Indholdsfortegnelse. Side. Generelle bemrkninger 3. Hovedoversigt 9. Bevillingsoversigt udskrevet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse. Side. Generelle bemrkninger 3. Hovedoversigt 9. Bevillingsoversigt udskrevet"

Transkript

1 7c p z III C m C 0 LD CD 0 CD (I) -h 0 - C UJJ C 0 CD rr M C w C

2 1 Indholdsfortegnelse Side Generelle bemrkninger 3 Hovedoversigt 9 Bevillingsoversigt udskrevet hovedkontoorden: Hovedkonto 0, Byudvikling, bolig- og 15 ml Ij øfo ran sta Itn in g e r Hovedkonto 1, Forsyningsvirksomheder my. 21 Hovedkonto 2, Transport og infrastruktur 22 Hovedkonto 3, Undervisning og kultur 25 Hovedkonto 4, Sundhedsomrdet 41 Hovedkonto 5, Sociale opgaver og beskftige)se my. 44 Hovedkonto 6, Fllesudgifter og administration my. 85 Hovedkonto 7-8, Renter, tilskud, udligning, skatter, 99 balanceforskydninger my. Tvrgende artsoversigt 105 Investeringsoversigt (kommunens anigsvirksomhed) 109 Takstoversigt 115 Bevillingsniveau, DRIFT 125 Resultatopgørelse 129 Den kirkelige ligning 133 Lneramme 137 Bevillingsregler 141 De specielle bemrkninger til Budget 2013 kan ses pa Struer Kommunes hjemmeside.

3 r.j

4 CD CD -I CD CD -I

5 4 Generelle bemrkninger Forsiag til budget for 2013 og budgetoversiag for 2014, 2015 og 2016 er udar bejdet peroden fra marts til september Forsiaget er udsendt til Byrdets medlemmer den 7. september Byrdets budgetbehandlinger er fastlagt siedes: 1. behandling 18. september behandling 9. oktober 2012 Budgettet bygger p følgende generelle forudstninger: 1. Befolkningsudvikling Pr. 1. januar 2012 var der indbyggere i Struer Kommune. P grundlag af befolkningsprognose udarbejdet i marts 2012 forventes kommu nens indbyggertal i perioden at udvikie sig siedes: 1. januar januar januar januar januar januar Regeringsaftalen om den kommunale okonomi Regeringen og KL indgik den 10. juni 2012 en aftale om kommunernes økonomi for Aftalen kan ses p kommunens hjemmeside.

6 grundsalg, for vil 5 3. Driftsbudgettet Driftsbudgettet er fremkommet sâledes: kr. Struer Kommunes nettodriftsudgifter 2013 i henhold til budgettet Ci 2012 priser) Pris- og Iønstigning fra 2011/2012 tel 2013 henhold til KL s budgetvejledning Budgetndringer I henhold tel Budgetdirektiv 2013: Serviceudgifter Udgifter defineret som overførsler 119 Brugerbetalte omrder og flleskommunale omrder 132 Konsekvens af forventede ndringer folketallet Budgetndringer I øvrigt 103 ndringer efter Byrdets budgetseminar den august IEndringer vedtaget ved anden behandlingen af budgettet den 9. oktober Netto driftsudgifter AnIgsbudgettet AnIgsbudgettet for 2013 omfatter: kr. Anlgsudgifter Indtgter - anlgstilskud my Netto anigsudgifter Budgettet for jordforsyning er baseret p, at der af kommunen byggemodnes følgende til boliger og erhverv: Boliggrunde (parcel- og r kkeh use) Antal hektar erhvervsgrunde Byggemodningens omfang - svel boliggrunde som erhvervsgrunde - Iøbende blive afpasset efter den aktuelle eftersporgsel p grunde. dog

7 svarende 6 5. Optagelse af Ian hen- Budgettet er baseret p maksimal udnyttelse af kommunens lneadgang i hold til lnebekendtgørelsen samt modtagne dispensationer. Der regnes med Ineoptagelse til følgende forml: Energibesparende foranstaltninger Byfornyelse Arealerhvervelser Kommunale almene plejeboliger Investeringer p kvalitetsfondsomrderne (skoler, dagpasning og ldre) Ln lay Iikviditet 6. Generelle tilskud my. Tilskuddet, der er baseret p statsgaranteret udskrivningsgrundlag, er budgette ret siedes I 2013: kr. Udligning og generelle tilskud: Kommunal udligning Statstilskud til kommuner Udligning selskabsskat Udligning 09 tilskud vedrørende udlndinge Srlige tilskud: Det srlige ldretilskud (generelt lgft) Det srlige tilskud til ldre (styrket kvalitet) Tilskud til mindre øer Besk&ftigelsestilskud Beskftigelsestilskud, efterregulering vedr Tilskud vecirørende kvalitetsfondsomrderne Tilskud til bedre dagtilbud Betaling til Regionen: Udviklingsbidrag I alt Skatter Budgettet er baseret p en udskrivningsprocent p 24,9 - ti satsen 2012 og en grundskyldspromille p 22,9 hvilket er 1,65 promille over satsen i Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag, som udgør 3.232,1 mio. kr., er grundlaget for det provenu, der er indregnet i budget I forhold til 2012 er det statsgaranterede udskrivningsgrundlag steget med 187 mb. kr. For rene 2014, 2015 og 2016 er indregnet provenu af selvbudgetteret udskriv ningsgrundlag. 8. Forbrug af Iikvide aktiver Budgettet er baseret p et netto kasseforbrug p 97,6 mb. kr. over den kom mende 4-rs budgetperbode, heraf 12,8 mio. kr. i 2013.

8 - entreprenør- - øvrige 7 9. Budgetoverslagsârene Budgettet er baseret p en undret beskatningsprocent og grundskyldspromille I forhold til Anvendte skon over pris- 09 Ionudviklingen Gennemsnitlig stigning i pct.: Løn 1,44 2. Varer (ekskl. energi) 1,54 3. Fremmede tjenesteydelser: og hndvrker ydelser tjenesteydelser 1,90 4. Energi (ei/varme/olie/benzin) 1,10 5. Tilskud og overførsler 1,60 Sammenvejet pris- og Iønstigning 1,50 1,80 1,80 1, Skatteforudstninger my. Statsgaranteret udskrivningsgrundlag I 3.232, , , , og selvbudgetteret udskrivnings grundlag fra 2014 (mb. kr.) Udskrivningsprocent 24,9 24,9 24,9 24,9 Budgetteret indkomstskat (1.000 kr.) Budgetteret grundvrdi (1.000 kr.) Landbrugsjord øvrige Grundskyldspromblle: Landbrugsjord 7,200 7,200 7,200 7,200 øvrige 22,900 22,900 22,900 22,900 Budgetteret grundskyld (1.000 kr.)

9 hvor Forventet Iikviditet Belob i kr Forventet kassebehoidning ved a rets 13. Kommunens gid, omfang 09 udvikling Beløb I kr Forventet gld ved rets start Lneoptagelse Afdrag / kursregulering I alt Herafudgør Ian UI ldreboii ger/plejeboliger - ydelserne betales af beboere og staten 14. MeIIemvrende med kommunale forsyningsvirksom heder Med udgangspunkt i budget forventes kommunens meliemvrende med forsyningsvirksomhederne at udvikie sig sledes: Ved ârets slutning beløb I 2012 L000 kr. Spildevandsanlg Genbrugsordning øvrig affaldshndtering I alt Positive beløb er kommunens tilgodehavende hos den enkelte forsyningsvirk somhed. Spildevandsomrdet er selskabsgjort pr. 1. januar Det betyder at omrdet fremover ikke indgr kommunens budget. Kommunens tilgodehavende afvikles over 10 r.

10 9 Hovedoversigt til budget Hovedoversigt til budget, der er fierrig, har til formi p den ene side at give politikerne et summarisk overblik over den aktivitetsmssige og finansielle udvikling i de kommende r samt medvirke til Iøsningen at oplys ningsopgaven over for borgerne og p den anden side at give staten mulighed for umiddelbart efter bud getvedtagelsen at f et summarisk overblik over de kommunale budgetter. Hovedoversigten er opstillet i følgende orden: A. Driftsvirksomhed B. Anlgsvirksomhed C. Renter D. Balanceforskydninger E. Afdrag p In F. Finansiering Summen at posterne A til E finansieres under et at post F.

11 10 Hovedoversigt Hele kr Udgifter Indtgter Udgifter Indtgter 0. Byudvikl., bolig og miljø Heraf refusion Forsyningsvirksomheder mv Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Heraf refusion Sundhedsomrdet Sociale opgaver og beskftigeise Heraf refusion Fllesudgifter og administration Heraf refusion A. DRIFTSVIRKSOMHED I ALT Heraf refusion Byudvikl., bolig og miljø Forsyningsvirksomheder my. 2. Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Sundhedsomrdet Sociale opgaver og beskftigelse FlIesudgifter og administration 0 0 B. ANLGSVIRKSOMHED MV. I ALT PRIS-/L0N-STIGNINGER C. RENTER øvrige balanceforskydninger D. BALANCEFORSKYDNINGER E.AFDRAGPALAN SUM (A + B + C + D + E) og P/L Forbrug af likvide aktiver Optagne ln Tilskud og udligning Refusion af købsmoms Skatter F. FINANSIERING I ALT BALANCE

12 11 Hovedoversigt Hele kr Udgifter Indtgter Udgifter Indtgter 0. Byudvikl., bolig og miljø Heraf refusion Forsyningsvirksomheder m.v Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Heraf refusion Sundhedsomrdet Sociale opgaver og beskftigeise Heraf refusion FIlesudgifter og administration Heraf refusion A. DRIFTSVIRKSOMHED I ALT Heraf refusion Byudvikl., bolig og miljø Forsyningsvirksomheder my. 2. Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Sundhedsomrdet Soci&e opgaver og beskftigeise FIIesudgifter og administration 0 B. ANL,GSVIRKSOMHED Mv. I ALT PRIS-/L0N-STIGNINGER C. RENTER øvrige balanceforskydninger D. BALANCEFORSKYDNINGER E. AFDRAG PA LAN SUM (A + B + C + D + E) og P/L Forbrug af Iikvide aktiver Optagne In Tilskud og udligning Refusion af købsmoms Skatter F. FINANSIERING I ALT BALANCE

13 zi

14 13 Bevillingsoversigt Positive tal er udgifter og negative tal er ndtgter. For s vidt angr hovedkonto 0-6, drift, er tallene vist 2012 prisniveau. Tallene vedrørende hovedkonto 7-8 er vist i priser aits i rets prisniveau. Iøbende

15

16 Teknisk 15 Hele kr. - i 2013 priser Budget oversiag oversiag oversiag Struer Kommue, netto driftsudgifter i alt Vi Byudvikling, bolig- og miljoforanstaltninger , Jordforsyning Ubestemte formal Arealer i Struer by XG Peter Bangs Vej 102 XG Peter Bangs Vej 102 XG Peter Bangs Vej 102 uden XG overfø rsel Landbrugsjord XG Landbrugsjord vedligeholdelse XG Landbrugsjord leje XG Diverse jordleje XG Faste ejendomme Fllesformál Ejendomme, flles formal XG Vedligeholdelse at kommunale ejendomme XG Vedligeholdelsesarbejder XG Energikontrakter/foranstaltni nger XG Energikontrakter/foranstalt XG finger ?Endret bygningsdriftxg25ioo621o rammebesparelse Yderligere effektivisering bygn.drift XG Puije til vadligeholdelse komm.bygninger XG Offentlige toiletter XG Toiletterog bygninger XG Fast ejendom XG Drift at toiletter XG Tilskud lii toiletter - Jegindo Havn XG Teknisk Drift og Anlg øvrige opgaver Administrationsudgifter Tek.drift - Kommunal Bygninger Flles Grunda og bygninger Budgetregulering Tek.dritt - Service, Adm Personale Administrationsudgifter IT, inventar og materiel Diverse Beboelse Beboelsesejendomme XG Boliger i Struer by XG Gimsinghovedvej 6 XG Driftsudgifter- og indtgter XG Hjermvej 67 XG

17 16 Hele kr. - i 2013 priser Budget oversiag oversiag oversiag Drittsudgitter- og indtgter XG Norregade 25 XG Driftsudgifter- og indtgter XG Skolegade 16 XG Driftsudgifter- og indtgter XG Boliger i Asp/Linde XG Langhojvej 29b XG Drittsudgitter- 09 indtgter XG Boliger vedr. tlygtninge XG Boliger IN midl.boligplac.flygtn. 003 Udg.Iejetab 09 garanti flygtninge 093 Betaling midl.boliger flygtninge XG XG XG Refusion tlygtn. lejetab Og XG garanti -57 Struer Kommune Kontoplan Betaling offentlige myndigheder Tek. drift af ovrige bygninger Tek.drift - BofIlesskabet No rregade Grundeogbygninger Tek.drift - BofIIesskabet Skolegade Grundeogbygninger Erhvervsejendomme Peter Bangs Vej 104 XG Helsehuset XG Andre taste ejendomme Andre taste ejendomme XG Gimsinglundvej 3 XG Gimsinglundvej 3 XG Forsikringer my. XG øvrige omkostninger XG Rengoring XG Opvarmning, el og vend XG Vedligeholdelse XG Vedligeholdelse at udenomsarealer XG Slettet XG Rosenvnget 2 (tidl. Børneh. Solsikken) XG Driftsudgitter og indtgter XG Valmuevej 2 (tidl. Borneh. Dyrefryd) XG Driftsudgifter 09 indtgter XG Kulturhus Hvidbjerg, Skolegade 2 XG Driftsudgifter 09 indtmgter XG Senderlandsgade 5, Hvidbjerg XG Sonderlandsgade 5, Hvidbjerg XG Drittsudgitterog indtgter XG

18 17 Hele kr. - i 2013 priser Budget oversiag oversiag oversiag Skolegade 5A og 5B XG Vedligeholdelse XG Varme el og vand XG Renovation XG Forsikringer my. XG Rengaring XG Alarmer skat my. XG Skrnten 4 (Aalkjrsminde) XG Driftsudgifterog indtgter XG Driftsudgifter og indtgter XG Indbetalt a conto energiforbrug XG Fabriksvej 13- toldmoms Andre taste ejendomme XG Fabriksvej 13 (SKAT Hovedcentret) XG Leasingydelser XG Skattecentrets andel XG Drift til fordeling jf. aftale XG Ejendomsvedligeholdelse XG Snerydning XG Vedligeholdelse at udenomsarealer XG Energiforbrug XG Betaling for varme XG Forsikringer XG Betalingforforsikringer XG Ejendomsskatter XG Betaling for ejendomsskatter u/moms Betaling for ejendomsskatter rn/moms Administration og teknisk bistand Betaling for adm./teknisk bistand XG XG XG XG Betalingfra Skattecentret XG Fabriksvej 13 (SKAT, Midtjylland) XG Leasingydelser XG Leasingydelser vedr. ombygning Udv. vedligeholdelse 09 installationer Udv. vedligeholdelse 09 installationer Betaling fra SKAT, Midtjylland XG XG XG XG Vedligeholdelse af ejendom XG Forsikringer my. XG Ejendomsskatter my. XG Administration og teknisk bistand Betaling forsikr., ej.domsskat, adm. my. Huslejebetaling fra SKAT, Midtjylland XG XG XG Tek. drift at ovrige bygninger

19 Aktiviteternes Skolegade 18 Hele kr. - i 2013 priser Budget oversiag oversiag oversiag Tek.drift - Hus Diverse Grunde og bygninger Tek.drift- Kulturhuset Thyhoim Grunde og bygninger Tek.drift - 5AIB (Borgerskole) Diverse Grunde og bygninger Byfornyelse Byfornyelse XG Udgifter til byfornyelse XG Driftssikring at boligbyggeri Driftssikring at boligbyggeri XG Stotte Iii opforelse at boliger XG Lejetab ved fraflytning XG Tab pa garantier realkreditlãn XG Fritidsomráder Grønneomraderog naturpladser Kolonihaver XG Driftsudgifterog indtgteruden moms XG Park Vej drift Diverse Legepladser XG Grundejerforeningslegeplads XG Fritidsfaciliteter Stadion og idrtsanig Drift at hailer XG Hjerm Hallen XG Langhøjhallen XG Tottum Hallen XG Struer Hallerne XG Vejrum Fritidscenter XG Midtpunktet Thyhoim XG Fritidacenter Struer, afledt drift XG StruerSvommehal XG Bremdal Aktivitetscenter XG ldrtsanig XD Idrtsparken XD Bygninger OQ omkldningsrum XD Pleje af grs og beplantning XD Opkridtning XD øvrige Struer XD Pleje at gras 09 beplentning XD Opkridtning XD Thyholm XD

20 19 1-lele kr. - i 2013 priser Budget oversiag oversiag overslag Pleje at grs 09 beplantning XD Opkridtning XD Andre fritidsfacihteter Andre fritidsfaciliteter XG Omkldningsbygninger XG Omkldningsrum Hjerm Sportsplads OmkIdningsrum Toftom Hallen Omkldningsrum Diverse vedr. kommunale omklmdningsrum XG XG Hovvej 4 XG XG Skøjtebanen XG Forsikringer XG øvrige driftsudgifter XG Naturbeskyttelse Naturforvaltningsprojekter Naturbeskyttelse XG Naturforvaltningsprojekter XG Naturpleje mm. XG Diverse materialer XG Formidling, konsulentbistand XG mm Natura Naturbeskyttelse XG Nature 2000 XG Pleje at Natura 2000-arealer XG Diverse materialer XG Konsulentbistand XG VandIobsvsen Vedligeholdelse at vandløb Vandlob, vedligeholdelse XG Oprensning XG Pravetagning my. XG Konsulentbistand XG Kanalen mellem Kilen og Struer bugt Regulativer, at vandlob afmrknirig XG XG Bidrag for vedligeholdelsesarbejde mv. Benkjr Pumpelaug, driftsudgifter/indt. XG Miljebeskyttelse m.v Jordforurening Jordforurening XG rbare Brbare batterier batterier XG Indsamling m.m. (betaling til NVR) XG Indsamling m.m. (betaling til NVR) XG Drittsadministration (NVR) XG Personaleforbrug (Genbrugsstationen) XG

21 virksomheder virksomheder - 20 Hele kr. - I 2013 priser Budget oversiag oversiag oversiag Administrationsudgitter XG Miljotilsyn - MIljøtiIsyn XG Godk./tilsyn brugerbet.pligtige virks. XG øvrig planigning, undersagelser, tilsyn mv. øvrig planigning, tilsyn my. XG PIanlgning, undersegelser my. XG Forureningsundersogelser XG Vandindvinding, tilsyn, indsatsplaner XG Konsulentbistand XG Betaling til Miljøcenter Vestjylland XG Indfangning at vilde katte XG Danmarks Miljoportal XG Vandindvinding. tilsyn, indsatsplaner Vandindvinding, tilsyn, indsatsplaner Afgiftsbelagte kommunale opgaver XG XG XG Diverse udgitterog indtgter Skadedyrsbekmmpelse Skadedyrsbekmpelse XG Rottebekmmpelse XG Administration XG Indtgter XG Redningsberedskab Redningsberedskab Betaling til Faicks Redningskorps XG Betaling til Faicks Redningskorps Falck Redningskorps, kommuneabonnement Faicks Redningskorps, kommuneabonnement XG XG XG Faick, betaling vedr. SINE XG Faick, betaling vedr. SINE XG Indtgtsgivende ydelsar XG Forurening XG Kursusvirksomhed XG Kommandocentral, oft.beskytt.anig my. XG Kommandocentral, oft.beskytt.anlmg my. XG Forebyggelse XG Ledelse og administration XG Ledelse og administration XG SrydeIser XG SrydeIser XG Tekniske installationer XG Brandhaner XG Redningsberedskab Personale

22 Hele kr. - i 2013 priser Budget oversiag oversiag oversiag Materiale- og aktivitetsudgifter Administrationsudgifter IT, inventar og materiel Diverse Forsyningsvirksomheder mv Affaldshándtering Generel administration Affaldshándtering, FIIes formal XG Administrative opgaver XG Erhverv XG TVtag, affaldsplan XG Gebyrfra erhverv XG Intern opgavelosning XG Ekstern opgavelesning XG NVRaftaid i/s XG NVRaffald i/s XG National regulativ- og affaldsdatabase XG Private husstande XG Intern opgavelosning XG Ekstern opgaveløsning XG NVRaffald i/s XG NVRaftald i/s XG Gebyr fra private husstande XG National regulativ- og at f aldsdatabase XG Ordninger for dagrenovation restaffald Ordninger for dagrenovation XG Betaling til NVRaffald I/S XG Betaling til NVRaffald I/S XG Administrationsudgifter XG Renter at meiiemvrende XG Ovrige indtgter XG Renovationsafgifter XG Ekstra skke XG SaIg af ekstra skke XG Ordningerforstorskraldog haveaffaid Ordninger for sforskrald og haveaffaid XG Indsamling storskrald 09 haveaffaid XG Indsamling storskrald 09 haveaffaid XG Affaldsbortskaffelse XG Affaldsbortskaffelse XG Gebyr for genanvendelsesordninger XG Resultatudligning forrige ár XG Administrationsudgifter XG Renter at meilemvrende XG Ordriingerforglas, papirog pap

23 22 Budget- Budget- Hele kr. - i 2013 prlser Budget oversiag oversiag oversiag Budget Indsamling af glas, tlasker my. XG Indsamling at pap, papir, aviser my. Gebyrfor genanvendelsesordninger XG XG Emballagebeholdere XG Drittsudgitter Containere papir, metal XG Administrationsudgitter XG Genbrugsstationer Genbrugsstation XG Containere XG Bortskatfelse at jord XG Losseplads og forbrndingsatgift Losseplads- og forbrndingsatgitt XG XG Information XG Farligt atfald XG Statsafgift XG Administrationsudgifter XG Administrationsudgifter XG Renter af mellemvrende XG Gebyr tor genanvendelsesordninger Saig af genanverictelige materialer XG XG Diverse saig XG Erhvervs andel af genbrugspladsens drift XG Genbrugsstation - toldmoms Personale Materiale- 09 aktivitetsudgifter Administrationsudgitter IT, inventar og materiel Diverse Grundeogbygninger øvrige ordninger 09 anlg Genbrugsbutikken XG Genbrugsbutikken XG Genbrugsøerved boligforeninger Genbrugsøerved boligforeninger XG XG Gebyr tor øvrige ordninger XG Erhvervsaffald XG Erhvervsaftaldsgebyrer XG Genbrugspladsdritt erhverv XG Renter at meilemvrende erhvervsatfaid XG Renter at meilemvrende XG Administrationsudgifter XG Transport og infrastruktur FIIes funktioner FmIIes tormál

Budget 2015 Budgetoverslag for 2016-2018

Budget 2015 Budgetoverslag for 2016-2018 2015 for 2016-2018 1 Indholdsfortegnelse Side Generelle bemærkninger 3 Hovedoversigt 9 Bevillingsoversigt udskrevet i hovedkontoorden: Hovedkonto 0, Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Hovedkonto

Læs mere

Budget 2010 Samt budgetoverslag 2011-2013

Budget 2010 Samt budgetoverslag 2011-2013 Budget 2010 Samt budgetoverslag 2011-2013 HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET 1 2010-2011 2 2012-2013 3 SAMMENDRAG 5 2010-2011 6 2012-2013 9 BEVILLINGSOVERSIGT DRIFT OG REFUSION 13 1 Kommunalbestyrelsen 14 10 Udvalget

Læs mere

HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB

HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB 0240 EGEDAL HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB Hovedoversigt til regnskab giver et summarisk overblik over regnskabsårets aktiviteter. Oversigten, som er specificeret på hovedkonto, er opdelt i: A. Driftsvirksomhed

Læs mere

Budgetsammendrag i Hovedsekvens

Budgetsammendrag i Hovedsekvens 1 Drift 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 01 Fælles formål 1.456.800 0 1.447.800 0 2.143.900 0 2.143.900 0 02 Boligformål 0 0 0 0 25.000 0 25.000 0 03 Erhvervsformål 0 0

Læs mere

Budget 2014 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune

Budget 2014 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune Borgmesterens forord Med afslutningen af en 4-årig valgperiode er det naturligt at gøre status for kommunens økonomiske situation. Syddjurs Kommunes havde frem til og med 2011 en 3-årig aftale med Økonomi-

Læs mere

Hovedoversigt..3. Sammendrag af budget... 7. Budgetoplysninger 2013... 10

Hovedoversigt..3. Sammendrag af budget... 7. Budgetoplysninger 2013... 10 Budget 2013 Bilag 2 Indholdsfortegnelse Hovedoversigt..3 Sammendrag af budget... 7 Budgetoplysninger 2013... 10 Drift... 10 Udvalget for Teknik og Miljø... 10 Forsyningsområdet... 31 Beredskabskommissionen...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Investeringsoversigt... 189

Indholdsfortegnelse. Investeringsoversigt... 189 Budget 2015-2018 Indholdsfortegnelse Hovedoversigt... 3 Tværgående artsoversigt... 7 Bevillingsoversigt... 11 Budget opdelt efter funktion... 29 Bemærkninger... 41 Økonomiudvalget... 43 Socialudvalget...

Læs mere

HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB

HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB 0185 TÅRNBY INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB... 5 REGNSKABSSAMMENDRAG... 7 REGNSKABSOVERSIGT PÅ SERVICEOMRÅDE: Økonomiudvalget... 16 Ejendomme og administrationsbygninger... 16 Politisk

Læs mere

Regnskab 2009 - taloversigt Udgiftsbaseret regnskab. Indholdsfortegnelse. Teknik- og Miljøudvalget, skattefinansieret 3

Regnskab 2009 - taloversigt Udgiftsbaseret regnskab. Indholdsfortegnelse. Teknik- og Miljøudvalget, skattefinansieret 3 Regnskab 2009 - taloversigt Udgiftsbaseret regnskab Indholdsfortegnelse Teknik- og Miljøudvalget, skattefinansieret 3 Teknik- og Miljøudvalget, brugerfinansieret 29 Børne- og Skoleudvalget 34 Social- og

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Odder Kommunes budget for 2009... 1 Politikker og mål... 2. Budgetaftalen for år 2009... 3-5

Indholdsfortegnelse. Odder Kommunes budget for 2009... 1 Politikker og mål... 2. Budgetaftalen for år 2009... 3-5 1 Indholdsfortegnelse Odder Kommunes budget for 2009... 1 Politikker og mål... 2 Budgetaftalen for år 2009... 3-5 Generelle bemærkninger til budget 2009 2012... 5-15 Tilskud og udligningsordninger... 16-18

Læs mere

BALLERUP KOMMUNE - 1 - ÅRSREGNSKAB

BALLERUP KOMMUNE - 1 - ÅRSREGNSKAB Indholdsfortegnelse A. Indledning... 3 Ledelsespåtegning... 4 Revisionspåtegning... 5 B. Årsberetning og sammenfatning af årsregnskab... 7 Kommunens årsberetning... 8 Anvendt regnskabspraksis... 16 Regnskabsopgørelse...

Læs mere

ODDER KOMMUNE BUDGET 2008. Budgetaftalen

ODDER KOMMUNE BUDGET 2008. Budgetaftalen ODDER KOMMUNE BUDGET 2008. Budgetaftalen 3 Den kommunale styrelseslov foreskriver at Byrådet, senest den 15. oktober forud for det kommende regnskabsår, skal vedtage et årsbudget. Årsbudgettet skal være

Læs mere

Gentofte-Plan 2010. Økonomioversigter

Gentofte-Plan 2010. Økonomioversigter Gentofte-Plan 2010 Økonomioversigter Titel: Gentofte-Plan 2010 Økonomioversigter Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 2009 Composing: DES Tryk: Bording A/S Oplag: 325 Forsidefoto: Munkegårdsskolens parterreetage.

Læs mere

Hovedoversigt til regnskab Hele 1000 kroner

Hovedoversigt til regnskab Hele 1000 kroner 2 Hovedoversigt til regnskab Hele 1000 kroner Regnskab 2007 Korrig. budget 2007 Budget 2007 A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger........................

Læs mere

GENTOFTE-PLAN 2015. Økonomioversigter

GENTOFTE-PLAN 2015. Økonomioversigter GENTOFTE-PLAN 2015 Økonomioversigter 1 Gentofte-Plan 2015 Økonomioversigter INDHOLDSFORTEGNELSE RESULTATBUDGET 3 HOVEDOVERSIGT 5 BEVILLINGSOVERSIGT 8 Driftsbudget 10 Teknik og Miljø (Park og Vej) 10 Teknik

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

Resultatopgørelse... 5 Bevillingsoversigt... 7 Bevillingsspecifikationer... 9. Drift og refusion... 9 Anlæg... 19 Renter afdrag og finasiering...

Resultatopgørelse... 5 Bevillingsoversigt... 7 Bevillingsspecifikationer... 9. Drift og refusion... 9 Anlæg... 19 Renter afdrag og finasiering... 1 2 Indholdsfortegnelse Resultatopgørelse... 5 Bevillingsoversigt... 7 Bevillingsspecifikationer... 9 Drift og refusion... 9 Anlæg... 19 Renter afdrag og finasiering... 25 soversigt... 27 Teknik og Miljøudvalget...

Læs mere

Børn-, Unge- og Kulturudvalget 436.834.700-44.374.700 392.460.000 Fritid, Bibliotek og Kultur 29.868.400-2.178.900 27.689.500

Børn-, Unge- og Kulturudvalget 436.834.700-44.374.700 392.460.000 Fritid, Bibliotek og Kultur 29.868.400-2.178.900 27.689.500 66 436.834.700-44.374.700 392.460.000 Fritid, Bibliotek og Kultur 29.868.400-2.178.900 27.689.500 Fælles juniorklub 3101200002 162.400-55.900 106.500 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud 052516

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budgetforslag 2015. Budgetoverslag 2016-18

Esbjerg Kommune. Budgetforslag 2015. Budgetoverslag 2016-18 Esbjerg Kommune Budgetforslag 2015 Budgetoverslag 2016-18 Byrådets 1. behandling af Budgetforslag 2015, den 1. september 2014 Forord Økonomiudvalget har udarbejdet forslag til Budget 2015 og overslagsårene

Læs mere

Rregnskab 2013 - taloversigt 2009-2020

Rregnskab 2013 - taloversigt 2009-2020 2009-2020 h e l h e d s p l a n Rregnskab 2013 - taloversigt Regnskab 2013 taloversigt Udgiftsbaseret regnskab Indholdsfortegnelse Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret... 3 Miljø- og Planlægningsudvalget,

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budget 2014. Budgetoverslag 2015-17

Esbjerg Kommune. Budget 2014. Budgetoverslag 2015-17 Esbjerg Kommune Budget 2014 Budgetoverslag 2015-17. Forord Bred enighed om budget 2014 i Esbjerg Der er indgået et bredt budgetforlig i Esbjerg byråd. Det har været nødvendigt med en omfattende ommøblering

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budget 2013. Budgetoverslag 2014-16

Esbjerg Kommune. Budget 2013. Budgetoverslag 2014-16 Esbjerg Kommune Budget 213 Budgetoverslag 214-16. Forord Esbjerg Kommune bringer balance mellem udgifter og indtægter Alle partier i Esbjerg Byråd står bag den nye aftale, som igen vil skabe ligevægt i

Læs mere

Årsregnskab 2012. Økonomicentret. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Årsregnskab 2012. Økonomicentret. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Økonomicentret Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Årsregnskab 2012 www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 September 2013 Indholdsfortegnelse Side Indledning

Læs mere

1 6-by Nøgletal 2013

1 6-by Nøgletal 2013 1 6-by Nøgletal 2013 2 6-by Nøgletal 2013 Indholdsfortegnelse 4 Sammendrag 8 Socioøkonomiske nøgletal 13 De kommunale regnskaber og budgetter 19 Natur og miljø 21 Vejområdet 23 Kollektiv trafik 27 Skoleområdet

Læs mere

Rregnskab 2012 - taloversigt 2009-2020

Rregnskab 2012 - taloversigt 2009-2020 2009-2020 h e l h e d s p l a n Rregnskab 2012 - taloversigt Regnskab 2012 taloversigt Udgiftsbaseret regnskab Indholdsfortegnelse Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret... 3 Miljø- og Planlægningsudvalget,

Læs mere

Herlev kommunalbestyrelse. Thomas Gyldal Petersen / Helle Søeberg

Herlev kommunalbestyrelse. Thomas Gyldal Petersen / Helle Søeberg I overensstemmelse med lov om kommunernes styrelse attesteres herved, at nærværende budget har været behandlet i kommunalbestyrelsens møde den 11. september 2013 og 9. oktober 2013. Herlev kommunalbestyrelse

Læs mere

Orientering om 22. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner (ny kontoplan m.m.)

Orientering om 22. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner (ny kontoplan m.m.) Slotsholmsgade 10-12 DK-1216 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M im@im.dk W www.sum.dk Samtlige kommunalbestyrelser Dato: Enhed: Kommunaløkonomi Sagsbeh.: Sags nr.: Dok. nr.: Orientering om 22.

Læs mere

Generelle bemærkninger. Teknik- og Miljøudvalget. Børne- og Skoleudvalget

Generelle bemærkninger. Teknik- og Miljøudvalget. Børne- og Skoleudvalget Budgetforslag 2014 Generelle bemærkninger Regler for budgetlægningen s. 6 Rødovre Kommunes budgetlægningsproces s. 6 Befolkningsprognose s. 7 Konjunkturer s. 7 Pris- og Lønfremskrivning s. 7 Budget 2014-2017

Læs mere

Årsregnskab 2011. Økonomicentret. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Årsregnskab 2011. Økonomicentret. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Økonomicentret Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Årsregnskab 2011 www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 September 2012 Indholdsfortegnelse Side Indledning

Læs mere

Ledelsens påtegning. Byrådet har den 16. april 2015 aflagt årsberetning for 2014 for Faxe Kommune.

Ledelsens påtegning. Byrådet har den 16. april 2015 aflagt årsberetning for 2014 for Faxe Kommune. Årsberetning Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning... 2 Ledelsens årsberetning... 3 Hoved- og nøgletal... 5 sopgørelse... 6 spraksis... 7 Finansieringsoversigt... 11 Finansiel status... 11 Balance...

Læs mere