FORENKLET PROSPEKT. Marts 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORENKLET PROSPEKT. Marts 2010"

Transkript

1 Investeringsselskab i henhold til luxembourgsk lov med variabel kapital og flere investeringsafdelinger FORENKLET PROSPEKT Marts 2010 Nærværende forenklede prospekt indeholder en sammenfatning af de vigtigste oplysninger om SYDBANK PEERLESS, SICAV (i det følgende kaldet selskabet ). Potentielle investorer bør læse det fuldstændige prospekt (den seneste udgave fra marts 2010). Detaljer om selskabets aktiver og dets investeringsafdelinger fremgår af det seneste årsregnskab og halvårsregnskab. Investorernes rettigheder og pligter og deres juridiske stilling i forhold til selskabet er fastlagt i det fuldstændige prospekt. Nærværende forenklede prospekt er udelukkende beregnet til brug i forbindelse med de af selskabets andele, der udbydes og handles i offentligt udbud i eller fra Schweiz, og vedrører således kun de investeringsafdelinger, der er godkendt i Schweiz. Opfyldelsessted og værneting i forbindelse med andele udbudt i eller fra Schweiz er repræsentantens hjemsted i Schweiz. Der findes herudover yderligere en afdeling, som er godkendt af den luxembourgske tilsynsmyndighed Commission de Surveillance du Secteur Financier, men som ikke er beregnet på at blive handlet i offentligt udbud i og fra Schweiz. Yderligere oplysninger om selskabet og dets investeringsafdelinger, det fuldstændige prospekt, kopi af vedtægterne samt årsregnskaber og halvårsregnskaber kan rekvireres gratis hos repræsentanten i Schweiz på følgende adresse: Sydbank (Schweiz) AG Poststrasse 17 CH-9001 St. Gallen Telefon +41 (0) Telefax +41 (0)

2 1. Kort oversigt Selskabets navn og adresse SYDBANK PEERLESS, SICAV 69, route d Esch, L-1470 Luxembourg Stiftelsesdato/registreringsnr. 10. april 2006 / R.C.S. B Regnskabsår Retsform Tilsynsmyndighed 1. marts til 28. (eller 29.) februar Investeringsselskab (aktieselskab) med variabel kapital og flere investeringsafdelinger Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg Konform med UCITS III Nej 1) Promotor Sydbank (Schweiz) AG Poststrasse 17, CH-9001 St. Gallen Porteføljemanager Sydbank (Schweiz) AG Poststrasse 17, CH-9001 St. Gallen Depotbank, betalingssted, ansvarlig for domicilering og administration, registrering og overførsler af beholdninger Uafhængigt revisionsselskab Repræsentant, betalingssted og salg i Schweiz Investeringsafdelinger godkendt til handel i offentligt udbud i og fra Schweiz 2) RBC Dexia Investor Services Bank S.A. 14, Porte de France L-4360 Esch-sur-Alzette KPMG Audit S.à.r.l. 31, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg Sydbank (Schweiz) AG Poststrasse 17, CH-9001 St. Gallen SYDBANK PEERLESS, SICAV CONSERVATIVE SYDBANK PEERLESS, SICAV STABLE SYDBANK PEERLESS, SICAV DYNAMIC 1) Selskabet er stiftet iht. del II i den luxembourgske lov af om institutter for kollektiv investering i værdipapirer (investeringsinstitutter). Der er således ikke tale om en EU-kompatibel kollektiv investering i værdipapirer jf. UCITS III. 2) Selskabet er én juridisk enhed. Over for tredjemand, specielt over for selskabets kreditorer, hæfter hver investeringsafdeling dog kun for de forpligtelser, der kan henføres den pågældende investeringsafdeling. 2. Oplysninger gældende for samtlige investeringsafdelinger Selskabets formål og generelle investeringspolitik Selskabets formål er på lang sigt at opnå et optimalt afkast for de enkelte investeringsafdelinger under hensyntagen til markedsudviklingen samt de i prospktet fastlagte retningslinier. Selskabet påtager sig en kontrolleret risiko og har en aktiv tilgang til porteføljeforvaltningen. Mindst 50 % af de enkelte investeringsafdelingers nettoformue vil til enhver tid være investeret i andre investeringsforeninger/afdelinger (i det følgende kaldet målfonde ), som i henhold til deres investeringspolitik investerer i obligationer, aktier, pengemarkedsinstrumenter og derivater. Selskabets enkelte investeringsafdelinger er således såkaldte fund of funds. Kommentar vedrørende risiko Værdien af investeringerne kan stige eller falde og det afledte afkast kan således både være postivt og negativt. Der er ingen garanti for, at investeringsafdelings fastsatte mål rent faktisk nås eller at aktivet oplever en positiv værdiudviklingen. Ved indløsning af andele er det således muligt, at investor realiserer et negativt afkast. Anvendelse af indtjening i afdelingerne Indtjeningen i de enkelte investeringsafdelinger bliver geninvesteret i disse (akkumulerende). Udbytter udloddes således ikke. Skat Investeringsafdelingerne er af Storhertugdømmet Luxembourg pålagt en årlig skat på 0,05 % (taxe d abonnement). Der skal dog ikke betales skat af den del af formuen, som er investeret i andre luxembourgske målfonde, såfremt disse selv er skattepligtige i Luxembourg. Selskabet er oprettet i henhold til del II i den luxembourgske lov af om institutter for kollektiv investering i værdipapirer (investeringsinstitutter). Realiserede renteindtægter som følge af hel eller delvis indløsning samt ombytning af andele, er ikke underlagt det europæiske direktiv 2003/48/EF om beskatning af renteindtægter (den såkaldte EUrentebeskatning). De skattemæssige konsekvenser for den enkelte investor er afhængig af love og praksis i landet hvor investor er statsborger, har bopæl eller har taget midlertidigt ophold, samt af investors personlige forhold. Det anbefales, at potentielle investorer indhenter omfattende oplysninger om de mulige skattemæssige konsekvenser og om nødvendigt lader sig rådgive SYDBANK PEERLESS, SICAV Forenklet prospekt for Schweiz Marts 2010 Side 2 af 6

3 herom. Selskabets omkostninger Selskabet bærer stiftelses-, markedsførings- og driftsomkostninger. Disse omkostninger indeholder (følgende liste er ikke udtømmende) honorarer til porteføljemanageren, depotbanken og revisor samt juridisk rådgivning, den luxembourgske skat (taxe d abonnement) samt andre afgifter og skatter. Endvidere er gebyrer til tilsynsmyndighederne i de lande, hvor andelene markedsføres, samt udgifter til markedsføring og offentliggørelse i pressen omfattet. Det maksimale honorar til porteføljemanageren samt de samlede omkostninger, som løbende debiteres den enkelte afdeling (TER = Total Expense Ratio) forefindes under punkt 3 i nærværende dokument. TER udtrykker ex post summen af samtlige omkostninger som en procent af de gennemsnitlige nettoaktiver i afdelingerne. Nøgletallet indeholder foruden et honorar til porteføljemanageren også depotomkostningerne og omkostninger forbundet med den løbende administration (driftsomkostninger). Da afdelingerne investerer i andre målfonde, som udbydes og/eller bliver forvaltet af andre selskaber, skal der tages højde for, at der ud over de omkostninger, der fratrækkes de forskellige afdelinger i henhold til retningslinierne i prospektet, også opstår omkostninger i forbindelse med handel, forvaltning og administration af målfondene. Dette kan medføre, at omkostninger for ydelser, der af natur er identiske, fratrækkes to gange. Selskabet vil dog ikke investere i målfonde, som selv skal betale en forvaltningshonorar på over 3 %. Foruden TER offentliggøres der også en syntetisk TER. Dette nøgletal tager hensyn til effekten af de omkostninger, der fratrækkes to gange, da det indeholder pro-rata TER for hver enkelt målfond. Meddelelser vedrørende selskabet eller dets afdelinger offentliggøres i Luxembourg i Mémorial C. Køb og salg af andele Hver bankdag indtil kl (luxembourgsk tid) kan man købe, indløse eller ombytte andele i afdelingerne hos depotbanken og administrationsselskabet i Luxembourg eller hos repræsentanten i Schweiz. Ordrer, modtaget efter dette tidspunkt, effektueres først den følgende værdiansættelsesdag. Det pågældende tegningsbeløb skal senest 3 bankdage efter den gældende værdiansættelsesdag være modtaget af selskabet, ligesom provenu ved indløsning udbetales inden for 3 bankdage efter den gældende værdiansættelsesdag. Omkostninger for investor ved tegning, ombytning og indløsning I forbindelse med tegning kan salgspartneren opkræve et emissionstillæg på maksimalt 2 % af tegningsbeløbet. Ved ombytning til andele i selskabets andre afdelinger må der maksimalt opkræves en ombytningskommission på 1 %. Der opkræves ikke gebyr ved indløsning. 3. Oplysninger om de enkelte afdelinger Efterfølgende fremgår de vigtigste oplysninger om de enkelte afdelinger. Beregning af indre værdi Den indre værdi (Net Asset Value; NAV) pr. andel beregnes hver bankdag af depotbanken og administrationsselskabet i Luxembourg. Offentliggørelse af priser og prospektændringer Den senest beregnede indre værdi offentliggøres dagligt på med oplysningen exklusive kommission og forefindes endvidere på eller på Meddelelser vedrørende selskabet eller dets afdelinger offentliggøres i Schweiz i Schweizerisches Handelsamtsblatt (SHAB) og på SYDBANK PEERLESS, SICAV Forenklet prospekt for Schweiz Marts 2010 Side 3 af 6

4 Den typiske investor Afdelingen egner sig specielt for investorer, som kun er begrænset fortrolig med de finansielle markeder. Den typiske investor betragter afdelingen som et opsparingsprodukt og har en risikotolerance, som ligger under middel. Afdelingen henvender sig til investorer, som har en lav risiko-afkast profil. Om afdelingen Valuta EUR Emissionsdato (første NAV) ISIN LU Målsætning og investeringspolitik Strategien for afdelingen SYDBANK PEERLESS, SICAV CONVERVATIVE er at beskytte investorernes midler og at opnå et rimeligt afkast af investeringerne. Mellem 75 % og 95 % af formuen investeres i obligationsfonde, op til 20 % investeres i aktiefonde og maksimalt 25 % investeres i pengemarkedsinstrumenter eller pengemarkedsfonde. Endvidere kan op til 10 % af formuen investeres i målfonde (såvel af den åbne som den lukkede type), der forfølger alternative investeringsstrategier. Afdelingen kan kun gøre brug af særlige investeringsteknikker og finansielle instrumenter med henblik på afdækning af åbne positioner. Afdelingens investeringsstrategi er defensiv og der tilstræbes et moderat risikoniveau. Risikoprofil I henhold til investeringspolitikken investeres der i en række obligations- og aktiefonde samt pengemarkedsinstrumenter (i det følgende kaldet målfonde ), som kan foretage investeringer på globalt plan. Grundet markeds- og renterisiko følger målfondenes udvikling den generelle udvikling på aktie- eller obligationsmarkederne, hvor disse investerer. Målfondene er undelagt en række lovmæssige krav om spredning, hvilket er ensbetydende med en meget bredt diversificeret portefølje. Da der investeres globalt i forskellige valutaer, kan valutakursbevægelser påvirke afdelingens værditiudvikling. Med den ovennævnte investeringspolitik er der tale om en afdeling med en forholdsvis ringe risiko. Historisk værdiudvikling Afkast pr (i %), NAV = 94,23 3 måneder 6 måneder 1 år 3 år Siden etablering 0,72 2,93 16,35-7,30-5,77 Afkast pr. kalenderår (i %) 2006 (siden ) ,57-2,45-16,64 14,06 Kilde: Indre værdi beregnes og publiceres af RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Luxembourg. Vigtigt: Afkastene er angivet i EUR. Den hidtidige værditilvækst er ingen indikator for den løbende eller fremtidige værditilvækst. De angivne afkast tager ikke hensyn til skatter, afgifter eller emissionsgebyrer, som skal betales af investor. Nøgletal Max. administrationsgebyr (p.a.) til porteføljemanager 1) 0,95 % Omkostningsprocent (TER) 2) 1,17 % Omsætningshastighed (PTR) 2) 237,49 % Syntetisk TER 3) 2,26 % 1) Satsen 0,95 % er gyldig med virkning fra Indtil gælder satsen 0,75 %. Ved beholdninger i målfonde, som direkte eller indirekte forvaltes af porteføljemanageren selv eller af et selskab, som porteføljemanageren er forbundet med, opkræves et reduceret administrationsgebyr på maksimalt 0,25 %. Ethvert vederlag, kompensationer, prisafslag eller andre finansielle fordele, som porteføljemanageren modtager for investeringer foretaget på vegne af selskabet, godskrives ubeskåret selskabets eller afdelingens formue med virkning fra Ud af sin andel kan porteføljemanageren betale et vederlag til institutionelle investorer, som ud fra en økonomisk betragtning har investeret i andelene på vegne tredjemand. Således kan formueforvalteren ud af sin andel betale et vederlag til bestemte salgsagenter og partnere. 2) Beregnet for perioden til ) Den senest opgjorte TER for målfondene vægtet i henhold til deres andel af afdelingens nettoformue pr plus afdelingens TER. SYDBANK PEERLESS, SICAV Forenklet prospekt for Schweiz Marts 2010 Side 4 af 6

5 Den typiske investor Afdelingen egner sig for investorer, som tilstræber et lavt til middel risikoafkast-forhold og som har en investerinshorisont på 2-5 år. Om afdelingen Valuta EUR Emissionsdato (første NAV) ISIN LU Målsætning og investeringspolitik Strategien for afdelingen SYDBANK PEERLESS, SICAV STABLE er at beskytte investorernes midler og at opnå et rimeligt afkast af investeringerne. Mellem 60 % og 80 % af formuen investeres i obligationsfonde, op til 35 % investeres i aktiefonde og maksimalt 40 % investeres i pengemarkedsinstrumenter eller pengemarkedsfonde. Endvidere kan op til 10 % af formuen investeres i målfonde (såvel af den åbne som den lukkede type), der forfølger alternative investeringsstrategier. Afdelingen kan kun gøre brug af særlige investeringsteknikker og finansielle instrumenter med henblik på afdækning af åbne positioner. Afdelingens investeringsstrategi er balanceret og der tilstræbes et moderat risikoniveau med tilsvarende afkastforventninger. Risikoprofil I henhold til investeringspolitikken investeres der i en række obligations- og aktiefonde samt pengemarkedsinstrumenter (i det følgende kaldet målfonde ), som kan foretage investeringer på globalt plan. Grundet markeds- og renterisiko følger målfondenes udvikling den generelle udvikling på aktie- eller obligationsmarkederne, hvor disse investerer. Målfondene er undelagt en række lovmæssige krav om spredning, hvilket er ensbetydende med en meget bredt diversificeret portefølje. Da der investeres globalt i forskellige valutaer, kan valutakursbevægelser påvirke afdelingens værditiudvikling. Med den ovennævnte investeringspolitik er der tale om en afdeling med lav til middel risiko. Historisk værdiudvikling Afkast pr (i %), NAV = 88,60 3 måneder 6 måneder 1 år 3 år Siden etablering 2,67 4,84 27,65-12,16-11,40 Afkast pr. kalenderår (i %) 2006 (siden ) ,18-0,75-29,17 25,74 Kilde: Indre værdi beregnes og publiceres af RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Luxembourg. Vigtigt: Afkastene er angivet i EUR. Den hidtidige værditilvækst er ingen indikator for den løbende eller fremtidige værditilvækst. De angivne afkast tager ikke hensyn til skatter, afgifter eller emissionsgebyrer, som skal betales af investor. Nøgletal Max. administrationsgebyr (p.a.) til porteføljemanager 1) 1,15 % Omkostningsprocent (TER) 2) 1,27 % Omsætningshastighed (PTR) 2) 207,48 % Syntetisk TER 3) 2,55 % 1) Satsen 1,15 % er gyldig med virkning fra Indtil gælder satsen 0,75 %. Ved beholdninger i målfonde, som direkte eller indirekte forvaltes af porteføljemanageren selv eller af et selskab, som porteføljemanageren er forbundet med, opkræves et reduceret administrationsgebyr på maksimalt 0,25 %. Ethvert vederlag, kompensationer, prisafslag eller andre finansielle fordele, som porteføljemanageren modtager for investeringer foretaget på vegne af selskabet, godskrives ubeskåret selskabets eller afdelingens formue med virkning fra Ud af sin andel kan porteføljemanageren betale et vederlag til institutionelle investorer, som ud fra en økonomisk betragtning har investeret i andelene på vegne tredjemand. Således kan formueforvalteren ud af sin andel betale et vederlag til bestemte salgsagenter og partnere. 2) Beregnet for perioden til ) Den senest opgjorte TER for målfondene vægtet i henhold til deres andel af afdelingens nettoformue pr plus afdelingens TER. SYDBANK PEERLESS, SICAV Forenklet prospekt for Schweiz Marts 2010 Side 5 af 6

6 Den typiske investor Afdelingen egner sig for risikovillige investorer, der tilstræber en langsigtet værditilvækst og et afkast, der ligger over middel. Investorerne bør have en investeringshorisont 3-6 år. Om afdelingen Valuta EUR Emissionsdato (første NAV) ISIN LU Målsætning og investeringspolitik Strategien for afdelingen SYDBANK PEERLESS, SICAV DYNAMIC er at beskytte investorernes midler og at opnå et rimeligt afkast af investeringerne. Mellem 30 % og 50 % af formuen investeres i obligationsfonde, op til 65 % investeres i aktiefonde og maksimalt 70 % investeres i pengemarkedsinstrumenter eller pengemarkedsfonde. Endvidere kan op til 10 % af formuen investeres i målfonde (såvel af den åbne som den lukkede type), der forfølger alternative investeringsstrategier. Afdelingen kan kun gøre brug af særlige investeringsteknikker og finansielle instrumenter med henblik på afdækning af åbne positioner. Afdelingens investeringsstrategi er dynamisk og der tilstræbes et balanceret risikoniveau og et tilsvarende attraktivt afkast. Risikoprofil I henhold til investeringspolitikken investeres der i en række obligations- og aktiefonde samt pengemarkedsinstrumenter (i det følgende kaldet målfonde ), som kan foretage investeringer på globalt plan. Grundet markeds- og renterisiko følger målfondenes udvikling den generelle udvikling på aktie- eller obligationsmarkederne, hvor disse investerer. Målfondene er undelagt en række lovmæssige krav om spredning, hvilket er ensbetydende med en meget bredt diversificeret portefølje. Da der investeres globalt i forskellige valutaer, kan valutakursbevægelser påvirke afdelingens værditiudvikling. Med den ovennævnte investeringspolitik er der tale om en afdeling med en middel risiko. Historisk værdiudvikling Afkast pr (i %), NAV = 75,81 3 måneder 6 måneder 1 år 3 år Siden etablering 3,33 7,12 35,93-23,28-24,19 Afkast pr. kalenderår (i %) 2006 (siden ) ,46 0,12-42,36 35,10 Kilde: Indre værdi beregnes og publiceres af RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Luxembourg. Vigtigt: Afkastene er angivet i EUR. Den hidtidige værditilvækst er ingen indikator for den løbende eller fremtidige værditilvækst. De angivne afkast tager ikke hensyn til skatter, afgifter eller emissionsgebyrer, som skal betales af investor. Nøgletal Max. administrationsgebyr (p.a.) til porteføljemanager 1) 1,25 % Omkostningsprocent (TER) 2) 1,48 % Omsætningshastighed (PTR) 2) 200,68 % Syntetisk TER 3) 2,90 % 1) Satsen 1,25 % er gyldig med virkning fra Indtil gælder satsen 0,75 %. Ved beholdninger i målfonde, som direkte eller indirekte forvaltes af porteføljemanageren selv eller af et selskab, som porteføljemanageren er forbundet med, opkræves et reduceret administrationsgebyr på maksimalt 0,25 %. Ethvert vederlag, kompensationer, prisafslag eller andre finansielle fordele, som porteføljemanageren modtager for investeringer foretaget på vegne af selskabet, godskrives ubeskåret selskabets eller afdelingens formue med virkning fra Ud af sin andel kan porteføljemanageren betale et vederlag til institutionelle investorer, som ud fra en økonomisk betragtning har investeret i andelene på vegne tredjemand. Således kan formueforvalteren ud af sin andel betale et vederlag til bestemte salgsagenter og partnere. 2) Beregnet for perioden til ) Den senest opgjorte TER for målfondene vægtet i henhold til deres andel af afdelingens nettoformue pr plus afdelingens TER. SYDBANK PEERLESS, SICAV Forenklet prospekt for Schweiz Marts 2010 Side 6 af 6

JPMorgan Investment Funds - Japan Select Equity Fund ( afdelingen )

JPMorgan Investment Funds - Japan Select Equity Fund ( afdelingen ) JPMorgan Investment Funds - Japan Select Equity Fund ( afdelingen ) Forenklet prospekt april 2010 En underafdeling af JPMorgan Investment Funds ( selskabet ), der er et investeringsselskab med variabel

Læs mere

FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR INVESTERINGSFORENINGEN STRATEGI INVEST. Afdeling. Aktier

FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR INVESTERINGSFORENINGEN STRATEGI INVEST. Afdeling. Aktier FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR INVESTERINGSFORENINGEN STRATEGI INVEST Afdeling Aktier Februar 2015 INDHOLD 1. Oplysninger om foreningens forhold... 5 1.1. Foreningens og afdelingens navn... 5 1.2. Foreningens

Læs mere

DANSKE INVEST PCC LIMITED

DANSKE INVEST PCC LIMITED PROSPEKT dateret 28. juni 2012 Selskabets Bestyrelse, hvis medlemmers navne er anført under overskriften Bestyrelse på side 4, er kollektivt og hver for sig ansvarlige for rigtigheden af oplysningerne

Læs mere

FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR INVESTERINGSFORENINGEN STRATEGI INVEST. Afdeling. Obligationer

FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR INVESTERINGSFORENINGEN STRATEGI INVEST. Afdeling. Obligationer FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR INVESTERINGSFORENINGEN STRATEGI INVEST Afdeling Obligationer Juni 2015 INDHOLD 1. Oplysninger om foreningens forhold... 5 1.1. Foreningens og afdelingens navn... 5 1.2. Foreningens

Læs mere

Placeringsforeningen Investin

Placeringsforeningen Investin Placeringsforeningen Investin Saxo Invest Stabilt forbrug Prospekt Offentliggjort den 9. oktober 2012 Udsteders erklæring Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at

Læs mere

PROSPEKT FOR INVESTERINGSFORENINGEN FUNDAMENTAL INVEST

PROSPEKT FOR INVESTERINGSFORENINGEN FUNDAMENTAL INVEST PROSPEKT FOR INVESTERINGSFORENINGEN FUNDAMENTAL INVEST AUGUST 2015 Prospekt for Investeringsforeningen Fundamental Invest ANSVAR FOR PROSPEKTET Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt

Læs mere

3. maj 2012. Udtryk skrevet med stort begyndelsesbogstav skal have den samme betydning som i Prospektet.

3. maj 2012. Udtryk skrevet med stort begyndelsesbogstav skal have den samme betydning som i Prospektet. MULTI-STYLE, MULTI-MANAGER FUNDS P.L.C. en paraplyfond med ansvarsadskillelse mellem de underliggende fonde Forenklet Prospekt for The Global Real Estate Securities Fund 3. maj 2012 Dette Forenklede Prospekt

Læs mere

Hedge Markedsneutral Obligationer

Hedge Markedsneutral Obligationer Jyske Invest Hedge Markedsneutral Obligationer Vejen til et mere stabilt afkast Jyske Invest hedge Markedsneutral - obligationer Markedsneutrale obligationer vejen til et mere stabilt afkast Vejen til

Læs mere

Investeringsforeningen CPH Capital

Investeringsforeningen CPH Capital Investeringsforeningen CPH Capital Afdeling Globale Aktier - KL Afdeling Forbrugsaktier - KL Prospekt Offentliggjort den 4. september 2013 Udsteders erklæring Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet

Læs mere

Specialforeningen TRP-Invest

Specialforeningen TRP-Invest Specialforeningen TRP-Invest Afdeling Global High Yield Bonds Prospekt Offentliggjort den 12. december 2011 Udsteders erklæring Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige,

Læs mere

Prospekt for Investeringsforeningen Carnegie WorldWide/ Danske Aktier

Prospekt for Investeringsforeningen Carnegie WorldWide/ Danske Aktier Prospekt for Investeringsforeningen Carnegie WorldWide/ Danske Aktier Prospektet er offentliggjort den 26.august 2013. Investeringsforeningen Carnegie WorldWide/ Danske Aktier Ansvar Ansvar for prospektet

Læs mere

Fuldstændigt prospekt

Fuldstændigt prospekt FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR Hedgeforeningen Jyske Invest Jyske Invest April 2007 INDHOLD 1 FRASKRIVELSE AF ANSVAR...1 2 ANSVAR FOR PROSPEKT...2 3 ÆNDRINGSFORBEHOLD...3 4 FORENINGENS NAVN, ADRESSE OG REGISTRERINGSNUMMER...3

Læs mere

U.S. ALL CAP GROWTH FUND

U.S. ALL CAP GROWTH FUND U.S. ALL CAP GROWTH FUND en Afdeling i William Blair SICAV, et société d investissement à capital variable med bemyndigelse i henhold til Del I af Luxembourgs Lov af 17. december 2010 med eventuelle senere

Læs mere

FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR HEDGEFORENINGEN SYDINVEST. Afdeling. Aktie & ObligationsMix II

FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR HEDGEFORENINGEN SYDINVEST. Afdeling. Aktie & ObligationsMix II FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR HEDGEFORENINGEN SYDINVEST Afdeling Aktie & ObligationsMix II Februar 2008 INDHOLD Ansvar for Prospektet... 3 1. Oplysninger om foreningens forhold... 4 1.1. Foreningens og afdelingens

Læs mere

Prospekt for Investeringsforeningen Carnegie WorldWide/ Danske Aktier ekskl. udbytte for 2014

Prospekt for Investeringsforeningen Carnegie WorldWide/ Danske Aktier ekskl. udbytte for 2014 Prospekt for Investeringsforeningen Carnegie WorldWide/ Danske Aktier ekskl. udbytte for 2014 Prospektet er offentliggjort den 14. januar 2015. Investeringsforeningen Carnegie WorldWide/ Danske Aktier

Læs mere

Nielsen Global Value

Nielsen Global Value 1/20 Prospekt for Investeringsforeningen Nielsen Global Value Indbydelse til tegning af foreningsandele i Investeringsforeningen Nielsen Global Value, afdeling Nielsen Global Value. Ansvar for prospektet

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske obligationer

Hedgeforeningen HP. Danske obligationer Hedgeforeningen HP Danske obligationer Prospekt Offentliggjort den 3. september 2012 Tegningssted: HP Fondsmæglerselskab A/S Telefon: 33 15 00 34 Kronprinsessegade 18, 1. Sal Telefax: 33 37 90 79 Dk-1306

Læs mere

Investeringsforeningen Alm. Brand Invest. Forenklet fællesprospekt pr. 19. juni 2009 for afdelingerne

Investeringsforeningen Alm. Brand Invest. Forenklet fællesprospekt pr. 19. juni 2009 for afdelingerne Investeringsforeningen Alm. Brand Invest Forenklet fællesprospekt pr. 19. juni 2009 for afdelingerne Alm. Brand Invest, Mix Alm. Brand Invest, Aktier 0-100 Offentliggjort den 19. juni 2009 2 Side 1. Foreningen

Læs mere

TEGNINGSPROSPEKT. Investeringsforeningen BankInvest. Danmark Akkumulerende

TEGNINGSPROSPEKT. Investeringsforeningen BankInvest. Danmark Akkumulerende TEGNINGSPROSPEKT Investeringsforeningen BankInvest Danmark Akkumulerende 1 Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og ikke som følge af udeladelser

Læs mere

Vedtægter for Kapitalforeningen Formuepleje Merkur

Vedtægter for Kapitalforeningen Formuepleje Merkur Vedtægter for Kapitalforeningen Formuepleje Merkur Navn og hjemsted 1. Kapitalforeningens navn er Kapitalforeningen Formuepleje Merkur Stk. 2. Kapitalforeningens hjemsted er Aarhus Kommune. Formål 2. Kapitalforeningens

Læs mere

Tegningsprospekt Investeringsforeningen Wealth Invest

Tegningsprospekt Investeringsforeningen Wealth Invest Tegningsprospekt Investeringsforeningen Wealth Invest Secure Globale Aktier Ansvar for prospektet Vi erklærer herved 1) at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige og ikke som følge af udeladelser

Læs mere

(investeringsselskab domicileret i Luxembourg) december 2009

(investeringsselskab domicileret i Luxembourg) december 2009 Schroder Alternative Solutions Prospekt (investeringsselskab domicileret i Luxembourg) december 2009 Danmark Dette prospekt er ikke gyldigt, medmindre der vedlægges et tillæg, der er dateret februar 2011.

Læs mere

Prospekt. Hedgeforeningen Mermaid Nordic. af 20. august 2013 CVR NR. 30 80 75 45

Prospekt. Hedgeforeningen Mermaid Nordic. af 20. august 2013 CVR NR. 30 80 75 45 Prospekt af 20. august 2013 Hedgeforeningen Mermaid Nordic CVR NR. 30 80 75 45 Fuldstændigt prospekt for Hedgeforeningen Mermaid Nordic 1 Indledning Dette prospekt, der er udarbejdet på dansk, henvender

Læs mere

Investeringsforeningen Alm. Brand Invest. Fuldstændigt fællesprospekt pr. 19. december 2009 for obligationsafdelingerne

Investeringsforeningen Alm. Brand Invest. Fuldstændigt fællesprospekt pr. 19. december 2009 for obligationsafdelingerne Investeringsforeningen Alm. Brand Invest Fuldstændigt fællesprospekt pr. 19. december 2009 for obligationsafdelingerne Alm. Brand Invest, Obligationer Alm. Brand Invest, Obligationer Pension Alm. Brand

Læs mere

PROSPEKT. Investeringsforeningen Danske Invest, Afdeling Latinamerika Akkumulerende KL

PROSPEKT. Investeringsforeningen Danske Invest, Afdeling Latinamerika Akkumulerende KL PROSPEKT Investeringsforeningen Danske Invest, Afdeling Latinamerika Akkumulerende KL Afdelingen er opdelt i følgende andelsklasse(r): Latinamerika Acc. 4. december 2012 Ansvar for det prospekt for 3 Uafhængig

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN TEMA KAPITAL FULDSTÆNDIGT TEGNINGSPROSPEKT FOR AFDELING 2, NORDISKE AKTIER

INVESTERINGSFORENINGEN TEMA KAPITAL FULDSTÆNDIGT TEGNINGSPROSPEKT FOR AFDELING 2, NORDISKE AKTIER INVESTERINGSFORENINGEN TEMA KAPITAL FULDSTÆNDIGT TEGNINGSPROSPEKT FOR AFDELING 2, NORDISKE AKTIER FEBRUAR 2008 Forenklet tegningsprospekt for Investeringsforeningen TEMA Kapital ANSVAR FOR PROSPEKTET Vi

Læs mere

Kapitalforeningen BI Private Equity

Kapitalforeningen BI Private Equity Prospekt for Kapitalforeningen BI Private Equity 25. marts 2015 FORENINGEN Foreningens navn og adresse Kapitalforeningen BI Private Equity CVR-nr. 30 49 56 83 c/o BI Management A/S Sundkrogsgade 7 Postboks

Læs mere

Vedtægter. for. Hedgeforeningen Formuepleje Fokus

Vedtægter. for. Hedgeforeningen Formuepleje Fokus Vedtægter for Hedgeforeningen Formuepleje Fokus Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Hedgeforeningen Formuepleje Fokus. Stk. 2. Foreningen er en hedgeforening. Stk. 3. Foreningens hjemsted er Københavns

Læs mere

Prospekt. for. Investeringsforeningen Lån & Spar Invest

Prospekt. for. Investeringsforeningen Lån & Spar Invest Prospekt for Investeringsforeningen Lån & Spar Invest Juli 2015 Indholdsfortegnelse Side Ansvar for prospektet... 3 Foreningen... 4 1. Foreningens navn, adresse m.v.... 4 2. Formål... 4 3. Foreningens

Læs mere

Bestyrelsens fusionsplan og fusionsredegørelse. for fusion mellem

Bestyrelsens fusionsplan og fusionsredegørelse. for fusion mellem Bestyrelsens fusionsplan og fusionsredegørelse for fusion mellem INVESTERINGSFORENINGEN SEBinvest (CVR-nr.: 21 00 49 79) (FT-nr.: 11.107) AFDELING Korte Danske Obligationer (den ophørende enhed) (SE-nr.:

Læs mere