Gruppeulykkesforsikring. Forsikringsbetingelser nr Police nr For medlemmer af Politiforbundet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gruppeulykkesforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 17-05. Police nr. 790.002 For medlemmer af Politiforbundet"

Transkript

1 Gruppeulykkesforsikring Forsikringsbetingelser nr Police nr For medlemmer af Politiforbundet

2 Forsikringsbetingelser for Gruppeulykkesforsikring Indholdsfortegnelse Gruppeulykkesforsikring Forsikringen dækker Forsikringen dækker ikke Geografisk dækningsområde Flyverisiko Erstatning efter terrorhandling Erstatning ved dødsfald Erstatning ved mén Méngrad Tillægserstatning ved mén Tandskader Læge-, sygehus- og befordringsudgift Udvidet dækning for medlemmer...6 Børnedækningen Børnedækningen...6 Øvrige oplysninger Anmeldelse af skade Dækningens ophør...7 Praktiske oplysninger...7 2/8 Popermo Gruppeulykkesforsikring Forsikringsbetingelser nr

3 Gruppeulykkesforsikring i tilslutning til lov om forsikringsaftaler 1 Forsikringen dækker 1.1 Følger af ulykkestilfælde Ved ulykkestilfælde forstås en pludselig hændelse, der forårsager personskade Ulykkestilfælde, der skyldes besvimelse eller ildebefindende Drukning, kulilteforgiftning og legemsbeskadigelse som følge af forfrysning, hedeslag eller solstik betragtes som ulykkestilfælde Selvmord betragtes som ulykkestilfælde, når det sker et år efter tilmelding til forsikringen, og der efterlades ægtefælle/ registreret partner eller umyndige børn. 1.2 Følgende sygdomme dækkes som ulykkestilfælde: Børnelammelse (Poliomyelitis anterior acuta) Smitsom meningitis forårsaget af meningokokker Dissemineret sclerose Det er en betingelse for erstatning efter punkt 1.2.1, og 1.2.3, at sygdommen første gang er blevet symptomgivende i forsikringstiden, dog tidligst 6 uger efter det tidspunkt den sygdomsramte blev omfattet af forsikringen. 2 Forsikringen dækker ikke 2.1 Psykiske følger af ulykkestilfælde. 2.2 Enhver sygdom, herunder: Sygdom, der opstår på grund af smitte med vira, bakterier og andre mikroorganismer eller lignende Forgiftning fra mad, drikke og medicin. 2.3 Ulykkestilfælde, der skyldes sygdom. 2.4 Enhver udløsning af latente sygdomsanlæg, selvom udløsningen skyldes et ulykkestilfælde. 2.5 Forværring af følgerne af et ulykkestilfælde, der skyldes en tilstedeværende eller tilfældig tilstødende sygdom. 2.6 Følger af lægelig behandling, som ikke er nødvendiggjort af et ulykkestilfælde, der er dækket af forsikringen. 2.7 Ulykkestilfælde, der er fremkaldt af den tilskadekomne ved forsæt eller grov uagtsomhed, ved deltagelse i slagsmål eller under påvirkning af narkotika eller lignende stoffer. Er ulykkestilfældet fremkaldt af en anden sikret under de nævnte omstændigheder, mister denne sin ret til erstatning, og en eventuel dødsfaldserstatning udbetales kun, såfremt der efterlades ægtefælle/registreret partner eller børn under 25 år. Erstatningen udbetales til disse i nævnte rækkefølge eller til den, der ved særlig meddelelse til Popermo er indsat som begunstiget. Disse bestemmelser finder anvendelse uanset forsikredes eller sikredes sindstilstand ved fremkaldelsen af skadetilfældet. 2.8 Ulykkestilfælde, der skyldes udløsning af atomenergi, krig, oprør, borgerlige uroligheder eller jordskælv i Danmark. Uanset ovennævnte dækker forsikringen ulykkestilfælde som følge af krig uden stormagtsdeltagelse, oprør eller borgerlige uroligheder, der indtræffer i det land, hvor den forsikrede opholder sig på ferierejse uden for Danmark i indtil 1 måned fra konfliktens udbrud. Det er en forudsætning: at der ikke foretages ferierejse til et land, der befinder sig i en af de nævnte situationer. at forsikrede ikke selv deltager i handlingerne. at ulykkestilfældet ikke skyldes udløsning af atomenergi. 2.9 Ulykkestilfælde, der sker under ekspeditioner og opdagelsesrejser Ulykkestilfælde, der sker under deltagelse og træning i: Professionel sport Boksning, karate og anden lignende farlig sport, bjergbestigning, faldskærmsudspring, drageflyvning samt dyk ning med anvendelse af særligt dykker- og frømandsudstyr Motorløb af enhver art, herfra dog undtaget de i Danmark lovligt afholdte nationale orienterings-, pålideligheds- og økonomiløb samt rallies uden for bane eller andet til formålet afspærret område. 3/8 Popermo Gruppeulykkesforsikring Forsikringsbetingelser nr

4 3 Geografisk dækningsområde Forsikringen dækker i: 3.1 Danmark, det øvrige Norden og Grønland. 3.2 Den øvrige del af verden Hvis medlemmet har bopæl der Under rejse og midlertidigt ophold af indtil 12 måneders varighed. 4 Flyverisiko 4.1 Forsikringen giver ret til erstatning ved ulykkestilfælde, der rammer den forsikrede under flyvning med nationalitetsbetegnede fly, med undtagelse af jagerfly. 4.2 For piloter og besætningsmedlemmer i erhvervs- og militærfly (med undtagelse af privatfly og fly, der anvendes til forretningsrejser for en virksomhed) begrænses den højeste erstatning til kr. ved død, kr. ved mén, inkl. eventuel tillægserstatning til ménerstatningen. Selv om den for - sikrede er omfattet af flere (eventuelt også i andre selskaber tegnede) frivillige ulykkesforsikringer, er den samlede erstatning under disse forsikringer begrænset til ovennævnte beløb, der fordeles forholdsmæssigt på de enkelte forsikringer. 5 Erstatning efter terrorhandling 5.1 Erstatningerne for en skadebegivenhed som følge af terrorisme kan for samtlige forsikrede ikke overstige 100 mio. kr. Overstiger alle forsikredes erstatninger beløbet, sker en forholdsmæssig afkortning af de enkelte forsikredes erstatninger. 5.2 Ved terrorisme forstås personskade forvoldt forsætligt af en eller flere personer, der handler for eller i forbindelse med en organisation, hvis virksomhed har til formål at tilføje et lands politiske, økonomiske elle samfundsmæssige strukturer alvorlig skade. 6 Erstatning ved dødsfald 6.1 Når et ulykkestilfælde er direkte årsag til den forsikredes død inden for et år efter ulykkestilfældet, udbetales den forsikringssum, der er fastsat for dødsfaldet Er der udbetalt ménerstatning som følge af ulykkestilfælde, betales differencen mellem dødsfaldserstatningen og den erstatning, der allerede er betalt Med mindre andet skriftligt er meddelt Popermo, udbetales forsikringssummen til den forsikredes ægtefælle/registreret partner, eller hvis sådan ikke efterlades, til den forsikredes børn, eller til den forsikredes arvinger, hvis der ikke er børn. 7 Erstatning ved mén 7.1 Dersom erstatning ikke kommer til udbetaling i henhold til punkt 6, og har ulykkestilfældet medført en méngrad på mindst 5 %, har forsikrede ret til ménerstatning, der fastsættes, så snart ulykkestilfældets endelige følger kan bestemmes, dog senest 3 år efter ulykkestilfældet er sket. 7.2 Méngraden fastsættes efter den tilskadekomnes medicinske méngrad uden hensyntagen til forsikredes specielle erhverv og på grundlag af Arbejdsskadestyrelsens méntabel, der i uddrag er gengivet i punkt Ménerstatningen udgør den til méngraden svarende procent af forsikringssummen på ulykkestidspunktet. 7.4 Méngraden for tab af flere legemsdele kan ikke sammenlagt overstige 100 %. 7.5 Et mén, der er til stede før ulykkestilfældet, berettiger ikke til erstatning. Et bestående mén kan ikke medføre, at erstatningen ansættes højere, end hvis et sådant mén ikke havde været til stede. 4/8 Popermo Gruppeulykkesforsikring Forsikringsbetingelser nr

5 7.6 Erstatning for mén som følge af de sygdomme, der er nævnt i punkt 1.2, beregnes på samme måde som erstatning for ulykkestilfælde. Det er en betingelse for erstatning, at den sygdomsramte ikke afgår ved døden inden for et år efter sygdommens lægelige diagnosticering og anmeldelse til Popermo. Erstatningen ydes på grundlag af forsikringssummen på det tidspunkt, sygdommen første gang blev symptomgivende. Den 3 års regel, der er nævnt i punkt 7.1, gælder ikke for sygdomsmén. Erstatningen herfor udbetales i takt med méngradens fastsættelse. 8 Méngrad 8.1 Uddrag af Arbejdsskadestyrelsens méntabel. Ved følgende skader fastsættes méngraden således: Tab af begge øjne eller synet på begge øjne 100 % Tab af øje 25 % Tab af synet på et øje 20 % Tab af hørelsen på begge ører 75 % Tab af hørelsen på et øre 10 % Tab af hele benet 65 % Tab af benet ved knæleddet 50 % Tab af fod med god protesefunktion 30 % Tab af alle tæer på en fod 10 % Tab af storetå og mellemfodsben 8 % Tab af storetå 5 % Tab af 3. finger 10 % Tab af 4. finger 8 % Tab af 5. finger 8 % Højre Venstre Tab af hele armen 70 % 65 % Tab af hånden 60 % 55 % Tab af tommel- og mellemhåndsben 30 % 25 % Tab af tommelfinger 25 % 20 % Tab af 2. finger 10 % 10 % 8.2 Såfremt forsikrede er venstrehåndet, betragtes venstre hånd og arm som højre. 8.3 Ved skader, hvor méngraden ikke kan fastsættes efter Arbejds skadestyrelsens méntabel, fastsættes méngraden i forhold til for ringelsen af evnen til at udføre almindeligt arbejde, og uden at der tages hensyn til forsikredes specielle erhverv. 8.4 Méngraden skal, hvis en af parterne forlanger det, fastsættes af Arbejdsskadestyrelsen, denne afgørelse er bindende for begge parter. 9 Tillægserstatning ved mén 9.1 Medfører ulykkestilfældet en méngrad på 30 % eller derover, ydes erstatningen med et tillæg på 100 %. 9.2 Der ydes ikke tillægserstatning ved mén som følge af de sygdomme, der er nævnt i punkt Tandskader 10.1 Har forsikrede ikke ret til godtgørelse af udgifterne fra anden side, dækkes rimelige og nødvendige udgifter til tandbehandling som direkte følge af et ulykkestilfælde, som defineret i punkt Tandskade som følge af spisning eller tygning er ikke ulykkestilfælde Inden behandlingen begyndes - bortset fra akut nødbehandling - skal behandling og pris godkendes af Popermo Hvis en beskadiget tand er et led i en bro, nabotænder mangler, eller en beskadiget tand i forvejen var svækket, kan det ikke medføre større erstatning end svarende til den nødvendige behandling af en sund tand Dækningen omfatter også proteser, der beskadiges i de naturlige tænders sted, når ulykkestilfældet har medført legemsbeskadigelse, dokumenteret ved lægeattest. 5/8 Popermo Gruppeulykkesforsikring Forsikringsbetingelser nr

6 11 Læge-, sygehus- og befordringsudgift 11.1 Har forsikrede ikke ret til godtgørelse af udgifterne fra anden side, dækkes de udgifter, forsikrede har betalt til: Lægebehandling (herunder plastiske operationer) og sygehusophold som følge af ulykkestilfælde Lægeordineret behandling hos fysioterapeut eller kiropraktor som følge af ulykkestilfælde Nødvendige befordringsudgifter fra ulykkesstedet Når méngraden er fastsat, betales ikke yderligere godtgørelse efter punkt og punkt Den samlede godtgørelse af de nævnte udgifter er begrænset til et beløb, der svarer til 2 % af forsikringssummen ved mén. 12 Udvidet dækning for medlemmer 12.1 Uanset det i punkt 8.1 anførte fastsættes méngraden ved nedennævnte konkrete mén således: Tab af synet på et øje 45 % Tab af øje 50 % Tab af hørelsen på et øre 30 % Tab af hele armen 80 % Tab af hånden 80 % Tab af tommelfinger og mellemhåndsben 55 % Tab af tommelfinger 50 % Tab af tommelfingers yderste led 35 % 12.2 Ved tab af de nævnte legemsdele (amputation) og sanser forstås et fuldstændigt tab Den udvidede dækning omfatter kun de i punkt 12.1 udtrykkeligt nævnte mén. For alle andre mén fastsættes méngraden efter Arbejdsskadestyrelsens méntabel, jf. punkt Uanset det i punkt anførte dækker forsikringen ulykkestilfælde, der indtræffer under dykning med anvendelse af særligt dykker- og frømandsudstyr Uanset det i punkt anførte dækker forsikringen ulykkestilfælde, der indtræffer under boksetræning, men ikke under kampe. Undtaget fra dækning er dog tandbehandlingsudgifter, jf. punkt 10 og behandlingsudgifter mv., jf. punkt Uanset det i punkt 2.7 og punkt 2.8 anførte dækker forsikringen ulykkestilfælde, der i tjenesten ved politiet indtræffer ved deltagelse i slagsmål og under borgerlige uroligheder Uanset det i punkt 2.1 anførte dækker forsikringen dog psykiske følger af et ulykkestilfælde, hvis ulykkestilfældet er indtruffet i arbejdstiden, og hvis såvel ulykkestilfældet som de psykiske følger er blevet anerkendt som dækningsberettigede under arbejdsskadesikringsloven. Børnedækningen 13 Børnedækningen 13.1 Forsikringen omfatter de af forsikredes børn og adoptivbørn under 18 år, der er hjemmeboende eller - under uddannelse - har ophold andetsteds, og som de forsikrede eller en af disse har forældremyndigheden eller en del af forældremyndigheden over. Børn fyldt 18 år, men under 21 år, er omfattet, hvis de er hjemmeboende eller - under uddannelse - har ophold andetsteds, såfremt en af de forsikrede havde forældremyndigheden umiddelbart før 18 års dagen. Børn er også hjemmeboende, såfremt de har bopæl hos den anden indehaver af en fælles forældremyndighed efter myndighedslovens 9 og Børn, som lider af fysisk eller psykisk handicap eller sygdom, er kun omfattet af forsikringen efter særlig aftale Forsikringen dækker ikke ulykkestilfælde, der opstår ved den forsikredes arbejde eller beskæftigelse eller ved de forhold, hvorunder det foregår, såfremt ulykkestilfældet er omfattet af den til enhver tid gældende lov om arbejdsskadesikring eller anden lov, der sidestilles hermed. 6/8 Popermo Gruppeulykkesforsikring Forsikringsbetingelser nr

7 13.4 Erstatning ved mén og erstatning ved dødsfald, jf. punkt 6.2. tilkommer barnet. Udbetalt erstatning forvaltes efter reglerne i værgemåls loven. Er barnet ikke myndigt, indsættes erstatningsbeløbet, hvis størrelse skal godkendes af Statsforvaltningerne, i en af de forvaltningsafdelinger, som et ministerium har godkendt. Øvrige oplysninger 14 Anmeldelse af skade 14.1 Skade skal omgående anmeldes til Popermo. Har et ulykkestilfælde medført døden, skal Popermo have særlig meddelelse inden 48 timer, med mindre dødsfaldet allerede er meddelt Popermo ved anmeldelsen af ulykkestilfældet Tilskadekomne skal være under stadig behandling af læge og følge dennes forskrifter. Popermo kan indhente oplysninger hos de læger, hospitaler o.l., der behandler tilskadekomne. Popermo kan forlange, at tilskadekomne undersøges af en læge, som Popermo vælger i samråd med tilskadekomne Ved dødsfald har Popermo ret til at kræve obduktion Popermo betaler de lægeattester, der forlanges i forbindelse hermed. 15 Dækningens ophør 15.1 Dækningen for medlem, ægtefælle/registreret partner/ samlever og børn ophører d. 1. i måneden efter medlemmets pen sionering eller udtrædelse af Politi forbundet Dækningen for ægtefælle/registreret partner ophører ved skilsmisse Dækningen for samlever ophører ved samlivets (bofællesskabets) ophør Børnedækningen ophører ved udgangen af det kalenderår, hvor barnet fylder 21 år. Praktiske oplysninger Alle henvendelser vedrørende præmiebetalingen rettes til Politiforbundet. Tilmelding og afmelding sker ved henvendelse til Politiforbundet. Husk afmelding af børnedækningen, når yngste barn er fyldt 21 år - se punkt Afmelding kan kun ske til den 1. i en måned. Anmeldelse af ulykkestilfælde og alle henvendelser vedrørende skade skal ske til Popermo. Anmodning om indsættelse af anden begunstiget end den (de), der er nævnt i punkt 6.2 og punkt 13.4, sendes til Popermo. Vær især opmærksom herpå ved indgåelse eller ophævelse af samlivsforhold (papirløst ægteskab). Fortsættelsesforsikring Ved alderspensionering eller overgang til efterløn kan Pensionistulykkesforsikring tegnes i Popermo. Under orlov kan forsikringsdækningen fortsættes ved henvendelse til Popermo. Forsikringssummer, præmie m.v. aftales særskilt med Popermo. Adresser: Politiforbundet H. C. Andersens Boulevard København V Tlf Popermo Forsikring GS C. F. Tietgens Boulevard Odense SØ Tlf /8 Popermo Gruppeulykkesforsikring Forsikringsbetingelser nr

8 Gældende fra 1. januar 2013 Popermo Forsikring GS C.F. Tietgens Boulevard Odense SØ Telefon popermo.dk CVR

Gruppeulykkesforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 17-05. Police nr. 790.002 Politiforbundet

Gruppeulykkesforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 17-05. Police nr. 790.002 Politiforbundet Gruppeulykkesforsikring Forsikringsbetingelser nr. 17-05 Police nr. 790.002 Politiforbundet Forsikringsbetingelser for Gruppeulykkesforsikring Indholdsfortegnelse Gruppeulykkesforsikring...3 1 Forsikringen

Læs mere

Ulykkesforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 16-07

Ulykkesforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 16-07 Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser nr. 16-07 Forsikringsbetingelser for ULYKKESforsikring Indholdsfortegnelse Ulykkesforsikring...3 1 Forsikringen dækker...3 2 Forsikringen dækker ikke.........................................................................

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER for KOLLEKTIV GRUPPEULYKKESFORSIKRING AP SKADE

FORSIKRINGSBETINGELSER for KOLLEKTIV GRUPPEULYKKESFORSIKRING AP SKADE FORSIKRINGSBETINGELSER for KOLLEKTIV GRUPPEULYKKESFORSIKRING i AP SKADE Gruppeulykke5pct_A3_012008_2(2012) Indholdsfortegnelse 1 Forsikringen dækker 2 Invaliditet 3 Tillægserstatning ved invaliditet 4

Læs mere

Forsikringsbetingelser PRIVAT ULYKKESFORSIKRING

Forsikringsbetingelser PRIVAT ULYKKESFORSIKRING PRIVAT ULYKKESFORSIKRING Pkt. Tekst Side nr. A Fællesbetingelser 1 1. Hvad dækker forsikringen 1 2. Hvor dækker forsikringen 1 3. Undtaget risiko 1 4. Forsikringssummer 1 5. Præmiens betaling 2 6. Forsikringens

Læs mere

Ulykkesforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 10-301

Ulykkesforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 10-301 Forsikringsbetingelser Ulykkesforsikring Version 10-301 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

Ulykkesforsikring. Forsikrings betingelser Nr. 20-8. Gældende fra 1. januar 2008

Ulykkesforsikring. Forsikrings betingelser Nr. 20-8. Gældende fra 1. januar 2008 Ulykkesforsikring Forsikrings betingelser Nr. 20-8 Gældende fra 1. januar 2008 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Ulykkesforsikring I tilslutning til Forsikringsaftaleloven i Danmark

Forsikringsbetingelser for Ulykkesforsikring I tilslutning til Forsikringsaftaleloven i Danmark Forsikringsbetingelser for Ulykkesforsikring I tilslutning til Forsikringsaftaleloven i Danmark 1. Forsikringens omfang. Ulykkesforsikringen giver ret til erstatning ved ulykkestilfælde opstået i forsikringstiden,

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER ULYKKESFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER ULYKKESFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER ULYKKESFORSIKRING Hos os er du i trygge hænder ETU Forsikring A/S Hærvejen 8 6230 Rødekro www.etuforsikring.dk Forsikringsbetingelser nr.: 01-2010-ULYNY 1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen

Læs mere

Kollektiv Ulykkesforsikring

Kollektiv Ulykkesforsikring Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Group Plus, 83.305-00 (version 10.2012)_Mejeriliv SEKTION A - Generelle vilkår 1. Forsikringens omfang 2. Dækningsområde 3. Dækningsperiode 4. Krigs-

Læs mere

PRIVAT ULYKKESFORSIKRING

PRIVAT ULYKKESFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER Indholdsfortegnelse 1 Hvem er omfattet af forsikringen... 2 2 Hvad dækker forsikringen... 2 3 Hvad dækker forsikringen ikke... 2 4 Hvor og Hvornår dækker forsikringen... 3 5 Hvilken

Læs mere

Storstrøms Forsikring Storstrøms Forsikring Storstrøms. Forsikring Storstrøms Forsikring

Storstrøms Forsikring Storstrøms Forsikring Storstrøms. Forsikring Storstrøms Forsikring Forsikring Storstrøms Forsikring Forsikringsbetingelser Storstrøms Storstrøms Forsikring Forsikring Storstrøms Ulykkesforsikring Forsikring Storstrøms Forsikring Storstrøms Forsikring Nr. Storstrøms 6501-2011

Læs mere

Ulykkesforsikring. Forsikrings betingelser UF - 01 gældende fra december 2011

Ulykkesforsikring. Forsikrings betingelser UF - 01 gældende fra december 2011 Ulykkesforsikring Forsikrings betingelser UF - 01 gældende fra december 2011 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31

Læs mere

Ulykkesforsikring RSIKRING FORSIKRING FOR ORSIKRIN G. Betingelser FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING

Ulykkesforsikring RSIKRING FORSIKRING FOR ORSIKRIN G. Betingelser FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING ORSIKRIN G IKRINGFORS RSIKRING FOR Betingelser Ulykkesforsikring FORS IKRINGFORS IDA Forsikring IDAs forsikringsgruppe Forsikringsagentvirksomhed SBETINGELSER ULYKKES Forsikringsbetingelser nr. UL04 Aftalegrundlaget

Læs mere

Forsikringsvilkår. for. Ulykkesforsikring

Forsikringsvilkår. for. Ulykkesforsikring Forsikringsvilkår for Ulykkesforsikring Selandia Forsikring Assurance Agentur A/S - et selskab I Nordisk Forsikrings Agentur A/S Automatikvej 1 2860 Søborg Tlf. 33 33 74 90 Cvr.nr. 33386079 info@selandiaforsikring.dk

Læs mere

Kollektiv Ulykkesforsikring

Kollektiv Ulykkesforsikring Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Group Plus, 83.305-00 (version 10.2015) Au-pair SEKTION A - Generelle vilkår 1. Forsikringens omfang 2. Dækningsområde 3. Dækningsperiode 4. Krigs- og

Læs mere

Kollektiv Ulykkesforsikring FADL

Kollektiv Ulykkesforsikring FADL Kollektiv Ulykkesforsikring FADL ULC-C FADL 2013 1 Indholdsfortegnelse for Kollektiv Ulykkesforsikring. Faginvaliditetsdækning ved ulykkestilfælde samt særlige sygdomme (sygdomsinvaliditetsdækning) 4 1.

Læs mere

Et økonomisk plaster på såret, hvis uheldet er ude

Et økonomisk plaster på såret, hvis uheldet er ude Dansk El-Forbund Fritidsulykkesforsikring. Et økonomisk plaster på såret, hvis uheldet er ude 2012 Dansk El-Forbund Fritidsulykkesforsikring Dansk El-Forbund har indgået aftale med Alka om kollektiv ulykkesforsikring

Læs mere

Kollektiv Ulykkesforsikring

Kollektiv Ulykkesforsikring Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Group Plus, 83.305-00 (version 10.2012) - GNFF SEKTION A - Generelle vilkår 1. Forsikringens omfang 2. Dækningsområde 3. Dækningsperiode 4. Krigs- og

Læs mere

Kr. 37.50. pr. måned (i 2008) En ulykkesforsikring, der dækker dig 24 timer i døgnet, 7 dage om ugen

Kr. 37.50. pr. måned (i 2008) En ulykkesforsikring, der dækker dig 24 timer i døgnet, 7 dage om ugen HK heltidsulykke Kr. 37.50 pr. måned (i 2008) En ulykkesforsikring, der dækker dig 24 timer i døgnet, 7 dage om ugen Vigtigt for alle medlemmer LÆS HER! Den 1. januar 2007 er der sket ændringer i lovgivningen,

Læs mere

Forsikringsbetingelser for ULYKKESFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for ULYKKESFORSIKRING Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for ULYKKESFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 1 Hvad dækker forsikringen

Læs mere

Kollektiv Ulykkesforsikring

Kollektiv Ulykkesforsikring Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Group Plus, 83.305-00 (version 10.2012) SEKTION A - Generelle vilkår 1. Forsikringens omfang 2. Dækningsområde 3. Dækningsperiode 4. Krigs- og terrorrisiko

Læs mere

3F Gruppeulykkesforsikring inkl. hjemtransportforsikring

3F Gruppeulykkesforsikring inkl. hjemtransportforsikring 3F Gruppeulykkesforsikring inkl. hjemtransportforsikring Forsikringsbetingelser gældende fra 1. januar 2013 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet

Læs mere

Betingelser. for. Ulykkesforsikring

Betingelser. for. Ulykkesforsikring Betingelser for Administration: IDL Forsikring Assurance Agentur A/S Baldersbuen 17, DK-2640 Hedehusene Telefon +45 70 26 06 10 Telefax +45 70 26 16 86 E-mail: info@idlforsikring.dk www.idlforsikring.dk

Læs mere

Vilkår for. Ulykkesforsikring. Dækning fra 5% mén eller fra 8% mén

Vilkår for. Ulykkesforsikring. Dækning fra 5% mén eller fra 8% mén Vilkår for Ulykkesforsikring Dækning fra 5% mén eller fra 8% mén 10-3 August 2009 Fortrydelsesret Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har købt forsikringen. Hvis du fortryder købet,

Læs mere

Vilkår for Ulykkesforsikring (udvidet)

Vilkår for Ulykkesforsikring (udvidet) DF20103-2 December 2013 Vilkår for Ulykkesforsikring (udvidet) Dækning fra 5 % mén eller fra 8 % mén Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du

Læs mere

Vilkår for Ulykkesforsikring (standard)

Vilkår for Ulykkesforsikring (standard) Vilkår for Ulykkesforsikring (standard) Dækning fra 5 % mén eller fra 8 % mén 6631-2 Oktober 2010 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde,

Læs mere

FM Ulykkesforsikring. Forsikringsbetingelser for Ulykkesforsikring. Indholdsfortegnelse. Valgfrie tillægsdækninger... 7

FM Ulykkesforsikring. Forsikringsbetingelser for Ulykkesforsikring. Indholdsfortegnelse. Valgfrie tillægsdækninger... 7 Forsikringsbetingelser for Ulykkesforsikring Indholdsfortegnelse 1 Hvem er omfattet af forsikringen... 2 2 Hvad dækker forsikringen... 2 3 Hvad dækker forsikringen ikke... 2 4 Hvor og Hvornår dækker forsikringen...

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v.

FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v. Betingelser for Ulykkesforsikring FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v. Indholdsfortegnelse 1. Hvem er omfattet af forsikringen 2. Hvor dækker forsikringen 3. Dækningsområde

Læs mere

Ulykkesforsikring. Dødsfaldsdækning ved ulykkestilfælde i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. Hvad omfatter dødsfaldsdækningen ikke?

Ulykkesforsikring. Dødsfaldsdækning ved ulykkestilfælde i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. Hvad omfatter dødsfaldsdækningen ikke? Dødsfaldsdækning ved ulykkestilfælde i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler 1. For dødsfaldsdækningen gælder nedenstående betingelser, samt de i denne police anførte Fællesbetingelser for

Læs mere

GRUPPELIVSFORSIKRING MED TILKNYTTET GRUPPEULYKKESFORSIKRING. Kundeforhold. Forsikringsbetingelser

GRUPPELIVSFORSIKRING MED TILKNYTTET GRUPPEULYKKESFORSIKRING. Kundeforhold. Forsikringsbetingelser GRUPPELIVSFORSIKRING MED TILKNYTTET GRUPPEULYKKESFORSIKRING Kundeforhold Forsikringsbetingelser og forsikrede. Oplysningerne vedrører bl.a. forsikredes CPR-nr., og oplysninger om forsikredes helbred ved

Læs mere