Kontrolinstruks for eftersyn af sprøjteudstyr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kontrolinstruks for eftersyn af sprøjteudstyr"

Transkript

1 Kontrolinstruks for eftersyn af sprøjteudstyr 2009 Gældende fra 22. maj 2009 Sagsnummer: jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá mä~åíéçáêéâíçê~íéí=

2 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for fødevarer, Landbrug og Fiskeri i 2009 Bidragyder(e): Plantedirektoratet, Sektor for Miljø Fotograf(er): Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet Skovbrynet Kgs. Lyngby Tlf.: Fax: Websted: ISBN (Tryk) ISBN (Web)

3 Indholdsfortegnelse 1. Formål Retsgrundlag Almindelige bestemmelser Generelt Hvem er omfattet af reglerne? Udvælgelse af kontrolsteder Tidsfrister for kontrollens gennemførelse Sikkerhedsforskrifter og veterinære forskrifter Inden sæsonen for eftersyn af sprøjteudstyr starter Kontrollens omfang og gennemførelse Varsling Beskrivelse af kontrolrapporterne Eftersyn af sprøjteudstyr... 5 Kontrollen må ikke påbegyndes... 6 Funktionsproblemer i forbindelse med testens udførelse: Udfyldelse af kontrolrapport... 7 Punkt 1, sprøjtens data... 7 Punkt 2, sprøjten klargjort til eftersyn og eventuelle bemærkninger hertil... 7 Punkt 3, manometer... 7 Punkt 4, dyser... 7 Punkt 5, anvendt tryk... 8 Punkt 6, dysernes gennemsnitsydelse... 8 Punkt 7, dysernes ydelse i forhold til fabrikantens tabelværdi... 8 Punkt 8, spredebillede... 9 Punkt 9, bomhøjde... 9 Punkt 10, rør, slangeforbindelser, tank og pumpe... 9 Punkt 11, bom Punkt 12, armatur Punkt 13, bemærkninger Test af specielle sprøjter Behandling af kontrolrapporter Kontrollørens opgave Afslutning af kontrolbesøget Ekstra materiale Indsendelse af sager til Sektor for Miljø Arkivering og registrering i distriktet Kontrolperioden er afsluttet Ikrafttræden og ajourføring af instruksen

4 8. Bilag Bilag 1 Oversigt over testudstyr Bilag 2 Sikkerhedsforskrifter Bilag 3 Kontrolrapport vedrørende eftersyn af sprøjteudstyr Bilag 4 Kontrolrapport for sprøjteudstyr, der ikke kan efterses Bilag 5 Standardforside til ekstra bilag

5 1. Formål Kontrollens formål er at mindske bekæmpelsesmidlernes miljøskadelige effekt. Ved kontrollen efterses virksomhedens sprøjteudstyr. Eftersyn af sprøjteudstyr skal støtte jordbrugeren i at anvende og udbringe plantebeskyttelsesmidler korrekt, så forbruget kan blive reduceret. 2. Retsgrundlag Kontrol af sprøjteudstyr finder sted på baggrund af nedennævnte bestemmelser: National regel fastsat ved lov nr. 266 af 6. maj 1993 om journal over brug af plantebeskyttelsesmidler og eftersyn af udstyr til udbringning af plantebeskyttelsesmidler i jordbruget, med de ændringer, der følger af 6 i lov nr. 404 af 1. juni 2005, af 74 i lov nr. 538 af 8. juni 2006, samt af lovbekendtgørelse nr. 758 af 29. juni Bekendtgørelse nr. 492 af 7. juni 1994 om sprøjtejournaler og eftersyn af sprøjteudstyr i jordbruget. 3. Almindelige bestemmelser 3.1 Generelt Instruksen skal anvendes ved kontrol af ordningen om eftersyn af sprøjteudstyr. Instruksen fastlægger de overordnede retningslinjer for gennemførelse af kontrollen. Ved kontrolbesøget testes sprøjten for at efterse, om den fungerer i overensstemmelse med de standarder, der er beskrevet i bekendtgørelsen. Vejledning om sprøjtejournaler og eftersyn af sprøjteudstyr i jordbruget" kan findes på Plantedirektoratets hjemmeside under: 3.2 Hvem er omfattet af reglerne? Reglerne om eftersyn af sprøjteudstyr gælder for ejere og brugere af jordbrugsbedrifter med et samlet jordtilliggende på mindst 10 ha. De 10 ha er inkl. lejede og forpagtede arealer. Bedrifterne skal have SKAT benyttelseskode 05, 07 eller 17. Disse koder er oplyst på bedriftens ejendomsbeskatningsskema. Uanset størrelse er jordbrugsbedrifter med arealer, der bliver anvendt til frugtplantage, frilandsgrøntsager, væksthusgartnerier og planteskoler omfattet af reglerne. Arealer med skovbrug er ikke omfattet af reglerne. Hvis der i en bedrift med et samlet areal på over 10 ha med skovbrug indgår et landbrugsareal i bedriften på under 10 ha, er arealet med landbrugsjord omfattet af reglerne. Som udgangspunkt er maskinstationer ikke omfattet af reglerne. Hvis en maskinstation selv ejer eller forpagter et areal, der er omfattet af reglerne, skal maskinstationens sprøjter testes alligevel. Testen skal omfatte alle maskinstationens sprøjter. 3

6 3.3 Udvælgelse af kontrolsteder Der skal i 2009 foretages 30 kontrolbesøg, hvor sprøjteudstyret skal efterses. I 2009 udføres kontrollen af sprøjteudstyr så vidt muligt sammen med en anden kontrolordning. Udtrækskriterier er vedlagt som bilag til DI-meddelelsen. Hvert distrikt vælger selv hvilke kontroladresser, der skal besøges. Så vidt det er muligt udvælges kontroladresserne i henhold til basiskriterierne og fordelingsprincippet imellem gartnerier og større og mindre landbrug, som er nævnt i bilag til DI-meddelelsen. Antallet af kontrolbesøg samt udvælgelseskriterierne fastsættes af Sektor for Miljø. Adresserne til sprøjteeftersyn skal igen i år inddeles i grupperne gartneri, mindre landbrug og større landbrug. 30 % af eftersynene skal gennemføres hos gartnerier. De resterende 70 % deles mellem landbrugsvirksomheder af varierende størrelse gerne således at større og mindre jordbrugsvirksomheder er ligeligt repræsenteret. 3.4 Tidsfrister for kontrollens gennemførelse Sprøjteudstyr testes i månederne april, maj, juni, juli, august og september. Det er vigtigt, at alle budgetterede kontrolbesøg nås. Hvis det skønnes, at antallet af besøgene ikke kan nås, skal distriktet i god tid melde tilbage til Sektor for Miljø såvel som til Kontrolkoordineringsenheden. 3.5 Sikkerhedsforskrifter og veterinære forskrifter Ved kontrollen skal sikkerhedsforskrifterne i bilag 2 i denne instruks følges. Plantedirektoratets generelle sikkerhedsforskrifter, der er udarbejdet af sikkerhedsudvalget, findes på: nstruks%2fden%5fgenerelle%5fkontrolinstruks%5faug%5f2005%5fstikord%2edoc 3.6 Inden sæsonen for eftersyn af sprøjteudstyr starter Jordbrugerens sprøjteudstyr testes ved hjælp af det testudstyr, der findes på hvert distriktskontor. Testudstyret er samlet i en kuffert. I bilag 1 er der en liste over det udstyr, der skal være i kufferten. Inden testarbejdet begynder om foråret, skal manometeret kalibreres. For at få manometeret kalibreret skal det sendes til: Force Technology, att.: Carsten Sobieraj (CNS), Park Allé Brøndby. Det tager ca. 5 arbejdsdage at få manometeret kalibreret. Distriktet skal sende kopi af eventuelle bemærkninger fra instituttet til sektoren. Hvis manometernålen i løbet af sæsonen ikke falder tilbage til "nul", når der ikke er tryk på manometeret, skal det også kalibreres. 4

7 I forbindelse med eftersyn af sprøjteudstyr skal kontrolløren medbringe de personlige værnemidler, der er nævnt i listen i bilag 2 om sikkerhedsforskrifterne i forbindelse med eftersyn af sprøjteudstyr. 4. Kontrollens omfang og gennemførelse 4.1 Varsling Den 1. januar 2005 trådte en ny lov om retssikkerhed i kraft. Ifølge denne lov skal virksomheder mv. som hovedregel varsles forud for et kontrolbesøg. Varslingen skal ske skriftligt 14 dage inden kontrolbesøget. Denne hovedregel kan dog fraviges, hvis formålet med kontrollen forspildes ved varsling. Reglerne omkring varsling er beskrevet mere fyldigt i Den generelle kontrolinstruks fra KKE. Inden kontrolbesøget skal kontrolløren undersøge, om der forefindes sprøjteudstyr på bedriften. Adviseringskortet findes som skabelon i Word. I Word klikkes på Ny under Filer i menuen. Herefter vælges Generelle skabeloner og efterfølgende fanen Retssikkerhed PDIR. Adviseringskortet indeholder en kort vejledning til jordbrugeren om, hvordan sprøjten skal klargøres til testen. Den skriftlige anmeldelse kan evt. følges op af en telefonisk kontakt. Efter aftale med jordbrugeren kan kontrollen gennemføres før det varslede tidspunkt. Der er udarbejdet en vejledning vedrørende sprøjtejournaler og eftersyn af sprøjteudstyr. Vejledningen indeholder desuden fem forskellige forslag til sprøjtejournaler og findes på Plantedirektoratets hjemmeside 4.2 Beskrivelse af kontrolrapporterne Kontrolrapporterne (bilag 3 og 4) foreligger udelukkende som papirversion, der udfyldes manuelt under kontrolbesøget. Kontrolrapport vedrørende eftersyn af sprøjteudstyr Kontrolrapporten (bilag 3) består af 5 sider med tilhørende 2 kopier, gul til jordbruger, rød til distriktet og hvid til Sektor for Miljø. Hvis distrikterne mangler fortrykte kontrolrapporter kan henvendelse ske til Sektor for Miljø. I forbindelse med overgangen fra SE- til CVR-registrering, skal distriktet anføre virksomhedens CVR-nr. på kontrolrapporten og ikke SE-nr., som er påtrykt rapporten. Kontrolrapport til brug for sprøjteudstyr, der ikke kan efterses Kontrolrapporten (bilag 4) består af én side og anvendes, når distriktet møder specielle sprøjter, hvor testen ikke kan gennemføres, fordi testudstyr ikke er korrekt hertil. Rapporten vil efterfølgende indgå i den samlede statistik over antal kontroller gennemført i Eftersyn af sprøjteudstyr Jordbrugeren har pligt til at ledsage eller lade en stedfortræder ledsage kontrolpersonalet. Jordbrugeren skal yde den nødvendige bistand for at kontrollen kan gennemføres. Hvis kontrolløren nægtes adgang til en virksomhed, skal dette meddeles Sektor for Miljø hurtigst muligt, der derefter vil tage stilling til, hvordan kontrollen i så fald skal gennemføres. 5

8 Kontrollen må ikke påbegyndes Hvis ejeren eller brugeren ikke har opfyldt kravene til "Forberedelse til eftersyn af sprøjteudstyr", skal det skrives i kontrolrapporten (pkt. 2). Kontrolløren vurderer, om det er sikkerhedsmæssigt forsvarligt at gennemføre eftersynet. Hvis kontrolløren vurderer, at eftersynet er forbundet med risiko for hans eller hendes helbred, skal eftersynet stoppes eller ikke påbegyndes. Hvis kraftoverføringen ikke er afskærmet, må kontrollen ikke påbegyndes. Kontrolløren skal skrive dette under bemærkninger i kontrolrapporten (pkt. 2), og der sættes kryds i "Nej", ved spørgsmålet om sprøjten var forberedt til eftersyn. Hvis pumpen giver et pulserende uregelmæssigt tryk, må testen ikke påbegyndes, idet der ikke vil kunne gennemføres korrekte målinger. Kontrolløren skal sikre sig, at sprøjten er rengjort og påfyldt rent vand, inden testen starter. Hvis det efterfølgende viser sig, at der er rester af bekæmpelsesmidler i sprøjten, skal kontrollen straks afbrydes. Funktionsproblemer i forbindelse med testens udførelse: Hvis der i forbindelse med kontrollen opstår mindre skader på sprøjten, søges sprøjten repareret på stedet med det reserveudstyr, der er i kufferten. Det kan dreje sig om en pakning, der går i stykker, eller en dyse, der ødelægges under kontrollen. Det er distriktet, der indkøber og vedligeholder disse reservedelslagre ud fra erfaringen med sprøjteudstyret i området. Hvis det under testen kan konstateres, at der er luftbobler i vandet kan dette indikere, at der er fejl på sprøjtens sugeside. Hvis vandet i tanken er fyldt med luftbobler, tages der luft ind på sprøjtens sugeside. Sådanne fejl medfører, at dyseydelsen ikke kan måles korrekt og derfor ikke gennemføres. Der vil ofte kunne være utætheder ved filtre, slanger og sammenføjninger. Sådanne utætheder vil bidrage til punktforurening på fx påfyldningspladsen, og det er derfor vigtigt at beskrive disse utætheder. Der kan af sprøjtetekniske hensyn forekomme forskellige dysestørrelser sammen på bommen. Da dyseydelsen i så fald vil være meget forskellig, er det vigtigt at notere, hvis der er anvendt forskellige dysestørrelser. For visse specielle sprøjter gælder, at disse ikke kan efterses med det udstyr, der er til rådighed. Mødes sådanne sprøjter ved eftersynet, udfyldes kontrolrapporten (bilag 4). Her registreres fabrikat, typenr., fremstillingsår/alder, sprøjtetype og forhandler. Oplysningerne indsendes til Sektor for Miljø, som vil søge at få oplysninger om test af sådanne specifikke typer af udstyr, til indarbejdelse i fremtidige instrukser. 6

9 4.4 Udfyldelse af kontrolrapport Punkt 1, sprøjtens data Under pkt. 1 i skemaet noteres, hvilken type sprøjte og hvilket fabrikat. Sprøjtens fremstillingsår eller alder noteres, hvis det er muligt. Tankvolumen og arbejdsbredde noteres. Punkt 2, sprøjten klargjort til eftersyn og eventuelle bemærkninger hertil Her afkrydses med Ja eller Nej, om sprøjten var forberedt til eftersynet samt eventuelle bemærkninger hertil. Punkt 3, manometer Korrekt indstilling af sprøjtens arbejdstryk er vigtigt for at få den ønskede ydelse fra dyserne. Sprøjtens manometer efterses derfor for, om det har korrekt visning af sprøjtetryk. Afvigelsen mellem testmanometeret og sprøjtens manometer må højst være +/- 0,25 bar ved tryk på 1,0-5,0 bar. Over 5 bar må fejlvisningen højst være +/- 0,5 bar. Hvis testmanometret og sprøjtens manometer ikke viser det samme, kan det skyldes, at der er fejl ved sprøjtens manometer. Er forskellen målt med testmanometeret på bommen er det vigtigt at være opmærksom på, at trykforskellen kan skyldes mange andre ting herunder bl.a. tilstopninger af filtre og dyser. Der vil dog ofte være et trykfald på vejen fra armatur til bommen, der skyldes fleksibilitet i slanger o.l. Testmetode: Skru referencemanometeret på ved en af dyserne på bommen. Der foretages en sammenligning af de to manometre ved et stigende tryk på 1,0-2,0-3,0-4,0-5,0 og 6,0 bar. Reducer derefter trykket til 2,0 bar og aflæs igen. Hvis fejlvisningen ikke overstiger grænseværdierne i eftersynsrapporten, skal testen af sprøjtens manometer afsluttes her. Hvis fejlvisningen på sprøjtens manometer derimod overstiger grænseværdierne, skal sprøjtens manometer skrues af og monteres på det medbragte T-kryds. På T-krydset sættes referencemanometer og sprøjtemanometer. Herefter foretages sammenligningen ved stigende tryk igen. Hvis det vurderes at være forbundet med for stor risiko at montere T-stykket pga. sprøjtens alder, skal det tydeligt fremgå af kontrolrapporten, at afvigelserne stammer fra målinger ved bommen. De aflæste værdier og afvigelsen skrives i rapporten. Hvis der ingen afvigelse er mellem referencemanometer og sprøjtemanometer, skal der skrives 0. Fejl ved manometret skal beskrives under "armatur" pkt. 12 i kontrolrapporten. Vær opmærksom på, at manometre ikke tåler frost. Punkt 4, dyser Som udgangspunkt skal alle dyser medtages i testen af dyserne. Dette kan kun udelades i tilfælde, hvor der bevidst er påmonteret forskellige dyser af dyrkningsmæssige årsager (fx større 7

10 dyser i sprøjtespor). I sådanne tilfælde skal det noteres i kontrolrapporten punkt 13, hvorfor enkelte dyser ikke er medtaget. Punkt 5, anvendt tryk Arbejdstryk, der er anvendt ved eftersynet. Ved eftersyn af marksprøjter anvendes typisk et tryk på 3 bar. Ved andre sprøjtetyper kan der være behov for andre trykindstillinger. Punkt 6, dysernes gennemsnitsydelse Dyseydelsen målt i l/min. fra en enkelt dyse må ikke afvige mere end +/- 8 % fra alle dysernes gennemsnit målt i l/min. Testmetode: Ved dyser monteret på tripletter o. lign. skal alle dyser testes. Hvis kontrolløren kan se, at der kun bliver anvendt et eller to sæt dyser, kan kontrolløren dog vælge kun at teste de dyser, der bliver brugt. Dyserne testes ved et tryk på 3 bar, hvilket noteres i kontrolrapporten, pkt. 5. Er der anvendt et andet tryk, skal der gøres specielt opmærksom på det i kontrolrapporten. Hvis der er målt trykfald fra sprøjtens manometer til bommen, er det vigtigt at det angivne tryk er det aktuelle tryk ved bommen, i modsat fald fås ikke korrekt aflæsning af dyseydelsen. Hvis muligt måles ydelsen i l/min. for alle dyser ved hjælp af flow-meteret. Ydelsen skal måles fra venstre side af sprøjtens bom. Ydelsen for hver dyse noteres i hjælpeskemaet (kontrolrapportens side 4 og 5). Hvis der bruges diktafon ved test af dyseydelsen, skal tallene efter målingerne skrives ned i kontrolrapporten. Herefter beregnes gennemsnittet af alle målingerne. Gennemsnitlig ydelse samt den største og mindste værdi noteres i kontrolrapporten og der beregnes afvigelse i % i forhold til dysernes gennemsnitsydelse. I afsnittet nedenfor er det beskrevet, hvordan afvigelserne skal regnes ud. Afvigelsen på den enkelte dyses ydeevne i forhold til alle dysernes ydeevne i gennemsnit: Gennemsnittet regnes ud ved hjælp af de målte værdier, der er skrevet i hjælpeskemaet. Regn afvigelsen sådan ud: Største eller mindste værdi gennemsnitsværdien x 100 gennemsnitsværdien = afvigelsen i % Dysetyper, der iblander luft i sprøjtevæsken (fx Hardi Injet eller Lurmarks Turbodrop), kan ikke måles ved hjælp af flow-meteret, der kræver en ren væskestrøm for korrekt visning. Der skal i disse tilfælde altid anvendes målebæger til måling af dyseydelsen. Målebægeret anvendes ligeledes i de tilfælde, hvor dysernes fysiske udformning umuliggør tætsluttende kontakt mellem flow-meterets adapter og dysen. Punkt 7, dysernes ydelse i forhold til fabrikantens tabelværdi Ydelsen fra hver enkelt dyse må ved et arbejdstryk på 3 bar eller derover ikke afvige mere end +/- 15 % fra den tabelværdi, som fabrikanten har opgivet som standard for dysen. 8

11 Testmetode: Målingerne fra den forudgående test anvendes til at fastslå hvilke dyser af hver type, der har henholdsvis den største og mindste ydelse. Herefter måles ydelsen fra disse to dyser igen med målebægeret. Målebægeret anvendes, da det er den mest præcise måling. Dysenummer samt måleværdi skrives i hjælpeskemaet. Det er vigtig at forklare jordbrugeren forskellen mellem de to målemetoder, og hvorfor der evt. er forskel på disse. På side 5 i kontrolrapporten er der opgivet en tabel med Hardi-ISO og 4110 dysers ydelse i l/min. ved forskelligt tryk. Tabellen vil dække hovedparten af dysetyperne. Ved de eftersyn, hvor der er tale om andre dyser, henvises til tabeller i "Grundbog for sprøjteførere", samt dokumentation fra diverse forhandlere, hvoraf en del kan findes på internettet. I pkt. 7 skrives nummeret på den dyse af hver type, der afviger mest i forhold til tabelværdien. Afvigelsen mellem de målte ydelser i forhold til tabelværdien beregnes. I afsnittet nedenfor er beskrevet, hvordan afvigelserne skal regnes ud. Afvigelsen på den enkelte dyses ydeevne i forhold til tabelværdien: Find tabelværdien enten i hjælpeskemaet eller "den gule grundbog for sprøjteførere". Find de målte værdier fra hjælpeskemaet, der afviger mest i forhold til tabelværdien. Brug disse to værdier ved beregningen. Regn afvigelsen sådan ud: største eller mindste målte værdi tabelværdien x 100 tabelværdien = afvigelsen i % Punkt 8, spredebillede Spredebilledet bedømmes visuelt. Dyserne skal vise et ensartet jævnt og uforstyrret spredebillede. I rapporten skal skrives om spredebilledet var acceptabelt eller ikke. Nedhængende slanger fra bommen må ikke indvirke på spredebilledet. Punkt 9, bomhøjde Bomhøjden må højst afvige +/- 10 cm i forhold til indstillet bomhøjde, når sprøjten befinder sig i vandret plan. Testen udføres på et vandret plan, når sprøjten står stille. Eventuelle fejl i forhold til retningslinjerne beskrives i rapporten. Punkt 10, rør, slangeforbindelser, tank og pumpe Sprøjten efterses for utætheder i samlinger, slanger etc. Utætheder må ikke forekomme. Testmetode: Forekomst af utætheder testes ved at lade pumpen yde minimum 6 bar og maximalt 8 bar i et stykke tid. Herefter efterses sprøjten for utætheder ved et almindeligt arbejdstryk på 3 bar. Hvis der kan konstateres utætheder i form af væskespild, skal utæthederne beskrives i rapporten. 9

12 Punkt 11, bom Korrekt funktion af bommen har overordentlig stor betydning for doseringen af sprøjtevæske, det er derfor vigtigt, at ophæng og anordninger til svingningsdæmpning, ud- og indfoldning, højderegulering og afvigeled er funktionsduelige. Sprøjtebommens stabilitet afprøves. Ud- og indfoldning af bommen, samt evt. afvigeled afprøves. Funktionsfejl beskrives i rapporten. Punkt 12, armatur Armaturet (ventiler, trykindstilling m.m.) skal fungere efter hensigten. Der må således ikke forekomme utætheder ved åbning og lukning af væskestrømmen og ved regulering af trykket. Testmetode: Armaturet efterses for utætheder ved at åbne og lukke for væskestrømmen og regulering af trykket. Eventuelle fejl og utætheder ved pakninger, slanger og dyser beskrives i rapporten. Punkt 13, bemærkninger Eventuelle bemærkninger vedrørende sprøjten eller eftersynet noteres under dette punkt. Test af specielle sprøjter Ovenstående fra punkt 3, manometer, til og med punkt 12, armatur, gælder for ca. 95 % af de marksprøjter, der bruges i jordbruget i dag. Det er hovedsageligt Hardi sprøjter. De sidste 5 % af sprøjterne fordeler sig på forskellige andre fabrikater. I det følgende er det beskrevet, hvordan nogle af de resterende 5 % af sprøjterne skal testes. Der er nævnt de punkter, hvor testen af sprøjterne skiller sig ud fra hovedparten af sprøjterne. Danfoilsprøjter: Sprøjten kan køre med meget lave væskemængder og arbejder ved et tryk på 1 bar. Manometeret skal ikke testes, da trykket styres ved hjælp af en computer. Når de pneumatiske dyser skal testes, slås luften til bommen fra. I nogle tilfælde kan luften slås fra i førerhuset. I andre tilfælde må luften slås fra ved at vippe bommens midtersektion, så luften går uden om dyserne. Dysernes ydeevne kan ikke måles ved hjælp af et flow-meter. Alle dyserne skal derfor måles ved hjælp af målebægre. Ydelsen skal måles i et minut. Der er udviklet et specielt testbræt med målebægre på. Typiske fejl: Gummihætterne ved dyserne kan være revnet. Kuglen til dysestoppet kan sidde fast. T-stykket mellem dyserne kan sidde løst eller være gået i stykker. Lindus eller Farmsprayer: Der bruges Tee-jet dyser i sprøjten. Derfor skal der anvendes en speciel adapter mellem dyse og flow-meter. Manometeret kan ikke skrues på en af dysetilslutningerne. Manometeret skal derfor enten skrues på endestykket på bommen eller på ved armaturet. Kan der ikke opnås tætsluttende kontakt mellem dyse og flow-måler, anvendes målebægeret i stedet. Airtec dyser: kan ses på Ekko-airtec og Schaumann sprøjter. 10

13 Dysen er en trykluftforstøvningsdyse, hvor trykluft og sprøjtevæske blandes inde i dysen. Systemet giver mulighed for forskellig forstøvningsgrad ved fast væskemængde. Tabeller over sammenhæng mellem lufttryk og væsketryk samt dyseydelse kan rekvireres i Sektor for Miljø. Sprøjteskærme: Specialudgaver af marksprøjter eller lignende tilpasset sprøjtning i rækkeafgrøder (Skovhave Klip Klap Schaumann etc.). Sprøjteskærme er i princippet en tunnelsprøjte, hvor der i hver sprøjtetunnel sidder et antal dyser. Dyserne er typisk standarddyser af flad- eller rundspredetypen og kan testes på normal vis. Tågesprøjter (friland): Fungerer ved at dyser (hydrauliske eller pneumatiske) fordeler sprøjtevæske i en luftstrøm, der leveres af en kraftig blæser. Tågesprøjter (med hydrauliske dyser) fungerer generelt ved højere tryk end marksprøjter. Typisk vil anvendes tryk på op til 25 bar eller endog over 25 bar. I så fald er sprøjten udstyret med messingfittings. Sprøjter med standarddyser vil kunne måles på konventionel vis når blæseren er slået fra. På de fleste moderne sprøjter er der et gear med en neutral indstilling, hvor blæseren er koblet fra. På ældre modeller er der typisk et udrykker nav i enden af propellen. Når dette nav er trukket ud i yder position, er blæseren koblet fra. Er sprøjten bestykket med Airtec dyser: Se ovenfor. Kærresprøjter: En lille sprøjte der anvendes til udsprøjtning af store væskemængder på mindre arealer. Opbygningen minder principielt meget om marksprøjter, dog er arbejdstrykket højere. Der vil oftest være en sprøjtelanse med én dyse i stedet for en bom. Tank og armatur er som for simple marksprøjter. Hvis der er messingfittings er sprøjten beregnet til tryk over 25 bar. Rygsprøjter, herunder motoriserede: Sprøjten anvender enten membran eller stempelpumpe. Som sikring mod overtryk er der i tanken en overtryksventil på selve pumpen. Trykket på denne er enten forvalgt fra fabrik eller valgbart. Dyserne er typisk standarddyser. Er sprøjten udstyret med kun én dyse, afprøves ydelsen ved at lades væsken fra dysen løbe ned i målebægeret i et minut, hvorefter literydelsen /min. kan aflæses og sammenlignes med tabel. Trykket for disse sprøjter vil ofte være 1 bar. Er der monteret en sprøjtebom med flere dyser på sprøjten, måles alle dyser og gennemsnittet beregnes som for marksprøjter. CDA sprøjter (Micron Herbi etc.): Disse sprøjter har i stedet for en dyse en roterende skive, der fordeler sprøjtevæsken i ensartede dråber. Skiven forsynes med sprøjtevæske via en dyse, med et flow der er tilpasset det anvendte sprøjtemiddel (Dysetabel leveres med sprøjtemanual). Fødedysen kan afmonteres ved forstøverhovedet og måles med målebægeret i øvrigt henvises til grundbog for sprøjteførere. Sprøjtebomme (væksthus): Sprøjtebomme i væksthuse fungerer principielt på samme måde som bommen på marksprøjter. Disse bomsprøjter kan derfor efterses efter samme retningslinjer som marksprøjter. Tågesprøjter (væksthus): Varmtågesprøjter: Principielt en raketmotor eller flammekaster, der leverer drivkraften til sprøjtetågen. Disse typer efterses ikke. Koldtågesprøjter: Denne type sprøjter vil typisk bestå af en kompressor, der blæser luft ud omkring en pneumatisk dyse (som det kendes fra Danfoil). Luftstrømmen river væsken af dysen i små dråber. En kraftig blæser sørger for at fordele dråberne i væksthuset. 11

14 For væksthustågesprøjterne gælder, at disse ikke efterses. Mødes disse sprøjter ved eftersyn skal der udfyldes en kontrolrapport (bilag 4). I rapporten registreres producentnavn, sprøjtens navn samt type og evt. serienummer. Oplysningerne indsendes til Sektor for Miljø som vil søge at få oplysninger om test af sådanne specifikke typer af udstyr til indarbejdelse i fremtidige instrukser. 5. Behandling af kontrolrapporter 5.1 Kontrollørens opgave OK sager: Ved afslutning af eftersynet udleveres den gule kopi af kontrolrapporten til jordbruger, hvis det er anført, at rapporten er uden bemærkninger. Sager med bemærkninger: Såfremt der er bemærkninger til kontrolrapporten, udleveres den gule kopi af kontrolrapporten, hvis det er anført, at rapporten er med bemærkninger. Kontrolløren skal gennemgå kontrolresultatet med jordbruger og pege på de områder, hvor sprøjteudstyret ikke fungerede i overensstemmelse med retningslinjerne i bekendtgørelsen. Afslutning af kontrolbesøget Rapporten gennemgås af kontrolløren, og resultatet af kontrollen anføres øverst på side 1. Herefter dateres og underskrives rapporten. Ekstra materiale Såfremt der er ekstra materiale til en kontrolrapport, skal dette vedhæftes standardforsiden ekstra bilag (bilag 5). 5.2 Indsendelse af sager til Sektor for Miljø Den hvide kopi af kontrolrapporten samt kontrolrapport til brug for sprøjteudstyr, der ikke kunne funktionstestes, skal indsendes til Sektor for Miljø senest 14 dage efter kontrolbesøget. Her bliver den scannet og efterfølgende registreret i Captia og DCK. Der oprettes dog ikke et registreret skema. 5.3 Arkivering og registrering i distriktet Den røde kopi af kontrolrapporten opbevares i distriktet. Den tid, der bliver brugt på kontrolopgaven, skal registreres i DAKAR. Test af sprøjteudstyr registreres på aktivitet Desuden registreres resultatet af kontrolbesøget i VAKS. 6. Kontrolperioden er afsluttet Efter kontrolperiodens afslutning sender distrikterne en opgørelse til SMJ over hvilke virksomheder (CVR-nr.), der er besøgt, hvorefter SMJ kvalitetssikrer, at alle rapporter er korrekt registreret i Captia af SMJ. 12

15 7. Ikrafttræden og ajourføring af instruksen Nærværende instruks træder i kraft den 22. maj Kontaktpersoner Vibeke Wöhliche Tlf-nr.: Inge Pihl Tlf-nr.: Bo Bjerre Nielsen Tlf-nr.: John Voss Tlf-nr.: Ansvarlig for instruksens løbende ajourføring er Vibeke Wöhliche, Sektor for Miljø. 8. Bilag På de følgende sider findes relevante bilag til kontrolinstruksen. 13

16 Bilag 1 Oversigt over testudstyr På hvert distriktskontor er der en kuffert med indhold til test af sprøjter. På distriktskontorerne i Roskilde og Vejen er der dog to kufferter. Kufferten indeholder fra starten: * 1 papegøjetang * 1 svensknøgle 8" * 2 fastnøgler og * 2 skruetrækkere, stor og lille * 2 pk. unitape * 1 tandbørste 1 referencemanometer 1 målebord til manometer 1 flow-meter * ml målebæger * 1 2,2 l målebæger * 1 dysenøgle * div. dyser, pakninger, fittings (købes af distriktet, da det skal passe til de sprøjter, der er distriktets område). Derudover har hvert distrikt et specielt målebræt med målebægre. Brættet skal bruges når der testes Danfoil sprøjter. Det værktøj, der er markeret med *, skal købes af distriktet. Det øvrige udstyr købes af sektoren. 14

17 Bilag 2 Sikkerhedsforskrifter Sikkerhedsforskrifter i forbindelse med eftersyn af sprøjteudstyr 1. Instruks i brug af sikkerhedsudstyr 2. Sikkerhedsudstyr 3. Mærkning af plantebeskyttelsesmidler 4. Forholdsregler ved uheld 15

18 1. Instruks i brug af sikkerhedsudstyr Denne instruks er udarbejdet til de kontrollører, der tester marksprøjter. Som udgangspunkt for arbejdet, er det en rengjort sprøjte der testes. Hvis kontrolløren ved testens begyndelse kan konstatere, at sprøjten ikke er rengjort, skal testen ikke påbegyndes. Kontrolløren skal sikre sig, at der er rent vand i sprøjten inden han/hun begynder testen. Hvis testen er begyndt, og kontrolløren opdager, at der sandsynligvis alligevel er sprøjterester i vandet, der bruges ved testen, skal testen afbrydes. At sprøjten skal være rengjort, sikrer ikke imod sprøjterester i det vand, der anvendes ved testen. Erfaringen har vist, at sprøjterester i vandet ofte først opdages så sent, at det må antages, at kontrolløren har været udsat for påvirkning af sprøjterester i en meget lav koncentration. Derfor skal kontrollørerne, bruge nogle få personlige værnemidler. 2. Sikkerhedsudstyr Nedenstående skema oplister personlige værnemidler og sikkerhedsudstyr til brug for personale, der tester marksprøjter. Samtidigt er angivet, hvordan udstyret skal renholdes og udskiftes og hvem der er ansvarlig for lager. Det fremgår af emballagerne til udstyret, hvordan det anvendes. Liste over sikkerhedsudstyr: Beskrivelse: Rengøring/udskiftning: Ansvar for lager: Lang sort butylhandske samt éngangs bomuldshandske Udskiftes når butylhandsken begynder at vise mørhed samt hvis/når: Gummistøvler - spild i handsken konstateres - gummihandsken går itu - bomuldshandsken føles svedig/fugtig Skylles i rent vand ved afsluttet testarbejde Distrikt Udskiftes 1 gang årligt, samt hvis der går hul i dem Distrikt Hvid vandtæt heldragt Udskiftes ved afsluttet testarbejde Distrikt Øjenskylleflasker Flaskerne udskiftes ved overskridelse af udløbsdato Distrikt Sæbe og håndklæde - Distrikt 16

19 3. Mærkning af plantebeskyttelsesmidler Alle registrerede (godkendte) plantebeskyttelsesmidler er klassificeret i én af nedenstående grupper med tilhørende faresymboler: Fareklasser: Beskrivelse: Tx Meget giftig T Giftig Xn Sundhedsskadelig Xi Lokalirriterende C Ætsende Ingen Ingen betegnelse - Midler, som ikke er godkendte Alle emballager, der indeholder koncentrerede midler, skal være mærket med et af ovenstående, internationale symboler. 4. Forholdsregler ved uheld med plantebeskyttelsesmidler Selv under korrekt anvendelse af personlige værnemidler kan der opstå uhelds-situationer, hvor dele af legemet under testen kommer i kontakt med sprøjtevæske. Sprøjtevæsker kan ramme hud og øjne eller disse kan indtages, evt. indåndes. Dette kan ske i form af væske, koncentrerede pulvere eller støv herfra. I forbindelse med spild på tøjet, skal det så vidt muligt undgås, at huden rammes. Ved uheld: - skift vådt tøj. - skyl huden i rent vand. - skyl munden i rent vand. - skyl øjne med øjenskylleflaske. Ved indtagelse af bekæmpelsesmidler, skal der søges læge. Husk at medbringe etiketten fra bekæmpelsesmidlet. Der må ikke fremprovokeres opkast. Hvis kontrolløren efter testen af marksprøjten bliver utilpas, skal han/hun søge læge. Ovenstående forholdsregler gælder, uanset hvordan midlerne er klassificeret. 17

20 Bilag 3 Kontrolrapport vedrørende eftersyn af sprøjteudstyr 18

Rygsprøjten. Tjekliste Fremfinding af sprøjten Tæthedsundersøgelse Dysetjek Dyseydelsestjek Manometertjek Kalibrering. - Klargøring og betjening

Rygsprøjten. Tjekliste Fremfinding af sprøjten Tæthedsundersøgelse Dysetjek Dyseydelsestjek Manometertjek Kalibrering. - Klargøring og betjening Rygsprøjten - Klargøring og betjening Tjekliste Fremfinding af sprøjten Tæthedsundersøgelse Dysetjek Dyseydelsestjek Manometertjek Kalibrering Udsprøjtning Efterfyldning Vurdering Påfyldning af sprøjtemiddel

Læs mere

Kontrolinstruks for hygiejnescreening hos primærproducenter med frugt og grønt pakkerier

Kontrolinstruks for hygiejnescreening hos primærproducenter med frugt og grønt pakkerier Kontrolinstruks for hygiejnescreening hos primærproducenter med frugt og grønt pakkerier J.nr. 14-3410-000002 Instruksen træder i kraft marts 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

Kærresprøjten, med bom

Kærresprøjten, med bom Kærresprøjten, med bom - Klargøring og betjening Tjekliste Fremfinding af sprøjten Tæthedsundersøgelse Dysetjek Dyseydelsestjek Check af ensartethed Manometertjek Kalibrering Udsprøjtning Efterfyldning

Læs mere

Kontrolinstruks for markinspektion ved plantesundhedskontrol af frøafgrøder 2009

Kontrolinstruks for markinspektion ved plantesundhedskontrol af frøafgrøder 2009 Kontrolinstruks for markinspektion ved plantesundhedskontrol af frøafgrøder 2009 jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá= mä~åíéçáêéâíçê~íéí= Kolofon Kontrolinstruks for markinspektion ved plantesundhedskontrol

Læs mere

Bliv ikke taget med bukserne nede, når kontrollen kommer. Teknikrådgiver Hans Thostrup Viborg, 29995712

Bliv ikke taget med bukserne nede, når kontrollen kommer. Teknikrådgiver Hans Thostrup Viborg, 29995712 Bliv ikke taget med bukserne nede, når kontrollen kommer Teknikrådgiver Hans Thostrup Viborg, 29995712 Ny sprøjtemiddelstrategi Der er brug for en helt ny strategi på pesticidområdet, hvor vi fokuserer

Læs mere

Kærresprøjten, med lanse

Kærresprøjten, med lanse Kærresprøjten, med lanse - Klargøring og betjening Tjekliste Fremfinding af sprøjten Tæthedsundersøgelse Dysetjek Dyseydelsestjek Manometertjek Kalibrering Udsprøjtning Efterfyldning Vurdering Påfyldning

Læs mere

Traktorsprøjte, med bom

Traktorsprøjte, med bom Traktorsprøjte, med bom - Klargøring og betjening Tjekliste Fremfinding af sprøjten og montering af sprøjten Tæthedsundersøgelse Tjek af omrøring og ligetryksventiler Dysetjek Dyseydelsestjek Check af

Læs mere

Kontrolinstruks for audit af landbrug efter foderhygiejneforordningen

Kontrolinstruks for audit af landbrug efter foderhygiejneforordningen Kontrolinstruks for audit af landbrug efter foderhygiejneforordningen 2009 Gældende fra 17. februar 2009, Sagsnr. 08-2721-000001 jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá mä~åíéçáêéâíçê~íéí= Kolofon

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet. Regler for brug af bekæmpelsesmidler i jordbruget

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet. Regler for brug af bekæmpelsesmidler i jordbruget Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet Regler for brug af bekæmpelsesmidler i jordbruget Denne pjece giver dig som jordbruger et overblik over den lovgivning, der skal sikre

Læs mere

Vejledning for leverandører af genetisk modificeret (GM) frø og vegetativt formeringsmateriale

Vejledning for leverandører af genetisk modificeret (GM) frø og vegetativt formeringsmateriale Vejledning for leverandører af genetisk modificeret (GM) frø og vegetativt formeringsmateriale Marts 2008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet Kolofon Vejledning for leverandører

Læs mere

Instruks for kontrol af bananmodnerier

Instruks for kontrol af bananmodnerier Instruks for kontrol af bananmodnerier Godkendelse af egenkontrol J. nr. 13-3410-000001 Instruksen træder i kraft marts 2013 jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá= k~íìêbêüîéêîëíóêéäëéå= Kolofon

Læs mere

Kontrolinstruks for markinspektion ved plantesundhedskontrol af frøafgrøder

Kontrolinstruks for markinspektion ved plantesundhedskontrol af frøafgrøder Kontrolinstruks for markinspektion ved plantesundhedskontrol af frøafgrøder Aktivitet 3322 J.nr. 11-31040-000001 Instruksen træder i kraft den 15. april 2011 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Læs mere

Dato: 23. februar 2001 I LANDSFORSØGENE. Vejledning til Forsøgssprøjte - model Koldkærgård

Dato: 23. februar 2001 I LANDSFORSØGENE. Vejledning til Forsøgssprøjte - model Koldkærgård HJ 08-006 KVALITET Dato: 23. februar 2001 I LANDSFORSØGENE Vejledning til Forsøgssprøjte - model Koldkærgård Beskrivelse af forsøgssprøjten Væskebeholder Drivmiddel 15 l rustfri med skruelåg, sikkerhedsventil,

Læs mere

Instruks for kontrol med dyrkning af hamp

Instruks for kontrol med dyrkning af hamp Instruks for kontrol med dyrkning af hamp August 2009 Sagsnummer 09-55701-000001 jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá mä~åíéçáêéâíçê~íéí= Kolofon Instruks for kontrol med dyrkning af hamp August

Læs mere

Dyrepræmier og øremærkning

Dyrepræmier og øremærkning Plantedirektoratet Plantedirektoratet Kontrol af Dyrepræmier og øremærkning www.pdir.dk Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2 3 Kontrolbesøg fra Plantedirektoratet Denne folder fortæller kort,

Læs mere

Hvidemøllevej Randers Tlf Fax Betjeningsvejledning PULVEXEL 50 12V Varenummer

Hvidemøllevej Randers Tlf Fax Betjeningsvejledning PULVEXEL 50 12V Varenummer Betjeningsvejledning 2005 PULVEXEL 50 12V Varenummer 102514 PULVEXEL 50 12V Ref: 102514 Teknisk information. 1. Indhold: 2. Generel information. 3. Tekniske data. 4. Samling af ny sprøjte. 5. Afprøvning.

Læs mere

Instruks for godkendelse af kontrolsteder

Instruks for godkendelse af kontrolsteder (kun for forhåndsanmeldte importsendinger) Aktivitet 2043 Februar 2011 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet Kolofon Instruks for godkendelse af kontrolsteder Aktivitet 2043

Læs mere

Kontrolinstruks for plantebeskyttelsesmidler 2010

Kontrolinstruks for plantebeskyttelsesmidler 2010 Kontrolinstruks for plantebeskyttelsesmidler 2010 Sagsnummer: 10-4321-000001 jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá mä~åíéçáêéâíçê~íéí= Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for

Læs mere

EU og DK regler. PesticidBelastningsIndikator - PBI Godkendelse af sprøjtemidler. Viden, værdi og samspil. Middeldatabasen.dk

EU og DK regler. PesticidBelastningsIndikator - PBI Godkendelse af sprøjtemidler. Viden, værdi og samspil. Middeldatabasen.dk EU og DK regler Viden, værdi og samspil pesticidforordningen og rammedirektivet Grøn vækst Pesticidafgift 40 % mindre pesticid forbrug PesticidBelastningsIndikator - PBI Godkendelse af sprøjtemidler 4

Læs mere

Sprøjteteknik. Sammendrag. Faktablad Integreret plantebeskyttelse. Februar Pesticider er sidste udvej i en IPM sammenhæng:

Sprøjteteknik. Sammendrag. Faktablad Integreret plantebeskyttelse. Februar Pesticider er sidste udvej i en IPM sammenhæng: Faktablad Integreret plantebeskyttelse Sprøjteteknik Februar 2016 Foto: Jens Christian Andersen Sammendrag Pesticider er sidste udvej i en IPM sammenhæng: Følgende faktorer er vigtige for at kunne minimere

Læs mere

Funktionstest af landbrugssprøjter

Funktionstest af landbrugssprøjter Funktionstest af landbrugssprøjter TESTPROTOKOL NR: Sprøjte ejerens navn, adresse, e-mail og tlf.nr. Sted og Dato: Sprøjte type og stel nr. Tankvolumen Bomtype og bredde Årlig anvendelse Sprøjten testet

Læs mere

INSTRUKTIONSBOG. RENGØRINGSUDSTYR TIL MARK-OG TÅGESPRØJTER Kvik Rens Kit

INSTRUKTIONSBOG. RENGØRINGSUDSTYR TIL MARK-OG TÅGESPRØJTER Kvik Rens Kit Kvik Rens Kit INSTRUKTIONSBOG RENGØRINGSUDSTYR TIL MARK-OG TÅGESPRØJTER Kvik Rens Kit Producent: A.A.M.S Maldegem Belgium Tel. +32 50 70 00 40 Fax. +32 50 70 00 50 www.aams.be Importør: Skærbæk Maskinforretning

Læs mere

Kontrolinstruks. for. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen. kontrol med ydelse af støtte til skolefrugt 2012/13

Kontrolinstruks. for. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen. kontrol med ydelse af støtte til skolefrugt 2012/13 Kontrolinstruks for kontrol med ydelse af støtte til skolefrugt 2012/13 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Kolofon Denne instruks er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

Vejledning i procesaudit 2015 på godkendte prøvetagningssteder

Vejledning i procesaudit 2015 på godkendte prøvetagningssteder Vejledning i procesaudit 2015 på godkendte prøvetagningssteder J. nr. 14-3053-000023 December 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Kolofon Vejledning for procesaudit

Læs mere

Danmarks salg af handelsgødning

Danmarks salg af handelsgødning Danmarks salg af handelsgødning 2008/2009 jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá mä~åíéçáêéâíçê~íéí= Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri i 2010

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen. Regler for brug af bekæmpelsesmidler i jordbruget

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen. Regler for brug af bekæmpelsesmidler i jordbruget Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Regler for brug af bekæmpelsesmidler i jordbruget Denne pjece giver dig som jordbruger et overblik over den lovgivning, der skal sikre

Læs mere

Vejledning om syn af sprøjter

Vejledning om syn af sprøjter Vejledning om syn af sprøjter Marksprøjter og tågesprøjter til udbringning af pesticider Februar 2014 Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 2, 2014 Titel: Vejledning om syn af sprøjter Redaktion: Brian Pedersen,

Læs mere

Bekendtgørelse om syn af sprøjteudstyr 1)

Bekendtgørelse om syn af sprøjteudstyr 1) BEK nr 1536 af 13/12/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 10. oktober 2016 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. 029-00178 Senere ændringer til forskriften BEK nr 1430

Læs mere

Bekendtgørelse om syn af sprøjteudstyr 1

Bekendtgørelse om syn af sprøjteudstyr 1 Bekendtgørelse om syn af sprøjteudstyr 1 (UDKAST) I medfør af 7, stk. 1, nr. 1, 2, 5 og 8, 7 a, 67, 80, 88, stk. 1 og 2, og 110, stk. 3 i lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni

Læs mere

Lovtidende A 2009 Udgivet den 23. juni 2009

Lovtidende A 2009 Udgivet den 23. juni 2009 Lovtidende A 2009 Udgivet den 23. juni 2009 9. juni 2009. Nr. 557. Bekendtgørelse om undervisning og anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer m.v. for erhvervsmæssige brugere af plantebeskyttelsesmidler

Læs mere

- kræver gode sprøjtedyser

- kræver gode sprøjtedyser Godt sprøjtearbejde - kræver gode sprøjtedyser Godt sprøjtearbejde er ikke en selvfølge Vejen mod et godt udbytte i moderne landbrug forudsætter en korrekt anvendelse af de forskellige indsatsfaktorer.

Læs mere

Beskrivelse af: Lovpligtigt syn af sprøjter. Ved Per Hedetoft Dansk Maskinhandlerforening

Beskrivelse af: Lovpligtigt syn af sprøjter. Ved Per Hedetoft Dansk Maskinhandlerforening Beskrivelse af: Lovpligtigt syn af sprøjter. Ved Per Hedetoft Dansk Maskinhandlerforening Baggrund: Baggrund: December 2009 nedsat udvalg bestående af: Plante direktoratet(formandskab), Miljø styrelsen,

Læs mere

Vigtigt!!!! Rengør maskinen efter brug, så der ikke står kalkrester i maskinen. Skyl efter med rent vand.

Vigtigt!!!! Rengør maskinen efter brug, så der ikke står kalkrester i maskinen. Skyl efter med rent vand. Instruktionsbog For sprøjtevogn til desinfektion af stalde Vigtigt!!!! Rengør maskinen efter brug, så der ikke står kalkrester i maskinen. Skyl efter med rent vand. Lad evt. lidt rent vand stå i maskinen

Læs mere

www.sproejtepudser.dk

www.sproejtepudser.dk SPRØJTEPUDSER VEJLEDNING I BRUG OG VEDLIGEHOLDELSE Indholdsfortegnelse. 1. Vejledningens formål 2. Forhandler samt produktbeskrivelse 2.1. Forhandler 2.2. Produkt 2.3. Produktbeskrivelse 2.4. CE-mærket

Læs mere

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2014

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2014 Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2014 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Center for Jordbrug, Miljø i 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING TIL TEEJET 5000 MED HYDRAULISK STYRING

MONTERINGSVEJLEDNING TIL TEEJET 5000 MED HYDRAULISK STYRING MONTERINGSVEJLEDNING TIL TEEJET 5000 MED HYDRAULISK STYRING TeeJet No. 010-219-DK Version 1.01 Mølhavevej 2 9440 Aabybro Denmark Tel. +45 9696 2500 Fax. +45 9696 2501 www.teejet.com 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bekendtgørelse om påfyldning og vask m.v. af sprøjter til udbringning af plantebeskyttelsesmidler 1)2)

Bekendtgørelse om påfyldning og vask m.v. af sprøjter til udbringning af plantebeskyttelsesmidler 1)2) (Gældende) Udskriftsdato: 20. januar 2015 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-666-00045 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om påfyldning

Læs mere

Vejledning om tildeling af handyrtillæg

Vejledning om tildeling af handyrtillæg Vejledning om tildeling af handyrtillæg (HD-tillæg) Juli 2011 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af FødevareErhverv i 2011 Bidragyder(e): FødevareErhverv Fotograf(er): Colourbox Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

Plantedirektoratet. Plantedirektoratet. Kontrol af. Foder. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. www.pdir.dk

Plantedirektoratet. Plantedirektoratet. Kontrol af. Foder. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. www.pdir.dk Plantedirektoratet Plantedirektoratet Kontrol af Foder www.pdir.dk Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2 3 Kontrolbesøg fra Plantedirektoratet Folderen her fortæller kort, hvorfor Plantedirektoratet

Læs mere

Ukrudtsmiddel Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i private haver herunder indkørsler, fortove, havegange og terrasser.

Ukrudtsmiddel Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i private haver herunder indkørsler, fortove, havegange og terrasser. DKXXXXXXXXA 200 ml Rækker til 645 m 2 Holder arealet ukrudtsfrit i 3-4 mdr. Bekæmper alt ukrudt blade & rødder Forhindrer nyt ukrudt i at spire frem Ukrudtsmiddel Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse

Læs mere

Høringssvar til vejledning om indretning og drift af vaskeplader til maskiner, der udbringer sprøjtemidler, og ændring af vaskepladsbekendtgørelsen

Høringssvar til vejledning om indretning og drift af vaskeplader til maskiner, der udbringer sprøjtemidler, og ændring af vaskepladsbekendtgørelsen Dato 16. september 2014 Side 1 af 5 Miljøstyrelsen pesticider@mst.dk J.nr. MST-666-00045 Høringssvar til vejledning om indretning og drift af vaskeplader til maskiner, der udbringer sprøjtemidler, og ændring

Læs mere

Bedste praksis for håndtering af bekæmpelsesmidler

Bedste praksis for håndtering af bekæmpelsesmidler Bedste praksis for håndtering af bekæmpelsesmidler Anbefalingerne er udarbejdet i LIFE-projektet TOPPS, som har til formål at forebygge punktkildeforurening med pesticider. Transport 1. Transporter bekæmpelsesmidler

Læs mere

Vejledning om kontrol i forbindelse med tilbagetrækning af fødevarer

Vejledning om kontrol i forbindelse med tilbagetrækning af fødevarer FØDEVARESTYRELSEN VEJLEDNING 25.09.2013 J.nr.: 2013-28-2301-01186 Erstatter instruks af 21.12.2007 Vejledning om kontrol i forbindelse med tilbagetrækning af fødevarer Fødevarestyrelsen skal i alle situationer,

Læs mere

Kontrolinstruks Plantebeskyttelsesmidler 2014

Kontrolinstruks Plantebeskyttelsesmidler 2014 Kontrolinstruks Plantebeskyttelsesmidler 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Omfang af kontrollen... 3 1.3 Kontrolperioden...

Læs mere

Vejledning til ændring af midlertidige

Vejledning til ændring af midlertidige Vejledning til ændring af midlertidige overdragelser Sådan udfylder du skema til ændring af midlertidige overdragelser 2008 Januar 2008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv

Læs mere

Instruks for kontrol af bananmodnerier Godkendelse af egenkontrol. J.nr Instruksen træder i kraft maj 2016

Instruks for kontrol af bananmodnerier Godkendelse af egenkontrol. J.nr Instruksen træder i kraft maj 2016 Instruks for kontrol af bananmodnerier Godkendelse af egenkontrol J.nr. 16-3410-000003 Instruksen træder i kraft maj 2016 Kolofon Instruks for kontrol af bananmodnerier Godkendelse af egenkontrol Denne

Læs mere

Instruks om overvågning for planteskadegørere

Instruks om overvågning for planteskadegørere Instruks om overvågning for planteskadegørere Overvågningsinstruksen Produkt 53201 m.fl. 1. februar 2013 (Sagsnr. 12-370-000002) jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá= k~íìêbêüîéêîëíóêéäëéå= Kolofon

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Sten Nielsen / Thøger Jokumsen. Nr. Stoffets navn Vægt CAS-Nr. Konc. Interval Fareklasse/Anm.

SIKKERHEDSDATABLAD. Sten Nielsen / Thøger Jokumsen. Nr. Stoffets navn Vægt CAS-Nr. Konc. Interval Fareklasse/Anm. Produkt: Stenca Pipe 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET OG LEVERANDØREN HANDELSNAVN: Stenca Pipe FABRIKSNR.: 2002/A PRODUKTTYPE: Rørisoleringsskåle Producent/Importør Stenca Trading A/S Adresse: Postnr./By DK-9220

Læs mere

Sikkerhed ved daglig erhvervsrengøring

Sikkerhed ved daglig erhvervsrengøring Sikkerhed ved daglig erhvervsrengøring Daglig erhvervsrengøring 1 Forord At udføre erhvervsrengøring kræver uddannelse dette undervisningsmateriale er udarbejdet som grundbogsmateriale til kurset Daglig

Læs mere

TS120 Sprayer. Brugervejledning. Side 1 af 11

TS120 Sprayer. Brugervejledning. Side 1 af 11 TS120 Sprayer Brugervejledning Side 1 af 11 1 Generelt Tillykke med din nye trailersprøjten. Trailersprøjten er en alsidig og kompakt maskine, som kan bruges i mange sammenhænge. I denne manual kan du

Læs mere

Dansk Betjeningsvejledning. VERMOREL 2000 PRO Comfort Rygsprøjte Best.nr VERMOREL 1800 Rygsprøjte Best.nr

Dansk Betjeningsvejledning. VERMOREL 2000 PRO Comfort Rygsprøjte Best.nr VERMOREL 1800 Rygsprøjte Best.nr Dansk Betjeningsvejledning VERMOREL 2000 PRO Comfort Rygsprøjte Best.nr. 102022 VERMOREL 1800 Rygsprøjte Best.nr. 102084 FLEX TRADING A/S Hvidemøllevej 9-11 8900 Randers Tlf.: 89 14 14 89 Fax: 89 14 14

Læs mere

Kontrolinstruks Plantebeskyttelsesmidler 2013

Kontrolinstruks Plantebeskyttelsesmidler 2013 Kontrolinstruks Plantebeskyttelsesmidler 2013 jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá k~íìêbêüîéêîëíóêéäëéå Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Omfang af kontrollen... 3 1.3 Kontrolperioden...

Læs mere

Instruks for kontrol med oplysningskampagner og salgsfremstød for landbrugsprodukter på det indre marked og i tredjelande.

Instruks for kontrol med oplysningskampagner og salgsfremstød for landbrugsprodukter på det indre marked og i tredjelande. Instruks for kontrol med oplysningskampagner og salgsfremstød for landbrugsprodukter på det indre marked og i tredjelande. Sagsnummer 11-5511-000001 April 2011 jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá

Læs mere

Rapport over undersøgelse af vildtfugleblandinger for indhold af bynkeambrosie (Ambrosie artemisiifolia L.) efterår /vinter 2008

Rapport over undersøgelse af vildtfugleblandinger for indhold af bynkeambrosie (Ambrosie artemisiifolia L.) efterår /vinter 2008 Rapport over undersøgelse af vildtfugleblandinger for indhold af bynkeambrosie (Ambrosie artemisiifolia L.) efterår /vinter 2008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet Kolofon

Læs mere

6. Stoffer og materialer

6. Stoffer og materialer Undgå rygning og brug af åben ild (svejsning mv.). Sørg for effektiv ventilation. Brug egnet åndedrætsværn, hvis det ikke på anden måde er muligt at undgå indånding af dampene. Stå ikke lænet ind over

Læs mere

Instruks for kontrol med Biavlsprogrammet for perioden

Instruks for kontrol med Biavlsprogrammet for perioden Instruks for kontrol med Biavlsprogrammet for perioden 2010-2013 Sagsnummer 12-5521-000001 Maj 2012 jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá k~íìêbêüîéêîëíóêéäëéå= Kolofon Instruks for kontrol med

Læs mere

FarmTest - Planteavl nr. 2-2001. Marksprøjter med injektionssystem og GPS

FarmTest - Planteavl nr. 2-2001. Marksprøjter med injektionssystem og GPS FarmTest - Planteavl nr. 2-2001 Marksprøjter med injektionssystem og GPS Marksprøjter med injektionssystem og GPS Udarbejdet af: Hans Henrik Pedersen og Carl Høj Laursen Landskontoret for Bygninger og

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD 91/155/EEC

SIKKERHEDSDATABLAD 91/155/EEC 1. Identifikation af produktet og virksomheden HANDELSNAVN: HYLOGLUE sekundklæbere Type 310 vare nr. 16124 METHYL - baserede Type M vare nr. 16142 Anvendelse: Hurtigtvirkende en-komponent klæbestoffer

Læs mere

Vejledning om præmie for moderfår

Vejledning om præmie for moderfår Vejledning om præmie for moderfår Marts 2009 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv= Kolofon Vejledning om præmie for moderfår Denne vejledning er opdateret alene til udgivelse

Læs mere

ERFA-gruppen for grundvandsbeskyttelse. Bo Vægter Århus Vand og Spildevand. Vand og Spildevand Teknik og Miljø Århus Kommune

ERFA-gruppen for grundvandsbeskyttelse. Bo Vægter Århus Vand og Spildevand. Vand og Spildevand Teknik og Miljø Århus Kommune ERFA-gruppen for grundvandsbeskyttelse Bo Vægter Århus Vand og Spildevand Vand og Spildevand Teknik og Miljø Århus Kommune Vand og Spildevand Teknik og Miljø Århus Kommune Indvindingsboringer uden fund

Læs mere

Vejledning om tildeling af stivelsestillæg (KStillæg)

Vejledning om tildeling af stivelsestillæg (KStillæg) Vejledning om tildeling af stivelsestillæg (KStillæg) Januar 2012 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Vejledning om tildeling af stivelsestillæg (KS-tillæg) 2012 Denne vejledning er udarbejdet

Læs mere

National reserve 2006

National reserve 2006 National reserve 2006 Vejledning til ansøgning om tildeling af betalingsrettigheder fra den nationale reserve Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv National reserve

Læs mere

modificeret frø og -vegetativt formeringsmateriale

modificeret frø og -vegetativt formeringsmateriale Vejledning for leverandører af genetisk modificeret frø og -vegetativt formeringsmateriale Oktober 2016 Vejledning for leverandører af genetisk modificeret frø og -vegetativt formeringsmateriale Oktober

Læs mere

Den praktiske side af sondemad i hjemmet. Fødevarer til særlige medicinske formål bør anvendes under lægeligt tilsyn. December 2012.

Den praktiske side af sondemad i hjemmet. Fødevarer til særlige medicinske formål bør anvendes under lægeligt tilsyn. December 2012. Den praktiske side af sondemad i hjemmet Fødevarer til særlige medicinske formål bør anvendes under lægeligt tilsyn. December 2012. Bliv tryg ved sondemad Denne brochure indeholder information om de mere

Læs mere

TRYKSPRØJTE 16L HN Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt, før sprøjten tages i brug, og gem den til senere brug.

TRYKSPRØJTE 16L HN Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt, før sprøjten tages i brug, og gem den til senere brug. TRYKSPRØJTE 16L HN 12372 Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt, før sprøjten tages i brug, og gem den til senere brug. Det er vigtigt, at du læser brugervejledningen, før sprøjten tages i

Læs mere

Vejledning for maskinstationer, transportvirksomheder m.v., der håndterer genetisk modificerede (GM) afgrøder

Vejledning for maskinstationer, transportvirksomheder m.v., der håndterer genetisk modificerede (GM) afgrøder Vejledning for maskinstationer, transportvirksomheder m.v., der håndterer genetisk modificerede (GM) afgrøder Marts 2008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet Kolofon Vejledning

Læs mere

Fødevareregionernes kontrol i forbindelse med tilbagetrækning af fødevarer

Fødevareregionernes kontrol i forbindelse med tilbagetrækning af fødevarer Bilag 2 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen KONTOR FOR MIKROBIOLOGISK FØDEVARESIKKERHED, HYGIEJNE OG ZOONOSEBEKÆMPELSE INSTRUKS 21.12.2007 J.nr.: 2007-20-23-02286/ Erstatter

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad)

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad) Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad) 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PR-nummer: Udarbejdet den: 10-11-2005 / GPS Anvendelse: Rengøringsmiddel Leverandør: Tana-Chemie GmbH

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Dicamba 480 Ukrudtsmiddel 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden.

Sikkerhedsdatablad. Dicamba 480 Ukrudtsmiddel 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden. Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: - Leverandør: Udarbejdet den: 11-06-2007 / ABB Inter-Trade Agro ApS Halsvej 139 Anvendelse: Ukrudtsmiddel

Læs mere

COMMON RAIL-HØJTRYKSTESTKIT

COMMON RAIL-HØJTRYKSTESTKIT COMMON RAIL-HØJTRYKSTESTKIT JOCR1600M Dansk brugermanual Elektro Partner ApS - 75310906 - elektropartner.dk BESKRIVELSE Dette testkit er et vigtigt redskab til korrekt diagnosticering af common rail-indsprøjtningssystemer.

Læs mere

Vejledning om godkendelse til bedriftsrådgivning og udarbejdelse af naturplaner. Juni 2011

Vejledning om godkendelse til bedriftsrådgivning og udarbejdelse af naturplaner. Juni 2011 Vejledning om godkendelse til bedriftsrådgivning og udarbejdelse af naturplaner Juni 2011 Kolofon Vejledning om godkendelse til bedriftsrådgivning og udarbejdelse af naturplaner Juni 2011 Denne vejledning

Læs mere

(vist som kærresprøjte) BRUGSANVISNING: PULVEXEL Kærre/trailersprøjter. - 4 T Benzinmotor 102503. - 220V El-motor 102512. - 380V El-motor 102513

(vist som kærresprøjte) BRUGSANVISNING: PULVEXEL Kærre/trailersprøjter. - 4 T Benzinmotor 102503. - 220V El-motor 102512. - 380V El-motor 102513 (vist som kærresprøjte) BRUGSANVISNING: PULVEXEL Kærre/trailersprøjter - 4 T Benzinmotor 102503-220V El-motor 102512-380V El-motor 102513 INDHOLD 1 ANVENDELSESOMRÅDE 2 TEKNISKE SPECIFIKATIONER 3 FORENKLET

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD MÆLKESYRE 80% E 270

SIKKERHEDSDATABLAD MÆLKESYRE 80% E 270 da 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN: Produktnavn: Leverandør: Aps Platinvej 21 6000 Kolding Telefon: +45 76 34 84 00 Telefax: +45 75 50 43 70 Ansvarlig for sikkerhedsdatablad:

Læs mere

Før sprøjtning planlægning. Funktionstest og kalibrering. Sprøjt ikke ved risiko for overfladeafstrømning

Før sprøjtning planlægning. Funktionstest og kalibrering. Sprøjt ikke ved risiko for overfladeafstrømning Før sprøjtning planlægning Afstand til vandmiljø Afstand til boringer Sprøjt ikke over drænbrønde Sprøjtens tilstand Kalibrering Sprøjteteknik Foto: Eskil Nilsson Planlægning og forberedelse af sprøjtearbejdet

Læs mere

Kontrolinstruks. for. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen. kontrol med ydelse af støtte til skolefrugt 2013/14

Kontrolinstruks. for. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen. kontrol med ydelse af støtte til skolefrugt 2013/14 Kontrolinstruks for kontrol med ydelse af støtte til skolefrugt 2013/14 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Kolofon Denne instruks er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

Dansk Betjeningsvejledning. VERMOREL 2000 Comfort ELECTRIC Rygsprøjte Best.nr.: 102042. TROLLY SPRØJTE VERMOREL 2000 ELECTRIC Best.nr.

Dansk Betjeningsvejledning. VERMOREL 2000 Comfort ELECTRIC Rygsprøjte Best.nr.: 102042. TROLLY SPRØJTE VERMOREL 2000 ELECTRIC Best.nr. Dansk Betjeningsvejledning VERMOREL 2000 Comfort ELECTRIC Rygsprøjte Best.nr.: 102042 VIGTIG! - Din nye Vermorel sprøjte bør stilles til opladning straks efter modtagelsen. - Nye batterier skal påregnes

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Vindues rens. 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden.

Sikkerhedsdatablad. Vindues rens. 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden. 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden. Handelsnavn Leverandør Vindues rens Nymann Kemi A/S Nyhåbsvej 2 8560 Kolind Tlf.: 86 39 18 00 Fax.: 86 39 15 74 2. Fareidentifikationer. Sundhed/miljø

Læs mere

Maskiner og planteavl nr. 84 2007. FarmTest. Sprøjteteknik i kartofler

Maskiner og planteavl nr. 84 2007. FarmTest. Sprøjteteknik i kartofler Maskiner og planteavl nr. 84 2007 FarmTest Sprøjteteknik i kartofler Sprøjteteknik i kartofler Af Niels Enggaard Klausen, Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret, Planteproduktion Titel: Sprøjteteknik

Læs mere

Instruks for kontrol af Dansk Integreret Produktion

Instruks for kontrol af Dansk Integreret Produktion Instruks for kontrol af Dansk Integreret Produktion J. nr. 13-30612-000001 Instruksen træder i kraft majl 2013 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Kolofon Instruks for

Læs mere

Drift og vedligeholdelse af Geberit AquaClean. 8000UP+ og 8000AP+

Drift og vedligeholdelse af Geberit AquaClean. 8000UP+ og 8000AP+ Drift og vedligeholdelse af Geberit AquaClean 8000UP+ og 8000AP+ Indholdsfortegnelse: Beskrivelse af AquaClean Side 3 Fjernbetjening Side 4 Programmering Side 5 Åbne Service låge Side 6 Skift aktiv kulfilter

Læs mere

Beregning af rørs modstandskoefficient

Beregning af rørs modstandskoefficient Gasreglementets afsnit A Bilag 9A Juni 1991 Beregning af rørs modstandskoefficient 165 Bilag 9A Beregning af rørs modstandskoefficient Beregning af rørs modstandskoefficient Til beregning af rørs modstandskoefficient

Læs mere

1. At afhjælpe eventuelle alarmer fra anlægget. 2. Bestille syre inden syretanken er tom anlægget kommer med en blød alarm i god tid.

1. At afhjælpe eventuelle alarmer fra anlægget. 2. Bestille syre inden syretanken er tom anlægget kommer med en blød alarm i god tid. Kvik-manual 1. At afhjælpe eventuelle alarmer fra anlægget. 2. Bestille syre inden syretanken er tom anlægget kommer med en blød alarm i god tid. 3. Kalibrere ph-måler hver 4. uge jf. manualen. Version

Læs mere

Branchevejledning om bortskaffelse af kemikalierester og tom emballage

Branchevejledning om bortskaffelse af kemikalierester og tom emballage Branchevejledning om bortskaffelse af kemikalierester og tom emballage Forord Indholdsfortegnelse 03 Branchearbejdsmiljørådet (BAR) Jord til Bord er sammensat af arbejdsmarkedets parter og oprettet i henhold

Læs mere

TANACO Artikler mod skadedyr og ukrudt

TANACO Artikler mod skadedyr og ukrudt 1. Identifikation af stof/kemisk produkt og af selskab/virksomhed Varenavn: FlueStop Reg. Nr.: 179-139 Leverandør: Tanaco Danmark A/S, Glentevej 11 DK 6705 Esbjerg Ø, Tlf.: 75 144800 Fax: 75 143184 Udarbejdet

Læs mere

Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder

Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder Sådan udfylder du overdragelsesskemaet September 2006 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Kolofon Vejledning

Læs mere

1 Identifikation af produktet og af producent og leverandør

1 Identifikation af produktet og af producent og leverandør 1 Identifikation af produktet og af producent og leverandør Produktnavn: Maskinopvaskepulver Anvendelse: Til service opvask i maskine. Vare nr. 2959 Leverandør: Sodasan Wash- und Reinigungsmittel GmbH

Læs mere

Sikkerhedsdatablad i hht. 1907/2006/EF

Sikkerhedsdatablad i hht. 1907/2006/EF 1. IDENTIFIKATION AF PRODUKTET OG AF LEVERANDØR. Produktets navn og nummer: Pindstrup 4-1-5 Gødning PR-nr: Ikke anmeldelsespligtig. Markedsførende virksomhed: Sirena-soap ApS Adresse: Bygmestervej 7, 9560

Læs mere

Branchevejledning om bortskaffelse af kemikalierester og tom emballage

Branchevejledning om bortskaffelse af kemikalierester og tom emballage Branchevejledning om bortskaffelse af kemikalierester og tom emballage Forord Indholdsfortegnelse 03 Branchearbejdsmiljørådet (BAR) Jord til Bord er sammensat af arbejdsmarkedets parter og oprettet i henhold

Læs mere

low-res Pdf - only for viewing! Produktet er minium holdbart 2 år fra produktionsdato påtrykt emballagen. Batchnummer er påtrykt emballagen.

low-res Pdf - only for viewing! Produktet er minium holdbart 2 år fra produktionsdato påtrykt emballagen. Batchnummer er påtrykt emballagen. Colors : CYAN MAGENTA YELLOW BLACK LABMC_7030_F_PacTec ADVARSEL Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer (H410). Vær opmærksom på, at arbejdstilsynet har regler for arbejdets udførelse

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til fastholdelse og pleje af vådområder

Vejledning til ansøgning om tilskud til fastholdelse og pleje af vådområder Vejledning til ansøgning om tilskud til fastholdelse og pleje af vådområder Marts 2013 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Kolofon Vejl edni ng til ansøgning om ti lskud

Læs mere

Pris krog manometer adapter som afbildet DKK 2.250

Pris krog manometer adapter som afbildet DKK 2.250 03-10-2013 Side 1 1 AAMS manometer tilslutningskoblinger passer til de fleste sprøjter og dyseholdere, omløbere etc. Med dette tilkoblingsudstyr kan tryk ved enhver dyse eller dyseholder måles præcist.

Læs mere

Afrapportering fra arbejdsgruppe for obligatorisk syn af sprøjter og sprøjteudstyr

Afrapportering fra arbejdsgruppe for obligatorisk syn af sprøjter og sprøjteudstyr Afrapportering fra arbejdsgruppe for obligatorisk syn af sprøjter og sprøjteudstyr jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá mä~åíéçáêéâíçê~íéí Kolofon Afrapportering fra arbejdsgruppe for obligatorisk

Læs mere

Vejledning om kommerciel tilbagebetaling af tilskud til fremme af innovation og udvikling i fødevare-, jordbrugs- og fiskerisektoren

Vejledning om kommerciel tilbagebetaling af tilskud til fremme af innovation og udvikling i fødevare-, jordbrugs- og fiskerisektoren Vejledning om kommerciel tilbagebetaling af tilskud til fremme af innovation og udvikling i fødevare-, jordbrugs- og fiskerisektoren Oktober 2011 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

Instruks for producentkontrol vedr. Den Nationale Konvolut 2017

Instruks for producentkontrol vedr. Den Nationale Konvolut 2017 Landbrugs- og Fiskeristyrelsen Fysisk Jordbrugskontrol Instruks for producentkontrol vedr. Den Nationale Konvolut 2017 ( Mælkekonvolut ) Indholdsfortegnelse 1. Baggrund... 3 2. Retsgrundlag... 3 3. Almindelige

Læs mere

SANDBLÆSEKABINE SBC420

SANDBLÆSEKABINE SBC420 SANDBLÆSEKABINE SBC420 BETJENINGSVEJLEDNING SPECIFIKATIONER Udv. dimensioner: L: 132 x B: 88 x H: 170cm Rist dimensioner: L: 122 x B: 60cm Vægt: 1 5 0 k g. L u f t f o r b r u g : 3 5 0-5 2 0 l t r. /

Læs mere

Bekendtgørelse om eftersyn af ventilations- og klimaanlæg i bygninger 1)

Bekendtgørelse om eftersyn af ventilations- og klimaanlæg i bygninger 1) BEK nr 1104 af 20/09/2007 (Historisk) Udskriftsdato: 10. februar 2017 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Transport- og Energiministeriet,/nEnergistyrelsen, j. nr. 030203/3006-0015

Læs mere

Kursusudbud i Landbrug, maskiner mm.

Kursusudbud i Landbrug, maskiner mm. Kursusudbud i Landbrug, maskiner mm. Uddannelse stopper aldrig helt Derfor har vi her samlet en yderst relevant pakke af kurser - lovpligtige samt fagligt supplerende udbytterige kursusforløb. Find din

Læs mere

Passivhuse under 1600 m 2

Passivhuse under 1600 m 2 Metode for certificerede virksomheders trykprøvning efter EN 13829 og passivhus kravet Trykprøvning/Tæthedsprøvning: Efter måling udstedes et bygningscertifikat til bygherre/rekvirenten, som dels angiver

Læs mere

Information om fastsættelse af KODENUMRE

Information om fastsættelse af KODENUMRE Information om fastsættelse af KODENUMRE Siden 1982 har der for malevarer eksisteret en bekendtgørelse om fastsættelse af kodenumre og en tilhørende bekendtgørelse om arbejde med kodenummerede produkter.

Læs mere