exg Kontrolmanual IC. OrlUS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "exg Kontrolmanual IC. OrlUS"

Transkript

1 A exg Kontrolmanual IC. OrlUS

2 Kontrolmanual for varmefordelingsmålere Ejendommen Varmeleverandør Ejd, Bag Søndermarken 1 B11 B Ejendomsadministration 2000 Frederiksberg Egemar & Clausen Nørregade 7A Anlæg: København K Kontaktperson Kontrolmanualens p acering Denne kontrolmanual for varmefordelingsmålere er udarbejdet og vedligeholdes af: ista Danmark A/S Brydehusvej Ballerup Clorius

3 Informationer om denne kontrolmanual Førstegangsoprettelse af kontrolmanual for varmefordelingsmålere Denne kontrolmanual er første gang oprette på basis af de informationer om bygninger og disses tilhørende varmeanlaeg, som ista Danmark A/S på oprettelsesdatoen for kontrolmanualen for naerværende ejendom var i besiddelse af, og som på dette tidspunkt forefandtes i vort regnskabssystem. Dato for førstegangsoprettelse Oprettelsen udført af Ista Danmark A/S, Ballerup Vedligeholdelse af kontrolmanual for varmefordelingsmålere Kontrolmanualen ajourføres og udsendes én gang årligt i forbindelse med udsendelse af varmeregnskabet. For denne kontrolmanual kan det oplyses, at udsendelse af nærvaerende og seneste revision af kontrolmanualen er sket på nedenstående dato. Udgivelsesdato for neervaerende Oprettelsen udført af kontrolmanual Ista Danrnark A/S, Ballerup

4 Indholdsfortegnelse Kontrolsystem for denne ejendoms varmefordelingsmålere 4 Kontrolsystem 4 Regler om information om ændringer 4 Kontrolmanual for fordelingsmålere 5 Opbygning af kontrolmanualen 5 Varmefordelingssystem 5 Varmefordelingsmålertype 5 Anvendelsesområde og dimensioneringsgrundlag 6 Anvendelsesområde 6 Krav til fordelingsmåleren 7 Montagepunkt 7 Data for vaaskerør 8 Målerdimensionering 8 Fordelingsmåleren i denne ejendom 9 Den anvendte målertype 9 Visuel inspektion 9 Installation 10 Mærkning 10 Aflaasning 11 Udskiftning 12 Udskiftning af målere i denne ejendom 12 Udskiftning af alle målere til ny type 12 Bortskaffelse af målere 12 Tekniske data 13 Officielle dokumenter og links 14 Typegodkendelsesattester 14 Overensstemmelseserklæring 18 Korrektion for termisk yderlig beliggenhed 19 Korrektionssystem 19 Standardsystemet 19 Fastsaattelse af reduktionsfaktorer 20 Etagereduktion 20 Gavireduktion 20 Ekstrareduktion 21 Oversigt over installationer i ejendommen 22 Generelt om installationsoversigten 22 Forudsætninger for kontrolmanualens oversigt over installationer 22 Installationsoversigten 22 Clorius

5 1. Kontrolsystem for denne ejendoms varmefordelingsmålere 1.1 Kontrolsystem Sådanne forhold registreres ved følgende regelsæt: Ifølge dansk lovgivning, se afsnit 1.2, skal varmeleverandøren for denne ejendom Kontrolmanualen opdateres 1 gang årligt etablere et kontrolsystem, som sikrer, at de omkring udsendelsen af varmeregnskaber anvendte fordelingsmålere er typegodkend for anlægget. te og korrekt installerede og skalerede i overensstemmelse med gældende typegod Opdateringen består i udgivelse af en kendelse. komplet ny og opdateret kontrolmanual Varrneleverandøren, som typisk er ejen Opdateringen skal sikre, at kontrolmadommens administrator eller ejer, er alene nualen så vidt muligt afspejler kontrolsyansvarlig for, at der foreligger et kontrolsy stemdata på varmeregnskabstidspunktet, stem for denne ejendom. Den opdaterede kontrolmanual fremsen Varmeleverandøren har for denne ejendoms des til ejendommens administrator/ejer, vedkommende overladt det til ista Danmark som er ansvarlig for at anbringe kontrol A/S at drage omsorg for etablering og drift manualen på det offentligt tilgængelige af kontrolsystemet. sted angivet på kontrolmanualens side 2. Loven foreskriver endvidere, at kontrolsy På kontrolmanualens side 3 'Informatiostemet foreligger dokumenteret i en kon ner om denne kontrolmanual' kan det trolmanual, som skal være frit tilgængelig kontrolleres, hvornår nærværende konfor ejendommens beboere. trolmanual er oprettet. Det er endvidere på denne side muligt at se seneste udgivelsestidspunkt for kontrolmanualen. 1.2 Regler om i.nformation om ændringer Eventuelle energimålere, elmålere, gasmålere og vandmålere, som findes i denne ejendoms Kontrolsystemet er fastlagt i kontrolmanua varme og vandanlæg, er ikke omfattet af len. Når der sker aendringer i kontrol denne kontrolmanual systemet, vil det medføre, at ændringer registreres i kontrolmanualen. Derfor vil Vabrm son forbrugerne til stadighed ved hjælp af kon" kontro anual trolmanualen kunne se, hvilke ændringer der måtte vaere foretaget i kontrolsystemet. Ændringer sker som hovedregel på foranledning af varmeleverandøren. Der kan ek Registr ingaf Varmeregnskab sernpelvis være tale om ændrede regnskabsperioder. Der kan imidlertid også være tale om forandrede arbejdsgange hos ggy serviceselskabet. Sker der aendringer på dette område, der får konsekvenser for Illustration af kontrolmanualens gyldighed, kontrolsystemet, gennemføres der ligeledes som typisk er 1 år svarende til en varmeperien ændring af kontrolmanualen. ode. Kontrolmanual for fordelingsmåler Side 4 Udskrifts dato: L juni 2015 ista Danmark A/S

6 14) 2. Kontrolmanual for varmefordelingsmålere 2.1 Opbygning af kontrolmanualen 2.2 Varmefordelingssystem I henhold til Økonomi og Erhvervsmini ista Danmark A/S anvender i denne ejendom steriets bekendtgørelse nr. 350 af 30. et varmefordelingssystem med fordelingsmarts 2010 samt forudgående ændringer målere forsynet med enhedsskala. Dette af bekendtgørelse nr. 70 af 28. januar system benævnes i det følgende enhedsska 1997, 7, er der for dette anlæg etable lasystem. ret en kontrolmanual. I et enhedsskalasystem er alle fordelingsmå Denne kontrolmanual omhandler alene lere forsynet med samme skala i målerne, varmefordelingsmålere. Tilpasningen til den aktuelle radiator sker ved en skalafaktor, som findes i en database Varmeleverandøren har indgået kontrakt hos ista. Skalafaktoren multipliceres med med ista Danmark A/S om udarbejdelse af fordelingsmålerens aflæste forbrug i målerkontrolmanual. delinger, efter at aflæsningerne er indlæst i varmeregnskabssystemet. Kontrolsystemet, som udarbejdes af ista Brug af skalafaktoren sikrer korrekt tilpas Danmark A/S, omfatter følgende ele. ning mellem målerens enhedsregistrering i menter: malerdelinger og radiatorens faktiske varmeafgivelse i varmeregnskabsperioden. Forskrifter for afleesning af varmefor 2.3 Varmefordelingsmålertype delingsmålere. I denne ejendom anvendes en fordelingsmå Kontrol af den enkelte varmeforde ler af typen lingsmåler i henhold til gaeldende vejledning. e emper e Vedligeholdelse af varmefordelingsmå Måleren er en fordampningsmåler, som er lere, der indgår i varmefordelingsmåkarakteriseret ved, at den indeholder et målersystemet lerglas, som indeholder en egnet målerveeske. Afdampningen af målervaesken følger Vedligeholdelse af kontrolmanualen radiatortemperaturen og er et mål for den forbrugte varmeenergi. Spørgsmål vedrørende denne kontrolmanual kan rette til: Ista Danmark A/S Brydehusvej Ballerup Kundecenteret (kl Kontrolmanual for fordelingsmåler Side 5 ni201s CIOrÎUS

7 3. Anvendelsesområde og dimensioneringsgrundlag 3.1 Anvendelsesområde Den sidste kolonne viser tm,a for radiatorer, som er 15% overdimensionerede. Ved efter De fordelingsmålere, der anvendes i nær isolering af en bygning bliver varmetabet værende ejendom, skal være egnede til reduceret, og radiatorerne bliver således måleopgaven. principielt for store (overdimensionerede) set i forhold til varmeydelse de skal kunne Det betyder i praksis, at der skal være levere. Derfor reduceres tm,a efter isolering, overensstemrnelse mellem fordelingsmålerens anvendelsesområde og ejendommens fter EN 834 overdimens onebygningsmæssige udformning, herunder specielt ejendommens varmeanlæg. Indirekte fjern Varmeanlæggets radiatorydelser og der iracle med radiatorernes fysiske størrelse og ud ""* "a" ut 2 formning bliver generelt fastlagt ved at beregne den nødvendige varmeydelse, der Det er vigtigt at fastsla, at tm, er en størrelskal tilføres bygningens lokaler og rum for se, der er givet ved varmeanlæggets og bygat holde disse opvarmede til 200C ved en ningens konstruktion, og altsa ikke har noget udetemperatur på 12 C. med anla gets driftstemperaturer at gøre. Det er ogsa vigtigt at fastsla, at størstedelen Den tekniske standard, DS/EN 835, for af bygninger i Danmark er opført efter tidlifordelingsmålere af fordampningstype skel gere bygningsreglementer, hvorfor de som ner mellem lavtemperatur og ikkelav oftest i denne sammenhæng ma betegnes temperaturanlæg, se tabel A1 nederst på som ikkelavenergibyggeri med t,n,«på 60 C siden. Nyere bygninger, opført i henhold til eller derover. seneste bygningsreglementer, kan i denne sammenhæng som hovedregel betegnes Kendes tro,, for varmeanlægget, er det enkelt som lavenergibyggeri. at udwelge en fordelingsmaler, som er egnet til maleopgaven. I henhold til DS/EN 835, Tabellen i næste spalte angiver med ud skal det ved typegodkendelsen af måleren gangspunkt i BR 95 og DS 418 middelradi angives, ved hvilken laveste tm,a måleren kan atortemperaturer, t,s.x, for moderne var fungere. Værdien fremgar af maerkningen af meanlæg for forskellige forsyningsarter. maleren og er angivet ved betegnelse tmin Tabei Al Anhe se anlaw Ise områder for la meloodnq ier= ever fordampnino.p inuppet og for e kerro se vanne'ordeingsmier ogn t Varmesystem, orbrugere pa RotE,ang D mansionermgs Fordampnmgs Fletroneck vrmap én streng i i temperatur2 princip' ikt" Elei> nk olutypr 3. HKVVklasse A: regist:reringshastighedsforhold < 12 eller nominel 7, Ka må benyttes fordampning < 60 mm; 8, Ka skal benyttes 4 HKVVklasse 8: registreringshastighedsforhold a 12 og procentuelt = Comp kompakt varmefordelingsmåler Kontrolmanual for fordelingsmåler Side 6 Udskrifts dato: L juni 2015 ista Danmark A/S

8 i kan 3.2 Krav til fordelingsmålere 3.3 Montagepunkt De måle og systemtekniske krav, som for Normalt placeres en fordelingsmåler, som en delingsmålere skal opfylde for at kunne op samlet enhed på radiatorens frontflade. En nå dansk typegodkendelse, er overvejende sådan samlet enhed betegnes for en komgivet i standarden DS/EN 835. Dertil kom paktmåler. For at opnå en korrekt registremer nogle nationale regler, som også skal ring af den afgivne varme, skal måleren være opfyldt. monteres i en bestemt højde og en bestemt længde fra radiatorens kanter. Når en måler er typegodkendt, skal alle målere, som installeres, mærkes med typegod Generelt vil placeringen vaere i ¾ af radiatorkendelsesnummer. Dette udføres af måler højden regnet fra underkanten og midt på leverandøren, som for lovligt at kunne mær radiatoren i længderetningen. Tolerancen er ke og sælge målere skal besidde en bemyn ±5 mm, digelse til at overensstemmelseserkleere, at måleren er i overensstemmelse med type Der kan ved specialdesignede radiatorer vægodkendelsen. En sådan bemyndigelse tilde re afvigende montagepunkter. les af de danske myndigheder, p.t. Sikkerhedsstyrelsen, og det forudszetter, at måler Undertiden vil man se, at der på en radiator leverandøren har et godkendt kvalitetssik er installeret 2 varmefordelingsmålere. Dette ringssystem f.eks. ISO 9001:2008. geelder for eksempel for meget lange radiatorer. De danske myndigheder har endvidere udgivet de måletekniske meddelelser MM 206 og MM209, sorn indeholder informationer, som tydeliggør nogle af bestemmelserne i DS/EN 835. I MM 206, som omhandler anvendelsen af kalenderfunktion for elektroniske forde c lingsmålere sarnt generelt funktionsprincipper, fastslås det, at standardernes gennem L gang af mulige funktionsprincipper ikke betyder, at en varmefordelingsmåler ikke vil Ovenstående figur viser det almindelige rnonkunne operere efter mere end et af flere tagepunkt for en varmefordelingsmåler. O maleprincipper. Standarderne tager heller ikke stilling til, hvilket måleprincip, der er "bedst". I MM 209 tydeliggøres det bl.a., at der for fordelingsmålere ikke henhold til bemyndigelser fra Sikkerhedsstyrelsen udstedes overenssternmelseserklæringer for varmefordelingsmålere, der anvendes på gulvvarmeanlaag. H Kontrolmanual for fordelingsmåler Side 7 Udskrifts dato: 1. juni 2015 ista Danmark.A/S Clorius

9 Data for vaeskerør væsketemperatur og overfladetemperaturen. Denne, som regel ganske lille forskel, er givet Væskerøret udskiftes i forbindelse med års ved et tal, cværdien, som karakteriserer aflæsningen. Farven på væsken i røret skif varmeovergangen mellem måler og radiator. ter fra år til år i følgende reekkefølge: Årstal Nedenstående vises nogle få eksempler på Farvekode almindeligt forekommende radiatorer af me 2013 Rød get forskellig opbygning og design Grøn 2015 Blå 2016 Gul 2017 Rød 2018 Grøn 2019 Blå For de følgende år gentages rækkefølgen. Alle nye væskerør er ved isætning i forbindelse med årsaflæsning overfyldte med 5,5 mm over 0stregen. Overfyldningen, som er specificeret i standarden DS/EN 835, modsvarer i alt væsentligt den fordampning, der foregår i sommermånederne uden for varmesæsonen. 3.4 Målerdimensionering Til dette formål er der hos ista Danmarks A/S opbygget en radiatordatabase, hvori radia Varmefordelingsmåleren registrerer varme tordata inklusive nominelle varmeydelser for forbrug på basis af radiatortemperaturen i et meget højt antal radiatorer samt de tilhømontagepunktet, idet væsken opvarmes og rende cværdier for et betydeligt antal måfordamper i afhængighed af væsketempera ler/radiatorkombinationer er registreret. turen. Ved lavt varmeforbrug er væsketemperaturen typisk lav, og afdampning og På grundlag af disse data, kan målerens afdermed registreringshastighed er langsom. læste målerdelinger vægtes, så de entydigt Ved højere forbrug er vaesketemperaturen afspejler det varmeforbrug en given radiator højere med en hurtigere fordampningsha over en varmeperiode har haft, stighed til følge. Væsken er valgt således, at afdampningen og dermed forbrugsregi Hertil kan forekomme yderligere korrektiostreringen passer til radiatorens varmeydel ner, for eksempelvis radiatorens indbygningsse. forhold eller placeringsforhold. Da radiatorer ikke er ens i størrelse og Endelig indgår reduktion for termisk yderlig varmeydelse, skal målerens registrerede beliggenhed, som er en lovfaestet socialt bemålerdelinger vægtes i forhold til radiato tinget korrektion, som har til formål at sørge rens evne til at afgive varme, som angives for, at beboere i lejligheder rned stort varmeved den nominelle varmeydelse. Den nomi forbrug får reduceret deres varmeregning, nelle varmeydelse oplyses af radiatorfabri. saledes at prisen pr. opvarmet kvadratmeter kanterne. Radiatordesignet indgår ligeledes er nogenlunde ens i hele ejendommen. Rei denne vægtning, idet designet har indfly duktion for termisk yderlig beliggenhed er delse på forskellen mellem den faktiske beskrevet i afsnit 6. Kontrolmanual for fordelingsmåler Side 8 Udskrifts dato: L juni 2015 ista Danmark A/S

10 Kontrolmanual for fordelingsmåler Side 9 Udskrifts dato: L juni 2015 ista Danmark A/S. Clorius 4. Fordelingsmåleren i denne ejendorn 4.1 Den anvendte målertype Da det fysisk ikke er muligt fuldstændigt at hindre en fordampning fra det venstre rør, vil Den målertype, som anvendes i nærværen man i visse tilfælde efter mange måneder de ejendom er en fordampningsmåler af kunne konstatere en mindre ëendring i vætypen skestanden. Væskerørene bruges under aflæsningen som lysleder. Derved opnas en lettere og mere præcis aflæsning. Når man holder en lommeygte under fordampningsmåleren og lyser op i væskerøret, bliver væskeoverfladen lysende og dermed lettere af aflæse. Fordampningsmåler Enhedsskala Fordampningsmåleren er forsynet med en enhedskala, og skalabetegnelsen E ses på målerens skala. Måleren er typegodkendt med en to,a på 60 C, hvilket betyder, at den er egnet til anvendelse i ikkelavtemperaturanlæg. Efter førstegangs montage er væskerøret i målerens højre side fyldt med målervæske. Der vil på dette tidspunkt ikke befinde sig 4.2 Visuel inspektion et væskerør i venstre side af måleren. Når fordampningsmåleren første gang årsaflæ. Ved enhver aflaasning eller service inspiceres ses, gemmes væskerøret fra den afsluttede maleren visuelt. varmeperiode i venstre side af måleren. En indbygget afpropning hindrer hurtig for. Inspektion finder sted for følgende områder dampning af væsken i det gamle væskerør. Væskestanden kan da i nogle måneder efter Plombering aflæsningen benyttes til kontrol af den af. Montagepunkt leeste væskestand. Væskefarve Målerens udseende og tilstand Lejeren kan således kontrollere sin varmeregning og sammenligne sit aktuelle forbrug med sidste års forbrug.

11 Det efterses, at plomben er intakt, og at Installationen forgår, som vist ovenfor, ved der i øvrigt ikke har været forsøg på at at målerens varmeleder af aluminium norbryde den. Findes der uregelmæssigheder malt skrues på radiatoren, hvorefter selve noteres det på aflæsnings eller servicedo målerdelen installeres på varmelederen. kumentet. Måleren replomberes om nødvendigt, se nedenstående tegning. Fastgørelsen sikres ved at trykke plomben ned i målerhuset, I 4.4 Mærkning Måleren er mærket med følgende en voidlabel, som vist på nedenstående figur. Plomben sikrer, at måleren ikke uden synlige skader kan fjernes fra varmelederen.. Det konstateres, om fordampningsmalerens montagepunkt på radiatoren er korrekt, se afsnit 3.3, side 7. Uregelmæssigheder noteres på aflæsnings eller service Her er 08 installationsåret, TS er dokumentet. Om nødvendigt rekvireres målerens typegodkendelsesnummer i Danyderlig service på måleren. mark, og DK FO2 er ista Danmarks A/S bemyndigelsesnummer. Det konstateres, om målerens væskefarve svarer til indeværende varmeperiode. Afvi I toppen af måleren vil der desuden i plagelser noteres, se afsnit 3,4, side 8. sten være præget et godkendelsesmærke. 4.3 Installation Måleren installeres på radiatoren i montagepunktet, som beskrevet i afsnit 3.3. Kontrolmanual for fordelingsmåler Side 10 Udskrifts dato: 1. juni Danmark A/S

12 ., o su G 4.5 Aflæsning Gadedørssedler, som vist i venstre spalte nederst, opsættes på ejendommen 3 til 4 I denne ejendom aflæses fordelingsmålerne hverdage, før aflæseren kommer, visuelt. Som regel indtaster aflæseren målerstanden i en håndterminal, og der prin Kold/varrn radïator: tes en aflæsningskvittering over alle måleraflæsninger i et lejemål For at kompensere form varmeudvidelsen af målervæsken aflæses meniskus foroven ved Aflæsning sker typisk omkring den til var kold radiator og forneden ved varm radiator. meregnskabet hørende opgørelsesdato; men der kan periodisk udføres aflæsninger i forbindelse med særlig kontrol af målere eller flytninger i ejendommen. Dertil kan 5 der med ejendommens administrator eller ejer være indgået aftale om periodisk af. 10 læsning. Meniskus ses på figuren til højre som den Aflæsnmgen vil efterfølgende fremga af den o halvmaneformede væskeoverflade. fremsendte varmeopgørelse. Udskiftning af vaeskerør Ved enhver aflæsning foretages der visuel inspektion af måleren samt check af plom o o Plomben pa maleren brydes efter aflæsning beringen. Konstateres fejl noteres det med o o af malere. Det aflæste væskerør afproppes henblik pa afhjælpning hurtigst muligt... o og anbnnges i malerens venstre side. Det o kan herefter benyttes til kontrol af aflæsnin Ved arsaflæsningen foretages yderligere gen. følgende: Advisering: Corius kommer Der anbringes et nyt væskerør i måleren vnasp:idskoidrol højre side, og måleren samles og replomberes. Kontrolmanual for fordelingsmåler Side 11 Udskrifts dato: 1. juni 2015 ista Danmark A/S CIOf ÎUS

13 4.6 Udskiftning Dette kan i første omgang ske mundtligt, telefonisk eller skriftligt afhængigt af de I forbindelse med udskiftning af forde lokale forhold. Skulle det ikke på trods heraf lingsmålere skal særlige, lovmæssige regler lykkes at få den nødvendige adgang til booverholdes, pælen, modtager beboeren en skriftlig henvendelse, hvori han eller hun bliver bedt om Reglerne sondrer mellem typegodkendte at tage kontakt til ista Danmark A/S for en fordelingsmålere og ældre, ikke typegod ny aftaletid. kendte fordelingsmålere. Hvis det stadig ikke lykkes at opnå den nød I denne ejendom er der installeret type vendige adgang til bopælen, anmodes vargodkendte varmefordelingsmålere, hvorfor meleverandøren om at være behjælpelig kravet ved udskiftning eller udvidelser af hermed. ejendommen er, at nye målere skal veere typegodkendte og varmeteknisk kompatible Giver dette heller ikke resultat, informeres med de fordelingsmålere, som allerede fo varmeleverandøren atter skriftligt herom, refindes installerede i ejendommen. idet det endvidere meddeles, at ista Dan Det er varmeleverandørens pligt og ansvar, mark A/S herefter frasiger sig ansvaret for at udskiftninger af fordelingsmålere foreta udfærdigelse af et lovmedholdeligt regnges i overensstemmelse med disse regler. skab. I praksis betyder det, at varmeleverandø 4.7 Udskiftning af målere i denne ejendom ren skal informere ista Danmark A/S, når der sker ændringer i varmeanlægget eller Fordelingsmåleren i dette anlæg er af typen: med de installerede varmefordelingsmålere. ista Danmark A/S vil herefter drage exernper, typegodkendt fordarnpningsrnåler omsorg for, at udskiftning eller supplement udføres forskriftsmæssigt efter de til en Ved såvel udskiftning som supplement kan hver tid gældende regler og lovforskrifter. der fremover kun benyttes følgende varmefordelingsmålere: Under aflæsning af fordelingsmålerne foretages der, som nævnt i afsnit 4.5, en nøje exernper, typegodkendt fordarnpningsrnåler kontrol af hver eneste fordelingsmåler i varmeanlægget, og hvis der måtte fore 4.8 Udskiftning af alle målere til ny type komme fordelingsrnålere, der er fejlbehæftede, og derfor skal udskiftes, så vil ista Udskiftes samtlige målere i ejendommen til Danmark A/S automatisk foretage den ny type, nedtages alle målere efter samme nødvendige udskiftning efter de aftalte le retningslinier som ovenfor beskrevet. Der veringsbestemmelser, skal herefter udarbejdes nyt kontrolsystem med tilhørende kontrolmanual ista Danmark A/S vil i alle tilfælde efter konstatering af udskiftningsbehov, skriftligt 4.9 Bortskaffelse af nedtagne målere advisere varmeleverandøren om de registrerede fejl og mangler. Samtidig vil det Samtlige nedtagne målere eller udskiftede blive forsøgt at få en aftale med beboeren i målerdele, herunder brugte væskeglas, indden omhandlede boligenhed om adgang til samles og destrueres i henhold til gældende dennes bopæl. regler i overensstemmelse med kontrollerede og miljørigtige procedurer Kontrolmanual for fordelingsmåler Side 12 Udskrifts dato: L juni 2015 ista Danmark A/S

14 4.10 Tekniske data Målerens enkelkomponenter sarnt færdigproduktion er udført og kontrolleret i hen Den varmefordelingsmåler, som er installe hold til ISO 9001:2008. Fyldning af væskeret i denne ejendom, er af fordampningsty glas er ligeledes kvalitetssikret i henhold til pe med plads for 2 væskeglas. ISO 9001:2008. Målerens tekniske data fremgår af nedenstående tabel. Tekniske data Nålettvpe exemper Typegodkendelse TS efter DS/EN 835 Málefunktion Fordampningsmåler Skalering af maler Enhedsskala, mærket med E Fysiske dimensioner 134 x 40 x 22 mm Koldícrdamnilig Nyt væskeglas er overfyldt i henhold til DS/EN 835 Nateriale Målerenhed: Polyoxymethylen Anvendelsesorordde tmin: 60 C Varmeleder: Alugeret F22 tmaks:120 C Displav Skala ud for væskeglas Væskeglas 115 mm Skalalængden er 79 mm 2 ml målervæske Nyt væskeglas i målerens høje Forbrug kan sammenlignes side med sidste varmeperiodefor Gammelt Væskeglas i venstre brug side af måleren Mßlernummer Unikt serienummer Artike/nummer Sikkerhed mod ma Måleren er plomberet med Montagepunkt 75% af radiatorhøjde nipulation plastplombe, som knækker Godkendte specielle montageved uautoriseret forsøg på at punkter kan forekomme åbne måleren varmesvstem Vandbaseret én eller to Montagemetode Normalt skrue eller svejsemonstrengssystemer tering Side 13 Kontrolmanual for fordelngsmåler Udskrifts dato: L juni 2015 ista Danmark A/S a g e

15 Fax: 5. Officielle dokumenter og links 5.1 Typegodkendelsesattester Den Danske Akkrediterings og Metrologifond METROLOGI Dyregårdsvej 58, 2740 Škovlunde Tlf.; TYPEGODKENDELSESATTEST Nr.: Udgave: 2 Erstatter udgave 1 Dato: ,27 Gyldig til: Systembetegnelse: TS Typegodkendelse og kontrolbestemmelser udstedt i henhold til 10 i Erhvervsfremme Styrelsens bekendtgørelse nr. 7û af 28. januar.1997 om kontrol af varmefordelingsmâlere, der anvendes som grundlag for fordeling af forbrug af varme. VARMEFORDELINGSMÅLER Producent ista Deutschland GmbH, D48417 Münster, Tyskland. Ansøger ista Danmark A/S, DK2750 Ballerup. Art Varmefordelingsmåler uden elektrisk energitilførsel, baseret pâ fordampningsprincippet. Type Exemper. Anvendelse Registrering af radiatorers varmeforbrug med henblik pà fordeling af varmeudgifter. Typeprøvet. i henhold til DS/EN 835:1994. BEMERK! Måleinstrumenter, som ikke er helt identiske med det i attesten fastlagte, km kun verificeres unäer forudsætning af særskilt godkendelse ved tillæg iil denne atoest, Kontrolmanual for fordelingsmåler Side 14 Udskrifts dato: 1. juni 2015 ista Danmark A/S

16 ae ß 5.1 Typegodkendelsesattester (fortsat) TYPEGODKENDELSESATTEST Nr.: Systembetegnelse: TS LEGALE MikBDATA Apparat Varmefordelingsmåler. Målamatode Fordampningsprincippet. Basistilstand Middel radiatorvandstemperatur, t, = 50 C. Referencerumtemperatur, t = 20 C. Placering i 75% højde af radiator. Milevæske Methylbenzoat. Anvendelses. t = 120 C. grænser t = 60 C. Skala Produkt og enhedsskala, 2. KONTRoi..amsTammLSER 2,10verensstemmelses Erklæring om.overensstemmelse med typegodkendelsen udføres i erklæring af bemyndiget mâlerleverand«r, der har et kvalitetsstyringssystem, som opfylder DS/ISO EN Af voidlabel skal fremg& ârstal for erklaringen og målerleverandørs kendingsnummer. 2.2 Driftskontrol Efter DS/EN 835 og fabrikantens forskrifter. 2.3 Påskrifter Type og serienr..er p&trykt pä apparatets skala. TSnr. er påtrykt p& apparatets underside. Verifikationsmærke og &rsmærke er synlig på apparacets overside. 2.4 Plombering Plombering af hus.foretages ved isætning af en plastplombe. Ved førstegangsplombering af måler fremgar identifikation af hemyndiget målerleverander. Ved replombering under udskiftning af ampul fremg&r identifikation af mâlerleverander eller varmeleverander. 3. KONSTRUKTION 3.1 opbygning Fordelingsmåleren exemper består af en varmeleder af aluminium, hvorp& der anbringes en forskærm, der ved levering er sammensat af et. antal komponenter, selve forskærmedelen, en transparent rude, to fjederanordninger for fastholdelse af m&lerampul og en skala,. type E. Måleren kan indgå i såvel enhedsskala som produkiskalasystemer. Skalaen, type E, anvendes i forbindelse med enhedsskalasystemer. Ved anvendelse i forbindelse med produktskalasystemer indskydes en produktskala mellem Eskalaen og den transparente. rude. I forskærmens fjederanordninger anbrinces den kommende varmesæsons fyldte m&lerampul ud for spalten i maleren højre side, set forfra, og sidste. sæsons målerampul overflyttes og anbringes. ud for forskærmens venstre spalte. I bunden er forskærmen forsynet med to runde, transparente ruder. Ved at belyse disse nedefra oplyses målerampullen, og væskens meniscus lyser op. Herved kan måleren let. aflæses. Kontrolmanual for fordelingsmåler Side 15 skriftsndato 1 juni 2015 CIOf ÎUS

17 5.1 Typegodkendelsesattester (fortsat) TYPEGODKENDELSESATTEST Systembetegnelse: TS Ved hjælp af en plombe anbragt overst på m&1eren lâses forskærmen til varmelederen. Plomben er umærket og har nogenlunde samme farve som forskærmen. Ved. siden af plomben findes målerens godkendelsesmærke. 3,2 Installation Montage af måleren foretages i overensstemmelse med DS/EN 835 efter ganske bestemte måler og radiatorspecifikke montagemetoder. Disse montagemetoder skal overholdes meget nøje for at sikre en reproducerbar varmeovergang mellem radiator og fordelingsmåler og dermed korrekt registrering af varmeforbrug. 4. DOKUMENTATION Sag, nr /60, Dansk Teknologisk Institut, DTI Energi Denne udgave omfatter til1îge gyldighedsforlængelsen, der oprindelig er givet i 1. tilleg af 12. april Keld P ner Jacob Kontrolrnanual for fordelingsmåler Side 16 Udskrifts dato: L juoi 2015 ista Danmark A/S

18 . A at G 5.1 Typegodkendelsesattester (fortsat) 2. tillægtil Nr.: O&3749 TYPEGODKENDELSESATTEST Udgave: Dato: 200&O304 Gyldigtit Systembetegnelse: TS 27, VARMEFORDELINGSMÅLER GYLDIGHEDSFORLÆNGELSE Producent Ansager ista Deutschland GmbH, D48417 Münster, Tyskland. ista Danmark A/S, DK2760 Ballerup. Art Varmefordelingsmder uden elektriskenergkilførsel, baseret på fordampningsprincippet. Type. Exemper; Anvendelse Regístrering af radiatorers,varmeforbog med henblik på fordeling afvarmeudgífter i BEMÆRK: Gene tiangforudsmues anvendt ifosmatelse memo egensgo esegemendelmanast som sammen med eene ogeventaeneandre(meegudgeten helhed. METROLOGI Dyregàrdsvej SB, 274û Skoviude,TE: Far Epost ggggggggig gggiaggg.eggoggk I Kontrolmanual for fordelingsmåler Side 17 Udskarifts dato 1 3uni 2015 CIO fîus

19 5.2 Overensstemmelseserklaering Overensstemmelseserklæring Dedaration of Conformity Målerleverandør/Supplier istananmark A/S Brydehusvejl? DL2750 Banerup Danmark DS/EN ISO9001ûl08 BVQiCertifËkatDK a erklæreroveremstemmelseihenholdtik dedare confannoy acconiing ae DS/EN835:1995 Typegodkendelsesattest/Pattern Approval No MD63 No T5 212LOO2 ÎOT varmefordenagsmäer Apparat/Equipment uden elektriskenergitihersel, baseretpå fordampaingsprincipper Heutextallocatorynriktennisationafthemmeneraf man heating mañams Applíances withotekctrical empy supplybased enthe evagaration priadple Typeexemper* Benny Mathiesen Mm.Director! Managing Direor(CED) Edwi t25;fir="""2" (IOf IMS Kontrolmanual for fordelingsmåler Side 18 Udskrifts dato: 1. juni 2015 ista Danmark A/S

20 _. s.»sg 6. Korrektion for termisk yderlig beliggenhed 6.1 Korrektionssystem Langt de fleste ejendomme anvender ista 's standardsystem for reduktion af termisk Boligenheder eller erhvervsenheder, der i yderlig beliggenhed. Systemet findes betermisk henseende er yderligt beliggende i skrevet i de næste afsnit. bygningen, har et forøget varmetab. Dansk lovgivning kræver, at der ved forde 6.2 Standardsystemet lingsmåling skal foretages korrektion for det forøgede varmetab, så varrneregningen Standardsysternet er et af de anerkendte for de enkelte boligenheder og erhvervsen korrektionssystemer, der i Danmark har heder bedst muligt svarer til den opnåede været anvendt i mange år, og som betegvarmekomfort. Korrektionen skal udføres, nes som et almindeligt anerkendt princip, så betalingen for det forøgede varmetab Systemet benyttes til at foretage korrektion fordeles forholdsmæssigt mellem alle bolig for yderlig termisk beliggenhed ved at juog erhvervsenheder i fordelingssystemet, stere i den forbrugsafhængige del af varmeforbrugsbetalingen. Korrektion kan baseret på bygningens varmetabsberegning eller gives efter et Systemet tildeler fordelingsmålere på givne anerkendt korrektionssystem. For enkelte radiatorer i et givet, termisk yderligt beligejendomme gives ikke reduktion. Dette kan gende lokale en reduktionsfaktor, skyldes, at korrektionen er erstattet af huslejenedslag, eller at der slet ikke skal fore Reduktionsfaktoren er tilpasset således, at tages korrektion, fordelingsmåleren på radiatoren nu ikke længere registrerer radiatorens faktiske Denne form for korrektion, der benævnes varmeafgivelse, men derimod en reduceret reduk.tion for termisk yderlig beliggenhed, varmeafgivelse svarende til, at lokalet ik.ke og det skal fremgå af kontrolmanualen, var termisk yderligt liggende. Princippet er hvorledes systemet virker. Reduktioner illustreret på nedenstående tegning. gives for den enkelte måler, og af målertabellen i afsnit 7.3, fremgår reduktionerne for de enkelte målere i ejendommen. O Reduktion i skala. Skalaen er et udtryk for radiatorens størrelse og dermed evne til at afgive varme. I eksernplet i figuren får en måler med skala 31 en reduktionsfaktor på 25%. Dette giver en reduceret skala på 23 og dermed en ligeledes lavere registrering og varmeudgift for den pågældende radiator. 3' O 6 so Afdampet væske 23 O s lo For fordampningsmålere med enhedsskala kan reduk "" tion ikke ses på måleren, da alle målere har samme 20 skala mærket med E. as 2s Reduktionen er for enhedsskalamålere gives i skala '6 _ faktoren i varmeregnskabssystemet. ss _ Kontrolmanual for fordelingsmåler Side 19 Udskrifts dato: 1. juni 2015 ista Danmark A/S mm o LIOrlUS

21 6.3 Fastsættelse af reduktionsfaktorer Hos ista Danmark A/S fastsættes korrektion for yderlig, termisk beliggenhed ved hjælp Redukfíonsfaktorer findes ud fra fastlagte af reduktionsfaktorer angivet ved en redukmetoder og retningslinier. Disse er et resul tion i %. Reduktionsfaktorerne findes ud fra tat af, at både målerfirmaer og boligejere lokalets beliggenhed efter generelle hovedgennem praktiske erfaringer med varme principper. Særlige bygningsforhold kan dog fordelingsregnskaber over en lang årrække betyde, at de generelle retningslinier må har udviklet alment anerkendte metoder til afviges for at få en korrekt varmefordeling. korrektion for ekstra varmetab. I det følgende er de normale hovedprincipper angivet. 6.4 Etagereduktion Hovedprincíp:. 10% reduktion på øverste og nederste etage i ejendomme med mindst 3 opvarmede i beboelseslag og under henholdsvis over uopvarmede rum. Specielle forhold: Radiatorer i butikker, trappeopgane eller lignende lokaler, hvor der på grund af stadig åbning af døre til det fri er kraftigere cirkulation og dermed afkøling af luften Reduktionsfaktorer ingen redukuan Nederste etage evertyrnan medvarme:10% 6.5 Gavireduktion Hovedprincip: 15% gavireduktion for yderligt beliggende lokaler med mere end 1 ydervæg, forudsat at lokalet ligger varmedækkende for et andet eller flere loka / ler Gavlværelser, der støder op til anden opvarmet ejendom, får ingen reduktion. O n n Hvis der er mere n end 1 radiator, gives n n der kun reduktion for den eller de radi A < i m o¾ atorer, der står nærmest gavlen. 1m i A < 2m 5% 2m i A < 3m 10% For gavle med 1 væg mod nord eller 3m & A 15% øst gives yderligere 5% i reduktion. Kontrolmanual for fordelingsmaler Side 20 Udskrifts dato: L juni 2015 ista Danmark A/S

22 tg Reduktionsfaktorer (fortsat) 6.6 Ekstrareduktion Hovedprincíp: Lokaler under uopvarmet tørreloft reduceres med 5%, e Lokaler på manzard reduceres med 5% Tørreloft Lokaler under fladt tag reduceres med 5% e Lokaler over uopvarmet tørrekælder reduceres med 5%. Være[serpåkvist værelserunderuopvarmettgrrelait Værelserpåmanzard Lokaler over eller ved siden af port reduceres med 15%. Specielle forhold: Lokaler mod trappegang uden varme tildeles normalt ikke reduktion. Ved altangangshuse reduceres normalt med 10% ved facader mod trappe. For højhuse over 6 etager foretages øa efter vurde gei hvertæeventukelt r forhold a Værelserunderfladt tag Værelser overogved port Værelser over " pvarmettørrekælder I blandede bebyggelser med bygninger af forskelling udformning, og som for o 4 < sm os synes fra samme varmecentral og i^¾ har 2 samme varmeregnskab, kan der af " '^ '6" 'gi hængigt af bebyggelsens karakter gi Was ves særlige reduktioner. Side 21 Kontrolmanual for fordetíngsmåler Udskrifts dato: L juni 2015 ista Danmark A/S g g

23 7. Oversigt over fordelingsmålere i ejendommens boligenheder 7.1 Generelt om oversigten Ønsker beboere yderligere 'oplysninger om dimensioneringsgrundlaget, er det muligt Lovgivningen stiller bl.a. krav om, at der i telefonisk eller skriftligt at kontakte ista kontrolmanualen angives antal më\ere i Danmarks A/S, som beskrevet under afsnit den enkelte boligenhed samt radiatorstør 2. relser for enhedsskalaanlæg. Det hedder samtidig i det måletekniske 7.2 Forudsætninger kontrolmanualens overdirektivs afsnit 1, at selve kontrolmanualen sigt over installationer helt eller delvist kan forefindes på edb under forudsætning af, at den enkelte beboer De dataangivelser, der for de enkelte boligefter ønske kan få adgang til relevante in enheder forefindes i oversigtslisten, modformationer eventuelt i form af udskrifter. svarer antallet af varmefordelingsmålere registreret hos ista Danmark A/S på tids På basis heraf har ista Danmark A/S valgt i punktet for afslutningen af seneste varmeselve kontrolmanualen at angive adresse, regnskab. Var der på denne dato iværksat følgenummer (boligenhedsnummer) og ændringer i antallet af boligenheder eller antal målere for hver enkel boligenhed i varmefordelingsmålere, eksempelvis som anlægget. følge af nedtagning eller opsætning af radiatorer, sammenlægning eller opdelings af Hvor der er tale om enhedsskalaanlæg har boligenheder eller nymontage af varmeforalle fordampningsmålere i anlægget sam delingsmålere på tidligere ikkernålte radiame skalastørrelse. For fordampningsmålere torer, vil sådanne ændringer fremgå af den er skalaværdien 58 fast indkodet i måleren, kontrolmanual, der udsendes i forbindelse med næstkommende varmeregnskab, for Den faktiske skalaværdi udregnes i varme udsat at arbejderne på dette tidspunkt er regnskabssystemet ved at multiplicere vis afsluttet. ningen med en skalafaktor, som i princippet fremkommer ved at dividere den til den givne måler/radiator kombination skala 7.3 Installationsoversigten med 58. De følgende og resterende sider i denne kontrolmanual indeholder oplysninger om antallet af målere i ejendommens boligenheder. Kontrolmanual for fordelingsmëler Side 22 Udskrifts dato: L juni Danmark A/S

24 Oversigt over installerede varmefordelingsmålere Forbrugsstedsdata Adresse Følgenummer Antal målere Bag Søndermarken 1 B STV Bag Søndermarken 1 B STH Bag Søndermarken 1 B 1V Bag Søndermarken 1 B 1H Bag Søndermarken 1 B 2V Bag Søndermarken 1 B 2H Bag Søndermarken 1 B 3V Bag Søndermarken 1 B 3H Bag Søndermarken 1 B 4V Bag Søndermarken 1 B 4H Bag Søndermarken 3 STV Bag Søndermarken 3 STH Bag Søndermarken 3 1V Bag Søndermarken 3 1H Bag Søndermarken 3 2V Bag Søndermarken 3 2H Bag Søndermarken 3 3V Bag Søndermarken 3 3H Bag Søndermarken 3 4V Bag Søndermarken 3 4H Bag Søndermarken 5 STMF Bag Søndermarken 5 STH Bag Søndermarken 5 STV Bag Søndermarken 5 1V Bag Søndermarken 5 1MF Bag Søndermarken 5 1H Bag Søndermarken 5 2V Bag Søndermarken 5 2MF Bag Søndermarken 5 2H Bag Søndermarken 5 3V Bag Søndermarken 5 3MF Bag Søndermarken 5 3H Bag Søndermarken 5 4V Bag Søndermarken 5 4MF Bag Søndermarken 5 4H Bag Søndermarken 7 STV Bag Søndermarken 7 STH Bag Søndermarken 7 1V Bag Søndermarken 7 1H Bag Søndermarken 7 2V Bag Søndermarken 7 2H Bag Søndermarken 7 3V Bag Søndermarken 7 3H Bag Søndermarken 7 4V Kontrolmanual for fordelingsmåler Side 23 Udskrifts dato: 1. juni 2015 ísta Danmark A/s CIOf ÎUS

25 Forbrugsstedsdata Adresse Følgenummer Antal målere Bag Søndermarken 7 4H Bag Søndermarken 9 ST Bag Søndermarken Bag Søndermarken Bag Søndermarken Bag Søndermarken Bag Søndermarken 11 A STV Bag Søndermarken 11 A STH Bag Søndermarken 11 A 1V Bag Søndermarken 11 A 1H Bag Søndermarken 11 A 2V Bag Søndermarken 11 A 2H Bag Søndermarken 11 A 3V Bag Søndermarken 11 A 3H Bag Søndermarken 11 A 4V Bag Søndermarken 11 A 4H Bag Søndermarken 11 B STV Bag Søndermarken 11 B STH Bag Søndermarken 11 B 1V Bag Søndermarken 11 B 1H Bag Søndermarken 11 B 2V Bag Søndermarken 11 B 2H Bag Søndermarken 11 B 3V Bag Søndermarken 11 B 3H Bag Søndermarken 11 B 4V Bag Søndermarken 11 B 4H ' Kontrolmanual for fordelingsmåler Side 24 Udskrifts dato: 1. juni 2015 ista Danmark A/S

Odinsvej 1 A-B/Silkeborgv. 230, 8230 Åbyhøj Techem ejendomsnr.: 0500/12092

Odinsvej 1 A-B/Silkeborgv. 230, 8230 Åbyhøj Techem ejendomsnr.: 0500/12092 ag Odinsvej 1 A-B/Silkeborgv. 230, 8230 Åbyhøj Techem ejendomsnr.: 0500/12092 Kontrolmanual for varmefordelingsmålere Indholdsfortegnelse 1. Kort gennemgang af lovgivningsgrundlaget 1.1 Vedligeholdelse

Læs mere

T Y P E G O D K E N D E L S E S A T T E S T

T Y P E G O D K E N D E L S E S A T T E S T Udgave: 3 (erstatter 2. udgave inkl. alle tillæg) Dato: 8. juni 2012 Gyldig til: 2015-12-07 Systembetegnelse: TS 27.21. 025 Typegodkendelse og kontrolbestemmelser udstedt i henhold til 10 i Erhvervsfremme

Læs mere

Byglandsgade 9, Kornblomstvej 5-9, Lerfosg. 10-14, 2300 København S

Byglandsgade 9, Kornblomstvej 5-9, Lerfosg. 10-14, 2300 København S Byglandsgade 9, Kornblomstvej 5-9, Lerfosg. 0-4, 2300 København S Techem ejendomsnr.: 0500/0590 Kontrolmanual for varmefordelingsmålere Indholdsfortegnelse. Kort gennemgang af lovgivningsgrundlaget. Vedligeholdelse

Læs mere

Æbleparken 114-128 Afd. 15., 5270 Odense N; Techem ejendomsnr.: 0502/01476

Æbleparken 114-128 Afd. 15., 5270 Odense N; Techem ejendomsnr.: 0502/01476 AG Æbleparken 114-128 Afd. 15., 5270 Odense N; Techem ejendomsnr.: 0502/01476 Kontrolmanual for varmefordelingsmålere Indholdsfortegnelse 1. Kort gennemgang af lovgivningsgrundlaget 1.1 Vedligeholdelse

Læs mere

Kontrolmanual for varmefordelingsmålere

Kontrolmanual for varmefordelingsmålere Kontrolmanual for varmefordelingsmålere Ejendommen Varmeleverandør Ejd. Værnedamsvej 5-5A & 5B 1819 Frederiksberg C Anlæg: 73052 c/o Bente Naver Ejd.administra A/B Værnedamsvej 5-5A & 5B Røgerupvej 050

Læs mere

Kontrolmanual for varmefordelingsmålere

Kontrolmanual for varmefordelingsmålere Kontrolmanual for varmefordelingsmålere Ejendommen E/F Blågårdsstræde 2-4 m.fl.. 4000 Roskilde Anlæg: 714777 Varmeleverandør c/o Bente Naver Ejendomsadm. E/F Blågårdstræde 2-4 m.fl. Røgerupvej 4 4050 Skibby

Læs mere

Æbleparken 2-16 Afd. 4, 5270 Odense N; Techem ejendomsnr.: 0502/01465

Æbleparken 2-16 Afd. 4, 5270 Odense N; Techem ejendomsnr.: 0502/01465 AG Æbleparken 2-16 Afd. 4, 5270 Odense N; Techem ejendomsnr.: 0502/01465 Kontrolmanual for varmefordelingsmålere Indholdsfortegnelse 1. Kort gennemgang af lovgivningsgrundlaget 1.1 Vedligeholdelse af kontrolmanual

Læs mere

Varmeregnskab Temadag 21 November 2013 i Århus

Varmeregnskab Temadag 21 November 2013 i Århus Varmefordelingsmålere og varmeregnskaber Nøgletal, struktur, udsat beliggenhed, bygningsfysik og lidt om måleteknik af Otto Paulsen Teknologisk Institut Tåstrup Hvorfor varmemåling? Rimelig og retfærdig

Læs mere

Hvad siger lovgivningen om varmefordeling. Temadag hos Teknologisk Institut 11. november 2014

Hvad siger lovgivningen om varmefordeling. Temadag hos Teknologisk Institut 11. november 2014 Hvad siger lovgivningen om varmefordeling Temadag hos Teknologisk Institut 11. november 2014 Hvilke ministerier varetager lovgivningen vedrørende varmeregnskaber Følgende 3 ministerier varetager lovgivningen:

Læs mere

Varmemåling og varmeregnskaber I etageejendomme og tætlav med fokus på lavenergibyggeri

Varmemåling og varmeregnskaber I etageejendomme og tætlav med fokus på lavenergibyggeri Varmemåling og varmeregnskaber I etageejendomme og tætlav med fokus på lavenergibyggeri Forsyningsselskab og varmeleverandør Varmefordelingsmålere og varmeenergimålere Korrektion for udsat beliggenhed

Læs mere

http://www.teknologisk.dk/31494

http://www.teknologisk.dk/31494 http://www.teknologisk.dk/31494 Varmefordelingsmålere og varmeregnskaber Nøgletal, struktur, udsat beliggenhed, bygningsfysik og lidt om måleteknik af Otto Paulsen Teknologisk Institut Tåstrup Hvorfor

Læs mere

Varmeregnskab Temadag 11 November 2014 i Tåstrup

Varmeregnskab Temadag 11 November 2014 i Tåstrup Varmefordelingsmålere og varmeregnskaber Nøgletal, struktur, udsat beliggenhed, bygningsfysik og lidt om måleteknik af Otto Paulsen Teknologisk Institut Tåstrup Hvorfor varmemåling? Rimelig og retfærdig

Læs mere

2016-10-29 Systembetegnelse: TS 22.36 008

2016-10-29 Systembetegnelse: TS 22.36 008 Den Danske Akkrediteringsog Metrologifond TYPEGODKENDELSESATTEST Nr.: Udgave: Dato: 08-3516 1 2006-02-15 Gyldig til: 2016-10-29 Typegodkendelse udstedt iht. bekendtgørelse nr. 1144 af 15. december 2003

Læs mere

Hvad siger lovgivningen om varmefordeling. Onsdag 09. november 2016

Hvad siger lovgivningen om varmefordeling. Onsdag 09. november 2016 Hvad siger lovgivningen om varmefordeling Onsdag 09. november 2016 Hvilke områder vil I blive informeret om i dag. Overordnet oversigt vedrørende love og bekendtgørelser i forhold til varme- og vandregnskaber.

Læs mere

Privat udlejning. Varmeregnskab. Afregning af varme

Privat udlejning. Varmeregnskab. Afregning af varme Privat udlejning Varmeregnskab Afregning af varme Varmeregnskabets modtagelse 2 Når du modtager varmeregnskabet, bør du kontrollere om: (sammenhold tallene med regnskabet på næste side) 1) Det anførte

Læs mere

Udkast til. Bekendtgørelse om varmefordelingsmålere, der anvendes som grundlag for fordeling af varmeudgifter

Udkast til. Bekendtgørelse om varmefordelingsmålere, der anvendes som grundlag for fordeling af varmeudgifter Udkast til Bekendtgørelse om varmefordelingsmålere, der anvendes som grundlag for fordeling af varmeudgifter I medfør af 15, stk. 1 og 3, og 22, stk. 4, i lov om erhvervsfremme, jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Den gode energirådgivning Varme M3 Anlægget. Kristian Kærsgaard Hansen

Den gode energirådgivning Varme M3 Anlægget. Kristian Kærsgaard Hansen Den gode energirådgivning Varme M3 Anlægget Kristian Kærsgaard Hansen Generelt - Kapitlerne 24-32 og bilagene 20-26 om: - Varmt brugsvand - Varmefordeling - Varmerør - Kedler - Fjernvarme - Fremgangsmåde:

Læs mere

istakontrolmanual Varmefordelingsmålere efter fordampningsprincippet

istakontrolmanual Varmefordelingsmålere efter fordampningsprincippet istakontrolmanual Varmefordelingsmålere efter fordampningsprincippet Ejendommen Ejd. Lyøvej 5-9 2000 Frederiksberg Anlæg: 701041 Varmeleverandør Ejendomsadministration Egemar & Clausen Nørregade 7A 1165

Læs mere

Varmeregnskab Temadag 5 November 2015 i Århus

Varmeregnskab Temadag 5 November 2015 i Århus Varmefordelingsmålere og varmeregnskaber Nøgletal, struktur, udsat beliggenhed, bygningsfysik og lidt om måleteknik af Otto Paulsen Teknologisk Institut Tåstrup Hvorfor varmemåling? Rimelig og retfærdig

Læs mere

Elektronisk varmefordelingsmåler

Elektronisk varmefordelingsmåler 5 356 Elektronisk varmefordelingsmåler WHE30Z Elektronisk måler til registrering af radiatorers afgivne varmemængde for fordeling af varmeomkostningerne. Lagring af den akkumulerede værdi på en valgfri

Læs mere

Kontrolmanual. Varmeenergimålere

Kontrolmanual. Varmeenergimålere Kontrolmanual Varmeenergimålere Ejd. Ejgårdsparken - 2920 Charlottenlund Anlægsnr: 740867 Kontrolsystem for anlæg med målere, der anvendes til måling af varme i varme- og fjernvarmeanlæg Varmeleverandør

Læs mere

Varmefordelingsmålere og varmeregnskaber

Varmefordelingsmålere og varmeregnskaber Varmefordelingsmålere og varmeregnskaber Dimensionering af målere, skalafaktorer, kontrolmanualer, 3. partsundersøgelse, gennemgang af nogle sager af Otto Paulsen Teknologisk Institut Tåstrup Dimensionering,

Læs mere

NORDBY FJERNVARME A. m. b. A. FJERNVARME TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. Marts 2016. Tekniske bestemmelser Side 1

NORDBY FJERNVARME A. m. b. A. FJERNVARME TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. Marts 2016. Tekniske bestemmelser Side 1 NORDBY FJERNVARME A. m. b. A. FJERNVARME TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING Marts 2016 Side 1 Indhold side Gyldighedsområde og definitioner m.v. 3 Etablering af fjernvarmetilslutning 4 Udførelse

Læs mere

MÅLETEKNISK VEJLEDNING (MV nr. 02.46-07, udg. 4)

MÅLETEKNISK VEJLEDNING (MV nr. 02.46-07, udg. 4) . MÅLETEKNISK VEJLEDNING (MV nr. 02.46-07, udg. 4) Retningslinjer for målesystemer, der er overensstemmelseserklærede i henhold til EU-direktivet om måleinstrumenter (MID), før og efter installation i

Læs mere

Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond

Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond MÅLETEKNISK MEDDELELSE Oversigt over krav til måleanlæg på tankvogne, ramper, tankbåde etc. MM.194 25. maj 2004 side 1 af 11 ----------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER ENFAMILIEHUSE. Version 2012. Beregnet forbrug 2012. Gyldig fra den 1. juli 2012

HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER ENFAMILIEHUSE. Version 2012. Beregnet forbrug 2012. Gyldig fra den 1. juli 2012 HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER Version 2012 ENFAMILIEHUSE Beregnet forbrug 2012 Gyldig fra den 1. juli 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE BYGNINGSDELE 02 Temperaturfaktor "b faktor" 02 VARMEFORDELINGSANLÆG 06 Varmerør

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 8 Adresse: Postnr./by: Brannersvej 1A 2920 Charlottenlund BBR-nr.: 157-016962-001 Energikonsulent: Ejvind Endrup Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Toftlund Fjernvarme A.m.b.a. Østerdalen 3 6520 Toftlund Side 2 16. maj 2006 Indholdsfortegnelse TEKNISKE BESTEMMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING 4 ANVENDELSESOMRÅDE

Læs mere

Varmemåling og varmeregnskaber

Varmemåling og varmeregnskaber 5. Temadag Varmemåling og varmeregnskaber Tirsdag den 20. november 2012 12:45: Erfaringer med varmemåling gennem mange år: Erfaringer fra praksis med bl.a.: Varmeregnskaber, korrektioner, stor spredning

Læs mere

Energimærke. Adresse: Vanløse byvej 9 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Vanløse byvej 9 Postnr./by: SIDE 1 AF 56 Adresse: Vanløse byvej 9 Postnr./by: 2720 Vanløse BBR-nr.: 101-361047-001 Energikonsulent: Jacob Wibroe Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

energimåler med høj fleksibilitet

energimåler med høj fleksibilitet sensonic II / sensonic II radio energimåler med høj fleksibilitet Innovativ mikrochipteknologi (ASIC) Spændingsforsyning: Batteri med 10 års levetid Pålidelig og lang levetid gennem afprøvet teknik Manipulationssikkerhed

Læs mere

Ønsker man nøjagtig samme aflæsningsdato. måleren med et memo-modul, som programmeres til at aflæse måleren på en fastsat dato.

Ønsker man nøjagtig samme aflæsningsdato. måleren med et memo-modul, som programmeres til at aflæse måleren på en fastsat dato. istameter m den nye generation af vandmålere Modulopbygget flerstrålemåler med mulighed for bl.a. fjernaflæsning Lang levetid 2 målerstørrelser: Qn 1,5 og Qn 2,5 Drejeligt målerhus letter aflæsningen Udskiftning

Læs mere

Bekendtgørelse om individuel måling af el, gas, vand, varme og køling 1

Bekendtgørelse om individuel måling af el, gas, vand, varme og køling 1 Forslag til ændring af bekendtgørelse nr. 891 af 9. oktober 1996 om individuel måling af el, gas, vand og varme Bekendtgørelse om individuel måling af el, gas, vand, varme og køling 1 I medfør af 4 A,

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2.9 MWh Fjernvarme, 570 kwh el

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2.9 MWh Fjernvarme, 570 kwh el SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Oplyst varmeforbrug Grønnegade 2A 8600 Silkeborg BBR-nr.: 740-016429 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Programversion: EK-Pro,

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Isolering af rør i udhuse. 9.2 MWh Fjernvarme 2480 kr. 3645 kr. 1.

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Isolering af rør i udhuse. 9.2 MWh Fjernvarme 2480 kr. 3645 kr. 1. SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Oplyst varmeforbrug Lærkevej 35A 8882 Fårvang BBR-nr.: 740-003998 Energikonsulent: Jørgen Christensen Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere

AUTOMATISK VÆGT TIL VEJNING AF KØRETØJER I BEVÆGELSE

AUTOMATISK VÆGT TIL VEJNING AF KØRETØJER I BEVÆGELSE Udgave: 2 (erstatter 1. udgave af 2009-06-09) Dato: 3. marts 2011 Gyldig til: 2019-06-09 Systembetegnelse: TS 24.65. 001 AUTOMATISK VÆGT TIL VEJNING AF KØRETØJER I BEVÆGELSE Producent Tunaylar Baskül San.

Læs mere

HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER FLERFAMILIEHUSE. Version 2012. Oplyst forbrug 2012. Gyldig fra den 1. juli 2012

HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER FLERFAMILIEHUSE. Version 2012. Oplyst forbrug 2012. Gyldig fra den 1. juli 2012 HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER Version 2012 FLERFAMILIEHUSE Oplyst forbrug 2012 Gyldig fra den 1. juli 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE GYLDIGHED 02 Gyldighed 02 BYGNINGSDELE 03 Temperaturfaktor "b faktor" 03

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 9

Energimærkning SIDE 1 AF 9 SIDE 1 AF 9 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Nørrebrogade 13A 8900 Randers 730-015865-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme.

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme. SIDE 1 AF 7 Adresse: Kløverprisvej 87 Postnr./by: 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-043631-001 Energikonsulent: Tom Kjørnæs Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Mølleparken 446 Postnr./by: 7190 Billund BBR-nr.: 530-002467 Energikonsulent: Steen Paarup Hansen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Bekendtgørelse om individuel måling af el, gas, vand og varme

Bekendtgørelse om individuel måling af el, gas, vand og varme Bekendtgørelse om individuel måling af el, gas, vand og varme Indsæt billede H: 11,9 B: 28,13 Lov grundlaget Bekendtgørelse af byggelov LBK nr 452 af 24/06/1998 afløser for LBK 805 af 9. oktober 1995 4

Læs mere

Helsingør Kommune Birkedalsvej 27 3000 Helsingør

Helsingør Kommune Birkedalsvej 27 3000 Helsingør Helsingør Kommune Birkedalsvej 27 3000 Helsingør 16-04- 2 0 1 4 Vi har skrevet til Boliggården, Trækbanen 16, 3000 Helsingør, vedrørende ejendommen matr.nr. 74d Helsingør Overdrev, beliggende H P Christensens

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 9 Adresse: Postnr./by: Oplyst varmeforbrug Bronzealdervej 22A 8210 Århus V BBR-nr.: 751-908326-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

BBR-nr.: 580-008331 Energimærkning nr.: 200014422 Gyldigt 5 år fra: 02-06-2009 Energikonsulent: Kai Verner Jessen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 580-008331 Energimærkning nr.: 200014422 Gyldigt 5 år fra: 02-06-2009 Energikonsulent: Kai Verner Jessen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Callesensvej 1A Postnr./by: 6230 Rødekro BBR-nr.: 580-008331 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Højstrupvangen 1 Postnr./by: 5200 Odense V BBR-nr.: 461-556779-001 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

BBR-nr.: 580-003419 Energimærkning nr.: 100120457 Gyldigt 5 år fra: 14-05-2009 Energikonsulent: Lars Petz Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 580-003419 Energimærkning nr.: 100120457 Gyldigt 5 år fra: 14-05-2009 Energikonsulent: Lars Petz Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Jaruplundvej 14 Postnr./by: 6330 Padborg BBR-nr.: 580-003419 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

BBR-nr.: 580-024287 Energimærkning nr.: 200013170 Gyldigt 5 år fra: 01-05-2009 Energikonsulent: Kai Verner Jessen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 580-024287 Energimærkning nr.: 200013170 Gyldigt 5 år fra: 01-05-2009 Energikonsulent: Kai Verner Jessen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Rugkobbel 182 Postnr./by: 6200 Aabenraa BBR-nr.: 580-024287 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 13 Adresse: Postnr./by: Oplyst varmeforbrug Bronzealdervej 70A 8210 Århus V BBR-nr.: 751-912242-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 8

Energimærkning SIDE 1 AF 8 SIDE 1 AF 8 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Scandiagade 3 8900 Randers 730-017150-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Vejledning til ansøgning om forsøg med indeklimamåling

Vejledning til ansøgning om forsøg med indeklimamåling Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 Fax 7262 6790 info@tbst.dk tbst.dk Vejledning til ansøgning om forsøg med indeklimamåling Notat BO0202-00002 04-05-2017 1. Indledning Transport-,

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Oplyst varmeforbrug Lavgade 32A 6200 Aabenraa BBR-nr.: 580-019219 Energikonsulent: Robert Knak Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

Forbrugsmåling nyt målerdirektiv Ejendomsforeningen Danmark

Forbrugsmåling nyt målerdirektiv Ejendomsforeningen Danmark Forbrugsmåling nyt målerdirektiv Ejendomsforeningen Danmark Techem Danmark A/S Indhold Hvem er vi? Hvorfor er målerbekendtgørelsen ændret? Hvad er nyt? Hvornår skal den iværksættes? Er der forskel på koldt

Læs mere

BBR-nr.: 580-002422 Energimærkning nr.: 100120522 Gyldigt 5 år fra: 14-05-2009 Energikonsulent: Lars Petz Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 580-002422 Energimærkning nr.: 100120522 Gyldigt 5 år fra: 14-05-2009 Energikonsulent: Lars Petz Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Trækobbel 8A Postnr./by: 6330 Padborg BBR-nr.: 580-002422 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond

Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond METROLOGI Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17, 2100 København Ø Tlf.: 35 46 62 00 Fax: 35 46 62 02 E-post: danak@danak.dk www.dansk-metrologi.dk TYPEGODKENDELSESATTEST

Læs mere

Energimærke. Skattergade 7A 5700 Svendborg BBR-nr.: 479-188130-001 Energimærkning nr.: 200049767 Gyldigt 7 år fra: 01-06-2011 Energikonsulent:

Energimærke. Skattergade 7A 5700 Svendborg BBR-nr.: 479-188130-001 Energimærkning nr.: 200049767 Gyldigt 7 år fra: 01-06-2011 Energikonsulent: SIDE 1 AF 9 Adresse: Postnr./by: Skattergade 7A 5700 Svendborg BBR-nr.: 479-188130-001 Energikonsulent: Jesper Berens Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Lysager 2A 3250 Gilleleje BBR-nr.: 270-006568 Energikonsulent: Peter Høeg Hagen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Peter

Læs mere

Formandens beretning 2010

Formandens beretning 2010 Formandens beretning 2010 Velkommen til Varmelaugets 61. ordinære generalforsamling. Bestyrelsen i Fuglebakkens Varmelaug har i den forgangne periode bestået af: Formand Thomas Falk Mogensen Næstformand

Læs mere

BBR-nr.: 851-033602 Energimærkning nr.: 200004243 Gyldigt 5 år fra: 04-01-2008 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 851-033602 Energimærkning nr.: 200004243 Gyldigt 5 år fra: 04-01-2008 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Beatesmindevej 6 Postnr./by: 9210 Aalborg SØ BBR-nr.: 851-033602 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 7 Adresse: Bakkedraget 17 Postnr./by: 6040 Egtved BBR-nr.: 621-262482-001 Energikonsulent: Jesper Berens Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

Måleteknisk Meddelelse 202. Kontrol af vandmålere i forbindelse med klager

Måleteknisk Meddelelse 202. Kontrol af vandmålere i forbindelse med klager Måleteknisk Meddelelse 202 Kontrol af vandmålere i forbindelse med klager Måleteknisk meddelelse 202 Ved en klage, bør det generelt undersøges om: Måleren står stille, når der ikke er noget forbrug Et

Læs mere

BBR-nr.: 740-002339 Energimærkning nr.: 200020637 Gyldigt 5 år fra: 18-09-2009 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 740-002339 Energimærkning nr.: 200020637 Gyldigt 5 år fra: 18-09-2009 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Søndergade 4 Postnr./by: 8883 Gjern BBR-nr.: 740-002339 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 8

Energimærkning SIDE 1 AF 8 SIDE 1 AF 8 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Hobrovej 34 8900 Randers 730-012361-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter

Læs mere

SMK menuen 8.1 8. SMK STATISTISK MÅLERKONTROL

SMK menuen 8.1 8. SMK STATISTISK MÅLERKONTROL SMK menuen 8.1 8. SMK STATISTISK MÅLERKONTROL Rambøll SMK administrerer kravene til kontrol af vandmålere i drift. Fra d. 1. februar år 2000 skal vandværkets forbrugsmålere inddeles i partier med ensartede

Læs mere

TRAY. Installations vejledning. 1 TRAY VARMEVEKSLER. VANDENERGI M.A. Denmark ApS Email: mail@vandenergi.com Phone: +45 61653562

TRAY. Installations vejledning. 1 TRAY VARMEVEKSLER. VANDENERGI M.A. Denmark ApS Email: mail@vandenergi.com Phone: +45 61653562 Installations vejledning. TRY TILLYKKE MED DIN NYE SMUKKE SHOWER TRY Tray er en af de mest økonomiske og interessante måder at spare energi og CO2. Tilbagebetalingstiden er kort. Ved at anvende Tray sparer

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1987L0402 DA 01.01.2007 006.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 25. juni 1987 om styrtsikre frontmonterede førerværn

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 9

Energimærkning SIDE 1 AF 9 SIDE 1 AF 9 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Nørrebrogade 57B 8900 Randers 730-015899-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 8 Adresse: Multebærvænget 12 Postnr./by: 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-104347-001 Energikonsulent: Bjarne Jensen Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 0,42 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 0,42 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 9 Adresse: Solvænget 6 Postnr./by: 6580 Vamdrup BBR-nr.: 621-254750-001 Energikonsulent: Jesper Berens Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

Varmefordelingsmålere og varmeregnskaber

Varmefordelingsmålere og varmeregnskaber Varmefordelingsmålere og varmeregnskaber Dimensionering af målere, skalafaktorer, kontrolmanualer, 3. partsundersøgelse, gennemgang af nogle sager af Otto Paulsen Teknologisk Institut Tåstrup Dimensionering,

Læs mere

Energimærke. Adresse: Knasten 84 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Knasten 84 Postnr./by: SIDE 1 AF 51 Adresse: Knasten 84 Postnr./by: 9260 Gistrup BBR-nr.: 851-551581-001 Energikonsulent: Jørgen Stengaard-Pedersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

BBR-nr.: 851-244069 Energimærkning nr.: 200003329 Gyldigt 5 år fra: 24-10-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 851-244069 Energimærkning nr.: 200003329 Gyldigt 5 år fra: 24-10-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Provstejorden 26 Postnr./by: 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-244069 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

ALSTER P R O D U K T B L A D. Central/fjernvarme TEKNISKE DETALJER DESIGN-SERIEN FARVER/FINISH VENDBAR. Ydelse W (dt60) (watt) C/C mål (mm)

ALSTER P R O D U K T B L A D. Central/fjernvarme TEKNISKE DETALJER DESIGN-SERIEN FARVER/FINISH VENDBAR. Ydelse W (dt60) (watt) C/C mål (mm) TEKNISKE DETALJER ALSTER Farve Type Vvs-nr. Mål (H&B) (mm) C/C mål (mm) Vægt (kg) Ydelse W (dt60) (watt) DESIGN-SERIEN Central/fjernvarme AL-10-W AL-10-WS AL-10-C AL-10-CS 3325.3 3325.352 3325.354 3325.356

Læs mere

HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER ENFAMILIEHUSE. Version 2012. Beregnet forbrug 2012. Gyldig fra den 1. juli 2012

HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER ENFAMILIEHUSE. Version 2012. Beregnet forbrug 2012. Gyldig fra den 1. juli 2012 HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER Version 2012 ENFAMILIEHUSE Beregnet forbrug 2012 Gyldig fra den 1. juli 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE VARMEPRODUCERENDE ANLÆG 02 Solvarme 02 VARMT OG KOLDT VAND 06 Koldt vand

Læs mere

Systembetegnelse: TS

Systembetegnelse: TS Den Danske Akkrediteringsog Metrologifond Nr.: 08-3526 TYPEGODKENDELSESATTEST Udgave: Dato: 1 2006-01-02 Gyldig til: 2016-10-29 Typegodkendelse udstedt i henhold til 16 i Sikkerhedsstyrelsens bekendtgørelse

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Byagervej 78B 8330 Beder BBR-nr.: 751-828241 Energikonsulent: Ole Resting-Jeppesen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Ole

Læs mere

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme.

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme. SIDE 1 AF 7 Adresse: Liljevej 1 Postnr./by: 4500 Nykøbing Sj BBR-nr.: 306-012220-001 Energikonsulent: Ejvind Endrup Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Vejledning i forbrugskorrektion

Vejledning i forbrugskorrektion Vejledning i forbrugskorrektion Fælles principper for forbrugskorrektion ved fejlbehæftet gasmåling i naturgasselskabernes distributionssystem 1. udgave November 2006 Vejledning i forbrugskorrektion Fælles

Læs mere

Hvad siger lovgivningen om varmefordeling. Torsdag 05. november 2015

Hvad siger lovgivningen om varmefordeling. Torsdag 05. november 2015 Hvad siger lovgivningen om varmefordeling Torsdag 05. november 2015 Hvilke områder vil I blive informeret om i dag. Bekendtgørelsen om individuel måling af el, gas, vand, varme og køling (BEK nr. 563 af

Læs mere

Produktbeskrivelse 1. juni 2016

Produktbeskrivelse 1. juni 2016 Produktbeskrivelse 2 Indhold Indledning 3 Formål 4 Målgruppen 4 Forberedelse 5 Pris på energitjek 6 Tilskud 6 Opstart af Energitjek 7 Brochure, flyer og opslag 7 Tjeklisten til Energitjek i boligen 8 Fane

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Kildeagervej 14 Postnr./by: 2690 Karlslunde BBR-nr.: 253-051639 Energikonsulent: Finn Albrechtsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

35.765 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug

35.765 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 9 Adresse: Nordostvej 14 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders

Læs mere

2016-10-29 Systembetegnelse: IV - 370 MÅLEANLÆG. Producenter af mælketankvogne o.lign. Ingen typeangivelse.

2016-10-29 Systembetegnelse: IV - 370 MÅLEANLÆG. Producenter af mælketankvogne o.lign. Ingen typeangivelse. Den Danske Akkrediteringsog Metrologifond TYPEGODKENDELSESATTEST Nr.: Udgave: Dato: 08-3717 1 2006-10-27 Gyldig til: 2016-10-29 MÅLEANLÆG Producent Ansøger Art Type Formål og omfang Anvendelse Producenter

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Fælleshus Søagerpark 81 2730 Herlev Bygningens energimærke: Gyldig fra 6. august 2012 Til den 6. august 2022. Energimærkningsnummer

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Jernbanealle 4B 3050 Humlebæk BBR-nr.: 210-001691 Energikonsulent: Ole Søndergaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: RIOS

Læs mere

VEJLEDNING OM EN VISITATIONSPROCEDURE FOR HUSDYRSAGER

VEJLEDNING OM EN VISITATIONSPROCEDURE FOR HUSDYRSAGER VEJLEDNING OM EN VISITATIONSPROCEDURE FOR HUSDYRSAGER Indledning Aftalen Regeringen og KL indgik den 9. februar 2009 en aftale om sagsbehandlingen på husdyrområdet i kommunerne. Aftalen indebærer bl.a.,

Læs mere

Varmefordelingsmålere og varmeregnskaber

Varmefordelingsmålere og varmeregnskaber Varmefordelingsmålere og varmeregnskaber Dimensionering af målere, skalafaktorer, kontrolmanualer, 3. partsundersøgelse, gennemgang af nogle sager af Otto Paulsen Teknologisk Institut Tåstrup Dimensionering,

Læs mere

Beklædnings klasser. MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser. MK 6.00/006 8. udgave Januar 2014. Telefax 45 76 33 20

Beklædnings klasser. MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser. MK 6.00/006 8. udgave Januar 2014. Telefax 45 76 33 20 MK 6.00/006 8. udgave Januar 2014 Beklædnings klasser MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser ETA-Danmark A/S Kollegievej 6 DK-2920 Charlottenlund Telefon 45 76 20 20 Telefax 45 76 33 20 Forudsætninger...

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Torshaven 1 Postnr./by: 4500 Nykøbing Sj. BBR-nr.: 306-020362 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER REGLER. Version 2012. Erhverv oplyst 2012. Gyldig fra den 2012

HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER REGLER. Version 2012. Erhverv oplyst 2012. Gyldig fra den 2012 HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER Version 2012 REGLER Erhverv oplyst 2012 Gyldig fra den 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE GYLDIGHED 02 Gyldighed 02 STAMDATA 03 Stamdata 03 METODE TIL ENERGIMÆRKNING 07 Metode til

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Grønnegade 5A 8600 Silkeborg BBR-nr.: 740-008084 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

KOMMISSIONENS DIREKTIV 98/90/EF af 30. november 1998 om tilpasning til den tekniske udvikling af Rådets direktiv 70/387/EØF vedrørende

KOMMISSIONENS DIREKTIV 98/90/EF af 30. november 1998 om tilpasning til den tekniske udvikling af Rådets direktiv 70/387/EØF vedrørende L 337/29 KOMMISSIONENS DIREKTIV 98/90/EF af 30. november 1998 om tilpasning til den tekniske udvikling af Rådets direktiv 70/387/EØF vedrørende døre i motordrevne køretøjer og påhængskøretøjer dertil (EØS-relevant

Læs mere

Bekendtgørelse om individuel måling af el, gas, vand, varme og køling 1)

Bekendtgørelse om individuel måling af el, gas, vand, varme og køling 1) BEK nr 563 af 02/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 2. juli 2016 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 3002/3004-0001

Læs mere

HÅNDBOG Lægningsvejledning

HÅNDBOG Lægningsvejledning HÅNDBOG Lægningsvejledning Indhold Afstandslister... side 3 Lægter... side 3 Ventilation... side 4-5 Fastlæggelse af tagfladens længde... side 6 Oplægning - binding... side 7 Rygningslægninger... side

Læs mere

Vingsted 2012 ISO 9606-1 versus DS/EN 287-1

Vingsted 2012 ISO 9606-1 versus DS/EN 287-1 Vingsted 2012 ISO 9606-1 versus DS/EN 287-1 I dag er den gældende danske og europæiske standard DS/EN 287-1:2011 I flere omgange har man forsøgt at skabe fælles fodslag mellem det europæiske standardiseringsorgan

Læs mere

Prøveudtagning i forbindelse med bestemmelse af fugt i materialer

Prøveudtagning i forbindelse med bestemmelse af fugt i materialer Prøveudtagning i forbindelse med bestemmelse af fugt i materialer Når du skal indsende prøver af materiale til analyse i Teknologisk Instituts fugtlaboratorium, er det vigtigt, at du har udtaget prøverne

Læs mere

Årlig inspektion af legepladsredskaber iht. DS/EN 1176

Årlig inspektion af legepladsredskaber iht. DS/EN 1176 Inspektionsdato: 17. September 2012 Side 1 af 17 Legepladsinspektør: Henrik Carlson Certifikat fra: TÜV SÜD Produkt Service Certifikat nr. 713001037 Gyldig til 28/2 2014 Henrik Carlson ApS Ternevej 14

Læs mere

T Y P E G O D K E N D E L S E S A T T E S T

T Y P E G O D K E N D E L S E S A T T E S T Udgave: 2 (erstatter 1. udgave samt tillæg til 1. udgave) Dato: 31. maj 2016 Gyldig til: 31. maj 2026 Typegodkendelsen udstedt i henhold til 10 i Sikkerhedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 70 af 28. januar

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Nørrebro 88 Postnr./by: 7900 Nykøbing M BBR-nr.: 773-020396 Energikonsulent: Mads Mikael Nielsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Ejsbølvænge 7 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-004090 Energikonsulent: Fayha Fadhil Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek

Læs mere

Energimærke. Gevninge Bygade 46 B 4000 Roskilde BBR-nr.: 350-009019-001 Energimærkning nr.: 100201288 Gyldigt 5 år fra: 11-01-2011 Energikonsulent:

Energimærke. Gevninge Bygade 46 B 4000 Roskilde BBR-nr.: 350-009019-001 Energimærkning nr.: 100201288 Gyldigt 5 år fra: 11-01-2011 Energikonsulent: SIDE 1 AF 8 Adresse: Postnr./by: Gevninge Bygade 46 B 4000 Roskilde BBR-nr.: 350-009019-001 Energikonsulent: Annette Hallgård Christensen Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder

Læs mere