Indholdsfortegnelse. Side. Generelle bemrkninger 3. Hovedoversigt 9. Bevillingsoversigt udskrevet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse. Side. Generelle bemrkninger 3. Hovedoversigt 9. Bevillingsoversigt udskrevet"

Transkript

1 7c p z III C m C 0 LD CD 0 CD (I) -h 0 - C UJJ C 0 CD rr M C w C

2 1 Indholdsfortegnelse Side Generelle bemrkninger 3 Hovedoversigt 9 Bevillingsoversigt udskrevet hovedkontoorden: Hovedkonto 0, Byudvikling, bolig- og 15 ml Ij øfo ran sta Itn in g e r Hovedkonto 1, Forsyningsvirksomheder my. 21 Hovedkonto 2, Transport og infrastruktur 22 Hovedkonto 3, Undervisning og kultur 25 Hovedkonto 4, Sundhedsomrdet 41 Hovedkonto 5, Sociale opgaver og beskftige)se my. 44 Hovedkonto 6, Fllesudgifter og administration my. 85 Hovedkonto 7-8, Renter, tilskud, udligning, skatter, 99 balanceforskydninger my. Tvrgende artsoversigt 105 Investeringsoversigt (kommunens anigsvirksomhed) 109 Takstoversigt 115 Bevillingsniveau, DRIFT 125 Resultatopgørelse 129 Den kirkelige ligning 133 Lneramme 137 Bevillingsregler 141 De specielle bemrkninger til Budget 2013 kan ses pa Struer Kommunes hjemmeside.

3 r.j

4 CD CD -I CD CD -I

5 4 Generelle bemrkninger Forsiag til budget for 2013 og budgetoversiag for 2014, 2015 og 2016 er udar bejdet peroden fra marts til september Forsiaget er udsendt til Byrdets medlemmer den 7. september Byrdets budgetbehandlinger er fastlagt siedes: 1. behandling 18. september behandling 9. oktober 2012 Budgettet bygger p følgende generelle forudstninger: 1. Befolkningsudvikling Pr. 1. januar 2012 var der indbyggere i Struer Kommune. P grundlag af befolkningsprognose udarbejdet i marts 2012 forventes kommu nens indbyggertal i perioden at udvikie sig siedes: 1. januar januar januar januar januar januar Regeringsaftalen om den kommunale okonomi Regeringen og KL indgik den 10. juni 2012 en aftale om kommunernes økonomi for Aftalen kan ses p kommunens hjemmeside.

6 grundsalg, for vil 5 3. Driftsbudgettet Driftsbudgettet er fremkommet sâledes: kr. Struer Kommunes nettodriftsudgifter 2013 i henhold til budgettet Ci 2012 priser) Pris- og Iønstigning fra 2011/2012 tel 2013 henhold til KL s budgetvejledning Budgetndringer I henhold tel Budgetdirektiv 2013: Serviceudgifter Udgifter defineret som overførsler 119 Brugerbetalte omrder og flleskommunale omrder 132 Konsekvens af forventede ndringer folketallet Budgetndringer I øvrigt 103 ndringer efter Byrdets budgetseminar den august IEndringer vedtaget ved anden behandlingen af budgettet den 9. oktober Netto driftsudgifter AnIgsbudgettet AnIgsbudgettet for 2013 omfatter: kr. Anlgsudgifter Indtgter - anlgstilskud my Netto anigsudgifter Budgettet for jordforsyning er baseret p, at der af kommunen byggemodnes følgende til boliger og erhverv: Boliggrunde (parcel- og r kkeh use) Antal hektar erhvervsgrunde Byggemodningens omfang - svel boliggrunde som erhvervsgrunde - Iøbende blive afpasset efter den aktuelle eftersporgsel p grunde. dog

7 svarende 6 5. Optagelse af Ian hen- Budgettet er baseret p maksimal udnyttelse af kommunens lneadgang i hold til lnebekendtgørelsen samt modtagne dispensationer. Der regnes med Ineoptagelse til følgende forml: Energibesparende foranstaltninger Byfornyelse Arealerhvervelser Kommunale almene plejeboliger Investeringer p kvalitetsfondsomrderne (skoler, dagpasning og ldre) Ln lay Iikviditet 6. Generelle tilskud my. Tilskuddet, der er baseret p statsgaranteret udskrivningsgrundlag, er budgette ret siedes I 2013: kr. Udligning og generelle tilskud: Kommunal udligning Statstilskud til kommuner Udligning selskabsskat Udligning 09 tilskud vedrørende udlndinge Srlige tilskud: Det srlige ldretilskud (generelt lgft) Det srlige tilskud til ldre (styrket kvalitet) Tilskud til mindre øer Besk&ftigelsestilskud Beskftigelsestilskud, efterregulering vedr Tilskud vecirørende kvalitetsfondsomrderne Tilskud til bedre dagtilbud Betaling til Regionen: Udviklingsbidrag I alt Skatter Budgettet er baseret p en udskrivningsprocent p 24,9 - ti satsen 2012 og en grundskyldspromille p 22,9 hvilket er 1,65 promille over satsen i Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag, som udgør 3.232,1 mio. kr., er grundlaget for det provenu, der er indregnet i budget I forhold til 2012 er det statsgaranterede udskrivningsgrundlag steget med 187 mb. kr. For rene 2014, 2015 og 2016 er indregnet provenu af selvbudgetteret udskriv ningsgrundlag. 8. Forbrug af Iikvide aktiver Budgettet er baseret p et netto kasseforbrug p 97,6 mb. kr. over den kom mende 4-rs budgetperbode, heraf 12,8 mio. kr. i 2013.

8 - entreprenør- - øvrige 7 9. Budgetoverslagsârene Budgettet er baseret p en undret beskatningsprocent og grundskyldspromille I forhold til Anvendte skon over pris- 09 Ionudviklingen Gennemsnitlig stigning i pct.: Løn 1,44 2. Varer (ekskl. energi) 1,54 3. Fremmede tjenesteydelser: og hndvrker ydelser tjenesteydelser 1,90 4. Energi (ei/varme/olie/benzin) 1,10 5. Tilskud og overførsler 1,60 Sammenvejet pris- og Iønstigning 1,50 1,80 1,80 1, Skatteforudstninger my. Statsgaranteret udskrivningsgrundlag I 3.232, , , , og selvbudgetteret udskrivnings grundlag fra 2014 (mb. kr.) Udskrivningsprocent 24,9 24,9 24,9 24,9 Budgetteret indkomstskat (1.000 kr.) Budgetteret grundvrdi (1.000 kr.) Landbrugsjord øvrige Grundskyldspromblle: Landbrugsjord 7,200 7,200 7,200 7,200 øvrige 22,900 22,900 22,900 22,900 Budgetteret grundskyld (1.000 kr.)

9 hvor Forventet Iikviditet Belob i kr Forventet kassebehoidning ved a rets 13. Kommunens gid, omfang 09 udvikling Beløb I kr Forventet gld ved rets start Lneoptagelse Afdrag / kursregulering I alt Herafudgør Ian UI ldreboii ger/plejeboliger - ydelserne betales af beboere og staten 14. MeIIemvrende med kommunale forsyningsvirksom heder Med udgangspunkt i budget forventes kommunens meliemvrende med forsyningsvirksomhederne at udvikie sig sledes: Ved ârets slutning beløb I 2012 L000 kr. Spildevandsanlg Genbrugsordning øvrig affaldshndtering I alt Positive beløb er kommunens tilgodehavende hos den enkelte forsyningsvirk somhed. Spildevandsomrdet er selskabsgjort pr. 1. januar Det betyder at omrdet fremover ikke indgr kommunens budget. Kommunens tilgodehavende afvikles over 10 r.

10 9 Hovedoversigt til budget Hovedoversigt til budget, der er fierrig, har til formi p den ene side at give politikerne et summarisk overblik over den aktivitetsmssige og finansielle udvikling i de kommende r samt medvirke til Iøsningen at oplys ningsopgaven over for borgerne og p den anden side at give staten mulighed for umiddelbart efter bud getvedtagelsen at f et summarisk overblik over de kommunale budgetter. Hovedoversigten er opstillet i følgende orden: A. Driftsvirksomhed B. Anlgsvirksomhed C. Renter D. Balanceforskydninger E. Afdrag p In F. Finansiering Summen at posterne A til E finansieres under et at post F.

11 10 Hovedoversigt Hele kr Udgifter Indtgter Udgifter Indtgter 0. Byudvikl., bolig og miljø Heraf refusion Forsyningsvirksomheder mv Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Heraf refusion Sundhedsomrdet Sociale opgaver og beskftigeise Heraf refusion Fllesudgifter og administration Heraf refusion A. DRIFTSVIRKSOMHED I ALT Heraf refusion Byudvikl., bolig og miljø Forsyningsvirksomheder my. 2. Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Sundhedsomrdet Sociale opgaver og beskftigelse FlIesudgifter og administration 0 0 B. ANLGSVIRKSOMHED MV. I ALT PRIS-/L0N-STIGNINGER C. RENTER øvrige balanceforskydninger D. BALANCEFORSKYDNINGER E.AFDRAGPALAN SUM (A + B + C + D + E) og P/L Forbrug af likvide aktiver Optagne ln Tilskud og udligning Refusion af købsmoms Skatter F. FINANSIERING I ALT BALANCE

12 11 Hovedoversigt Hele kr Udgifter Indtgter Udgifter Indtgter 0. Byudvikl., bolig og miljø Heraf refusion Forsyningsvirksomheder m.v Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Heraf refusion Sundhedsomrdet Sociale opgaver og beskftigeise Heraf refusion FIlesudgifter og administration Heraf refusion A. DRIFTSVIRKSOMHED I ALT Heraf refusion Byudvikl., bolig og miljø Forsyningsvirksomheder my. 2. Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Sundhedsomrdet Soci&e opgaver og beskftigeise FIIesudgifter og administration 0 B. ANL,GSVIRKSOMHED Mv. I ALT PRIS-/L0N-STIGNINGER C. RENTER øvrige balanceforskydninger D. BALANCEFORSKYDNINGER E. AFDRAG PA LAN SUM (A + B + C + D + E) og P/L Forbrug af Iikvide aktiver Optagne In Tilskud og udligning Refusion af købsmoms Skatter F. FINANSIERING I ALT BALANCE

13 zi

14 13 Bevillingsoversigt Positive tal er udgifter og negative tal er ndtgter. For s vidt angr hovedkonto 0-6, drift, er tallene vist 2012 prisniveau. Tallene vedrørende hovedkonto 7-8 er vist i priser aits i rets prisniveau. Iøbende

15

16 Teknisk 15 Hele kr. - i 2013 priser Budget oversiag oversiag oversiag Struer Kommue, netto driftsudgifter i alt Vi Byudvikling, bolig- og miljoforanstaltninger , Jordforsyning Ubestemte formal Arealer i Struer by XG Peter Bangs Vej 102 XG Peter Bangs Vej 102 XG Peter Bangs Vej 102 uden XG overfø rsel Landbrugsjord XG Landbrugsjord vedligeholdelse XG Landbrugsjord leje XG Diverse jordleje XG Faste ejendomme Fllesformál Ejendomme, flles formal XG Vedligeholdelse at kommunale ejendomme XG Vedligeholdelsesarbejder XG Energikontrakter/foranstaltni nger XG Energikontrakter/foranstalt XG finger ?Endret bygningsdriftxg25ioo621o rammebesparelse Yderligere effektivisering bygn.drift XG Puije til vadligeholdelse komm.bygninger XG Offentlige toiletter XG Toiletterog bygninger XG Fast ejendom XG Drift at toiletter XG Tilskud lii toiletter - Jegindo Havn XG Teknisk Drift og Anlg øvrige opgaver Administrationsudgifter Tek.drift - Kommunal Bygninger Flles Grunda og bygninger Budgetregulering Tek.dritt - Service, Adm Personale Administrationsudgifter IT, inventar og materiel Diverse Beboelse Beboelsesejendomme XG Boliger i Struer by XG Gimsinghovedvej 6 XG Driftsudgifter- og indtgter XG Hjermvej 67 XG

17 16 Hele kr. - i 2013 priser Budget oversiag oversiag oversiag Drittsudgitter- og indtgter XG Norregade 25 XG Driftsudgifter- og indtgter XG Skolegade 16 XG Driftsudgifter- og indtgter XG Boliger i Asp/Linde XG Langhojvej 29b XG Drittsudgitter- 09 indtgter XG Boliger vedr. tlygtninge XG Boliger IN midl.boligplac.flygtn. 003 Udg.Iejetab 09 garanti flygtninge 093 Betaling midl.boliger flygtninge XG XG XG Refusion tlygtn. lejetab Og XG garanti -57 Struer Kommune Kontoplan Betaling offentlige myndigheder Tek. drift af ovrige bygninger Tek.drift - BofIlesskabet No rregade Grundeogbygninger Tek.drift - BofIIesskabet Skolegade Grundeogbygninger Erhvervsejendomme Peter Bangs Vej 104 XG Helsehuset XG Andre taste ejendomme Andre taste ejendomme XG Gimsinglundvej 3 XG Gimsinglundvej 3 XG Forsikringer my. XG øvrige omkostninger XG Rengoring XG Opvarmning, el og vend XG Vedligeholdelse XG Vedligeholdelse at udenomsarealer XG Slettet XG Rosenvnget 2 (tidl. Børneh. Solsikken) XG Driftsudgitter og indtgter XG Valmuevej 2 (tidl. Borneh. Dyrefryd) XG Driftsudgifter 09 indtgter XG Kulturhus Hvidbjerg, Skolegade 2 XG Driftsudgifter 09 indtmgter XG Senderlandsgade 5, Hvidbjerg XG Sonderlandsgade 5, Hvidbjerg XG Drittsudgitterog indtgter XG

18 17 Hele kr. - i 2013 priser Budget oversiag oversiag oversiag Skolegade 5A og 5B XG Vedligeholdelse XG Varme el og vand XG Renovation XG Forsikringer my. XG Rengaring XG Alarmer skat my. XG Skrnten 4 (Aalkjrsminde) XG Driftsudgifterog indtgter XG Driftsudgifter og indtgter XG Indbetalt a conto energiforbrug XG Fabriksvej 13- toldmoms Andre taste ejendomme XG Fabriksvej 13 (SKAT Hovedcentret) XG Leasingydelser XG Skattecentrets andel XG Drift til fordeling jf. aftale XG Ejendomsvedligeholdelse XG Snerydning XG Vedligeholdelse at udenomsarealer XG Energiforbrug XG Betaling for varme XG Forsikringer XG Betalingforforsikringer XG Ejendomsskatter XG Betaling for ejendomsskatter u/moms Betaling for ejendomsskatter rn/moms Administration og teknisk bistand Betaling for adm./teknisk bistand XG XG XG XG Betalingfra Skattecentret XG Fabriksvej 13 (SKAT, Midtjylland) XG Leasingydelser XG Leasingydelser vedr. ombygning Udv. vedligeholdelse 09 installationer Udv. vedligeholdelse 09 installationer Betaling fra SKAT, Midtjylland XG XG XG XG Vedligeholdelse af ejendom XG Forsikringer my. XG Ejendomsskatter my. XG Administration og teknisk bistand Betaling forsikr., ej.domsskat, adm. my. Huslejebetaling fra SKAT, Midtjylland XG XG XG Tek. drift at ovrige bygninger

19 Aktiviteternes Skolegade 18 Hele kr. - i 2013 priser Budget oversiag oversiag oversiag Tek.drift - Hus Diverse Grunde og bygninger Tek.drift- Kulturhuset Thyhoim Grunde og bygninger Tek.drift - 5AIB (Borgerskole) Diverse Grunde og bygninger Byfornyelse Byfornyelse XG Udgifter til byfornyelse XG Driftssikring at boligbyggeri Driftssikring at boligbyggeri XG Stotte Iii opforelse at boliger XG Lejetab ved fraflytning XG Tab pa garantier realkreditlãn XG Fritidsomráder Grønneomraderog naturpladser Kolonihaver XG Driftsudgifterog indtgteruden moms XG Park Vej drift Diverse Legepladser XG Grundejerforeningslegeplads XG Fritidsfaciliteter Stadion og idrtsanig Drift at hailer XG Hjerm Hallen XG Langhøjhallen XG Tottum Hallen XG Struer Hallerne XG Vejrum Fritidscenter XG Midtpunktet Thyhoim XG Fritidacenter Struer, afledt drift XG StruerSvommehal XG Bremdal Aktivitetscenter XG ldrtsanig XD Idrtsparken XD Bygninger OQ omkldningsrum XD Pleje af grs og beplantning XD Opkridtning XD øvrige Struer XD Pleje at gras 09 beplentning XD Opkridtning XD Thyholm XD

20 19 1-lele kr. - i 2013 priser Budget oversiag oversiag overslag Pleje at grs 09 beplantning XD Opkridtning XD Andre fritidsfacihteter Andre fritidsfaciliteter XG Omkldningsbygninger XG Omkldningsrum Hjerm Sportsplads OmkIdningsrum Toftom Hallen Omkldningsrum Diverse vedr. kommunale omklmdningsrum XG XG Hovvej 4 XG XG Skøjtebanen XG Forsikringer XG øvrige driftsudgifter XG Naturbeskyttelse Naturforvaltningsprojekter Naturbeskyttelse XG Naturforvaltningsprojekter XG Naturpleje mm. XG Diverse materialer XG Formidling, konsulentbistand XG mm Natura Naturbeskyttelse XG Nature 2000 XG Pleje at Natura 2000-arealer XG Diverse materialer XG Konsulentbistand XG VandIobsvsen Vedligeholdelse at vandløb Vandlob, vedligeholdelse XG Oprensning XG Pravetagning my. XG Konsulentbistand XG Kanalen mellem Kilen og Struer bugt Regulativer, at vandlob afmrknirig XG XG Bidrag for vedligeholdelsesarbejde mv. Benkjr Pumpelaug, driftsudgifter/indt. XG Miljebeskyttelse m.v Jordforurening Jordforurening XG rbare Brbare batterier batterier XG Indsamling m.m. (betaling til NVR) XG Indsamling m.m. (betaling til NVR) XG Drittsadministration (NVR) XG Personaleforbrug (Genbrugsstationen) XG

21 virksomheder virksomheder - 20 Hele kr. - I 2013 priser Budget oversiag oversiag oversiag Administrationsudgitter XG Miljotilsyn - MIljøtiIsyn XG Godk./tilsyn brugerbet.pligtige virks. XG øvrig planigning, undersagelser, tilsyn mv. øvrig planigning, tilsyn my. XG PIanlgning, undersegelser my. XG Forureningsundersogelser XG Vandindvinding, tilsyn, indsatsplaner XG Konsulentbistand XG Betaling til Miljøcenter Vestjylland XG Indfangning at vilde katte XG Danmarks Miljoportal XG Vandindvinding. tilsyn, indsatsplaner Vandindvinding, tilsyn, indsatsplaner Afgiftsbelagte kommunale opgaver XG XG XG Diverse udgitterog indtgter Skadedyrsbekmmpelse Skadedyrsbekmpelse XG Rottebekmmpelse XG Administration XG Indtgter XG Redningsberedskab Redningsberedskab Betaling til Faicks Redningskorps XG Betaling til Faicks Redningskorps Falck Redningskorps, kommuneabonnement Faicks Redningskorps, kommuneabonnement XG XG XG Faick, betaling vedr. SINE XG Faick, betaling vedr. SINE XG Indtgtsgivende ydelsar XG Forurening XG Kursusvirksomhed XG Kommandocentral, oft.beskytt.anig my. XG Kommandocentral, oft.beskytt.anlmg my. XG Forebyggelse XG Ledelse og administration XG Ledelse og administration XG SrydeIser XG SrydeIser XG Tekniske installationer XG Brandhaner XG Redningsberedskab Personale

22 Hele kr. - i 2013 priser Budget oversiag oversiag oversiag Materiale- og aktivitetsudgifter Administrationsudgifter IT, inventar og materiel Diverse Forsyningsvirksomheder mv Affaldshándtering Generel administration Affaldshándtering, FIIes formal XG Administrative opgaver XG Erhverv XG TVtag, affaldsplan XG Gebyrfra erhverv XG Intern opgavelosning XG Ekstern opgavelesning XG NVRaftaid i/s XG NVRaffald i/s XG National regulativ- og affaldsdatabase XG Private husstande XG Intern opgavelosning XG Ekstern opgaveløsning XG NVRaffald i/s XG NVRaftald i/s XG Gebyr fra private husstande XG National regulativ- og at f aldsdatabase XG Ordninger for dagrenovation restaffald Ordninger for dagrenovation XG Betaling til NVRaffald I/S XG Betaling til NVRaffald I/S XG Administrationsudgifter XG Renter at meiiemvrende XG Ovrige indtgter XG Renovationsafgifter XG Ekstra skke XG SaIg af ekstra skke XG Ordningerforstorskraldog haveaffaid Ordninger for sforskrald og haveaffaid XG Indsamling storskrald 09 haveaffaid XG Indsamling storskrald 09 haveaffaid XG Affaldsbortskaffelse XG Affaldsbortskaffelse XG Gebyr for genanvendelsesordninger XG Resultatudligning forrige ár XG Administrationsudgifter XG Renter at meilemvrende XG Ordriingerforglas, papirog pap

23 22 Budget- Budget- Hele kr. - i 2013 prlser Budget oversiag oversiag oversiag Budget Indsamling af glas, tlasker my. XG Indsamling at pap, papir, aviser my. Gebyrfor genanvendelsesordninger XG XG Emballagebeholdere XG Drittsudgitter Containere papir, metal XG Administrationsudgitter XG Genbrugsstationer Genbrugsstation XG Containere XG Bortskatfelse at jord XG Losseplads og forbrndingsatgift Losseplads- og forbrndingsatgitt XG XG Information XG Farligt atfald XG Statsafgift XG Administrationsudgifter XG Administrationsudgifter XG Renter af mellemvrende XG Gebyr tor genanvendelsesordninger Saig af genanverictelige materialer XG XG Diverse saig XG Erhvervs andel af genbrugspladsens drift XG Genbrugsstation - toldmoms Personale Materiale- 09 aktivitetsudgifter Administrationsudgitter IT, inventar og materiel Diverse Grundeogbygninger øvrige ordninger 09 anlg Genbrugsbutikken XG Genbrugsbutikken XG Genbrugsøerved boligforeninger Genbrugsøerved boligforeninger XG XG Gebyr tor øvrige ordninger XG Erhvervsaffald XG Erhvervsaftaldsgebyrer XG Genbrugspladsdritt erhverv XG Renter at meilemvrende erhvervsatfaid XG Renter at meilemvrende XG Administrationsudgifter XG Transport og infrastruktur FIIes funktioner FmIIes tormál

Budget 2014 Budgetoverslag for 2015-2017

Budget 2014 Budgetoverslag for 2015-2017 Budget 2014 Budgetoverslag for 2015-2017 1 Indholdsfortegnelse Side Generelle bemærkninger 3 Hovedoversigt 9 Bevillingsoversigt udskrevet i hovedkontoorden: Hovedkonto 0, Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

Læs mere

Budgetforslag 2014 Budgetoverslag for 2015-2017

Budgetforslag 2014 Budgetoverslag for 2015-2017 2014 for 2015-2017 1 Indholdsfortegnelse Side Generelle bemærkninger 3 Hovedoversigt 9 Bevillingsoversigt udskrevet i hovedkontoorden: Hovedkonto 0, Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Hovedkonto

Læs mere

Aftaleholder Thyholm Skole 16.681.904 16.681.910 16.681.910 16.681.910. Thyholm Skole 1520040001 16.681.904 16.681.910 16.681.910 16.681.

Aftaleholder Thyholm Skole 16.681.904 16.681.910 16.681.910 16.681.910. Thyholm Skole 1520040001 16.681.904 16.681.910 16.681.910 16.681. Børne- og Uddannelsesudvalgets basisbudget - -prisniveau Budgetforslag Samlet resultat 334.982.387 332.989.296 331.599.019 331.599.019 32201 Folkeskoler 144.153.655 143.539.151 143.527.886 143.527.886

Læs mere

Børne- og Uddannelsesudvalgets basisbudget

Børne- og Uddannelsesudvalgets basisbudget Børne- og Uddannelsesudvalgets basisbudget - Samlet resultat Budgetforslag 333.662.667 330.678.504 329.221.176 329.223.256 032201 Folkeskoler 135.585.190 133.603.115 132.988.708 132.988.709 Aftalerholder

Læs mere

Korr. Budget. 002205 Ubestemte formål -371.498-93.878-277.620 0. Peter Bangs Vej 102 - brugerbetatl XG-1010022060-00026 418-418

Korr. Budget. 002205 Ubestemte formål -371.498-93.878-277.620 0. Peter Bangs Vej 102 - brugerbetatl XG-1010022060-00026 418-418 Teknik- og Miljøudvalgets budgetopfølgning pr. 1. april 2015 Udgifter uden overførselsadgang Bilag 3 Teknik og Miljøudvalget Boliger og byudvikling 23.129.038 7.765.908 15.363.130 631.962-807.259 1.718.802-2.154.563-83.182

Læs mere

Budgetforslag 2013 Budgetoverslag for 2014-2016

Budgetforslag 2013 Budgetoverslag for 2014-2016 Budgetforslag 2013 Budgetoverslag for 2014-2016 1 Indholdsfortegnelse Side Generelle bemrkninger 3 Hovedoversigt 9 Bevillingsoversigt udskrevet i hovedkontoorden: Hovedkonto 0, Byudvikling, bolig- og 15

Læs mere

Budget 2012 Budgetoverslag for 2013-2015

Budget 2012 Budgetoverslag for 2013-2015 Budget 2012 Budgetoverslag for 2013-2015 1 Indholdsfortegnelse Side Generelle bemærkninger 3 Hovedoversigt 9 Bevillingsoversigt udskrevet i hovedkontoorden: Hovedkonto 0, Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

Læs mere

Budgetforslag 2015 Budgetoverslag for 2016-2018

Budgetforslag 2015 Budgetoverslag for 2016-2018 2015 for 2016-2018 1 Indholdsfortegnelse Side Generelle bemærkninger 3 Hovedoversigt 9 Bevillingsoversigt udskrevet i hovedkontoorden: Hovedkonto 0, Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Hovedkonto

Læs mere

Struer Kommune, uforbrugte bevillinger i 2014 - til genbevilling i 2015

Struer Kommune, uforbrugte bevillinger i 2014 - til genbevilling i 2015 Børne- og Udannelsesudvalget Folkeskoler Skole IT 1010010211-1.237.436-1.237.436-1.237.436 0 0 Vedligeholdelse af ejendomme (Teknisk Drift og Anlæg) xg-2510060101-00013 Teknisk drift, skoler, (Teknisk

Læs mere

Børne- og Uddannelsesudvalgets budgetopfølgning pr. 1. juli 2017

Børne- og Uddannelsesudvalgets budgetopfølgning pr. 1. juli 2017 Børne- og Uddannelsesudvalgets opfølgning pr. 1. juli 2017 Positiv beløb = mindreudgift Udgifter uden overførselsadgang Børne- og Uddannelsesudvalget i alt Folkeskolen 18.883.557 35.570.720 16.687.163

Læs mere

Teknik- og Miljøudvlgets budgetopfølgning pr. 1. april 2012

Teknik- og Miljøudvlgets budgetopfølgning pr. 1. april 2012 4.672.055 21.193.401 16.521.346 100.000 Boliger og byudvikling -8.650 202.884 211.535 0 002510 Fælles formål 266.189 266.189 0 Ejendomme, fælles formål Ændret bygningsdrift - rammebesparelse 266.189 266.189

Læs mere

Budgetforslag 2016 Budgetoverslag for 2017-2019

Budgetforslag 2016 Budgetoverslag for 2017-2019 2016 for 2017-2019 1 Indholdsfortegnelse Side Generelle bemærkninger 3 Hovedoversigt 9 Bevillingsoversigt udskrevet i hovedkontoorden: Hovedkonto 0, Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Hovedkonto

Læs mere

Hovedoversigt til regnskab

Hovedoversigt til regnskab z III C m tjj ci) (0 (n FU CD (j 0) 0 7c 1J U CD C p Indhold Side Hovedoversigt 3 Finansiel status 5 Regnskabsoversigt 7 Statusbalance 89 Ejendomsfortegnelse 103 AnIgsarbejder: 111 AnIgsregnskaber afsluttet

Læs mere

Sundhedsudvalgets basisbudget 2015-2018

Sundhedsudvalgets basisbudget 2015-2018 Sundhedsudvalgets basisbudget - -prisniveau Budgetforslag Samlet resultat 116.587.080 116.585.600 116.560.348 116.560.348 046281 Aktivitetsbestemt medfin. Sundhedsvæs. 007 Genoptræning under indlæggelse

Læs mere

Struer Kommune, uforbrugte bevillinger i til genbevilling i 2016 Bilag 2

Struer Kommune, uforbrugte bevillinger i til genbevilling i 2016 Bilag 2 Børne- og Udannelsesudvalget Folkeskoler Skole IT 1010010211-52.000-52.000-52.000-1.237.436-1.237.436 Vedligeholdelse af ejendomme (Teknisk Drift og Anlæg) xg-2510060101-00013 Teknisk drift, skoler, (Teknisk

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

Sundhedsudvalgets basisbudget 2016-2019

Sundhedsudvalgets basisbudget 2016-2019 Sundhedsudvalgets basisbudget - -prisniveau Budgetforslag Samlet resultat 116.587.080 116.585.600 116.560.348 116.560.348 46281 Aktivitetsbestemt medfin. Sundhedsvæs. 006 Overenskomstforhandl. med PLO

Læs mere

A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 69 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 28.702-11.832 28.479-11.832 27.929-11.832 26.679-11.832 Heraf refusion -63-63 -63-63 Jordforsyning 0022 271-1.018-179 -1.018-629 -1.018-1.779-1.018

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalgets budgetopfølgning pr. 1. juli 2017

Kultur- og Fritidsudvalgets budgetopfølgning pr. 1. juli 2017 Kultur- og Fritidsudvalgets opfølgning pr. 1. juli 2017 Positiv beløb = mindre udgift Udgifter uden overførselsadgang Kultur 11.170.082 15.874.838 4.704.756 7.138 003231 Stadion og idrætsanlæg 4.198.060

Læs mere

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015 Opgørelser af driftsoverførsler til 13-04- Oprindeligt til Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 283.088 293.701 261.072 32.629 18.025 0 18.025 Udvalget for Læring 804.555 826.049 812.262 13.787

Læs mere

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler til 2018 pr. udvalg 06-04-2018 Sammendrag budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2018 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 301.967 306.119 283.135

Læs mere

Økonomi og Løn/26-02-2014/hs 1

Økonomi og Løn/26-02-2014/hs 1 Sundhedsudvalget 113.463 107.832 112.36.102 4.432 Sygehusbehandling og genoptræning 89.574 82.797 82.975-6.598 56 046281 Aktivitetsbestemt medfinansiering afsundhedsvæsenet 77.689 71.592 71.592-6.098 77.689

Læs mere

Budget 2015 Budgetoverslag for 2016-2018

Budget 2015 Budgetoverslag for 2016-2018 2015 for 2016-2018 1 Indholdsfortegnelse Side Generelle bemærkninger 3 Hovedoversigt 9 Bevillingsoversigt udskrevet i hovedkontoorden: Hovedkonto 0, Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Hovedkonto

Læs mere

.3 Ejendomsskatter og alarmsystemer -22.175-22.175-22.175-22.175. /1 032214 Ungdommens uddannelsesvejledning -82.637-82.637-82.637-82.

.3 Ejendomsskatter og alarmsystemer -22.175-22.175-22.175-22.175. /1 032214 Ungdommens uddannelsesvejledning -82.637-82.637-82.637-82. ndringer samlede regulering Børne 09 Uddannelsesudvalget, budgetndringer, finansiering my. Budget 20162019 serviceudgifter Kr. i 2016 prisniveau Bilag 1 Negative beløb = mindreudgifter 2016 2017 2018 2019

Læs mere

Indhold. Side. 137 afsluttet i 2014 138 139 140 Garantiforpligtelser 141 Oversigt over overførte uforbrugte bevillinger 143

Indhold. Side. 137 afsluttet i 2014 138 139 140 Garantiforpligtelser 141 Oversigt over overførte uforbrugte bevillinger 143 p U z III U I C m U, CD CD (D Cr) 0 N) C Indhold Side Hovedoversigt 3 Finansiel status 5 soversigt 7 Statusbalance 105 Ejendomsfortegnelse 121 oversigt 129 AnIgsarbejder: AnIgsregnskaber Igangvrende anigsarbejder

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning -29-29 -29-29 25 Faste ejendomme 1.856-307 1.856-307 1.856-307 1.856-307 28 Fritidsområder 3.324-26 3.324-26

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalgets regnskab 2015 Forbrug Oprindeligt budget

Kultur- og Fritidsudvalgets regnskab 2015 Forbrug Oprindeligt budget Kultur- og sudvalgets regnskab Forbrug Oprindeligt 1.000 kr. Positiv beløb = mindre udgift Kultur- og sudvalget Kultur 34.861 35.966 35.003 142-734 34.861 35.966 35.003 142-734 003231 Stadion og idrætsanlæg

Læs mere

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner Hovedoversigt til budget 28 Regnskab 2006 Budget 2007 Budget 2008 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) miljøforanstaltninger......................... 13.459

Læs mere

Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler 2015 til 2016 pr. udvalg

Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler 2015 til 2016 pr. udvalg Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler til 2016 pr. udvalg 08-04-2016 budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2016 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 300.374 311.156 275.864 35.292

Læs mere

Personaleoversigt 2012

Personaleoversigt 2012 Hovedkonto 0 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 002510 Fælles formål 2510080101 Tek.drift - Kommunal Bygninger Fælles 0,45 38 2510080102 Tek.drift - Rengøring Struer Kommune 16,73 5.170 2510080103

Læs mere

Budget 2016 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune

Budget 2016 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune Budget2016 Budget ov er s l ags år2017-2019 Indholdsfortegnelse Borgmesterens forord... 5 Hovedoversigt... 7 Resultatopgørelse... 9 Bevillingsoversigt... 11 Investeringsoversigt... 13 Artsoversigt... 15

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 198-29 198-29 198-29 198-29 25 Faste ejendomme 2.307-267 2.555-267 2.159-267 2.159-267 28 Fritidsområder

Læs mere

Folkeskolen side 1. Indhold

Folkeskolen side 1. Indhold Folkeskolen side 1 Indhold 3.01 Folkeskoler... 2 3. Specialundervisningscenter Struer SUS-midler... 4 3.02 Serviceudgifter... 5 3.03 Syge- og hjemmeundervisning... 6 3.06 Befordring af elever i grundskolen...

Læs mere

Økonomi og Løn/ /hs 1

Økonomi og Løn/ /hs 1 Korr. Sundhedsudvalget Sygehusbehandling og genoptræning 046281 Aktivitetsbestemt medfinansiering afsundhedsvæsenet 108.374 105.391 110.212 1.838 4.927 84.785 80.378 80.826-3.958-16 74.179 70.842 70.842-3.337

Læs mere

Bilag 2. Løn- og selvforvaltning, forventet overskud/underskud i 2015. Økonomi- og Arbejdsmarkedsudvalget. Administration mv.

Bilag 2. Løn- og selvforvaltning, forventet overskud/underskud i 2015. Økonomi- og Arbejdsmarkedsudvalget. Administration mv. Drift Økonomi- og Arbejdsmarkedsudvalget Administration mv. Administration og planlægning Venskabsbysamarbejde mv. 38.841 0-38.841 Internationalt samarbejde 28.766 0-28.766 Projekt indenfor dagtilbudsområdet

Læs mere

Forventet regnskab 1.000 kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt

Forventet regnskab 1.000 kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt UDDANNELSES-, SOCIAL- OG KULTURUDVALGET Uddannelse incl. SFO 142.521 36.443 141.321-1.200 Musik- og ungdomsskole 4.671 1.235 4.671 Børn og unge 99.209 21.521 97.745-1.464 Idrætshaller 1.010 267 1.010 Kultur

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 2-29 2-29 2-29 2-29 25 Faste ejendomme 6.473-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 28 Fritidsområder

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Hovedoversigt til regnskab 1-2. Regnskabssammendrag.. 3-14. Generelle bemærkninger 1-20. Sektorområderne kort fortalt..

Indholdsfortegnelse. Hovedoversigt til regnskab 1-2. Regnskabssammendrag.. 3-14. Generelle bemærkninger 1-20. Sektorområderne kort fortalt.. Indholdsfortegnelse Regnskab Bemærkning Hovedoversigt til regnskab 1-2 Regnskabssammendrag.. 3-14 Generelle bemærkninger 1-20 Sektorområderne kort fortalt.. 21-36 Regnskabsoversigt: 00 Byudvikling, bolig-

Læs mere

Regnskabsoversigt til halvårsregnskab 2016

Regnskabsoversigt til halvårsregnskab 2016 soversigt til halvårsregnskab Drift 2.045.695 6.995 2.052.690 976.038 2.022.849 01 Teknik- og Miljøudvalget 140.701 1.745 142.445 58.914 140.567 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 17.983 776

Læs mere

Folkeskolen side 1. Indhold

Folkeskolen side 1. Indhold Folkeskolen side 1 Indhold 3.01 Folkeskoler... 2 3. Specialundervisningscenter Struer SUS-midler... 5 3.02 Serviceudgifter... 6 3.03 Syge- og hjemmeundervisning... 7 3.06 Befordring af elever i grundskolen...

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 1. april 2016

Budgetopfølgning pr. 1. april 2016 regnskab 2016 Struer Kommune i alt Økonomi- og arbejdsmarkedsudvalget i alt Administration og planlægning 726.097.947 18.308.530 118.539.341 547.891 116.170.523 547.891 064242 Kommissioner, råd og nævn

Læs mere

Folkeskolen side 1. Indhold

Folkeskolen side 1. Indhold Folkeskolen side 1 Indhold 3.01 Folkeskoler... 2 3. Specialundervisningscenter Struer SUS-midler... 5 3.02 Serviceudgifter... 6 3.03 Syge- og hjemmeundervisning... 7 3.06 Befordring af elever i grundskolen...

Læs mere

Folkeskolen side 1. Indhold

Folkeskolen side 1. Indhold Folkeskolen side 1 Indhold 3.01 Folkeskoler... 2 3. Specialundervisningscenter Struer SUS-midler... 4 3.02 Serviceudgifter... 5 3.03 Syge- og hjemmeundervisning... 6 3.06 Befordring af elever i grundskolen...

Læs mere

Bevillingsoversigt til Budget 2017

Bevillingsoversigt til Budget 2017 Funktion Bevillingsoversigt til Budget 2017 I 1.000 kr. Økonomi- og Erhvervsudvalget Kommunalbestyrelse og Administration 156.413 131.286 B 128.129 002513 Andre faste ejendomme 1.224 053230 Ældreboliger

Læs mere

Børn og unge med særlige behov side 1

Børn og unge med særlige behov side 1 Børn og unge med særlige behov side 1 Indhold 3.04 Skolepsykolog... 2 3.08 Kommunale specialskoler Struer Skole- og Behandlingshjem... 3 5.07 Indtægter den centrale refusionsordning... 4 5.20 Opholdssteder

Læs mere

Børn og unge med særlige behov side 1

Børn og unge med særlige behov side 1 Børn og unge med særlige behov side 1 Indhold 3.04 Skolepsykolog... 2 3.08 Kommunale specialskoler Struer Skole- og Behandlingshjem... 3 5.07 Indtægter den centrale refusionsordning... 4 5.17 Særlige dagtilbud

Læs mere

Bevillingsoversigt til Budget 2017

Bevillingsoversigt til Budget 2017 Bevillingsoversigt til Budget 2017 Funktion Økonomi- og Erhvervsudvalget 136.709 Kommunalbestyrelse og administration B 112.966 Rammestyring 123.855 064240 Fælles formål 88 064241 Kommunalbestyrelsesmedlemmer

Læs mere

Opdeling i rammebelagte områder 2016

Opdeling i rammebelagte områder 2016 Økonomiudvalget 877.681 170.810 0 0 Byudvikling Ubestemte formål -259 Driftsikring af boligbyggeri 2.117 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv. 13 Ældreboliger 575 Brand og redning Redningsberedskab

Læs mere

123 11 2012 Struktur og tekst Budget 2013 Budget 2013

123 11 2012 Struktur og tekst Budget 2013 Budget 2013 123 11 2012 00 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger F1 165.700.967 63.225.600 22 Jordforsyning F2 18.816.864 20.656.290 02 Boligformål F3 15.081.764 6.999.999 1 Drift D1 381.765 001 Fælles S1 381.764

Læs mere

Opdeling i rammebelagte områder 2017

Opdeling i rammebelagte områder 2017 Økonomiudvalget 891.673-5.900 0 0 Byudvikling Ubestemte formål -265 Driftsikring af boligbyggeri 2.806 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv. 13 Ældreboliger 575 Brand og redning Redningsberedskab

Læs mere

Budgetsammendrag i Hovedsekvens

Budgetsammendrag i Hovedsekvens 1 Drift 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 01 Fælles formål 1.456.800 0 1.447.800 0 2.143.900 0 2.143.900 0 02 Boligformål 0 0 0 0 25.000 0 25.000 0 03 Erhvervsformål 0 0

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

Budgetsammendrag

Budgetsammendrag 2018-21 Budgetsammendrag 0022 Jordforsyning 3.408-1.558 3.408-1.558 3.408-1.558 3.408-1.558 0025 Faste ejendomme 20.240-27.862 20.240-27.871 20.240-27.871 20.240-27.871 0028 Fritidsområder 5.503-912 5.503-912

Læs mere

Budgetsammendrag

Budgetsammendrag Budgetsammendrag 2015-18 Budgetsammendrag 2015 2016 2017 2018 0022 Jordforsyning 2.952-2.016 2.952-2.016 2.952-2.016 2.952-2.016 0025 Faste ejendomme 15.388-10.911 16.138-10.911 16.147-10.911 16.147-10.911

Læs mere

Regnskab 2013. Bilagshæfte

Regnskab 2013. Bilagshæfte 2013 Bilagshæfte Indhold Side Hovedoversigt 3 Finansiel status 5 soversigt 7 Statusbalance 101 Ejendomsfortegnelse 117 oversigt 125 AnIgsarbejder: 133 AnIgsregnskaber afsluttet I 2013 134 Igangvrende anigsarbejder

Læs mere

Byudvikling Natur og Miljø Veje og Trafik Forsyning

Byudvikling Natur og Miljø Veje og Trafik Forsyning Byudvikling Planlægning Planstrategi og kommuneplanlægning Lokalplanlægning Jordforsyning Byggemodning Grundsalg Ejendomme Byfornyelse Byggesagsbehandling Støttet boligbyggeri Bilag B Natur og Miljø Naturforvaltning

Læs mere

Forventet regnskab kr.

Forventet regnskab kr. BUDGETOPFØLGNING 21 PR. 31.3.1 UDDANNELSE-, SOCIAL- OG KULTURUDVALGET 31.3.1 Politikområde 15 Uddannelse incl. SFO 145.678 37.937 149.74 3.396 16 Musik- og ungdomsskole 4.594 1.95 4.594 17 Børn og unge

Læs mere

Børne- og kulturudvalget. Bemærkninger til Budget 2017-2020. Version 1

Børne- og kulturudvalget. Bemærkninger til Budget 2017-2020. Version 1 Børne- og kulturudvalget Bemærkninger til Budget 2017-2020 Version 1 1 Driftskonti Hovedkonto 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 00 28 Fritidsområder Det afsatte budgetbeløb dækker de årlige

Læs mere

Budgetsammendrag - Politisk organisation

Budgetsammendrag - Politisk organisation Økonomiudvalget 884.818-5.283.082 883.767-5.298.331 883.766-5.375.111 867.654-5.478.147 Fælles område -3.066 0-6.131 0-9.197 0-12.262 0 1 Drift -3.066 0-6.131 0-9.197 0-12.262 0 06 Fællesudgifter og administration

Læs mere

Børn og unge med særlige behov side 1

Børn og unge med særlige behov side 1 Børn og unge med særlige behov side 1 Indhold 3.04 Skolepsykolog (pædagogisk psykologisk rådgivning)... 2 3.08 Kommunale specialskoler Struer Skole- og Behandlingshjem... 3 5.07 Indtægter den centrale

Læs mere

Børnepasning side 1. Indhold

Børnepasning side 1. Indhold Børnepasning side 1 Indhold 3.05 Skolefritidsordninger... 2 5.10 Fælles formål... 4 5.11 Dagpleje... 5 5.14 Daginstitutioner (institutioner kun for børn indtil skolestart... 6 5.17 Særlige dagtilbud og

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

Budget 2016 Budgetoverslag for

Budget 2016 Budgetoverslag for 2016 for 2017-2019 1 Indholdsfortegnelse Side Generelle bemærkninger 3 Hovedoversigt 9 Bevillingsoversigt udskrevet i hovedkontoorden: Hovedkonto 0, Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Hovedkonto

Læs mere

Nøgletal på økonomiområdet

Nøgletal på økonomiområdet 1-2 3-4 5 6 7-8 9-10 11-12 13-14 15 16 17 18 Bruttoanlægsudgifter på det skattefinansierede område pr. indbygger (opgøres både inkl. og ekskl. jordforsyning) Gns. Skattefinansieret bruttoanlægsniveau over

Læs mere

Budget - til.bev. 2014. Budget - omp. 2014. Budget - korr. 2014

Budget - til.bev. 2014. Budget - omp. 2014. Budget - korr. 2014 Alle OLAP model Alle Dranst Alt (Flere elementer) Lbn pris Kolonnenavne Rækkenavne Budget - opr. 214 Budget - til.bev. 214 Budget - omp. 214 Budget - korr. 214 Forbrug sidste månedskift TB+OMP 1 Teknik-

Læs mere

Børnepasning side 1. Indhold

Børnepasning side 1. Indhold Børnepasning side 1 Indhold 3.05 Skolefritidsordninger... 2 5.10 Fælles formål... 4 5.11 Dagpleje... 5 5.14 Daginstitutioner (institutioner kun for børn indtil skolestart... 6 5.17 Særlige dagtilbud og

Læs mere

Forbrug per 30/6 STRUKTUREL BALANCE

Forbrug per 30/6 STRUKTUREL BALANCE Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt OPR Budget B per 30/6 FR Afvigelse R TB 2. FR 12 Overføres til 2013 Forventes overført til 2013 Indtægter m.m. Skatter -4.780.611-4.778.433-2.369.076-4.764.533

Læs mere

:57. Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt kr. netto. Overførsle r til senere.

:57. Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt kr. netto. Overførsle r til senere. Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt OPR Budget B FR Afvigelse R TB 1. FR 12 Overførsle r til senere Indtægter m.m. Skatter -4.780.611-4.780.611-4.778.433 2.178 2.178 Generelle

Læs mere

Genbrug / affald side 1

Genbrug / affald side 1 Genbrug / affald side 1 Indhold 1.60 Fælles formål, administrative opgaver... 2 1.61 Ordninger for dagrenovation... 4 1.62 Ordninger for storskrald og haveaffald... 5 1.63 Ordninger for glas, papir og

Læs mere

Genbrug / affald side 1

Genbrug / affald side 1 Genbrug / affald side 1 Indhold 1.60 Fælles formål, administrative opgaver... 2 1.61 Ordninger for dagrenovation... 3 1.62 Ordninger for storskrald og haveaffald... 4 1.63 Ordninger for glas, papir og

Læs mere

Genbrug / affald side 1

Genbrug / affald side 1 Genbrug / affald side 1 Indhold 1.60 Fælles formål, administrative opgaver... 2 1.61 Ordninger for dagrenovation... 3 1.62 Ordninger for storskrald og haveaffald... 4 1.63 Ordninger for glas, papir og

Læs mere

Nøgletal for regnskab 2015

Nøgletal for regnskab 2015 ØKONOMI OG STYRING Dato: 9. juni 2016 Tlf. dir.: 2214 0651 E-mail: okonomi@balk.dk Kontakt: Casper Mørch Pelch Sagsid: 00.01.10-P05-1-16 Nøgletal for regnskab 2015 Side 1 Indholdsfortegnelse Læsevejledning

Læs mere

Bevillingsoversigt Budgetforslag , 1. behandling

Bevillingsoversigt Budgetforslag , 1. behandling Bevillingsoversigt Budgetforslag 2017-2020, 1. behandling 1.000 kr. (- for indtægt) 2017 2018 2019 2020 Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 59.346 59.520 59.497 59.473 10 Byudvikling

Læs mere

Sundhedsudvalget, budgetndringer, finansiering my. - Budget 2016-2019 - serviceudgifter

Sundhedsudvalget, budgetndringer, finansiering my. - Budget 2016-2019 - serviceudgifter leje Bilag 1 Sundhedsudvalget, budgetndringer, finansiering my. - Budget 2016-2019 - serviceudgifter A. Tilpasning af budgettet Al. I forhold til nuvrende serviceniveau Kr. I Negative beløb = mindreudgifter

Læs mere

Kultur side 1. Indhold

Kultur side 1. Indhold Kultur side 1 Indhold 0.31 Stadion og idrætsanlæg... 2 0.35 Andre fritidsfaciliteter... 4 3.50 Struer Bibliotek... 5 3.60 Museer... 8 3.62 Teatre... 9 3.63 Musikarrangementer... 10 3.64 Andre kulturelle

Læs mere

Budgetaftale Bevillingsoversigt 2. behandling Budget

Budgetaftale Bevillingsoversigt 2. behandling Budget Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 56.918 56.809 56.786 56.960 10 Byudvikling 269 269 269 269 Byfornyelse 247 247 247 247 Fælles formål 2 2 2 2 Kommissioner, råd og nævn 20 20

Læs mere

Institutioner for voksne side 1

Institutioner for voksne side 1 Institutioner for voksne side 1 Indhold 3.17 Specialpædagogisk bistand til voksne... 2 3.46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov... 3 5.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning... 4 5.32

Læs mere

Samlet konsekvens af budgetopfølgningen pr. 31. juli 2015

Samlet konsekvens af budgetopfølgningen pr. 31. juli 2015 + = merudgifter eller mindre indtægter - = mindre udgifter eller merindtægter Beløb er i hele tusinde Samlet konsekvens af opfølgningen pr. 31. juli 2015 Samlet resultat - serviceudgifter Samlet resultat

Læs mere

Boliger og byudvikling side 1

Boliger og byudvikling side 1 Boliger og byudvikling side 1 Indhold 0.05 Jordforsyning, ubestemte formål... 2 0.10 Ejendomme, fælles formål... 3 0.10 Teknisk drift Rengøring... 4 0.10 Teknisk drift Teknisk service administration...

Læs mere

35 Udvalget for Kultur og Fritid 41.429.890 41.389.218 41.669.052 42.019.044 60 Kultur og Fritid 41.429.890 41.389.218 41.669.052 42.019.

35 Udvalget for Kultur og Fritid 41.429.890 41.389.218 41.669.052 42.019.044 60 Kultur og Fritid 41.429.890 41.389.218 41.669.052 42.019. Budget 2013 16 1 35 Udvalget for Kultur og Fritid 41.429.890 41.389.218 41.669.052 42.019.044 60 Kultur og Fritid 41.429.890 41.389.218 41.669.052 42.019.044 00 Byudvikling, bolig og 9.929.306 9.829.305

Læs mere

SUNDHEDS-, KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET

SUNDHEDS-, KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET SUNDHEDS-, KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET (side 60-79) 60 Jf. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender i Nordfyns Kommune varetager udvalget den umiddelbare forvaltning af tværgående udvikling og

Læs mere

Udvalget for Kultur og Fritid 51 Kulturel virksomhed

Udvalget for Kultur og Fritid 51 Kulturel virksomhed 51 Kulturel virksomhed 237 Udvalget for Kultur og Fritid 133.542.766-47.828.609 102.502.000-13.756.000-1.066.000 2.455.000 51 Kulturel virksomhed. bev. 54.304.915-20.371.927 38.965.000-5.072.000 117.000

Læs mere

Faxe Kommune Halvårsregnskab 2012 Regnskabsoversigt

Faxe Kommune Halvårsregnskab 2012 Regnskabsoversigt Faxe Kommune Halvårsregnskab 2012 Regnskabsoversigt 1000 kr. Opr. Tillægsbev. Korrigeret Regnskab Forventet NETTODRIFTSUDGIFTER 1.912.311 57.957 1.970.268 936.322 1.905.249 01 Teknik- og Miljøudvalget

Læs mere

OVERFØRSEL FRA 2014 TIL 2015. Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget DRIFT Serviceområde: Sammendrag. Sammendrag

OVERFØRSEL FRA 2014 TIL 2015. Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget DRIFT Serviceområde: Sammendrag. Sammendrag OVERFØRSEL FRA 2014 TIL 2015 Udvalg: DRIFT Sammendrag Funktion Tekst Vedtaget Tillægsbev. Genbevil- Korrigeret Resultat Afvigelse Søges ovf. Beløb i 1.000 kr. Budget omplacer. linger Budget til 2015 -

Læs mere

BESKÆFTIGELSES-, UDDANNELSES-, SOCIAL-, KULTUR- OG ERHVERVSUDVALGET

BESKÆFTIGELSES-, UDDANNELSES-, SOCIAL-, KULTUR- OG ERHVERVSUDVALGET BESKÆFTIGELSES-, UDDANNELSES-, SOCIAL-, KULTUR- OG ERHVERVSUDVALGET Uddannelse incl. SFO 135.148 90.210 132.577-2.571 1.315 Musik- og ungdomsskole 5.436 3.341 5.086-350 -350 Børn og unge 96.689 63.714

Læs mere

Udvalget for Natur, Miljø og Klima 72 Planlægning

Udvalget for Natur, Miljø og Klima 72 Planlægning 72 Planlægning 302 Udvalget for Natur, Miljø og Klima 66.912.809-54.494.161 13.013.000-1.569.000 51.424.000-52.535.000 72 Planlægning.. bev. 292.170 101.000 202.000 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

Læs mere

Genbrug / affald side 1

Genbrug / affald side 1 Genbrug / affald side 1 Indhold 1.60 Fælles formål, administrative opgaver... 2 1.61 Ordninger for dagrenovation... 3 1.62 Ordninger for storskrald og haveaffald... 4 1.63 Ordninger for glas, papir og

Læs mere

Budgetoverblik med regnskab

Budgetoverblik med regnskab Budgetoverblik med regnskab 7. december DRIFT OG STATSREFUSION Forbrug 2014 Kapitalmidler DKK DKK DKK DKK DKK DKK 115.688.636 110.363.792 117.654.325 115.826.089 116.692.333 116.692.333 Trafik og Park

Læs mere

Udvalget for Kultur og Fritid 51 Kulturel virksomhed

Udvalget for Kultur og Fritid 51 Kulturel virksomhed 51 Kulturel virksomhed 237 Udvalget for Kultur og Fritid 136.547.066-51.553.003 97.290.000-13.662.000 4.391.705 231.000 51 Kulturel virksomhed. bev. 60.193.222-25.137.383 37.434.000-4.994.000 4.844.705

Læs mere

Særlige skatteoplysninger 2014

Særlige skatteoplysninger 2014 Særlige skatteoplysninger 2014 Selvbudgettering eller statsgaranti Kommunen har for budget 2014 valgt: (sæt '1' for selvbudgettering og '2' for statsgaranti) 1=selvbudgettering, 2=statsgaranti 2 Folketal

Læs mere

" #$ %& % ' & % ' &! ( ) "!

 #$ %& % ' & % ' &! ( ) ! ! " #$ %& "& % ' & % ' &! ( ) "! HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB REGNSKAB 2013 HELE 1.000 KRONER A) DRIFTSVIRKSOMHED Regnskab 2013 Budget 2013 Omplacering Tillægsbevilling ( Inkl. refusion ) Udgift Indtægt

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget Opgaver på fritidsområdet 2014 Gennemgået for Kultur- og Fritidsudvalget den 5. marts 2014

Kultur- og Fritidsudvalget Opgaver på fritidsområdet 2014 Gennemgået for Kultur- og Fritidsudvalget den 5. marts 2014 Kultur- og Fritidsudvalget Opgaver på fritidsområdet 2014 Gennemgået for Kultur- og Fritidsudvalget den 5. marts 2014 Lovgrundlag Regler fastsat i Lov om støtte til folkeoplysning Folkeoplysningsloven.

Læs mere

Børn og Skoleudvalget

Børn og Skoleudvalget Børn og Skoleudvalget Kvartalsregnskab - pr. 30. september 2015 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag

Læs mere

Budgetrapporter. Investeringsoversigt Personaleoversigt Takster

Budgetrapporter. Investeringsoversigt Personaleoversigt Takster Økonomirapporter og oversigter Budgetrapporter Drift Anlæg Finansielle poster Investeringsoversigt Personaleoversigt Takster Budgetrapport på budgetniveau Drift (udkast) Regnskab Budget Budgetforslag Budgetoverslag

Læs mere

Boliger, støttet byggeri og byfornyelse mv. side 1

Boliger, støttet byggeri og byfornyelse mv. side 1 Boliger, støttet byggeri og byfornyelse mv. side 1 Indhold 0.11 Faste ejendomme, beboelse... 2 0.12 Erhvervsejendomme... 3 0.13 Andre faste ejendomme... 4 0.15 Byfornyelse og boligforbedring... 6 0.18

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET... 1 SAMMENDRAG AF BUDGET... 5 BEVILLINGSOVERSIGT... 13

INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET... 1 SAMMENDRAG AF BUDGET... 5 BEVILLINGSOVERSIGT... 13 0185 TÅRNBY INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET... 1 SAMMENDRAG AF BUDGET... 5 BEVILLINGSOVERSIGT... 13 BUDGETOVERSIGT PÅ SERVICEOMRÅDE: Økonomiudvalg... 36 Ejendomme og administrationsbygninger...

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Hovedoversigt til budget... Sammendrag af budget... Bevillingsoversigt...

INDHOLDSFORTEGNELSE. Hovedoversigt til budget... Sammendrag af budget... Bevillingsoversigt... 0185 TÅRNBY NDHOLDSFORTEGNELSE Hovedoversigt til budget... Sammendrag af budget... Bevillingsoversigt... Budgetoversigt... Økonomiudvalg... Ejendomme og administrationsbygninger... Politisk organisation...

Læs mere

Børn og familier 188.958.173 163.132.731 164.186.278

Børn og familier 188.958.173 163.132.731 164.186.278 188.958.173 163.132.731 164.186.278 Løvstikken 9.014.507 7.870.236 6.612.609 Personale 7.893.608 7.196.848 7.170.001 Løn, personale 7.757.726 7.196.848 7.178.696 Uddannelse, personale 35.871 Øvrige personaleudgifter

Læs mere

Økonomioversigt. pr. 31.01.2009. Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 19. februar 2009. Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08. Version nr.: 1

Økonomioversigt. pr. 31.01.2009. Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 19. februar 2009. Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08. Version nr.: 1 Økonomioversigt pr. 31.01.2009 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 19. februar 2009 Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08 Version nr.: 1 RESULTATOPGØRELSE Note Forbrugs- % i forhold til korr. Forbrugs- % i forhold

Læs mere