Generel Klinisk Studieplan. Generel Klinisk Studieplan. Modul

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Generel Klinisk Studieplan. Generel Klinisk Studieplan. Modul"

Transkript

1 Generel Klinisk Studieplan Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Afdeling Viborg Generel Klinisk Studieplan Modul 11: Kompleks klinisk virksomhed Ortopædkirurgisk afdeling. Skade/modtageafsnittet Regionshospitalet Viborg Juni 2010 Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Skade/modtageafsnittet er en del af Ortopædkirurgisk afdeling, Regionshospitalet Viborg, Skive, Region Midtjylland se mere på hjemmesiden Skade/modtageafsnittet er opdelt i 2: En skadestue og et modtageafsnit. Som studerende foregår den kliniske undervisning i skadestuen. Skade/modtageafsnittets daglige ledelse varetages af en afdelingssygeplejerske og en souschef. Hospitalsvisitationen er fysisk beliggende i Skade/modtageafsnittet. Hospitalsvisitationen bemandes af sygeplejersker fra skade/modtageafsnittet og akut afsnit A24. Visitationen er en enhed, hvor alle indgående opkald fra praktiserende læger og alle uvisiterede kørsel 1 og 2 (falck) modtages. Patienten visiteres herefter videre i huset. Samarbejdsrelationer I afsnittet er der ansat sygeplejersker, behandlersygeplejersker, 1 social- og sundhedsassistent, sekretærer samt rengøringsassistenter. I skade/modtageafsnittet samarbejde vi primært med ortopædkirurgisk, neurologisk, gynækologisk, organkirurgisk, øre-næse-hals, pædiatrisk samt medicinsk afdeling ved akut kritisk sygdom. Vi samarbejder med læger, portører, centralsekretariatet, billeddiagnostisk afdeling, kliniskmikrobiologisk afdeling, falck, politi, lægevagten, primærkommuner, kirurgisk ambulatorium, sengeafdelingerne, operations- og anæstesi afdelingen, opvågning- og intensiv afdeling samt sygehuskapellet. I afsnittet uddanner vi sygepleje-, radiograf-, medicinstuderende og falckreddere på flere niveauer. Endvidere har vi praktikanter fra forsvaret. Udover at bemande skadestue og modtagelse i Viborg, har vi skadeklinikken i Skive samt kirurgisk skade ambulatorie i Viborg. Patient/borger kategorier Vi modtager i skade/modtageafsnittet Patienter som selv henvender sig med skader på hud, knogler, muskler og led Patienter med lignende skader som kræver akut behandling og har behov for transport med falck. HR afdelingen. Uddannelse. Side 1 af 11

2 Patienter som er henvist fra egen læge eller vagtlægen med skader, som er mere end 24 timer gamle Traumepatienter, som har været involveret i voldsomme hændelsesforløb, hvor der er skader på et eller flere organsystemer Patienter med forbrændinger Patienter til akut indlæggelse på gynækologisk, neurologisk og øre-næse-hals afdelingen, samt akut kritisk syge til organkirurgisk, medicinsk samt pædiatrisk afdeling. Endvidere modtager vi organkirurgiske samt urologiske skader, som endnu er uvisse om de skal indlægges Patienter med hjertestop Patienter som er mors Patienter i alle alders grupper Patienter henvist til skade ambulatoriet Centrale kliniske problemstillinger Skade/modtageafsnittet modtager akutte patienter til samtlige lægefaglige specialer på Regionshospitalet Viborg. Patienternes tilstand spænder fra at være livstruende til at være mindre skader, hvor patienterne behandles ambulant. Sygepleje til patienter/pårørende i krise Korttidssygepleje til patienter i den akutte fase Grundlæggende sygepleje og observationer af patienter ift. smerter, feber, respiration, kredsløb, ernæring Observationer og behandling af patienter med frakturer, sår mv. Observation og behandling af den bevidsthedspåvirkede patient Se desuden patient/borger kategorier Tværfaglige og tværsektorielle forhold I afsnittet samarbejder vi med mange forskellige faggrupper, såsom læger og sygeplejersker fra relevante specialer, radiografer, sekretærer, bioanalytikere, falckreddere, primær sundhedstjeneste, egen læge, psykiatrien, samt alle afdelinger på Regionshospitalet. I skadestuen er der hele tiden en eller flere læger, som tager sig af patienterne. I modtagelsen tilkalder vi en læge fra det relevante speciale. Som hovedregel er det forvagten som kommer både i skadestuen og modtagelsen, de tilkalder deres mellem- eller bagvagt ved behov. I forbindelse med traume eller behandling på akut stue 63 (f.eks hjertestop) kommer der læger på mellem- og bagvagts niveau. Endvidere har vi i ovenstående situationer et tæt samarbejde med anæstesi afdelingen, såvel sygeplejersker som læger. Beskrivelse af sygeplejefaglige forhold Patientforløb/ patientsituationer I afsnittet modtager og behandler vi patienter i forhold til ovennævnte problemstillinger. I de enkelte patient situationer identificeres patientens behov og problemstillinger, der vurderes, planlægges og udføres sygepleje i relation hertil i samarbejde med patienten og/eller dennes pårørende. HR afdelingen. Uddannelse. Side 2 af 11

3 I afsnittet er der forskellige patient forløb: Nogle patienter færdigbehandles i afsnittet og afsluttes herfra Nogle patienter behandles i afsnittet og henvises til videre behandling i kirurguisk skadeambulatorium, andre ambulatorier eller hos egen læge Nogle patienter observeres i afsnittet i flere timer inden de kan sendes hjem f.eks commotio patienter Nogle patienter indlægges til videre behandling på relevante afdelinger f.eks ortopædkirurgisk sengeafsnit (T10-1, T10-3), opvågningsafsnittet (O-25) mv Sygeplejefaglige opgaver Der fokuseres på viden indenfor curologi (læren om sygepleje), patientologi (læren om det at være patient), filosofi, religion, etik, sygdomslære og farmakologi. Indholdet tager afsæt i praksis, udviklings- og forskningsbaseret viden. Sygeplejefaget Målet med undervisningen er, at studerende: Selvstændigt kan identificere sygeplejebehov ud fra sygeplejeanamnese og indlæggelsesstatus o Modtage en patient o Foretage dataindsamling udfra Virgina Hendersons 14 behovsområder ift. tildelte patienter Selvstændigt kan analysere og konkludere på konkrete sygeplejefaglige problemstillinger og drøfte mulige sammenhænge, årsager og konsekvenser knyttet til disse o Kan anvende sygeplejeprocessen o Kan anvende sygeplejefaglige erfaringer i analysen af patientens sygeplejebehov o Kan se årsagssammenhænge mellem patientens forskellige sygeplejebehov Selvstændigt kan opstille mål for og tilrettelægge sygeplejen for udvalgte patienter o Kan planlægge og udføre sygeplejen for 2-3 patienter som er ABC-stabile (patienter som er respiratoriske, cirkulatoriske stabile) o Kan observere og reagere på ændringer i patientens tilstand Selvstændigt kan koordinere ud fra faglighed og udføre sygeplejen ud fra anvendte retningslinjer o Kan varetage helhedsplejen til 1-3 patienter med de mest almindeligt forekommende sygeplejefaglige problemstillinger o Præ- og postoperativ sygepleje o Anvende kliniske retningslinier, afsnittets retningslinier, E-dok i planlægningen og udførelsen af sygeplejen o Kan udskrive en patient Selvstændigt kan fagligt vurdere, prioritere og justere sygeplejeopgaver for at sikre et godt patientforløb for udvalgte patienter I samarbejde med patienter og pårørende selvstændigt kunne planlægge, udføre, HR afdelingen. Uddannelse. Side 3 af 11

4 evaluere og justere sygeplejen, under hensyntagen til patientens ønsker, ressourcer eller risici o Inddrage patientens og de pårørendes reaktion på sygdom og indlæggelse i mål, planlægning og udførelse af plejen o Kan anvende viden om det at være patient o Kan anvende erhvervede kommunikationskompetencer Kan mundtligt og skriftligt formidle sygepleje med anvendelse af et tydeligt fagsprog o I rapportsituationer, konferencer, tværfaglige og tværsektorielle samarbejdspartnere o Information, rådgivning og vejledning til patient og pårørende, med udgangspunkt i afsnittets pjecer o Tage udgangspunkt i didaktiske og pædagogiske principper o Undervisning til medstuderende samt kollegaer i afsnittet o Vurdering af brug af fagsprog Kan dokumentere sygeplejeresultat i det anvendte dokumentationsredskab o Dokumentere i EPJ: oprette fænomener, SFI-handlinger, sygeplejerapporter, observationsskemaer o Kan beherske udvalgte instrumentelle sygeplejehandlinger o Anlægge diverse bandager såsom gips, aircast, støttebind, karstamskinner, mitellaer, Donjoy o Give i.m. injektioner, i/v pumper o Måle blodtryk, puls, iltsaturation, urinstix o Anlægge eller assistere ved anlæggelse af KAD o Anlægge venflon o Anlæggelse samt skift af diverse forbindinger o Anlægge kinastræk ved colles frakturer Kan søge, vurdere og sortere viden med henblik på relevante sygeplejefaglige interventionsmuligheder. Herunder at inddrage relevante retningslinjer o Kan anvende afsnittets kliniske retningslinier og instrukser som f.eks. nævnt under sygeplejens metoder Kan argumentere for sygeplejefaglige iagttagelser, handlinger og vurderinger ud fra faglige begreber o I rapportsituationer, morgenkonferencer, refleksioner med vejledere og medstuderende o Anvende tidligere erhvervede sygeplejefaglig viden og viden fra modulets pensum i den faglige argumentation o Er ansvarsbevidst og har overblik over udvalgte patientforløb o Tager ansvar for tildelte patienter, konfererer den planlagte sygepleje, observationer og begrundelser herfor med vejleder/sygeplejerske Filosofi, religion og etik Målet med undervisningen er, at studerende: Udfører omsorg under hensyntagen til patientens medbestemmelse og autonomi o imødekommer så vidt muligt patientens/pårørendes ønsker/behov, når det er fagligt forsvarligt Identificerer og reflektere over fagetiske dilemmaer og magtrelationer i sygeplejen HR afdelingen. Uddannelse. Side 4 af 11

5 o o o Blufærdighed/værdighed Tavshedspligt Er bevidst om magtanvendelse i sygeplejen Formidler viden under hensyntagen til patientens ret til medinddragelse o Information om behandling, risici m.m.(sundhedsloven) Handler moralsk ansvarlig under hensyntagen til den enkelte patient o Udfører sygepleje under hensyntagen til patientens religiøse overbevisning og/eller eksistentielle behov Sygdomslære Målet med undervisningen er, at studerende: Har viden om afsnittets mest almindelige somatiske sygdomme, og kan anvende denne viden i relation til udvalgte patienter Patientforløbene i skadestue/modtageafsnittet kan være enkle såvel som komplekse problemstillinger, hvor en eller flere af kroppens organer ofte er påvirkede. Uanset om det er en enkel eller en kompleks problemstilling, er det væsentligt den studerende har kendskab til følgende områder: o Har omfattende viden om knoglernes samt hudens anatomi/fysiologi, patofysiologi, frakturer, luksationer, distorsioner (forstuvninger), sår, og forbrændinger o Har omfattende viden om øre-næse-hals anatomi/fysiologi, patofysiologi Næsefrakturer Epistaxis (næseblod) fremmedlegemer i øre, næse, hals o Har omfattende viden om øjets anatomi/fysiologi, patofysiologi Fremmedlegemer i øjet Corneadefekter (rids på hornhinden) Øjet normal reaktion i forbindelse med obs af commotio / bevidstheds påvirkede patienter o Har omfattende viden om respirationsfysiologi/anatomi, patofysiologi Respirationsinsufficiens KOL o Har omfattende viden om hjertekredsløbsfysiologi/anatomi, patofysiologi Kredsløbssvigt Shock o Har omfattende viden om mavetarmsystemets fysiologi/anatomi, patofysiologi Immobilisering Væsketerapi Faste Ernæring i forbindelse med frakturer samt sår o Har omfattende viden om centralnervesystemet Smerter: anatomi/fysiologi Bevidsthedsniveau samt bevægemønstre Kan planlægge, tilrettelægge og medvirke ved afsnittets mest almindelige diagnostiske undersøgelser, behandlinger og observationer, f.eks. måling af BT, puls, tp, saturation, bls. og urinstix. HR afdelingen. Uddannelse. Side 5 af 11

6 Sende patienten til røntgen, Kan identificere patientens sundhedstilstand i relation til undersøgelser, behandlinger og observationer hos udvalgte patienter o Herunder inddrage patientens køn, alder, ernæringstilstand osv Kan udføre observationer af patienten før, under og efter undersøgelse og behandling samt sygeplejehandlinger i relation hertil Kan vurdere og reagere på patientens sygdomssymptomer og respons på behandling Farmakologi Målet med undervisningen er, at studerende: Selvstændigt kan beherske medicinadministration korrekt til udvalgte patienter o Kendskab til medicinrummets opdeling, ACT-koden o Korrekt effektuering af lægemiddelordination Patientidentifikation Lægemiddel Styrke, dosis, mængde Administrationsmåde Doseringstidspunkt Kan beherske lægemiddelregning ved afsnittets anvendte præparater ved tildelte patienter Selvstændigt kan observere og vurdere medicinens virkning og bivirkning samt evt. interaktion og reagere på disse hos tildelte patienter Kan undervise den udvalgte patient/borger i dennes medicinhåndtering Overholder hygiejniske principper og sikkerhedsforanstaltninger Håndhygiejne ved ophældning Sikre mod berøring / kontakt med medicin (allergi) Opbevaring Holdbarhed Kassation Kan selvstændig søge information om lægemidler i Lægemiddelkataloget / Medicin.dk Udviklings- og forskningsområder og -tiltag I skadestue/modtageafsnittet arbejdes der med følgende udviklingstiltag: at vi gennem undervisning og faglige diskussioner forbedrer kvaliteten af vores sygepleje og derved udvikler den enkelte medarbejders faglige viden at vi fortsat udvikler og forbedrer vort tværfaglige samarbejde at vi arbejder med at udvikle dokumentation i EPJ at vi i afsnittet arbejder med udvikling af DDKM at vi er med i opbygningen og videre udvikling af hospitalsvisitationen at vi fortsat udvikler den koordinerende funktion arbejder videre med ADAPT triage modellen HR afdelingen. Uddannelse. Side 6 af 11

7 Sygeplejens metoder, herunder kliniske metoder, refleksionsmetoder samt udviklings- og forskningsmetoder Sygeplejersken anvender forskellige metoder i sin sygepleje for at kunne vurdere og handle. Eksempelvis observationer, instrukser og retningslinier. Ingen af metoderne har værdi i sig selv, hvis ikke sygeplejersken samtidig bruger sin faglige viden og reflekterer. I skadestue/modtageafsnittet kan den studerende se eller anvende nedenstående metoder: Kliniske observationer sanser Objektive observationer BT-måling, tp-måling etc. Sygepleje Sygeplejeprocessen bruges som et grundlæggende redskab til at strukturere samt dokumentere pleje og behandling af patienten. Sygeplejeprocessen er en integreret del af EPJ Kliniske retningslinjer og instrukser (E dok.) bruges til at sikre kvaliteten og kontinuiteten af sygeplejen Sygepleje ud fra Virginia Hendersons 14 behovsområder som er integreret i EPJ VAS score anvendes til at vurdere smerteintensitet Glasgow coma scale - anvendes til at beskrive patientens bevidsthedsniveau Praksisbeskrivelser/forløbsbeskrivelser beskriver det overordnede patientforløb Patientvejledning og pjecer anvendes til at forberede patienten på undersøgelser, behandling og udskrivelse Under morgenkonference laves der fordeling af personalet i skadestue og modtagelse. Her sker der også sygeplejefaglig refleksion og diskussion af emner relateret til patienterne Udviklingsmetoder Bevidst arbejde med at implementere ny viden Organiseret undervisning og opkvalificering af personale f.eks. supervision Specialeansvarlige sygeplejersker, behandlersygeplejersker Systematiseret introduktion af nyt personale Beskrivelse af uddannelsesmæssige forhold Undervisningens organisering og tilrettelæggelse I Regionshospitalets HR afdeling er ansat en uddannelseskoordinator og fire uddannelsesansvarlige sygeplejersker til at varetage opgaverne omkring klinisk undervisning i samarbejde med de kliniske vejledere i afsnittene. Læs om klinisk undervisning på hjemmesiden: Introduktion til klinisk undervisning og klinik forberedende undervisning foregår før hvert modul og varetages af de uddannelsesansvarlige og koordinator. De uddannelsesansvarlige har ansvaret for at anvise uniformer og omklædningsrum, samt evt. at udlevere nøgler til hospitalet. Der er kliniske vejledere i afsnittet, som er ansvarlige for den kliniske undervisning. Desuden tager det øvrige personale del i den daglige vejledning. Læs om de kliniske vejledere på hjemmesiden: HR afdelingen. Uddannelse. Side 7 af 11

8 Den studerende, der skal starte på skadestue/modtageafsnittet, får tilsendt et velkomstbrev via mail ca. 14 dage før start på klinisk undervisning. Dette indeholder bl.a. navn på den kliniske vejleder og mødetider. Den første dag introduceres den studerende til afsnittet af den kliniske vejleder så vidt muligt. I løbet af de første dage afholdes en planlægningssamtale med klinisk vejleder. Den studerende bliver tilknyttet en klinisk vejleder. Vejledningen varetages primært af den kliniske vejleder med hjælp fra det øvrige personale i afsnittet. Den kliniske vejleder har sammen med den studerende hovedansvaret for uddannelsesforløbet i afsnittet. Den kliniske undervisning tilrettelægges ud fra den studerendes forudsætninger og læringsudbyttet for modulet. Der er læringstilbud både dag, aften og nat sammen med klinisk vejleder. Den studerende får tildelt én eller flere patienter afhængig af kompleksiteten og de sygeplejefaglige opgaver. Den studerende vil i samarbejde med patienten og sygeplejersken have hovedansvaret for tilrettelæggelse af et optimalt pleje- og behandlingsforløb. Den studerende vil primært blive tildelt klinisk undervisning i skadestuen. Ud over undervisning og refleksion i afsnittet er der mulighed for at følge patienten til div. undersøgelser og behandlinger på andre afsnit. Læringsmiljø /Studiemiljø Vi lægger stor vægt på at den studerende føler sig tilpas i afsnittet og er meget opmærksom på, at det sociale miljø og arbejdsfællesskabet har stor betydning for læring Vi møder den studerende som en ligeværdig person Vi arbejder ud fra en anerkendende tilgang Vi ser den studerende som en del af det team, der er i afsnittet Vi giver den studerende mulighed for at deltage aktivt i den kliniske praksis og det tværfaglige samarbejde i afsnittet Vi respekterer, at den studerende er i en læresituation, og har brug for os som rollemodeller Den studerende gives tid og mulighed for refleksion over oplevede situationer i praksis Afsnittets forventninger til den studerende: Præsenterer sig selv for personalegruppen Viser engagement og tager ansvar for egen læring Har kendskab til afsnittets patientkategori Har sat sig ind i afsnittets uddannelsestilbud Har udarbejdet skriftlige forventninger til planlægningssamtaler Bruger e-portfolien som studieredskab og som kommunikationsredskab mellem klinisk vejleder og den studerende Er bevidst om egne kompetencer, såvel faglige som personlige i sit arbejde / sin væren i afdelingen Overholder aftaler og er ærlig Giver udtryk for sin undren / kommer med tilbagemeldinger ift. plejen mv i afsnittet HR afdelingen. Uddannelse. Side 8 af 11

9 For at komme i dybden med den enkelte patient forventes det, at den studerende tager sig tid til litteratursøgning, søgning i E-dok samt udvider sin faglige viden med diverse faglitteratur. Vejlednings- og evalueringstilbud Vejledning Ved planlægningssamtalen strukturerer den kliniske vejleder i samarbejde med den studerende den kliniske undervisningsperiode i henhold til den individuelle kliniske studieplan. Ca. en gang om ugen planlægges der med en evaluerings og planlægningssamtale hvor målene for den forløbne uge evalueres og den efterfølgende uge planlægges Den studerende får dagligt før-, under- og eftervejledning. Desuden reflekterer den studerende i relation til sygeplejesituationer og træner kliniske færdigheder. Der planlægges med, at der en gang om ugen afsættes tid til refleksion over udvalgte sygeplejesituationer. Derudover er vejledning og refleksion rettet mod, at den studerende lærer at dokumentere, udvikler fagsprog, udvikler overblik og arbejder med at relatere erfaringer fra en sygeplejesituation til andre situationer Vi har ønske om at anvende empowerment evaluering som redskab ved statussamtale med teoretisk underviser Fælles refleksion som planlagt studieaktivitet afholdes med den uddannelsesansvarlige i afsnittet. Her får studerende mulighed for på tværs af afsnittene at diskutere emner og erfaringer fra klinisk undervisning Studieredskaber: E-portfolio er et obligatorisk studieredskab i den kliniske undervisning. Den indeholder en præsentations- og en arbejdsportfolio, som den studerende skriver i Individuel klinisk studieplan og ugeplaner er en del af e-portfolio Den studerende giver klinisk vejleder, uddannelsesansvarlig og teoretisk underviser adgang til e-portfolien, så de kan følge den studerendes skriftlige studiearbejde, og give skriftligt eller mundtligt tilbagemelding, for at optimere den studerendes læring Evaluering: Evaluering af den kliniske undervisning finder sted indenfor de sidste 2 uger af det kliniske forløb Den studerende modtager en mail via Sygeplejerskeuddannelsen i Viborg med oplysninger om evalueringsproceduren Den studerende drøfter sin evaluering med klinisk vejleder ved den afsluttende samtale Kliniske vejlederes sygeplejefaglige -og pædagogiske kvalifikationer Klinisk vejleder: Faglig kompetent sygeplejerske Pædagogiske kvalifikationer svarende til 9 ECTS point Indgående kendskab til sygeplejerskeuddannelsen Interesse for at vejlede/undervise Løbende kompetenceudvikling i forbindelse med temadage/møder/supervision af uddannelses ansvarlige Uddannelsesansvarlig: HR afdelingen. Uddannelse. Side 9 af 11

10 Sygeplejerske med bred klinisk sygeplejefaglig baggrund Relevant diplom, master eller kandidatgrad Vejlednings- og undervisningserfaring Løbende kompetenceudvikling i forbindelse med temadage/kurser/supervision af ekstern supervisor Gode samarbejds- og organisatoriske evner Indgående kendskab til sygeplejerskeuddannelsen Litteratur - bestemmelser og anbefalet litteratur I klinisk undervisning er pensum på sider pr. ects point. Pensum afspejler modulets læringsudbytte og bygger på praksis-, udviklings- og forskningsbaseret viden. Opgivet pensum er på 450 sider. Derudover søger den studerende selv litteratur, bl.a. i forbindelse med studieaktiviteter. Den studerende dokumenterer sit samlede pensum i e-portfolien. Birkler, Jacob (2009) Når etikken bliver synlig Klinisk Sygepleje nr.1, 23. Årgang. Side: 34-42(8). Callesen, T, m.fl (2005) Den akutte patient Munksgaard Danmark, København 1.udgave. Side:25-61(36) (ABC + monitorering), 71-79(8) (væskebehandling), (10)(shock), (15) (Bevidsthedspåvirkede pt), (6) (akutte smerter), (6) (Pt med hovedpine), (3) (Pt med fremmedlegemer), (11) (akutte øjenproblemer), (9) (brandsår). Christensen, M. og Kristoffersen, K. (2005) Anlæggelse og pleje af perifer venekatetre Sygeplejersken 04/2005, 28-30(3). Frank, Catharina et al. (2008) Patient participation in emergency care - a phenomenographic analysis of caregivers conceptions Journal of Clinical Nursing. Side: (6). Jersild, C et al (1998) Transfusionsmedicin og intravenøs væsketerapi 1 Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck. 2.udgave, 1.oplag. Side: (33), 159(1). Koblen, A. (2001) Etiske fortællinger. Sygeplejersken nr. 16/2001(7) Larsen, M D, m.fl. (2006) Medicineringsfejl ved indlæggelse på sygehus Ugeskrift for læger 168/35 side: (3). Mach-Zagal, R. Og Saugstad, T. (2009) Det ulige forhold. Sundhedspædagogik for praktikere. 3. Udg Kap. 3, 53-63(10), Kap. 4, 65-78(13) Mathar, H & Morville, A. (2006) Autonomi og informeret samtykke i sygeplejepraksis Klinisk Sygepleje nr (6). Schroeder, T, m.fl. (2004) Basisbog i Medicin og Kirurgi Munksgaard Danmark, København 3.udgave, 2.oplag. Side:49-55(7) (Væske/elektrolyt), 57-64(7) (Ernæring), (40) (Akutte patient), (41) (Reumatiske sygdomme), (91) (Ortopædkirurgi), (8) (Geriatri), (23) (Billeddiagnostisk), (5) HR afdelingen. Uddannelse. Side 10 af 11

11

Generel Klinisk Studieplan

Generel Klinisk Studieplan Generel Klinisk Studieplan Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Februar 2011 Generel Klinisk Studieplan Modul 1: Sygepleje, fag og profession Ortopædkirurgisk afdeling. Skade/modtageafsnittet

Læs mere

Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed

Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2011 Kompleks klinisk virksomhed Modulbetegnelse, tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed Modulet retter

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Akutafdelingen, omfatter følgende afsnit: Skadestuen Akutafsnit 1 (akutstuer til ambulant behandling af akutte patienter)

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed 04/2016 - Modul 11 Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed... 4 2.1 Varighed... 4 2.2 Særlige forhold...

Læs mere

Generel Klinisk Studieplan

Generel Klinisk Studieplan Generel Klinisk Studieplan For modul 1. Ortopædkirurgisk afdeling, K 2. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Ortopædkirurgisk afdeling K 2, er organisatorisk

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Regionshospitalet Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Region Midtjylland, Regions Hospitalsenheden Vest, Regionshospitalet. Øre-Næse- Hals sengeafsnit. Afsnittet

Læs mere

Generel Klinisk Studieplan

Generel Klinisk Studieplan Generel Klinisk Studieplan Modul 1: Sygepleje, fag og profession Neurologisk afsnit N09 Regionshospitalet Viborg Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Neurologisk

Læs mere

Patienterne følges efter udskrivelsen gennem livslange kontroller i afsnittene.

Patienterne følges efter udskrivelsen gennem livslange kontroller i afsnittene. Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/ Thisted Afd. Viborg Generel Klinisk Studieplan Modul 11: Kompleks klinisk virksomhed Reumatologisk afsnit R21 / R22 Regionshospitalet Viborg Juni

Læs mere

Læringsudbytte for modul 11 inklusiv beskrivelse af middel & rammer i den kliniske undervisning FAM

Læringsudbytte for modul 11 inklusiv beskrivelse af middel & rammer i den kliniske undervisning FAM Sydvestjysk Sygehus Læringsudbytte for modul 11 inklusiv beskrivelse af middel & rammer i den kliniske undervisning FAM Nedenfor kan du se hvorledes vi tænker læringsudbytterne opnået og hvilke ressourcer,

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Århus Universitetshospital, Risskov hører under Psykiatri og Social Midtjylland. Yderligere oplysning om psykiatrien i

Læs mere

Efter modulet har den studerende opnået følgende læringsudbytte:

Efter modulet har den studerende opnået følgende læringsudbytte: Efter modulet har den studerende opnået følgende læringsudbytte: 1. Selvstændigt at identificere sygeplejebehov, opstille mål, udføre, evaluere, justere og dokumentere sygepleje i samarbejde med udvalgte

Læs mere

Den daglige sygeplejefaglige ledelse varetages af en afdelingssygeplejerske og en souschef.

Den daglige sygeplejefaglige ledelse varetages af en afdelingssygeplejerske og en souschef. Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Afdeling Viborg September 2011 Generel Klinisk Studieplan Modul 1: Sygepleje, fag og profession Nyre- og infektionsmedicinsk afsnit M13-1

Læs mere

Praktiksteds- beskrivelse

Praktiksteds- beskrivelse Praktiksteds- beskrivelse for social- og sundhedsassistentelever på Fælleskirurgisk afdeling 100 Sydvestjysk Sygehus Grindsted Engparken 1 7200 Grindsted Tlf.nr: 7918 9100 Indholdsfortegnelse: 1. Præsentation

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 11 beskrivelsen... 3 Modul 11 Kompleks klinisk

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Modulbeskrivelse Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje 1 Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 11 beskrivelsen... 3 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed 15 ECTS-point...

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 4 Grundlæggende klinisk sygepleje

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 4 Grundlæggende klinisk sygepleje Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 4 Grundlæggende klinisk sygepleje Hold September 2014 Forår 2015 Revideret marts 2015. 1 Indhold Modul 4 - Grundlæggende klinisk virksomhed... 3 Klinisk

Læs mere

FAM OUH, Odense Universitetshospital. Indholdsfortegnelse

FAM OUH, Odense Universitetshospital. Indholdsfortegnelse Studieplan Sygeplejerskeuddannelsen Modul 11 Medicinsk forløb i CAP Udarbejdet af Tenna Kjær Klinisk vejleder i. 1 Indholdsfortegnelse 1. Modul 11...3 1.1 Læringsudbytte...3 2. Individuel studieplan...4

Læs mere

Generel klinisk studieplan Århus Universitetshospital, Skejby Sygehus Anæstesiologisk Intensiv Afdeling I, Afsnit 20, 30 og 40

Generel klinisk studieplan Århus Universitetshospital, Skejby Sygehus Anæstesiologisk Intensiv Afdeling I, Afsnit 20, 30 og 40 Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Anæstesiologisk- Intensiv Afdeling I består af 4 intensive afsnit (10, 20, 30 og 40), hjerteopvågningsafsnit 50, 2 observationsafsnit

Læs mere

Modul 4 Grundlæggende klinisk virksomhed

Modul 4 Grundlæggende klinisk virksomhed Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2011 Modulbetegnelse, tema og læringsudbytte Grundlæggende klinisk virksomhed Tema: Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed Modulet

Læs mere

Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse

Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2012 Modulets tema og læringsudbytte Selvstændig professionsudøvelse Tema: Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Modulet retter

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Den generelle studieplan del 2 Modul 4 Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Klinik Medicin

Sygeplejerskeuddannelsen Den generelle studieplan del 2 Modul 4 Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Klinik Medicin Sygeplejerskeuddannelsen Den generelle studieplan del 2 Modul 4 Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed Klinik Medicin Maj 2015 Indholdsfortegnelse 1. Syn på læring og overordnet tilrettelæggelse...

Læs mere

Sygepleje grundlæggende klinisk virksomhed

Sygepleje grundlæggende klinisk virksomhed MODULBESKRIVELSE - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje grundlæggende klinisk virksomhed Modulbeskrivelsen er udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje. BEK

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering P7 er den største medicinske afdeling på Regionshospitalet. Afdelingen er en intern medicinsk afdeling med plads til 40

Læs mere

Modul 10 Akut og kritisk syge patienter/borgere

Modul 10 Akut og kritisk syge patienter/borgere Uddannelse til professionsbachelor i sygepleje - et særligt tilrettelagt forløb med fritagelse af 60 ECTS-point Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2014 Modulets tema

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering hører under Region Midtjylland. Almenpsykiatrien er opdelt i en række afdelinger: Affektiv Afdeling, der består af sengeafsnittene

Læs mere

Modul 11 Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Modul 11 Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Afsnit Y5 er et sengeafsnit, der modtager patienter med maligne gynækologiske lidelser. Afsnittet er et døgnafsnit og

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering P7 er den største medicinske afdeling på Regionshospitalet. Afdelingen er en intern medicinsk afdeling med plads til 40

Læs mere

Generel Klinisk Studieplan For modul 5

Generel Klinisk Studieplan For modul 5 Generel Klinisk Studieplan For modul 5 Klinisk uddannelsessted: Ortopædkirurgisk afdeling, Regionshospitalet Herning Adresse: Gl. Landevej 61 Kontaktperson: Klinisk vejleder Anette Sønderby E-mail: bas7@ringamt.dk

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Afdeling P, Århus Sygehus, Tage-Hansens Gade, er en kirurgisk afdeling med speciale i mave-tarm sygdomme og endokrine

Læs mere

SYGEPLEJESTUDERENDE MODUL 8

SYGEPLEJESTUDERENDE MODUL 8 SYGEPLEJESTUDERENDE MODUL 8 PSYKISK SYGE PATIENTER/BORGERE OG UDSATTE GRUPPER Indhold 1. PRÆSENTATION AF ÆLDRE OG HANDICAPFORVALTNINGEN (ÆHF) 2 1.1 REHABILITERINGSFORLØB I ÆHF 3 1.2 FORLØB SINDSLIDELSE

Læs mere

BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED

BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED BILAG 1 BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED Klinisk undervisningssted Adresse Telefon til ortopædkirurgisk amb: 7918 2320 Telefon til Uddannelses og udviklingssygeplejerske: 7818 3537 Uddannelses

Læs mere

Generel Klinisk Studieplan. Generel Klinisk Studieplan. Modul

Generel Klinisk Studieplan. Generel Klinisk Studieplan. Modul Generel Klinisk Studieplan Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted April 2012 Generel Klinisk Studieplan Modul 4: Grundlæggende klinisk virksomhed Ortopædkirurgisk afdeling. Skade/modtageafsnittet

Læs mere

Uddannelses for modul 1, 2 og 4. gynækologisk obstetrisk sengeafsnit og dagkirurgisk afsnit, 2012 modul 1,2 og 4

Uddannelses for modul 1, 2 og 4. gynækologisk obstetrisk sengeafsnit og dagkirurgisk afsnit, 2012 modul 1,2 og 4 Uddannelses for modul 1, 2 og 4 gynækologisk obstetrisk sengeafsnit og dagkirurgisk afsnit, 2012 modul 1,2 og 4 1 UDDANNELSESPROGRAM FOR SYGEPLEJESTUDERENDE PÅ MODUL 1: Tema: sygepleje, fag og profession.

Læs mere

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted og af kliniske undervisningsforløb på Neonatalafsnittet på Holbæk Sygehus. 1.0. Organisatoriske og

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted og af kliniske undervisningsforløb på Neonatalafsnittet på Holbæk Sygehus. 1.0. Organisatoriske og Beskrivelse af det kliniske undervisningssted og af kliniske undervisningsforløb på Neonatalafsnittet på Holbæk Sygehus. 1.0. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold. Neonatalafsnittet (08-3) er et

Læs mere

Tema: Sygepleje, akut og kritisk syge patienter/borgere, organisering og samarbejde

Tema: Sygepleje, akut og kritisk syge patienter/borgere, organisering og samarbejde VIA Sundhed Sygeplejerskeuddannelsen Campus Holstebro Modulbeskrivelse Modul 10 Akut og kritisk syge patienter og borgere Modulbetegnelse, tema og kompetencer Tema: Sygepleje, akut og kritisk syge patienter/borgere,

Læs mere

BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED

BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED BILAG 1 BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED Klinisk undervisningssted Adresse Telefon til afdeling 263: 79 18 27 84 Telefon til uddannelses og udviklingssygeplejerske 78 18 35 37 Øre Næse Hals ambulatorium

Læs mere

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted og undervisningsforløb. Gastromedicinsk afsnit 03-5

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted og undervisningsforløb. Gastromedicinsk afsnit 03-5 Beskrivelse af det kliniske undervisningssted og undervisningsforløb Gastromedicinsk afsnit 03-5 1.0 Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Præsentation af det kliniske undervisningssted: Gastromedicinsk

Læs mere

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 11 Tema: Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 11 Tema: Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed Modulets tema og læringsudbytte Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed Modulet retter sig mod klinisk sygepleje relateret til patienter/borgere med komplekse, akutte og kroniske sygdomme. Modulet retter

Læs mere

BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED

BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED BILAG 1 BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED Klinisk undervisningssted Ortopædkirurgisk Ambulatorium og Skadeklinik, SVS Grindsted. Adresse Telefon til afdelingen: 79188285 / 79189565 Engparken 1,

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 4. Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 4. Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 4 Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 4 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modulbeskrivelse for modul 11. Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed

Modulbeskrivelse. Modulbeskrivelse for modul 11. Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Modulbeskrivelse Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Modulbetegnelse, tema og kompetencer Tema: Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed Modulet retter sig mod klinisk sygepleje relateret til patienter/borgere

Læs mere

For Operationsafsnittet, Hospitalsenheden Horsens Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

For Operationsafsnittet, Hospitalsenheden Horsens Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold VIA University College Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens Generel Klinisk Studieplan For Operationsafsnittet, Hospitalsenheden Horsens Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk

Læs mere

BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED

BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED BILAG 1 BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED Klinisk undervisningssted Adresse Telefon til afdelingen: 79 18 95 65 Ortopædkirurgisk Ambulatorium og Skadeklinik, SVS Grindsted. Engparken 1, 7200 Grindsted

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 2 og 3 Den komplekse kliniske virksomhed og selvstændige professionsudøvelse.

Modulbeskrivelse for modul 2 og 3 Den komplekse kliniske virksomhed og selvstændige professionsudøvelse. Sygeplejerskeuddannelsen Metropol Modulbeskrivelse for modul 2 og 3 Den komplekse kliniske virksomhed og selvstændige professionsudøvelse. Kvalificeringsuddannelsen Supplerende forløb 1. maj 30. november

Læs mere

Modul 8 - Sygeplejerskeuddannelsen Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

Modul 8 - Sygeplejerskeuddannelsen Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper MODULBESKRIVELSE - Sygeplejerskeuddannelsen Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Modulbeskrivelsen er udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje.

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 2. semester Regionshospitalet Randers Akutafdeling 1 Klinisk uddannelsesplan Den kliniske studieplan giver dig en præsentation af det kliniske uddannelsessted,

Læs mere

Modulbeskrivelse. 4. semester - modul 8. Hold ss2012s. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 4. semester - modul 8. Hold ss2012s. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 4. semester - modul 8 Hold ss2012s Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse INDHOLDSFORTEGNELSE MODUL 8 - PSYKISK

Læs mere

Hæmodialyseafdelingen er en satellitafdeling af dialyseafdelingen på Aarhus Universitetshospital (AUH) Skejby i Region Midt.

Hæmodialyseafdelingen er en satellitafdeling af dialyseafdelingen på Aarhus Universitetshospital (AUH) Skejby i Region Midt. Hospitalsenheden Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Hæmodialyseafdelingen på Hospitalsenheden Hæmodialyseafdelingen er en satellitafdeling af dialyseafdelingen

Læs mere

Ældreområdet. Beskrivelse af klinisk undervisningssted Modul 1, 6, 11 og 12

Ældreområdet. Beskrivelse af klinisk undervisningssted Modul 1, 6, 11 og 12 Ældreområdet Beskrivelse af klinisk undervisningssted Modul 1, 6, 11 og 12 Klinisk undervisningssted Ældreområdet Hjemme Sygeplejen Billund Kommune Adresse Nygade 29 7200 Grindsted Telefon Teamleder Ann

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Region Midtjylland, Regions Hospitalsenheden Vest, Regionshospitalet Holstebro. Øre-Næse- Hals sengeafsnit Afsnittet er

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS STUDIEPLAN. Specifik del. Dagkirurgisk Afsnit Regionshospitalet Randers. 6. semester.

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS STUDIEPLAN. Specifik del. Dagkirurgisk Afsnit Regionshospitalet Randers. 6. semester. SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS STUDIEPLAN Specifik del Dagkirurgisk Afsnit Regionshospitalet Randers 6. semester Hold September 07 Gældende for perioden 08.02.10 23.04.10 og 26.04.10 30.06.10 Indholdsfortegnelse

Læs mere

BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED Medicinsk afdeling 13 Næstved Sygehus Region Sjælland

BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED Medicinsk afdeling 13 Næstved Sygehus Region Sjælland BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED Region Sjælland Udarbejdet af: Ansvarlig klinisk underviser Dorthe Tange Medicinsk afd. 13 25/5 2011 Indholdsfortegnelse: 1. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold.

Læs mere

Udenfor afsnittet samarbejdes med radiologisk afdeling, medicinske ambulatorier, desuden samarbejdes med afdelinger i Århus, Viborg og Randers.

Udenfor afsnittet samarbejdes med radiologisk afdeling, medicinske ambulatorier, desuden samarbejdes med afdelinger i Århus, Viborg og Randers. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Medicinsk sengeafsnit 1, Lungeteam I Medicinsk sengeafsnit 1 modtages der Hjerte og lunge medicinske visiterede patienter.

Læs mere

Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2012 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Modulets tema og læringsudbytte Tema: Psykisk syge patienter/borgere og udsatte

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Center for bostøtte i eget hjem i består af 4 centre i hhv. Syd, Nord, Vest og Centrum, der har fælles ledelse ved centerleder

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Modulplan MODUL 4 Grundlæggende klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Modulplan MODUL 4 Grundlæggende klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Modulplan MODUL 4 Grundlæggende klinisk virksomhed Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 4 Grundlæggende klinisk virksomhed... 5 2.1 Varighed... 5 2.2 Særlige forhold...

Læs mere

Generel klinisk studieplan Undervisningssted: Center Møllevang Område Nord, Randers Kommune. Modul 4

Generel klinisk studieplan Undervisningssted: Center Møllevang Område Nord, Randers Kommune. Modul 4 Område Nord, Kommune Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Kommune har ca. 95.000 indbyggere. Af de 95.000 bliver ca. 7.000 serviceret af ældreområdet fordelt

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper - gældende indtil 05.02.2012 Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte

Læs mere

Generel Klinisk Studieplan

Generel Klinisk Studieplan VIA University College Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg Generel Klinisk Studieplan For modul nr. 8 For Afsnit U1 & U2 på Børnepsykiatrisk Afd. BUC Herning Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige

Læs mere

Beskrivelse af introstillinger nyuddannede sygeplejersker Sygehus Sønderjylland, Haderslev

Beskrivelse af introstillinger nyuddannede sygeplejersker Sygehus Sønderjylland, Haderslev Beskrivelse af introstillinger nyuddannede sygeplejersker Sygehus Sønderjylland, Haderslev Plads til faglig og personlig udvikling Et positivt og lærende arbejdsmiljø Udarbejdet oktober 2007/rev. december

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan. 3. semester

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan. 3. semester Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 3. semester Akut Sengeafsnit, ASA Regionshospitalet Herning Gl. Landevej 61, 7400 Herning Tlf: 78432000 1 Klinisk uddannelsesplan Den kliniske studieplan

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 12 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Medicinsk-kardiologisk afd. A består af sengeafsnit A220, akut hjerteafsnit AHA, medicinsk visitationsafsnit MVA, hjerte-

Læs mere

Modul 12 Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Modul 12 Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Afsnit Y5 er en del af Gynækologisk- Obstetrisk afdeling Y på Århus Universitetshospital, Skejby. Afsnit Y5 er et kombineret

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Fælles akut modtagelsen hører organisatorisk under Klinik Akut, som er en del af Sygehus Thy- Mors i Region Nordjylland.

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Intern klinisk prøve Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Titel: Intern klinisk prøve Fag: Sygepleje, filosofi, religion og etik, sygdomslære og farmakologi Opgavetype:

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Dialyseafsnittet er en del af medicinsk afdeling på. Den daglige sygeplejefaglige ledelse varetages af en afdelingssygeplejerske

Læs mere

Sygehus Thy-Mors. Øjenafdelingen. Generel Klinisk Studieplan. Generel Klinisk Studieplan. For modul 11; Kompleks klinisk virksomhed

Sygehus Thy-Mors. Øjenafdelingen. Generel Klinisk Studieplan. Generel Klinisk Studieplan. For modul 11; Kompleks klinisk virksomhed Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Generel Klinisk Studieplan Øjenafdelingen Sygehus Thy-Mors For modul 11; Kompleks klinisk virksomhed Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige

Læs mere

Ortopædkirurgisk Ambulatorium Slagelse Sygehus.

Ortopædkirurgisk Ambulatorium Slagelse Sygehus. Beskrivelse af det kliniske undervisningssted Ortopædkirurgisk Ambulatorium Slagelse Sygehus. Ortopæd Kirurgisk ambulatorium indg.51, stuen Slagelse Sygehus Ortopædkirurgisk Ambulatorium Ingemannsvej 18

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Infektionsmedicinsk afdeling Q modtager studerende i sengeafsnit Q1 og Q2 samt Q-ambulatorium. Afdelingen består desuden

Læs mere

2. praktik. Tema: Social- og sundhedsassistenten og det professionelle samarbejde. Kompetenceområde: Omsorg, pleje og sygepleje

2. praktik. Tema: Social- og sundhedsassistenten og det professionelle samarbejde. Kompetenceområde: Omsorg, pleje og sygepleje 2. praktik Tema: Social- og sundhedsassistenten og det professionelle samarbejde Kompetenceområde: Omsorg, pleje og sygepleje Præstationsstandard: Rutineret niveau Eleven kan planlægge og gennemføre en

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Afsnit M2 er organisatorisk placeret under Region Midtjylland, Aarhus Universitets Hospital, Risskov, Afdeling M. Afdeling

Læs mere

Generel klinisk studieplan. på Hospitalsenheden Horsens. Afdeling; Hæmodialysen Modul 12

Generel klinisk studieplan. på Hospitalsenheden Horsens. Afdeling; Hæmodialysen Modul 12 Udfold dit talent VIA University College Dato: 12. februar 2015 Generel klinisk studieplan Hospitalsenheden Horsens Afdeling; Hæmodialysen Modul 12 Med denne generelle kliniske studieplan vil vi gerne

Læs mere

Modulbeskrivelse. 2. semester - modul 4. Hold ss2013sa & ss2013sea. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 2. semester - modul 4. Hold ss2013sa & ss2013sea. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 2. semester - modul 4 Hold ss2013sa & ss2013sea Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE MODUL 4 GRUNDLÆGGENDE KLINISK VIRKSOMHED...

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Revideret 23.06.2015 Hold:bosF14 1 Indhold Studieaktivitetsmodel... 3 Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse. for. Social-og sundhedsassistentelever

Praktikstedsbeskrivelse. for. Social-og sundhedsassistentelever Praktikstedsbeskrivelse for Social-og sundhedsassistentelever Neurorehabiliteringen Engparken 1 7200 Grindsted Tlf.nr: 7918 9400 Indholdsfortegnelse 1. Præsentation af Neurorehabiliteringen 2. 2. Ledelse

Læs mere

Afsnitsprofil Hæmatologisk sengeafsnit A130H Vejle Sygehus

Afsnitsprofil Hæmatologisk sengeafsnit A130H Vejle Sygehus Afsnitsprofil Hæmatologisk sengeafsnit A130H Vejle Sygehus Oktober 2014 Indholdsfortegnelse Organisation S. 4 Afdelingsledelsen S. 4 Afsnitsledelsen S. 4 Organisationsplan for Hæmatologisk afsnit S. 4

Læs mere

Akut modtagelsen på Næstved Sygehus, modtager alle de akut indlagte patienter fra medicinsk, neurologisk, gynækologisk og urologisk speciale.

Akut modtagelsen på Næstved Sygehus, modtager alle de akut indlagte patienter fra medicinsk, neurologisk, gynækologisk og urologisk speciale. Beskrivelse af uddannelsessted: Akut Modtagelsen Næstved Sygehus Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold: 1.1 Afdelingstype: Akut modtagelsen på Næstved Sygehus, modtager alle de akut indlagte patienter

Læs mere

Modul 2 Sundhed og sygdom

Modul 2 Sundhed og sygdom Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2011 Sundhed og sygdom Modulets tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje - sundhed og sygdom Modulet retter sig mod viden om sundheds

Læs mere

Centrale kliniske problemstillinger Sygeplejen i afdelingen fungerer som primær sygepleje, og lægger stor vægt på information og vejledning.

Centrale kliniske problemstillinger Sygeplejen i afdelingen fungerer som primær sygepleje, og lægger stor vægt på information og vejledning. Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens Modul 4 For P5 - Kirurgisk afdeling, Hospitalsenheden Horsens Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Afsnit P5 er en døgnåben

Læs mere

Generel klinisk studieplan. Daghospitalet Viborg. Modul 8: Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

Generel klinisk studieplan. Daghospitalet Viborg. Modul 8: Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Daghospitalet Viborg Søndersøparken 1, kld. Daghospitalet Skive Kompagnigade 11B 8800 Viborg 7800 Skive Daghospitalet

Læs mere

Generel klinisk studieplan Aarhus Kommune Socialpsykiatri og Udsatte Voksne Center for Akut- og Opsøgende Indsatser Det Opsøgende Team.

Generel klinisk studieplan Aarhus Kommune Socialpsykiatri og Udsatte Voksne Center for Akut- og Opsøgende Indsatser Det Opsøgende Team. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering hører under driftsområdet for. Teamet er organiseret i Socialforvaltningen, som er en del af Social- og Beskæftigelsesforvaltningen

Læs mere

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 4 Tema: Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 4 Tema: Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed Modulets tema og læringsudbytte Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed Modulet retter sig mod kliniske patientsituationer og individuelle patientforløb knyttet til grundlæggende medicinsk og kirurgisk

Læs mere

Introduktion til klinisk undervisning på Hospitalsenhed Midt for sygeplejestuderende

Introduktion til klinisk undervisning på Hospitalsenhed Midt for sygeplejestuderende Introduktion til klinisk undervisning på Hospitalsenhed Midt for sygeplejestuderende Hospitalsenhed Midt HR, uddannelse Sygeplejerskeuddannelsen Klinisk undervisning og introduktion I dine kliniske undervisningsperioder

Læs mere

BESKRIVELSE AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSSTED OG AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSFORLØB

BESKRIVELSE AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSSTED OG AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSFORLØB BESKRIVELSE AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSSTED OG AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSFORLØB Region Sjælland Psykiatrien Vest Psykiatrisk Akut Modtagelse (PAM) Fælledvej indgang 42 4200 Slagelse Tlf. 58 55 93

Læs mere

Klinisk undervisning Modulbeskrivelse for modul 6

Klinisk undervisning Modulbeskrivelse for modul 6 Klinisk undervisning Modulbeskrivelse for modul 6 - Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Hold S12S Februar 2014 Februar 2014 Indholdsfortegnelse 1 Tema

Læs mere

Skade-/ modtageafsnittet er en del af Ortopædkirurgisk afdeling, Hospitalsenhed Midt (Viborg, Silkeborg, Hammel, Skive).

Skade-/ modtageafsnittet er en del af Ortopædkirurgisk afdeling, Hospitalsenhed Midt (Viborg, Silkeborg, Hammel, Skive). Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Skade-/ modtageafsnittet er en del af Ortopædkirurgisk afdeling, Hospitalsenhed Midt (Viborg, Silkeborg, Hammel, Skive).

Læs mere

Generel klinisk studieplan Undervisningssted: Områdecenter Tirsdalen Område Syd, Randers Kommune. Modul 4

Generel klinisk studieplan Undervisningssted: Områdecenter Tirsdalen Område Syd, Randers Kommune. Modul 4 Område Syd, Kommune Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Kommune har ca. 95.000 indbyggere. Af de 95.000 bliver ca. 7.000 serviceret af ældreområdet fordelt

Læs mere

Generel Klinisk Studieplan for modul 6. For Sundhedsplejen i Holstebro Kommune

Generel Klinisk Studieplan for modul 6. For Sundhedsplejen i Holstebro Kommune Den Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Campus Holstebro Generel Klinisk Studieplan for modul 6. For Sundhedsplejen i Holstebro Kommune Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering er organisatorisk under Klinik Kirurgi, som er en del af i region Nordjylland. består af gynækologisk afdeling (S5) og

Læs mere

for sosu-elever i 1. praktikperiode på Sydvestjysk Sygehus Finsensgade 35 6700 Esbjerg Akut Kirurgisk Modtagelse

for sosu-elever i 1. praktikperiode på Sydvestjysk Sygehus Finsensgade 35 6700 Esbjerg Akut Kirurgisk Modtagelse Praktikstedsbeskrivelse for sosu-elever i 1. praktikperiode på Finsensgade 35 6700 Esbjerg 79 18 21 31 1 1. Præsentation af modtager ortopædkirurgiske, parenkymkirurgiske, gynækologiske og urologiske patienter.

Læs mere

Generel klinisk studieplan Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens

Generel klinisk studieplan Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens Modul 6 Uddannelsessted: Bofællesskabet Malteriet Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Horsens Kommune har ca. 80.000 indbyggere. Af de 80.000 bliver ca. 5.000

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Retningslinjer for sygeplejestuderendes medvirken ved medicinhåndtering Indhold 1.0 Indledning... 3 2.0 Ansvarsfordeling i klinikken... 4 3.0 Delegering af medicingivning...

Læs mere

Modul 7 Relationer og interaktioner

Modul 7 Relationer og interaktioner Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i Viborg Marts 2011 Modulets tema og læringsudbytte Relationer og interaktioner Tema: Sygepleje, relationer og interaktioner Modulet retter sig mod mennesker

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering er en afdeling med landsdelsfunktion. Afdelingen modtager endvidere patienter med intern medicinske sygdomme fra lokalområdet.

Læs mere

Den generelle studieplan del 2, modul 11. Ambulatorium for børn og unge. Sygeplejerskeuddannelsen

Den generelle studieplan del 2, modul 11. Ambulatorium for børn og unge. Sygeplejerskeuddannelsen Den generelle studieplan del 2, modul 11 Ambulatorium for børn og unge Sygeplejerskeuddannelsen Modul 11 Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed Godkendt marts 2015 Generel studieplan, modul 11 i Ambulatorium

Læs mere

Læringsudbytte modul 11 studerende og mulige læresituationer i klinikken

Læringsudbytte modul 11 studerende og mulige læresituationer i klinikken Sydvestjysk Sygehus Læringsudbytte modul 11 studerende og mulige læresituationer i klinikken Afdeling 261 Kirurgisk gruppe Læringsudbytte Eksempler på læresituationer Studerendes noter 1. Selvstændigt

Læs mere

Radiografuddannelsen Den generelle studieplan del 2 Modul 6

Radiografuddannelsen Den generelle studieplan del 2 Modul 6 Radiografuddannelsen Den generelle studieplan del 2 Modul 6 Oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1. Uddannelsesmæssige forhold i Medicinsk Center... 2 1.1 Syn på læring... 2 2. Læringsmuligheder... 3 3. Vejledende

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering er en afdeling med landsdelsfunktion. Afdelingen modtager endvidere patienter med intern medicinske sygdomme fra lokalområdet.

Læs mere