København den Jnr /LIB/ams. Til Folketingets Sundheds- og Forebyggelsesudvalg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "København den 24-02-2015 Jnr. 60-044/LIB/ams. Til Folketingets Sundheds- og Forebyggelsesudvalg"

Transkript

1 København den Jnr /LIB/ams Til Folketingets Sundheds- og Forebyggelsesudvalg Jordemoderforeningen har fulgt med i, og selv deltaget i, debatten om travlheden på Danmarks fødeafsnit, og således også ventet med interesse på Sundhedsministerens svar på spørgsmålene fra Liselott Blixt. Vi har desværre ikke fundet en overbevisende systematik i besvarelserne fra Ministeriet eller Sundhedsstyrelsen, og det har fået os til at kommentere de forhold, som springer i øjnene og som hindrer, at Sundhedsudvalget kan få et retvisende billede af forholdene. Spørgsmål nr Vil ministeren redegøre for, hvordan hhv. normeringen og den faktiske bemanding på hvert af landets fødeafdelinger har udviklet sig de seneste 10 år, fordelt på de enkelte medarbejdergrupper? Tidsafgrænsning Vi tager afgrænsningen ad notam, idet tallene for beskæftigede jordemødre og andet personale er tal, der kan findes - men afgrænsningen undgår dermed det forhold, at jordemodermanglen i 2007, 2008 og til dels 2009 blev afhjulpet med udbredt anvendelse af vikarer og udbredt brug af overarbejde, som i øvrigt siden er faldet væsentligt. Vikarerne (timelønnede og bureauvikarer) figurerede ikke som ansatte, men blev taget over driftsbudgettet. Blandt andet derfor ser det ud som om, antallet af jordemødre til selve fødselsbetjeningen er steget markant - men arbejdet blev før 2009/2010 dækket for en stor dels vedkommende uden for ansættelsesbudgettet. Således var der fødesteder, hvor der var procent vakante stillinger, og ved konflikten i 2008 var det kun muligt at opretholde et nødberedskab på ca. 50 procent af fødestederne med de fastansatte jordemødre, idet der ikke kan anvendes vikarer i et nødberedskab under en konflikt. Fødeafdelinger Danske Regioner har fundet det vanskeligt at lokalisere selve fødeafdelingerne. Man har bedt hver region identificere de 'afdelinger', hvor fødsler finder sted - og alligevel henviser man senere til, at jordemødre også er ansat på 'andre afdelinger end fødeafdelingerne'. Det Jordemoderforeningen Sankt Annæ Plads København K Telefon Fax

2 fremgår altså, at man veksler mellem at tale om fødeafdelinger som de specifikke afsnit, hvor fødsler finder sted, og fødeafdelinger som det samlede kompleks af obstetriske/jordemoderafsnit (svangreafsnit, fødeafsnit og barselafsnit og dertilhørende ambulatorier). Det gør det derfor vanskeligt at lokalisere selve fødeafsnittene og dermed skabe ensartethed i grundlag for tallene. Personaleafgrænsning Problematikken om hvor jordemødre arbejder, er viderearbejdet i graferne for arbejdskraft. Det er rigtigt, at der utvetydigt er kommet flere jordemødre på de samlede gynækologiskobstetriske AFDELINGER. Fordelt på mange typer AFSNIT. Men hvor de er tilknyttet, det er uigennemsigtigt. Tilsvarende er der ingen gennemsigtighed i forhold til antallet af sygeplejersker. På selve fødeafsnittene er der i henhold til vores oplysninger højest en håndfuld sygeplejersker på landsplan. Men på en række naboafsnit under den fælles paraply kan der være sygeplejersker, som kan kaldes som assistance til jordemødre ved behov på fødeafsnittene. Under denne overskrift nævnes, at jordemødre også er ansat på andre afdelinger end fødeafdelingerne. Det er helt uigennemskueligt hvilke konsekvenser, det har for beregningen i stigningen af antal jordemødre. I den daglige dialog med de gynækologisk-obstetriske afdelinger ved vi dog, at den stigning i antal jordemødre, som har været, er blevet ansat som erstatning for andre faggrupper, og primært udenfor selve fødeafsnittet (med andre ord indenfor svangre-, barsels- og ultralydsområdet). Konklusion: Jordemødre er altovervejende ansat under den fælles betegnelse: fødeafdeling. Hvor man så har mange forskellige jordemoderfunktioner på forskellige afsnit. Vikarer Se kommentaren højere oppe om tidsafgrænsning. Danske Regioner oplyser, at man ikke kan skille jordemødre ud fra gruppen plejepersonale, og dermed ikke kan sige noget specifikt om brugen af jordemodervikarer. Da brugen af vikarer har ændret sig markant, er konsekvensen, at data over lønudgifter ikke kan stå alene uden udgifterne til vikarer. Oplysninger om lønudgifter til vikarer eksisterer selvfølgelig, men skal blot findes andre steder end i lønbudgettet. Dette vil kræve lokal inddragelse af jordemoderledelserne. Normering Jordemødre bør ikke passe mere end én kvinde i aktiv fødsel ad gangen, men være kontinuerligt til stede hos den fødende. Kontinuerlig tilstedeværelse af jordemoder hos den fødende under den aktive del af fødslen vil sige, at jordemoderen er til stede fra kvinden har veer, og har åbnet sig tre centimeter. Dette anbefaler Sundhedsstyrelsen i Anbefalinger for Svangreomsorg fra 2009, revideret i og det er ydermere ekspliciteret i de nationale kvalitetsmål vedrørende fødsler, kaldet NIP eller Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram vedrørende fødsler.

3 Det er baseret på videnskabelig evidens, at fødsler på en lang række parametre bliver bedre, når der er en kontinuerlig tilstedeværelse af jordemoder hos kvinden. Det står ikke til gradbøjning, eller behovsvurdering. Det er et absolut mål - hvad også NIP afspejler. Der er næppe tvivl om, at det, til trods for de bøjelige målformuleringer i hver regions fødeplan som anført i svaret til dette spørgsmål, er højt prioriteret. Men der er heller ikke tvivl om, at det er overrapporteret. Det er svagheden ved et kvalitetsmål som dette; at jordemødre kan opfatte det som en tilbagemelding på den af dem selv ydede kvalitet. Der vil være en tendens til at vurdere højt. Jordemoderforeningen ønsker at udvikle på registreringen af denne kvalitetsparameter, så vi mere præcist får at vide, hvordan travlhed og opgavetyngde påvirker dette kvalitetsmål. Spørgsmål 252 Vil ministeren redegøre for, hvordan bevillingerne til landets fødeafdelinger har udviklet sig de seneste 10 år, fordelt på de enkelte fødeafdelinger? Ministeren henholder sig til opgørelse fra Danske Regioner. Opgørelsen viser, at udgifterne er steget i alle regioner fraregnet Region Sjælland. Ministeren påpeger også, at der skal tages en række forbehold. Af bilag 1 fremgår det, at grundlaget for beregningerne varierer fra region til region, og endvidere, at der i den pågældende periode er sket væsentlige udvidelser i jordemødrenes arbejdsfelt. Bilaget underbygger således vores argumentation under spørgsmål 251. Spørgsmål nr Vil ministeren oplyse, hvor mange kvinder, der de seneste 10 år har benyttet sig af private fødselstilbud, fordelt på de enkelte år? Der findes aktuelt ganske få private fødeklinikker i Danmark. En af disse finansieres af Region Sjælland gennem afregning af stykpris pr. forløb. Regionen planlægger yderligere to klinikker. De øvrige to private fødeklinikker, en i Region Syddanmark og en i Region Hovedstaden, drives gennem fuld egenbetaling fra brugerne. Region Sjælland udmærker sig også ved et relativt højere tal for hjemmefødsler i regionen end de øvrige regioner i kraft af en meget populær og veldrevet hjemmefødselsordning,

4 Hjemmefødselsordning Sjælland, der for nylig blev akkrediteret i DDKM. Den består af en sammenslutning af privatpraktiserende jordemødre, der har indgået aftale med regionen. Landsdækkende: Der har gennem en del år været privatpraktiserende jordemødre, der tilbyder bistand ved hjemmefødsel. Disse tilbud vil alene kunne identificeres ved gennemlæsning af fødselsanmeldelserne. Data samlet ind fra fødselsanmeldelserne registrerer, om fødslen har fundet sted i hjemmet. Spørgsmål nr Vil ministeren redegøre for, hvilke ændringer der har fundet sted i jordemødrenes opgaveløsninger de seneste 10 år? Ambulante fødsler/tidlig hjemsendelse nævnes som en af de ændringer, der har fundet sted over de sidste 10 år. Den gængse opfattelse kan være, at man herved har fået mindre travlt, fordi kvinderne går tidligere hjem. I forbindelse med denne ændring er der dog sket en opgaveflytning, således at den information, der tidligere blev givet over flere dages indlæggelse, nu skal gives fyldestgørende og effektivt på de ganske få timer, som parret er på fødeafsnittet og at den skal gives af fødeafsnittets personale, hvilket også tager tid. Sundhedsstyrelsens Anbefalinger for Svangreomsorgen fra 2013 understreger, at der skal være tilbud til kvinderne om at blive kontaktet af en jordemoder dagen efter fødslen, enten telefonisk eller ved behov ved hjemmebesøg hos flergangsfødende. For førstegangsfødende og for hjemmefødende tilbydes hjemmebesøg. Alle forældre og nyfødte tilbydes også, uanset om familien er indlagt eller udskrevet, en konsultation i barnets 3. levedøgn, hvor også blodprøve for stofskiftesygdomme og andet tages på barnet. Konsultationen, som varetages af jordemoder, kan foregå på fødestedet, i en decentral jordemoderkonsultation eller i hjemmet efter regionens beslutning. Disse tiltag kræver samlet ekstra personaleressourcer. Endelig skal kvinder, der føder ambulant, have mulighed for åben rådgivning døgnet rundt de første 7 dage efter fødslen. Hvordan dette struktureres er forskelligt afhængigt af lokale forhold, men selvsagt kræver det også, at der er personale til det. Spørgsmål nr Kan ministeren oplyse, om der er noget loft over, hvor mange timer i træk en jordemoder må arbejde?

5 En væsentlig nyskabelse inden for jordemødres vagtform over det seneste tiår er lokalt aftalte vagtformer, hvor to eller tre jordemødre betjener en afgrænset gruppe gravide og fødende kvinder og familier. Denne vagtform er udviklet for at forhøje kendtheden begge veje, og vagtformen virker til at påvirke behov for smertelindring og indgreb positivt, ligesom det giver en endnu højere patienttilfredshed, end den i forvejen er inden for svangreomsorgen. Vagtformen indebærer kontinuerlig vagt lige over en uge/fri lige under en uge. Der er mulighed for hviletid ved lange kald. Rådighed fra vagtværelse, som beskrevet i svaret til Sundheds- og Forebyggelsesudvalget, forekommer meget sjældent i dag. Spørgsmål nr Kan ministeren oplyse, hvilke arbejdsopgaver SOSU-assistenter løser på de danske fødeafdelinger? SOSU-assistenters funktioner er som beskrevet af Danske Regioner meget varieret i forbindelse med fødsler. Hvad der ikke nævnes, er at serviceassistenter kommer mere ind i billedet på mange fødeafdelinger, og jordemødre varetager så hele det sundhedsfaglige spektrum, og, når nødvendigt, i samarbejde med læger. Den omtalte assistance til jordemoderen lige omkring det tidspunkt, hvor barnet fødes, forstås således: Nogle afdelinger benytter en jordemoder yderligere lige ved fødslen, andre en SOSU-assistent, andre en sygeplejerske fra naboafsnit. Ved stort set alle fødsler sørger jordemoderen for, at der er et ekstra sæt hænder til at assistere ved behov. Spørgsmål nr Kan ministeren oplyse, hvordan antallet af indlæggelsesdage i forbindelse med fødsler har udviklet sig de seneste 10 år, fordelt på de enkelte fødeafdelinger? Se gerne kommentaren til spørgsmål 254 om ambulante fødsler/tidlig hjemsendelse. Spørgsmål nr. 258: Kan ministeren oplyse, hvordan antallet af genindlæggelser for hhv. mor og barn i forbindelse med fødsler har udviklet sig de seneste 10 år, fordelt på de enkelte fødeafdelinger?

6 I forhold til genindlæggelse af spædbørn har afdelingerne registreret forskelligt. Ydermere skelner registreringen ikke mellem hoveddiagnoser og bidiagnoser. Dermed registreres stort set alle børn som havende ernæringsproblemer. Samtidig bliver det af flere pædiatere påpeget, at niveauet for genindlæggelser nok egentligt var tilpas, taget i betragtning, at man netop sendte så mange flere hjem ambulant. Sundhedsstyrelsen/Statens Serum Institut har siden været i dialog med fagpersoner om retvisende registrering. Spørgsmål nr Kan ministeren bekræfte, at antallet af komplicerede fødsler i Danmark er stigende, og vil ministeren i bekræftende fald redegøre for årsagerne hertil, samt hvad der sundhedsfagligt kan gøres for at vende udviklingen? Vi er enige med Sundhedsstyrelsen i, at der ikke eksisterer en entydig definition af, hvad der karakteriserer en kompliceret fødsel. I det følgende knyttes kommentarer til relevante indikatorer, samt suppleres med yderligere belysning af spørgsmålet. Kunstforløsning Med en kejsersnitsfrekvens på 21 procent ligger Danmark fortsat højt over det af WHO anbefalede niveau for kejsersnit, som ligger mellem procent. Kejsersnit medfører risiko for en række umiddelbare komplikationer, men de senere års forskning tyder på, at kejsersnit også kan føre til en række potentielt alvorlige langsigtede komplikationer for både mor og barn. Der er således fortsat god grund til at sikre, at niveauet for kejsersnit reduceres i Danmark. Dette kræver dog, at der prioriteres tilstrækkeligt personalemæssige ressourcer til at yde en individuel svangreomsorg, der styrker den enkelte kvindes empowerment. Komplikationer i forbindelse med fødsler Vi ser heldigvis, at andelen af kvinder, der får alvorlige bristninger i mellemkødet er faldende gennem det seneste år. Dette skyldes ikke mindst, at de enkelte fødesteder via en ressourcekrævende indsats har arbejdet målrettet mod at nedbringe frekvensen. Igangsætning af fødsler Antallet af kvinder, der får deres fødsel sat i gang efter 37. graviditetsuge, er steget fra 9,1 procent i 2000 til 26 procent i Det fremhæves i svaret fra Sundhedsstyrelsen, at man i den samme periode har oplevet et fald i antallet af børn, der dør før fødslen. Sundhedsstyrelsen tilskriver dette fald den ændrede igangsættelsesprocedure.

7 Vi vil fra Jordemoderforeningens side gerne have lov til at sætte spørgsmålstegn ved denne slutning, idet det refererede studie har en metode og opbygning, der medfører, at man ikke kan udlede en entydig årsagssammenhæng. Svangreomsorgen har ændret sig markant i den pågældende periode. Det er bemærkelsesværdigt, at det glædelige fald i antallet af intrauterint døde børn er sket løbende over hele den 13-årige periode, skønt det kun var i den sidste del, især efter 2011, at man ændrede igangsættelsespraksis. Igangsættelsesforløb er derudover forbundet med længere fødselsforløb og for væsentlig større behov for undersøgelse, behandling og information/kommunikation under fødslen. Selve fødslen er for igangsatte kvinder forbundet med et øget behov for vestimulation, hvilket kræver øget overvågning. Ligeledes har kvinderne oftere brug for epiduralblokade, hvilket kan være med til at forlænge fødslen yderligere. Det er påvist, at selve fødslen hos kvinder, der er sat i gang, er knap to timer længere for både første- og flergangsfødende. Alligevel fremføres det i en nyligt publiceret artikel, at ekstra sundhedsomkostninger i forbindelse med igangsættelse er lave. Dette udsagn understøttes af jordemoderledere i hele landet. Generelt Udover de komplikationer, der listes op af Sundhedsstyrelsen, bør man også fokusere på, at andelen af kvinder med graviditetsbetinget sukkersyge er stigende. Tillige er der i dag langt større fokus på sårbare gravide og gravide med psykiske sygdomme, der ikke nødvendigvis føder med flere komplikationer, men som kræver en langt tættere opfølgning både under graviditeten, under fødslen og i barselperioden. Dertil er det i dag i langt højere grad end tidligere også muligt for kvinder med kroniske sygdomme at blive gravide og føde, hvilket igen kræver en mere intensiv svangre- og fødselsomsorg. Jordemoderforeningen og Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi er i tæt samarbejde med Statens Serum Institut om registreringspraksis og udtræk til brug for validering og kvalitetssikring. Spørgsmål nr Vil ministeren redegøre for, hvorfor der ikke i bevillingerne til landets fødeafdelinger, er taget højde for den fremrykkede igangsættelse og mindre afventende holdning til graviditeter med moderat risiko eller komplikation?

8 Ministeren fremhæver, at man vurderer, at tidlig igangsættelse af fødsler sandsynligvis er den primære årsag til den betydelige reduktion af dødfødte i Danmark. Det bidrager dermed til, at der opstår færre komplicerede fødsler. Som tidligere nævnt er der efter vores overbevisning ikke en entydig årsagssammenhæng mellem den tidligere igangsættelse af fødslen hos raske gravide/fostre og fald i antal dødfødsler. Det er dermed usikkert (tvivlsomt?) om det de nye anbefalinger om tidligere i gangsættelse bidrager væsentligt til, at der opstår færre komplicerede fødsler på landsplan. Ministeren påpeger selv, at der er sket et fald i antallet af børn, der døde intrauterint fra 0,7/1000 graviditeter (i 2000) til 0,41/1000 graviditeter (i 2012). I 2013, med omtrentligt fødsler, vil det svare til et fald fra 134 børn, der døde i livmoderen, til 78 børn, der døde i livmoderen efter 37 fulde uger. Det må formodes, at kun en brøkdel af faldet skyldes den tidligere igangsættelse, der blev indført i 2010/2011 Det er et meget glædeligt fald. Men i relation til travlhed på et fødeafsnit er antallet ikke med til at ændre billedet. Hertil skal indtænkes, at dette fald er sket over en 13-årig periode, hvor man først indenfor de seneste ca. fire år har ændret igangsættelsespraksis markant for kvinder, der nærmer sig fulde 42 graviditetsuger. Endelig kan vi se, at ministeren berører guidelinearbejdet, hvori det beskrives, at de lægevidenskabelige selskaber med jævne mellemrum opdaterer deres faglige anbefalinger og retningslinjer, og at eventuelle budgetmæssige konsekvenser bør indgå i regionernes løbende budgetlægning. Skal det ses som en forhåndsgodkendelse af, at lægerne kan indføre et nyt regime, og at regionerne så bare skal acceptere og finansiere det? Lægerne tager i deres guidelinearbejde ikke højde for eventuelle økonomiske konsekvenser. Det finder vi sådan set rigtigt. Men en prioritering og finansiering skal jo finde sted, og en beslutning som den ovenfor beskrevne får stor betydning for den samlede økonomi på landets fødesteder. Vi kan i hvert fald klart konstatere, at der ikke er sammenhæng mellem det faglige selskab for obstetrik og gynækologis beslutning om igangsættelse af ukomplicerede graviditeter før fulde 42 uger og regional markering af økonomi til formålet. Vi takker for gennemlæsningen af vores kommentarer til de fleste af spørgsmål til Sundheds- og Forebyggelsesministeren, og vi stiller os til rådighed for videre besvarelse af spørgsmål for interesserede parter. Med venlig hilsen

9 Lillian Bondo Formand for Jordemoderforeningen

Graviditet, fødsel og barsel

Graviditet, fødsel og barsel Graviditet, fødsel og barsel Tillykke med din graviditet I denne pjece kan du læse om det vi i Region Sjælland tilbyder i løbet af din graviditet, fødsel og barsel. Vi ønsker, at du får en god og sammenhængende

Læs mere

Status for regionernes og kommunernes tilbud til gravide og fødende med fokus på ambulante fødsler og tidlige udskrivelser

Status for regionernes og kommunernes tilbud til gravide og fødende med fokus på ambulante fødsler og tidlige udskrivelser Til Indenrigs- og Sundhedsministeriet Status for regionernes og kommunernes tilbud til gravide og fødende med fokus på ambulante fødsler og tidlige udskrivelser Indenrigs- og Sundhedsministeriet har d.

Læs mere

Region Hovedstaden. Graviditet og fødsel

Region Hovedstaden. Graviditet og fødsel Region Hovedstaden Graviditet og fødsel Indledning Tillykke med din graviditet. Vi glæder os til at se dig på et af Region Hovedstadens fem fødesteder. 1/3 af alle kvinder føder i Hovedstaden - svarende

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 (Omtryk - 23-02-2015 - Bilag tilføjet ) SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 252 Offentligt

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 (Omtryk - 23-02-2015 - Bilag tilføjet ) SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 252 Offentligt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 (Omtryk - 23-02-2015 - Bilag tilføjet ) SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 252 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Holbergsgade 6 1057 København

Læs mere

DANSK SYGEPLEJERÅDS ANBEFALINGER TIL SVANGREOMSORGEN

DANSK SYGEPLEJERÅDS ANBEFALINGER TIL SVANGREOMSORGEN DANSK SYGEPLEJERÅDS ANBEFALINGER TIL SVANGREOMSORGEN Svangreomsorgen er under hastig forandring. Indlæggelsestiden efter fødsel er faldet markant. Det er blevet normen, at nybagte mødre og nyfødte børn

Læs mere

BILAG 2 - Interviewguide

BILAG 2 - Interviewguide BILAG 2 - Interviewguide Temaer Vi vil bygge interviewet op omkring tre overordnede temaer, som vil danne ramme om interviewet og som de enkelte spørgsmål kan indgå under. Disse temaer har til formål at

Læs mere

Bilag til studiehåndbog 2013. for jordemoderstuderende, klinisk undervisning. Gynækologisk-Obstetrisk afdeling D, Odense Universitetshospital

Bilag til studiehåndbog 2013. for jordemoderstuderende, klinisk undervisning. Gynækologisk-Obstetrisk afdeling D, Odense Universitetshospital Bilag til studiehåndbog 2013 for jordemoderstuderende, klinisk undervisning Gynækologisk-Obstetrisk afdeling D, Indholdsfortegnelse Forventningssamtaleark, H5, modul 7...3 Forventningssamtaleark, H6, modul

Læs mere

Fødeplan for Region Sjælland

Fødeplan for Region Sjælland 11. februar 2011. Fødeplan for Region Sjælland Region Sjællands fødeplan er udfærdiget med baggrund i dels de af Regionsrådet politisk besluttede rammer dels faglige rammer udstukket af Sundhedsstyrelsen.

Læs mere

Spørgeskema om graviditet, fødsel og barsel_kvinder_2015

Spørgeskema om graviditet, fødsel og barsel_kvinder_2015 Spørgeskema om graviditet, fødsel og barsel_kvinder_2015 Bemærk at kvinderne besvarer spørgeskemaet i en elektronisk opsat udgave. De vil derfor kun se de, som er relevante i forhold til deres forudgående

Læs mere

GRAVID...hvad nu? Med ganske få undtagelser kan du frit vælge, hvor i landet du vil føde. De fleste vælger dog et fødested tæt på deres bopæl.

GRAVID...hvad nu? Med ganske få undtagelser kan du frit vælge, hvor i landet du vil føde. De fleste vælger dog et fødested tæt på deres bopæl. GRAVID...hvad nu? Med ganske få undtagelser kan du frit vælge, hvor i landet du vil føde. De fleste vælger dog et fødested tæt på deres bopæl. Som borger i Københavns Amt er de nærmeste fødesteder Amtssygehuset

Læs mere

Graviditet, fødsel og barsel - orientering til gravide og deres familier

Graviditet, fødsel og barsel - orientering til gravide og deres familier Graviditet, fødsel og barsel - orientering til gravide og deres familier Hospitalsenheden Horsens Kvindeafdelingen Fødeafdelingen og Barselsafsnittet Med denne pjece ønsker jordemødre og personale på Fødeafdelingen

Læs mere

Klinisk undervisning i Aarhus

Klinisk undervisning i Aarhus Klinisk undervisning i Aarhus Aarhus Universitetshospital Gynækologisk-Obstetrisk afdeling Y Brendstrupgårdsvej 1000 8200 Aarhus N Link til grunduddannelserne på AUH:http://auh.intranet.rm.dk/personale/uddannelse/grunduddannelse

Læs mere

Graviditet, fødsel og barsel

Graviditet, fødsel og barsel Pjece til gravide i Region Syddanmark Graviditet, fødsel og barsel Tillykke med graviditeten Graviditeten Tillykke med graviditeten Region Syddanmark ønsker med denne pjece at beskrive de tilbud, regionen

Læs mere

Fødeplan i Region Syddanmark

Fødeplan i Region Syddanmark i Region Syddanmark regionsyddanmark.dk Version 1, februar 2011 Forord en for Region Syddanmark er udarbejdet af Region Syddanmark med deltagelse af repræsentanter fra kommuner, almenpraksis og de 4 sygehusenheder.

Læs mere

Fødeplan 2012. Region Midtjyllands planer og visioner for svangreomsorgen. Regionshuset Viborg. Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning

Fødeplan 2012. Region Midtjyllands planer og visioner for svangreomsorgen. Regionshuset Viborg. Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Fødeplan 2012 Region Midtjyllands planer og visioner for svangreomsorgen Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Fødeplan 2012 Region Midtjyllands planer og visioner for svangreomsorgen

Læs mere

LUP Fødende. Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser blandt Fødende. Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af regionerne

LUP Fødende. Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser blandt Fødende. Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af regionerne Spørgeskemaundersøgelse blandt 10.316 kvinder, der har født LUP Fødende Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser blandt Fødende 2012 Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af

Læs mere

LUP Fødende. Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser blandt Fødende. Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af regionerne

LUP Fødende. Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser blandt Fødende. Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af regionerne Spørgeskemaundersøgelse blandt 10.316 kvinder, der har født LUP Fødende Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser blandt Fødende 2012 Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af

Læs mere

LUP Fødende. Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser blandt Fødende

LUP Fødende. Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser blandt Fødende Spørgeskemaundersøgelse blandt 9.500 kvinder, der har født LUP Fødende Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser blandt Fødende 2013 Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse på

Læs mere

De udadgående hospitalsfunktioner i Region Midtjylland

De udadgående hospitalsfunktioner i Region Midtjylland Anita Fogh Regionalt Sundhedssamarbejde Regionshuset i Viborg Tlf: 87 28 46 75 E-mail: anita.fogh@stab.rm.dk De udadgående hospitalsfunktioner i Region Midtjylland Revision af oversigt ifm. indgåelse af

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen jordemoderforeningen Kreds Syddanmark

Referat fra Generalforsamlingen jordemoderforeningen Kreds Syddanmark Referat fra Generalforsamlingen jordemoderforeningen Kreds Syddanmark Onsdag 21/5 2014 på Carlslund kro, Fruens bøge i Odense. 1. Valg af dirigent : Valg af referant : Alice Borgen 2 Formandens beretning

Læs mere

Fødeplan i Region Syddanmark

Fødeplan i Region Syddanmark Fødeplan i Region Syddanmark regionsyddanmark.dk Version 2, april 2014 Forord Fødeplanen for Region Syddanmark er udarbejdet af Region Syddanmark med deltagelse af repræsentanter fra kommuner, almenpraksis

Læs mere

BØRNESUNDHED AMMEPOLITIK

BØRNESUNDHED AMMEPOLITIK BØRNESUNDHED AMMEPOLITIK INDLEDNING Børnesundhed besluttede i 2012, at sætte særlig fokus på amning i Odsherreds kommune. Ammevejledning i praksis har i efteråret 2013 været det gennemgående tema for et

Læs mere

Bilag 3 Transskription af interview

Bilag 3 Transskription af interview Bilag 3 Transskription af interview K: vores projekt det handler om...vi vil gerne undersøge italesættelsen, af en hjemmefødsler. Diskursen om hjemmefødsler. Vi kigger selvfølgelig på retningslinjerne.

Læs mere

AT FØDE KRÆVER FØRST OG FREMMEST TID

AT FØDE KRÆVER FØRST OG FREMMEST TID AT FØDE KRÆVER FØRST OG FREMMEST TID Af jordemoder Charlotte Grumme. Jordemoder siden 1970. Tidligere instruktionsjordemoder på Jordemoderskolen og afdelingslærer på Danmarks Sygeplejerskehøjskole, videreuddannelsen

Læs mere

Patientinformation. Barselsklinikken. Et tilbud til dig, der har født

Patientinformation. Barselsklinikken. Et tilbud til dig, der har født Patientinformation Barselsklinikken Et tilbud til dig, der har født Kvalitet Døgnet Rundt Familiecentret Barselsklinikken Barselsklinikken er et ambulant tilbud til dig der har født. Barselsklinikken kan

Læs mere

KEJSERSNIT PÅ MODERS ØNSKE

KEJSERSNIT PÅ MODERS ØNSKE KEJSERSNIT PÅ MODERS ØNSKE En medicinsk teknologivurdering - sammenfatning 2005 Medicinsk Teknologivurdering 2005; 7 (4) Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering Kejsersnit på moders ønske

Læs mere

Information vedrørende graviditetsbetinget sukkersyge

Information vedrørende graviditetsbetinget sukkersyge Information vedrørende graviditetsbetinget sukkersyge Regionshospitalet Randers Gynækologisk/Obstetrisk afdeling 2 Definition Graviditetsbetinget sukkersyge er en form for sukkersyge, der opstår under

Læs mere

Motion under graviditeten forskning og resultater

Motion under graviditeten forskning og resultater Slide 1 Motion under graviditeten forskning og resultater Temadag om graviditet og overvægt Rigshospitalet/Skejby Sygehus, arr. af Jordemoderforeningen 12./19. jan 2010 Mette Juhl, Jordemoder, MPH, Ph.d.

Læs mere

Udkast til fødeplan for Region Midtjylland i høring

Udkast til fødeplan for Region Midtjylland i høring Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.regionmidtjylland.dk Udkast til fødeplan for Region Midtjylland i høring

Læs mere

Ansøgninger skal være Sundhedsstyrelsen i hænde senest den 8. juli 2014 kl. 12.00.

Ansøgninger skal være Sundhedsstyrelsen i hænde senest den 8. juli 2014 kl. 12.00. UDMØNTNING AF MIDLER FRA SUNDHEDSPOLITISK UDSPIL TIL SÅRBARE GRAVIDE Kommuner og regioner inviteres hermed til at indsende fælles ansøgning om midler til udvikling af den tidlige indsats i forhold til

Læs mere

Velkommen til Akut Modtagelse for Gravide

Velkommen til Akut Modtagelse for Gravide April 2012 Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Hillerød Hospital Hillerød Hospital Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Velkommen til Akut Modtagelse for Gravide Velkommen til Akut Modtagelse for Gravide På Akut

Læs mere

Igangsættelse af fødslen

Igangsættelse af fødslen Februar 2012 Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Hillerød Hospital Hillerød Hospital Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Igangsættelse af fødslen 2 Igangsættelse af fødslen Beslutningen om at sætte fødslen i

Læs mere

ETISKE RETNINGSLINJER FOR JORDEMØDRE

ETISKE RETNINGSLINJER FOR JORDEMØDRE ETISKE RETNINGSLINJER FOR JORDEMØDRE Forord Som jordemødre står vi konstant overfor valg i professionelle sammenhænge. Vi træffer valg, nogle gange uden at dvæle ved valget, andre gange med en tydelig

Læs mere

Kapitel 3. FØDSELSSTATISTIK

Kapitel 3. FØDSELSSTATISTIK Kapitel 3. FØDSELSSTATISTIK I 2011 blev der registreret 810 fødsler (9 tvillinger, 1 trilling, 821 fødte). Dette svarer til en fødselsrate på 57,3 fødsler pr. 1.000 kvinder i alderen 15-49 år. I 2012 blev

Læs mere

KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut

KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut Færdigbehandlede patienter Genoptræning SUNDHEDSLOVEN 140 Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri genoptræning

Læs mere

15. Barselsperioden. 15.1 Barselsperiodens vigtigste elementer

15. Barselsperioden. 15.1 Barselsperiodens vigtigste elementer Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2012-13 SUU Alm.del Bilag 318 Offentligt Sundhedsstyrelsens anbefalinger for svangreomsorgen revideret kapitel 15 15. Barselsperioden I barselsperioden fortsætter det

Læs mere

B I L A G. Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del Bilag 57 Offentligt. 1127 Özlem Sara Cekic (SF)

B I L A G. Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del Bilag 57 Offentligt. 1127 Özlem Sara Cekic (SF) Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del Bilag 57 Offentligt B I L A G 1127 Özlem 1128 Özlem 1129 Özlem mange gravide stof- og alkoholmisbrugere der har ønsket frivillig tvangstilbageholdelse

Læs mere

UDKAST version 2, efter høring på sygehuse og kommuner i RSYD 29-05-2012

UDKAST version 2, efter høring på sygehuse og kommuner i RSYD 29-05-2012 Område: Sundhedsområdet Afdeling: Sundhedssamarbejde og Kvalitet Journal nr.: 12/838 Dato: 29. maj 2012 Udarbejdet af: Anne Uller E-mail: Anne.Uller@regionsyddanmark.dk Telefon: 7663 1318/ 2920 1318 UDKAST

Læs mere

Efterfødselssamtaler for gruppe 3 og 4 gravide

Efterfødselssamtaler for gruppe 3 og 4 gravide Nordsjællands Hospital Efterfødselssamtaler for gruppe 3 og 4 gravide Afslutningsrapport Conny Kuhlman Jordemoder 01-10-2014 B1 - evaluering - HIH Afslutningsrapport Projekt Efterfødselssamtaler til gruppe

Læs mere

Sundhedspersonale, som modtager patienter til behandling under indlæggelse eller ambulant.

Sundhedspersonale, som modtager patienter til behandling under indlæggelse eller ambulant. Ernæringsscreening - vurdering og dokumentation hos voksne Udgiver Region Hovedstaden Dokumenttype Vejledning Version 6 Forfattere Den regionale Ernæringskomité Gældende fra 29-10-2014 Fagligt ansvarlig

Læs mere

Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler

Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler Årsrapport 2012 1. september 2011-31. august 2012 Denne rapport er udarbejdet af Styregruppen for Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler. Kompetencecenter Syd for Epidemiologi

Læs mere

15. Barselsperioden. 15.1 Barselsperiodens vigtigste elementer

15. Barselsperioden. 15.1 Barselsperiodens vigtigste elementer 15. Barselsperioden Sundhedsstyrelsens anbefalinger for svangreomsorgen Gældende fra 1. oktober 2013 I barselsperioden fortsætter det forebyggende og sundhedsfremmende arbejde med henblik på at styrke

Læs mere

Sundhedsstyrelsens anbefalinger for svangreomsorgen revideret kapitel 15 Høringsudkast, maj 2012

Sundhedsstyrelsens anbefalinger for svangreomsorgen revideret kapitel 15 Høringsudkast, maj 2012 15. Barselsperioden Dette kapitel dækker de første to uger efter fødslen. Undersøgelsen af mor hos den praktiserende læge 8 uger efter fødslen er beskrevet i afsnit 4.6. Den forebyggende børneundersøgelse

Læs mere

Retningslinjer for visitation og henvisning på fedmeområdet udsendes til relevante parter

Retningslinjer for visitation og henvisning på fedmeområdet udsendes til relevante parter 17-12-2010 Retningslinjer for visitation og henvisning på fedmeområdet udsendes til relevante parter Indenrigs- og Sundhedsministeriet og Danske Regioner har konstateret en markant stigning i antallet

Læs mere

Henvendelsen fra Evald Krog, formand for Muskelsvindfonden til sundhedsminister Astrid Krag om respirationsbehandlingen i Region Hovedstaden lyder:

Henvendelsen fra Evald Krog, formand for Muskelsvindfonden til sundhedsminister Astrid Krag om respirationsbehandlingen i Region Hovedstaden lyder: Koncernøkonomi Indkøb POLITIKERSPØRGSMÅL Spørgsmål nr.: 192 Dato: 23. oktober 2012 Stillet af: Susanne Langer (Ø) Besvarelse udsendt den: 1. november 2012 Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød

Læs mere

Hvad siger de fødende kvinder? - Oplevelser af graviditet, fødsel og barsel. Rapporten kan læses på www.rm.dk www.cfk.rm.dk

Hvad siger de fødende kvinder? - Oplevelser af graviditet, fødsel og barsel. Rapporten kan læses på www.rm.dk www.cfk.rm.dk Hvad siger de fødende kvinder? - Oplevelser af graviditet, fødsel og barsel Rapporten kan læses på www.rm.dk www.cfk.rm.dk Konsulent Pernille Bjørnholt Nielsen E-mail: Pernille.bjornholt@stab.rm.dk Faglig

Læs mere

Kære deltagere i spørgeskemaundersøgelse om ernæring

Kære deltagere i spørgeskemaundersøgelse om ernæring Kære deltagere i spørgeskemaundersøgelse om ernæring Du deltog i en spørgeskemaundersøgelse i slutningen af om klinisk ernæring. Resultaterne er blevet gjort op, og hermed sendes hovedresultaterne som

Læs mere

Præsentation af klinisk uddannelsessted

Præsentation af klinisk uddannelsessted Præsentation af klinisk uddannelsessted Sundhedsplejerskeordningens navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse: Sundhedsplejen Middelfart Kommune Dagtilbudsafdelingen Anlægsvej 4, 5592 Ejby Tlf.88885500

Læs mere

Casekatalog: Socialrådgivernes indsats på sygehusene

Casekatalog: Socialrådgivernes indsats på sygehusene Notat Dato 21. april 2015 MEB Side 1 af 5 Casekatalog: Socialrådgivernes indsats på sygehusene Som samfund står vi overfor en lang række sundhedsudfordringer, der skal løses i de kommende år. Langt flere

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om DRG-systemet. Marts 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om DRG-systemet. Marts 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om DRG-systemet Marts 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om DRG-systemet (beretning nr. 11/2010) 4. marts 2014 RN 404/14 1. Rigsrevisionen

Læs mere

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget 5. september 2014 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive

Læs mere

Medlemsundersøgelse. Sammenfatning. Den Almindelige Danske Jordemoderforening

Medlemsundersøgelse. Sammenfatning. Den Almindelige Danske Jordemoderforening 1 Medlemsundersøgelse Sammenfatning Den Almindelige Danske Jordemoderforening 2 Indhold 1. SAMMENFATNING...3 1.1 HER KLARER JORDEMODERFORENINGEN SIG GODT IFØLGE MEDLEMMERNE...4 1.2 HER PEGER MEDLEMMERNE

Læs mere

15.1.1 Barnets trivsel og sundhed efter fødslen

15.1.1 Barnets trivsel og sundhed efter fødslen 15. Barselsperioden I barselsperioden fortsætter det forebyggende og sundhedsfremmende arbejde med henblik på at styrke parrets forældrekompetencer. Indsatsen tager udgangspunkt i den enkelte families

Læs mere

Projektbeskrivelse, KIH-projekt. Gravide med komplikationer.

Projektbeskrivelse, KIH-projekt. Gravide med komplikationer. Projektbeskrivelse, KIH-projekt. Gravide med komplikationer. Projektet inkluderer gravide med en, eller flere af følgende graviditetskomplikationer: Gravide med aktuelle- eller øget risiko for hypertensive

Læs mere

Politikpapir om: Jordemoderuddannelsen, jordemødres efter og videreuddannelse og jordemødres forskning

Politikpapir om: Jordemoderuddannelsen, jordemødres efter og videreuddannelse og jordemødres forskning April 2010 Jordemoderforeningen Politikpapir om: Jordemoderuddannelsen, jordemødres efter og videreuddannelse og jordemødres forskning Indledning Jordemødre er uddannet til at varetage et selvstændigt

Læs mere

LEDERRUNDER. Hvordan man kan lede og udvikle ud fra patientens perspektiv

LEDERRUNDER. Hvordan man kan lede og udvikle ud fra patientens perspektiv LEDERRUNDER Hvordan man kan lede og udvikle ud fra patientens perspektiv Baggrund Patientoplevet kvalitet et specifikt indsatsområde på Amager og Hvidovre Hospital siden 2012. Slide 2, 23-04-2015 Baggrund

Læs mere

Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 1300 København S København, den 12. august 2013

Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 1300 København S København, den 12. august 2013 Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 1300 København S København, den 12. august 2013 Vedr.: Høringssvar om udkast til National klinisk retningslinje for udredning og behandling af demens Alzheimerforeningen

Læs mere

Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning

Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning december 2006 j.nr.1.2002.82 FKJ/UH Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning omfang, befolkningens vurderinger Af Finn Kamper-Jørgensen og Ulrik Hesse Der er

Læs mere

Beretning. Forslag til folketingsbeslutning om indførelse af hepatitis B- vaccination i børnevaccinationsprogrammet. Folketinget 2004-05 (2.

Beretning. Forslag til folketingsbeslutning om indførelse af hepatitis B- vaccination i børnevaccinationsprogrammet. Folketinget 2004-05 (2. Til beslutningsforslag nr. B 29 Folketinget 2004-05 (2. samling) Beretning afgivet af Sundhedsudvalget den 16. september 2005 Beretning over Forslag til folketingsbeslutning om indførelse af hepatitis

Læs mere

Jeg vil gerne indledningsvist nævne, at jeg grundlæggende finder, at liberaliseringen af bilsynsmarkedet har været en succes.

Jeg vil gerne indledningsvist nævne, at jeg grundlæggende finder, at liberaliseringen af bilsynsmarkedet har været en succes. Udkast MINISTEREN Statsrevisoratet Christiansborg 1240 København K Dato 28. august 2009 Dok.id 841265 J. nr. 413-8 Deres ref. 09-000410-5 Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København K Telefon 33 92 33 55

Læs mere

Med STOPLINIEN som samarbejdspartner. -tobaksforebyggelse på sygehuset

Med STOPLINIEN som samarbejdspartner. -tobaksforebyggelse på sygehuset 80 31 31 31 80 31 31 31 80 31 31 31 Med STOPLINIEN som samarbejdspartner -tobaksforebyggelse på sygehuset 2 Brug STOPLINIEN som indgang til landets rygestoptilbud Mange rygende patienter er i mødet med

Læs mere

Patientvejledning. Kirurgisk abort. Uønsket graviditet

Patientvejledning. Kirurgisk abort. Uønsket graviditet Patientvejledning Kirurgisk abort Uønsket graviditet Siden 1973 har alle kvinder i Danmark haft ret til at få foretaget en abort. Loven fastslår, at dette skal ske inden udgangen af 12. graviditetsuge.

Læs mere

Nordic homebirth i Danmark

Nordic homebirth i Danmark Nordic homebirth i Danmark Velkommen til 1. jdm temadag om hjemmefødsler i dette årtusind 10:00-10:05 Velkomst 10:05-11:00 Helena Lindgren og Ellen Blix fortæller om resultaterne af deres egen forskning

Læs mere

Foreløbig redegørelse om medicinforbrug på Psykiatrisk Center Glostrup

Foreløbig redegørelse om medicinforbrug på Psykiatrisk Center Glostrup Koncern Plan og Udvikling Enhed for Hospitals- og Psykiatriplanlægning Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Til regionsrådet Opgang Blok B Telefon 48 20 50 00 Direkte 38 66 60 39 Web www.regionh.dk Journal nr.:

Læs mere

Vederlagsfri fysioterapi

Vederlagsfri fysioterapi Indenrigs- og Sundhedsminister Bertel Haarder im@im.dk Vederlagsfri fysioterapi Kære Bertel Haarder Danske Fysioterapeuter deltog den 8. februar i en konstruktiv drøftelse om vederlagsfri fysioterapi med

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 421 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg

Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 421 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 421 Offentligt J.nr. j.nr.. 09-105958 Dato : 16. juni 2009 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 421 af 10. juni 2009. (Alm.

Læs mere

Hovedpunkter. Den telemedicinske handlingsplan. Den konkrete implementering af det nationale Sårinitiativ Spørgsmål

Hovedpunkter. Den telemedicinske handlingsplan. Den konkrete implementering af det nationale Sårinitiativ Spørgsmål Hovedpunkter Den telemedicinske handlingsplan Det generelle De 5 konkrete initiativer sår er et af dem Den konkrete implementering af det nationale Sårinitiativ Spørgsmål Den telemedicinske handlingsplan

Læs mere

Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren

Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren Region Syddanmark Sagsnr. 13/31059 Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren Indholdsfortegnelse.....Side

Læs mere

ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET

ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET Seneste års udvikling fortsat i 213 Det er nu tredje gang, at KL publicerer en oversigt, som beskriver udviklingen af genoptræningsområdet efter sundhedsloven

Læs mere

Klinikpersonalets arbejde med Datafangst

Klinikpersonalets arbejde med Datafangst Klinikpersonalets arbejde med Datafangst Af Berit Lassen, praktiserende læge, Korsør I almen praksis har vi travlt. Opgaverne står i kø, og det efterlader os ofte med en følelse af, at den rækkefølge,

Læs mere

Jordemoder - hvad er din rolle i arbejdet med den sårbare gravide? Grit Niklasson - Jordemoderforeningens medlemsmøde 2013 1

Jordemoder - hvad er din rolle i arbejdet med den sårbare gravide? Grit Niklasson - Jordemoderforeningens medlemsmøde 2013 1 Jordemoder - hvad er din rolle i arbejdet med den sårbare gravide? Grit Niklasson - Jordemoderforeningens medlemsmøde 2013 1 Workshoppens program Hvordan identificerer man som jordemoder den socialt sårbare

Læs mere

STØRRE VALGFRIHED OG FLEKSIBILITET I BØRNE- OG UNGDOMSTANDPLEJEN

STØRRE VALGFRIHED OG FLEKSIBILITET I BØRNE- OG UNGDOMSTANDPLEJEN STØRRE VALGFRIHED OG FLEKSIBILITET I BØRNE- OG UNGDOMSTANDPLEJEN - implementering af lov om tandpleje 2006 Større valgfrihed og fleksibilitet i børne- og ungdomstandplejen - implementering af lov om tandpleje

Læs mere

Analyse af henvisningsmønstret i almen praksis

Analyse af henvisningsmønstret i almen praksis Ny publikation fra Dansk Sundhedsinstitut: Analyse af henvisningsmønstret i almen praksis Delanalyse 2. En registerundersøgelse Sammenfatning Kim Rose Olsen Torben Højmark Sørensen Peter Vedsted Dorte

Læs mere

Statsrevisorernes beretning nr. 3 2007 om Cancerregisteret

Statsrevisorernes beretning nr. 3 2007 om Cancerregisteret Ministeren for Sundhed og Forebyggelse 5. februar 2008 Statsrevisoratet Christiansborg Statsrevisorernes beretning nr. 3 2007 om Cancerregisteret Statsrevisorerne har ved brev af 6. december 2007 anmodet

Læs mere

Afslag på ansættelse på grund af familierelationer

Afslag på ansættelse på grund af familierelationer Afslag på ansættelse på grund af familierelationer En jordemoder fik afslag på ansættelse på fødegangen på et hospital fordi hendes mor var ansat på samme afdeling. Hospitalet og regionen mente ikke det

Læs mere

Mette Rostgaard, der er medlem af TAT s hovedbestyrelse og formand for Jobcenterklubben har gennemgået og kommenteret resultaterne på TAT s område.

Mette Rostgaard, der er medlem af TAT s hovedbestyrelse og formand for Jobcenterklubben har gennemgået og kommenteret resultaterne på TAT s område. Kan du kende dig selv? FTF har gennemført Lederpejling 2008. Undersøgelsen fokuserer på lederuddannelse, ledernes vilkår og ledernes erfaring med lederevaluering. Formålet har været dels at tilvejebringe

Læs mere

Projektets konkrete mål er at nedbringe antallet af børn med iltmangel i forbindelse med fødslen med 50 procent.

Projektets konkrete mål er at nedbringe antallet af børn med iltmangel i forbindelse med fødslen med 50 procent. Sikre fødsler D. 30. august 2012 Om Sikre fødsler Sikre fødsler har som formål at opnå konsistent høj patientsikkerhed på alle landets fødeafdelinger, sådan at alle fødsler forløber sikkert. Projektets

Læs mere

Bilag 1. - Analyse af hovedoverskrifterne i skemaet vedr. behandlingsresultater på Helheden:

Bilag 1. - Analyse af hovedoverskrifterne i skemaet vedr. behandlingsresultater på Helheden: Bilag 1. - Analyse af hovedoverskrifterne i skemaet vedr. behandlingsresultater på Helheden: Pos 1: Pos 2: Pos 3: Pos 4: Pos 9: Beboer nr.: Laveste nr. = først indflyttet Der indgår 12 beboere i det statistiske

Læs mere

Kære gravide. Hvem kommer på Akut Svangreafsnit?

Kære gravide. Hvem kommer på Akut Svangreafsnit? Kære gravide Velkommen til Akut Svangreafsnit på Hospitalsenhed Midt. Denne mappe er til dig og din partner. Den indeholder informationer, som I kan få brug for under indlæggelsen på Akut Svangreafsnit.

Læs mere

HANDLEPLAN FOR ØGET ÅBENHED I SAMARBEJDET MELLEM

HANDLEPLAN FOR ØGET ÅBENHED I SAMARBEJDET MELLEM MINISTERIET FOR SUNDHED OG FOREBYGGELSE, DECEMBER 2013 HANDLEPLAN FOR ØGET ÅBENHED I SAMARBEJDET MELLEM SUNDHEDSPERSONER OG LÆGEMIDDEL- OG MEDICOINDUSTRIEN I dag samarbejder mange læger, tandlæger, apotekere

Læs mere

LÆGEFORENINGEN. Sikker behandling med medicinsk udstyr. Patienter og læger har krav på sikkert og effektivt medicinsk udstyr

LÆGEFORENINGEN. Sikker behandling med medicinsk udstyr. Patienter og læger har krav på sikkert og effektivt medicinsk udstyr LÆGEFORENINGEN Sikker behandling med medicinsk udstyr Patienter og læger har krav på sikkert og effektivt medicinsk udstyr Udkast til politikpapir kort version. Lægemøde 2015 Plastre, hofteproteser, høreapparater,

Læs mere

Kommissorium for Udviklingsgruppen af Kliniske Regningslinjer inden for Sygeplejen og Kommissorium for Bedømmerkorps af Kliniske Regningslinjer inden

Kommissorium for Udviklingsgruppen af Kliniske Regningslinjer inden for Sygeplejen og Kommissorium for Bedømmerkorps af Kliniske Regningslinjer inden 2008 Kommissorium for Udviklingsgruppen af Kliniske Regningslinjer inden for Sygeplejen og Kommissorium for Bedømmerkorps af Kliniske Regningslinjer inden for Sygeplejen ved Sygehus Nord 1 Kommissorium

Læs mere

Beskrivelse af Små Skridt

Beskrivelse af Små Skridt Beskrivelse af Små Skridt Indledning De sidste 1½ år har Hanne Folsø og Ditte Østenkær, to specialuddannede jordemødre ved Aalborg Jordemodercenter, kørt et projekt for overvægtige gravide. De har haft

Læs mere

Notat om kommunal medfinansiering i Roskilde Kommune

Notat om kommunal medfinansiering i Roskilde Kommune Velfærd Velfærdssekretariatet Sagsnr. 249635 Brevid. 1893334 Ref. FLHA Notat om kommunal medfinansiering i Roskilde Kommune 23. april 2014 Baggrund Roskilde Kommunes udgifter til Kommunal MedFinansiering

Læs mere

Jeg vil sige noget om. Strukturreformen - Neurorehabilitering. Den nye struktur på sundhedsområdet. Målet er et smidigt sundhedsvæsen.

Jeg vil sige noget om. Strukturreformen - Neurorehabilitering. Den nye struktur på sundhedsområdet. Målet er et smidigt sundhedsvæsen. Jeg vil sige noget om Strukturreformen - Neurorehabilitering Konference Kurhus 13.-14 Marts 2008 Tóra H. Dahl, ergoterapeut, MPH Sundhedsstyrelsen Sundhedsplanlægning 1. Den nye struktur på sundhedsområdet

Læs mere

FORBRUG AF ANTIDEPRESSIVE MIDLER I FORBINDELSE MED GRAVIDITET OG FØDSEL 1997-2006

FORBRUG AF ANTIDEPRESSIVE MIDLER I FORBINDELSE MED GRAVIDITET OG FØDSEL 1997-2006 FORBRUG AF ANTIDEPRESSIVE MIDLER I FORBINDELSE MED GRAVIDITET OG FØDSEL 1997-2006 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 20 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København

Læs mere

Familieambulatorium for Region Nordjylland

Familieambulatorium for Region Nordjylland AALBORG SYGEHUS Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Oktober 2010 Familieambulatorium for Region Nordjylland Familieambulatoriet er et specialtilbud for både gravide med tidligere eller aktuelt forbrug af

Læs mere

Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer for behandling af moderat og svær bulimi (Bulimia nervosa)

Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer for behandling af moderat og svær bulimi (Bulimia nervosa) KOMMISSORIUM Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske for behandling af moderat og svær bulimi (Bulimia nervosa) Baggrund og formål I Danmark findes ca.22.000 personer med bulimi 1. Forekomsten

Læs mere

Syv punkter til en styrket indsats omkring medicinhåndtering på sociale døgntilbud

Syv punkter til en styrket indsats omkring medicinhåndtering på sociale døgntilbud Åbent brev til Folketingets Sundhedsudvalg Folketingets Socialudvalg Sundhedsminister Astrid Krag Social-, børne- og integrationsminister Annette Vilhelmsen Syv punkter til en styrket indsats omkring medicinhåndtering

Læs mere

KULTUR OG OPLEVELSER SUNDHED

KULTUR OG OPLEVELSER SUNDHED 48 KULTUR OG OPLEVELSER SUNDHED SUNDHED En befolknings sundhedstilstand afspejler såvel borgernes levevis som sundhedssystemets evne til at forebygge og helbrede sygdomme. Hvad angår sundhed og velfærd,

Læs mere

Til Sundheds - og Omsorgsudvalget Københavns Kommune

Til Sundheds - og Omsorgsudvalget Københavns Kommune Til Sundheds - og Omsorgsudvalget Københavns Kommune Høringssvar til Længe leve København DSR Kreds Hovedstaden takker for muligheden til at kommentere Københavns Kommunes nye sundhedspolitik. En politik

Læs mere

LEDELSE OG ORGANISERING, DER UNDERSTØTTER OPGAVELØSNINGEN

LEDELSE OG ORGANISERING, DER UNDERSTØTTER OPGAVELØSNINGEN LEDELSE OG ORGANISERING, DER UNDERSTØTTER OPGAVELØSNINGEN SUCCESKRITERIER OG FOKUSERING Anja U. Mitchell Formand for Overlægeforeningen Århus, 30.04.12 PATIENTFORLØB OG OPGAVESTRUKTUR Kerneydelsen er diagnose

Læs mere

Evaluering af Projekt God Familiestart

Evaluering af Projekt God Familiestart Evaluering af Projekt God Familiestart I april 2013 godkendte byrådet Projekt God familiestart. God familiestart er et fødsels- og familieforberedende kursus, udviklet på baggrund af Leksand-modellen fra

Læs mere

Projekt LUU. TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg

Projekt LUU. TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg Projekt LUU TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg Notat om spørgeskemaundersøgelse af partsudpegede medlemmer af lokale uddannelsesudvalg inden for TURs område. Gennemført april-

Læs mere

Evidensbaseret praksiskonference oktober 2011 - for studerende ved landets sygeplejerskeuddannelser

Evidensbaseret praksiskonference oktober 2011 - for studerende ved landets sygeplejerskeuddannelser Dias 1 Evidensbaseret praksiskonference oktober 2011 - for studerende ved landets sygeplejerskeuddannelser Introduktion til Center for Kliniske Retningslinjer- Ud fra temaet: sammenhængen mellem evidensbaseret

Læs mere

Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg

Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg J.nr.: 00.01.00.P00 Sagsnr.: 14/10281 BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN 2014 DEN 29-04-2014 Forslaget sendes tilbage

Læs mere

Netop færdig ABC for nyuddannede sygeplejersker

Netop færdig ABC for nyuddannede sygeplejersker Netop færdig ABC for nyuddannede sygeplejersker Redaktion: Dansk Sygeplejeråd 09-62, 6. udgave jan. 2014 Layout: Dansk Sygeplejeråd Grafisk Enhed: 09-62 ISBN 87-7266-310-3 Copyright Dansk Sygeplejeråd

Læs mere

Business Case: Stort potentiale i SPIS med App tit og TRÆN dig hjem. Rikke Bastholm Clausen, Innovationskonsulent, Center for Sundhedsinnovation

Business Case: Stort potentiale i SPIS med App tit og TRÆN dig hjem. Rikke Bastholm Clausen, Innovationskonsulent, Center for Sundhedsinnovation Business Case: Stort potentiale i SPIS med App tit og TRÆN dig hjem Rikke Bastholm Clausen, Innovationskonsulent, Center for Sundhedsinnovation Business case Implementering på landsplan: hvad ville effekten

Læs mere

Til forældre. der mister et spædbarn. på Rigshospitalet

Til forældre. der mister et spædbarn. på Rigshospitalet Til forældre der mister et spædbarn på Rigshospitalet Indholdsfortegnelse Opfølgende samtale 2 Svangreafdelingen 2 Neonatalklinikken 2 Socialrådgiver 3 Psykolog 3 Præst 3 Sundhedsplejerske 3 Fysiske forhold

Læs mere