Referat fra møde mellem Esbjerg Øst Lokalråd og. Økonomiudvalget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra møde mellem Esbjerg Øst Lokalråd og. Økonomiudvalget"

Transkript

1 2014 ØSTERBY NYT Side 17 Her vises boligområdern e i 6700 Esbjerg skraveret er Gam melby, Rørkjær og Jerne. Referat fra møde mellem Esbjerg Øst Lokalråd og Økonomiudvalget Referat fra møde mellem Esbjerg Øst Lokalråd og Økonomiudvalget mandag den 28. april 2014, kl på Esbjerg Rådhus Deltagere: Økonomiudvalget Borgmester Johnny Søtrup Viceborgmester Jesper Frost Rasmussen Formand for Børn & Familieudvalget Diana Mose Olsen Formand for Plan & Miljøudvalget John Snedker Formand for Social & Arbejdsmarkedsudvalget Henrik Vallø Formand for Teknik & Byggeudvalget Anders Kronborg Økonomiudvalgsmedlem Henning Overgaard Esbjerg Øst Lokalråd Torben Falkengren, formand Arne Skov, næstformand Gitte Laugesen, sekretær Hans Peder, bestyrelsesmedlem Byrådssekretariatet Chefkonsulent Jes Møller LAG konsulent og fundraiser Jesper Larsen Afbud Formand for Kultur & Fritidsudvalget Jakob Lose Formand for Sundhed & Omsorgsudvalget Henning Ravn Dagsorden 1. Kloakomlægning i Østerbyen Hvornår, pris pr. husstand samt finansiering af dette for husstanden. Referat: John Snedker oplyste, at der er Forsynengen, der står for kloakeringen, men byrådet har vedtaget den overordnede plan herunder separatkloakering. Jesper Frost Rasmussen oplyste, at Forsyningen planlægger for 10 år. På Forsyningens hjemmeside kan det ses, om der skal separatkloakeres, der hvor man bor indenfor de næste 10 år. Hjemmesiden er: esbjergforsyning.dk/kloakspildevand/separatkloakering.html. Grundejere, der skal separatkloakere får besked 3 år før Forsyningen separatkloakere den vej, de bor ud til. Efter at Forsyningen har separatkloakeret vejen, har grundejeren 1 år til at få ordnet separartkloakeringen indenfor egen matrikel. Grundejeren betaler alene for den del af arbejdet, der er indenfor matriklen. Den forholdsvise lange tidshorisont gør, at det er muligt for den enkelte grundejer at planlægge separatkloakeringen på egen matrikel. Prisen på separatkloakering på egen grund kan variere meget. Grundejeren kan til enhver tid tage kontakt til en kloakmester for at få et tilbud på arbejdet. Hvis en grundejer alligevel skal have omlagt sin indkørsel eller lignende kan det være en fordel at få foretaget separatkloakeringen samtidigt, også selvom der ikke er givet besked fra Forsyningen endnu om, at der skal separatkloakeres på den pågældende vej. Det er i nogle tilfælde muligt at erstatte separatkloakering på egen grund med faskiner, men dette kræver en tilladelse. 2. Renovering af fortov og veje samt forbedring af trafikale forhold Generelt er vedligehold af for - tove og veje ikke særlig god, ligesom der nogle steder bør gøres noget ved vejforløbet. Fortsættes på side 18 Ny ol mr e s ydhavn IF 92 Fodbold søger trænere IF 92 Fodbold søger trænere til hold i U9, U10, U11 og U12 Du vil indgå i et samarbejde med øvrige trænere og ledere samt sportschef og ungdomsansvarlig om at give børnene gode fodboldmæssige og sociale oplevelser. Holdene træner p.t. indendørs i EFI Hallerne tirsdage mellem kl og kl Holdene vil træne udendørs i Skibhøj, Lykkegårdsvej tirsdage og torsdage fra 22. april Interesserede bedes henvende sig til: Ungdomsansvarlig Mogens Husted mobil mail: Sportschef: Ole Aas mobil mail: Kortet viser: Gul streg Røde punkter Turkis farve Blå farve Orange farve Sort streng = En 2 km zone, der jf. Esbjerg kommu nes mail er fuld erstatning sberettiget I VVM nævnes 600 boliger som erstatning sberettigede. = Angiver 4 stk. MEGA møller på op ti l 8 MW ved affaldsdepotet. Burde depotet ikke inddæmmes og sikres mod klimaforandringer? = Lokalplan 136, er det fredede rekree ative område ved Paradis- & Munke søen (Det gamle fredede bælte, der slår en ring om Esbjerg). = Lokalplan 375 & 451, er udlagt som bolig & erhverv, samt indus stri i byzone og må ikke ligge inde i støjzonen. = Affald d epot placeret direkte ud mod Vadehavet. = Fremtid ig jernbane ind til Esbjerg hav n. Er havnens fremtid nu også blevet offer for M EGAm øllerne, hvem ved?

2 Side 18 ØSTERBY NYT 2014 Fortsat fra side 17 Eksempler på dette er:. Gefions Allé: Lappeløsning på lappeløsning - flere steder er vejen sunket og kloakdækslerne rager op.. Fortovet på Jagtvej fra Kirkebakken og hen forbi misbrugsafdelingen. Knækkede, hullede og ujævne fliser til fare for alle og især dårligt gående.. Svinget på Jagtvej hen mod T-krydset ved Spangsbjerg Møllevej. Der bør etableres P-plads evt. på det grønne område ved Boligforeningens huse. Biler parkeret i svinget gør svinget uoverskueligt og hindrer færdselen i at blive afviklet i begge retninger.. Ved krydset Strandby Kirkevej og Skolebakken bør der gøres noget for at kunne afvikle den trafik, som skal til venstre fra Strandby Kirkevej mod Storegade ad Skolebakken. Som det er nu, skal man, hvis man ikke vil være til gene, køre ind i en bås, som er beregnet til trafik, der skal mod Bakkeskolen.. Viadukterne under Degnevej er dårligt oplyste og ofte fyldt med gamle cykler, knallerter og andet affald. Mange brugere udtrykker utryghed ved at bruge disse viadukter.. Der køres ofte for stærkt på Degnevej.. Generelt er der mange fortove, som ikke er reetableret ordentligt efter nedlæggelse af SE's fibernet. Ofte er arbejdet sjusket udført og fine fortove er blevet dårligere efterfølgende. Referat: Ad A: Udbedringen af fordybninger ved brønddækslerne og en udbedring af belægningen er sat i gang. LR gjorde opmærksom på, at punktet kun er et eksempel blandt flere. Ad B: Der er igangsat en opretning af de værste opspring (forhøjninger). En udskiftning af fortovsbelægningen foretages så vidt muligt kun i forbindelse med større samgravningsprojekter. Ad C: Det er ikke en kommunal opgave at etablere P-pladser til private boliger. Boligforeningen er selv i gang med at etablere P-pladser på arealet. LR foreslog, at der etableres parkeringsforbud i den ene side af Jagtvej op mod Spangsbjerg Møllevej. Aners Kronborg lovede, at krydset vil komme med på den besigtigelsestur Teknik & Byggeudvalget er i gang med at planlægge. Ad D: Henning Overgaard foreslog, at det overvejes, at forbyde venstresving ned ad Skolebakken for bilister, der kommer fra øst ad Strandby Kirkevej. Aners Kronborg lovede, at krydset vil komme med på den besigtigelsestur Teknik & Byggeudvalget er i gang med at planlægge. Ad E: Økonomiudvalget oplyste, at Vej & Park vil besigtige belysningen. Det er politiet der står for indsamling af efterladte cykler og knallerter. Tidligere havde politiet en aftale med Vej & Park, Entreprenøren om at indsamle cykler og knallerter, men den har politiet opsagt, og nu står de selv for indsamlingen. Kommunen skriver til politiet vedr. problemet med indsamling af efterladte cykler. Ad F: Det er politiet, der står for fartkontrollen. Vej & Park giver beskeden videre til Politiet. Ad G: Økonomiudvalget lovede, at problemet vil blive taget op med SE. 3. Landsbypedel Borgmesteren orienterede om, at landsbypedellerne er booket op indtil sommer, men der vil blive fordelt ledig kapacitet efter sommeren på et møde midt i maj. Det blev i øvrigt slået fast, at alle lokalråd (også dem i byområder) kan benytte sig af landsbypedelordningen. 4. Eventuelt A: Byfornyelse John Snedker oplyste, at kommunen har fået et tilsagn fra By, Bolig og Landdistriktsministeriet om støtte på 7,5 mio. kr. til områdefornyelse i Østerbyen. Hertil kommer den kommunale andel på 15 mio. kr. LR vil blive senere blive kontaktet vedr. områdefornyelsen. B: Procesplan for SDU s byggeri på Skolebakken. LR efterspurgte en tidsplan for byggeriet. Plan har efter mødet oplyst følgende: Masterplan for Jerne boligog uddannelsesområde Arbejdet med Masterplanen for Jerne bolig- og uddannelsesområde er igangsat af Byrådet i Støt vore annoncører! de støtter os I Jerne-området skal der i de nærmeste år ske både store offentlige og private investeringer i nye bygninger og anlæg, samt forbedring af bygninger og udearealer m.v. Den geografiske afgrænsning af masterplanen er området omkring Degnevej ved UC- Syd, den kommende udflytning af SDU til Jerne, Ungdomsbos bebyggelse ved Stengårdsvej, Esbjerg Gymnasium, m.v. Visionen er at masterplanen for Jerne bolig- og uddannelsesområde vil skabe en fælles forståelse af området for aktørerne, så alle kræfter trækker i samme retning til alles gavn, og så investeringerne i området sker mest rationelt. For at Masterplanen kan realiseres er der behov for at sikre ejerskab til planen blandt områdets aktører og interessenter. Dette sker gennem to workshops. Der har således 6. marts 2014 været afholdt en workshop om visionerne for Masterplanen. Heri deltog ledende/repræsentative personer fra de forskellige funktioner i området, Lokalråd Øst, beboerrepræsentanter, cyklistforbundet, styregruppen samt repræsentanter for forvaltningerne. Der vil blive afholdt endnu en workshop efter sommerferien Oplæg til Masterplanen for Jerne bolig- og uddannelsesområde forventes at foreligger ultimo i år, så der haves en plan, som på en illustrativ måde beskriver visioner, mål, konkrete strukturer og funktioner, samt hvordan disse kan bindes sammen via konkrete projekter. C: Broen På forespørgsel fra LR oplyste Borgmesteren, at han forventer, at Broen realiseres. Dette bl.a. på baggrund af, at PFA vil finansiere projektet. Det forventes at arbejdet startes den 1. september D. Vindmøller John Snedker oplyste, at Siemens er interesseret i at bygge de 4 møller i Måde. Dette projekt ligger så tæt op ad det tidligere projekt, at det ikke kræver en ny VVM undersøgelse af gennemføre. Opstilling af de nye møller vil kræve, at de nuværende små møller fjernes. Det er staten der er myndighed i forhold til projektet, men kommunen skal udarbejde en lokalplan. I den forbindelse vil kommunen gerne i dialog med LR. Diana Mose Olsen pointerede, at information til borgerne i området er vigtigt ikke mindst i forhold til lavfrekvensstøj. Loppemarked skifter adresse Esbjerg Y s Men s Club s loppemarked er flyttet fra Tarphagevej 118A og ind i gården på adressen Mådevej 89, ved Måde Genbrugsplads. Her er den oprindelige lade og stald indrettet til et stort loppemarked, hvor der sælges et meget stort udvalg af møbler, elektriske artikler, CD er, husholdningsmaskiner, FREjApARKEns KIosK Amagervej Esbjerg Ø - Tlf FRIsKBAgt BRØD FRA BAgER MAx 165 SLAGS BLAND-SELV SLIK DAG- OG UGEBLADE DVD FILM -vi har blik for VVS! Aut. VVS-installatør DWA VVS & Blik A/S Falkevej Esbjerg Ø - Tlf Fax Mail: GAVEIDÉ KLIPPEKORT KOLONIAL MEJERI PRODUKTER SPILLEAUTOMATER ON-LINE LOTTO & QUICK SPIL BØGER BLOMSTER HÅNDKØBSMEDICIN postbutik Åbent hverdage kl lørdag kl Alle ekspeditioner (Danske Bank) LOTTO FREM TIL LØRDAG KL ONSDAGS LOTTO TIL KL Husk vore åbningstider Hverdage kl Lørdage kl søndage kl glas, porcelæn, potter, vaser, pyntegenstande, bøger, malerier og legetøj m.m. Her i sommer perioden vil der være åbent tirsdage fra kl på følgende datoer: 3/6 17/6 og 5/8 og på lørdage fra kl på følgende datoer: 23/8 6/9 20/9. Vi modtager også gerne effekter og afhenter i områderne 6700, 6705, 6710, Afhentning/ levering kan aftales på telefon Yderligere oplysninger kan findes på vores hjemmeside: Over skuddet går til børneog ungdomsarbejde WESTERN UNION (pengeoverførsel)

3 2014 ØSTERBY NYT Side 19 sundhedsplejen ved Esbjerg Kommune sundhedsplejen for Kvag - lund, Bakkedistriktet, sten - gårdsvej, præstegårdsdistriktet og Rørkjær har et samarbejde med Bydelsprojekt 3i1, hvor de hver fredag mellem kl. 11 og 12 holder åbent hus i Bydelshuset, præstebakken 1A. De 7 sundhedsplejersker, der dækker dette store område, skiftes til at være i huset, hvor familier med små børn kan komme til at snakke med en sundhedsplejerske uden forudgående aftale. Man kan bare så at sige komme ind fra gaden, hvilket også var tilfældet da Østerbynyt var på besøg. En mor var lidt bekymret for, om hendes datter fik nok at spise, men efter en god snak om kost samt kontrolvejning og højdemåling, kunne de konstatere, at der ESBJERG Rådgivning der er til at forstå! Kontakt dine advokater Karina Schmidt og Jørgen Søgaard Madsen blot var tale om, at datteren voksede meget i tiden. Tilbuddet er primært til familier med små børn, men også familier med lidt større børn er velkomne. I øvrigt er sundhedsplejerskerne også tilknyttet de lokale skoler, hvor de så kan møde børnene og deres forældre igen. Sundhedsplejen vil gerne opfordre flere til at benytte tilbuddet om åbent hus. Det behøver nødvendigvis ikke være, at man har bekymringer omkring sit barn, det kan også blot være et behov for at tale med andre i samme situation. Alle forældre med et nyt familiemedlem får normalt 5 besøg af sundhedsplejersken, men hvis behovet viser sig, kan man godt aftale flere besøg. Har du sikret dine nærmeste? Vi tilbyder rådgivning og testamente for kr. Kamp om børnene? Vi er specialister i børnesager. Forældremyndighed, bopæl og tvangsfjernelse. Skal du købe eller sælge bolig? God rådgivning betaler sig! Til fast aftalt pris. Som det fremgår af billedet så blomstrer de nyplantede rododendron nu og sammen med dem mange andre sorter af blomster og løg. På billedet ses min kone Inge Sørensen og Claus Bro. Begge er aktive på ETAC Rehabiliteringscenter. Inge som medlem af brugerrådet og Claus der til daglig er bruger på ETAC og bosiddende i samme boligblok. Han tager dagligt en tur rundt i Parken og inspicerer området. Begge har sclerose. Alex Balan, som færdiggjorde de første to træskulpturer i Jernbanegade Esbjerg Tlf sansestien ved EtAC Rehabiliteringscenter vinter, kigger ud forbi ETAC til sommer for at færdiggøre den sidste af de tre træskulpturer beliggende i rosenhaven som lige nu fremstår rigtigt flot. Sansestien og træskulpturerne er allerede nu en kæmpe succes som mange ligger vejen forbi for at beundre. Succesen med sansestien har som tidligere omtalt ført det med sig at en støtteforening nu endelig opstarter. Der indkaldes til stiftende generalforsamling d. 10. Juni på ETAC Kvaglundparken 1. Gør din virksomhed synlig få dit budskab ud! Annoncer i Østerby Nyt KEgLEKLUBBEn EsBjERg For kegleklubbens medlemmer er sæsonen så småt ved at være overstået. Klubben har 2 hold, der i den forgangne sæson har spillet i hhv. serie 1 og serie 2. Holdet i serie 1 endte på en 5. plads med 90 point for 18 kampe. Vinder af serie 1 blev Madsby (Fredericia) med 142 point og nr. 2 blev Fidelitas (Sønderborg) med 131 point. I hver runde spiller man om 10 point, hvor hver af de 4 kampe giver 2 point og det hold, der har væltet flest kegler får 2 point yderligere. Holdet var ramt af skader i efteråret, og mistede ved årsskiftet deres holdleder Niklas Mikkelsen, der valgte at fortsætte sin uddannelse på Sjælland, og dette gjorde det umuligt for holdet at blande sig i topstriden. Serie 2 holdet endte på en 2. plads med 93 point for 14 kampe. Vinder af kredsen blev Hammelev med 94 point. Esbjerg 2 førte kredsen, men i sidste runde lykkedes det Hammelev at score 9 point (3 sejre og 1 uafgjort) mod Sydals 2, hvor Esbjergholdet kun scorede 6 point ude mod Midtals 2. Faktisk endte kredsen så tæt, så efter at begge hold hver havde væltet mere end kegler, blev mesterskabet afgjort af en enkelt kegle i Hammelevs uafgjorte kamp. Esbjergholdet rykker dog sammen med Hammelev op i serie 1. Danmarksmester 12. april 2014 blev en stor dag i klubbens historie, da Stine Harbo blev Dansk Mester for pigeungdom ved mesterskaberne, der blev holdt i Nyborg. Faktisk er det tredje gang inden for de senere år, at klubben har fået en Dansk Mester, da Karina Sørensen i 2011 også vandt mesterskabet for pigeungdom og Claus Vernegaard blev Dansk Mester i drengeungdom. Stine blev først Jydsk Mester i marts måned og kvalificerede sig derfor til Danmarksmesterskabet. Der deltog 12 spillere, hvor de bedste 8 gik videre til finalen. I indledende runde væltede Stine 855 kegler, og i finalen blev det til 859 kegler. Gennemsnit for en runde er 840 kegler. Stine blev behørigt fejret af familie og keglekammerater ved ankomsten til Esbjerg dagen efter hendes triumf. Der er andre af klubbens spillere, der har deltaget i mesterskaber Kenneth Sørensen blev nr. 10 af 13 spillere ved JM. Lene M. Olsen blev nr. 3 og fik derved en bronzemedalje ved JM for oldgirls i Sønderborg. Peder Hansen blev nr. 19 af 28 spillere ved JM for oldboys i Kolding. Ved JM for mixpar fik Louise Esmarch og Kenneth Sørensen en 6. plads og Lene M. Olsen og Peder Hansen en 13. plads. 30 års jubilæum Kegleklubben markerede sit 30 års jubilæum 10. april, hvor der blev holdt åbent hus med lidt godt til ganen. Klubben fik besøg af såvel nuværende som tidligere medlemmer. Der var også besøg af Jens Lykke, der overrakte en gave fra EFI samt gæster fra Esbjerg Taekwondo Klub og Esbjerg Skyttekreds, som også holder til i EFI hallerne. TV Esbjerg har været på besøg, og optog træningsaften samt havde en snak med klubbens formand Jan Ehlers om sporten. Indslaget kan ses på TVE i uge 30 og 31 samt på Kegleklubbens hjemmeside. Selv om klubben nu har droslet lidt ned for aktiviteterne, så er det stadig muligt at prøve kræfter med keglesporten, men interesserede bedes kontakte formand Jan Ehlers på telefon eller på mail: for en aftale.

4 Side 20 ØSTERBY NYT 2014 Sct. Hans fest på Jerne Stadion mandag den 23. juni 2014 JERNE IF Besøg på Fiskeri- og søfartsmuseet 95 børn, forældre og bedsteforældre fra Esbjerg Kommunes multietniske aktivitetshus Mosaikken på Stengårdsvej be søgte 15. april Fiskeri- og Søfartsmuseet. Gruppen var in viteret af Dansk Røde Kors familienetværk, som gerne vil - le give familierne en god og sjov oplevelse sammen. Under besøget bød Røde Kors deltagerne på is og sodavand. Vi er glade for at kunne give borgere fra bl.a. Vietnam, Palæstina, Bosnien, Tyrkiet, Irak og Somalia denne mulighed for en hyggelig dag sammen med familien på tværs af nationaliteter og generationer, siger Charlotte Kaarsberg, daglig leder af Mosaikken og Ezy von Qualen, der er leder af Dansk Røde Kors familienetværk i Esbjerg. Mange af børnene har måske besøgt museet sammen med deres skole eller fritidsklub, men de færreste har nok haft lejligheden til at dele oplevelsen med deres forældre og bedsteforældre. Derfor er det et rigtigt godt initiativ, som Røde Kors familienetværk har taget, fortsætter Charlotte Kaarsberg. Mosaikken er et aktivitetshus for ældre borgere med anden etnisk baggrund end dansk, fortrinsvis fra 60 år eller førtidspensionister. Mosaikken er beliggende Stengårdsvej 128, og har åbent mandag til torsdag fra kl til kl Fredag er der åbent fra kl til kl Program for Sct. Hans: Jerne Idrætsforening byder ALLE velkommen. NYT NYT NYT: Bålet tændes kl :00: Pladsen er åben. Der kan købes mad, øl og vand. 19:00: Bålet tændes. 21:00: Pladsen lukker. KOM OG VÆR MED! Vi glæder os til se jer! Følg med på Vælg Ehlers Totalservice til at løse dine rengøringsopgaver. FORDI: VI ELSKER AT GØRE RENT. Vi stiller store krav til os selv. Det sikrer dig en høj kvalitet. Vi udfører alle former for rengøringsopgaver: Praktiskhjælp Flyttede lejligheder Hjemmeservice Trappevask Erhvervsrengøring Håndværkerrengøring Special-kompetencer: Kontakt Ehlers, og lad os kigge på dine gulve - Vi giver gerne et uforpligtende tilbud og forslag til en sikker løsning. Vi har professionelle medarbejder som med de nyeste rengørings - metoder, kan forvandle gamle og kedelige gulve til smukke og glansfulde. Sonja Bonnichsen Indehaver af Ehlers Totalservice Kontakt mig: Telefon: Mail:

5 2014 ØSTERBY NYT Side 21 skak I EsBjERg Holdskakken 1.division EfB i superligaen i fodbold Esbjerg skakforening i skakligaen! Esbjerg Skakforening spillede sig 2. marts i Silkeborg i Skakligaen ved at vinde sidste kamp 5-3 over Aalborg. Det er sket i mere stille omgivelser, men ikke mindre en rigtigt stor præstation for Esbjerg Skakforening. Det er hele 40 år siden, at Esbjerg Skakforening sidst spillede i Skakligaen, så en stor dag for Klubben igen at skulle spille holdskak med de bedste spillere i Danmark. Holdet fik 33½ på førstepladsen. Nærmeste konkurrent var Evans, Vejle der nåede 31 point. I den afgørende kamp mod Ålborg var der sejre til Torsten Lindestrøm, Michael Mårup og Ole Bønnelykke, remis til Niels Jørgen Fries Nielsen, Stefan Hansen, Iver Poulsen og Henrik Tranbjerg. Eneste nederlag på den store dag til Ove Weiss. En spændende holdskaksæson 2014/15 er i vente i Esbjerg. Spillerprofil Marcus B. toft Marcus Toft er en rigtig Østerbydreng, der er vokset op i Rørkjærområdet og gik på Rørkjær Skole, hvor han havde Kim Ilsø som lærer. Ældre læsere vil nok huske at Kim Ilsø er tidligere divisionsspiller i EfB. Marcus spiller midterforsvar på IF92 s Jyllandsseriehold, og til trods for at hans unge alder (han er årgang 1991) opnåede han at fejre 100 kamps jubilæum i holdets kamp mod Tjørring 17. april. Han startede oprindeligt som midtbanespiller, men blev omskolet til forsvar, hvor han Marchforeningen Fræserne Program 1. juni august 2014 Juni: Onsdag d. 4. kl. 19 Vejers Syd Strand Camping, Sydvej Onsdag d. 11. kl. 19 EFI-hallen, Sportsvej. Startgebyr 30 kr. diplom 35 kr. Velgørenhedsvandring hvor overskuddet går til Hjerteforeningen Søndag d. 15. kl. 10 Hjerteforeningens Kystvandring, Myrthuegård Marbæk. Onsdag d. 18. kl. 19 Teknisk skole, Spangsbjerg Møllevej 72 Onsdag d. 25. kl. 19 Vestervangskolen (P-plads ved svømmehallen), V. Gjesingvej Juli: Her holder vi sommerferie. August: Onsdag d. 6. kl. 19 EFI-hallen, Sportsvej Onsdag d. 13. kl. 19 Marbækgårds P-plads Ved spørgsmål kontakt formand Elisabeth Degnbol, Birkelunden 4, 3th Esbjerg Ø, Tlf , eller Kasserer Grethe Støjer, Storegade 107, 6700 Esbjerg, mobil , med sine 195 cm rager godt op. Indtil nu har han i tiden på 1. holdet scoret 5 mål. Han har bortset fra et godt års tid altid spillet i IF92. I en kort periode som juniorspiller prøvede han kræfter med livet i EfB, men valgte at flytte tilbage til IF92. I mange af ungdomsårene blev han trænet af Anders Brynaa, den nuværende træner for klubbens Jyllandsseriehold. Efter folkeskolen valgte Marcus at læse videre på HTX og er nu på 2. semester i uddannelsen som bygningsingeniør på Ålborg Universitet, Esbjerg. Han er derfor forhåbentlig sikret for klubben i mange år fremover. Marcus nævner selv, som mange af hans holdkammerater, pokalkampen mod EfB 3. oktober 2012, som den største sportslige oplevelse indtil videre. Som den eneste på holdet fik han en pokal med hjem, da han blev udråbt til kampens fighter for IF92. En kamp, som det bagefter viste sig, at han havde spillet med en brækket næse i mere end 1 time. LoKALRåD EsBjERg Øst pr. 1. januar 2014 Formand Torben Falkengren Jagtvej 3, 6705 Esbjerg Ø Jerne Borgerforening Næstform. Arne Skov, Skolebakken 12 b, 6700 Esbjerg Gammelby Borgerforening Sekretær Gitte Benn Laugesen, Ribegade 106, 6700 Esbjerg Gammelby Borgerforening Kasserer Poul Boserup Olsen, Vølundsvej 6, 6705 Esbjerg Jerne Borgerforening Henning Jessen, Kaglundparken 1, 2.-32, 6700 Esbjerg Ø Brugerrådene v/ældrecentre Suppleant José Dupont Larsen, Ewalds Alle 49, 6700 Esbjerg Gammelby Borgerforening Suppleant Hans Peder Hansen, Sønderhaven 7, 6700 Esbjerg Gammelby Borgerforening Hanne Nielsen, Pilevej Jerne Borgerforening Ulrik Skjølstrup, Drosselvej 7, 6705 Esbjerg Ø Jerne Menighedsråd Vibeke Wursching,Fortuna Allé Jerne Menighedsråd Hvis du ikke er millionær - SÅ FÅ DIN BIL LAVET VED KNUD KJÆR... Reparation til syn Dæk Rust reparationer Køb og salg af brugte biler Tilbud gives Kjær Jensen AUTOMOBILER Randersvej 2 - Udstilling Ingemanns Alle 59 - Værksted Tlf

6 Side 22 ØSTERBY NYT 2014 Vi har åben alle helligdage og hele sommeren Vi ønsker alle en rigtig god sommer Tage Johansen Eriksensvej Esbjerg V Mobil åbningstider: Mandag - Fredag , Lørdag , 1. Søndag i måneden samt Helligdage Tandprotese Klinikken Esbjerg Aut. klinisk tandtekniker Henrik Kirkeby Storegade 43 v/føtex 6700 Esbjerg Egen P-plads Bybus 4, 9 og 13 holder lige uden for døren Hjælp til ansøgning om off. tilskud KLINIK FOR FODTERAPI V/STATSAUTORISEREDE FODTERAPEUTER Helle Eskesen Lise Øllgaard Jensen Pia Thorenfeldt Skolebakken Esbjerg Ø Tlf Tilretning af ældre tandproteser Helproteser - Vi fremstiller selv tandproteserne i alle faser Delproteser - kan erstatte en eller flere tænder og mange flere behandlingsmetoder - GRATIS EFTERSYN - GERNE HJEMMEBESØG Tlf Altid en tand bedre - mulighed for finansiering Immediat-proteser - indsættes umiddelbart efter tandudtrækning i samarbejde med egen tandlæge Tryklåsproteser - proteser som holdes fast ved hjælp af tryklåse SPECIALER: Diabetes Leddegigt Bøjlebehandling Fremstilling af individuelle indlæg Fodterapi er også klipning af negle, beskæring af hård hud og ligtorne Refusion af offentlig sygesikring og Danmark gruppe 1 og 2 Helbredstillæg

7 2014 ØSTERBY NYT Side 23 Esbjerg den 26. februar 2014 Onsdag den 26. februar blev der hos Willy Christiansen, Grundtvigskirkens kirkebogs - førende sognepræst, afleveret en kuvert med skriften: Til Præsten. I brevet lå der en seddel med følgende tekst: Kære Præst! Jeg håber på, at du vil bruge pengene på unge, kristne, må ske en udflugt. Kærligst. Anonym afsender. Også i år var det et kæmpebeløb, giveren afleverede nemlig kroner. Sidste år kom gaven, kroner, i forbindelse med Minikonfirmandugen, og det var tæt på at være årsdagen for sidste års gave. Giveren formodes at være den samme, fordi skriften var den samme, ligesom det tegn, giveren havde signeret med, var det samme. Grundtvigskirkens Menighedsråd besluttede, at pengepengegave ne skulle gå til FDF og De Grønne Pigespejdere. Beløbet blev ligeligt fordelt mellem de to, så hver fik 5000,00 kroner. Onsdag den 19. marts 2014 Erik Haldan, administrerende direktør, hos Ugeavisen Esbjerg havde på side 2 en artikel om den gavmilde giver. Torsdag den 20. marts 2014 Den ovenfor nævnte administrerende direktør fra Ugeavisen Esbjerg, Erik Haldan, sendte Ugeavisen Esbjergs fotograf, Tue Sørensen, ud til Grundtvigskirken for at tage et billede af de glade modtagere, Jens Langebæk fra FDF og Gerda Lauridsen fra De Grønne Pigespejdere, sammen med Grundtvigskirkens Menighedsråds formand, Helle Andreassen, og Grundtvigskirkens to præster, Willy Christiansen, yderst til højre, og Jane Marie Sognstrup, yderst til venstre. Jens Langebæk fortalte, at FDF bruger pengene til at istandsætte en hytte, og hytten kommer alle lokale FDFmedlemmer til gavn. Gerda Lauridsen oplyste, at man hos De Grønne Pigespejdere arrangerer en udflugt, så pengene vil blive brugt til materialer og andre udgifter i forbindelse med arrangementet. Se mere på sol, sommer og FDF FDF erne fra Esbjerg 3. kreds sendte børnene en tur på kælkebakken. At temperaturen er krøbet over minus graderne er ikke lig med at man ikke kan tage en rutsjetur af de helt store og til stor morskab for både børn og ledere. Aftenens møde var henlagt til gryden i Vognsbølparken Stor var jubelen og lysten til at være blandt de første til at tage turen ned af en stor medbragt presenning påført rigelige mængder brun sæbe og vand. Ingen tvivl om at børnene følte sig rene fra top til tå da de efter den veloverståede tur atter var tilbage i huset på fasanvej igen. Børnene glæder sig nu til den kommende sommerlejr i uge 28 som i år er henlagt til Pårup lejren ved Engesvang nær Silkeborg. På billedet ses Jakob som en af de første ned af bakken. Hilsen En flok glade FDF ere fra Esbjerg 3. kreds i Jerne MAJ Mandag 26/5 kl : Legestue. Torsdag 29/5 kl (Kristi Himmelfartsdag): Søndag 27/7 kl : Søndag 27/7 kl : Sommerkoncert med Roberto Canali. Tirsdag 2/9 kl : Sogneeftermiddag: Emnet er Nordisk Mytologi ved Knud Tarpgaard. JUNI Søndag 1/6 kl : Mandag 2/6 kl : Torsdag 5/6 kl : Legestue. Grundlovsfest: Koncert, reception og foredrag. Foredrag ved Eva Jørgensen, tidligere oplæser ved TV-Avisen på DR. Entré for hele Grundlovsarrangementet: 60,- kroner. AUGUST Søndag 3/8 kl : Søndag 10/8 kl : Tirsdag 12/8 kl : Festugekoncert spilles af Matteo Golizio. Torsdag 4/9 kl : Søndag 7/9 kl : Søndag 7/9 kl : Gudstjeneste på Østerby-Centret. Søndags-Café med eftermiddagskaffe og kage. Menuen er forskellig fra gang til gang. Eva Jørgensen, foredrag Rikke Lender, koncert Søndag 8/6 kl : Tirsdag 10/6 kl : Søndag 15/6 kl : Søndag 15/6 kl : Sangeftermiddag. Søndags-Café med eftermiddagskaffe og kage. Menuen er forskellig fra gang til gang. Søndag 7/9 kl : Jubilæumskoncert: Inge Beck, Grundtvigskirkens organist, har 35 års jubilæum og spiller i den anledning jubilæumskoncert. Efter koncerten er menighedsrådet vært med en forfriskning. Mandag 16/6 kl : Legestueudflugt til Blåvand Mini-Zoo. Søndag 17/8 kl : Mandag 18/8 kl : Legestue begynder igen efter sommer - ferien. Søndag 24/8 kl : Mandag 25/8 kl : Legestue. Søndag 31/8 kl : SEPTEMBER Mandag 1/9 kl : Tirsdag 2/9 kl : Tirsdag 2/9 kl : Legestue. Babysalmesang starter igen for aldersgruppen 0-6 måneder. Babysalmesang starter igen for aldersgruppen 7-12 måneder. BEMÆRK: BABYSALMESANG ER NU OGSÅ FOR GRAVIDE. Søndag 22/6 kl : Søndag 29/6 kl : JULI Søndag 6/7 kl : Søndag 13/7 kl : Søndag 20/7 kl :

Referat fra møde mellem Ribe Midt, Ribe Nord og Ribe Syd Lokalråd og Økonomiudvalget onsdag den 25. maj 2016.

Referat fra møde mellem Ribe Midt, Ribe Nord og Ribe Syd Lokalråd og Økonomiudvalget onsdag den 25. maj 2016. Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 30. maj 2016 Journal nr. 16/1335 Sagsbehandler Jes Seerup Møller Mobil 40 20 72 12 E-mail jsm@esbjergkommune.dk Referat fra møde mellem Ribe Midt, Ribe Nord og Ribe Syd

Læs mere

Referat fra møde mellem Ribe Midt Lokalråd og Økonomiudvalget onsdag den 26. marts 2014, kl. 17.00 17.50 på Ribe Rådhus

Referat fra møde mellem Ribe Midt Lokalråd og Økonomiudvalget onsdag den 26. marts 2014, kl. 17.00 17.50 på Ribe Rådhus Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 27. marts 2014 Journal nr. 14/1950 Login jsm Sagsbehandler Jes Seerup Møller Telefon direkte 76161047 E-mail jsm@esbjergkommune.dk Referat fra møde mellem Ribe Midt Lokalråd

Læs mere

2017 ØSTERBY NYT Side 25

2017 ØSTERBY NYT Side 25 2017 ØSTERBY NYT Side 25 Trafikforsøg i østerbyen Esbjerg Kommune har besluttet at gennemføre trafikforsøg i Østerbyen i perioden 7. august til 8. september 2017. Se kortet. Formålet iflg. Esbjerg Kommune

Læs mere

Nyhedsbrev fra MIK fodbold

Nyhedsbrev fra MIK fodbold Nyhedsbrev fra MIK fodbold Sommeren er i fuld gang og for en stund er fodbolden erstattet af ferie og afslapning. Dette skal dog ikke forhindre MIK fodbold i at gøre status over forårets bedrifter og kigge

Læs mere

AKTIVITETSKALENDER. for Lyne Sogn Oktober 2015. Indhold: * Vennekredsen: Foredrag. Til: Samtlige husstande kontorer butikker

AKTIVITETSKALENDER. for Lyne Sogn Oktober 2015. Indhold: * Vennekredsen: Foredrag. Til: Samtlige husstande kontorer butikker Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Oktober 2015 Fra Indvielse af Byfornyelse Indhold: * Vennekredsen: Foredrag * Avisindsamling: Fortsætter * Ny Butik: Mormors ting

Læs mere

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. marts 2013. - gratis -

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. marts 2013. - gratis - Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN marts 2013 - gratis - Til læserne Redaktionen opfordrer til, at stof til bladet afleveres senest den 22. marts 2013. Det er nødvendigt for os at kende de forskellige indlæg,

Læs mere

Referat fra møde mellem Ribe Midt Lokalråd, Ribe Nord Lokalråd og Ribe Syd Lokalråd og Økonomiudvalget onsdag den 17. juni 2015.

Referat fra møde mellem Ribe Midt Lokalråd, Ribe Nord Lokalråd og Ribe Syd Lokalråd og Økonomiudvalget onsdag den 17. juni 2015. Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 23. juni 2015 Journal nr. 15/6090 Login jsm Sagsbehandler Jes Seerup Møller Telefon direkte 76 16 10 47 E-mail jsm@esbjergkommune.dk fra møde mellem Ribe Midt Lokalråd,

Læs mere

Fredericia forenede Fodboldklubber Fredericia.dk. Referat af bestyrelses møde den 29. august 2013

Fredericia forenede Fodboldklubber Fredericia.dk. Referat af bestyrelses møde den 29. august 2013 Fredericia forenede Fodboldklubber Fredericia.dk Referat af bestyrelses møde den 29. august 2013 Dagsorden for bestyrelses møder i Fredericia f.f. 1 Gennemgang og godkendelse af sidste referat 2 Nyt fra

Læs mere

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke!

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke! BERETNING 2009 Sportsligt har vi haft et godt år på senior siden, hvor serie 3 har formået at holde sig i netop serie 3. I foråret skulle vi afslutte den sidste hele sæson. Inden forårets kampe lå vi lige

Læs mere

Frivilligfest og Åbent Hus-arrangementer. Frivillig Fredag Sorø 2015

Frivilligfest og Åbent Hus-arrangementer. Frivillig Fredag Sorø 2015 Frivilligfest og Åbent Hus-arrangementer Frivillig Fredag Sorø 2015 Arrangører: Aktiviteten Stenlille AFRIKASTRIK Velkommen til Frivillig Fredag 2015 I år fejrer vi Frivillig Fredag både med Åbent Hus-arrangementer

Læs mere

Referat fra møde mellem Endrup Lokalråd og Økonomiudvalget onsdag den 10. april 2013, kl. 15.00 15.50 i mødelokale 1 på Esbjerg Rådhus

Referat fra møde mellem Endrup Lokalråd og Økonomiudvalget onsdag den 10. april 2013, kl. 15.00 15.50 i mødelokale 1 på Esbjerg Rådhus Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 11. april 2013 Sags id 2013-2888 Sagsbehandler Jes Seerup Møller Telefon direkte 40 20 72 12 E-mail jsm@esbjergkommune.dk fra møde mellem Endrup Lokalråd og Økonomiudvalget

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING

REFERAT AF GENERALFORSAMLING REFERAT AF GENERALFORSAMLING LØRDAG DEN 10. JUNI 2006 DAGSORDEN 1. Valg af dirigent og stemmetællere 2. Beretning 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Fastsættelse af kontingent for året 2007

Læs mere

UGEBREV nr. 79 uge 26

UGEBREV nr. 79 uge 26 UGEBREV nr. 79 uge 26 Årgang 5 Sommerferie Efter et langt og godt skoleår kan alle nu holde en velfortjent sommerferie. Alle børnene har fået et brev med hjem til hver familie med et sommerbrev, skemaer,

Læs mere

for Lyne Sogn Marts 2014

for Lyne Sogn Marts 2014 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Marts 2014 Indhold: * Avisindsamling: * Konfirmationer i 2015 & 2016 * Vennekredsen: Foredrag * Familie & Fritid: Køkkenfri aften

Læs mere

Referat fra møde mellem Ribe Nord Lokalråd og Økonomiudvalget onsdag den 17. april 2013, kl. 15.00 15.50 på Ribe Rådhus

Referat fra møde mellem Ribe Nord Lokalråd og Økonomiudvalget onsdag den 17. april 2013, kl. 15.00 15.50 på Ribe Rådhus Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 18. april 2013 Sags id 2013-2891 Sagsbehandler Jes Seerup Møller Telefon direkte 40 20 72 12 E-mail jsm@esbjergkommune.dk fra møde mellem Ribe Nord Lokalråd og Økonomiudvalget

Læs mere

Hejnsvig Jagtforening 2014/2015

Hejnsvig Jagtforening 2014/2015 Hejnsvig Jagtforening 2014/2015 Aktivitets program for Hejnsvig Jagtforening Foreningens årlige fællesjagt. Lørdag d. 6/12 2014 har vi vores årlige fællesjagt. Vi starter med morgenkaffe i det gamle klubhus

Læs mere

Holbæk Youth Festival 8.-10. maj 2015

Holbæk Youth Festival 8.-10. maj 2015 Holbæk Youth Festival 8.-10. maj 2015 Arrangeres i samarbejde med vores Food Partner: Et anderledes svømmestævne for de yngste: Drenge 2001-2006, piger 2003-2008 Korte afsnit, finaler for alle grupper

Læs mere

AKTIVITETSKALENDER. for Lyne Sogn August 2015. Startopstilling til cykelsponsorløb 2015. Indhold: * Familiegrilaften:

AKTIVITETSKALENDER. for Lyne Sogn August 2015. Startopstilling til cykelsponsorløb 2015. Indhold: * Familiegrilaften: Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn August 2015 Startopstilling til cykelsponsorløb 2015 Indhold: * Familiegrilaften: * Bypedeller: * Gudstjeneste i ældreboliger:

Læs mere

NYHEDSBREV. Grundejerforeningen Fuglebakken Årgang 9 nr. 19 April 2006. Indhold:

NYHEDSBREV. Grundejerforeningen Fuglebakken Årgang 9 nr. 19 April 2006. Indhold: NYHEDSBREV Grundejerforeningen Fuglebakken Årgang 9 nr. 19 April 2006 Formanden har ordet Parkeringsproblematikken Travetur Fastelavn Ny hjemmeside Løst og Fast Indhold: Husk den historiske travetur Søndag

Læs mere

Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program:

Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program: Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program: Kl. 14.00 Kaffe og kage kan købes i Onsdagsklubbens store kaffebod. Kl. 14.30 Aktiviteter:

Læs mere

Menighedsrådsmøde. Dagsorden. Ad pkt. 1. Pkt. 1. Holbæk den. 7. februar 2012. 1. Der indkaldes herved til

Menighedsrådsmøde. Dagsorden. Ad pkt. 1. Pkt. 1. Holbæk den. 7. februar 2012. 1. Der indkaldes herved til Holbæk den. 7. februar 2012. 1 Der indkaldes herved til Menighedsrådsmøde Tirsdag den 7. februar 2012 kl. 19.00 På kirkegårdskontoret Anders Larsensvej 6, 4300 Holbæk. Referat. Fraværende med afbud; Knud

Læs mere

Møde mellem Ribe Midt, Ribe Nord og Ribe Syd og Teknik & Byggeudvalget

Møde mellem Ribe Midt, Ribe Nord og Ribe Syd og Teknik & Byggeudvalget Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 1. juni 2016 Journal nr. 15/22296 Login cow Sagsbehandler Connie Weiss Fallesen Telefon direkte 76 16 13 30 E-mail cow@esbjergkommune.dk Møde mellem Ribe Midt, Ribe Nord

Læs mere

Program for 2012/13 Tånum Forsamlingshus

Program for 2012/13 Tånum Forsamlingshus Program for 2012/13 Tånum Forsamlingshus Gl. Viborgvej 188 8920 Randers NV Velkommen til 2012/2013 i Tånum Forsamlingshus. Med et stigende medlemstal og en fantastik stor opbakning og interesse for at

Læs mere

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. november 2013. - gratis -

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. november 2013. - gratis - Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN november 2013 - gratis - Til læserne Redaktionen opfordrer til, at stof til bladet afleveres senest den 22. november 2013. Det er nødvendigt for os at kende de forskellige

Læs mere

Nyhedsbrev. DM 10-ball for juniorer. Den Danske Billard Union

Nyhedsbrev. DM 10-ball for juniorer. Den Danske Billard Union Den Danske Billard Union Nummer 9 November DM 10-ball for juniorer Guld til Andreas Madsen, sølv til Christoffer Lentz, Bronze til Andreas Bønnelykke og Jeppe Thyde Nyt fra DDBU "Billardens dag i Danmark"

Læs mere

Referat. til. Økonomiudvalget

Referat. til. Økonomiudvalget Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Mandag den 24. februar 2014 Mødetidspunkt: 9:30-11:00 Mødested: Deltagere: Borgmesterens mødelokale Johnny Søtrup, Henrik Vallø, Henning Ravn, Jakob Lose, Anders Kronborg,

Læs mere

Referat. fra Økonomiudvalget

Referat. fra Økonomiudvalget Referat fra Økonomiudvalget Mødedato: Mandag den 23. februar 2015 Mødetidspunkt: 9:00-10:30 Mødested: Deltagere: Borgmesterens mødelokale Johnny Søtrup (V), Jesper Frost Rasmussen (V), Henrik Vallø (C),

Læs mere

2014 ØSTERBY NYT Side 17. havde FDF Esbjerg 3. kreds. Som mange nok kan huske,

2014 ØSTERBY NYT Side 17. havde FDF Esbjerg 3. kreds. Som mange nok kan huske, 2014 ØSTERBY NYT Side 17 Skak i ESbjErg Holdskakken 1.division EfB i Superligaen i fodbold, Esbjerg Skakforening i Skakligaen! Esbjerg Skakforening har klaret sig flot i denne sæson i 1. division. Ligger

Læs mere

Program for 2014/15 Tånum Forsamlingshus

Program for 2014/15 Tånum Forsamlingshus Program for 2014/15 Tånum Forsamlingshus Gl. Viborgvej 188 8920 Randers NV Velkommen til 2014/2015 i Tånum Forsamlingshus. Med et fantastisk nyt gulv i begge sale tager vi fat på en ny sæson i Tånum Forsamlingshus.

Læs mere

Resultatliste fra; Det Jydske Mesterskab på 300 meter - 201

Resultatliste fra; Det Jydske Mesterskab på 300 meter - 201 Resultatliste fra; Det Jydske Mesterskab på 300 meter - 201 Jyllands Skytte Forbund & Skytteklubben DSB/ASF Det Åbne Jyske og Fynske Mesterskab 300 M Lørdag og Søndag den 5 og 6 Juni 2010 På banerne i

Læs mere

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold:

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold: Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Maj 2014 De gamle skilte på hotellet Afholdshotel fra 1914 til 1970 Indhold: Krocketklubben. Avisindsamling. Støtteforeningen

Læs mere

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU 26. ÅRGANG 2012 1 Maj Juni 2012 MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU REDAKTØR: AASE RASMUSSEN michael.aase@email.dk Har du indlæg eller kommentarer til klubbladet er du velkommen til at skrive til ovennævnte

Læs mere

FK JUNI. 30. Klubben har åbent kl. 9-17 for FK/JK

FK JUNI. 30. Klubben har åbent kl. 9-17 for FK/JK FK JUNI Man. 1. Velkommen til de nye børn. Rundboldkamp Tirs. 2. PC-spilledag Ons. 3. Skaterrampen v/sofiendalskolen Tors. 4. Hallen fra kl. 15-17 Fre. 5. LUKKET Man. 8. Skaterrampen v/sofiendalskolen,

Læs mere

Flot hæder til Gunnar Lund

Flot hæder til Gunnar Lund Garder 4NR. 2004 OKT KVARTAL NytGarderforeningen for Fredericia og Omegn Flot hæder til Gunnar Lund På repræsentantskabsmødet i Kolding fik Gunnar overrakt De Danske Garderforeningern s Hæderstegn. Tillykke

Læs mere

Sdr. Vium Nyt. Nr. 279 Sdr. Vium Sogneforeningen april 2015. God påske

Sdr. Vium Nyt. Nr. 279 Sdr. Vium Sogneforeningen april 2015. God påske Sdr. Vium Nyt Nr. 279 Sdr. Vium Sogneforeningen april 2015 God påske Næste nummer af Sdr. Vium Nyt udkommer 1. maj 2015 Emner skal være meddelt Aase Rahbek på mail skipper@mail.mira.dk senest d. 10. april

Læs mere

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden.

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Bestyrelsen håber at Hermods medlemmer vil benytte sig af muligheden for at være med til at fylde

Læs mere

Tilmelding til faglæreruddannelse

Tilmelding til faglæreruddannelse Ayoub Saidi Københavns Tekniske Skole Rebslagervej 11 2400 København NV onsdag 24-06-2015 00:00 GF 2 Workshop torsdag 25-06-2015 00:00 Digitale undervisningsmaterialer Jens Larsen Københavns Tekniske Skole

Læs mere

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk April 2009 Læs i dette nummer: Ny konstituering Ny hjemmeside mm. Arbejdsopgaver Tilskudsmuligheder Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk Side 1 Den nyvalgte bestyrelsen har på

Læs mere

27. 30. september 2012

27. 30. september 2012 Ballerupstjernens program for Frivilligdagene i Ballerup Social- og Integrationsministeriet har atter i år lagt op til afholdelse af Frivillig Fredag. Frivilligrådet under ministeriet har oprettet et sekretariat

Læs mere

Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2013/14. Velkommen til Juelsminde Badmintonklubs årlige generalforsamling.

Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2013/14. Velkommen til Juelsminde Badmintonklubs årlige generalforsamling. Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2013/14 Velkommen til Juelsminde Badmintonklubs årlige generalforsamling. Første punkt på dagsordenen er valg af dirigent, jeg vil gerne på bestyrelsens

Læs mere

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2015

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2015 Obbekær Forsamlingshus Formand Finn Vind 75 42 30 64 Kasserer Erik Bendtsen 51 58 60 39 Sekretær Bjarne Schmidt Philipp 22 96 55 55 Medlem Lis Thomsen 20 44 89 33 Medlem Bartina Swart 74 76 19 92 Udlejning

Læs mere

JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES!

JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES! PROGRAM For dit nærmiljø i 2014 Gundersted Borgerforening Michael, Sanne, Svend Erik, Ulrik og Åse JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES! KOM OG VÆR MED! 40 år - men ej fed og færdig! I år er det 40 år siden

Læs mere

Vi ønsker alle en glædelig jul Samt et godt nytår. Julehilsner alle de søde i Værestedet Liv.

Vi ønsker alle en glædelig jul Samt et godt nytår. Julehilsner alle de søde i Værestedet Liv. December 2016/ Januar 2017 Vi ønsker alle en glædelig jul Samt et godt nytår. Julehilsner alle de søde i Værestedet Liv. Årsplan 2017 for værestedet Liv 1. Møde i værestedet om kommende arrangementer

Læs mere

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541 60738720

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 16. juni 2014, kl. 16,30.

Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 16. juni 2014, kl. 16,30. Side 165/6 Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 16. juni 2014, kl. 16,30. I mødet deltog: Hans Bøyen Christensen, Nils Vinther, Gunnar Sørensen, Hans Jørgen Christensen, Aase Andersen, Arne

Læs mere

R ØRPOSTEN. Havesæson 2014...

R ØRPOSTEN. Havesæson 2014... R ØRPOSTEN Årgang 5 nummer 1 Forår 2014 Havesæson 2014..... Velkommen til en ny havesæson, som i år er startet rigtig godt, vi nyder sikkert alle de flotte forårsfarver i vore haver og netop nu de blomstrende

Læs mere

Generalforsamling 2014

Generalforsamling 2014 Generalforsamling 2014 DAGENS MATCH: (No. 1: 2 ks. Manneklubbolde/No. 2: 4 fl. vin/no. 3: 4 Manneklubtrøjer) No. 1: Allan Hansen, Mogens Lundh, Kaj Mortensen (31 point), Svend Skiby 103 point No. 2: Torben

Læs mere

Hilsen fra redaktionen

Hilsen fra redaktionen NYHEDSBLADET - for Klingstrupvænget & Rødegårdsvej Hilsen fra redaktionen Kære beboer, Du sidder nu med årets første udgave af vores nyhedsblad; rigtig mange gange velkommen. I dette nyhedsblad skal vi

Læs mere

HyllingeBy.dk. Lokalblad for Hyllinge og omegn, udgivet af Beboerforeningen i Hyllinge. Beboerforeningen holder ordinær generalforsamling

HyllingeBy.dk. Lokalblad for Hyllinge og omegn, udgivet af Beboerforeningen i Hyllinge. Beboerforeningen holder ordinær generalforsamling HyllingeBy.dk Lokalblad for Hyllinge og omegn, udgivet af Beboerforeningen i Hyllinge Kom til fællesspisning i Centergården Onsdag den 18. feb. kl. 18.00 Spisning er først til mølle Vi er glade for succesen

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 1. 2011 (1. januar - 30. april) KOMMENDE ARRANGEMENTER FASTELAVNSFEST TØSEFEST GENERALFORSAMLING VIRKSOMHEDSBESØG VANDHULSDAG SANKT HANS LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Vi har taget hul

Læs mere

Nyhedsbrev. Så er der forår på vej

Nyhedsbrev. Så er der forår på vej Nyhedsbrev Bredalsparkens Fritidscenter April 2012 Så er der forår på vej Man skulle ikke tro det, men foråret er på vej. Efter en lang vinter skulle du komme i din klub og se hvad vi har fundet på. Som

Læs mere

ROLFSTED IDRÆTSFORENING

ROLFSTED IDRÆTSFORENING ROLFSTED IDRÆTSFORENING PROGRAM FOR EFTERÅR OG VINTER 2015/2016 Efter sommerferien slår Rolfsted IF atter dørene op for en efterårs- og vintersæson, som byder på mange muligheder for sved på panden, fysiske

Læs mere

Dansk Firmaidrætsforbund. DM i Bordtennis 2012. Stævneprogram

Dansk Firmaidrætsforbund. DM i Bordtennis 2012. Stævneprogram Dansk Firmaidrætsforbund DM i Bordtennis 2012 Stævneprogram Velkommen til Aalborg Jeg er glad for endnu engang at kunne byde velkommen til et DM her i Aalborg denne gang i Bordtennis. Det er altid en oplevelse

Læs mere

Der indkaldes hermed til generalforsamling i Dansk XL CC

Der indkaldes hermed til generalforsamling i Dansk XL CC FORTY INFO? --- generalforsamling Medlem af Dansk Cricket-Forbund siden 1963 Kære medlem af Dansk XL Cricket Club 17.september 2015 Der indkaldes hermed til generalforsamling i Dansk XL CC lørdag den 10.oktober

Læs mere

Søndervang nyt. Efterår 2008. H/F Søndervang Kongelundsvej 211 2770 Kastrup www.sondervang.info

Søndervang nyt. Efterår 2008. H/F Søndervang Kongelundsvej 211 2770 Kastrup www.sondervang.info Søndervang nyt Efterår 2008 H/F Søndervang Kongelundsvej 211 2770 Kastrup www.sondervang.info Kære medlemmer August 2008 På generalforsamlingen lovede bestyrelsen at undersøge muligheden for, at de enkelte

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Østmøn Lokalråd d. 20. november 2012 hos Torben Nielsen.

Bestyrelsesmøde i Østmøn Lokalråd d. 20. november 2012 hos Torben Nielsen. 1 jsc Nørreby, d. 21. november 2012 Bestyrelsesmøde i Østmøn Lokalråd d. 20. november 2012 hos Torben Nielsen. Deltagere: Torben Nielsen, Jens Haubroe, Martha Torgard Joensen, Ole Jon Ørnum, Anne Gejl

Læs mere

Frederiksværk Fodbold Klub - FFK 2004

Frederiksværk Fodbold Klub - FFK 2004 Vedr. Referat af bestyrelsesmødet den 12. august Fraværende: Gitte 1. Godkendelse af dagsorden. Godkendt. 22. august 13 2. Orientering ved formanden. Kim Tønder (KT) fortalte, at de 4 fodboldklubber var

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

Generalforsamling i TIF onsdag den 3. marts kl. 19.30. Håndbold, (volley) hovedbestyrelsen. Regnskabet fremlægges. Alle er velkomne!

Generalforsamling i TIF onsdag den 3. marts kl. 19.30. Håndbold, (volley) hovedbestyrelsen. Regnskabet fremlægges. Alle er velkomne! MØDEREFERAT Mødedeltagere Jepsen Carsten Holm Bodil Andersen Kristian Møller Klaus Thøstesen Jonna Bjerregaard Fraværende Frank Jepsen Kopi Deltagerne, Frank Jepsen Sted Bodil Andersen, Nygade 10 Mødedato

Læs mere

Greve Boligselskab Afdelingsbestyrelsen i Tjur - Tejstgården Afd. 11.

Greve Boligselskab Afdelingsbestyrelsen i Tjur - Tejstgården Afd. 11. Indkaldelse til Tjur- Tejstgårdens afdelingsbestyrelsesmøde nr. 245 Torsdag den 13. oktober 2016 kl. 18.30 i bestyrelseslokalet, Sendt til: Formand: Svend Aage Larsen (SL) Næstformand: Birgit Elouni (BE)

Læs mere

Næste Aadum Nyt udkommer i uge 39. Sidste frist for aflevering: FREDAG D. 18/9-15 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035,

Næste Aadum Nyt udkommer i uge 39. Sidste frist for aflevering: FREDAG D. 18/9-15 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035, Næste Aadum Nyt udkommer i uge 39. Sidste frist for aflevering: FREDAG D. 18/9-15 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035, djvestergaard@bbsyd.dk Aadum Husholdningsforening HUSK!!!! HØSTMARKED

Læs mere

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG SUPERVETERANERNE NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG 6 Så gik den første halvdel af sæsonen, og det er blevet til flere nederlag end sejre, men en stigende formkurve fortæller os, at vi i efteråret helt sikkert vil

Læs mere

En god sæsonstart. Inspirationsfolder

En god sæsonstart. Inspirationsfolder En god sæsonstart Inspirationsfolder Indholdsfortegnelse FORORD 2 HUSKELISTE 4 Hvilke målgrupper har vi fokus på? 5 Hvilke hold tilbyder vi i næste sæson? 5 Har vi styr på alle træningstider? 6 Har vi

Læs mere

Menighedsrådsmøde. Dagsorden. Ad pkt. 1. Pkt. 1. Holbæk den. 9. april 2013. 1. Der indkaldes herved til

Menighedsrådsmøde. Dagsorden. Ad pkt. 1. Pkt. 1. Holbæk den. 9. april 2013. 1. Der indkaldes herved til Holbæk den. 9. april 2013. 1 Der indkaldes herved til Menighedsrådsmøde Tirsdag den 9. april 2013 kl. 19.00 Referat. Fraværende med afbud; Nana Schiøtt Hansen Ole Frank Jørgensen Vita Fischer Afholdes

Læs mere

DM på toppen 2014 DEN DANSKE BILLARD UNION OG SKAGEN BILLARD KLUB. Byder velkommen til DM i keglebillard for mænd og kvinder

DM på toppen 2014 DEN DANSKE BILLARD UNION OG SKAGEN BILLARD KLUB. Byder velkommen til DM i keglebillard for mænd og kvinder DM på toppen 2014 DEN DANSKE BILLARD UNION OG SKAGEN BILLARD KLUB Byder velkommen til DM i keglebillard for mænd og kvinder FREDAG DEN 4. APRIL KL. 10.30 LØRDAG DEN 5. APRIL KL. 09.00 SØNDAG DEN 6. APRIL

Læs mere

Referat fra møde i Handicaprådet Torsdag, den 16. juni 2016 kl Rådhuset, mødelokale 1, 3. etage. Deltagere:

Referat fra møde i Handicaprådet Torsdag, den 16. juni 2016 kl Rådhuset, mødelokale 1, 3. etage. Deltagere: Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 23. juni 2016 Sagsbehandler Helle Bruhn Telefon direkte 76 16 92 58 Sags id. 16/922 Referat fra møde i Handicaprådet Torsdag, den 16. juni 2016 kl. 15.00-17.00 Rådhuset,

Læs mere

FESTUGE 23. Vinkel Stadion Vinkelvej 219

FESTUGE 23. Vinkel Stadion Vinkelvej 219 FESTUGE 23 Vinkel Stadion Vinkelvej 219 5. juni 9. juni 2012 2 Tirsdag 5. juni (Grundlovsdag) Kl.14:30 SVIF motionsløb Der er start fra Vinkel Stadion. Rute på ca. 7 km. Rute på ca. 4 km. (børneløb) Deltagerprisen:

Læs mere

Dansk Politiidrætsforbund. Danske Politimesterskaber i. Arrangør: Skydeudvalget DPIF. Skydning. den 18. & 19. juni 2013

Dansk Politiidrætsforbund. Danske Politimesterskaber i. Arrangør: Skydeudvalget DPIF. Skydning. den 18. & 19. juni 2013 Dansk Politiidrætsforbund Danske Politimesterskaber i Skydning den 18. & 19. juni 2013 Arrangør: Skydeudvalget DPIF Kære kolleger På vegne af DPIF.s skydeudvalg glæder det mig at kunne byde velkommen til

Læs mere

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG Broarbejde Det store projekt skrider godt frem og de nye flydebroer ligger allerede og flyder i havnen. Ikke på den rigtige plads men vi kan da se

Læs mere

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 Frivillighedsformidlingen Aagade 26, Gudumholm, 9280 Storvorde Tlf.: 98 31 69 99 E-mail: formidling@mail.tele.dk Web: www.frivillighedsformidlingen.dk

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com Fællesmøde Torsdag den 30. januar kl. 14.00 på Hjemmet. Brunhilde Sørensen fortæller om sin flugt som 5-årig fra Østpreussen i 1945. Se Medborgerklubbens annonce.

Læs mere

Den selvejende institution. Hattehuset. Kasketten 2 4 klasse Hattehuset 5 7 klasse

Den selvejende institution. Hattehuset. Kasketten 2 4 klasse Hattehuset 5 7 klasse Hvad er Kasketten og Hattehuset: Den selvejende institution Hattehuset Kasketten 2 4 klasse Hattehuset 5 7 klasse Stedet hvor du kan komme efter skoletid. Hygge dig med dine kammerater. Finde nye kammerater.

Læs mere

JK JUNI. Ons. 3. Hyggeaften Fre. 5. LUKKET. Ons. 10. Hemmelig Afslutning JK, 7 klasser (husk tilmelding) Fre. 12. Casinoaften

JK JUNI. Ons. 3. Hyggeaften Fre. 5. LUKKET. Ons. 10. Hemmelig Afslutning JK, 7 klasser (husk tilmelding) Fre. 12. Casinoaften JK JUNI Ons. 3. Hyggeaften Fre. 5. LUKKET Ons. 10. Hemmelig Afslutning JK, 7 klasser (husk tilmelding) Fre. 12. Casinoaften Man. 15. Svømmehalstur til Køge (FK/JK) Vi mødes i Klubben kl. 14.45 (kontakt

Læs mere

Nyhedsbrev Elev Skole juni 2015

Nyhedsbrev Elev Skole juni 2015 Nyhedsbrev Elev Skole juni 2015 Til alle forældre med børn på Elev Skole. Vi kan så småt skimte sommerferien i det fjerne, men inden vi når dertil et længere nyhedsbrev med stort og småt fra Elev Skole.

Læs mere

September-Oktober 2009

September-Oktober 2009 September-Oktober 2009 Så er sommerlejr og sommerferie overstået, og vi er startet op på den nye sæson med en fantastisk opstart. Foran os ligger en masse onsdage med eventyr for store og små. Se alle

Læs mere

Danske Politimesterskaber i Badminton

Danske Politimesterskaber i Badminton Danske Politimesterskaber i Badminton 16. & 17. februar 2009 Arrangør: Roskilde Politi Idrætsforening Hjertelig velkommen til de forhåbentlig mange deltagere i Danske Politi Mesterskaber i badminton 2009

Læs mere

Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 11. maj 2015, kl. 16.30

Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 11. maj 2015, kl. 16.30 Side 1/5 Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 11. maj 2015, kl. 16.30 I mødet deltog: Hans Bøyen Christensen Nils Vinther Michael Jørgensen Henny Rasmussen Gunnar Sørensen Leo Kristensen Aase

Læs mere

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst Årets Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni Læs om Årets karneval 3.klasse på koloni Legefidusen i hesteskoen 2.klasses overnatning i dus BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens

Læs mere

Referat af generalforsamling i Ørslev Lokalråd 29-01-2013. Der var fremmødt 19 borgere foruden bestyrelsen.

Referat af generalforsamling i Ørslev Lokalråd 29-01-2013. Der var fremmødt 19 borgere foruden bestyrelsen. Referat af generalforsamling i Ørslev Lokalråd 29-01-2013. Der var fremmødt 19 borgere foruden bestyrelsen. 1. Valg af stemmetællere blev Mette Laursen og Klaus Andersen. 2. Valg af dirigent blev Karl

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

Børne- og ungeklub/næstformand i KIF

Børne- og ungeklub/næstformand i KIF Bestyrelsesmøde KIF d. 23-4-2013 Punkt. 1 Til stede var: Tut Feveile Brigitte Kjeldstrøm Sigrid Andersen Tina Quaade Per Vanmann Suzanne Tone Hansen Karina Nielsen Rene Rasmussen Konni Brandt Jesper Skjold

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Fodboldudvalg 3. Kampfordeler 3. Oversigt fodboldhold og træningstider 4. Nøgler 5. Spillerlister 5.

Indholdsfortegnelse. Fodboldudvalg 3. Kampfordeler 3. Oversigt fodboldhold og træningstider 4. Nøgler 5. Spillerlister 5. Hals Forenede Sportsklubber Fodbold Trænerhåndbog Tilhører: 1 Indholdsfortegnelse Fodboldudvalg 3 Kampfordeler 3 Oversigt fodboldhold og træningstider 4 Nøgler 5 Spillerlister 5 Kontingent 5 Sæsonopstart

Læs mere

SIF NYT 15. årgang August 2015 AKTIVITETSBLAD

SIF NYT 15. årgang August 2015 AKTIVITETSBLAD SIF NYT 15. årgang August 2015 AKTIVITETSBLAD NYTTIGE ADRESSER Afdelingsformænd: Badminton Henrik Lauritsen Blindekildevej 98 4200 Slagelse Tlf. 51 37 79 30 hlaurits@mail.dk Bordtennis Michael Jensen Sørbyparkvej

Læs mere

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Om at være frivillig I Zions sogn vil vi gerne, at kirken er en levende og aktiv kirke. Derfor tilbyder vi mange forskellige aktiviteter.

Læs mere

Håndbold. Kampprogram 2010-2011

Håndbold. Kampprogram 2010-2011 Der er også en annonceplads til din virksomhed - pris 800 kr. Kontakt Bente A. Nielsen På tlf. 74 69 31 50 eller bente.nielsen@arvidnilsson.com Håndbold Hovedsponsorer for RIF håndbold: Kampprogram 2010-2011

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior 60 liggende 4. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1876,9 10 7505,5 40 2 Kolding 1 1842,3 4 7412,0 24 3 DSB/ASF 1 1846,9 6 5565,8 22 4 Viborg 1 1850,6 8 7394,9 18 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1819,9 0 7351,8

Læs mere

Ullerup Bæk Skolen - Ingen af os er så god, som vi er når vi er sammen! v. Jan Th. Voss. Kære elever, forældre og medarbejdere.

Ullerup Bæk Skolen - Ingen af os er så god, som vi er når vi er sammen! v. Jan Th. Voss. Kære elever, forældre og medarbejdere. 1 Ullerup Bæk Skolen - Årgang 1, Nummer 4 November Leder Ingen af os er så god, som vi er når vi er sammen! v. Jan Th. Voss Kære elever, forældre og medarbejdere. Efteråret har lagt sig ind over Danmark

Læs mere

Lysglimt Himmelev gl Præstegård

Lysglimt Himmelev gl Præstegård Lysglimt Himmelev gl Præstegård 10. årgang nr. 56 maj juni 2013 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Susan Salomonsen, Aktivitetsmedarbejder Avisen udkommer

Læs mere

Kære spillere og forældre til Konkurrence (niveau 2) Træningstider

Kære spillere og forældre til Konkurrence (niveau 2) Træningstider Holte, den 3. august 2014 I dette nummer 1 Træningstider 2 Fysisk træning 2 Træningslejr for hold 1 og 2 2 OBS Vigtige tilladelser 3 Kontingent 3 Holdturnering 4 Individuelle turneringer Kære spillere

Læs mere

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering.

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. Horsens d. 27.6.2014 Referat af bestyrelsesmøde den 16.juni 2014 Fra klokken 19.00 til 21.30 På Sundbakken 10 Deltagere :Svend Smedegaard, Carl Erik Carlsen, Henrik Frederiksen, Ole Harby, Anne Skjerning,

Læs mere

Vi takker alle vore annoncører for sponsorstøtte til Tikøb Jagtforening

Vi takker alle vore annoncører for sponsorstøtte til Tikøb Jagtforening RÆVEN JANUAR 2013 Indhold Bestyrelsen side 3 Udvalg side 4 Indkaldelse til generalforsamling side 5 Forslag til vedtægtsændringer side 6 Formanden har ordet side 7 Gravreparation / ny grav side 8 Gravreparation/ny

Læs mere

8628 0115 kim@mikkelsen.mail.dk Aktiviteter og ad hoc Christian Thomsen storogfarlig@gmail.com 3059 2671

8628 0115 kim@mikkelsen.mail.dk Aktiviteter og ad hoc Christian Thomsen storogfarlig@gmail.com 3059 2671 Ormslevs Borgerforenings Nyhedsbrev April 2012 1. Konstituering af ny bestyrelse 2. Nyhedsbrev 3. Den nye hjemmeside 4. Aktiviteter i nær fremtid 5. Aktiviteter - nye 6. Offentlig trafik Re 1: Konstituering

Læs mere

Krejbjerg - Nyt September 2015

Krejbjerg - Nyt September 2015 Krejbjerg - Nyt September 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn HØSTFEST Lørdag, den 19. september kl. 19.00 holdes årets høstfest i Krejbjerg Forsamlingshus. I år prøver vi at gøre det på

Læs mere

Maj og juni 2011. Ta med en tur på BAKKEN - - for nu er foråret kommet. Krumtap Nyt er for medlemmer, personale og andre med interesse for Krumtappen

Maj og juni 2011. Ta med en tur på BAKKEN - - for nu er foråret kommet. Krumtap Nyt er for medlemmer, personale og andre med interesse for Krumtappen Maj og juni 2011 Krumtap Nyt er for medlemmer, personale og andre med interesse for Krumtappen Ta med en tur på BAKKEN - Ishøj - for nu er foråret kommet Adresse: Krumtappen Østerhøj Bygade 48 2750 Ballerup

Læs mere

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning 1 Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning Velkomst: Velkommen til generalforsamling her i HGC- Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 13. ordinære generalforsamling.

Læs mere

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU 26. ÅRGANG 2012 1 Marts April 2012 MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU REDAKTØR: AASE RASMUSSEN michael.aase@email.dk Har du indlæg eller kommentarer til klubbladet er du velkommen til at skrive til ovennævnte

Læs mere

Dagsorden til bestyrelsesmøde onsdag den 15. juni 2011 kl. 17 på O Learys

Dagsorden til bestyrelsesmøde onsdag den 15. juni 2011 kl. 17 på O Learys PI Fodbold Ishøj d. 19.06.2011 Dagsorden til bestyrelsesmøde onsdag den 15. juni 2011 kl. 17 på O Learys 1: Kåringer for sæsonen 2010-2011 2: Godkendelse af sidste referat 3: Nyt fra formanden 4: Nyt fra

Læs mere