IT Plan. for skolerne i Lemvig Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "IT Plan. for skolerne i Lemvig Kommune 2009-12"

Transkript

1 IT Plan for skolerne i Lemvig Kommune Maj 2008 IT Plan , Lemvig Kommune , 5:34 Side 1 af 29 sider

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Pædagogisk beskrivelse Status IT i undervisningen... 4 Hvilke forudsætninger skal være til stede?... 5 Lærerne tager de rigtige pædagogiske valg... 5 Elevernes nødvendige kompetencer... 5 Lærernes nødvendige kompetencer... 5 Fælles IT Handleplaner som grundlag for skolernes egne handleplaner... 5 Tidlig anvendelse af IT... 6 Øjeblikkelig eller hurtig support... 6 Høj funktionalitet på IT-udstyret integreret i skolernes fysiske rammer Pædagogik IT-rygsække Lærerarbejdet Afledte gevinster Infrastruktur Økonomioversigt... 8 BILAG Bilag 1: Antal elever per arbejdsplads Bilag 2: Junior PC-Kørekort - Trinmål Bilag 3: Spotkurser Bilag 4: Funktionsbeskrivelse for IT-Vejlederen (IT-V) Bilag 5 Øvrige administrative opgaver i Pædagogisk Service Center Bilag 6: Funktionsbeskrivelse for IT-Konsulent (IT-K) Bilag 7: Software-arbejdsgruppe Bilag 8: Funktionsbeskrivelse for IT-Tilsyn på folkeskolerne (IT-T) IT-T udfører små reparationer på det udstyr, som ikke er en del af det nyere og aktive udstyr. Bilag 9: Funktionsbeskrivelse for IT-Afdelingen IT-Systemadministrator (IT-S) Bilag 9: Funktionsbeskrivelse for IT-Afdelingen IT-Systemadministrator (IT-S) Bilag 10: Teknisk arbejdsgruppe Bilag 12: Pædagogisk-arbejdsgruppe Bilag 13: Følgegruppe IT Plan , Lemvig Kommune , 5:34 Side 2 af 29 sider

3 1. Indledning Kulturteknikker er teknikker, der er nødvendige for at kunne begå sig i samfundet. Tidligere kunne eleverne klare sig med at kunne læse, skrive og regne. I dag er InformationsTeknologi (IT) blevet en kulturteknik på linie med at kunne læse, skrive og regne. Informationsteknologi omfatter færdigheder i brug af IT til at indsamle, behandle og formidle tekster, talmaterialer, billedstof og lyd. Eleverne i Lemvig Kommunes skoler skal have gode muligheder for at tilegne sig kulturteknikkerne og gode redskaber for læring. I dag kan det at anvende IT være lige så let og lige så naturligt som at anvende bogen, tavlen og lommeregneren. Elevernes og skolens IT kultur smitter af på forældrenes brug af IT - og vise versa - og et samarbejde er på denne måde medvirkende til at udvikle den "digitale verden". I denne IT Plan giver Familie & Kultur - i samarbejde med skolerne, IT-Vejledere, IT-Tilsyn, IT- Konsulent og IT Afdelingen et bud på, hvordan den "digitale verden" gradvis kan realiseres i Lemvig Kommune. IT på skolerne vil fremover være en integreret del af det Pædagogiske Udviklings Center på skolerne. Beskrivelsen her er en overordnet beskrivelse - bilagene dykker lidt længere ned på enkelte områder. Der er bilag, som f.eks. funktionsbeskrivelserne, der er omfattet af drøftelser eller aftaler med faglige organisationer, hvorfor beskrivelserne er udgangspunktet for forhandlingerne. 2. Pædagogisk beskrivelse 2.1 Status I begge de sammenlagte kommuner er der arbejdet med at integrere IT i undervisningen. Der er gennem årene blevet investeret i hardware. I dag består de 655 IT arbejdspladser af nye og ældre IT arbejdspladser. Det betyder, at der er 4,2 elever om hver arbejdsplads. Uden nye investeringer vil antallet af elever i perioden stige til 9 elever om hver arbejdsplads. I bilag 1 findes en opgørelse over antal elever per arbejdsplads. Hertil kommer at der er indkøbt Interactive Whiteboards med støtte fra den nationale indsatsplan inden for de naturvidenskabelige fag. I gennemsnit er der 6,5 klasser om hver af de Interactive Whiteboards. Indkøb af f.eks. projektorer henhører under den enkelte skoles budget. IT Plan , Lemvig Kommune , 5:34 Side 3 af 29 sider

4 Investeringerne er i tidligere Lemvig Kommune blevet fulgt op af efteruddannelse - typisk i form af det pædagogiske IT-kørekort. Herud over har skolerne deltaget i udviklingsprocesser i forhold til at integrere IT i undervisningen. Ud af et samlet undervisningspersonale på i alt 300 har 125 i dag det pædagogiske IT-kørekort - eller tilsvarende kompetencer. IT investeringerne er omfattet af skolens almindelige forsikringsbestemmelser. 2.2 IT i undervisningen IT øger lærernes muligheder for at tage hensyn til den enkelte elevs formåen og for - i højere grad - at sikre passende udfordringer for alle. Mange lærere har iagttaget, at IT-anvendelsen: styrker elevernes skriftlige fremstilling gør det lettere at søge informationer giver bedre elevprodukter giver bedre differentieringsmuligheder øger elevernes motivation gennem udviklende læreprocesser Der findes i dag et erfaringsgrundlag, der taler for en fortsat udbygning af IT arbejdspladser på skolerne. For at fastholde elevernes motivation og interesse for anvendelse af IT må der stedse ske en udvikling af området. Nogle elever har kun et skuldertræk til overs for aktiviteterne på IT området i skolen, fordi de ser dem i lyset af, hvordan de anvender IT i fritiden. Børn og unge er storforbrugere af IT baserede værktøjer i deres fritid. De anvender IT til underholdning, produktion og kommunikation. De samarbejder med hinanden, lærer af hinanden enten gennem almindelig social kontakt eller via nettet (mail, chat og web). Flere og flere udvikler selv en e-lærings-kultur, som skolen halter bagefter. Skolerne har en stor og betydningsfuld opgave i at forstå og udnytte den udvikling. Blandt betingelserne for at ruste sig til dette er: skolernes IT udstyr opfylder elevernes behov udstyret er ved hånden arbejdspladserne er udstyret med de nødvendige programmer arbejdspladserne er trådløse og på nettet der er tilstrækkelig båndbredde elever og lærere skal kunne kommunikere uafhængig af tid og rum (lærerarbejdspladser) IT Plan , Lemvig Kommune , 5:34 Side 4 af 29 sider

5 Ud fra ovenstående foreslås følgende: Der indkøbes laptops med det formål at der er mindre end tre elever per arbejdsplads. Hvert år får de nye 3. klasser en fortrinsret til daglig anvendelse af IT. Alle lærere låner en laptop Alle skoler tilbyder Junior-PC-kørekort Alt undervisningspersonale har - som minimum - det pædagogiske IT-kørekort eller kompetencer, der svarer hertil IT-Vejlederfunktionen opkvalificeres Læremidler fra nettet Hvilke forudsætninger skal være til stede? For at kunne implementere IT Planen for er der nogle forudsætninger, som skal være til stede. De beskrives herunder: Lærerne tager de rigtige pædagogiske valg I en-vejs-kommunikation anvendes IT mest til notater mv. I en to-vejs-kommunikation anvendes IT til såvel informationssøgning, kommunikation, beregning, sortering og formidling. Lærerens muligheder for at træffe de rigtige pædagogiske valg øges betydelig i forbindelse med f.eks. små projekter i klassen. Elevernes nødvendige kompetencer En national handlingsplan for IT i folkeskolen tilbyder et såkaldt "Junior-PC-Kørekort" til alle elever. Kørekortet beskriver IT- og mediekompetencer i forhold til fagenes slut- og trinmål samt elevernes alsidige personlige udvikling. IT Planen foreslår at alle skoler indfører et sådant bevis. I bilag 2 er målene for IT og medier beskrevet i tre trin: Indskoling, mellemtrin og overbygning. Lærernes nødvendige kompetencer Lærere med det pædagogiske IT Kørekort er rimelig rustede til at anvende teknikken. Men mange mangler erfaring. Den bedste - og billigste - opfølgning herpå er "læring på stedet" gennem at arbejde med IT i praksis på skolen og hjemme. For at opnå en god start for 3. klasserne udvikles SPOT-KURSER 1 for undervisningspersonale i 3. klasserne. I bilag 3 findes kursusoversigt for SPOT-KURSER. Fælles IT Handleplaner som grundlag for skolernes egne handleplaner Der er nu "to knage" at hænge en fælles handlingsplan op på. Den ene er elevernes Junior-PCkørekort og den anden er lærernes pædagogiske IT-Kørekort. En fælles beslutning om disse to "grundpiller" gør at eleverne kan have et frit skolevalg i kommunen - samtidig med at udgifterne til anskaffelse af software og til efteruddannelse kan begrænses. Skolerne kan med dette afsæt udfærdige egne handleplaner. 1 SPOT-kurser er korte kompetencegivende målrettede kurser på skolerne - ofte tilrettelagt og gennemført af IT- Konsulent i samarbejde med IT-Vejlederne. IT Plan , Lemvig Kommune , 5:34 Side 5 af 29 sider

6 Tidlig anvendelse af IT Den nationale handlingsplan på IT området tilbyder anskaffelse af IT udstyr for kr. per elev i 3. klasse i årene Øjeblikkelig eller hurtig support IT Planen foreslår en ændring af organiseringen på IT området. Skolens Pædagogiske Udviklings Center (PUC) er afløseren for skolebiblioteket. Alle IT funktioner knyttes hertil med det formål at skabe størst mulig bemanding til bl.a. pædagogisk IT support til undervisningspersonalet. Den pædagogiske IT-Vejleder indgår i en kommunal beslutningsproces om, hvilken software skolerne skal kunne anvende. I bilag 4 findes funktionsbeskrivelsen for IT-Vejlederen. IT's tætte tilknytning til Pædagogisk Udviklings Center gør at en række administrative opgaver, som tidligere er løst af blandt andet IT-Vejlederen kan placeres i Pædagogisk Servicecenter og løses af enten IT- Vejlederen, IT-Tilsynet eller en helt andet egnet person på skolen. I bilag 5 findes en beskrivelse af de opgaver, som skolen selv afgøre placeringen af. IT-Vejlederen har en direkte "livline" til IT- Konsulenten. I bilag 6 findes funktionsbeskrivelsen for IT-Konsulenten. Endelig findes i bilag 7 et kommissorium for den ansvarlige software-arbejdsgruppe på området. Høj funktionalitet på IT-udstyret integreret i skolernes fysiske rammer Den tekniske IT support varetages af IT-Tilsynet, hvor "livlinen" går direkte til IT-Afdelingens IT Systemadministrator på Rådhuset. I bilag 8 findes funktionsbeskrivelsen for IT-Tilsynet. Desuden findes i bilag 9 en funktionsbeskrivelsen for IT-Systemadministrator. Endelig findes i bilag 10 et kommissorium for den ansvarlige tekniske arbejdsgruppe på området. 2.3 Pædagogik Målet er at der fra 1. januar 2009 er færre end 3 elever om hver arbejdsplads IT- og medieundervisningen sikrer, at eleverne udvikler viden og holdninger, der sætter dem i stand til at handle og tage beslutninger i netværkssamfundet, hvor IT og medier har en fremtrædende plads. Eleverne skal kende de digitale værktøjers muligheder og kritisk kunne tage stilling til, hvornår det er hensigtsmæssigt at bruge dem. Alle skoler i Lemvig Kommune er tilmeldt Undervisningsministeriets Junior-PC-Kørekortet (J- PCK), hvilket er grundlaget for lærernes tilrettelæggelse, gennemførelse og evaluering af IT og medier i faglige og tværfaglige forløb. Her skal kort fremhæves nogle pædagogiske fordele: "Fælles mål" udtrykker faglige, sociale og personlige mål for elevernes udvikling. IT øger elevers mulighed for at nå længere ud, bredere rundt og dybere ned undervisningens temaer. IT Plan , Lemvig Kommune , 5:34 Side 6 af 29 sider

7 Eleverne lærer at færdes i virtuelle, sociale netværk når de aktivt er i dialog med andre på tværs af klasser, skoler, grænser og sprog. Eleverne lærer gennem praksis i en virkelighed, som de deler med andre uden for skolen. Eleverne kan - i en vis udstrækning - på hvert deres niveau deltage i et fælles undervisningsforløb. Eleverne kan anvende f.eks. Net-Portaler som NILen i skolen og hjemme. Gennem Skole-portaler kan eleverne deltage i netværk og videndeling, der rækker ud over den enkelte klasse og skole og giver plads til nye samarbejdsflader. 2.4 IT-rygsække Elever med læse-staveudfordringer kan efter skolens ansøgning visiteres til en IT-rygsæk. IT- Klassen på Christinelystskolen yder rådgivning og vejledning i brug af den særlige software, der tilbydes disse elever. PPRs specialkonsulent yder rådgivning og vejledning til lærere, som har en elev med IT-rygsæk og IT-afdelingens Systemadministrator har det tekniske tilsyn med ITrygsækkene. IT-rygsækkene indgår i det fælles indkøb af laptops og tildeles forlods til de visiterede elever. 2.5 Lærerarbejdet Under henvisning til folkeskoleloven og faghæfterne, "Fælles mål" forudsættes det at alt undervisningspersonale anvender IT som et integreret og dagligt arbejdsredskab. Udlånte laptops er ikke et personalegode, som lærerne har gjort sig fortjent til. Laptops er et arbejdsredskab som alle skal bruge for at leve op til de krav, som stilles. De lærere, som i dag ikke har de nødvendige kompetencer i brugen af IT, skal netop bruge IT for at opnå dette. I bilag 11 findes en handleplan for lærernes indsats i forhold til integration af IT. IT-værktøjer gør det muligt for et lærerteam at samarbejde om at planlægge undervisningsforløb på tværs af "tid og rum" - og ringetider. Gennem Skole-portaler kan lærerne deltage i netværk og videndeling, der rækker ud over den enkelte skole og giver plads til nye samarbejdsflader. 3. Afledte gevinster IT Planens gevinster relaterer sig primært til de enkelte elevers forbedrede udviklings- og læremiljø, men der er også gevinster, der relaterer sig mere bredt. Det er f.eks. Fleksibilitet i forhold til skolens fysiske rammer Styrkelse af det sociale fællesskab En pædagogisk mere interessant folkeskole Større muligheder for differentieret undervisning på højt niveau. Lærernes efteruddannelse går mere i retning af kompetenceudvikling gennem træningsforløb på skolen Der skal ikke investeres i nybyggeri af datalokaler mv. Der opnås besparelser på traditionelle undervisningsmidler som f.eks. atlas, kort, leksika mv. Nye familier med børn vil kunne opleve sig hurtigere integreret i skolen IT Plan , Lemvig Kommune , 5:34 Side 7 af 29 sider

8 Hertil kommer, at med tilstrækkelig IT udstyr kan Fagrådet for skoler og på den enkelte skole arbejde med en langsigtet plan for en gradvis afvikling af visse trykte læremidler til fordel for digitale lærermidler. 4. Infrastruktur Etablering af ny ekstern infrastruktur med lyslederforbindelser til alle skoler er afsluttet. Til levering af infrastrukturen på skolerne er valgt Midt-Vest-Bredbånd. Det trådløse netværk på skolerne etableres sideløbende med etablering en central serverløsning. Klargøring af de nye laptops sker i IT-Afdelingen, hvorved det sikres, at den enkelte laptop kan vedligeholdes med software over nettet. I IT-Afdelingen er der placeret nye centrale servere. Til drift af skolenettet er der ansat en IT Systemadministrator på fuld tid i IT-Afdelingen og IT- Tilsyn med et antal ugentlige timer på hver af skolerne. Der er udarbejdet funktionsbeskrivelse for IT Systemadministrator og for IT Tilsyn. Ordningen er finansieret i det eksisterende budget. Sammen med denne IT Plan besluttes forskellige fora med det formål at sikre en udvikling og implementering af IT Planen. Det drejer sig om en teknisk arbejdsgruppe, som får ansvaret for drifts- og anlægsopgaver omkring hardware. Af bilag 9 fremgår kommissorium og sammensætning. Desuden nedsættes en software-arbejdsgruppe, som får ansvaret for indkøb af software og netabonnementer. Af bilag 6 fremgår kommissorium og sammensætning. Der nedsættes en pædagogisk arbejdsgruppe, som får ansvaret for den pædagogiske udvikling på skolerne samt implementering og evaluering af IT integration i skolerne. Af bilag 12 fremgår kommissorium og sammensætning. Endelig nedsættes en følgegruppe, som overordnet opsamler og drøfter erfaringer i forbindelse med implementeringen. Af bilag 13 fremgår kommissorium og sammensætning. 5. Økonomioversigt Økonomioversigten herunder indeholder udbygningen af elevarbejdspladser, så der fra 1. januar 2009 er under tre elever per arbejdsplads samt etablering af 310 arbejdspladser til brug for undervisningspersonalet. Nettoinvesteringen er opgjort således: Arbejdspladser for elever Kontant finansiering for at opfylde målet under 3 elever per laptop Leasing-finansiering for at nå målet om under 3 elever per laptop (9.500 kr. pr. laptop) Omregnet Leasing Omregnet Leasing Samlet finansiering IT Plan , Lemvig Kommune , 5:34 Side 8 af 29 sider

9 Af oversigten fremgår øverst hvor stor en kontant finansiering, der skal til for at nå målet og nederst hvor stort et beløb budgettet skal forhøjes med ved leasing. Der er regnet med at laptops afskrives over 3 år. Maskinerne købes med 3 års garanti. Arbejdspladser for undervisningspersonale Pris per laptop, kr År Anlæg Drift Lærerlaptops I alt elev- og lærerarbejdspladser Microsoft Office-pakke på undervisningspersonalets laptops er uden udgift, idet antallet af elevlicenser giver fri adgang for installation (Work-at-home). Egne filer gemmes på medie (USB). Opkobling hjemme er ikke en del af finansieringen. IT Plan , Lemvig Kommune , 5:34 Side 9 af 29 sider

10 BILAG Bilag 1: Antal elever per arbejdsplads År Indkøbt før 2008 Indkøb Indkøb Indkøb I alt Antal elever per laptop 4,2 6,8 7,8 11,3 9,5 9,0 Indkøb fra 2008 til Indkøb Indkøb Indkøb Indkøb Indkøb I alt fra TOTAL Antal elever per laptop 4,2 6,8 2,8 3,0 2,7 3,0 Antal elever per : Af oversigten fremgår at med det nuværende budget stiger antallet af elever om hver arbejdsplads fra 4,2 elever i 2007 til 9 elever i Hvis budgettet forhøjes som foreslået i denne IT Plan vil målet om under tre elever per arbejdsplads kunne opfyldes fra 1. januar IT Plan , Lemvig Kommune , 5:34 Side 10 af 29 sider

11 Bilag 2: Junior PC-Kørekort - Trinmål Junior PC-Kørekort Trinmål synoptisk opstillet IT Plan , Lemvig Kommune , 5:34 Side 11 af 29 sider

12 IT- og mediestøttede læreprocesser Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kompetencer, der sætter dem i stand til at Trin 1 Trin 2 Trin 3 bruge IT- og medieværktøjer i procesorienterede arbejdsforløb med hjælp fra læreren arbejde procesorienteret analysere, vurdere og tage stilling til procesorienterede arbejdsforløb bruge en logbog på en computer bruge IT- og medieværktøjer i procesorienterede arbejdsformer analysere, vurdere og tage stilling til brug af logbog og portfolio i egne forløb kende til at gemme IT- og medie-produkter i en digital portfolio bruge en digital portfolio analysere og tage stilling til egen brug af digitale undervisningsmaterialer kende til at offentliggøre produkter fra portfolio på Internettet vurdere egne produkter i en portfolio analysere, vurdere og tage stilling til simuleringer og eksperimenter i læreforløb bruge digitale undervisningsmaterialer med hjælp fra andre tage stilling til, hvem der skal have adgang til logbog og portfolio bruge IT- og mediebaserede læremidler analysere, vurdere og tage stilling til læreforløb på en samarbejdsplatform kende til, at forløb og processer kan simuleres ved hjælp af en computer vælge digitale undervisningsmaterialer som støtte i læreforløb alene og sammen med andre at tilrettelægge samarbejde på en elektronisk platform bruge enkle computerprogrammer til spil og simuleringer arbejde med eksperimenter som en del af læreforløb analysere, vurdere og tage stilling til regler og adfærdsnormer på en elektronisk platform. kommunikere og samarbejde i elektroniske konferencer arbejde med styring ved hjælp af enkel programmering alene og sammen med andre at analysere og vurdere indhold og kommunikation på elektroniske platforme kende regler og adfærdsnormer på elektroniske platforme IT Plan , Lemvig Kommune , 5:34 Side 12 af 29 sider

13 Informationsindsamling Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kompetencer, der sætter dem i stand til at Trin 1 Trin 2 Trin 3 bruge Internettet kende enkle principper for Internettets struktur begrunde valg af søgestrategi bruge en søgetjeneste bruge en søgetjeneste og opstille en søgestrategi kende enkle principper for søgetjenester vide, at der kan være forskellige formål med en hjemmeside sammenligne og vurdere søgeresultater bruge strategier til validering af informationer vide, at der kan forekomme uønsket information ved en søgning udvælge information i søgeresultater analysere og vurdere indholdet på et websted vide, at der er regler for, hvad man må kopiere fra Internettet begrunde sit valg og fravalg af informationer analysere og vurdere et materiales status mht. ophavsret bruge digitale databaser, herunder databaser på Internettet gøre rede for princippet i en hypertekst analysere, vurdere og bearbejde data, der er opsamlet med digitale dataopsamlingsværktøjer. vide, at der findes digitale dataopsamlingsværktøjer gemme tekst, billede, lyd og video fra Internettet med henblik på bearbejdning og produktion. analysere og vurdere indhold på et websted forholde sig til regler om ophavsret bruge digitale databaser specielt tilrettelagt for undervisning bruge digitalt dataopsamlingsudstyr IT Plan , Lemvig Kommune , 5:34 Side 13 af 29 sider

14 Produktion og analyse Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kompetencer, der sætter dem i stand til at Trin 1 Trin 2 Trin 3 arbejde med tekst, tegninger, billeder, lyd og tal på computeren bruge formaterings- og redigeringsværktøjer planlægge og tilrettelægge en produktion af et IT- og medieprodukt formatere tekst og tal bruge et digitalt videokamera forholde sig til IT- og medieprodukter ud fra kommunikative, æstetiske og etiske overvejelser bruge et digitalt kamera vælge IT- og medieværktøjer i en produktionsproces forholde sig til IT- og medieprodukters troværdighed bruge en digital lydoptager bearbejde et produkt med henblik på kommunikation eller udtryk ud fra kendskab til enkle virkemidler bruge IT- og medieværktøjer til at skabe og eksperimentere med udtryk analysere et IT- og medieprodukt ud fra kommunikative, æstetiske og etiske overvejelser vide man kan ændre på et produkts udtryk ved hjælp af et programs funktioner vurdere og tage stilling til et produkt ud fra et umiddelbart indtryk IT Plan , Lemvig Kommune , 5:34 Side 14 af 29 sider

15 Kommunikation Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kompetencer, der sætter dem i stand til at Trin 1 Trin 2 Trin 3 vide, at alle kan lave en hjemmeside og få den udgivet sende en vedhæftet fil bruge IT- og medieværktøjer til at udgive på Internettet modtage og sende en udgive enkle websider bruge regler for elektronisk offentliggørelse vide, at der er flere former for kommunikation på Internettet bruge et konference-system analysere, vurdere og tage stilling til elektronisk offentliggørelse ud fra kvalitative, æstetiske og etiske overvejelser bruge grundlæggende regler for kommunikation på nettet bruge et chatprogram analysere, vurdere og tage stilling til brugen af digitale kommunikationsværktøjer vide, at man ikke skal afgive personlige oplysninger på nettet bruge regler for elektronisk offentliggørelse analysere og vurdere netbaserede tjenester bruge netetiske retningslinier vide, at adgang til websteder kan kontrolleres vide, at brugernes adfærd på websteder kan registreres være kritisk over for at afgive personlige oplysninger på Internettet være opmærksom på, at personer ikke altid er dem de giver sig ud for på Internettet. IT Plan , Lemvig Kommune , 5:34 Side 15 af 29 sider

16 Computere og netværk Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kompetencer, der sætter dem i stand til at Trin 1 Trin 2 Trin 3 kende de forskellige dele af et skærmbillede kende de grundlæggende udtryk og begreber i forbindelse med computerarbejde lære sig nye funktioner i et program kende navnene på computerarbejdspladsens forskellige enheder navigere på computerens harddisk og på et lokalnetværk kende forskellige lagringsmetoder begynde og afslutte arbejde på en computer kende de mest almindelige filtyper kende regler for digital overførsel og opbevaring af personlige oplysninger logge på et lokalt netværk vurdere sikkerhedsrisiko ved at bruge filer fra andre analysere, vurdere og tage stilling til det fysiske arbejdsmiljø. gemme og hente filer på en computer og på et lokalt netværk kende til problemstillinger mht. licenser tage enkle forholdsregler vedr. virus i forbindelse med fremmede filer kende betydningen af at bruge en korrekt arbejdsstilling ved computerarbejde indtage en god arbejdsstilling ved computeren bruge begge hænder på tastaturet IT Plan , Lemvig Kommune , 5:34 Side 16 af 29 sider

17 Bilag 3: Spotkurser Fra 1. februar foreligger en opgørelse over behov for kompetenceudviklingskurser blandt undervisningspersonalet. Følgende spotkurser kunne udbydes fra 1. august 2008 til skolerne i Lemvig Kommune: IT i undervisningen Dansk, IT og medier på mellemtrinnet Matematik og IT på mellemtrinnet Engelsk med IT i 3. klasse IT satsning i 3. klasse Netværk i læring - NILen Specialpædagogisk IT-kursus for undervisningspersonale IT og tysk Pædagogisk IT-kørekort (skole IT) Projektarbejde DigITal foto og billedbehandling Video og lyd på nettet IT Plan , Lemvig Kommune , 5:34 Side 17 af 29 sider

18 Bilag 4: Funktionsbeskrivelse for IT-Vejlederen (IT-V) Formål Formålet med IT-Vejlederens arbejde på skolen er at fremme og lette IT-integrationen i skolens undervisning. a) Forudsætning IT-V holder sig orienteret om udviklingen på IT-området primært på det pædagogiske område for bedst muligt at kunne varetage sine arbejdsopgaver. b) Pædagogisk vejledning af det pædagogiske personale IT-V vejleder primært ledelsen, de enkelte lærere og de enkelte faggrupper om IT-udviklingens betydning for undervisningsmetoder og indhold i skolens fag og i det daglige arbejde. IT-V støtter i den forbindelse kollegaer og ledelse i anvendelse af IT på den enkelte skole - sådan som det er forudsat i læseplaner og undervisningsvejledninger. IT-V bistår efter anmodning: Skolens ledelse, fagudvalg/pædagogisk råd ved anskaffelsen af egnet materiale på IT-området til sikring af integrationen af IT i fagene. Lærere/klasseteam ved udarbejdelse af årsplaner i forbindelse med integreringen af IT i konkrete undervisningssituationer/projekter, herunder projektopgaver, ligesom IT-V koordinerer disse planer med henblik på en hensigtsmæssig udnyttelse af IT-materialerne ved skolen i løbet af skoleåret. IT-V orienterer endvidere efter anmodning fra skolelederen skolebestyrelsen om IT-udviklingen på skolen. c) Pædagogisk vejledning i forhold til elever Vejledningen af elever i forbindelse med den daglige undervisning er ikke omfattet af IT-vejledningens normale arbejdsopgaver, idet vejledningen af elever forudsættes foretaget af elevernes faglærere. Efter lokal beslutning og i overensstemmelse med en skoleakkord/timeramme på den enkelte skole forestår IT-V rådgivningen af elever om muligheden for anvendelse af IT i forbindelse med udarbejdelsen af projektopgaven/den fri opgave, ligesom han/hun kan deltage i undervisningen i forbindelse med konkrete projekter fx udviklingsarbejde eller specielle kursusforløb i programmer. IT-V skal ikke undervise elever. d) Vedligeholdelse/videreudvikling IT-Vejlederen bistår IT-Tilsynet, der er tilknyttet til skolens PUC i opgørelsen af skolens behov for eksempelvis Hardware, såvel nyinvesteringer som vedligeholdelse Programmer Vedligeholdelse og konfigurering af netværk og arbejdspladser Undervisningsmateriale Uddannelse i forbindelse med IT på det pædagogiske område på skolen. IT Plan , Lemvig Kommune , 5:34 Side 18 af 29 sider

19 e) Tilsyn IT-V bistår PUC ved registrering og ajourføring af software på undervisningsområdet. f) Andet IT-V varetager skolens kontakt til IT-Konsulent og anden rådgivning. IT-vejlederen indgår i et eventuelt PUC-team, såfremt et sådant er oprettet. g) Akkord Dele af IT-V's arbejde kan på den enkelte skole varetages af andre i PUC. Såfremt hele eller dele af det administrative arbejde varetages af PUC aftales tidsforbruget hertil. Såfremt der ikke lokalt kan opnås enighed herom, kan de lokale parter anmode Familie & Kultur og Lemvig-Struer Kredsen om at gå ind i sagen. IT Plan , Lemvig Kommune , 5:34 Side 19 af 29 sider

20 Bilag 5 Øvrige administrative opgaver i Pædagogisk Service Center Der findes i dag en række administrative opgaver i forbindelse med IT anvendelsen på skolerne. Disse opgaver er tidligere løst af IT Vejlederen, men uden for akkorden. Opgaverne kan løses i tilknytning til administration af Pædagogiske Udviklings Center på skolen, som så tilføres timer hertil. Dette overlades til den enkelte skole at afgøre om det er opgaver for IT-Vejleder, IT-Tilsyn eller andet personale på skolen. Opgaverne er: Ansvar for UNI-login Kontaktperson til Sektornettet (Uni-C) og ansvarlig for oprettelse og vedligeholdelse af UNI-login. UNI-login i forbindelse med ElevIntra, oprettelse og nulstilling af elevernes koder. Administration af LærerIntra Administrative opgaver i forhold til LærerIntra omfatter blandt andet vedligeholdelse og opdatering af data fra øvrige systemer, oprulning af klasser og team samt tilretning af klasselæreroversigt ved nyt skoleår, vedligeholdelse af hold, vedligeholdelse af oversigter over lokaler og apparater, der kan bookes og vedligeholdelse af dokumenter/mappestrukturer i dokument- og billedarkiverne. Administration af ForældreIntra og Skoleporten Rent administrative opgaver i forbindelse med ForældreIntra og Skoleporten, herunder oprettelse og vedligeholdelse af login. Endvidere revidering og vedligeholdelse af generelt indhold på skoleporten som for eksempel sammenlignelig brugerinformation, ferieplaner, kalender og ledige stillinger. Opgaven med nulstilling af koder til ForældreIntra kan være en kontoropgave eller ligge hos de enkelte klasselærere. Ved sidstnævnte tilfælde bør klasselæreren tildeles yderligere tid til denne opgave. Opgaven med vedligeholdelse af kodeord til forældre især nulstilling af kodeord er en ikke ubetydelig del af denne opgave. Administration af ElevIntra Opgaven omfatter blandt andet oprettelse og aktivering af elevlogin og nulstilling af kodeord samt oprydning af forældede data. Administration af nationale tests Administration af nationale test, herunder samkøring af administrative systemer, systemtest og oprettelse af testansvarlige. Administration og afvikling af skriftlige prøver i udtræksfag Administration og afvikling af skriftlige prøver for udtræksfag der afvikles på computer. Afvikling af skriftlige prøver Tilsyn ved skriftlige prøver, udarbejdelse af skabeloner, konfigurering af netværk for placering af filer, backup, optælling af computere og udarbejdelse af planer for placering af computere, printere med videre. IT Plan , Lemvig Kommune , 5:34 Side 20 af 29 sider

It-bogen for 0. 1. Klasse. It-bogen for 0. 1. Klasse. It-bogen for 0. 1. Klasse. It-bogen for 0. 1. Klasse. It-bogen for 3. klasse

It-bogen for 0. 1. Klasse. It-bogen for 0. 1. Klasse. It-bogen for 0. 1. Klasse. It-bogen for 0. 1. Klasse. It-bogen for 3. klasse Computere og netværk Trinmål 1 kompetencer, der sætter dem i stand til at 1. kende de forskellige dele af et skærmbillede It-bogen for 0. 1. 1. kende navnene på computerarbejdspladsens forskellige enheder

Læs mere

Elementer i Junior PC-kørekort. Beskrivelserne indeholder 3 elementer, der indgår på alle udviklingstrin og inden for alle områder:

Elementer i Junior PC-kørekort. Beskrivelserne indeholder 3 elementer, der indgår på alle udviklingstrin og inden for alle områder: Baggrund for Junior PC-kørekort. Opgaven omkring Junior PC-kørekortet er konkretiseret i følgende tekst: Den overordnede opgave er at udvikle et IT-bevis rettet til eleverne i folkeskolen, der kan bidrage

Læs mere

En pædagogisk IT- og Mediehandlingsplan for Folkeskolen

En pædagogisk IT- og Mediehandlingsplan for Folkeskolen Nordfyns Kommune 2008 En pædagogisk IT- og Mediehandlingsplan for Folkeskolen - bygger på Junior PC-kørekort konceptet for Folkeskolen Den overordnede opgave med Junior PC-kørekortet er at udvikle et IT-bevis

Læs mere

Klassetrin Hovedområder Indhold/færdigheder Forklaring Ansvar (se note) Elevene skal kende til:

Klassetrin Hovedområder Indhold/færdigheder Forklaring Ansvar (se note) Elevene skal kende til: Klassetrin Hovedområder Indhold/færdigheder Forklaring Ansvar (se note) 0. kl. Informationssøgning Elevene skal kende til: bibliotekets billedbøger børnebøger samt almindelig adfærd på biblioteket, behandling

Læs mere

Der var engang i Søby: Faget, Fælles mål og Junior P c kørekort

Der var engang i Søby: Faget, Fælles mål og Junior P c kørekort Der var engang i Søby: Faget, Fælles mål og Junior P c kørekort Der var en gang i Søby Dette projekt henvender sig til fagene historie, samfundsfag, geografi og dansk i udskolingen. Hensigten med projektet

Læs mere

Kan analysere, vurdere og tage stilling til brug af logbog og portfolio i egne forløb

Kan analysere, vurdere og tage stilling til brug af logbog og portfolio i egne forløb 7. 9. klasse It- og mediestøttende læreprocesser Kan analysere, vurdere og tage stilling til procesorienterede arbejdsforløb Kan analysere, vurdere og tage stilling til brug af logbog og portfolio i egne

Læs mere

IT- og medieplan. Børnehaveklasse - 3. klasse. Hovedområde 1 Trinmål Vejledning. IT- og mediestøttede læreprocesser

IT- og medieplan. Børnehaveklasse - 3. klasse. Hovedområde 1 Trinmål Vejledning. IT- og mediestøttede læreprocesser Hovedområde 1 Trinmål Vejledning IT- og mediestøttede læreprocesser bruge it- og medieværktøjer i et procesorienteret arbejdsforløb med hjælp fra læreren bruge en logbog på en computer kende til at gemme

Læs mere

På vej mod Digital Dannelse på Skoleområdet frem til 2015

På vej mod Digital Dannelse på Skoleområdet frem til 2015 Bilag 3 : På vej mod Digital Dannelse 1 På vej mod Digital Dannelse på Skoleområdet frem til 2015 Forventninger til medarbejdernes it-kompetencer på Skoleområdet It er blevet en stadig mere betydelig del

Læs mere

It områder og trinmål

It områder og trinmål It områder og trinmål Egebjergskolen 2010 Sådan kan det gøres Index: Områder og trinmål: It og mediestøttede læreprocesser s. 3 4 Informationsindsamling. S. 5 6 Produktion og analyse.. s. 7 8 Kommunikation..

Læs mere

Strategi for it i skolen Fredericia Kommune 2012-16

Strategi for it i skolen Fredericia Kommune 2012-16 Strategi for it i skolen Fredericia Kommune 2012-16 1 Digitaliseringsstrategien for Fredericia Kommunes skoler 2008-12 hvilede på en række visioner, hvoraf langt de fleste allerede er realiseret i skolehverdagen.

Læs mere

Projektet henvender sig til dansk og historie på alle klassetrin der vil arbejde med reformationen.

Projektet henvender sig til dansk og historie på alle klassetrin der vil arbejde med reformationen. Reformationen Projektet henvender sig til dansk og historie på alle klassetrin der vil arbejde med reformationen. Målet med forløbet er at: eleverne får indsigt i en historisk periode eleverne via den

Læs mere

IT- og medieplan. 4. klasse - 6. klasse. Hovedområde 1 Trinmål Vejledning. IT- og mediestøttede læreprocesser

IT- og medieplan. 4. klasse - 6. klasse. Hovedområde 1 Trinmål Vejledning. IT- og mediestøttede læreprocesser Hovedområde 1 Trinmål Vejledning IT- og mediestøttede læreprocesser Det er naturligt at fortsætte de procesorienterede arbejdsformer ved computeren, hvor eleverne nu i stigende grad kan være hinandens

Læs mere

Årsplan for Læringscenteret på Borris skole 2012-2013

Årsplan for Læringscenteret på Borris skole 2012-2013 Årsplan for Læringscenteret på Borris skole 2012-2013 Frede Braüner på besøg i april 2012. Målsætning for Læringscenteret skoleåret 2012 2013. at fungere som et kulturformidlende og skabende læringsmiljø.

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2013 2014. Gørslev skole & Skovboskolen

Digitaliseringsstrategi 2013 2014. Gørslev skole & Skovboskolen 1. Indledning Gørslev skole og Skovboskolens IT og digitaliseringsstrategi består af tre dele: Vision, som er det overordnede sigte med digitaliseringen. Visionen beskrives nærmere i afsnit 2, side 2.

Læs mere

Målsætning :... 2. Handleplan for elever:... 2. Handleplan for lærerne:... 2. Indholdsoversigt for årgangene... 3. Indskoling:... 4. Kurser:...

Målsætning :... 2. Handleplan for elever:... 2. Handleplan for lærerne:... 2. Indholdsoversigt for årgangene... 3. Indskoling:... 4. Kurser:... Indhold Målsætning :... 2 Handleplan for elever:... 2 Handleplan for lærerne:... 2 Indholdsoversigt for årgangene... 3 Indskoling:... 4 Kurser:... 4 Mellemtrin:... 4 Kurser:... 5 Udskoling:... 6 Kurser:...

Læs mere

Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag.

Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag. Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag. Arbejdsgruppen har valgt at sætte fokus på de nedenstående tre områder, der både har en naturlig sammenhæng i skolens

Læs mere

Fælles Mål 2009. Edb. Faghæfte 26

Fælles Mål 2009. Edb. Faghæfte 26 Fælles Mål 2009 Edb Faghæfte 26 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 28 2009 Fælles Mål 2009 Edb Faghæfte 26 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 28 2009 Indhold Formål for faget edb 3 Slutmål

Læs mere

John Cordua. Afsluttende opgave Pædagogisk IT vejleder uddannelse 07/08. Side 19 af 47. Bh. klasse. Mål Færdighed Program Software.

John Cordua. Afsluttende opgave Pædagogisk IT vejleder uddannelse 07/08. Side 19 af 47. Bh. klasse. Mål Færdighed Program Software. Bh. klasse Eleverne skal opnå fortrolighed med computerens almene betjening. Magte elementær anvendelse af maskiner og enkle programmer Eleverne opnår færdigheder så de selv kan: Tænde og slukke computeren

Læs mere

Skolebiblioteket skaber i samarbejde med ledelse og lærere forudsætninger for undervisning og læring.

Skolebiblioteket skaber i samarbejde med ledelse og lærere forudsætninger for undervisning og læring. Internt notatark Børne- og Uddannelsesforvaltningen Pædagogisk Central Dato 07. april 2009 Sagsbehandler Hans Radsted Direkte telefon 919 60 E-mail hara@kolding.dk Emne: Funktionsbeskrivelse læringscenter

Læs mere

2. Overordnet IT-strategi for IT-fællesskabets. IT-strategien indeholder følgende tre udsagn:

2. Overordnet IT-strategi for IT-fællesskabets. IT-strategien indeholder følgende tre udsagn: IT STRATEGI for Kalundborg Gymnasium og HF 1. Indledning Der er ikke siden statusrapporten fra år 2000 udarbejdet en egentlig IT-strategi for Kalundborg Gymnasium og HF, men på baggrund af en række eksterne

Læs mere

ANSØGNING OM GODKENDELSE AF UDVIKLINGSARBEJDE

ANSØGNING OM GODKENDELSE AF UDVIKLINGSARBEJDE ANSØGNING OM GODKENDELSE AF UDVIKLINGSARBEJDE Skole: Filstedvejens Skole, Nøvling Skole Udviklingsarbejdets titel: Google Apps i undervisningen Nr.: Tidsramme: I hvilken periode skal udviklingsarbejdet

Læs mere

Tilbud til elever i læsevanskeligheder

Tilbud til elever i læsevanskeligheder Tilbud til elever i læsevanskeligheder Tilbud til elever i læsevanskeligheder i Faaborg-Midtfyn Kommune - en beskrivelse Faaborg-Midtfyn Kommune opretter pr. 1. august 2014 et tilbud til elever i vanskeligheder

Læs mere

Nordfyns Kommune Strategi for Pædagogisk IT 2013-2016

Nordfyns Kommune Strategi for Pædagogisk IT 2013-2016 Nordfyns Kommune Strategi for Pædagogisk IT 2013-2016 Godkendt i Kommunalbestyrelsen d. 27. juni 2013 Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 1. Statusbillede... 4 2. Visions- og pejlemærker... 5 3. Handlingsplan...

Læs mere

It- og medieplan Engelsborgskolen

It- og medieplan Engelsborgskolen De fem søjler Trinmål Indskoling It- og mediestøttede læreprocesser Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kompetencer, der sætter dem i stand til at bruge it- og medieværktøjer

Læs mere

Kolding 16.09 2011. It-anvendelse, It-kultur og Itmangfoldighed. bevægelse. Hans Sørensen (Viceskolechef Afdelingen for Uddannelse og Læring)

Kolding 16.09 2011. It-anvendelse, It-kultur og Itmangfoldighed. bevægelse. Hans Sørensen (Viceskolechef Afdelingen for Uddannelse og Læring) Kolding 16.09 2011 It-anvendelse, It-kultur og Itmangfoldighed i en skole i bevægelse. Hans Sørensen (Viceskolechef Afdelingen for Uddannelse og Læring) Mads Bo-Kristensen (Specialkonsulent Videnscenter

Læs mere

NOTAT. Brugerportalsinitiativet

NOTAT. Brugerportalsinitiativet NOTAT Brugerportalsinitiativet Den 26. januar 2015 Sags ID: SAG-2014-07107 Dok.ID: 1966628 1. Baggrund Der har i de senere år været stort fokus på og investeret i at bringe folkeskolen ind i den digitale

Læs mere

Principper og retningslinjer for evaluering på Langeskov Skole

Principper og retningslinjer for evaluering på Langeskov Skole Langeskov Skole 5550 LANGESKOV Principper og retningslinjer for evaluering på Langeskov Skole Lovgrundlag Folkeskolelovens 13, 14, 19f+h, 55 b. Bekendtgørelse nr. 393 af 26. maj 2005 og lov nr. 313 af

Læs mere

Frederiksberg Kommunelærerforening

Frederiksberg Kommunelærerforening Notat vedr. Partnerskab om effektiv anvendelse af lærernes arbejdstid Efter at have læst KL s rapport Partnerskab om effektiv anvendelse af lærernes arbejdstid Frederiksberg Kommune har vi i Frederiksberg

Læs mere

Tårnby Kommunes It-strategi 0-18-årsområdet 2012-2016

Tårnby Kommunes It-strategi 0-18-årsområdet 2012-2016 Tårnby Kommunes It-strategi 0-18-årsområdet 2012-2016 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Sammenhæng... 3 Vision 2016... 5 Mål... 6 Netværk og udstyr... 6 Digitale læremidler... 6 Kompetencer og færdigheder...

Læs mere

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi med forklaringer. Børne- og skoleforvaltningen

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi med forklaringer. Børne- og skoleforvaltningen Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi med forklaringer 2012 2015 Børne- og skoleforvaltningen Udarbejdet januar/februar 2012 Bjørn Stålgren, Gitte Petersen og Lene Juel Petersen Vedtaget april

Læs mere

UDKAST DEN DIGITALE SKOLE - STRATEGI OG HANDLEPLAN 2014-17

UDKAST DEN DIGITALE SKOLE - STRATEGI OG HANDLEPLAN 2014-17 2014 DEN DIGITALE SKOLE - STRATEGI OG HANDLEPLAN 2014-17 UDKAST It bliver i stadig højere grad en del af skolens hverdag og undervisning. Informationsteknik indgår som en væsentlig del af fremtidens videnssamfund,

Læs mere

Rønbækskolens it-strategi 2011-2014. 1. version forår 2011

Rønbækskolens it-strategi 2011-2014. 1. version forår 2011 Rønbækskolens it-strategi 2011-2014 1. version forår 2011 Tagcloud lavet ud fra noter fra pædagogisk dag 5. august 2010 Indhold Indledning...3 Undervisning i it, med it og gennem it...3 Digitale læringsmidler...5

Læs mere

Indhold Børnehaveklassen... 1 1.Klasse... 2 2.klasse... 3 3.klasse... 4 4.klasse... 5 5.klasse... 6 6.klasse... 7 7.-9.klasse... 7

Indhold Børnehaveklassen... 1 1.Klasse... 2 2.klasse... 3 3.klasse... 4 4.klasse... 5 5.klasse... 6 6.klasse... 7 7.-9.klasse... 7 Indhold Børnehaveklassen... 1 1.Klasse... 2 2.klasse... 3 3.klasse... 4 4.klasse... 5 5.klasse... 6 6.klasse... 7 7.-9.klasse... 7 Børnehaveklassen Kunne bruge tænde/slukke funktionen på maskinen Kunne

Læs mere

IT- og mediehandleplan for Sct. Jørgens Skole

IT- og mediehandleplan for Sct. Jørgens Skole IT- og mediehandleplan for Sct. Jørgens Skole IT- og mediehandleplan for Sct. Jørgens Skole 7. okt. 2006 Forord It- og mediehandleplanen skal være med til at sikre Sct. Jørgens Skole som en JPCK-skole,

Læs mere

IT handleplan for Mou skole 2015-16.

IT handleplan for Mou skole 2015-16. IT handleplan for Mou skole 2015-16. IT og digitale løsninger skal tænkes ind i alle fag i folkeskolen. Den normale klasseundervisning skal kombineres med onlineundervisning og afgangsprøver vil fremover

Læs mere

Digitaliseringen i praksis

Digitaliseringen i praksis Digitaliseringen i praksis Indholdsfortegnelse Digitaliseringen i praksis 3 Et bredt udviklingsbegreb 4 Involvering og synlighed 5 Projektorganisering 6-7 Dialoggruppe som et omdrejningsprojekt 8 Vurdering

Læs mere

Office 2007. i indskolingen

Office 2007. i indskolingen Office 2007 i indskolingen Indhold Office 2007 i indskolingen elevens eksperimenterende arbejde 3 Min sommerferie skabeloner til skrivning med Word 5 Bondegården en billedfortælling med PowerPoint 15 Sundhedsuge

Læs mere

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring I regi af KL s folkeskolereformsekretariat og som et led i kommunesamarbejderne inviteres forvaltninger, skoleledere og pædagogisk personale

Læs mere

IT handleplan for Mou skole 2013-14.

IT handleplan for Mou skole 2013-14. IT handleplan for Mou skole 2013-14. På Mou skole vil vi med afsæt i Fælles skolebeskrivelse 2010 samt Strategiplan for Pædagogisk IT sætte fokus på, hvordan kan vi løfte undervisningen mest muligt via

Læs mere

Skoler Udvalgsaftale 2014-15. Udvalgsversion (06092013)

Skoler Udvalgsaftale 2014-15. Udvalgsversion (06092013) Skoler Udvalgsaftale 2014-15 Udvalgsversion (06092013) Indholdsfortegnelse Indledning...3 Området... 3 Ressourcer...3 Udviklingstendenser...5 Udviklingsmål...5 Tværgående indsatsområder og udviklingsmål...5

Læs mere

Læreplan for IT-, medie- og biblioteksundervisning. en fælles opgave for lærere og læringscentre

Læreplan for IT-, medie- og biblioteksundervisning. en fælles opgave for lærere og læringscentre Læreplan for IT-, medie- og biblioteksundervisning på Faxe Kommunes Skoler Læreplan for IT-, medie- og biblioteksundervisning på Faxe Kommunes Skoler en fælles opgave for lærere og læringscentre Læreplan

Læs mere

Skolebiblioteket. Et kvalitetsløft i folkeskolen

Skolebiblioteket. Et kvalitetsløft i folkeskolen Skolebiblioteket Et kvalitetsløft i folkeskolen Kommunernes Skolebiblioteksforening 2011 Skolebiblioteket er en del af folkeskoleloven, og i Bekendtgørelse om skolebiblioteker i folkeskolen hedder det:

Læs mere

Kolding Gymnasiums IT- strategi

Kolding Gymnasiums IT- strategi Kolding Gymnasiums IT- strategi Indledning Udgangspunktet for KGs IT- strategi er at vi til gavn for eleverne skal være på forkant med den pædagogiske og teknologiske udvikling. IT skal ikke betragtes

Læs mere

Lundebakkeskolens. IT-trinmål

Lundebakkeskolens. IT-trinmål Lundebakkeskolens IT-trinmål Skoleåret 2012/2013 Indhold FORMÅL... 3 FÆRDIGHEDSNIVEAUER... 4 SKEMAET... 4 TRINMÅL FOR BØRNEHAVEKLASSEN... 5 TRINMÅL FOR 1. KLASSE... 6 TRINMÅL FOR 2. KLASSE... 7 TRINMÅL

Læs mere

Hvordan kan man differentiere i vejledningen af kollegaer?

Hvordan kan man differentiere i vejledningen af kollegaer? Denne artikel gengives med venlig tilladelse fra Kroghs Forlag og forfatteren. Hvordan kan man differentiere i vejledningen af kollegaer? Af Leif Gredsted Det er en af forudsætningerne for et vellykket

Læs mere

Digital forandringsledelse IT forandringsproces Handleplan Version: 12. juni 2013

Digital forandringsledelse IT forandringsproces Handleplan Version: 12. juni 2013 Digital forandringsledelse IT forandringsproces Handleplan Version: 12. juni 2013 Digital forandringsledelse IT forandringsproces Handleplan Version: 12. juni 2013 Indholdsfortegnelse Digital forandringsledelse

Læs mere

ENGBJERGSKOLEN MEDIE LÆSEPLAN

ENGBJERGSKOLEN MEDIE LÆSEPLAN ENGBJERGSKOLEN MEDIE LÆSEPLAN Medielæseplan: Formålet med undervisningen er: - at støtte og udvikle elevernes virke-, læse- og lærelyst - at eleverne udvikler tidssvarende it og mediekompetencer - at lære

Læs mere

IT-Strategi 2012-15, revision 28. maj 2013

IT-Strategi 2012-15, revision 28. maj 2013 Indsatsområde: IT-udvikling opfølgning og tilføjelser med rødt, den 29.juni 2013 It er en naturlig og IT og læring får høj prioritet i det effektiv del af det udviklingsarbejde 2012-15 arbejde således

Læs mere

Skolebiblioteket og skolen som læringscenter

Skolebiblioteket og skolen som læringscenter Lyshøjskolen, 2014 Skolebiblioteket og skolen som læringscenter Vi ønsker dialog om læring med alle parter! 1 Indhold Skolebiblioteket og skolen som læringscenter Status Hvem er tilknyttet Læringscenteret

Læs mere

Udkast. IT- og medieplan Vester Mariendal Skole

Udkast. IT- og medieplan Vester Mariendal Skole Udkast 2005 IT- og medieplan Vester Mariendal Skole IT- og medieplan Vester Mariendal Skole Forord Eleverne skal ifølge skoleloven udvikle deres itog mediekompetencer som en integreret del af undervisningen

Læs mere

Vejledninger vedrørende it 2015/2016. Til alle lærere og pædagoger

Vejledninger vedrørende it 2015/2016. Til alle lærere og pædagoger Vejledninger vedrørende it 2015/2016 Til alle lærere og pædagoger Indledning Denne folder er en kort oversigt over, hvilke it-veje vi går på Frederiksberg og hvor du kan henvende dig, hvem du kan kontakte,

Læs mere

Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen

Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen På Hindholm Privatskole er evaluering en naturlig del af undervisningen. Den foregår dels løbende og i forskellig form - dels på fastlagte tidspunkter

Læs mere

IT-HANDLEPLAN. Århus Privatskole 2007-2008. Alle elever på skolen skal være fortrolige med IT som arbejdsværktøj.

IT-HANDLEPLAN. Århus Privatskole 2007-2008. Alle elever på skolen skal være fortrolige med IT som arbejdsværktøj. IT-HANDLEPLAN Århus Privatskole 2007-2008 Denne IT-handleplan er en skabelon for arbejdet med IT på Århus Privatskole. Da det er første år, vi arbejder med skolen og dermed også efter denne IT handleplan,

Læs mere

BAKKESKOLEN. et læringscenter

BAKKESKOLEN. et læringscenter BAKKESKOLEN et læringscenter Kolding kommunes vision for læringscentrene: Læringscentertanken er en vision om et skolebibliotek, der i samarbejde med skolens andre vejlederfunktioner skaber nye forudsætninger

Læs mere

Aftale om konkretisering af det fælles brugerportalinitiativ for folkeskolen

Aftale om konkretisering af det fælles brugerportalinitiativ for folkeskolen Undervisningsministeriet Finansministeriet KL Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Økonomi- og Indenrigsministeriet Aftale om konkretisering af det fælles brugerportalinitiativ

Læs mere

Medialisering, fælles mål og kollegavejledning. Skolebibliotekets dag, d. 26.10.11, Vordingborg

Medialisering, fælles mål og kollegavejledning. Skolebibliotekets dag, d. 26.10.11, Vordingborg Medialisering, fælles mål og kollegavejledning Skolebibliotekets dag, d. 26.10.11, Vordingborg PROGRAM 1. Udgangspunkt 2. Digitalisering og medialisering 3. Mediepædagogik og didaktik 4. Kollegavejledning

Læs mere

Didaktisk it-strategi for VUC Aarhus 2015-18

Didaktisk it-strategi for VUC Aarhus 2015-18 Didaktisk it-strategi for VUC Aarhus 2015-18 STRATEGIENS FORMÅL Strategien udtrykker en langsigtet og tydelig målsætning omkring brugen af it i undervisningen. Den udtrykker at skolens ambitionsniveau

Læs mere

Målet: at udgiften til de specialpædagogiske tilbud falder at antallet af børn i specialpædagogiske tilbud falder i forhold til niveauet i 2010

Målet: at udgiften til de specialpædagogiske tilbud falder at antallet af børn i specialpædagogiske tilbud falder i forhold til niveauet i 2010 Årsmål 1. Knæk Kurven Inklusion Udfordring: Udgiften til det specialpædagogiske område har frem til 2010 været stigende. Det samme har antallet af børn, der modtog undervisning i et specialiseret tilbud.

Læs mere

SKOLEN FOR FREMTIDEN

SKOLEN FOR FREMTIDEN Ansøgningsskema 2009 Projekt nr.: (udfyldes af Skolen for Fremtiden) Projekt navn: Læring gennem bevægelse på ikt-baserede interaktive borde og andre relaterede brugerflader Ansøger: Skolens navn Søndervangskolen

Læs mere

IT-Center Syd IT-Ydelseskatalog

IT-Center Syd IT-Ydelseskatalog IT-Ydelseskatalog April 2011 /PEM pem@itcsyd.dk Side 1/14 - Deres ref.: Vores ref.: Indholdsfortegnelse IT-Ydelseskatalog... 1 Indledning... 3 IT organisation... 3 Afdelingstruktur... 3 Adgang/Licenser

Læs mere

Projekt Skole-IT generation II

Projekt Skole-IT generation II Projekt Skole-IT generation II PUC 1. Indledning og motivation... 3 1.1 Projektets rammesætning... 3 1.2 SkoleIT generation I... 3 2. Tekniske resultatmål... 4 4. Implementeringsstrategi og styring på

Læs mere

Kompetencekrav til børn og unge i det 21. Århundrede... 3. Vores mål... 5. Vi iværksætter 5 indsatser for at nå målene... 6

Kompetencekrav til børn og unge i det 21. Århundrede... 3. Vores mål... 5. Vi iværksætter 5 indsatser for at nå målene... 6 INDHOLD Kompetencekrav til børn og unge i det 21. Århundrede... 3 Vores mål... 5 Vi iværksætter 5 indsatser for at nå målene... 6 1. Vi styrker og sætter mål for den digitale udvikling... 7 2. Vi skaber

Læs mere

Ydelser Af ydelseskataloget fremgår det, hvilke grundydelser, der skal løses af gymnasiefællesskabet, og hvilke opgaver der skal løses af skolen.

Ydelser Af ydelseskataloget fremgår det, hvilke grundydelser, der skal løses af gymnasiefællesskabet, og hvilke opgaver der skal løses af skolen. Opdateret 29. november 2011 Bilag 3 til samarbejdsaftalen Område: IT-service og support Opgaver Support af administrativ og undervisningsmæssig IT på gymnasierne. Overordnet ansvar for udvikling og implementering

Læs mere

Organisationsplan for Hundige Lille Skole

Organisationsplan for Hundige Lille Skole Organisationsplan for Hundige Lille Skole Indledning og formål Formålet med denne organisationsplan er at fremme Hundige Lille Skoles mål og virke og derved sikre gode arbejdsforhold for alle ansatte på

Læs mere

Lyshøjskolen, 2012. Vi ønsker dialog om læring med alle parter! Teamet anno 2012

Lyshøjskolen, 2012. Vi ønsker dialog om læring med alle parter! Teamet anno 2012 , 2012 Skolebiblioteket og skolen som læringscenter Vi ønsker dialog om læring med alle parter! Teamet anno 2012 Indhold Skolebiblioteket og skolen som læringscenter... 1 Status... 3 Hvem er tilknyttet

Læs mere

Principper for anvendelse af digital kommunikation

Principper for anvendelse af digital kommunikation 2.2 MUNKEKÆRSKOLEN Principper for anvendelse af digital kommunikation 1. Formål med skoleintra: fremme og lette vidensdeling og dialog mellem skolens interessenter skabe større åbenhed og viden om skolens

Læs mere

Kvalitetsmål / mål: Handleplan / tiltag:

Kvalitetsmål / mål: Handleplan / tiltag: Skalmejeskolen Udviklingsplan 2013/2014 Årsmål 1. Knæk Kurven Inklusion Udfordring: Udgiften til det specialpædagogiske område har frem til 2010 været stigende. Det samme har antallet af børn, der modtog

Læs mere

Forord. Folkeskoleloven. Kapitel 1 Folkeskolens formål

Forord. Folkeskoleloven. Kapitel 1 Folkeskolens formål Målsætning - Borbjerg Skole. Forord Denne målsætning for Borbjerg Skole bygger på: 1. Folkeskoleloven af 1993. Formålsparagraffen kap. 1-1 og 2 2. Pædagogisk målsætning for Holstebro Kommunale Skolevæsen

Læs mere

Fredensborg Kommune. Skole:_Ullerødskolen_. It- og mediestrategi 2013-2015

Fredensborg Kommune. Skole:_Ullerødskolen_. It- og mediestrategi 2013-2015 Fredensborg Kommune. Skole:_Ullerødskolen_ It- og mediestrategi 2013-2015 Indledning Informationsteknolog bliver i stadig højere grad en del af skolens hverdag og undervisning. It indgår som en væsentlig

Læs mere

JUNIOR PC KØREKORT HORSLUNDE REALSKOLE. Junior PC Kørekort

JUNIOR PC KØREKORT HORSLUNDE REALSKOLE. Junior PC Kørekort HR JUNIOR PC KØREKORT HORSLUNDE REALSKOLE Junior PC Kørekort Verden ændrer sig hastigt. Gennem de seneste ti-år har computeren holdt sit indtog i såvel vort private liv, som i vort arbejdsliv. Som en følge

Læs mere

It-sikkerhed i Dansk Supermarked

It-sikkerhed i Dansk Supermarked It-sikkerhed i Dansk en kort introduktion It-sikkerhed i Dansk 1 Velkommen som it-bruger i Dansk Kære medarbejder Brug af it er for mange i Dansk en naturlig del af arbejdsdagen. Hvis vi skal sikre vores

Læs mere

Strategiplan for pædagogisk it for Aalborg Kommunale Skolevæsen

Strategiplan for pædagogisk it for Aalborg Kommunale Skolevæsen Strategiplan for pædagogisk it for Aalborg Kommunale Skolevæsen Februar 2012 Baggrund og indledning Udgangspunktet er bl.a.: Fælles Mål for alle fag og specielt faghæfte 48 Fælles Skolebeskrivelse 2010

Læs mere

Understøttende undervisning

Understøttende undervisning Understøttende undervisning Almindelige bemærkninger til temaindgangen der vedrører understøttende undervisning: 2.1.2. Understøttende undervisning Med den foreslåede understøttende undervisning indføres

Læs mere

IT-CENTRET. Stedet, hvor du kan lære IT på dit eget niveau, i dit eget tempo og din læringsstil AMU PÅ KURSUSCENTRET - KØGE HANDELSSKOLE

IT-CENTRET. Stedet, hvor du kan lære IT på dit eget niveau, i dit eget tempo og din læringsstil AMU PÅ KURSUSCENTRET - KØGE HANDELSSKOLE AMU IT-CENTRET PÅ KURSUSCENTRET - KØGE HANDELSSKOLE Stedet, hvor du kan lære IT på dit eget niveau, i dit eget tempo og din læringsstil Vi udbyder korte kurser indenfor følgende: Start din PC - Tekstbehandling

Læs mere

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 HØRINGSVERSION Center for Skoletilbud D 4646 4860 E cs@lejre.dk Dato: 5. februar 2014 J.nr.: 13/13658 Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 I de

Læs mere

IT- og medieplan Gudumholm skole

IT- og medieplan Gudumholm skole Forord Eleverne skal ifølge skoleloven udvikle deres it- og mediekompetencer som en integreret del af undervisningen i alle fag og emner. Udviklingen på it- og medieområdet bevirker, at det er uhensigtsmæssigt

Læs mere

Pædagogisk Digitaliseringsstrategi for Skolerne i Fredensborg Kommune

Pædagogisk Digitaliseringsstrategi for Skolerne i Fredensborg Kommune Pædagogisk Digitaliseringsstrategi for Skolerne i Fredensborg Kommune BØRN, KULTUR OG SUNDHED 1 Indledning Vi lever i en tid, hvor samfundet i høj grad er præget af digitalisering. Digitale medier og værktøjer

Læs mere

Hurup Skoles retningslinjer for brug af IT

Hurup Skoles retningslinjer for brug af IT Hurup Skoles retningslinjer for brug af IT Dato 12-03-2014 Hurup Skoles retningslinjer for brug af IT Brug af skolens IT Skolens computere er beregnet til undervisningsformål. Computere udleveres og afleveres

Læs mere

ElevIntra. En gennemgang af ElevIntra-modulet. Version: August 2012

ElevIntra. En gennemgang af ElevIntra-modulet. Version: August 2012 ElevIntra En gennemgang af ElevIntra-modulet Version: August 2012 Indholdsfortegnelse Hvad er ElevIntra?...5 ElevIntra/LærerIntra...5 Login på ElevIntra eleven...6 Login på ElevIntra læreren...6 Arbejdsfladen...7

Læs mere

Bilag 6 Strategi og plan for it-understøttelse af folkeskolereformen

Bilag 6 Strategi og plan for it-understøttelse af folkeskolereformen KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Pædagogisk IT NOTAT 20-05-2014 Sagsnr. 2014-0080885 Bilag 6 Strategi og plan for it-understøttelse af folkeskolereformen It i undervisningen skal bidrage

Læs mere

IT og læring får høj prioritet i det pædagogiske udviklingsarbejde 2012-15 pædagogiske arbejde således at skolen i 2015 er

IT og læring får høj prioritet i det pædagogiske udviklingsarbejde 2012-15 pædagogiske arbejde således at skolen i 2015 er Indsatsområde: IT-udvikling It er en naturlig og IT og læring får høj prioritet i det udviklingsarbejde 2012-15 Nærværende IT strategi er dynamisk og justeres hvert år i oktober-november, enkelte mere

Læs mere

Bilag 1. Status for it i folkeskolen

Bilag 1. Status for it i folkeskolen Bilag 1. Status for it i folkeskolen KL-analyse af it-udgifter i folkeskolen Frederikssund kommune har sammen med 19 andre kommuner, deltaget i en KL-analyse omkring itomkostninger på folkeskoleområdet.

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole Egegård Skole Grundlæggende antagelser om god ledelse Nærhed Nærhed er drivkraften i al udvikling og samspil mellem ledelse, elever, forældre og ansatte på Egegård skole. Se og møde mennesker som kompetente

Læs mere

Præsentation af projekt Udvikling af udeskole. 22. april 2014

Præsentation af projekt Udvikling af udeskole. 22. april 2014 Afdeling for Folkeskole og Internationale opgaver Frederiksholms Kanal 26 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Præsentation af projekt Udvikling af

Læs mere

Projektplan. I Assens Kommune lykkes alle børn. Tallerupskolens Treårige Udviklingsplan 2011/2012 + 2012/2013 + 2013/2014

Projektplan. I Assens Kommune lykkes alle børn. Tallerupskolens Treårige Udviklingsplan 2011/2012 + 2012/2013 + 2013/2014 Projektplan Projekts navn I Assens Kommune lykkes alle børn Tallerupskolens Treårige Udviklingsplan 2011/2012 + 2012/2013 + 2013/2014 Baggrund Tallerupskolens Udviklingsstrategi tager afsæt i: Assens Kommunes

Læs mere

STATUS PÅ IMPLEMENTERING AF DIGITALISERINGSSTRATEGI. Arno Vesterholm Mads Bo-Kristensen

STATUS PÅ IMPLEMENTERING AF DIGITALISERINGSSTRATEGI. Arno Vesterholm Mads Bo-Kristensen STATUS PÅ IMPLEMENTERING AF DIGITALISERINGSSTRATEGI Arno Vesterholm Mads Bo-Kristensen VORES OPLÆG 1. Oplæg: Hvor langt er vi nået og hvad skal der til, for at vi når i mål i 2015? (20 minutter) 2. Gruppedrøftelse:

Læs mere

IT og mediehandleplan 2012. Eggeslevmagle Skole

IT og mediehandleplan 2012. Eggeslevmagle Skole IT og mediehandleplan 2012 Eggeslevmagle Skole Eggeslevmagle Skole vil fortsat arbejde med IT og medier som et redskab til elevernes læring i overensstemmelse med skolens vision, Slagelse Kommunes IT-vision

Læs mere

Business case. for. implementering af InCare på plejecenter med 40 beboere

Business case. for. implementering af InCare på plejecenter med 40 beboere Dato: 2012 J.nr.: xx Business case for implementering af InCare på plejecenter med 40 beboere Version: 3.2 2/11 Indholdsfortegnelse 1. Ledelsesresume... 3 2. Løsningsbeskrivelse... 4 Projektets navn eller

Læs mere

Dokumentnr.: 727-2012-154805 side 1

Dokumentnr.: 727-2012-154805 side 1 Digitale læringsmiljøer Med vedtagelsen af indkøb til ipads vedtog byrådet et nyt skoleudviklingsprojekt omkring digitale læringsmiljøer. Byrådet vedtog sammen med den nye skolestrategi en handleplan for

Læs mere

IT-retningslinier og sikkerhedspolitik for Viborg Kommunes Skole IT. - gældende for undervisere

IT-retningslinier og sikkerhedspolitik for Viborg Kommunes Skole IT. - gældende for undervisere IT-retningslinier og sikkerhedspolitik for Viborg Kommunes Skole IT - gældende for undervisere August 2009 IT retningslinier og sikkerhedspolitik for Viborg kommunes Skole IT - gældende for undervisere

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune. Undervisning. Medieplan. for IT, medie og skolebiblioteksundervisning. Ringkøbing-Skjern Kommune

Ringkøbing-Skjern Kommune. Undervisning. Medieplan. for IT, medie og skolebiblioteksundervisning. Ringkøbing-Skjern Kommune Undervisning Medieplan for IT, medie og skolebiblioteksundervisning Medieplan for IT-, medie og skolebibliotekskundskab Forord Mål og indhold I arbejder vi frem mod, at skolebibliotekerne fungerer som

Læs mere

Skole IT Forslag til midlertidig plan 2012 2013, frem til ny skoleløsning er på plads.

Skole IT Forslag til midlertidig plan 2012 2013, frem til ny skoleløsning er på plads. Skole IT Forslag til midlertidig plan 2012 2013, frem til ny skoleløsning er på plads. - Fra IT og Digitalisering Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Tidsplan... 3 Maskiner på skolerne... 3 Maskiner fra

Læs mere

Mål og handleplan Korsvejens Skole 2013-2014 Sammenhæng / Status Mål Tiltag/Handleplan Tegn Evaluering - opfølgning

Mål og handleplan Korsvejens Skole 2013-2014 Sammenhæng / Status Mål Tiltag/Handleplan Tegn Evaluering - opfølgning Med udgangspunkt i Folkeskoleloven, Målsætning for Tårnby Kommunale Skolevæsen og Korsvejens Skoles værdigrundlag vil vi: Skabe et skolemiljø hvor selvværdet styrkes, og hvor arbejdsglæden bygger på fleksibilitet,

Læs mere

It uden benspænd. Nye veje i formidling af læremidlerne netbooks og Cloud Computing. Odense 28.10.2010

It uden benspænd. Nye veje i formidling af læremidlerne netbooks og Cloud Computing. Odense 28.10.2010 28-10-2010 side 1 It uden benspænd Nye veje i formidling af læremidlerne netbooks og Cloud Computing Odense 28.10.2010 Niels Lyhne-Hansen Center for Undervisningsmidler 28-10-2010 side 2 Formidlingsstrategi

Læs mere

Handleplan for implementering af tablets. 1. Vision. Læringsmiljøer. Byrådsservice Rådhusgade 3 8300 Odder Tlf. 8780 3333

Handleplan for implementering af tablets. 1. Vision. Læringsmiljøer. Byrådsservice Rådhusgade 3 8300 Odder Tlf. 8780 3333 Handleplan for implementering af tablets Notatets formål er at beskrive de pædagogiske visioner, mål og indsatser, der er tabletprojektets omdrejningspunkt. Notatet beskriver således fra en pædagogisk

Læs mere

It-revision af selvejende institutioner Seminar i Rigsrevisionen den 5. maj 2015

It-revision af selvejende institutioner Seminar i Rigsrevisionen den 5. maj 2015 It-revision af selvejende institutioner Seminar i Rigsrevisionen den 5. maj 2015 Hvem er vi? It-revisor Claus. B. Jensen, CISA, CIA Lang erfaring med it-revision i bl.a. pengeinstitutter og forsvaret Ansat

Læs mere

Kvalitetsrapport for skoleåret 2013/2014 forslag til opbygning

Kvalitetsrapport for skoleåret 2013/2014 forslag til opbygning Kvalitetsrapport for skoleåret 2013/2014 forslag til opbygning Baggrund Siden 2006 har det været lovpligtigt at udarbejde kvalitetsrapporter en gang om året. Rapporten er en del af Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Digital strategi 2012-2015

Digital strategi 2012-2015 Digital strategi 2012-2015 26. september 2012 Kolding Kommune Digital strategi 2012-2015 I Kolding ses IT som en inspirerende, kreativ og meningsfuld del af elevernes læringsmiljø. 26-09-2012 [0] Dette

Læs mere

IT-Strategi. Egebækskolen

IT-Strategi. Egebækskolen IT-Strategi Egebækskolen 1 Indholdsfortegnelse Digitalisering på Egebækskolen Side 3 IT som kommunikationssystem Side 5 Den Gode Digitale Skole vision Side 5 Egebækskolens mission Side 5 Strategiplan 2013-2014

Læs mere

Kvalitetsrapport 2012

Kvalitetsrapport 2012 Kolding Kommunale Skolevæsens Kvalitetsrapport 2012 Skoleåret 2011-12 Delrapport fra Specialcenter Bramdrup ved Steen Rasmussen/Calle Jakobsen KONKLUSIONER KVALITETSSIKRING AF ELEVERNES UDBYTTE Vi har

Læs mere