Analyse af vindmølleindustriens kompetencebehov på faglært niveau

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Analyse af vindmølleindustriens kompetencebehov på faglært niveau"

Transkript

1 Analyse af vindmølleindustriens kompetencebehov på faglært niveau Projekt udarbejdet under Undervisningsministeriets centrale analyse- og prognosevirksomhed med projekttitlen Analyse af udviklingen i jobtyper hos virksomheder, som fremstiller energiteknologi og udstyr set i relation til de eksisterende industrielle EUD-uddannelser Udarbejdet af Industriens Uddannelser i samarbejde med konsulentvirksomheden Kubix Februar 2009

2 Forord Denne rapport er resultatet af en undersøgelse gennemført under Undervisningsministeriets centrale analyse- og prognosevirksomhed. Projektet er gennemført af Industriens Uddannelser i samarbejde med konsulentfirmaet Kubix. Fokus i projektet har været at afdække, hvilke opgaver faglærte medarbejdere i vindmølleindustrien udfører og hvilken kompetencer varetagelsen af disse opgaver kræver - nu og i fremtiden. Projektets undersøgelser har omfattet både kvalitative og kvantitative studier. Vi vil gerne takke de mange personer som ved at lade os besøge deres virksomhed, svare på spørgeskemaer og deltage i interviews har gjort projektet muligt. Samtidig vil vi takke de tekniske skoler, som har givet input til projektets undersøgelser. Rapporten er udarbejdet af en projektgruppe bestående af Christina Stougaard Hansen og Solvej Sigaard Knoth fra Industriens Uddannelser samt Pernille Bottrup fra Kubix.

3 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. SUMMARY PROJEKTETS FORMÅL OG METODE FORMÅL MED PROJEKTET PROJEKTETS DESIGN OG METODEVALG Projektdesign Udvikling af metodekoncept Organisering, kvalitetssikring og samarbejde LÆSEVEJLEDNING TIL RAPPORTEN BRANCHEPROFIL FOR VINDMØLLEINDUSTRIEN OVERORDNET BESKRIVELSE AF VINDMØLLEINDUSTRIEN ANTAL VIRKSOMHEDER I VINDMØLLEINDUSTRIEN MED PRODUKTION ELLER TEKNISKE SERVICEFUNKTIONER I DANMARK FAGLÆRTE I VINDMØLLEINDUSTRIEN HVOR ER DE OG HVILKE UDVIKLINGSTENDENSER ER DER FOR DERES JOBOMRÅDER? Fremstilling af styresystemer til nacellen Vingeproduktion Fremstilling af nacelle-komponenter Fremstilling af tårne og dele heraf For- og slutmontage af naceller og nav Opsætning og service/vedligehold af vindmøller Produktionsmedarbejdernes og montørernes deltagelse i processtyrende og produktionsforberedende aktiviteter Andre jobtyper Delkonklusion: faglært arbejdskraft og udviklingstendenser i vindmølleindustrien UDDANNELSE AF PRODUKTIONSMEDARBEJDERE OG SERVICEMONTØRER I VINDMØLLEINDUSTRIEN Vindmølleindustriens uddannelsesmønster: stor brug af sidemandsoplæring og interne kurser Uddannelse af faglærte i vindmølleindustrien fremover BESKRIVELSE AF FAGLIGE HOVEDJOBPROFILER OG MULIGE UDVIKLINGSTENDENSER JOBPROFIL FOR MEDARBEJDER VED MONTAGE AF NACELLER OG NAV JOBPROFIL FOR MONTØR VED SERVICE/VEDLIGEHOLD UDDYBENDE DISKUSSION AF UDVIKLINGSTENDENSERNE FOR FAGLÆRTE JOBPROFILER I VINDMØLLEINDUSTRIEN KONKLUSIONER REFERENCER

4 1. Summary Med Undervisningsministeriet som opdragsgiver har Industriens Uddannelser sammen med konsulentvirksomheden Kubix ApS udarbejdet et projekt under den centrale analyse- og prognosevirksomhed. Formålet med projektet har været at afdække, om udviklingen hos virksomheder som fremstiller energiteknologi og energiudstyr betyder, at der skabes nye jobtyper, som stiller krav om nye uddannelsestilbud i erhvervsuddannelsessystemet. Det er sket med særligt fokus på betydning af udvikling inden for teknologi, globalisering, vækst og miljø i vindmølleindustrien. Som grundlag for resultaterne er der gennemført desk research, interviews af producenter og leverandører med branchekendskab, virksomhedsbesøg, spørgeskemaundersøgelser samt uddybende kvalitative interviews. Undervejs i undersøgelsen er der samarbejdet med en nedsat Advisory Board bestående af repræsentanter fra branchen ligesom der er afholdt et evalueringsseminar, hvor foreløbige resultater har været drøftet. Det kan konkluderes, at arbejdet i vindmølleindustrien i stort omfang bygger på eksisterende fagligheder, og at mange af jobfunktionerne i vindmølleindustrien ligger tæt op ad job i beslægtede brancher. Effekten af fleksibiliteten i erhvervsuddannelser ses tydeligt i denne industri, da personer med en teknisk erhvervsuddannelse bliver anvendt bredt indenfor vindmølleindustrien. Som følge af stadig mere avancerede styresystemer, nye produktionsprocesser, nye materialer og stigende krav om produktionsoptimeringer kan der imidlertid være brug for en vurdering af, om de eksisterende uddannelser i tilstrækkelig grad kan imødekomme vindmølleindustriens øgede behov for kompetencer inden for teknisk engelsk, dokumentation, kommunikation, tværfagligt samarbejde, problemløsning, produktions- og helhedsforståelse samt håndtering af kundekontakt. Samtidig identificeres et behov for relancering af vindmølleteknikeruddannelsen for at imødekomme branchens efterspørgsel efter de kompetenceområder, som er centrale inden for vindmølleindustrien. Den valgte metode og den komplekse branche har betydet, at analysen og de præsenterede resultater har karakter af væsentlige indikatorer. Med denne tilgang er etableret et godt grundlag for yderligere undersøgelser, og rapportens resultater kan anvendes af de faglige udvalg og andre aktører inden for vindmølleindustrien, som relevant input i forbindelse med den løbende udvikling og revision af uddannelserne. 2

5 2. Projektets formål og metode 2.1 Formål med projektet Vindmølleindustrien skaber vækst og udvikling nye kompetencebehov? Bæredygtig energifremstilling og -udnyttelse står meget højt på den politiske dagsorden i disse år, og tal fra Danmarks Statistik viser, at fremstillingen af energiteknologi og -udstyr er et af de områder, som oplever den største eksportmæssige vækst 1. Fremstillingen af energiteknologi og udstyr fremstår således som en branche, der i høj grad er præget af stor vækst og udvikling. Erhvervsuddannelsessystemet har en vigtig rolle i forhold til at støtte op om denne vækst og udvikling, idet adgangen til velkvalificerede medarbejdere er afgørende for de danske virksomheders konkurrencekraft. Det overordnede formål med denne analyse er derfor at belyse, om den teknologiske og markedsmæssige udvikling inden for energifremstilling og -udstyr betyder, at der skabes nye jobtyper, som stiller krav om nye uddannelsestilbud i erhvervsuddannelsessystemet. Projektets analytiske fokusområde For at kunne præsentere en dybdegående analyse af dette overordnede analysespørgsmål er vindmølleindustrien udvalgt som case. Vindmølleindustrien 2 omfatter vindmøllefabrikanter, samt de virksomheder som i et væsentligt omfang leverer komponenter, service og rådgivning i forhold til en eller flere områder af vindmølleproduktionens værdikæde. Ud af den samlede eksport af energiteknologi og - udstyr udgør vindkraft den største kilde til stigningen i eksport af dansk energiteknologi. Det vurderes, at omkring 2/3 af den danske eksport af energiteknologi vedrører vindkraft 3. Vindmølleindustrien er da også solidt forankret i Danmark, som igennem mange år har været et af de førende lande inden for udviklingen af vindteknologi. Det er således vindmølleindustrien og udviklingen i dens kompetencebehov, der er det primære fokusområde i projektets analyser. Projektet vil ud fra de konkrete analyser konkludere på, hvorledes de faglærte jobtyper har udviklet sig i vindmølleindustrien og hvad det betyder for de faglærtes kompetencebehov. Projektets resultater vil bl.a. blive fremlagt for de relevante faglige udvalg, som herefter står for den politiske behandling, vurdering og operationalisering af resultaterne i forhold til en eventuel justering af de enkelte erhvervsuddannelser. Det er forventningen, at projektets metodiske design og de erfaringer, der opnås med disse, udover at skabe empirisk viden om vindmølleindustriens faglærte jobtyper, kan bidrage til udviklingen af et mere overordnet metodekoncept for analyse af kompetencebehovet i andre vækstbrancher bl.a. inden for fremstilling af energiteknologi og -udstyr. 1 DI energibranchens energierhvervsanalyse november Der findes ikke en fast definition på vindmølleindustrien. Denne valgte definition baserer sig på den afgrænsning, som brancheorganisationen vindmølleindustrien bruger. Se 3 DI energibranchens energierhvervsanalyse november

6 2.2 Projektets design og metodevalg I dette afsnit gives en kort gennemgang af projektets design og metode. En uddybende beskrivelse af de metodemæssige overvejelser, som ligger bag projektet, findes i rapportens metodebilag Projektdesign Projektets mål er at afdække, om udviklingstendenser inden for vindmølleindustrien i et bredt perspektiv resulterer i ændrede jobtyper og kompetencebehov på erhvervsuddannelsesniveau. Der er i projektet opstillet arbejdshypoteser om, at udviklingen i faglærte jobtyper inden for vindmølleindustrien særligt er ansporet af følgende udviklingstendenser: implementering af nye teknologier, en intensiv global konkurrence, stor markedsmæssig vækst og deraf følgende nye måder at organisere arbejdet internt og eksternt på samt implementering af nye miljømæssige innovationer, bl.a. i forhold til strategiske overvejelser vedrørende energi samt miljømæssige lovkrav. Disse arbejdshypoteser har været ledende for projektets kvalitative og kvantitative undersøgelser. Genstandsfeltet for projektets analyse var som udgangspunkt hele vindmølleindustriens værdikæde. Men de første analyser af området viste klart, at kun nogle delbrancher inden for vindmølleindustrien både har ansat meget faglært arbejdskraft og fremstiller produkter, som er unikke for vindmølleindustrien. På baggrund af disse observationer blev nedenstående delbrancher udvalgt som fokusområder i projektets analyser 4 : Fremstilling af komponenter til vindmøller: styresystemer til nacellen, vinger, tårne samt nacellekomponenter For- og slutmontage af naceller (vindmøllehuse) Opsætning, service og vedligehold af vindmøller. Projektets formål er at afdække vindmølleindustriens tekniske kompetencebehov på erhvervsuddannelsesniveau. Erhvervsuddannelsesniveau i vindmølleindustrien er i denne analyse defineret som de jobområder, der er vigtige beskæftigelsesområder for tekniske faglærte medarbejdere i dag, eller som kan blive det i fremtiden. Der er derfor i analysen fokuseret på både at afdække, hvilke job de områder de tekniske erhvervsuddannede bestrider i vindmølleindustrien i dag, og hvor grænsefladerne går til andre medarbejdergrupper, samt de udviklingstendenser der er her inden for. I projektets empiriske undersøgelser af vindmølleindustriens jobområder og kompetencebehov er der anvendt en kombination af kvalitative og kvantitative analysemetoder i form af en desk research af den eksisterende viden på området, observationsbesøg på virksomheder, semi-strukturerede interviews, spørgeskema-undersøgelser samt dybdegående kvalitative interviews med medarbejdere, tillidsrepræsentanter og ledere på udvalgte virksomheder. Kombinationen af kvalitative og kvantitative 4 En nærmere begrundelse for fokuseringen på netop disse delbrancher findes i rapportens metodebilag. 4

7 analysemetoder er valgt for at få en tilstrækkelig bredde og dybde i analysen af vindmølleindustriens kompetencebehov. Gennemførelsen af projektets empiriske analyser har bestået af følgende faser: Foranalyse: Desk research med afdækning af relevant tilgængelig litteratur vedr. vindmølleindustrien Kontakt og interviews med relevante organisationer herunder Vindmølleindustrien og DI Energibranchen samt en række erhvervsskoler Observationer og indledende semi-strukturerede interviews på 4 virksomheder/ produktionsenheder fordelt inden for de fire områder: vinger, styresystem, tårn, montage. Herudover interview med to ressourcepersoner inden for nacelle-komponent fremstilling samt opsætning og service/vedligehold. Hovedfokus i disse observations- og interviewbesøg var at få overblik over de forskellige jobtyper, der findes på faglært niveau i vindmøllebranchen samt indblik i, hvilke kompetencer disse job kræver Deltagelse i introducerende kursus om vindmølleindustri, hvor der deltog medarbejdere fra forskellige underleverandørvirksomheder Resultaterne af forundersøgelsen blev anvendt til at konstruere spørgsmål og svarkategorier til den efterfølgende spørgeskema-undersøgelse samt brugt som baggrundsmateriale for de efterfølgende kvalitative interviews. Spørgeskema-undersøgelse: Udformning af spørgsmål Spørgsmålene til spørgeskema-undersøgelsen blev konstrueret ud fra en kombination af projektets arbejdshypoteser vedr. udviklingen af jobtyper og de konkrete resultater af projektets forundersøgelse I begge spørgeskemaer blev der spurgt til følgende områder: o Hvad er medarbejdernes nuværende uddannelsesbaggrund? o Hvilke konkrete arbejdsopgaver rummer de forskellige dele af produktionen og service- og vedligeholdelsesarbejdet? o Hvilke kompetencer er afgørende for at varetage disse arbejdsopgaver? o Hvilken udvikling forventes der at ske inden for ovennævnte områder? o Hvor meget deltager produktionsmedarbejderne/servicemedarbejderne i de processtyrende og produktionsforberedende aktiviteter? o Hvad er forventningerne til produktionsmedarbejdernes/servicemedarbejdernes deltagelse i de processtyrende og produktionsforberedende aktiviteter i de kommende år? Udvælgelse af respondenter til spørgeskema-undersøgelsen Virksomhederne til spørgeskema-undersøgelsen blev udvalgt ud fra brancheorganisationen Vindmølleindustriens medlemsliste, som tæller 200 virksomheder. Hovedkriterierne for udvælgelsen af virksomhederne var dels størrelse og dels, at virksomhederne har en væsentlig produktion eller serviceaktivitet i Danmark rettet mod vindmølleindustrien Der blev i udsendelsen af spørgeskemaet lagt stor vægt på, at skemaet blev sendt til virksomhedens produktions- eller driftsansvarlige 5

8 Der blev udsendt spørgeskema til i alt 33 virksomheder/afdelinger med produktion inden for vindmølleindustri og endvidere blev der udsendt et separat spørgeskema til 11 virksomheder/afdelinger med service-montør opgaver Gennemførelse af spørgeskema-undersøgelsen I begge spørgeskemaer var svarprocenten over 50 %, hvilket var tilfredsstillende Frafaldsanalyse viste, at dem som ikke svarede, begrundede det med manglende tid Den lille population i spørgeskema-undersøgelsen betyder dog, at resultaterne primært skal læses som indikationer og tendenser frem for resultater, som kan ekstrapoleres til at gælde for hele populationen Spørgeskema til virksomheder med produktion: Spørgeskemaet bestod af en generel del, som blev besvaret af alle virksomheder, og en specifik del, som rettede sig til virksomhedens kerneområder, der blev defineret som hhv. tårnfremstilling, fremstilling af nacelle-komponenter samt for og slutmontage af naceller og nav 4 virksomheder/afdelinger besvarede spørgeskemaet vedr. tårnfremstilling 8 virksomheder/afdelinger bevarede spørgeskemaet vedr. fremstilling af nacelle-komponenter 4 virksomheder/afdelinger besvarede spørgeskemaet vedr. for og slutmontage af naceller og nav Det blev ved gennemførelsen af spørgeskema-undersøgelsen sikret, at begge de store danske vindmøllefabrikanter deltog og besvarede spørgeskemaet, da deres svar vurderes at være væsentlig for de samlede resultater. Svarprocenten på spørgeskemaet blev 51 % Spørgeskema til virksomheder med service-montør opgaver: Der blev udformet et separat spørgeskema til dette område, fordi de relevante spørgsmål og udviklingstendenser vurderes at være anderledes her end for virksomheder med produktion til vindmølleindustrien Svarprocenten på spørgeskemaet blev 56 % Kvalitative interviews og konkretisering af udviklingstendenser: Foranalysen og spørgeskemaundersøgelsen viste, at de primære arbejdsområder for faglærte medarbejdere inden for vindmølleindustrien både nu og i den nærmeste fremtid er henholdsvis nacelle-montage og service og vedligehold af vindmøller. Derfor blev disse to områder udvalgt som særlige fokusområder for uddybende kvalitative interviews på fire virksomheder På hver virksomhed blev der gennemført kvalitative interviews med medarbejdere, ledere og tillidsrepræsentanter Resultaterne fra disse interview er blevet omsat til to case-beskrivelser af en jobprofil for henholdsvis en montagemedarbejder inden for montage af naceller og nav og en vindmøllemontør inden for opsætning og service/vedligehold. Endvidere indgår resultaterne af interviewene i projektets andre analyseresultater Udarbejdelse af projektrapport og formidling Der har været udarbejdet en samlet bearbejdning af de indhentede informationer fra de kvalitative og kvantitative undersøgelser 6

9 Der blev primo januar 2009 afholdt et seminar for relevante repræsentanter fra de faglige udvalg, erhvervsskoler og folk med branchekendskab, hvor analysens foreløbige resultater blev præsenteret. Seminaret blev afholdt i samarbejde med konsulentvirksomhederne Oxford Research og Brøndum & Fliess Indsendelse af den færdige projektrapport med anbefalinger til Undervisningsministeriet ultimo februar Udvikling af metodekoncept Metodevalget i denne analyse bygger på et metodekoncept udviklet i 2007/2008 af Industriens Uddannelser i samarbejde med konsulentvirksomheden KUBIX. Metodekonceptet kan findes på Industriens Uddannelsers hjemmeside på adressen 5. Konceptet beskriver en handleplan for udarbejdelse af brancheprofilanalyser til afdækning af uddannelsesbehov, bestående af nedenstående elementer, samt en vejledning til hvordan disse analyseelementer kan gennemføres: Foranalyse Fokusgruppeinterview Elektronisk spørgeskemaundersøgelse Brancheprofilanalyse Operationalisering af analyse til konkrete uddannelsesmål En del af målet med dette projekt var at afprøve dette metodekoncept i forhold til analysen af brancher inden for fremstillingen af energiteknologi og udstyr og videreudvikle metodekonceptet, som følge af de erfaringer afprøvningen giver. En af de metodiske erfaringer, som er opnået i dette projekt, er, at analyse af en meget differentieret branche som vindmølleindustrien, hvor den eksisterende tilgængelige information om branchens produktionsformer og jobprofiler ikke er særlig veludbygget, kræver et meget stort forarbejde i form af en overordnet kortlægning af branchen forud for undersøgelse af mere konkrete uddannelsesbehov. Denne opgave har vist sig mere tidskrævende en forventet i formuleringen af nærværende projekt. Det har betydet, at analysens resultater har karakter af en overordnet beskrivelse af vindmølleindustrien og dens kompetencebehov frem for detaljerede beskrivelser af kompetencebehov inden for enkelte uddannelsesområder. Analysen udgør dermed et godt og nødvendigt grundlag for eventuelle yderligere undersøgelser af konkrete justeringsbehov i forhold til de enkelte erhvervsuddannelser. Rapportens resultater kan således anvendes af de faglige udvalg og andre aktører inden for vindmølleindustrien som relevant input i forbindelse med den løbende udvikling og revision af uddannelserne. 5 Anvende søgeordet IU-behovsanalyseprojekt i søgefeltet øverst på siden 7

10 Der er endvidere skabt den erfaring, at undersøgelsen af kompetencerne inden for en branche som vindmølleindustrien, som er præget af stor travlhed kombineret med en lille tradition for at indgå i udviklingsarbejde i forhold til erhvervsuddannelserne, gør det vanskeligt at samle deltagere til et fokusgruppeinterview. I projektdesignet var det oprindelig planlagt, at der indeholdt i foranalysen skulle gennemføres et fokusgruppeinterview med udvalgte repræsentanter fra vindmøllebranchen. Det viste sig dog, trods ihærdige forsøg, at det ikke var muligt at samle disse folk inden for projektets tidsramme, og fokusgruppeinterviewet blev derfor erstattet af en række virksomhedsbesøg foretaget af projektteamet. Virksomhedsbesøgene indeholdt en kombination af interview og observationer af den konkrete produktion, hvilket gav et rigtig godt indblik i de faglærtes jobområder. Virksomhedsbesøgene udgjorde derfor et meget fint udgangspunkt for den videre analyse, og det er i høj grad en metode, som kan anbefales at inddrage i foranalysen i andre efterfølgende projekter. I gennemførelsen af spørgeskemaundersøgelsen var der en svarprocent på ca. 50 %, hvilket ligger inden for rammerne af det normalt forventelige. Når populationen af virksomheder ikke så stor, er det dog særligt vigtigt at få en høj svarprocent for at sikre undersøgelsens repræsentativitet. Projektteamet forsøgte derfor med opfølgende telefonopkald at øge antallet af besvarelser, men det var ikke muligt. Ved telefonopkaldet oplyste langt hovedparten af virksomhederne, at den manglende besvarelse skyldes travlhed. Det er derfor ved kommende undersøgelser af brancher med kendetegn, som ligner vindmølleindustriens, meget vigtigt at overveje, om man forventer at kunne opnå en tilfredsstillende svarprocent ved valget af spørgeskemaundersøgelse som analysemetode. Disse erfaringer vil alle blive tilføjet Industriens Uddannelsers metodekoncept Organisering, kvalitetssikring og samarbejde Projektet er udført af medarbejdere hos Industriens Uddannelser og konsulentvirksomheden Kubix. Projektet er organisatorisk forankret i Industriens Uddannelser, hvor Industriens Uddannelsers bestyrelse og ledergruppe har fungeret som henholdsvis projektejer og styregruppe. Analysens resultater er søgt kvalitetssikret gennem oprettelsen af et Advisory Board bestående af repræsentanter fra centrale aktører i vindmølleindustrien. Advisory Board er blevet inddraget og rådspurgt løbende i projektets faser. Der har i projektfasen endvidere fundet et samarbejde og en løbende erfaringsudveksling sted med konsulentvirksomhederne Oxford Research og Brøndum & Fliess, som i samme periode ligeledes har gennemført projekter vedr. erhvervsuddannelsesbehov indenfor energi- og miljø området finansieret af Undervisningsministeriets centrale analyse- og prognosevirksomhed. 8

11 2.3 Læsevejledning til rapporten Rapporten består af to analytiske afsnit (afsnit 3 og 4) samt et afsnit med konklusioner og anbefalinger (afsnit 5). I afsnit 3 gives en opridsning af de overordnede træk og udviklingstendenser ved vindmølleindustrien samt en mere detaljeret beskrivelse af væsentlige faglærte jobprofiler i vindmølleindustrien, deres karakteristika og udviklingstendenser. Afsnittet vil også behandle vindmølleindustriens uddannelsesmønster i forhold til produktions-medarbejdere og service-montører. I afsnit 4 gives et bud på en uddybende jobprofilbeskrivelse for medarbejder ved montage af naceller og nav samt for montør ved service/vedligehold. Afsnit 4 afsluttes med en uddybende diskussion af udviklingstendenser for faglærte jobprofiler i vindmølleindustrien. I afsnit 5 vil der blive samlet op på analysernes resultater og der vil blive givet anbefalinger i forhold til erhvervsuddannelsessystemet. 3. Brancheprofil for vindmølleindustrien Brancheprofilen starter ud med en bred introduktion til vindmølleindustrien, der indeholder en beskrivelse af de overordnede udviklingstendenser i branchen. Herefter vil brancheprofilen indsnævre sit fokus på omfanget af faglærte jobtyper i branchen og de karakteristika og udviklingstendenser, som er særlig relevant for disse jobtyper. Endvidere vil brancheprofilen kort berøre jobtyper, som kan være mulige karriereveje for faglærte i vindmølleindustrien. Brancheprofilen vil afslutte med en kort opridsning af nogle overordnede tendenser for vindmølleindustriens uddannelse af produktions og tekniske servicemedarbejdere og brug af forskellige uddannelsesformer. 3.1 Overordnet beskrivelse af vindmølleindustrien Vindmølleindustrien beskæftiger i Danmark i dag mere end medarbejdere 6, heraf er ca ansat hos Vestas Wind Power System 7 og ca hos Siemens Wind Power 8. Der findes i dag ikke nogen valid statistisk opgørelse af, hvor mange af disse medarbejdere, der er faglærte. Interview med personer med branchekendskab angiver, at andelen af faglærte jobtyper udgør fra 1/3 til op mod halvdelen af de ansatte hos de store vindmøllefabrikanter (andelen kan variere med ordrestatus og produktionsenhed). I virksomheder, som beskæftiger sig med salg og rådgivning og lign. i tilknytning til vindmølleindustrien, er andelen af faglærte langt mindre 9. Vindmølleindustrien er præget af stor vækst. I perioden fra var den gennemsnitlige årlige vækst i omsætningen 22,4 % 10. Den danske vindmølleindustri er stort set udelukkende en eksportindustri. Det danske marked har siden 2004 udgjort under 1 % af det samlede marked for de store danske vindmølleproducenter. I 2007 eksporterede vindmølleindustrien i Danmark vindmøller, komponenter og tjenesteydelser for anslået 34,9 milliarder kroner. I 2007 udgjorde vindmølleindustriens 6 Vindmølleindustriens branchestatistik estimerede, at der ved udgangen af 2007 var beskæftiget personer i vindmølleindustrien. Tallet for 2009 er sandsynlig lidt lavere grundet den aktuelle nedgang i økonomien 7 Ingeniøren Vestas: Fremover vil vi klart vokse mest i udlandet 8 Jyske Vestkysten erhverv, Siemens fyrer Interview med konsulent i vindmølleindustrien 10 De faktuelle oplysninger i dette afsnit er hentet fra vindmølleindustriens branchestatistik

12 andel af den danske eksport af energiteknologi og -udstyr 70 % og vindmølleindustriens eksport udgjorde 6,5 % af den samlede danske eksport. Det er kendetegnende, at mange danske virksomheder inden for vindmølleindustrien i dag har en omfattende omsætning fra deres udenlandske produktionsfaciliteter. For eksempel havde Vestas Wind Systems i 2008 dobbelt så mange medarbejdere ansat i udlandet som i Danmark 11 Vindmølleproduktion er ikke en løntung proces. Det estimeres, at arbejdslønnen udgør under 10 % af en vindmølles samlede pris og det er i højere grad hensynet til transportomkostninger end løndifferencen, der kan forklare den stigende globalisering af produktionsaktiviteterne blandt danske virksomheder inden for vindmølleindustrien 12. De danske vindmøllefabrikanter Vestas og Siemens havde i 2007 tilsammen 30 % af verdens-markedet for installeret vindenergi i Figur 1 viser de væsentligste vindmølleproducenter i verden og deres positionering på verdensmarkedet 13. Figur 1: Markedsandele for verdens 10 største vindmølleleverandører (2007) 14 GAMESA (ES) 15.4% ENERCON (GE) 14.0% GE WIND (US) 16.6% SUZLON (Ind) 10.5% SIEMENS (DK) 7.1% VESTAS (DK) 22.8% Source: BTM Consult ApS - March 2008 ACCIONA (ES) 4.4% GOLDW IND (P RC) 4.2% NORDEX (GE) 3.4% Others 10.5% SINOVEL (PRC) 3.4% Aktiviteten inden for vindmølleindustrien i Danmark afhænger i høj grad af Vestas og Siemens udvikling og positionering på det internationale marked. Men de danske vindmøllefabrikanters markedsandele har været faldende, fordi der er kommet flere spillere på markedet. Særligt asiatiske producenter af vindmøller har i de senere år oplevet stor fremgang og tegnede i 2007 sig for 18 % af det samlede verdensmarked for installeret vindenergi. Denne udvikling har dog ikke betydet en reduktion i produktionen hos de danske vindmølleproducenter, fordi efterspørgslen på vindmøller globalt set har 11 Ingeniøren , Vestas: Fremover vil vi klart vokse mest i udlandet 12 Danmark som Wind Power Hub (2006) p DI energibranchens energierhvervsanalyse november DI energibranchens energierhvervsanalyse november

13 været stærkt stigende i de senere år 15. Udviklingen i de danske vindmølleproducenters markedsandele viser, at den internationale konkurrence i forhold til de danske vindmøller igennem de seneste år er blevet væsentligt skarpere. Særligt væksten på det kinesiske marked, hvor kinesiske virksomheder leverer mere end 50 % af møllerne, har sat de danske vindmøllefabrikanters markedsandel under pres 16. Det fremgår af figur 2, at de danske vindmøllefabrikanters andel af den samlede mængde opsatte megawatt (MW) i verden har været faldende i perioden Figur 2: Markedsandele for danske vindmøller i perioden Markedsandel Danske vindmøller (Kun salg af vindmøller fra Siemens Wind Power og VESTAS Wind Systems) 20,000 MW 15,000 10,000 5, % 40.4% 33.1% 35.6% 29.8% Danish supply Global supply Kilde : BTM Consult ApS World Market Update Antal virksomheder i vindmølleindustrien med produktion eller tekniske servicefunktioner i Danmark Der er registreret 200 virksomheder i Vindmølleindustriens brancheforening, hvoraf 2 er hovedsponsorer (Siemens og Vestas), 6 er kernemedlemmer og 80 er industrimedlemmer. Disse typer medlemmer omsætter for mere end 20 mio. kr. pr. år inden for vindkraft. Resten af medlemmerne (lidt over 100) omsætter under 20 mio. pr. år inden for vindkraft. Projektets undersøgelser har ud fra denne medlemsliste identificeret omkring 45 virksomheder, der har væsentlig 18 produktion og/eller fagtekniske servicefunktioner i Danmark knyttet til vindmølleindustri. De øvrige medlemsvirksomheder hos vindmølleindustrien har enten en relativ lille produktion i Danmark eller alene rådgivnings-, salgs- eller planlægningsaktiviteter i Danmark og er ikke relevante for undersøgelsen, idet der her ikke systematisk anvendes faglærte jobtyper 19. Danmark huser i dag en væsentlig del af montage-produktionen for de to vindmøllefabrikanter Vestas Wind Systems og Siemens Wind Power. Montage af vindmøller er en mandskabskrævende proces. På de 15 Vindmølleindustriens branchestatistik 2008 p DI energibranchens energierhvervsanalyse november DI energibranchens energierhvervsanalyse november Med væsentlig menes en omsætning på mere end 20 mio. pr. år inden for vindkraft 19 Interview med konsulent hos brancheorganisationen vindmølleindustrien 11

Fremtidens viden- og forretningsservicemedarbejder

Fremtidens viden- og forretningsservicemedarbejder Fremtidens viden- og forretningsservicemedarbejder I spil som faglig specialist, eventmager og koordinator November 2007 Arbejdsliv Teknologisk Institut, Arbejdsliv Gregersensvej 2630 Taastrup Tlf.: 7220

Læs mere

Det fremtidige værftsarbejde i Danmark. En analyse af det fremtidige uddannelsesmæssige behov på de danske værfter

Det fremtidige værftsarbejde i Danmark. En analyse af det fremtidige uddannelsesmæssige behov på de danske værfter Det fremtidige værftsarbejde i Danmark En analyse af det fremtidige uddannelsesmæssige behov på de danske værfter 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Baggrund for undersøgelsen dansk værftsindustri i forandring 3

Læs mere

Analyse af behovet og brugen af efteruddannelse hos laboratorietandteknikere og tandteknikere i aftagelig protetik (trin 1)

Analyse af behovet og brugen af efteruddannelse hos laboratorietandteknikere og tandteknikere i aftagelig protetik (trin 1) Analyse af behovet og brugen af efteruddannelse hos laboratorietandteknikere og tandteknikere i aftagelig protetik (trin 1) Januar 2008 Indholdsfortegnelse 1. Hovedresultater og anbefalinger...3 1.1 Hovedresultater...3

Læs mere

Det Blå Danmark arbejdskraft-, kompetenceog uddannelsesbehov

Det Blå Danmark arbejdskraft-, kompetenceog uddannelsesbehov Oxford Research A/S, februar 2013 Det Blå Danmark arbejdskraft-, kompetenceog uddannelsesbehov Rapport til Ministeriet for Børn og Undervisning Forfatter: IMS Sidst gemt: 03-04-2013 21:32:00 Sidst udskrevet:

Læs mere

IKA i AMU Individuel kompetenceafklaring - Hvad er gældende praksis?

IKA i AMU Individuel kompetenceafklaring - Hvad er gældende praksis? IKA i AMU Individuel kompetenceafklaring - Hvad er gældende praksis? IKA i AMU Redigeret af Søren Carøe og Pernille Bottrup IKA i AMU Individuel kompetenceafklaring - Hvad er gældende praksis? Rapporten

Læs mere

ANALYSE AF FREMTIDENS KOMPETENCEBEHOV INDEN FOR TRÆ- OG MØBELINDUSTRIEN

ANALYSE AF FREMTIDENS KOMPETENCEBEHOV INDEN FOR TRÆ- OG MØBELINDUSTRIEN JANUAR 2011 TRÆETS EFTERUDDANNELSE ANALYSE AF FREMTIDENS KOMPETENCEBEHOV INDEN FOR TRÆ- OG MØBELINDUSTRIEN RAPPORT Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C JANUAR 2011 TRÆETS EFTERUDDANNELSE ANALYSE AF FREMTIDENS

Læs mere

Globaliseringens krav til kompetencer i træ- og møbelindustrien

Globaliseringens krav til kompetencer i træ- og møbelindustrien Træ- og Møbelindustriens Kompetencecenter Globaliseringens krav til kompetencer i træ- og møbelindustrien Rapport Marts 2008 COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax

Læs mere

Kompetencekrav og efteruddannelsesbehov for faglærte procesoperatører

Kompetencekrav og efteruddannelsesbehov for faglærte procesoperatører Kompetencekrav og efteruddannelsesbehov for faglærte procesoperatører INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning 3 Projektdesign og metode 4 1. Udviklingen i procesindustrien 5 1.1 Udviklingen i automatiseringen i

Læs mere

Analyse af teknologiens betydning for kompetencebehov

Analyse af teknologiens betydning for kompetencebehov Analyse af teknologiens betydning for kompetencebehov Rapport Maj 2007 Erhvervsudvikling Teknologisk Institut, Arbejdsliv Gregersensvej 2630 Taastrup Tlf.: 7220 2620 Fax: 7220 2621 E-mail: arbejdsliv@teknologisk.dk

Læs mere

Vi VIL vi kan forebygge vold!

Vi VIL vi kan forebygge vold! Vi VIL vi kan forebygge vold! Viden, metoder og erfaringer til at forebygge og håndtere konflikter, trusler og vold KØGE KOMMUNE EVALUERING Borgeres og pårørendes trivsel og tilfredshed Ansattes trivsel

Læs mere

Dokumentationsrapport Undersøgelse af medarbejderdreven innovation på private og offentlige arbejdspladser

Dokumentationsrapport Undersøgelse af medarbejderdreven innovation på private og offentlige arbejdspladser Dokumentationsrapport Undersøgelse af medarbejderdreven innovation på private og offentlige arbejdspladser Udarbejdet af Rambøll Management for LO Forord Hvad skal Danmark leve af i fremtiden, og hvor

Læs mere

Strategisk Udvikling af Medarbejdere - Hvad mener markedet?

Strategisk Udvikling af Medarbejdere - Hvad mener markedet? Strategisk Udvikling af Medarbejdere - Hvad mener markedet? De strategiske beslutninger der bestemmer udviklingen Strategisk Udvikling af Medarbejdere Redigeret af Søren Carøe og Tine Sørensen Strategisk

Læs mere

Analyse af begrebet service og værtskab inden for hotel- og restaurantområdet set i forhold til gæstebetjening

Analyse af begrebet service og værtskab inden for hotel- og restaurantområdet set i forhold til gæstebetjening Analyse af begrebet service og værtskab inden for hotel- og restaurantområdet set i forhold til gæstebetjening Efteruddannelsesudvalget for Køkken, Hotel, Restaurant, Bager, Konditor og Kødbranchen MOGENS

Læs mere

Kompetencebehov for produktionsmedarbejdere der håndterer erhvervsaffald. Udarbejdet for Industriens Fællesudvalg

Kompetencebehov for produktionsmedarbejdere der håndterer erhvervsaffald. Udarbejdet for Industriens Fællesudvalg Kompetencebehov for produktionsmedarbejdere der håndterer erhvervsaffald Udarbejdet for Industriens Fællesudvalg Peter Hagedorn-Rasmussen Kubix Per Bruhn Marts 2009 Kubix ApS Nørre Voldgade 2 1358 København

Læs mere

1. PROBLEMFELT 2 1.2 PROBLEMFORMULERING 7 1.2.1 UDDYBNING AF PROBLEMFORMULERING OG ARBEJDSSPØRGSMÅL 7 1.3 FOKUSERING OG AFGRÆNSNING 8

1. PROBLEMFELT 2 1.2 PROBLEMFORMULERING 7 1.2.1 UDDYBNING AF PROBLEMFORMULERING OG ARBEJDSSPØRGSMÅL 7 1.3 FOKUSERING OG AFGRÆNSNING 8 Indholdsfortegnelse 1. PROBLEMFELT 2 1.2 PROBLEMFORMULERING 7 1.2.1 UDDYBNING AF PROBLEMFORMULERING OG ARBEJDSSPØRGSMÅL 7 1.3 FOKUSERING OG AFGRÆNSNING 8 2. TEORIAPPARAT 9 2.1 SAMMENHÆNG I ANALYSESTRUKTUREN

Læs mere

Faglighed i fremtidens tekniske erhvervsuddannelser. analyse af faglighedens rolle i unges karriereveje

Faglighed i fremtidens tekniske erhvervsuddannelser. analyse af faglighedens rolle i unges karriereveje Faglighed i fremtidens tekniske erhvervsuddannelser analyse af faglighedens rolle i unges karriereveje Udarbejdet af Industriens Uddannelser i samarbejde med Roskilde Universitet. 1 Februar 2009 Faglighed

Læs mere

Hvordan påvirker nanoteknologi faglært arbejde?

Hvordan påvirker nanoteknologi faglært arbejde? Hvordan påvirker nanoteknologi faglært arbejde? - en overbliksanalyse på tværs af brancher og erhvervsuddannelser Udarbejdet for Undervisningsministeriet Februar 2009 Bruno Clematide Rikke Fog-Møller Michael

Læs mere

Analyse af virksomhedernes uddannelseskapacitet i relation til kontoruddannelserne, med fokus på specialet administration

Analyse af virksomhedernes uddannelseskapacitet i relation til kontoruddannelserne, med fokus på specialet administration Analyse af virksomhedernes uddannelseskapacitet i relation til kontoruddannelserne, med fokus på specialet administration Indholdsfortegnelse 1. Hovedresultater og opmærksomhedspunkter...3 1.1 Opmærksomhedspunkter...6

Læs mere

Tendenser i tandteknik

Tendenser i tandteknik Tendenser i tandteknik Fremadrettet analyse af efteruddannelsesbehov for laboratorietandteknikere 2009-2019 Indholdsfortegnelse 1. Resumé...3 2. Indledning...5 3. Udviklingstendenser på arbejdsmarkedet

Læs mere

Evaluering af D2i -Design to innovate

Evaluering af D2i -Design to innovate Evaluering af D2i -Design to innovate Udarbejdet af LB Analyse og SDU for for D2i - Design to innovate Februar 2015 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Formål og målgruppe... 3 1.2 Aktiviteter i projektet...

Læs mere

Succesfulde. servicevirksomheder. i Danmark

Succesfulde. servicevirksomheder. i Danmark Succesfulde servicevirksomheder i Danmark Publikationen succesfulde servicevirksomheder i Danmark er udgivet af REG LAB og sponsoreret af Erhvervsstyrelsen, Styrelsen for Forskning og Innovation, Region

Læs mere

SLUTRAPPORT. KOMPETENCEmidt 2.0. SLUTRAPPORT KOMPETENCEmidt 2.0

SLUTRAPPORT. KOMPETENCEmidt 2.0. SLUTRAPPORT KOMPETENCEmidt 2.0 SLUTRAPPORT KOMPETENCEmidt 2.0 1 30 INDHOLD 25 32 RAPPORT 23 06 Om KOMPETENCEmidt 1.0 & 2.0 11 Projekternes resultater & erfaringer 15 Erhvervsstyrelsens effektvurderinger 20 Projekternes forløb: value

Læs mere

Analyse af offentlig-privat samarbejde

Analyse af offentlig-privat samarbejde Analyse af offentlig-privat samarbejde RAPPORT December 2014 www.quartzco.com COPENHAGEN STOCKHOLM OSLO Ryesgade 3A Birger Jarlsgatan 7 Wergelandsveien 21 2200 Copenhagen N 111 45 Stockholm 0167 Oslo Denmark

Læs mere

Mindre og mellemstore virksomheders brug af efteruddannelse inden for Arbejdets Organisering 2013

Mindre og mellemstore virksomheders brug af efteruddannelse inden for Arbejdets Organisering 2013 Mindre og mellemstore virksomheders brug af efteruddannelse inden for Arbejdets Organisering 2013 Udarbejdet for Industriens Uddannelser af FLORIS Consult og Råd om Undervisning og Uddannelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Ny mesterlære - erfaringer og potentiale Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Indholdsfortegnelse 1. Resumé...4 2. Indledning...6 2.1 Formål og baggrund...6 2.2 Anvendte datakilder...7

Læs mere

Kompetencer til vækst

Kompetencer til vækst Kompetencer til vækst Analyse af den administrative faglighed i fremtiden Februar 2012 1. Resumé Analysen afdækker de administrative medarbejderes arbejdsopgaver og kompetencekrav i dag og beskriver, hvilke

Læs mere

EFTERSPØRGLSEN PÅ INTERNATIONALE KOMPETENCER OG INTERESSEN FOR AT ETABLERE PRAKTIKOPHOLD I UDLANDET

EFTERSPØRGLSEN PÅ INTERNATIONALE KOMPETENCER OG INTERESSEN FOR AT ETABLERE PRAKTIKOPHOLD I UDLANDET EFTERSPØRGLSEN PÅ INTERNATIONALE KOMPETENCER OG INTERESSEN FOR AT ETABLERE PRAKTIKOPHOLD I UDLANDET - HVAD SIGER DE OFFENTLIGE OG PRIVATE VIRKSOMHEDER? FORUM FOR BUSINESS EDUCATION NOVEMBER 2009 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Evaluering af projekt Privat formidling af fleksjob m.v. Hovedrapport

Evaluering af projekt Privat formidling af fleksjob m.v. Hovedrapport Evaluering af projekt Privat formidling af fleksjob m.v. Hovedrapport Juni 2004 Udarbejdet af New Insight A/S og Oxford Research A/S på anmodning af Arbejdsmarkedsstyrelsen og CABI tter:hssion: 2 Antal

Læs mere

Fra god praksis til næste praksis

Fra god praksis til næste praksis TEKNOLOGISK INSTITUT Fra god praksis til næste praksis Vejledning og rådgivning af iværksættere og virksomheder med vækstambitioner Erfaringer fra erhvervsservicesystemet Maj 2007 Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

rapport fra megavind Danmarks fremtid som kompetencecentrum for vindkraft

rapport fra megavind Danmarks fremtid som kompetencecentrum for vindkraft rapport fra megavind Danmarks fremtid som kompetencecentrum for vindkraft Indhold Forord Sammenfatning 1 Baggrund 9 1.1 Danmark som kompetencecentrum for vindkraft 10 2 Vindkraft i et systemskifte 13 2.1

Læs mere