Kvalitetshåndbog. For. Akademiet ved Vejle Handelsskole. Erhvervsakademiuddannelser. Professionsbacheloruddannelser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvalitetshåndbog. For. Akademiet ved Vejle Handelsskole. Erhvervsakademiuddannelser. Professionsbacheloruddannelser"

Transkript

1 Kvalitetshåndbog For Akademiet ved Vejle Handelsskole Datamatiker Logistikøkonom Handelsøkonom Serviceøkonom Pba Økonomi og informationsteknologi Pba Softwareudvikling Pba Webudvikling Erhvervsakademiuddannelser Professionsbacheloruddannelser Erhvervsakademiet Lillebælt Marts 2010 Side 1 Marts 2010

2 Indholdsfortegnelse 0 Indledning Aktuel organisation Formål og anvendelse 3 1 Ledelsens ansvar Målsætning, politiker og verifikation Organisation og styringsstruktur Ledelsens evaluering 14 2 Kvalitetsstyring Kvalitetsstyringssystemet 15 3 Personale og materiel Personale Akademiets faciliteter IT-drift og vedligeholdelse Indkøb af it-ydelser og anlæg Indkøb og udlån af bøger mv Censorer 24 4 Markedsføring Ekstern markedsføring Behandling af ansøgninger Intern markedsføring Statistikker Erhvervskontakt Meritaftaler 33 5 Udvikling og undervisning Arkivering af materiale på akademiet Udvikling af studieordning Semesterplanlægning Gennemførelse af undervisning Eksamen 41 Side 2 Marts 2010

3 0 Indledning 0.1 Aktuel organisation Akademichef, AC Uddannelseskoordinatorer Interne Studievejledere, ISTV Eksterne Studievejledere, ESTV Marketingkoordinator, MTK Lærere, LÆR Administration, ADM IT-chef, ITC Assistenter i IT-support, DC International, INT Business Unit, BUU Quality Controllers, QUA BL FIJ, RAN KNT, KST KNT, SMH, RAN RAN JTM, KNT, ML, PAN, PL, PTH, STR, LBU, FIJ, SMH, ELJ, OD, KST, MBP, PJP, HDM, RRO, LMA HSE, LHA, ELEV JA HRN, KAR, TDA, JSO BL, ESTV, JAM, LHA HSE, MOH, MTK, SMH, MBP KNT, ML 0.2 Formål og anvendelse Formål med KVAS Formålet med KVAS, KVAlitetsstyringsSystemet ved akademiet, er: At beskrive uddannelsesinstitutionens kvalitetspolitik, kvalitetsmål, organisation og styringssystem, således at alle involverede medarbejdere er bekendt med indholdet og medvirker til at realisere målene. At vedligeholde beskrivelsen af procedurer og instruktioner, som anvendes på akademiet for herigennem at sikre en ensartet kvalitet i arbejdet og skabe mulighed for nye forbedringer af arbejdsfunktionerne. Side 3 Marts 2010

4 Sikre at de videregående uddannelser (VU) til enhver tid lever op til: - BEK NR 635 af 30/ Bekendtgørelse om kvalitetsudvikling og kvalitetskontrol i erhvervsakademiuddannelserne - BEK NR 684 af 27/ Bekendtgørelse om akkreditering og godkendelse af erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser m.v - BEK NR 880 af 19/ Bekendtgørelse af lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne m.v - Lov nr. 207 af 31. marts 2008 om lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser - BEK NR. 781 af 17. august 2009 om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser. - BEK NR 262 af 20. marts 2007 om karakterskala og anden bedømmelse. - Lovbek. nr. 952 af 2. oktober 2009 om åben uddannelse mv. (erhvervsrettet voksenuddannelse) Lovene og bekendtgørelserne er tilgængelige på internetadressen Anvendelse af KVAS Alle arbejdsprocesser, som er en del af gennemførelsen af VU, bør være dækket af KVAS. Det betyder, at der vil være hjælp at hente, hvis man er i tvivl om, hvorledes en arbejdsproces skal udføres. Side 4 Marts 2010

5 1 Ledelsens ansvar 1.1 Målsætning, politiker og verifikation Generelt Nedenfor er beskrevet lovgrundlag, overordnede målsætninger og mål samt politikker for VU under Erhvervsakademiet Lillebælt i Vejle. Afsluttende beskrives kravene til intern verifikation Det lovmæssige grundlag De love og bekendtgørelser, som er gældende for VU, fremgår af studieordningerne for datamatiker, handelsøkonom, serviceøkonom, logistikøkonom, Pba Softwareudvikling, Pba Webudvikling og Pba Økonomi og informationsteknologi. De nyeste versioner af studieordningerne findes på henholdsvis: DMU-, LØK-, SER-, BAC- og HAK-drevet under mappen studieordning og håndbog. Desuden er de nyeste versioner tilgængelige på Målsætning for akademiet at tilbyde en VU af høj kvalitet på såvel Dansk som på Engelsk at akademiet skal være en attraktiv arbejdsplads, der er udviklingsorienteret uden nødvendigvis at være pioner. at akademiet er internationalt orienteret i relation til samarbejde med udenlandske institutioner med henblik på uddannelse af såvel lærere som studerende at give de studerende gode muligheder for videreuddannelse på universiteter, professionshøjskoler, handelshøjskoler såvel i Danmark som i udlandet. at være en attraktiv og erhvervsrelevant uddannelse der giver de studerende gode jobmuligheder at tilbyde gode og relevante praktikforløb for de studerende Følgende værdier, samlet i udtrykket FIKS ligger til grund for alle aktiviteter: Fleksibilitet Identitet Kvalitet Studiemiljø Side 5 Marts 2010

6 De enkelte værdier skal forstås således: Fleksibilitet: Identitet: Kvalitet: Studiemiljø: Det skal til stadighed tilstræbes at fastholde en fleksibel medarbejderstab. Det er væsentligt, at akademiet gennem sine aktiviteter kan profilere og differentiere sig. Det er vigtigt, at alle aktiviteter udføres med en høj grad af kvalitet. De studerende er hjørnestenen på akademiet, og studiemiljøet har stor betydning for indlæring og omdømme på akademiet Overordnede mål for akademiet Kvalitet Der lægges vægt på kvalitet: i undervisningen (undervisningsform, undervisningsmidler og undervisningsfaciliteter) hos underviseren (såvel fagligt som pædagogisk) hos den studerende (adgangskrav, studieaktivitet og engagement) omkring de fysiske rammer (studiemiljøet) Medarbejdere Følgende værdier, samlet i udtrykket STAMINA ligger til grund for medarbejdernes daglige funktion i afdelingen: Social empati Teamplayer Ansvarlig Mod Initiativ Nysgerrig Anerkende Der tilstræbes en stor jobsikkerhed i overensstemmelse med præstationen (både den faglige, den pædagogiske, den sociale og entreprenør -præstationen). Arbejdsbetingelserne i form af: gode fysiske rammer gode sociale rammer. Løn og arbejdsvilkår skal være attraktiv. Arbejdsopgaver vil i størst muligt omfang blive delegeret til medarbejderne. Side 6 Marts 2010

7 En uformel og åben omgangsform og et højt gensidigt informationsniveau mellem alle medarbejdere prioriteres højt. De ansattes efteruddannelsesmuligheder prioriteres højt, ligesom der lægges vægt på medarbejderens muligheder for at øve indflydelse på egen arbejdssituation. Medarbejderne holder sig vidende om relevant aktuel praksis indenfor de områder vi uddanner studerende til Politikker Her henvises foruden nedennævnte del-politikker til de overordnede generelle politikker for ansatte på VHS (se Vejle Handelsskoles intranet - studienettet). Der henvises desuden til strategi for akademiet, som findes på Vejle Handelsskoles hjemmeside. Politik for kvalitetsstyring At etablere, implementere og vedligeholde et kvalitetsstyringssystem med det mål at leve op til kvalitetsbekendtgørelsens og akkrediteringsbekendtgørelsens krav samt sikre og udbygge kvaliteten på akademiet. Politik for personale At ansætte og fastholde kvalificerede medarbejdere, således at målene kan opfyldes. Omkring det faglige miljø skal det tilstæbes, at der min. er 2 kvalificerede lærere pr. fagområde. Politik for materiel At skolen er i besiddelse af aktuelt erhvervsrelevant udstyr, så undervisning og planlægning heraf kan gennemføres optimalt. Dette betyder bl.a., at det er hensigten at udskifte IT-udstyr hvert 3. år. Politik for markedsføring At informere både eksternt og internt i overensstemmelse med Erhvervsakademiet Lillebælts overordnede målsætning/mål. Der lægges vægt på at positionere akademiets uddannelser som uddannelser, hvor kvalitet på alle niveauer prioriteres højt. Politik for undervisning At der tilbydes og gennemføres aktuel og erhvervsrettet undervisning på akademiet gennem løbende udvikling inden for de gældende rammer i bekendtgørelserne. Politik for praktikforløb At der tilbydes gode og relevante praktikforløb til de studerende der sikrer kendskab til relevante erhvervsfunktioner, i et konstruktivt samarbejde med erhvervslivet. Side 7 Marts 2010

8 1.1.6 Krav til intern review af dokumenter Lokal studieordning Se afsnit 5.2. Semesterplaner Se afsnit Eksamensopgaver og Eksamensbeviser Se afsnit Evalueringer Se afsnit Organisation og styringsstruktur Organisation Erhvervsakademiet Lillebælt har udlagt undervisning på VU til akademiet ved Vejle HandelsskoleVejle. Akademiets organisatoriske placering Akademiet med tilhørende aktiviteter er en afdeling af Vejle Handelsskole, VH. Akademiet har selvstændigt budget, og relationerne til VH findes på det økonomiske/ administrative område, hvor skolen har en central økonomiafdeling. Akademichefen, indgår i VH s ledergruppe, hvor de overordnede problemstillinger for skolen tages op. I øvrigt henvises til VH s Institutionsinstruks. Akademiets interne organisation Akademiets organisation er en flad organisation med en Akademichef, som har hovedansvaret for alle aktiviteter. AC refererer til VH s direktør. Den daglige ledelse af akademiet varetages af AC. På akademiets lærermøder tages stilling til alle væsentlige problemstillinger angående tilrettelæggelse og gennemførelse af VU-uddannelserne se afsnit Side 8 Marts 2010

9 1.2.2 Funktionsledere Indledningsvis henvises til den generelle arbejdstidsaftale for akademiet, som er placeret på VU-drevet. Nedenstående viser oversigter for arbejdsopgaver - relateret til de nævnte funktionsområder. Akademichef AC indgår i ledergruppen for Erhvervsakademiet Lillebælt. AC har det overordnede pædagogiske ansvar for akademiet samt det overordnede ansvar for akademiets kvalitetsstyringssystem, KVAS. Dette indebærer bl.a.: implementering af procedurer og instruktioner i KVAS review, vedligeholdelse og opdatering af kvalitetspolitikker og målsætninger årligt sikring af, at medarbejderne forstår kvalitetsbegrebet vurdering af KVAS for at sikre, at der er overensstemmelse mellem KVAS og aktiviteterne, som hører herunder fastlæggelse af kvalitetskrav og kvalitetsopfølgningsaktiviteter på personaleområdet ansvar for akademiets budget varetagelse af personalesager Ud over ovenstående, har AC ansvaret for koordinering af udvikling og undervisning på akademiets uddannelser, herunder: indsamling af justeringsforslag og kommunikation med undervisningsministeriet (UVM) vedligeholdelse af studieordningerne. forestå den overordnede semesterplanlægning og evaluering heraf følge op på de generelle semesterevalueringer planlægge og afholde akademiets møder fastlæggelse af kriterier for optag i samarbejde med ESTV justering og vedligeholdelse af procedurerne for udvikling og undervisning fastlæggelse af kvalitetskrav og kvalitetsopfølgningsaktiviteter. Administration Administrationen udfører de administrative rutiner, der findes beskrevet i UVM s manualer om EASYA og NAVISION STAT. Generelle ansvarsområder: registrering af tilmeldinger og udmeldelser udsendelse af optagelsesbreve, skemaer mv. overordnede eksamensplanlægning Side 9 Marts 2010

10 vedligeholdelse af relevante administrationsdata på VU-, DMU-, BAC, HAK-, SER- og LØK-drev. indberetninger til undervisningsministeriet udlån af nøgler / security brik til de studerende Vedligehold af Generel information på StudyNet. IT-chefen Lærere IT-supports opgaver/ansvar omfatter hovedsagligt følgende områder: indkøb og installation af udstyr, såvel hardware som software daglig drift og vedligeholdelse samt afhjælpning af fejl og mangler på såvel hardsom software netværksadministration brugeradministration. ressourceadministration sikkerhed licensadministration ved registrering af licenser information til brugerne udfærdige og vedligeholde driftshåndbog (på intranettet) elektronisk post og meddelelser fra driften Generelle ansvarsområder: deltagelse i udvikling af studieordning deltage i semesterplanlægning skemalægning gennemføre fagevalueringer gennemføre rapportering til klassen vedr. fag- og semesterevaluering. planlægge og gennemføre eksamen deltage i akademiets lærermøder gennemføre undervisning Kontaktlærere Generelle ansvarsområder: tværgående koordinering af undervisningen i klassen. hovedansvarlig for semesterplanlægningen for klassen varetage klassens studiemiljø kommunikationsled mellem AC, ADM og ISTV Studievejleder Funktionen er beskrevet i bekendtgørelse 630 af 20. juni 2008 og BEK 706 af 30. juni Desuden er retningslinjer for vejledningen tilgængelig på Generelle ansvarsområder: fastlæggelse af kvalitetskrav og kvalitetsopfølgningsaktiviteter for studievejledningen, herunder optagelseskriterier, i samarbejde med AC Side 10 Marts 2010

11 vedligeholdelse af procedurer vedrørende markedsføring og studievejledning opfølgning på tiltag til reduktion af frafald International Tværgående koordinering af internationale aktiviteter på akademiet. Generelle ansvarsområder: kontakt til udlændingeservice (visa m.m.) ambassader fremmedpolitiet kommunen og lokale myndigheder sprogskolen modtagelse/ intro af nye internationale studerende varetagelse af ERASMUS og SPACE aktiviteter hjælp til boligsøgning/ indkvartering/fritidsjob nurse de nye studerende agent rekruttering Intern studievejledning Generelle ansvarsområder: Vejledning af såvel danske som internationale studerende Opfølgning på udmeldelser Informationsaktiviteter eksempelvis WEB, s, intro, offentlige dokumenter Ad hoc aktiviteter eksempelvis statistikker, De studerendes Råd, projekter for AC. Ekstern studievejledning Generelle ansvarsområder: Markedsføring (WEB, studievalg, uddannelseskaravanen, brobygning, messer, informationsaftener) Networking med studievalg, jobcentre, sociale myndigheder m.m. Projekter for AC. Optag af studerende vinter samt sommer kvote 1 & 2 Quality Controllers Generelle ansvarsområder: I. Vedligeholdelse af Kvalitetsstyringssystemet for akademiet i samarbejde med AC II. Udarbejdelse af relevant og krævet dokumentation for akademiets uddannelser (bekendtgørelse 635) III. Drift og vedligeholdelse af akademiets: Web-opdatering Kvalitetshåndbog Selvevalueringer Side 11 Marts 2010

12 Opfølgningsplaner Studiehåndbøger Råd & Vink håndbøger Benchmark-evalueringer Uddannelseskoordinator Generelle ansvarsområder: Indgå i landsdækkende netværk inkl. Studieordningsarbejde Overordnet planlægning af semester Skemalægning Eksaminer og test Introduktion af uddannelserne Sparringspartner til AC Repræsenterer uddannelsen i erhvervsakademiregi Medvirke til at sikre en god ressourceudnyttelse Business Unit Generelle ansvarsområder: Administration, markedsføring og fremskaffelse af praktikpladser Kurser i praktiksøgning Hjælp til udarbejdelse af praktikpladsansøgninger og CV for de studerende Marketingkoordinator Generelle ansvarsområder: Bistå akademiet i forbindelse med forskellige markedsføringstiltag, såvel nationalt som internationalt. Koordinere markedsføringsaktiviteter i henhold til Erhvervsakademiet Lillebælts overordnede markedsføringsplan Styringsstruktur VU-lærergruppe Møder: Formål: VU-lærermøde afholdes hvert kvartal samt efter behov - ADM indkalder. Desuden afholdes møder for de enkelte uddannelser efter behov typisk kvartalsvis. koordinering af undervisningsaktiviteter samt stillingtagen til væsentlige problemstillinger. Kompetence: beslutning om undervisningen indenfor rammerne af bekendtgørelserne for VU. Deltagere: alle lærere som aktuelt underviser ( 2/3 tid ) på VU, AC, samt ADM, desuden kan andre interessenter deltage efter behov. Side 12 Marts 2010

13 Mødereferat: på skift mellem underviserne, mailes til deltagerne, direktøren for Vejle Handelsskole, rektor for Erhvervsakademiet Lillebælt og IT-Chefen for Vejle Handelsskole. Arkiv: VU-drev. De Studerendes Råd (DSR) Møder: efter behov, dog mindst én gang pr. semester - DSR-formand indkalder Formål: at arbejde for et godt studiemiljø Deltagere: en repræsentant for hver klasse. Formand og næstformand skal være fra hver sin VU. Mødereferat: ved DSR-formanden, mailes til alle VU-klasser Arkiv: DSR-formanden VU-rådet Møder: Formål: Deltagere: Mødereferat: Arkiv: ved semestrets start samt yderligere med mindst et møde pr. semester ISTV indkalder i samråd med DSR-formanden, desuden efter behov. drøfte forhold omkring studierne. DSR s formand og næstformand, ISTV og AC samt eventuelt andre involverede. ved ISTV, mailes til deltagerne. VU-drev. Kvalitetsstyregruppemøde Møder: Formål: Kompetence: Deltagere: Mødereferat: Arkiv: Efter behov QUA indkalder opfølgning på aktiviteter vedr. videreudvikling af KVAS opstille kvalitetsmål samt gennemføre ledelsens evaluering. AC, ESTV, ISTV, QUA og ITC. ved QUA mailes til alle deltagere, VU-lærerne og ADM VU-drev Uddannelsessamarbejde Vejle Handelsskole indgår i Erhvervsakademiet Lillebælt og deltager ved AC i udddannelsesudvalg indenfor IKT og Medier. Erhvervsakademiet Lillebælt deltager i landsdækkende uddannelsesnetværk under Danske Erhvervsskoler Erhvervsakademiet Lillebælt deltager aktivt i relevante fora eksempelvis TUR (www.tur.dk) og IT-forum Trekantområdet (www.itft.dk). Hvor det er muligt samarbejder skolen med andre uddannelsesinstitutioner i Danmark og internationalt (eksempelvis SPACE, CCID og ERASMUS). Dette samarbejde kan blandt andet omhandle fælles markedsføring og meritaftaler. Side 13 Marts 2010

14 1.3 Ledelsens evaluering Formål Grundlag Ansvar er at sikre, at KVAS er brugbart og fungerer effektivt. Endvidere danner møderne basis for de årlige selvevalueringer og opfølgningsplaner jf. kvalitetsbekendtgørelsen. Indholdet i KVAS. Evalueringen foretages af Kvalitetsstyregruppen. QUA Fremgangsmåde QUA indkalder til møde efter behov. Evalueringen omfatter: vurdering af effektiviteten af KVAS set i forhold til målsætningen opdateringer/ændringer/udvidelser af KVAS resultatet af KVAS- observationsbehandlingen de årlige selvevalueringer og opfølgningsplaner evt. justering af kvalitetsmål Registrering og rapportering Arkivering Møderne refereres af QUA, og referatet mailes til alle VU-lærerne og mødedeltagerne. De årlige selvevalueringer og opfølgningsplaner er tilgængelige på Referatet arkiveres på VU-drevet. Side 14 Marts 2010

15 2 Kvalitetsstyring 2.1 Kvalitetsstyringssystemet Formål At sikre en entydig ansvars- og opgavefordeling i forbindelse med brug af kvalitetssystemet Registrering og rapportering: Seneste udgave af KVAS-håndbogen findes på VU-drevet i undermappen Kvalitetshåndbog. Desuden er den gældende KVAS-håndbog placeret på Seneste udgave forefindes i papirversion på AC s kontor Opgaver i forbindelse med KVAS Ansvar AC er overordnet ansvarlig. Identifikation af kvalitetskrav og -opfølgningsaktiviteter QUA har ansvaret for, at kvalitetskrav og kvalitetsopfølgningsaktiviteter er definerede i de forskellige områder. De overordnede krav er dokumenteret i 1.1 Målsætning, politikker og verifikation. De specifikke krav beskrives i de respektive procedurer. Anvendelse af procedure og instruktioner AC er ansvarlig for at gøre alle medarbejdere bekendt med procedurerne og instruktionerne i de respektive aktivitetsområder samt sørge for deres overholdelse. Informationen kan normalt gives på VU-lærermøder samt via mail. Vedligeholdelse af KVAS QUA er ansvarlige for vedligeholdelse af procedurerne. Opdatering af KVAS-håndbogen sker ved, at QUA indsamler de ændringer, som eventuelt skal foretages. Når væsentlige ændringer foreligger foretages versionsopdatering i samråd med AC. Implementering af KVAS AC er ansvarlig for, at alle medarbejdere bliver orienteret om ændringerne. Side 15 Marts 2010

16 2.1.4 Kvalitetsregistrering Formål At sikre styring af alle registreringer vedrørende kvalitet. Fremgangsmåde Alle kvalitetsregistreringer skal være identificerede, således at man ikke er i tvivl om, hvilken aktivitet registreringen vedrører. For overskuelighedens skyld er her angivet en oversigt over kvalitetsregistreringer. Kvalitetsregistreringer vedrørende undervisning Registrering KVAS-procedure Studieordning 5.2 Fagfordeling Skema Semesterplan Ugeplan Evalueringsrapporter Eksamensresultater 5.5 VU-mødereferater Kvalitetsregistreringer vedrørende markedsføring/kundefokus Registrering KVAS-procedure Annonceringsmateriale Åbent hus informations-materiale Ansøgninger/optagelse 4.2 Statistikker 4.4 Branche/erhvervsevaluering 4.5 Kvalitetsregistreringer generelt Registreringer KVAS-procedure KVAS-obervationer KVAS-rapporter Kvalitetsstyregruppereferater, herunder ledelsens evaluering og 1.3 Videreuddannelse af personale VU-råd mødereferater DSR-mødereferater Arkivering Reglerne for arkivering fremgår af de enkelte procedurer. ADM anvender følgende 3 arkiveringsniveauer: kontoret registreringer, der benyttes ofte Side 16 Marts 2010

17 arkivet Brandsikker boks eksamensbeviser, registreringer, der benyttes sjældnere. eksamensopgavesæt. Nøgle til kontoret og arkivet har alle med nøgle på A eller B-niveau. På akademiet har AC, QUA, ISTV, ESTV, ADM, samt TAP nøgle på mindst B-niveau. Nøgle til den brandsikre boks har ADM KVAS-observationer Formål Formålet med denne procedure er at sikre, at afvigelser og eventuelle forslag til forbedringer behandles. Registrering og rapportering Alle KVAS-observationer registreres af AC, registreringerne opbevares efter behandling i 3 år. Definitioner En observation er en iagttagelse af enten en uhensigtsmæssighed eller en afvigelse i forhold til de gældende procedurer. En korrigerende handling har til formål at forebygge, at uhensigtsmæssigheder ikke gentages. Ansvar Alle interessenter til akademiet, der observerer en uhensigtsmæssighed eller en afvigelse, kan sende en KVAS-observation til AC. AC er ansvarlig for behandlingen af KVAS-observationer. Hvornår udarbejdes en KVAS-observation? En interessent kan sende en KVAS-observation, hvis vedkommende har en idé til noget, der kan gøres bedre får en klage eller lignende observerer eller foretager en afvigelse observerer en uhensigtsmæssighed i KVAS-håndbogen AC kan dispensere fra reglerne i KVAS- håndbogen, i sådanne tilfælde beskrives dispensationen via en KVAS-observation, som mailes til QUA. Udfyld en KVAS-observation Der udarbejdes en KVAS-observation ved, at man sender en til UC, med følgende indhold: beskrivelse af det observerede Side 17 Marts 2010

18 dato for observationen eventuelt med forslag til korrigerende handling. Behandling af KVAS-observationer AC modtager observationen og vurderer om observationen kræver korrigerende handling. AC træffer derefter i samråd med QUA beslutning om eventuelle ændringer i kvalitetshåndbogens procedurer. Hvis observationen kan afsluttes med det samme, registreres resultatet og de involverede parter orienteres. Opfølgning på KVAS-observationer KVAS-observationer indgår som en del af ledelsens evaluering. Side 18 Marts 2010

19 3 Personale og materiel 3.1 Personale Formål At sikre at rekruttering, undervisning og uddannelse samt afskedigelse af medarbejdere sker på en ensartet og hensigtsmæssig måde. Registrering og rapportering Medarbejdere og ledelse registrerer deres praktiske og uddannelsesmæssige baggrund samt eventuel efteruddannelse i en database, som vedligeholdes af AC og medarbejderne i fællesskab Rekruttering Behovet for en ny medarbejder vurderes løbende af AC. Kvalifikationskrav for nye lærere fremgår af bekendtgørelserne for VU. Stillingen vil herefter blive opslået på normal vis. Der nedsættes et ansættelsesudvalg pr. VU, der normalt inkluderer AC og mindst 2 lærerrepræsentanter. I øvrigt henvises til ansættelsespolitikken for VHS og/eller EAL Undervisning og uddannelse Introduktion I forbindelse med ansættelsen får nye medarbejdere tilknyttet en af de andre erfarne lærere som tutor, som i samarbejde med AC sørger for, at den nye medarbejder bliver introduceret på skolen og herunder informeret om KVAS. Videreuddannelse Akamemiet prioriterer efteruddannelse af lærere højt - afdækning af behov foregår løbende og dokumenteres i forbindelse med medarbejdersamtalerne Afskedigelse Ved afskedigelse følges de normale retningslinjer (se VH s personalepolitik). Side 19 Marts 2010

20 3.2 Akademiets faciliteter Ud over den driftsmæssige side der beskrives nedenfor under 3.3 og 3.4, råder akademiet over en række faciliteter, f.eks. lokaler, udstyr etc. Registrering og rapportering ADM er ansvarlig for, at en komplet oversigt over akademiets faciliteter opdateres på 3.3 IT-drift og vedligeholdelse Formål Hovedområder At sikre en effektiv udnyttelse af skolens IT-udstyr Fejlrapportering Ved konstatering af fejl eller mangler på udstyr (hard- eller software) rapporteres dette til IT-support på flg. måde: til telefonisk på lokal 666 Via en fejlmelding, der kan findes på studienettet Ved driftsstop/brandslukning kan personlig henvendelse forekomme Ved modtagelse af en fejlmelding sørger IT-support straks for fjernelse eller tydelig markering af det fejlbehæftede produkt. På grundlag af fejlmeldingen udbedres fejlen enten af IT-support eller tilkaldt eksperthjælp udefra. Hvis det drejer sig om hardware-problemer, og hardwaren sendes til reparation, udfærdiger reparatøren en servicerapport, som dokumenterer, hvilken hardware der er ude af huset. Når hardware modtages igen, afprøves den af IT-support og godkendes. Information fra IT-support IT-support opdaterer jævnligt oplysninger på studienettet. Her meddeles status på kendte fejl og nyheder. Udlån af materialer Ved udlån af udstyr, materialer og CD ere med software skal der udfyldes en udlånsformular med påført udlånsperiode og låntagerens kvittering, således at låntageren senere kan findes, hvis denne glemmer at aflevere det lånte. Side 20 Marts 2010

21 Udlån af programmel via materialer "MSDN Academic Alliance" Vejle Handelsskole har en samarbejdsaftale med Microsoft omkring brug af software på datamatikeruddannelsen. Aftalen hedder "MSDN Academic Alliance" og går ud på, at studerende og undervisere kan få stillet "udvalgt" Microsoft-software gratis til rådighed. Følgende software er omfattet af denne aftale: Visual Studio Pro MSDN Library Visio Pro alle operativsystemer serverplatforme (Windows, SQL, Exchange, SharePoint mv) Det enkelte softwareprodukt må ifølge aftalen kun stilles til rådighed i direkte relation til et fag, hvor softwareproduktet indgår i undervisningen. Og kun så længe, faget/kurset varer og ikke gennem hele datamatikeruddannelsen. Proceduren omkring udlevering af den omtalte software: 1) Den enkelte underviser meddeler ITC, i hvilke konkrete softwareprodukter der undervises i det enkelte fag (med angivelse af start- og sluttidspunkt for faget). 2) Den enkelte studerende kontakter selv IT-support omkring udlevering (hvilket softwareprodukt og hvilket fag). 3) IT-support meddeler den enkelte studerende, hvornår cd-sættet kan afhentes i ITsupport. 4) Ved udleveringen underskriver den studerende en "tro-og-love erklæring" og får selv en kopi heraf. 5) Når faget er afsluttet, afleverer den studerende atter cd-sættet til IT-support og underskriver en ny "tro-og-love erklæring" (om, at produktet er afinstalleret). Microsoft pålægger skolen det fulde ansvar for, at aftalen ikke misligholdes. Backup En gang om ugen tages der en total backup af alle studerendes data. De resterende 6 dage tages der en backup af nye/ændrede data. Båndene gemmes, således at der kan genskabes 6 uger gamle data. Data tilhørende ansatte tages der remote backup af (DMsave i Brøndby) via backupsystemet TSM og Incremental backup forever. 2 gange om året (juli og december) skal der laves en kopi af datamatikernes fællesdrev (\\RES05\Faelles\Datamatiker Uddannelsen) på CD er, som udleveres til UC. Side 21 Marts 2010

22 3.4 Indkøb af it-ydelser og anlæg Formål At koordinere anskaffelsen af nyt udstyr At sørge for overensstemmelse mellem udstyr og uddannelser Anskaffelse af udstyr: Årlig anskaffelse ved nyt skoleår Der findes to former for anskaffelse af udstyr. En årlig anskaffelse, normalt ved skoleårets begyndelse og en uformel anskaffelse gennem løbende indkøb efter behov. ITC foretager en vurdering af behovet for udstyr til det næste skoleår, og ud fra denne vurdering laves en anskaffelsesplan for skoleåret. Indkøbet foretages af ITC. Uformel anskaffelse Der kan løbende gennem året fremkomme ønsker om anskaffelse af nyt udstyr. Disse ønsker behandles mundtligt i IT-support og/eller i VU-lærergruppen. Hvis der kan opnås tilslutning til indkøbet, præsenteres ITC for ønsket (i form af en rekvisition), enten af den aktuelle lærer/gruppe eller af IT-support. Støtter de ønsket, kan indkøbet foretages. Indkøb generelt Hvor skolen ikke har indkøbsaftaler, indhentes priser og leveringstider, hvorefter disse formidles til ITC, som tager stilling til, om indkøbet må foretages ifølge budgetteringen. Efter godkendelse af indkøbet foretages bestilling. Godkendelse af det indkøbte Ved anskaffelser checker IT-support, om det modtagne antal produkter svarer til det bestilte. Der gennemføres en accepttest, som sikrer, at det modtagne udstyr fungerer efter hensigten. Hvis dette er tilfældet, godkendes leverancen. Ellers kontaktes leverandøren med henblik på rettelse af fejlen. Godkendelsen markeres ved en ITsupporters underskrift på den faktura, som tilgår ITC. Før udstyr frigives til brug, registreres det med serienummer i en database, ligesom alle typer software registreres. De fleste indkøb foretages under School Agreement. Normalt sørger IT-support også for installation af udstyret. Side 22 Marts 2010

23 Der kan forekomme software, installeret på pc erne i IT-support, som ikke er registreret. Det skyldes, at alle pc'ere i IT-support anvendes som testudstyr til afprøvning af nye programmer og installationer. Hvis udstyret er indkøbt på baggrund af et løbende ønske, så meddeles det læreren/gruppen, hvorfra ønsket er modtaget, at udstyret er ankommet/klar til brug. Alle øvrige brugere orienteres om nyt udstyr på studienettet. Registrering og rapportering En komplet oversigt over akademiets tilgængelige udstyr opdateres på studienettet. 3.5 Indkøb og udlån af bøger mv Formål At sikre at relevant litteratur og tidsskrifter er tilgængelig for lærere og studerende. Definitioner Biblioteket forefindes på Vejle Handelsskole Boulevarden 48. Et mindre VU-fagbibliotek forefindes på lærerværelset. Desuden har de enkelte undervisere deres personlige fagbibliotek Fremgangsmåde Ønsker om indkøb afleveres til ADM med følgende oplysninger: Titel Forfatter Evt. forlagsnavn ISBN Behandling af ønsker Alle lærere kan købe to bøger som supplerende litteratur pr. semester. Har en lærer behov for flere, kan en ekstrabevilling søges hos AC. Køb af bøger Selve bestillingen foretages af ADM. Når bogen modtages, kvitterer ADM på fakturaen. Bogen stemples og afleveres til rette vedkommende. Bestilling af tidsskrifter Ønsker om abonnement på et nyt tidsskrift behandles på et VU-lærermøde og godkendes af AC. Side 23 Marts 2010

Kvalitetshåndbog. For. Akademiet ved Vejle Handelsskole. Erhvervsakademiuddannelser. Professionsbacheloruddannelser

Kvalitetshåndbog. For. Akademiet ved Vejle Handelsskole. Erhvervsakademiuddannelser. Professionsbacheloruddannelser Kvalitetshåndbog For Akademiet ved Vejle Handelsskole Datamatiker Logistikøkonom Handelsøkonom Serviceøkonom Pba Økonomi og informationsteknologi Pba Softwareudvikling Pba Webudvikling Erhvervsakademiuddannelser

Læs mere

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Formål med kvalitetsarbejdet Kvalitetspolitikken har til formål at etablere et fælles værdigrundlag for kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet

Læs mere

Professionshøjskolernes Rektorkollegium og Danske Erhvervsskoler. Code of Conduct. for. danske videregående uddannelsinstitutioner

Professionshøjskolernes Rektorkollegium og Danske Erhvervsskoler. Code of Conduct. for. danske videregående uddannelsinstitutioner Code of Conduct for danske videregående uddannelsinstitutioner i Undervisningsministeriets regi Dansk udgave 31.05.10 Code of Conduct Page 1 Indholdsfortegnelse 1. Definitioner... 3 2. Baggrund... 3 3.

Læs mere

Bekendtgørelse om Forsvarets masteruddannelse i militære studier

Bekendtgørelse om Forsvarets masteruddannelse i militære studier Bekendtgørelse om Forsvarets masteruddannelse i militære studier I medfør af 8 a i lov nr. 122 af 27. februar 2001 om Forsvarets formål, opgaver og organisation m.v., som ændret ved lov nr. 568 af 9. juni

Læs mere

Digital konceptudvikling PBA

Digital konceptudvikling PBA Erhvervsakademi Sjælland Studieordning Digital konceptudvikling PBA August 2015 Indhold Studieordningensfællesdel...4 Uddannelsensnavnogdimittendernestitel...4 Adgangtiluddannelsen...4 Fagligekriterierforudvælgelseafansøgere...4

Læs mere

Retningslinjer for udbud af danske videregående uddannelser til internationale studerende

Retningslinjer for udbud af danske videregående uddannelser til internationale studerende Retningslinjer for udbud af danske videregående uddannelser til internationale studerende 1. Definitioner 2. Generelt 3. Information i forbindelse med studievalg 4. Partnere og agenter 5. Adgangskrav 6.

Læs mere

Kvalitetsarbejdet på de videregående uddannelser ved Roskilde Handelsskole

Kvalitetsarbejdet på de videregående uddannelser ved Roskilde Handelsskole Kvalitetsarbejdet på de videregående uddannelser ved Roskilde Handelsskole Arbejdsglæde, anerkendelse og faglighed er afdelingens bærende værdier. Det er disse kvaliteter vores daglige arbejde skal kendetegnes

Læs mere

Tillæg til studieordning for professionsbachelor i optometri. KEA, august 2014.

Tillæg til studieordning for professionsbachelor i optometri. KEA, august 2014. Tillæg til studieordning for professionsbachelor i optometri. KEA, august 2014. Indholdsfortegnelse 1. Rammer for tillægget til studieordningen... 3 1.1. Overgangsordninger... 3 2. Prøver og eksamen på

Læs mere

Udbud af professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring. Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse

Udbud af professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring. Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Udbud af professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Udbud af professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring

Læs mere

Der bliver arbejdet målbevidst med de studerendes faglighed, deltagelse i undervisningen og involvering i skolens aktiviteter.

Der bliver arbejdet målbevidst med de studerendes faglighed, deltagelse i undervisningen og involvering i skolens aktiviteter. Opdateret: Juni 2008 Internationale studerende på Roskilde Handelsskole le Formål Hovedformålet med optaget af de internationale studerende er at give de studerende en engelsksproget uddannelse på samme

Læs mere

Erhvervsakademierne i Danmark Status og resultater

Erhvervsakademierne i Danmark Status og resultater Erhvervsakademierne i Danmark Status og resultater Indledning Erhvervsakademierne blev etableret den 1.1. 2009. I lovgrundlaget og de politiske forlig bag etableringen af erhvervsakademierne som selvstændige

Læs mere

VEJLEDNING GODKENDT 18.01.13; REVIDERET 12.08.15 SES STUDIEHÅNDBOG V1-1

VEJLEDNING GODKENDT 18.01.13; REVIDERET 12.08.15 SES STUDIEHÅNDBOG V1-1 Vejledning for semesterkoordinatorer, kursusholdere og vejledere på 1. studieår Nedenstående udgør TEKNAT-skolernes vejledning for semesterkoordinatorer m.fl. på 1. studieår. Vejledningen er opbygget som

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor

Udbud af uddannelse til professionsbachelor Udbud af uddannelse til professionsbachelor i softwareudvikling ved Erhvervsakademi Midtjylland Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-493/MSN DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud

Læs mere

Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK

Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK Side 1 af 11 Rammer Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK Efter laborantuddannelsens 3. semester skal den studerende i praktik. Praktikken foregår i en virksomhed jf.

Læs mere

1. Beskrivelse af evaluering af undervisning

1. Beskrivelse af evaluering af undervisning 1 UCL, Læreruddannelsen. Evaluering af undervisning. Orientering til studerende. Marts 2011 Orientering om evaluering af undervisning består af: 1. Beskrivelse af evaluering af undervisning 2. Mål for

Læs mere

Studiehåndbog For Datamatiker Erhvervsakademiuddannelse inden for Informationsteknologi

Studiehåndbog For Datamatiker Erhvervsakademiuddannelse inden for Informationsteknologi Studiehåndbog For Erhvervsakademiuddannelse inden for Informationsteknologi Erhvervsakademiet Lillebælt Campus Vejle August 2011 1. Indhold 1. INDHOLD... 1 2. VELKOMMEN PÅ DATAMATIKER UDDANNELSEN... 2

Læs mere

Information til virksomheden om praktik på datamatikeruddannelsen

Information til virksomheden om praktik på datamatikeruddannelsen Information til virksomheden om praktik på datamatikeruddannelsen Kære virksomhed, Tak fordi du sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores datamatikere. Her har vi samlet information

Læs mere

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE TEKNIK & MILJØ Skovløkken 4 3770 Allinge Analyserapport nr. 2 Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet Ledelsens evaluering 2009-2011. Telefon: 56 92 00 00 E-mail:

Læs mere

Procedure for ansættelse af nye medarbejdere

Procedure for ansættelse af nye medarbejdere Procedure for ansættelse af nye medarbejdere Formål Denne procedure beskriver retningslinjerne for, hvordan Hotel- og Restaurantskolen håndterer: rekruttering af nye medarbejdere annoncering af ledige

Læs mere

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende Datamatiker & Pba i Softwareudvikling Praktikophold 2010 Til den studerende Erhvervsakademiet Lillebælt, Boulevarden 48, 7100 Vejle 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Formål med praktikophold... 1 2. Hvem finder

Læs mere

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Gældende fra 01.01.2013 for studieordningen for Diplomuddannelsen i Ledelse vedrørende prøveformer, bedømmelsesformer og bedømmelsesgrundlag. I henhold til

Læs mere

Uddannelseskvalitet på Syddansk Erhvervsskole

Uddannelseskvalitet på Syddansk Erhvervsskole MARS Uddannelseskvalitet på Syddansk Erhvervsskole Selvevaluering KVU/MVU leder Revideret version juni 2009 Overblik over udsagn leder og lærer Udsagnene til ledere og til lærere omhandler i vidt omfang

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 13. Ergoterapeutiske professionsfærdigheder og professionsudøvelse. Marts 2015 HHOL / TRHJ og LIFP

Modulbeskrivelse. Modul 13. Ergoterapeutiske professionsfærdigheder og professionsudøvelse. Marts 2015 HHOL / TRHJ og LIFP Modulbeskrivelse Modul 13 Ergoterapeutiske professionsfærdigheder og professionsudøvelse Marts 2015 HHOL / TRHJ og LIFP 1 1.0. Indledning Modulbeskrivelsen for modul 13 består af en beskrivelse af modulets

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 12 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Information til virksomheden om praktik på multimediedesigneruddannels en

Information til virksomheden om praktik på multimediedesigneruddannels en Information til virksomheden om praktik på multimediedesigneruddannels en Kære virksomhed, Tak fordi du sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores multimediedesignere. Her har vi samlet

Læs mere

Forretningsorden. Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU)

Forretningsorden. Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU) Bilag 7 Forretningsorden Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU) Nærværende forretningsorden tager udgangspunkt i ITUs interimvedtægter af 30. juni 2003 samt lov nummer 403 af 28. maj 2003 om universiteter

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for kommunikationsteknik og elektronik

Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for kommunikationsteknik og elektronik Side 1 af 9 Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for kommunikationsteknik og elektronik BEK nr 643 af 30/06/2000 (Gældende) LOV Nr. 1115 af 29/12/1997 Lovgivning som forskriften vedrører

Læs mere

Det Humanistiske Fakultetssekretariat Ledelsessekretariatet

Det Humanistiske Fakultetssekretariat Ledelsessekretariatet Det Humanistiske Fakultetssekretariat Ledelsessekretariatet OKJ J.nr. Dok. Ore\kult\fleksmasterkult Den 27. februar 2006 2. udkast skal vi undlade at kalde det stud.ordning FLEKSIBEL MASTER FRA DET HUMANISTISKE

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 11 beskrivelsen... 3 Modul 11 Kompleks klinisk

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i. It, Kommunikation og Organisation. cand.it. ITKO

Studieordning for kandidatuddannelsen i. It, Kommunikation og Organisation. cand.it. ITKO Studieordning for kandidatuddannelsen i It, Kommunikation og Organisation cand.it. ITKO Handelshøjskolen, Aarhus Universitet Syddansk Universitet i Odense Denne studieordning er udarbejdet på baggrund

Læs mere

345973.140110 Kvalitetssystem for Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler.docx 1/9

345973.140110 Kvalitetssystem for Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler.docx 1/9 Kvalitetssystem for Området for Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler Området for Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler har formuleret et kvalitetssystem bestående af lokal kvalitetspolitik og

Læs mere

Resultatlønskontrakt 2013 2014

Resultatlønskontrakt 2013 2014 Resultatlønskontrakt 2013 2014 Formålet med resultatlønskontrakten Resultatlønskontrakten med den øverste leder skal tjene følgende overordnede formål: Den skal fungere som et styringsredskab for bestyrelsen

Læs mere

Intern auditrapport for DI-Teknik A/S

Intern auditrapport for DI-Teknik A/S Intern auditrapport for Auditor: Auditdato: Deltagere: Peter W. Steffensen, Ledende auditor, Lekon Johnny Andersen, auditor, Lekon 26. august 2010 Jan B. Petersen, SKS- og personaleansvarlig, DI-Teknik

Læs mere

Triolab lægger vægt på et tæt samarbejde med kunden, sådan at de tilbudte løsninger fungerer optimalt og tilpasses kundens behov.

Triolab lægger vægt på et tæt samarbejde med kunden, sådan at de tilbudte løsninger fungerer optimalt og tilpasses kundens behov. Side 1 af 8 Indledning Triolab er et firma, der forhandler kvalitetsløsninger til laboratorier i flere segmenter. Triolab er et firma, der forestår totalløsninger. Der tilbydes support på højt fagligt

Læs mere

Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital

Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital FUNKTIONSBETEGNELSE Uddannelsesansvarlig overlæge FUNKTIONENS INDHOLD Organisatorisk placering og ledelsesmæssig

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i softwareudvikling

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i softwareudvikling ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Handelsskolen København Nord Att.: Afdelingsforstander Gregers Christensen Sendt pr. e-mail: gc@knord.dk handelsskolen@knord.dk Akkreditering af nyt udbud af ny

Læs mere

Beskrivelse af procedure for oprettelse af sommerkurser til med henblik optagelse ved erhvervsuddannelser

Beskrivelse af procedure for oprettelse af sommerkurser til med henblik optagelse ved erhvervsuddannelser Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Beskrivelse af procedure for oprettelse

Læs mere

I henhold til lov og bekendtgørelse om akkreditering af videregående uddannelser, skal akademiet have et kvalitetssystem, der sikrer, at:

I henhold til lov og bekendtgørelse om akkreditering af videregående uddannelser, skal akademiet have et kvalitetssystem, der sikrer, at: Kvalitetssystem Dette dokument beskriver Erhvervsakademi Aarhus kvalitetssystem. Heri beskrives kvalitetssikringen og kvalitetsudviklingen af vores uddannelser. 1. Formål Som det fremgår af erhvervsakademiets

Læs mere

Det europæiske kvalitetsmærke tildeles en uddannelsesinstitution efter følgende kriterier.

Det europæiske kvalitetsmærke tildeles en uddannelsesinstitution efter følgende kriterier. 2 Beskrivelse af ansøgningsformularen Denne ansøgningsformular består af et firdelt spørgeskema og et afsnit med generelle oplysninger om uddannelsesinstitutionen. Hvert af de fire afsnit ser på effektiviteten

Læs mere

11. Deltagelsespligt og modulrækkefølge Den studerende skal deltage i de fastlagte og målrettede teoretiske undervisnings- og vejledningsforløb rettet mod modulernes tema og centrale fagområder med henblik

Læs mere

6) kan indgå i samarbejde med kolleger og ledelse og 7) kan indgå i kunderelationer.

6) kan indgå i samarbejde med kolleger og ledelse og 7) kan indgå i kunderelationer. Kvalitetssystem Tovholderinstitutionen har det overordnede ansvar for kvaliteten og for, at den udvikles og sikres i overensstemmelse med lovgivningen, og at der udarbejdes en årsrapport om institutionssamarbejdets

Læs mere

opgavernes udførelse Sideløbende med det daglige uformelle samarbejde skal samarbejdet i den etablerede samarbejdsudvalgsorganisation prioriteres

opgavernes udførelse Sideløbende med det daglige uformelle samarbejde skal samarbejdet i den etablerede samarbejdsudvalgsorganisation prioriteres Personalepolitik Al Quds Skole skal være en arbejdsplads, hvor det er godt at være medarbejder. Derfor ønsker Skolebestyrelsen at skabe et arbejdsmiljø, som fremmer trivsel, og som er både udviklende og

Læs mere

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007 STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001 med korrektioner 2007 Indhold 1. Bekendtgørelsesgrundlag...2 2. Studienævns- og fakultetstilhørsforhold...2 3. Adgangskrav og forudsætninger...2

Læs mere

Information til ansøgere vedr. stillingen som arrangementschef i Katuaq

Information til ansøgere vedr. stillingen som arrangementschef i Katuaq Information til ansøgere vedr. stillingen som arrangementschef i Katuaq Om virksomheden Katuaq er Grønlands Kulturhus. Vores aktiviteter spænder vidt fra biografforestillinger, teaterstykker, koncerter,

Læs mere

Ansøgningsskema 2015 til Master in Management of Technology, MMT, Executive MBA

Ansøgningsskema 2015 til Master in Management of Technology, MMT, Executive MBA Ansøgningsskema 2015 til Master in Management of Technology, MMT, Executive MBA Ansøgningsfrist 1. juni 2015 Læs venligst medfølgende vejledning grundigt, før du udfylder ansøgningsskemaet. Du bedes udfylde

Læs mere

Koncernledelsen, bestående af direktionen, afdelings- og stabschefer, medvirker til at skabe tværgående sammenhæng i organisationen.

Koncernledelsen, bestående af direktionen, afdelings- og stabschefer, medvirker til at skabe tværgående sammenhæng i organisationen. Notat vedr. administrativ hovedstruktur i Silkeborg Kommune Indhold Den administrative hovedstruktur 1. Direktionen 2. Koncernledelsen 3. Direktører 4. Afdelings- / stabschefer Den administrative hovedstruktur

Læs mere

Uddannelsesudvalg. Finans og Økonomi 19. januar 2015

Uddannelsesudvalg. Finans og Økonomi 19. januar 2015 Uddannelsesudvalg Finans og Økonomi 19. januar 2015 Agenda Velkomst og præsentation Gennemgang af kommissorium v/uddannelseschef Kim Hass Rubin bilag 1 Konstituering v/ Uddannelseschef Kim Hass Rubin Præsentation

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 8. maj 2007 Side 1 af 9 sider Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 8. maj 2007 Side 2 af 9 sider Denne

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i datalogi (eng. Computer Science)

Studieordning for bacheloruddannelsen i datalogi (eng. Computer Science) Studieordning for bacheloruddannelsen i datalogi (eng. Computer Science) Vedtaget af Datalogisk Studienævn 2004-09-21 De overordnede bestemmelser, der danner ramme for denne studieordning, er fastlagt

Læs mere

At sikre, at alle er bekendt med kvalitetssystemet og de hovedansvarsområder den enkelte medarbejder har i forhold til kvalitetsstyringssystemet.

At sikre, at alle er bekendt med kvalitetssystemet og de hovedansvarsområder den enkelte medarbejder har i forhold til kvalitetsstyringssystemet. Procedure 5.5.4 procedure vedr. ansvarsfordeling 1) Formål 2) Baggrund, anvendelse og gyldighed 3) Ansvar 4) Fremgangsmåde 4.01) Oganisationsdiagram 4.02) Byrådets opgaver 4.03) Økonomiudvalgets opgaver

Læs mere

1. en skoleevalueringsplan, der er en beskrivelse af, hvordan den overordnede evaluering af kvalitet og resultater på institutionen foregår.

1. en skoleevalueringsplan, der er en beskrivelse af, hvordan den overordnede evaluering af kvalitet og resultater på institutionen foregår. Kvalitetssikringssystem for Fredericia Gymnasium Kvalitetssikringssystemet Kvalitetssikringssystemet på Fredericia Gymnasium skal sikre gode resultater og fortsat skoleudvikling. Det indebærer, at mange

Læs mere

Kvalitetshjulet i figur 1 illustrerer hovedelementerne og faserne i VIAs centralt forankrede kvalitetssystem.

Kvalitetshjulet i figur 1 illustrerer hovedelementerne og faserne i VIAs centralt forankrede kvalitetssystem. VIA University College Dato: 13. maj 2015 Journalnummer: U0027-4-5-15 VIAs kvalitetssystem VIAs kvalitetssystem skal sikre, at der arbejdes systematisk med målet i VIAs politik for kvalitetssikring og

Læs mere

Procedure for Intern Audit - Retningsliniernes punkt 15. Indholdsfortegnelse. 4.1 Grundlag 2

Procedure for Intern Audit - Retningsliniernes punkt 15. Indholdsfortegnelse. 4.1 Grundlag 2 Indholdsfortegnelse Navn: Procedure for Intern Audit 1. Formål 2 2. Gyldighedsområde 2 3. Definitioner 2 4. Grundlag 4.1 Grundlag 2 5. Ansvar 2 6. Fremgangsmåde 6.1 Auditplan 3 6.2 Planlægning af SKS-Audit

Læs mere

Få succes i de lokale uddannelsesudvalg

Få succes i de lokale uddannelsesudvalg Få succes i de lokale uddannelsesudvalg forord De lokale uddannelsesudvalg (LUU) har med reformen i 2007 fået en større rolle, fordi reformen indebar en højere grad af decentralisering af uddannelserne.

Læs mere

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling i praktik

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling i praktik Information til virksomheder om Datamatiker & Pba i Softwareudvikling i praktik Business Unit Erhvervsakademiet Lillebælt hse@vejlehs.dk tlf: 7216 2898 Hvorfor er det en god ide at have en IT-studerende

Læs mere

Rammer for national koordinering af valgmodul 13 pa de mellemlange viderega ende sundhedsuddannelser

Rammer for national koordinering af valgmodul 13 pa de mellemlange viderega ende sundhedsuddannelser Rammer for national koordinering af valgmodul 13 pa de mellemlange viderega ende Administration og udbud af valgfag modul 13 Administration og udbud af valgfag på ne modul 13 sker på den enkelte professionshøjskole

Læs mere

rammer for ansættelse af læger i stillinger i speciallægeuddannelsens hoveduddannelsesforløb.

rammer for ansættelse af læger i stillinger i speciallægeuddannelsens hoveduddannelsesforløb. N O T A T 02-07-2008 Sag nr. 06/4341 Dokumentnr. 39599/08 Procedure for ansættelse af læger i speciallægeuddannelsens hoveduddannelsesforløb Thomas I. Jensen Tel. 35298198 E-mail: tij@regioner.dk Indledning

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 10 Akut og kritisk syge patienter/borgere Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 10 beskrivelsen... 3 Modul 10 Akut

Læs mere

Kortene udleveres også til studerende i studiepraktik, udleveres til messer og infoaftener og Åbenthus og medsendes med pjecer

Kortene udleveres også til studerende i studiepraktik, udleveres til messer og infoaftener og Åbenthus og medsendes med pjecer At profilere de sundhedsfaglige uddannelser med henblik på øget rekruttering og rigtigt studievalg At uddannelserne i SFH er synlige for interessenter. Strategien udføres i et tæt samarbejde mellem studievejlederne

Læs mere

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne Indledning... 2 Mål for udbudspolitikken... 2 Skolens strategi... 3 Afdækning af behov... 4 Markedsføring... 4 Samarbejdsrelationer... 5 Udlicitering... 5 Udlagt undervisning... 6 Revision... 6 1 Indledning

Læs mere

Praktikkens mål og indhold. De involverede parters roller. Praktik i læreruddannelsen

Praktikkens mål og indhold. De involverede parters roller. Praktik i læreruddannelsen Praktikkens mål og indhold Det er din uddannelsesinstitution, der skal tilrettelægge praktikken sådan, at der gennem alle praktikperioder sker en uddannelsesmæssig progression i forhold til praktikkens

Læs mere

Bilag om kvalitetssikring i de erhvervs- og professionsrettede videregående uddannelser

Bilag om kvalitetssikring i de erhvervs- og professionsrettede videregående uddannelser DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI BILAG 14 SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om kvalitetssikring i de erhvervs- og professionsrettede

Læs mere

EVA anbefalinger og handlingsplan 2006

EVA anbefalinger og handlingsplan 2006 EVA anbefalinger og handlingsplan 2006 1. EVA anbefaler at projektets sigte og overordnede mål tydeliggøres for alle der er tilknyttet projektet, og at der på den baggrund formuleres klare og konkrete

Læs mere

Tilbudsmateriale: Ny Storage løsning. 1. Introduktion. 2. Løsningsoverblik. 2. januar 2012

Tilbudsmateriale: Ny Storage løsning. 1. Introduktion. 2. Løsningsoverblik. 2. januar 2012 2. januar 2012 Tilbudsmateriale: Ny Storage løsning. 1. Introduktion Dette tilbudsmateriale er annonceret på Syddjurs Kommunes hjemmeside iht. Bekendtgørelsen af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige

Læs mere

Studiehåndbog PBA i Softwareudvikling PBA i Webudvikling Erhvervsakademiuddannelse inden for Informationsteknologi

Studiehåndbog PBA i Softwareudvikling PBA i Webudvikling Erhvervsakademiuddannelse inden for Informationsteknologi Studiehåndbog i Softwareudvikling i Webudvikling Erhvervsakademiuddannelse inden for Informationsteknologi Erhvervsakademiet Lillebælt Campus Vejle August 2011 1. Indhold 1. INDHOLD... 1 2. VELKOMMEN PÅ

Læs mere

Dronningensgade 25, 1. sal 5000 Odense C

Dronningensgade 25, 1. sal 5000 Odense C KLS systemet er certificeret af Byggeriets Kvalitetskontrol Håndbog Kvalitetsledelsessystem for autoriseret virksomhed på kloakinstallationsområdet Dronningensgade 25, 1. sal 5000 Odense C Friis Kloakmester

Læs mere

Elevpolitik. Indledning. Formål Attraktivt uddannelsessted Tilbud om spændende uddannelse og karriere

Elevpolitik. Indledning. Formål Attraktivt uddannelsessted Tilbud om spændende uddannelse og karriere Elevpolitik Indledning Formål Attraktivt uddannelsessted Tilbud om spændende uddannelse og karriere Uddannelsens indhold og mål Overordnede mål for uddannelsen Introduktion Evalueringssamtaler Skoleophold/Studietur

Læs mere

Sekretariatsbetjening af censorformandskaber og beskikkelse af censorer på SCIENCE.

Sekretariatsbetjening af censorformandskaber og beskikkelse af censorer på SCIENCE. S C I E N C E U D D A N N E L S E K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Bilag 3: Sekretariatsbetjening af censorformandskaber og beskikkelse af censorer på SCIENCE. S A G S N O T A T 15. JULI 2014 Vedr.:

Læs mere

Handelsskolen København Nord Att.: Afdelingsforstander Gregers Christensen. Sendt pr. e-mail: gc@knord.dk handelsskolen@knord.dk

Handelsskolen København Nord Att.: Afdelingsforstander Gregers Christensen. Sendt pr. e-mail: gc@knord.dk handelsskolen@knord.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Handelsskolen København Nord Att.: Afdelingsforstander Gregers Christensen Sendt pr. e-mail: gc@knord.dk handelsskolen@knord.dk Akkreditering af nyt udbud af ny

Læs mere

Driftsoverenskomst om udbud af ordblindeundervisning 2009-2011

Driftsoverenskomst om udbud af ordblindeundervisning 2009-2011 Driftsoverenskomst om udbud af ordblindeundervisning 2009-2011 Overenskomsten indgås mellem [DRIFTSOVERENSKOMSTPART] og VUC Storstrøm om ordblindeundervisning for voksne. I denne overenskomst forstås ved:

Læs mere

Bilag 2.4. Procesbeskrivelse for fælles udbud. Gør tanke til handling VIA University College

Bilag 2.4. Procesbeskrivelse for fælles udbud. Gør tanke til handling VIA University College Bilag 2.4. Procesbeskrivelse for fælles udbud Gør tanke til handling VIA University College Indholdsfortegnelse 1. Formål...3 2. Opgaven...3 3. Begreber...3 4. Udgifter til gennemførelse af fællesudbud...4

Læs mere

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Gældende fra 01.1.2013 for studieordningen for Diplomuddannelsen i Ledelse vedrørende prøveformer, bedømmelsesformer og bedømmelsesgrundlag. I henhold til Bekendtgørelse

Læs mere

Kvalitetsarbejdet på Roskilde Handelsskole - Kursuscentret.

Kvalitetsarbejdet på Roskilde Handelsskole - Kursuscentret. Kvalitetsarbejdet på Roskilde Handelsskole - Kursuscentret. På AMU-området følger Roskilde Handelsskole den kvalitetspraksis der er udmeldt fra Undervisningsministeriet og anvender Viskvalitet.dk der er

Læs mere

Akademi-uddannelserne (AU)

Akademi-uddannelserne (AU) Akademi-uddannelserne (AU) Information angående: SKRIFTLIG EKSAMEN - International Handel & Markedsføring - International Transport & Logistik - Kommunikation & Formidling - Ledelse - Økonomi & Ressourcestyring

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelsen i billedkunst (BFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne

Studieordning for Bacheloruddannelsen i billedkunst (BFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne Studieordning for Bacheloruddannelsen i billedkunst (BFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne Indhold Studieordning for Bacheloruddannelsen i billedkunst (BFA) ved Det Kongelige

Læs mere

Den lokale læsehandlingsplan på Social- og Sundhedsskolen Syd Læsevejledningen november 2010

Den lokale læsehandlingsplan på Social- og Sundhedsskolen Syd Læsevejledningen november 2010 Social- og Sundhedsskolen Syd Den lokale læsehandlingsplan på Social- og Sundhedsskolen Syd Bjergparken 6200 Aabenraa Telefon 73 33 43 00 www.sosu-syd.dk e-mail: sosu@sosu-syd.dk Indholdsfortegnelse Forord...

Læs mere

Eksamen står for døren, hvilket betyder at du i nogle få fag kan få afprøvet din viden og kunnen.

Eksamen står for døren, hvilket betyder at du i nogle få fag kan få afprøvet din viden og kunnen. Eksamensavis HG, HG2, HGV, HGS Til eksaminanderne på Tietgen HG Eksamen står for døren, hvilket betyder at du i nogle få fag kan få afprøvet din viden og kunnen. Det er dit eget ansvar at komme til tiden

Læs mere

hæfte om praktik for Pædagoguddannelsen, Campus Storstrøm Nykøbing F. og Vordingborg INDHOLDSFORTEGNELSE

hæfte om praktik for Pædagoguddannelsen, Campus Storstrøm Nykøbing F. og Vordingborg INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE hæfte om praktik for Pædagoguddannelsen, Campus Storstrøm Nykøbing F. og Vordingborg Praktikleder: Jørn-Erik Rasmussen mail: jsm@ucsj.dk, tlf. 7248 2822 Praktiksekretær: Lene Vedsted

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Professionshøjskolen University College Nordjylland

Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Professionshøjskolen University College Nordjylland Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Professionshøjskolen University College Nordjylland Akkreditering af udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2009-0087/KJE DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af

Læs mere

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Denne forretningsorden er fastsat i medfør af 18 i lov nr. 880 af 8.8 2011 om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse

Læs mere

Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning

Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning V EJLEDNING rev. 30. september 2014 J.nr. 3009/3027-0063 Ref. ABK/SRO Energibesparelser Side 1/ 12 Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning Indholdsfortegnelse

Læs mere

Handelsøkonom AKADEMICENTRET ZBC. Praktikforløbet på 3. og 4. semester. Orientering til virksomhederne

Handelsøkonom AKADEMICENTRET ZBC. Praktikforløbet på 3. og 4. semester. Orientering til virksomhederne Handelsøkonom Praktikforløbet på 3. og 4. semester Orientering til virksomhederne AKADEMICENTRET ZBC Det er det, fordi: Hvorfor er det en god idé at have en handelsøkonomstuderende i praktik? det giver

Læs mere

Censorsekretariatets. Organisering

Censorsekretariatets. Organisering Censorsekretariatets Organisering Rektorkollegiet Censorsekretariatets bestyrelse FIVU Censorsekretariatet Formandskaberne Censorsekretariatet, Porthusgade 1, 9000 Aalborg, kontakt@censorsekretariatet.dk

Læs mere

Diplomuddannelse i webudvikling ved Professionshøjskolen University College Nordjylland

Diplomuddannelse i webudvikling ved Professionshøjskolen University College Nordjylland Diplomuddannelse i webudvikling ved Professionshøjskolen University College Nordjylland Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Journalnummer: 2009-0243/MTS DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Diplomuddannelse

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

Forberedelse og planlægning af GMP Audit

Forberedelse og planlægning af GMP Audit Forberedelse og planlægning af GMP Audit Juli, 2014 Indledning I de kommende sider får du nogle hurtige tips og råd til din forberedelse og planlægning af en GMP audit. Dette er ikke en komplet og grundig

Læs mere

Uddannelse til Professionsbachelor i eksport og teknologi ved TietgenSkolen

Uddannelse til Professionsbachelor i eksport og teknologi ved TietgenSkolen Uddannelse til Professionsbachelor i eksport og teknologi ved TietgenSkolen Akkreditering af ny uddannelse Journalnummer: 2008-569/CW, RKP DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Uddannelse til Professionsbachelor

Læs mere

Prøvetidsbedømmelse af tjenestemandslignende ansatte

Prøvetidsbedømmelse af tjenestemandslignende ansatte Prøvetidsbedømmelse af tjenestemandslignende ansatte Prøveansatte lærere, vejledning og bedømmelsesskemaer. Dansk Teknisk Lærerforening og Teknisk Skoleforening har i 1987 - på baggrund af et udvalgsarbejde

Læs mere

Kvalitetssystem for de gymnasiale uddannelser på EUC Nord

Kvalitetssystem for de gymnasiale uddannelser på EUC Nord Kvalitetssystem for de gymnasiale uddannelser på EUC Nord Formålet med kvalitetssystemet er at undersøge, hvorledes skolens interessenter på og udenfor skolen har det med skolen. Kvalitetsvurderinger skal

Læs mere

KVALITETSSIKRING AF AMU AARHUS TECH

KVALITETSSIKRING AF AMU AARHUS TECH KVALITETSSIKRING AF AMU AARHUS TECH Indhold: 1.0 Kvalitetssystem AARHUS TECH AMU 2.0 Udbudspolitik og udliciteringspolitik for AARHUS TECH 3.0 Kvalitetskrav - ansatte 3.1.0 Kvalitetskrav - chefer 3.2.0

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

Aftale om Samarbejdsudvalget (SU)

Aftale om Samarbejdsudvalget (SU) Aftale om Samarbejdsudvalget (SU) i Indholdsfortegnelse 1. Baggrund 2. Samarbejdsudvalgets formål 3. Samarbejdsudvalgets sammensætning 4. Samarbejdsudvalgets opgaver 4.1. Dagligt samarbejde 4.2. Grænsedragning

Læs mere

Vejledning til uddannelsesnetværk/ fællesudvalg

Vejledning til uddannelsesnetværk/ fællesudvalg Censorsekretariatet Vejledning til uddannelsesnetværk/ fællesudvalg www.censorsekretariatet.dk Indhold Brug af hjemmesiden... 2 Log-in... 2 Rapporter og statistik... 2 Arbejdsopgaver... 2 Censorformandskabets

Læs mere

EUD-reformen Dialogmøde med kommuner og Region Sjælland

EUD-reformen Dialogmøde med kommuner og Region Sjælland EUD-reformen Dialogmøde med kommuner og Region Sjælland Program for dagen Velkomst vicedirektør Anders Sevelsted Oplæg om EUD-reformen samt fremtidig optag og ansættelse ved Projektleder Ditte Grostøl

Læs mere

Indledning til vejledning for intern overvågning...2. Aftaleprogram...3. Hvilke aftaler er omfattet af overvågningsprogrammet?...3

Indledning til vejledning for intern overvågning...2. Aftaleprogram...3. Hvilke aftaler er omfattet af overvågningsprogrammet?...3 FVD vejledning 09/2010 Indholdsfortegnelse Indledning til vejledning for intern overvågning...2 Praktisk vejledning til internovervågnings program....3 Aftaleprogram...3 Hvilke aftaler er omfattet af overvågningsprogrammet?...3

Læs mere

Information til virksomheden om praktik på handelsøkonomuddannelsen

Information til virksomheden om praktik på handelsøkonomuddannelsen Information til virksomheden om praktik på handelsøkonomuddannelsen Oktober 2014 Kære virksomhed, Tak fordi du sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores handelsøkonomer Her har vi

Læs mere

Studieordning. HD 1. del

Studieordning. HD 1. del Studieordning HD 1. del Denne studieordning for 1. del af HD-uddannelsen er fastsat af Studieledelsen for HDuddannelsen ved Handelshøjskolen, Aarhus Universitet og godkendt af prodekan for uddannelse.

Læs mere

Jordemoderuddannelsen Rammer og kriterier for intern teoretisk prøve på modul 13

Jordemoderuddannelsen Rammer og kriterier for intern teoretisk prøve på modul 13 Jordemoderuddannelsen Rammer og kriterier for intern teoretisk prøve på modul 13 1 Rammer og kriterier for modul 13 prøve Dette dokument indeholder en beskrivelse af: Læringsudbytte for modul 13 s. 2 Forudsætninger

Læs mere