Referat fra møde mellem Esbjerg Øst Lokalråd og. Økonomiudvalget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra møde mellem Esbjerg Øst Lokalråd og. Økonomiudvalget"

Transkript

1 2014 ØSTERBY NYT Side 17 Her vises boligområdern e i 6700 Esbjerg skraveret er Gam melby, Rørkjær og Jerne. Referat fra møde mellem Esbjerg Øst Lokalråd og Økonomiudvalget Referat fra møde mellem Esbjerg Øst Lokalråd og Økonomiudvalget mandag den 28. april 2014, kl på Esbjerg Rådhus Deltagere: Økonomiudvalget Borgmester Johnny Søtrup Viceborgmester Jesper Frost Rasmussen Formand for Børn & Familieudvalget Diana Mose Olsen Formand for Plan & Miljøudvalget John Snedker Formand for Social & Arbejdsmarkedsudvalget Henrik Vallø Formand for Teknik & Byggeudvalget Anders Kronborg Økonomiudvalgsmedlem Henning Overgaard Esbjerg Øst Lokalråd Torben Falkengren, formand Arne Skov, næstformand Gitte Laugesen, sekretær Hans Peder, bestyrelsesmedlem Byrådssekretariatet Chefkonsulent Jes Møller LAG konsulent og fundraiser Jesper Larsen Afbud Formand for Kultur & Fritidsudvalget Jakob Lose Formand for Sundhed & Omsorgsudvalget Henning Ravn Dagsorden 1. Kloakomlægning i Østerbyen Hvornår, pris pr. husstand samt finansiering af dette for husstanden. Referat: John Snedker oplyste, at der er Forsynengen, der står for kloakeringen, men byrådet har vedtaget den overordnede plan herunder separatkloakering. Jesper Frost Rasmussen oplyste, at Forsyningen planlægger for 10 år. På Forsyningens hjemmeside kan det ses, om der skal separatkloakeres, der hvor man bor indenfor de næste 10 år. Hjemmesiden er: esbjergforsyning.dk/kloakspildevand/separatkloakering.html. Grundejere, der skal separatkloakere får besked 3 år før Forsyningen separatkloakere den vej, de bor ud til. Efter at Forsyningen har separatkloakeret vejen, har grundejeren 1 år til at få ordnet separartkloakeringen indenfor egen matrikel. Grundejeren betaler alene for den del af arbejdet, der er indenfor matriklen. Den forholdsvise lange tidshorisont gør, at det er muligt for den enkelte grundejer at planlægge separatkloakeringen på egen matrikel. Prisen på separatkloakering på egen grund kan variere meget. Grundejeren kan til enhver tid tage kontakt til en kloakmester for at få et tilbud på arbejdet. Hvis en grundejer alligevel skal have omlagt sin indkørsel eller lignende kan det være en fordel at få foretaget separatkloakeringen samtidigt, også selvom der ikke er givet besked fra Forsyningen endnu om, at der skal separatkloakeres på den pågældende vej. Det er i nogle tilfælde muligt at erstatte separatkloakering på egen grund med faskiner, men dette kræver en tilladelse. 2. Renovering af fortov og veje samt forbedring af trafikale forhold Generelt er vedligehold af for - tove og veje ikke særlig god, ligesom der nogle steder bør gøres noget ved vejforløbet. Fortsættes på side 18 Ny ol mr e s ydhavn IF 92 Fodbold søger trænere IF 92 Fodbold søger trænere til hold i U9, U10, U11 og U12 Du vil indgå i et samarbejde med øvrige trænere og ledere samt sportschef og ungdomsansvarlig om at give børnene gode fodboldmæssige og sociale oplevelser. Holdene træner p.t. indendørs i EFI Hallerne tirsdage mellem kl og kl Holdene vil træne udendørs i Skibhøj, Lykkegårdsvej tirsdage og torsdage fra 22. april Interesserede bedes henvende sig til: Ungdomsansvarlig Mogens Husted mobil mail: Sportschef: Ole Aas mobil mail: Kortet viser: Gul streg Røde punkter Turkis farve Blå farve Orange farve Sort streng = En 2 km zone, der jf. Esbjerg kommu nes mail er fuld erstatning sberettiget I VVM nævnes 600 boliger som erstatning sberettigede. = Angiver 4 stk. MEGA møller på op ti l 8 MW ved affaldsdepotet. Burde depotet ikke inddæmmes og sikres mod klimaforandringer? = Lokalplan 136, er det fredede rekree ative område ved Paradis- & Munke søen (Det gamle fredede bælte, der slår en ring om Esbjerg). = Lokalplan 375 & 451, er udlagt som bolig & erhverv, samt indus stri i byzone og må ikke ligge inde i støjzonen. = Affald d epot placeret direkte ud mod Vadehavet. = Fremtid ig jernbane ind til Esbjerg hav n. Er havnens fremtid nu også blevet offer for M EGAm øllerne, hvem ved?

2 Side 18 ØSTERBY NYT 2014 Fortsat fra side 17 Eksempler på dette er:. Gefions Allé: Lappeløsning på lappeløsning - flere steder er vejen sunket og kloakdækslerne rager op.. Fortovet på Jagtvej fra Kirkebakken og hen forbi misbrugsafdelingen. Knækkede, hullede og ujævne fliser til fare for alle og især dårligt gående.. Svinget på Jagtvej hen mod T-krydset ved Spangsbjerg Møllevej. Der bør etableres P-plads evt. på det grønne område ved Boligforeningens huse. Biler parkeret i svinget gør svinget uoverskueligt og hindrer færdselen i at blive afviklet i begge retninger.. Ved krydset Strandby Kirkevej og Skolebakken bør der gøres noget for at kunne afvikle den trafik, som skal til venstre fra Strandby Kirkevej mod Storegade ad Skolebakken. Som det er nu, skal man, hvis man ikke vil være til gene, køre ind i en bås, som er beregnet til trafik, der skal mod Bakkeskolen.. Viadukterne under Degnevej er dårligt oplyste og ofte fyldt med gamle cykler, knallerter og andet affald. Mange brugere udtrykker utryghed ved at bruge disse viadukter.. Der køres ofte for stærkt på Degnevej.. Generelt er der mange fortove, som ikke er reetableret ordentligt efter nedlæggelse af SE's fibernet. Ofte er arbejdet sjusket udført og fine fortove er blevet dårligere efterfølgende. Referat: Ad A: Udbedringen af fordybninger ved brønddækslerne og en udbedring af belægningen er sat i gang. LR gjorde opmærksom på, at punktet kun er et eksempel blandt flere. Ad B: Der er igangsat en opretning af de værste opspring (forhøjninger). En udskiftning af fortovsbelægningen foretages så vidt muligt kun i forbindelse med større samgravningsprojekter. Ad C: Det er ikke en kommunal opgave at etablere P-pladser til private boliger. Boligforeningen er selv i gang med at etablere P-pladser på arealet. LR foreslog, at der etableres parkeringsforbud i den ene side af Jagtvej op mod Spangsbjerg Møllevej. Aners Kronborg lovede, at krydset vil komme med på den besigtigelsestur Teknik & Byggeudvalget er i gang med at planlægge. Ad D: Henning Overgaard foreslog, at det overvejes, at forbyde venstresving ned ad Skolebakken for bilister, der kommer fra øst ad Strandby Kirkevej. Aners Kronborg lovede, at krydset vil komme med på den besigtigelsestur Teknik & Byggeudvalget er i gang med at planlægge. Ad E: Økonomiudvalget oplyste, at Vej & Park vil besigtige belysningen. Det er politiet der står for indsamling af efterladte cykler og knallerter. Tidligere havde politiet en aftale med Vej & Park, Entreprenøren om at indsamle cykler og knallerter, men den har politiet opsagt, og nu står de selv for indsamlingen. Kommunen skriver til politiet vedr. problemet med indsamling af efterladte cykler. Ad F: Det er politiet, der står for fartkontrollen. Vej & Park giver beskeden videre til Politiet. Ad G: Økonomiudvalget lovede, at problemet vil blive taget op med SE. 3. Landsbypedel Borgmesteren orienterede om, at landsbypedellerne er booket op indtil sommer, men der vil blive fordelt ledig kapacitet efter sommeren på et møde midt i maj. Det blev i øvrigt slået fast, at alle lokalråd (også dem i byområder) kan benytte sig af landsbypedelordningen. 4. Eventuelt A: Byfornyelse John Snedker oplyste, at kommunen har fået et tilsagn fra By, Bolig og Landdistriktsministeriet om støtte på 7,5 mio. kr. til områdefornyelse i Østerbyen. Hertil kommer den kommunale andel på 15 mio. kr. LR vil blive senere blive kontaktet vedr. områdefornyelsen. B: Procesplan for SDU s byggeri på Skolebakken. LR efterspurgte en tidsplan for byggeriet. Plan har efter mødet oplyst følgende: Masterplan for Jerne boligog uddannelsesområde Arbejdet med Masterplanen for Jerne bolig- og uddannelsesområde er igangsat af Byrådet i Støt vore annoncører! de støtter os I Jerne-området skal der i de nærmeste år ske både store offentlige og private investeringer i nye bygninger og anlæg, samt forbedring af bygninger og udearealer m.v. Den geografiske afgrænsning af masterplanen er området omkring Degnevej ved UC- Syd, den kommende udflytning af SDU til Jerne, Ungdomsbos bebyggelse ved Stengårdsvej, Esbjerg Gymnasium, m.v. Visionen er at masterplanen for Jerne bolig- og uddannelsesområde vil skabe en fælles forståelse af området for aktørerne, så alle kræfter trækker i samme retning til alles gavn, og så investeringerne i området sker mest rationelt. For at Masterplanen kan realiseres er der behov for at sikre ejerskab til planen blandt områdets aktører og interessenter. Dette sker gennem to workshops. Der har således 6. marts 2014 været afholdt en workshop om visionerne for Masterplanen. Heri deltog ledende/repræsentative personer fra de forskellige funktioner i området, Lokalråd Øst, beboerrepræsentanter, cyklistforbundet, styregruppen samt repræsentanter for forvaltningerne. Der vil blive afholdt endnu en workshop efter sommerferien Oplæg til Masterplanen for Jerne bolig- og uddannelsesområde forventes at foreligger ultimo i år, så der haves en plan, som på en illustrativ måde beskriver visioner, mål, konkrete strukturer og funktioner, samt hvordan disse kan bindes sammen via konkrete projekter. C: Broen På forespørgsel fra LR oplyste Borgmesteren, at han forventer, at Broen realiseres. Dette bl.a. på baggrund af, at PFA vil finansiere projektet. Det forventes at arbejdet startes den 1. september D. Vindmøller John Snedker oplyste, at Siemens er interesseret i at bygge de 4 møller i Måde. Dette projekt ligger så tæt op ad det tidligere projekt, at det ikke kræver en ny VVM undersøgelse af gennemføre. Opstilling af de nye møller vil kræve, at de nuværende små møller fjernes. Det er staten der er myndighed i forhold til projektet, men kommunen skal udarbejde en lokalplan. I den forbindelse vil kommunen gerne i dialog med LR. Diana Mose Olsen pointerede, at information til borgerne i området er vigtigt ikke mindst i forhold til lavfrekvensstøj. Loppemarked skifter adresse Esbjerg Y s Men s Club s loppemarked er flyttet fra Tarphagevej 118A og ind i gården på adressen Mådevej 89, ved Måde Genbrugsplads. Her er den oprindelige lade og stald indrettet til et stort loppemarked, hvor der sælges et meget stort udvalg af møbler, elektriske artikler, CD er, husholdningsmaskiner, FREjApARKEns KIosK Amagervej Esbjerg Ø - Tlf FRIsKBAgt BRØD FRA BAgER MAx 165 SLAGS BLAND-SELV SLIK DAG- OG UGEBLADE DVD FILM -vi har blik for VVS! Aut. VVS-installatør DWA VVS & Blik A/S Falkevej Esbjerg Ø - Tlf Fax Mail: GAVEIDÉ KLIPPEKORT KOLONIAL MEJERI PRODUKTER SPILLEAUTOMATER ON-LINE LOTTO & QUICK SPIL BØGER BLOMSTER HÅNDKØBSMEDICIN postbutik Åbent hverdage kl lørdag kl Alle ekspeditioner (Danske Bank) LOTTO FREM TIL LØRDAG KL ONSDAGS LOTTO TIL KL Husk vore åbningstider Hverdage kl Lørdage kl søndage kl glas, porcelæn, potter, vaser, pyntegenstande, bøger, malerier og legetøj m.m. Her i sommer perioden vil der være åbent tirsdage fra kl på følgende datoer: 3/6 17/6 og 5/8 og på lørdage fra kl på følgende datoer: 23/8 6/9 20/9. Vi modtager også gerne effekter og afhenter i områderne 6700, 6705, 6710, Afhentning/ levering kan aftales på telefon Yderligere oplysninger kan findes på vores hjemmeside: Over skuddet går til børneog ungdomsarbejde WESTERN UNION (pengeoverførsel)

3 2014 ØSTERBY NYT Side 19 sundhedsplejen ved Esbjerg Kommune sundhedsplejen for Kvag - lund, Bakkedistriktet, sten - gårdsvej, præstegårdsdistriktet og Rørkjær har et samarbejde med Bydelsprojekt 3i1, hvor de hver fredag mellem kl. 11 og 12 holder åbent hus i Bydelshuset, præstebakken 1A. De 7 sundhedsplejersker, der dækker dette store område, skiftes til at være i huset, hvor familier med små børn kan komme til at snakke med en sundhedsplejerske uden forudgående aftale. Man kan bare så at sige komme ind fra gaden, hvilket også var tilfældet da Østerbynyt var på besøg. En mor var lidt bekymret for, om hendes datter fik nok at spise, men efter en god snak om kost samt kontrolvejning og højdemåling, kunne de konstatere, at der ESBJERG Rådgivning der er til at forstå! Kontakt dine advokater Karina Schmidt og Jørgen Søgaard Madsen blot var tale om, at datteren voksede meget i tiden. Tilbuddet er primært til familier med små børn, men også familier med lidt større børn er velkomne. I øvrigt er sundhedsplejerskerne også tilknyttet de lokale skoler, hvor de så kan møde børnene og deres forældre igen. Sundhedsplejen vil gerne opfordre flere til at benytte tilbuddet om åbent hus. Det behøver nødvendigvis ikke være, at man har bekymringer omkring sit barn, det kan også blot være et behov for at tale med andre i samme situation. Alle forældre med et nyt familiemedlem får normalt 5 besøg af sundhedsplejersken, men hvis behovet viser sig, kan man godt aftale flere besøg. Har du sikret dine nærmeste? Vi tilbyder rådgivning og testamente for kr. Kamp om børnene? Vi er specialister i børnesager. Forældremyndighed, bopæl og tvangsfjernelse. Skal du købe eller sælge bolig? God rådgivning betaler sig! Til fast aftalt pris. Som det fremgår af billedet så blomstrer de nyplantede rododendron nu og sammen med dem mange andre sorter af blomster og løg. På billedet ses min kone Inge Sørensen og Claus Bro. Begge er aktive på ETAC Rehabiliteringscenter. Inge som medlem af brugerrådet og Claus der til daglig er bruger på ETAC og bosiddende i samme boligblok. Han tager dagligt en tur rundt i Parken og inspicerer området. Begge har sclerose. Alex Balan, som færdiggjorde de første to træskulpturer i Jernbanegade Esbjerg Tlf sansestien ved EtAC Rehabiliteringscenter vinter, kigger ud forbi ETAC til sommer for at færdiggøre den sidste af de tre træskulpturer beliggende i rosenhaven som lige nu fremstår rigtigt flot. Sansestien og træskulpturerne er allerede nu en kæmpe succes som mange ligger vejen forbi for at beundre. Succesen med sansestien har som tidligere omtalt ført det med sig at en støtteforening nu endelig opstarter. Der indkaldes til stiftende generalforsamling d. 10. Juni på ETAC Kvaglundparken 1. Gør din virksomhed synlig få dit budskab ud! Annoncer i Østerby Nyt KEgLEKLUBBEn EsBjERg For kegleklubbens medlemmer er sæsonen så småt ved at være overstået. Klubben har 2 hold, der i den forgangne sæson har spillet i hhv. serie 1 og serie 2. Holdet i serie 1 endte på en 5. plads med 90 point for 18 kampe. Vinder af serie 1 blev Madsby (Fredericia) med 142 point og nr. 2 blev Fidelitas (Sønderborg) med 131 point. I hver runde spiller man om 10 point, hvor hver af de 4 kampe giver 2 point og det hold, der har væltet flest kegler får 2 point yderligere. Holdet var ramt af skader i efteråret, og mistede ved årsskiftet deres holdleder Niklas Mikkelsen, der valgte at fortsætte sin uddannelse på Sjælland, og dette gjorde det umuligt for holdet at blande sig i topstriden. Serie 2 holdet endte på en 2. plads med 93 point for 14 kampe. Vinder af kredsen blev Hammelev med 94 point. Esbjerg 2 førte kredsen, men i sidste runde lykkedes det Hammelev at score 9 point (3 sejre og 1 uafgjort) mod Sydals 2, hvor Esbjergholdet kun scorede 6 point ude mod Midtals 2. Faktisk endte kredsen så tæt, så efter at begge hold hver havde væltet mere end kegler, blev mesterskabet afgjort af en enkelt kegle i Hammelevs uafgjorte kamp. Esbjergholdet rykker dog sammen med Hammelev op i serie 1. Danmarksmester 12. april 2014 blev en stor dag i klubbens historie, da Stine Harbo blev Dansk Mester for pigeungdom ved mesterskaberne, der blev holdt i Nyborg. Faktisk er det tredje gang inden for de senere år, at klubben har fået en Dansk Mester, da Karina Sørensen i 2011 også vandt mesterskabet for pigeungdom og Claus Vernegaard blev Dansk Mester i drengeungdom. Stine blev først Jydsk Mester i marts måned og kvalificerede sig derfor til Danmarksmesterskabet. Der deltog 12 spillere, hvor de bedste 8 gik videre til finalen. I indledende runde væltede Stine 855 kegler, og i finalen blev det til 859 kegler. Gennemsnit for en runde er 840 kegler. Stine blev behørigt fejret af familie og keglekammerater ved ankomsten til Esbjerg dagen efter hendes triumf. Der er andre af klubbens spillere, der har deltaget i mesterskaber Kenneth Sørensen blev nr. 10 af 13 spillere ved JM. Lene M. Olsen blev nr. 3 og fik derved en bronzemedalje ved JM for oldgirls i Sønderborg. Peder Hansen blev nr. 19 af 28 spillere ved JM for oldboys i Kolding. Ved JM for mixpar fik Louise Esmarch og Kenneth Sørensen en 6. plads og Lene M. Olsen og Peder Hansen en 13. plads. 30 års jubilæum Kegleklubben markerede sit 30 års jubilæum 10. april, hvor der blev holdt åbent hus med lidt godt til ganen. Klubben fik besøg af såvel nuværende som tidligere medlemmer. Der var også besøg af Jens Lykke, der overrakte en gave fra EFI samt gæster fra Esbjerg Taekwondo Klub og Esbjerg Skyttekreds, som også holder til i EFI hallerne. TV Esbjerg har været på besøg, og optog træningsaften samt havde en snak med klubbens formand Jan Ehlers om sporten. Indslaget kan ses på TVE i uge 30 og 31 samt på Kegleklubbens hjemmeside. Selv om klubben nu har droslet lidt ned for aktiviteterne, så er det stadig muligt at prøve kræfter med keglesporten, men interesserede bedes kontakte formand Jan Ehlers på telefon eller på mail: for en aftale.

4 Side 20 ØSTERBY NYT 2014 Sct. Hans fest på Jerne Stadion mandag den 23. juni 2014 JERNE IF Besøg på Fiskeri- og søfartsmuseet 95 børn, forældre og bedsteforældre fra Esbjerg Kommunes multietniske aktivitetshus Mosaikken på Stengårdsvej be søgte 15. april Fiskeri- og Søfartsmuseet. Gruppen var in viteret af Dansk Røde Kors familienetværk, som gerne vil - le give familierne en god og sjov oplevelse sammen. Under besøget bød Røde Kors deltagerne på is og sodavand. Vi er glade for at kunne give borgere fra bl.a. Vietnam, Palæstina, Bosnien, Tyrkiet, Irak og Somalia denne mulighed for en hyggelig dag sammen med familien på tværs af nationaliteter og generationer, siger Charlotte Kaarsberg, daglig leder af Mosaikken og Ezy von Qualen, der er leder af Dansk Røde Kors familienetværk i Esbjerg. Mange af børnene har måske besøgt museet sammen med deres skole eller fritidsklub, men de færreste har nok haft lejligheden til at dele oplevelsen med deres forældre og bedsteforældre. Derfor er det et rigtigt godt initiativ, som Røde Kors familienetværk har taget, fortsætter Charlotte Kaarsberg. Mosaikken er et aktivitetshus for ældre borgere med anden etnisk baggrund end dansk, fortrinsvis fra 60 år eller førtidspensionister. Mosaikken er beliggende Stengårdsvej 128, og har åbent mandag til torsdag fra kl til kl Fredag er der åbent fra kl til kl Program for Sct. Hans: Jerne Idrætsforening byder ALLE velkommen. NYT NYT NYT: Bålet tændes kl :00: Pladsen er åben. Der kan købes mad, øl og vand. 19:00: Bålet tændes. 21:00: Pladsen lukker. KOM OG VÆR MED! Vi glæder os til se jer! Følg med på Vælg Ehlers Totalservice til at løse dine rengøringsopgaver. FORDI: VI ELSKER AT GØRE RENT. Vi stiller store krav til os selv. Det sikrer dig en høj kvalitet. Vi udfører alle former for rengøringsopgaver: Praktiskhjælp Flyttede lejligheder Hjemmeservice Trappevask Erhvervsrengøring Håndværkerrengøring Special-kompetencer: Kontakt Ehlers, og lad os kigge på dine gulve - Vi giver gerne et uforpligtende tilbud og forslag til en sikker løsning. Vi har professionelle medarbejder som med de nyeste rengørings - metoder, kan forvandle gamle og kedelige gulve til smukke og glansfulde. Sonja Bonnichsen Indehaver af Ehlers Totalservice Kontakt mig: Telefon: Mail:

5 2014 ØSTERBY NYT Side 21 skak I EsBjERg Holdskakken 1.division EfB i superligaen i fodbold Esbjerg skakforening i skakligaen! Esbjerg Skakforening spillede sig 2. marts i Silkeborg i Skakligaen ved at vinde sidste kamp 5-3 over Aalborg. Det er sket i mere stille omgivelser, men ikke mindre en rigtigt stor præstation for Esbjerg Skakforening. Det er hele 40 år siden, at Esbjerg Skakforening sidst spillede i Skakligaen, så en stor dag for Klubben igen at skulle spille holdskak med de bedste spillere i Danmark. Holdet fik 33½ på førstepladsen. Nærmeste konkurrent var Evans, Vejle der nåede 31 point. I den afgørende kamp mod Ålborg var der sejre til Torsten Lindestrøm, Michael Mårup og Ole Bønnelykke, remis til Niels Jørgen Fries Nielsen, Stefan Hansen, Iver Poulsen og Henrik Tranbjerg. Eneste nederlag på den store dag til Ove Weiss. En spændende holdskaksæson 2014/15 er i vente i Esbjerg. Spillerprofil Marcus B. toft Marcus Toft er en rigtig Østerbydreng, der er vokset op i Rørkjærområdet og gik på Rørkjær Skole, hvor han havde Kim Ilsø som lærer. Ældre læsere vil nok huske at Kim Ilsø er tidligere divisionsspiller i EfB. Marcus spiller midterforsvar på IF92 s Jyllandsseriehold, og til trods for at hans unge alder (han er årgang 1991) opnåede han at fejre 100 kamps jubilæum i holdets kamp mod Tjørring 17. april. Han startede oprindeligt som midtbanespiller, men blev omskolet til forsvar, hvor han Marchforeningen Fræserne Program 1. juni august 2014 Juni: Onsdag d. 4. kl. 19 Vejers Syd Strand Camping, Sydvej Onsdag d. 11. kl. 19 EFI-hallen, Sportsvej. Startgebyr 30 kr. diplom 35 kr. Velgørenhedsvandring hvor overskuddet går til Hjerteforeningen Søndag d. 15. kl. 10 Hjerteforeningens Kystvandring, Myrthuegård Marbæk. Onsdag d. 18. kl. 19 Teknisk skole, Spangsbjerg Møllevej 72 Onsdag d. 25. kl. 19 Vestervangskolen (P-plads ved svømmehallen), V. Gjesingvej Juli: Her holder vi sommerferie. August: Onsdag d. 6. kl. 19 EFI-hallen, Sportsvej Onsdag d. 13. kl. 19 Marbækgårds P-plads Ved spørgsmål kontakt formand Elisabeth Degnbol, Birkelunden 4, 3th Esbjerg Ø, Tlf , eller Kasserer Grethe Støjer, Storegade 107, 6700 Esbjerg, mobil , med sine 195 cm rager godt op. Indtil nu har han i tiden på 1. holdet scoret 5 mål. Han har bortset fra et godt års tid altid spillet i IF92. I en kort periode som juniorspiller prøvede han kræfter med livet i EfB, men valgte at flytte tilbage til IF92. I mange af ungdomsårene blev han trænet af Anders Brynaa, den nuværende træner for klubbens Jyllandsseriehold. Efter folkeskolen valgte Marcus at læse videre på HTX og er nu på 2. semester i uddannelsen som bygningsingeniør på Ålborg Universitet, Esbjerg. Han er derfor forhåbentlig sikret for klubben i mange år fremover. Marcus nævner selv, som mange af hans holdkammerater, pokalkampen mod EfB 3. oktober 2012, som den største sportslige oplevelse indtil videre. Som den eneste på holdet fik han en pokal med hjem, da han blev udråbt til kampens fighter for IF92. En kamp, som det bagefter viste sig, at han havde spillet med en brækket næse i mere end 1 time. LoKALRåD EsBjERg Øst pr. 1. januar 2014 Formand Torben Falkengren Jagtvej 3, 6705 Esbjerg Ø Jerne Borgerforening Næstform. Arne Skov, Skolebakken 12 b, 6700 Esbjerg Gammelby Borgerforening Sekretær Gitte Benn Laugesen, Ribegade 106, 6700 Esbjerg Gammelby Borgerforening Kasserer Poul Boserup Olsen, Vølundsvej 6, 6705 Esbjerg Jerne Borgerforening Henning Jessen, Kaglundparken 1, 2.-32, 6700 Esbjerg Ø Brugerrådene v/ældrecentre Suppleant José Dupont Larsen, Ewalds Alle 49, 6700 Esbjerg Gammelby Borgerforening Suppleant Hans Peder Hansen, Sønderhaven 7, 6700 Esbjerg Gammelby Borgerforening Hanne Nielsen, Pilevej Jerne Borgerforening Ulrik Skjølstrup, Drosselvej 7, 6705 Esbjerg Ø Jerne Menighedsråd Vibeke Wursching,Fortuna Allé Jerne Menighedsråd Hvis du ikke er millionær - SÅ FÅ DIN BIL LAVET VED KNUD KJÆR... Reparation til syn Dæk Rust reparationer Køb og salg af brugte biler Tilbud gives Kjær Jensen AUTOMOBILER Randersvej 2 - Udstilling Ingemanns Alle 59 - Værksted Tlf

6 Side 22 ØSTERBY NYT 2014 Vi har åben alle helligdage og hele sommeren Vi ønsker alle en rigtig god sommer Tage Johansen Eriksensvej Esbjerg V Mobil åbningstider: Mandag - Fredag , Lørdag , 1. Søndag i måneden samt Helligdage Tandprotese Klinikken Esbjerg Aut. klinisk tandtekniker Henrik Kirkeby Storegade 43 v/føtex 6700 Esbjerg Egen P-plads Bybus 4, 9 og 13 holder lige uden for døren Hjælp til ansøgning om off. tilskud KLINIK FOR FODTERAPI V/STATSAUTORISEREDE FODTERAPEUTER Helle Eskesen Lise Øllgaard Jensen Pia Thorenfeldt Skolebakken Esbjerg Ø Tlf Tilretning af ældre tandproteser Helproteser - Vi fremstiller selv tandproteserne i alle faser Delproteser - kan erstatte en eller flere tænder og mange flere behandlingsmetoder - GRATIS EFTERSYN - GERNE HJEMMEBESØG Tlf Altid en tand bedre - mulighed for finansiering Immediat-proteser - indsættes umiddelbart efter tandudtrækning i samarbejde med egen tandlæge Tryklåsproteser - proteser som holdes fast ved hjælp af tryklåse SPECIALER: Diabetes Leddegigt Bøjlebehandling Fremstilling af individuelle indlæg Fodterapi er også klipning af negle, beskæring af hård hud og ligtorne Refusion af offentlig sygesikring og Danmark gruppe 1 og 2 Helbredstillæg

7 2014 ØSTERBY NYT Side 23 Esbjerg den 26. februar 2014 Onsdag den 26. februar blev der hos Willy Christiansen, Grundtvigskirkens kirkebogs - førende sognepræst, afleveret en kuvert med skriften: Til Præsten. I brevet lå der en seddel med følgende tekst: Kære Præst! Jeg håber på, at du vil bruge pengene på unge, kristne, må ske en udflugt. Kærligst. Anonym afsender. Også i år var det et kæmpebeløb, giveren afleverede nemlig kroner. Sidste år kom gaven, kroner, i forbindelse med Minikonfirmandugen, og det var tæt på at være årsdagen for sidste års gave. Giveren formodes at være den samme, fordi skriften var den samme, ligesom det tegn, giveren havde signeret med, var det samme. Grundtvigskirkens Menighedsråd besluttede, at pengepengegave ne skulle gå til FDF og De Grønne Pigespejdere. Beløbet blev ligeligt fordelt mellem de to, så hver fik 5000,00 kroner. Onsdag den 19. marts 2014 Erik Haldan, administrerende direktør, hos Ugeavisen Esbjerg havde på side 2 en artikel om den gavmilde giver. Torsdag den 20. marts 2014 Den ovenfor nævnte administrerende direktør fra Ugeavisen Esbjerg, Erik Haldan, sendte Ugeavisen Esbjergs fotograf, Tue Sørensen, ud til Grundtvigskirken for at tage et billede af de glade modtagere, Jens Langebæk fra FDF og Gerda Lauridsen fra De Grønne Pigespejdere, sammen med Grundtvigskirkens Menighedsråds formand, Helle Andreassen, og Grundtvigskirkens to præster, Willy Christiansen, yderst til højre, og Jane Marie Sognstrup, yderst til venstre. Jens Langebæk fortalte, at FDF bruger pengene til at istandsætte en hytte, og hytten kommer alle lokale FDFmedlemmer til gavn. Gerda Lauridsen oplyste, at man hos De Grønne Pigespejdere arrangerer en udflugt, så pengene vil blive brugt til materialer og andre udgifter i forbindelse med arrangementet. Se mere på sol, sommer og FDF FDF erne fra Esbjerg 3. kreds sendte børnene en tur på kælkebakken. At temperaturen er krøbet over minus graderne er ikke lig med at man ikke kan tage en rutsjetur af de helt store og til stor morskab for både børn og ledere. Aftenens møde var henlagt til gryden i Vognsbølparken Stor var jubelen og lysten til at være blandt de første til at tage turen ned af en stor medbragt presenning påført rigelige mængder brun sæbe og vand. Ingen tvivl om at børnene følte sig rene fra top til tå da de efter den veloverståede tur atter var tilbage i huset på fasanvej igen. Børnene glæder sig nu til den kommende sommerlejr i uge 28 som i år er henlagt til Pårup lejren ved Engesvang nær Silkeborg. På billedet ses Jakob som en af de første ned af bakken. Hilsen En flok glade FDF ere fra Esbjerg 3. kreds i Jerne MAJ Mandag 26/5 kl : Legestue. Torsdag 29/5 kl (Kristi Himmelfartsdag): Søndag 27/7 kl : Søndag 27/7 kl : Sommerkoncert med Roberto Canali. Tirsdag 2/9 kl : Sogneeftermiddag: Emnet er Nordisk Mytologi ved Knud Tarpgaard. JUNI Søndag 1/6 kl : Mandag 2/6 kl : Torsdag 5/6 kl : Legestue. Grundlovsfest: Koncert, reception og foredrag. Foredrag ved Eva Jørgensen, tidligere oplæser ved TV-Avisen på DR. Entré for hele Grundlovsarrangementet: 60,- kroner. AUGUST Søndag 3/8 kl : Søndag 10/8 kl : Tirsdag 12/8 kl : Festugekoncert spilles af Matteo Golizio. Torsdag 4/9 kl : Søndag 7/9 kl : Søndag 7/9 kl : Gudstjeneste på Østerby-Centret. Søndags-Café med eftermiddagskaffe og kage. Menuen er forskellig fra gang til gang. Eva Jørgensen, foredrag Rikke Lender, koncert Søndag 8/6 kl : Tirsdag 10/6 kl : Søndag 15/6 kl : Søndag 15/6 kl : Sangeftermiddag. Søndags-Café med eftermiddagskaffe og kage. Menuen er forskellig fra gang til gang. Søndag 7/9 kl : Jubilæumskoncert: Inge Beck, Grundtvigskirkens organist, har 35 års jubilæum og spiller i den anledning jubilæumskoncert. Efter koncerten er menighedsrådet vært med en forfriskning. Mandag 16/6 kl : Legestueudflugt til Blåvand Mini-Zoo. Søndag 17/8 kl : Mandag 18/8 kl : Legestue begynder igen efter sommer - ferien. Søndag 24/8 kl : Mandag 25/8 kl : Legestue. Søndag 31/8 kl : SEPTEMBER Mandag 1/9 kl : Tirsdag 2/9 kl : Tirsdag 2/9 kl : Legestue. Babysalmesang starter igen for aldersgruppen 0-6 måneder. Babysalmesang starter igen for aldersgruppen 7-12 måneder. BEMÆRK: BABYSALMESANG ER NU OGSÅ FOR GRAVIDE. Søndag 22/6 kl : Søndag 29/6 kl : JULI Søndag 6/7 kl : Søndag 13/7 kl : Søndag 20/7 kl :

2014 ØSTERBY NYT Side 17. havde FDF Esbjerg 3. kreds. Som mange nok kan huske,

2014 ØSTERBY NYT Side 17. havde FDF Esbjerg 3. kreds. Som mange nok kan huske, 2014 ØSTERBY NYT Side 17 Skak i ESbjErg Holdskakken 1.division EfB i Superligaen i fodbold, Esbjerg Skakforening i Skakligaen! Esbjerg Skakforening har klaret sig flot i denne sæson i 1. division. Ligger

Læs mere

Fredericia forenede Fodboldklubber Fredericia.dk. Referat af bestyrelses møde den 29. august 2013

Fredericia forenede Fodboldklubber Fredericia.dk. Referat af bestyrelses møde den 29. august 2013 Fredericia forenede Fodboldklubber Fredericia.dk Referat af bestyrelses møde den 29. august 2013 Dagsorden for bestyrelses møder i Fredericia f.f. 1 Gennemgang og godkendelse af sidste referat 2 Nyt fra

Læs mere

Tilmelding til faglæreruddannelse

Tilmelding til faglæreruddannelse Ayoub Saidi Københavns Tekniske Skole Rebslagervej 11 2400 København NV onsdag 24-06-2015 00:00 GF 2 Workshop torsdag 25-06-2015 00:00 Digitale undervisningsmaterialer Jens Larsen Københavns Tekniske Skole

Læs mere

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold:

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold: Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Maj 2014 De gamle skilte på hotellet Afholdshotel fra 1914 til 1970 Indhold: Krocketklubben. Avisindsamling. Støtteforeningen

Læs mere

Referat fra møde mellem Lokalråd Ribe Nord, Lokalråd Ribe Syd og Lokalråd Ribe Midt og Teknik & Byggeudvalget

Referat fra møde mellem Lokalråd Ribe Nord, Lokalråd Ribe Syd og Lokalråd Ribe Midt og Teknik & Byggeudvalget Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 18. maj 2015 Journal nr. 15/7270 Login cow Sagsbehandler Jes Seerup Møller Telefon direkte 76 16 10 47 E-mail jsm@esbjergkommune.dk Referat fra møde mellem Lokalråd Ribe

Læs mere

Nyhedsbrev fra DDBU. Nyt fra DDBU Regionalmøder. Møderne afholdes følgende steder: Saxenhus, Juniorsgade 35, 4990 Sakskøbing. kl. 18.00 20.

Nyhedsbrev fra DDBU. Nyt fra DDBU Regionalmøder. Møderne afholdes følgende steder: Saxenhus, Juniorsgade 35, 4990 Sakskøbing. kl. 18.00 20. N Y T F R A D D B U O G K L U B B E R N E Nummer 1 Januar 2015 Nyt fra DDBU Regionalmøder Møderne afholdes følgende steder: Mandag den 19. jan 2015 kl. 18.00 20.00 Tirsdag den 20. jan. 2015 kl. 18.00 20.00

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

Danske Politimesterskaber i Badminton

Danske Politimesterskaber i Badminton Danske Politimesterskaber i Badminton 16. & 17. februar 2009 Arrangør: Roskilde Politi Idrætsforening Hjertelig velkommen til de forhåbentlig mange deltagere i Danske Politi Mesterskaber i badminton 2009

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2014

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2014 Obbekær Forsamlingshus Formand Finn Vind 75 42 30 64 Kasserer Erik Bendtsen 51 58 60 39 Sekretær Bjarne Schmidt Philipp 22 96 55 55 Medlem Lis Thomsen 20 44 89 33 Medlem Bartina Swart 74 76 19 92 Udlejning

Læs mere

Krejbjerg - Nyt September 2015

Krejbjerg - Nyt September 2015 Krejbjerg - Nyt September 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn HØSTFEST Lørdag, den 19. september kl. 19.00 holdes årets høstfest i Krejbjerg Forsamlingshus. I år prøver vi at gøre det på

Læs mere

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541 60738720

Læs mere

2013 ØSTERBY NYT Side 11 SLIKPOSEN STOREGADE 65, ESBJERG STOREGADE 20, 6800 VARDE. Byens største udvalg til de laveste priser...

2013 ØSTERBY NYT Side 11 SLIKPOSEN STOREGADE 65, ESBJERG STOREGADE 20, 6800 VARDE. Byens største udvalg til de laveste priser... 2013 ØSTERBY NYT Side 11 SLIKPOSEN STOREGADE 65, ESBJERG STOREGADE 20, 6800 VARDE Udbringning alle ugens dage fra 18-04 Slik-posen-Varde.dk eller bestil på tlf. 2752 0124 Vi har også... Slush Ice Gammeldags

Læs mere

Referat Fælles foreningsmøde den 13. januar 2015 kl. 19,30 i Fjelstervang Landsbycenter

Referat Fælles foreningsmøde den 13. januar 2015 kl. 19,30 i Fjelstervang Landsbycenter 1. Velkomst ved Bjarne Svendsen Ordstyrer: Bjarne Referent: Anette 2. Kort orientering fra alle deltagende foreninger obs om der er noget særligt alle foreninger bør vide FIF ved Karina, Jørgen og Bente.

Læs mere

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Søndag d. 12.11.06. Referat af: Referat nr. 11. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 07.11.06 kl. 18.30 21.15.

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Søndag d. 12.11.06. Referat af: Referat nr. 11. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 07.11.06 kl. 18.30 21.15. DIRIGENT: SUSSIE AD. 1 Fremmødte / Fraværende. Varmemester Claus Kæstel, Freddy, Pia H., Mads, Karin, Pia K., David, Sussie, Knud, Aase. AD. 2 Godkendelse af referat nr. 10. Rettelse til AD. 4 pkt. e.

Læs mere

ARENDSE NYT Juni 2013

ARENDSE NYT Juni 2013 ARENDSE NYT Juni 2013 Sankt Hans 23. juni 2013 Indholdsfortegnelse Juni 2013 Forside Indholdsfortegnelse Forstanders indlæg Nye Priser Velkommen til nye medarbejdere Fødselsdage Referat af beboermøde April

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning - formand Mads Sørensen 3. Fremlæggelse af revideret regnskab

Læs mere

Børne- og ungeklub/næstformand i KIF

Børne- og ungeklub/næstformand i KIF Bestyrelsesmøde KIF d. 23-4-2013 Punkt. 1 Til stede var: Tut Feveile Brigitte Kjeldstrøm Sigrid Andersen Tina Quaade Per Vanmann Suzanne Tone Hansen Karina Nielsen Rene Rasmussen Konni Brandt Jesper Skjold

Læs mere

Krejbjerg - Nyt Juni 2015

Krejbjerg - Nyt Juni 2015 Krejbjerg - Nyt Juni 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn ÅRETS BYFEST 2015 Den 23. 27. juni afholdes der byfest i Krejbjerg. Tirsdag den 23. juni kl. 18.30 Cykeltur til Nymølle kl. 20.00

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG Broarbejde Det store projekt skrider godt frem og de nye flydebroer ligger allerede og flyder i havnen. Ikke på den rigtige plads men vi kan da se

Læs mere

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere

Håndbold. Kampprogram 2010-2011

Håndbold. Kampprogram 2010-2011 Der er også en annonceplads til din virksomhed - pris 800 kr. Kontakt Bente A. Nielsen På tlf. 74 69 31 50 eller bente.nielsen@arvidnilsson.com Håndbold Hovedsponsorer for RIF håndbold: Kampprogram 2010-2011

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år?

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år? Referat fra generalforsamling i Skals borgerforening d. 29/2-2012. Valg af dirigent: Steffen Højer-Nielsen Referent: Lone Algayer Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet

Læs mere

Referat af generalforsamling i Ørslev Lokalråd 29-01-2013. Der var fremmødt 19 borgere foruden bestyrelsen.

Referat af generalforsamling i Ørslev Lokalråd 29-01-2013. Der var fremmødt 19 borgere foruden bestyrelsen. Referat af generalforsamling i Ørslev Lokalråd 29-01-2013. Der var fremmødt 19 borgere foruden bestyrelsen. 1. Valg af stemmetællere blev Mette Laursen og Klaus Andersen. 2. Valg af dirigent blev Karl

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG SUPERVETERANERNE NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG 6 Så gik den første halvdel af sæsonen, og det er blevet til flere nederlag end sejre, men en stigende formkurve fortæller os, at vi i efteråret helt sikkert vil

Læs mere

bjergposten Nr. 4 Christiansbjerg Idrætsforening ønsker alle aktive og passive medlemmer, samt banko hjælper og sponsorer

bjergposten Nr. 4 Christiansbjerg Idrætsforening ønsker alle aktive og passive medlemmer, samt banko hjælper og sponsorer Medlemsblad for Christiansbjerg I.F. bjergposten Christiansbjerg Idrætsforening ønsker alle aktive og passive medlemmer, samt banko hjælper og sponsorer Fodbold Farvel og tak til Birthe og Palle.........

Læs mere

Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm

Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm Se bankens annonce. Tilmelding på tlf. 97 37 62 48 senest fredag den 15. februar. Vi kan max være 40 i alt, så det er først-til-mølle-princippet, der gælder. Evt.

Læs mere

Dansk Firmaidrætsforbund. DM i Bordtennis 2012. Stævneprogram

Dansk Firmaidrætsforbund. DM i Bordtennis 2012. Stævneprogram Dansk Firmaidrætsforbund DM i Bordtennis 2012 Stævneprogram Velkommen til Aalborg Jeg er glad for endnu engang at kunne byde velkommen til et DM her i Aalborg denne gang i Bordtennis. Det er altid en oplevelse

Læs mere

Samuelsgården. Skolevænget 19 6840 Oksbøl

Samuelsgården. Skolevænget 19 6840 Oksbøl Årgang 24. År 2011 Samuelsgården. Skolevænget 19 6840 Oksbøl Telefon: 79 94 73 44 3 kl. besked/telefonsvare 79 94 73 43 Fax nummer: 79 94 73 36 Hjemmeside: www.samuelsgaarden.dk E-mail: Samuelsgaarden@varde.dk

Læs mere

Program for legestuen ved Fredens Kirke

Program for legestuen ved Fredens Kirke Program for legestuen ved Fredens Kirke Forår 2014. Legestuen foregår året rundt (undtaget i ferierne; sommerferie juli-august) Legestuen er et tilbud til alle børn fra 0 år til 6 år sammen med mor / far

Læs mere

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Om at være frivillig I Zions sogn vil vi gerne, at kirken er en levende og aktiv kirke. Derfor tilbyder vi mange forskellige aktiviteter.

Læs mere

Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole. Velkommen til alle jer

Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole. Velkommen til alle jer Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole Velkommen til alle jer Skelund Landsbyforening vil gerne byde alle nye borgere velkommen til Skelund og omegn Skelund er en aktiv

Læs mere

Skolen fører tilsyn med eleverne fra 10 minutter før undervisningsstart og indtil skoledagens ophør. kl. 11.30 17.00, fredag dog 15.45.

Skolen fører tilsyn med eleverne fra 10 minutter før undervisningsstart og indtil skoledagens ophør. kl. 11.30 17.00, fredag dog 15.45. Skolens tilsyn Skolen fører tilsyn med eleverne fra 10 minutter før undervisningsstart og indtil skoledagens ophør. Skoledagens forløb: Ringetider 1. lektion 8.00-8.45 2. lektion 8.55-9.40 3. lektion 10.00-10.45

Læs mere

Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014. Dagsorden. Referat

Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014. Dagsorden. Referat Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014 Dagsorden 1) Valg af dirigent 2) Formandens beretning 3) Regnskab og budget 4) Indkomne forlag 5) Valg af bestyrelse 6) Valg af suppleanter 7) Valg

Læs mere

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE MAJ - AUGUST 2011 ANNA SOGNS KIRKEBLAD 100 ÅRS FØDSELSDAG for K9 - FDF DEN 28. AUGUST 2011 er vi alle inviteret til FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00 I ANNA KIRKE Efter gudstjenesten tager vi sammen ud i hytten

Læs mere

FK JUNI. 30. Klubben har åbent kl. 9-17 for FK/JK

FK JUNI. 30. Klubben har åbent kl. 9-17 for FK/JK FK JUNI Man. 1. Velkommen til de nye børn. Rundboldkamp Tirs. 2. PC-spilledag Ons. 3. Skaterrampen v/sofiendalskolen Tors. 4. Hallen fra kl. 15-17 Fre. 5. LUKKET Man. 8. Skaterrampen v/sofiendalskolen,

Læs mere

Karsten Hemme Storegade 36 75 12 49 43

Karsten Hemme Storegade 36 75 12 49 43 Side 16 ØSTERBY NYT 2013 PGO Grå Hot 45 km/t Danmarks mest solgte Kr. 9.999,- Din PGO-scooter forhandler: Karsten Hemme Storegade 36 75 12 49 43 Prisen er ekskl. levering. Se mere på: www.pgo.dk Den lille

Læs mere

27. 30. september 2012

27. 30. september 2012 Ballerupstjernens program for Frivilligdagene i Ballerup Social- og Integrationsministeriet har atter i år lagt op til afholdelse af Frivillig Fredag. Frivilligrådet under ministeriet har oprettet et sekretariat

Læs mere

Referat. Generalforsamlingen i STK

Referat. Generalforsamlingen i STK Referat Generalforsamlingen i STK onsdag den 24. marts 2010 Referat af generalforsamling i Svendborg Tennisklub 24. marts 2010 1. Valg af dirigent - Gert Henningsen blev valgt og konstaterede at generalforsamlingen

Læs mere

Opsamling fra informationsmøde afholdt d. 13. maj 2014

Opsamling fra informationsmøde afholdt d. 13. maj 2014 Til Informationsmøde om Kvæsthusprojektet og Sankt Annæ Projektet 13. maj 2014 Fra Kvæsthusselskabet og Sankt Annæ Selskabet ddd Opsamling fra informationsmøde afholdt d. 13. maj 2014 Kvæsthusselskabet

Læs mere

FÆLLES MEDLEMSBLAD FOR DUI LEG OG VIRKE OG

FÆLLES MEDLEMSBLAD FOR DUI LEG OG VIRKE OG SENOR - BØRNE - UNGE NYT MAJ - JUN - JUL - August 2015 FÆLLES MEDLEMSBLAD FOR DU LEG OG VRKE OG SENOR OG STØTTE FORENNGEN! ( Afdelingens Kontaktoplysninger Formand: Poul Olsen, Akacievej J4 Tlf. 97 72

Læs mere

Nyhedsbrev december 2014

Nyhedsbrev december 2014 Nyhedsbrev december 2014 Glædelig jul og godt nytår - svømmeskolen starter igen den 6. januar. Svømmeskolebørnene og instruktørerne holder en velfortjent juleferie, mens konkurrencesvømmerne fortsætter

Læs mere

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk April 2009 Læs i dette nummer: Ny konstituering Ny hjemmeside mm. Arbejdsopgaver Tilskudsmuligheder Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk Side 1 Den nyvalgte bestyrelsen har på

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

for Lyne Sogn April 2015 Projekt byforskønnelse, fliser foran Hotellet

for Lyne Sogn April 2015 Projekt byforskønnelse, fliser foran Hotellet Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn April 2015 Projekt byforskønnelse, fliser foran Hotellet Indhold: * Sdr. Vium: Byttemarked * Dagli Brugsen: Generalforsamling

Læs mere

Nyhedsbrev fra DDBU. DDBU årsmøde 2014. DDBU fik ny formand. Henning Schultz blev valgt til formand for DDBU. Anders Henriksen årets spiller 2014

Nyhedsbrev fra DDBU. DDBU årsmøde 2014. DDBU fik ny formand. Henning Schultz blev valgt til formand for DDBU. Anders Henriksen årets spiller 2014 N Y T F R A D D B U O G K L U B B E R N E Nummer 6 Juni 2014 DDBU årsmøde 2014 DDBU har afholdt årsmøde lørdag den 14. juni på Hejse Kro. På mødet fremlagde DDBU s bestyrelse en ny strategiplan for de

Læs mere

UGEBREV nr. 79 uge 26

UGEBREV nr. 79 uge 26 UGEBREV nr. 79 uge 26 Årgang 5 Sommerferie Efter et langt og godt skoleår kan alle nu holde en velfortjent sommerferie. Alle børnene har fået et brev med hjem til hver familie med et sommerbrev, skemaer,

Læs mere

Nyhedsbrev FC Roskilde ungdom

Nyhedsbrev FC Roskilde ungdom August 2011 Nyhedsbrev i FC Roskilde ungdom Velkommen til et nyt tiltag i FC Roskilde ungdom. Som noget nyt vil FC Roskilde ungdom 4 gange om året udsende et nyhedsbrev. Nyhedsbrevet skal bruges til at

Læs mere

Tilpasset dansk mesterskab i 11-

Tilpasset dansk mesterskab i 11- Tiderne skifter og som ofte nævnt gennem det sidste halvandet år, er der sket mange store forandringer i den danske politisport. Det traditionsrige politifodboldmesterskab blev desværre, pga af et sent

Læs mere

Sdr. Vium Nyt. Nr. 270 Sdr. Vium Sogneforeningen maj 2014

Sdr. Vium Nyt. Nr. 270 Sdr. Vium Sogneforeningen maj 2014 Sdr. Vium Nyt Nr. 270 Sdr. Vium Sogneforeningen maj 2014 Sogneforeningens generalforsamling. Til sogneforeningens generalforsamling blev der valgt Kent Rosendahl og John Jacobsen som nye medlemmer af bestyrelsen.

Læs mere

Svendborg Andels-Boligforening

Svendborg Andels-Boligforening Svendborg Andels-Boligforening Afdeling 14 326 lejemål l 1-61 v Byggeår 1972 Byparken 6 vær. lejl 1972 Afdeling 16 Skovparken 486 lejemål l 1-31 3 vær. v lejl. Byggeår 1980 Beboersammensætning Beboere

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Ordinært afdelingsmøde 2012 Afdeling 14 Østbyparken. Onsdag den 1. februar 2012 kl. 19.00 Den blå harmoni, Østerled 10. Referat

Ordinært afdelingsmøde 2012 Afdeling 14 Østbyparken. Onsdag den 1. februar 2012 kl. 19.00 Den blå harmoni, Østerled 10. Referat Onsdag den 1. februar 2012 kl. 19.00 Den blå harmoni, Østerled 10 Referat Deltagere: Mette H. Jensen, formand. Margit Pedersen, bestyrelsesmedlem Linda Beck, bestyrelsesmedlem Jens Schmidt, organisationsbestyrelsen

Læs mere

Alletiders bedste RIF-hold.

Alletiders bedste RIF-hold. Alletiders bedste RIF-hold. Ser man tilbage på de bedste fodboldspillere i RIF s historie, springer 2 ting umiddelbart i øjnene. De fleste af spillerne har spillet på 1. holdet i de 2 perioder, hvor man

Læs mere

NR. 4 - NOVEMBER 2013-27. ÅRGANG

NR. 4 - NOVEMBER 2013-27. ÅRGANG Udkommer til pensionister og førtidspensionister under Kolind, Ryomgård og Nimtofte postdistrikter NR. 4 - NOVEMBER 2013-27. ÅRGANG Hans Kjær Bach & Søn ApS Murer - Tømrer - Kloakmester Tlf. 86 39

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN Havremarken/Rugmarken/Majsmarken/Græsmarken

GRUNDEJERFORENINGEN Havremarken/Rugmarken/Majsmarken/Græsmarken Generalforsamling Afholdt: Onsdag d. 19.03.2013 Afholdt på: Dalum Landbrugsskole Referat i henhold til dagsorden på indkaldelse. Dagsorden: 1. Valg af dirigent Sven-Erik Peterson blev valgt som dirigent.

Læs mere

Aktivitetsprogram. Aktivitetsprogram. Roskilde Lokalforening. Aktivitetsprogram. Roskilde Lokalforening. Roskilde Lokalforening

Aktivitetsprogram. Aktivitetsprogram. Roskilde Lokalforening. Aktivitetsprogram. Roskilde Lokalforening. Roskilde Lokalforening Jyllinge JyllingeGundsømagle Jyllinge RoskildeGundsømagle 13 8. årgang 13 13 8. årga Viby Roskilde Gundsømagle Roskilde Viby Viby Roskilde Lokalforening Aktivitetsprogram Roskilde Lokalforening Roskilde

Læs mere

JK JUNI. Ons. 3. Hyggeaften Fre. 5. LUKKET. Ons. 10. Hemmelig Afslutning JK, 7 klasser (husk tilmelding) Fre. 12. Casinoaften

JK JUNI. Ons. 3. Hyggeaften Fre. 5. LUKKET. Ons. 10. Hemmelig Afslutning JK, 7 klasser (husk tilmelding) Fre. 12. Casinoaften JK JUNI Ons. 3. Hyggeaften Fre. 5. LUKKET Ons. 10. Hemmelig Afslutning JK, 7 klasser (husk tilmelding) Fre. 12. Casinoaften Man. 15. Svømmehalstur til Køge (FK/JK) Vi mødes i Klubben kl. 14.45 (kontakt

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Danske Sortkrudtsskytter

Danske Sortkrudtsskytter Danske Sortkrudtsskytter Forbundet af Danske Sortkrudtsskytteforeninger Medlem af Dansk Skytte Union- Danmarks Idrætsforbund www.sortkrudt.dk Referat af repræsentantskabsmøde Lørdag d. 11. maj 2013 Følgende

Læs mere

NR. 4 - NOVEMBER 2012-26. ÅRGANG

NR. 4 - NOVEMBER 2012-26. ÅRGANG Udkommer til pensionister og førtidspensionister under Kolind, Ryomgård og Nimtofte postdistrikter NR. 4 - NOVEMBER 2012-26. ÅRGANG Støt vore annoncører Grenaa Storegade 3, 8500 Grenaa Kolind Bredgade

Læs mere

Fredericia Museums Venners Program 2014-2015

Fredericia Museums Venners Program 2014-2015 Fredericia Museums Venners Program 2014-2015 Dronningensgade set mod nord fra ca. Jyllandsgade. Foto Hugo Matthiessen 1914 VELKOMMEN TIL SÆSON 2014-2015 Vi håber, at rigtig mange vil deltage i vore arrangementer.

Læs mere

4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00

4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00 4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00 Dagsorden og referat: Inviteret fra Bestyrelsen: Ole, Kim S, Søren, Erik, Kim E, Marianne Fra afdelingerne: Lars, Ole, Rikke,

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde.

Referat af menighedsrådsmøde. Rødding Menighedsråd. Referat af menighedsrådsmøde. Dato: Tirsdag den 28. oktober 2014 kl. 17.00 Mødested: Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Deltager: Anger Nissen, Svend Enevoldsen, Tove Kamedula, Maiken

Læs mere

AKTIVITETSKALENDER 2010

AKTIVITETSKALENDER 2010 AKTIVITETSKALENDER 2010 www.tangesoeveteranklub.dk PROGRAM FOR TANGE SØ VETERANKLUB 2010 Tirsdag 16. marts Sammen med DVMC besøg hos Bojesen Bilsyn, Bredhøjvej 3, 8600 Silkeborg. 19.00 21.30. Der vil blive

Læs mere

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl.

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. No. 1½ 2009 Medlemsblad for Damptromleklubben Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. 12 00 Damptromleklubben Bent Delfs "Truelskærgård" Næsbygade 2, Næsby-Orø

Læs mere

1 Præsentation af medarbejderne ved kirken samt præsentation af kirkeværgen

1 Præsentation af medarbejderne ved kirken samt præsentation af kirkeværgen Indkaldelse/ referat Mødeart Mødedato/ tidspkt. Deltagere Menighedsrådsmøde Sct. Hans Kirke Dagsorden Tirsdag d. 8.01.13 Kl. 19.30-22.00 Sven Madsen John Berwick Martin Ringsmose Claus Weber Birgitte Skovgaard

Læs mere

Karsten Hemme Storegade 36 75 12 49 43

Karsten Hemme Storegade 36 75 12 49 43 Side 24 ØSTERBY NYT 2014 PGO Grå Hot 45 km/t Danmarks mest solgte Kr. 9.999,- Din PGO-scooter forhandler: Karsten Hemme Storegade 36 75 12 49 43 Prisen er ekskl. levering. Se mere på: www.pgo.dk Den lille

Læs mere

U 18 Afdelingen. Nyhedsbrev November 2013

U 18 Afdelingen. Nyhedsbrev November 2013 U 18 Afdelingen. Nyhedsbrev November 2013 Dato: 31/10 2013 Turen til Spanien. Årets tur til Spanien, blev endnu engang en SUPER tur, hvor det sociale var i højsædet. Efter en relativ tidlig ankomst til

Læs mere

Erhvervskvinder Trekantområdet Februar 2012, nr. 2

Erhvervskvinder Trekantområdet Februar 2012, nr. 2 Erhvervskvinder Trekantområdet Februar 2012, nr. 2 Velkommen til februarmødet. Tirsdag, den 21. februar kl. 18:00 Kom og hør Lisbeth Gade Mikkelsens historie Vi mødes på Hotel Comwell i Kolding Program

Læs mere

1. Dagsorden: 2. Referat: 3. Godkendelse af: 4. Valg af: Rudkøbing - Simmerbølle Menighedsråd. Beslutningsprotokol. Blad nr. 93. Dato: 29.10.

1. Dagsorden: 2. Referat: 3. Godkendelse af: 4. Valg af: Rudkøbing - Simmerbølle Menighedsråd. Beslutningsprotokol. Blad nr. 93. Dato: 29.10. Blad nr. 93 Dagsorden Tilstede: Benny (BR), Helle (HR), Kjeld (KM), Kirsten (KKO), Kisser (KW), Lars (LF), Mai (MBA), Thomas (TH), Tine (TS), Tom (TVS), Vibeke (VW) Afbud: Janne (JRP), Jens Christian (JCB),

Læs mere

Referent Sanne Brigsted sbr@visitkerteminde.dk Tlf. 30 30 19 84

Referent Sanne Brigsted sbr@visitkerteminde.dk Tlf. 30 30 19 84 Bestyrelsesmøde referat nr. 9 Mandag den 6. maj 2013 hos VisitKerteminde,, Bestyrelse: Formand Else Møller frpm@mail.dk Tlf. 65 34 26 60 Næstformand Jørgen Wind-Hansen wind@mail.tele.dk Tlf. 40 16 40 34

Læs mere

Dagsorden. 1. Dagsorden: 2. Referat: 3. Godkendelse af: 4. Valg af: 5. Opfølgning: Rudkøbing - Simmerbølle Menighedsråd. Beslutningsprotokol

Dagsorden. 1. Dagsorden: 2. Referat: 3. Godkendelse af: 4. Valg af: 5. Opfølgning: Rudkøbing - Simmerbølle Menighedsråd. Beslutningsprotokol Blad nr. 82 Dagsorden Tilstede: Janne (JRP). Jens Christian (JCB), Kirsten (KKO), Kjeld (KM), Lars (LF), Tine (TS), Tom (TVS), Vibeke (VW), Helle (HJ), Kisser (KW), Mai (MBA), Benny (BR) Afbud: Anders

Læs mere

Program for Indre Mission i Gjern Foråret 2012

Program for Indre Mission i Gjern Foråret 2012 Program for Indre Mission i Gjern Foråret 2012 Gjern Missionshus Østergade 27B 8883 Gjern 1 2 Mandag 9. kl. 20 Tirsdag 10. kl. 10 (bemærk tidspunktet) Onsdag 11. kl. 20 Torsdag 12. kl. 20 Fredag 13. kl.

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde hos Jan Marker, Ledreborg Allé 10 søndag den 25. maj 2014

Referat af Bestyrelsesmøde hos Jan Marker, Ledreborg Allé 10 søndag den 25. maj 2014 Referat af Bestyrelsesmøde hos Jan Marker, Ledreborg Allé 10 søndag den 25. maj 2014 Tilstede: Peter Vestergaard Charlotte Christoffersen Jan Marker Jesper Petersen Mogens Frølund Michael Jakobsen Fleur

Læs mere

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering.

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. Horsens d. 27.6.2014 Referat af bestyrelsesmøde den 16.juni 2014 Fra klokken 19.00 til 21.30 På Sundbakken 10 Deltagere :Svend Smedegaard, Carl Erik Carlsen, Henrik Frederiksen, Ole Harby, Anne Skjerning,

Læs mere

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen Generalforsamling Torsdag d. kl. 19.00, i Vipperødhallen Til stede: Fra bestyrelsen: Marianne, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe, samt 6 medlemmer. Fraværende: Morten, Pia 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 3+4 2015

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 3+4 2015 Indsamlingsuge. I uge 3 havde vi vores årlige indsamlingsuge, hvor vi samler penge ind til de vores 2 fadderskaber gennem SOS Børnebyerne. Aktiviteten i år var gode gerninger og med jer forældre som sponsorer

Læs mere

Ungdomsbo. Referat fra bestyrelsesmøde nr. 144, mandag den 14. januar 2013 kl. 16.00

Ungdomsbo. Referat fra bestyrelsesmøde nr. 144, mandag den 14. januar 2013 kl. 16.00 Referat fra bestyrelsesmøde nr. 144, mandag den 14. januar 2013 kl. 16.00 Bestyrelsen: Mail-adresse: Claus-Peter Aanum. (CPA) Formand clauspeteraanum@me.com Berit Skanderup (BS) Næstformand skanderup@fanonet.dk

Læs mere

Årsberetning 2009 RIBE TWINTOWN ASSOCIATION RIBE PARNTERSTADTVEREIN L ASSOCIATION DE JUMELAGE

Årsberetning 2009 RIBE TWINTOWN ASSOCIATION RIBE PARNTERSTADTVEREIN L ASSOCIATION DE JUMELAGE Årsberetning 2009 Vel mødt til årsmødet i år 2010, som jo er et særligt år for os i Ribe. Både fordi vi nu er godt i gang med et nyt årti, men specielt fordi Ribe by har 1300 års jubilæum. Dette vil blive

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 27 juli / august. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst Årets Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni Læs om Årets karneval 3.klasse på koloni Legefidusen i hesteskoen 2.klasses overnatning i dus BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: I ferie- og vakanceperioden kan man rette henvendelse til følgende: September og november måned: Asger

Læs mere

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23 Alice Ilona Jensen Jobkonsulent E-mail: aij@silkeborg.dk 89 70 47 23 Anders Pedersen Socialrådgiver/Jobkonsulent E-mail: ape@silkeborg.dk 89 70 47 49 Anette Riis Anette Ulrik Psykolog E-mail: arn@silkeborg.dk

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!!

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!! Ny formand NYHEDSARKIV 2003 På generalforsamligen fik Middelfart Roklub ny formand. Flemming Buhl Rasmussen blev valgt til formand efter Bjarne Jacobsen som havde været formand i 11 år. Mange tak til Bjarne

Læs mere

Spilop en. Spilop en 2011. Medlemsblad for. Medlemsblad for. 34. årgang. Nr. 1/2011. 34. årgang

Spilop en. Spilop en 2011. Medlemsblad for. Medlemsblad for. 34. årgang. Nr. 1/2011. 34. årgang Spilop en Spilop en 2011 34. årgang Nr. 1/2011 34. årgang Medlemsblad for Medlemsblad for 20 Bestyrelsen for Randers Pigegarde WWW.randerspigegarde.dk Mailadresse: randers.pigegarde@gmail.com Gardergården

Læs mere

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015 META Nyhedsbrev uge 10 2015 Dagene er blevet lysere og længere og vi glæder os til foråret, vel vidende at der sagtens kan komme meget mere vinter i marts måned. Vintergækkene står nu i fuldt flor, og

Læs mere

Arrangementer for børn

Arrangementer for børn Varde Bibliotek tlf. 75221088 Rådhusstræde 2 6800 Varde biblioteket@vardebib.dk Arrangementer for børn Bibliotekerne i Varde Kommune Januar-juli 2013 Læs mere på www.vardebib.dk Arrangementer for børn

Læs mere

Referat af stiftende generalforsamling i kreds 3. Tirsdag den 8. april 2014 Studsgaard Friskole.

Referat af stiftende generalforsamling i kreds 3. Tirsdag den 8. april 2014 Studsgaard Friskole. Referat af stiftende generalforsamling i kreds 3 Monica Lendal Jørgensen, Jes Lemming Der blev udleveret 86 stemmesedler. Tirsdag den 8. april 2014 Studsgaard Friskole. 1. Valg af dirigent og stemmetællere

Læs mere

Vvs-branchens Faglæreruddannelse

Vvs-branchens Faglæreruddannelse Grillarrangement Starttidspunkt tirsdag 23-06-2015 00:00 Sluttidspunkt tirsdag 23-06-2015 00:00 Aksel Lykke Mathies Baunsgård Ulrik Vestergaard Kim Fusager Peter Henriksen Flemming Thane Kallehave James

Læs mere

Køge Marina Havjagt og Fiskeklub Bådehavnen 22-4600 Køge Hjemmeside www:kmhf.dk

Køge Marina Havjagt og Fiskeklub Bådehavnen 22-4600 Køge Hjemmeside www:kmhf.dk 360 Grader 1. april 2015 Blad nr. 121 Køge Marina Havjagt og Fiskeklub Bådehavnen 22 - Hjemmeside www:kmhf.dk 1 Indholdsfortegnelse Forsiden God påske Side 2 Indholdsfortegnelse Side 3 Formanden Side 4

Læs mere

Diverse turforslag / begivenheder

Diverse turforslag / begivenheder MCOC Aktiviteter 2014/2015 Diverse turforslag / begivenheder De gentagne begivenheder skal ses som inspiration til, hvor turen kan gå hen, men ingen siger at det skal være sådan. Forslag til ture er altid

Læs mere

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5 Lørdag d. 8. august 2015 min. 1 O Overordnet kl. 10.30-14.00 1 Ø Økonomi O Susanne Dalmose 1 5 2 F Fastbar Ø Tove Bach Pedersen 1 3 1 T Tappe T Karin Jespersen T1 1 4 1 R Rullebar F Lone Steen F1 R3 B2

Læs mere

Vi takker alle vore annoncører for sponsorstøtte til Tikøb Jagtforening

Vi takker alle vore annoncører for sponsorstøtte til Tikøb Jagtforening RÆVEN JANUAR 2013 Indhold Bestyrelsen side 3 Udvalg side 4 Indkaldelse til generalforsamling side 5 Forslag til vedtægtsændringer side 6 Formanden har ordet side 7 Gravreparation / ny grav side 8 Gravreparation/ny

Læs mere

Holdskak: Fuldt hus i vores klublokaler!

Holdskak: Fuldt hus i vores klublokaler! Holdskak: Fuldt hus i vores klublokaler! Det har været småt med holdskakopdateringer på det seneste, bl.a. pga. sygdom, men nu starter vi op igen, og hvilken bedre dag end denne? Helt sensationelt spillede

Læs mere

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Dagsorden for den ordinære generalforsamling var følgende: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere