af Århus Kommunes indkøbspolitik og indførelsen af e-handel

Evaluering af Århus Kommunes indkøbspolitik og indførelsen af e-handel Bilag 1. Evaluering af Århus Kommunes indkøbspolitik og indførelsen af e-handel - udarbejdet på baggrund af de hidtidige erfaringer siden vedtagelsen af indstillingerne vedr. indførelse af e-handel i Århus

Læs mere

Referat fra Økonomiudvalgets åbne møde den 7. august 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus. PUNKTER VEDR. VESTHIMMERLANDS KOMMUNE

Referat fra Økonomiudvalgets åbne møde den 7. august 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus. PUNKTER VEDR. VESTHIMMERLANDS KOMMUNE Referat fra Økonomiudvalgets åbne møde den 7. august 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus. Indholdsfortegnelse PUNKTER VEDR. VESTHIMMERLANDS KOMMUNE Blad 78. Løbende opfølgning af de sammenlagte byråds økonomiske

Læs mere

Gruppesøgsmål.nu H. C. Andersens Boulevard 45 1553 København V v/advokat Morten Samuelsson 12. august 2011 J.nr. 0010113

Gruppesøgsmål.nu H. C. Andersens Boulevard 45 1553 København V v/advokat Morten Samuelsson 12. august 2011 J.nr. 0010113 Re STÆVNING Morten Samuelsson Østerfælled Torv 10 2100 København Ø Telefon: 33 34 80 00 SAG B 99-1802/2011 Københavns Byret Gruppesøgsmål.nu H. C. Andersens Boulevard 45 1553 København V v/advokat Morten

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Byrådssalen, Støvring Rådhus. Møde slut: 19:00 Fraværende: REFERAT Gert Jensen. Solveig Værum Nørgaard deltog ikke i behandlingen af pkt. 1. Henrik Christensen deltog

Læs mere

BILAG Styringsaftale 2015

BILAG Styringsaftale 2015 BILAG Styringsaftale 2015 Bilag 1: Tilbud der er omfattet af Styringsaftalen... 1 Bilag 2: Tilbud der alene kan være omfattet af Styringsaftalens takstprincipper... 2 Bilag 3: Det lovmæssige grundlag...

Læs mere

1. Sammenfatning og overvejelser

1. Sammenfatning og overvejelser Velfærdsministeriet Rapport om Offentlige-Private-Partnerskaber (OPP) og de kommunale låneregler samt visse øvrige spørgsmål i relation til lånebekendtgørelsen Maj 2008 2 3 1. Sammenfatning og overvejelser

Læs mere

Kommunedatas aftale med Københavns Kommune

Kommunedatas aftale med Københavns Kommune 1 af 11 06-08-2012 15:28 Kommunedatas aftale med Københavns Kommune Jnr.: 2:8032-51, 2:801-120/hhk Rådsmødet den 26. august 1998 1. Resumé Konkurrencestyrelsen har modtaget en anmeldelse fra Kommunedata

Læs mere

Hovedrapport Ringkøbing-Skjern Kommune RKSK 3.0, Spor 5 Muligheder for budgetreduktioner

Hovedrapport Ringkøbing-Skjern Kommune RKSK 3.0, Spor 5 Muligheder for budgetreduktioner Hovedrapport Ringkøbing-Skjern Kommune RKSK 3.0, Spor 5 Muligheder for budgetreduktioner 7. marts 2014 Indholdsfortegnelse Indledning 6 Projektets fremgangsmåde og tilrettelæggelse 7 Læsevejledning 7 1.

Læs mere

KMD/SAP. Rådsmødet den 28. februar 2007. Resumé. Journal nr. 4/0120-0301-0013/FI/LD/LKA

KMD/SAP. Rådsmødet den 28. februar 2007. Resumé. Journal nr. 4/0120-0301-0013/FI/LD/LKA KMD/SAP Journal nr. 4/0120-0301-0013/FI/LD/LKA Rådsmødet den 28. februar 2007 Resumé 1. KMD og SAP Danmark har indgået en række aftaler, som indebærer, at langt den største del af KMD s it-ydelser til

Læs mere

BILAG Styringsaftale 2014

BILAG Styringsaftale 2014 BILAG Styringsaftale 2014 Bilag 1: Tilbud der er omfattet af Styringsaftalen... 1 Bilag 2: Det lovmæssige grundlag... 1 Bilag 3: Takstoversigt... 2 Bilag 4: Håndtering af lukning af tilbud eller selvstændige

Læs mere

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Grenaa Havn Kattegatkajen 11, 8500 Grenaa Dato: Tirsdag den 28. oktober 2014 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 17:45 Medlemmer: Jens Meilvang (I) Tom Bytoft

Læs mere

Beregningsprincipper for kontrolbud Fredericia Kommune

Beregningsprincipper for kontrolbud Fredericia Kommune Beregningsprincipper for kontrolbud Fredericia Kommune April 2011 Baggrunden for Deloittes notat Indledning I forbindelse med byrådets vedtagelse af Strategi for konkurrenceudsættelse den 6. december 2010

Læs mere

Rapport. Halharmonisering i Favrskov Kommune

Rapport. Halharmonisering i Favrskov Kommune Rapport Halharmonisering i Favrskov Kommune Marts 2012 1 1. INDLEDNING... 3 2. OPSAMLING PÅ HØRINGSSVAR OG ANBEFALINGER TIL NY MODEL... 4 Høringssvar opbakning til Favrskovmodellen... 4 Høringssvar vedr.

Læs mere

Økonomisk analyse af beredskaberne i Allerød, Rudersdal, Hørsholm, Helsingør og Fredensborg

Økonomisk analyse af beredskaberne i Allerød, Rudersdal, Hørsholm, Helsingør og Fredensborg Økonomisk analyse af beredskaberne i Allerød, Rudersdal, Hørsholm, Helsingør og Fredensborg 18. september 2014 1 Indhold 1. Formål med notatet... 4 2. Myndighedsområdet: Det afhjælpende og det forebyggende

Læs mere

Principper for økonomistyring

Principper for økonomistyring Principper for økonomistyring Indhold 1. Generelt... 4 1.1 Lovgrundlag... 4 1.2 Rollefordelingen mellem det politiske og det administrative niveau... 4 1.3 Gyldighedsområde... 5 1.4 Ajourføring... 5 2

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 13-01-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted:

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 13-01-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager. Møde slut: 17:25. Fraværende: Børge Olsen Indholdsfortegnelse Side 1. Endelig afrapportering fra den nedsatte

Læs mere

Stadig undervejs. Temaer fra det særlige sociale område

Stadig undervejs. Temaer fra det særlige sociale område Stadig undervejs Temaer fra det særlige sociale område En rapport fra NoKS - Netværk om konsekvenserne af Strukturreformen på social- og uddannelsesområdet Maj 2009 NoKS består af følgende organisationer

Læs mere

KTC faggruppen Byggelov s inspirationskatalog vedr. implementering af timebaseret byggesagsgebyr pr. 1. januar 2015

KTC faggruppen Byggelov s inspirationskatalog vedr. implementering af timebaseret byggesagsgebyr pr. 1. januar 2015 1. Indledning 2. Lovgrundlag 3. Beregning af timeprisen 4. Hvor præcist skal sagsbehandlingstiden opgøres og hvad kan medregnes? 5. Hvor detaljeret skal fakturaen være? 6. Erfaringer fra kommuner, der

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Kommunalbestyrelsen. Møde nr. : 02/2011 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 22. februar 2011 Start kl. : 17.00 Slut kl. : 19.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Kommunalbestyrelsen. Møde nr. : 02/2011 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 22. februar 2011 Start kl. : 17.00 Slut kl. : 19. Kommunalbestyrelsen BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 02/2011 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 22. februar 2011 Start kl. : 17.00 Slut kl. : 19.00 Medlemmer Deltog Medlemmer Deltog Jan Petersen (borgmester)

Læs mere

Offentlig domsdatabase: Skitse til løsning

Offentlig domsdatabase: Skitse til løsning Offentlig domsdatabase: Skitse til løsning Redegørelse for de tekniske, organisatoriske og økonomiske aspekter ved etablering af en offentligt tilgængelig database med uredigerede domme fra de overordnede

Læs mere