Analyse om øget anvendelse af it på selvejende uddannelsesinstitutioner under Undervisningsministeriet forslag til forbedringer af

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Analyse om øget anvendelse af it på selvejende uddannelsesinstitutioner under Undervisningsministeriet forslag til forbedringer af"

Transkript

1 Analyse om øget anvendelse af it på selvejende uddannelsesinstitutioner under Undervisningsministeriet forslag til forbedringer af studieadministrative opgaver og processer 3. juni 2009

2 Analyse om øget anvendelse af it på selvejende uddannelsesinstitutioner under Undervisningsministeriet forslag til forbedringer af studieadministrative opgaver og processer 1. INDLEDNING Baggrund og formål Fokus for arbejdet Arbejdets organisering og forløb Afrapportering 8 2. RESSOURCEANVENDELSEN PÅ STUDIEADMINISTRATIVE OPGAVER OG PROCESSER Indledning Metode Oversigt over den samlede ressourceanvendelse EFFEKTIVISERING AF DE STUDIEADMINISTRATIVE OPGAVER OG PROCESSER Indledning Effektiviteten i den nuværende opgaveløsning Identificering af forbedringsforslag og vurdering af effektiviseringspotentialet Bruttopotentiale fordelt på institutionstyper og uddannelsestyper Udmøntningsmuligheder for potentialet Nødvendige tiltag og forudsætninger for indhøstning af potentialet

3 Bilag I - Indhold i spørgeskemaet til kortlægning af ressourceanvendelsen på studieadministrative opgaver og processer 46 Bilag II De indsamlede datas repræsentativitet 47 Bilag III Oversigt over indholdet i beskrivelserne af forbedringsforslag 49 Bilag IV Metode til beregning af reduktionen som følge af overlappende potentialer 51 APPENDIKS I: EFFEKTIVISERINGSPOTENTIALE PER FORBEDRINGSFORSLAG BRUDT NED PÅ INSTITUTIONER OG UDDANNELSER APPENDIKS II: DETALJERET EFFEKTIVISERINGSPOTENTIALE BAGGRUNDSMATERIALE: KATALOG OVER FORSLAG TIL FORBEDRING AF DE STUDIEADMINISTRATIVE OPGAVER OG PROCESSER PÅ DE SELVEJENDE UDDANNELSESINSTITUTIONER UNDER UNDERVISNINGSMINISTERIET - 2 -

4 1. INDLEDNING 1.1. Baggrund og formål Af regeringsgrundlaget fremgår det under overskriften»en mere ambitiøs anvendelse af it på uddannelsesinstitutionerne«, at der»gradvist etableres gratis trådløst internet på alle selvejende uddannelsesinstitutioner. Al skriftlig kommunikation mellem studerende og uddannelsesinstitutioner skal foregå elektronisk, og alle studerende på videregående uddannelser skal have mulighed for at aflevere skriftlige opgaver elektronisk. Ændringerne skal gennemføres i takt med, at uddannelsesinstitutionerne udskifter deres nuværende it-systemer«. Regeringen har derfor nedsat et udvalg, der skal analysere området og på det grundlag opstille forslag til en mere ambitiøs anvendelse af it til studieadministrative og pædagogiske formål på de selvejende. Forslagene skal kunne bidrage til at realisere regeringens overordnede målsætninger om at frigøre ressourcer til bedre borgernær service gennem administrative effektiviseringer såvel som målsætningen om undervisning og uddannelse i verdensklasse. For så vidt angår it anvendt til studieadministrative formål er skal udvalget kortlægge de studieadministrative opgaver og processer samt tilhørende omkostninger. På den baggrund er skal udvalget identificere og vurdere potentielle forbedringsmuligheder som følge af regelforenkling, procesoptimering samt en mere hensigtsmæssig organisering og it-understøttelse af studieadministrative arbejdsprocesser. McKinsey & Company har gennemført analysen og udarbejdet denne rapport Fokus for arbejdet Arbejdet fokuserer på de selvejende uddannelsesinstitutioner under Undervisningsministeriet, hvilket dækker over fem typer institutioner: - 3 -

5 1. Institutioner for erhvervsrettet uddannelse, herunder tekniske skoler, handelsskoler, kombinationsskoler, landbrugsskoler og AMU-centre 1. Disse institutioner udbyder erhvervsuddannelser, erhvervsgymnasiale uddannelser, åben uddannelse, erhvervsakademiuddannelser, AMU mv. 2. Gymnasier og HF, der primært udbyder almengymnasiale uddannelser 3. Professionshøjskolerne, der er en samling af de tidligere Centre for Videregående Uddannelse og enkeltstående MVU-institutioner. Disse udbyder især professionsbacheloruddannelser og åben uddannelse 4. SOSU-skolerne, der hører under institutioner for erhvervsrettet uddannelse. Disse skoler udbyder primært erhvervsuddannelser 5. Voksenuddannelsescentre, der fokuserer på almen voksenuddannelse, forberedende voksenuddannelse, ordblindeundervisning, gymnasiale suppleringskurser og almengymnasiale uddannelser Området omfatter i alt 263 institutioner med i alt årselever eller studenterårsværk, jfr. figur 1. 1 Erhvervsakademierne var ikke endeligt etableret i 2008 og indgår derfor ikke som en selvstændig institutionstype i analysen. Aktiviteter varetaget af erhvervsakademierne i dag, er medtaget i det omfang, at de i 2008 blev varetaget af uddannelsesinstitutioner, der er omfattet af analysen - 4 -

6 Figur 1 Selvejende uddannelsesinstitutioner Institutionstype Erhvervsskoler, AMU-centre og landbrugsskoler Antal institutioner 83 Antal årselever eller studenterårsværk * I alt Gennemsnit Almene gymnasier Professionshøjskoler ** SOSU-skoler Voksenuddannelsescentre I alt * Årselever opgøres som en elev, der har modtaget undervisning i 40 uger på fuld tid, mens et studenterårsværk er en studerende med studieaktivitet svarende til et års normeret studietid. På professionshøjskolerne opgøres studenterårsværk, mens de øvrige institutionstyper opgør årselever ** Inklusiv to ingeniørhøjskoler Kilde: Undervisningsministeriet Der er tale om væsentlig strukturel variation inden for området, fra SOSU skolerne med godt årselever fordelt på 18 skoler til 127 gymnasier med knapt årselever og 10 professionshøjskoler 2 med studenterårsværk. Udover undervisning og andre pædagogiske aktiviteter varetager uddannelsesinstitutionerne generel administration og studieadministrative opgaver. Den generelle administration omfatter økonomi, personaleadministration, it og indkøb samt bygningsadministration, jfr. afsnit 2. Den generelle administration er dækket af en tidligere analyse af potentialet for etablering af administrative fællesskaber. Professionshøjskolerne har dog ikke 2 Inklusiv to ingeniørhøjskoler - 5 -

7 været omfattet af analysen af den generelle administration. Uddannelsesinstitutionernes pædagogiske aktiviteter er ligeledes dækket af en sideløbende analyse af øget anvendelse af it til pædagogiske formål. Denne undersøgelse omfatter således udelukkende de studieadministrative opgaver og processer. De overordnede studieadministrative opgaver og processer er planlægning af uddannelsesudbud, administration af ansøgning og optagelse, ressource- og skemaplanlægning, registrering af fravær, administration af praktik, tilrettelæggelse af eksamen og prøver, afslutning af uddannelse, kursus eller semester, administration af tilskud og støtteformer, øvrige indberetninger og tværgående aktiviteter, jfr. figur 2. Figur 2 De ti studieadministrative opgaver og processer Studieadministrative opgaver og processer Indhold i studieadministrative opgaver og processer Optagelse Administration ved undervisning Eksamen og afslutning Tværgående og øvrig admnistration Planlægning af uddannelses-udbud Ansøgning og optagelse Ressource- og skemaplanlægning Registrering af fravær og fremmøde Praktik (inkl. skolepraktik og praktik i udlandet, men ikke udlandsophold) Eksamen og prøver (inkl. svendeprøver) Afslutning af uddannelse, kursus eller semester Tilskud og støtteformer Øvrige indberetninger Tværgående aktiviteter Forberedelse, oprettelse, offentliggørelse og vedligeholdelse af udbud Modtagelse og registrering af ansøgninger samt omvalg Vurdering (og vejledning) af ansøgninger Tilbagemeldinger til ansøgere, administration af ventelister Tilmelding og opstart af nye studerende Planlægning af kost og logi Udarbejdelse af uddannelses-/studieretningsplaner, valg af valgfag og studieretning Skemaplanlægning/fag- og timefordeling (herunder offentliggørelse) Individuelle uddannelsesplaner Løbende justering og revisioner af skemaplan (herunder offentliggørelse) Registrering af fremmøde og fravær Opfølgning på fravær Selvstuderende eller individuelle studieforløb At finde, registrere og håndtere praktikpladser Registrering af godkendelse/evaluering af praktik Afregning for praktikophold Terminsprøver, standpunktkarakterer og andre ikke-bekendtgørelsesfastsatte eksamener og prøver Eksamensplanlægning af bekendtgørelses-fastsatte eksamener og prøver (inkl. større skriftlige opgaver såsom AT-synops*) Finde og registrere censorer til bekendtgørelsesfastsatte eksamener og prøver Praktisk afvikling af bekendtgørelsesfastsatte eksamener og prøver Administration i forbindelse med bekendtgørelses-fastsatte eksamener og prøver Registrering og kontrol af færdiggørelse, udskrivning af beviser og planlægning af dimission/translokation Registrering af orlov og oprydning i studenter-/elev-bestanden Tilskud til institutionen Støtteformer til elever Faste, regelmæssige indberetninger Ad hoc indberetninger Købsaftaler og løbende administration af elever/studerende/kursister under aktivering, revalidering mv. Udviklingsaktiviteter, markedsføring, kvalitetssikring og evaluering Løbende korrespondance med elever, forældre, værge, kommune, arbejdsgiver, lærer Andet F.eks. administration af brobygning, studierejser og betaling (f.eks. for deltagelse i studierejse) * På gymnasierne skal eleverne i 3. g til en projekteksamen, der bygger på en synopsis på ca. 20 sider De ti overordnede studieadministrative opgaver og processer er identificeret og defineret i samarbejde med udvalgte uddannelsesinstitutioner, lederforeningerne og Undervisningsministeriet. De ti opgaver og processer dækker over 95 procent af de samlede studieadministrative opgaver

8 Studieadministration består af alle administrative opgaver forbundet med uddannelserne og omfatter dermed også den pædagogiske administration. F.eks. dækker det både over en sekretær, der opretter en ny elev i systemet, en lærer, der justerer næste uges skemaplan, og en leder, der deltager i et møde, hvor uddannelsesudbuddet planlægges. Der er skabt overblik over de studieadministrative opgaver og processer for at kunne identificere muligheder for forbedring Arbejdets organisering og forløb Arbejdet er foregået under ledelse af en styregruppe repræsenteret ved Finansministeriet og Undervisningsministeriet, herunder UNI-C med henblik på at analysere anvendelsen af it på de selvejende uddannelsesinstitutioner under Undervisningsministeriet. Styregruppen har i perioden 2. december 2008 til 4. maj 2009 afholdt fem møder. Derudover er der afholdt en række sekretariatsmøder. Udvalget har nedsat en referencegruppe bestående af lederforeninger for de institutionstyper, der er omfattet af arbejdet: Danske Erhvervsskoler, Foreningen af Forstandere og Direktører ved AMU-centrene, Gymnasieskolernes Rektorforening, Danske Landbrugsskoler, Professionshøjskolernes Rektorkollegium, SOSU-lederforeningen og Lederforeningen for VUC. Referencegruppen har løbende været involveret i analysearbejdet, herunder særligt i forbindelse med validering af spørgeskema, indsamlede data og forbedringsforslag men har ikke været inddraget i forbindelse med beregning af effektiviseringspotentiale. Analysen er overordnet set gennemført i tre faser. 1. Kortlægning af uddannelsesinstitutionernes samlede anvendelse af ressourcer (årsværk) på administration ved hjælp af et spørgeskema sendt til uddannelsesinstitutionerne 3. Hertil kommer dybdegående interviews på udvalgte uddannelsesinstitutioner og med lederforeningerne med henblik på at indsamle detaljerede, kvalitative data om de studieadministrative processer og opgaver. 3 I kortlægningen af ressourceanvendelsen er udliciterede studieadministrative opgaver udeladt, idet omkostningen til dette i de udfyldte spørgeskemaer totalt set er cirka 2,5 mio. kr

9 2. Udarbejdelse af forslag til forbedringer af de studieadministrative opgaver og processer for hver institutionstype på baggrund af input fra uddannelsesinstitutionerne og lederforeningerne. 3. Beregning af effektiviseringspotentiale ved implementering af forbedringsforslagene Afrapportering Dette dokument gengiver resultatet af kortlægningen af de studieadministrative opgaver og processer samt tilhørende omkostninger, oplister forslag til forbedringer heraf og vurderer effektiviseringspotentiale ved implementering af forbedringsforslagene. I tillæg hertil foreligger et bilags- og baggrundsmateriale med dokumentation for det beregningsmæssige grundlag for analyserne, herunder de enkelte forbedringsforslag

10 2. RESSOURCEANVENDELSEN PÅ STUDIEADMINISTRATIVE OPGAVER OG PROCESSER 2.1. Indledning Som grundlag for vurderingen af effektivitetspotentialet indenfor det studieadministrative område på de selvejende uddannelsesinstitutioner gives i dette kapitel en oversigt over den nuværende ressourceanvendelse. Kortlægningsmetoden beskrives i afsnit 2.2., mens der i afsnit 2.3. gives en oversigt over ressourceanvendelsen på tværs af aktiviteter og institutionstyper Metode Sigtet med at kortlægge ressourceanvendelsen på de selvejende uddannelsesinstitutioner har været at skabe gennemsigtighed til ressourcetrækket til de studieadministrative opgaver og processer. På grundlag af eksisterende datakilder fra Undervisningsministeriet og Personalestyrelsen har det været muligt at fastslå det totale ressourcetræk på uddannelsesinstitutionerne. Data fra Undervisningsministeriet og Personalestyrelsen giver imidlertid ikke mulighed for at fastslå, hvorledes det totale ressourcetræk fordeler sig på studieadministrative opgaver og processer, generel administration og pædagogiske aktiviteter. Kortlægningen af ressourcetrækket til studieadministrative opgaver og processer er derfor foretaget ved et spørgeskema til alle uddannelsesinstitutioner suppleret med 44 dybdegående interviews på udvalgte uddannelsesinstitutioner 4 og 11 dybdegående interviews med lederforeningerne. Spørgeskemaet kortlægger det totale ressourcetræk fordelt på studieadministrative opgaver og processer, generel administration, pædagogiske aktiviteter og øvrige aktiviteter. Gennem interviewene er der indsamlet detaljerede, kvalitative data om de 4 Udvælgelsen af repræsentanter for uddannelsesinstitutionerne til interviews er foretaget af lederforeningerne og Undervisningsministeriet

11 studieadministrative processer og opgaver. Indholdet af det anvendte spørgeskema er nærmere beskrevet i bilag I. Kortlægningen tager udgangspunkt i ressourceanvendelsen på uddannelsesinstitutionerne i 2008, som er valgt, da det er det seneste afsluttede kalenderår og derfor udgør de nyeste realiserede data. Institutionerne har haft mulighed for at angive, hvis ressourcetrækket i 2009 forventes at være væsentligt forskelligt fra Det synes ikke at være tilfældet for langt størsteparten af uddannelsesinstitutionerne 5. Med henblik på at sikre så valide data som muligt har repræsentanter fra uddannelsesinstitutionerne været inddraget i udformningen af spørgeskemaet. Endvidere har spørgeskemaet været suppleret med en skriftlig vejledning samt mulighed for telefonisk vejledning. 52 procent af uddannelsesinstitutionerne har besvaret spørgeskemaet 6. Der har været et element af skøn i besvarelserne, idet institutionerne ikke normalt opgør ressourcetrækket til individuelle studieadministrative opgaver og ressourcer. Det er imidlertid vurderingen at data afspejler det faktiske ressourcetræk på sektorniveau og for de forskellige institutionstyper. Der er foretaget en vurdering af spredningen af data sammen med institutionerne og lederforeningerne og der er ingen indikation af en systematisk overvurdering af ressourcetrækket. Også med hensyn til institutionernes størrelse vurderes de indsamlede data at være repræsentative for sektoren, da de institutioner, der har svaret afspejler den de enkelte institutionsområders fordeling på store, mellemstore og mindre institutioner. Repræsentativiteten er nærmere kommenteret i bilag II Oversigt over den samlede ressourceanvendelse I den samlede ressourceanvendelse på uddannelsesinstitutionerne skelnes der mellem pædagogiske aktiviteter og administration. Ved pædagogiske aktiviteter 5 Fem uddannelsesinstitutioner har angivet, at ressourcetrækket i 2009 forventes at være forskelligt fra Det drejer sig om fire professionshøjskoler og én erhvervsskole. Det samlede ressourceforbrug forventes at være reduceret med 60 årsværk på professionshøjskolerne og 4 årsværk på den ene erhvervsskole. Da det samlede ressourcetræk til studieadministration er årsværk på professionshøjskolerne og på erhvervsskolerne, vurderes det, at der ikke er markant forskel på ressourcetrækket på sektorniveau i 2008 og Besvarelsesprocenterne for de enkelte institutionstyper er: erhvervsskoler 45,8 procent, almene gymnasier 50,4 procent, professionshøjskoler 80,0 procent, SOSU-skoler 55,5 procent, voksenuddannelsescentre 68,0 procent

12 forstås undervisning, eksamination, censurering og vejledning mv. Øvrige aktiviteter er f.eks. efter- og videreuddannelse og udviklingsarbejde. Administration kan opdeles i generel administration, der omfatter økonomi, personaleadministration, it og indkøb samt bygninger og service, og studieadministration, der består af de ti studieadministrative opgaver og processer, jfr. figur 2. Der bruges samlet set omkring årsværk på de uddannelsesinstitutioner, der er omfattet af analysen, heraf anvendes knap en tredjedel på generel og studierelateret administration, mens resten anvendes på pædagogiske aktiviteter, jfr. figur 3. Figur 3 Den samlede ressourceanvendelse på de selvejende uddannelsesinstitutioner Årsværk* Fokus for analysen 33,8 21,9 1,5 6,1 10,4 4,3 I alt Pædagogiske aktiviteter Øvrige aktiviteter Samlet administration Generel administration Studierelateret administration % 65% 4% 31% 18% 13% * Totale årsværk fra Personalestyrelsens 2008 tal hvis til rådighed ellers data fra spørgeskemaundersøgelsen hvis til rådighed ellers 2007 regnskabstal (gennemsnitligt antal heltidsansatte medarbejdere ekskl. årsværk ansat på særlige vilkår) Kilde: Undervisningsministeriet, Personalestyrelsen, Modtagne spørgeskemaer med årsværk fordelt på hovedaktiviteter Administration (generel og studieadministration) udgør således årsværk. Studieadministration alene udgør knap årsværk eller 13 procent

13 Der er en vis variation mellem de forskellige institutionstyper. Den gennemsnitlige andel af det samlede ressourcetræk, der anvendes til administration (generel og studieadministration) spænder fra 20 procent på de almene gymnasier til 38 procent på professionshøjskolerne. Den gennemsnitlige andel af de samlede ressourcer, der bruges på studieadministration spænder fra 8 procent på de almene gymnasier til 19 procent på professionshøjskolerne, jfr. figur 4. Figur 4 Ressourceanvendelse på de enkelte institutionstyper Årsværk* Erhvervsskoler* n = 83 Gymnasier og HF* n = 127 Professionshøjskoler* n = 10 SOSU-skoler* n = 18 VUC* n = 25 Årsværk Procent Årsværk Procent Årsværk Procent Årsværk Procent Årsværk Procent I alt % % % % % Pædagogiske aktiviteter % % % % % Studierelateret administration % 702 8% % % % Generel administration % % % % % Øvrige aktiviteter 503 3% 337 4% 531 9% 54 5% 85 4% * Totale årsværk fra Personalestyrelsens 2008 tal hvis til rådighed ellers data fra spørgeskemaundersøgelsen hvis til rådighed ellers 2007 regnskabstal (gennemsnitligt antal heltidsansatte medarbejdere ekskl. årsværk ansat på særlige vilkår) Kilde: Undervisningsministeriet, Personalestyrelsen, Modtagne spørgeskemaer med årsværk fordelt på hovedaktiviteter Variationen skyldes flere faktorer. Institutionerne er underlagt forskellige uddannelsesbekendtgørelser og udbyder forskellige uddannelser, der giver forskelle i den administrative belastning. For professionshøjskolerne gælder desuden, at 2008 er det første år efter de blev grundlagt ved en fusion af en række uddannelsesinstitutioner, og at effektiviseringer af administrationen ikke kan forventes at være fuldt gennemførte på undersøgelsestidspunktet. Ydermere kan forskelle i effektivitet være en medvirkende forklaring

14 2.4. Ressourceanvendelsen til studieadministration Samlet set anvendes som nævnt omkring årsværk til studieadministration på de uddannelsesinstitutioner, der er omfattet af analysen. De mest ressourcekrævende opgaver og processer på sektorniveau er ansøgning og optagelse, der udgør 691 årsværk (15 procent af de samlede årsværk til studieadministration) og ressource- og skemaplanlægning (18 procent af de samlede årsværk til studieadministration), der udgør 758 årsværk, jfr. figur 5. Figur 5 Ressourceanvendelse på studieadministrative opgaver og processer på de selvejende uddannelsesinstitutioner Årsværk* I alt Planlægning Ansøg- Res- Registre- Praktik Eksamen Afslutning Tilskud Øvrige Tvær- Andet af ning og source- ring af og prøver af uddan- og støtte- indberetgående uddannelsesudbud optagelse og fravær og fremmødformeninger aktiviteter skemaplanlægning nelse, kursus eller semester % 9% 16% 18% 10% 7% 12% 5% 5% 3% 11% 4% * Totale årsværk fra Personalestyrelsens 2008 tal hvis til rådighed ellers data fra spørgeskemaundersøgelsen hvis til rådighed ellers 2007 regnskabstal (gennemsnitligt antal heltidsansatte medarbejdere ekskl. årsværk ansat på særlige vilkår) Kilde: Undervisningsministeriet, Personalestyrelsen, Modtagne spørgeskemaer med årsværk fordelt på hovedaktiviteter Fraværsregistrering anvender 435 årsværk (10 procent af de samlede årsværk til studieadministration) og administration af eksaminer og prøver, der udgør 507 årsværk (12 procent af de samlede årsværk til studieadministration). Disse fire opgaver og processer er også, med enkelte undtagelser, ressourcekrævende på tværs af institutionstyper, jfr. figur

15 Figur 6 Ressourceanvendelse på studieadministrative opgaver og processer på de enkelte institutionstyper Årsværk* Erhvervsskoler* n = 83 Gymnasier og HF* n = 127 Professionshøjskoler* n = 10 SOSU-skoler* n = 18 VUC* n = 25 Årsværk Procent Årsværk Procent Årsværk Procent Årsværk Procent Årsværk Procent I alt % 702 % % 211 % 244 % Planlægning af uddannelses-udbud 156 8% 58 8% % 11 5% 25 10% Ansøgning og optagelse % 52 7% % 46 22% 56 23% Ressource- og skemaplanlægning % % % 45 21% 33 13% Registrering af fravær og fremmøde 183 9% % 42 4% 28 13% 34 14% Praktik 152 8% 0 0% % 15 7% 0 0% Eksamen og prøver % % % 18 8% 26 11% Afslutning af uddannelse 103 5% 20 3% 51 5% 11 5% 9 4% Tilskud og støtteformer 109 6% 34 5% 56 5% 8 4% 24 10% Øvrige indberetninger 69 3% 21 3% 38 3% 6 3% 7 3% Tværgående aktiviteter % 62 9% 153 9% 22 11% 23 9% Andet 64 3% 55 8% 64 6% 1% 2 6 3% * Totale årsværk fra Personalestyrelsens 2008 tal hvis til rådighed ellers data fra spørgeskemaundersøgelsen hvis til rådighed ellers 2007 regnskabstal (gennemsnitligt antal heltidsansatte medarbejdere ekskl. årsværk ansat på særlige vilkår) Kilde: Undervisningsministeriet, Personalestyrelsen, Modtagne spørgeskemaer med årsværk fordelt på hovedaktiviteter Ansøgning og optagelse lægger beslag på mellem 14 og 23 procent af de studieadministrative ressourcer, når der ses bort fra de almene gymnasier, hvor der bruges 7 procent. Det lavere ressourcetræk på de almene gymnasier skal ses i sammenhæng med, at ansøgerne til de almene gymnasier udgør en mere homogen gruppe end på de fleste andre institutionstyper. Ressource- og skemalægning spænder fra 13 procent på voksenuddannelsescentre til 21 procent på SOSU-skoler. For fraværsregistrering er spændet fra 9 til 21 procent, når der ses bort fra professionshøjskolerne, hvor der kun bruges 4 procent. Det forholdsvis lave ressourcetræk til fraværsregistrering på professionshøjskolerne skyldes, at det er kun en mindre del af de uddannelser, der udbydes på professionshøjskolerne, hvor der foretages fraværsregistrering. Blandt de mindre ressourcekrævende aktiviteter er afslutning af uddannelse, der spænder fra 3 procent på almene gymnasier til 5 procent på erhvervsskoler, professionshøjskoler og SOSU-skoler og øvrige indberetninger, der udgør 3 procent af studieadministrative årsværk på alle institutionstyper

16 3. EFFEKTIVISERING AF DE STUDIEADMINISTRATIVE OPGAVER OG PROCESSER 3.1. Indledning Som beskrevet i kapitel 2 anvender de selvejende uddannelsesinstitutioner samlet set ca årsværk på studieadministration. De studieadministrative aktiviteter er selvsagt en central del af en uddannelsesinstitutions virke, men tallets størrelse taget i betragtning er det naturligt at vurdere, om aktiviteterne i alle tilfælde varetages lige effektivt eller om det er muligt at frigøre økonomiske og arbejdskraftressourcer til anden anvendelse. Som grundlag herfor er der i afsnit 3.2. foretaget en vurdering af effektiviteten i den nuværende opgaveløsning, mens der i afsnit 3.3. opstilles et estimat for effektiviseringspotentialet. Dette er foretaget ved at opstille og vurdere en række konkrete forbedringsforslag relateret til de enkelte processer og institutionstyper. I afsnit 3.4. beskrives potentialets fordeling på institutionstyper og uddannelsestyper, mens der i afsnit 3.5. foretages en vurdering af udmøntningsmulighederne af potentialet, herunder andelen der kan frigøres helt, og hvad der kan frigøres til andre aktiviteter på den enkelte institution. Endelig beskriver afsnit 3.6. nødvendige tiltag for indhøstning af potentialet Effektiviteten i den nuværende opgaveløsning Vurderingen af effektiviteten i den nuværende studieadministrative opgaveløsning er foretaget på grundlag af en række kilder, herunder interviews med uddannelsesinstitutioner og lederforeninger, samt spørgeskemaer udfyldt af uddannelsesinstitutionerne. Vurderingen er foretaget ved at analysere i hvilket omfang de typiske forudsætninger for effektiv opgaveløsning er til stede for de enkelte opgaver og processer. Dette drejer sig om følgende: Er der tilstrækkelig it-understøttelse som sikrer, at opgaverne kan udføres elektronisk frem for manuelt og i form af velfungerende systemarkitektur og brugerflader?

17 Er regulering indrettet således, at den ikke medfører, at der skal udføres unødvendige opgaver, eller at opgaverne skal udføres på en unødig byrdefuld måde? Er arbejdsprocesserne tilrettelagt således, at der udnyttes stordriftsfordele på tværs af institutioner, og at spild er elimineret på den enkelte institution? Det generelle billede er, at der eksisterer et væsentligt potentiale for at effektivisere studieadministrationen på selvejende uddannelsesinstitutioner gennem øget it-understøttelse, regelforenkling og, på visse områder, øget proceseffektivitet. Figur 7, 8 og 9 giver en grafisk illustration af effektiviteten i udvalgte studieadministrative opgaver og processer. En oversigt over forslag til forbedring af effektiviteten fremgår af afsnit neden for. Detaljerede observationer på muligheder for at øge effektiviteten er detaljeret beskrevet i kataloget over forbedringsforslag, der indgår som baggrundsmateriale til denne rapport

18 Figur 7 Vurdering af effektivitet i studieadministrativ opgaveløsning i 2008 Effektivitetsdimensioner UDVALGTE PROCESSER Mindre effektivt Meget effektivt Studieadministrative processer og opgaver* It-understøttelse Regulering Processer Elektronisk understøttelse Velfungerende systemarkitektur og brugerflader Kun nødvendige opgaver udføres, og ikke unødvendigt adm. byrdefuldt Stordrift mellem institutioner Processer på de enkelte institutioner Ansøgning og optagelse Ressource-og skema planlægning - - Fraværsregistrering - - Eksamen - - Tilskud og støtteformer - - * Opgaver og processer hvor uddannelsesinstitutionerne i særlig grad har fremhævet ineffektivitet Kilde: Interview med uddannelsesinstitutionerne De største effektiviseringspotentialer ligger i forbedret it-understøttelse og i et vist omfang regelforenkling. Det skal i den forbindelse bemærkes, at fokus for denne undersøgelse er tiltag, der kan gennemføres på tværs af institutioner. Sammenligning af proceseffektivitet mellem individuelle institutioner og forbedring af processer på individuelle institutioner har ikke været i fokus. Der vil typisk være et potentiale relateret til lokal proceseffektivitet, men dette vil forudsætte institutionsspecifikke løsninger og lokale optimeringer It-understøttelse Den nuværende it-understøttelse af de studieadministrative processer og opgaver forekommer generelt utilstrækkelig. Eksempelvis er optagelsesprocessen i 2008 hovedsagligt manuel, idet over halvdelen af ansøgningerne modtages skriftligt og derfor skal indtastes manuelt i studieadministrative systemer 7, jfr. figur 8. 7 Optagelsesprocessen er fra 2009 i højere grad digitaliseret

19 Figur 8 Vurdering af it-understøttelsen i 2008 Studieadministrative opgaver og processer* Ansøgning og optagelse Ressource og skema planlægning Fraværsregistrering Eksamen Tilskuds- og støtteformer Vurdering af it-understøttelse Generelt manuelt Mindre end 50% af ansøgninger modtages elektronisk Ansøgninger skal tastes manuelt Delvis it-understøttet Studieadm.systemer suppleres af ecel og papir Mindre end 50% foregår elektronisk Papir lister tastes i studie.adm systemer Generelt manuelt Eksamenslister og skemaer på papir tastes i studieadm. system Taameter tilskud modtages med brev fra UVM og skal tastes i Navision Stat på hver institution Erhversskoler Gym. og HF UDVALGTE PROCESSER Prof. højsk. Begrænset itunderstøttelse Udbredt itunderstøttelse SoSu skoler VUC * Opgaver og processer hvor uddannelsesinstitutionerne i særlig grad har fremhævet ineffektivitet Kilde: Interview med uddannelsesinstitutionerne Et andet eksempel er skemalægningsprocessen, der omfatter elever og studerendes valg af valgfag, holdpakning, timefagfordeling og selve skemalægningen. På de fleste institutioner indebærer processen betydeligt manuelt arbejde. På erhvervsskoler bruger omtrent 75 procent af skolerne Elevplan til elevernes valg af valgfag. På resten af skolerne foregår valget fortrinsvis på papir. Den efterfølgende fordeling af elever/studerende/kursister på hold, den såkaldte holdpakning, sker på omkring halvdelen af skolerne i Ecel eller på papir. På over en tredjedel af de almene gymnasier foregår elevernes valg af valgfag, holdpakningen og time-fagfordelingen manuelt og indebærer, at data skal overføres manuelt til studieadministrative systemer og lønsystemer. For alle institutioner gælder, at oplysninger om læreres arbejdstimer skal overføres manuelt fra det studieadministrative system til lønsystemet, da der ikke er fungerende grænseflader mellem de to systemer

20 For så vidt angår administrationen af de tilskuds- og støtteformer, der udgør grundlaget for skolernes eksistens, så modtager institutionerne i dag meddelelse om udbetaling af taameter tilskud i form af et brev fra Undervisningsministeriet. Hver institution skal derefter manuelt indtaste oplysningerne om tilskud i økonomisystemet Navision Stat. Det indebærer et øget ressourcetræk og øget risiko for fejl Regulering De gældende regler opfattes i visse tilfælde som unødigt administrativt byrdefulde, jfr. figur 9. Eksempelvis opfattes taametersystemet som meget komplekst at administrere. Figur 9 Vurdering af regulering i 2008 UDVALGTE PROCESSER Særligt ressourcekrævende Mindre ressourcekrævende Studieadministrative opgaver og processer* Vurdering af regulering Erhversskoler Gym. og HF Prof. højsk. SoSu skoler VUC Ansøgning og optagelse Ineffektivitet som følge af itunderstøttelse / proces Ressource og skema planlægning Fraværsregistrering Eksamen Tilskuds- og støtteformer Ineffektivitet som følge af itunderstøttelse Ineffektivitet som følge af itunderstøttelse Institutioner sender regninger indbyrdes for censur Mange taametertyper Tælleregler varierer mellem uddannelser på samme institution Flere tilskudsmyndigheder * Opgaver og processer hvor uddannelsesinstitutionerne i særlig grad har fremhævet ineffektivitet Kilde: Interview med uddannelsesinstitutionerne Der er i dag overordnet tre forskellige taametertyper: undervisningstaameter, bygningstaameter og fællesudgiftstaameter. Dertil kommer såkaldte tillægstaametre, der knytter sig til forskellige uddannelsestyper eller formål,

Appendiks I: Effektiviseringspotentialer per forbedringsforslag brudt ned på institutioner og uddannelser. 3. juni 2009

Appendiks I: Effektiviseringspotentialer per forbedringsforslag brudt ned på institutioner og uddannelser. 3. juni 2009 Appendiks I: Effektiviseringspotentialer per forbedringsforslag brudt ned på institutioner og uddannelser 3. juni 2009 0 Effektiviseringspotentiale* brudt ned på institutioner og uddannelser (1/5) Ansøgning

Læs mere

Optimering af studieadministrative processer

Optimering af studieadministrative processer www.pwc.dk Optimering af studieadministrative processer December 2013 Revision. Skat. Rådgivning. Indhold Baggrund og typiske årsager til procesoptimering Formål med analysen Udbytte af analysen Et typisk

Læs mere

Tabel 1 Samlede besparelser for de gymnasiale uddannelser

Tabel 1 Samlede besparelser for de gymnasiale uddannelser Detaljeret gennemgang af finanslovsforslag 2011 samt dispositionsbegrænsning 2010 Regeringens forslag til finanslov 2011 blev offentliggjort tirsdag den 24. august 2010. Der er ingen egentlige overraskelser

Læs mere

REGERINGEN SPARER PÅ UDDANNELSE

REGERINGEN SPARER PÅ UDDANNELSE 20. september 2004 Af Søren Jakobsen REGERINGEN SPARER PÅ UDDANNELSE Regeringen har ved flere lejligheder givet udtryk for, at uddannelse skal have høj prioritet. I forslaget til finansloven for 2005 gav

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ændring af lov om institutioner for erhvervsrettet

Forslag. Lov om ændring af lov om ændring af lov om institutioner for erhvervsrettet Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 121 Offentligt Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om ændring af lov om institutioner for erhvervsrettet

Læs mere

Oversigt over indkomne svar på spørgeskema om udnyttelse af det nye ledelsesrum i OK13

Oversigt over indkomne svar på spørgeskema om udnyttelse af det nye ledelsesrum i OK13 Lov- og Kommunikationsafdelingen Frederiksholms Kanal 21 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Oversigt over indkomne svar på spørgeskema om udnyttelse

Læs mere

Bemærkninger til forslag til finanslov for 2010 på Undervisningsministeriets

Bemærkninger til forslag til finanslov for 2010 på Undervisningsministeriets Uddannelsesudvalget 2008-09 UDU alm. del Svar på Spørgsmål 394 Offentligt Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr.

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag. til Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v., lov om institutioner

Læs mere

Forslag. Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) til

Forslag. Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) til Lovforslag nr. L Forslagsnummer Folketinget -NaN Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser

Læs mere

Private gymnasier og studenterkurser Departementet. Orientering om ændringsforslag til finanslovforslaget for 2017

Private gymnasier og studenterkurser Departementet. Orientering om ændringsforslag til finanslovforslaget for 2017 Private gymnasier og studenterkurser Departementet Frederiksholms Kanal 21 1220 København K Tlf. nr.: 32 92 50 00 E-mail: uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr.: 20453044 Orientering om ændringsforslag til finanslovforslaget

Læs mere

Til: Centerledelseskredsen. Frigøre mere tid til patienterne Rigshospitalets Effektiviseringsstrategi 2012-2014. 1. Indledning

Til: Centerledelseskredsen. Frigøre mere tid til patienterne Rigshospitalets Effektiviseringsstrategi 2012-2014. 1. Indledning Til: Centerledelseskredsen Direktionen Afsnit 5222 Blegdamsvej 9 2100 København Ø Telefon 35 45 55 66 Fax 35 45 65 28 Mail torben.stentoft@rh.regionh.dk Ref.: TS Frigøre mere tid til patienterne Rigshospitalets

Læs mere

Budgetreguleringen udmøntes fortrinsvist ved reduktion af tilskud til ungdomsuddannelsesinstitutioner,

Budgetreguleringen udmøntes fortrinsvist ved reduktion af tilskud til ungdomsuddannelsesinstitutioner, Aftale mellem regeringen og Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af negativ budgetregulering

Læs mere

Endeligt svar på Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeris spørgsmål nr. 285 af 6. juni 2007 (FLF alm. del).

Endeligt svar på Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeris spørgsmål nr. 285 af 6. juni 2007 (FLF alm. del). Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del - Svar på Spørgsmål 28 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Christiansborg Finansministeren J nr. 131-49 Endeligt svar

Læs mere

Kortlægning af pædagogisk kompetenceudvikling

Kortlægning af pædagogisk kompetenceudvikling Kortlægning af pædagogisk kompetenceudvikling blandt lærerne på EUD 2014 Kortlægning af pædagogisk kompetenceudvikling blandt lærerne på EUD Kommenteret tabelrapport Kortlægning af pædagogisk kompetenceudvikling

Læs mere

Bedre adgang til udbud for små og mellemstore virksomheder

Bedre adgang til udbud for små og mellemstore virksomheder VELFUNGERENDE MARKEDER 05 2017 Bedre adgang til udbud for små og mellemstore virksomheder Offentlige ordregivere gennemfører årligt op imod 3.000 EU-udbud i Danmark. Konkurrencen om opgaverne bidrager

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning November 2009 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE

Læs mere

Sektorregnskab for erhvervsakademier 2009

Sektorregnskab for erhvervsakademier 2009 Sektorregnskab for erhvervsakademier 2009 Erhvervsakademierne omfatter institutioner, der er godkendt af undervisningsministeren til at udbyde og varetage uddannelse på et videregående niveau: erhvervsakademiuddannelser

Læs mere

Bilag 2. 1. Budgetterede nøgleoplysninger for uddannelsen. 2. Undervisningsformer. Spørgeskema - Den pædagogiske diplomuddannelse

Bilag 2. 1. Budgetterede nøgleoplysninger for uddannelsen. 2. Undervisningsformer. Spørgeskema - Den pædagogiske diplomuddannelse Bilag 2 1. Budgetterede nøgleoplysninger for uddannelsen 1.a) Angiv det budgetterede forbrug af lærerarbejdstimer/tap-timer for 1998 ved den pædagogiske diplomuddannelse (inklusiv forberedelse). Arbejdstimer

Læs mere

Institutioner, der udbyder almene voksenuddannelser Lederforeningen for VUC. 21. januar 2011 Sags nr.: H.031

Institutioner, der udbyder almene voksenuddannelser Lederforeningen for VUC. 21. januar 2011 Sags nr.: H.031 Institutioner, der udbyder almene voksenuddannelser Lederforeningen for VUC Økonomi- og koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk

Læs mere

LUDUS SUNDHED. LUDUS Sundhed og masser af udfordringer INDHOLD. Ingen aftale om LUDUS Sundhed NR. 10 - JANUAR 2009

LUDUS SUNDHED. LUDUS Sundhed og masser af udfordringer INDHOLD. Ingen aftale om LUDUS Sundhed NR. 10 - JANUAR 2009 LUDUS SUNDHED NR. 10 - JANUAR 2009 INDHOLD Finansiering af LUDUS Sundhed SOSU Aktivitetsopgørelse SOSU Aktivitetsopgørelse - Elektronisk indberetning Arbejdsgrupper Status Kontakt LUDUS Sundhed og masser

Læs mere

Beskrivelse af procedure for oprettelse af sommerkurser til med henblik optagelse ved erhvervsuddannelser

Beskrivelse af procedure for oprettelse af sommerkurser til med henblik optagelse ved erhvervsuddannelser Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Beskrivelse af procedure for oprettelse

Læs mere

KVALITETS- UDVIKLING OG RESULTATVURDERING

KVALITETS- UDVIKLING OG RESULTATVURDERING KVALITETS- UDVIKLING OG RESULTATVURDERING INDHOLD Kvalitetsudvikling og resultatvurdering... 1 Værdigrundlag og strategi for selvevaluering... 1 Kvalitetsudvikling og kompetenceudvikling... 2 Evalueringsområder...

Læs mere

Erhvervsakademiernes udviklingskontrakter

Erhvervsakademiernes udviklingskontrakter 10-0201 - BORA - 22.10.2010 Kontakt: Bodil Rasmussen - bora@ftf.dk - Tlf: 3336 8869 Erhvervsakademiernes udviklingskontrakter 2010-2012 Notatet giver et overblik over indholdet af de udviklingskontrakter,

Læs mere

Undervisningsministeriet. Mindre sektoranalyse vedr. voksenuddannelse, folkeoplysningsområdet og arbejdsmarkedsuddannelser

Undervisningsministeriet. Mindre sektoranalyse vedr. voksenuddannelse, folkeoplysningsområdet og arbejdsmarkedsuddannelser STRUKTURKOMMISSIONEN Sekretariatet Dato: J. nr.: Fil-navn: Undervisningsministeriet. Mindre sektoranalyse vedr. voksenuddannelse, folkeoplysningsområdet og arbejdsmarkedsuddannelser I denne sektoranalyse

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om. og -regulering på AMU-området. December 2010

Notat til Statsrevisorerne om. og -regulering på AMU-området. December 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Undervisningsministeriets takstfastsættelse og -regulering på AMU-området December 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen

Læs mere

Resultater fra Lifs og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark 2014

Resultater fra Lifs og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark 2014 Resultater fra Lifs og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark 2014 August 2015 2 Indholdsfortegnelse 1. Formål og baggrund 3 2. Samlede konklusioner - Medlemmer af Lif og

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser og lov om erhvervsrettet grunduddannelse og

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser og lov om erhvervsrettet grunduddannelse og Lovforslag nr. L 23 Folketinget 2011-12 Fremsat den 16. november 2011 af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser

Læs mere

Løbende evaluering i kommuner

Løbende evaluering i kommuner Angående Resultater af en spørgeskemaundersøgelse EVA har gennemført en spørgeskemaundersøgelse om løbende evaluering i større danske kommuner. Dette notat præsenterer hovedresultaterne af undersøgelsen.

Læs mere

Kombinationsskoler 2007 2008 2009

Kombinationsskoler 2007 2008 2009 Analyse og prognose foretaget ud fra uddrag af sektorregnskaber 2009, udgivet af Undervisningsministeriet, sammenligning mellem Danske Erhvervsskolers institutioner og almene gymnasier Undervisningsministeriet

Læs mere

Vejledning for opgørelse af refusionsberettigede udgifter

Vejledning for opgørelse af refusionsberettigede udgifter Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, november 2015 Egu-vejledning Vejledning for opgørelse af refusionsberettigede udgifter 2015.1-1 - Indholdsfortegnelse Indberetning af aktivitet og refusionsberettigede

Læs mere

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen.

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen. Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Invitation til "Skoleudvikling i Praksis"

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om betaling for visse uddannelsesaktiviteter i forbindelse med lov om en aktiv beskæftigelsesindsats m.m.

Bekendtgørelse af lov om betaling for visse uddannelsesaktiviteter i forbindelse med lov om en aktiv beskæftigelsesindsats m.m. LBK nr 780 af 15/06/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 10. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 154.44M.541 Senere ændringer

Læs mere

Oversigt over anbefalinger fra Produktivitetskommissionens rapport Styring, ledelse og motivation i den offentlige sektor

Oversigt over anbefalinger fra Produktivitetskommissionens rapport Styring, ledelse og motivation i den offentlige sektor Oversigt over anbefalinger fra Produktivitetskommissionens rapport Styring, ledelse og motivation i den offentlige sektor For at styrke det politiske fokus på at skabe resultater for borgerne anbefaler

Læs mere

Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter

Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter Udarbejdet af Merete Hende og Mette Foss Andersen, 2014 1 Formål Dette

Læs mere

Initiativ 2011 2012 2013 Fælles strategi for indkøb og logistik 100 300 500 Benchmarking (herunder effektiv anvendelse af CT-scannere)

Initiativ 2011 2012 2013 Fælles strategi for indkøb og logistik 100 300 500 Benchmarking (herunder effektiv anvendelse af CT-scannere) N O T A T Mindre spild, mere sundhed Regionernes mål for mere sundhed for pengene frem mod 2013 Effektivisering af driften i sundhedsvæsnet har været et højt prioriteret område for regionerne, siden de

Læs mere

Afstand har betydning for gennemførelse af en ungdomsuddannelse

Afstand har betydning for gennemførelse af en ungdomsuddannelse A N A L Y S E 12-01-2011 Afstand har betydning for gennemførelse af en ungdomsuddannelse Analysens hovedpointer: - Nye tal viser, at transportafstand har betydning for, om unge får en ungdomsuddannelse

Læs mere

Instruks for tilskud til folkehøjskoler

Instruks for tilskud til folkehøjskoler August 2015 Instruks for tilskud til folkehøjskoler 2015.1 Indholdsfortegnelse: Indledning 3 Formål med højskoleloven 3 Grundlæggende tilskudsbetingelser. 3 Grundtilskud. 3 Bygningstilskud. 4 Årselever,

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 15. juni 2010. Sag nr. 5. Emne: Uddannelsesprojekter. 4 bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 15. juni 2010. Sag nr. 5. Emne: Uddannelsesprojekter. 4 bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 15. juni 2010 Sag nr. 5 Emne: Uddannelsesprojekter 4 bilag Koncern Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Til: Telefon 4820 5000 Direkte 4820

Læs mere

3. Der ydes til Danmarks Medie- og Journalisthøjskole: BEK nr 1037 af 23/10/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 1. februar 2017

3. Der ydes til Danmarks Medie- og Journalisthøjskole: BEK nr 1037 af 23/10/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 1. februar 2017 BEK nr 1037 af 23/10/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 1. februar 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., Institutionsstyrelsen, j.nr. 130.30C.031 Senere

Læs mere

Ministeriet for Børn og Undervisning bemyndiger desuden bestyrelsen til at udbetale engangsvederlag for merarbejde og en særlig indsats.

Ministeriet for Børn og Undervisning bemyndiger desuden bestyrelsen til at udbetale engangsvederlag for merarbejde og en særlig indsats. Bestyrelser for Institutioner for erhvervsrettet uddannelse Almene gymnasier Private gymnasier, studenterkurser m.v. Voksenuddannelsescentre Lov- og Kommunikationsafdelingen Frederiksholms Kanal 21 1220

Læs mere

Resultater fra Lif og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark

Resultater fra Lif og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark Resultater fra Lif og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark 2012 2 September 2013 / Kliniske forskningsaktiviteter i Danmark 2012 September 2013 / Kliniske forskningsaktiviteter

Læs mere

Endeligt svar på spørgsmål nr. S 4190 af 17. april 2007 stillet af Bjarne Laustsen (S)

Endeligt svar på spørgsmål nr. S 4190 af 17. april 2007 stillet af Bjarne Laustsen (S) S 4190 - Offentligt Folketingets Lovsekretariat Christiansborg Finansministeren Endeligt svar på spørgsmål nr. S 4190 af 17. april 2007 stillet af Bjarne Laustsen (S) 25. april 2007 J.nr. 07-203-16 Spørgsmål:

Læs mere

Evaluering af digitalt understøttet tidlig opsporing Bilag til business casen. Gentofte, Greve, Silkeborg, Slagelse & Aalborg kommuner

Evaluering af digitalt understøttet tidlig opsporing Bilag til business casen. Gentofte, Greve, Silkeborg, Slagelse & Aalborg kommuner Evaluering af digitalt understøttet tidlig opsporing Bilag til business casen Gentofte, Greve, Silkeborg, Slagelse & Aalborg kommuner April 2017 Indhold 1 Indledning... 2 2 Gevinster... 2 2.1 Sparet tid

Læs mere

Private gymnasier og studenterkurser. 16. december 2010 Sags nr.: H.031. Orientering om Finanslov for finansåret 2011

Private gymnasier og studenterkurser. 16. december 2010 Sags nr.: H.031. Orientering om Finanslov for finansåret 2011 Private gymnasier og studenterkurser Økonomi- og koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Orientering om

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne Undervisningsministeriet 27. maj 2014 Udkast Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne I medfør af 10 g i lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv samt pligt

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om krav til studieadministrative it-systemer for almene voksenuddannelser, erhvervsuddannelser, gymnasiale uddannelser

Udkast til bekendtgørelse om krav til studieadministrative it-systemer for almene voksenuddannelser, erhvervsuddannelser, gymnasiale uddannelser Til adressater på vedlagte høringsliste (bilag B) Vester Voldgade 123 1552 København V Tlf.nr.: 35 87 88 89 E-mail: stil@stil.dk www.stil.dk CVR-nr.: 13223459 22.02.2016 Høring over udkast til bekendtgørelse

Læs mere

Måling af elevtrivsel i erhvervsuddannelserne

Måling af elevtrivsel i erhvervsuddannelserne 15. september 2010 Måling af elevtrivsel i erhvervsuddannelserne Med henblik på ressourceregnskabet for 2010 skal skolerne gennemføre elevtrivselsmålinger på erhvervsuddannelserne i uge 41-44. Undervisningsministeriet,

Læs mere

Det er KL's anbefaling, at initiativerne så vidt muligt indarbejdes i kommunernes budgetter, hvor det er muligt.

Det er KL's anbefaling, at initiativerne så vidt muligt indarbejdes i kommunernes budgetter, hvor det er muligt. Moderniseringsaftalen Som led i økonomiforhandlingerne for 2013 er der aftalt en Moderniseringsaftale for 2013 og 2014. Moderniseringsaftalen har til formål at frigøre ressourcer til den borgernære service

Læs mere

Udnyt Erhvervsakademiernes potentiale i udviklingen af de teknisk-merkantile videregående uddannelser

Udnyt Erhvervsakademiernes potentiale i udviklingen af de teknisk-merkantile videregående uddannelser Uddannelsesudvalget, Uddannelsesudvalget (2. samling) L 25 - Bilag 6,L 47 - Bilag 4 Offentligt Udnyt Erhvervsakademiernes potentiale i udviklingen af de teknisk-merkantile videregående uddannelser Et oplæg

Læs mere

25. august 2015 Høringsnotat om Bekendtgørelse om krav til studieadministrative it-systemer for de gymnasiale uddannelser og almene voksenuddannelser

25. august 2015 Høringsnotat om Bekendtgørelse om krav til studieadministrative it-systemer for de gymnasiale uddannelser og almene voksenuddannelser 25. august 2015 Høringsnotat om Bekendtgørelse om krav til studieadministrative it-systemer for de gymnasiale uddannelser og almene voksenuddannelser 1. Indledning Et udkast til bekendtgørelsen har i perioden

Læs mere

Samarbejde mellem højskoler og uddannelsesinstitutioner

Samarbejde mellem højskoler og uddannelsesinstitutioner Samarbejde mellem højskoler og uddannelsesinstitutioner Formålet med vejledningen er at beskrive de vilkår og muligheder, der er for samarbejde mellem folkehøjskoler og uddannelsesinstitutioner. 1. Generelle

Læs mere

BESPARELSER PÅ UDDANNELSE I DANMARK

BESPARELSER PÅ UDDANNELSE I DANMARK 9. august 2004 Af Søren Jakobsen BESPARELSER PÅ UDDANNELSE I DANMARK I 2002 udgav regeringen sine visioner for uddannelsessystemet i Danmark med publikationen Bedre, hvor målsætningen er ambitiøs uddannelsestilbuddene

Læs mere

Statsligt lønindeks -0,3 1,3 1,0 Forbrugerindeks 0,7 1,5 2,2 Generelt pris- og lønindeks 0,1 1,4 1,5 Anlægsindeks -0,6 1,4 0,8

Statsligt lønindeks -0,3 1,3 1,0 Forbrugerindeks 0,7 1,5 2,2 Generelt pris- og lønindeks 0,1 1,4 1,5 Anlægsindeks -0,6 1,4 0,8 24. august 2011/FJ/SJJ NOTAT OM FORSLAG TIL FINANSLOV FOR 2012 Dette notat belyser hovedlinjerne i forslag til finanslov for 2012 og skal ses som et supplement til de breve om finansloven, som Undervisningsministeriet

Læs mere

Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat

Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat UNI C Statistik & Analyse december 2012 Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat UNI C Statistik & Analyse december 2012 Af Lone Juul Hune Indledning 3 Indhold

Læs mere

Kort og godt. om udviklingen af ungdomsuddannelsernes institutionsstruktur INSTITUTIONSSTRUKTUR

Kort og godt. om udviklingen af ungdomsuddannelsernes institutionsstruktur INSTITUTIONSSTRUKTUR Kort og godt om udviklingen af ungdomsuddannelsernes institutionsstruktur INSTITUTIONSSTRUKTUR 1 Indledning Danmark skal ruste sig til at udnytte mulighederne i den globale økonomi. Derfor er den helt

Læs mere

Bilag. Metodenotat til undersøgelse gennemført i forbindelse med hæftet Tilbud til stærke elever på erhvervsuddannelserne

Bilag. Metodenotat til undersøgelse gennemført i forbindelse med hæftet Tilbud til stærke elever på erhvervsuddannelserne Bilag Metodenotat til undersøgelse gennemført i forbindelse med hæftet Tilbud til stærke elever på erhvervsuddannelserne Dette er et bilag til hæftet Tilbud til stærke elever på erhvervsuddannelserne.

Læs mere

Til skoler m.fl., der udbyder erhvervsuddannelser Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

Til skoler m.fl., der udbyder erhvervsuddannelser Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Til skoler m.fl., der udbyder erhvervsuddannelser Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. nr.: 33 92 50 00 E-mail: stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR nr.: 29634750

Læs mere

Greve Kommune Hjælpemidler. 26. marts 2009

Greve Kommune Hjælpemidler. 26. marts 2009 Greve Kommune Hjælpemidler 26. marts 2009 1. Baggrund og formål Greve Kommune har henvendt sig til KLs Konsulentvirksomhed (KLK) med henblik på bistand til en afklaring af de muligheder, kommunen kan anvende

Læs mere

TEKNOLOGISK INSTITUT. Metodisk note. Evaluering af initiativer til fastholdelse af elever i erhvervsuddannelse

TEKNOLOGISK INSTITUT. Metodisk note. Evaluering af initiativer til fastholdelse af elever i erhvervsuddannelse TEKNOLOGISK INSTITUT Metodisk note Evaluering af initiativer til fastholdelse af elever i erhvervsuddannelse Analyse og Erhvervsfremme Maj/2009 Indhold 1. INDLEDNING...3 2. UNDERSØGELSESDESIGN...3 3. KVANTITATIVT

Læs mere

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) Københavns VUC. vedrørende. forberedende voksenundervisning (FVU)

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) Københavns VUC. vedrørende. forberedende voksenundervisning (FVU) mellem XX (driftsoverenskomstpart) og Københavns VUC vedrørende forberedende voksenundervisning (FVU) 1 Overenskomsten består af nærværende overenskomst med tilhørende bilag 1 og danner rammen om parternes

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag. til Børne- og Undervisningsudvalget 2013-14 L 42 Bilag 1 Offentligt Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale

Læs mere

Notat kommunale effektiviseringseksempler

Notat kommunale effektiviseringseksempler Notat om kommunale effektiviseringseksempler Gode kommunale eksempler på realisering af effektiviseringspotentialer kan fx findes inden for områderne: Afbureaukratisering Digitalisering Anvendt borgernær

Læs mere

Samarbejde og udvikling

Samarbejde og udvikling Samarbejde og udvikling Benchmarking Læring Udvikling Effektivitet Februar 205 Indhold. Baggrund og formål 2. erne 3. BLUE modellen Benchmarking Læring Udvikling Effektivisering 4. Forløb 5. Spørgsmål

Læs mere

Fremtidssikring af hf- en del af gymnasieudspillet fokus på

Fremtidssikring af hf- en del af gymnasieudspillet fokus på Fremtidssikring af hf- en del af gymnasieudspillet fokus på toårigt hf Side 1 Det nedsatte hf-udvalg arbejder med følgende temaer: Justeret struktur med mulighed for spor mod akademisk bachelor, erhvervsakademi-

Læs mere

Program gældende både den 20. og den 21. marts

Program gældende både den 20. og den 21. marts - Easy-A konferencen afholdes i Torvehallerne, Kirketorvet 10-16, 7100 Vejle. http://www.torvehallerne.dk Målgruppen for konferencen er administrative medarbejdere på institutioner, der udbyder erhvervsuddannelser,

Læs mere

Kommunernes økonomiske rammer for 2016

Kommunernes økonomiske rammer for 2016 Kommunernes økonomiske rammer for 2016 Nyt kapitel 3. juli 2015 Regeringen har i sit regeringsgrundlag tilkendegivet, at der skal indføres et omprioriteringsbidrag de næste fire år, så der kan frigøres

Læs mere

Notat om finanslovsforslag 2010

Notat om finanslovsforslag 2010 Notat om finanslovsforslag 2010 I det følgende vil finanslovsforslag 2010 s konsekvenser for SOSU-skolerne blive beskrevet. Der startes med en tabel, der viser taxametre for 2009 og forslaget til taxametre

Læs mere

PwC's benchmarkanalyse og øvrige aktuelle forhold December 2016

PwC's benchmarkanalyse og øvrige aktuelle forhold December 2016 www.pwc.dk PwC's benchmarkanalyse og øvrige aktuelle forhold Revision. Skat. Rådgivning. Agenda Benchmarkanalyse Regnskabsmæssige forhold Skattemæssige forhold 2 Benchmarkanalyse Resultat for 2015 og 2014

Læs mere

Tema: Uddannelsesministeriets digitaliseringsfokus de kommende år.

Tema: Uddannelsesministeriets digitaliseringsfokus de kommende år. Tema: Uddannelsesministeriets digitaliseringsfokus de kommende år. Uddannelsesministeriets ressortområde 8 universiteter 7 professionshøjskoler + Danmarks Medie og Journalisthøjskole og Ingeniørhøjskolen

Læs mere

Evalueringsplan. Ad 1. - eleverne løbende er orienteret om deres faglige standpunkt, og hvilken udviklingsproces de er i

Evalueringsplan. Ad 1. - eleverne løbende er orienteret om deres faglige standpunkt, og hvilken udviklingsproces de er i Evalueringsplan AGs evalueringsplan forholder sig til STX-bekendtgørelsens 131-139. Den omfatter konkret, løbende evaluering af undervisningen og af den enkelte elev både ud fra de mål, der er opstillet

Læs mere

VOKSEN- OG EFTERUDDANNELSE

VOKSEN- OG EFTERUDDANNELSE 9. august 2004 Af Søren Jakobsen VOKSEN- OG EFTERUDDANNELSE Det gennemsnitlige tilskud til deltagere i voksen- og efteruddannelse er faldet med 15 procent eller 8.300 kr. fra 2001 til 2004. Faldet er først

Læs mere

Finanslov 2017 Opmærksomhedspunkter

Finanslov 2017 Opmærksomhedspunkter Finanslov 2017 Opmærksomhedspunkter Konference for økonomi- og administrationschefer Danske Erhvervsskoler og Gymnasier 29. november 2016 Side 1 Agenda Finanslovsforslag 2017 Finanslov 2017 Investeringsrammer

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter November 2013 TILRETTELÆGGELSESNOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en større undersøgelse

Læs mere

Taxametersystemet helt enkelt

Taxametersystemet helt enkelt Taxametersystemet helt enkelt I det følgende gennemgås erhvervsskolernes primære finasieringskilder. Baggrund Den 1. januar 1991 overgår erhvervsskolerne til selveje og skal hermed vænne sig til at deres

Læs mere

Struer Statsgymnasium Aug 15

Struer Statsgymnasium Aug 15 1. Skolens kvalitetssikringssystem. Formålet med kvalitetssikringssystemet er at bidrage til opfyldelsen af skolens målsætninger, og dermed også at dokumentere resultater og forbedre kvaliteten af skolens

Læs mere

Elever i søgekøen og deres oplevede barrierer i forhold til at finde en praktikplads

Elever i søgekøen og deres oplevede barrierer i forhold til at finde en praktikplads Elever i søgekøen og deres oplevede barrierer i forhold til at finde en praktikplads Som en del af udmøntningen af Aftale om en vækstpakke 2014 blev det besluttet at igangsætte en kvalitativ gennemgang

Læs mere

Ændringer i deltagerbetaling for gymnasiale enkeltfag pr. 1. januar 2011

Ændringer i deltagerbetaling for gymnasiale enkeltfag pr. 1. januar 2011 Til private gymnasieskoler m.v. Institutionsafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Ændringer i deltagerbetaling

Læs mere

Forslag til fornyelse, ændringer i lovgrundlag og finansiering mv.

Forslag til fornyelse, ændringer i lovgrundlag og finansiering mv. Forslag til fornyelse, ændringer i lovgrundlag og finansiering mv. Ca. 35.000 personer tog hf-undervisning på VUC i kursusåret 2006/07 Mellem 35.000 og 45.000 unge og voksne følger hvert år hf-undervisning

Læs mere

Spørgeskema om kvalitetsarbejdet på erhvervsskoler

Spørgeskema om kvalitetsarbejdet på erhvervsskoler Spørgeskema om kvalitetsarbejdet på erhvervsskoler Side 1 af 11 Baggrundsforhold om skolen 1. Hvilken type skole arbejder du på? Kombinationsskole Teknisk skole Handelsskole Landbrugsskole Anden type 2.

Læs mere

Administration. Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt og derigennem udvikler hele selskabet.

Administration. Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt og derigennem udvikler hele selskabet. Administration Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt og derigennem udvikler hele selskabet. Fra strategi til resultater i forsyningssektoren 2 Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt

Læs mere

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse om udviklingsbistand til Tanzania, herunder Danidas brug af evalueringer mv. September 2009 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 5. maj 2003 RN B105/03

RIGSREVISIONEN København, den 5. maj 2003 RN B105/03 RIGSREVISIONEN København, den 5. maj 2003 RN B105/03 Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om Undervisningsministeriets økonomiske og faglige styring på erhvervsskoleområdet (beretning

Læs mere

Lovændring vedrørende samordning af elevplan, uddannelsesbog og uddannelsesplan (folkeskolelo- ven og vejledningsloven 2009)

Lovændring vedrørende samordning af elevplan, uddannelsesbog og uddannelsesplan (folkeskolelo- ven og vejledningsloven 2009) Børne- og Undervisningsudvalget 2011-12 BUU alm. del Bilag 22 Offentligt Lovændring vedrørende samordning af elevplan, uddannelsesbog og uddannelsesplan (folkeskolelo- ven og vejledningsloven 2009) Notat

Læs mere

Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12

Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12 Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12 Samarbejde om fastholdelse og forebyggelse mod frafald Aftale mellem Skive Handelsskole, Skive Tekniske Skole, Skive Gymnasium/HF, Socialog sundhedsskolen,

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om tilskudsudbetaling m.v. til institutioner for erhvervsrettet uddannelse m.v.

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om tilskudsudbetaling m.v. til institutioner for erhvervsrettet uddannelse m.v. BEK nr 747 af 29/06/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 28. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn og Undervisning Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen,

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 128 Folketinget Fremsat den 28. marts 2012 af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) til

Forslag. Lovforslag nr. L 128 Folketinget Fremsat den 28. marts 2012 af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) til Lovforslag nr. L 128 Folketinget 2011-12 Fremsat den 28. marts 2012 af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser

Læs mere

Kursusforløbets formål fremgår af afsnit i Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser :

Kursusforløbets formål fremgår af afsnit i Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser : Aftalebeskrivelse Evaluering af Skoleudvikling i Praksis (SIP) på EUD Undervisningsministeriet (UVM) har iværksat kursusforløbet Skoleudvikling i Praksis (SIP), der er et forløb for alle uddannelsesinstitutioner,

Læs mere

Region Midtjylland. Udpegning af repræsentanter til bestyrelser på uddannelsesinstitutioner under Undervisningsministeriet

Region Midtjylland. Udpegning af repræsentanter til bestyrelser på uddannelsesinstitutioner under Undervisningsministeriet Region Midtjylland Udpegning af repræsentanter til bestyrelser på uddannelsesinstitutioner under Undervisningsministeriet Bilag til Regionsrådets møde den 10. januar 2007 Punkt nr. 5 REGION MIDTJYLLAND

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelserne BEK nr 440 af 13/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 2. juli 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j. nr. 008.860.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Ændringsforslag. til

Ændringsforslag. til Uddannelsesudvalget 2010-11 L 33 Bilag 11 Offentligt Til lovforslag nr. L 33 Folketinget 2010-11 Ændringsforslag til Forslag til lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og

Læs mere

Fællesudbud Sjælland Kommissorium for fællesudbud Sjælland 2015-2018

Fællesudbud Sjælland Kommissorium for fællesudbud Sjælland 2015-2018 Fællesudbud Sjælland Kommissorium for fællesudbud Sjælland 2015-2018 Kommissorium for Fællesudbud Sjælland 2015 18 Fællesudbud Sjælland (FUS) er et velfungerende udbudssamarbejde mellem 16 af de 17 kommuner

Læs mere

Elevplan som administrativt værktøj. Aalborg Handelsskole

Elevplan som administrativt værktøj. Aalborg Handelsskole Elevplan som administrativt værktøj Administrative opgaver i elevplan opretter/vedligeholder læringsaktiviteter opretter/udbyder undervisningsforløb opretter lokale fag (f.eks. profilfag) opretter og vedligeholder

Læs mere

Til alle godkendte AMU udbydere samt institutioner, der udbyder almene

Til alle godkendte AMU udbydere samt institutioner, der udbyder almene Til alle godkendte AMU udbydere samt institutioner, der udbyder almene voksenuddannelser Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302

Læs mere

Gennemførelsesprocedure for tekniske erhvervsuddannelser

Gennemførelsesprocedure for tekniske erhvervsuddannelser Gennemførelsesprocedure for tekniske erhvervsuddannelser Erhvervs Uddannelses Center Nord 16.12.2013 CBNI/JJ/etj Målet er At signalere, de krav vi stiller til eleverne, og hvordan vi vil følge op på disse.

Læs mere

Bilag: Fra høringsmaterialet, juni 2014 samt opsamling på høringssvar, sept. 2014

Bilag: Fra høringsmaterialet, juni 2014 samt opsamling på høringssvar, sept. 2014 Bilag: Fra høringsmaterialet, juni 2014 samt opsamling på høringssvar, sept. 2014 Administrative fællesskaber lokalt Der foretages en budgetreduktion på 4,8 mio. kr. årligt. Administrative fællesskaber

Læs mere

Nyt fra Undervisningsministeriet Fokus på Ungepakken Konference for vejledere Nyborg Strand 6. maj 2010 Steffen Jensen sj@uvm.dk 3392 5135 2033 0840

Nyt fra Undervisningsministeriet Fokus på Ungepakken Konference for vejledere Nyborg Strand 6. maj 2010 Steffen Jensen sj@uvm.dk 3392 5135 2033 0840 Nyt fra Undervisningsministeriet Fokus på Ungepakken Konference for vejledere Nyborg Strand 6. maj 2010 Steffen Jensen sj@uvm.dk 3392 5135 2033 0840 Side 1 Finanslovsaftaler 2010 Flerårsaftale for de erhvervsrettede

Læs mere

Driftsoverenskomst. mellem. (driftsoverenskomstpart) Kolding HF & VUC. vedrørende. forberedende voksenundervisning (FVU)

Driftsoverenskomst. mellem. (driftsoverenskomstpart) Kolding HF & VUC. vedrørende. forberedende voksenundervisning (FVU) Driftsoverenskomst mellem (driftsoverenskomstpart) og Kolding HF & VUC vedrørende forberedende voksenundervisning (FVU) Kolding HF & VUC Juni 2012 1 Nærværende overenskomsten danner rammen om parternes

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer. Årgang 2006-2008 pr. 1. august 2009

Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer. Årgang 2006-2008 pr. 1. august 2009 Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer Årgang 06-08 pr. 1. august 0 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Århus, Oktober 0 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning...

Læs mere

Udmelding om forsøg med oprettelse af grundforløbsafdelinger på erhvervsuddannelserne

Udmelding om forsøg med oprettelse af grundforløbsafdelinger på erhvervsuddannelserne Til skoler m.fl., der udbyder erhvervsuddannelser Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. nr.: 33 92 50 00 E-mail: stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR nr.: 29634750

Læs mere

Elevdeling Sidst opdateret /version 2.1/UNI C/Steen Eske

Elevdeling Sidst opdateret /version 2.1/UNI C/Steen Eske Elevdeling Sidst opdateret 24-04-2009/version 2.1/UNI C/Steen Eske Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for sig. Du kan derfor uden

Læs mere