Analyse om øget anvendelse af it på selvejende uddannelsesinstitutioner under Undervisningsministeriet forslag til forbedringer af

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Analyse om øget anvendelse af it på selvejende uddannelsesinstitutioner under Undervisningsministeriet forslag til forbedringer af"

Transkript

1 Analyse om øget anvendelse af it på selvejende uddannelsesinstitutioner under Undervisningsministeriet forslag til forbedringer af studieadministrative opgaver og processer 3. juni 2009

2 Analyse om øget anvendelse af it på selvejende uddannelsesinstitutioner under Undervisningsministeriet forslag til forbedringer af studieadministrative opgaver og processer 1. INDLEDNING Baggrund og formål Fokus for arbejdet Arbejdets organisering og forløb Afrapportering 8 2. RESSOURCEANVENDELSEN PÅ STUDIEADMINISTRATIVE OPGAVER OG PROCESSER Indledning Metode Oversigt over den samlede ressourceanvendelse EFFEKTIVISERING AF DE STUDIEADMINISTRATIVE OPGAVER OG PROCESSER Indledning Effektiviteten i den nuværende opgaveløsning Identificering af forbedringsforslag og vurdering af effektiviseringspotentialet Bruttopotentiale fordelt på institutionstyper og uddannelsestyper Udmøntningsmuligheder for potentialet Nødvendige tiltag og forudsætninger for indhøstning af potentialet

3 Bilag I - Indhold i spørgeskemaet til kortlægning af ressourceanvendelsen på studieadministrative opgaver og processer 46 Bilag II De indsamlede datas repræsentativitet 47 Bilag III Oversigt over indholdet i beskrivelserne af forbedringsforslag 49 Bilag IV Metode til beregning af reduktionen som følge af overlappende potentialer 51 APPENDIKS I: EFFEKTIVISERINGSPOTENTIALE PER FORBEDRINGSFORSLAG BRUDT NED PÅ INSTITUTIONER OG UDDANNELSER APPENDIKS II: DETALJERET EFFEKTIVISERINGSPOTENTIALE BAGGRUNDSMATERIALE: KATALOG OVER FORSLAG TIL FORBEDRING AF DE STUDIEADMINISTRATIVE OPGAVER OG PROCESSER PÅ DE SELVEJENDE UDDANNELSESINSTITUTIONER UNDER UNDERVISNINGSMINISTERIET - 2 -

4 1. INDLEDNING 1.1. Baggrund og formål Af regeringsgrundlaget fremgår det under overskriften»en mere ambitiøs anvendelse af it på uddannelsesinstitutionerne«, at der»gradvist etableres gratis trådløst internet på alle selvejende uddannelsesinstitutioner. Al skriftlig kommunikation mellem studerende og uddannelsesinstitutioner skal foregå elektronisk, og alle studerende på videregående uddannelser skal have mulighed for at aflevere skriftlige opgaver elektronisk. Ændringerne skal gennemføres i takt med, at uddannelsesinstitutionerne udskifter deres nuværende it-systemer«. Regeringen har derfor nedsat et udvalg, der skal analysere området og på det grundlag opstille forslag til en mere ambitiøs anvendelse af it til studieadministrative og pædagogiske formål på de selvejende. Forslagene skal kunne bidrage til at realisere regeringens overordnede målsætninger om at frigøre ressourcer til bedre borgernær service gennem administrative effektiviseringer såvel som målsætningen om undervisning og uddannelse i verdensklasse. For så vidt angår it anvendt til studieadministrative formål er skal udvalget kortlægge de studieadministrative opgaver og processer samt tilhørende omkostninger. På den baggrund er skal udvalget identificere og vurdere potentielle forbedringsmuligheder som følge af regelforenkling, procesoptimering samt en mere hensigtsmæssig organisering og it-understøttelse af studieadministrative arbejdsprocesser. McKinsey & Company har gennemført analysen og udarbejdet denne rapport Fokus for arbejdet Arbejdet fokuserer på de selvejende uddannelsesinstitutioner under Undervisningsministeriet, hvilket dækker over fem typer institutioner: - 3 -

5 1. Institutioner for erhvervsrettet uddannelse, herunder tekniske skoler, handelsskoler, kombinationsskoler, landbrugsskoler og AMU-centre 1. Disse institutioner udbyder erhvervsuddannelser, erhvervsgymnasiale uddannelser, åben uddannelse, erhvervsakademiuddannelser, AMU mv. 2. Gymnasier og HF, der primært udbyder almengymnasiale uddannelser 3. Professionshøjskolerne, der er en samling af de tidligere Centre for Videregående Uddannelse og enkeltstående MVU-institutioner. Disse udbyder især professionsbacheloruddannelser og åben uddannelse 4. SOSU-skolerne, der hører under institutioner for erhvervsrettet uddannelse. Disse skoler udbyder primært erhvervsuddannelser 5. Voksenuddannelsescentre, der fokuserer på almen voksenuddannelse, forberedende voksenuddannelse, ordblindeundervisning, gymnasiale suppleringskurser og almengymnasiale uddannelser Området omfatter i alt 263 institutioner med i alt årselever eller studenterårsværk, jfr. figur 1. 1 Erhvervsakademierne var ikke endeligt etableret i 2008 og indgår derfor ikke som en selvstændig institutionstype i analysen. Aktiviteter varetaget af erhvervsakademierne i dag, er medtaget i det omfang, at de i 2008 blev varetaget af uddannelsesinstitutioner, der er omfattet af analysen - 4 -

6 Figur 1 Selvejende uddannelsesinstitutioner Institutionstype Erhvervsskoler, AMU-centre og landbrugsskoler Antal institutioner 83 Antal årselever eller studenterårsværk * I alt Gennemsnit Almene gymnasier Professionshøjskoler ** SOSU-skoler Voksenuddannelsescentre I alt * Årselever opgøres som en elev, der har modtaget undervisning i 40 uger på fuld tid, mens et studenterårsværk er en studerende med studieaktivitet svarende til et års normeret studietid. På professionshøjskolerne opgøres studenterårsværk, mens de øvrige institutionstyper opgør årselever ** Inklusiv to ingeniørhøjskoler Kilde: Undervisningsministeriet Der er tale om væsentlig strukturel variation inden for området, fra SOSU skolerne med godt årselever fordelt på 18 skoler til 127 gymnasier med knapt årselever og 10 professionshøjskoler 2 med studenterårsværk. Udover undervisning og andre pædagogiske aktiviteter varetager uddannelsesinstitutionerne generel administration og studieadministrative opgaver. Den generelle administration omfatter økonomi, personaleadministration, it og indkøb samt bygningsadministration, jfr. afsnit 2. Den generelle administration er dækket af en tidligere analyse af potentialet for etablering af administrative fællesskaber. Professionshøjskolerne har dog ikke 2 Inklusiv to ingeniørhøjskoler - 5 -

7 været omfattet af analysen af den generelle administration. Uddannelsesinstitutionernes pædagogiske aktiviteter er ligeledes dækket af en sideløbende analyse af øget anvendelse af it til pædagogiske formål. Denne undersøgelse omfatter således udelukkende de studieadministrative opgaver og processer. De overordnede studieadministrative opgaver og processer er planlægning af uddannelsesudbud, administration af ansøgning og optagelse, ressource- og skemaplanlægning, registrering af fravær, administration af praktik, tilrettelæggelse af eksamen og prøver, afslutning af uddannelse, kursus eller semester, administration af tilskud og støtteformer, øvrige indberetninger og tværgående aktiviteter, jfr. figur 2. Figur 2 De ti studieadministrative opgaver og processer Studieadministrative opgaver og processer Indhold i studieadministrative opgaver og processer Optagelse Administration ved undervisning Eksamen og afslutning Tværgående og øvrig admnistration Planlægning af uddannelses-udbud Ansøgning og optagelse Ressource- og skemaplanlægning Registrering af fravær og fremmøde Praktik (inkl. skolepraktik og praktik i udlandet, men ikke udlandsophold) Eksamen og prøver (inkl. svendeprøver) Afslutning af uddannelse, kursus eller semester Tilskud og støtteformer Øvrige indberetninger Tværgående aktiviteter Forberedelse, oprettelse, offentliggørelse og vedligeholdelse af udbud Modtagelse og registrering af ansøgninger samt omvalg Vurdering (og vejledning) af ansøgninger Tilbagemeldinger til ansøgere, administration af ventelister Tilmelding og opstart af nye studerende Planlægning af kost og logi Udarbejdelse af uddannelses-/studieretningsplaner, valg af valgfag og studieretning Skemaplanlægning/fag- og timefordeling (herunder offentliggørelse) Individuelle uddannelsesplaner Løbende justering og revisioner af skemaplan (herunder offentliggørelse) Registrering af fremmøde og fravær Opfølgning på fravær Selvstuderende eller individuelle studieforløb At finde, registrere og håndtere praktikpladser Registrering af godkendelse/evaluering af praktik Afregning for praktikophold Terminsprøver, standpunktkarakterer og andre ikke-bekendtgørelsesfastsatte eksamener og prøver Eksamensplanlægning af bekendtgørelses-fastsatte eksamener og prøver (inkl. større skriftlige opgaver såsom AT-synops*) Finde og registrere censorer til bekendtgørelsesfastsatte eksamener og prøver Praktisk afvikling af bekendtgørelsesfastsatte eksamener og prøver Administration i forbindelse med bekendtgørelses-fastsatte eksamener og prøver Registrering og kontrol af færdiggørelse, udskrivning af beviser og planlægning af dimission/translokation Registrering af orlov og oprydning i studenter-/elev-bestanden Tilskud til institutionen Støtteformer til elever Faste, regelmæssige indberetninger Ad hoc indberetninger Købsaftaler og løbende administration af elever/studerende/kursister under aktivering, revalidering mv. Udviklingsaktiviteter, markedsføring, kvalitetssikring og evaluering Løbende korrespondance med elever, forældre, værge, kommune, arbejdsgiver, lærer Andet F.eks. administration af brobygning, studierejser og betaling (f.eks. for deltagelse i studierejse) * På gymnasierne skal eleverne i 3. g til en projekteksamen, der bygger på en synopsis på ca. 20 sider De ti overordnede studieadministrative opgaver og processer er identificeret og defineret i samarbejde med udvalgte uddannelsesinstitutioner, lederforeningerne og Undervisningsministeriet. De ti opgaver og processer dækker over 95 procent af de samlede studieadministrative opgaver

8 Studieadministration består af alle administrative opgaver forbundet med uddannelserne og omfatter dermed også den pædagogiske administration. F.eks. dækker det både over en sekretær, der opretter en ny elev i systemet, en lærer, der justerer næste uges skemaplan, og en leder, der deltager i et møde, hvor uddannelsesudbuddet planlægges. Der er skabt overblik over de studieadministrative opgaver og processer for at kunne identificere muligheder for forbedring Arbejdets organisering og forløb Arbejdet er foregået under ledelse af en styregruppe repræsenteret ved Finansministeriet og Undervisningsministeriet, herunder UNI-C med henblik på at analysere anvendelsen af it på de selvejende uddannelsesinstitutioner under Undervisningsministeriet. Styregruppen har i perioden 2. december 2008 til 4. maj 2009 afholdt fem møder. Derudover er der afholdt en række sekretariatsmøder. Udvalget har nedsat en referencegruppe bestående af lederforeninger for de institutionstyper, der er omfattet af arbejdet: Danske Erhvervsskoler, Foreningen af Forstandere og Direktører ved AMU-centrene, Gymnasieskolernes Rektorforening, Danske Landbrugsskoler, Professionshøjskolernes Rektorkollegium, SOSU-lederforeningen og Lederforeningen for VUC. Referencegruppen har løbende været involveret i analysearbejdet, herunder særligt i forbindelse med validering af spørgeskema, indsamlede data og forbedringsforslag men har ikke været inddraget i forbindelse med beregning af effektiviseringspotentiale. Analysen er overordnet set gennemført i tre faser. 1. Kortlægning af uddannelsesinstitutionernes samlede anvendelse af ressourcer (årsværk) på administration ved hjælp af et spørgeskema sendt til uddannelsesinstitutionerne 3. Hertil kommer dybdegående interviews på udvalgte uddannelsesinstitutioner og med lederforeningerne med henblik på at indsamle detaljerede, kvalitative data om de studieadministrative processer og opgaver. 3 I kortlægningen af ressourceanvendelsen er udliciterede studieadministrative opgaver udeladt, idet omkostningen til dette i de udfyldte spørgeskemaer totalt set er cirka 2,5 mio. kr

9 2. Udarbejdelse af forslag til forbedringer af de studieadministrative opgaver og processer for hver institutionstype på baggrund af input fra uddannelsesinstitutionerne og lederforeningerne. 3. Beregning af effektiviseringspotentiale ved implementering af forbedringsforslagene Afrapportering Dette dokument gengiver resultatet af kortlægningen af de studieadministrative opgaver og processer samt tilhørende omkostninger, oplister forslag til forbedringer heraf og vurderer effektiviseringspotentiale ved implementering af forbedringsforslagene. I tillæg hertil foreligger et bilags- og baggrundsmateriale med dokumentation for det beregningsmæssige grundlag for analyserne, herunder de enkelte forbedringsforslag

10 2. RESSOURCEANVENDELSEN PÅ STUDIEADMINISTRATIVE OPGAVER OG PROCESSER 2.1. Indledning Som grundlag for vurderingen af effektivitetspotentialet indenfor det studieadministrative område på de selvejende uddannelsesinstitutioner gives i dette kapitel en oversigt over den nuværende ressourceanvendelse. Kortlægningsmetoden beskrives i afsnit 2.2., mens der i afsnit 2.3. gives en oversigt over ressourceanvendelsen på tværs af aktiviteter og institutionstyper Metode Sigtet med at kortlægge ressourceanvendelsen på de selvejende uddannelsesinstitutioner har været at skabe gennemsigtighed til ressourcetrækket til de studieadministrative opgaver og processer. På grundlag af eksisterende datakilder fra Undervisningsministeriet og Personalestyrelsen har det været muligt at fastslå det totale ressourcetræk på uddannelsesinstitutionerne. Data fra Undervisningsministeriet og Personalestyrelsen giver imidlertid ikke mulighed for at fastslå, hvorledes det totale ressourcetræk fordeler sig på studieadministrative opgaver og processer, generel administration og pædagogiske aktiviteter. Kortlægningen af ressourcetrækket til studieadministrative opgaver og processer er derfor foretaget ved et spørgeskema til alle uddannelsesinstitutioner suppleret med 44 dybdegående interviews på udvalgte uddannelsesinstitutioner 4 og 11 dybdegående interviews med lederforeningerne. Spørgeskemaet kortlægger det totale ressourcetræk fordelt på studieadministrative opgaver og processer, generel administration, pædagogiske aktiviteter og øvrige aktiviteter. Gennem interviewene er der indsamlet detaljerede, kvalitative data om de 4 Udvælgelsen af repræsentanter for uddannelsesinstitutionerne til interviews er foretaget af lederforeningerne og Undervisningsministeriet

11 studieadministrative processer og opgaver. Indholdet af det anvendte spørgeskema er nærmere beskrevet i bilag I. Kortlægningen tager udgangspunkt i ressourceanvendelsen på uddannelsesinstitutionerne i 2008, som er valgt, da det er det seneste afsluttede kalenderår og derfor udgør de nyeste realiserede data. Institutionerne har haft mulighed for at angive, hvis ressourcetrækket i 2009 forventes at være væsentligt forskelligt fra Det synes ikke at være tilfældet for langt størsteparten af uddannelsesinstitutionerne 5. Med henblik på at sikre så valide data som muligt har repræsentanter fra uddannelsesinstitutionerne været inddraget i udformningen af spørgeskemaet. Endvidere har spørgeskemaet været suppleret med en skriftlig vejledning samt mulighed for telefonisk vejledning. 52 procent af uddannelsesinstitutionerne har besvaret spørgeskemaet 6. Der har været et element af skøn i besvarelserne, idet institutionerne ikke normalt opgør ressourcetrækket til individuelle studieadministrative opgaver og ressourcer. Det er imidlertid vurderingen at data afspejler det faktiske ressourcetræk på sektorniveau og for de forskellige institutionstyper. Der er foretaget en vurdering af spredningen af data sammen med institutionerne og lederforeningerne og der er ingen indikation af en systematisk overvurdering af ressourcetrækket. Også med hensyn til institutionernes størrelse vurderes de indsamlede data at være repræsentative for sektoren, da de institutioner, der har svaret afspejler den de enkelte institutionsområders fordeling på store, mellemstore og mindre institutioner. Repræsentativiteten er nærmere kommenteret i bilag II Oversigt over den samlede ressourceanvendelse I den samlede ressourceanvendelse på uddannelsesinstitutionerne skelnes der mellem pædagogiske aktiviteter og administration. Ved pædagogiske aktiviteter 5 Fem uddannelsesinstitutioner har angivet, at ressourcetrækket i 2009 forventes at være forskelligt fra Det drejer sig om fire professionshøjskoler og én erhvervsskole. Det samlede ressourceforbrug forventes at være reduceret med 60 årsværk på professionshøjskolerne og 4 årsværk på den ene erhvervsskole. Da det samlede ressourcetræk til studieadministration er årsværk på professionshøjskolerne og på erhvervsskolerne, vurderes det, at der ikke er markant forskel på ressourcetrækket på sektorniveau i 2008 og Besvarelsesprocenterne for de enkelte institutionstyper er: erhvervsskoler 45,8 procent, almene gymnasier 50,4 procent, professionshøjskoler 80,0 procent, SOSU-skoler 55,5 procent, voksenuddannelsescentre 68,0 procent

12 forstås undervisning, eksamination, censurering og vejledning mv. Øvrige aktiviteter er f.eks. efter- og videreuddannelse og udviklingsarbejde. Administration kan opdeles i generel administration, der omfatter økonomi, personaleadministration, it og indkøb samt bygninger og service, og studieadministration, der består af de ti studieadministrative opgaver og processer, jfr. figur 2. Der bruges samlet set omkring årsværk på de uddannelsesinstitutioner, der er omfattet af analysen, heraf anvendes knap en tredjedel på generel og studierelateret administration, mens resten anvendes på pædagogiske aktiviteter, jfr. figur 3. Figur 3 Den samlede ressourceanvendelse på de selvejende uddannelsesinstitutioner Årsværk* Fokus for analysen 33,8 21,9 1,5 6,1 10,4 4,3 I alt Pædagogiske aktiviteter Øvrige aktiviteter Samlet administration Generel administration Studierelateret administration % 65% 4% 31% 18% 13% * Totale årsværk fra Personalestyrelsens 2008 tal hvis til rådighed ellers data fra spørgeskemaundersøgelsen hvis til rådighed ellers 2007 regnskabstal (gennemsnitligt antal heltidsansatte medarbejdere ekskl. årsværk ansat på særlige vilkår) Kilde: Undervisningsministeriet, Personalestyrelsen, Modtagne spørgeskemaer med årsværk fordelt på hovedaktiviteter Administration (generel og studieadministration) udgør således årsværk. Studieadministration alene udgør knap årsværk eller 13 procent

13 Der er en vis variation mellem de forskellige institutionstyper. Den gennemsnitlige andel af det samlede ressourcetræk, der anvendes til administration (generel og studieadministration) spænder fra 20 procent på de almene gymnasier til 38 procent på professionshøjskolerne. Den gennemsnitlige andel af de samlede ressourcer, der bruges på studieadministration spænder fra 8 procent på de almene gymnasier til 19 procent på professionshøjskolerne, jfr. figur 4. Figur 4 Ressourceanvendelse på de enkelte institutionstyper Årsværk* Erhvervsskoler* n = 83 Gymnasier og HF* n = 127 Professionshøjskoler* n = 10 SOSU-skoler* n = 18 VUC* n = 25 Årsværk Procent Årsværk Procent Årsværk Procent Årsværk Procent Årsværk Procent I alt % % % % % Pædagogiske aktiviteter % % % % % Studierelateret administration % 702 8% % % % Generel administration % % % % % Øvrige aktiviteter 503 3% 337 4% 531 9% 54 5% 85 4% * Totale årsværk fra Personalestyrelsens 2008 tal hvis til rådighed ellers data fra spørgeskemaundersøgelsen hvis til rådighed ellers 2007 regnskabstal (gennemsnitligt antal heltidsansatte medarbejdere ekskl. årsværk ansat på særlige vilkår) Kilde: Undervisningsministeriet, Personalestyrelsen, Modtagne spørgeskemaer med årsværk fordelt på hovedaktiviteter Variationen skyldes flere faktorer. Institutionerne er underlagt forskellige uddannelsesbekendtgørelser og udbyder forskellige uddannelser, der giver forskelle i den administrative belastning. For professionshøjskolerne gælder desuden, at 2008 er det første år efter de blev grundlagt ved en fusion af en række uddannelsesinstitutioner, og at effektiviseringer af administrationen ikke kan forventes at være fuldt gennemførte på undersøgelsestidspunktet. Ydermere kan forskelle i effektivitet være en medvirkende forklaring

14 2.4. Ressourceanvendelsen til studieadministration Samlet set anvendes som nævnt omkring årsværk til studieadministration på de uddannelsesinstitutioner, der er omfattet af analysen. De mest ressourcekrævende opgaver og processer på sektorniveau er ansøgning og optagelse, der udgør 691 årsværk (15 procent af de samlede årsværk til studieadministration) og ressource- og skemaplanlægning (18 procent af de samlede årsværk til studieadministration), der udgør 758 årsværk, jfr. figur 5. Figur 5 Ressourceanvendelse på studieadministrative opgaver og processer på de selvejende uddannelsesinstitutioner Årsværk* I alt Planlægning Ansøg- Res- Registre- Praktik Eksamen Afslutning Tilskud Øvrige Tvær- Andet af ning og source- ring af og prøver af uddan- og støtte- indberetgående uddannelsesudbud optagelse og fravær og fremmødformeninger aktiviteter skemaplanlægning nelse, kursus eller semester % 9% 16% 18% 10% 7% 12% 5% 5% 3% 11% 4% * Totale årsværk fra Personalestyrelsens 2008 tal hvis til rådighed ellers data fra spørgeskemaundersøgelsen hvis til rådighed ellers 2007 regnskabstal (gennemsnitligt antal heltidsansatte medarbejdere ekskl. årsværk ansat på særlige vilkår) Kilde: Undervisningsministeriet, Personalestyrelsen, Modtagne spørgeskemaer med årsværk fordelt på hovedaktiviteter Fraværsregistrering anvender 435 årsværk (10 procent af de samlede årsværk til studieadministration) og administration af eksaminer og prøver, der udgør 507 årsværk (12 procent af de samlede årsværk til studieadministration). Disse fire opgaver og processer er også, med enkelte undtagelser, ressourcekrævende på tværs af institutionstyper, jfr. figur

15 Figur 6 Ressourceanvendelse på studieadministrative opgaver og processer på de enkelte institutionstyper Årsværk* Erhvervsskoler* n = 83 Gymnasier og HF* n = 127 Professionshøjskoler* n = 10 SOSU-skoler* n = 18 VUC* n = 25 Årsværk Procent Årsværk Procent Årsværk Procent Årsværk Procent Årsværk Procent I alt % 702 % % 211 % 244 % Planlægning af uddannelses-udbud 156 8% 58 8% % 11 5% 25 10% Ansøgning og optagelse % 52 7% % 46 22% 56 23% Ressource- og skemaplanlægning % % % 45 21% 33 13% Registrering af fravær og fremmøde 183 9% % 42 4% 28 13% 34 14% Praktik 152 8% 0 0% % 15 7% 0 0% Eksamen og prøver % % % 18 8% 26 11% Afslutning af uddannelse 103 5% 20 3% 51 5% 11 5% 9 4% Tilskud og støtteformer 109 6% 34 5% 56 5% 8 4% 24 10% Øvrige indberetninger 69 3% 21 3% 38 3% 6 3% 7 3% Tværgående aktiviteter % 62 9% 153 9% 22 11% 23 9% Andet 64 3% 55 8% 64 6% 1% 2 6 3% * Totale årsværk fra Personalestyrelsens 2008 tal hvis til rådighed ellers data fra spørgeskemaundersøgelsen hvis til rådighed ellers 2007 regnskabstal (gennemsnitligt antal heltidsansatte medarbejdere ekskl. årsværk ansat på særlige vilkår) Kilde: Undervisningsministeriet, Personalestyrelsen, Modtagne spørgeskemaer med årsværk fordelt på hovedaktiviteter Ansøgning og optagelse lægger beslag på mellem 14 og 23 procent af de studieadministrative ressourcer, når der ses bort fra de almene gymnasier, hvor der bruges 7 procent. Det lavere ressourcetræk på de almene gymnasier skal ses i sammenhæng med, at ansøgerne til de almene gymnasier udgør en mere homogen gruppe end på de fleste andre institutionstyper. Ressource- og skemalægning spænder fra 13 procent på voksenuddannelsescentre til 21 procent på SOSU-skoler. For fraværsregistrering er spændet fra 9 til 21 procent, når der ses bort fra professionshøjskolerne, hvor der kun bruges 4 procent. Det forholdsvis lave ressourcetræk til fraværsregistrering på professionshøjskolerne skyldes, at det er kun en mindre del af de uddannelser, der udbydes på professionshøjskolerne, hvor der foretages fraværsregistrering. Blandt de mindre ressourcekrævende aktiviteter er afslutning af uddannelse, der spænder fra 3 procent på almene gymnasier til 5 procent på erhvervsskoler, professionshøjskoler og SOSU-skoler og øvrige indberetninger, der udgør 3 procent af studieadministrative årsværk på alle institutionstyper

16 3. EFFEKTIVISERING AF DE STUDIEADMINISTRATIVE OPGAVER OG PROCESSER 3.1. Indledning Som beskrevet i kapitel 2 anvender de selvejende uddannelsesinstitutioner samlet set ca årsværk på studieadministration. De studieadministrative aktiviteter er selvsagt en central del af en uddannelsesinstitutions virke, men tallets størrelse taget i betragtning er det naturligt at vurdere, om aktiviteterne i alle tilfælde varetages lige effektivt eller om det er muligt at frigøre økonomiske og arbejdskraftressourcer til anden anvendelse. Som grundlag herfor er der i afsnit 3.2. foretaget en vurdering af effektiviteten i den nuværende opgaveløsning, mens der i afsnit 3.3. opstilles et estimat for effektiviseringspotentialet. Dette er foretaget ved at opstille og vurdere en række konkrete forbedringsforslag relateret til de enkelte processer og institutionstyper. I afsnit 3.4. beskrives potentialets fordeling på institutionstyper og uddannelsestyper, mens der i afsnit 3.5. foretages en vurdering af udmøntningsmulighederne af potentialet, herunder andelen der kan frigøres helt, og hvad der kan frigøres til andre aktiviteter på den enkelte institution. Endelig beskriver afsnit 3.6. nødvendige tiltag for indhøstning af potentialet Effektiviteten i den nuværende opgaveløsning Vurderingen af effektiviteten i den nuværende studieadministrative opgaveløsning er foretaget på grundlag af en række kilder, herunder interviews med uddannelsesinstitutioner og lederforeninger, samt spørgeskemaer udfyldt af uddannelsesinstitutionerne. Vurderingen er foretaget ved at analysere i hvilket omfang de typiske forudsætninger for effektiv opgaveløsning er til stede for de enkelte opgaver og processer. Dette drejer sig om følgende: Er der tilstrækkelig it-understøttelse som sikrer, at opgaverne kan udføres elektronisk frem for manuelt og i form af velfungerende systemarkitektur og brugerflader?

17 Er regulering indrettet således, at den ikke medfører, at der skal udføres unødvendige opgaver, eller at opgaverne skal udføres på en unødig byrdefuld måde? Er arbejdsprocesserne tilrettelagt således, at der udnyttes stordriftsfordele på tværs af institutioner, og at spild er elimineret på den enkelte institution? Det generelle billede er, at der eksisterer et væsentligt potentiale for at effektivisere studieadministrationen på selvejende uddannelsesinstitutioner gennem øget it-understøttelse, regelforenkling og, på visse områder, øget proceseffektivitet. Figur 7, 8 og 9 giver en grafisk illustration af effektiviteten i udvalgte studieadministrative opgaver og processer. En oversigt over forslag til forbedring af effektiviteten fremgår af afsnit neden for. Detaljerede observationer på muligheder for at øge effektiviteten er detaljeret beskrevet i kataloget over forbedringsforslag, der indgår som baggrundsmateriale til denne rapport

18 Figur 7 Vurdering af effektivitet i studieadministrativ opgaveløsning i 2008 Effektivitetsdimensioner UDVALGTE PROCESSER Mindre effektivt Meget effektivt Studieadministrative processer og opgaver* It-understøttelse Regulering Processer Elektronisk understøttelse Velfungerende systemarkitektur og brugerflader Kun nødvendige opgaver udføres, og ikke unødvendigt adm. byrdefuldt Stordrift mellem institutioner Processer på de enkelte institutioner Ansøgning og optagelse Ressource-og skema planlægning - - Fraværsregistrering - - Eksamen - - Tilskud og støtteformer - - * Opgaver og processer hvor uddannelsesinstitutionerne i særlig grad har fremhævet ineffektivitet Kilde: Interview med uddannelsesinstitutionerne De største effektiviseringspotentialer ligger i forbedret it-understøttelse og i et vist omfang regelforenkling. Det skal i den forbindelse bemærkes, at fokus for denne undersøgelse er tiltag, der kan gennemføres på tværs af institutioner. Sammenligning af proceseffektivitet mellem individuelle institutioner og forbedring af processer på individuelle institutioner har ikke været i fokus. Der vil typisk være et potentiale relateret til lokal proceseffektivitet, men dette vil forudsætte institutionsspecifikke løsninger og lokale optimeringer It-understøttelse Den nuværende it-understøttelse af de studieadministrative processer og opgaver forekommer generelt utilstrækkelig. Eksempelvis er optagelsesprocessen i 2008 hovedsagligt manuel, idet over halvdelen af ansøgningerne modtages skriftligt og derfor skal indtastes manuelt i studieadministrative systemer 7, jfr. figur 8. 7 Optagelsesprocessen er fra 2009 i højere grad digitaliseret

19 Figur 8 Vurdering af it-understøttelsen i 2008 Studieadministrative opgaver og processer* Ansøgning og optagelse Ressource og skema planlægning Fraværsregistrering Eksamen Tilskuds- og støtteformer Vurdering af it-understøttelse Generelt manuelt Mindre end 50% af ansøgninger modtages elektronisk Ansøgninger skal tastes manuelt Delvis it-understøttet Studieadm.systemer suppleres af ecel og papir Mindre end 50% foregår elektronisk Papir lister tastes i studie.adm systemer Generelt manuelt Eksamenslister og skemaer på papir tastes i studieadm. system Taameter tilskud modtages med brev fra UVM og skal tastes i Navision Stat på hver institution Erhversskoler Gym. og HF UDVALGTE PROCESSER Prof. højsk. Begrænset itunderstøttelse Udbredt itunderstøttelse SoSu skoler VUC * Opgaver og processer hvor uddannelsesinstitutionerne i særlig grad har fremhævet ineffektivitet Kilde: Interview med uddannelsesinstitutionerne Et andet eksempel er skemalægningsprocessen, der omfatter elever og studerendes valg af valgfag, holdpakning, timefagfordeling og selve skemalægningen. På de fleste institutioner indebærer processen betydeligt manuelt arbejde. På erhvervsskoler bruger omtrent 75 procent af skolerne Elevplan til elevernes valg af valgfag. På resten af skolerne foregår valget fortrinsvis på papir. Den efterfølgende fordeling af elever/studerende/kursister på hold, den såkaldte holdpakning, sker på omkring halvdelen af skolerne i Ecel eller på papir. På over en tredjedel af de almene gymnasier foregår elevernes valg af valgfag, holdpakningen og time-fagfordelingen manuelt og indebærer, at data skal overføres manuelt til studieadministrative systemer og lønsystemer. For alle institutioner gælder, at oplysninger om læreres arbejdstimer skal overføres manuelt fra det studieadministrative system til lønsystemet, da der ikke er fungerende grænseflader mellem de to systemer

20 For så vidt angår administrationen af de tilskuds- og støtteformer, der udgør grundlaget for skolernes eksistens, så modtager institutionerne i dag meddelelse om udbetaling af taameter tilskud i form af et brev fra Undervisningsministeriet. Hver institution skal derefter manuelt indtaste oplysningerne om tilskud i økonomisystemet Navision Stat. Det indebærer et øget ressourcetræk og øget risiko for fejl Regulering De gældende regler opfattes i visse tilfælde som unødigt administrativt byrdefulde, jfr. figur 9. Eksempelvis opfattes taametersystemet som meget komplekst at administrere. Figur 9 Vurdering af regulering i 2008 UDVALGTE PROCESSER Særligt ressourcekrævende Mindre ressourcekrævende Studieadministrative opgaver og processer* Vurdering af regulering Erhversskoler Gym. og HF Prof. højsk. SoSu skoler VUC Ansøgning og optagelse Ineffektivitet som følge af itunderstøttelse / proces Ressource og skema planlægning Fraværsregistrering Eksamen Tilskuds- og støtteformer Ineffektivitet som følge af itunderstøttelse Ineffektivitet som følge af itunderstøttelse Institutioner sender regninger indbyrdes for censur Mange taametertyper Tælleregler varierer mellem uddannelser på samme institution Flere tilskudsmyndigheder * Opgaver og processer hvor uddannelsesinstitutionerne i særlig grad har fremhævet ineffektivitet Kilde: Interview med uddannelsesinstitutionerne Der er i dag overordnet tre forskellige taametertyper: undervisningstaameter, bygningstaameter og fællesudgiftstaameter. Dertil kommer såkaldte tillægstaametre, der knytter sig til forskellige uddannelsestyper eller formål,

FINANSMINISTERIET OG UNDERVISNINGSMINISTERIET ANALYSE AF PROFESSIONS- OG INGENIØRHØJSKOLERNES ADMINISTRATION OG ADMINISTRATIVE STØTTEFUNKTIONER

FINANSMINISTERIET OG UNDERVISNINGSMINISTERIET ANALYSE AF PROFESSIONS- OG INGENIØRHØJSKOLERNES ADMINISTRATION OG ADMINISTRATIVE STØTTEFUNKTIONER FINANSMINISTERIET OG UNDERVISNINGSMINISTERIET ANALYSE AF PROFESSIONS- OG INGENIØRHØJSKOLERNES ADMINISTRATION OG ADMINISTRATIVE STØTTEFUNKTIONER THE BOSTON CONSULTING GROUP Amaliegade 15 1256 København

Læs mere

Analyse af vejledningsindsatsen i overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse. The Boston Consulting Group

Analyse af vejledningsindsatsen i overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse. The Boston Consulting Group Analyse af vejledningsindsatsen i overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse The Boston Consulting Group Juli 2013 Indhold 1 Indledning og resumé... 4 1.1 Fokus i analysen... 6 1.2 Hovedresultater...

Læs mere

Administrative servicecentre i staten

Administrative servicecentre i staten Administrative servicecentre i staten Hovedrapport Februar 2008 Administrative servicecentre i staten Hovedrapport Februar 2008 Administrative servicecentre i staten Hovedrapport Februar 2008 I tabeller

Læs mere

Administrative servicecentre i staten. - Hovedrapport. Udkast. Januar 2008

Administrative servicecentre i staten. - Hovedrapport. Udkast. Januar 2008 1 Administrative servicecentre i staten - Hovedrapport Udkast Januar 2008 Indholdsfortegnelse: Kapitel 1: Ledelsesresume...4 1.1. De administrative opgaver i centraladministrationen i dag...7 1.2. Anbefalinger

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om samlingen af den statslige lønadministration. September 2013

Beretning til Statsrevisorerne om samlingen af den statslige lønadministration. September 2013 Beretning til Statsrevisorerne om samlingen af den statslige lønadministration i Finansministeriet September 2013 B E R E T N I N G O M S A M L I N G E N A F D E N S T A T S L I G E L Ø N A D M I N I S

Læs mere

Analyse af socialt snyd og fejludbetalinger

Analyse af socialt snyd og fejludbetalinger Analyse af socialt snyd og fejludbetalinger Afrapportering opgørelse af kommunernes nuværende indsats, potentiale ved en forbedret indsats samt fremadrettede løsninger 24. september 2012 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Analyse af Skatteministeriet

Analyse af Skatteministeriet Skatteudvalget 2012-13 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 735 Offentligt Analyse af Skatteministeriet SKATTEMINISTERIET FINANSMINISTERIET Rapport 18. december 2012 Indholdsfortegnelse 0. SAMMENFATNING...

Læs mere

Øget anvendelse af it til pædagogiske formål på selvejende institutioner under Undervisningsministeriet

Øget anvendelse af it til pædagogiske formål på selvejende institutioner under Undervisningsministeriet e Øget anvendelse af it til pædagogiske formål på selvejende institutioner under Undervisningsministeriet Sammenfatning af analysens resultater Version 1.0 5/6 2009 Version 1.0 1 Zangenberg & Company Indhold

Læs mere

ANALYSE AF ØKONOMIEN PÅ HHX- OG HTX-UDDANNELSERNE OG SAMMENLIGNING AF ØKONOMISKE VILKÅR PÅ DE GYM- NASIALE UDDANNELSER.

ANALYSE AF ØKONOMIEN PÅ HHX- OG HTX-UDDANNELSERNE OG SAMMENLIGNING AF ØKONOMISKE VILKÅR PÅ DE GYM- NASIALE UDDANNELSER. ANALYSE AF ØKONOMIEN PÅ HHX- OG HTX-UDDANNELSERNE OG SAMMENLIGNING AF ØKONOMISKE VILKÅR PÅ DE GYM- NASIALE UDDANNELSER. UNDERVISNINGSMINISTERIET OG FINANSMINISTERIET, JUNI 2007 Indledning 1. INDLEDNING...

Læs mere

Analyse af offentlig-privat samarbejde

Analyse af offentlig-privat samarbejde Analyse af offentlig-privat samarbejde RAPPORT December 2014 www.quartzco.com COPENHAGEN STOCKHOLM OSLO Ryesgade 3A Birger Jarlsgatan 7 Wergelandsveien 21 2200 Copenhagen N 111 45 Stockholm 0167 Oslo Denmark

Læs mere

Evaluering af Projekt Fælles Medarbejderpulje. Demonstrationsprojekt støttet af Fonden for Velfærdsteknologi

Evaluering af Projekt Fælles Medarbejderpulje. Demonstrationsprojekt støttet af Fonden for Velfærdsteknologi Evaluering af Projekt Fælles Medarbejderpulje Demonstrationsprojekt støttet af Fonden for Velfærdsteknologi INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Sammenfatning...1 1.1. Arbejdskraftbesparende potentiale... 1 1.2. Andre

Læs mere

EVALUERING AF 6 UGERS SELVVALGT UDDANNELSE

EVALUERING AF 6 UGERS SELVVALGT UDDANNELSE Til Arbejdsmarkedsstyrelsen Dokumenttype Rapport Dato September 2011 EVALUERING AF 6 UGERS SELVVALGT UDDANNELSE EVALUERING AF 6 UGERS SELVVALGT UDDANNELSE Dato 2011-09-23 Udarbejdet af JOAB, DVHA, MAHR

Læs mere

Foranalyse for det fælles brugerportalsinitiativ. Løsningsresumé

Foranalyse for det fælles brugerportalsinitiativ. Løsningsresumé Foranalyse for det fælles brugerportalsinitiativ 2. fase Løsningsresumé Den 6.10.2014 2 INDHOLD 1. INDLEDNING...1 2. HOVEDKONKLUSION OG VÆSENTLIGSTE RISICI...1 3. UDDYBNING AF LØSNING...3 3.1 Brugernes

Læs mere

April 2012 Afrapportering. Analyse af uddannelsespålæg Anvendelse og effekter af redskabet

April 2012 Afrapportering. Analyse af uddannelsespålæg Anvendelse og effekter af redskabet April 2012 Afrapportering Analyse af uddannelsespålæg Anvendelse og effekter af redskabet Indholdsfortegnelse Resumé og forslag 3 Resultater af analysen 3 Deloittes forslag til en styrket anvendelse af

Læs mere

UNDERSTØTTELSE AF POLITIREFORMENS IMPLEMENTERING. THE BOSTON CONSULTING GROUP Amaliegade 15 1256 København K

UNDERSTØTTELSE AF POLITIREFORMENS IMPLEMENTERING. THE BOSTON CONSULTING GROUP Amaliegade 15 1256 København K UNDERSTØTTELSE AF POLITIREFORMENS IMPLEMENTERING THE BOSTON CONSULTING GROUP Amaliegade 15 1256 København K 7. september 2009 INDHOLD 1 Indledning...1 2 Metode...4 2.1 Fase 1: Identifikation af initiativer...4

Læs mere

Datavarehus for uddannelsessektoren

Datavarehus for uddannelsessektoren Datavarehus for uddannelsessektoren Delrapport 1 - Data i de fælles administrative systemer 19. maj 2010 CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY. Denne rapport er udarbejdet af Devoteam Consulting og Zangenberg

Læs mere

Evaluering af DHUV Samlet afrapportering. Bilag 5: Business case

Evaluering af DHUV Samlet afrapportering. Bilag 5: Business case INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Evaluering FØRSTE UDKAST af Work-in-progress: VUM og DHUV Evaluering af DHUV Samlet afrapportering Bilag 5: Business case Forfatter: BDO og CEDI Udgivet 2015 Download rapporten

Læs mere

Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet

Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet Udbudsmateriale November 2008 1. Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan...3 2. Udbudsbetingelser...4 2.1. Den

Læs mere

KORTLÆGNING OG ANALYSE OPKVALIFICERING AF LÆRERE OG PÆDAGOGER I FOLKE- SKOLEN

KORTLÆGNING OG ANALYSE OPKVALIFICERING AF LÆRERE OG PÆDAGOGER I FOLKE- SKOLEN Til Arbejdsgruppen for kortlægning og analyse af opkvalificeringen af lærere og pædagoger i folkeskolen Dokumenttype Rapport Dato August 2013 KORTLÆGNING OG ANALYSE OPKVALIFICERING AF LÆRERE OG PÆDAGOGER

Læs mere

Om etablering af 2 administrative centre i staten

Om etablering af 2 administrative centre i staten Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænd Om etablering af 2 administrative centre i staten Foreningen har udarbejdet et notat om Finansministeriets rapport om de to nye administrative centre

Læs mere

KORTLÆGNING OG MÅLING AF ADMINISTRA- TIVE OPGAVER PÅ FOLKESKOLEOMRÅDET

KORTLÆGNING OG MÅLING AF ADMINISTRA- TIVE OPGAVER PÅ FOLKESKOLEOMRÅDET Til Styregruppe Dokumenttype Områderapport Dato September2009 KORTLÆGNING OG MÅLING AF ADMINISTRA- TIVE OPGAVER PÅ FOLKESKOLEOMRÅDET [Dobbeltklik for at indsætte billede (str. 18,6 cm x 10,1 cm) eller

Læs mere

21. januar 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet

21. januar 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet 21. januar 2015 Analysenotat Praktikpladspotentiale og benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet Indholdsfortegnelse Resume 3 1. Indledning 7 Baggrund og formål 7 Tilgang og metode 8 2.

Læs mere

VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE

VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE Til Socialstyrelsen Dokumenttype Rapportudkast Dato December 2012 VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE Rambøll Hannemanns Allé 53 DK-2300

Læs mere

Statsrevisorerne 2012-13 Beretning nr. 5 Beretning om etablering af Udbetaling Danmark Offentligt 5/2012

Statsrevisorerne 2012-13 Beretning nr. 5 Beretning om etablering af Udbetaling Danmark Offentligt 5/2012 Statsrevisorerne 2012-13 Beretning nr. 5 Beretning om etablering af Udbetaling Danmark Offentligt 5/2012 Beretning om etablering af Udbetaling Danmark 5/2012 Beretning om etablering af Udbetaling Danmark

Læs mere

Kortlægning og analyse af befordringsordninger. Finansministeriet

Kortlægning og analyse af befordringsordninger. Finansministeriet Kortlægning og analyse af befordringsordninger. Finansministeriet 12. januar 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og sammenfatning... 5 1.1 Indledning... 5 1.2 Sammenfatning... 7 2. Udgifter på landsplan...

Læs mere

Projektinitieringsdokument (PID) Anskaffelse af fælles praktikportal til professionshøjskolerne i Danmark

Projektinitieringsdokument (PID) Anskaffelse af fælles praktikportal til professionshøjskolerne i Danmark Projektinitieringsdokument (PID) Anskaffelse af fælles praktikportal til professionshøjskolerne i Danmark 29. april 2013 Projektinitieringsdokument Side 1 Indholdsfortegnelse 1 Stamdata... 4 2 Den forretningsmæssige

Læs mere

Whitepaper om Electronic Resource Management (ERM) i bibliotekssektoren

Whitepaper om Electronic Resource Management (ERM) i bibliotekssektoren Whitepaper om Electronic Resource Management (ERM) i bibliotekssektoren Udarbejdet af Devoteam for Kulturstyrelsen 8. maj 2012 CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY ERM Whitepaper-v1 Devoteam. Kopiering og

Læs mere

Til Ministeriet for Børn og Undervisning. Dokumenttype Rapport. Dato Juni 2012 EVALUERING AF FORSØG MED SKOLESTART RAPPORT

Til Ministeriet for Børn og Undervisning. Dokumenttype Rapport. Dato Juni 2012 EVALUERING AF FORSØG MED SKOLESTART RAPPORT Til Ministeriet for Børn og Undervisning Dokumenttype Rapport Dato Juni 2012 EVALUERING AF FORSØG MED SKOLESTART RAPPORT EVALUERING AF FORSØG MED SKOLESTART RAPPORT INDHOLD 1. Forord 1 2. Konklusion 2

Læs mere

Evaluering af Arbejdsministeriets Medarbejderuddannelse

Evaluering af Arbejdsministeriets Medarbejderuddannelse Evaluering af Arbejdsministeriets Medarbejderuddannelse De strategiske beslutninger der bestemmer udviklingen Evaluering af Arbejdsministeriets Medarbejderuddannelse Redigeret af Søren Carøe og David

Læs mere

Kommunal ejendomsadministration

Kommunal ejendomsadministration Eli Nørgaard, Simon Hartwell Christensen og Kasper Lemvigh Kommunal ejendomsadministration Foranalyse af mulighederne for benchmarking, beregning af produktivitetspotentiale og inspiration til realisering

Læs mere