Analyse om øget anvendelse af it på selvejende uddannelsesinstitutioner under Undervisningsministeriet forslag til forbedringer af

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Analyse om øget anvendelse af it på selvejende uddannelsesinstitutioner under Undervisningsministeriet forslag til forbedringer af"

Transkript

1 Analyse om øget anvendelse af it på selvejende uddannelsesinstitutioner under Undervisningsministeriet forslag til forbedringer af studieadministrative opgaver og processer 3. juni 2009

2 Analyse om øget anvendelse af it på selvejende uddannelsesinstitutioner under Undervisningsministeriet forslag til forbedringer af studieadministrative opgaver og processer 1. INDLEDNING Baggrund og formål Fokus for arbejdet Arbejdets organisering og forløb Afrapportering 8 2. RESSOURCEANVENDELSEN PÅ STUDIEADMINISTRATIVE OPGAVER OG PROCESSER Indledning Metode Oversigt over den samlede ressourceanvendelse EFFEKTIVISERING AF DE STUDIEADMINISTRATIVE OPGAVER OG PROCESSER Indledning Effektiviteten i den nuværende opgaveløsning Identificering af forbedringsforslag og vurdering af effektiviseringspotentialet Bruttopotentiale fordelt på institutionstyper og uddannelsestyper Udmøntningsmuligheder for potentialet Nødvendige tiltag og forudsætninger for indhøstning af potentialet

3 Bilag I - Indhold i spørgeskemaet til kortlægning af ressourceanvendelsen på studieadministrative opgaver og processer 46 Bilag II De indsamlede datas repræsentativitet 47 Bilag III Oversigt over indholdet i beskrivelserne af forbedringsforslag 49 Bilag IV Metode til beregning af reduktionen som følge af overlappende potentialer 51 APPENDIKS I: EFFEKTIVISERINGSPOTENTIALE PER FORBEDRINGSFORSLAG BRUDT NED PÅ INSTITUTIONER OG UDDANNELSER APPENDIKS II: DETALJERET EFFEKTIVISERINGSPOTENTIALE BAGGRUNDSMATERIALE: KATALOG OVER FORSLAG TIL FORBEDRING AF DE STUDIEADMINISTRATIVE OPGAVER OG PROCESSER PÅ DE SELVEJENDE UDDANNELSESINSTITUTIONER UNDER UNDERVISNINGSMINISTERIET - 2 -

4 1. INDLEDNING 1.1. Baggrund og formål Af regeringsgrundlaget fremgår det under overskriften»en mere ambitiøs anvendelse af it på uddannelsesinstitutionerne«, at der»gradvist etableres gratis trådløst internet på alle selvejende uddannelsesinstitutioner. Al skriftlig kommunikation mellem studerende og uddannelsesinstitutioner skal foregå elektronisk, og alle studerende på videregående uddannelser skal have mulighed for at aflevere skriftlige opgaver elektronisk. Ændringerne skal gennemføres i takt med, at uddannelsesinstitutionerne udskifter deres nuværende it-systemer«. Regeringen har derfor nedsat et udvalg, der skal analysere området og på det grundlag opstille forslag til en mere ambitiøs anvendelse af it til studieadministrative og pædagogiske formål på de selvejende. Forslagene skal kunne bidrage til at realisere regeringens overordnede målsætninger om at frigøre ressourcer til bedre borgernær service gennem administrative effektiviseringer såvel som målsætningen om undervisning og uddannelse i verdensklasse. For så vidt angår it anvendt til studieadministrative formål er skal udvalget kortlægge de studieadministrative opgaver og processer samt tilhørende omkostninger. På den baggrund er skal udvalget identificere og vurdere potentielle forbedringsmuligheder som følge af regelforenkling, procesoptimering samt en mere hensigtsmæssig organisering og it-understøttelse af studieadministrative arbejdsprocesser. McKinsey & Company har gennemført analysen og udarbejdet denne rapport Fokus for arbejdet Arbejdet fokuserer på de selvejende uddannelsesinstitutioner under Undervisningsministeriet, hvilket dækker over fem typer institutioner: - 3 -

5 1. Institutioner for erhvervsrettet uddannelse, herunder tekniske skoler, handelsskoler, kombinationsskoler, landbrugsskoler og AMU-centre 1. Disse institutioner udbyder erhvervsuddannelser, erhvervsgymnasiale uddannelser, åben uddannelse, erhvervsakademiuddannelser, AMU mv. 2. Gymnasier og HF, der primært udbyder almengymnasiale uddannelser 3. Professionshøjskolerne, der er en samling af de tidligere Centre for Videregående Uddannelse og enkeltstående MVU-institutioner. Disse udbyder især professionsbacheloruddannelser og åben uddannelse 4. SOSU-skolerne, der hører under institutioner for erhvervsrettet uddannelse. Disse skoler udbyder primært erhvervsuddannelser 5. Voksenuddannelsescentre, der fokuserer på almen voksenuddannelse, forberedende voksenuddannelse, ordblindeundervisning, gymnasiale suppleringskurser og almengymnasiale uddannelser Området omfatter i alt 263 institutioner med i alt årselever eller studenterårsværk, jfr. figur 1. 1 Erhvervsakademierne var ikke endeligt etableret i 2008 og indgår derfor ikke som en selvstændig institutionstype i analysen. Aktiviteter varetaget af erhvervsakademierne i dag, er medtaget i det omfang, at de i 2008 blev varetaget af uddannelsesinstitutioner, der er omfattet af analysen - 4 -

6 Figur 1 Selvejende uddannelsesinstitutioner Institutionstype Erhvervsskoler, AMU-centre og landbrugsskoler Antal institutioner 83 Antal årselever eller studenterårsværk * I alt Gennemsnit Almene gymnasier Professionshøjskoler ** SOSU-skoler Voksenuddannelsescentre I alt * Årselever opgøres som en elev, der har modtaget undervisning i 40 uger på fuld tid, mens et studenterårsværk er en studerende med studieaktivitet svarende til et års normeret studietid. På professionshøjskolerne opgøres studenterårsværk, mens de øvrige institutionstyper opgør årselever ** Inklusiv to ingeniørhøjskoler Kilde: Undervisningsministeriet Der er tale om væsentlig strukturel variation inden for området, fra SOSU skolerne med godt årselever fordelt på 18 skoler til 127 gymnasier med knapt årselever og 10 professionshøjskoler 2 med studenterårsværk. Udover undervisning og andre pædagogiske aktiviteter varetager uddannelsesinstitutionerne generel administration og studieadministrative opgaver. Den generelle administration omfatter økonomi, personaleadministration, it og indkøb samt bygningsadministration, jfr. afsnit 2. Den generelle administration er dækket af en tidligere analyse af potentialet for etablering af administrative fællesskaber. Professionshøjskolerne har dog ikke 2 Inklusiv to ingeniørhøjskoler - 5 -

7 været omfattet af analysen af den generelle administration. Uddannelsesinstitutionernes pædagogiske aktiviteter er ligeledes dækket af en sideløbende analyse af øget anvendelse af it til pædagogiske formål. Denne undersøgelse omfatter således udelukkende de studieadministrative opgaver og processer. De overordnede studieadministrative opgaver og processer er planlægning af uddannelsesudbud, administration af ansøgning og optagelse, ressource- og skemaplanlægning, registrering af fravær, administration af praktik, tilrettelæggelse af eksamen og prøver, afslutning af uddannelse, kursus eller semester, administration af tilskud og støtteformer, øvrige indberetninger og tværgående aktiviteter, jfr. figur 2. Figur 2 De ti studieadministrative opgaver og processer Studieadministrative opgaver og processer Indhold i studieadministrative opgaver og processer Optagelse Administration ved undervisning Eksamen og afslutning Tværgående og øvrig admnistration Planlægning af uddannelses-udbud Ansøgning og optagelse Ressource- og skemaplanlægning Registrering af fravær og fremmøde Praktik (inkl. skolepraktik og praktik i udlandet, men ikke udlandsophold) Eksamen og prøver (inkl. svendeprøver) Afslutning af uddannelse, kursus eller semester Tilskud og støtteformer Øvrige indberetninger Tværgående aktiviteter Forberedelse, oprettelse, offentliggørelse og vedligeholdelse af udbud Modtagelse og registrering af ansøgninger samt omvalg Vurdering (og vejledning) af ansøgninger Tilbagemeldinger til ansøgere, administration af ventelister Tilmelding og opstart af nye studerende Planlægning af kost og logi Udarbejdelse af uddannelses-/studieretningsplaner, valg af valgfag og studieretning Skemaplanlægning/fag- og timefordeling (herunder offentliggørelse) Individuelle uddannelsesplaner Løbende justering og revisioner af skemaplan (herunder offentliggørelse) Registrering af fremmøde og fravær Opfølgning på fravær Selvstuderende eller individuelle studieforløb At finde, registrere og håndtere praktikpladser Registrering af godkendelse/evaluering af praktik Afregning for praktikophold Terminsprøver, standpunktkarakterer og andre ikke-bekendtgørelsesfastsatte eksamener og prøver Eksamensplanlægning af bekendtgørelses-fastsatte eksamener og prøver (inkl. større skriftlige opgaver såsom AT-synops*) Finde og registrere censorer til bekendtgørelsesfastsatte eksamener og prøver Praktisk afvikling af bekendtgørelsesfastsatte eksamener og prøver Administration i forbindelse med bekendtgørelses-fastsatte eksamener og prøver Registrering og kontrol af færdiggørelse, udskrivning af beviser og planlægning af dimission/translokation Registrering af orlov og oprydning i studenter-/elev-bestanden Tilskud til institutionen Støtteformer til elever Faste, regelmæssige indberetninger Ad hoc indberetninger Købsaftaler og løbende administration af elever/studerende/kursister under aktivering, revalidering mv. Udviklingsaktiviteter, markedsføring, kvalitetssikring og evaluering Løbende korrespondance med elever, forældre, værge, kommune, arbejdsgiver, lærer Andet F.eks. administration af brobygning, studierejser og betaling (f.eks. for deltagelse i studierejse) * På gymnasierne skal eleverne i 3. g til en projekteksamen, der bygger på en synopsis på ca. 20 sider De ti overordnede studieadministrative opgaver og processer er identificeret og defineret i samarbejde med udvalgte uddannelsesinstitutioner, lederforeningerne og Undervisningsministeriet. De ti opgaver og processer dækker over 95 procent af de samlede studieadministrative opgaver

8 Studieadministration består af alle administrative opgaver forbundet med uddannelserne og omfatter dermed også den pædagogiske administration. F.eks. dækker det både over en sekretær, der opretter en ny elev i systemet, en lærer, der justerer næste uges skemaplan, og en leder, der deltager i et møde, hvor uddannelsesudbuddet planlægges. Der er skabt overblik over de studieadministrative opgaver og processer for at kunne identificere muligheder for forbedring Arbejdets organisering og forløb Arbejdet er foregået under ledelse af en styregruppe repræsenteret ved Finansministeriet og Undervisningsministeriet, herunder UNI-C med henblik på at analysere anvendelsen af it på de selvejende uddannelsesinstitutioner under Undervisningsministeriet. Styregruppen har i perioden 2. december 2008 til 4. maj 2009 afholdt fem møder. Derudover er der afholdt en række sekretariatsmøder. Udvalget har nedsat en referencegruppe bestående af lederforeninger for de institutionstyper, der er omfattet af arbejdet: Danske Erhvervsskoler, Foreningen af Forstandere og Direktører ved AMU-centrene, Gymnasieskolernes Rektorforening, Danske Landbrugsskoler, Professionshøjskolernes Rektorkollegium, SOSU-lederforeningen og Lederforeningen for VUC. Referencegruppen har løbende været involveret i analysearbejdet, herunder særligt i forbindelse med validering af spørgeskema, indsamlede data og forbedringsforslag men har ikke været inddraget i forbindelse med beregning af effektiviseringspotentiale. Analysen er overordnet set gennemført i tre faser. 1. Kortlægning af uddannelsesinstitutionernes samlede anvendelse af ressourcer (årsværk) på administration ved hjælp af et spørgeskema sendt til uddannelsesinstitutionerne 3. Hertil kommer dybdegående interviews på udvalgte uddannelsesinstitutioner og med lederforeningerne med henblik på at indsamle detaljerede, kvalitative data om de studieadministrative processer og opgaver. 3 I kortlægningen af ressourceanvendelsen er udliciterede studieadministrative opgaver udeladt, idet omkostningen til dette i de udfyldte spørgeskemaer totalt set er cirka 2,5 mio. kr

9 2. Udarbejdelse af forslag til forbedringer af de studieadministrative opgaver og processer for hver institutionstype på baggrund af input fra uddannelsesinstitutionerne og lederforeningerne. 3. Beregning af effektiviseringspotentiale ved implementering af forbedringsforslagene Afrapportering Dette dokument gengiver resultatet af kortlægningen af de studieadministrative opgaver og processer samt tilhørende omkostninger, oplister forslag til forbedringer heraf og vurderer effektiviseringspotentiale ved implementering af forbedringsforslagene. I tillæg hertil foreligger et bilags- og baggrundsmateriale med dokumentation for det beregningsmæssige grundlag for analyserne, herunder de enkelte forbedringsforslag

10 2. RESSOURCEANVENDELSEN PÅ STUDIEADMINISTRATIVE OPGAVER OG PROCESSER 2.1. Indledning Som grundlag for vurderingen af effektivitetspotentialet indenfor det studieadministrative område på de selvejende uddannelsesinstitutioner gives i dette kapitel en oversigt over den nuværende ressourceanvendelse. Kortlægningsmetoden beskrives i afsnit 2.2., mens der i afsnit 2.3. gives en oversigt over ressourceanvendelsen på tværs af aktiviteter og institutionstyper Metode Sigtet med at kortlægge ressourceanvendelsen på de selvejende uddannelsesinstitutioner har været at skabe gennemsigtighed til ressourcetrækket til de studieadministrative opgaver og processer. På grundlag af eksisterende datakilder fra Undervisningsministeriet og Personalestyrelsen har det været muligt at fastslå det totale ressourcetræk på uddannelsesinstitutionerne. Data fra Undervisningsministeriet og Personalestyrelsen giver imidlertid ikke mulighed for at fastslå, hvorledes det totale ressourcetræk fordeler sig på studieadministrative opgaver og processer, generel administration og pædagogiske aktiviteter. Kortlægningen af ressourcetrækket til studieadministrative opgaver og processer er derfor foretaget ved et spørgeskema til alle uddannelsesinstitutioner suppleret med 44 dybdegående interviews på udvalgte uddannelsesinstitutioner 4 og 11 dybdegående interviews med lederforeningerne. Spørgeskemaet kortlægger det totale ressourcetræk fordelt på studieadministrative opgaver og processer, generel administration, pædagogiske aktiviteter og øvrige aktiviteter. Gennem interviewene er der indsamlet detaljerede, kvalitative data om de 4 Udvælgelsen af repræsentanter for uddannelsesinstitutionerne til interviews er foretaget af lederforeningerne og Undervisningsministeriet

11 studieadministrative processer og opgaver. Indholdet af det anvendte spørgeskema er nærmere beskrevet i bilag I. Kortlægningen tager udgangspunkt i ressourceanvendelsen på uddannelsesinstitutionerne i 2008, som er valgt, da det er det seneste afsluttede kalenderår og derfor udgør de nyeste realiserede data. Institutionerne har haft mulighed for at angive, hvis ressourcetrækket i 2009 forventes at være væsentligt forskelligt fra Det synes ikke at være tilfældet for langt størsteparten af uddannelsesinstitutionerne 5. Med henblik på at sikre så valide data som muligt har repræsentanter fra uddannelsesinstitutionerne været inddraget i udformningen af spørgeskemaet. Endvidere har spørgeskemaet været suppleret med en skriftlig vejledning samt mulighed for telefonisk vejledning. 52 procent af uddannelsesinstitutionerne har besvaret spørgeskemaet 6. Der har været et element af skøn i besvarelserne, idet institutionerne ikke normalt opgør ressourcetrækket til individuelle studieadministrative opgaver og ressourcer. Det er imidlertid vurderingen at data afspejler det faktiske ressourcetræk på sektorniveau og for de forskellige institutionstyper. Der er foretaget en vurdering af spredningen af data sammen med institutionerne og lederforeningerne og der er ingen indikation af en systematisk overvurdering af ressourcetrækket. Også med hensyn til institutionernes størrelse vurderes de indsamlede data at være repræsentative for sektoren, da de institutioner, der har svaret afspejler den de enkelte institutionsområders fordeling på store, mellemstore og mindre institutioner. Repræsentativiteten er nærmere kommenteret i bilag II Oversigt over den samlede ressourceanvendelse I den samlede ressourceanvendelse på uddannelsesinstitutionerne skelnes der mellem pædagogiske aktiviteter og administration. Ved pædagogiske aktiviteter 5 Fem uddannelsesinstitutioner har angivet, at ressourcetrækket i 2009 forventes at være forskelligt fra Det drejer sig om fire professionshøjskoler og én erhvervsskole. Det samlede ressourceforbrug forventes at være reduceret med 60 årsværk på professionshøjskolerne og 4 årsværk på den ene erhvervsskole. Da det samlede ressourcetræk til studieadministration er årsværk på professionshøjskolerne og på erhvervsskolerne, vurderes det, at der ikke er markant forskel på ressourcetrækket på sektorniveau i 2008 og Besvarelsesprocenterne for de enkelte institutionstyper er: erhvervsskoler 45,8 procent, almene gymnasier 50,4 procent, professionshøjskoler 80,0 procent, SOSU-skoler 55,5 procent, voksenuddannelsescentre 68,0 procent

12 forstås undervisning, eksamination, censurering og vejledning mv. Øvrige aktiviteter er f.eks. efter- og videreuddannelse og udviklingsarbejde. Administration kan opdeles i generel administration, der omfatter økonomi, personaleadministration, it og indkøb samt bygninger og service, og studieadministration, der består af de ti studieadministrative opgaver og processer, jfr. figur 2. Der bruges samlet set omkring årsværk på de uddannelsesinstitutioner, der er omfattet af analysen, heraf anvendes knap en tredjedel på generel og studierelateret administration, mens resten anvendes på pædagogiske aktiviteter, jfr. figur 3. Figur 3 Den samlede ressourceanvendelse på de selvejende uddannelsesinstitutioner Årsværk* Fokus for analysen 33,8 21,9 1,5 6,1 10,4 4,3 I alt Pædagogiske aktiviteter Øvrige aktiviteter Samlet administration Generel administration Studierelateret administration % 65% 4% 31% 18% 13% * Totale årsværk fra Personalestyrelsens 2008 tal hvis til rådighed ellers data fra spørgeskemaundersøgelsen hvis til rådighed ellers 2007 regnskabstal (gennemsnitligt antal heltidsansatte medarbejdere ekskl. årsværk ansat på særlige vilkår) Kilde: Undervisningsministeriet, Personalestyrelsen, Modtagne spørgeskemaer med årsværk fordelt på hovedaktiviteter Administration (generel og studieadministration) udgør således årsværk. Studieadministration alene udgør knap årsværk eller 13 procent

13 Der er en vis variation mellem de forskellige institutionstyper. Den gennemsnitlige andel af det samlede ressourcetræk, der anvendes til administration (generel og studieadministration) spænder fra 20 procent på de almene gymnasier til 38 procent på professionshøjskolerne. Den gennemsnitlige andel af de samlede ressourcer, der bruges på studieadministration spænder fra 8 procent på de almene gymnasier til 19 procent på professionshøjskolerne, jfr. figur 4. Figur 4 Ressourceanvendelse på de enkelte institutionstyper Årsværk* Erhvervsskoler* n = 83 Gymnasier og HF* n = 127 Professionshøjskoler* n = 10 SOSU-skoler* n = 18 VUC* n = 25 Årsværk Procent Årsværk Procent Årsværk Procent Årsværk Procent Årsværk Procent I alt % % % % % Pædagogiske aktiviteter % % % % % Studierelateret administration % 702 8% % % % Generel administration % % % % % Øvrige aktiviteter 503 3% 337 4% 531 9% 54 5% 85 4% * Totale årsværk fra Personalestyrelsens 2008 tal hvis til rådighed ellers data fra spørgeskemaundersøgelsen hvis til rådighed ellers 2007 regnskabstal (gennemsnitligt antal heltidsansatte medarbejdere ekskl. årsværk ansat på særlige vilkår) Kilde: Undervisningsministeriet, Personalestyrelsen, Modtagne spørgeskemaer med årsværk fordelt på hovedaktiviteter Variationen skyldes flere faktorer. Institutionerne er underlagt forskellige uddannelsesbekendtgørelser og udbyder forskellige uddannelser, der giver forskelle i den administrative belastning. For professionshøjskolerne gælder desuden, at 2008 er det første år efter de blev grundlagt ved en fusion af en række uddannelsesinstitutioner, og at effektiviseringer af administrationen ikke kan forventes at være fuldt gennemførte på undersøgelsestidspunktet. Ydermere kan forskelle i effektivitet være en medvirkende forklaring

14 2.4. Ressourceanvendelsen til studieadministration Samlet set anvendes som nævnt omkring årsværk til studieadministration på de uddannelsesinstitutioner, der er omfattet af analysen. De mest ressourcekrævende opgaver og processer på sektorniveau er ansøgning og optagelse, der udgør 691 årsværk (15 procent af de samlede årsværk til studieadministration) og ressource- og skemaplanlægning (18 procent af de samlede årsværk til studieadministration), der udgør 758 årsværk, jfr. figur 5. Figur 5 Ressourceanvendelse på studieadministrative opgaver og processer på de selvejende uddannelsesinstitutioner Årsværk* I alt Planlægning Ansøg- Res- Registre- Praktik Eksamen Afslutning Tilskud Øvrige Tvær- Andet af ning og source- ring af og prøver af uddan- og støtte- indberetgående uddannelsesudbud optagelse og fravær og fremmødformeninger aktiviteter skemaplanlægning nelse, kursus eller semester % 9% 16% 18% 10% 7% 12% 5% 5% 3% 11% 4% * Totale årsværk fra Personalestyrelsens 2008 tal hvis til rådighed ellers data fra spørgeskemaundersøgelsen hvis til rådighed ellers 2007 regnskabstal (gennemsnitligt antal heltidsansatte medarbejdere ekskl. årsværk ansat på særlige vilkår) Kilde: Undervisningsministeriet, Personalestyrelsen, Modtagne spørgeskemaer med årsværk fordelt på hovedaktiviteter Fraværsregistrering anvender 435 årsværk (10 procent af de samlede årsværk til studieadministration) og administration af eksaminer og prøver, der udgør 507 årsværk (12 procent af de samlede årsværk til studieadministration). Disse fire opgaver og processer er også, med enkelte undtagelser, ressourcekrævende på tværs af institutionstyper, jfr. figur

15 Figur 6 Ressourceanvendelse på studieadministrative opgaver og processer på de enkelte institutionstyper Årsværk* Erhvervsskoler* n = 83 Gymnasier og HF* n = 127 Professionshøjskoler* n = 10 SOSU-skoler* n = 18 VUC* n = 25 Årsværk Procent Årsværk Procent Årsværk Procent Årsværk Procent Årsværk Procent I alt % 702 % % 211 % 244 % Planlægning af uddannelses-udbud 156 8% 58 8% % 11 5% 25 10% Ansøgning og optagelse % 52 7% % 46 22% 56 23% Ressource- og skemaplanlægning % % % 45 21% 33 13% Registrering af fravær og fremmøde 183 9% % 42 4% 28 13% 34 14% Praktik 152 8% 0 0% % 15 7% 0 0% Eksamen og prøver % % % 18 8% 26 11% Afslutning af uddannelse 103 5% 20 3% 51 5% 11 5% 9 4% Tilskud og støtteformer 109 6% 34 5% 56 5% 8 4% 24 10% Øvrige indberetninger 69 3% 21 3% 38 3% 6 3% 7 3% Tværgående aktiviteter % 62 9% 153 9% 22 11% 23 9% Andet 64 3% 55 8% 64 6% 1% 2 6 3% * Totale årsværk fra Personalestyrelsens 2008 tal hvis til rådighed ellers data fra spørgeskemaundersøgelsen hvis til rådighed ellers 2007 regnskabstal (gennemsnitligt antal heltidsansatte medarbejdere ekskl. årsværk ansat på særlige vilkår) Kilde: Undervisningsministeriet, Personalestyrelsen, Modtagne spørgeskemaer med årsværk fordelt på hovedaktiviteter Ansøgning og optagelse lægger beslag på mellem 14 og 23 procent af de studieadministrative ressourcer, når der ses bort fra de almene gymnasier, hvor der bruges 7 procent. Det lavere ressourcetræk på de almene gymnasier skal ses i sammenhæng med, at ansøgerne til de almene gymnasier udgør en mere homogen gruppe end på de fleste andre institutionstyper. Ressource- og skemalægning spænder fra 13 procent på voksenuddannelsescentre til 21 procent på SOSU-skoler. For fraværsregistrering er spændet fra 9 til 21 procent, når der ses bort fra professionshøjskolerne, hvor der kun bruges 4 procent. Det forholdsvis lave ressourcetræk til fraværsregistrering på professionshøjskolerne skyldes, at det er kun en mindre del af de uddannelser, der udbydes på professionshøjskolerne, hvor der foretages fraværsregistrering. Blandt de mindre ressourcekrævende aktiviteter er afslutning af uddannelse, der spænder fra 3 procent på almene gymnasier til 5 procent på erhvervsskoler, professionshøjskoler og SOSU-skoler og øvrige indberetninger, der udgør 3 procent af studieadministrative årsværk på alle institutionstyper

16 3. EFFEKTIVISERING AF DE STUDIEADMINISTRATIVE OPGAVER OG PROCESSER 3.1. Indledning Som beskrevet i kapitel 2 anvender de selvejende uddannelsesinstitutioner samlet set ca årsværk på studieadministration. De studieadministrative aktiviteter er selvsagt en central del af en uddannelsesinstitutions virke, men tallets størrelse taget i betragtning er det naturligt at vurdere, om aktiviteterne i alle tilfælde varetages lige effektivt eller om det er muligt at frigøre økonomiske og arbejdskraftressourcer til anden anvendelse. Som grundlag herfor er der i afsnit 3.2. foretaget en vurdering af effektiviteten i den nuværende opgaveløsning, mens der i afsnit 3.3. opstilles et estimat for effektiviseringspotentialet. Dette er foretaget ved at opstille og vurdere en række konkrete forbedringsforslag relateret til de enkelte processer og institutionstyper. I afsnit 3.4. beskrives potentialets fordeling på institutionstyper og uddannelsestyper, mens der i afsnit 3.5. foretages en vurdering af udmøntningsmulighederne af potentialet, herunder andelen der kan frigøres helt, og hvad der kan frigøres til andre aktiviteter på den enkelte institution. Endelig beskriver afsnit 3.6. nødvendige tiltag for indhøstning af potentialet Effektiviteten i den nuværende opgaveløsning Vurderingen af effektiviteten i den nuværende studieadministrative opgaveløsning er foretaget på grundlag af en række kilder, herunder interviews med uddannelsesinstitutioner og lederforeninger, samt spørgeskemaer udfyldt af uddannelsesinstitutionerne. Vurderingen er foretaget ved at analysere i hvilket omfang de typiske forudsætninger for effektiv opgaveløsning er til stede for de enkelte opgaver og processer. Dette drejer sig om følgende: Er der tilstrækkelig it-understøttelse som sikrer, at opgaverne kan udføres elektronisk frem for manuelt og i form af velfungerende systemarkitektur og brugerflader?

17 Er regulering indrettet således, at den ikke medfører, at der skal udføres unødvendige opgaver, eller at opgaverne skal udføres på en unødig byrdefuld måde? Er arbejdsprocesserne tilrettelagt således, at der udnyttes stordriftsfordele på tværs af institutioner, og at spild er elimineret på den enkelte institution? Det generelle billede er, at der eksisterer et væsentligt potentiale for at effektivisere studieadministrationen på selvejende uddannelsesinstitutioner gennem øget it-understøttelse, regelforenkling og, på visse områder, øget proceseffektivitet. Figur 7, 8 og 9 giver en grafisk illustration af effektiviteten i udvalgte studieadministrative opgaver og processer. En oversigt over forslag til forbedring af effektiviteten fremgår af afsnit neden for. Detaljerede observationer på muligheder for at øge effektiviteten er detaljeret beskrevet i kataloget over forbedringsforslag, der indgår som baggrundsmateriale til denne rapport

18 Figur 7 Vurdering af effektivitet i studieadministrativ opgaveløsning i 2008 Effektivitetsdimensioner UDVALGTE PROCESSER Mindre effektivt Meget effektivt Studieadministrative processer og opgaver* It-understøttelse Regulering Processer Elektronisk understøttelse Velfungerende systemarkitektur og brugerflader Kun nødvendige opgaver udføres, og ikke unødvendigt adm. byrdefuldt Stordrift mellem institutioner Processer på de enkelte institutioner Ansøgning og optagelse Ressource-og skema planlægning - - Fraværsregistrering - - Eksamen - - Tilskud og støtteformer - - * Opgaver og processer hvor uddannelsesinstitutionerne i særlig grad har fremhævet ineffektivitet Kilde: Interview med uddannelsesinstitutionerne De største effektiviseringspotentialer ligger i forbedret it-understøttelse og i et vist omfang regelforenkling. Det skal i den forbindelse bemærkes, at fokus for denne undersøgelse er tiltag, der kan gennemføres på tværs af institutioner. Sammenligning af proceseffektivitet mellem individuelle institutioner og forbedring af processer på individuelle institutioner har ikke været i fokus. Der vil typisk være et potentiale relateret til lokal proceseffektivitet, men dette vil forudsætte institutionsspecifikke løsninger og lokale optimeringer It-understøttelse Den nuværende it-understøttelse af de studieadministrative processer og opgaver forekommer generelt utilstrækkelig. Eksempelvis er optagelsesprocessen i 2008 hovedsagligt manuel, idet over halvdelen af ansøgningerne modtages skriftligt og derfor skal indtastes manuelt i studieadministrative systemer 7, jfr. figur 8. 7 Optagelsesprocessen er fra 2009 i højere grad digitaliseret

19 Figur 8 Vurdering af it-understøttelsen i 2008 Studieadministrative opgaver og processer* Ansøgning og optagelse Ressource og skema planlægning Fraværsregistrering Eksamen Tilskuds- og støtteformer Vurdering af it-understøttelse Generelt manuelt Mindre end 50% af ansøgninger modtages elektronisk Ansøgninger skal tastes manuelt Delvis it-understøttet Studieadm.systemer suppleres af ecel og papir Mindre end 50% foregår elektronisk Papir lister tastes i studie.adm systemer Generelt manuelt Eksamenslister og skemaer på papir tastes i studieadm. system Taameter tilskud modtages med brev fra UVM og skal tastes i Navision Stat på hver institution Erhversskoler Gym. og HF UDVALGTE PROCESSER Prof. højsk. Begrænset itunderstøttelse Udbredt itunderstøttelse SoSu skoler VUC * Opgaver og processer hvor uddannelsesinstitutionerne i særlig grad har fremhævet ineffektivitet Kilde: Interview med uddannelsesinstitutionerne Et andet eksempel er skemalægningsprocessen, der omfatter elever og studerendes valg af valgfag, holdpakning, timefagfordeling og selve skemalægningen. På de fleste institutioner indebærer processen betydeligt manuelt arbejde. På erhvervsskoler bruger omtrent 75 procent af skolerne Elevplan til elevernes valg af valgfag. På resten af skolerne foregår valget fortrinsvis på papir. Den efterfølgende fordeling af elever/studerende/kursister på hold, den såkaldte holdpakning, sker på omkring halvdelen af skolerne i Ecel eller på papir. På over en tredjedel af de almene gymnasier foregår elevernes valg af valgfag, holdpakningen og time-fagfordelingen manuelt og indebærer, at data skal overføres manuelt til studieadministrative systemer og lønsystemer. For alle institutioner gælder, at oplysninger om læreres arbejdstimer skal overføres manuelt fra det studieadministrative system til lønsystemet, da der ikke er fungerende grænseflader mellem de to systemer

20 For så vidt angår administrationen af de tilskuds- og støtteformer, der udgør grundlaget for skolernes eksistens, så modtager institutionerne i dag meddelelse om udbetaling af taameter tilskud i form af et brev fra Undervisningsministeriet. Hver institution skal derefter manuelt indtaste oplysningerne om tilskud i økonomisystemet Navision Stat. Det indebærer et øget ressourcetræk og øget risiko for fejl Regulering De gældende regler opfattes i visse tilfælde som unødigt administrativt byrdefulde, jfr. figur 9. Eksempelvis opfattes taametersystemet som meget komplekst at administrere. Figur 9 Vurdering af regulering i 2008 UDVALGTE PROCESSER Særligt ressourcekrævende Mindre ressourcekrævende Studieadministrative opgaver og processer* Vurdering af regulering Erhversskoler Gym. og HF Prof. højsk. SoSu skoler VUC Ansøgning og optagelse Ineffektivitet som følge af itunderstøttelse / proces Ressource og skema planlægning Fraværsregistrering Eksamen Tilskuds- og støtteformer Ineffektivitet som følge af itunderstøttelse Ineffektivitet som følge af itunderstøttelse Institutioner sender regninger indbyrdes for censur Mange taametertyper Tælleregler varierer mellem uddannelser på samme institution Flere tilskudsmyndigheder * Opgaver og processer hvor uddannelsesinstitutionerne i særlig grad har fremhævet ineffektivitet Kilde: Interview med uddannelsesinstitutionerne Der er i dag overordnet tre forskellige taametertyper: undervisningstaameter, bygningstaameter og fællesudgiftstaameter. Dertil kommer såkaldte tillægstaametre, der knytter sig til forskellige uddannelsestyper eller formål,

Appendiks I: Effektiviseringspotentialer per forbedringsforslag brudt ned på institutioner og uddannelser. 3. juni 2009

Appendiks I: Effektiviseringspotentialer per forbedringsforslag brudt ned på institutioner og uddannelser. 3. juni 2009 Appendiks I: Effektiviseringspotentialer per forbedringsforslag brudt ned på institutioner og uddannelser 3. juni 2009 0 Effektiviseringspotentiale* brudt ned på institutioner og uddannelser (1/5) Ansøgning

Læs mere

Optimering af studieadministrative processer

Optimering af studieadministrative processer www.pwc.dk Optimering af studieadministrative processer December 2013 Revision. Skat. Rådgivning. Indhold Baggrund og typiske årsager til procesoptimering Formål med analysen Udbytte af analysen Et typisk

Læs mere

Tabel 1 Samlede besparelser for de gymnasiale uddannelser

Tabel 1 Samlede besparelser for de gymnasiale uddannelser Detaljeret gennemgang af finanslovsforslag 2011 samt dispositionsbegrænsning 2010 Regeringens forslag til finanslov 2011 blev offentliggjort tirsdag den 24. august 2010. Der er ingen egentlige overraskelser

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag. til Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v., lov om institutioner

Læs mere

Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat

Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat UNI C Statistik & Analyse december 2012 Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat UNI C Statistik & Analyse december 2012 Af Lone Juul Hune Indledning 3 Indhold

Læs mere

Nyt fra Undervisningsministeriet Fokus på Ungepakken Konference for vejledere Nyborg Strand 6. maj 2010 Steffen Jensen sj@uvm.dk 3392 5135 2033 0840

Nyt fra Undervisningsministeriet Fokus på Ungepakken Konference for vejledere Nyborg Strand 6. maj 2010 Steffen Jensen sj@uvm.dk 3392 5135 2033 0840 Nyt fra Undervisningsministeriet Fokus på Ungepakken Konference for vejledere Nyborg Strand 6. maj 2010 Steffen Jensen sj@uvm.dk 3392 5135 2033 0840 Side 1 Finanslovsaftaler 2010 Flerårsaftale for de erhvervsrettede

Læs mere

Bilag 2. 1. Budgetterede nøgleoplysninger for uddannelsen. 2. Undervisningsformer. Spørgeskema - Den pædagogiske diplomuddannelse

Bilag 2. 1. Budgetterede nøgleoplysninger for uddannelsen. 2. Undervisningsformer. Spørgeskema - Den pædagogiske diplomuddannelse Bilag 2 1. Budgetterede nøgleoplysninger for uddannelsen 1.a) Angiv det budgetterede forbrug af lærerarbejdstimer/tap-timer for 1998 ved den pædagogiske diplomuddannelse (inklusiv forberedelse). Arbejdstimer

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning November 2009 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne Undervisningsministeriet 27. maj 2014 Udkast Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne I medfør af 10 g i lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv samt pligt

Læs mere

Taxametersystemet helt enkelt

Taxametersystemet helt enkelt Taxametersystemet helt enkelt I det følgende gennemgås erhvervsskolernes primære finasieringskilder. Baggrund Den 1. januar 1991 overgår erhvervsskolerne til selveje og skal hermed vænne sig til at deres

Læs mere

Bekendtgørelse om åben uddannelse og tilskud til arbejdsmarkedsuddannelser m.v.

Bekendtgørelse om åben uddannelse og tilskud til arbejdsmarkedsuddannelser m.v. Bekendtgørelse nr. 1543 af 27. 12. 2009 som ændret ved bekendtgørelse nr. 1592 af 21. 12. 2010, bekendtgørelse nr. 502 af 26. 5. 2011 og bekendtgørelse nr. 595 af 8. 3. 2015 Bekendtgørelse om åben uddannelse

Læs mere

Bedste praksis for studieadministration. Denne projektbeskrivelse definerer Bedste Praksis projektet inden for det studieadministrative

Bedste praksis for studieadministration. Denne projektbeskrivelse definerer Bedste Praksis projektet inden for det studieadministrative G o d k e n d t p å p r o g r a m b e s t y r e l s e s m ø d e 2 7. j u n i 2 0 1 3 Devoteam A/S Lautrupsgade 13 DK-2100 Copenhagen Denmark Tel +45 20 45 07 00 Fax +45 39 43 07 77 E-mail info.dk@devoteam.com

Læs mere

Oversigt over anbefalinger fra Produktivitetskommissionens rapport Styring, ledelse og motivation i den offentlige sektor

Oversigt over anbefalinger fra Produktivitetskommissionens rapport Styring, ledelse og motivation i den offentlige sektor Oversigt over anbefalinger fra Produktivitetskommissionens rapport Styring, ledelse og motivation i den offentlige sektor For at styrke det politiske fokus på at skabe resultater for borgerne anbefaler

Læs mere

Samarbejde og udvikling

Samarbejde og udvikling Samarbejde og udvikling Benchmarking Læring Udvikling Effektivitet Februar 205 Indhold. Baggrund og formål 2. erne 3. BLUE modellen Benchmarking Læring Udvikling Effektivisering 4. Forløb 5. Spørgsmål

Læs mere

Ressourceregnskab. 18. november 2010 Ressourceregnskab Side 1

Ressourceregnskab. 18. november 2010 Ressourceregnskab Side 1 Ressourceregnskab Formål: belyse uddannelsesinstitutionernes prioriteringer, kvalitet og resultater Målgrupper: Bestyrelser Intern ledelse Benchmark-partnere Offentligheden Undervisningsministeriet Rigsrevisionen

Læs mere

Erhvervsrettet voksen og efteruddannelse (VEU) og Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) i hovedtræk

Erhvervsrettet voksen og efteruddannelse (VEU) og Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) i hovedtræk AK-Samvirke Version 10 jan.2013 Erhvervsrettet voksen og efteruddannelse (VEU) og Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) i hovedtræk Reglerne gælder kun personer i beskæftigelse og selvstændig erhvervsdrivende

Læs mere

Spørgeskema om kvalitetsarbejdet på erhvervsskoler

Spørgeskema om kvalitetsarbejdet på erhvervsskoler Spørgeskema om kvalitetsarbejdet på erhvervsskoler Side 1 af 11 Baggrundsforhold om skolen 1. Hvilken type skole arbejder du på? Kombinationsskole Teknisk skole Handelsskole Landbrugsskole Anden type 2.

Læs mere

Referat af møde i revisornetværket den 23. juni 2010. 3. september 2010 Sags nr.: 020.611.031. Tilstede var:

Referat af møde i revisornetværket den 23. juni 2010. 3. september 2010 Sags nr.: 020.611.031. Tilstede var: Institutionsafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Referat af møde i revisornetværket den 23. juni 2010 Tilstede

Læs mere

Administration. Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt og derigennem udvikler hele selskabet.

Administration. Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt og derigennem udvikler hele selskabet. Administration Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt og derigennem udvikler hele selskabet. Fra strategi til resultater i forsyningssektoren 2 Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2015 Ministerium: Myndighed vises her Journalnummer: Undervisningsmin. Institutionsstyrelsen, j.nr. 092.923.031 Fremsat den 31. marts 2009 af Bertel Haarder Forslag

Læs mere

Elevplankonference september 2014

Elevplankonference september 2014 Elevplankonference september 2014 Den årlige Elevplankonference afholdes igen i år på Odense Congress Center, Ørbækvej 350, 5220 Odense SØ. Målgruppen for konferencen er medarbejderne og ledere på institutioner,

Læs mere

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) VUC Aarhus. vedrørende. ordblindeundervisning

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) VUC Aarhus. vedrørende. ordblindeundervisning mellem XX (driftsoverenskomstpart) og VUC Aarhus vedrørende ordblindeundervisning Overenskomsten består af nærværende overenskomst med tilhørende bilag og danner rammen om parternes rettigheder og forpligtelser.

Læs mere

Elevplan som administrativt værktøj. Aalborg Handelsskole

Elevplan som administrativt værktøj. Aalborg Handelsskole Elevplan som administrativt værktøj Administrative opgaver i elevplan opretter/vedligeholder læringsaktiviteter opretter/udbyder undervisningsforløb opretter lokale fag (f.eks. profilfag) opretter og vedligeholder

Læs mere

Ændringer i deltagerbetaling for gymnasiale enkeltfag pr. 1. januar 2011

Ændringer i deltagerbetaling for gymnasiale enkeltfag pr. 1. januar 2011 Til private gymnasieskoler m.v. Institutionsafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Ændringer i deltagerbetaling

Læs mere

Beskrivelse af procedure for oprettelse af sommerkurser til med henblik optagelse ved erhvervsuddannelser

Beskrivelse af procedure for oprettelse af sommerkurser til med henblik optagelse ved erhvervsuddannelser Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Beskrivelse af procedure for oprettelse

Læs mere

FKO Quick Guide. Kom godt igang med FKO Temperaturmåling

FKO Quick Guide. Kom godt igang med FKO Temperaturmåling FKO Quick Guide Kom godt igang med FKO Temperaturmåling FKO GUIDE Temperaturmåling Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 www.socialstyrelsen.dk Udgivet

Læs mere

Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12

Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12 Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12 Samarbejde om fastholdelse og forebyggelse mod frafald Aftale mellem Skive Handelsskole, Skive Tekniske Skole, Skive Gymnasium/HF, Socialog sundhedsskolen,

Læs mere

Institutionsregisterudtræk, variabelbeskrivelse

Institutionsregisterudtræk, variabelbeskrivelse Institutionsregisterudtræk, variabelbeskrivelse Dette dokument beskriver variablene i det institutionsregisterudtræk, som UNI-C stiller til rådighed via adressen http://statweb.uni-c.dk/instregudtraek/

Læs mere

Tema: Uddannelsesministeriets digitaliseringsfokus de kommende år.

Tema: Uddannelsesministeriets digitaliseringsfokus de kommende år. Tema: Uddannelsesministeriets digitaliseringsfokus de kommende år. Uddannelsesministeriets ressortområde 8 universiteter 7 professionshøjskoler + Danmarks Medie og Journalisthøjskole og Ingeniørhøjskolen

Læs mere

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen.

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen. Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Invitation til "Skoleudvikling i Praksis"

Læs mere

Folkehøjskolernes forening & Foreningen af Husholdnings- og Håndarbejdsskoler okt 2006

Folkehøjskolernes forening & Foreningen af Husholdnings- og Håndarbejdsskoler okt 2006 Projekttitel Dato:26-01-2007 Samarbejdsprojekt mellem Gerlev Idrætshøjskole og CVU Sjælland om udvikling af en model for uddannelsessamarbejde mellem højskoler og CVU er. Pulje 1 / pulje 2 Pulje 1 Ansøgende

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter November 2013 TILRETTELÆGGELSESNOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en større undersøgelse

Læs mere

Bilag 1: Overblik over interviews og surveys

Bilag 1: Overblik over interviews og surveys Marts 2015 Bilag 1: Overblik over interviews og surveys Energistyrelsen Indholdsfortegnelse 1. Interview 3 2. Survey 4 Survey af energiselskaber 5 Survey af eksterne aktører 7 Survey af slutbrugere 9 2.3.1.

Læs mere

Erhvervsrettet voksen og efteruddannelse (VEU) og Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) i hovedtræk

Erhvervsrettet voksen og efteruddannelse (VEU) og Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) i hovedtræk AK-Samvirke Version 8 januar.2012 Erhvervsrettet voksen og efteruddannelse (VEU) og Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) i hovedtræk Reglerne gælder kun personer i beskæftigelse og selvstændig erhvervsdrivende

Læs mere

9. og 10. klasseelevernes tilmelding til ungdomsuddannelserne

9. og 10. klasseelevernes tilmelding til ungdomsuddannelserne 9. og 10. klasseelevernes tilmelding til ungdomsuddannelserne Af Susanne Irvang Nielsen De uddannelsesvalg, eleverne i 9. og 10. klasse har foretaget pr. 15. marts, viser, at de gymnasiale uddannelser

Læs mere

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Undervisningsministeriet

Undervisningsministeriet Undervisningsministeriet Forbrug og aktivitet på det almene og erhvervsrettede voksen- og efteruddannelsesområde efter 3. November 2014 Resume Aktiviteten og forbruget på almen og erhvervsrettet voksen-

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

Kommunernes Ydelsessystem: Vejledning til business caseredskab

Kommunernes Ydelsessystem: Vejledning til business caseredskab Kommunernes Ydelsessystem: Vejledning til business caseredskab Version 1.0, maj 2014 Denne vejledning til en lokal business case suppleres af følgende dokumenter: Instruktion til udfyldelse af business

Læs mere

Uddannelse fremtidssikring mod 2020

Uddannelse fremtidssikring mod 2020 Uddannelse fremtidssikring mod 2020 Personer med en erhvervsuddannelse udgør i dag den største medarbejdergruppe i det private erhvervsliv. Antallet af personer med en erhvervsuddannelse vil falde med

Læs mere

VOKSEN- OG EFTERUDDANNELSE

VOKSEN- OG EFTERUDDANNELSE 9. august 2004 Af Søren Jakobsen VOKSEN- OG EFTERUDDANNELSE Det gennemsnitlige tilskud til deltagere i voksen- og efteruddannelse er faldet med 15 procent eller 8.300 kr. fra 2001 til 2004. Faldet er først

Læs mere

Oprettelse, holdplacering og afgangsmelding af GVU-elever, Åben uddannelse

Oprettelse, holdplacering og afgangsmelding af GVU-elever, Åben uddannelse Oprettelse, holdplacering og afgangsmelding af GVU-elever, Åben uddannelse 23-12-2013/version 1.2/ Lisbeth Jørgensen, Susanne B. Jørgensen, Jytte Michelsen, Mette Kolmos Indhold Indhold... 1 Generelt...

Læs mere

Studie- og ordensreglement for Campus Vejle

Studie- og ordensreglement for Campus Vejle Studie- og ordensreglement for Campus Vejle Nærværende reglement tager udgangspunkt i BEK nr 1222 af 04/12/2006 om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser. Vi er mange mennesker, som hver dag

Læs mere

Professionshøjskolernes udviklingskontrakter 2010-2012

Professionshøjskolernes udviklingskontrakter 2010-2012 1-1 - BORA - 21.1.1 Kontakt: Bodil Rasmussen - bora@ftf.dk - Tlf: 3336 8869 Professionshøjskolernes udviklingskontrakter 1-12 Notatet giver et overblik over indholdet af de udviklingskontrakter, som er

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

Løbende evaluering i kommuner

Løbende evaluering i kommuner Angående Resultater af en spørgeskemaundersøgelse EVA har gennemført en spørgeskemaundersøgelse om løbende evaluering i større danske kommuner. Dette notat præsenterer hovedresultaterne af undersøgelsen.

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud. Journalnummer: 2008-506/MA og 2009-105/LLA DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Akkreditering af nyt udbud. Journalnummer: 2008-506/MA og 2009-105/LLA DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af diplomuddannelse i formidling af kunst og kultur for børn og unge ved Professionshøjskolen University College Sjælland og Odsherred Teaterskole Akkreditering af nyt udbud Journalnummer: 2008-506/MA

Læs mere

Finansbachelor i praktik. Tips og vink

Finansbachelor i praktik. Tips og vink Finansbachelor i praktik Tips og vink Finansbachelor i praktik tips og vink Denne vejledning er til dig, der ønsker at få en finansbachelor i praktik. Den giver et indblik i uddannelsens sammensætning

Læs mere

Resultatlønskontrakt for rektor ved Randers HF & VUC - opgørelse af målopfyldelse -

Resultatlønskontrakt for rektor ved Randers HF & VUC - opgørelse af målopfyldelse - Resultatlønskontrakt for rektor ved Randers HF & VUC - opgørelse af målopfyldelse - Rektors vurdering af, i hvilket omfang målene er nået, er indskrevet med kursiv efter resultatperiodens udløb. Dokumentationen

Læs mere

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse om udviklingsbistand til Tanzania, herunder Danidas brug af evalueringer mv. September 2009 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE

Læs mere

Høringssvar over harmonisering af regler vedrørende fællesuddannelser og udbud af uddannelser i udlandet.

Høringssvar over harmonisering af regler vedrørende fællesuddannelser og udbud af uddannelser i udlandet. Ref.: MC mc@uc-dk.dk +45 33 38 22 01 Uddannelses- og Forskningsministeriet Styrelsen for Videregående Uddannelser Bredgade 43 1260 København K Att. Trine Bolette Svensson 06. august 2014 Høringssvar over

Læs mere

Resultatlønskontrakt for centerrektor Birgit Kjeldgaard. for perioden 1. januar 2010-31. juli 2011

Resultatlønskontrakt for centerrektor Birgit Kjeldgaard. for perioden 1. januar 2010-31. juli 2011 Resultatlønskontrakt for centerrektor Birgit Kjeldgaard for perioden 1. januar 2010-31. juli 2011 Resultatlønskontrakten er udarbejdet efter Retningslinjer for anvendelse af resultatløn for ledere ved

Læs mere

NemRefusion effektiviseringspotentialer og den bagvedliggende økonomi

NemRefusion effektiviseringspotentialer og den bagvedliggende økonomi N O TAT NemRefusion effektiviseringspotentialer og den bagvedliggende økonomi NemRefusion er en løsning, som ikke bare giver besparelser for kommunens ydelseskontor, der sagsbehandler indberetningerne.

Læs mere

Praktikportal. Professionshøjskolerne i Danmark. Professionshøjskolerne - University Colleges Denmark - Ny Vestergade 17-1471 København K.

Praktikportal. Professionshøjskolerne i Danmark. Professionshøjskolerne - University Colleges Denmark - Ny Vestergade 17-1471 København K. Praktikportal Professionshøjskolerne i Danmark Roadshow Præsentation af projekt Praktikportal Hvorfor har vi valgt at udvikle en portal på tværs af alle UC er og alle uddannelser? Fra start til slut går

Læs mere

Ydelseskatalog - Beskæftigelsesområdet. KMD Aktiv. _ Få fuldt udbytte af KMD Aktiv! _ Vi hjælper jer godt på vej! Side 1 af 17

Ydelseskatalog - Beskæftigelsesområdet. KMD Aktiv. _ Få fuldt udbytte af KMD Aktiv! _ Vi hjælper jer godt på vej! Side 1 af 17 Ydelseskatalog - Beskæftigelsesområdet KMD Aktiv 2013 Få fuldt udbytte af KMD Aktiv! Vi hjælper jer godt på vej! Side 1 af 17 Indholdsfortegnelse Overordnet introduktion til KMD Aktiv kurser... 3 Målgruppe...

Læs mere

Udbud af professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring. Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse

Udbud af professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring. Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Udbud af professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Udbud af professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring

Læs mere

Vejledning om aflæggelse af regnskab og revision af Undervisningsministeriets

Vejledning om aflæggelse af regnskab og revision af Undervisningsministeriets Afdelingen for erhvervsrettet voksenuddannelse Vester Voldgade 123 1552 København K. Tlf. 3392 5600 Fax 3392 5666 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Vejledning om aflæggelse af regnskab og

Læs mere

Det er KL's anbefaling, at initiativerne så vidt muligt indarbejdes i kommunernes budgetter, hvor det er muligt.

Det er KL's anbefaling, at initiativerne så vidt muligt indarbejdes i kommunernes budgetter, hvor det er muligt. Moderniseringsaftalen Som led i økonomiforhandlingerne for 2013 er der aftalt en Moderniseringsaftale for 2013 og 2014. Moderniseringsaftalen har til formål at frigøre ressourcer til den borgernære service

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

Resultater fra Procesarbejde

Resultater fra Procesarbejde Resultater fra Procesarbejde Mai-Britt Brun Schor, 28. maj 2015 31-07-2015 Side 1 Proces og deltagere Tre workshops med fokus på Hovedprocesser Kerneprocesser (til fra EASY/Elevplan) Deltagere Helle Torp

Læs mere

SÅDAN FÅR DU RÅD TIL UDDANNELSE

SÅDAN FÅR DU RÅD TIL UDDANNELSE SÅDAN FÅR DU RÅD TIL UDDANNELSE - NÅR DU ER I ARBEJDE - NÅR DU ER FYRET, MEN IKKE FRATRÅDT ENDNU STATENS VOKSENUDDANNELSES-STØTTE (SVU) ELLER GODTGØRELSE TIL VOKSEN- OG EFTERUDDANNELSE (VEU) LÆS HER HVORDAN

Læs mere

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011 Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011 2. Indsatsområder under Økonomiudvalget 2.1 Rekruttere, fastholde og udvikle de rigtige medarbejdere Det er afgørende at kunne rekruttere,

Læs mere

Afsluttende rapport for initiativ 2.5 i den fællesoffentlige Strategi for digital velfærd, 2013-2020

Afsluttende rapport for initiativ 2.5 i den fællesoffentlige Strategi for digital velfærd, 2013-2020 Bilag Afsluttende rapport for initiativ 2.5 i den fællesoffentlige Strategi for digital velfærd, 2013-2020 Stamdata Stamdata for initiativ 2.5 fremgår af nedenstående tabel 1. Tabel 1: Stamdata for initiativ

Læs mere

Bilag om struktur, indhold og styring i de erhvervsrettede ungdomsuddannelser i Norge, Sverige og Finland 1

Bilag om struktur, indhold og styring i de erhvervsrettede ungdomsuddannelser i Norge, Sverige og Finland 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om struktur, indhold og styring i de erhvervsrettede

Læs mere

Opkrævning af finansieringsbidrag til ATP fra produktionsskoler

Opkrævning af finansieringsbidrag til ATP fra produktionsskoler Opkrævning af finansieringsbidrag til ATP fra produktionsskoler Private arbejdsgivere, der er moms- eller lønsumsregistreret, skal betale de finansieringsbidrag, der følger af følgende love: Lov om Lønmodtagernes

Læs mere

Bilag: Fra høringsmaterialet, juni 2014 samt opsamling på høringssvar, sept. 2014

Bilag: Fra høringsmaterialet, juni 2014 samt opsamling på høringssvar, sept. 2014 Bilag: Fra høringsmaterialet, juni 2014 samt opsamling på høringssvar, sept. 2014 Administrative fællesskaber lokalt Der foretages en budgetreduktion på 4,8 mio. kr. årligt. Administrative fællesskaber

Læs mere

Du har fundet det kursus, du gerne vil deltage på. Men hvad nu med det praktiske? Her får du tre trin til at lette din tilmelding.

Du har fundet det kursus, du gerne vil deltage på. Men hvad nu med det praktiske? Her får du tre trin til at lette din tilmelding. Din vej til kurset Du har fundet det kursus, du gerne vil deltage på. Men hvad nu med det praktiske? Her får du tre trin til at lette din tilmelding. 1 Start med at udfylde Cadskolens ansøgningsskema og

Læs mere

EVA anbefalinger og handlingsplan 2006

EVA anbefalinger og handlingsplan 2006 EVA anbefalinger og handlingsplan 2006 1. EVA anbefaler at projektets sigte og overordnede mål tydeliggøres for alle der er tilknyttet projektet, og at der på den baggrund formuleres klare og konkrete

Læs mere

LUDUS SUITE BRUGERKURSER Efterår 2015

LUDUS SUITE BRUGERKURSER Efterår 2015 LUDUS SUITE BRUGERKURSER Efterår 2015 LUDUS SUITE BRUGERKURSER INDHOLDSFORTEGNELSE Viden er vejen til bedre resultater... 3 Kursus, Seminar og Workshop... 4 Administration af fuldtidsuddannelser... 5 Aktivitetsberegning

Læs mere

Gennemførelsesprocedure for tekniske erhvervsuddannelser

Gennemførelsesprocedure for tekniske erhvervsuddannelser Gennemførelsesprocedure for tekniske erhvervsuddannelser Erhvervs Uddannelses Center Nord 16.12.2013 CBNI/JJ/etj Målet er At signalere, de krav vi stiller til eleverne, og hvordan vi vil følge op på disse.

Læs mere

Professionshøjskolerne i tal

Professionshøjskolerne i tal Professionshøjskolerne i tal 2011 Indhold Side 1. PræSentation af ProfeSSionShøjSkoleSektoren.... 4. 1.1. Institutioner.... 4. 1.2. Professionshøjskolerne.set.i.et.videregående.uddannelsesbillede.... 5

Læs mere

Sådan gør vi! Opbygning af arbejdsmiljøledelsessystem OHSAS 18001

Sådan gør vi! Opbygning af arbejdsmiljøledelsessystem OHSAS 18001 Sådan gør vi! Opbygning af arbejdsmiljøledelsessystem OHSAS 18001 Indhold Baggrund for at opbygge et arbejdsmiljøledelsessystem... 3 Andre incitamenter... 3 Processen fra baghjul til forhjul (start slut)...

Læs mere

Studenterne fra 2008 - hvem er de, og hvor langt var de kommet i 2012?

Studenterne fra 2008 - hvem er de, og hvor langt var de kommet i 2012? Studenterne fra 2008 - hvem er de, og hvor langt var de kommet i 2012? GL og Gymnasieskolernes Rektorforening følger de elever, der bestod en ungdomsuddannelse i 2008 på baggrund af dataudtræk fra Danmark

Læs mere

Vejledning, 2. udgave

Vejledning, 2. udgave Vejledning, 2. udgave 19. december. 2014 Merarbejde på stx, hhx, htx og hf Moderniseringsstyrelsen udsender denne 2. udgave af vejledning om opgørelse af merarbejde. Merarbejde ikke overarbejde Gymnasielærere

Læs mere

v/hans Henrik Bruhn, Teknologisk Institut Operatøropgave: Måling af foreløbig effekt for deltagere i projekt Innovation i Øjenhøjde.

v/hans Henrik Bruhn, Teknologisk Institut Operatøropgave: Måling af foreløbig effekt for deltagere i projekt Innovation i Øjenhøjde. VIFU Videncenter for fødevareudvikling Att.: Gunhild Brynning Nupark 51 7500 Holstebro Konsulentopgave Århus, 10. januar 2011 1 1. Effektmåling i projekt Innovation i øjenhøjde v/hans Henrik Bruhn, Operatøropgave:

Læs mere

Udbud af offentlige opgaver giver økonomiske gevinster

Udbud af offentlige opgaver giver økonomiske gevinster Udbud af offentlige opgaver giver økonomiske gevinster AF MARKEDSCHEF JAKOB SCHARFF, CAND. SCIENT. ADM. OG ANALYSECHEF GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND. SCIENT. POL. RESUMÉ Dansk Erhverv kan på baggrund af

Læs mere

Udarbejdet foråret 2015. Social- og Sundhedsskolen Fyn. Vestre Stationsvej 8-10 Athenvænget 4 5000 Odense C 5250 Odense SV

Udarbejdet foråret 2015. Social- og Sundhedsskolen Fyn. Vestre Stationsvej 8-10 Athenvænget 4 5000 Odense C 5250 Odense SV 2014 SOSU FYN i tal Udarbejdet foråret 2015 Social- og Sundhedsskolen Fyn Odense City Odense Syd Vestre Stationsvej 8-10 Athenvænget 4 5000 Odense C 5250 Odense SV Svendborg Middelfart Hulgade 9 Teglgårdsparken

Læs mere

Lønområdet tast kun én gang

Lønområdet tast kun én gang Lønområdet tast kun én gang Skal I i udbud med jeres lønsystem? Kig på jeres arbejdsgange og hent gevinsten hjem Arbejdsgangsbanken og KLK En genvej til effektivisering på lønområdet En undersøgelse fra

Læs mere

FORUMlOO% Program for Ledelse og udvikling af Skole-it-strategi

FORUMlOO% Program for Ledelse og udvikling af Skole-it-strategi 23. september 2014 Program for Ledelse og udvikling af Skole-it-strategi I løbet af februar og marts 2015 gennemfører foreningen Forum100% i samarbejde med Danske Erhvervsskoler, Lederne og Gymnasieskolernes

Læs mere

Kommentarer til evaluering af vandsektorloven Copenhagen Economics 8 april 2014

Kommentarer til evaluering af vandsektorloven Copenhagen Economics 8 april 2014 Kommentarer til evaluering af Copenhagen Economics 8 april 2014 Copenhagen Economics er af Foreningen af Vandværker i Danmark (FVD) blevet bedt om at gennemgå evalueringen af (herefter evalueringen ) som

Læs mere

Forslag der øger produktiviteten gennem offentligt-privat samarbejde

Forslag der øger produktiviteten gennem offentligt-privat samarbejde Notat Forslag der øger produktiviteten gennem offentligt-privat samarbejde Til: Produktivitetskommissionen Fra: Dansk Erhverv Offentligt-privat samarbejde styrker produktiviteten Det er Dansk Erhvervs

Læs mere

Analyse. Offentlige indkøbsfunktioner. - Effekter af oprustning og eksempler på god praksis

Analyse. Offentlige indkøbsfunktioner. - Effekter af oprustning og eksempler på god praksis Analyse Offentlige indkøbsfunktioner - Effekter af oprustning og eksempler på god praksis 2013 Offentlige indkøbsfunktioner Effekter af oprustning og eksempler på god praksis On-line ISBN 978-87-7029-552-9

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om 6 ugers selvvalgt uddannelse til forsikrede ledige

Vejledning til bekendtgørelse om 6 ugers selvvalgt uddannelse til forsikrede ledige Arbejdsmarkedsstyrelsen, den 29. juni 2009 J.nr. 2008-0002486. Vejledning til bekendtgørelse om 6 ugers selvvalgt uddannelse til forsikrede ledige Reglerne om forsikrede lediges ret til selvvalgt uddannelse

Læs mere

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE TEKNIK & MILJØ Skovløkken 4 3770 Allinge Analyserapport nr. 2 Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet Ledelsens evaluering 2009-2011. Telefon: 56 92 00 00 E-mail:

Læs mere

B U S I N E S S C AS E : K OM M U N AL E H J E M M E S I D E R B R U G E R T E K ST E R FR A B O R G E R. D K

B U S I N E S S C AS E : K OM M U N AL E H J E M M E S I D E R B R U G E R T E K ST E R FR A B O R G E R. D K B U S I N E S S C AS E : K OM M U N AL E H J E M M E S I D E R B R U G E R T E K ST E R FR A B O R G E R. D K 1. Ledelsesresumé Projekt understøtter ambitionerne for digital kommunikation mellem borger

Læs mere

Efter- og videreuddannelsessystemet for voksne. Ulla Nistrup, uni@viauc.dk www.nvr.nu

Efter- og videreuddannelsessystemet for voksne. Ulla Nistrup, uni@viauc.dk www.nvr.nu Efter- og videreuddannelsessystemet for voksne Ulla Nistrup, uni@viauc.dk www.nvr.nu Historisk udvikling Uddannelse brugt i erhvervs- / arbejdsmarkedsudviklingen Livslang læring 1970 erne UNESCO Uddannelse

Læs mere

21. januar 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet

21. januar 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet 21. januar 2015 Analysenotat Praktikpladspotentiale og benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet Indholdsfortegnelse Resume 3 1. Indledning 7 Baggrund og formål 7 Tilgang og metode 8 2.

Læs mere

Europaudvalget 2005 2689 - Uddannelse, ungdom og kultur Offentligt

Europaudvalget 2005 2689 - Uddannelse, ungdom og kultur Offentligt Europaudvalget 2005 2689 - Uddannelse, ungdom og kultur Offentligt Den internationale enhed Vester Voldgade 123 1552 København V. Tlf. 3392 5600 Fax 3395 5411 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor

Udbud af uddannelse til professionsbachelor Udbud af uddannelse til professionsbachelor i softwareudvikling ved Erhvervsakademi Midtjylland Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-493/MSN DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud

Læs mere

Dialogbaseret kvalitetstilsyn. Titel 1

Dialogbaseret kvalitetstilsyn. Titel 1 Dialogbaseret kvalitetstilsyn Titel 1 Indhold 1 Indledning 4 2 Dialogbaseret kvalitetstilsyn 5 3 Gennemsigtighed og kommunikation 6 Tilsynsforum 6 Revisornetværket 6 Databank/Datavarehus 6 Digital platform

Læs mere

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 RAPPORT Frederikssund Kommunes hjemmepleje Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Foto: Kenneth Jensen 2/22 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Sammenfatning... 5 Metode... 6 Spørgeskemaet... 7 Svarprocenter

Læs mere

Velfærdsministeriet J.nr. 2008-3296 9. december 2008

Velfærdsministeriet J.nr. 2008-3296 9. december 2008 Velfærdsministeriet J.nr. 2008-3296 9. december 2008 Information om udfordringsretten I samarbejde med KL og Danske Regioner gennemfører regeringen nu en udfordringsret. Udfordringsretten betyder, at de

Læs mere

Digital konceptudvikling PBA

Digital konceptudvikling PBA Erhvervsakademi Sjælland Studieordning Digital konceptudvikling PBA August 2015 Indhold Studieordningensfællesdel...4 Uddannelsensnavnogdimittendernestitel...4 Adgangtiluddannelsen...4 Fagligekriterierforudvælgelseafansøgere...4

Læs mere

Notat. BØRN OG UNGE Pædagogisk afdeling Aarhus Kommune. Plan for temperaturmåling på folkeskole- og fritidsområdet i lyset af folkeskolereformen

Notat. BØRN OG UNGE Pædagogisk afdeling Aarhus Kommune. Plan for temperaturmåling på folkeskole- og fritidsområdet i lyset af folkeskolereformen Notat Side 1 af 6 Til Børn og Unge-udvalget Til Drøftelse Kopi til Plan for temperaturmåling på folkeskole- og fritidst i lyset af folkeskolereformen Baggrund SF har ultimo april 2015 fremsat et byrådsforslag

Læs mere

Eux - behov for justeringer. Erfaringer og vurderinger af eux blandt medlemmer

Eux - behov for justeringer. Erfaringer og vurderinger af eux blandt medlemmer Eux - behov for justeringer Erfaringer og vurderinger af eux blandt medlemmer af IDA og GL September 2015 Indhold Eux - behov for justeringer... 3 Søgningen til eux er stærkt stigende... 4 Bekymring for

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

Produktionsskolebaseret erhvervsuddannelse (PBE) - en anden måde at tilrettelægge erhvervsuddannelse på

Produktionsskolebaseret erhvervsuddannelse (PBE) - en anden måde at tilrettelægge erhvervsuddannelse på Produktionsskolebaseret erhvervsuddannelse (PBE) - en anden måde at tilrettelægge erhvervsuddannelse på Side 1 Struktur: Vekseluddannelse. Gennemføres helt eller delvist på en produktionsskole. Gennemføres

Læs mere

Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK

Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK Side 1 af 11 Rammer Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK Efter laborantuddannelsens 3. semester skal den studerende i praktik. Praktikken foregår i en virksomhed jf.

Læs mere