Norddjurs Kommune. Sammenlægningsomkostninger IT-området

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Norddjurs Kommune. Sammenlægningsomkostninger IT-området"

Transkript

1 Norddjurs Kommune Sammenlægningsomkostninger IT-området

2 Indholdsfortegnelse. 1. Indledning Sammenfning og konklusion Infrastruktur Konvertering KMD-systemer Fokusgrupper

3 1. Indledning. I henhold til projektbeskrivelsen for Fokusgruppen IT-området skal fokusgruppen udarbejde et budget for sammenlægningsomkostningerne på IT-området. Det samlede IT-budget inkluderer også de øvrige fokusgruppers omkostninger til IT. Nærværende redegørelse indeholder fokusgruppens vurdering af sammenlægningsomkostningerne på IT-området. Der som udgangspunkt tale om etablerings- eller anlægsudgifter. På enkelte områder indgår i etablerings/anlægsudgifterne 1. års drift. Fokusgruppen vil efter sommerferien udarbejde en oversigt over afledte driftsomkostninger og tilsvarende sparede driftsudgifter. 2. Sammenfning og konklusion. I afsnit 3 og 4 nedenfor beskrives henholdsvis IT-infrastrukturen og harmoniserings- og konverteringsopgaven for så vidt angår KMD-systemer, medens der i afsnit 5 redegøres for de tilbagemeldinger, de enkelte fokusgrupper har foretaget vedrørende harmonisering og sammenlægningsomkostninger på IT-området. I afsnit 4 er endvidere for hver fokusgruppe anført Fokusgruppe IT-områdets bemærkninger til tilbagemeldingerne, og hvilke områder Fokusgruppe IT-området finder, harmonisering skal finde sted. I skemaet nedenfor er udarbejdet en oversigt over sammenlægningsomkostningerne på ITområdet, og efter skemaet Fokusgruppe IT-området bemærkninger hertil. Sammenlægningsomkostninger IT-området Afsnit Område Beløb 3.0. Infrastruktur m.v Konvertering KMD-systemer I alt Fokusgrupper 5.1. Børne- og Familieområdet Børnepasnings- og Undervisningsområdet 5.3. Organision, Ledelse og Kommunikion 5.4. Kultur- og fritidsområdet 5.5. Personaleområdet 5.6. Social- og Arbejdsmarkedsområdet 5.7. Sundheds- og Omsorgsområdet 5.8. Teknik- og Miljøområdet Økonomiområdet Fokusgrupperne i alt Skøn harmonisering Fokusgrupperne i alt Sammenlægningsudgifter i alt Udgift pr. indbygger 696 1

4 Fokusgruppen skal indledningsvis bemærke, fokusgrupperne jf. projektlederens skrivelse af 20. maj 2005 er anmodet om fremsende sammenlægningsomkostningerne opgjort på to niveauer: * et anvendeligt niveau, det vil sige et niveau, der er tilstrækkeligt til organisionen kan fungere, og * et ønskeligt niveau, hvilket vil sige, hvis fokusgruppens ønsker alle opfyldes. Henstillingen fra projektlederen er ikke fulgt af fokusgrupperne, hvorfor Fokusgruppe IT-området under afsnit 5 for hver fokusgruppe har anført på hvilke områder, der må antages skulle ske harmonisering mellem programmer. Da fokusgruppen ikke umiddelbart er i stand til sætte udgiftsbeløb på de enkelte harmoniseringsområder, er der i skemaet foran medtaget et skønnet beløb på 2,0 mill. kr. I skemaet er medtaget det af fokusgrupperne anførte ønskelige niveau, det vil navnlig sige Fokusgruppe Teknik- og miljøområdet. Fokusgruppe IT-området konklusion er, den i afsnit 3 skitserede infrastruktur er nødvendig for, IT-systemerne i Norddjurs Kommune kan fungere fra den 1. januar Det anførte beløb på ca. 8,3 mill. kr. beror på en lang række vurderinger foretaget af fokusgruppen med ekstern gris bistand, og dette beløb kan nurligvis ændres som følge af prisudvikling m.v., det vil være hensigtsmæssigt i enhver henseende, men ikke en absolut nødvendighed, den skitserede løsning på telefoniområdet gennemføres, det vil være hensigtsmæssigt, der med virkning fra den 1. januar 2007 indføres en ESDH løsning implementeret i efteråret Det gælder også her, det ikke er en absolut nødvendighed, den ambitiøse og dyre løsning på Fokusgruppe Teknik- og miljøområdet kan være hensigtsmæssig, men det er ikke en nødvendighed indføre denne med virkning fra den 1. januar Fokusgruppe IT-området vil efter sommerferien, under forudsætning af, gruppen får mand hertil, foretage en mere gennemgribende og præcis vurdering dels af sammenlægningsomkostningerne og dels af driftsudgifter herunder afledte besparelser m.v. 2

5 3. Infrastruktur. Det er fokusgruppens opftelse, den nye kommunes IT-systemer skal være fuldt anvendelige og køreklare senest den 1. januar Dette betinger, IT-infrastrukturen er på plads, hvilket vil sige, der skal være forbindelser mellem de nuværende rådhuse eller i hvert fald rådhusene i Allingåbro, Glesborg og Grenaa. Det vil endvidere være hensigtsmæssigt, telefoniområdet er samlet på dette tidspunkt, og der anvendes IP-telefoni. Fokusgruppen opfter IT-infrastrukturen som omftende: * Dakommunikion i kommunen internt og eksternt * Netværk * Servere og serverprogrammel (serverarkitekttur, styresystemer, mailservere, dabaseservere, backupservere, filservere, terminalservere, distributions- og administrionsprogrammel). Under dette område indgår endvidere strømforsyning og indretning af serverrum. * Brugerarbejdspladser (tynde/tykke klienter) * Kontorprogrammel herunder e-post og kalender, kontorpakker, blanketsystem og lovsystem * Telefoniområdet (omstillingscentral, kabling og telefonapparer) Hertil kommer eventuelle nødkaldeanlæg i hjemmeplejen og radio o.l. i beredskabstjenesten. Fokusgruppen har i forbindelse med udarbejdelse af stusrapporten konsteret, der anvendes forskellige * styresystemer * post- og kalendersystemer * kontorpakker og * lovsystemer i de fire kommuner, og efter styregruppens opftelse skal disse basale systemer samordnes, således målsætningen om en optimal og driftssikker løsning pr. 1. januar 2007 kan opfyldes. 3

6 Fokusgruppen anbefaler, Windows anvendes som styresystem med en Citrix overbygning der anvendes WMWare for reducere antallet af servere, og for reducere driftsopgaverne, få en mere hensigtsmæssig udnyttelse af lagerenheder, bachupenheder, køleanlæg og nødstrømsanlæg samt en reduktion i elforbruget der som post- og kalendersystem anvendes Outlook Exchange der som kontorpakke anvendes Microsoft Office der som lovsystem anvendes Schultz Infosystem. Det er videre fokusgruppens opftelse, serverrummet placeres èt sted, og samtlige institutioner m.v. kobles op på det centrale system, således der ikke findes decentrale servere. Med hensyn til etablering af forbindelse mellem rådhusene, er det fokusgruppens opftelse, dette skal ske via det af Århus Amt nedlagte fibernet. Dette kan rent praktisk ske på en af følgende måder: * indgåelse af lejeaftale med KMD, hvorefter Norddjurs Kommune lejer en fiber til transmission af såvel da som telefoni * indgåelse en lejeaftale med Århus Amt som foran * erhverver en fiber hos Århus Amt * indgår en lejeaftale med TDC som foran. I skemaet nedenfor er vist de forventede etablerings/anlægsudgifter vedrørende infrastrukturen. 4

7 Sammenlægningsomkostninger IT-området Kommune Grenaa Nørre Djurs Rougsø Sønderhald I alt Software (Licenser): Post- kalenderserver Post- kalender brugerlicenser Office-pakke (Kontorpakke) Windows server Windows brugerlicenser Windows terminalserver Citrix xpe WM-ware ESDH (Uddannelse) I alt Anlæg (Hardware): 3 stk. servere WM-ware stk. virtuel server center Opsætning WM-hardware stk. Citrix servere Opsætning af Citrix m.v Opsætning IP-struktur m.v Andet: Etablering serverrum Online backup Virus- og spambeskyttelse Scanning virus/spam I alt I alt overordnet IT-stregi Kommunikion: Lejeaftale med KMD (Etablering) IP-telefoni I alt Infrastruktur i alt Til skemaet skal bemærkes: Kommunikion rådhuse. Vedrørende oprettelse af fiberforbindelse mellem rådhusene er anvendt KMD s tilbud, da der ikke på nuværende tidspunkt er modtaget tilstrækkelige sikre tilbud fra Århus Amt og TDC. Det skal videre bemærkes, der på driftssiden vil være en årlig lejeudgift på ca kr. I foranstående løsning er der tale om kommunikion mellem rådhusene i Grenaa, Glesborg og Allingåbro. Medtages rådhuset i Auning vil etableringsudgiften udgøre kr., og driftsudgiften kr. 5

8 Telefoni. Fokusgruppen anbefaler, der anvendes IT-telefoni fra den 1. januar 2007, og alle institutioner kobles op på den fælles centralenhed. Såvel telefoni som da sendes via amtets fiber. TDC har udarbejdet en foreløbig beregning over etableringsudgifterne, der alene vedrører Nørre Djurs, Rougsø og Sønderhald Kommuner, da Grenaa Kommune anvender systemet i dag. Etableringsudgifterne er indtil videre beregnet til ca. 4,8 mill. kr. hvortil kommer PDS-kabling, der af fokusgruppen er anslået til 0,5 mill. kr. Driftsudgifterne skønnes ville udgøre ca. 0,9 mill. kr. årligt, der dog skal reduceres med driftsbesparelser navnlig i Nørre Djurs og Sønderhald Kommuner, idet Rougsø Kommune tidligere har hjemtaget driftsbesparelsen i kommunens nuværende telefonisystem. Vedrørende PDS-kablingen skal anføres, det er fokusgruppens vurdering af beløbsstørrelsen, der er anført, men dette forudsætter, Rougsø Kommunes radiokædesystem på telefoniområdet kan samkøres med Grenaa Kommunes system. Dette undersøges for tiden af TDC. Kalde- og radioanlæg. Fokusgruppen har drøftet problemikken omkring kaldeanlæg på kommunernes ældreinstitutioner m.v. Fokusgruppen er i tvivl om i hvilket omfang, der indgår IT eller telefoni i disse systemer, og har besluttet anmode Fokusgruppen Sundheds- og Omsorgsområdet om vurdere denne problemik. Såfremt der indgår IT-problemik i disse anlæg, finder fokusgruppen, problemikken må drøftes og vurderes i samarbejde mellem de to fokusgrupper. For så vidt angår radioanlæg i f.eks. beredskabstjenesten og IT-i øvrigt i beredskabstjenesten er dette ikke behandlet af fokusgruppen, men gruppen er opmærksom på, der kan være forhold på dette område som henhører under fokusgruppen. ESDH. Fokusgruppen er af den opftelse, målet for ESDH må være, der etableres et ESDH-system i alle fire kommuner med virkning fra den 1. januar Grenaa og Nørre Djurs Kommuner anvender p.t. ikke ESDH, medens Rougsø og Sønderhald Kommuner anvender ESDH, men hver sit system. Det er herved foruds, implementeringen sker i efteråret Fokusgruppen har drøftet ESDH i alle de afholdte møder herunder FESD projektet. FESDprojektet er et projekt under Projekt Digital Forvaltning, og er en fælles teknisk standard for sådanne systemer. Efter udbud er der indgået en rammeaftale med tre leverandører, som kan fremtidssikre ESDH-systemer og ydelser. Alle offentlige myndigheder og institutioner kan benytte sig af dette projekt. Fokusgruppen anslår, etableringsudgifterne ved en FESD-løsning vil beløb sig til ca. 5,5 mill. kr. Fokusgruppen ser klare fordele ved et sådant standardsystem, men finder til gengæld prisen som en klar ulempe, hvorfor fokusgruppen har vurderet alternive muligheder, idet gruppen på forhånd har set bort fra de systemer, der anvendes i Rougsø og Sønderhald Kommuner på grund af usikkerhed om disses programmers overlevelsesmuligheder efter kommunalreformen. Fokusgruppen har herefter koncentreret sig om to systemer: 6

9 KMD-sag kombineret med EDH, og SBSYS. De klare fordele ved KMD-sag kombineret med EDH er integrionen til KMD s fagsystemer, hvilket er en mangel i de øvrige systemer, der findes på markedet. Fokusgruppen har haft en drøftelse med KMD om mulighederne ved anvendelse af dette system, og det er aftalt, KMD fremsender en oversigt over mulighederne tillige med en prisberegning. Oversigt og beregning kan muligvis ikke foreligge før efter sommerferien. SBSYS er et ESDH-system, der er udviklet af Ringkøbing og Århus Amter, og som i udgangspunktet er gris såvel i anskaffelse som drift. Der skal dog betales et kontingent til en brugerforening, der anvendes til vedligeholdelse og udvikling af systemet. Systemet har for tiden nogle mangler i forhold til de kommunale behov, men disse forventes afklaret inden kommunesammenlægningen. Med hensyn til prisen for systemet kan anføres, Ny Randers Kommune forventer en årlig udgift på kr. I KMD s version er der ikke tale om egentlige etableringsudgifter, men der forventes årlige driftsomkostninger på ca kr. pr. bruger. Fokusgruppen skønner, der vil være ca brugere, hvorefter driftsudgiften vil udgøre ca. 1,3 mill. kr. Fokusgruppen har ikke indregnet udgifter til ESDH i skemaet foran, idet gruppen indtil videre arbejder med KMD-løsningen, hvor udgifterne først vil komme i 2007, når der ses bort fra uddannelsesomkostninger. I skemaet foran er der indregnet kr. til uddannelse i Konvertering KMD-systemer. I forbindelse med etableringen af Norddjurs Kommune skal der igangsættes en proces med samkøre de implicerede kommuners IT-systemer. Kommunerne anvender forskellige IT-systemer, dels systemer, der leveres af KMD, og dels systemer der leveres af andre leverandører. Samkøringsprocessen kan opdeles i en harmoniseringsfase og en konverteringsfase, hvor der i harmoniseringsfasen skal træffes en lang række valg f.eks. valg af programmer/systemer, valg af niveauer i de forskellige systemer m.v. I konverteringsfasen sker overførsel af da fra de enkelte kommuners nuværende programmer/systemer til den nye kommunes programmer/systemer. Med henblik på forberede og gennemføre konverteringsopgaven, således der er sikkerhed for, IT-systemerne fungerer så optimalt som muligt fra den 1. januar 2007, har KMD udviklet en række reformmodeller, der kan tilvælges og fravælges af sammenlægningskommunerne i løbet af procesperioden. Fokusgruppen på IT-området har valgt de reformmodeller, der for nærværende anses for relevante. Den Administrive Styregruppe har godkendt et forslag til projektorganisering og godkendt valget af reformmodeller, og Fokusgruppen på IT-området har i samarbejde med KMD udarbejdet en konverteringsaftale (kontrakt). Den samlede udgift er med de valgte moduler opgjort til kr., hvor Sønderhald Kommune indgår med hele kommunen. Det er aftalt, når der foreligger en afklaring i forhold til deling af Sønderhald Kommune, skal der foretages en justering af aftalerne mellem Norddjurs Kommune og Ny Randers Kommune. I skemaet nedenfor er vist udgifterne fordelt på de valgte reformmodeller, og hvor Sønderhald 7

10 Kommune er medregnet med en forholdsmæssig andel beregnet i forhold til befolkningstallet pr. 1. januar Reformmodeller konvertering KMD-systemer Reformmodel Nr. Område Udgift 2.1. Debitor total Økonomi total Ledelse og budget total Lønadministrion total Tidsstyring total Personopgaver total Boligstøtte total Ejendomssk total Teknik- og miljø total Beskæftigelse total Dagpenge total Familie tital Pension total Elev total Institution total Lærer total Omsorg total S&A inkl. FKO total Sikkerhed total Værksflytning total Strukturreform projektledelse m.v. total Overordnet projektledelse total Teknik total Hovetotal Tilvalgsydelser (Skøn) I alt I henhold til den indgåede aftale med KMD forfalder ovennævnte beløb i rer i henholdsvis 2005, 2006 og 2007 jf. betalingsoversigten i nedenstående skema. 8

11 Konverteringsudgifter. Fordeling mellem kommunerne Aktivitet Beløb Kommune Afregnes Fordelt Grenaa Nørre Djurs Rougsø Sønderhald I alt 1. re re I alt re re I alt re I alt Som det ses fremkommer der en mindre difference i den fordelte udgift mellem de to skemaer. dette skyldes beregningsmåden ved fordelingen af Sønderhald Kommunes udgifter. Dette vil blive korrigeret når den endelige fordelingsnøgle kendes. Der vil givet vis blive tale om, en del af KMD s systemer skal harmoniseres et eksempel er på Økonomiområdet, hvor Grenaa Kommune i stedet for KMD-kompas skal anvende KMD-ØS i lighed med de andre kommuner. Der forventes ikke blive etableringsudgifter i den forbindelse, da KMD som udgangspunkt ikke anvender tilslutningsbidrag. Fokusgruppen på IT-området har drøftet omfanget af medarbejderressourcer, der skal anvendes i forbindelse med den manuelle del af konverteringsarbejdet, ligesom gruppen har drøftet dette med KMD. Fokusgruppen har ikke på nuværende tidspunkt fundet det muligt foretage et kvalificeret skøn af ressourceforbruget, men vil i forbindelse med den kommende tilrettelæggelse af konverteringsarbejdet forsøge komme med en vurdering. 5. Fokusgrupper. I henhold til projektbeskrivelse for Fokusgruppen IT-området skal gruppens budget for sammenlægningsomkostningerne på IT-området også indeholde de enkelte fokusgruppers vurderinger for så vidt angår sammenlægningsomkostninger på IT-området inden for deres område. Projektlederen har den 20. maj 2005 skrevet til samtlige formænd for fokusgrupperne, eventuelle IT-omkostninger skal opgøres på to niveauer: * et anvendeligt niveau, der vil sige et niveau, der er tilstrækkelig til organisionen kan fungere, og * et ønskeligt niveau, hvilket vil sige, hvis fokusgruppens ønsker alle opfyldes. 9

12 Fokusgruppen har gennemgået de modtage tilbagemeldinger vedrørende sammenlægningsomkostninger på IT-området, og de fra fokusgrupperne indsendte stusrapporter. Oplysningerne fra hver enkelt fokusgrupper er beskrevet i det følgende Fokusgruppe Børne- og Familieområdet. Fokusgruppen meddeler, der bør ske en harmonisering på sundhedsplejeområdet, således der fra den 1. januar 2007 anvendes samme system. Det fremgår af Fokusgruppe på IT-områdets oplysninger, Grenaa og Sønderhald Kommuner ikke anvender elektronisk sundhedsplejesystem, medens Nørre Djurs og Rougsø kommuner anvendes Novax skole og småbørnssystem. Anskaffelsesudgifterne ved en harmonisering, hvorefter der anvendes Novax system andrager ifølge Fokusgruppen Børne- og Familieområdets oplysninger kr. til anskaffelse af 9 bærbare pc-ere og printere med tilhørende software. Udover anskaffelsesudgifterne kommer der en årlig driftsudgift på kr. til licenser. Fokusgruppen på IT-området skal i øvrigt bemærke, følgende systemer inden for fokusgruppens område formentlig skal harmoniseres: * PPR i Grenaa og Sønderhald Kommuner anvender hvert sit system vedrørende vidensdeling, medens Nørre Djurs og Rougsø ikke anvender systemer på dette område Fokusgruppe Børnepasnings- og Undervisningsområdet. Fokusgruppen meddeler, der forventes konvertering af skolesystemer, og udgifterne hertil kun forventes vedrøre driften, og det formentlig vil ligge på uændret niveau. Fokusgruppen på IT-området skal bemærke, for så vidt angår elevadministrionssystem og skoleplanlægning anvender Rougsø og Sønderhald Kommuner KMD s systemer, medens Grenaa og Nørre Djurs Kommuner anvender Tabulex s system. Fokusgruppen på IT-området er enig i, der skal ske en harmonisering enten til KMD s system eller til Tabulex s system. Fokusgruppen kan ikke umiddelbart vurdere, om der vil fremkomme etableringsudgifter ved en harmonisering, men går foreløbig ud fra, dette ikke er tilfældet jf. foran, der skal etableres nyt skolebibliotekssystem i Rougsø og Sønderhald Kommuner, og det investeringsmæssigt drejer sig om anskaffelse af computere, hvilket skønnes være en mindre post, medens systemanskaffelse forventes blive en driftsudgift. Fokusgruppen på IT-området skal bemærke, ifølge fokusgruppens stusbeskri- 10

13 velse anvender Rougsø og Sønderhald Kommuner Bibliomic, medens Grenaa Kommune anvender Mikro Master og Nørre Djurs Kommune anvender Bibdia Dantek, der pr. 1. januar 2006 forventes udskiftet med Aleph. Fokusgruppen på IT-området konsterer, de fire kommuner anvender forskellige systemer på skolebiblioteksområdet, og der følgelig skal ske en harmonisering af systemerne. Efter fokusgruppens opftelse må der foretages en vurdering af, hvilket system der skal anvendes i Norddjurs Kommune i et samarbejde mellem de to fokusgrupper. Fokusgruppen på IT-området skal i øvrigt bemærke, følgende systemer inden for fokusgruppens område formentlig skal harmoniseres: * ungdomsvejledningssystem, hvor Rougsø og Sønderhald Kommuner anvender KMD, medens Grenaa og Nørre Djurs Kommuner anvender Tabulex * ungdomsskolesystem, hvor Sønderhald Kommune anvender Efter 16, medens de øvrige kommuner anvender Tabulex * vidensdeling, hvor Grenaa og Sønderhald Kommuner anvender UNI-C, medens Nørre Djurs og Rougsø Kommuner ikke anvender systemer på dette område * skolevejledersystem, hvor Grenaa og Nørre Djurs Kommuner anvender Fronter via 10. klasse Center Djursland, medens Rougsø og Sønderhald Kommuner ikke anvender systemer på dette område * tandplejesystem, hvor Nørre Djurs og Rougsø Kommuner anvender KMD, og Sønderhald Kommune anvender DSI Tandsystem, medens Grenaa Kommune ikke anvender systemer på dette område Fokusgruppe Organision-, Ledelses- og Kommunikionsområder. Fokusgruppen har ikke fremsendt meriale til Fokusgruppen IT-området, men Fokusgruppen på IT-området skal bemærke, følgende systemer inden for fokusgruppens område formentlig skal harmoniseres: * personregistrering CPR, hvor Grenaa Kommune, Nørre Djurs Kommune og Sønderhald Kommune anvender CPR Web, medens Rougsø Kommune anvender CSC-CPR * decentral personregistrering (DPR), hvor Grenaa Kommune anvender LPR91, Rougsø Kommune anvender CSC-DPR og Sønderhald Kommune anvender Indenrigs og Sundhedsministeriet, medens Nørre Djurs Kommune ikke anvender system på området Fokusgruppe Kultur- og Fritidsområdet. Fokusgruppen har ikke fremsendt opgørelse over sammenlægningsomkostninger på IT-området. Et medlem af gruppen har henledt opmærksomheden på, der vil forekomme udgifter på 11

14 biblioteksområdet f.eks,. opkobling af Rougsø Bibliotek til Grenaa Bibliotek, ligesom det er oplyst, Grenaa og Nørre Djurs Kommuner netop har indgået samarbejde på biblioteksområdet, og har anmodet deres IT-leverandører om en pris på opkobling af et eller måske to biblioteker til systemet. Det er Fokusgruppe IT-områdets opftelse, der inden der indgås kontrakter på området må foretages en nærmere drøftelse mellem de to fokusgrupper. Fokusgruppen på IT-området skal til biblioteksområdet bemærke, Grenaa Kommune anvender Aleph og Nørre Djurs Kommune anvender Bibdia, medens Rougsø og Sønderhald Kommuner anvender Book-It i forbindelse med samarbejdet i Randersegnens Biblioteker Fokusgruppe Personaleområdet. Fokusgruppens beskrivelse af IT-området er foretaget ganske kortftet i stusbeskrivelsen, og gruppen har meddelt, der ikke er noget tilføje. Det fremgår af stusbeskrivelse, alle fire kommuner på lønadministrionsområdet anvender KMD. Fokusgruppen på IT-området skal i øvrigt bemærke, følgende systemer inden for fokusgruppens område formentlig skal harmoniseres: * lokale lønda, hvor Grenaa Kommune ikke anvender system, medens de øvrige tre kommuner anvender Kommuneinformion 5.6. Fokusgruppe Social- og Arbejdsmarkedsområdet. Fokusgruppen meddeler, der ikke forventes særlige sammenlægningsudgifter på IT-området i forbindelse med udvikling af en ensartet programstruktur, da der er forholdsvis enartethed i det nuværende programvalg. Det anføres i meddelelsen, der skal ske en manuel indberetning af en lang række da i forbindelse med konverteringen af IT-programmer, og dette ikke forventes kunne holdes indenfor den nuværende normering, hvorfor der forventes et behov på kr. til betaling herfor. IT-gruppen skal vedrørende ressourceforbrug til konveteringsopgaven henvises bemærkningerne under afsnit 4. Fokusgruppen på IT-området skal i øvrigt bemærke, følgende systemer inden for fokusgruppens område formentlig skal harmoniseres: * beskæftigelsessystemer, hvor kommunerne Grenaa, Nørre Djurs og Sønderhald anvender Amfora, medens Rougsø Kommune ikke anvender systemer på området 5.7. Fokusgruppe Sundheds- og omsorgsområdet. Der er ikke modtaget tilbagemeldinger fra fokusgruppen, og den fremsendte stusbeskrivelse 12

15 indeholder tilsyneladende ikke beskrivelser på IT-området. Fokusgruppen på IT-området er vidende om, Fokusgruppen Social- og Sundhedsområdet på et møde den 6. juni 2005 har drøftet IT-området, men der er ikke modtaget nogen tilbagemelding. Fokusgruppen på IT-området skal i øvrigt bemærke, følgende systemer inden for fokusgruppens område formentlig skal harmoniseres: * omsorgssystem, hvor Sønderhald Kommune anvender Vitae, medens de øvrige kommuner anvender Zealand Care * hjælpemiddelsystem, hvor Grenaa Kommune anvender Elbek & Vejrup, Rougsø og Sønderhald Kommuner anvender KMD, medens Nørre Djurs Kommune anvender et egen udviklet system. Fokusgruppen på IT-området har i møde den 9. juni 2005 godkendt, Rougsø Kommune anskaffer hjælpemiddelmodul fra Zealand Care begrundet i, alle kommuner er enige i, fremover anvedes Zealand Care som omsorgssystem Fokusgruppe Teknik- og miljøområdet. Fokusgruppen på Teknik- og miljøområdet har fremsendt en redegørelse for det ønskelige på ITområdet inden for fokusgruppens område. I redegørelsen lægges der megen vægt på, der indføres en fælles GIS-plform for Norddjurs Kommune hurtigst muligt, og løsningen skal være Web-Gis etableret på programmet GeoMedia Web Map, som anvendes af Nørre Djurs Kommune. Fokusgruppen Teknik- og miljøområdet anbefaler, oprettelsen af Web-Gis foretages ved anvendelse af intern arbejdskraft, og anslår, der skal anvendes ca. 2 årsværk til opgaven med oprette og klargøre systemet. Fokusgruppens skøn over omkostningerne er af Fokusgruppen på IT-området samlet i nedenstående skema. Web-Gis Art Beløb Anskaffelse af 3 servere Konvertering da Diverse I alt medarbejder årsværk I alt Fokusgruppen på IT-området anser foranstående som ønskeligt, men ikke nødvendigt for, det tekniske område kan fungere, da dette rent faktisk sker i dag i de tre af kommunerne. Fokusgruppen skal videre bemærke, der er stor forskel på netop dette område mellem de fire kommuner, hvor Nørre Djurs Kommune er et godt stykke foran de tre øvrige kommuner. Fokusgruppe på Teknik- og miljøområdet meddeler videre, der skal udarbejdes et samlet entydigt adressetema for Norddjurs Kommune koordineret fra centralt hold. Implementeringen 13

16 af adressetema omkring Web-GIS anslås til kr. Fokusgruppen på Teknik- og miljøområdet anfører videre, der skal foretages opgradering af registrerings- og tegneprogrammer (Mícrostion og Autocad), hvortil udgiften anslås til kr., ligesom fokusgruppen finder, der vil forekomme udgifter til følgende: Program Beløb Brugsret topografiske kort Orthofoto Ejendoms- og miljødabase GeoEnviron (Miljøområdet) Byggesagsprogram (uddan) Vejsystem konsuelntbistand I alt Fokusgruppen Teknik- og miljøområdet anfører videre, der skal anvendes medarbejderressourcer til konmverteringopgaver. Fokusgruppen på IT-området skal hertil henvises til bemærkningerne i afsnit 3 foran. Fokusgruppen på IT-området forudsætter, det af Fokusgruppen Teknik-og miljøområdet anførte omfter hele området, og skal bemærke, der vil være områder, hvor der skal foretages harmonisering, og der vil her være tale om følgende: * kendelse om fast ejendom, hvor Grenmaa Kommune anvender et af DJØF udarbejdet system, meden de øvrige kommuner ikke anvender systemer på området * ejendoms- og miljødabase, hvor Grenaa Kommune anvender KMD, Sønderhald Kommune anvender FileMaker Pro, medens Nørre Djurs og Rougsø Kommuner ikke anvender system på området * bygningsvedligeholdelsessystem, hvor Grenaa Kommune anvender Caretaker, Cowi, Sønderhald Kommune anvender FileMaker Pro, medens Nørre Djurs anvender KMD, og Rougsø Kommune ikke anvender system på området * ressourcestyringssystem, hvor Grenaa Kommune anvender Trend Styrings-system (varmestyringssystem), Nørre Djurs Kommune anvender Keep Focus, Sønderhald Kommune Simple Day, medens Rougsø Kommune ikke anvender system på området * miljøadministrionssystem, hvor Grenaa Kommune og Nørre Djurs anvender GeoEnviron, Rougsø Kommune anvender KMD-mis, og Sønderhald Kommune anvender FileMaker Pro I Fokusgruppen Teknik- og miljøområdet skrivelse er foreslået, GeoEnviron anvendes i den nye kommune jf. foran * trafiktællingssystem, hvor Grenmaa og Nørre Djurs Kommuner anvender Count- 14

17 On-Me, Sønderhald Kommune anvender Metro Count, medens Rougsø Kommune ikke anvender system på området * vejadministrionsystem, hvor Grenaa og Nørre Djurs Kommuner anvender Vejman, Vejdirektoret, Rougsø Kommune anvender KMD, medens Sønderhald Kommune anver en eget udviklet system 5.9. Økonomiområdet. I Fokusgruppen Teknik- og miljøområdets skrivelse er foreslået, Vejman fra Vejdirektoret anvendes i den nye kommune jf. foran Fokusgruppen Økonomiområdet medeler, der skal foretages udskiftning af Grenaa kommunes økonomisystem, og udgiften hertil forventes udgøre ca kr.. Fokusgruppen IT-området skal bemærke, Grenaa Kommune anvender KMD-Kompas, medens de øvrige kommuner anvendes KMD-ØS, og Fokusgruppen på Økonomiområdet har besluttet, den nye kommune skal anvende KMD-ØS jf. også det under afsnit 4 anførte eksempel. Det er ikke klart hvad den af Fokusgruppen Økonomiområdet anslåede udgift på kr. dækker (f.eks. uddannelse?). Fokusgruppen på IT-området skal i øvrigt bemærke, følgende systemer inden for fokusgruppens område formentlig skal harmoniseres: * tinglysningssystem, hvor Grenaa Kommune anvender CSC via KMD, og hvor Rougsø og Sønderhald Kommuner anvender T&S, medens Nørre Djurs Kommune ikke anvender system på området * personbogssystem, hvor Grenaa Kommune anvender CSC via KMD, og hvor Sønderhald Kommune anvender Domstolstyrelsen, medens Nørre Djurs og Rougsø Kommuner ikke anvender system på området * bilbog, hvor Grenaa Kommune anvender CSC via KMD, og hvor Sønderhald Kommune anvender Domstolstyrelsen, medens Nørre Djurs og Rougsø Kommuner ikke anvender system på området 15

Direktionssekretariatet. Redegørelse status IT-området

Direktionssekretariatet. Redegørelse status IT-området Direktionssekretariatet Redegørelse status IT-området Indholdsfortegnelse. 1. Indledning... 1 2. IT-infrastruktur.... 2 2.1. Status infrastruktur.... 2 2.2. Netværk.... 3 2.2.2. Nørre Djurs Kommune....

Læs mere

FÆLLES OMSORGSSYSTEM NY FREDERIKSHAVN KOMMUNE APRIL - MAJ 2005

FÆLLES OMSORGSSYSTEM NY FREDERIKSHAVN KOMMUNE APRIL - MAJ 2005 FÆLLES OMSORGSSYSTEM NY FREDERIKSHAVN KOMMUNE APRIL - MAJ 2005 OMSORGSSYSTEMET Omsorgssystemet VITAE leveres af CSC Scandihealth og består af flere moduler: VITAE Journal indeholder den fælles tværfaglige

Læs mere

Bilag 2A: IT-status i Ikast-Brande Kommune. Januar 2014

Bilag 2A: IT-status i Ikast-Brande Kommune. Januar 2014 Bilag 2A: Januar 2014 Side 1 af 5 1. Indledning... 3 2. Statusbeskrivelse... 3 3. IT infrastruktur og arkitektur... 4 3.1. Netværk - infrastruktur... 4 3.2. Servere og storage... 4 3.3. Sikkerhed... 4

Læs mere

Direktionssekretariatet. Redegørelse status IT-området

Direktionssekretariatet. Redegørelse status IT-området Direktionssekretariatet Redegørelse status IT-området Indholdsfortegnelse. 1. Indledning... 1 2. IT-infrastruktur.... 2 2.1. Status infrastruktur.... 2 2.2. Netværk.... 3 2.2.2. Nørre Djurs Kommune....

Læs mere

Kontraktbilag 4 Kundens IT-miljø

Kontraktbilag 4 Kundens IT-miljø Kontraktbilag 4 Kundens IT-miljø [Vejledning til Leverandøren i forbindelse med afgivelse af tilbud Dette bilag indeholder Kundens krav til at systemet skal kunne afvikles i nedenstående IT-miljø. Leverandøren

Læs mere

Specifikation af leverancen med priser

Specifikation af leverancen med priser SOLRØD KOMMUNE ESDH Specifikation af leverancen med priser Bilag 4 April 2007 Vejledning Bilaget skal udfyldes af tilbudsgiver, således at bilaget indeholder priser for alle leverandørens ydelser under

Læs mere

Bilag 10 Nuværende IT-installation

Bilag 10 Nuværende IT-installation Bilag 10 Nuværende IT-installation Ikast-Brande Kommunes serverpark er i høj grad virtualiseret på VMware ESX 4.0 platform, baseret på HP SAN/storage og HP BladeSystem c7000 Enclosure med i alt 13 ProLiant

Læs mere

Minikonference om Sag og Dokumentstandarder 15. juni 2011, Odense

Minikonference om Sag og Dokumentstandarder 15. juni 2011, Odense CPR Broker version 2.0 Minikonference om Sag og Dokumentstandarder 15. juni 2011, Odense Steen Deth, Chefarkitekt sde@gentofte.dk CPR data hvor svært (og interessant) kan det være? Kommune Borgerservice

Læs mere

Bilag 5: Kundens It-Miljø. Version 0.6 Bilag til dagsordenspunkt 9: Krav til kommunernes it-miljø.

Bilag 5: Kundens It-Miljø. Version 0.6 Bilag til dagsordenspunkt 9: Krav til kommunernes it-miljø. Bilag 5: Kundens It-Miljø Version 0.6 Bilag til dagsordenspunkt 9: Krav til kommunernes it-miljø. Senest opdateret d. 11. Oktober 2013 Indholdfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Kundens IT-miljø - Løsningen...3

Læs mere

Beskrivelse af IT-projekter i Faaborg-Midtfyn Kommune. edagsorden. Fællessek, Inge Dam

Beskrivelse af IT-projekter i Faaborg-Midtfyn Kommune. edagsorden. Fællessek, Inge Dam Projekt nr. Projektets titel edagsorden Aftaleholder Fællessek, Inge Dam Projektleder Herunder mail og telefonnr. Dato 19. april 2011 Projektleder Morten Hougaard 72531035 Projektdeltager Jesper Rønnov

Læs mere

Bilag 4. Fakta om it i Aalborg Kommune

Bilag 4. Fakta om it i Aalborg Kommune Bilag 4. Fakta om it i Aalborg Kommune Annoncering af e-rekruttering som servicebureauløsning Revideret november 2012. Indhold Opgraderingspolitik... 2 BILAG 1 OVERSIGT OVER SYSTEMER... 4 Fælles tværgående

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune

Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev Rådhus, Ny Rådhusplads 1, 9700 Brønderslev. Tlf. 9945 4545 - Fax 9945 4500 Dronninglund Rådhus, Rådhusgade 5, 9330 Dronninglund. Tlf. 9947 1111 - Fax 9947 1112

Læs mere

Ydelser Af ydelseskataloget fremgår det, hvilke grundydelser, der skal løses af gymnasiefællesskabet, og hvilke opgaver der skal løses af skolen.

Ydelser Af ydelseskataloget fremgår det, hvilke grundydelser, der skal løses af gymnasiefællesskabet, og hvilke opgaver der skal løses af skolen. Opdateret 29. november 2011 Bilag 3 til samarbejdsaftalen Område: IT-service og support Opgaver Support af administrativ og undervisningsmæssig IT på gymnasierne. Overordnet ansvar for udvikling og implementering

Læs mere

Business case. for. implementering af InCare på plejecenter med 40 beboere

Business case. for. implementering af InCare på plejecenter med 40 beboere Dato: 2012 J.nr.: xx Business case for implementering af InCare på plejecenter med 40 beboere Version: 3.2 2/11 Indholdsfortegnelse 1. Ledelsesresume... 3 2. Løsningsbeskrivelse... 4 Projektets navn eller

Læs mere

Foranalyse for edagsordensprojekt og devices

Foranalyse for edagsordensprojekt og devices Foranalyse for edagsordensprojekt og devices Udarbejdet af Jesper Rønnov og Morten Hougaard Sidst revideret d. 13/01/11 Sammenfatning af foranalysen... 2 Mulige veje frem for projektet... 2 A. Fujitsu

Læs mere

Opsamling på kommunal høring. Vejle & Roskilde Den 18. Juni 2013

Opsamling på kommunal høring. Vejle & Roskilde Den 18. Juni 2013 Opsamling på kommunal høring Vejle & Roskilde Den 18. Juni 2013 Dagsorden Velkommen Høringsprocessen frem til udbuddet på KY Resultater fra høringen Udbudsmaterialet kapitel 1 4, 5 og 6 Temaer: EDSH, opgavelisten,

Læs mere

BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION ØKONOMI OG LØN

BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION ØKONOMI OG LØN BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION ØKONOMI OG LØN VEJLEDNING Kravspecifikationen af de udbudte løn- og økonomisystemer udgøres af: Bilag 1 kravspecifikation A (fælles) Bilag 1 kravspecifikation B (løn) Bilag 1

Læs mere

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner 22.4.2010 1 Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner J.nr.: 16.21.12.G00 Sagsid: 997520 Initialer: Kam.sf Sagsfremstilling I maj/juni

Læs mere

Bilag 1. Uddybende beskrivelse af grundlaget for Koncernservice indstilling om bevillingsoverførsel på økonomi- og it-området samt fællessystemer.

Bilag 1. Uddybende beskrivelse af grundlaget for Koncernservice indstilling om bevillingsoverførsel på økonomi- og it-området samt fællessystemer. KØBENHAVNS KOMMUNE Koncernservice Ledelsessekretariat NOTAT Bilag 1. Uddybende beskrivelse af grundlaget for Koncernservice indstilling om bevillingsoverførsel på økonomi- og it-området samt fællessystemer.

Læs mere

Håndbog Til CPR services. Bilag 10 Opsætning af CPR klienten til understøttelse af forskellige installationstyper

Håndbog Til CPR services. Bilag 10 Opsætning af CPR klienten til understøttelse af forskellige installationstyper Håndbog Til CPR services Bilag 10 Opsætning af CPR klienten til understøttelse af forskellige installationstyper CPR-kontoret Datavej 20, Postboks 269, 3460 Birkerød E-post: cpr@cpr.dk. Telefax 45 82 51

Læs mere

miljøportal er klar dertil. Overfladevand Amternes Miljøportal har endnu ikke den GeoEnviron bør også fremover spille en

miljøportal er klar dertil. Overfladevand Amternes Miljøportal har endnu ikke den GeoEnviron bør også fremover spille en NR 15 Juli, 2006 G E O E N V I R O N E t i n f o r m a t i o n s s y s t e m i s t a d i g u d v i k l i n g D a n m a r k s M i l j ø p o r t a l Miljøministeriet vil videreføre Amter nes miljøportal.

Læs mere

Sag og Dokument - Høringskonference. Nanna Skovgaard, Kontorchef Center for Offentlig Digitalisering og Indkøb

Sag og Dokument - Høringskonference. Nanna Skovgaard, Kontorchef Center for Offentlig Digitalisering og Indkøb Sag og Dokument - Høringskonference Nanna Skovgaard, Kontorchef Center for Offentlig Digitalisering og Indkøb Jeg vil sige noget om Hvad det er vi gør i Økonomistyrelsen? Erfaringer fra FESD Hvor vi står

Læs mere

Forvaltning: Stabene Snitflade(r): Antal brugere: 0 Fortrolighed: Prioritet: 1 Intern. Snitflade(r):

Forvaltning: Stabene Snitflade(r): Antal brugere: 0 Fortrolighed: Prioritet: 1 Intern. Snitflade(r): Søgeresultat Basis infrastruktur (DNS, AD, SHCP) Checkpoint Identifikation Firewall KMD adgang (CAPIP) Forbindelse til KMD Netværk (Cisco 4006 med tilhørende switche og rout Infrastruktur SNA-Server 3270

Læs mere

1. Økonomirapport pr. 30.04.2005. Åben sag 2. Forslag til Kommuneplan 2005 Åben sag 3. Fælles omsorgssystem til Ny Frederikshavn Kommune.

1. Økonomirapport pr. 30.04.2005. Åben sag 2. Forslag til Kommuneplan 2005 Åben sag 3. Fælles omsorgssystem til Ny Frederikshavn Kommune. Page 1 of 9 Referat Socialudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. 7. juni 2005 17:00 Mødelokale 8 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Økonomirapport pr. 30.04.2005. Åben sag 2. Forslag til Kommuneplan

Læs mere

Vejledende kassationsliste for primærkommunernes IT-systemer

Vejledende kassationsliste for primærkommunernes IT-systemer Vejledende kassationsliste for primærkommunernes IT-systemer Statens Arkiver og Kommunernes Landsforening 2005 Version 1.0 DocuLive KMD Sag KOM*IT Navision MADS Vejman Win PPR DSI Sund Vejledende kassationsliste

Læs mere

Socialforvaltningens konsekvensvurdering af SUD s bidrag til tværgående effektiviseringer i B2016

Socialforvaltningens konsekvensvurdering af SUD s bidrag til tværgående effektiviseringer i B2016 NOTAT 07-05-2015 Sagsnr. 2015-0110034 Bilag 1 Dokumentnr. 2015-0110034-1 Til Socialudvalget Socialforvaltningens konsekvensvurdering af SUD s bidrag til tværgående effektiviseringer i B2016 På baggrund

Læs mere

Hosting. Managed Hosting - Læg jeres IT ud af huset - og spar tid og besvær.

Hosting. Managed Hosting - Læg jeres IT ud af huset - og spar tid og besvær. Hosting Managed Hosting - Læg jeres IT ud af huset - og spar tid og besvær. Mange virksomheder bruger i dag alt for mange ressourcer på at vedligeholde egne servere og IT-løsninger. Men faktisk er hosting

Læs mere

Baggrundsbeskrivelse for installation af føderation i partnerorganisationer til Danmarks Miljøportal. Baggrund. 1. Hvad er føderation

Baggrundsbeskrivelse for installation af føderation i partnerorganisationer til Danmarks Miljøportal. Baggrund. 1. Hvad er føderation Baggrundsbeskrivelse for installation af føderation i partnerorganisationer til Danmarks Miljøportal. Miljøportalsekretariatet Ref.: jejnb Den 22. november 2007 Baggrund I forbindelse med strukturreformen

Læs mere

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 26/2007 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 12. september 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.30

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 26/2007 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 12. september 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.30 Direktionen DAGSORDEN Møde nr. : 26/2007 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 12. september 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.30 Medlemmer Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (Formand) Vicekommunaldirektør

Læs mere

IT på 1st klasse. Ring på telefon 70 22 66 75. www.1stlevel.dk. eller e-mail kontakt@1stlevel.dk

IT på 1st klasse. Ring på telefon 70 22 66 75. www.1stlevel.dk. eller e-mail kontakt@1stlevel.dk IT på 1st klasse 1stLevel er et IT firma. Det koster ikke noget at få en samtale med 1stLevel. Det er det bedste du kan gøre i dag. Ring på telefon 70 22 66 75 eller e-mail kontakt@1stlevel.dk www.1stlevel.dk

Læs mere

Handlingsplan for. Forslag til it-strategi 2009-2012 for Faaborg-Midtfyn Kommune @ @

Handlingsplan for. Forslag til it-strategi 2009-2012 for Faaborg-Midtfyn Kommune @ @ Handlingsplan for Forslag til it-strategi 2009-2012 for Faaborg-Midtfyn Kommune @ @ Version 28.5.2009 Oversigt over handlinger i it-strategien 2009-2012 Nr. Indsats (handling) Ansvarlig Budget Sættes Bemærkning

Læs mere

Ny statistik på ældreområdet

Ny statistik på ældreområdet Ny statistik på ældreområdet fra skemaindberetning til digital standardisering Ole Schnor Statistisk forening onsdag den 18. marts 2009 Agenda Kommunernes elektroniske omsorgssystemer (EOJ) Nye muligheder

Læs mere

Solrød Kommunes supplerende kravspecifikation, som uddyber og præciserer kraven

Solrød Kommunes supplerende kravspecifikation, som uddyber og præciserer kraven Solrød Kommunes supplerende kravspecifikation, som uddyber og præciserer kraven Krav Beskrivelse Prioritet Krav opfyldt -krav til integration med fagsystemer 3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4 Ejendoms- og Miljødatabasen,

Læs mere

Teknologierne er udvalgt og prioriteret i samarbejde med forvaltningerne og it-eksperter i Koncernservice.

Teknologierne er udvalgt og prioriteret i samarbejde med forvaltningerne og it-eksperter i Koncernservice. KØBENHAVNS KOMMUNE Koncernservice Koncernløsninger NOTAT Bilag C Guidelines for valg af it-teknologier I forbindelse med Budget12 blev det besluttet, at Københavns Kommune skal have en platformsstrategi,

Læs mere

Bilag 1: Effektiviserings/omstillingsforslag og forslag til strukturelle effektiviseringer

Bilag 1: Effektiviserings/omstillingsforslag og forslag til strukturelle effektiviseringer Bilag 1: Effektiviserings/omstillingsforslag og forslag til strukturelle effektiviseringer Økonomiudvalgets effektiviserings/omstillingsforslag Effektiviseringsforslag (1000. kr. ) Nr. 2014 Effektiviserin

Læs mere

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse Administrativ DELSTRATEGI 2011-2015 NOTAT It-delstrategi for administrativ it-anvendelse 9. september 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål...2 2. Baggrund...2 3. Vision...3 4. Strategisk retning...3 4.1.

Læs mere

"Vil ministeren kommentere henvendelsen af 23/11-05 fra Forenede Danske Antenneanlæg, jf. L 38 -- bilag 13"

Vil ministeren kommentere henvendelsen af 23/11-05 fra Forenede Danske Antenneanlæg, jf. L 38 -- bilag 13 Kulturudvalget L 38 - Svar på Spørgsmål 20 Offentligt Folketingets Kulturudvalg Christiansborg 1240 København K Kulturministeren Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf : 33 92 33 70 Fax : 33

Læs mere

10 gode grunde. - derfor skal du vælge Office365

10 gode grunde. - derfor skal du vælge Office365 10 gode grunde - derfor skal du vælge Office365 1. Bedre samarbejde på tværs af lokationer En stor del af arbejdsstyrken tilbringer i dag langt mere tid væk fra deres kontor end hidtil. Dine ansatte kan

Læs mere

Ebba Ehlers/Hanne Mortensen

Ebba Ehlers/Hanne Mortensen Notat 22/2-2010 Vedrørende: Opgradering til Navision 5.1 Fordeling: Professionshøjskoler, Danmarks Medie- og journalisthøjskole og TAMU Skrevet af: Ebba Ehlers/Hanne Mortensen Version nr.: Professionshøjskoler,

Læs mere

Side 1 af 17 PS97-2CRD-E2K6 Distributionsform Email Papir Brevfletning Email cla@sa.dk Kunde Christian Larsen PS97-2CRD-E2K6 Velkommen til spørgeskemaundersøgelsen i forbindelse med Rigsarkivets tilsyn

Læs mere

Microsoft Kommuneseminar 27. oktober 2008

Microsoft Kommuneseminar 27. oktober 2008 THOMAS THOMSEN Kundechef tth@elbek-vejrup.dk CHARLOTTE HYLLEBERG MORTENSEN Salgs- og markedschef chm@elbek-vejrup.dk Direkte +45 8741 2018 Mobil +45 2687 0759 www.elbek-vejrup.dk Tlf. +45 7020 2086 Fax

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 21. februar 2006 RN C602/06 Omtryk

RIGSREVISIONEN København, den 21. februar 2006 RN C602/06 Omtryk RIGSREVISIONEN København, den 21. februar 2006 RN C602/06 Omtryk Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i 5 sager i beretning om revisionen af statsregnskabet for 2003 (beretning nr. 15/03)

Læs mere

G E O E N V I R O N O G K O M M U N A L R E F O R M E N G E O E N V I R O N G E O E N V I R O N G E O E N V I R O N G E O E N V I R O N

G E O E N V I R O N O G K O M M U N A L R E F O R M E N G E O E N V I R O N G E O E N V I R O N G E O E N V I R O N G E O E N V I R O N O G K O M M U N A L R E F O R M E N I N T R O D U K T I O N Nærværende skrift giver på meget overordnet niveau en beskrivelse af miljøinformationssystemet Geo- Environ, der er udviklet til danske og udenlandske

Læs mere

Udbudsregler og valg af lovprogram

Udbudsregler og valg af lovprogram Udbudsregler og valg af lovprogram Norddjurs Kommune har modtaget et uopfordret tilbud fra EG Kommuneinformation på køb af deres lovprogram og økonomiprogram, NIS. Norddjurs Kommune har i forvejen en kommunelicens

Læs mere

Danske virksomheders brug af it 2006

Danske virksomheders brug af it 2006 Bedes indsendt til Danmarks Statistik senest CVR-nr. Danske virksomheders brug af it 2006 Spørgsmålene skal besvares ud fra virksomhedens it-anvendelse i januar 2006, hvis intet andet fremgår. Generel

Læs mere

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06.

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06. GLADSAXE KOMMUNE Kommunaldirektøren Rådhus Allé, 2860 Søborg Tlf.: 39 57 50 02 Fax: 39 66 11 19 E-post: csfmib@gladsaxe.dk www.gladsaxe.dk Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede

Læs mere

IT-partner gennem 25 år

IT-partner gennem 25 år IT-partner gennem 25 år TOTAL IT-LEVERANDØR Hosting Økonomisystemer (ERP) Teknik Support Hardware Software 25 ÅRS ERFARING I EN BRANCHE I RIVENDE UDVIKLING MONTES blev grundlagt i en kælder i Hjørring

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30. april 2011

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30. april 2011 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30. april 1. Resume Drift Oprindeligt Korrigeret Forventet resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt Politisk organisation 6.944 6.944 6.944 0 Administration 188.312

Læs mere

k01 pz /bilag 149 Justitsministeriet.

k01 pz /bilag 149 Justitsministeriet. 1 /bilag Justitsministeriet. København, den 18. maj 2009. 149 a. Justitsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at fortsætte digitaliseringen af tinglysningen, idet der er indgået en tillægsaftale

Læs mere

Effektiv sagsbehandling og hurtig borgerservice

Effektiv sagsbehandling og hurtig borgerservice Effektiv sagsbehandling og hurtig borgerservice 360 Kommuneløsning Med udvidet borgerselvbetjening og tværgående digitale arbejdsgange er kommunen efterhånden blevet borgernes primære kontaktpunkt til

Læs mere

Bilag 2:Likviditetsopretning. Økonomiudvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015

Bilag 2:Likviditetsopretning. Økonomiudvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015 Bilag 2:Likviditetsopretning udvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015 1. Ingen arrangementer på Fredtoften i 2015 Der er i budget 2015 afsat 0,3 mio. kr. til arrangementer på Fredtoften.

Læs mere

Digitalisering. Hans Jørgen Laursen, formand for Digitaliseringsgruppen. Lissi Pedersen, leder af 10. klasses center Djursland

Digitalisering. Hans Jørgen Laursen, formand for Digitaliseringsgruppen. Lissi Pedersen, leder af 10. klasses center Djursland 1 Dagsorden og referat for arbejdsgruppe 10: Digitalisering Tilstede (sæt X): Lene Ravn Holst, udviklingskonsulent (tovholder) Lissy Nørgaard, it- og skolebibliotekskonsulent Leif Raabye, chef for it-afdelingen

Læs mere

Udskrivning/Kopiering og scanning med printkort på Follow Me printer

Udskrivning/Kopiering og scanning med printkort på Follow Me printer Udskrivning/Kopiering og scanning med printkort på Follow Me printer Denne vejledning beskriver hvordan, du bruger dit printkort ved udskrivning/kopiering og Scan på Follow Me printere i Norddjurs Kommune.

Læs mere

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde:

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde: Nr. 27 Projektnavn: Aftaleholder: Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Adm. prioritering: ANLÆG Kanalstrategi Fællessekretariat, Borgerservice og IT-Stab Strategi for omstilling, effektivisering og innovation

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 19/2997 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 27. juni 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.50

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 19/2997 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 27. juni 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.50 Direktionen DAGSORDEN Møde nr. : 19/2997 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 27. juni 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.50 Direktionen Knst. kommunaldirektør Keld Overgaard Jensen (formand) Børne- og Ungedirektør

Læs mere

BILAG 1: FORSLAG TIL UDVIDELSER Budget 2016-2019

BILAG 1: FORSLAG TIL UDVIDELSER Budget 2016-2019 BUDGET 2016-2019 BILAG 1: FORSLAG TIL UDVIDELSER Budget 2016-2019 Denne liste indeholder en oversigt over administrative forslag til budgetudvidelser, samt forslag som har været politisk behandlet siden

Læs mere

Håndbog i elektronisk fakturering. for dig der sælger til det offentlige

Håndbog i elektronisk fakturering. for dig der sælger til det offentlige Håndbog i elektronisk fakturering for dig der sælger til det offentlige 17 INDHOLD Elektronisk fakturering fra 1. februar 2005 3 Nye oplysninger på regningen Husk altid EAN-nummeret! 4 Elektroniske regninger

Læs mere

Håndbog i elektronisk fakturering

Håndbog i elektronisk fakturering Håndbog i elektronisk fakturering for dig der sælger til det offentlige Håndbog i elektronisk fakturering giver svar på: Hvordan laver man en elektronisk regning? Hvilke nye oplysninger skal med på regningen?

Læs mere

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Fælles UC Videoplatform 08-05-2014

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Fælles UC Videoplatform 08-05-2014 UC Effektiviseringsprogrammet Projektgrundlag Fælles UC Videoplatform 08-05-2014 Den fællesstatslige it-projektmodel, Digitaliseringsstyrelsen Produkt: Projektgrundlag, ver. 27/8-2013 1 Stamdata Stamdata

Læs mere

Politisk dokument uden resume. 21 Status for it-projekter. Indstilling: Administrationen indstiller,

Politisk dokument uden resume. 21 Status for it-projekter. Indstilling: Administrationen indstiller, Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 30. april Peter Jensby Lange 21 Status for it-projekter Indstilling: Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen status for it-projekter

Læs mere

Bilag 1. Strategi for digital forvaltning 2006-2009. Hørsholm Kommune

Bilag 1. Strategi for digital forvaltning 2006-2009. Hørsholm Kommune Bilag 1 Strategi for digital forvaltning 2006-2009 Hørsholm Kommune Indholdsfortegnelse 1 HØRSHOLM KOMMUNES IT-STRATEGI STRATEGI FOR DIGITAL FORVALTNING 2006-2009... 1 2 VISION... 1 3 PEJLEMÆRKER... 4

Læs mere

Projektplan for Norddjurs Sundhedsportal Det sunde valg Det lette valg

Projektplan for Norddjurs Sundhedsportal Det sunde valg Det lette valg Projektplan for Norddjurs Sundhedsportal Det sunde valg Det lette valg 1. Baggrund Norddjurs Kommune er en fusion af Grenaa, Nørre Djurs, Rougsø og halvdelen af Sønderhald kommuner. Den nye kommune har

Læs mere

Nr. Funktion Økonomiudvalget Udvalgets beslutning BF BO BO BO Igangværende/nye anlæg BF2015 2016 2017 2018. I alt anlæg 25.295 6.310 5.810 5.

Nr. Funktion Økonomiudvalget Udvalgets beslutning BF BO BO BO Igangværende/nye anlæg BF2015 2016 2017 2018. I alt anlæg 25.295 6.310 5.810 5. Nr. Funktion Økonomiudvalget Udvalgets beslutning BF BO BO BO Igangværende/nye anlæg BF Igangværende anlæg 100 0.02 Agerhøj udstykningen - udgift 100 100 100 100 0.02 Agerhøj udstykningen - indtægt -500-500

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Den 9. maj 2007. Århus Kommune

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Den 9. maj 2007. Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 9. maj 2007 Århus Kommune Økonomi og Myndighed Sundhed og Omsorg 1. Resume Statsforvaltningen Midtjylland har anmodet Århus Byråd om en

Læs mere

Bilag 8. Principper for implementering af ændringer af kontoplan vedr. opgørelse af udgifterne til administration

Bilag 8. Principper for implementering af ændringer af kontoplan vedr. opgørelse af udgifterne til administration Bilag 8 Emne: Til: Kopi: til: Ændring af kontoplan 1. fællesmøde mellem Økonomiudvalget og Magistraten Byrådets medlemmer Den 3. september 2012 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Principper for implementering

Læs mere

IT strategi 2009-2010 - 2011. Dansk Firmaidrætsforbund

IT strategi 2009-2010 - 2011. Dansk Firmaidrætsforbund IT strategi 2009-2010 - 2011 Dansk Firmaidrætsforbund Revision 2010-4 Dato: 18. juni 2009 Udarbejdet af IT- og økonomiafdelingen Indstilling Godkendelse Strategien revideres og indstilles hvert år i forbindelse

Læs mere

Referat fra Økonomiudvalgets åbne møde den 7. august 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus. PUNKTER VEDR. VESTHIMMERLANDS KOMMUNE

Referat fra Økonomiudvalgets åbne møde den 7. august 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus. PUNKTER VEDR. VESTHIMMERLANDS KOMMUNE Referat fra Økonomiudvalgets åbne møde den 7. august 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus. Indholdsfortegnelse PUNKTER VEDR. VESTHIMMERLANDS KOMMUNE Blad 78. Løbende opfølgning af de sammenlagte byråds økonomiske

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE Økonomi- og Planlægningsafdelingen Den 9.5.2006

TÅRNBY KOMMUNE Økonomi- og Planlægningsafdelingen Den 9.5.2006 TÅRNBY KOMMUNE Økonomi- og Planlægningsafdelingen Den 9.5.2006 Aftale om betaling for ydelser i det forpligtende samarbejde vedrørende delaftale 1a: Hjælpemidler Indledning Denne aftale tager sit udgangspunkt

Læs mere

Gemmer der sig flere penge i administrativ IT?

Gemmer der sig flere penge i administrativ IT? Gemmer der sig flere penge i administrativ IT? Christian Torp Markedsdirektør dpublic Copyright 2010 Fujitsu A/S Paradigmeskiftet for standardsystemerne I går: A B C D I morgen: A B Arbejdsproces 3 Arbejdsproces

Læs mere

Webløsning til Skive Kommune

Webløsning til Skive Kommune Udbud efter tilbudsloven (nationalt udbud) Anmodningsmateriale til prækvalifikation på levering af Webløsning til Skive Kommune Februar 2013 1. Indledning 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet Skive Kommune

Læs mere

Fagudvalgets bemærkninger:

Fagudvalgets bemærkninger: Nr. 57 Projektnavn: Aftaleholder: Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Adm. prioritering: ANLÆG Kontorfaciliteter på Tingager Plejehjem Plejecenter Øst Andet --- Socialudvalg Funktion: 05.32.32 1 Fagudvalgs

Læs mere

Økonomisk evaluering af Længst Muligt i Eget Liv i Fredericia Kommune

Økonomisk evaluering af Længst Muligt i Eget Liv i Fredericia Kommune Sammenfatning af publikation fra : Økonomisk evaluering af Længst Muligt i Eget Liv i Fredericia Kommune Jakob Kjellberg Rikke Ibsen, itracks September 2010 Hele publikationen kan downloades gratis fra

Læs mere

DAGSORDEN. H:\Dias\Offentlig struktur\norddjurs Kommune\Sammenlægningsudvalg\Dagsordener\Møde nr. 03 den 8. februar 2006\Dagsorden 03.

DAGSORDEN. H:\Dias\Offentlig struktur\norddjurs Kommune\Sammenlægningsudvalg\Dagsordener\Møde nr. 03 den 8. februar 2006\Dagsorden 03. Norddjurs Kommune Sammenlægningsudvalget DAGSORDEN Møde nr : 03 Sted : Rådhuset Grenaa Den : 8. februar 2006 Start kl. : 17.00 Slut kl. 18.10 Medlemmer Deltog Medlemmer Deltog Niels Erik Iversen (A) x

Læs mere

IT-Center Syd IT-Ydelseskatalog

IT-Center Syd IT-Ydelseskatalog IT-Ydelseskatalog April 2011 /PEM pem@itcsyd.dk Side 1/14 - Deres ref.: Vores ref.: Indholdsfortegnelse IT-Ydelseskatalog... 1 Indledning... 3 IT organisation... 3 Afdelingstruktur... 3 Adgang/Licenser

Læs mere

Vedtægter for Brugerklubben SBSYS

Vedtægter for Brugerklubben SBSYS Vedtægter for Brugerklubben SBSYS Kapitel 1: Brugerklubbens navn og formål November 2006 Revideret oktober 2007 Revideret november 2008 Revideret maj 2009 1 Foreningens navn er Brugerklubben SBSYS (herefter

Læs mere

Installation og Drift. Aplanner for Windows Systemer Version 8.15

Installation og Drift. Aplanner for Windows Systemer Version 8.15 Installation og Drift Aplanner for Windows Systemer Version 8.15 Aplanner for Windows løsninger Tekniske forudsætninger Krav vedr. SQL Server SQL Server: SQL Server 2008 Express, SQL Server 2008 R2 eller

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30.4.2012

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30.4.2012 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30.4.2012 1. Resume Drift Oprindeligt Korrigeret Forventet resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 259.391 259.391 259.391 0 Politisk organisation 6.601 6.601 6.601

Læs mere

Oversigt effektiviseringsforslag Plan- og Bolig udvalgets effektiviseringsforslag - budget 2014

Oversigt effektiviseringsforslag Plan- og Bolig udvalgets effektiviseringsforslag - budget 2014 Oversigt effektiviseringsforslag Plan og Bolig udvalgets effektiviseringsforslag budget 2014 Effektiviseringsforslag (1.000 kr. ) Nr. Forslag 201 4 1 Borgerinddragelse Digitalisering ifm. Lokal og kommuneplaner

Læs mere

IT-Supportcentret og itoutsourcing

IT-Supportcentret og itoutsourcing IT-Supportcentret og itoutsourcing Erfaringer og overvejelser på institutionerne og i it-drifts-fællesskaber i forbindelse med forberedelse til hel eller delvis outsourcing af it-drift. IT-chef, Mads Konge

Læs mere

Norddjurs Kommunes fritvalgspriser i ældreplejen

Norddjurs Kommunes fritvalgspriser i ældreplejen Norddjurs Kommunes fritvalgspriser i ældreplejen 4/0120-0220-0005 /CF Indledning Norddjurs Kommune har i mail af 2. marts 2008 til Konkurrencestyrelsen redegjort for kommunens beregning af priser til private

Læs mere

KOMMUNESTATISTIK 2010

KOMMUNESTATISTIK 2010 KOMMUNESTATISTIK 00 INDHOLD: - Beskæftigelsen i kommunerne fordelt på hovedkonti - Sammenligning med året 009 - Beskæftigelsen i kommunerne fordelt på regioner og hovedkonti - Beskæftigelsen i Nordjyllands

Læs mere

Balancen mellem de interne nødvendigheder og de eksterne påvirkninger reguleres i kommunens it-strategi som præsenteres herunder.

Balancen mellem de interne nødvendigheder og de eksterne påvirkninger reguleres i kommunens it-strategi som præsenteres herunder. It-strategi 1.0 Indledning Flere og flere forretningsprocesser i kommunerne stiller krav til it-understøttelse, og der er store forventninger til at den offentlige sektor hænger sammen inden for it-området.

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 1. Resume Drift resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 438.313 448.824 442.727-6.097 Politisk organisation 6.944 6.944 6.944 0 Administration 188.312

Læs mere

Nyt fra din skole Holmebækskolen december 2014

Nyt fra din skole Holmebækskolen december 2014 Nyt fra din skole Holmebækskolen december 2014 Kære forældre Juleferien står for døren og det første halvdel af skoleåret 2014-2015 er ved at være bragt til ende, og igen er det tid for lidt informationer

Læs mere

Danmarks Evalueringsinstitut Kravspecifikation udbud - Private Cloud Hosting

Danmarks Evalueringsinstitut Kravspecifikation udbud - Private Cloud Hosting Danmarks Evalueringsinstitut Kravspecifikation udbud - Private Cloud Hosting Danmarks Evalueringsinstitut Kravspecifikation udbud - Private Cloud Hosting 2015 1.1 09.03.2015 Danmarks Evalueringsinstitut

Læs mere

EDI til Microsoft Dynamics

EDI til Microsoft Dynamics EDI til Microsoft Dynamics EDI til Microsoft Dynamics Anvend EDI og udnyt potentialet fuldt ud i økonomisystemer fra Microsoft Dynamics herved opnår din virksomhed et mindre ressourceforbrug og færre fejl.

Læs mere

Introduktion til computernetværk

Introduktion til computernetværk Introduktion til computernetværk 24. oktober 2011 Mads Pedersen, OZ6HR mads@oz6hr.dk Slide 1 Plan i dag Netværk generelt Lokalnet Internet Router Kabel/trådløs Firewall Lokal server (forward) Warriors

Læs mere

Dokumenterne er nu oploaded i en word udgave. Der gennemføres én analyse og designfase for det samlede økonomisystemet,

Dokumenterne er nu oploaded i en word udgave. Der gennemføres én analyse og designfase for det samlede økonomisystemet, NOTAT Projekt Udbud af økonomi- og lønsystem Kunde Odsherred Kommune Dato -09-12 Til Offentliggørelse på hjemmesiden Fra Odsherred Kommune 1. Spørgsmål svar Nr. Spørgsmål Svar Dato 1. Vi kan se, at udbudsmaterialet

Læs mere

Sikkerhedsinstruks. Indholdsfortegnelse. Version 5, Januar 2015

Sikkerhedsinstruks. Indholdsfortegnelse. Version 5, Januar 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 IT-Center Fyns Systemcenter... 2 Placering og fysisk sikkerhed... 2 Adgang til systemcentret... 2 Kommunikationslinier... 2 Internet gateway... 3 Datalagring og backup...

Læs mere

InsuBiz. Business case over Horsens Kommune: Return On Investment (ROI) for en dansk kommune der er skiftet fra EASY-systemet til InsuBiz EASY modul

InsuBiz. Business case over Horsens Kommune: Return On Investment (ROI) for en dansk kommune der er skiftet fra EASY-systemet til InsuBiz EASY modul InsuBiz Business case over Horsens Kommune: Return On Investment (ROI) for en dansk kommune der er skiftet fra EASY-systemet til InsuBiz EASY modul Om Horsens Kommune Horsens Kommune Horsens Kommune har

Læs mere

DHUV. Digitalisering på handicap- og udsatte voksneområdet metoder og it-anskaffelse Kommunemøder den 4., 7., 10. og 14.

DHUV. Digitalisering på handicap- og udsatte voksneområdet metoder og it-anskaffelse Kommunemøder den 4., 7., 10. og 14. DHUV Digitalisering på handicap- og udsatte voksneområdet metoder og it-anskaffelse Kommunemøder den 4., 7., 10. og 14. marts 2011 2 Vejledende program 12.45 Baggrund for projektet og formål med dagen

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

Office365. Tilgå dine vigtigste filer online. - adgang via PC, Tablet eller SmartPhone. Online adgang til den nyeste version af Officepakken

Office365. Tilgå dine vigtigste filer online. - adgang via PC, Tablet eller SmartPhone. Online adgang til den nyeste version af Officepakken Tilgå dine vigtigste filer online - adgang via PC, Tablet eller SmartPhone Med det nye Office365 giver du din virksomhed den mest fleksible løsning, der hidtil er set. Dine medarbejdere kan tilgå hvilket

Læs mere

Bilag 6 Strategi og plan for it-understøttelse af folkeskolereformen

Bilag 6 Strategi og plan for it-understøttelse af folkeskolereformen KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Pædagogisk IT NOTAT 20-05-2014 Sagsnr. 2014-0080885 Bilag 6 Strategi og plan for it-understøttelse af folkeskolereformen It i undervisningen skal bidrage

Læs mere

Informi GIS. Når viden skal ses. Kurt Andersen. Viceadministrerende direktør Fungerende chef for Intern IT

Informi GIS. Når viden skal ses. Kurt Andersen. Viceadministrerende direktør Fungerende chef for Intern IT Informi GIS Når viden skal ses Kurt Andersen Viceadministrerende direktør Fungerende chef for Intern IT Hvem er Informi GIS Hvad laver vi Agenda Hvordan har vi fokus på IT-infrastrukturen til optimering

Læs mere

20% 47% 75% Juletilbud til Mamut-kunder. Udnyt potentialet i alle medarbejdere. Optimer lønsomheden i usikre tider. Tilbud på ekstra brugerlicenser

20% 47% 75% Juletilbud til Mamut-kunder. Udnyt potentialet i alle medarbejdere. Optimer lønsomheden i usikre tider. Tilbud på ekstra brugerlicenser Juletilbud til Mamut-kunder Optimer lønsomheden i usikre tider op til Viden er en sikker invistering 47% Køb kurser og spar op til 47%. Tag kurserne i 2009 Læs mere side 4 Udnyt ny funktionalitet op til

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 23. august 2005 kl. 15:30. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 23. august 2005 kl. 15:30. Referat for Side 1 af 5 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 23. august 2005, kl. 15:30 Konsulent Torben Rune deltager fra kl. 15.30. Åben sag: 339. Etablering af bredbånd

Læs mere

Hovedtidsplan og betalingsplan

Hovedtidsplan og betalingsplan SORØD KOMMUNE ESDH Hovedtidsplan og betalingsplan Bilag 1 April 2007 SORØD KOMMUNE Vejledning Hovedtidsplan everandøren skal kvalificere hovedtidsplanen inden for de angivne tidsmæssige rammer ved at indføje

Læs mere