Norddjurs Kommune. Sammenlægningsomkostninger IT-området

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Norddjurs Kommune. Sammenlægningsomkostninger IT-området"

Transkript

1 Norddjurs Kommune Sammenlægningsomkostninger IT-området

2 Indholdsfortegnelse. 1. Indledning Sammenfning og konklusion Infrastruktur Konvertering KMD-systemer Fokusgrupper

3 1. Indledning. I henhold til projektbeskrivelsen for Fokusgruppen IT-området skal fokusgruppen udarbejde et budget for sammenlægningsomkostningerne på IT-området. Det samlede IT-budget inkluderer også de øvrige fokusgruppers omkostninger til IT. Nærværende redegørelse indeholder fokusgruppens vurdering af sammenlægningsomkostningerne på IT-området. Der som udgangspunkt tale om etablerings- eller anlægsudgifter. På enkelte områder indgår i etablerings/anlægsudgifterne 1. års drift. Fokusgruppen vil efter sommerferien udarbejde en oversigt over afledte driftsomkostninger og tilsvarende sparede driftsudgifter. 2. Sammenfning og konklusion. I afsnit 3 og 4 nedenfor beskrives henholdsvis IT-infrastrukturen og harmoniserings- og konverteringsopgaven for så vidt angår KMD-systemer, medens der i afsnit 5 redegøres for de tilbagemeldinger, de enkelte fokusgrupper har foretaget vedrørende harmonisering og sammenlægningsomkostninger på IT-området. I afsnit 4 er endvidere for hver fokusgruppe anført Fokusgruppe IT-områdets bemærkninger til tilbagemeldingerne, og hvilke områder Fokusgruppe IT-området finder, harmonisering skal finde sted. I skemaet nedenfor er udarbejdet en oversigt over sammenlægningsomkostningerne på ITområdet, og efter skemaet Fokusgruppe IT-området bemærkninger hertil. Sammenlægningsomkostninger IT-området Afsnit Område Beløb 3.0. Infrastruktur m.v Konvertering KMD-systemer I alt Fokusgrupper 5.1. Børne- og Familieområdet Børnepasnings- og Undervisningsområdet 5.3. Organision, Ledelse og Kommunikion 5.4. Kultur- og fritidsområdet 5.5. Personaleområdet 5.6. Social- og Arbejdsmarkedsområdet 5.7. Sundheds- og Omsorgsområdet 5.8. Teknik- og Miljøområdet Økonomiområdet Fokusgrupperne i alt Skøn harmonisering Fokusgrupperne i alt Sammenlægningsudgifter i alt Udgift pr. indbygger 696 1

4 Fokusgruppen skal indledningsvis bemærke, fokusgrupperne jf. projektlederens skrivelse af 20. maj 2005 er anmodet om fremsende sammenlægningsomkostningerne opgjort på to niveauer: * et anvendeligt niveau, det vil sige et niveau, der er tilstrækkeligt til organisionen kan fungere, og * et ønskeligt niveau, hvilket vil sige, hvis fokusgruppens ønsker alle opfyldes. Henstillingen fra projektlederen er ikke fulgt af fokusgrupperne, hvorfor Fokusgruppe IT-området under afsnit 5 for hver fokusgruppe har anført på hvilke områder, der må antages skulle ske harmonisering mellem programmer. Da fokusgruppen ikke umiddelbart er i stand til sætte udgiftsbeløb på de enkelte harmoniseringsområder, er der i skemaet foran medtaget et skønnet beløb på 2,0 mill. kr. I skemaet er medtaget det af fokusgrupperne anførte ønskelige niveau, det vil navnlig sige Fokusgruppe Teknik- og miljøområdet. Fokusgruppe IT-området konklusion er, den i afsnit 3 skitserede infrastruktur er nødvendig for, IT-systemerne i Norddjurs Kommune kan fungere fra den 1. januar Det anførte beløb på ca. 8,3 mill. kr. beror på en lang række vurderinger foretaget af fokusgruppen med ekstern gris bistand, og dette beløb kan nurligvis ændres som følge af prisudvikling m.v., det vil være hensigtsmæssigt i enhver henseende, men ikke en absolut nødvendighed, den skitserede løsning på telefoniområdet gennemføres, det vil være hensigtsmæssigt, der med virkning fra den 1. januar 2007 indføres en ESDH løsning implementeret i efteråret Det gælder også her, det ikke er en absolut nødvendighed, den ambitiøse og dyre løsning på Fokusgruppe Teknik- og miljøområdet kan være hensigtsmæssig, men det er ikke en nødvendighed indføre denne med virkning fra den 1. januar Fokusgruppe IT-området vil efter sommerferien, under forudsætning af, gruppen får mand hertil, foretage en mere gennemgribende og præcis vurdering dels af sammenlægningsomkostningerne og dels af driftsudgifter herunder afledte besparelser m.v. 2

5 3. Infrastruktur. Det er fokusgruppens opftelse, den nye kommunes IT-systemer skal være fuldt anvendelige og køreklare senest den 1. januar Dette betinger, IT-infrastrukturen er på plads, hvilket vil sige, der skal være forbindelser mellem de nuværende rådhuse eller i hvert fald rådhusene i Allingåbro, Glesborg og Grenaa. Det vil endvidere være hensigtsmæssigt, telefoniområdet er samlet på dette tidspunkt, og der anvendes IP-telefoni. Fokusgruppen opfter IT-infrastrukturen som omftende: * Dakommunikion i kommunen internt og eksternt * Netværk * Servere og serverprogrammel (serverarkitekttur, styresystemer, mailservere, dabaseservere, backupservere, filservere, terminalservere, distributions- og administrionsprogrammel). Under dette område indgår endvidere strømforsyning og indretning af serverrum. * Brugerarbejdspladser (tynde/tykke klienter) * Kontorprogrammel herunder e-post og kalender, kontorpakker, blanketsystem og lovsystem * Telefoniområdet (omstillingscentral, kabling og telefonapparer) Hertil kommer eventuelle nødkaldeanlæg i hjemmeplejen og radio o.l. i beredskabstjenesten. Fokusgruppen har i forbindelse med udarbejdelse af stusrapporten konsteret, der anvendes forskellige * styresystemer * post- og kalendersystemer * kontorpakker og * lovsystemer i de fire kommuner, og efter styregruppens opftelse skal disse basale systemer samordnes, således målsætningen om en optimal og driftssikker løsning pr. 1. januar 2007 kan opfyldes. 3

6 Fokusgruppen anbefaler, Windows anvendes som styresystem med en Citrix overbygning der anvendes WMWare for reducere antallet af servere, og for reducere driftsopgaverne, få en mere hensigtsmæssig udnyttelse af lagerenheder, bachupenheder, køleanlæg og nødstrømsanlæg samt en reduktion i elforbruget der som post- og kalendersystem anvendes Outlook Exchange der som kontorpakke anvendes Microsoft Office der som lovsystem anvendes Schultz Infosystem. Det er videre fokusgruppens opftelse, serverrummet placeres èt sted, og samtlige institutioner m.v. kobles op på det centrale system, således der ikke findes decentrale servere. Med hensyn til etablering af forbindelse mellem rådhusene, er det fokusgruppens opftelse, dette skal ske via det af Århus Amt nedlagte fibernet. Dette kan rent praktisk ske på en af følgende måder: * indgåelse af lejeaftale med KMD, hvorefter Norddjurs Kommune lejer en fiber til transmission af såvel da som telefoni * indgåelse en lejeaftale med Århus Amt som foran * erhverver en fiber hos Århus Amt * indgår en lejeaftale med TDC som foran. I skemaet nedenfor er vist de forventede etablerings/anlægsudgifter vedrørende infrastrukturen. 4

7 Sammenlægningsomkostninger IT-området Kommune Grenaa Nørre Djurs Rougsø Sønderhald I alt Software (Licenser): Post- kalenderserver Post- kalender brugerlicenser Office-pakke (Kontorpakke) Windows server Windows brugerlicenser Windows terminalserver Citrix xpe WM-ware ESDH (Uddannelse) I alt Anlæg (Hardware): 3 stk. servere WM-ware stk. virtuel server center Opsætning WM-hardware stk. Citrix servere Opsætning af Citrix m.v Opsætning IP-struktur m.v Andet: Etablering serverrum Online backup Virus- og spambeskyttelse Scanning virus/spam I alt I alt overordnet IT-stregi Kommunikion: Lejeaftale med KMD (Etablering) IP-telefoni I alt Infrastruktur i alt Til skemaet skal bemærkes: Kommunikion rådhuse. Vedrørende oprettelse af fiberforbindelse mellem rådhusene er anvendt KMD s tilbud, da der ikke på nuværende tidspunkt er modtaget tilstrækkelige sikre tilbud fra Århus Amt og TDC. Det skal videre bemærkes, der på driftssiden vil være en årlig lejeudgift på ca kr. I foranstående løsning er der tale om kommunikion mellem rådhusene i Grenaa, Glesborg og Allingåbro. Medtages rådhuset i Auning vil etableringsudgiften udgøre kr., og driftsudgiften kr. 5

8 Telefoni. Fokusgruppen anbefaler, der anvendes IT-telefoni fra den 1. januar 2007, og alle institutioner kobles op på den fælles centralenhed. Såvel telefoni som da sendes via amtets fiber. TDC har udarbejdet en foreløbig beregning over etableringsudgifterne, der alene vedrører Nørre Djurs, Rougsø og Sønderhald Kommuner, da Grenaa Kommune anvender systemet i dag. Etableringsudgifterne er indtil videre beregnet til ca. 4,8 mill. kr. hvortil kommer PDS-kabling, der af fokusgruppen er anslået til 0,5 mill. kr. Driftsudgifterne skønnes ville udgøre ca. 0,9 mill. kr. årligt, der dog skal reduceres med driftsbesparelser navnlig i Nørre Djurs og Sønderhald Kommuner, idet Rougsø Kommune tidligere har hjemtaget driftsbesparelsen i kommunens nuværende telefonisystem. Vedrørende PDS-kablingen skal anføres, det er fokusgruppens vurdering af beløbsstørrelsen, der er anført, men dette forudsætter, Rougsø Kommunes radiokædesystem på telefoniområdet kan samkøres med Grenaa Kommunes system. Dette undersøges for tiden af TDC. Kalde- og radioanlæg. Fokusgruppen har drøftet problemikken omkring kaldeanlæg på kommunernes ældreinstitutioner m.v. Fokusgruppen er i tvivl om i hvilket omfang, der indgår IT eller telefoni i disse systemer, og har besluttet anmode Fokusgruppen Sundheds- og Omsorgsområdet om vurdere denne problemik. Såfremt der indgår IT-problemik i disse anlæg, finder fokusgruppen, problemikken må drøftes og vurderes i samarbejde mellem de to fokusgrupper. For så vidt angår radioanlæg i f.eks. beredskabstjenesten og IT-i øvrigt i beredskabstjenesten er dette ikke behandlet af fokusgruppen, men gruppen er opmærksom på, der kan være forhold på dette område som henhører under fokusgruppen. ESDH. Fokusgruppen er af den opftelse, målet for ESDH må være, der etableres et ESDH-system i alle fire kommuner med virkning fra den 1. januar Grenaa og Nørre Djurs Kommuner anvender p.t. ikke ESDH, medens Rougsø og Sønderhald Kommuner anvender ESDH, men hver sit system. Det er herved foruds, implementeringen sker i efteråret Fokusgruppen har drøftet ESDH i alle de afholdte møder herunder FESD projektet. FESDprojektet er et projekt under Projekt Digital Forvaltning, og er en fælles teknisk standard for sådanne systemer. Efter udbud er der indgået en rammeaftale med tre leverandører, som kan fremtidssikre ESDH-systemer og ydelser. Alle offentlige myndigheder og institutioner kan benytte sig af dette projekt. Fokusgruppen anslår, etableringsudgifterne ved en FESD-løsning vil beløb sig til ca. 5,5 mill. kr. Fokusgruppen ser klare fordele ved et sådant standardsystem, men finder til gengæld prisen som en klar ulempe, hvorfor fokusgruppen har vurderet alternive muligheder, idet gruppen på forhånd har set bort fra de systemer, der anvendes i Rougsø og Sønderhald Kommuner på grund af usikkerhed om disses programmers overlevelsesmuligheder efter kommunalreformen. Fokusgruppen har herefter koncentreret sig om to systemer: 6

9 KMD-sag kombineret med EDH, og SBSYS. De klare fordele ved KMD-sag kombineret med EDH er integrionen til KMD s fagsystemer, hvilket er en mangel i de øvrige systemer, der findes på markedet. Fokusgruppen har haft en drøftelse med KMD om mulighederne ved anvendelse af dette system, og det er aftalt, KMD fremsender en oversigt over mulighederne tillige med en prisberegning. Oversigt og beregning kan muligvis ikke foreligge før efter sommerferien. SBSYS er et ESDH-system, der er udviklet af Ringkøbing og Århus Amter, og som i udgangspunktet er gris såvel i anskaffelse som drift. Der skal dog betales et kontingent til en brugerforening, der anvendes til vedligeholdelse og udvikling af systemet. Systemet har for tiden nogle mangler i forhold til de kommunale behov, men disse forventes afklaret inden kommunesammenlægningen. Med hensyn til prisen for systemet kan anføres, Ny Randers Kommune forventer en årlig udgift på kr. I KMD s version er der ikke tale om egentlige etableringsudgifter, men der forventes årlige driftsomkostninger på ca kr. pr. bruger. Fokusgruppen skønner, der vil være ca brugere, hvorefter driftsudgiften vil udgøre ca. 1,3 mill. kr. Fokusgruppen har ikke indregnet udgifter til ESDH i skemaet foran, idet gruppen indtil videre arbejder med KMD-løsningen, hvor udgifterne først vil komme i 2007, når der ses bort fra uddannelsesomkostninger. I skemaet foran er der indregnet kr. til uddannelse i Konvertering KMD-systemer. I forbindelse med etableringen af Norddjurs Kommune skal der igangsættes en proces med samkøre de implicerede kommuners IT-systemer. Kommunerne anvender forskellige IT-systemer, dels systemer, der leveres af KMD, og dels systemer der leveres af andre leverandører. Samkøringsprocessen kan opdeles i en harmoniseringsfase og en konverteringsfase, hvor der i harmoniseringsfasen skal træffes en lang række valg f.eks. valg af programmer/systemer, valg af niveauer i de forskellige systemer m.v. I konverteringsfasen sker overførsel af da fra de enkelte kommuners nuværende programmer/systemer til den nye kommunes programmer/systemer. Med henblik på forberede og gennemføre konverteringsopgaven, således der er sikkerhed for, IT-systemerne fungerer så optimalt som muligt fra den 1. januar 2007, har KMD udviklet en række reformmodeller, der kan tilvælges og fravælges af sammenlægningskommunerne i løbet af procesperioden. Fokusgruppen på IT-området har valgt de reformmodeller, der for nærværende anses for relevante. Den Administrive Styregruppe har godkendt et forslag til projektorganisering og godkendt valget af reformmodeller, og Fokusgruppen på IT-området har i samarbejde med KMD udarbejdet en konverteringsaftale (kontrakt). Den samlede udgift er med de valgte moduler opgjort til kr., hvor Sønderhald Kommune indgår med hele kommunen. Det er aftalt, når der foreligger en afklaring i forhold til deling af Sønderhald Kommune, skal der foretages en justering af aftalerne mellem Norddjurs Kommune og Ny Randers Kommune. I skemaet nedenfor er vist udgifterne fordelt på de valgte reformmodeller, og hvor Sønderhald 7

10 Kommune er medregnet med en forholdsmæssig andel beregnet i forhold til befolkningstallet pr. 1. januar Reformmodeller konvertering KMD-systemer Reformmodel Nr. Område Udgift 2.1. Debitor total Økonomi total Ledelse og budget total Lønadministrion total Tidsstyring total Personopgaver total Boligstøtte total Ejendomssk total Teknik- og miljø total Beskæftigelse total Dagpenge total Familie tital Pension total Elev total Institution total Lærer total Omsorg total S&A inkl. FKO total Sikkerhed total Værksflytning total Strukturreform projektledelse m.v. total Overordnet projektledelse total Teknik total Hovetotal Tilvalgsydelser (Skøn) I alt I henhold til den indgåede aftale med KMD forfalder ovennævnte beløb i rer i henholdsvis 2005, 2006 og 2007 jf. betalingsoversigten i nedenstående skema. 8

11 Konverteringsudgifter. Fordeling mellem kommunerne Aktivitet Beløb Kommune Afregnes Fordelt Grenaa Nørre Djurs Rougsø Sønderhald I alt 1. re re I alt re re I alt re I alt Som det ses fremkommer der en mindre difference i den fordelte udgift mellem de to skemaer. dette skyldes beregningsmåden ved fordelingen af Sønderhald Kommunes udgifter. Dette vil blive korrigeret når den endelige fordelingsnøgle kendes. Der vil givet vis blive tale om, en del af KMD s systemer skal harmoniseres et eksempel er på Økonomiområdet, hvor Grenaa Kommune i stedet for KMD-kompas skal anvende KMD-ØS i lighed med de andre kommuner. Der forventes ikke blive etableringsudgifter i den forbindelse, da KMD som udgangspunkt ikke anvender tilslutningsbidrag. Fokusgruppen på IT-området har drøftet omfanget af medarbejderressourcer, der skal anvendes i forbindelse med den manuelle del af konverteringsarbejdet, ligesom gruppen har drøftet dette med KMD. Fokusgruppen har ikke på nuværende tidspunkt fundet det muligt foretage et kvalificeret skøn af ressourceforbruget, men vil i forbindelse med den kommende tilrettelæggelse af konverteringsarbejdet forsøge komme med en vurdering. 5. Fokusgrupper. I henhold til projektbeskrivelse for Fokusgruppen IT-området skal gruppens budget for sammenlægningsomkostningerne på IT-området også indeholde de enkelte fokusgruppers vurderinger for så vidt angår sammenlægningsomkostninger på IT-området inden for deres område. Projektlederen har den 20. maj 2005 skrevet til samtlige formænd for fokusgrupperne, eventuelle IT-omkostninger skal opgøres på to niveauer: * et anvendeligt niveau, der vil sige et niveau, der er tilstrækkelig til organisionen kan fungere, og * et ønskeligt niveau, hvilket vil sige, hvis fokusgruppens ønsker alle opfyldes. 9

12 Fokusgruppen har gennemgået de modtage tilbagemeldinger vedrørende sammenlægningsomkostninger på IT-området, og de fra fokusgrupperne indsendte stusrapporter. Oplysningerne fra hver enkelt fokusgrupper er beskrevet i det følgende Fokusgruppe Børne- og Familieområdet. Fokusgruppen meddeler, der bør ske en harmonisering på sundhedsplejeområdet, således der fra den 1. januar 2007 anvendes samme system. Det fremgår af Fokusgruppe på IT-områdets oplysninger, Grenaa og Sønderhald Kommuner ikke anvender elektronisk sundhedsplejesystem, medens Nørre Djurs og Rougsø kommuner anvendes Novax skole og småbørnssystem. Anskaffelsesudgifterne ved en harmonisering, hvorefter der anvendes Novax system andrager ifølge Fokusgruppen Børne- og Familieområdets oplysninger kr. til anskaffelse af 9 bærbare pc-ere og printere med tilhørende software. Udover anskaffelsesudgifterne kommer der en årlig driftsudgift på kr. til licenser. Fokusgruppen på IT-området skal i øvrigt bemærke, følgende systemer inden for fokusgruppens område formentlig skal harmoniseres: * PPR i Grenaa og Sønderhald Kommuner anvender hvert sit system vedrørende vidensdeling, medens Nørre Djurs og Rougsø ikke anvender systemer på dette område Fokusgruppe Børnepasnings- og Undervisningsområdet. Fokusgruppen meddeler, der forventes konvertering af skolesystemer, og udgifterne hertil kun forventes vedrøre driften, og det formentlig vil ligge på uændret niveau. Fokusgruppen på IT-området skal bemærke, for så vidt angår elevadministrionssystem og skoleplanlægning anvender Rougsø og Sønderhald Kommuner KMD s systemer, medens Grenaa og Nørre Djurs Kommuner anvender Tabulex s system. Fokusgruppen på IT-området er enig i, der skal ske en harmonisering enten til KMD s system eller til Tabulex s system. Fokusgruppen kan ikke umiddelbart vurdere, om der vil fremkomme etableringsudgifter ved en harmonisering, men går foreløbig ud fra, dette ikke er tilfældet jf. foran, der skal etableres nyt skolebibliotekssystem i Rougsø og Sønderhald Kommuner, og det investeringsmæssigt drejer sig om anskaffelse af computere, hvilket skønnes være en mindre post, medens systemanskaffelse forventes blive en driftsudgift. Fokusgruppen på IT-området skal bemærke, ifølge fokusgruppens stusbeskri- 10

13 velse anvender Rougsø og Sønderhald Kommuner Bibliomic, medens Grenaa Kommune anvender Mikro Master og Nørre Djurs Kommune anvender Bibdia Dantek, der pr. 1. januar 2006 forventes udskiftet med Aleph. Fokusgruppen på IT-området konsterer, de fire kommuner anvender forskellige systemer på skolebiblioteksområdet, og der følgelig skal ske en harmonisering af systemerne. Efter fokusgruppens opftelse må der foretages en vurdering af, hvilket system der skal anvendes i Norddjurs Kommune i et samarbejde mellem de to fokusgrupper. Fokusgruppen på IT-området skal i øvrigt bemærke, følgende systemer inden for fokusgruppens område formentlig skal harmoniseres: * ungdomsvejledningssystem, hvor Rougsø og Sønderhald Kommuner anvender KMD, medens Grenaa og Nørre Djurs Kommuner anvender Tabulex * ungdomsskolesystem, hvor Sønderhald Kommune anvender Efter 16, medens de øvrige kommuner anvender Tabulex * vidensdeling, hvor Grenaa og Sønderhald Kommuner anvender UNI-C, medens Nørre Djurs og Rougsø Kommuner ikke anvender systemer på dette område * skolevejledersystem, hvor Grenaa og Nørre Djurs Kommuner anvender Fronter via 10. klasse Center Djursland, medens Rougsø og Sønderhald Kommuner ikke anvender systemer på dette område * tandplejesystem, hvor Nørre Djurs og Rougsø Kommuner anvender KMD, og Sønderhald Kommune anvender DSI Tandsystem, medens Grenaa Kommune ikke anvender systemer på dette område Fokusgruppe Organision-, Ledelses- og Kommunikionsområder. Fokusgruppen har ikke fremsendt meriale til Fokusgruppen IT-området, men Fokusgruppen på IT-området skal bemærke, følgende systemer inden for fokusgruppens område formentlig skal harmoniseres: * personregistrering CPR, hvor Grenaa Kommune, Nørre Djurs Kommune og Sønderhald Kommune anvender CPR Web, medens Rougsø Kommune anvender CSC-CPR * decentral personregistrering (DPR), hvor Grenaa Kommune anvender LPR91, Rougsø Kommune anvender CSC-DPR og Sønderhald Kommune anvender Indenrigs og Sundhedsministeriet, medens Nørre Djurs Kommune ikke anvender system på området Fokusgruppe Kultur- og Fritidsområdet. Fokusgruppen har ikke fremsendt opgørelse over sammenlægningsomkostninger på IT-området. Et medlem af gruppen har henledt opmærksomheden på, der vil forekomme udgifter på 11

14 biblioteksområdet f.eks,. opkobling af Rougsø Bibliotek til Grenaa Bibliotek, ligesom det er oplyst, Grenaa og Nørre Djurs Kommuner netop har indgået samarbejde på biblioteksområdet, og har anmodet deres IT-leverandører om en pris på opkobling af et eller måske to biblioteker til systemet. Det er Fokusgruppe IT-områdets opftelse, der inden der indgås kontrakter på området må foretages en nærmere drøftelse mellem de to fokusgrupper. Fokusgruppen på IT-området skal til biblioteksområdet bemærke, Grenaa Kommune anvender Aleph og Nørre Djurs Kommune anvender Bibdia, medens Rougsø og Sønderhald Kommuner anvender Book-It i forbindelse med samarbejdet i Randersegnens Biblioteker Fokusgruppe Personaleområdet. Fokusgruppens beskrivelse af IT-området er foretaget ganske kortftet i stusbeskrivelsen, og gruppen har meddelt, der ikke er noget tilføje. Det fremgår af stusbeskrivelse, alle fire kommuner på lønadministrionsområdet anvender KMD. Fokusgruppen på IT-området skal i øvrigt bemærke, følgende systemer inden for fokusgruppens område formentlig skal harmoniseres: * lokale lønda, hvor Grenaa Kommune ikke anvender system, medens de øvrige tre kommuner anvender Kommuneinformion 5.6. Fokusgruppe Social- og Arbejdsmarkedsområdet. Fokusgruppen meddeler, der ikke forventes særlige sammenlægningsudgifter på IT-området i forbindelse med udvikling af en ensartet programstruktur, da der er forholdsvis enartethed i det nuværende programvalg. Det anføres i meddelelsen, der skal ske en manuel indberetning af en lang række da i forbindelse med konverteringen af IT-programmer, og dette ikke forventes kunne holdes indenfor den nuværende normering, hvorfor der forventes et behov på kr. til betaling herfor. IT-gruppen skal vedrørende ressourceforbrug til konveteringsopgaven henvises bemærkningerne under afsnit 4. Fokusgruppen på IT-området skal i øvrigt bemærke, følgende systemer inden for fokusgruppens område formentlig skal harmoniseres: * beskæftigelsessystemer, hvor kommunerne Grenaa, Nørre Djurs og Sønderhald anvender Amfora, medens Rougsø Kommune ikke anvender systemer på området 5.7. Fokusgruppe Sundheds- og omsorgsområdet. Der er ikke modtaget tilbagemeldinger fra fokusgruppen, og den fremsendte stusbeskrivelse 12

15 indeholder tilsyneladende ikke beskrivelser på IT-området. Fokusgruppen på IT-området er vidende om, Fokusgruppen Social- og Sundhedsområdet på et møde den 6. juni 2005 har drøftet IT-området, men der er ikke modtaget nogen tilbagemelding. Fokusgruppen på IT-området skal i øvrigt bemærke, følgende systemer inden for fokusgruppens område formentlig skal harmoniseres: * omsorgssystem, hvor Sønderhald Kommune anvender Vitae, medens de øvrige kommuner anvender Zealand Care * hjælpemiddelsystem, hvor Grenaa Kommune anvender Elbek & Vejrup, Rougsø og Sønderhald Kommuner anvender KMD, medens Nørre Djurs Kommune anvender et egen udviklet system. Fokusgruppen på IT-området har i møde den 9. juni 2005 godkendt, Rougsø Kommune anskaffer hjælpemiddelmodul fra Zealand Care begrundet i, alle kommuner er enige i, fremover anvedes Zealand Care som omsorgssystem Fokusgruppe Teknik- og miljøområdet. Fokusgruppen på Teknik- og miljøområdet har fremsendt en redegørelse for det ønskelige på ITområdet inden for fokusgruppens område. I redegørelsen lægges der megen vægt på, der indføres en fælles GIS-plform for Norddjurs Kommune hurtigst muligt, og løsningen skal være Web-Gis etableret på programmet GeoMedia Web Map, som anvendes af Nørre Djurs Kommune. Fokusgruppen Teknik- og miljøområdet anbefaler, oprettelsen af Web-Gis foretages ved anvendelse af intern arbejdskraft, og anslår, der skal anvendes ca. 2 årsværk til opgaven med oprette og klargøre systemet. Fokusgruppens skøn over omkostningerne er af Fokusgruppen på IT-området samlet i nedenstående skema. Web-Gis Art Beløb Anskaffelse af 3 servere Konvertering da Diverse I alt medarbejder årsværk I alt Fokusgruppen på IT-området anser foranstående som ønskeligt, men ikke nødvendigt for, det tekniske område kan fungere, da dette rent faktisk sker i dag i de tre af kommunerne. Fokusgruppen skal videre bemærke, der er stor forskel på netop dette område mellem de fire kommuner, hvor Nørre Djurs Kommune er et godt stykke foran de tre øvrige kommuner. Fokusgruppe på Teknik- og miljøområdet meddeler videre, der skal udarbejdes et samlet entydigt adressetema for Norddjurs Kommune koordineret fra centralt hold. Implementeringen 13

16 af adressetema omkring Web-GIS anslås til kr. Fokusgruppen på Teknik- og miljøområdet anfører videre, der skal foretages opgradering af registrerings- og tegneprogrammer (Mícrostion og Autocad), hvortil udgiften anslås til kr., ligesom fokusgruppen finder, der vil forekomme udgifter til følgende: Program Beløb Brugsret topografiske kort Orthofoto Ejendoms- og miljødabase GeoEnviron (Miljøområdet) Byggesagsprogram (uddan) Vejsystem konsuelntbistand I alt Fokusgruppen Teknik- og miljøområdet anfører videre, der skal anvendes medarbejderressourcer til konmverteringopgaver. Fokusgruppen på IT-området skal hertil henvises til bemærkningerne i afsnit 3 foran. Fokusgruppen på IT-området forudsætter, det af Fokusgruppen Teknik-og miljøområdet anførte omfter hele området, og skal bemærke, der vil være områder, hvor der skal foretages harmonisering, og der vil her være tale om følgende: * kendelse om fast ejendom, hvor Grenmaa Kommune anvender et af DJØF udarbejdet system, meden de øvrige kommuner ikke anvender systemer på området * ejendoms- og miljødabase, hvor Grenaa Kommune anvender KMD, Sønderhald Kommune anvender FileMaker Pro, medens Nørre Djurs og Rougsø Kommuner ikke anvender system på området * bygningsvedligeholdelsessystem, hvor Grenaa Kommune anvender Caretaker, Cowi, Sønderhald Kommune anvender FileMaker Pro, medens Nørre Djurs anvender KMD, og Rougsø Kommune ikke anvender system på området * ressourcestyringssystem, hvor Grenaa Kommune anvender Trend Styrings-system (varmestyringssystem), Nørre Djurs Kommune anvender Keep Focus, Sønderhald Kommune Simple Day, medens Rougsø Kommune ikke anvender system på området * miljøadministrionssystem, hvor Grenaa Kommune og Nørre Djurs anvender GeoEnviron, Rougsø Kommune anvender KMD-mis, og Sønderhald Kommune anvender FileMaker Pro I Fokusgruppen Teknik- og miljøområdet skrivelse er foreslået, GeoEnviron anvendes i den nye kommune jf. foran * trafiktællingssystem, hvor Grenmaa og Nørre Djurs Kommuner anvender Count- 14

17 On-Me, Sønderhald Kommune anvender Metro Count, medens Rougsø Kommune ikke anvender system på området * vejadministrionsystem, hvor Grenaa og Nørre Djurs Kommuner anvender Vejman, Vejdirektoret, Rougsø Kommune anvender KMD, medens Sønderhald Kommune anver en eget udviklet system 5.9. Økonomiområdet. I Fokusgruppen Teknik- og miljøområdets skrivelse er foreslået, Vejman fra Vejdirektoret anvendes i den nye kommune jf. foran Fokusgruppen Økonomiområdet medeler, der skal foretages udskiftning af Grenaa kommunes økonomisystem, og udgiften hertil forventes udgøre ca kr.. Fokusgruppen IT-området skal bemærke, Grenaa Kommune anvender KMD-Kompas, medens de øvrige kommuner anvendes KMD-ØS, og Fokusgruppen på Økonomiområdet har besluttet, den nye kommune skal anvende KMD-ØS jf. også det under afsnit 4 anførte eksempel. Det er ikke klart hvad den af Fokusgruppen Økonomiområdet anslåede udgift på kr. dækker (f.eks. uddannelse?). Fokusgruppen på IT-området skal i øvrigt bemærke, følgende systemer inden for fokusgruppens område formentlig skal harmoniseres: * tinglysningssystem, hvor Grenaa Kommune anvender CSC via KMD, og hvor Rougsø og Sønderhald Kommuner anvender T&S, medens Nørre Djurs Kommune ikke anvender system på området * personbogssystem, hvor Grenaa Kommune anvender CSC via KMD, og hvor Sønderhald Kommune anvender Domstolstyrelsen, medens Nørre Djurs og Rougsø Kommuner ikke anvender system på området * bilbog, hvor Grenaa Kommune anvender CSC via KMD, og hvor Sønderhald Kommune anvender Domstolstyrelsen, medens Nørre Djurs og Rougsø Kommuner ikke anvender system på området 15

Direktionssekretariatet. Redegørelse status IT-området

Direktionssekretariatet. Redegørelse status IT-området Direktionssekretariatet Redegørelse status IT-området Indholdsfortegnelse. 1. Indledning... 1 2. IT-infrastruktur.... 2 2.1. Status infrastruktur.... 2 2.2. Netværk.... 3 2.2.2. Nørre Djurs Kommune....

Læs mere

Norddjurs Kommune. Forslag til Fysiske rammer administrationen Norddjurs Kommune

Norddjurs Kommune. Forslag til Fysiske rammer administrationen Norddjurs Kommune Norddjurs Kommune Forslag til Fysiske rammer administrionen Norddjurs Kommune Indholdsfortegnelse. 1. Indledning.... 1 2. Arbejdsgruppens vurderinger og overvejelser.............................. 2 3.

Læs mere

FÆLLES OMSORGSSYSTEM NY FREDERIKSHAVN KOMMUNE APRIL - MAJ 2005

FÆLLES OMSORGSSYSTEM NY FREDERIKSHAVN KOMMUNE APRIL - MAJ 2005 FÆLLES OMSORGSSYSTEM NY FREDERIKSHAVN KOMMUNE APRIL - MAJ 2005 OMSORGSSYSTEMET Omsorgssystemet VITAE leveres af CSC Scandihealth og består af flere moduler: VITAE Journal indeholder den fælles tværfaglige

Læs mere

Bilag 2A: IT-status i Ikast-Brande Kommune. Januar 2014

Bilag 2A: IT-status i Ikast-Brande Kommune. Januar 2014 Bilag 2A: Januar 2014 Side 1 af 5 1. Indledning... 3 2. Statusbeskrivelse... 3 3. IT infrastruktur og arkitektur... 4 3.1. Netværk - infrastruktur... 4 3.2. Servere og storage... 4 3.3. Sikkerhed... 4

Læs mere

Dagsorden med vedtagelser

Dagsorden med vedtagelser Strukturudvalget Dagsorden med vedtagelser Møde nr.: 1 Mødested: Mødelokale 4, Birkerød Rådhus Mødedato: Mandag den 23. januar 2006 Mødetidspunkt: Kl. 13.30-16.30 Bemærkninger: Medlemmer: Fraværende: Daniel

Læs mere

Retningslinier distancearbejdspladser

Retningslinier distancearbejdspladser Retningslinier distancearbejdspladser 0 1. Indledning...1 2. Definition....1 3. Hvem kan få en distancearbejdsplads...1 4. Distancearbejdspladsen...2 6. Kompensation til medarbejderen...4 7. Overgangsordninger...4

Læs mere

Direktionssekretariatet. Redegørelse status IT-området

Direktionssekretariatet. Redegørelse status IT-området Direktionssekretariatet Redegørelse status IT-området Indholdsfortegnelse. 1. Indledning... 1 2. IT-infrastruktur.... 2 2.1. Status infrastruktur.... 2 2.2. Netværk.... 3 2.2.2. Nørre Djurs Kommune....

Læs mere

1. at anlægsregnskaber for projekt 6084, 6090, 6091, 6096, 6104 og 6107 godkendes.

1. at anlægsregnskaber for projekt 6084, 6090, 6091, 6096, 6104 og 6107 godkendes. Pkt.nr. 8 Aflæggelse af anlægsregnskaber for ITprojekter 373794 Indstilling: ITafdelingen indstiller til Økonomiudvalget 1. at anlægsregnskaber for projekt 6084, 6090, 6091, 6096, 6104 og 6107 godkendes.

Læs mere

It-løsninger i forbindelse med kommunalreformen. Sikring af at grundlæggende forvaltningsretlige krav overholdes

It-løsninger i forbindelse med kommunalreformen. Sikring af at grundlæggende forvaltningsretlige krav overholdes FOB 05.409 It-løsninger i forbindelse med kommunalreformen. Sikring af at grundlæggende forvaltningsretlige krav overholdes Ombudsmanden konstaterede i flere sager at grundlæggende forvaltningsretlige

Læs mere

Beskrivelse af IT-projekter i Faaborg-Midtfyn Kommune. edagsorden. Fællessek, Inge Dam

Beskrivelse af IT-projekter i Faaborg-Midtfyn Kommune. edagsorden. Fællessek, Inge Dam Projekt nr. Projektets titel edagsorden Aftaleholder Fællessek, Inge Dam Projektleder Herunder mail og telefonnr. Dato 19. april 2011 Projektleder Morten Hougaard 72531035 Projektdeltager Jesper Rønnov

Læs mere

Beskrivelse af anlægsforslag: De forventede indtægter er et skøn fra den administrativt nedsatte arbejdsgruppe vedrørende jordforsyning.

Beskrivelse af anlægsforslag: De forventede indtægter er et skøn fra den administrativt nedsatte arbejdsgruppe vedrørende jordforsyning. Nummer: A101 Anlægget vedrører: jordforsyningen - boligformål Udgifter -6.005-6.321-9.769-8.662 Netto -6.005-6.321-9.769-8.662 De forventede indtægter er et skøn fra den administrativt nedsatte arbejdsgruppe

Læs mere

Bilag 10 Nuværende IT-installation

Bilag 10 Nuværende IT-installation Bilag 10 Nuværende IT-installation Ikast-Brande Kommunes serverpark er i høj grad virtualiseret på VMware ESX 4.0 platform, baseret på HP SAN/storage og HP BladeSystem c7000 Enclosure med i alt 13 ProLiant

Læs mere

Den 14. juli 2010 Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Den 14. juli 2010 Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde Den 14. juli 2010 Specielle bemærkninger til budget 2011-2014 pr. politikområde Politikområde: 04 IT I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2011-priser 2011 2012 2013 2014 Basisbudget fra sidste års budgetlægning

Læs mere

Bilag 4. Fakta om it i Aalborg Kommune

Bilag 4. Fakta om it i Aalborg Kommune Bilag 4. Fakta om it i Aalborg Kommune Annoncering af e-rekruttering som servicebureauløsning Revideret november 2012. Indhold Opgraderingspolitik... 2 BILAG 1 OVERSIGT OVER SYSTEMER... 4 Fælles tværgående

Læs mere

Kontraktbilag 4 Kundens IT-miljø

Kontraktbilag 4 Kundens IT-miljø Kontraktbilag 4 Kundens IT-miljø [Vejledning til Leverandøren i forbindelse med afgivelse af tilbud Dette bilag indeholder Kundens krav til at systemet skal kunne afvikles i nedenstående IT-miljø. Leverandøren

Læs mere

Specifikation af leverancen med priser

Specifikation af leverancen med priser SOLRØD KOMMUNE ESDH Specifikation af leverancen med priser Bilag 4 April 2007 Vejledning Bilaget skal udfyldes af tilbudsgiver, således at bilaget indeholder priser for alle leverandørens ydelser under

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Administrativ Styregruppe. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Administrativ Styregruppe. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Administrativ Styregruppe Referat Dato: 30. januar 2006 Lokale: Byrådssalen, Dronninglund Rådhus Tidspunkt: 9,00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 1. Projektgruppe

Læs mere

Ydelser Af ydelseskataloget fremgår det, hvilke grundydelser, der skal løses af gymnasiefællesskabet, og hvilke opgaver der skal løses af skolen.

Ydelser Af ydelseskataloget fremgår det, hvilke grundydelser, der skal løses af gymnasiefællesskabet, og hvilke opgaver der skal løses af skolen. Opdateret 29. november 2011 Bilag 3 til samarbejdsaftalen Område: IT-service og support Opgaver Support af administrativ og undervisningsmæssig IT på gymnasierne. Overordnet ansvar for udvikling og implementering

Læs mere

Fordeling af KOMBIT-udlodning til udgifter i forbindelse med monopolbruddet Budgetnotat. BORGMESTERENS AFDE- LING Fælles Service Aarhus Kommune

Fordeling af KOMBIT-udlodning til udgifter i forbindelse med monopolbruddet Budgetnotat. BORGMESTERENS AFDE- LING Fælles Service Aarhus Kommune Fordeling af KOMBIT-udlodning til udgifter i forbindelse med monopolbruddet Budgetnotat Indstilling Det indstilles, at det her fremsendte overblik over omstillingsomkostninger godkendes som grundlag for

Læs mere

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde Specielle bemærkninger til budget 2017-2020 pr. politikområde Politikområde: IT I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2015-priser 2017 2018 2019 2020 Basisbudget fra sidste års budgetlægning 56.304 55.015

Læs mere

Justering af fordelingsnøgler for afdelingernes finansieringsbidrag samt regulering af det samlede bidrag til Fælles IT i perioden

Justering af fordelingsnøgler for afdelingernes finansieringsbidrag samt regulering af det samlede bidrag til Fælles IT i perioden Indstilling Til Magistraten (Magistraten) Fra Borgmesterens Afdeling Dato 21. oktober 2015 Finansieringsbidrag til Fælles IT Justering af fordelingsnøgler for afdelingernes finansieringsbidrag samt regulering

Læs mere

Minikonference om Sag og Dokumentstandarder 15. juni 2011, Odense

Minikonference om Sag og Dokumentstandarder 15. juni 2011, Odense CPR Broker version 2.0 Minikonference om Sag og Dokumentstandarder 15. juni 2011, Odense Steen Deth, Chefarkitekt sde@gentofte.dk CPR data hvor svært (og interessant) kan det være? Kommune Borgerservice

Læs mere

BILAG 2. Notat. Vedrørende: Forslag til prioritering af it-investeringer på folkeskoleområdet. Skoleafdelingen og it-afdelingen.

BILAG 2. Notat. Vedrørende: Forslag til prioritering af it-investeringer på folkeskoleområdet. Skoleafdelingen og it-afdelingen. BILAG 2 Notat Vedrørende: Forslag til prioritering af it-investeringer på folkeskoleområdet Skrevet af: Skoleafdelingen og it-afdelingen Dato: 12-01-2016 Forslag til prioritering af it-investeringer på

Læs mere

Norddjurs Kommune. Notat fra Fokusgruppe Økonomi. 28. december 2005

Norddjurs Kommune. Notat fra Fokusgruppe Økonomi. 28. december 2005 Norddjurs Kommune 28. december 2005 Notat fra Fokusgruppe Økonomi Regulering af væsentlige økonomiske dispositioner i kommunerne og samspil mellem sammenlægningsudvalg og kommunalbestyrelserne i 2006.

Læs mere

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Samlede Effektiviseringer, varige

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Samlede Effektiviseringer, varige BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Øvrige berørte forvaltninger: Kapacitetsstyring (Digital pladsbooking til daginstitutioner)

Læs mere

Kvartalsrapport vedr. fase 1 af SKATs systemmodernisering for 1. kvartal 2007

Kvartalsrapport vedr. fase 1 af SKATs systemmodernisering for 1. kvartal 2007 Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 156 Offentligt Notat Skatteministeren Hovedcentret Strategi og Udvikling Projektkontoret Dato 25. maj J. nr. 07-061430 Kvartalsrapport vedr. fase 1 af SKATs systemmodernisering

Læs mere

Dette budgetnotat er en uddybning af driftsønske: ø Genanskaffelse af IT i skolen

Dette budgetnotat er en uddybning af driftsønske: ø Genanskaffelse af IT i skolen BUDGETNOTAT Center for Dagtilbud og Skoler Dato 30.06.2017 Genanskaffelse af IT i skolen Dette budgetnotat er en uddybning af driftsønske: ø513-009 - Genanskaffelse af IT i skolen I henhold til Helsingør

Læs mere

Bilag. Bilag 2: Redegørelse for etablering af åbningsbalancen (Primokorrektioner) Den 26. november 2007. Århus Kommune

Bilag. Bilag 2: Redegørelse for etablering af åbningsbalancen (Primokorrektioner) Den 26. november 2007. Århus Kommune Bilag Den 26. november 2007 Bilag 2: Redegørelse for etablering af åbningsbalancen (Primokorrektioner) Århus Kommune Økonomisk Afdeling Borgmesterens Afdeling I forbindelse med aflæggelsen af åbningsbalancen

Læs mere

Bilag 1. Uddybende beskrivelse af grundlaget for Koncernservice indstilling om bevillingsoverførsel på økonomi- og it-området samt fællessystemer.

Bilag 1. Uddybende beskrivelse af grundlaget for Koncernservice indstilling om bevillingsoverførsel på økonomi- og it-området samt fællessystemer. KØBENHAVNS KOMMUNE Koncernservice Ledelsessekretariat NOTAT Bilag 1. Uddybende beskrivelse af grundlaget for Koncernservice indstilling om bevillingsoverførsel på økonomi- og it-området samt fællessystemer.

Læs mere

Bilag 5: Kundens It-Miljø. Version 0.6 Bilag til dagsordenspunkt 9: Krav til kommunernes it-miljø.

Bilag 5: Kundens It-Miljø. Version 0.6 Bilag til dagsordenspunkt 9: Krav til kommunernes it-miljø. Bilag 5: Kundens It-Miljø Version 0.6 Bilag til dagsordenspunkt 9: Krav til kommunernes it-miljø. Senest opdateret d. 11. Oktober 2013 Indholdfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Kundens IT-miljø - Løsningen...3

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune

Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev Rådhus, Ny Rådhusplads 1, 9700 Brønderslev. Tlf. 9945 4545 - Fax 9945 4500 Dronninglund Rådhus, Rådhusgade 5, 9330 Dronninglund. Tlf. 9947 1111 - Fax 9947 1112

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 6. januar 2010. Århus Kommune

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 6. januar 2010. Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 6. januar 2010 1. Resume Århus Kommune Borgmesterens Afdeling Århus Kommunes nuværende fælles IT-løsning til elektronisk sags- og

Læs mere

Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform

Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform 14. september 2014 Dok.nr. 118104-14 Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform Med den nye folkeskolereform er der fastsat et gennemsnitligt ugentligt minimumstimetal, som kommunerne skal tilbyde

Læs mere

DAGSORDEN FOR BESTYRELSESMØDE 23. september 2015 kl. 9.00 hos Reno Djurs

DAGSORDEN FOR BESTYRELSESMØDE 23. september 2015 kl. 9.00 hos Reno Djurs DAGSORDEN FOR BESTYRELSESMØDE 23. september 2015 kl. 9.00 hos Reno Djurs Dagsorden: 15-15 Regnskab for 2. kvartal 2015 16-15 Øget genanvendelse af dagrenovion via optisk sortering 17-15 Forslag om ændring

Læs mere

KOPI. 1. KOMBITS forretningsmodel Kommunernes aftaleperiode for den nye valgløsning Afregningsmodel for den nye valgløsning...

KOPI. 1. KOMBITS forretningsmodel Kommunernes aftaleperiode for den nye valgløsning Afregningsmodel for den nye valgløsning... TILSLUTNINGSAFTALE TIL DEN NYE VALGLØSNING - BILAG 2 ØKONOMI OG AFREGNINGSMODEL Indholdsfortegnelse 1. KOMBITS forretningsmodel... 2 2. Kommunernes aftaleperiode for den nye valgløsning... 2 3. Afregningsmodel

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Den 9. maj 2007. Århus Kommune

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Den 9. maj 2007. Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 9. maj 2007 Århus Kommune Økonomi og Myndighed Sundhed og Omsorg 1. Resume Statsforvaltningen Midtjylland har anmodet Århus Byråd om en

Læs mere

Bilag 1 Konkurrencestyrelsens spørgeskemaundersøgelse

Bilag 1 Konkurrencestyrelsens spørgeskemaundersøgelse Bilag 1 Konkurrencestyrelsens spørgeskemaundersøgelse INDLEDNING Konkurrencestyrelsen har i foråret 2009 gennemført en spørgeskemaundersøgelse til brug for styrelsens rapport om konkurrencen markedet for

Læs mere

Digitalisering. Hans Jørgen Laursen, formand for Digitaliseringsgruppen. Lissi Pedersen, leder af 10. klasses center Djursland

Digitalisering. Hans Jørgen Laursen, formand for Digitaliseringsgruppen. Lissi Pedersen, leder af 10. klasses center Djursland 1 Dagsorden og referat for arbejdsgruppe 10: Digitalisering Tilstede (sæt X): Lene Ravn Holst, udviklingskonsulent (tovholder) Lissy Nørgaard, it- og skolebibliotekskonsulent Leif Raabye, chef for it-afdelingen

Læs mere

ØU1 - Bedre erhvervsservice gennem øget brug af digitale løsninger til virksomhederne

ØU1 - Bedre erhvervsservice gennem øget brug af digitale løsninger til virksomhederne Teknik- og Miljøforvaltningen Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen BUDGETNOTAT ØU1 - Bedre erhvervsservice gennem øget brug af digitale løsninger til virksomhederne Baggrund Virksomhederne skal

Læs mere

...et sagsbehandlingssystem udviklet af sagsbehandlere?

...et sagsbehandlingssystem udviklet af sagsbehandlere? ...et sagsbehandlingssystem udviklet af sagsbehandlere? Brugerne tager magten Sådan bliver it bedre og billigere SBSYS ER ET KOMPLET SAGSSTYRINGS- OG DOKUMENTHÅNDTERINGSSYSTEM (ESDH) TIL EN OFFENTLIG MYNDIGHED

Læs mere

DUBU (Digitalisering Udsatte Børn og Unge) DHUV (Digitalisering af Handicap og Udsatte-Voksne)

DUBU (Digitalisering Udsatte Børn og Unge) DHUV (Digitalisering af Handicap og Udsatte-Voksne) Myndighedsafdelingen Helle Støve DUBU (Digitalisering Udsatte Børn og Unge) DHUV (Digitalisering af Handicap og Udsatte-Voksne) Business case for DUBU og afsæt for DHUV 1 INDLEDNING... 1 2 FORMÅL... 1

Læs mere

Den digitale Skoleforvaltning

Den digitale Skoleforvaltning Den digitale Skoleforvaltning Forvaltningsledelsen i Skoleforvaltningen har godkendt, der udarbejdes kommissorium for projektgruppe til opdere og samle Skoleforvaltningens stregier for arbejde med it i

Læs mere

Business case. for. implementering af InCare på plejecenter med 40 beboere

Business case. for. implementering af InCare på plejecenter med 40 beboere Dato: 2012 J.nr.: xx Business case for implementering af InCare på plejecenter med 40 beboere Version: 3.2 2/11 Indholdsfortegnelse 1. Ledelsesresume... 3 2. Løsningsbeskrivelse... 4 Projektets navn eller

Læs mere

BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION ØKONOMI OG LØN

BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION ØKONOMI OG LØN BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION ØKONOMI OG LØN VEJLEDNING Kravspecifikationen af de udbudte løn- og økonomisystemer udgøres af: Bilag 1 kravspecifikation A (fælles) Bilag 1 kravspecifikation B (løn) Bilag 1

Læs mere

Region Midtjylland. Revisionsberetning vedrørende årsregnskab 2007. Bilag. til Regionsrådets møde den 24. september 2008. Punkt nr.

Region Midtjylland. Revisionsberetning vedrørende årsregnskab 2007. Bilag. til Regionsrådets møde den 24. september 2008. Punkt nr. Region Midtjylland Revisionsberetning vedrørende årsregnskab 2007 Bilag til Regionsrådets møde den 24. september 2008 Punkt nr. 4 Notat om supplerende oplysninger

Læs mere

Bilag 3 til samarbejdsaftalen. IT Samarbejde

Bilag 3 til samarbejdsaftalen. IT Samarbejde Opdateret 5. maj JBL Bilag 3 til samarbejdsaftalen IT Samarbejde Generelt IT afdelingen varetager på vegne af de deltagende skoler Support af administrativ og undervisningsmæssig IT på gymnasierne. Overordnet

Læs mere

Projektgrundlag fælles Microsoft aftale version 1.0

Projektgrundlag fælles Microsoft aftale version 1.0 UC Effektiviseringsprogrammet Projektgrundlag Fælles Microsoft aftale 1 Stamdata Stamdata Projektnavn (forventet): Projektejer: Projekttype: Fælles Microsoft aftale Mads Konge Nielsen, VIA Effektivisering,

Læs mere

Ide-beskrivelse for forundersøgelse af: ESDH

Ide-beskrivelse for forundersøgelse af: ESDH Ide-beskrivelse for forundersøgelse af: ESDH Version af 11. december 2015 Version Dato Status Kommentar 0.5 20. november Udkast Første bud på struktur og indhold 0.9 24/11-15 Udkast Til kommentar/høring

Læs mere

Notat vedrørende Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren, Forskningsstatistik 1997 med særligt henblik på beregningerne vedr.

Notat vedrørende Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren, Forskningsstatistik 1997 med særligt henblik på beregningerne vedr. Notat vedrørende Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren, Forskningsstatistik 1997 med særligt henblik på beregningerne vedr. sygehusene Analyseinstitut for Forskning, 1999/2 1 Forskning og udviklingsarbejde

Læs mere

SAPA PÅ KOMMUNEDAGE. November Kenneth Møller Johansen

SAPA PÅ KOMMUNEDAGE. November Kenneth Møller Johansen SAPA PÅ KOMMUNEDAGE November 2014 Kenneth Møller Johansen Person- og sagsoverblik SAPA Overblik SAPA Advis Sagsbehandling og sagsstyring Sagsbærende løsninger (Fagsyst. & ESDH) Infrastruktur Legacy (KMD

Læs mere

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner 22.4.2010 1 Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner J.nr.: 16.21.12.G00 Sagsid: 997520 Initialer: Kam.sf Sagsfremstilling I maj/juni

Læs mere

Digitale læremidler Refererer til punkt 3.1. i Den fælleskommunale handlingsplan for digitalisering (KL s 32 indsatsområder)

Digitale læremidler Refererer til punkt 3.1. i Den fælleskommunale handlingsplan for digitalisering (KL s 32 indsatsområder) Center for Børn og Undervisning 3. april 2013 Analyse af det fremtidige IT-behov på skoleområdet Efter indstilling fra Børne- og Undervisningsudvalget samt Økonomi- og Planudvalget behandlede Byrådet den

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. 2. udkast til driftsbudget 2007 for handicapkørsel

Bilag. Region Midtjylland. 2. udkast til driftsbudget 2007 for handicapkørsel Region Midtjylland 2. udkast til driftsbudget 2007 for handicapkørsel Bilag til Underudvalget vedr. dannelse af Trafikselskabets møde 26. september 2006 Punkt nr. 4 Notat: Fordeling af indtægter på kommuner

Læs mere

Børne- og ungdomsudvalget. Anlægsforslag

Børne- og ungdomsudvalget. Anlægsforslag Børne- og ungdomsudvalget Anlægsforslag Udvalg BUU Titel Type 2014 2015 2016 A301 Etablering af lokaler på Allingåbroskole til UngNorddjurs Øvrige projekter 500 4.300 0 - A302 IT - infrastruktur og digitalisering

Læs mere

TILSLUTNINGSVILKÅR. V/ Forretningsudviklingschef Poul Ditlev Christiansen. Kommunedage, november 2014

TILSLUTNINGSVILKÅR. V/ Forretningsudviklingschef Poul Ditlev Christiansen. Kommunedage, november 2014 TILSLUTNINGSVILKÅR V/ Forretningsudviklingschef Poul Ditlev Christiansen Kommunedage, november 2014 - MONOPOLBRUDDETS TILSLUTNINGSVILKÅR - HVAD ER MED OG IKKE MED I DE 25 % BESPARELSE? - AFREGNINGSMODELLER

Læs mere

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 26/2007 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 12. september 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.30

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 26/2007 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 12. september 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.30 Direktionen DAGSORDEN Møde nr. : 26/2007 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 12. september 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.30 Medlemmer Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (Formand) Vicekommunaldirektør

Læs mere

FORSLAG TIL INVESTERINGSOVERSIGT FOR BUDGET 2001 M.V.

FORSLAG TIL INVESTERINGSOVERSIGT FOR BUDGET 2001 M.V. ORSLAG TIL INESTERINGSOERSIGT OR BUDGET 21 M.. 1. Projekt nr. 394.22.5.3.5549.1.71 Diverse grunde, salg, tilbagefaldsret Indtægter ved salg og tilbagefaldsret 2. Projekt nr. 159.22.5.3.5549.1 Diverse uforudseelige

Læs mere

Budgetforslag 2008 Socialforvaltningens prioriterede ønskeliste

Budgetforslag 2008 Socialforvaltningens prioriterede ønskeliste BILAG 5 Dato: 27. april 2007, PLA Sagsnr.: 2007-895 Dok.nr.: 2007-86698 Budgetforslag 2008 Socialforvaltningens prioriterede ønskeliste Socialudvalget har til budgetforslag 2008 udarbejdet i alt 47 ønskeforslag.

Læs mere

"Vil ministeren kommentere henvendelsen af 23/11-05 fra Forenede Danske Antenneanlæg, jf. L 38 -- bilag 13"

Vil ministeren kommentere henvendelsen af 23/11-05 fra Forenede Danske Antenneanlæg, jf. L 38 -- bilag 13 Kulturudvalget L 38 - Svar på Spørgsmål 20 Offentligt Folketingets Kulturudvalg Christiansborg 1240 København K Kulturministeren Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf : 33 92 33 70 Fax : 33

Læs mere

4. Den offentlige sektors brug af it

4. Den offentlige sektors brug af it Den offentlige sektors brug af it 39 4. Den offentlige sektors brug af it Figur 4.1 Digitale serviceydelser til borgere og virksomheder 1 8 6 Pct. af myndigheder 87 88 9 94 94 Downloade blanketter digitalt

Læs mere

Region Midtjylland. Godkendelse af etableringen af budgettet for Indkøb og Logistik. Bilag. til Regionsrådets møde den 22. august Punkt nr.

Region Midtjylland. Godkendelse af etableringen af budgettet for Indkøb og Logistik. Bilag. til Regionsrådets møde den 22. august Punkt nr. Region Midtjylland Godkendelse af etableringen af budgettet for Indkøb og Logistik Bilag til Regionsrådets møde den 22. august 2007 Punkt nr. 31 Regionshuset Viborg Regionsøkonomi Skottenborg 26 Postboks

Læs mere

Indstilling. Indstilling om forventet regnskab for 2007 pr. ultimo juni Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling

Indstilling. Indstilling om forventet regnskab for 2007 pr. ultimo juni Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 17. september 2007 Århus Kommune Økonomisk Afdeling Borgmesterens Afdeling Indstilling om forventet regnskab for 2007 pr. ultimo juni

Læs mere

Udbudsregler og valg af lovprogram

Udbudsregler og valg af lovprogram Udbudsregler og valg af lovprogram Norddjurs Kommune har modtaget et uopfordret tilbud fra EG Kommuneinformation på køb af deres lovprogram og økonomiprogram, NIS. Norddjurs Kommune har i forvejen en kommunelicens

Læs mere

Opsamling på kommunal høring. Vejle & Roskilde Den 18. Juni 2013

Opsamling på kommunal høring. Vejle & Roskilde Den 18. Juni 2013 Opsamling på kommunal høring Vejle & Roskilde Den 18. Juni 2013 Dagsorden Velkommen Høringsprocessen frem til udbuddet på KY Resultater fra høringen Udbudsmaterialet kapitel 1 4, 5 og 6 Temaer: EDSH, opgavelisten,

Læs mere

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06.

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06. GLADSAXE KOMMUNE Kommunaldirektøren Rådhus Allé, 2860 Søborg Tlf.: 39 57 50 02 Fax: 39 66 11 19 E-post: csfmib@gladsaxe.dk www.gladsaxe.dk Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede

Læs mere

Skoleforvaltningen fremsender it redegørelse til Skoleudvalgets orientering. Jan Nymark Thaysen (V) og Per Clausen (Ø) var fraværende.

Skoleforvaltningen fremsender it redegørelse til Skoleudvalgets orientering. Jan Nymark Thaysen (V) og Per Clausen (Ø) var fraværende. Punkt 6. IT redegørelse. 2011-30002. Skoleforvaltningen fremsender it redegørelse til Skoleudvalgets orientering. Jan Nymark Thaysen (V) og Per Clausen (Ø) var fraværende. Sagsbeskrivelse Denne redegørelse

Læs mere

Håndbog Til CPR services. Bilag 10 Opsætning af CPR klienten til understøttelse af forskellige installationstyper

Håndbog Til CPR services. Bilag 10 Opsætning af CPR klienten til understøttelse af forskellige installationstyper Håndbog Til CPR services Bilag 10 Opsætning af CPR klienten til understøttelse af forskellige installationstyper CPR-kontoret Datavej 20, Postboks 269, 3460 Birkerød E-post: cpr@cpr.dk. Telefax 45 82 51

Læs mere

Notat. Omstilling til edag - handlingsplan. Projektets formål og succeskriterier. edag arbejdsgruppen. IT-Kontoret. edag i Aalborg Kommune

Notat. Omstilling til edag - handlingsplan. Projektets formål og succeskriterier. edag arbejdsgruppen. IT-Kontoret. edag i Aalborg Kommune Notat Til: edag arbejdsgruppen Kopi til: Fra: IT- Dato: 28.04.2003 Vedr.: edag i Aalborg Kommune Mandag d. 1. september 2003 er fastsat som edag for alle offentlige myndigheder. edag er aftalt mellem regeringen,

Læs mere

Indstilling. Byrådsmedlemmernes arbejdsvilkår it-løsning og uddannelse i byrådsperioden 2010-2013. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter

Indstilling. Byrådsmedlemmernes arbejdsvilkår it-løsning og uddannelse i byrådsperioden 2010-2013. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Den 14. maj 2009 Århus Kommune Byrådsservice Borgmesterens Afdeling Byrådsmedlemmernes arbejdsvilkår it-løsning og uddannelse i byrådsperioden 2010-2013 1. Resume

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Administrativ Styregruppe. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Administrativ Styregruppe. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Administrativ Styregruppe Referat Dato: 12. december 2005 Lokale: Dronninglund Slot Tidspunkt: kl. 13.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 1. Godkendelse af

Læs mere

10 gode grunde. - derfor skal du vælge Office365

10 gode grunde. - derfor skal du vælge Office365 10 gode grunde - derfor skal du vælge Office365 1. Bedre samarbejde på tværs af lokationer En stor del af arbejdsstyrken tilbringer i dag langt mere tid væk fra deres kontor end hidtil. Dine ansatte kan

Læs mere

Klimakommunehandlingsplan. Plan til implementering af Klimakommune-aftalen med Danmarks Naturfredningsforening Udgave 1, maj 2010

Klimakommunehandlingsplan. Plan til implementering af Klimakommune-aftalen med Danmarks Naturfredningsforening Udgave 1, maj 2010 Klimakommunehandlingsplan 2009-2012 Udgave 1, maj 2010 Indhold Indledning... 3 Projekter og tiltag til realisering af reduktionsmål... 4 EPC på skoler... 4 Tiltag... 4 Reduktionspotentiale... 5 Tidspunkt

Læs mere

Benchmarking. Vejledning til indhentning af omkostningsdata m.m. hos elnetselselskaberne. 1. udgave af 23. oktober 2006

Benchmarking. Vejledning til indhentning af omkostningsdata m.m. hos elnetselselskaberne. 1. udgave af 23. oktober 2006 Benchmarking Vejledning til indhentning af omkostningsdata m.m. hos elnetselselskaberne 1. udgave af 23. oktober 2006 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 2 Side 1.1 BAGGRUND... 2 1.1.1 Benchmarking og

Læs mere

Overgang til obligatorisk digital kommunikation i den danske offentlige sektor Selvbetjening på Udbetaling Danmarks områder.

Overgang til obligatorisk digital kommunikation i den danske offentlige sektor Selvbetjening på Udbetaling Danmarks områder. Overgang til obligatorisk digital kommunikation i den danske offentlige sektor på Udbetaling Danmarks områder November 1 Om dette materiale Denne powerpointpræsentation er udarbejdet af Boston Consulting

Læs mere

Tilbud på etablering af netværk på Ørsted skolen

Tilbud på etablering af netværk på Ørsted skolen Tilbud på etablering af netværk på Ørsted skolen Netværksløsning til Ørsted skolen Side 1 af 5 24-09-2009 Indholdsfortegnelse 1 Beskrivelse af løsningen... 3 1.1 NetDesigns arbejdsopgaver... 3 1.2 Forudsætninger

Læs mere

Ældrebolighandlingsplan 2. etape. Norddjurs Kommune

Ældrebolighandlingsplan 2. etape. Norddjurs Kommune Ældrebolighandlingsplan 2. etape Norddjurs Kommune 17. april 2009 Dok. nr. 49984-09 / 50019-09 / 52320-09 / 56515-09 Indledning I forbindelse med udarbejdelsen af forslaget til ældrebolighandlingsplanens

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Valg af indtægtsfordelingsmodel i Trafikselskabet

Bilag. Region Midtjylland. Valg af indtægtsfordelingsmodel i Trafikselskabet Region Midtjylland Valg af indtægtsfordelingsmodel i Trafikselskabet Bilag til Underudvalget vedr. generelle sagers møde den 13. september 2006 Punkt nr. 14 Bilag til valg af indtægtsfordelingsmodel. Indhold

Læs mere

Bilag 8. Principper for implementering af ændringer af kontoplan vedr. opgørelse af udgifterne til administration

Bilag 8. Principper for implementering af ændringer af kontoplan vedr. opgørelse af udgifterne til administration Bilag 8 Emne: Til: Kopi: til: Ændring af kontoplan 1. fællesmøde mellem Økonomiudvalget og Magistraten Byrådets medlemmer Den 3. september 2012 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Principper for implementering

Læs mere

Indstilling. Indførelse af digitale lønsedler for administrative medarbejdere. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling

Indstilling. Indførelse af digitale lønsedler for administrative medarbejdere. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 30. august 2006 Indførelse af digitale lønsedler for administrative medarbejdere i Århus Kommune Århus Kommune Personaleafdelingen

Læs mere

socialudvalget orienteres om Økonomiudvalgets behandling af KL-analysen om Hvem der udfører hvilke opgaver i ældreplejen

socialudvalget orienteres om Økonomiudvalgets behandling af KL-analysen om Hvem der udfører hvilke opgaver i ældreplejen Pkt.nr. 16 Nye Veje Nye Måder - Hvem udfører hvilke opgaver i hjemmeplejen? 259791 Indstilling: socialudvalget orienteres om Økonomiudvalgets behandling af KL-analysen om Hvem der udfører hvilke opgaver

Læs mere

k01 pz /bilag 149 Justitsministeriet.

k01 pz /bilag 149 Justitsministeriet. 1 /bilag Justitsministeriet. København, den 18. maj 2009. 149 a. Justitsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at fortsætte digitaliseringen af tinglysningen, idet der er indgået en tillægsaftale

Læs mere

Pengestrømsopgørelse for fælles digitalt bibliotek i Beta-regi, oktober 2010

Pengestrømsopgørelse for fælles digitalt bibliotek i Beta-regi, oktober 2010 Pengestrømsopgørelse for fælles digitalt bibliotek i Beta-regi, oktober 2010 Budgetår 20011 priser år 0 år 1 år 2 år 3 år 4 år 5 IT-investeringer: Interne ressourcer 1.800.000 Estimeret årsværk. Eksterne

Læs mere

Håndter adgang til arkivalier

Håndter adgang til arkivalier Håndter adgang til arkivalier Samarbejdsproces mellem kommuner og Udbetaling Danmark - udmøntning af opgavesplit Udbetaling Danmark, 25. maj 2012 Version 1.5 1 Håndter adgang til arkivalier Definition

Læs mere

miljøportal er klar dertil. Overfladevand Amternes Miljøportal har endnu ikke den GeoEnviron bør også fremover spille en

miljøportal er klar dertil. Overfladevand Amternes Miljøportal har endnu ikke den GeoEnviron bør også fremover spille en NR 15 Juli, 2006 G E O E N V I R O N E t i n f o r m a t i o n s s y s t e m i s t a d i g u d v i k l i n g D a n m a r k s M i l j ø p o r t a l Miljøministeriet vil videreføre Amter nes miljøportal.

Læs mere

Sag og Dokument - Høringskonference. Nanna Skovgaard, Kontorchef Center for Offentlig Digitalisering og Indkøb

Sag og Dokument - Høringskonference. Nanna Skovgaard, Kontorchef Center for Offentlig Digitalisering og Indkøb Sag og Dokument - Høringskonference Nanna Skovgaard, Kontorchef Center for Offentlig Digitalisering og Indkøb Jeg vil sige noget om Hvad det er vi gør i Økonomistyrelsen? Erfaringer fra FESD Hvor vi står

Læs mere

Norddjurs Kommunes administrative organisation. I hele Norddjurs Kommune er der ved udgangen af 2015 3200,6 fuldtidsansatte.

Norddjurs Kommunes administrative organisation. I hele Norddjurs Kommune er der ved udgangen af 2015 3200,6 fuldtidsansatte. Notat Dato: 31-03-2016 Journalnr.: 15/19526 Norddjurs Kommunes administrative organisation I hele Norddjurs Kommune er der ved udgangen af 2015 3200,6 fuldtidsansatte. Den centrale stabsfunktion betjener

Læs mere

Baggrundsbeskrivelse for installation af føderation i partnerorganisationer til Danmarks Miljøportal. Baggrund. 1. Hvad er føderation

Baggrundsbeskrivelse for installation af føderation i partnerorganisationer til Danmarks Miljøportal. Baggrund. 1. Hvad er føderation Baggrundsbeskrivelse for installation af føderation i partnerorganisationer til Danmarks Miljøportal. Miljøportalsekretariatet Ref.: jejnb Den 22. november 2007 Baggrund I forbindelse med strukturreformen

Læs mere

IT på 1st klasse. Ring på telefon 70 22 66 75. www.1stlevel.dk. eller e-mail kontakt@1stlevel.dk

IT på 1st klasse. Ring på telefon 70 22 66 75. www.1stlevel.dk. eller e-mail kontakt@1stlevel.dk IT på 1st klasse 1stLevel er et IT firma. Det koster ikke noget at få en samtale med 1stLevel. Det er det bedste du kan gøre i dag. Ring på telefon 70 22 66 75 eller e-mail kontakt@1stlevel.dk www.1stlevel.dk

Læs mere

Hosting. Managed Hosting - Læg jeres IT ud af huset - og spar tid og besvær.

Hosting. Managed Hosting - Læg jeres IT ud af huset - og spar tid og besvær. Hosting Managed Hosting - Læg jeres IT ud af huset - og spar tid og besvær. Mange virksomheder bruger i dag alt for mange ressourcer på at vedligeholde egne servere og IT-løsninger. Men faktisk er hosting

Læs mere

Digitale ambassadører

Digitale ambassadører Digitale ambassadører 01-01-2013 31-12-2014 Politisk udvalg: Økonomiudvalg I juni 2012 vedtog Folketinget lov om digital post og lov om obligatorisk selvbetjening, som gør det obligatorisk for erhvervsliv

Læs mere

Genudbud og hjemtagelse af driftsopgaver vedr. IT-arbejdspladser

Genudbud og hjemtagelse af driftsopgaver vedr. IT-arbejdspladser Indstilling Til Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 25. august 2016 Genudbud og hjemtagelse af driftsopgaver vedr. IT-arbejdspladser 1. Resume Byrådet besluttede i 2008 af outsource en række specialiserede

Læs mere

Håndbog i elektronisk fakturering. for dig der sælger til det offentlige

Håndbog i elektronisk fakturering. for dig der sælger til det offentlige Håndbog i elektronisk fakturering for dig der sælger til det offentlige 17 INDHOLD Elektronisk fakturering fra 1. februar 2005 3 Nye oplysninger på regningen Husk altid EAN-nummeret! 4 Elektroniske regninger

Læs mere

Håndbog i elektronisk fakturering

Håndbog i elektronisk fakturering Håndbog i elektronisk fakturering for dig der sælger til det offentlige Håndbog i elektronisk fakturering giver svar på: Hvordan laver man en elektronisk regning? Hvilke nye oplysninger skal med på regningen?

Læs mere

Oversigt over udbudspligtige IT-systemer

Oversigt over udbudspligtige IT-systemer Kommune 30.5.2010/BH Oversigt over spligtige IT-systemer System Aftalevarighed Prioritet/ Udbudsomr de Public ESDH Stabene Opsigelsesvarsel 12 mdr. Prioritet 1 ESDH Social og Dagpenge Har system FESD-aftale

Læs mere

Statistik for. erhvervsgrunduddannelsen (egu)

Statistik for. erhvervsgrunduddannelsen (egu) Statistik for erhvervsgrunduddannelsen (egu) 2002 November 2003 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning og resumé... 2 2. Indgåede aftaler... 2 3. Gennemførte og afbrudte aftaler... 5 4. Den regionale aktivitet...

Læs mere

Redegørelse i medfør ~f konkurslovens 125, stk. 4

Redegørelse i medfør ~f konkurslovens 125, stk. 4 8915383 BOR/KRM Redegørelse i medfør ~f konkurslovens 125, stk. 4 Sparekassen Østjylland under konkurs Skifteretten i Randers- SKS 60-5281/2012 Som kurator i ovennævnte konkursbo skaljeg herved i medfør

Læs mere

Børne- og ungdomsudvalget Anlægsforslag

Børne- og ungdomsudvalget Anlægsforslag Anlægsforslag Anlæg udvalgsopdelt - Budget 2014-2017 (i 1.000 kr.) Nr. Tekst Anlægstype 2014 2015 2016 2017 A301 Etablering af lokaler på Allingåbroskolen til UngNorddjurs Øvrige anlæg 4.300 0 0 0 A302

Læs mere

eyjo IT Consulting AKB Afdeling 207, Ejendomskontoret Att.: Dion Madsen Urbansgade 2 2100 København Ø Østerbro d. 5. december 2005

eyjo IT Consulting AKB Afdeling 207, Ejendomskontoret Att.: Dion Madsen Urbansgade 2 2100 København Ø Østerbro d. 5. december 2005 AKB Afdeling 207, Ejendomskontoret Att.: Dion Madsen Urbansgade 2 2100 København Ø Østerbro d. 5. december 2005 Rådgivning i forbindelse med installation af bolignet. Ejendommen beliggende Urbansgade 2,

Læs mere

Referat fra Økonomiudvalgets møde den 16. januar 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus

Referat fra Økonomiudvalgets møde den 16. januar 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus Referat fra Økonomiudvalgets møde den 16. januar 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus Indholdsfortegnelse 1. Tilbud om bredbånd 3 2. Budget 2006 for sammenlægningsudvalget 4 3. Budgetprocedure for budget 2007

Læs mere