København den Jnr /LIB/ams. Til Folketingets Sundheds- og Forebyggelsesudvalg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "København den 24-02-2015 Jnr. 60-044/LIB/ams. Til Folketingets Sundheds- og Forebyggelsesudvalg"

Transkript

1 København den Jnr /LIB/ams Til Folketingets Sundheds- og Forebyggelsesudvalg Jordemoderforeningen har fulgt med i, og selv deltaget i, debatten om travlheden på Danmarks fødeafsnit, og således også ventet med interesse på Sundhedsministerens svar på spørgsmålene fra Liselott Blixt. Vi har desværre ikke fundet en overbevisende systematik i besvarelserne fra Ministeriet eller Sundhedsstyrelsen, og det har fået os til at kommentere de forhold, som springer i øjnene og som hindrer, at Sundhedsudvalget kan få et retvisende billede af forholdene. Spørgsmål nr Vil ministeren redegøre for, hvordan hhv. normeringen og den faktiske bemanding på hvert af landets fødeafdelinger har udviklet sig de seneste 10 år, fordelt på de enkelte medarbejdergrupper? Tidsafgrænsning Vi tager afgrænsningen ad notam, idet tallene for beskæftigede jordemødre og andet personale er tal, der kan findes - men afgrænsningen undgår dermed det forhold, at jordemodermanglen i 2007, 2008 og til dels 2009 blev afhjulpet med udbredt anvendelse af vikarer og udbredt brug af overarbejde, som i øvrigt siden er faldet væsentligt. Vikarerne (timelønnede og bureauvikarer) figurerede ikke som ansatte, men blev taget over driftsbudgettet. Blandt andet derfor ser det ud som om, antallet af jordemødre til selve fødselsbetjeningen er steget markant - men arbejdet blev før 2009/2010 dækket for en stor dels vedkommende uden for ansættelsesbudgettet. Således var der fødesteder, hvor der var procent vakante stillinger, og ved konflikten i 2008 var det kun muligt at opretholde et nødberedskab på ca. 50 procent af fødestederne med de fastansatte jordemødre, idet der ikke kan anvendes vikarer i et nødberedskab under en konflikt. Fødeafdelinger Danske Regioner har fundet det vanskeligt at lokalisere selve fødeafdelingerne. Man har bedt hver region identificere de 'afdelinger', hvor fødsler finder sted - og alligevel henviser man senere til, at jordemødre også er ansat på 'andre afdelinger end fødeafdelingerne'. Det Jordemoderforeningen Sankt Annæ Plads København K Telefon Fax

2 fremgår altså, at man veksler mellem at tale om fødeafdelinger som de specifikke afsnit, hvor fødsler finder sted, og fødeafdelinger som det samlede kompleks af obstetriske/jordemoderafsnit (svangreafsnit, fødeafsnit og barselafsnit og dertilhørende ambulatorier). Det gør det derfor vanskeligt at lokalisere selve fødeafsnittene og dermed skabe ensartethed i grundlag for tallene. Personaleafgrænsning Problematikken om hvor jordemødre arbejder, er viderearbejdet i graferne for arbejdskraft. Det er rigtigt, at der utvetydigt er kommet flere jordemødre på de samlede gynækologiskobstetriske AFDELINGER. Fordelt på mange typer AFSNIT. Men hvor de er tilknyttet, det er uigennemsigtigt. Tilsvarende er der ingen gennemsigtighed i forhold til antallet af sygeplejersker. På selve fødeafsnittene er der i henhold til vores oplysninger højest en håndfuld sygeplejersker på landsplan. Men på en række naboafsnit under den fælles paraply kan der være sygeplejersker, som kan kaldes som assistance til jordemødre ved behov på fødeafsnittene. Under denne overskrift nævnes, at jordemødre også er ansat på andre afdelinger end fødeafdelingerne. Det er helt uigennemskueligt hvilke konsekvenser, det har for beregningen i stigningen af antal jordemødre. I den daglige dialog med de gynækologisk-obstetriske afdelinger ved vi dog, at den stigning i antal jordemødre, som har været, er blevet ansat som erstatning for andre faggrupper, og primært udenfor selve fødeafsnittet (med andre ord indenfor svangre-, barsels- og ultralydsområdet). Konklusion: Jordemødre er altovervejende ansat under den fælles betegnelse: fødeafdeling. Hvor man så har mange forskellige jordemoderfunktioner på forskellige afsnit. Vikarer Se kommentaren højere oppe om tidsafgrænsning. Danske Regioner oplyser, at man ikke kan skille jordemødre ud fra gruppen plejepersonale, og dermed ikke kan sige noget specifikt om brugen af jordemodervikarer. Da brugen af vikarer har ændret sig markant, er konsekvensen, at data over lønudgifter ikke kan stå alene uden udgifterne til vikarer. Oplysninger om lønudgifter til vikarer eksisterer selvfølgelig, men skal blot findes andre steder end i lønbudgettet. Dette vil kræve lokal inddragelse af jordemoderledelserne. Normering Jordemødre bør ikke passe mere end én kvinde i aktiv fødsel ad gangen, men være kontinuerligt til stede hos den fødende. Kontinuerlig tilstedeværelse af jordemoder hos den fødende under den aktive del af fødslen vil sige, at jordemoderen er til stede fra kvinden har veer, og har åbnet sig tre centimeter. Dette anbefaler Sundhedsstyrelsen i Anbefalinger for Svangreomsorg fra 2009, revideret i og det er ydermere ekspliciteret i de nationale kvalitetsmål vedrørende fødsler, kaldet NIP eller Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram vedrørende fødsler.

3 Det er baseret på videnskabelig evidens, at fødsler på en lang række parametre bliver bedre, når der er en kontinuerlig tilstedeværelse af jordemoder hos kvinden. Det står ikke til gradbøjning, eller behovsvurdering. Det er et absolut mål - hvad også NIP afspejler. Der er næppe tvivl om, at det, til trods for de bøjelige målformuleringer i hver regions fødeplan som anført i svaret til dette spørgsmål, er højt prioriteret. Men der er heller ikke tvivl om, at det er overrapporteret. Det er svagheden ved et kvalitetsmål som dette; at jordemødre kan opfatte det som en tilbagemelding på den af dem selv ydede kvalitet. Der vil være en tendens til at vurdere højt. Jordemoderforeningen ønsker at udvikle på registreringen af denne kvalitetsparameter, så vi mere præcist får at vide, hvordan travlhed og opgavetyngde påvirker dette kvalitetsmål. Spørgsmål Vil ministeren redegøre for, hvordan bevillingerne til landets fødeafdelinger har udviklet sig de seneste 10 år, fordelt på de enkelte fødeafdelinger? Ministeren henholder sig til opgørelse fra Danske Regioner. Opgørelsen viser, at udgifterne er steget i alle regioner fraregnet Region Sjælland. Ministeren påpeger også, at der skal tages en række forbehold. Af bilag 1 fremgår det, at grundlaget for beregningerne varierer fra region til region, og endvidere, at der i den pågældende periode er sket væsentlige udvidelser i jordemødrenes arbejdsfelt. Bilaget underbygger således vores argumentation under spørgsmål 251. Spørgsmål nr Vil ministeren oplyse, hvor mange kvinder, der de seneste 10 år har benyttet sig af private fødselstilbud, fordelt på de enkelte år? Der findes aktuelt ganske få private fødeklinikker i Danmark. En af disse finansieres af Region Sjælland gennem afregning af stykpris pr. forløb. Regionen planlægger yderligere to klinikker. De øvrige to private fødeklinikker, en i Region Syddanmark og en i Region Hovedstaden, drives gennem fuld egenbetaling fra brugerne. Region Sjælland udmærker sig også ved et relativt højere tal for hjemmefødsler i regionen end de øvrige regioner i kraft af en meget populær og veldrevet hjemmefødselsordning,

4 Hjemmefødselsordning Sjælland, der for nylig blev akkrediteret i DDKM. Den består af en sammenslutning af privatpraktiserende jordemødre, der har indgået aftale med regionen. Landsdækkende: Der har gennem en del år været privatpraktiserende jordemødre, der tilbyder bistand ved hjemmefødsel. Disse tilbud vil alene kunne identificeres ved gennemlæsning af fødselsanmeldelserne. Data samlet ind fra fødselsanmeldelserne registrerer, om fødslen har fundet sted i hjemmet. Spørgsmål nr Vil ministeren redegøre for, hvilke ændringer der har fundet sted i jordemødrenes opgaveløsninger de seneste 10 år? Ambulante fødsler/tidlig hjemsendelse nævnes som en af de ændringer, der har fundet sted over de sidste 10 år. Den gængse opfattelse kan være, at man herved har fået mindre travlt, fordi kvinderne går tidligere hjem. I forbindelse med denne ændring er der dog sket en opgaveflytning, således at den information, der tidligere blev givet over flere dages indlæggelse, nu skal gives fyldestgørende og effektivt på de ganske få timer, som parret er på fødeafsnittet og at den skal gives af fødeafsnittets personale, hvilket også tager tid. Sundhedsstyrelsens Anbefalinger for Svangreomsorgen fra 2013 understreger, at der skal være tilbud til kvinderne om at blive kontaktet af en jordemoder dagen efter fødslen, enten telefonisk eller ved behov ved hjemmebesøg hos flergangsfødende. For førstegangsfødende og for hjemmefødende tilbydes hjemmebesøg. Alle forældre og nyfødte tilbydes også, uanset om familien er indlagt eller udskrevet, en konsultation i barnets 3. levedøgn, hvor også blodprøve for stofskiftesygdomme og andet tages på barnet. Konsultationen, som varetages af jordemoder, kan foregå på fødestedet, i en decentral jordemoderkonsultation eller i hjemmet efter regionens beslutning. Disse tiltag kræver samlet ekstra personaleressourcer. Endelig skal kvinder, der føder ambulant, have mulighed for åben rådgivning døgnet rundt de første 7 dage efter fødslen. Hvordan dette struktureres er forskelligt afhængigt af lokale forhold, men selvsagt kræver det også, at der er personale til det. Spørgsmål nr Kan ministeren oplyse, om der er noget loft over, hvor mange timer i træk en jordemoder må arbejde?

5 En væsentlig nyskabelse inden for jordemødres vagtform over det seneste tiår er lokalt aftalte vagtformer, hvor to eller tre jordemødre betjener en afgrænset gruppe gravide og fødende kvinder og familier. Denne vagtform er udviklet for at forhøje kendtheden begge veje, og vagtformen virker til at påvirke behov for smertelindring og indgreb positivt, ligesom det giver en endnu højere patienttilfredshed, end den i forvejen er inden for svangreomsorgen. Vagtformen indebærer kontinuerlig vagt lige over en uge/fri lige under en uge. Der er mulighed for hviletid ved lange kald. Rådighed fra vagtværelse, som beskrevet i svaret til Sundheds- og Forebyggelsesudvalget, forekommer meget sjældent i dag. Spørgsmål nr Kan ministeren oplyse, hvilke arbejdsopgaver SOSU-assistenter løser på de danske fødeafdelinger? SOSU-assistenters funktioner er som beskrevet af Danske Regioner meget varieret i forbindelse med fødsler. Hvad der ikke nævnes, er at serviceassistenter kommer mere ind i billedet på mange fødeafdelinger, og jordemødre varetager så hele det sundhedsfaglige spektrum, og, når nødvendigt, i samarbejde med læger. Den omtalte assistance til jordemoderen lige omkring det tidspunkt, hvor barnet fødes, forstås således: Nogle afdelinger benytter en jordemoder yderligere lige ved fødslen, andre en SOSU-assistent, andre en sygeplejerske fra naboafsnit. Ved stort set alle fødsler sørger jordemoderen for, at der er et ekstra sæt hænder til at assistere ved behov. Spørgsmål nr Kan ministeren oplyse, hvordan antallet af indlæggelsesdage i forbindelse med fødsler har udviklet sig de seneste 10 år, fordelt på de enkelte fødeafdelinger? Se gerne kommentaren til spørgsmål 254 om ambulante fødsler/tidlig hjemsendelse. Spørgsmål nr. 258: Kan ministeren oplyse, hvordan antallet af genindlæggelser for hhv. mor og barn i forbindelse med fødsler har udviklet sig de seneste 10 år, fordelt på de enkelte fødeafdelinger?

6 I forhold til genindlæggelse af spædbørn har afdelingerne registreret forskelligt. Ydermere skelner registreringen ikke mellem hoveddiagnoser og bidiagnoser. Dermed registreres stort set alle børn som havende ernæringsproblemer. Samtidig bliver det af flere pædiatere påpeget, at niveauet for genindlæggelser nok egentligt var tilpas, taget i betragtning, at man netop sendte så mange flere hjem ambulant. Sundhedsstyrelsen/Statens Serum Institut har siden været i dialog med fagpersoner om retvisende registrering. Spørgsmål nr Kan ministeren bekræfte, at antallet af komplicerede fødsler i Danmark er stigende, og vil ministeren i bekræftende fald redegøre for årsagerne hertil, samt hvad der sundhedsfagligt kan gøres for at vende udviklingen? Vi er enige med Sundhedsstyrelsen i, at der ikke eksisterer en entydig definition af, hvad der karakteriserer en kompliceret fødsel. I det følgende knyttes kommentarer til relevante indikatorer, samt suppleres med yderligere belysning af spørgsmålet. Kunstforløsning Med en kejsersnitsfrekvens på 21 procent ligger Danmark fortsat højt over det af WHO anbefalede niveau for kejsersnit, som ligger mellem procent. Kejsersnit medfører risiko for en række umiddelbare komplikationer, men de senere års forskning tyder på, at kejsersnit også kan føre til en række potentielt alvorlige langsigtede komplikationer for både mor og barn. Der er således fortsat god grund til at sikre, at niveauet for kejsersnit reduceres i Danmark. Dette kræver dog, at der prioriteres tilstrækkeligt personalemæssige ressourcer til at yde en individuel svangreomsorg, der styrker den enkelte kvindes empowerment. Komplikationer i forbindelse med fødsler Vi ser heldigvis, at andelen af kvinder, der får alvorlige bristninger i mellemkødet er faldende gennem det seneste år. Dette skyldes ikke mindst, at de enkelte fødesteder via en ressourcekrævende indsats har arbejdet målrettet mod at nedbringe frekvensen. Igangsætning af fødsler Antallet af kvinder, der får deres fødsel sat i gang efter 37. graviditetsuge, er steget fra 9,1 procent i 2000 til 26 procent i Det fremhæves i svaret fra Sundhedsstyrelsen, at man i den samme periode har oplevet et fald i antallet af børn, der dør før fødslen. Sundhedsstyrelsen tilskriver dette fald den ændrede igangsættelsesprocedure.

7 Vi vil fra Jordemoderforeningens side gerne have lov til at sætte spørgsmålstegn ved denne slutning, idet det refererede studie har en metode og opbygning, der medfører, at man ikke kan udlede en entydig årsagssammenhæng. Svangreomsorgen har ændret sig markant i den pågældende periode. Det er bemærkelsesværdigt, at det glædelige fald i antallet af intrauterint døde børn er sket løbende over hele den 13-årige periode, skønt det kun var i den sidste del, især efter 2011, at man ændrede igangsættelsespraksis. Igangsættelsesforløb er derudover forbundet med længere fødselsforløb og for væsentlig større behov for undersøgelse, behandling og information/kommunikation under fødslen. Selve fødslen er for igangsatte kvinder forbundet med et øget behov for vestimulation, hvilket kræver øget overvågning. Ligeledes har kvinderne oftere brug for epiduralblokade, hvilket kan være med til at forlænge fødslen yderligere. Det er påvist, at selve fødslen hos kvinder, der er sat i gang, er knap to timer længere for både første- og flergangsfødende. Alligevel fremføres det i en nyligt publiceret artikel, at ekstra sundhedsomkostninger i forbindelse med igangsættelse er lave. Dette udsagn understøttes af jordemoderledere i hele landet. Generelt Udover de komplikationer, der listes op af Sundhedsstyrelsen, bør man også fokusere på, at andelen af kvinder med graviditetsbetinget sukkersyge er stigende. Tillige er der i dag langt større fokus på sårbare gravide og gravide med psykiske sygdomme, der ikke nødvendigvis føder med flere komplikationer, men som kræver en langt tættere opfølgning både under graviditeten, under fødslen og i barselperioden. Dertil er det i dag i langt højere grad end tidligere også muligt for kvinder med kroniske sygdomme at blive gravide og føde, hvilket igen kræver en mere intensiv svangre- og fødselsomsorg. Jordemoderforeningen og Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi er i tæt samarbejde med Statens Serum Institut om registreringspraksis og udtræk til brug for validering og kvalitetssikring. Spørgsmål nr Vil ministeren redegøre for, hvorfor der ikke i bevillingerne til landets fødeafdelinger, er taget højde for den fremrykkede igangsættelse og mindre afventende holdning til graviditeter med moderat risiko eller komplikation?

8 Ministeren fremhæver, at man vurderer, at tidlig igangsættelse af fødsler sandsynligvis er den primære årsag til den betydelige reduktion af dødfødte i Danmark. Det bidrager dermed til, at der opstår færre komplicerede fødsler. Som tidligere nævnt er der efter vores overbevisning ikke en entydig årsagssammenhæng mellem den tidligere igangsættelse af fødslen hos raske gravide/fostre og fald i antal dødfødsler. Det er dermed usikkert (tvivlsomt?) om det de nye anbefalinger om tidligere i gangsættelse bidrager væsentligt til, at der opstår færre komplicerede fødsler på landsplan. Ministeren påpeger selv, at der er sket et fald i antallet af børn, der døde intrauterint fra 0,7/1000 graviditeter (i 2000) til 0,41/1000 graviditeter (i 2012). I 2013, med omtrentligt fødsler, vil det svare til et fald fra 134 børn, der døde i livmoderen, til 78 børn, der døde i livmoderen efter 37 fulde uger. Det må formodes, at kun en brøkdel af faldet skyldes den tidligere igangsættelse, der blev indført i 2010/2011 Det er et meget glædeligt fald. Men i relation til travlhed på et fødeafsnit er antallet ikke med til at ændre billedet. Hertil skal indtænkes, at dette fald er sket over en 13-årig periode, hvor man først indenfor de seneste ca. fire år har ændret igangsættelsespraksis markant for kvinder, der nærmer sig fulde 42 graviditetsuger. Endelig kan vi se, at ministeren berører guidelinearbejdet, hvori det beskrives, at de lægevidenskabelige selskaber med jævne mellemrum opdaterer deres faglige anbefalinger og retningslinjer, og at eventuelle budgetmæssige konsekvenser bør indgå i regionernes løbende budgetlægning. Skal det ses som en forhåndsgodkendelse af, at lægerne kan indføre et nyt regime, og at regionerne så bare skal acceptere og finansiere det? Lægerne tager i deres guidelinearbejde ikke højde for eventuelle økonomiske konsekvenser. Det finder vi sådan set rigtigt. Men en prioritering og finansiering skal jo finde sted, og en beslutning som den ovenfor beskrevne får stor betydning for den samlede økonomi på landets fødesteder. Vi kan i hvert fald klart konstatere, at der ikke er sammenhæng mellem det faglige selskab for obstetrik og gynækologis beslutning om igangsættelse af ukomplicerede graviditeter før fulde 42 uger og regional markering af økonomi til formålet. Vi takker for gennemlæsningen af vores kommentarer til de fleste af spørgsmål til Sundheds- og Forebyggelsesministeren, og vi stiller os til rådighed for videre besvarelse af spørgsmål for interesserede parter. Med venlig hilsen

9 Lillian Bondo Formand for Jordemoderforeningen

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 251 Offentligt

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 251 Offentligt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 251 Offentligt Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Folketingets Sundheds-

Læs mere

Graviditet, fødsel og barsel

Graviditet, fødsel og barsel Graviditet, fødsel og barsel Tillykke med din graviditet I denne pjece kan du læse om det vi i Region Sjælland tilbyder i løbet af din graviditet, fødsel og barsel. Vi ønsker, at du får en god og sammenhængende

Læs mere

Fødsler, jordemødre og travlhed på fødegangene

Fødsler, jordemødre og travlhed på fødegangene Fødsler, jordemødre og travlhed på fødegangene Resume I forbindelse med årets finanslovsforhandlinger har der været fokus på travlheden på landets fødeafdelinger. I offentligheden har enkelte forsøgt at

Læs mere

Graviditet og fødsel Hjemmefødsel eller fødsel på hospital?

Graviditet og fødsel Hjemmefødsel eller fødsel på hospital? Graviditet og fødsel 1/3 af alle kvinder føder i Hovedstaden - svarende til omkring 21.000 fødsler om året. Uanset hvor du føder i regionen, ønsker vi at give dig de samme tilbud under din graviditet,

Læs mere

Fødetilbud: Ifølge Sundhedsstyrelsens anbefalinger fra 2009 beskrives der 3 følgende muligheder for fødested:

Fødetilbud: Ifølge Sundhedsstyrelsens anbefalinger fra 2009 beskrives der 3 følgende muligheder for fødested: Dato: 6. marts 2012 Brevid: 1621031 Bilag 1: Beregninger for etablering af fødeklinikker Fødetilbud: Ifølge Sundhedsstyrelsens anbefalinger fra 2009 beskrives der 3 følgende muligheder for fødested: 1.

Læs mere

Den tidlige barselsperiode

Den tidlige barselsperiode N O T A T Den tidlige barselsperiode Gennem den seneste tid har der været en debat om, at kvinder bliver udskrevet for hurtigt efter en fødsel, og at flere nyfødte derfor oplever at blive genindlagt. Debatten

Læs mere

anbefalinger for svangreomsorgen

anbefalinger for svangreomsorgen anbefalinger for svangreomsorgen 2009 Sundhedsplejerskens besøg i hjemmet tilbydes vederlagsfrit til alle familier, som beskrevet i Sundhedsstyrelsens anbefalinger Forebyggende sundhedsydelser til børn

Læs mere

Region Hovedstaden. Graviditet og fødsel

Region Hovedstaden. Graviditet og fødsel Region Hovedstaden Graviditet og fødsel Indledning Tillykke med din graviditet. Vi glæder os til at se dig på et af Region Hovedstadens fem fødesteder. 1/3 af alle kvinder føder i Hovedstaden - svarende

Læs mere

Status for regionernes og kommunernes tilbud til gravide og fødende med fokus på ambulante fødsler og tidlige udskrivelser

Status for regionernes og kommunernes tilbud til gravide og fødende med fokus på ambulante fødsler og tidlige udskrivelser Til Indenrigs- og Sundhedsministeriet Status for regionernes og kommunernes tilbud til gravide og fødende med fokus på ambulante fødsler og tidlige udskrivelser Indenrigs- og Sundhedsministeriet har d.

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 (Omtryk - 23-02-2015 - Bilag tilføjet ) SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 252 Offentligt

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 (Omtryk - 23-02-2015 - Bilag tilføjet ) SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 252 Offentligt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 (Omtryk - 23-02-2015 - Bilag tilføjet ) SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 252 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Holbergsgade 6 1057 København

Læs mere

Høringssvar til Region Syddanmarks fremtidige Fødeplan.

Høringssvar til Region Syddanmarks fremtidige Fødeplan. Høringssvar til Region Syddanmarks fremtidige Fødeplan. Overordnet set er udkastet til fødeplanen et flot og gennembearbejdet materiale. Intentionerne med fødeplanen er at give et ens tilbud til alle gravide

Læs mere

DANSK SYGEPLEJERÅDS ANBEFALINGER TIL SVANGREOMSORGEN

DANSK SYGEPLEJERÅDS ANBEFALINGER TIL SVANGREOMSORGEN DANSK SYGEPLEJERÅDS ANBEFALINGER TIL SVANGREOMSORGEN Svangreomsorgen er under hastig forandring. Indlæggelsestiden efter fødsel er faldet markant. Det er blevet normen, at nybagte mødre og nyfødte børn

Læs mere

Udrulning af kendt jordemoderordning

Udrulning af kendt jordemoderordning Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg www.regionmidtjylland.dk Udrulning af kendt jordemoderordning 1. Resume Kendt jordemoderordning er indført ved fire ud af regionens

Læs mere

TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Samråd om fødsler og lægemidler. Jeg er af Sundhedsudvalget blevet stillet to samrådsspørgsmål.

TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Samråd om fødsler og lægemidler. Jeg er af Sundhedsudvalget blevet stillet to samrådsspørgsmål. Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2012-13 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 740 Offentligt TALEPAPIR Det talte ord gælder Tilhørerkreds: Anledning: Taletid: Tid og sted: Folketingets sundhedsudvalg

Læs mere

Sygehus OUH SHS

Sygehus OUH SHS Afdeling: Sundhedsplanlægning Udarbejdet af: Sidsel Bang Skovgaard Journal nr.: 17-550 E-mail: sbs@rsyd.dk Dato: 06. januar 2017 Telefon: 2496 5613 Aktivitetsudvikling og økonomigrundlag på fødselsområdet

Læs mere

BILAG 2 - Interviewguide

BILAG 2 - Interviewguide BILAG 2 - Interviewguide Temaer Vi vil bygge interviewet op omkring tre overordnede temaer, som vil danne ramme om interviewet og som de enkelte spørgsmål kan indgå under. Disse temaer har til formål at

Læs mere

TALEPAPIR Det talte ord gælder [15. juni 2016 kl. 13:30-15:00 i Folketinget]

TALEPAPIR Det talte ord gælder [15. juni 2016 kl. 13:30-15:00 i Folketinget] Sundheds- og Ældreudvalget 2015-16 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 697 Offentligt Sundheds- og Ældreministeriet TALEPAPIR Det talte ord gælder [15. juni 2016 kl. 13:30-15:00 i Folketinget] Samrådsspørgsmål

Læs mere

Notat vedr. fødselsbetjening på Ærø

Notat vedr. fødselsbetjening på Ærø Område: Sundhedsområdet Afdeling: Planlægning og Udvikling Journal nr.: 11/28913 Dato: 16. januar 2012 Notat Notat vedr. fødselsbetjening på Ærø Baggrund: Notatet: Forslag til fremtidig sygehusvirksomhed

Læs mere

Bilag til studiehåndbog 2013. for jordemoderstuderende, klinisk undervisning. Gynækologisk-Obstetrisk afdeling D, Odense Universitetshospital

Bilag til studiehåndbog 2013. for jordemoderstuderende, klinisk undervisning. Gynækologisk-Obstetrisk afdeling D, Odense Universitetshospital Bilag til studiehåndbog 2013 for jordemoderstuderende, klinisk undervisning Gynækologisk-Obstetrisk afdeling D, Indholdsfortegnelse Forventningssamtaleark, H5, modul 7...3 Forventningssamtaleark, H6, modul

Læs mere

SYGEHUSFORDELTE KVALITETSINDIKATORER FOR LAVRISIKO FØRSTEGANGSFØDENDE 2005 2006 (1.-3.kvartal)* Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 1

SYGEHUSFORDELTE KVALITETSINDIKATORER FOR LAVRISIKO FØRSTEGANGSFØDENDE 2005 2006 (1.-3.kvartal)* Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 1 SYGEHUSFORDELTE KVALITETSINDIKATORER FOR LAVRISIKO FØRSTEGANGSFØDENDE 2005 2006 (1.-3.kvartal)* Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 1 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene. August 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene. August 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene August 2012 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

UDVALGET VEDRØRENDE UDSATTE BORGERE

UDVALGET VEDRØRENDE UDSATTE BORGERE D A G S O R D E N REGION HOVEDSTADEN UDVALGET VEDRØRENDE UDSATTE BORGERE Tirsdag den 14. august 2012 Kl. 15.00-17.00 Regionsgården, mødelokale H5 Møde nr. 2 Medlemmer: Lise Müller (formand) (F) Per Seerup

Læs mere

Tilbud til fødende. Region Hovedstaden. Tilbud til fødende i. Region Hovedstaden. Region Hovedstaden

Tilbud til fødende. Region Hovedstaden. Tilbud til fødende i. Region Hovedstaden. Region Hovedstaden Tilbud til fødende Region Hovedstaden Region Hovedstaden Tilbud til fødende i Region Hovedstaden Center for Sundhed Januar 2016 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Tilbud til fødende 4 Fødesteder i regionen

Læs mere

Velkommen. Velkommen til Næstved jordemodercenter, svangre-, føde- og barselsafsnit.

Velkommen. Velkommen til Næstved jordemodercenter, svangre-, føde- og barselsafsnit. Kære gravide Velkommen Velkommen til Næstved jordemodercenter, svangre-, føde- og barselsafsnit. I denne pjece kan du læse om det, vi tilbyder i løbet af din graviditet, fødsel og barseltid. Pjecen er

Læs mere

Fødeplan for Region Sjælland

Fødeplan for Region Sjælland 11. februar 2011. Fødeplan for Region Sjælland Region Sjællands fødeplan er udfærdiget med baggrund i dels de af Regionsrådet politisk besluttede rammer dels faglige rammer udstukket af Sundhedsstyrelsen.

Læs mere

Spørgeskema om graviditet, fødsel og barsel_kvinder_2015

Spørgeskema om graviditet, fødsel og barsel_kvinder_2015 Spørgeskema om graviditet, fødsel og barsel_kvinder_2015 Bemærk at kvinderne besvarer spørgeskemaet i en elektronisk opsat udgave. De vil derfor kun se de, som er relevante i forhold til deres forudgående

Læs mere

Kvalitet. Kapitel til sundhedsplan kvalitet

Kvalitet. Kapitel til sundhedsplan kvalitet Dato: 4. september 2015 Brevid: 2596265 Kapitel til sundhedsplan kvalitet Læsevejledning Den følgende tekst skal efterfølgende bygges op på regionens hjemme-side, hvor faktabokse og links til andre hjemmesider

Læs mere

GRAVID...hvad nu? Med ganske få undtagelser kan du frit vælge, hvor i landet du vil føde. De fleste vælger dog et fødested tæt på deres bopæl.

GRAVID...hvad nu? Med ganske få undtagelser kan du frit vælge, hvor i landet du vil føde. De fleste vælger dog et fødested tæt på deres bopæl. GRAVID...hvad nu? Med ganske få undtagelser kan du frit vælge, hvor i landet du vil føde. De fleste vælger dog et fødested tæt på deres bopæl. Som borger i Københavns Amt er de nærmeste fødesteder Amtssygehuset

Læs mere

Lægeforeningen. Notat

Lægeforeningen. Notat Lægeforeningen 8. november 2017/llg Notat Jr. 2017-2585 LLG Vurdering af udgifter og gevinster (november 2017) hvis man tilbyder gravide, der er uregistrerede migranter og deres børn forebyggende sundhedsydelser.

Læs mere

Spørgeskema om graviditet, fødsel og barsel. på <<Sygehus>>

Spørgeskema om graviditet, fødsel og barsel. på <<Sygehus>> Spørgeskema om graviditet, fødsel og barsel Baggrundsspørgsmål Har du født tidligere? på GRAVIDITETEN Hvis ja, bedes du besvare spørgsmålene i spørgeskemaet ud fra dine oplevelser med din seneste

Læs mere

Konferencen: Forældre og nyfødt Sundhedsvæsenets indsatser de første 14 dage Indledning og afrunding ved Grete Christensen og Lillian Bondo

Konferencen: Forældre og nyfødt Sundhedsvæsenets indsatser de første 14 dage Indledning og afrunding ved Grete Christensen og Lillian Bondo 30. oktober 2013 Konferencen: Forældre og nyfødt Sundhedsvæsenets indsatser de første 14 dage Indledning og afrunding ved Grete Christensen og Lillian Bondo Indledning (knap 10 min.) (GC): Rigtig hjertelig

Læs mere

LUP Fødende Kvinder

LUP Fødende Kvinder Fødeafdelingen OUH Odense og Svendborg Spørgeskemaet er udsendt til 1106 kvinder, der har født på afdelingen i perioden 1. august til 31. oktober 2015. 51 % af disse svarede på spørgeskemaet. På landsplan

Læs mere

Spørgeskema om graviditet, fødsel og barsel

Spørgeskema om graviditet, fødsel og barsel Spørgeskema om graviditet, fødsel og barsel Bemærk kvinderne besvarer spørgeskemaet i en elektronisk opsat udgave. De vil derfor kun se de, som er relevante i forhold til deres forudgående svar. Anvisningerne:

Læs mere

Den Landsdækkende Undersøgelse af patientoplevelser blandt fødende i 2014

Den Landsdækkende Undersøgelse af patientoplevelser blandt fødende i 2014 Dato 27..205 Den Landsdækkende Undersøgelse af patientoplevelser blandt fødende i 204 Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser (LUP) er en årlig landsdækkende spørgeskemaundersøgelse af patienters

Læs mere

Hermed sender vi Jordemoderforeningens høringssvar til Sundhedsstyrelsens revision af anbefalinger for svangreomsorgen, kapitel 15.

Hermed sender vi Jordemoderforeningens høringssvar til Sundhedsstyrelsens revision af anbefalinger for svangreomsorgen, kapitel 15. Til Sundhedsstyrelsen Overlæge Christine Brot København den 11-06-2012 Jnr. 51-050 LIB /- Kære Christine Brot Hermed sender vi Jordemoderforeningens høringssvar til Sundhedsstyrelsens revision af anbefalinger

Læs mere

Bilag til dagsordenspunkt vedrørende NIP Fødsler, Regionsrådet 22. februar 2012

Bilag til dagsordenspunkt vedrørende NIP Fødsler, Regionsrådet 22. februar 2012 Bilag til dagsordenspunkt vedrørende NIP Fødsler, Regionsrådet 22. februar 2012 Nedenstående tabel viser resultaterne for indikatorerne for NIP Fødsler og regionens samlede opfyldelse af standarderne fra

Læs mere

Klinisk undervisning i Aarhus

Klinisk undervisning i Aarhus Klinisk undervisning i Aarhus Aarhus Universitetshospital Gynækologisk-Obstetrisk afdeling Y Brendstrupgårdsvej 1000 8200 Aarhus N Link til grunduddannelserne på AUH:http://auh.intranet.rm.dk/personale/uddannelse/grunduddannelse

Læs mere

Redegørelse til Statsrevisorerne vedr. beretning 8/2011 om kvalitetsindsatser

Redegørelse til Statsrevisorerne vedr. beretning 8/2011 om kvalitetsindsatser Holbergsgade 6 DK-1057 København K Ministeren for sundhed og forebyggelse Statsrevisorerne Prins Jørgens Gård 2 Christiansborg DK-1240 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk

Læs mere

UDVALGET VEDRØRENDE UDSATTE BORGERE

UDVALGET VEDRØRENDE UDSATTE BORGERE K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN UDVALGET VEDRØRENDE UDSATTE BORGERE Tirsdag den 14. august 2012 Kl. 15.00-17.00 Regionsgården, mødelokale H6 Møde nr. 2 Medlemmer: Lise Müller (formand) (F) Per

Læs mere

SYGEHUSFORDELTE KVALITETSINDIKATORER FOR LAVRISIKO FØRSTEGANGSFØDENDE 2006* Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 7

SYGEHUSFORDELTE KVALITETSINDIKATORER FOR LAVRISIKO FØRSTEGANGSFØDENDE 2006* Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 7 SYGEHUSFORDELTE KVALITETSINDIKATORER FOR LAVRISIKO FØRSTEGANGSFØDENDE 2006* Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 7 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon:

Læs mere

EN GOD OG SIKKER START PÅ LIVET

EN GOD OG SIKKER START PÅ LIVET EN GOD OG SIKKER START PÅ LIVET MÅLSÆTNINGER FOR FREMTIDENS FØDSELSINDSATS JANUAR 2018 INDHOLD Forord 3 Udviklingen på fødselsområdet 4 En god og sikker start på livet fire målsætninger for fremtidens

Læs mere

Hjemmefødsel ny evidens

Hjemmefødsel ny evidens Hjemmefødsel ny evidens Af Ole Olsen I denne artikel gennemgår forfatteren den stigende mængde evidens, der efterhånden viser, at hjemmefødsler ikke er forbundet med øget risiko, såfremt der foretages

Læs mere

Fødestillinger og bristninger Interview med Li Thies-Lagergren, jordemoder, Mmid, ph.d, adjunkt på Jordemoderskolen Lund Universitet.

Fødestillinger og bristninger Interview med Li Thies-Lagergren, jordemoder, Mmid, ph.d, adjunkt på Jordemoderskolen Lund Universitet. Fødestillinger og bristninger Interview med Li Thies-Lagergren, jordemoder, Mmid, ph.d, adjunkt på Jordemoderskolen Lund Universitet. 1 Li Thies-Lagergren er medfvorfatter til en artikel, som har publiceret

Læs mere

LUP Fødende Kvinder

LUP Fødende Kvinder Fødeafdelingen (Hvidovre) Amager og Hvidovre Hospital Spørgeskemaet er udsendt til 819 kvinder, der har født på afdelingen i perioden 1. august til 31. oktober 2014. 55 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

Spørgeskema om graviditet, fødsel og barsel_kvinder_2016

Spørgeskema om graviditet, fødsel og barsel_kvinder_2016 Spørgeskema om graviditet, fødsel og barsel_kvinder_2016 Bemærk at kvinderne besvarer spørgeskemaet i en elektronisk opsat udgave. De vil derfor kun se de, som er relevante i forhold til deres forudgående

Læs mere

Evaluering af Fødeplanen i Region Syddanmark

Evaluering af Fødeplanen i Region Syddanmark Område: Sundhedsområdet Afdeling: Afdelingen for Sundhedssamarbejde og Kvalitet Journal nr.: 12/838 Dato: 10.april 2013 Udarbejdet af: Anne Uller E-mail: Anne.uller@regionsyddanmark.dk Telefon: 7663 1318

Læs mere

Graviditet, fødsel og barsel - orientering til gravide og deres familier

Graviditet, fødsel og barsel - orientering til gravide og deres familier Graviditet, fødsel og barsel - orientering til gravide og deres familier Hospitalsenheden Horsens Kvindeafdelingen Fødeafdelingen og Barselsafsnittet Med denne pjece ønsker jordemødre og personale på Fødeafdelingen

Læs mere

LUP 2013 resultater For LUP indlagte, LUP ambulante, LUP fødende

LUP 2013 resultater For LUP indlagte, LUP ambulante, LUP fødende Sundhedssamordningsudvalget.4.4 LP resultater For LP indlagte, LP ambulante, LP fødende Fortroligt indtil offentliggørelsen i uge 8 4 844 LP Samlet indtryk Region Syddanmark, regionsniveau LP indlagte

Læs mere

Graviditet, fødsel og barsel

Graviditet, fødsel og barsel Pjece til gravide i Region Syddanmark Graviditet, fødsel og barsel Tillykke med graviditeten Graviditeten Tillykke med graviditeten Region Syddanmark ønsker med denne pjece at beskrive de tilbud, regionen

Læs mere

NOTAT. Den 30. november 2011. Ref CHE. che@kl.dk. Dir 3370 3155. Weidekampsgade 10. Postboks 3370. 2300 København S. Tlf 3370 3370.

NOTAT. Den 30. november 2011. Ref CHE. che@kl.dk. Dir 3370 3155. Weidekampsgade 10. Postboks 3370. 2300 København S. Tlf 3370 3370. NOTAT Oplæg om større kommunal inddragelse på svangreområdet KL har taget det indledende skridt til at se nærmere på nye måder at organisere svangreområdet på med henblik på at styrke de nære sundhedstilbud

Læs mere

Plan for overvågning og tilsyn med regionernes brug af lægemidler til igangsættelse af fødsler.

Plan for overvågning og tilsyn med regionernes brug af lægemidler til igangsættelse af fødsler. Dato 30. august 2013 Sagsnr. 2013070690 hgj hgj@dkma.dk Til: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Plan for overvågning og tilsyn med regionernes brug af lægemidler til igangsættelse af fødsler. 1. Indledning

Læs mere

FØDSLER OG KVALITETSINDIKATORER I SYGEHUSVÆSENET 2002-1. KVARTAL 2006* Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 11

FØDSLER OG KVALITETSINDIKATORER I SYGEHUSVÆSENET 2002-1. KVARTAL 2006* Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 11 H FØDSLER OG KVALITETSINDIKATORER I SYGEHUSVÆSENET 2002-1. KVARTAL 2006* Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 11 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon:

Læs mere

Sundhedsstyrelsens kommentarer til monitorering af hjertepakker 2. kvartal 2014

Sundhedsstyrelsens kommentarer til monitorering af hjertepakker 2. kvartal 2014 N o t a t Sundhedsstyrelsens kommentarer til monitorering af hjertepakker 2. kvartal Dette notat indeholder Sundhedsstyrelsens kommentarer til data for den nationale moni. kvartal. Monitoreringen gør det

Læs mere

Afrapportering af LUP Somatik 2013

Afrapportering af LUP Somatik 2013 Dato: 1. maj 2014 Brevid: 2290302 Afrapportering af LUP Somatik 2013 Den Landsdækkende Undersøgelse (LUP) 2013 blev offentliggjort den 28. april 2014. Svarprocenten på landsplan er 59 %. Undersøgelsen

Læs mere

At arbejde i en hjemmefødselsordning

At arbejde i en hjemmefødselsordning At arbejde i en hjemmefødselsordning Karen Ingversen Temaeftermiddag Hjemmefødsler 23.11.2010 Arrangeret af Metropols Sundhedsfaglig Efter- og Videreuddannelser og Jordemoderforeningen Baggrund Hvem vælger

Læs mere

Vending af foster i sædestilling

Vending af foster i sædestilling Patientinformation Vending af foster i sædestilling Kvalitet Døgnet Rundt Familiecentret Graviditets- og fødselsklinikken Vending - hvorfor og hvordan? I denne folder får du/i information om, hvordan vending

Læs mere

Aflyste operationer i % af aflyste operationer og udførte operationer

Aflyste operationer i % af aflyste operationer og udførte operationer Område: Sundhedsområdet Afdeling: Planlægning og Udvikling Journal nr.: Dato: 22. september 2011 Notat om aflyste operationer Sundhedsudvalget blev på møde den 30. august præsenteret for en statistik over

Læs mere

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Skolevægring Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Udarbejdet af Analyse & Tal for Institut for Menneskerettigheder juli 017 Indledning Udsendelse

Læs mere

Forældrenes oplevelser af fødegangene. Oplæg om foreningens syn på landets fødeafdelinger

Forældrenes oplevelser af fødegangene. Oplæg om foreningens syn på landets fødeafdelinger Sundheds- og Ældreudvalget 2016-17 SUU Alm.del Bilag 118 Offentligt Forældrenes oplevelser af fødegangene Oplæg om foreningens syn på landets fødeafdelinger LUP fødende 2015 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler

Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler Årsrapport 2014 1. september 2013-31. august 2014 Denne rapport er udarbejdet af Styregruppen for Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler. Kompetencecenter for Epidemiologi

Læs mere

Fødegangens kapacitet og aktivitet. Hvidovremodellen

Fødegangens kapacitet og aktivitet. Hvidovremodellen Fødegangens kapacitet og aktivitet Hvidovremodellen Af Vicedirektør Johannes Gaub Chefjordemoder Marianne Skovby Rasmusson Vicechefjordemoder Marianne Tolstrup Petersen Jordemoder Trine Lind Fuldmægtig

Læs mere

FØDSLER OG FØDENDE KVINDERS VÆGTFORHOLD KVARTAL 2006* Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 14

FØDSLER OG FØDENDE KVINDERS VÆGTFORHOLD KVARTAL 2006* Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 14 FØDSLER OG FØDENDE KVINDERS VÆGTFORHOLD - 1. KVARTAL 2006* Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 14 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400

Læs mere

FØDSLER OG FØDENDE KVINDERS VÆGTFORHOLD (BMI) 2004

FØDSLER OG FØDENDE KVINDERS VÆGTFORHOLD (BMI) 2004 FØDSLER OG FØDENDE KVINDERS VÆGTFORHOLD (BMI) 2004 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 7 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

Monitorering af tvang i psykiatrien

Monitorering af tvang i psykiatrien Monitorering af tvang i psykiatrien OPGØRELSE FOR PERIODEN 1. JANUAR 31. DECEMBER 2015 2016 Monitorering af tvang i psykiatrien Sundhedsstyrelsen, 2016. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Læs mere

BEHOVET FOR VELFÆRDSUDDANNEDE I HOVEDSTADSOMRÅDET

BEHOVET FOR VELFÆRDSUDDANNEDE I HOVEDSTADSOMRÅDET NOVEMBER 213 REGION HOVEDSTADEN BEHOVET FOR VELFÆRDSUDDANNEDE I HOVEDSTADSOMRÅDET PIXI-RAPPORT 1. BEHOVET FOR VELFÆRDSUDDANNEDE I HOVEDSTADEN 3 INDHOLD 1 Indledning 1 2 Overordnede konklusioner 2 3 De

Læs mere

Fødeplan i Region Syddanmark

Fødeplan i Region Syddanmark Fødeplan i Region Syddanmark regionsyddanmark.dk Version 2, april 2014 Forord Fødeplanen for Region Syddanmark er udarbejdet af Region Syddanmark med deltagelse af repræsentanter fra kommuner, almenpraksis

Læs mere

Velkommen til Akut Modtagelse for Gravide

Velkommen til Akut Modtagelse for Gravide April 2012 Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Hillerød Hospital Hillerød Hospital Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Velkommen til Akut Modtagelse for Gravide Velkommen til Akut Modtagelse for Gravide På Akut

Læs mere

Vending af foster i sædestilling

Vending af foster i sædestilling Information til gravide Vending af foster i sædestilling Vælg farve Kvalitet Døgnet Rundt Familiecentret Graviditets- og fødselsklinikken Vending - hvorfor og hvordan? I denne folder får du/i information

Læs mere

Psykiatrien i Region Nordjylland har taget Rigsrevisionens beretning om regionernes

Psykiatrien i Region Nordjylland har taget Rigsrevisionens beretning om regionernes Notat fra Psykiatrien i Region Nordjylland vedr. Beretning om regionernes styring af ambulant behandling af voksne patienter med psykiske lidelser Rigsrevisionen har siden i foråret 2015 gennemført undersøgelser

Læs mere

3.1.1 APOPLEKSI Standard

3.1.1 APOPLEKSI Standard 3.1.1 APOPLEKSI Udredning, behandling, pleje og rehabilitering af patienter med akut apopleksi foregår i henhold til klinisk, evidensbaseret praksis formuleret på baggrund af Referenceprogram for behandling

Læs mere

Forebyggelse AF indlæggelser synlige resultater

Forebyggelse AF indlæggelser synlige resultater Forebyggelse AF indlæggelser synlige resultater ResumÉ 2014 Forebyggelse af indlæggelser synlige resultater. Resumé Udarbejdet af: KL, Danske Regioner, Finansministeriet og Ministeriet for Sundhed og

Læs mere

LUP Fødende. Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser blandt Fødende

LUP Fødende. Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser blandt Fødende Spørgeskemaundersøgelse med svar fra 6.798 kvinder, der har født 2016 LUP Fødende Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser blandt Fødende Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse

Læs mere

Fødeplanambulatoriet. Information til gravide. Vælg farve. Samtaler og fødselsaftaler. Familiecentret Graviditets- og fødselsklinikken

Fødeplanambulatoriet. Information til gravide. Vælg farve. Samtaler og fødselsaftaler. Familiecentret Graviditets- og fødselsklinikken Information til gravide Fødeplanambulatoriet Samtaler og fødselsaftaler Vælg farve Kvalitet Døgnet Rundt Familiecentret Graviditets- og fødselsklinikken Velkommen til Fødeplanambulatoriet Fødeplanambulatoriet

Læs mere

Motion under graviditeten forskning og resultater

Motion under graviditeten forskning og resultater Slide 1 Motion under graviditeten forskning og resultater Temadag om graviditet og overvægt Rigshospitalet/Skejby Sygehus, arr. af Jordemoderforeningen 12./19. jan 2010 Mette Juhl, Jordemoder, MPH, Ph.d.

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen. Oktober 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen. Oktober 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen Oktober 2013 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen

Læs mere

Barsels- og efterfødselsambulatoriet

Barsels- og efterfødselsambulatoriet Patientinformation Barsels- og efterfødselsambulatoriet Et tilbud til dig, der har født Vælg billede Vælg farve Kvalitet Døgnet Rundt Familiecenteret Neonatal- og barselsklinikken Graviditets- og fødselsklinikken

Læs mere

MONITORERING AF TVANG I PSYKIATRIEN

MONITORERING AF TVANG I PSYKIATRIEN SEPTEMBER, 2015 MONITORERING AF TVANG I PSYKIATRIEN Halvårsopgørelse 2015 MONITORERING AF TVANG I PSYKIATRIEN Halvårsopgørelse 2015 Sundhedsstyrelsen, 2014 Du kan frit referere teksten i publikationen,

Læs mere

Aftale for hjemmefødsel med Hjemmefødselsordningen Mariakilde

Aftale for hjemmefødsel med Hjemmefødselsordningen Mariakilde Aftale for hjemmefødsel med Hjemmefødselsordningen Mariakilde Denne aftale indgås i mellem to parter, jordemoderen i Hjemmefødselsordningen Mariakilde og brugeren af den valgte jordemoderydelse. Aftalen

Læs mere

Monitorering af indlæggelse af nyfødte dokumentation

Monitorering af indlæggelse af nyfødte dokumentation 25. september 2017 SALS CHHV Monitorering af indlæggelse af nyfødte dokumentation Baggrund Monitorering af indlæggelse af nyfødte omfatter opgørelser af indlæggelsesvarighed, udskrivningstidspunkt og genindlæggelse

Læs mere

LUP Fødende. Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser blandt Fødende

LUP Fødende. Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser blandt Fødende Spørgeskemaundersøgelse med svar fra 7.322 kvinder, der har født 2015 LUP Fødende Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser blandt Fødende Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse

Læs mere

Forløbsplan for jordemoderkonsultationer

Forløbsplan for jordemoderkonsultationer I denne forløbsplan for jordemoderkonsultationer kan I læse en beskrivelse af det generelle tilbud til gravide og par i forbindelse med graviditet, fødsel og barsel. Formålet med forløbsplanen er at informere

Læs mere

Kapitel 3. FØDSELSSTATISTIK

Kapitel 3. FØDSELSSTATISTIK Kapitel 3. FØDSELSSTATISTIK I 2011 blev der registreret 810 fødsler (9 tvillinger, 1 trilling, 821 fødte). Dette svarer til en fødselsrate på 57,3 fødsler pr. 1.000 kvinder i alderen 15-49 år. I 2012 blev

Læs mere

18-05-2011. Til BUU. Sagsnr. 2011-69485. Dokumentnr. 2011-356608

18-05-2011. Til BUU. Sagsnr. 2011-69485. Dokumentnr. 2011-356608 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Sundhed og Tidlig Indsats NOTAT Til BUU 18-05-2011 Sagsnr. 2011-69485 Den Kommunale Sundhedstjeneste På Børne- og Ungdomsudvalgets budgetseminar d. 3.-4.

Læs mere

Regionshuset Møde den 6. juni 2014 i Fødeplanudvalget 1. Referat fra møde d. 28. marts og godkendelse af dagsorden

Regionshuset Møde den 6. juni 2014 i Fødeplanudvalget 1. Referat fra møde d. 28. marts og godkendelse af dagsorden Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg www.rm.dk REFERAT Dato 17-06-2014 Sagsbehandler Gry Brun Jensen Møde den 6. juni 2014 i Fødeplanudvalget 1. Referat fra møde d. 28.

Læs mere

Samarbejdsaftale om fælles gravidteam for sårbare gravide (godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget den 9. december 2015)

Samarbejdsaftale om fælles gravidteam for sårbare gravide (godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget den 9. december 2015) Sundhedsaftalen et samarbejde mellem Region Midtjylland og de 19 kommuner Samarbejdsaftale om fælles gravidteam for sårbare gravide (godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget den 9. december 2015) Region

Læs mere

Kendt jordemoder-ordning

Kendt jordemoder-ordning Velkommen i... Kendt jordemoder-ordning Kvalitet Døgnet Rundt Familiecentret Graviditets- og fødselsklinik Hvad er Kendt jordemoder-ordning? I Kendt jordemoder-ordning er vi et team af tre jordemødre,

Læs mere

TASK FORCE FOR PATIENTFORLØB PÅ KRÆFT- OG HJERTEOMRÅDET

TASK FORCE FOR PATIENTFORLØB PÅ KRÆFT- OG HJERTEOMRÅDET TASK FORCE FOR PATIENTFORLØB PÅ KRÆFT- OG HJERTEOMRÅDET Sammenfatning af 29. møde i Task Force for Patientforløb på Kræft- og 11. oktober 2013 kl. 13.00 15.15 i Sundhedsstyrelsen. 1. Orientering Opfølgning

Læs mere

BØRNESUNDHED AMMEPOLITIK

BØRNESUNDHED AMMEPOLITIK BØRNESUNDHED AMMEPOLITIK INDLEDNING Børnesundhed besluttede i 2012, at sætte særlig fokus på amning i Odsherreds kommune. Ammevejledning i praksis har i efteråret 2013 været det gennemgående tema for et

Læs mere

Fødeplan i Region Syddanmark

Fødeplan i Region Syddanmark i Region Syddanmark regionsyddanmark.dk Version 1, februar 2011 Forord en for Region Syddanmark er udarbejdet af Region Syddanmark med deltagelse af repræsentanter fra kommuner, almenpraksis og de 4 sygehusenheder.

Læs mere

Bilag 2 uddybning af tal

Bilag 2 uddybning af tal Bilag 2 uddybning af tal I rapporten Monitorering af nationale indikatorer, pejlemærker og indsatser Status 2. halvår 2016 fremlægges resultater af måling på en række indikatorer: Indikator 1: Akutte somatiske

Læs mere

Projekt B. Efterfødselssamtaler med kvinder niveau 3 og 4. Afsluttende evaluering. Center for Sårbare Gravide, obstetrisk klinik, Rigshospitalet.

Projekt B. Efterfødselssamtaler med kvinder niveau 3 og 4. Afsluttende evaluering. Center for Sårbare Gravide, obstetrisk klinik, Rigshospitalet. Projekt B Efterfødselssamtaler med kvinder niveau 3 og 4. Afsluttende evaluering Center for Sårbare Gravide, obstetrisk klinik, Rigshospitalet. Januar 2015 Afsluttende statusrapport Region Hovedstaden

Læs mere

Almene spørgsmål. 1.1 Hvad er dit køn? 1.2 Hvad er din alder? 1.3 Hvilken region arbejder du i? 1.4 Hvor er du ansat? Kun ét svar ( ) Kvinde ( ) Mand

Almene spørgsmål. 1.1 Hvad er dit køn? 1.2 Hvad er din alder? 1.3 Hvilken region arbejder du i? 1.4 Hvor er du ansat? Kun ét svar ( ) Kvinde ( ) Mand Almene spørgsmål 1.1 Hvad er dit køn? ( ) Kvinde ( ) Mand 1.2 Hvad er din alder? ( ) Under 20 år ( ) 20-29 år ( ) 30-39 år ( ) 40-49 år ( ) 50-59 år ( ) 60-69 år ( ) Ældre end 69 år 1.3 Hvilken region

Læs mere

De udadgående hospitalsfunktioner i Region Midtjylland

De udadgående hospitalsfunktioner i Region Midtjylland Anita Fogh Regionalt Sundhedssamarbejde Regionshuset i Viborg Tlf: 87 28 46 75 E-mail: anita.fogh@stab.rm.dk De udadgående hospitalsfunktioner i Region Midtjylland Revision af oversigt ifm. indgåelse af

Læs mere

MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET

MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET Maj 2015 MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET Årsopgørelse for 2014 MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET Årsopgørelse for 2014 Sundhedsstyrelsen, 2014 Du kan frit referere teksten i publikationen,

Læs mere

DSOG ønsker at pege på Graviditet og Fødsel som særligt indsatsområde for fremtidig dansk forskning og vil fremhæve, at:

DSOG ønsker at pege på Graviditet og Fødsel som særligt indsatsområde for fremtidig dansk forskning og vil fremhæve, at: Idet Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi (DSOG) takker for muligheden for at bidrage med input til fremtidens forskningsbehov og potentialer, følger nedenfor den strategi som for os synes centralt

Læs mere

Høring over rapport fra udvalget om evalueringen af kommunalreformen

Høring over rapport fra udvalget om evalueringen af kommunalreformen Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Den 4. april 2013 Ref.: KRL J.nr. 1303-0002 Høring over rapport fra udvalget om evalueringen af kommunalreformen Indledningsvist vil

Læs mere

Patientoplevet kvalitet LUP fødende resultater 2013

Patientoplevet kvalitet LUP fødende resultater 2013 Patientoplevet kvalitet LP fødende resultater 2013 SASFREMSTILLIN Region Syddanmark inviterer hvert år en stor gruppe af fødende kvinder til at deltage i en spørgeskemaundersøgelse omhandlende kvindernes

Læs mere

LUP Fødende. Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser blandt Fødende

LUP Fødende. Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser blandt Fødende Spørgeskemaundersøgelse med svar fra 5.533 kvinder, der har født 204 LUP Fødende Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser blandt Fødende Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse

Læs mere

Activity restriction and hospitalisation in threatened preterm delivery

Activity restriction and hospitalisation in threatened preterm delivery FACULTY OF HEALTH AND MEDICAL SCIENCES UNIVERSITY OF COPENHAGEN PhD Thesis Jane Bendix Activity restriction and hospitalisation in threatened preterm delivery This thesis has been submitted to the Graduate

Læs mere

SYGEHUSFØDSLER OG FØDEAFDELINGERNES STØRRELSE 1982-2005

SYGEHUSFØDSLER OG FØDEAFDELINGERNES STØRRELSE 1982-2005 SYGEHUSFØDSLER OG FØDEAFDELINGERNES STØRRELSE 1982-2005 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 3 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere