IT Plan. for skolerne i Lemvig Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "IT Plan. for skolerne i Lemvig Kommune 2009-12"

Transkript

1 IT Plan for skolerne i Lemvig Kommune Maj 2008 IT Plan , Lemvig Kommune , 5:34 Side 1 af 29 sider

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Pædagogisk beskrivelse Status IT i undervisningen... 4 Hvilke forudsætninger skal være til stede?... 5 Lærerne tager de rigtige pædagogiske valg... 5 Elevernes nødvendige kompetencer... 5 Lærernes nødvendige kompetencer... 5 Fælles IT Handleplaner som grundlag for skolernes egne handleplaner... 5 Tidlig anvendelse af IT... 6 Øjeblikkelig eller hurtig support... 6 Høj funktionalitet på IT-udstyret integreret i skolernes fysiske rammer Pædagogik IT-rygsække Lærerarbejdet Afledte gevinster Infrastruktur Økonomioversigt... 8 BILAG Bilag 1: Antal elever per arbejdsplads Bilag 2: Junior PC-Kørekort - Trinmål Bilag 3: Spotkurser Bilag 4: Funktionsbeskrivelse for IT-Vejlederen (IT-V) Bilag 5 Øvrige administrative opgaver i Pædagogisk Service Center Bilag 6: Funktionsbeskrivelse for IT-Konsulent (IT-K) Bilag 7: Software-arbejdsgruppe Bilag 8: Funktionsbeskrivelse for IT-Tilsyn på folkeskolerne (IT-T) IT-T udfører små reparationer på det udstyr, som ikke er en del af det nyere og aktive udstyr. Bilag 9: Funktionsbeskrivelse for IT-Afdelingen IT-Systemadministrator (IT-S) Bilag 9: Funktionsbeskrivelse for IT-Afdelingen IT-Systemadministrator (IT-S) Bilag 10: Teknisk arbejdsgruppe Bilag 12: Pædagogisk-arbejdsgruppe Bilag 13: Følgegruppe IT Plan , Lemvig Kommune , 5:34 Side 2 af 29 sider

3 1. Indledning Kulturteknikker er teknikker, der er nødvendige for at kunne begå sig i samfundet. Tidligere kunne eleverne klare sig med at kunne læse, skrive og regne. I dag er InformationsTeknologi (IT) blevet en kulturteknik på linie med at kunne læse, skrive og regne. Informationsteknologi omfatter færdigheder i brug af IT til at indsamle, behandle og formidle tekster, talmaterialer, billedstof og lyd. Eleverne i Lemvig Kommunes skoler skal have gode muligheder for at tilegne sig kulturteknikkerne og gode redskaber for læring. I dag kan det at anvende IT være lige så let og lige så naturligt som at anvende bogen, tavlen og lommeregneren. Elevernes og skolens IT kultur smitter af på forældrenes brug af IT - og vise versa - og et samarbejde er på denne måde medvirkende til at udvikle den "digitale verden". I denne IT Plan giver Familie & Kultur - i samarbejde med skolerne, IT-Vejledere, IT-Tilsyn, IT- Konsulent og IT Afdelingen et bud på, hvordan den "digitale verden" gradvis kan realiseres i Lemvig Kommune. IT på skolerne vil fremover være en integreret del af det Pædagogiske Udviklings Center på skolerne. Beskrivelsen her er en overordnet beskrivelse - bilagene dykker lidt længere ned på enkelte områder. Der er bilag, som f.eks. funktionsbeskrivelserne, der er omfattet af drøftelser eller aftaler med faglige organisationer, hvorfor beskrivelserne er udgangspunktet for forhandlingerne. 2. Pædagogisk beskrivelse 2.1 Status I begge de sammenlagte kommuner er der arbejdet med at integrere IT i undervisningen. Der er gennem årene blevet investeret i hardware. I dag består de 655 IT arbejdspladser af nye og ældre IT arbejdspladser. Det betyder, at der er 4,2 elever om hver arbejdsplads. Uden nye investeringer vil antallet af elever i perioden stige til 9 elever om hver arbejdsplads. I bilag 1 findes en opgørelse over antal elever per arbejdsplads. Hertil kommer at der er indkøbt Interactive Whiteboards med støtte fra den nationale indsatsplan inden for de naturvidenskabelige fag. I gennemsnit er der 6,5 klasser om hver af de Interactive Whiteboards. Indkøb af f.eks. projektorer henhører under den enkelte skoles budget. IT Plan , Lemvig Kommune , 5:34 Side 3 af 29 sider

4 Investeringerne er i tidligere Lemvig Kommune blevet fulgt op af efteruddannelse - typisk i form af det pædagogiske IT-kørekort. Herud over har skolerne deltaget i udviklingsprocesser i forhold til at integrere IT i undervisningen. Ud af et samlet undervisningspersonale på i alt 300 har 125 i dag det pædagogiske IT-kørekort - eller tilsvarende kompetencer. IT investeringerne er omfattet af skolens almindelige forsikringsbestemmelser. 2.2 IT i undervisningen IT øger lærernes muligheder for at tage hensyn til den enkelte elevs formåen og for - i højere grad - at sikre passende udfordringer for alle. Mange lærere har iagttaget, at IT-anvendelsen: styrker elevernes skriftlige fremstilling gør det lettere at søge informationer giver bedre elevprodukter giver bedre differentieringsmuligheder øger elevernes motivation gennem udviklende læreprocesser Der findes i dag et erfaringsgrundlag, der taler for en fortsat udbygning af IT arbejdspladser på skolerne. For at fastholde elevernes motivation og interesse for anvendelse af IT må der stedse ske en udvikling af området. Nogle elever har kun et skuldertræk til overs for aktiviteterne på IT området i skolen, fordi de ser dem i lyset af, hvordan de anvender IT i fritiden. Børn og unge er storforbrugere af IT baserede værktøjer i deres fritid. De anvender IT til underholdning, produktion og kommunikation. De samarbejder med hinanden, lærer af hinanden enten gennem almindelig social kontakt eller via nettet (mail, chat og web). Flere og flere udvikler selv en e-lærings-kultur, som skolen halter bagefter. Skolerne har en stor og betydningsfuld opgave i at forstå og udnytte den udvikling. Blandt betingelserne for at ruste sig til dette er: skolernes IT udstyr opfylder elevernes behov udstyret er ved hånden arbejdspladserne er udstyret med de nødvendige programmer arbejdspladserne er trådløse og på nettet der er tilstrækkelig båndbredde elever og lærere skal kunne kommunikere uafhængig af tid og rum (lærerarbejdspladser) IT Plan , Lemvig Kommune , 5:34 Side 4 af 29 sider

5 Ud fra ovenstående foreslås følgende: Der indkøbes laptops med det formål at der er mindre end tre elever per arbejdsplads. Hvert år får de nye 3. klasser en fortrinsret til daglig anvendelse af IT. Alle lærere låner en laptop Alle skoler tilbyder Junior-PC-kørekort Alt undervisningspersonale har - som minimum - det pædagogiske IT-kørekort eller kompetencer, der svarer hertil IT-Vejlederfunktionen opkvalificeres Læremidler fra nettet Hvilke forudsætninger skal være til stede? For at kunne implementere IT Planen for er der nogle forudsætninger, som skal være til stede. De beskrives herunder: Lærerne tager de rigtige pædagogiske valg I en-vejs-kommunikation anvendes IT mest til notater mv. I en to-vejs-kommunikation anvendes IT til såvel informationssøgning, kommunikation, beregning, sortering og formidling. Lærerens muligheder for at træffe de rigtige pædagogiske valg øges betydelig i forbindelse med f.eks. små projekter i klassen. Elevernes nødvendige kompetencer En national handlingsplan for IT i folkeskolen tilbyder et såkaldt "Junior-PC-Kørekort" til alle elever. Kørekortet beskriver IT- og mediekompetencer i forhold til fagenes slut- og trinmål samt elevernes alsidige personlige udvikling. IT Planen foreslår at alle skoler indfører et sådant bevis. I bilag 2 er målene for IT og medier beskrevet i tre trin: Indskoling, mellemtrin og overbygning. Lærernes nødvendige kompetencer Lærere med det pædagogiske IT Kørekort er rimelig rustede til at anvende teknikken. Men mange mangler erfaring. Den bedste - og billigste - opfølgning herpå er "læring på stedet" gennem at arbejde med IT i praksis på skolen og hjemme. For at opnå en god start for 3. klasserne udvikles SPOT-KURSER 1 for undervisningspersonale i 3. klasserne. I bilag 3 findes kursusoversigt for SPOT-KURSER. Fælles IT Handleplaner som grundlag for skolernes egne handleplaner Der er nu "to knage" at hænge en fælles handlingsplan op på. Den ene er elevernes Junior-PCkørekort og den anden er lærernes pædagogiske IT-Kørekort. En fælles beslutning om disse to "grundpiller" gør at eleverne kan have et frit skolevalg i kommunen - samtidig med at udgifterne til anskaffelse af software og til efteruddannelse kan begrænses. Skolerne kan med dette afsæt udfærdige egne handleplaner. 1 SPOT-kurser er korte kompetencegivende målrettede kurser på skolerne - ofte tilrettelagt og gennemført af IT- Konsulent i samarbejde med IT-Vejlederne. IT Plan , Lemvig Kommune , 5:34 Side 5 af 29 sider

6 Tidlig anvendelse af IT Den nationale handlingsplan på IT området tilbyder anskaffelse af IT udstyr for kr. per elev i 3. klasse i årene Øjeblikkelig eller hurtig support IT Planen foreslår en ændring af organiseringen på IT området. Skolens Pædagogiske Udviklings Center (PUC) er afløseren for skolebiblioteket. Alle IT funktioner knyttes hertil med det formål at skabe størst mulig bemanding til bl.a. pædagogisk IT support til undervisningspersonalet. Den pædagogiske IT-Vejleder indgår i en kommunal beslutningsproces om, hvilken software skolerne skal kunne anvende. I bilag 4 findes funktionsbeskrivelsen for IT-Vejlederen. IT's tætte tilknytning til Pædagogisk Udviklings Center gør at en række administrative opgaver, som tidligere er løst af blandt andet IT-Vejlederen kan placeres i Pædagogisk Servicecenter og løses af enten IT- Vejlederen, IT-Tilsynet eller en helt andet egnet person på skolen. I bilag 5 findes en beskrivelse af de opgaver, som skolen selv afgøre placeringen af. IT-Vejlederen har en direkte "livline" til IT- Konsulenten. I bilag 6 findes funktionsbeskrivelsen for IT-Konsulenten. Endelig findes i bilag 7 et kommissorium for den ansvarlige software-arbejdsgruppe på området. Høj funktionalitet på IT-udstyret integreret i skolernes fysiske rammer Den tekniske IT support varetages af IT-Tilsynet, hvor "livlinen" går direkte til IT-Afdelingens IT Systemadministrator på Rådhuset. I bilag 8 findes funktionsbeskrivelsen for IT-Tilsynet. Desuden findes i bilag 9 en funktionsbeskrivelsen for IT-Systemadministrator. Endelig findes i bilag 10 et kommissorium for den ansvarlige tekniske arbejdsgruppe på området. 2.3 Pædagogik Målet er at der fra 1. januar 2009 er færre end 3 elever om hver arbejdsplads IT- og medieundervisningen sikrer, at eleverne udvikler viden og holdninger, der sætter dem i stand til at handle og tage beslutninger i netværkssamfundet, hvor IT og medier har en fremtrædende plads. Eleverne skal kende de digitale værktøjers muligheder og kritisk kunne tage stilling til, hvornår det er hensigtsmæssigt at bruge dem. Alle skoler i Lemvig Kommune er tilmeldt Undervisningsministeriets Junior-PC-Kørekortet (J- PCK), hvilket er grundlaget for lærernes tilrettelæggelse, gennemførelse og evaluering af IT og medier i faglige og tværfaglige forløb. Her skal kort fremhæves nogle pædagogiske fordele: "Fælles mål" udtrykker faglige, sociale og personlige mål for elevernes udvikling. IT øger elevers mulighed for at nå længere ud, bredere rundt og dybere ned undervisningens temaer. IT Plan , Lemvig Kommune , 5:34 Side 6 af 29 sider

7 Eleverne lærer at færdes i virtuelle, sociale netværk når de aktivt er i dialog med andre på tværs af klasser, skoler, grænser og sprog. Eleverne lærer gennem praksis i en virkelighed, som de deler med andre uden for skolen. Eleverne kan - i en vis udstrækning - på hvert deres niveau deltage i et fælles undervisningsforløb. Eleverne kan anvende f.eks. Net-Portaler som NILen i skolen og hjemme. Gennem Skole-portaler kan eleverne deltage i netværk og videndeling, der rækker ud over den enkelte klasse og skole og giver plads til nye samarbejdsflader. 2.4 IT-rygsække Elever med læse-staveudfordringer kan efter skolens ansøgning visiteres til en IT-rygsæk. IT- Klassen på Christinelystskolen yder rådgivning og vejledning i brug af den særlige software, der tilbydes disse elever. PPRs specialkonsulent yder rådgivning og vejledning til lærere, som har en elev med IT-rygsæk og IT-afdelingens Systemadministrator har det tekniske tilsyn med ITrygsækkene. IT-rygsækkene indgår i det fælles indkøb af laptops og tildeles forlods til de visiterede elever. 2.5 Lærerarbejdet Under henvisning til folkeskoleloven og faghæfterne, "Fælles mål" forudsættes det at alt undervisningspersonale anvender IT som et integreret og dagligt arbejdsredskab. Udlånte laptops er ikke et personalegode, som lærerne har gjort sig fortjent til. Laptops er et arbejdsredskab som alle skal bruge for at leve op til de krav, som stilles. De lærere, som i dag ikke har de nødvendige kompetencer i brugen af IT, skal netop bruge IT for at opnå dette. I bilag 11 findes en handleplan for lærernes indsats i forhold til integration af IT. IT-værktøjer gør det muligt for et lærerteam at samarbejde om at planlægge undervisningsforløb på tværs af "tid og rum" - og ringetider. Gennem Skole-portaler kan lærerne deltage i netværk og videndeling, der rækker ud over den enkelte skole og giver plads til nye samarbejdsflader. 3. Afledte gevinster IT Planens gevinster relaterer sig primært til de enkelte elevers forbedrede udviklings- og læremiljø, men der er også gevinster, der relaterer sig mere bredt. Det er f.eks. Fleksibilitet i forhold til skolens fysiske rammer Styrkelse af det sociale fællesskab En pædagogisk mere interessant folkeskole Større muligheder for differentieret undervisning på højt niveau. Lærernes efteruddannelse går mere i retning af kompetenceudvikling gennem træningsforløb på skolen Der skal ikke investeres i nybyggeri af datalokaler mv. Der opnås besparelser på traditionelle undervisningsmidler som f.eks. atlas, kort, leksika mv. Nye familier med børn vil kunne opleve sig hurtigere integreret i skolen IT Plan , Lemvig Kommune , 5:34 Side 7 af 29 sider

8 Hertil kommer, at med tilstrækkelig IT udstyr kan Fagrådet for skoler og på den enkelte skole arbejde med en langsigtet plan for en gradvis afvikling af visse trykte læremidler til fordel for digitale lærermidler. 4. Infrastruktur Etablering af ny ekstern infrastruktur med lyslederforbindelser til alle skoler er afsluttet. Til levering af infrastrukturen på skolerne er valgt Midt-Vest-Bredbånd. Det trådløse netværk på skolerne etableres sideløbende med etablering en central serverløsning. Klargøring af de nye laptops sker i IT-Afdelingen, hvorved det sikres, at den enkelte laptop kan vedligeholdes med software over nettet. I IT-Afdelingen er der placeret nye centrale servere. Til drift af skolenettet er der ansat en IT Systemadministrator på fuld tid i IT-Afdelingen og IT- Tilsyn med et antal ugentlige timer på hver af skolerne. Der er udarbejdet funktionsbeskrivelse for IT Systemadministrator og for IT Tilsyn. Ordningen er finansieret i det eksisterende budget. Sammen med denne IT Plan besluttes forskellige fora med det formål at sikre en udvikling og implementering af IT Planen. Det drejer sig om en teknisk arbejdsgruppe, som får ansvaret for drifts- og anlægsopgaver omkring hardware. Af bilag 9 fremgår kommissorium og sammensætning. Desuden nedsættes en software-arbejdsgruppe, som får ansvaret for indkøb af software og netabonnementer. Af bilag 6 fremgår kommissorium og sammensætning. Der nedsættes en pædagogisk arbejdsgruppe, som får ansvaret for den pædagogiske udvikling på skolerne samt implementering og evaluering af IT integration i skolerne. Af bilag 12 fremgår kommissorium og sammensætning. Endelig nedsættes en følgegruppe, som overordnet opsamler og drøfter erfaringer i forbindelse med implementeringen. Af bilag 13 fremgår kommissorium og sammensætning. 5. Økonomioversigt Økonomioversigten herunder indeholder udbygningen af elevarbejdspladser, så der fra 1. januar 2009 er under tre elever per arbejdsplads samt etablering af 310 arbejdspladser til brug for undervisningspersonalet. Nettoinvesteringen er opgjort således: Arbejdspladser for elever Kontant finansiering for at opfylde målet under 3 elever per laptop Leasing-finansiering for at nå målet om under 3 elever per laptop (9.500 kr. pr. laptop) Omregnet Leasing Omregnet Leasing Samlet finansiering IT Plan , Lemvig Kommune , 5:34 Side 8 af 29 sider

9 Af oversigten fremgår øverst hvor stor en kontant finansiering, der skal til for at nå målet og nederst hvor stort et beløb budgettet skal forhøjes med ved leasing. Der er regnet med at laptops afskrives over 3 år. Maskinerne købes med 3 års garanti. Arbejdspladser for undervisningspersonale Pris per laptop, kr År Anlæg Drift Lærerlaptops I alt elev- og lærerarbejdspladser Microsoft Office-pakke på undervisningspersonalets laptops er uden udgift, idet antallet af elevlicenser giver fri adgang for installation (Work-at-home). Egne filer gemmes på medie (USB). Opkobling hjemme er ikke en del af finansieringen. IT Plan , Lemvig Kommune , 5:34 Side 9 af 29 sider

10 BILAG Bilag 1: Antal elever per arbejdsplads År Indkøbt før 2008 Indkøb Indkøb Indkøb I alt Antal elever per laptop 4,2 6,8 7,8 11,3 9,5 9,0 Indkøb fra 2008 til Indkøb Indkøb Indkøb Indkøb Indkøb I alt fra TOTAL Antal elever per laptop 4,2 6,8 2,8 3,0 2,7 3,0 Antal elever per : Af oversigten fremgår at med det nuværende budget stiger antallet af elever om hver arbejdsplads fra 4,2 elever i 2007 til 9 elever i Hvis budgettet forhøjes som foreslået i denne IT Plan vil målet om under tre elever per arbejdsplads kunne opfyldes fra 1. januar IT Plan , Lemvig Kommune , 5:34 Side 10 af 29 sider

11 Bilag 2: Junior PC-Kørekort - Trinmål Junior PC-Kørekort Trinmål synoptisk opstillet IT Plan , Lemvig Kommune , 5:34 Side 11 af 29 sider

12 IT- og mediestøttede læreprocesser Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kompetencer, der sætter dem i stand til at Trin 1 Trin 2 Trin 3 bruge IT- og medieværktøjer i procesorienterede arbejdsforløb med hjælp fra læreren arbejde procesorienteret analysere, vurdere og tage stilling til procesorienterede arbejdsforløb bruge en logbog på en computer bruge IT- og medieværktøjer i procesorienterede arbejdsformer analysere, vurdere og tage stilling til brug af logbog og portfolio i egne forløb kende til at gemme IT- og medie-produkter i en digital portfolio bruge en digital portfolio analysere og tage stilling til egen brug af digitale undervisningsmaterialer kende til at offentliggøre produkter fra portfolio på Internettet vurdere egne produkter i en portfolio analysere, vurdere og tage stilling til simuleringer og eksperimenter i læreforløb bruge digitale undervisningsmaterialer med hjælp fra andre tage stilling til, hvem der skal have adgang til logbog og portfolio bruge IT- og mediebaserede læremidler analysere, vurdere og tage stilling til læreforløb på en samarbejdsplatform kende til, at forløb og processer kan simuleres ved hjælp af en computer vælge digitale undervisningsmaterialer som støtte i læreforløb alene og sammen med andre at tilrettelægge samarbejde på en elektronisk platform bruge enkle computerprogrammer til spil og simuleringer arbejde med eksperimenter som en del af læreforløb analysere, vurdere og tage stilling til regler og adfærdsnormer på en elektronisk platform. kommunikere og samarbejde i elektroniske konferencer arbejde med styring ved hjælp af enkel programmering alene og sammen med andre at analysere og vurdere indhold og kommunikation på elektroniske platforme kende regler og adfærdsnormer på elektroniske platforme IT Plan , Lemvig Kommune , 5:34 Side 12 af 29 sider

13 Informationsindsamling Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kompetencer, der sætter dem i stand til at Trin 1 Trin 2 Trin 3 bruge Internettet kende enkle principper for Internettets struktur begrunde valg af søgestrategi bruge en søgetjeneste bruge en søgetjeneste og opstille en søgestrategi kende enkle principper for søgetjenester vide, at der kan være forskellige formål med en hjemmeside sammenligne og vurdere søgeresultater bruge strategier til validering af informationer vide, at der kan forekomme uønsket information ved en søgning udvælge information i søgeresultater analysere og vurdere indholdet på et websted vide, at der er regler for, hvad man må kopiere fra Internettet begrunde sit valg og fravalg af informationer analysere og vurdere et materiales status mht. ophavsret bruge digitale databaser, herunder databaser på Internettet gøre rede for princippet i en hypertekst analysere, vurdere og bearbejde data, der er opsamlet med digitale dataopsamlingsværktøjer. vide, at der findes digitale dataopsamlingsværktøjer gemme tekst, billede, lyd og video fra Internettet med henblik på bearbejdning og produktion. analysere og vurdere indhold på et websted forholde sig til regler om ophavsret bruge digitale databaser specielt tilrettelagt for undervisning bruge digitalt dataopsamlingsudstyr IT Plan , Lemvig Kommune , 5:34 Side 13 af 29 sider

14 Produktion og analyse Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kompetencer, der sætter dem i stand til at Trin 1 Trin 2 Trin 3 arbejde med tekst, tegninger, billeder, lyd og tal på computeren bruge formaterings- og redigeringsværktøjer planlægge og tilrettelægge en produktion af et IT- og medieprodukt formatere tekst og tal bruge et digitalt videokamera forholde sig til IT- og medieprodukter ud fra kommunikative, æstetiske og etiske overvejelser bruge et digitalt kamera vælge IT- og medieværktøjer i en produktionsproces forholde sig til IT- og medieprodukters troværdighed bruge en digital lydoptager bearbejde et produkt med henblik på kommunikation eller udtryk ud fra kendskab til enkle virkemidler bruge IT- og medieværktøjer til at skabe og eksperimentere med udtryk analysere et IT- og medieprodukt ud fra kommunikative, æstetiske og etiske overvejelser vide man kan ændre på et produkts udtryk ved hjælp af et programs funktioner vurdere og tage stilling til et produkt ud fra et umiddelbart indtryk IT Plan , Lemvig Kommune , 5:34 Side 14 af 29 sider

15 Kommunikation Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kompetencer, der sætter dem i stand til at Trin 1 Trin 2 Trin 3 vide, at alle kan lave en hjemmeside og få den udgivet sende en vedhæftet fil bruge IT- og medieværktøjer til at udgive på Internettet modtage og sende en udgive enkle websider bruge regler for elektronisk offentliggørelse vide, at der er flere former for kommunikation på Internettet bruge et konference-system analysere, vurdere og tage stilling til elektronisk offentliggørelse ud fra kvalitative, æstetiske og etiske overvejelser bruge grundlæggende regler for kommunikation på nettet bruge et chatprogram analysere, vurdere og tage stilling til brugen af digitale kommunikationsværktøjer vide, at man ikke skal afgive personlige oplysninger på nettet bruge regler for elektronisk offentliggørelse analysere og vurdere netbaserede tjenester bruge netetiske retningslinier vide, at adgang til websteder kan kontrolleres vide, at brugernes adfærd på websteder kan registreres være kritisk over for at afgive personlige oplysninger på Internettet være opmærksom på, at personer ikke altid er dem de giver sig ud for på Internettet. IT Plan , Lemvig Kommune , 5:34 Side 15 af 29 sider

16 Computere og netværk Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kompetencer, der sætter dem i stand til at Trin 1 Trin 2 Trin 3 kende de forskellige dele af et skærmbillede kende de grundlæggende udtryk og begreber i forbindelse med computerarbejde lære sig nye funktioner i et program kende navnene på computerarbejdspladsens forskellige enheder navigere på computerens harddisk og på et lokalnetværk kende forskellige lagringsmetoder begynde og afslutte arbejde på en computer kende de mest almindelige filtyper kende regler for digital overførsel og opbevaring af personlige oplysninger logge på et lokalt netværk vurdere sikkerhedsrisiko ved at bruge filer fra andre analysere, vurdere og tage stilling til det fysiske arbejdsmiljø. gemme og hente filer på en computer og på et lokalt netværk kende til problemstillinger mht. licenser tage enkle forholdsregler vedr. virus i forbindelse med fremmede filer kende betydningen af at bruge en korrekt arbejdsstilling ved computerarbejde indtage en god arbejdsstilling ved computeren bruge begge hænder på tastaturet IT Plan , Lemvig Kommune , 5:34 Side 16 af 29 sider

17 Bilag 3: Spotkurser Fra 1. februar foreligger en opgørelse over behov for kompetenceudviklingskurser blandt undervisningspersonalet. Følgende spotkurser kunne udbydes fra 1. august 2008 til skolerne i Lemvig Kommune: IT i undervisningen Dansk, IT og medier på mellemtrinnet Matematik og IT på mellemtrinnet Engelsk med IT i 3. klasse IT satsning i 3. klasse Netværk i læring - NILen Specialpædagogisk IT-kursus for undervisningspersonale IT og tysk Pædagogisk IT-kørekort (skole IT) Projektarbejde DigITal foto og billedbehandling Video og lyd på nettet IT Plan , Lemvig Kommune , 5:34 Side 17 af 29 sider

18 Bilag 4: Funktionsbeskrivelse for IT-Vejlederen (IT-V) Formål Formålet med IT-Vejlederens arbejde på skolen er at fremme og lette IT-integrationen i skolens undervisning. a) Forudsætning IT-V holder sig orienteret om udviklingen på IT-området primært på det pædagogiske område for bedst muligt at kunne varetage sine arbejdsopgaver. b) Pædagogisk vejledning af det pædagogiske personale IT-V vejleder primært ledelsen, de enkelte lærere og de enkelte faggrupper om IT-udviklingens betydning for undervisningsmetoder og indhold i skolens fag og i det daglige arbejde. IT-V støtter i den forbindelse kollegaer og ledelse i anvendelse af IT på den enkelte skole - sådan som det er forudsat i læseplaner og undervisningsvejledninger. IT-V bistår efter anmodning: Skolens ledelse, fagudvalg/pædagogisk råd ved anskaffelsen af egnet materiale på IT-området til sikring af integrationen af IT i fagene. Lærere/klasseteam ved udarbejdelse af årsplaner i forbindelse med integreringen af IT i konkrete undervisningssituationer/projekter, herunder projektopgaver, ligesom IT-V koordinerer disse planer med henblik på en hensigtsmæssig udnyttelse af IT-materialerne ved skolen i løbet af skoleåret. IT-V orienterer endvidere efter anmodning fra skolelederen skolebestyrelsen om IT-udviklingen på skolen. c) Pædagogisk vejledning i forhold til elever Vejledningen af elever i forbindelse med den daglige undervisning er ikke omfattet af IT-vejledningens normale arbejdsopgaver, idet vejledningen af elever forudsættes foretaget af elevernes faglærere. Efter lokal beslutning og i overensstemmelse med en skoleakkord/timeramme på den enkelte skole forestår IT-V rådgivningen af elever om muligheden for anvendelse af IT i forbindelse med udarbejdelsen af projektopgaven/den fri opgave, ligesom han/hun kan deltage i undervisningen i forbindelse med konkrete projekter fx udviklingsarbejde eller specielle kursusforløb i programmer. IT-V skal ikke undervise elever. d) Vedligeholdelse/videreudvikling IT-Vejlederen bistår IT-Tilsynet, der er tilknyttet til skolens PUC i opgørelsen af skolens behov for eksempelvis Hardware, såvel nyinvesteringer som vedligeholdelse Programmer Vedligeholdelse og konfigurering af netværk og arbejdspladser Undervisningsmateriale Uddannelse i forbindelse med IT på det pædagogiske område på skolen. IT Plan , Lemvig Kommune , 5:34 Side 18 af 29 sider

19 e) Tilsyn IT-V bistår PUC ved registrering og ajourføring af software på undervisningsområdet. f) Andet IT-V varetager skolens kontakt til IT-Konsulent og anden rådgivning. IT-vejlederen indgår i et eventuelt PUC-team, såfremt et sådant er oprettet. g) Akkord Dele af IT-V's arbejde kan på den enkelte skole varetages af andre i PUC. Såfremt hele eller dele af det administrative arbejde varetages af PUC aftales tidsforbruget hertil. Såfremt der ikke lokalt kan opnås enighed herom, kan de lokale parter anmode Familie & Kultur og Lemvig-Struer Kredsen om at gå ind i sagen. IT Plan , Lemvig Kommune , 5:34 Side 19 af 29 sider

20 Bilag 5 Øvrige administrative opgaver i Pædagogisk Service Center Der findes i dag en række administrative opgaver i forbindelse med IT anvendelsen på skolerne. Disse opgaver er tidligere løst af IT Vejlederen, men uden for akkorden. Opgaverne kan løses i tilknytning til administration af Pædagogiske Udviklings Center på skolen, som så tilføres timer hertil. Dette overlades til den enkelte skole at afgøre om det er opgaver for IT-Vejleder, IT-Tilsyn eller andet personale på skolen. Opgaverne er: Ansvar for UNI-login Kontaktperson til Sektornettet (Uni-C) og ansvarlig for oprettelse og vedligeholdelse af UNI-login. UNI-login i forbindelse med ElevIntra, oprettelse og nulstilling af elevernes koder. Administration af LærerIntra Administrative opgaver i forhold til LærerIntra omfatter blandt andet vedligeholdelse og opdatering af data fra øvrige systemer, oprulning af klasser og team samt tilretning af klasselæreroversigt ved nyt skoleår, vedligeholdelse af hold, vedligeholdelse af oversigter over lokaler og apparater, der kan bookes og vedligeholdelse af dokumenter/mappestrukturer i dokument- og billedarkiverne. Administration af ForældreIntra og Skoleporten Rent administrative opgaver i forbindelse med ForældreIntra og Skoleporten, herunder oprettelse og vedligeholdelse af login. Endvidere revidering og vedligeholdelse af generelt indhold på skoleporten som for eksempel sammenlignelig brugerinformation, ferieplaner, kalender og ledige stillinger. Opgaven med nulstilling af koder til ForældreIntra kan være en kontoropgave eller ligge hos de enkelte klasselærere. Ved sidstnævnte tilfælde bør klasselæreren tildeles yderligere tid til denne opgave. Opgaven med vedligeholdelse af kodeord til forældre især nulstilling af kodeord er en ikke ubetydelig del af denne opgave. Administration af ElevIntra Opgaven omfatter blandt andet oprettelse og aktivering af elevlogin og nulstilling af kodeord samt oprydning af forældede data. Administration af nationale tests Administration af nationale test, herunder samkøring af administrative systemer, systemtest og oprettelse af testansvarlige. Administration og afvikling af skriftlige prøver i udtræksfag Administration og afvikling af skriftlige prøver for udtræksfag der afvikles på computer. Afvikling af skriftlige prøver Tilsyn ved skriftlige prøver, udarbejdelse af skabeloner, konfigurering af netværk for placering af filer, backup, optælling af computere og udarbejdelse af planer for placering af computere, printere med videre. IT Plan , Lemvig Kommune , 5:34 Side 20 af 29 sider

En pædagogisk IT- og Mediehandlingsplan for Folkeskolen

En pædagogisk IT- og Mediehandlingsplan for Folkeskolen Nordfyns Kommune 2008 En pædagogisk IT- og Mediehandlingsplan for Folkeskolen - bygger på Junior PC-kørekort konceptet for Folkeskolen Den overordnede opgave med Junior PC-kørekortet er at udvikle et IT-bevis

Læs mere

It områder og trinmål

It områder og trinmål It områder og trinmål Egebjergskolen 2010 Sådan kan det gøres Index: Områder og trinmål: It og mediestøttede læreprocesser s. 3 4 Informationsindsamling. S. 5 6 Produktion og analyse.. s. 7 8 Kommunikation..

Læs mere

It-bogen for 0. 1. Klasse. It-bogen for 0. 1. Klasse. It-bogen for 0. 1. Klasse. It-bogen for 0. 1. Klasse. It-bogen for 3. klasse

It-bogen for 0. 1. Klasse. It-bogen for 0. 1. Klasse. It-bogen for 0. 1. Klasse. It-bogen for 0. 1. Klasse. It-bogen for 3. klasse Computere og netværk Trinmål 1 kompetencer, der sætter dem i stand til at 1. kende de forskellige dele af et skærmbillede It-bogen for 0. 1. 1. kende navnene på computerarbejdspladsens forskellige enheder

Læs mere

IT- og medieplan Gudumholm skole

IT- og medieplan Gudumholm skole Forord Eleverne skal ifølge skoleloven udvikle deres it- og mediekompetencer som en integreret del af undervisningen i alle fag og emner. Udviklingen på it- og medieområdet bevirker, at det er uhensigtsmæssigt

Læs mere

It-strategiplan 2013-2017 for børn på dagtilbuds - og skoleområdet

It-strategiplan 2013-2017 for børn på dagtilbuds - og skoleområdet It-strategiplan 2013-2017 for børn på dagtilbuds - og skoleområdet Udarbejdet af For dagtilbud: Birthe Gripping (pædagogisk adm.konsulent), Henrik Jensen (Udsigten), Tommy Jespersen (Gram børnehave), og

Læs mere

Silkeborg Kommune. IT-strategi 0 18 år 2013-2018

Silkeborg Kommune. IT-strategi 0 18 år 2013-2018 Silkeborg Kommune IT-strategi 0 18 år 2013-2018 IT-strategi 0-18 år Indhold Indledning... 2 Strategiens formål... 2 Rammesætning... 3 Status i dag... 3 Fremtidsfortællinger... 4 Strategi... 7 Vision og

Læs mere

Forslag fra arbejdsgruppe 10:

Forslag fra arbejdsgruppe 10: 1 Forslag fra arbejdsgruppe 10: Digitalisering Februar 2014 Billeder:Colourbox.dk Læs om folkeskolereformen og de øvrige arbejdsgrupper på www.norddjurs.dk/folkeskolereformen 2 Forord Med folkeskolereformen

Læs mere

TEMAPLAN. for kvalitet og udvikling i folkeskolen. Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune

TEMAPLAN. for kvalitet og udvikling i folkeskolen. Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune TEMAPLAN for kvalitet og udvikling i folkeskolen Den overordnede vision er, at Vejen Kommune vil være en attraktiv erhvervs- og bosætningskommune, der skaber rammer og muligheder for trivsel, kvalitet

Læs mere

Handleplaner: Der er udarbejdet en projektplan samt en implementeringsplan for Det Gode Børneliv i SFO i 2005-2008.

Handleplaner: Der er udarbejdet en projektplan samt en implementeringsplan for Det Gode Børneliv i SFO i 2005-2008. 16 Der henvises til rapport Integrationsindsatsen i Høje-Taastrup Kommune siden 1999 hvordan kommer vi videre?. Handleplanen for 2007-2011 vil blive evalueret 1 gang årligt, såvel skriftligt som mundtligt

Læs mere

StatusRapport Sygeplejerskeuddannelsen University College Lillebælt

StatusRapport Sygeplejerskeuddannelsen University College Lillebælt StatusRapport Sygeplejerskeuddannelsen University College Lillebælt Juli 2009 Statusrapporten indenfor it-relaterede områder i sygeplejerskeuddannelsen. 1. Kapitel 1: Kontekst a. Sygeplejerskeuddannelsen

Læs mere

Nyt CVU for Fyn, Vejle og Jelling. Oplæg til it-strategi og -handlingsplan

Nyt CVU for Fyn, Vejle og Jelling. Oplæg til it-strategi og -handlingsplan Nyt CVU for Fyn, Vejle og Jelling Oplæg til it-strategi og -handlingsplan September 2006 Indholdsfortegnelse 1. Resumé og anbefalinger 1 2. Indledning 3 2.1 Baggrunden for it-strategiarbejdet 3 2.2 CVU

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Skolerapport for Havrebjerg Heldagsskole(Specialskole)

Indholdsfortegnelse. Skolerapport for Havrebjerg Heldagsskole(Specialskole) 2010-2011 Kvalliitetsrapport Skolerapport for Havrebjerg Heldagsskole Specialskole 2 Indholdsfortegnelse Forord... 4 Kvalitetsrapportens indhold... 4 Kvalitetsrapportens formål... 4 Kvalitetsrapportens

Læs mere

Københavns Kommune Uddannelses og Ungdomsforvaltningen. Center for Undervisningsmidler

Københavns Kommune Uddannelses og Ungdomsforvaltningen. Center for Undervisningsmidler Københavns Kommune Uddannelses og Ungdomsforvaltningen Center for Undervisningsmidler Rapport om Mål og resultatstyring Maj 2004 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1. 1 Baggrund... 4 1. 2 Rapportens formål...

Læs mere

Høringsmateriale om folkeskolereformen i Middelfart Kommune

Høringsmateriale om folkeskolereformen i Middelfart Kommune Skoleafdelingen Middelfart Kommune Anlægsvej 4 5592 Ejby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte 8888 5325 Fax +45 8888 5501 Dato: 27. november 2013 Sagsnr.: 2013-007997-36 Pia.Werborg@middelfart.dk

Læs mere

Handleplan for dansk som andetsprog

Handleplan for dansk som andetsprog Handleplan for dansk som andetsprog 2009-2012 Skoleområdet 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning til Dansk som andetsprog...3 1.1. Elektronisk elevjournal for tosprogede elever...4 2. Regelgrundlag - Fælles

Læs mere

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE 1 Mange har kaldt folkeskolereformen den mest omfattende forandring af folkeskolen i nyere tid. Et bredt flertal

Læs mere

It i skolen. Undersøgelse af erfaringer og perspektiver DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

It i skolen. Undersøgelse af erfaringer og perspektiver DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT It i skolen Undersøgelse af erfaringer og perspektiver 2009 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT It i skolen 2009 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse er tilladt Bemærk:

Læs mere

Indholdsfortegnelse Dialogdel

Indholdsfortegnelse Dialogdel Indholdsfortegnelse Dialogdel 1. Institutionens adresse mv. 4 2. Overordnet politisk målsætning 4 3. Delmål 6 Servicemål 7 4. Skolens overordnede målsætning 9 Distriktsskolen Pædagogisk målsætning 9 Timefordeling

Læs mere

UDVIKLINGSPLAN LYSTRUP SKOLE

UDVIKLINGSPLAN LYSTRUP SKOLE UDVIKLINGSPLAN LYSTRUP SKOLE 2008 Indhold 1. Præsentation og grundlag 2. Status, opgaver, mål Ledelse Personale Organisation Drift Læring og udvikling Rummelighed Trivsel og sundhed Forældreinddragelse

Læs mere

Kommunikation/it A Htx Vejledning / Råd og vink Kontor for Gymnasiale Uddannelser 2013

Kommunikation/it A Htx Vejledning / Råd og vink Kontor for Gymnasiale Uddannelser 2013 Kommunikation/it A Htx Vejledning / Råd og vink Kontor for Gymnasiale Uddannelser 2013 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene

Læs mere

Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden. Virksomhedsplan 2013. Danmarks bedste læringsmiljø. Kongevejens Skole

Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden. Virksomhedsplan 2013. Danmarks bedste læringsmiljø. Kongevejens Skole Virksomhedsplan 2013 Danmarks bedste læringsmiljø Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden Kongevejens Skole 1 Indholdsfortegnelse 1. Skolens værdier og vision 3 2. Politiske mål 4 Høj

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

UNI C 2009 Pædagogisk IT-kørekort. Digitale læremidler. kan man lære det med it?

UNI C 2009 Pædagogisk IT-kørekort. Digitale læremidler. kan man lære det med it? Digitale læremidler kan man lære det med it? Indledning... 3 Kendskab til digitale læremidler... 4 Vurdering af digitale læremidler... 5 Køb af og adgang til digitale læremidler... 12 Skolens læremiddelpolitik...

Læs mere

Hadbjerg Skole. Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010)

Hadbjerg Skole. Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010) Hadbjerg Skole Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010) Indholdsfortegnelse 1. Rapportens formål, metode og struktur... 1 2. Skolebeskrivelse... 3 3. Skolens pædagogiske arbejde... 5 3.1. Udvikling

Læs mere

Ulstrup Skole. Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009)

Ulstrup Skole. Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009) Ulstrup Skole Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009) Indholdsfortegnelse 1. Rapportens formål, metode og struktur... 1 2. Skolebeskrivelse... 3 3. Skolens pædagogiske arbejde... 4 3.1. Et styrket

Læs mere

Referat af tillægsdagsordenbr /> Forenings- og Fritidsudvalget

Referat af tillægsdagsordenbr /> Forenings- og Fritidsudvalget Referat af tillægsdagsordenbr /> Forenings- og Fritidsudvalget Mødedato: Onsdag den 30. oktober 2013 Mødetidspunkt: Kl. 18:00 Sluttidspunkt: Kl. 21:00 Mødested: Stengade 72 Bemærkninger: Medlemmer: Anders

Læs mere

Klassetrin Hovedområder Indhold/færdigheder Forklaring Ansvar (se note) Elevene skal kende til:

Klassetrin Hovedområder Indhold/færdigheder Forklaring Ansvar (se note) Elevene skal kende til: Klassetrin Hovedområder Indhold/færdigheder Forklaring Ansvar (se note) 0. kl. Informationssøgning Elevene skal kende til: bibliotekets billedbøger børnebøger samt almindelig adfærd på biblioteket, behandling

Læs mere

KL og UVM. Fælles rammearkitektur for folkeskoleområdet. (Udkast under udarbejdelse)

KL og UVM. Fælles rammearkitektur for folkeskoleområdet. (Udkast under udarbejdelse) Bilag 3: Udkast til fælles rammearkitektur for folkeskoleområdet, version 0.4 (Bilag til dagsordenspunkt 4: Fælles rammearkitektur på skoleområdet) KL og UVM Fælles rammearkitektur for folkeskoleområdet

Læs mere

Skole og medier. it-understøttelse af læring. Anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet

Skole og medier. it-understøttelse af læring. Anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Skole og medier it-understøttelse af læring Anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Skole og medier - It-understøttelse af læring Projektledelse i Teknologirådets sekretariat: Projektleder:

Læs mere

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Følgende oplæg er skrevet af fra Uddannelsesstyrelsens håndbogsserie nr. 11-2003 Grundskolen med vore egne kommentarer tilføjet

Læs mere