Indholdsfortegnelse. Side. Generelle bemrkninger 3. Hovedoversigt 9. Bevillingsoversigt udskrevet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse. Side. Generelle bemrkninger 3. Hovedoversigt 9. Bevillingsoversigt udskrevet"

Transkript

1 7c p z III C m C 0 LD CD 0 CD (I) -h 0 - C UJJ C 0 CD rr M C w C

2 1 Indholdsfortegnelse Side Generelle bemrkninger 3 Hovedoversigt 9 Bevillingsoversigt udskrevet hovedkontoorden: Hovedkonto 0, Byudvikling, bolig- og 15 ml Ij øfo ran sta Itn in g e r Hovedkonto 1, Forsyningsvirksomheder my. 21 Hovedkonto 2, Transport og infrastruktur 22 Hovedkonto 3, Undervisning og kultur 25 Hovedkonto 4, Sundhedsomrdet 41 Hovedkonto 5, Sociale opgaver og beskftige)se my. 44 Hovedkonto 6, Fllesudgifter og administration my. 85 Hovedkonto 7-8, Renter, tilskud, udligning, skatter, 99 balanceforskydninger my. Tvrgende artsoversigt 105 Investeringsoversigt (kommunens anigsvirksomhed) 109 Takstoversigt 115 Bevillingsniveau, DRIFT 125 Resultatopgørelse 129 Den kirkelige ligning 133 Lneramme 137 Bevillingsregler 141 De specielle bemrkninger til Budget 2013 kan ses pa Struer Kommunes hjemmeside.

3 r.j

4 CD CD -I CD CD -I

5 4 Generelle bemrkninger Forsiag til budget for 2013 og budgetoversiag for 2014, 2015 og 2016 er udar bejdet peroden fra marts til september Forsiaget er udsendt til Byrdets medlemmer den 7. september Byrdets budgetbehandlinger er fastlagt siedes: 1. behandling 18. september behandling 9. oktober 2012 Budgettet bygger p følgende generelle forudstninger: 1. Befolkningsudvikling Pr. 1. januar 2012 var der indbyggere i Struer Kommune. P grundlag af befolkningsprognose udarbejdet i marts 2012 forventes kommu nens indbyggertal i perioden at udvikie sig siedes: 1. januar januar januar januar januar januar Regeringsaftalen om den kommunale okonomi Regeringen og KL indgik den 10. juni 2012 en aftale om kommunernes økonomi for Aftalen kan ses p kommunens hjemmeside.

6 grundsalg, for vil 5 3. Driftsbudgettet Driftsbudgettet er fremkommet sâledes: kr. Struer Kommunes nettodriftsudgifter 2013 i henhold til budgettet Ci 2012 priser) Pris- og Iønstigning fra 2011/2012 tel 2013 henhold til KL s budgetvejledning Budgetndringer I henhold tel Budgetdirektiv 2013: Serviceudgifter Udgifter defineret som overførsler 119 Brugerbetalte omrder og flleskommunale omrder 132 Konsekvens af forventede ndringer folketallet Budgetndringer I øvrigt 103 ndringer efter Byrdets budgetseminar den august IEndringer vedtaget ved anden behandlingen af budgettet den 9. oktober Netto driftsudgifter AnIgsbudgettet AnIgsbudgettet for 2013 omfatter: kr. Anlgsudgifter Indtgter - anlgstilskud my Netto anigsudgifter Budgettet for jordforsyning er baseret p, at der af kommunen byggemodnes følgende til boliger og erhverv: Boliggrunde (parcel- og r kkeh use) Antal hektar erhvervsgrunde Byggemodningens omfang - svel boliggrunde som erhvervsgrunde - Iøbende blive afpasset efter den aktuelle eftersporgsel p grunde. dog

7 svarende 6 5. Optagelse af Ian hen- Budgettet er baseret p maksimal udnyttelse af kommunens lneadgang i hold til lnebekendtgørelsen samt modtagne dispensationer. Der regnes med Ineoptagelse til følgende forml: Energibesparende foranstaltninger Byfornyelse Arealerhvervelser Kommunale almene plejeboliger Investeringer p kvalitetsfondsomrderne (skoler, dagpasning og ldre) Ln lay Iikviditet 6. Generelle tilskud my. Tilskuddet, der er baseret p statsgaranteret udskrivningsgrundlag, er budgette ret siedes I 2013: kr. Udligning og generelle tilskud: Kommunal udligning Statstilskud til kommuner Udligning selskabsskat Udligning 09 tilskud vedrørende udlndinge Srlige tilskud: Det srlige ldretilskud (generelt lgft) Det srlige tilskud til ldre (styrket kvalitet) Tilskud til mindre øer Besk&ftigelsestilskud Beskftigelsestilskud, efterregulering vedr Tilskud vecirørende kvalitetsfondsomrderne Tilskud til bedre dagtilbud Betaling til Regionen: Udviklingsbidrag I alt Skatter Budgettet er baseret p en udskrivningsprocent p 24,9 - ti satsen 2012 og en grundskyldspromille p 22,9 hvilket er 1,65 promille over satsen i Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag, som udgør 3.232,1 mio. kr., er grundlaget for det provenu, der er indregnet i budget I forhold til 2012 er det statsgaranterede udskrivningsgrundlag steget med 187 mb. kr. For rene 2014, 2015 og 2016 er indregnet provenu af selvbudgetteret udskriv ningsgrundlag. 8. Forbrug af Iikvide aktiver Budgettet er baseret p et netto kasseforbrug p 97,6 mb. kr. over den kom mende 4-rs budgetperbode, heraf 12,8 mio. kr. i 2013.

8 - entreprenør- - øvrige 7 9. Budgetoverslagsârene Budgettet er baseret p en undret beskatningsprocent og grundskyldspromille I forhold til Anvendte skon over pris- 09 Ionudviklingen Gennemsnitlig stigning i pct.: Løn 1,44 2. Varer (ekskl. energi) 1,54 3. Fremmede tjenesteydelser: og hndvrker ydelser tjenesteydelser 1,90 4. Energi (ei/varme/olie/benzin) 1,10 5. Tilskud og overførsler 1,60 Sammenvejet pris- og Iønstigning 1,50 1,80 1,80 1, Skatteforudstninger my. Statsgaranteret udskrivningsgrundlag I 3.232, , , , og selvbudgetteret udskrivnings grundlag fra 2014 (mb. kr.) Udskrivningsprocent 24,9 24,9 24,9 24,9 Budgetteret indkomstskat (1.000 kr.) Budgetteret grundvrdi (1.000 kr.) Landbrugsjord øvrige Grundskyldspromblle: Landbrugsjord 7,200 7,200 7,200 7,200 øvrige 22,900 22,900 22,900 22,900 Budgetteret grundskyld (1.000 kr.)

9 hvor Forventet Iikviditet Belob i kr Forventet kassebehoidning ved a rets 13. Kommunens gid, omfang 09 udvikling Beløb I kr Forventet gld ved rets start Lneoptagelse Afdrag / kursregulering I alt Herafudgør Ian UI ldreboii ger/plejeboliger - ydelserne betales af beboere og staten 14. MeIIemvrende med kommunale forsyningsvirksom heder Med udgangspunkt i budget forventes kommunens meliemvrende med forsyningsvirksomhederne at udvikie sig sledes: Ved ârets slutning beløb I 2012 L000 kr. Spildevandsanlg Genbrugsordning øvrig affaldshndtering I alt Positive beløb er kommunens tilgodehavende hos den enkelte forsyningsvirk somhed. Spildevandsomrdet er selskabsgjort pr. 1. januar Det betyder at omrdet fremover ikke indgr kommunens budget. Kommunens tilgodehavende afvikles over 10 r.

10 9 Hovedoversigt til budget Hovedoversigt til budget, der er fierrig, har til formi p den ene side at give politikerne et summarisk overblik over den aktivitetsmssige og finansielle udvikling i de kommende r samt medvirke til Iøsningen at oplys ningsopgaven over for borgerne og p den anden side at give staten mulighed for umiddelbart efter bud getvedtagelsen at f et summarisk overblik over de kommunale budgetter. Hovedoversigten er opstillet i følgende orden: A. Driftsvirksomhed B. Anlgsvirksomhed C. Renter D. Balanceforskydninger E. Afdrag p In F. Finansiering Summen at posterne A til E finansieres under et at post F.

11 10 Hovedoversigt Hele kr Udgifter Indtgter Udgifter Indtgter 0. Byudvikl., bolig og miljø Heraf refusion Forsyningsvirksomheder mv Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Heraf refusion Sundhedsomrdet Sociale opgaver og beskftigeise Heraf refusion Fllesudgifter og administration Heraf refusion A. DRIFTSVIRKSOMHED I ALT Heraf refusion Byudvikl., bolig og miljø Forsyningsvirksomheder my. 2. Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Sundhedsomrdet Sociale opgaver og beskftigelse FlIesudgifter og administration 0 0 B. ANLGSVIRKSOMHED MV. I ALT PRIS-/L0N-STIGNINGER C. RENTER øvrige balanceforskydninger D. BALANCEFORSKYDNINGER E.AFDRAGPALAN SUM (A + B + C + D + E) og P/L Forbrug af likvide aktiver Optagne ln Tilskud og udligning Refusion af købsmoms Skatter F. FINANSIERING I ALT BALANCE

12 11 Hovedoversigt Hele kr Udgifter Indtgter Udgifter Indtgter 0. Byudvikl., bolig og miljø Heraf refusion Forsyningsvirksomheder m.v Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Heraf refusion Sundhedsomrdet Sociale opgaver og beskftigeise Heraf refusion FIlesudgifter og administration Heraf refusion A. DRIFTSVIRKSOMHED I ALT Heraf refusion Byudvikl., bolig og miljø Forsyningsvirksomheder my. 2. Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Sundhedsomrdet Soci&e opgaver og beskftigeise FIIesudgifter og administration 0 B. ANL,GSVIRKSOMHED Mv. I ALT PRIS-/L0N-STIGNINGER C. RENTER øvrige balanceforskydninger D. BALANCEFORSKYDNINGER E. AFDRAG PA LAN SUM (A + B + C + D + E) og P/L Forbrug af Iikvide aktiver Optagne In Tilskud og udligning Refusion af købsmoms Skatter F. FINANSIERING I ALT BALANCE

13 zi

14 13 Bevillingsoversigt Positive tal er udgifter og negative tal er ndtgter. For s vidt angr hovedkonto 0-6, drift, er tallene vist 2012 prisniveau. Tallene vedrørende hovedkonto 7-8 er vist i priser aits i rets prisniveau. Iøbende

15

16 Teknisk 15 Hele kr. - i 2013 priser Budget oversiag oversiag oversiag Struer Kommue, netto driftsudgifter i alt Vi Byudvikling, bolig- og miljoforanstaltninger , Jordforsyning Ubestemte formal Arealer i Struer by XG Peter Bangs Vej 102 XG Peter Bangs Vej 102 XG Peter Bangs Vej 102 uden XG overfø rsel Landbrugsjord XG Landbrugsjord vedligeholdelse XG Landbrugsjord leje XG Diverse jordleje XG Faste ejendomme Fllesformál Ejendomme, flles formal XG Vedligeholdelse at kommunale ejendomme XG Vedligeholdelsesarbejder XG Energikontrakter/foranstaltni nger XG Energikontrakter/foranstalt XG finger ?Endret bygningsdriftxg25ioo621o rammebesparelse Yderligere effektivisering bygn.drift XG Puije til vadligeholdelse komm.bygninger XG Offentlige toiletter XG Toiletterog bygninger XG Fast ejendom XG Drift at toiletter XG Tilskud lii toiletter - Jegindo Havn XG Teknisk Drift og Anlg øvrige opgaver Administrationsudgifter Tek.drift - Kommunal Bygninger Flles Grunda og bygninger Budgetregulering Tek.dritt - Service, Adm Personale Administrationsudgifter IT, inventar og materiel Diverse Beboelse Beboelsesejendomme XG Boliger i Struer by XG Gimsinghovedvej 6 XG Driftsudgifter- og indtgter XG Hjermvej 67 XG

17 16 Hele kr. - i 2013 priser Budget oversiag oversiag oversiag Drittsudgitter- og indtgter XG Norregade 25 XG Driftsudgifter- og indtgter XG Skolegade 16 XG Driftsudgifter- og indtgter XG Boliger i Asp/Linde XG Langhojvej 29b XG Drittsudgitter- 09 indtgter XG Boliger vedr. tlygtninge XG Boliger IN midl.boligplac.flygtn. 003 Udg.Iejetab 09 garanti flygtninge 093 Betaling midl.boliger flygtninge XG XG XG Refusion tlygtn. lejetab Og XG garanti -57 Struer Kommune Kontoplan Betaling offentlige myndigheder Tek. drift af ovrige bygninger Tek.drift - BofIlesskabet No rregade Grundeogbygninger Tek.drift - BofIIesskabet Skolegade Grundeogbygninger Erhvervsejendomme Peter Bangs Vej 104 XG Helsehuset XG Andre taste ejendomme Andre taste ejendomme XG Gimsinglundvej 3 XG Gimsinglundvej 3 XG Forsikringer my. XG øvrige omkostninger XG Rengoring XG Opvarmning, el og vend XG Vedligeholdelse XG Vedligeholdelse at udenomsarealer XG Slettet XG Rosenvnget 2 (tidl. Børneh. Solsikken) XG Driftsudgitter og indtgter XG Valmuevej 2 (tidl. Borneh. Dyrefryd) XG Driftsudgifter 09 indtgter XG Kulturhus Hvidbjerg, Skolegade 2 XG Driftsudgifter 09 indtmgter XG Senderlandsgade 5, Hvidbjerg XG Sonderlandsgade 5, Hvidbjerg XG Drittsudgitterog indtgter XG

18 17 Hele kr. - i 2013 priser Budget oversiag oversiag oversiag Skolegade 5A og 5B XG Vedligeholdelse XG Varme el og vand XG Renovation XG Forsikringer my. XG Rengaring XG Alarmer skat my. XG Skrnten 4 (Aalkjrsminde) XG Driftsudgifterog indtgter XG Driftsudgifter og indtgter XG Indbetalt a conto energiforbrug XG Fabriksvej 13- toldmoms Andre taste ejendomme XG Fabriksvej 13 (SKAT Hovedcentret) XG Leasingydelser XG Skattecentrets andel XG Drift til fordeling jf. aftale XG Ejendomsvedligeholdelse XG Snerydning XG Vedligeholdelse at udenomsarealer XG Energiforbrug XG Betaling for varme XG Forsikringer XG Betalingforforsikringer XG Ejendomsskatter XG Betaling for ejendomsskatter u/moms Betaling for ejendomsskatter rn/moms Administration og teknisk bistand Betaling for adm./teknisk bistand XG XG XG XG Betalingfra Skattecentret XG Fabriksvej 13 (SKAT, Midtjylland) XG Leasingydelser XG Leasingydelser vedr. ombygning Udv. vedligeholdelse 09 installationer Udv. vedligeholdelse 09 installationer Betaling fra SKAT, Midtjylland XG XG XG XG Vedligeholdelse af ejendom XG Forsikringer my. XG Ejendomsskatter my. XG Administration og teknisk bistand Betaling forsikr., ej.domsskat, adm. my. Huslejebetaling fra SKAT, Midtjylland XG XG XG Tek. drift at ovrige bygninger

19 Aktiviteternes Skolegade 18 Hele kr. - i 2013 priser Budget oversiag oversiag oversiag Tek.drift - Hus Diverse Grunde og bygninger Tek.drift- Kulturhuset Thyhoim Grunde og bygninger Tek.drift - 5AIB (Borgerskole) Diverse Grunde og bygninger Byfornyelse Byfornyelse XG Udgifter til byfornyelse XG Driftssikring at boligbyggeri Driftssikring at boligbyggeri XG Stotte Iii opforelse at boliger XG Lejetab ved fraflytning XG Tab pa garantier realkreditlãn XG Fritidsomráder Grønneomraderog naturpladser Kolonihaver XG Driftsudgifterog indtgteruden moms XG Park Vej drift Diverse Legepladser XG Grundejerforeningslegeplads XG Fritidsfaciliteter Stadion og idrtsanig Drift at hailer XG Hjerm Hallen XG Langhøjhallen XG Tottum Hallen XG Struer Hallerne XG Vejrum Fritidscenter XG Midtpunktet Thyhoim XG Fritidacenter Struer, afledt drift XG StruerSvommehal XG Bremdal Aktivitetscenter XG ldrtsanig XD Idrtsparken XD Bygninger OQ omkldningsrum XD Pleje af grs og beplantning XD Opkridtning XD øvrige Struer XD Pleje at gras 09 beplentning XD Opkridtning XD Thyholm XD

20 19 1-lele kr. - i 2013 priser Budget oversiag oversiag overslag Pleje at grs 09 beplantning XD Opkridtning XD Andre fritidsfacihteter Andre fritidsfaciliteter XG Omkldningsbygninger XG Omkldningsrum Hjerm Sportsplads OmkIdningsrum Toftom Hallen Omkldningsrum Diverse vedr. kommunale omklmdningsrum XG XG Hovvej 4 XG XG Skøjtebanen XG Forsikringer XG øvrige driftsudgifter XG Naturbeskyttelse Naturforvaltningsprojekter Naturbeskyttelse XG Naturforvaltningsprojekter XG Naturpleje mm. XG Diverse materialer XG Formidling, konsulentbistand XG mm Natura Naturbeskyttelse XG Nature 2000 XG Pleje at Natura 2000-arealer XG Diverse materialer XG Konsulentbistand XG VandIobsvsen Vedligeholdelse at vandløb Vandlob, vedligeholdelse XG Oprensning XG Pravetagning my. XG Konsulentbistand XG Kanalen mellem Kilen og Struer bugt Regulativer, at vandlob afmrknirig XG XG Bidrag for vedligeholdelsesarbejde mv. Benkjr Pumpelaug, driftsudgifter/indt. XG Miljebeskyttelse m.v Jordforurening Jordforurening XG rbare Brbare batterier batterier XG Indsamling m.m. (betaling til NVR) XG Indsamling m.m. (betaling til NVR) XG Drittsadministration (NVR) XG Personaleforbrug (Genbrugsstationen) XG

21 virksomheder virksomheder - 20 Hele kr. - I 2013 priser Budget oversiag oversiag oversiag Administrationsudgitter XG Miljotilsyn - MIljøtiIsyn XG Godk./tilsyn brugerbet.pligtige virks. XG øvrig planigning, undersagelser, tilsyn mv. øvrig planigning, tilsyn my. XG PIanlgning, undersegelser my. XG Forureningsundersogelser XG Vandindvinding, tilsyn, indsatsplaner XG Konsulentbistand XG Betaling til Miljøcenter Vestjylland XG Indfangning at vilde katte XG Danmarks Miljoportal XG Vandindvinding. tilsyn, indsatsplaner Vandindvinding, tilsyn, indsatsplaner Afgiftsbelagte kommunale opgaver XG XG XG Diverse udgitterog indtgter Skadedyrsbekmmpelse Skadedyrsbekmpelse XG Rottebekmmpelse XG Administration XG Indtgter XG Redningsberedskab Redningsberedskab Betaling til Faicks Redningskorps XG Betaling til Faicks Redningskorps Falck Redningskorps, kommuneabonnement Faicks Redningskorps, kommuneabonnement XG XG XG Faick, betaling vedr. SINE XG Faick, betaling vedr. SINE XG Indtgtsgivende ydelsar XG Forurening XG Kursusvirksomhed XG Kommandocentral, oft.beskytt.anig my. XG Kommandocentral, oft.beskytt.anlmg my. XG Forebyggelse XG Ledelse og administration XG Ledelse og administration XG SrydeIser XG SrydeIser XG Tekniske installationer XG Brandhaner XG Redningsberedskab Personale

22 Hele kr. - i 2013 priser Budget oversiag oversiag oversiag Materiale- og aktivitetsudgifter Administrationsudgifter IT, inventar og materiel Diverse Forsyningsvirksomheder mv Affaldshándtering Generel administration Affaldshándtering, FIIes formal XG Administrative opgaver XG Erhverv XG TVtag, affaldsplan XG Gebyrfra erhverv XG Intern opgavelosning XG Ekstern opgavelesning XG NVRaftaid i/s XG NVRaffald i/s XG National regulativ- og affaldsdatabase XG Private husstande XG Intern opgavelosning XG Ekstern opgaveløsning XG NVRaffald i/s XG NVRaftald i/s XG Gebyr fra private husstande XG National regulativ- og at f aldsdatabase XG Ordninger for dagrenovation restaffald Ordninger for dagrenovation XG Betaling til NVRaffald I/S XG Betaling til NVRaffald I/S XG Administrationsudgifter XG Renter at meiiemvrende XG Ovrige indtgter XG Renovationsafgifter XG Ekstra skke XG SaIg af ekstra skke XG Ordningerforstorskraldog haveaffaid Ordninger for sforskrald og haveaffaid XG Indsamling storskrald 09 haveaffaid XG Indsamling storskrald 09 haveaffaid XG Affaldsbortskaffelse XG Affaldsbortskaffelse XG Gebyr for genanvendelsesordninger XG Resultatudligning forrige ár XG Administrationsudgifter XG Renter at meilemvrende XG Ordriingerforglas, papirog pap

23 22 Budget- Budget- Hele kr. - i 2013 prlser Budget oversiag oversiag oversiag Budget Indsamling af glas, tlasker my. XG Indsamling at pap, papir, aviser my. Gebyrfor genanvendelsesordninger XG XG Emballagebeholdere XG Drittsudgitter Containere papir, metal XG Administrationsudgitter XG Genbrugsstationer Genbrugsstation XG Containere XG Bortskatfelse at jord XG Losseplads og forbrndingsatgift Losseplads- og forbrndingsatgitt XG XG Information XG Farligt atfald XG Statsafgift XG Administrationsudgifter XG Administrationsudgifter XG Renter af mellemvrende XG Gebyr tor genanvendelsesordninger Saig af genanverictelige materialer XG XG Diverse saig XG Erhvervs andel af genbrugspladsens drift XG Genbrugsstation - toldmoms Personale Materiale- 09 aktivitetsudgifter Administrationsudgitter IT, inventar og materiel Diverse Grundeogbygninger øvrige ordninger 09 anlg Genbrugsbutikken XG Genbrugsbutikken XG Genbrugsøerved boligforeninger Genbrugsøerved boligforeninger XG XG Gebyr tor øvrige ordninger XG Erhvervsaffald XG Erhvervsaftaldsgebyrer XG Genbrugspladsdritt erhverv XG Renter at meilemvrende erhvervsatfaid XG Renter at meilemvrende XG Administrationsudgifter XG Transport og infrastruktur FIIes funktioner FmIIes tormál

Budgetforslag 2013 Budgetoverslag for 2014-2016

Budgetforslag 2013 Budgetoverslag for 2014-2016 Budgetforslag 2013 Budgetoverslag for 2014-2016 1 Indholdsfortegnelse Side Generelle bemrkninger 3 Hovedoversigt 9 Bevillingsoversigt udskrevet i hovedkontoorden: Hovedkonto 0, Byudvikling, bolig- og 15

Læs mere

Budget 2012 Budgetoverslag for 2013-2015

Budget 2012 Budgetoverslag for 2013-2015 Budget 2012 Budgetoverslag for 2013-2015 1 Indholdsfortegnelse Side Generelle bemærkninger 3 Hovedoversigt 9 Bevillingsoversigt udskrevet i hovedkontoorden: Hovedkonto 0, Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

Læs mere

Budgetforslag 2016 Budgetoverslag for 2017-2019

Budgetforslag 2016 Budgetoverslag for 2017-2019 2016 for 2017-2019 1 Indholdsfortegnelse Side Generelle bemærkninger 3 Hovedoversigt 9 Bevillingsoversigt udskrevet i hovedkontoorden: Hovedkonto 0, Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Hovedkonto

Læs mere

Hovedoversigt til regnskab

Hovedoversigt til regnskab z III C m tjj ci) (0 (n FU CD (j 0) 0 7c 1J U CD C p Indhold Side Hovedoversigt 3 Finansiel status 5 Regnskabsoversigt 7 Statusbalance 89 Ejendomsfortegnelse 103 AnIgsarbejder: 111 AnIgsregnskaber afsluttet

Læs mere

Sundhedsudvalgets basisbudget 2015-2018

Sundhedsudvalgets basisbudget 2015-2018 Sundhedsudvalgets basisbudget - -prisniveau Budgetforslag Samlet resultat 116.587.080 116.585.600 116.560.348 116.560.348 046281 Aktivitetsbestemt medfin. Sundhedsvæs. 007 Genoptræning under indlæggelse

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

Budget 2015 Budgetoverslag for 2016-2018

Budget 2015 Budgetoverslag for 2016-2018 2015 for 2016-2018 1 Indholdsfortegnelse Side Generelle bemærkninger 3 Hovedoversigt 9 Bevillingsoversigt udskrevet i hovedkontoorden: Hovedkonto 0, Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Hovedkonto

Læs mere

Sundhedsudvalgets basisbudget 2016-2019

Sundhedsudvalgets basisbudget 2016-2019 Sundhedsudvalgets basisbudget - -prisniveau Budgetforslag Samlet resultat 116.587.080 116.585.600 116.560.348 116.560.348 46281 Aktivitetsbestemt medfin. Sundhedsvæs. 006 Overenskomstforhandl. med PLO

Læs mere

Økonomi og Løn/26-02-2014/hs 1

Økonomi og Løn/26-02-2014/hs 1 Sundhedsudvalget 113.463 107.832 112.36.102 4.432 Sygehusbehandling og genoptræning 89.574 82.797 82.975-6.598 56 046281 Aktivitetsbestemt medfinansiering afsundhedsvæsenet 77.689 71.592 71.592-6.098 77.689

Læs mere

.3 Ejendomsskatter og alarmsystemer -22.175-22.175-22.175-22.175. /1 032214 Ungdommens uddannelsesvejledning -82.637-82.637-82.637-82.

.3 Ejendomsskatter og alarmsystemer -22.175-22.175-22.175-22.175. /1 032214 Ungdommens uddannelsesvejledning -82.637-82.637-82.637-82. ndringer samlede regulering Børne 09 Uddannelsesudvalget, budgetndringer, finansiering my. Budget 20162019 serviceudgifter Kr. i 2016 prisniveau Bilag 1 Negative beløb = mindreudgifter 2016 2017 2018 2019

Læs mere

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner Hovedoversigt til budget 28 Regnskab 2006 Budget 2007 Budget 2008 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) miljøforanstaltninger......................... 13.459

Læs mere

Folkeskolen side 1. Indhold

Folkeskolen side 1. Indhold Folkeskolen side 1 Indhold 3.01 Folkeskoler... 2 3. Specialundervisningscenter Struer SUS-midler... 5 3.02 Serviceudgifter... 6 3.03 Syge- og hjemmeundervisning... 7 3.06 Befordring af elever i grundskolen...

Læs mere

Folkeskolen side 1. Indhold

Folkeskolen side 1. Indhold Folkeskolen side 1 Indhold 3.01 Folkeskoler... 2 3. Specialundervisningscenter Struer SUS-midler... 5 3.02 Serviceudgifter... 6 3.03 Syge- og hjemmeundervisning... 7 3.06 Befordring af elever i grundskolen...

Læs mere

Budgetsammendrag i Hovedsekvens

Budgetsammendrag i Hovedsekvens 1 Drift 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 01 Fælles formål 1.456.800 0 1.447.800 0 2.143.900 0 2.143.900 0 02 Boligformål 0 0 0 0 25.000 0 25.000 0 03 Erhvervsformål 0 0

Læs mere

Regnskab 2013. Bilagshæfte

Regnskab 2013. Bilagshæfte 2013 Bilagshæfte Indhold Side Hovedoversigt 3 Finansiel status 5 soversigt 7 Statusbalance 101 Ejendomsfortegnelse 117 oversigt 125 AnIgsarbejder: 133 AnIgsregnskaber afsluttet I 2013 134 Igangvrende anigsarbejder

Læs mere

Budgetsammendrag - Politisk organisation

Budgetsammendrag - Politisk organisation Økonomiudvalget 884.818-5.283.082 883.767-5.298.331 883.766-5.375.111 867.654-5.478.147 Fælles område -3.066 0-6.131 0-9.197 0-12.262 0 1 Drift -3.066 0-6.131 0-9.197 0-12.262 0 06 Fællesudgifter og administration

Læs mere

" #$ %& % ' & % ' &! ( ) "!

 #$ %& % ' & % ' &! ( ) ! ! " #$ %& "& % ' & % ' &! ( ) "! HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB REGNSKAB 2013 HELE 1.000 KRONER A) DRIFTSVIRKSOMHED Regnskab 2013 Budget 2013 Omplacering Tillægsbevilling ( Inkl. refusion ) Udgift Indtægt

Læs mere

Særlige skatteoplysninger 2014

Særlige skatteoplysninger 2014 Særlige skatteoplysninger 2014 Selvbudgettering eller statsgaranti Kommunen har for budget 2014 valgt: (sæt '1' for selvbudgettering og '2' for statsgaranti) 1=selvbudgettering, 2=statsgaranti 2 Folketal

Læs mere

BEVILLINGSOVERSIGT - OPDELT PÅ POLITIKOMRÅDER BUDGET 2010 BEVILLING 2010 Beløb i 1.000 kr. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 5.

BEVILLINGSOVERSIGT - OPDELT PÅ POLITIKOMRÅDER BUDGET 2010 BEVILLING 2010 Beløb i 1.000 kr. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 5. 15 Undervisning 785.339-50.395 785.339-50.395 1 Drift 752.579-50.395 752.579-50.395 01 Folkeskoler - fælles 22.730-1.231 01 Folkeskoler 1 Egne 22.730-1.231 301000 Fælles formål 22.730-1.231 00 Fælles Formål

Læs mere

Løn- og selvforvaltning, forventet overskud/underskud i 2015

Løn- og selvforvaltning, forventet overskud/underskud i 2015 Drift Økonomi- og Arbejdsmarkedsudvalget Administration mv. Administration og planlægning Venskabsbysamarbejde mv. 38.841 0-38.841 Internationalt samarbejde 28.766 0-28.766 Projekt indenfor dagtilbudsområdet

Læs mere

01 Kultur T2 U 50.054 50.316 50.311 50.065 T2 I 5.497 5.493 5.493 5.493

01 Kultur T2 U 50.054 50.316 50.311 50.065 T2 I 5.497 5.493 5.493 5.493 1 01 Kultur T2 U 50.054 50.316 50.311 50.065 T2 I 5.497 5.493 5.493 5.493 00 Byudvikling, bolig og F1 U 968 969 969 969 miljøforanstaltninger F1 I 222 222 222 222 28 Fritidsområder F2 U 968 969 969 969

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 1. april 2013- Socialudvalget

Budgetopfølgning pr. 1. april 2013- Socialudvalget Socialudvalget i alt Ældre og handicappede 9.699.388 91.556.148 81.856.760 11 5.337.561 3.027.533 40.829.851 37.802.318 7 5.197.762 053230 Ældreboliger 22.988 22.988 1 Drift 22.988 22.988 053232 Omdannelse

Læs mere

Børn og familier 188.958.173 163.132.731 164.186.278

Børn og familier 188.958.173 163.132.731 164.186.278 188.958.173 163.132.731 164.186.278 Løvstikken 9.014.507 7.870.236 6.612.609 Personale 7.893.608 7.196.848 7.170.001 Løn, personale 7.757.726 7.196.848 7.178.696 Uddannelse, personale 35.871 Øvrige personaleudgifter

Læs mere

Uddannelsesudvalget DRIFT Side: 1

Uddannelsesudvalget DRIFT Side: 1 Uddannelsesudvalget DRIFT Side: 1 102 Uddannelsesudvalget 776.335.822 010 Skole- og klubområdet 464.958.697 03 Undervisning og kultur 445.347.634 22 Folkeskolen m.m. 428.748.442 01 260.629.003 001780 FORSIKRINGER

Læs mere

Struer Kommunes takster i 2015

Struer Kommunes takster i 2015 0. Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger 0.87 Miljøtilsyn - virksomheder Pr. time Pr. time Pr. time - Listevirksomheder (kap. 5-virksomheder)... - Anmeldevirksomheder... - Autoværksteder mv... -

Læs mere

Bilag 1. Budget. Socialudvalget, budgetndringer, finansiering, forsiag til udvidelser my. - 2014-2017. serviceudgifter

Bilag 1. Budget. Socialudvalget, budgetndringer, finansiering, forsiag til udvidelser my. - 2014-2017. serviceudgifter høreapparater Socialudvalget, budgetndringer, finansiering, forsiag til udvidelser my. - 2014-2017 - serviceudgifter Bilag 1. Budget Negative beløb = mindreudgifter Positive beløb merudgifter Kr. i 2014

Læs mere

9.1 Momsrefusionsordning for kommuner og regioner

9.1 Momsrefusionsordning for kommuner og regioner Budget- og regnskabssystem for kommuner 9.1 - side 1 9.1 Momsrefusionsordning for kommuner og regioner 9.1.1 Bekendtgørelse om momsrefusionsordning for kommuner og regioner (Økonomi- og Indenrigsministeriets

Læs mere

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår Budgetoplysninger - drift Bår Kolonnenavne Oprindeligt budget 14 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 284.159.300-10.400.300 273.759.000 01 Sundhed 284.159.300-10.400.300 273.759.000 04 Sundhedsområdet 219.360.900-526.700

Læs mere

Forebyggelse og sundhedsfremme side 1

Forebyggelse og sundhedsfremme side 1 Forebyggelse og sundhedsfremme side 1 Indhold 4.85 Kommunal tandpleje... 2 4.88 Sundhedsfremme og forebyggelse... 5 4.89 Sundhedstjenesten... 7 5.33 Forebyggende hjemmebesøg... 9 5.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner...

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto

Læs mere

Budget 2010 Samt budgetoverslag 2011-2013

Budget 2010 Samt budgetoverslag 2011-2013 Budget 2010 Samt budgetoverslag 2011-2013 HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET 1 2010-2011 2 2012-2013 3 SAMMENDRAG 5 2010-2011 6 2012-2013 9 BEVILLINGSOVERSIGT DRIFT OG REFUSION 13 1 Kommunalbestyrelsen 14 10 Udvalget

Læs mere

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28)

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.2 - side 1 Dato: Maj2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) 5.28.20 Opholdssteder for børn og unge På denne funktion

Læs mere

Boliger og byudvikling side 1

Boliger og byudvikling side 1 Boliger og byudvikling side 1 Indhold 0.05 Jordforsyning, ubestemte formål... 2 0.10 Faste ejendomme, fælles formål... 3 0.10 Teknisk drift af kommunale bygninger - Fælles... 4 0.10 Teknisk drift - Rengøring...

Læs mere

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET 12 HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side at give politikerne et summarisk overblik over den aktivitetsmæssige og finansielle udvikling i de

Læs mere

Hedensted Kommune Halvårsregnskab 2013 - Regnskabsoversigten 8/13/2013

Hedensted Kommune Halvårsregnskab 2013 - Regnskabsoversigten 8/13/2013 Hedensted Kommune Halvårs - Regnskabsoversigten 8/13/ 1. halvår Forbrug pr. 30. (incl TB for juni Byråd U 3,312,713 53,026 3,365,739 1,660,638 3,210,542 I -3,312,713-53,026-3,365,739-1,660,638-3,210,542

Læs mere

Bevillingsoversigt. 20 Børne- og familieudvalg... 827.048.000 139.301.000-687.747.000 01 Dagtilbud... 163.657.000 36.477.000-127.180.

Bevillingsoversigt. 20 Børne- og familieudvalg... 827.048.000 139.301.000-687.747.000 01 Dagtilbud... 163.657.000 36.477.000-127.180. 5 20 Børne- og familieudvalg 01 Dagtilbud Hele kroner 20 Børne- og familieudvalg............................ 827.048.000 139.301.000-687.747.000 01 Dagtilbud.............................................

Læs mere

Udvalgte ECO-nøgletal

Udvalgte ECO-nøgletal Udvalgte ECO-nøgletal Indhold: GENERELLE NØGLETAL - Overordnede nøgletal 2014 Tabel 1.10 - Udfordringsbarometer 2014 Tabel 1.15 - Ressourceforbrug på 19 udgiftsområder - Budget 2014 Tabel 1.30 - Ressourceforbrug

Læs mere

Bilag 1 Kultur- og fritidsudvalget, budgetndringer, finansiering my. - Budget 2016-2019 serviceudgifter

Bilag 1 Kultur- og fritidsudvalget, budgetndringer, finansiering my. - Budget 2016-2019 serviceudgifter rammeaftalen Bilag 1 Kultur- og fritidsudvalget, budgetndringer, finansiering my. - Budget 2016-2019 serviceudgifter A. Tilpasning af budgettet A.1. I forhold til nuvrende serviceniveau Kr. I 2016 - prisniveau

Læs mere

Grønne regnskaber 2003

Grønne regnskaber 2003 Grønne regnskaber 2003 Skoler Kulturelle bygninger Struer Renseanlæg Daginstitutioner Plejehjem Struer Genbrugsstation Struer Kommune August 2004 Grønt regnskab 2003 Skoler Daginstitutioner Plejehjem Kulturelle

Læs mere

DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE

DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE Budget- og regnskabssystem 4.5.2 - side 1 Dato: 1. januar 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2002 DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE Denne hovedfunktion omfatter udgifter og indtægter

Læs mere

J 3. Socialudvalget, forsiag til udvidelser pa drift og anig. økonomiafdelingenhik!1 9-06-2013

J 3. Socialudvalget, forsiag til udvidelser pa drift og anig. økonomiafdelingenhik!1 9-06-2013 J 3 Socialudvalget, forsiag til udvidelser pa drift og anig Kr. i 2014 - prisriiveau 2014 2015 2016 2017 Drift: Demografi, ldreomrdet, beløb pr. indbygger over 5.32 65 r nedsttes fra 70% til 5Q%, svarende

Læs mere

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014 Skatter Budget 2011-2014 Skatter De kommunale skatter udgøres for langt hovedpartens vedkommende af personskatter med 91,2 pct. af de samlede skatter. Den næststørste skattekilde er ejendomsskat med 7,6

Læs mere

Bilag 1. Socialudvalget, budgetndringer, finansiering my. - Budget 2015-2018 - serviceudg ifter

Bilag 1. Socialudvalget, budgetndringer, finansiering my. - Budget 2015-2018 - serviceudg ifter Bilag 1 Socialudvalget, budgetndringer, finansiering my. Budget 20152018 serviceudg ifter Negative beløb = mindreudgifter Positive beløb = merudgifter Kr. i 2015 prisniveau 2015 2016 2017 2018 A. Tilpasning

Læs mere

227. Godkendelse af dagsorden

227. Godkendelse af dagsorden Dagsorden til mødet i Byrådet den 6. oktober 2011 kl. 18:00 i Byrådssalen, Hadsund Rådhus Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 22 Godkendelse af dagsorden 228 Kirkens budget 2012 229 Budgetforslag for 2012

Læs mere

Politikområde 01-04. Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 03 Forebyggelse, sundhed og særlig indsats

Politikområde 01-04. Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 03 Forebyggelse, sundhed og særlig indsats Politikområde 01-04 Niveautype P2 P3 F1 Kontotekst 20 Børne- og kulturudvalg 01 Børnepasning 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 10 Fælles formål 11 Dagpleje 13 Børnehaver 17 Særlige dagtilbud og særlige

Læs mere

Børn-, Unge- og Kulturudvalget 436.834.700-44.374.700 392.460.000 Fritid, Bibliotek og Kultur 29.868.400-2.178.900 27.689.500

Børn-, Unge- og Kulturudvalget 436.834.700-44.374.700 392.460.000 Fritid, Bibliotek og Kultur 29.868.400-2.178.900 27.689.500 66 436.834.700-44.374.700 392.460.000 Fritid, Bibliotek og Kultur 29.868.400-2.178.900 27.689.500 Fælles juniorklub 3101200002 162.400-55.900 106.500 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud 052516

Læs mere

Grønt regnskab 2005. Daginstitutioner. Struer Genbrugsstation

Grønt regnskab 2005. Daginstitutioner. Struer Genbrugsstation Grønt regnskab 2005 Skoler Daginstitutioner Plejehjem Kulturelle bygninger Struer Genbrugsstation Struer Kommune Juni 2006 Indholdsfortegnelse 1. Indledning.. Side 2 2. Konklusion. Side 2 3. Præsentation...

Læs mere

I forbindelse med aflæggelsen af kommunens årsregnskab for 2014 er der udarbejdet efterfølgende oversigter, specifikationer og bilag.

I forbindelse med aflæggelsen af kommunens årsregnskab for 2014 er der udarbejdet efterfølgende oversigter, specifikationer og bilag. Indholdsfortegnelse Generelle bemærkninger 3 Hovedoversigt til regnskab (hovedkontoniveau) 5 Regnskabsoversigt (virksomheds-/bevillingsniveau) 6 Specifikationer til regnskab (politikområder - detaljeret):

Læs mere

Budgetforudsætninger 2016 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation

Budgetforudsætninger 2016 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation Budgetforudsætninger 2016 Plan og Teknikudvalget Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation Overblik Plan og Teknikudvalget Mindreforbrug = - Merforbrug = + I 1.000 kr. 2015 prisniveau

Læs mere

Talbog. Benyt venligt bogmærkerne i venstre side til at slå op. Tryk på. for at få adgang til bogmærkerne

Talbog. Benyt venligt bogmærkerne i venstre side til at slå op. Tryk på. for at få adgang til bogmærkerne Talbog Benyt venligt bogmærkerne i venstre side til at slå op Tryk på for at få adgang til bogmærkerne 5 HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering i hele 1.000 kr. Renter og finansiering BF 2015 BO 2016 BO 2017 BO 2018 07.22 Renter af likvide aktiver -3.838-3.743-3.620-3.866 05 Indskud i pengeinstitutter -3.838-3.743-3.620-3.866

Læs mere

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter Den samlede budgetramme for 2010 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2010 Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Bev. Renteindtægter 0-10.004-10.004 07.22 Renter af likvide aktiver 07.22.05 Indskud

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 8. Kultur- og Fritidsudvalget

SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 8. Kultur- og Fritidsudvalget 8. Kultur- og Fritidsudvalget 79 80 8. Kultur- og Fritidsudvalget Budget 2013 på politikområder, Drift: Politikområder U/I Budget 2013 Kultur U 7.980.660 I -142.866 Idræt U 9.438.124 I - 3.338.577 Folkeoplysning

Læs mere

Hovedkonto 3 Undervisning og kultur

Hovedkonto 3 Undervisning og kultur Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.3 - side 1 Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 Hovedkonto 3 Undervisning og kultur Denne hovedkonto omfatter udgifter og indtægter på folkeskoleområdet

Læs mere

Finansiering. (side 26-33)

Finansiering. (side 26-33) (side 26-33) 26 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger

Læs mere

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider og tilgodehavender mv. Forskydninger i kirkeskat Afdrag på

Læs mere

HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB

HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB 0240 EGEDAL HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB Hovedoversigt til regnskab giver et summarisk overblik over regnskabsårets aktiviteter. Oversigten, som er specificeret på hovedkonto, er opdelt i: A. Driftsvirksomhed

Læs mere

Norddjurs Kommune årsberetning regnskab 2011

Norddjurs Kommune årsberetning regnskab 2011 Sektorbeskrivelse for Miljø- og teknik udvalget (note X) 1.000 kr., netto Oprindeligt budget 2011 Tillægsbevillinger Omplaceringer Korrigeret budget 2011 Regnskab 2011 Afvigelse til korr. budget 2011 *

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

NØGLETAL 2008 HOLSTEBRO HORSENS SILKEBORG RANDERS HERNING VIBORG SKIVE

NØGLETAL 2008 HOLSTEBRO HORSENS SILKEBORG RANDERS HERNING VIBORG SKIVE NØGLETAL 28 HERNING HOLSTEBRO HORSENS RANDERS SILKEBORG SKIVE VIBORG MAJ 28 Nøgletal 28 Forord For første gang udsender Herning, Holstebro, Horsens, Randers, Silkeborg, Skive og Viborg sammen en nøgletalspublikation

Læs mere

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider Forskydninger i kirkeskat Afdrag på lån Optagelse af lån

Læs mere

Finansiering. (side 12-19)

Finansiering. (side 12-19) Finansiering (side 12-19) 12 BUDGET 2016 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2017-2019 Finansiering Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og

Læs mere

Specifikationer til. Årsberetning 2011

Specifikationer til. Årsberetning 2011 Specifikationer til Årsberetning Indholdsfortegnelse Bemærkninger til Regnskabsoversigt... 2 Regnskabsoversigt: Teknik- og Miljøudvalget... 3 Uddannelsesudvalget... 12 Børne- og Familieudvalget... 31

Læs mere

10 Budgetkonti. 12 Budgetoverførsler mellem årene 10120000 Budgetoverførsler, løn 40120000 Budgetoverførsler, ikke løn

10 Budgetkonti. 12 Budgetoverførsler mellem årene 10120000 Budgetoverførsler, løn 40120000 Budgetoverførsler, ikke løn 10 Budgetkonti 11 Budgetpuljer 10110000 Budgetpuljer, løn 18110000 Budgetpuljer, lønrefusioner 22110000 Budgetpuljer, fødevarer 23110000 Budgetpuljer, brændstof og drivmidler 27110000 Budgetpuljer, anskaffelser

Læs mere

GAMEMASTER Gamemasterens første opgave er at inddele deltagerne i forskellige partier. Det kan med fordel gøres dagen før der spillet.

GAMEMASTER Gamemasterens første opgave er at inddele deltagerne i forskellige partier. Det kan med fordel gøres dagen før der spillet. NEDSKÆRING Varighed: 6 lektioner Klassetrin: 8.- gymnasiale uddannelser Kan med fordel spilles på tværs af klasser SYNOPSIS er et rollespil, hvor spillerne udgør et byråd. Kommunens budget er overskredet,

Læs mere

Til økonomiudvalgets møde den 14. september 2010 har borgmesteren i oplægget indarbejdet følgende nye ændringer:

Til økonomiudvalgets møde den 14. september 2010 har borgmesteren i oplægget indarbejdet følgende nye ændringer: Notat 15. september 2010 Borgmesterens oplæg til budgetforslag 2011. Til økonomiudvalgets møde den 14. september 2010 har borgmesteren i oplægget indarbejdet følgende nye ændringer: 10-U-1 Innovationspulje

Læs mere

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Pasningsordninger for børn 3.110 5.10 PAU-elever 441 441 441 441 BU 10.06.14: Anbefales

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal BESKATNING OG UDLIGNING 2011 2012 2013 Udskrivningsprocent Syddjurs Kommune 25,4 25,3 25,7 Norddjurs Kommune 24,6 25,1 25,1 Favrskov Kommune 25,7 25,7

Læs mere

Økonomioversigt Ændringer i forhold til BF 2015-18 Mio. kr. BF 15 BF0 16 BF0 17 BF0 18

Økonomioversigt Ændringer i forhold til BF 2015-18 Mio. kr. BF 15 BF0 16 BF0 17 BF0 18 Notat Tekniske ændringer til budgetforslag 2015-18 Indledning Dette notat beskriver en række tekniske ændringer i forhold til det budgetforslag, som blev sendt i høring 3. september 2014. Nedenstående

Læs mere

Budgetlægning 2009-2012

Budgetlægning 2009-2012 Budgetlægning 2009-2012 J.nr.: Sagsid.: 995084 Åben sag Fmd.Init.: (Doks nr. 1068782) Resume: Økonomiudvalget skal til Byrådet udarbejde forslag til kommunens årsbudget for det kommende regnskabsår, som

Læs mere

Område Budget Anvendelse Folkeskolen 01Fælles skoleudgifter IT-koordinator

Område Budget Anvendelse Folkeskolen 01Fælles skoleudgifter IT-koordinator Område Budget Anvendelse Folkeskolen 01Fælles skoleudgifter IT-koordinator Skolebibliotekskoordinator Folkeskoler - budget overslagsår DER MÅ IKKE KONTERES Projekter med kommunal finansiering Personale

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2013

Årsberetning og regnskab 2013 Årsberetning og regnskab Indholdsfortegnelse soversigt drift og anlæg... side 1 20 Børne- og undervisningsudvalget 20.01 Dagtilbud til børn 0-5 år... side 2 20.02 Børn og unge 6-18 år.... side 31 20.03

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE BUDGET 2012

FREDERIKSHAVN KOMMUNE BUDGET 2012 FREDERIKSHAVN KOMMUNE BUDGET 2012 Grafik 08-426.hl Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk FREDERIKSHAVN KOMMUNE Budget

Læs mere

Vallensbæk Kommunes. Regnskab. for året 2014

Vallensbæk Kommunes. Regnskab. for året 2014 Vallensbæk Kommunes for året Indholdsfortegnelse Forord og Ledelsespåtegning... 5 Revisionspåtegning... 7 Udgiftsregnskab Hovedoversigt til regnskab... 11 Generelle bemærkninger... 15 sopgørelse... 18

Læs mere

Nøgletalsoversigt 2015

Nøgletalsoversigt 2015 Rødovre Kommune Økonomi og Personaleforvaltningen Nøgletalsoversigt 2015 juli 2015 Indhold Hvor forskellige er kommunerne betingelser og rammevilkår... 5 Samlet udgiftsbehov pr. borger i 2015... 5 Socioøkonomisk

Læs mere

VALLENSBÆK KOMMUNES BUDGET FOR ÅRET 2015

VALLENSBÆK KOMMUNES BUDGET FOR ÅRET 2015 1 VALLENSBÆK KOMMUNES BUDGET FOR ÅRET 2015 SAMT BUDGETOVERSLAG FOR ÅRENE 2016-2018 2 3 Indholdsfortegnelse Hovedoversigt til budget... 5 Sammendrag af budget... 9 Resultatsopgørelse... 21 Generelle bemærkninger...

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Hovedkonto 7. Renter og finansiering

Hovedkonto 7. Renter og finansiering Hovedkonto 7. Renter og finansiering - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud og udligning, skatter m.v. Renterne omfatter renteindtægter

Læs mere

Resultatopgørelser 2010-2016

Resultatopgørelser 2010-2016 Budgetforlig 2013 Beløb i mio. kr. - Løbende priser Resultatopgørelser 2010-2016 Regnskab 2010 Regnskab 2011 Budget 2012 Budgetforslag 2013 Budgetoverslag 2014 Budgetoverslag 2015 Budgetoverslag 2016 Det

Læs mere

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår Budgetoplysninger - drift Bår Kolonnenavne Oprindeligt 18 Økonomiudvalget 263.525.900-6.989.200 256.536.700 03 Politisk organisation 13.101.200-12.900 13.088.300 06 Fællesudgifter og administration m.v.

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE BUDGET 2014

FREDERIKSHAVN KOMMUNE BUDGET 2014 FREDERIKSHAVN KOMMUNE BUDGET 2014 Grafik 08-426.hl Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk FREDERIKSHAVN KOMMUNE Budget

Læs mere

135,2 118,4 84,3 75,3 103,3 153,3 145,1 112,1 103,3 128,4 448,4 299,1 170,5 62,8 280,9 151,7 22,4-94,8 258,1 108,8-19,8-127,5

135,2 118,4 84,3 75,3 103,3 153,3 145,1 112,1 103,3 128,4 448,4 299,1 170,5 62,8 280,9 151,7 22,4-94,8 258,1 108,8-19,8-127,5 Resultatopgørelse ( V, K og O) 1. behandlingsbudgetforslaget, inkl. ændringer ved forhandlinger Løbende priser Resultatopgørelse mio. kr. BF 2009 BF 2010 BF 2011 BF 2012 Gns 09-12 Skatter -.11,6 -.445,4

Læs mere

Møde 30. marts 2009 kl. 15:00 i mødelokale 1, Struer Rådhus

Møde 30. marts 2009 kl. 15:00 i mødelokale 1, Struer Rådhus Børne- og Uddannelsesudvalg Referat Møde 30. marts 2009 kl. 15:00 i mødelokale 1, Struer Rådhus Afbud fra/fraværende: Indkaldelser: kl. 15.00 Anette Holm, Børne- og Familiecentret punkt 30 kl. 15.15 Britta

Læs mere

Indtægter -2.061.533-1.085.177 53% -2.058.750-2.783-2.066.861-0,1% Skattefinansieret drift 1.948.712 926.922 48% 1.944.719 3.992 1.941.

Indtægter -2.061.533-1.085.177 53% -2.058.750-2.783-2.066.861-0,1% Skattefinansieret drift 1.948.712 926.922 48% 1.944.719 3.992 1.941. Regnskabsår inkl. 30.06. Regnskab (pr. 31.03.14) Indtægter -2.061.533-1.085.177 53% -2.058.750-2.783-2.066.861-0,1% Økonomiudvalget -2.061.533-1.085.177 53% -2.058.750-2.783-2.066.861-0,1% Skatter, tilskud

Læs mere

Bilag. økonomi- 09 Arbejdsmarkedsudvalget, budgetendringer, finansiering my. Budget 2015-2018. Administration my. Ki-. i 2015 - prisniveau

Bilag. økonomi- 09 Arbejdsmarkedsudvalget, budgetendringer, finansiering my. Budget 2015-2018. Administration my. Ki-. i 2015 - prisniveau El, administration økonomi 09 Arbejdsmarkedsudvalget, budgetendringer, finansiering my. Budget 20152018 Administration my. serviceudgifter Bilag Negative beløb = mindreudgifter Ki. i 2015 prisniveau 2015

Læs mere

Takster budget 2016. Fast takst* Politisk. bestemt. Takstforslag ØKONOMIUDVALGET: 2015 kr. kr. *lovbestemt i kr./fastlagt beregningsmetode

Takster budget 2016. Fast takst* Politisk. bestemt. Takstforslag ØKONOMIUDVALGET: 2015 kr. kr. *lovbestemt i kr./fastlagt beregningsmetode budget ØKONOMIUDVALGET: Betalingsenhed Bemærkninger 2015 *lov i /fastlagt beregningsmetode Kommunalbestyrelsen, kommissioner, råd og nævn: - hegnsyn 1.171 1.161 pr. hegnsyn Lov Administrationen i øvrigt:

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Økonomiudvalg. Kommunaldirektør. Vicekommunaldirektør. Erhvervs- og udviklingssekr. Kommuneplan (i samarbejde

Økonomiudvalg. Kommunaldirektør. Vicekommunaldirektør. Erhvervs- og udviklingssekr. Kommuneplan (i samarbejde Økonomiudvalg Kommunaldirektør Erhvervs- og udviklingssekr. Byråds- og direktionssekr. Jura Bude/rådhusbetjente Råd og nævn Information Trykkeri Vicekommunaldirektør Kommuneplan (i samarbejde med miljø

Læs mere

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. +4549282318 tlj11@helsingor.dk Dato 03.07.14 Sagsbeh. tlj11 Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 1 Indledning og sammenfatning

Læs mere

ODDER KOMMUNE BUDGET 2006. Budgetaftalen

ODDER KOMMUNE BUDGET 2006. Budgetaftalen ODDER KOMMUNE BUDGET 2006. Budgetaftalen 3 Den kommunale styrelseslov foreskriver at Byrådet, senest den 15. oktober forud for det kommende regnskabsår, skal vedtage et årsbudget. Årsbudgettet skal være

Læs mere

Afsluttede anlægsbevillinger under 2 mio. kr.

Afsluttede anlægsbevillinger under 2 mio. kr. 10 Økonomiudvalget 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 02 Boligformål 002610 Salg af areal ved Lyngparken i Karup til -630.000-498.055 Boligselskabet Viborg Amt 80 Salg af

Læs mere

Varde Kommune Bemærkninger Budget 2016

Varde Kommune Bemærkninger Budget 2016 Udvalg: Udvalg for Børn og Undervisning Hovedkonto: 00. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Hovedfunktion: 25. Faste ejendomme Bevillingsniveau Regnskab 2014 Budget 2015 13. Andre faste ejendomme

Læs mere

Skole & Børneudvalget Budget 2015. Budget forslag 2016

Skole & Børneudvalget Budget 2015. Budget forslag 2016 Velfærdssekretariatet Sagsnr. 270302 Brevid. 2115211 Ref. GIMN Dir. tlf. 46 31 52 11 gittemn@roskilde.dk NOTAT: notat SBUs budget 27. maj 2015 Notatet viser Skole- og Børneudvalgets budget og oplister

Læs mere

SPECIFIKATION TIL BUDGETFORSLAG 2016-2019 UDVALGET FOR BØRN OG FAMILIER

SPECIFIKATION TIL BUDGETFORSLAG 2016-2019 UDVALGET FOR BØRN OG FAMILIER UDVALG FOR BØRN OG FAMILIER - Serviceudgifter 0 898 0 0 0 13 Andre faste ejendomme 1. bevillingskontrol 2015 udbud af el og rengøring konteret på korrekt konto. -74 Forventet regulering af rengøringsudbud

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalgets budgetopfølgning pr. 1. april 2014 Bilag 5

Teknik- og Miljøudvalgets budgetopfølgning pr. 1. april 2014 Bilag 5 Teknik- og Miljøudvalgets budgetopfølgning pr. 1. april Bilag 5 Anlæg, jordforsyning Boliger og byudvikling 002202 Boligformål -969.714-256.267-713.447-3.184.256 formål, budget 1. Kirketoft, salg Kirketoft,

Læs mere

Der foretages ikke demografiregulering inden for service- og overførselsydelser under familie-området.

Der foretages ikke demografiregulering inden for service- og overførselsydelser under familie-området. Familieområdet Opgaver under området Budget omfatter udgifter i forbindelse med børns og unges ophold uden for hjemmet, forebyggende foranstaltninger, rådgivning og rådgivningsinstitutioner og ophold på

Læs mere

Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer. 2013 www.ikast-brande.dk

Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer. 2013 www.ikast-brande.dk Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer Ikast-Brande kommune... ikke nogen bolsjebutik Bruttodriftsudgifter ca.: 3,5 mia. kr. - driftsindtægter ca.: 1,2 mia. kr. Nettodriftsudgifter ca.: 2,3

Læs mere

Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG 2015 1

Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG 2015 1 Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG 2015 1 10 Udvalget for Teknik og miljø T1 U 64.761 37.614 50.713 23.279 T1 I 12.622 12.622 12.622 12.622 00 Byudvikling, bolig og F1 U 12.822 12.622 12.622 12.622

Læs mere

Budget 2010-2013. Skattefinansieret budgetoplæg 2010-2013 2010 2011 2012 2013

Budget 2010-2013. Skattefinansieret budgetoplæg 2010-2013 2010 2011 2012 2013 Budget 2010-2013 Skattefinansieret budgetoplæg 2010-2013 2010 2011 2012 2013 - = overskud Ordinær drift (skatter, statstilskud og driftsudgifter) 2010 2011 2012 2013 Underskud på ordinær drift i h.t. budgetoplæg

Læs mere

Budget. Plan- og Byggeudvalget 4.092 4.072 4.072 4.072 2.01 Plan og byggesager 4.092 4.072 4.072 4.072

Budget. Plan- og Byggeudvalget 4.092 4.072 4.072 4.072 2.01 Plan og byggesager 4.092 4.072 4.072 4.072 rammer på drift 2014-2017 overslag SKATTEFINANSIERET OMRÅDE Indtægter Skatter -3.060.686-3.178.302-3.225.571-3.280.685 Generelle tilskud mv. -1.669.528-1.538.979-1.566.406-1.588.102 Indtægt i alt -4.730.214-4.717.281-4.791.977-4.868.787

Læs mere