VEJLEDNING OM BEHANDLING AF NAVNESAGER LÆSEVENLIG UDGAVE AF VEJLEDNING NR AF 30. SEPTEMBER 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VEJLEDNING OM BEHANDLING AF NAVNESAGER LÆSEVENLIG UDGAVE AF VEJLEDNING NR. 9768 AF 30. SEPTEMBER 2009"

Transkript

1 VEJLEDNING OM BEHANDLING AF NAVNESAGER LÆSEVENLIG UDGAVE AF VEJLEDNING NR AF 30. SEPTEMBER 2009

2 Indholdet i denne vejledning svarer til indholdet i vejledning nr af 30. september 2009 om behandling af navnesager, der kan findes på retsinformation.dk. Ved uoverensstemmelse mellem denne udgave og udgaven på retsinformation.dk er det udgaven på retsinformation.dk, der er gældende. Denne udgave af vejledningen er tænkt som en mere læsevenlig udgave. INDHOLD 1. INDLEDNING Regelgrundlaget Definitioner 5 2. GENERELT OM SAGENS BEHANDLING Ansøgning, blanketter og erklæringer Bilag til ansøgningen SÆRLIGT VEDRØRENDE UDENLANDSKE DOKUMENTER Kompetence og domicil SAGLIG KOMPETENCE STEDLIG KOMPETENCE INTERNATIONAL KOMPETENCE OG ANSØGERENS DOMICILFORHOLD HVAD KAN TAGES SOM EFTERNAVN Indledning Et barn skal have et efternavn inden 6 måneder efter fødslen Frie efternavne Tidligere båret efternavn Efternavn på grund af slægtsmæssig tilknytning (forældre, bedsteforældre, olde- og tipoldeforældre) Mellemnavn som efternavn Stedforældres efternavn Plejeforældres efternavn Efternavn med kønsbestemt endelse (eks. ski/-ska) Efternavn på grund af samtykke fra samtlige bærere af navnet Ægtefælles eller samlevers efternavn (inkl. afdøde ægtefælles eller samlevers efternavn) Patronymnavne DANSKE PATRONYMNAVNE (-SØN OG -DATTER) UDENLANDSKE PATRONYMNAVNE (F.EKS. ISLANDSKE: -DOTTIR OG - SON OG MUSLIMSKE: AL OG EL) En slægtnings, ægtefælles eller samlevers fornavn som efternavn (ikke patronymnavne) 34

3 3.14. Efternavn ved/efter en adoption og efter en ophævelse af en adoption VED ADOPTION EFTER ADOPTION EFTER OPHÆVELSE AF ADOPTIONEN Flerleddet efternavn (f.eks. bindestregsefternavn) ERHVERVELSE AF ET FLERLEDDET EFTERNAVN OPSPLITNING AF ET FLERLEDDET EFTERNAVN Nydannet efternavn Navneændringer i overensstemmelse med udenlandske navngivninger og navneændringer for herboende udenlandske statsborgere HVAD KAN TAGES SOM MELLEMNAVN? Indledning ADRESSERINGSMELLEMNAVN Tidligere båret mellemnavn Det, der kan tages som efternavn, kan tages som mellemnavn Mellemnavn på grund af slægtsmæssig tilknytning Et godkendt fornavn som mellemnavn Stedforælders mellemnavn Plejeforælders mellemnavn Ægtefælles eller samlevers mellem- eller efternavn (inkl. afdøde ægtefælles og samlevers mellem- eller efternavn) Mellemnavn ved/efter adoption og efter ophævelse af adoption Bortkastelse af mellemnavn HVAD KAN TAGES SOM FORNAVN? Indledning Et barn skal have et fornavn inden 6 måneder efter dets fødsel Godkendte fornavne Ikke godkendte fornavne ANSØGNINGER OM FORNAVNE, SOM SOGNET KAN BEHANDLE ANSØGNINGER OM FORNAVNE, SOM STATSFORVALTNINGEN SKAL BEHANDLE LISTEN OVER GODKENDTE FORNAVNE Særligt om fornavne til transseksuelle og personer, der ganske må ligestilles med transseksuelle Bortkastelse af fornavn NAVNEÆNDRING PÅ BRYLLUPSDAGEN 68 V E J L E D N I N G N R A F 3 0. S E P T E M B E R

4 7. SAMTYKKE, ERKLÆRING OG HØRING Generelt Børn SAMTYKKE FRA FORÆLDREMYNDIGHEDSINDEHAVER HØRING AF EN FORÆLDER UDEN DEL I FORÆLDREMYNDIGHEDEN BØRN DER ER FYLDT 12 ÅR BØRN UNDER 12 ÅR SAMTALE MED BARNET OG NOTATPLIGT Samtykke fra ægtefælle Erklæring fra ugifte samlevende Samtykke fra stedfar eller stedmor Samtykke fra plejefar og plejemor Samtykke fra samtlige bærere GEBYR Indledning Hvilke navneændringer skal der betales gebyr for? Flere ansøgere REGISTRERING OG STATISTIK Registrering Statistik FORVALTNINGSRETLIGE EMNER, KLAGE, AKTINDSIGT, BEGRUNDELSE M.V Generelt om forvaltnings-, offentligheds- og persondataloven Aktindsigt Partshøring Notatpligt SÆRLIGT OM NOTATPLIGT I SAGER OM BØRN Begrundelse Klage 89 V E J L E D N I N G N R A F 3 0. S E P T E M B E R

5 1. INDLEDNING Denne vejledning ophæver og erstatter vejledning nr af 26. maj 2008 om behandling af navnesager. Vejledningen retter sig til personregisterførerne i Folkekirken, ministerialbogsførerne i Folkekirkens valg- og døvemenigheder og i de anerkendte trossamfund, til personregisterførerne i kommunerne og statsforvaltningerne og er et praktisk redskab til brug for behandling af navnesager. I afsnit 2, 6, 7 og 8, der beskriver de processuelle regler, nævnes de enkelte myndigheder med fællesbetegnelsen myndigheden, medmindre noget særligt gør sig gældende for den enkelte myndighed. Et grundlæggende princip i navneloven er, at en persons navn i første række er et privat anliggende, og kun i anden række er et spørgsmål, som samfundet har interesse i at regulere. Den enkelte bør således som udgangspunkt have ret til selv at bestemme sit navn, medmindre der er stærke grunde til at hindre den pågældende heri. I vejledningen beskrives de processuelle og materielle regler, som gælder ved behandling af ansøgning om erhvervelse og ændring af navn. Vejledningen koncentrerer sig om de krav, der følger af navnelovgivningen. For så vidt angår de processuelle krav gælder også reglerne i forvaltningsloven om den administrative sagsbehandling. Disse regler vil blive omtalt i vejledningen, hvis særlige hensyn gør sig gældende. Vejledningen indeholder dog også en kortfattet generel gennemgang af de overordnede principper i forvaltnings-, offentlighedsog persondataloven. I øvrigt henvises til reglerne i disse love. Vejledningen har ikke til hensigt at give en udtømmende beskrivelse af de processuelle og materielle krav til myndighedernes behandling af navnesager. Det vil som udgangspunkt bero på en konkret og individuel vurdering, hvilke sagsbehandlingsskridt der i den konkrete sag er nødvendige og hensigtsmæssige Regelgrundlaget Navneloven (lov nr. 524 af 24. juni 2005, som ændret ved lov nr. 435 af 14. maj 2007 og lov nr. 350 af 6. maj 2009) indeholder regler om navngivning og ændring af navn. Bekendtgørelse om navne (bekendtgørelse nr. 923 af 29. september 2009), indeholder nærmere regler for personregisterførerens og statsforvaltningernes behandling af ansøgninger om navn Definitioner I dette afsnit defineres nogle almindelig anvendte ord og begreber. V E J L E D N I N G N R A F 3 0. S E P T E M B E R

6 I navneloven skelnes mellem forskellige typer af navne: fornavn, mellemnavn og efternavn, herunder flerleddet efternavn og bindestregsefternavn. Den almindelige definition af disse er: Fornavn: Det eller de første navne i navnerækken, der sædvanligvis er det eller de navne, personen kaldes og kendes under. Mellemnavn: Det eller de navne, der står mellem fornavnet (fornavnene) og efternavnet, og som i almindelighed har efternavnskarakter. Efternavn: Det navn, der står til sidst i navnerækken, og som i almindelighed henviser til personens slægt. Verificering af navne Som led i indførelsen af digital personregisterføring i folkekirkens sognemenigheder i perioden , har personregisterførerne systematisk sammenholdt en række af CPR's oplysninger - herunder om navne - med de retsgyldige tilsvarende oplysninger i ministerialbogen. Ved verificeringen har personregisterførerne bl.a. opdelt navne i for-, mellem- og efternavn. Den systematiske dataverificering er gennemført for personer, der er fødselsregistreret tilbage til For nærmere vejledning henvises til Personregister-håndbogen. Advis Når statsforvaltningen har truffet en afgørelse i en navnesag, giver statsforvaltningen en meddelelse om afgørelsen til den personregisterfører, der indsendte navnesagen til statsforvaltningen. Et advis til personregisterføreren i folkekirkens sognemenigheder sendes via CPR. Herefter kan personregisterføreren efter behov udskrive en ny attest til borgeren, hvis navneoplysningerne er blevet ændret som følge af statsforvaltningens afgørelse. V E J L E D N I N G N R A F 3 0. S E P T E M B E R

7 2. GENERELT OM SAGENS BEHANDLING Navnelovgivningen indeholder visse processuelle krav til behandlingen af navnesager, som det er vigtigt, at man er opmærksom på. Ved behandlingen af en række navnesager skal der eksempelvis tilvejebringes samtykke eller erklæring fra de berørte personer. For eksempel fremgår det af navnebekendtgørelsens 8, at ved en ansøgning om navneændring for et barn under 12 år skal myndigheden indhente oplysning om barnets holdning til navneændringen, og myndigheden skal lave en erklæring herom. Myndighedens sagsbehandling indledes oftest med, at der modtages en ansøgning. Ansøgeren skal i ansøgningen almindeligvis fremkomme med en række oplysninger og vedlægge en række dokumenter, som er relevante for sagen. Det videre forløb afhænger af, hvilken type navnesag der er tale om. Ved behandlingen af visse typer af navnesager skal personregisterførerne forelægge sagen for statsforvaltningen ligesom statsforvaltningen i visse sager har pligt til at forelægge sagen for Familiestyrelsen. Behandlingen af de forskellige typer af navnesager gennemgås i de efterfølgende afsnit Ansøgning, blanketter og erklæringer Navnebekendtgørelsen 2. Ansøgningen indgives på et ansøgningsskema, der er godkendt af Familiestyrelsen. Ansøgningen vedlægges de erklæringer og dokumenter, der er nævnt i ansøgningsskemaet. Ansøgningsskemaet findes på og ansøgningen kan med digital signatur indsendes via denne hjemmeside. Ansøgning om navneændring og navngivning skal indgives på en standardblanket, der er godkendt af Familiestyrelsen. Blanketten findes på og der er tale om en komplet digital løsning, hvor ansøgeren kan sende ansøgningen digitalt til personregisterføreren. V E J L E D N I N G N R A F 3 0. S E P T E M B E R

8 Ansøgningen indgives til personregisterføreren i det sogn, hvor ansøgeren har bopæl. Tilhører ansøgeren Folkekirkens valg- og døvemenigheder eller et af de anerkendte trossamfund, indgives ansøgningen til ministerialbogsføreren for den menighed, ansøgeren tilhører. For ansøgere, der er fødselsregistreret i Sønderjylland, gælder dog, at ansøgningen skal indgives til personregisterføreren i den kommune, hvor ansøgeren er fødselsregistreret. For forældre, der ønsker deres barn navngivet ved dåb, jf. navnelovens 18, gælder dog som hidtil ingen formkrav, d.v.s. at i disse tilfælde skal der ikke udfyldes et ansøgningsskema, men oplysningerne kan gives ved den samtale, som præsten afholder med forældrene eller ved forældrenes henvendelse til personregisterføreren. For personer, der har midlertidigt ophold i udlandet, skal ansøgningen indgives i det sogn, hvor ansøgeren eller - hvis ansøgeren er et unavngivet barn - hvor ansøgerens forældre sidst har haft bopæl i Danmark. Med midlertidigt ophold menes et ophold, der ikke af ansøgeren er tænkt som varigt. Som eksempel kan nævnes en udstationering pga. arbejde eller et studieophold, se nærmere under afsnit om international kompetence Ansøgningsskemaet ligger på Bilag til ansøgningen Ansøgningen skal vedlægges de erklæringer og dokumenter, der er nævnt i ansøgningsskemaet. Før ansøgningen kan behandles, bør det påses, at ansøgningen indeholder: Fødsels- og dåbsattest, fødsels- og navneattest eller personregisterattest. For personer navngivet til personregistret i de sønderjyske landsdele fødsels- og navneattest, udstedt af personregisterføreren. For unavngivne børn fødselsattest. For personer, der er født efter 1960 og verificeret i ministerialbogen, kan attester dog udelades. Vielsesattest for gifte ansøgere og partnerskabsattest for ansøgere i registreret partnerskab. Navnebevis hvis navneændring tidligere er sket ved navnebevis. For udlændinge med domicil (fast bopæl og varig tilknytning) i Danmark opholdstilladelse eller redegørelse for opholdets længde og formål. Søges der om en slægtnings navn, vedlægges fødsels- og dåbsattest eller fødselsog navneattest for den pågældende slægtning og de mellemliggende led, medmindre disse er verificeret i ministerialbogen. Adoptionsbevillingen for adopterede der ønsker navn efter den biologiske slægt. Anden dokumentation og attester som myndigheden anser for nødvendig for behandling af ansøgningen. V E J L E D N I N G N R A F 3 0. S E P T E M B E R

9 Såfremt myndigheden allerede er i besiddelse af de oplysninger, der kræves til brug for behandlingen af ansøgningen, indhentes ikke yderligere SÆRLIGT VEDRØRENDE UDENLANDSKE DOKUMEN- TER Navnebekendtgørelsen 3. Ansøgeren skal efter anmodning fra den myndighed, der behandler sagen, tilvejebringe oversættelse til dansk af erklæringer, attester, domsudskrifter m.v., der er udfærdiget på andre sprog end dansk, norsk, svensk, finsk, islandsk, engelsk eller tysk. Oversættelsen skal efter anmodning være bekræftet af en offentlig myndighed i det pågældende land eller af en autoriseret translatør eller tolk i Danmark. Udenlandske dokumenter skal så vidt muligt vedlægges i original og være oversat til dansk, medmindre der er tale om dokumenter fra de lande, som er nævnt i bekendtgørelsens 3. En egentlig autoriseret oversættelse kan kræves, men ofte vil dette ikke være nødvendigt. Navnebekendtgørelsen 18. Personregisterføreren forelægger sagen for statsforvaltningen, hvis der i sagen skal tages stilling til udenlandske dokumenter eller fremmed ret, og personregisterføreren er i tvivl herom. Stk. 2. Herudover forelægger personregisterføreren sager, som i øvrigt giver anledning til tvivl, for statsforvaltningen. I sager, hvor personregisterføreren er tvivl om et dokuments ægthed, kan personregisterføreren forelægge sagen for statsforvaltningen. Se vejledning nr af 20. maj 2009 om dokumentation af ægtheden af familieretlige dokumenter fra udlandet på Det er vigtigt at være opmærksom på, at statsforvaltningen ikke herved bliver kompetent til at træffe afgørelse i sagen. Statsforvaltningen afgiver alene en udtalelse om ægtheden af dokumenter i sagen til brug for personregisterførerens afgørelse, og ansvaret for sagsbehandlingen og afgørelsen er alene hos denne. For personer, der har fået opholdstilladelse i Danmark som flygtninge, kan der ikke stilles det samme krav til dokumentation af et navn som til andre, idet det for disse personer ofte er umuligt at skaffe dokumenter fra det land, de er flygtet fra. I sådanne sager bør personregisterføreren indhente akterne fra ansøgerens asylsag i Flygtninge V E J L E D N I N G N R A F 3 0. S E P T E M B E R

10 Udlændingeservice. Den slægtsmæssige tilknytning til navnet kan muligvis fremgå af Udlændingeservices akter. Forinden akterne i asylsagen indhentes, skal ansøgeren give sit skriftlige samtykke hertil Kompetence og domicil SAGLIG KOMPETENCE Navneloven 16. Ansøgning om navngivning og navneændring indgives til personregisterføreren. I de sønderjyske landsdele indgives ansøgningen dog til personregisterføreren i kommunen. Stk. 2. Personregisterføreren træffer afgørelse i sagen, jf. dog stk. 3 og 4. Skal afgørelse i sagen træffes af statsforvaltningen i medfør af de nævnte bestemmelser, videresender personregisterføreren ansøgningen til statsforvaltningen. Stk. 3. Statsforvaltningen træffer afgørelse i sager om navneændring eller navngivning i medfør af følgende bestemmelser: 1) Efternavne efter 4, stk. 1, nr. 7, 6, 7, stk. 1, nr. 2 og 3, samt ændringer i efternavne efter 4, stk. 1, nr. 6, 2) mellemnavne efter 11, stk. 1, nr. 2, hvis navnet tages i medfør af en af de i nr. 1 nævnte bestemmelser, 3) fornavne efter 14, stk. 3, og 4) navne efter 24. Stk. 4. Justitsministeren kan efter forhandling med kirkeministeren fastsætte regler om, at afgørelsen i andre tilfælde end dem, der er nævnt i stk. 3, træffes af statsforvaltningen. Justitsministeren kan efter forhandling med kirkeministeren endvidere fastsætte regler om, at visse typer af afgørelser, som er omfattet af stk. 3, alligevel kan træffes af personregisterføreren. Ansøgning om navngivning og navneændring indgives til personregisterføreren. V E J L E D N I N G N R A F 3 0. S E P T E M B E R

11 Personregisterføreren træffer afgørelse i følgende sager: Personregisterføreren Efternavne der frit kan tages af enhver som den pågældende har en slægtsmæssig eller lignende tilknytning til der stammer fra ens ægtefælle eller samlever som er patronymnavne med endelserne søn eller datter og andre tilføjelser, der viser slægtskabet, hvis navnet har tradition i en kultur, som tillader dette til en af forældrenes fornavn (eks. islandske og færøske patronymer son og dottir eller muslimske patronymer Al og El) Mellemnavne alle mellemnavne, bortset fra de tilfælde hvor der er tale om et navn, som den pågældende kunne tage som efternavn, hvis tilladelse af dette efternavn skulle meddeles af statsforvaltningen Fornavne alle fornavne bortset fra visse typer af nye fornavne Endelig kan afgørelse om, hvorvidt et navn kan bortkastes, træffes af personregisterføreren Statsforvaltningen træffer afgørelse i følgende sager: Statsforvaltningen Efternavne efter samtykke fra samtlige bærere nye efternavne patronymefternavne efter udenlandsk navneskik ændringer i efternavne med kønsbestemt endelse Mellemnavne Mellemnavne på grundlag af et efternavn, hvis tilladelse til dette efternavn skulle meddeles af statsforvaltningen Fornavne Visse typer af nye fornavne Modtager personregisterføreren en ansøgning i de ovenfor nævnte tilfælde, videresendes ansøgningen til statsforvaltningen, der behandler sagen. V E J L E D N I N G N R A F 3 0. S E P T E M B E R

12 STEDLIG KOMPETENCE Navnebekendtgørelsen 1. Ansøgning om navngivning eller navneændring indgives til personregisterføreren i det sogn, hvor den person, der skal navngives eller ønsker navneændring (ansøgeren), har bopæl. For personer, der er fødselsregistreret i Sønderjylland, indgives ansøgning dog til personregisterføreren i den kommune, hvor ansøgeren er fødselsregistreret. Stk. 2. Har ansøgeren midlertidigt ophold i udlandet, skal ansøgning om navngivning eller navneændring indgives til personregisterføreren i det sogn, hvor ansøgeren sidst har haft bopæl i Danmark. For personer, der er fødselsregistreret i Sønderjylland, indsendes ansøgningen til den kommune, hvor ansøgeren er fødselsregistreret. Stk. 3. Ansøgning om navngivning eller navneændring for medlemmer af et her i landet anerkendt trossamfund, samt for medlemmer af folkekirkens valgog døvemenigheder, kan indgives til trossamfundets eller menighedens ministerialbogsfører. Stk. 4. Hvis navngivning skal ske ved dåb, jf. navnelovens 18, kan ansøgning om navngivning indleveres til personregisterføreren i det sogn, hvor dåben skal finde sted, alternativt til ministerialbogsføreren i den pågældende menighed. Som det fremgår af bestemmelsen, skal ansøgning om navngivning eller navneændring indgives til personregisterføreren i bopælssognet. For personer, der er fødselsregistreret i Sønderjylland, til personregisterføreren i den kommune, hvor ansøgeren er fødselsregistreret. Hvis ansøgeren har midlertidigt ophold i udlandet (eksempelvis personer udstationeret i forbindelse med deres arbejde eller personer på studieophold, se nærmere nedenfor under skal ansøgningen indgives i det sogn (den kommune), hvor ansøgeren sidst havde bopæl. Ansøgning om navngivning eller navneændring for medlemmer af et her i landet anerkendt trossamfund kan som hidtil indgives til trossamfundets ministerialbogsfører. De anerkendte trossamfund er: Den Katolske Kirke i Danmark Den reformerte menighed i Fredericia Den franske-reformerte menighed i København Den tysk-reformerte menighed i København Det Mosaiske Trossamfund Metodistkirken i Danmark Baptistkirken i Danmark V E J L E D N I N G N R A F 3 0. S E P T E M B E R

13 Den ortodokse russiske kirkes menighed i København Den norske menighed ved Kong Haakon kirken i København Svenska Gustafsförsamlingen i København Den til St. Alban s English Church i København hørende menighed Trossamfundenes adresser kan ses på Familiestyrelsens hjemmeside For medlemmer af folkekirkens valg- og døvemenigheder kan ansøgningen indgives til menighedens ministerialbogsfører INTERNATIONAL KOMPETENCE OG ANSØGERENS DOMICILFORHOLD Vurderingen af domicil Som udgangspunkt kan kun personer med fast bopæl (domicil) i Danmark få foretaget en navngivning eller navneændring her i landet. Ved domicil forstås traditionelt det land, hvori en person har bopæl eller ophold i den hensigt varigt at blive der, eller i det mindste uden hensigt til at opholdet kun skal være midlertidigt. Ved vurderingen af, om en person, der er flyttet fra Danmark til et andet land, har skiftet domicil, er det en grundlæggende forudsætning, at den pågældende rent faktisk opholder sig i det nye land. Derudover er det en betingelse, at den pågældende har til hensigt at opholde sig varigt i det nye land. Ved vurderingen af, om denne betingelse er opfyldt, bør der lægges betydelig vægt på de faktiske omstændigheder ved opholdet i udlandet. Det er ikke muligt udtømmende at nævne, hvilke omstændigheder der skal være til stede for at fastslå en persons bopæl (domicil). Afgørelsen heraf beror på en samlet vurdering af samtlige omstændigheder i den konkrete sag. Det er således ikke nok at fastslå, at det af CPR fremgår, at ansøgeren er fraflyttet Danmark. Omstændigheder, der kan indgå i vurderingen, er bl.a.: hensigten med og baggrunden for opholdet den arbejds- og skattemæssige tilknytning til landet opholdets varighed varigheden af eventuelle arbejds- og opholdstilladelser om der ejes fast ejendom i landet Hvis eksempelvis Jens Jensen oplyser, at han opholder sig i England på grund af sit arbejde i et hollandsk firma, at han betaler skat i England og har en lejlighed der, men et sommerhus i Danmark, som han benytter et par gange om året, og at V E J L E D N I N G N R A F 3 0. S E P T E M B E R

14 han i øvrigt ikke ved, om og i givet fald hvornår han vil vende tilbage til Danmark, peger disse omstændigheder i retning af, at han er domicileret i England. Hvis den samme Jens Jensen oplyser, at han inden for det sidste år har bosat sig i England, og at han regner med at vende tilbage til Danmark inden for det næste år eller to, peger dette i retning af, at han fortsat er domicileret i Danmark, idet opholdet i England er midlertidigt. Personer, der er udstationeret af den danske stat eller for et dansk firma, må normalt betragtes som fortsat værende domicileret i Danmark, idet de som regel kun har til hensigt at opholde sig i det pågældende land i en kortere årrække, hvorefter de enten forflyttes til et andet land eller vender tilbage til Danmark. Hvis eksempelvis Jens Jensen og Hanne Hansen har været udstationeret for et dansk firma i Kina de sidste 10 år, vil de uanset opholdets varighed fortsat kunne betragtes som værende domicileret i Danmark. For personer, der flytter fra udlandet til Danmark, gælder tilsvarende en vurdering af, hvorvidt opholdet i Danmark er af varig karakter, eller om opholdet er midlertidigt. Det er således ikke nok at konstatere, at den pågældende er registeret i CPR med en dansk adresse Vejledning af udenlandske statsborgere Får en udenlandsk statsborger foretaget en navneændring i Danmark, kan navneændringen ikke altid anerkendes i det land, vedkommende er statsborger i. Søger udenlandske statsborgere om navneændring i Danmark, bør de derfor altid vejledes om, at det ikke kan garanteres, at navneændringen anerkendes i statsborgerskabslandet. Der bør ligeledes vejledes om muligheden for at få foretaget navneændring i det land, pågældende er statsborger i, hvorefter navneændringen kan gennemføres i medfør af navnelovens Domicil ved indgåelse af ægteskab Personer, der ikke har domicil i Danmark, men som kommer til Danmark alene med det formål at indgå ægteskab her i landet, kan ikke få foretaget en navneændring. Personer, der kommer til Danmark for at indgå ægteskab med en person, der har domicil i Danmark, og som har til hensigt at blive i Danmark efter vielsen, har domicil i Danmark, såfremt de har en opholdstilladelse udstedt af Udlændingeservice. Der stilles alene krav om en midlertidig opholdstilladelse Asylansøgere Personer, der opholder sig i Danmark som asylansøgere, og som endnu ikke har opnået opholdstilladelse, kan som udgangspunkt ikke få navneændring i Danmark. Hvis der søges om navneændring i forbindelse med indgåelse af ægteskab og V E J L E D N I N G N R A F 3 0. S E P T E M B E R

15 navngivning af børn, der fødes i Danmark, kan en navneændring dog godt gennemføres. Asylansøgere, der ønsker navneændring, på baggrund af, at vedkommende er indrejst til Danmark under et andet navn eller fordi vedkommendes navn ved indrejsen er registreret med en forkert stavemåde, må henvises til at rette henvendelse til Udlændingeservice, som må vurdere om navnet kan rettes Særligt vedrørende børn For børn, der fødes i udlandet af forældre, der er domicileret i Danmark, men midlertidigt opholder sig i et andet land gælder, at navngivning og navngivning ved dåb kan ske ved personregisterføreren i det sogn, hvor forældrene senest har haft bopæl, eller der hvor dåben skal finde sted Færøerne og Grønland Det bemærkes, at navneloven ikke gælder på Færøerneog igrønland, hvorfor personregisterførerne skal være opmærksomme på at undersøge domicilforholdet, såfremt man modtager en ansøgning om navneændring fra en person med bopæl på Færøerne eller i Grønland. Såfremt det vurderes, at ansøgeren har domicil på Færøerne eller i Grønland, skal ansøgeren derfor henvises til at søge navneændringen gennemført der. For personer, der har dansk domicil, og som derfor er omfattet af den danske navnelovgivning, vil ansøgningen om navneændring i anledning af en vielse på Færøerne og i Grønland, skulle indgives til personregisterføreren i deres danske bopælssogn Personer med domicil i udlandet Den, der har fast bopæl (domicil) i udlandet, kan kun få foretaget navngivning og navneændring efter de danske regler, hvis den pågældende har dansk statsborgerskab, og navngivning eller navneændring som følge af deres statsborgerskab ikke kan gennemføres i det land, hvor ansøgeren bor. Eksempel: Peter Hansen, med domicil i England, har fået afvist at få sin ansøgning om navneændring behandlet i England. De engelske myndigheder vil ikke behandle hans ansøgning, idet han er dansk statsborger. Peter Hansen kan nu få foretaget en navneændring i det sogn, hvor han sidst har haft ophold i Danmark. Ansøgning om navneændring bør i disse tilfælde være vedlagt en erklæring fra den kompetente myndighed i det pågældende land om, at navneændring ikke kan gennemføres på grund af ansøgerens danske statsborgerskab. Familiestyrelsen er bekendt med, at nogle lande ikke vil udarbejde en sådan erklæring. I så fald kan navngivningen eller navneændringen foretages i Danmark uden en erklæring. V E J L E D N I N G N R A F 3 0. S E P T E M B E R

16 Uanset ovenstående retningslinjer kan et unavngivet barn af forældre, der alene har midlertidigt ophold i Danmark, og som fødselsregistreres i Danmark, navngives her efter den danske navnelov. V E J L E D N I N G N R A F 3 0. S E P T E M B E R

17 3. HVAD KAN TAGES SOM EFTERNAVN 3.1. Indledning Alle skal have et efternavn, jf. navnelovens 1. Efternavnet er det navn, der står sidst i navnerækken, og som normalt henviser til personens slægt. Jens Hald Jensens efternavn er altså Jensen. Man kan kun have ét efternavn, jf. navnelovens 10. Dette betyder, at et efternavn bortfalder, hvis man tager et nyt efternavn, jf. navnelovens 10. Vil Susanne Hansen hedde Vildbjerg til efternavn, skal personregisterføreren derfor gøre hende opmærksom på, at hvis hun kan få Vildbjerg som efternavn, så bortfalder Hansen som efternavn. Der er ikke nogen opsamlingsbestemmelse i navneloven. Dette betyder, at en ansøgning om en navngivning/navneændring, der ikke er omfattet af en af navnelovens konkrete bestemmelser, ikke vil kunne imødekommes på baggrund af særlige omstændigheder eller lignende. Om baggrunden herfor kan henvises til de almindelige bemærkninger pkt i lovforslaget til navnelov (L 27) fra Folketingsåret (2. samling). Lovforslaget kan findes på Folketingets hjemmeside: Om de såkaldte dobbelte efternavne uden bindestreg fra de spansktalende lande se afsnit Et barn skal have et efternavn inden 6 måneder efter fødslen Navneloven 1. De eller den, der har forældremyndigheden over et barn, skal senest 6 måneder efter barnets fødsel vælge et efternavn, som barnet er berettiget til efter 2-4 eller 6-8. Stk. 2. Sker navngivning ikke inden den i stk. 1 nævnte frist, får barnet moderens efternavn. Dette gælder dog ikke, hvis moderens efternavn er taget i medfør af 7, stk. 1, nr. 1 eller 2. I dette tilfælde får barnet afhængigt af sit køn moderens fornavn med tilføjelsen -søn eller -datter, jf. 7, stk. 1, nr. 1. V E J L E D N I N G N R A F 3 0. S E P T E M B E R

18 Den eller de, der har forældremyndigheden over et barn, skal senest 6 måneder efter barnets fødsel vælge et efternavn for barnet, jf. navnelovens 1, stk. 1. Hvis et barn ikke inden 5 måneder har fået tildelt et efternavn af forældremyndighedsindehaverne gør personregisterføreren forældremyndighedsindehaverne opmærksomme på, at de efter navnelovens 1, stk. 1, har pligt til at give barnet et efternavn inden 6 måneder, og at hvis de ikke gør dette, vil personregisterføreren registrere, at barnet får morens efternavn som efternavn. Har forældremyndighedsindehaverne herefter ikke inden de 6 måneder givet barnet et efternavn, vil personregisterføreren registrere, at barnet får morens efternavn. Hvis moren bærer et patronymnavn (f.eks. Helgesdatter), får barnet dog morens fornavn efterfulgt af endelsen søn eller datter alt efter barnets køn, se navnelovens 1, stk. 2. Meddelelse herom bør ske skriftligt og med begrundelse. Undtagelsesvist kan meddelelsen til forældrene ske mundtligt, og der skal i sådanne tilfælde gøres skriftligt notat herom. Om forældremyndighedsindehavernes pligt til at give barnet et fornavn se afsnit Frie efternavne Navneloven 2. Efternavne, der her i landet bæres af mere end personer, er ikke beskyttede og kan tages af enhver. Et efternavn, der en gang har været uden beskyttelse, kan ikke senere blive beskyttet efter 3. Stk. 2. Justitsministeren fastsætter nærmere regler om anvendelsen af stk. 1 og bekendtgør en gang årligt, hvilke navne der ikke er beskyttede efter denne bestemmelse. Navnebekendtgørelsen 4. Listen over navne, der frit kan tages af enhver, jf. navnelovens 2, udarbejdes på grundlag af en opgørelse foretaget af Danmarks Statistik på baggrund af Det Centrale Personregister (CPR) og indeholder navne, der den 1. januar i det pågældende år bæres som efternavn af mere end personer. Stk. 2. Et navn er ikke frigivet, før det er optaget på listen. Stk. 3. Han- og hunkønsformen af et efternavn, jf. navnelovens 4, stk. 1, nr. 6, skal ved opgørelsen af antallet af bærere anses for det samme navn. V E J L E D N I N G N R A F 3 0. S E P T E M B E R

19 Stk. 4. Personer med midlertidigt ophold i udlandet, som ikke er registreret som udrejst i Det Centrale Personregister (CPR), regnes med ved opgørelsen af antallet af bærere af et efternavn. Stk. 5. Et efternavn, der både er et selvstændigt efternavn og tillige udgør det ene led af et flerleddet efternavn, anses ved opgørelsen af antallet af bærere ikke for at være det samme efternavn som det flerleddede efternavn. Stk. 6. Hvis to flerleddede efternavne består af de samme navneled i forskellig rækkefølge, anses de ved opgørelsen af antallet af bærere ikke for at være det samme efternavn. Alle efternavne, der bæres af mere end personer her i landet (dog ikke på Færøerne og i Grønland), og som er optaget på Familiestyrelsens liste, er frie efternavne og kan tages af enhver, jf. navnelovens 2. Ved ansøgning om et sådant frit efternavn efter navnelovens 2 kræves der altså ingen slægtsmæssig eller lignende tilknytning til navnet. Familiestyrelsen får årligt udarbejdet en liste over disse frie efternavne, jf. navnelovens 2, stk. 2. Listen, der er udarbejdet på grundlag af en opgørelse foretaget af Danmarks Statistik på grundlag af CPR pr. 1. januar i det pågældende år, består af de efternavne, der bæres af mere end personer. Afgørende for, om et efternavn er frit eller beskyttet, er, om det er på listen. Er et efternavn ikke på listen, er det ikke frit, uanset at det ifølge CPR på ansøgningstidspunktet bæres af mere end personer. Personregisterføreren skal ved en ansøgning om antagelse af et frit efternavn altså alene undersøge, om det pågældende navn er på Familiestyrelsens liste over frie efternavne. Listen findes på Familiestyrelsens hjemmeside: Spørgsmål om udarbejdelse af listen og listens indhold rettes til Familiestyrelsen. Ved registreringen af ændringen henvises i anmærkningsrubrikken til 2 og i statistikfeltet markeres afgørelseskode 1, se afsnit Tidligere båret efternavn Navneloven 4. Et navn kan tages som efternavn, hvis en af følgende betingelser er opfyldt: 1) Navnet har tidligere været ansøgerens efternavn. V E J L E D N I N G N R A F 3 0. S E P T E M B E R

20 En person kan altid få et efternavn, personen tidligere har båret, uanset om navnet er et beskyttet eller frit efternavn. Dette gælder også for efternavne erhvervet på grundlag af ægteskab og samliv. Man kan dog alene genantage et tidligere efternavn, hvis det kan antages, at navnet har været båret med rette. Personregisterføreren skal ved en ansøgning om genantagelse af et efternavn, undersøge, om personen tidligere har båret navnet. Dette gøres f.eks. ved at undersøge personregistret eller fødsels- og dåbsattest eller fødsels- og navneattest, og personregisterføreren bør ved denne undersøgelse være opmærksom på, om navnet kan antages at have været båret med rette. Udgangspunktet er, at et i personregistret anført navn, har været båret med rette, medmindre sagens oplysninger konkret giver personregisterføreren anledning til at tro andet, f.eks. hvis det af sagen fremgår, at det ønskede navn er blevet ændret ved tvangsrettelse. Se nærmere om adoptivbørns ret til at bevare eller tage et efternavn efter den oprindelige slægt i afsnit Finder personregisterføreren, at navnet tidligere har været båret med rette, meddeles tilladelse til navneændringen. Ved registreringen af ændringen henvises i anmærkningsrubrikken til 4, stk. 1, nr. 1 - også selvom navnet f.eks. har været båret som efternavn af ansøgerens oldemor, da grundlaget er, at navnet tidligere med rette har været båret af ansøgeren. Det vil sige, at hvis der er tale om genantagelse af et tidligere båret efternavn, skal der henvises til 4, stk. 1, nr. 1, uanset at navnet også ville kunne tages efter en anden bestemmelse. Ved statistikregistreringen markeres afgørelseskode 10, se afsnit Efternavn på grund af slægtsmæssig tilknytning (forældre, bedsteforældre, olde- og tipoldeforældre) Navneloven 4. Et navn kan tages som efternavn, hvis en af følgende betingelser er opfyldt: 1) 2) Navnet bæres eller har været båret som efternavn af en af ansøgerens forældre, bedsteforældre, oldeforældre eller tipoldeforældre. V E J L E D N I N G N R A F 3 0. S E P T E M B E R

Vejledning om behandling af navnesager

Vejledning om behandling af navnesager Page 1 of 32 VEJ nr 9768 af 30/09/2009 Gældende Offentliggørelsesdato: 01-10-2009 Justitsministeriet Den fulde tekst Vejledning om behandling af navnesager Indhold 1. Indledning 1.1. Regelgrundlaget 1.2.

Læs mere

Bekendtgørelse om navne

Bekendtgørelse om navne Bekendtgørelse om navne I medfør af 2, stk. 2, 4, stk. 4 og 5, 5, stk. 3, 7, stk. 3, 8, stk. 4, 11, stk. 3, 13, stk. 3, 16, stk. 4, 20, 21, stk. 2, 25 a, stk. 4, og 30, stk. 4, i lov nr. 524 af 24. juni

Læs mere

Navnelov. Kapitel 1 Efternavne. Efternavn ved fødslen

Navnelov. Kapitel 1 Efternavne. Efternavn ved fødslen Navnelov VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov: Kapitel 1 Efternavne Efternavn ved fødslen 1.

Læs mere

Bekendtgørelse af navneloven

Bekendtgørelse af navneloven LBK nr 1816 af 23/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 12. januar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Indenrigsmin., j.nr. 2015-8224 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse af navneloven

Bekendtgørelse af navneloven LBK nr 1098 af 07/10/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 1. juli 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration

Læs mere

Eksempel på det layout, som de nye blanketter skal følge:

Eksempel på det layout, som de nye blanketter skal følge: Eksempel på det layout, som de nye blanketter skal følge: 09.12.2010 Navngivning Send blanketten til kirkekontoret i det sogn, hvor moren bor. Er barnet født i Sønderjylland, skal du sende blanketten

Læs mere

Bekendtgørelse for Grønland om adoption

Bekendtgørelse for Grønland om adoption BEK nr 456 af 28/04/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 17. januar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Familiestyrelsen, j.nr. 2008-600-00003 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

afgørelser registrering og dokumentation verificering navneændring dåb Adoptioner Alm dansk adoptionsbevilling

afgørelser registrering og dokumentation verificering navneændring dåb Adoptioner Alm dansk adoptionsbevilling Adoptioner Nyborg Strand 2015 afgørelser registrering og dokumentation verificering navneændring dåb Udlændinge verificering navneændring Adoptioner Alm dansk adoptionsbevilling stedbarnsadoption familieadoption

Læs mere

Retsudvalget L 27 - Bilag 3 Offentlig

Retsudvalget L 27 - Bilag 3 Offentlig Retsudvalget L 27 - Bilag 3 Offentlig Folketingets Administration Lovsekretariatet Oversigt over forslag til navnelov L 27 7. marts 2005 J.nr. 17 1. Indledning Lovforslaget er en genfremsættelse af L 152,

Læs mere

Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR

Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR IT og CPR Finsensvej 15 2000 Frederiksberg Telefon 72 28 24 00 cpr@cpr.dk www.cpr.dk Sagsnr. 2014-11645 Doknr. 134536 Dato 01-06-2015 Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og

Læs mere

Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR

Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR Registrering af separation og forældremyndighed i CPR begyndte den 27. maj 2004. Registrering af separation og forældremyndighed

Læs mere

Bekendtgørelse om adoption

Bekendtgørelse om adoption Bekendtgørelse om adoption I medfør af 25 og 29 b, stk. 2, i lov om adoption, jf. lovbekendtgørelse nr. XX, fastsættes efter bemyndigelse: Kapitel 1 Anvendelsesområde m.v. Anvendelsesområde 1. Reglerne

Læs mere

GL2_da_ Ansøgning om opholdstilladelse i Grønland som medfølgende familiemedlem

GL2_da_ Ansøgning om opholdstilladelse i Grønland som medfølgende familiemedlem Ansøgningsskema GL2_da_031016 Ansøgning om opholdstilladelse i Grønland som medfølgende familiemedlem Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at ansøge om opholdstilladelse i Grønland,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af navneloven

Forslag. Lov om ændring af navneloven Fremsat den {FREMSAT} af justitsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag til Lov om ændring af navneloven (Adgang til at tage en afdød ægtefælles mellem- og efternavn m.v.) 1 I navneloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om adoption 1)

Bekendtgørelse for Færøerne om adoption 1) Nr. 287 26. marts 2007 Bekendtgørelse for Færøerne om adoption 1) Kapitel 1 Anvendelsesområde mv. Kapitel 2 Ansøgning om adoption Kapitel 3 Adoptions sagens behandling Kapitel 4 Samtykke fra forældre eller

Læs mere

Ansøgningsskema FO2_da_031016

Ansøgningsskema FO2_da_031016 Ansøgningsskema FO2_da_031016 Ansøgning om opholdstilladelse på Færøerne som medfølgende familiemedlem Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at ansøge om opholdstilladelse på Færøerne,

Læs mere

Meddelelser fra CPR-kontoret. om registrering af forældremyndighed og separation i CPR

Meddelelser fra CPR-kontoret. om registrering af forældremyndighed og separation i CPR Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR Registrering af separation og forældremyndighed i CPR begyndte den 27. maj 2004. Registrering af separation og forældrem

Læs mere

Erklæring om erhvervelse af dansk indfødsret for nordiske statsborgere mellem 18 og 23 år

Erklæring om erhvervelse af dansk indfødsret for nordiske statsborgere mellem 18 og 23 år 262-0 Erklæring om erhvervelse af dansk indfødsret for nordiske statsborgere mellem 18 og 23 år I henhold til 3, stk. 2 i lov om dansk indfødsret, jf. bekendtgørelse nr. 422 af 7. juni 2004 af lov om dansk

Læs mere

Erklæring om erhvervelse af dansk indfødsret for nordiske statsborgere over 18 år

Erklæring om erhvervelse af dansk indfødsret for nordiske statsborgere over 18 år 262-1 Erklæring om erhvervelse af dansk indfødsret for nordiske statsborgere over 18 år I henhold til 3, stk. 3, i lov om dansk indfødsret, jf. bekendtgørelse nr. 422 af 7. juni 2004 af lov om dansk indfødsret

Læs mere

Erklæring om generhvervelse af dansk indfødsret for tidligere danske statsborgere bosat i Danmark

Erklæring om generhvervelse af dansk indfødsret for tidligere danske statsborgere bosat i Danmark 262-2 Erklæring om generhvervelse af dansk indfødsret for tidligere danske statsborgere bosat i Danmark I henhold til 4 i lov om dansk indfødsret, jf. bekendtgørelse nr. 422 af 7. juni 2004 af lov om dansk

Læs mere

Vejledning om registrering af faderskab og medmoderskab i forbindelse med anmeldelse af barnets fødsel

Vejledning om registrering af faderskab og medmoderskab i forbindelse med anmeldelse af barnets fødsel Social-, Børne- og Integrationsministeriet Familieret 2013-4392 bgn 18. november 2013 Udkast til Vejledning om registrering af faderskab og medmoderskab i forbindelse med anmeldelse af barnets fødsel (Til

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om godkendelse som adoptant

Bekendtgørelse for Færøerne om godkendelse som adoptant Givið út 29. mai 2015 18. maj 2015. Nr. 673. Bekendtgørelse for Færøerne om godkendelse som adoptant I medfør af 25 i adoptionsloven, som sat i kraft for Færøerne ved anordning nr. 1169 af 25. november

Læs mere

Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v.

Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. I medfør af 42 og 45, stk. 3, i forældreansvarsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1085 af 7. oktober 2014, som ændret ved 1 i lov nr. 270

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse som adoptant

Bekendtgørelse om godkendelse som adoptant Bekendtgørelse om godkendelse som adoptant I medfør af 25, 25 b, stk. 5, 25 c, stk. 3, og 30 i adoptionsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. XX af XX, fastsættes efter bemyndigelse: Kapitel 1 Godkendelse som

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af børneloven, lov om adoption, retsplejeloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 207 Folketinget 2012-13

Forslag. Lov om ændring af børneloven, lov om adoption, retsplejeloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 207 Folketinget 2012-13 Til lovforslag nr. L 207 Folketinget 2012-13 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 4. juni 2013 Forslag til Lov om ændring af børneloven, lov om adoption, retsplejeloven og forskellige andre love

Læs mere

Forslag. ændring af navnelov

Forslag. ændring af navnelov Fremsat den {FREMSAT} af Minister for familie- og forbrugeranliggender (Carina Christensen) Forslag til ændring af navnelov (Gebyr) I lov nr. 524 af 24. juni 2005, navnelov, foretages følgende ændringer:

Læs mere

Erklæring om generhvervelse af dansk indfødsret for tidligere danske statsborgere bosat i Danmark

Erklæring om generhvervelse af dansk indfødsret for tidligere danske statsborgere bosat i Danmark 262-2 Erklæring om generhvervelse af dansk indfødsret for tidligere danske statsborgere bosat i Danmark I henhold til 4 i lov om dansk indfødsret, jf. bekendtgørelse nr. 422 af 7. juni 2004 af lov om dansk

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v.

Udkast til bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Familieret J.nr. 2014-5752 krkk 8. oktober 2014 Udkast til bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. I medfør

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om godkendelse som adoptant

Bekendtgørelse for Færøerne om godkendelse som adoptant Givið út 21. desember 2016 12. december 2016. Nr. 1607. Bekendtgørelse for Færøerne om godkendelse som adoptant I medfør af 25 i lov om adoption, som sat i kraft for Færøerne ved anordning nr. 1169 af

Læs mere

Bekendtgørelse om registrering af faderskab og medmoderskab i forbindelse med anmeldelse af barnets fødsel

Bekendtgørelse om registrering af faderskab og medmoderskab i forbindelse med anmeldelse af barnets fødsel BEK nr 1323 af 27/11/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 21. september 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Social, Børne og Integrationsmin.,

Læs mere

Bekendtgørelse om navne

Bekendtgørelse om navne BEK nr 1862 af 23/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 20. september 2016 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Indenrigsmin., j.nr. 2015-6307 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Orientering vedrørende folkeregistrering 2012/2. Ændring af CPR-loven med virkning fra den 1. januar 2013

Orientering vedrørende folkeregistrering 2012/2. Ændring af CPR-loven med virkning fra den 1. januar 2013 Til samtlige kommuner Fremsendt pr. e-mail IT og CPR Finsensvej 15 2000 Frederiksberg Telefon 72 28 24 00 cpr@cpr.dk www.cpr.dk Sagsnr. 2012-02975 Orientering vedrørende folkeregistrering 2012/2 Doknr.

Læs mere

Personnavne. Betænkning afgivet af N avnelovsudvalget. Betænkning nr. 1446

Personnavne. Betænkning afgivet af N avnelovsudvalget. Betænkning nr. 1446 Personnavne Betænkning afgivet af N avnelovsudvalget Betænkning nr. 1446 2004 Indholdsfortegnelse Kapitel l Indledning... 7 1.1. Udvalgets nedsættelse og kommissorium... 7 1.2. Udvalgets sammensætning...

Læs mere

Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v.

Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. BEK nr 707 af 18/06/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 19. februar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Integrationsmin., j.nr. 2013-2131 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Ansøgning om bevis for dansk indfødsret/ ansøgning om bevarelse af dansk indfødsret

Ansøgning om bevis for dansk indfødsret/ ansøgning om bevarelse af dansk indfødsret Ansøgning om bevis for dansk indfødsret/ ansøgning om bevarelse af dansk indfødsret Ansøgningen indgives til Udlændinge- og Integrationsministeriet eller evt. nærmeste danske repræsentation i udlandet

Læs mere

Børnelov. Kapitel 1 Registrering af faderskab i forbindelse med fødslen

Børnelov. Kapitel 1 Registrering af faderskab i forbindelse med fødslen Børnelov VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov: Kapitel 1 Registrering af faderskab i forbindelse

Læs mere

Afslag til pige til at føre navnet Bjørn som mellemnavn

Afslag til pige til at føre navnet Bjørn som mellemnavn Afslag til pige til at føre navnet Bjørn som mellemnavn Henstillet til Familieretsdirektoratet at træffe afgørelse om at give en pige tilladelse til at bære navnet Bjørn som mellemnavn. (J. nr. 1988-140-69).

Læs mere

PA1. Ansøgningsskema. Ansøgning om pas til udlænding i Danmark

PA1. Ansøgningsskema. Ansøgning om pas til udlænding i Danmark Ansøgningsskema Ansøgning om pas til udlænding i Danmark Hvad kan du bruge dette skema til? Du kan bruge dette ansøgningsskema til at søge om: Rejsedokument for flygtninge (konventionspas). Fremmedpas.

Læs mere

Ansøgning om bevis for dansk indfødsret/ ansøgning om bevarelse af dansk indfødsret

Ansøgning om bevis for dansk indfødsret/ ansøgning om bevarelse af dansk indfødsret Ansøgning om bevis for dansk indfødsret/ ansøgning om bevarelse af dansk indfødsret Ansøgningen indgives til Udlændinge- og Integrationsministeriet eller evt. nærmeste danske repræsentation i udlandet

Læs mere

Ægteskabserklæring. Vejledning. Afleveres til kommunen, hvor en af parterne bor. CS Kommune drift Suderbovej 22, st. th. Stednavn 9900 Frederikshavn

Ægteskabserklæring. Vejledning. Afleveres til kommunen, hvor en af parterne bor. CS Kommune drift Suderbovej 22, st. th. Stednavn 9900 Frederikshavn Afleveres til kommunen, hvor en af parterne bor CS Kommune drift Suderbovej 22, st. th. Stednavn 9900 Frederikshavn Udfyldes af kommunen Dato 26.06.2017 Ægteskabserklæring Sagsidentifikation - KLE 23.01.02G01

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om forældremyndighed og samvær m.v 1)

Bekendtgørelse for Færøerne om forældremyndighed og samvær m.v 1) Nr. 229 15. marts 2007 Bekendtgørelse for Færøerne om forældremyndighed og samvær m.v 1) Kapitel 1 Forældremyndighed Kapitel 2 Børnesagkyndig rådgivning og konfliktmægling Kapitel 3 Kompetence m.v. Kapitel

Læs mere

Notat om asylansøgeres adgang til at indgå ægteskab

Notat om asylansøgeres adgang til at indgå ægteskab Notat om asylansøgeres adgang til at indgå ægteskab Udarbejdet af: Tanja Lisette Jørgensen, december 2007 1. Indledning Ægteskabsbetingelsen om lovligt ophold blev indsat i ægteskabsloven ved lov nr. 365

Læs mere

Erklæring om generhvervelse af dansk indfødsret

Erklæring om generhvervelse af dansk indfødsret Erklæring om generhvervelse af dansk indfødsret for tidligere danske statsborgere i henhold til 4 i lov om dansk indfødsret, jf. bekendtgørelse nr. 422 af 7. juni 2004 af lov om dansk indfødsret med senere

Læs mere

Ansøgning om dispensation fra bortfald af opholdstilladelse

Ansøgning om dispensation fra bortfald af opholdstilladelse Ansøgningspakke G GL/BF1_da_050716 Ansøgning om dispensation fra bortfald af opholdstilladelse Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at søge om, at din opholdstilladelse ikke bortfalder,

Læs mere

Vælg skema FA10, når din ægtefælle eller samlever søger om at komme til Danmark.

Vælg skema FA10, når din ægtefælle eller samlever søger om at komme til Danmark. 25. november 2015 Familiesammenføring til syriske flygtninge i Danmark - sådan bidrager du til en hurtigere sagsbehandling I denne vejledning har vi samlet en række gode råd og forklaringer på, hvorledes

Læs mere

Ansøgning om dispensation fra bortfald af opholdstilladelse

Ansøgning om dispensation fra bortfald af opholdstilladelse Ansøgningspakke FO/BF1_da_210316 Ansøgning om dispensation fra bortfald af opholdstilladelse Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at søge om, at din opholdstilladelse ikke bortfalder,

Læs mere

Ansøgning om dansk indfødsret ved naturalisation - Til statsløse født i Danmark -

Ansøgning om dansk indfødsret ved naturalisation - Til statsløse født i Danmark - Ansøgning om dansk indfødsret ved naturalisation - Til statsløse født i Danmark - Hvem skal bruge dette skema? Dette skema skal bruges af ansøgere, der er: Født statsløse i Danmark Ansøgere under 18 år

Læs mere

HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE AF DETTE SKEMA Udl.nr./Person ID Modtaget dato Modtaget af (stempel og navn)

HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE AF DETTE SKEMA Udl.nr./Person ID Modtaget dato Modtaget af (stempel og navn) FÆRFÆR/S G3 Forbeholdt myndighederne HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE AF DETTE SKEMA Udl.nr./Person ID Modtaget dato Modtaget af (stempel og navn) GL/SG2_da_150814 Ansøgning om opholdstilladelse i

Læs mere

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse på baggrund af asyl ansøger er under 18 år

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse på baggrund af asyl ansøger er under 18 år Ansøgningsskema AS2_da_310516 Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse på baggrund af asyl ansøger er under 18 år Hvad kan I bruge dette skema til? I kan bruge dette skema til at søge

Læs mere

På Justitsministeriets område indeholder planen 12 initiativer, navnlig inden for det familieretlige område.

På Justitsministeriets område indeholder planen 12 initiativer, navnlig inden for det familieretlige område. Retsudvalget 2010-11 REU alm. del Bilag 543 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Administrationsafdelingen Dato: 6. juli 2011 Kontor: Økonomikontoret Sagsbeh: Cecilie Maarbjerg

Læs mere

Ansøgning om godkendelse som adoptant

Ansøgning om godkendelse som adoptant Journalnummer (udfyldes af Rigsombuddet) Ansøgning om godkendelse som adoptant Rigsombudsmanden på Færøerne Jeg/vi søger om at blive godkendt til adoption af (sæt et kryds): Et barn formidlet gennem DIA

Læs mere

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet Ansøgningsskema SG4_da_141014 Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet grundlag end familiesammenføring, studie, erhverv eller

Læs mere

Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til familiemedlemmer til udlænding, som arbejder på Færøerne

Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til familiemedlemmer til udlænding, som arbejder på Færøerne Ansøgningsskema Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til familiemedlemmer til udlænding, som arbejder på Færøerne Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at ansøge om forlængelse

Læs mere

Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx. xx 2015 om kirkebogsføring og gebyropkrævning ved navneændring og visse attestudstedelser

Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx. xx 2015 om kirkebogsføring og gebyropkrævning ved navneændring og visse attestudstedelser Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx. xx 2015 om kirkebogsføring og gebyropkrævning ved navneændring og visse attestudstedelser I medfør af 15, stk. 4 og 26q i Inatsisartutlov nr. 9 af 19. maj 2010

Læs mere

HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE AF DETTE SKEMA Udl.nr./Person ID Modtaget dato Modtaget af (stempel og navn)

HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE AF DETTE SKEMA Udl.nr./Person ID Modtaget dato Modtaget af (stempel og navn) Forbeholdt myndighederne HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE AF DETTE SKEMA Udl.nr./Person ID Modtaget dato Modtaget af (stempel og navn) FO/SG2_da_130616 Ansøgning om opholdstilladelse på Færøerne på

Læs mere

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller Forældreansvarslov Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1. Børn og unge under 18 år er under forældremyndighed, medmindre de har indgået ægteskab. 2. Forældremyndighedens indehaver skal drage omsorg for barnet

Læs mere

SG4 online Dato og underskrift

SG4 online Dato og underskrift SG4 online Dato og underskrift Dato Underskrift **Digitalt underskrevet** SBID Baggrund for ansøgning Opholdstilladelse på baggrund af ganske særlige grunde Familiesammenføringsområdet Asylområdet Opholdstilladelse

Læs mere

Ansøgning om, at opholdstilladelse på asyl- og familiesammenføringsområdet ikke skal anses for bortfaldet (voksne samt evt.

Ansøgning om, at opholdstilladelse på asyl- og familiesammenføringsområdet ikke skal anses for bortfaldet (voksne samt evt. Ansøgningsskema Ansøgning om, at opholdstilladelse på asyl- og familiesammenføringsområdet ikke skal anses for bortfaldet (voksne samt evt. medfølgende børn) Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge

Læs mere

FO/FA3. Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer) Udl.nr./Person ID. Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel)

FO/FA3. Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer) Udl.nr./Person ID. Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel) Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel) Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer) Udl.nr./Person ID HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE I DETTE SKEMA FO/FA3_da_110814 Ansøgning

Læs mere

SG4 online Dato og underskrift

SG4 online Dato og underskrift SG4 online Dato og underskrift Dato Underskrift **Digitalt underskrevet** SBID Baggrund for ansøgning Opholdstilladelse på baggrund af ganske særlige grunde Familiesammenføringsområdet Asylområdet Opholdstilladelse

Læs mere

Ansøgning om bevis for dansk indfødsret/ ansøgning om bevarelse af dansk indfødsret

Ansøgning om bevis for dansk indfødsret/ ansøgning om bevarelse af dansk indfødsret Ansøgning om bevis for dansk indfødsret/ ansøgning om bevarelse af dansk indfødsret Ansøgningen indgives til Justitsministeriet (hvis De bor i Danmark) eller nærmeste danske repræsentation (hvis De bor

Læs mere

SG3. Ansøgningsskema. På nyidanmark.dk kan du læse mere om, hvornår det er muligt at indgive en ansøgning i Danmark.

SG3. Ansøgningsskema. På nyidanmark.dk kan du læse mere om, hvornår det er muligt at indgive en ansøgning i Danmark. Ansøgningsskema SG3_da_141014 Ansøgning om opholdstilladelse i Danmark på baggrund af tidligere dansk statsborgerskab, dansk afstamning eller tilhørsforhold til det danske mindretal i Sydslesvig Hvad kan

Læs mere

Ansøgning om godkendelse som adoptant

Ansøgning om godkendelse som adoptant Dato for modtagelse hos Rigsombudsmanden (stempel): Ansøgning om godkendelse som adoptant Mandens fulde navn: Kvindens fulde navn: P-tal: Statsborgerskab: Adresse: P-tal: Statsborgerskab: Adresse: Kommune:

Læs mere

Spørgsmålet om anvendelse af forvaltningsloven

Spørgsmålet om anvendelse af forvaltningsloven Spørgsmålet om anvendelse af forvaltningsloven Det bemærkes indledningsvis, at Statsforvaltningen er enig med Kommune i, at din anmodning om aktindsigt skal behandles efter offentlighedslovens bestemmelser

Læs mere

Lov om ændring af udlændingeloven og forskellige andre love

Lov om ændring af udlændingeloven og forskellige andre love Lov om ændring af udlændingeloven og forskellige andre love (Indførelse af selvbetjeningsmodel, ny og forenklet udformning af forsørgelseskravet i familiesammenføringssager og reform af studieområdet)

Læs mere

Ansøgningsskema BF3_da_ Ansøgning om, at opholdstilladelse ikke skal anses for bortfaldet (børn, som ikke ansøger samtidig med voksne)

Ansøgningsskema BF3_da_ Ansøgning om, at opholdstilladelse ikke skal anses for bortfaldet (børn, som ikke ansøger samtidig med voksne) Ansøgningsskema BF3_da_310516 Ansøgning om, at opholdstilladelse ikke skal anses for bortfaldet (børn, som ikke ansøger samtidig med voksne) Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema bruges til at søge

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om dansk indfødsret 1) som senest ændret ved lov nr. 366 af 6. juni 2002

Bekendtgørelse af lov om dansk indfødsret 1) som senest ændret ved lov nr. 366 af 6. juni 2002 Nr. 28 15. januar 1999 Bekendtgørelse af lov om dansk indfødsret 1) som senest ændret ved lov nr. 366 af 6. juni 2002 Herved bekendtgøres lov om dansk indfødsret, jf. lovbekendtgørelse nr. 757 af 14. september

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om adoption

Udkast til Bekendtgørelse om adoption Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Familieret J.nr. 2014-5752 npwi 7. oktober 2014 Udkast til Bekendtgørelse om adoption I medfør af 4 a, stk. 2, 8, stk. 1 og 5, 25, 25

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om dansk indfødsret 1), som ændret ved lov nr. 311 af 5. maj 2004.

Bekendtgørelse af lov om dansk indfødsret 1), som ændret ved lov nr. 311 af 5. maj 2004. Nr. 113 20. februar 2003 Bekendtgørelse af lov om dansk indfødsret 1), som ændret ved lov nr. 311 af 5. maj 2004. Herved bekendtgøres lov om dansk indfødsret, jf. lovbekendtgørelse nr. 28 af 15. januar

Læs mere

Visum til herboende konventionsflygtnings forlovede med henblik på ægteskabs indgåelse

Visum til herboende konventionsflygtnings forlovede med henblik på ægteskabs indgåelse Visum til herboende konventionsflygtnings forlovede med henblik på ægteskabs indgåelse I anledning af nægtelse af visum til herboende konventionsflygtnings forlovede udtalt, at konventionsflygtninge her

Læs mere

UDKAST. Loven træder i kraft den 15. juni 2012. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland. Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 148 Offentligt

UDKAST. Loven træder i kraft den 15. juni 2012. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland. Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 148 Offentligt Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 148 Offentligt UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om medlemskab af folkekirken, kirkelig betjening og sognebåndsløsning (Præsters ret til at undlade at vie

Læs mere

GL/FA9_da_191015 Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til familiemedlemmer til udlænding, som arbejder i Grønland

GL/FA9_da_191015 Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til familiemedlemmer til udlænding, som arbejder i Grønland Ansøgningsskema GL/FA9_da_191015 Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til familiemedlemmer til udlænding, som arbejder i Grønland Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til

Læs mere

Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold

Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold 10-5. Forvaltningsret 115.1. Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold En mand fik visum til Danmark og rejste ind i landet. I forbindelse med visumsagen stillede hans herboende

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3)

Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3) Ansøgningsskema Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3) Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til at søge om tilladelse til at bo

Læs mere

Skolers pligt til at give en orientering om barnets forhold til en forælder, der ikke har del i forældremyndigheden

Skolers pligt til at give en orientering om barnets forhold til en forælder, der ikke har del i forældremyndigheden Skolers pligt til at give en orientering om barnets forhold til en forælder, der ikke har del i forældremyndigheden Udgivet af: Social-, Børne- og Integrationsministeriet Januar 2014 KOLOFON Af Social-,

Læs mere

Ansøgning om, at opholdstilladelse ikke skal anses for bortfaldet

Ansøgning om, at opholdstilladelse ikke skal anses for bortfaldet Ansøgningspakke GL/BF2_da_140814 Ansøgning om, at opholdstilladelse ikke skal anses for bortfaldet Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at søge om, at din opholdstilladelse ikke

Læs mere

BF2_da_011115 Ansøgning om, at opholdstilladelse ikke skal anses for bortfaldet (voksne samt evt. medfølgende børn)

BF2_da_011115 Ansøgning om, at opholdstilladelse ikke skal anses for bortfaldet (voksne samt evt. medfølgende børn) Ansøgningsskema BF2_da_011115 Ansøgning om, at opholdstilladelse ikke skal anses for bortfaldet (voksne samt evt. medfølgende børn) Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at ansøge

Læs mere

Bekendtgørelse af børneloven

Bekendtgørelse af børneloven LBK nr 18 af 10/01/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 1. januar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social-, Børne- og Integrationsmin., j.nr. 2014-154 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Med barnet i centrum. Faderskab

Med barnet i centrum. Faderskab Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning Faderskab Denne pjece er udarbejdet af Statsforvaltningen

Læs mere

Lovbekendtgørelse 2012-11-12 nr. 1052 om ægteskabs indgåelse og opløsning, som ændret ved lov nr. 622 af 2013-06-12 og lov nr.

Lovbekendtgørelse 2012-11-12 nr. 1052 om ægteskabs indgåelse og opløsning, som ændret ved lov nr. 622 af 2013-06-12 og lov nr. Ægteskabsloven Lovbekendtgørelse 2012-11-12 nr. 1052 om ægteskabs indgåelse og opløsning, som ændret ved lov nr. 622 af 2013-06-12 og lov nr. 647 af 2013-06-12 Kap. 1. Lovens anvendelsesområde samt ægteskabsbetingelser

Læs mere

Bekendtgørelse af forældreansvarsloven

Bekendtgørelse af forældreansvarsloven LBK nr 1073 af 20/11/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 10. januar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Integrationsmin., j. nr. 2012-7816 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Ansøgning om tidsbegrænset humanitær opholdstilladelse i Danmark

Ansøgning om tidsbegrænset humanitær opholdstilladelse i Danmark Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer) Udl.nr. Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (stempel og navn) HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE I DETTE SKEMA Ansøgning om tidsbegrænset humanitær

Læs mere

Udskrevet d. 23/11/2015 kl. 11.37 Person: ()

Udskrevet d. 23/11/2015 kl. 11.37 Person: () Udskrevet d. 23/11/2015 kl. 11.37 Person: () Registerindsigt Forklaring til Registerindsigt findes nederst på siden. Du kan klikke på Dette er afslutningen på Registerindsigt Udskrevet d. 23/11/2015 kl.

Læs mere

Som hovedregel fortabes bosnisk-hercegovinsk statsborgerskab således samtidig med den frivillige erhvervelse af et andet statsborgerskab.

Som hovedregel fortabes bosnisk-hercegovinsk statsborgerskab således samtidig med den frivillige erhvervelse af et andet statsborgerskab. Indfødsretsudvalget IFU alm. del - Bilag 71 Offentligt Oversigt over løsning fra det statsborgerretlige tilhørsforhold til de tidligere jugoslaviske republikker ved ansøgning om dansk statsborgerskab (februar

Læs mere

BF3b. Det er vigtigt, at barnet ansøger så hurtigt som muligt, dvs. lige så snart, han/hun er i stand til at vende tilbage til Danmark.

BF3b. Det er vigtigt, at barnet ansøger så hurtigt som muligt, dvs. lige så snart, han/hun er i stand til at vende tilbage til Danmark. Spørgeskema BF3b_da_141014 Spørgeskema til forælder/slægtning i Danmark til brug for behandling af ansøgning om, at et barns opholdstilladelse ikke skal anses for bortfaldet Hvad kan dette skema bruges

Læs mere

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse på baggrund af asyl ansøger er over 18 år. Sådan gør du

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse på baggrund af asyl ansøger er over 18 år. Sådan gør du Ansøgningsskema AS1_da_170615 Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse på baggrund af asyl ansøger er over 18 år Hvad kan du bruge dette skema til? Du kan bruge dette skema til at søge

Læs mere

A d v o k a t r å d e t

A d v o k a t r å d e t A d v o k a t r å d e t Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Holmens Kanal 22 1060 København K familieret@sm.dk + npwi@sm.dk KRONPRINSESSEGADE 28 1306 KØBENHAVN K TLF. 33

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 10. oktober 2014. Bekendtgørelse af børneloven. 7. oktober 2014. Nr. 1097.

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 10. oktober 2014. Bekendtgørelse af børneloven. 7. oktober 2014. Nr. 1097. Lovtidende A 2014 Udgivet den 10. oktober 2014 7. oktober 2014. Nr. 1097. Bekendtgørelse af børneloven Herved bekendtgøres børneloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 18 af 10. januar 2014, med de ændringer,

Læs mere

Bekendtgørelse om statsforvaltningens behandling af sager om faderskab og medmoderskab

Bekendtgørelse om statsforvaltningens behandling af sager om faderskab og medmoderskab Social-, Børne- og Integrationsministeriet Familieret J.nr. 2013-4392 bgn 29. oktober 2013 Udkast til Bekendtgørelse om statsforvaltningens behandling af sager om faderskab og medmoderskab I medfør af

Læs mere

Opholdstilladelse til gæstearbejders barn

Opholdstilladelse til gæstearbejders barn Opholdstilladelse til gæstearbejders barn Anmodet justitsministeriet om at tage en sag om opholdstilladelse til et barn af en herboende pakistansk gæstearbejder op til fornyet overvejelse, selv om barnets

Læs mere

FO/SG1. Ansøgningspakke. Ansøgning om familiesammenføring med øvrige familiemedlemmer

FO/SG1. Ansøgningspakke. Ansøgning om familiesammenføring med øvrige familiemedlemmer Ansøgningspakke FO/SG1_da_130616 Ansøgning om familiesammenføring med øvrige familiemedlemmer Du kan bruge denne ansøgningspakke, hvis du er forælder over 60 år til et barn med dansk indfødsret eller statsborgerskab

Læs mere

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion 2-x. Forvaltningsret 1113.1 114.3 115.1 123.1. Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion En friskole glemte at søge Økonomistyrelsen om fleksjobrefusion inden ansøgningsfristen udløb.

Læs mere

Med barnet i centrum. Faderskab

Med barnet i centrum. Faderskab Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning Faderskab Denne pjece er udafbejdet af Statsforvaltningen

Læs mere

ENLIG ELLER SAMLEVENDE?

ENLIG ELLER SAMLEVENDE? ENLIG ELLER SAMLEVENDE? Vejledning til enlige forsørgere, der modtager børnetilskud eller økonomisk fripladstilskud HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE ENLIG SOM MOD- TAGER AF BØRNETILSKUD ELLER ØKONOMISK FRIPLADSTILSKUD?

Læs mere

Meddelelse om behandling af ansøgninger om optagelse af herboende EU-borgere på valglisten til Europa-Parlamentsvalget søndag den 25.

Meddelelse om behandling af ansøgninger om optagelse af herboende EU-borgere på valglisten til Europa-Parlamentsvalget søndag den 25. Til alle kommunalbestyrelser 8 bilag Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Telefon 72 28 24 00 Fax 72 28 24 01 valg@oim.dk valg.oim.dk Sagsnr. 2014-13150 Doknr. 205243 Dato 25-02-2014 Meddelelse om behandling

Læs mere

VEJLEDNING OM ANSØGNING OM VIELSESBE- MYNDIGELSE OG INDHENTELSE AF BØRNEATTEST

VEJLEDNING OM ANSØGNING OM VIELSESBE- MYNDIGELSE OG INDHENTELSE AF BØRNEATTEST VEJLEDNING OM ANSØGNING OM VIELSESBE- MYNDIGELSE OG INDHENTELSE AF BØRNEATTEST Indhold ANSØGNING OM VIELSESBEMYNDIGELSE... 2 Ægteskabsloven... 2 LOV OM ÆGTESKABS INDGÅELSE OG OPLØSNING... 2 En vielse med

Læs mere

(Omsorgs- og ansvarserklæring, ansøgning om navngivning og navneændring samt anmodning om begravelse

(Omsorgs- og ansvarserklæring, ansøgning om navngivning og navneændring samt anmodning om begravelse Brugervejledning til PersonSAG til håndbog Brugervejledning til PersonSAG (Omsorgs- og ansvarserklæring, ansøgning om navngivning og navneændring samt anmodning om begravelse og ligbrænding) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ansøgning om godkendelse som adoptant

Ansøgning om godkendelse som adoptant Dato for modtagelse hos Rigsombudsmanden (stempel): Ansøgning om godkendelse som adoptant Mandens fulde navn: Kvindens fulde navn: P-tal: Indfødsret: Adresse: P-tal: Indfødsret: Adresse: Kommune: Telefon

Læs mere

Notat om praksis for meddelelse af opholdstilladelse efter udlændingelovens 9 c, stk. 1, (ganske særlige grunde).

Notat om praksis for meddelelse af opholdstilladelse efter udlændingelovens 9 c, stk. 1, (ganske særlige grunde). NOTAT Dato: 23. juni 2008 Kontor: Erhvervs- og Familiesammenføringskontoret J.nr.: 2007/4150-152 Sagsbeh.: RSK/NHL Notat om praksis for meddelelse af opholdstilladelse efter udlændingelovens 9 c, stk.

Læs mere

Eksempel: Parret har ikke fælles bopæl, og de er derfor ikke samlevende. Kommunen skal træffe afgørelse allerede på dette grundlag.

Eksempel: Parret har ikke fælles bopæl, og de er derfor ikke samlevende. Kommunen skal træffe afgørelse allerede på dette grundlag. Til kommuner m.fl. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Njalsgade 72A DK-2300 København S www.star.dk T +45 7214 2000 E star@star.dk Orientering om reglerne om samlivsvurdering mv. i forbindelse

Læs mere