Kontrolinstruks for eftersyn af sprøjteudstyr

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kontrolinstruks for eftersyn af sprøjteudstyr"

Transkript

1 Kontrolinstruks for eftersyn af sprøjteudstyr 2009 Gældende fra 22. maj 2009 Sagsnummer: jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá mä~åíéçáêéâíçê~íéí=

2 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for fødevarer, Landbrug og Fiskeri i 2009 Bidragyder(e): Plantedirektoratet, Sektor for Miljø Fotograf(er): Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet Skovbrynet Kgs. Lyngby Tlf.: Fax: Websted: ISBN (Tryk) ISBN (Web)

3 Indholdsfortegnelse 1. Formål Retsgrundlag Almindelige bestemmelser Generelt Hvem er omfattet af reglerne? Udvælgelse af kontrolsteder Tidsfrister for kontrollens gennemførelse Sikkerhedsforskrifter og veterinære forskrifter Inden sæsonen for eftersyn af sprøjteudstyr starter Kontrollens omfang og gennemførelse Varsling Beskrivelse af kontrolrapporterne Eftersyn af sprøjteudstyr... 5 Kontrollen må ikke påbegyndes... 6 Funktionsproblemer i forbindelse med testens udførelse: Udfyldelse af kontrolrapport... 7 Punkt 1, sprøjtens data... 7 Punkt 2, sprøjten klargjort til eftersyn og eventuelle bemærkninger hertil... 7 Punkt 3, manometer... 7 Punkt 4, dyser... 7 Punkt 5, anvendt tryk... 8 Punkt 6, dysernes gennemsnitsydelse... 8 Punkt 7, dysernes ydelse i forhold til fabrikantens tabelværdi... 8 Punkt 8, spredebillede... 9 Punkt 9, bomhøjde... 9 Punkt 10, rør, slangeforbindelser, tank og pumpe... 9 Punkt 11, bom Punkt 12, armatur Punkt 13, bemærkninger Test af specielle sprøjter Behandling af kontrolrapporter Kontrollørens opgave Afslutning af kontrolbesøget Ekstra materiale Indsendelse af sager til Sektor for Miljø Arkivering og registrering i distriktet Kontrolperioden er afsluttet Ikrafttræden og ajourføring af instruksen

4 8. Bilag Bilag 1 Oversigt over testudstyr Bilag 2 Sikkerhedsforskrifter Bilag 3 Kontrolrapport vedrørende eftersyn af sprøjteudstyr Bilag 4 Kontrolrapport for sprøjteudstyr, der ikke kan efterses Bilag 5 Standardforside til ekstra bilag

5 1. Formål Kontrollens formål er at mindske bekæmpelsesmidlernes miljøskadelige effekt. Ved kontrollen efterses virksomhedens sprøjteudstyr. Eftersyn af sprøjteudstyr skal støtte jordbrugeren i at anvende og udbringe plantebeskyttelsesmidler korrekt, så forbruget kan blive reduceret. 2. Retsgrundlag Kontrol af sprøjteudstyr finder sted på baggrund af nedennævnte bestemmelser: National regel fastsat ved lov nr. 266 af 6. maj 1993 om journal over brug af plantebeskyttelsesmidler og eftersyn af udstyr til udbringning af plantebeskyttelsesmidler i jordbruget, med de ændringer, der følger af 6 i lov nr. 404 af 1. juni 2005, af 74 i lov nr. 538 af 8. juni 2006, samt af lovbekendtgørelse nr. 758 af 29. juni Bekendtgørelse nr. 492 af 7. juni 1994 om sprøjtejournaler og eftersyn af sprøjteudstyr i jordbruget. 3. Almindelige bestemmelser 3.1 Generelt Instruksen skal anvendes ved kontrol af ordningen om eftersyn af sprøjteudstyr. Instruksen fastlægger de overordnede retningslinjer for gennemførelse af kontrollen. Ved kontrolbesøget testes sprøjten for at efterse, om den fungerer i overensstemmelse med de standarder, der er beskrevet i bekendtgørelsen. Vejledning om sprøjtejournaler og eftersyn af sprøjteudstyr i jordbruget" kan findes på Plantedirektoratets hjemmeside under: 3.2 Hvem er omfattet af reglerne? Reglerne om eftersyn af sprøjteudstyr gælder for ejere og brugere af jordbrugsbedrifter med et samlet jordtilliggende på mindst 10 ha. De 10 ha er inkl. lejede og forpagtede arealer. Bedrifterne skal have SKAT benyttelseskode 05, 07 eller 17. Disse koder er oplyst på bedriftens ejendomsbeskatningsskema. Uanset størrelse er jordbrugsbedrifter med arealer, der bliver anvendt til frugtplantage, frilandsgrøntsager, væksthusgartnerier og planteskoler omfattet af reglerne. Arealer med skovbrug er ikke omfattet af reglerne. Hvis der i en bedrift med et samlet areal på over 10 ha med skovbrug indgår et landbrugsareal i bedriften på under 10 ha, er arealet med landbrugsjord omfattet af reglerne. Som udgangspunkt er maskinstationer ikke omfattet af reglerne. Hvis en maskinstation selv ejer eller forpagter et areal, der er omfattet af reglerne, skal maskinstationens sprøjter testes alligevel. Testen skal omfatte alle maskinstationens sprøjter. 3

6 3.3 Udvælgelse af kontrolsteder Der skal i 2009 foretages 30 kontrolbesøg, hvor sprøjteudstyret skal efterses. I 2009 udføres kontrollen af sprøjteudstyr så vidt muligt sammen med en anden kontrolordning. Udtrækskriterier er vedlagt som bilag til DI-meddelelsen. Hvert distrikt vælger selv hvilke kontroladresser, der skal besøges. Så vidt det er muligt udvælges kontroladresserne i henhold til basiskriterierne og fordelingsprincippet imellem gartnerier og større og mindre landbrug, som er nævnt i bilag til DI-meddelelsen. Antallet af kontrolbesøg samt udvælgelseskriterierne fastsættes af Sektor for Miljø. Adresserne til sprøjteeftersyn skal igen i år inddeles i grupperne gartneri, mindre landbrug og større landbrug. 30 % af eftersynene skal gennemføres hos gartnerier. De resterende 70 % deles mellem landbrugsvirksomheder af varierende størrelse gerne således at større og mindre jordbrugsvirksomheder er ligeligt repræsenteret. 3.4 Tidsfrister for kontrollens gennemførelse Sprøjteudstyr testes i månederne april, maj, juni, juli, august og september. Det er vigtigt, at alle budgetterede kontrolbesøg nås. Hvis det skønnes, at antallet af besøgene ikke kan nås, skal distriktet i god tid melde tilbage til Sektor for Miljø såvel som til Kontrolkoordineringsenheden. 3.5 Sikkerhedsforskrifter og veterinære forskrifter Ved kontrollen skal sikkerhedsforskrifterne i bilag 2 i denne instruks følges. Plantedirektoratets generelle sikkerhedsforskrifter, der er udarbejdet af sikkerhedsudvalget, findes på: nstruks%2fden%5fgenerelle%5fkontrolinstruks%5faug%5f2005%5fstikord%2edoc 3.6 Inden sæsonen for eftersyn af sprøjteudstyr starter Jordbrugerens sprøjteudstyr testes ved hjælp af det testudstyr, der findes på hvert distriktskontor. Testudstyret er samlet i en kuffert. I bilag 1 er der en liste over det udstyr, der skal være i kufferten. Inden testarbejdet begynder om foråret, skal manometeret kalibreres. For at få manometeret kalibreret skal det sendes til: Force Technology, att.: Carsten Sobieraj (CNS), Park Allé Brøndby. Det tager ca. 5 arbejdsdage at få manometeret kalibreret. Distriktet skal sende kopi af eventuelle bemærkninger fra instituttet til sektoren. Hvis manometernålen i løbet af sæsonen ikke falder tilbage til "nul", når der ikke er tryk på manometeret, skal det også kalibreres. 4

7 I forbindelse med eftersyn af sprøjteudstyr skal kontrolløren medbringe de personlige værnemidler, der er nævnt i listen i bilag 2 om sikkerhedsforskrifterne i forbindelse med eftersyn af sprøjteudstyr. 4. Kontrollens omfang og gennemførelse 4.1 Varsling Den 1. januar 2005 trådte en ny lov om retssikkerhed i kraft. Ifølge denne lov skal virksomheder mv. som hovedregel varsles forud for et kontrolbesøg. Varslingen skal ske skriftligt 14 dage inden kontrolbesøget. Denne hovedregel kan dog fraviges, hvis formålet med kontrollen forspildes ved varsling. Reglerne omkring varsling er beskrevet mere fyldigt i Den generelle kontrolinstruks fra KKE. Inden kontrolbesøget skal kontrolløren undersøge, om der forefindes sprøjteudstyr på bedriften. Adviseringskortet findes som skabelon i Word. I Word klikkes på Ny under Filer i menuen. Herefter vælges Generelle skabeloner og efterfølgende fanen Retssikkerhed PDIR. Adviseringskortet indeholder en kort vejledning til jordbrugeren om, hvordan sprøjten skal klargøres til testen. Den skriftlige anmeldelse kan evt. følges op af en telefonisk kontakt. Efter aftale med jordbrugeren kan kontrollen gennemføres før det varslede tidspunkt. Der er udarbejdet en vejledning vedrørende sprøjtejournaler og eftersyn af sprøjteudstyr. Vejledningen indeholder desuden fem forskellige forslag til sprøjtejournaler og findes på Plantedirektoratets hjemmeside 4.2 Beskrivelse af kontrolrapporterne Kontrolrapporterne (bilag 3 og 4) foreligger udelukkende som papirversion, der udfyldes manuelt under kontrolbesøget. Kontrolrapport vedrørende eftersyn af sprøjteudstyr Kontrolrapporten (bilag 3) består af 5 sider med tilhørende 2 kopier, gul til jordbruger, rød til distriktet og hvid til Sektor for Miljø. Hvis distrikterne mangler fortrykte kontrolrapporter kan henvendelse ske til Sektor for Miljø. I forbindelse med overgangen fra SE- til CVR-registrering, skal distriktet anføre virksomhedens CVR-nr. på kontrolrapporten og ikke SE-nr., som er påtrykt rapporten. Kontrolrapport til brug for sprøjteudstyr, der ikke kan efterses Kontrolrapporten (bilag 4) består af én side og anvendes, når distriktet møder specielle sprøjter, hvor testen ikke kan gennemføres, fordi testudstyr ikke er korrekt hertil. Rapporten vil efterfølgende indgå i den samlede statistik over antal kontroller gennemført i Eftersyn af sprøjteudstyr Jordbrugeren har pligt til at ledsage eller lade en stedfortræder ledsage kontrolpersonalet. Jordbrugeren skal yde den nødvendige bistand for at kontrollen kan gennemføres. Hvis kontrolløren nægtes adgang til en virksomhed, skal dette meddeles Sektor for Miljø hurtigst muligt, der derefter vil tage stilling til, hvordan kontrollen i så fald skal gennemføres. 5

8 Kontrollen må ikke påbegyndes Hvis ejeren eller brugeren ikke har opfyldt kravene til "Forberedelse til eftersyn af sprøjteudstyr", skal det skrives i kontrolrapporten (pkt. 2). Kontrolløren vurderer, om det er sikkerhedsmæssigt forsvarligt at gennemføre eftersynet. Hvis kontrolløren vurderer, at eftersynet er forbundet med risiko for hans eller hendes helbred, skal eftersynet stoppes eller ikke påbegyndes. Hvis kraftoverføringen ikke er afskærmet, må kontrollen ikke påbegyndes. Kontrolløren skal skrive dette under bemærkninger i kontrolrapporten (pkt. 2), og der sættes kryds i "Nej", ved spørgsmålet om sprøjten var forberedt til eftersyn. Hvis pumpen giver et pulserende uregelmæssigt tryk, må testen ikke påbegyndes, idet der ikke vil kunne gennemføres korrekte målinger. Kontrolløren skal sikre sig, at sprøjten er rengjort og påfyldt rent vand, inden testen starter. Hvis det efterfølgende viser sig, at der er rester af bekæmpelsesmidler i sprøjten, skal kontrollen straks afbrydes. Funktionsproblemer i forbindelse med testens udførelse: Hvis der i forbindelse med kontrollen opstår mindre skader på sprøjten, søges sprøjten repareret på stedet med det reserveudstyr, der er i kufferten. Det kan dreje sig om en pakning, der går i stykker, eller en dyse, der ødelægges under kontrollen. Det er distriktet, der indkøber og vedligeholder disse reservedelslagre ud fra erfaringen med sprøjteudstyret i området. Hvis det under testen kan konstateres, at der er luftbobler i vandet kan dette indikere, at der er fejl på sprøjtens sugeside. Hvis vandet i tanken er fyldt med luftbobler, tages der luft ind på sprøjtens sugeside. Sådanne fejl medfører, at dyseydelsen ikke kan måles korrekt og derfor ikke gennemføres. Der vil ofte kunne være utætheder ved filtre, slanger og sammenføjninger. Sådanne utætheder vil bidrage til punktforurening på fx påfyldningspladsen, og det er derfor vigtigt at beskrive disse utætheder. Der kan af sprøjtetekniske hensyn forekomme forskellige dysestørrelser sammen på bommen. Da dyseydelsen i så fald vil være meget forskellig, er det vigtigt at notere, hvis der er anvendt forskellige dysestørrelser. For visse specielle sprøjter gælder, at disse ikke kan efterses med det udstyr, der er til rådighed. Mødes sådanne sprøjter ved eftersynet, udfyldes kontrolrapporten (bilag 4). Her registreres fabrikat, typenr., fremstillingsår/alder, sprøjtetype og forhandler. Oplysningerne indsendes til Sektor for Miljø, som vil søge at få oplysninger om test af sådanne specifikke typer af udstyr, til indarbejdelse i fremtidige instrukser. 6

9 4.4 Udfyldelse af kontrolrapport Punkt 1, sprøjtens data Under pkt. 1 i skemaet noteres, hvilken type sprøjte og hvilket fabrikat. Sprøjtens fremstillingsår eller alder noteres, hvis det er muligt. Tankvolumen og arbejdsbredde noteres. Punkt 2, sprøjten klargjort til eftersyn og eventuelle bemærkninger hertil Her afkrydses med Ja eller Nej, om sprøjten var forberedt til eftersynet samt eventuelle bemærkninger hertil. Punkt 3, manometer Korrekt indstilling af sprøjtens arbejdstryk er vigtigt for at få den ønskede ydelse fra dyserne. Sprøjtens manometer efterses derfor for, om det har korrekt visning af sprøjtetryk. Afvigelsen mellem testmanometeret og sprøjtens manometer må højst være +/- 0,25 bar ved tryk på 1,0-5,0 bar. Over 5 bar må fejlvisningen højst være +/- 0,5 bar. Hvis testmanometret og sprøjtens manometer ikke viser det samme, kan det skyldes, at der er fejl ved sprøjtens manometer. Er forskellen målt med testmanometeret på bommen er det vigtigt at være opmærksom på, at trykforskellen kan skyldes mange andre ting herunder bl.a. tilstopninger af filtre og dyser. Der vil dog ofte være et trykfald på vejen fra armatur til bommen, der skyldes fleksibilitet i slanger o.l. Testmetode: Skru referencemanometeret på ved en af dyserne på bommen. Der foretages en sammenligning af de to manometre ved et stigende tryk på 1,0-2,0-3,0-4,0-5,0 og 6,0 bar. Reducer derefter trykket til 2,0 bar og aflæs igen. Hvis fejlvisningen ikke overstiger grænseværdierne i eftersynsrapporten, skal testen af sprøjtens manometer afsluttes her. Hvis fejlvisningen på sprøjtens manometer derimod overstiger grænseværdierne, skal sprøjtens manometer skrues af og monteres på det medbragte T-kryds. På T-krydset sættes referencemanometer og sprøjtemanometer. Herefter foretages sammenligningen ved stigende tryk igen. Hvis det vurderes at være forbundet med for stor risiko at montere T-stykket pga. sprøjtens alder, skal det tydeligt fremgå af kontrolrapporten, at afvigelserne stammer fra målinger ved bommen. De aflæste værdier og afvigelsen skrives i rapporten. Hvis der ingen afvigelse er mellem referencemanometer og sprøjtemanometer, skal der skrives 0. Fejl ved manometret skal beskrives under "armatur" pkt. 12 i kontrolrapporten. Vær opmærksom på, at manometre ikke tåler frost. Punkt 4, dyser Som udgangspunkt skal alle dyser medtages i testen af dyserne. Dette kan kun udelades i tilfælde, hvor der bevidst er påmonteret forskellige dyser af dyrkningsmæssige årsager (fx større 7

10 dyser i sprøjtespor). I sådanne tilfælde skal det noteres i kontrolrapporten punkt 13, hvorfor enkelte dyser ikke er medtaget. Punkt 5, anvendt tryk Arbejdstryk, der er anvendt ved eftersynet. Ved eftersyn af marksprøjter anvendes typisk et tryk på 3 bar. Ved andre sprøjtetyper kan der være behov for andre trykindstillinger. Punkt 6, dysernes gennemsnitsydelse Dyseydelsen målt i l/min. fra en enkelt dyse må ikke afvige mere end +/- 8 % fra alle dysernes gennemsnit målt i l/min. Testmetode: Ved dyser monteret på tripletter o. lign. skal alle dyser testes. Hvis kontrolløren kan se, at der kun bliver anvendt et eller to sæt dyser, kan kontrolløren dog vælge kun at teste de dyser, der bliver brugt. Dyserne testes ved et tryk på 3 bar, hvilket noteres i kontrolrapporten, pkt. 5. Er der anvendt et andet tryk, skal der gøres specielt opmærksom på det i kontrolrapporten. Hvis der er målt trykfald fra sprøjtens manometer til bommen, er det vigtigt at det angivne tryk er det aktuelle tryk ved bommen, i modsat fald fås ikke korrekt aflæsning af dyseydelsen. Hvis muligt måles ydelsen i l/min. for alle dyser ved hjælp af flow-meteret. Ydelsen skal måles fra venstre side af sprøjtens bom. Ydelsen for hver dyse noteres i hjælpeskemaet (kontrolrapportens side 4 og 5). Hvis der bruges diktafon ved test af dyseydelsen, skal tallene efter målingerne skrives ned i kontrolrapporten. Herefter beregnes gennemsnittet af alle målingerne. Gennemsnitlig ydelse samt den største og mindste værdi noteres i kontrolrapporten og der beregnes afvigelse i % i forhold til dysernes gennemsnitsydelse. I afsnittet nedenfor er det beskrevet, hvordan afvigelserne skal regnes ud. Afvigelsen på den enkelte dyses ydeevne i forhold til alle dysernes ydeevne i gennemsnit: Gennemsnittet regnes ud ved hjælp af de målte værdier, der er skrevet i hjælpeskemaet. Regn afvigelsen sådan ud: Største eller mindste værdi gennemsnitsværdien x 100 gennemsnitsværdien = afvigelsen i % Dysetyper, der iblander luft i sprøjtevæsken (fx Hardi Injet eller Lurmarks Turbodrop), kan ikke måles ved hjælp af flow-meteret, der kræver en ren væskestrøm for korrekt visning. Der skal i disse tilfælde altid anvendes målebæger til måling af dyseydelsen. Målebægeret anvendes ligeledes i de tilfælde, hvor dysernes fysiske udformning umuliggør tætsluttende kontakt mellem flow-meterets adapter og dysen. Punkt 7, dysernes ydelse i forhold til fabrikantens tabelværdi Ydelsen fra hver enkelt dyse må ved et arbejdstryk på 3 bar eller derover ikke afvige mere end +/- 15 % fra den tabelværdi, som fabrikanten har opgivet som standard for dysen. 8

11 Testmetode: Målingerne fra den forudgående test anvendes til at fastslå hvilke dyser af hver type, der har henholdsvis den største og mindste ydelse. Herefter måles ydelsen fra disse to dyser igen med målebægeret. Målebægeret anvendes, da det er den mest præcise måling. Dysenummer samt måleværdi skrives i hjælpeskemaet. Det er vigtig at forklare jordbrugeren forskellen mellem de to målemetoder, og hvorfor der evt. er forskel på disse. På side 5 i kontrolrapporten er der opgivet en tabel med Hardi-ISO og 4110 dysers ydelse i l/min. ved forskelligt tryk. Tabellen vil dække hovedparten af dysetyperne. Ved de eftersyn, hvor der er tale om andre dyser, henvises til tabeller i "Grundbog for sprøjteførere", samt dokumentation fra diverse forhandlere, hvoraf en del kan findes på internettet. I pkt. 7 skrives nummeret på den dyse af hver type, der afviger mest i forhold til tabelværdien. Afvigelsen mellem de målte ydelser i forhold til tabelværdien beregnes. I afsnittet nedenfor er beskrevet, hvordan afvigelserne skal regnes ud. Afvigelsen på den enkelte dyses ydeevne i forhold til tabelværdien: Find tabelværdien enten i hjælpeskemaet eller "den gule grundbog for sprøjteførere". Find de målte værdier fra hjælpeskemaet, der afviger mest i forhold til tabelværdien. Brug disse to værdier ved beregningen. Regn afvigelsen sådan ud: største eller mindste målte værdi tabelværdien x 100 tabelværdien = afvigelsen i % Punkt 8, spredebillede Spredebilledet bedømmes visuelt. Dyserne skal vise et ensartet jævnt og uforstyrret spredebillede. I rapporten skal skrives om spredebilledet var acceptabelt eller ikke. Nedhængende slanger fra bommen må ikke indvirke på spredebilledet. Punkt 9, bomhøjde Bomhøjden må højst afvige +/- 10 cm i forhold til indstillet bomhøjde, når sprøjten befinder sig i vandret plan. Testen udføres på et vandret plan, når sprøjten står stille. Eventuelle fejl i forhold til retningslinjerne beskrives i rapporten. Punkt 10, rør, slangeforbindelser, tank og pumpe Sprøjten efterses for utætheder i samlinger, slanger etc. Utætheder må ikke forekomme. Testmetode: Forekomst af utætheder testes ved at lade pumpen yde minimum 6 bar og maximalt 8 bar i et stykke tid. Herefter efterses sprøjten for utætheder ved et almindeligt arbejdstryk på 3 bar. Hvis der kan konstateres utætheder i form af væskespild, skal utæthederne beskrives i rapporten. 9

12 Punkt 11, bom Korrekt funktion af bommen har overordentlig stor betydning for doseringen af sprøjtevæske, det er derfor vigtigt, at ophæng og anordninger til svingningsdæmpning, ud- og indfoldning, højderegulering og afvigeled er funktionsduelige. Sprøjtebommens stabilitet afprøves. Ud- og indfoldning af bommen, samt evt. afvigeled afprøves. Funktionsfejl beskrives i rapporten. Punkt 12, armatur Armaturet (ventiler, trykindstilling m.m.) skal fungere efter hensigten. Der må således ikke forekomme utætheder ved åbning og lukning af væskestrømmen og ved regulering af trykket. Testmetode: Armaturet efterses for utætheder ved at åbne og lukke for væskestrømmen og regulering af trykket. Eventuelle fejl og utætheder ved pakninger, slanger og dyser beskrives i rapporten. Punkt 13, bemærkninger Eventuelle bemærkninger vedrørende sprøjten eller eftersynet noteres under dette punkt. Test af specielle sprøjter Ovenstående fra punkt 3, manometer, til og med punkt 12, armatur, gælder for ca. 95 % af de marksprøjter, der bruges i jordbruget i dag. Det er hovedsageligt Hardi sprøjter. De sidste 5 % af sprøjterne fordeler sig på forskellige andre fabrikater. I det følgende er det beskrevet, hvordan nogle af de resterende 5 % af sprøjterne skal testes. Der er nævnt de punkter, hvor testen af sprøjterne skiller sig ud fra hovedparten af sprøjterne. Danfoilsprøjter: Sprøjten kan køre med meget lave væskemængder og arbejder ved et tryk på 1 bar. Manometeret skal ikke testes, da trykket styres ved hjælp af en computer. Når de pneumatiske dyser skal testes, slås luften til bommen fra. I nogle tilfælde kan luften slås fra i førerhuset. I andre tilfælde må luften slås fra ved at vippe bommens midtersektion, så luften går uden om dyserne. Dysernes ydeevne kan ikke måles ved hjælp af et flow-meter. Alle dyserne skal derfor måles ved hjælp af målebægre. Ydelsen skal måles i et minut. Der er udviklet et specielt testbræt med målebægre på. Typiske fejl: Gummihætterne ved dyserne kan være revnet. Kuglen til dysestoppet kan sidde fast. T-stykket mellem dyserne kan sidde løst eller være gået i stykker. Lindus eller Farmsprayer: Der bruges Tee-jet dyser i sprøjten. Derfor skal der anvendes en speciel adapter mellem dyse og flow-meter. Manometeret kan ikke skrues på en af dysetilslutningerne. Manometeret skal derfor enten skrues på endestykket på bommen eller på ved armaturet. Kan der ikke opnås tætsluttende kontakt mellem dyse og flow-måler, anvendes målebægeret i stedet. Airtec dyser: kan ses på Ekko-airtec og Schaumann sprøjter. 10

13 Dysen er en trykluftforstøvningsdyse, hvor trykluft og sprøjtevæske blandes inde i dysen. Systemet giver mulighed for forskellig forstøvningsgrad ved fast væskemængde. Tabeller over sammenhæng mellem lufttryk og væsketryk samt dyseydelse kan rekvireres i Sektor for Miljø. Sprøjteskærme: Specialudgaver af marksprøjter eller lignende tilpasset sprøjtning i rækkeafgrøder (Skovhave Klip Klap Schaumann etc.). Sprøjteskærme er i princippet en tunnelsprøjte, hvor der i hver sprøjtetunnel sidder et antal dyser. Dyserne er typisk standarddyser af flad- eller rundspredetypen og kan testes på normal vis. Tågesprøjter (friland): Fungerer ved at dyser (hydrauliske eller pneumatiske) fordeler sprøjtevæske i en luftstrøm, der leveres af en kraftig blæser. Tågesprøjter (med hydrauliske dyser) fungerer generelt ved højere tryk end marksprøjter. Typisk vil anvendes tryk på op til 25 bar eller endog over 25 bar. I så fald er sprøjten udstyret med messingfittings. Sprøjter med standarddyser vil kunne måles på konventionel vis når blæseren er slået fra. På de fleste moderne sprøjter er der et gear med en neutral indstilling, hvor blæseren er koblet fra. På ældre modeller er der typisk et udrykker nav i enden af propellen. Når dette nav er trukket ud i yder position, er blæseren koblet fra. Er sprøjten bestykket med Airtec dyser: Se ovenfor. Kærresprøjter: En lille sprøjte der anvendes til udsprøjtning af store væskemængder på mindre arealer. Opbygningen minder principielt meget om marksprøjter, dog er arbejdstrykket højere. Der vil oftest være en sprøjtelanse med én dyse i stedet for en bom. Tank og armatur er som for simple marksprøjter. Hvis der er messingfittings er sprøjten beregnet til tryk over 25 bar. Rygsprøjter, herunder motoriserede: Sprøjten anvender enten membran eller stempelpumpe. Som sikring mod overtryk er der i tanken en overtryksventil på selve pumpen. Trykket på denne er enten forvalgt fra fabrik eller valgbart. Dyserne er typisk standarddyser. Er sprøjten udstyret med kun én dyse, afprøves ydelsen ved at lades væsken fra dysen løbe ned i målebægeret i et minut, hvorefter literydelsen /min. kan aflæses og sammenlignes med tabel. Trykket for disse sprøjter vil ofte være 1 bar. Er der monteret en sprøjtebom med flere dyser på sprøjten, måles alle dyser og gennemsnittet beregnes som for marksprøjter. CDA sprøjter (Micron Herbi etc.): Disse sprøjter har i stedet for en dyse en roterende skive, der fordeler sprøjtevæsken i ensartede dråber. Skiven forsynes med sprøjtevæske via en dyse, med et flow der er tilpasset det anvendte sprøjtemiddel (Dysetabel leveres med sprøjtemanual). Fødedysen kan afmonteres ved forstøverhovedet og måles med målebægeret i øvrigt henvises til grundbog for sprøjteførere. Sprøjtebomme (væksthus): Sprøjtebomme i væksthuse fungerer principielt på samme måde som bommen på marksprøjter. Disse bomsprøjter kan derfor efterses efter samme retningslinjer som marksprøjter. Tågesprøjter (væksthus): Varmtågesprøjter: Principielt en raketmotor eller flammekaster, der leverer drivkraften til sprøjtetågen. Disse typer efterses ikke. Koldtågesprøjter: Denne type sprøjter vil typisk bestå af en kompressor, der blæser luft ud omkring en pneumatisk dyse (som det kendes fra Danfoil). Luftstrømmen river væsken af dysen i små dråber. En kraftig blæser sørger for at fordele dråberne i væksthuset. 11

14 For væksthustågesprøjterne gælder, at disse ikke efterses. Mødes disse sprøjter ved eftersyn skal der udfyldes en kontrolrapport (bilag 4). I rapporten registreres producentnavn, sprøjtens navn samt type og evt. serienummer. Oplysningerne indsendes til Sektor for Miljø som vil søge at få oplysninger om test af sådanne specifikke typer af udstyr til indarbejdelse i fremtidige instrukser. 5. Behandling af kontrolrapporter 5.1 Kontrollørens opgave OK sager: Ved afslutning af eftersynet udleveres den gule kopi af kontrolrapporten til jordbruger, hvis det er anført, at rapporten er uden bemærkninger. Sager med bemærkninger: Såfremt der er bemærkninger til kontrolrapporten, udleveres den gule kopi af kontrolrapporten, hvis det er anført, at rapporten er med bemærkninger. Kontrolløren skal gennemgå kontrolresultatet med jordbruger og pege på de områder, hvor sprøjteudstyret ikke fungerede i overensstemmelse med retningslinjerne i bekendtgørelsen. Afslutning af kontrolbesøget Rapporten gennemgås af kontrolløren, og resultatet af kontrollen anføres øverst på side 1. Herefter dateres og underskrives rapporten. Ekstra materiale Såfremt der er ekstra materiale til en kontrolrapport, skal dette vedhæftes standardforsiden ekstra bilag (bilag 5). 5.2 Indsendelse af sager til Sektor for Miljø Den hvide kopi af kontrolrapporten samt kontrolrapport til brug for sprøjteudstyr, der ikke kunne funktionstestes, skal indsendes til Sektor for Miljø senest 14 dage efter kontrolbesøget. Her bliver den scannet og efterfølgende registreret i Captia og DCK. Der oprettes dog ikke et registreret skema. 5.3 Arkivering og registrering i distriktet Den røde kopi af kontrolrapporten opbevares i distriktet. Den tid, der bliver brugt på kontrolopgaven, skal registreres i DAKAR. Test af sprøjteudstyr registreres på aktivitet Desuden registreres resultatet af kontrolbesøget i VAKS. 6. Kontrolperioden er afsluttet Efter kontrolperiodens afslutning sender distrikterne en opgørelse til SMJ over hvilke virksomheder (CVR-nr.), der er besøgt, hvorefter SMJ kvalitetssikrer, at alle rapporter er korrekt registreret i Captia af SMJ. 12

15 7. Ikrafttræden og ajourføring af instruksen Nærværende instruks træder i kraft den 22. maj Kontaktpersoner Vibeke Wöhliche Tlf-nr.: Inge Pihl Tlf-nr.: Bo Bjerre Nielsen Tlf-nr.: John Voss Tlf-nr.: Ansvarlig for instruksens løbende ajourføring er Vibeke Wöhliche, Sektor for Miljø. 8. Bilag På de følgende sider findes relevante bilag til kontrolinstruksen. 13

16 Bilag 1 Oversigt over testudstyr På hvert distriktskontor er der en kuffert med indhold til test af sprøjter. På distriktskontorerne i Roskilde og Vejen er der dog to kufferter. Kufferten indeholder fra starten: * 1 papegøjetang * 1 svensknøgle 8" * 2 fastnøgler og * 2 skruetrækkere, stor og lille * 2 pk. unitape * 1 tandbørste 1 referencemanometer 1 målebord til manometer 1 flow-meter * ml målebæger * 1 2,2 l målebæger * 1 dysenøgle * div. dyser, pakninger, fittings (købes af distriktet, da det skal passe til de sprøjter, der er distriktets område). Derudover har hvert distrikt et specielt målebræt med målebægre. Brættet skal bruges når der testes Danfoil sprøjter. Det værktøj, der er markeret med *, skal købes af distriktet. Det øvrige udstyr købes af sektoren. 14

17 Bilag 2 Sikkerhedsforskrifter Sikkerhedsforskrifter i forbindelse med eftersyn af sprøjteudstyr 1. Instruks i brug af sikkerhedsudstyr 2. Sikkerhedsudstyr 3. Mærkning af plantebeskyttelsesmidler 4. Forholdsregler ved uheld 15

18 1. Instruks i brug af sikkerhedsudstyr Denne instruks er udarbejdet til de kontrollører, der tester marksprøjter. Som udgangspunkt for arbejdet, er det en rengjort sprøjte der testes. Hvis kontrolløren ved testens begyndelse kan konstatere, at sprøjten ikke er rengjort, skal testen ikke påbegyndes. Kontrolløren skal sikre sig, at der er rent vand i sprøjten inden han/hun begynder testen. Hvis testen er begyndt, og kontrolløren opdager, at der sandsynligvis alligevel er sprøjterester i vandet, der bruges ved testen, skal testen afbrydes. At sprøjten skal være rengjort, sikrer ikke imod sprøjterester i det vand, der anvendes ved testen. Erfaringen har vist, at sprøjterester i vandet ofte først opdages så sent, at det må antages, at kontrolløren har været udsat for påvirkning af sprøjterester i en meget lav koncentration. Derfor skal kontrollørerne, bruge nogle få personlige værnemidler. 2. Sikkerhedsudstyr Nedenstående skema oplister personlige værnemidler og sikkerhedsudstyr til brug for personale, der tester marksprøjter. Samtidigt er angivet, hvordan udstyret skal renholdes og udskiftes og hvem der er ansvarlig for lager. Det fremgår af emballagerne til udstyret, hvordan det anvendes. Liste over sikkerhedsudstyr: Beskrivelse: Rengøring/udskiftning: Ansvar for lager: Lang sort butylhandske samt éngangs bomuldshandske Udskiftes når butylhandsken begynder at vise mørhed samt hvis/når: Gummistøvler - spild i handsken konstateres - gummihandsken går itu - bomuldshandsken føles svedig/fugtig Skylles i rent vand ved afsluttet testarbejde Distrikt Udskiftes 1 gang årligt, samt hvis der går hul i dem Distrikt Hvid vandtæt heldragt Udskiftes ved afsluttet testarbejde Distrikt Øjenskylleflasker Flaskerne udskiftes ved overskridelse af udløbsdato Distrikt Sæbe og håndklæde - Distrikt 16

19 3. Mærkning af plantebeskyttelsesmidler Alle registrerede (godkendte) plantebeskyttelsesmidler er klassificeret i én af nedenstående grupper med tilhørende faresymboler: Fareklasser: Beskrivelse: Tx Meget giftig T Giftig Xn Sundhedsskadelig Xi Lokalirriterende C Ætsende Ingen Ingen betegnelse - Midler, som ikke er godkendte Alle emballager, der indeholder koncentrerede midler, skal være mærket med et af ovenstående, internationale symboler. 4. Forholdsregler ved uheld med plantebeskyttelsesmidler Selv under korrekt anvendelse af personlige værnemidler kan der opstå uhelds-situationer, hvor dele af legemet under testen kommer i kontakt med sprøjtevæske. Sprøjtevæsker kan ramme hud og øjne eller disse kan indtages, evt. indåndes. Dette kan ske i form af væske, koncentrerede pulvere eller støv herfra. I forbindelse med spild på tøjet, skal det så vidt muligt undgås, at huden rammes. Ved uheld: - skift vådt tøj. - skyl huden i rent vand. - skyl munden i rent vand. - skyl øjne med øjenskylleflaske. Ved indtagelse af bekæmpelsesmidler, skal der søges læge. Husk at medbringe etiketten fra bekæmpelsesmidlet. Der må ikke fremprovokeres opkast. Hvis kontrolløren efter testen af marksprøjten bliver utilpas, skal han/hun søge læge. Ovenstående forholdsregler gælder, uanset hvordan midlerne er klassificeret. 17

20 Bilag 3 Kontrolrapport vedrørende eftersyn af sprøjteudstyr 18

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet. Regler for brug af bekæmpelsesmidler i jordbruget

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet. Regler for brug af bekæmpelsesmidler i jordbruget Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet Regler for brug af bekæmpelsesmidler i jordbruget Denne pjece giver dig som jordbruger et overblik over den lovgivning, der skal sikre

Læs mere

Kontrolinstruks for markinspektion ved plantesundhedskontrol af frøafgrøder

Kontrolinstruks for markinspektion ved plantesundhedskontrol af frøafgrøder Kontrolinstruks for markinspektion ved plantesundhedskontrol af frøafgrøder Aktivitet 3322 J.nr. 11-31040-000001 Instruksen træder i kraft den 15. april 2011 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Læs mere

Dato: 23. februar 2001 I LANDSFORSØGENE. Vejledning til Forsøgssprøjte - model Koldkærgård

Dato: 23. februar 2001 I LANDSFORSØGENE. Vejledning til Forsøgssprøjte - model Koldkærgård HJ 08-006 KVALITET Dato: 23. februar 2001 I LANDSFORSØGENE Vejledning til Forsøgssprøjte - model Koldkærgård Beskrivelse af forsøgssprøjten Væskebeholder Drivmiddel 15 l rustfri med skruelåg, sikkerhedsventil,

Læs mere

Vejledning i procesaudit 2015 på godkendte prøvetagningssteder

Vejledning i procesaudit 2015 på godkendte prøvetagningssteder Vejledning i procesaudit 2015 på godkendte prøvetagningssteder J. nr. 14-3053-000023 December 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Kolofon Vejledning for procesaudit

Læs mere

Vejledning om syn af sprøjter

Vejledning om syn af sprøjter Vejledning om syn af sprøjter Marksprøjter og tågesprøjter til udbringning af pesticider Februar 2014 Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 2, 2014 Titel: Vejledning om syn af sprøjter Redaktion: Brian Pedersen,

Læs mere

Funktionstest af landbrugssprøjter

Funktionstest af landbrugssprøjter Funktionstest af landbrugssprøjter TESTPROTOKOL NR: Sprøjte ejerens navn, adresse, e-mail og tlf.nr. Sted og Dato: Sprøjte type og stel nr. Tankvolumen Bomtype og bredde Årlig anvendelse Sprøjten testet

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen. Regler for brug af bekæmpelsesmidler i jordbruget

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen. Regler for brug af bekæmpelsesmidler i jordbruget Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Regler for brug af bekæmpelsesmidler i jordbruget Denne pjece giver dig som jordbruger et overblik over den lovgivning, der skal sikre

Læs mere

Bekendtgørelse om påfyldning og vask m.v. af sprøjter til udbringning af plantebeskyttelsesmidler 1)2)

Bekendtgørelse om påfyldning og vask m.v. af sprøjter til udbringning af plantebeskyttelsesmidler 1)2) (Gældende) Udskriftsdato: 20. januar 2015 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-666-00045 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om påfyldning

Læs mere

Bedste praksis for håndtering af bekæmpelsesmidler

Bedste praksis for håndtering af bekæmpelsesmidler Bedste praksis for håndtering af bekæmpelsesmidler Anbefalingerne er udarbejdet i LIFE-projektet TOPPS, som har til formål at forebygge punktkildeforurening med pesticider. Transport 1. Transporter bekæmpelsesmidler

Læs mere

Vejledning om kontrol i forbindelse med tilbagetrækning af fødevarer

Vejledning om kontrol i forbindelse med tilbagetrækning af fødevarer FØDEVARESTYRELSEN VEJLEDNING 25.09.2013 J.nr.: 2013-28-2301-01186 Erstatter instruks af 21.12.2007 Vejledning om kontrol i forbindelse med tilbagetrækning af fødevarer Fødevarestyrelsen skal i alle situationer,

Læs mere

Instruks for kontrol med oplysningskampagner og salgsfremstød for landbrugsprodukter på det indre marked og i tredjelande.

Instruks for kontrol med oplysningskampagner og salgsfremstød for landbrugsprodukter på det indre marked og i tredjelande. Instruks for kontrol med oplysningskampagner og salgsfremstød for landbrugsprodukter på det indre marked og i tredjelande. Sagsnummer 11-5511-000001 April 2011 jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá

Læs mere

Branchevejledning om bortskaffelse af kemikalierester og tom emballage

Branchevejledning om bortskaffelse af kemikalierester og tom emballage Branchevejledning om bortskaffelse af kemikalierester og tom emballage Forord Indholdsfortegnelse 03 Branchearbejdsmiljørådet (BAR) Jord til Bord er sammensat af arbejdsmarkedets parter og oprettet i henhold

Læs mere

Vejledning for maskinstationer, transportvirksomheder m.v., der håndterer genetisk modificerede (GM) afgrøder

Vejledning for maskinstationer, transportvirksomheder m.v., der håndterer genetisk modificerede (GM) afgrøder Vejledning for maskinstationer, transportvirksomheder m.v., der håndterer genetisk modificerede (GM) afgrøder Marts 2008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet Kolofon Vejledning

Læs mere

Branchevejledning om bortskaffelse af kemikalierester og tom emballage

Branchevejledning om bortskaffelse af kemikalierester og tom emballage Branchevejledning om bortskaffelse af kemikalierester og tom emballage Forord Indholdsfortegnelse 03 Branchearbejdsmiljørådet (BAR) Jord til Bord er sammensat af arbejdsmarkedets parter og oprettet i henhold

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Sten Nielsen / Thøger Jokumsen. Nr. Stoffets navn Vægt CAS-Nr. Konc. Interval Fareklasse/Anm.

SIKKERHEDSDATABLAD. Sten Nielsen / Thøger Jokumsen. Nr. Stoffets navn Vægt CAS-Nr. Konc. Interval Fareklasse/Anm. Produkt: Stenca Pipe 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET OG LEVERANDØREN HANDELSNAVN: Stenca Pipe FABRIKSNR.: 2002/A PRODUKTTYPE: Rørisoleringsskåle Producent/Importør Stenca Trading A/S Adresse: Postnr./By DK-9220

Læs mere

Kursusudbud i Landbrug, maskiner mm.

Kursusudbud i Landbrug, maskiner mm. Kursusudbud i Landbrug, maskiner mm. Uddannelse stopper aldrig helt Derfor har vi her samlet en yderst relevant pakke af kurser - lovpligtige samt fagligt supplerende udbytterige kursusforløb. Find din

Læs mere

Maskiner og planteavl nr. 84 2007. FarmTest. Sprøjteteknik i kartofler

Maskiner og planteavl nr. 84 2007. FarmTest. Sprøjteteknik i kartofler Maskiner og planteavl nr. 84 2007 FarmTest Sprøjteteknik i kartofler Sprøjteteknik i kartofler Af Niels Enggaard Klausen, Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret, Planteproduktion Titel: Sprøjteteknik

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2014

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2014 Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2014 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Center for Jordbrug, Miljø i 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

TOPPS projektet. Vandmiljøet kan holdes rent med en beskeden indsats. TOPPS fokusområder. Aktiviteter i TOPPS projektet. www.topps-life.

TOPPS projektet. Vandmiljøet kan holdes rent med en beskeden indsats. TOPPS fokusområder. Aktiviteter i TOPPS projektet. www.topps-life. TOPPS projektet TOPPS er et 3-årigt projekt i 15 EU-lande med deltagelse af en lang række interessenter. TOPPS er en forkortelse af den engelske projekttitel Train the Operators to prevent Pollution from

Læs mere

Instruks til kontrol af bedrifter med kartoffelbrok - hvorvidt påbud for smittede marker og marker i bufferzone efterleves

Instruks til kontrol af bedrifter med kartoffelbrok - hvorvidt påbud for smittede marker og marker i bufferzone efterleves Instruks til kontrol af bedrifter med kartoffelbrok - hvorvidt påbud for smittede marker og marker i bufferzone efterleves Kolofon Instruks til kontrol af bedrifter med kartoffelbrok Kontrolinstruks til

Læs mere

Svampemiddel Må kun anvendes til svampebekæmpelse i kartofler og løg. Læs altid etiket og brugsanvisning grundigt før anvendelse.

Svampemiddel Må kun anvendes til svampebekæmpelse i kartofler og løg. Læs altid etiket og brugsanvisning grundigt før anvendelse. 7-3105-200-183-11/13 DENM/09Q Svampemiddel Må kun anvendes til svampebekæmpelse i kartofler og løg. Læs altid etiket og brugsanvisning grundigt før anvendelse. Product names marked or, the ALLIANCE FRAME

Læs mere

Bekendtgørelse om påfyldning og vask af sprøjter.

Bekendtgørelse om påfyldning og vask af sprøjter. Bilag til erfagruppemøder vedr.: Bekendtgørelse om påfyldning og vask af sprøjter. Bekendtgørelsen om påfyldning og vask af sprøjter til udbringning af plantebeskyttelsesmidler trådte i kraft den 8. april

Læs mere

L139975 DENM/11L. Svampemiddel Må kun anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme i kartofler og salat på friland samt agurk i væksthus 5 L

L139975 DENM/11L. Svampemiddel Må kun anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme i kartofler og salat på friland samt agurk i væksthus 5 L L139975 DENM/11L Svampemiddel Må kun anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme i kartofler og salat på friland samt agurk i væksthus Product names marked or, the SYNGENTA Logo and the CP FRAME are Trademarks

Læs mere

Branchevejledning om de foranstaltninger der skal eller bør træffes ved arbejde med pesticidbehandlede potteplanter.

Branchevejledning om de foranstaltninger der skal eller bør træffes ved arbejde med pesticidbehandlede potteplanter. Branchevejledning om de foranstaltninger der skal eller bør træffes ved arbejde med pesticidbehandlede potteplanter. Forord Branchesikkerhedsrådet for Jordbruget har udgivet denne branchevejledning for

Læs mere

Instruks for kontrol med overholdelse af bestemmelserne om tilskud til lægivende og biotopforbedrende beplantninger

Instruks for kontrol med overholdelse af bestemmelserne om tilskud til lægivende og biotopforbedrende beplantninger Instruks for kontrol med overholdelse af bestemmelserne om tilskud til lægivende og biotopforbedrende beplantninger April 2009 jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá mä~åíéçáêéâíçê~íéí= Kolofon

Læs mere

Den praktiske side af sondemad i hjemmet. Fødevarer til særlige medicinske formål bør anvendes under lægeligt tilsyn. December 2012.

Den praktiske side af sondemad i hjemmet. Fødevarer til særlige medicinske formål bør anvendes under lægeligt tilsyn. December 2012. Den praktiske side af sondemad i hjemmet Fødevarer til særlige medicinske formål bør anvendes under lægeligt tilsyn. December 2012. Bliv tryg ved sondemad Denne brochure indeholder information om de mere

Læs mere

MiniCooler Plus brugermanual Side 1. brugermanual. MINICOOLER Plus giver iskoldt vand direkte fra hanen...

MiniCooler Plus brugermanual Side 1. brugermanual. MINICOOLER Plus giver iskoldt vand direkte fra hanen... MiniCooler Plus brugermanual Side 1 MINICOOLER Plus brugermanual MiniCooler Plus brugermanual Side 3 Tillykke med din nye MiniCooler Plus Før du tilslutter MiniCoolerPlus og før MiniCooler Plus tages

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note

Sikkerhedsdatablad. Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Ikke anmeldelsespligtig Udarbejdelsesdato: 16-04-2008 Revision: 16-04-2008 / HBN Erstatter den:

Læs mere

COMMON RAIL-HØJTRYKSTESTKIT

COMMON RAIL-HØJTRYKSTESTKIT COMMON RAIL-HØJTRYKSTESTKIT JOCR1600M Dansk brugermanual Elektro Partner ApS - 75310906 - elektropartner.dk BESKRIVELSE Dette testkit er et vigtigt redskab til korrekt diagnosticering af common rail-indsprøjtningssystemer.

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler.

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler. Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler. 03-12- 2010 Statsforvaltningen har den 19. maj 2008 fra Velfærdsministeriet modtaget Stomiforeningen

Læs mere

AUTORISATION SOM ØKOLOGISK VIRKSOMHED

AUTORISATION SOM ØKOLOGISK VIRKSOMHED Plantedirektoratet AUTORISATION SOM ØKOLOGISK VIRKSOMHED Vejledning for landbrugets forsyningsvirksomheder og nonfood-producenter underlagt Plantedirektoratets økologikontrol JULI 2005 Gældende fra den

Læs mere

TIL HÅNDVÆRKEREN Regler og instrukser når du arbejder for Hillerød Kommune

TIL HÅNDVÆRKEREN Regler og instrukser når du arbejder for Hillerød Kommune TIL HÅNDVÆRKEREN Regler og instrukser når du arbejder for Hillerød Kommune SIDE 2 AF 8 VELKOMMEN SOM HÅNDVÆRKER I HILLERØD KOMMUNE Hillerød Kommune tilstræber et højt niveau for arbejdsmiljø, miljø, risikostyring,

Læs mere

Lejligheder, enkeltvis

Lejligheder, enkeltvis Metode for certificerede virksomheders trykprøvning efter EN 13829 og gældende bygningsreglement Trykprøvning/Tæthedsprøvning: Efter måling udstedes et bygningscertifikat til bygherre/rekvirenten, som

Læs mere

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER 1.TILBUD Fanen Tilbud giver en oversigt over alle de tilbud, der ligger i din database. Det er også herfra, at du har mulighed for at oprette, kopiere eller redigere et eksisterende tilbud. Det følgende

Læs mere

Vejledning om kommerciel tilbagebetaling af tilskud til fremme af innovation og udvikling i fødevare-, jordbrugs- og fiskerisektoren

Vejledning om kommerciel tilbagebetaling af tilskud til fremme af innovation og udvikling i fødevare-, jordbrugs- og fiskerisektoren Vejledning om kommerciel tilbagebetaling af tilskud til fremme af innovation og udvikling i fødevare-, jordbrugs- og fiskerisektoren Oktober 2011 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

Bruger vejledning for Lykketronic SP 3500C / SP 7000CD

Bruger vejledning for Lykketronic SP 3500C / SP 7000CD Bruger vejledning for Lykketronic SP 3500C / SP 7000CD / 1 2 3 4 5 6 7 System Serienummer SP 3500C SP 7000CD Installeret af Dato for installation Lykketronic 1 af 25 \\Server1\e\Post kasse\hans\fra 1 INDLEDNING

Læs mere

Vejledning om tilmelding til Leverandørregister for gødningsleverancer

Vejledning om tilmelding til Leverandørregister for gødningsleverancer Vejledning om tilmelding til Leverandørregister for gødningsleverancer Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Center for Kontrol, Enhed for Jordbrugskontrol i 2015 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug

Læs mere

Robert Bosch GmbH. Mål!-væg. Fuldtræffer! Mål!-væg Nu kan du også spille på en målvæg hjemme i haven.

Robert Bosch GmbH. Mål!-væg. Fuldtræffer! Mål!-væg Nu kan du også spille på en målvæg hjemme i haven. Mål!-væg Fuldtræffer! Mål!-væg Nu kan du også spille på en målvæg hjee i haven. 1 Indledning Målvæggen er klassikeren for alle fodboldfans. Vi viser dig en model i stabil Birk-multiplex, som kan adskilles

Læs mere

Nye krav til fyldepladser og sprøjteudstyr

Nye krav til fyldepladser og sprøjteudstyr Nye krav til fyldepladser og sprøjteudstyr Skov & Landskab og Dansk Juletræsdyrkning Ved Teknik- og arbejdsmiljørådgiver dgiver Hans Thostrup, Viborg 29995712 Indsats mod punktkilder giver resultat Total

Læs mere

Vejledning om tilmelding til Register for køb af ammoniumnitratgødning

Vejledning om tilmelding til Register for køb af ammoniumnitratgødning Vejledning om tilmelding til Register for køb af ammoniumnitratgødning Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Center for Kontrol, Enhed for Jordbrugskontrol i 2015 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug

Læs mere

Vejledning om enkeltbetalingsordningen ved ekspropriation

Vejledning om enkeltbetalingsordningen ved ekspropriation Vejledning om enkeltbetalingsordningen ved ekspropriation Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Kolofon Vejledning om enkeltbetalingsordningen ved ekspropriation

Læs mere

Graph brugermanual til matematik C

Graph brugermanual til matematik C Graph brugermanual til matematik C Forord Efterfølgende er en guide til programmet GRAPH. Programmet kan downloades gratis fra nettet og gemmes på computeren/et usb-stik. Det betyder, det også kan anvendes

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Ikke anmeldepligtig Anvendelse: Kantsamlinger og udspartlinger af Rigidur Fibergipsplader

SIKKERHEDSDATABLAD. Ikke anmeldepligtig Anvendelse: Kantsamlinger og udspartlinger af Rigidur Fibergipsplader 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN 1/5 PR-nr. Ikke anmeldepligtig Anvendelse: Kantsamlinger og udspartlinger af Rigidur Fibergipsplader Emballage: 5kg papirsække Leverandør: Gyproc

Læs mere

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1 2003 / 1 Betjeningsvejledning Power Line Motor TG 800 Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odensse S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

PRÆSENTATION AF VAREFAKTAS KRAV TIL BARNEVOGNSSELER TILLÆG TIL FORSKRIFT FOR BARNEVOGNSSELER DVN 5219:4. Tillæg 5219:4/2010/05

PRÆSENTATION AF VAREFAKTAS KRAV TIL BARNEVOGNSSELER TILLÆG TIL FORSKRIFT FOR BARNEVOGNSSELER DVN 5219:4. Tillæg 5219:4/2010/05 PRÆSENTATION AF VAREFAKTAS KRAV TIL BARNEVOGNSSELER TILLÆG TIL FORSKRIFT FOR BARNEVOGNSSELER DVN 5219:4 Side 1 GYLDIGHEDSOMRÅDE Barnevognsseler til børn fra 0 måneder op til 3 år, der ligger på ryggen

Læs mere

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning ALU RAMPER Manual og brugsvejledning Specifikationer på Grenes aluramper Foto Varenuer Betegnelse Mål og max Godkendelse 2991 HPS202010 Alurampe lige med boltesæt, 200 2000 x 220 Max 400 kg Testet og afprøvet

Læs mere

Information om fastsættelse af KODENUMRE

Information om fastsættelse af KODENUMRE Information om fastsættelse af KODENUMRE Siden 1982 har der for malevarer eksisteret en bekendtgørelse om fastsættelse af kodenumre og en tilhørende bekendtgørelse om arbejde med kodenummerede produkter.

Læs mere

Regler for tanke til opbevaring af olieprodukter

Regler for tanke til opbevaring af olieprodukter Regler for tanke til opbevaring af olieprodukter Denne pjece er rettet mod virksomheder og landbrug, der har tanke til opbevaring af olieprodukter 1 Indledning Denne pjece er udarbejdet af Faxe Kommune,

Læs mere

BARDAHL KOBBERPASTA (uden bly)

BARDAHL KOBBERPASTA (uden bly) Udfærdigelsesdato: 18.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 72301/305 PR-nr.: 934541 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på:

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Tilbudsindhentning Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Hovedentreprise vedr. etablering af et underjordisk dige om søerne i Sybergland, Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen

Læs mere

Instruks for kontrol på fodervirksomheder

Instruks for kontrol på fodervirksomheder Instruks for kontrol på fodervirksomheder Aktivitet 2043 Februar 2011 jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá= mä~åíéçáêéâíçê~íéí= Kolofon Instruks for kontrol på fodervirksomheder Aktivitet 2043

Læs mere

ALARM & MELDINGER. SIESTA i TS. Fremkommer når absorberen ikke har været monteret på patientsystemet i mere end 30 sek.

ALARM & MELDINGER. SIESTA i TS. Fremkommer når absorberen ikke har været monteret på patientsystemet i mere end 30 sek. SIESTA i TS ALARM & MELDINGER A A Absorber ikke monteret Tilgængelig i STBY, MAN eller VENT status. Fremkommer når absorberen ikke har været monteret på patientsystemet i mere end 30 sek. Fremkommer med

Læs mere

KODENUMRE & værnemidler

KODENUMRE & værnemidler 4 KODENUMRE & værnemidler Sikkerhed i arbejdet med farlige produkter Byggeriets Arbejdsmiljøcenter 1 I denne kodenummer-guide finder du de mest anvendte kodenumre og arbejsmetoder med tilhørende værnemidler.

Læs mere

De tekniske hjælpemidler og maskiner, hvor der er krav til lovpligtige eftersyn eller særlige krav til eftersyn er overordnet:

De tekniske hjælpemidler og maskiner, hvor der er krav til lovpligtige eftersyn eller særlige krav til eftersyn er overordnet: Lovpligtige eftersyn og lovpligtige uddannelser I-bar, som er Metal- og Maskinindustriens branchearbejdsmiljøråd har udarbejdet en vejledning, som samler alle de krav, der gælder i forhold til lovpligtige

Læs mere

DLR's aftaler med andre realkreditinstitutter

DLR's aftaler med andre realkreditinstitutter 1 af 5 07-08-2012 14:17 DLR's aftaler med andre realkreditinstitutter Rådsmødet den 30. september 1998 Jnr.: 2:8032-54, -55 og -56/LD 1. Resumé Dansk Landbrugs Realkreditfond (DLR) har indgået aftaler

Læs mere

Rørballoner til afspærring og tæthedsprøvning

Rørballoner til afspærring og tæthedsprøvning Rørballoner til afspærring og tæthedsprøvning Rørballoner til professionel brug - med ekstra sikkerhed... SERIE L 710 Produktoversigt Serie L 710 PRODUKTOVERSIGT Produktoversigt Serie L 710 3. Vigtige

Læs mere

Brugervejledning Avery Skabeloner i Microsoft Word. Dansk Version til www.avery.dk - www.avery.no

Brugervejledning Avery Skabeloner i Microsoft Word. Dansk Version til www.avery.dk - www.avery.no Brugervejledning Avery Skabeloner i Microsoft Word Dansk Version til www.avery.dk - www.avery.no Indholdsfortegnelse! Hvordan finder jeg Avery skabeloner i Microsoft Word? 1. I Word 2003 og tidligere versioner,

Læs mere

olie- og benzinudskillere og sandfang

olie- og benzinudskillere og sandfang Vejledning i drift og vedligeholdelse af olie- og benzinudskillere og sandfang Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Indledning Formålet med denne vejledning er at sikre, at sandfang samt olie- og benzinudskillere

Læs mere

INSPEKTIONSRAPPORT LEGEPLADS

INSPEKTIONSRAPPORT LEGEPLADS INSPEKTIONSRAPPORT LEGEPLADS Rekvirent: Børnehaven Børnevej 1 1000 Børneby Inspektionssted: Børnehaven Børnevej 1 1000 Børneby Inspektionsdato: XX Inspektionsnr.: KMC 200X-XX Konsulent: Kim Munk Christensen

Læs mere

08:081. EL-unit TYPE 7000. El-unit

08:081. EL-unit TYPE 7000. El-unit 08:081 0209 EL-unit TYPE 7000 El-unit 1 Type 7000 TRANSPORT Undersøg straks ved modtagelsen, om el-unitten er hel og ubeskadiget. Hvis der er fejl eller mangler ved el-unitten skal det straks anmeldes

Læs mere

MANUAL TJEP GN 100 COMPACT Sømpistol

MANUAL TJEP GN 100 COMPACT Sømpistol MANUAL TJEP GN 100 COMPACT Sømpistol,! Advarsel: Inden dette værktøj tages i brug er det vigtigt, at alle der skal betjene værktøjet læser manualen omhyggeligt. Manualen bør opbevares sammen med værktøjet.

Læs mere

OPLYSNINGER TIL DIG når du skal til folkeskolens skriftlige afgangsprøver 2010

OPLYSNINGER TIL DIG når du skal til folkeskolens skriftlige afgangsprøver 2010 OPLYSNINGER TIL DIG når du skal til folkeskolens skriftlige afgangsprøver 2010 (Specielt ved brug af computer se nederst.) 1. Du skal møde i god tid. Hvis du kommer for sent, kan du normalt ikke deltage

Læs mere

Fødevareministeriets. Tast selv-service. NemID og Medarbejdersignatur Elektronisk fuldmagt Fællesskema og markkort

Fødevareministeriets. Tast selv-service. NemID og Medarbejdersignatur Elektronisk fuldmagt Fællesskema og markkort Fødevareministeriets Tast selv-service NemID og Medarbejdersignatur Elektronisk fuldmagt Fællesskema og markkort Januar 2012 Indhold 1 Velkommen til Tast selv-service 3 2 Log på med NemID eller Medarbejdersignatur

Læs mere

Opbevaring af farlige stoffer

Opbevaring af farlige stoffer Opbevaring af farlige stoffer Undgå uheld og forureninger Virksomheden bør altid ved opbevaring af farlige stoffer forsøge at reducere risikoen for uheld med efterfølgende forureninger. Ved at følge de

Læs mere

Vejledning Stigrør og trykforøgeranlæg

Vejledning Stigrør og trykforøgeranlæg 2013 Vejledning Stigrør og trykforøgeranlæg Denne Vejledning er udarbejdet i samarbejde mellem Aalborg, Odense, Aarhus og Københavns beredskaber. Anders Brosbøl Beredskabscenter Aalborg 31-05-2013 18.

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Information om de forskellige nøgletal i modellerne findes i skrivelsen Varedeklaration.

Information om de forskellige nøgletal i modellerne findes i skrivelsen Varedeklaration. Introduktion til KL s benchmarkingmodel for voksenhandicapområdet Denne skrivelse hjælper dig i gang med at bruge KL s benchmarkingmodel for voksenhandicap. Den viser, hvordan man udvælger sammenligningskommuner,

Læs mere

Kommuniker: Gennem Valg

Kommuniker: Gennem Valg Kursusmappen Kommuniker: Gennem Valg Øvelser Mikro Værkstedet Indhold Indhold... 2 Start Kommuniker: Gennem Valg... 3 Øvelse 1 Åbn Kommuniker: Gennem Valg... 3 Øvelse 2 Åbn en aktivitet... 4 Øvelse 3 Udskrivnings-ikon

Læs mere

Vejledning til Pejling af en boring

Vejledning til Pejling af en boring Vejledning til Pejling af en boring Hvad er en pejling? En pejling er en måling af, hvor langt der er fra et fast målepunkt og ned til grundvandet. Afstanden fra målepunktet til grundvandet kaldes nedstikket.

Læs mere

Brugermanual. Test Unit Type ASF-60 ATEX. Brugsanvisning Test Unit Type ASF-60 ATEX. Kunde: Kunde ref.: HYTOR ref. nr.: 188774. Ref. dok.

Brugermanual. Test Unit Type ASF-60 ATEX. Brugsanvisning Test Unit Type ASF-60 ATEX. Kunde: Kunde ref.: HYTOR ref. nr.: 188774. Ref. dok. Titel: Brugsanvisning Kunde: Kunde ref.: HYTOR ref. nr.: 188774 Ref. dok.; Id. nr: 41-31-0005-R02 Revisionshistrorik: Rev. Dato Beskrivelse Udført af Godkendt af 01 140910 EB INDEX 1. Sikkerhedsanvisning...

Læs mere

1 L. Insektmiddel Må kun anvendes til professionel bekæmpelse af krybende og kravlende insekter i og omkring huse og bygninger.

1 L. Insektmiddel Må kun anvendes til professionel bekæmpelse af krybende og kravlende insekter i og omkring huse og bygninger. L163403 DENM/01Q PPE 359261 Insektmiddel Må kun anvendes til professionel bekæmpelse af krybende og kravlende insekter i og omkring huse og bygninger. Læs altid etiket og brugsanvisning grundigt før anvendelse.

Læs mere

AVN Hydraulik. Vi er lagerførende af hydraulikkomponenter fra nogle af verdens førende producenter.

AVN Hydraulik. Vi er lagerførende af hydraulikkomponenter fra nogle af verdens førende producenter. AVN Hydraulik AVN Hydraulik er i dag et stærkt team på godt 30 dygtige medarbejdere. Vi har eksisteret siden 1978 og er en del af AVN Gruppen. Hovedkontoret på 2.000 m² ligger i Brøndby, hvor vi har lager,

Læs mere

SVAMPEMIDDEL Må kun anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme i kartofler.

SVAMPEMIDDEL Må kun anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme i kartofler. L256206 DENM/05T CLP appl SVAMPEMIDDEL Må kun anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme i kartofler. Gældende fra 26. november 2015: Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes

Læs mere

Tillægsmodulet Eksport til Navision

Tillægsmodulet Eksport til Navision Tillægsmodulet Eksport til Navision GeoEnviron 6.0 Indhold Indhold Indledning...4 Udviklingen af GeoEnviron programmet... 4 Manualen og dens anvendelse... 4 Eksport til Navision...5 Modulets tilføjelser...

Læs mere

Kontrolinstruks. for. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen. kontrol med ydelse af støtte til skolemælk 2013/14

Kontrolinstruks. for. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen. kontrol med ydelse af støtte til skolemælk 2013/14 Kontrolinstruks for kontrol med ydelse af støtte til skolemælk 2013/14 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Kolofon Denne instruks er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

Ukrudtsmiddel Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i vintersæd, kartofler og frøgræs. Læs altid etiket og brugsanvisning grundigt før anvendelse.

Ukrudtsmiddel Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i vintersæd, kartofler og frøgræs. Læs altid etiket og brugsanvisning grundigt før anvendelse. L154697 DENM/07S godk Ukrudtsmiddel Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i vintersæd, kartofler og frøgræs. Læs altid etiket og brugsanvisning grundigt før anvendelse. Product names marked or, the ALLIANCE

Læs mere

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen 22. maj 2006 Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af Kunststyrelsen I medfør af Lov nr. 230 af 2. april 2003 om Kunstrådet samt Teaterloven, jf. LBK nr. 1003 af 29. november

Læs mere

Sådan dokumenterer du, at du er aktiv landbruger

Sådan dokumenterer du, at du er aktiv landbruger Sådan dokumenterer du, at du er aktiv landbruger Indhold 1 Hvorfor står der Nej?... 1 1.2 Dokumentation... 3 2 Mulighed 1: Samlet omsætning... 3 2.1 Opdatér felt A... 3 3 Mulighed 2: Omsætning fra landbrugsaktiviteter...

Læs mere

Trykprøvning af fastopstillede trykbeholdere, rørledninger og transportable trykbeholdere

Trykprøvning af fastopstillede trykbeholdere, rørledninger og transportable trykbeholdere Trykprøvning af fastopstillede trykbeholdere, rørledninger og transportable trykbeholdere At-vejledning B.4.2 April 2003 Erstatter At-anvisning nr. 2.1.3.3 af januar 1996 Vejledningen giver nærmere retningslinjer

Læs mere

Om regnskab for økologi. Om regnskab på virksomheder omfattet af dansk økologikontrol

Om regnskab for økologi. Om regnskab på virksomheder omfattet af dansk økologikontrol Om regnskab på virksomheder omfattet af dansk økologikontrol Tilladelse før start side 2 >> Regnskabet side 2 >> Balanceopgørelser side 3 >> Opstilling af balanceopgørelser side 4 >> Dokumentation for

Læs mere

Brugervejledning til Højkvalitetsdokumentationen og Dialogforummet på Danmarks Statistiks hjemmeside

Brugervejledning til Højkvalitetsdokumentationen og Dialogforummet på Danmarks Statistiks hjemmeside Brugervejledning til Højkvalitetsdokumentationen og Dialogforummet på Danmarks Statistiks hjemmeside Forord Denne vejledning beskriver baggrunden for begreber og sammenhænge i Danmarks Statistiks dokumentationssystem

Læs mere

Dyr i bevægelse. Måling af iltforbrug hos fisk. Arbejdsark til eleverne. Naturhistorisk Museus Århus

Dyr i bevægelse. Måling af iltforbrug hos fisk. Arbejdsark til eleverne. Naturhistorisk Museus Århus Måling af iltforbrug hos fisk Tanker før forsøget I atmosfærisk luft er der ca. 21% ilt? Er det anderledes i vand? Hvorfor? Hvad bruger levende dyr ilt til? Forklar kort iltens vej i kroppen hos dyr, der

Læs mere

AFSPÆRRINGSBALLONER UDVIDET BETJENINGSVEJLEDNING LÆS VENLIGST DENNE INSTRUKTION FØR BRUG AF AFSPÆRRINGSBALLON

AFSPÆRRINGSBALLONER UDVIDET BETJENINGSVEJLEDNING LÆS VENLIGST DENNE INSTRUKTION FØR BRUG AF AFSPÆRRINGSBALLON AFSPÆRRINGSBALLONER UDVIDET BETJENINGSVEJLEDNING LÆS VENLIGST DENNE INSTRUKTION FØR BRUG AF AFSPÆRRINGSBALLON Ikke at følge instruktionerne og advarslerne for sikkert brug af afspærringsballoner, kan medføre

Læs mere

Huskeliste Telefon/Internetaflæsning

Huskeliste Telefon/Internetaflæsning Da aflæsning af vandmåleren med Telefon/Internet normalt kun foretages en gang om året, kan det være svært at huske alle detaljer i arbejdsgangen med systemet. Med tiden er Rambøll FAS og Telefon/Internet

Læs mere

LOP-A Boligspray mod lopper

LOP-A  Boligspray mod lopper LOP-A Boligspray mod lopper Sådan bruges LOP-A Boligspray Hvor: Spray, hvor lopperne befinder sig, dvs. i tæpper, hundekurven, møbler, revner og sprækker. LOP-A er en effektiv loppespray, som bekæmper

Læs mere

: FROGGY ADW N.SODA ALLIN1 EL, 30,DK, TEST

: FROGGY ADW N.SODA ALLIN1 EL, 30,DK, TEST 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produkt information Handelsnavn : identifikationsnummer : 40000038 Anvendelse af stoffet/det kemiske produkt : Rensevæske Firma : Werner

Læs mere

Vejledning e håndtering af skabeloner og påtegning

Vejledning e håndtering af skabeloner og påtegning Forsvarets Personeltjeneste Vejledning e håndtering af skabeloner og påtegning Bedømmer og påtegner FPTLE & FA1 31-03-2012 Vejledningen er en hjælp til bedømmer og påtegner til e håndtering af skabeloner

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Dansk Sportsdykker Forbund Teknisk Udvalg Sid Dykketabellen Copyright Dansk Sportsdykker Forbund Indholdsfortegnelse: 1 FORORD... 2 2 INDLEDNING... 3 3 DEFINITION AF GRUNDBEGREBER... 4 4 FORUDSÆTNINGER...

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att. Reklamejura

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att. Reklamejura TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att. Reklamejura RADIO- OG TV-NÆVNET Mediesekretariatet 28. januar 2009 Sagsnr: 2008-0233 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur. ucc@bibliotekogmedier.dk

Læs mere

Vejledning om tilbagebetaling af tilskud ved kommerciel udnyttelse af resultater opnået med tilskud fra Grønt Udviklingsog Demonstrationsprogram.

Vejledning om tilbagebetaling af tilskud ved kommerciel udnyttelse af resultater opnået med tilskud fra Grønt Udviklingsog Demonstrationsprogram. Vejledning om tilbagebetaling af tilskud ved kommerciel udnyttelse af resultater opnået med tilskud fra Grønt Udviklingsog Demonstrationsprogram. Juli 2010 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Læs mere

Transport af foder. En vejledning fra Plantedirektoratet

Transport af foder. En vejledning fra Plantedirektoratet Transport af foder En vejledning fra Plantedirektoratet 2010 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet September 2010 ISBN 978-87-7083-921-1 Fotos: Transporterer du foder? Denne

Læs mere

Indholdsfortegnelse NK/NV. Instruktionbog 673633-DK-05/2001

Indholdsfortegnelse NK/NV. Instruktionbog 673633-DK-05/2001 Indholdsfortegnelse Beskrivelse... 2 Funktionsdiagram... 3 Tilkobling af sprøjten... 4 Betjeningsvejledning... 5 Betjening af bommen... 5 Indstilling af lufttryk i vindkedlen... 6 Indstilling af betjeningsarmatur...

Læs mere

Vejledning for kyndige biavlere

Vejledning for kyndige biavlere Vejledning for kyndige biavlere Juni 2013 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Kolofon Vejledning for kyndige biavlere Denne vejledning er udarbejdet af Center for Jordbrug,

Læs mere

Brugsvejledning Spabad 6525

Brugsvejledning Spabad 6525 Brugsvejledning Spabad 6525 1 Af sikkerhedsmæssige årsager bedes De venligst læse denne installations- og brugsvejledning grundigt inden installation og brug. Index: 1) Opstilling.. 3 2) Elektriske installationer

Læs mere

Facts luftassisteret sprøjtning

Facts luftassisteret sprøjtning Facts luftassisteret sprøjtning Hvad ønsker du af din fremtidige marksprøjte? Større kapacitet Bedre biologisk effekt Lavere pesticidforbrug Maksimal afdriftkontrol Kun HARDI giver alle fordelene»det er

Læs mere

Kvarmløse Tølløse Vandværk

Kvarmløse Tølløse Vandværk Betingelser for Kvarmløse Tølløse Vandværk Regnskab 1 af 5 Indhold: Betingelser ved tilslutning til Kvarmløse - Tølløse Vandværk Betingelser ved tilslutning til Kvarmløse - Tølløse Vandværk... 2 1. Normer...

Læs mere

Den eventuelt kommende YJ-ordnings indflydelse på ejendomspriserne Hansen, Jens

Den eventuelt kommende YJ-ordnings indflydelse på ejendomspriserne Hansen, Jens university of copenhagen Den eventuelt kommende YJ-ordnings indflydelse på ejendomspriserne Hansen, Jens Publication date: 2011 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Citation

Læs mere