Udvikling i iværksætteres personlige netværk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udvikling i iværksætteres personlige netværk"

Transkript

1 Udvikling i iværksætteres personlige netværk Af Kim Klyver Resume 1 I denne artikel undersøges, hvorledes iværksætteres personlige netværk udvikler sig, fra de er i færd med at starte virksomhed, til de driver en etableret virksomhed. På baggrund af tilfældige stikprøver af danske iværksættere i forskellige faser af virksomhedsdannelsesprocessen blev det fundet, at iværksætteres netværk i opstartsfasen er mere konvergente det vil sige små, tætte netværk med mange stærke relationer. Denne type netværk understøtter aktiviteter og beslutninger kendetegnet ved konsolidering og forstærkning. Når iværksættere bevæger sig fremad i virksomhedsdannelsesprocessen ændrer deres netværk sig og bliver mere divergente det vil sige mere omfattende og forskelligartede netværk, der understøtter aktiviteter og beslutninger, der er mere orienteret mod ekspansion og diversitet. For iværksættere understreger undersøgelsen vigtigheden af at være opmærksom på betydningen af netværket og af hele tiden aktivt at arbejde med opbygning og aktivering af de rette dele af det mere generelle netværk. Indledning: Iværksætteri og personlige netværk I denne artikel undersøges, hvorledes iværksætteres personlige netværk udvikler sig, fra de er i færd med at starte virksomhed, til de driver en etableret virksomhed. Fokus er således på virksomhedsdannelse, og hvorledes det personlige netværk udvikler sig fra virksomhedsdannelsen påbegyndes, og indtil den er afsluttet, og iværksætteren driver en etableret virksomhed. Teoretisk er artiklen baseret på, at iværksætteri er indlejret i en social kontekst at iværksætteres handlinger er begrænset såvel som understøttet af de personlige relationer, iværksættere har. Dette teoretiske perspektiv udviklede sig i midten af 80 erne som en reaktion på den atomistiske og undersocialiserede anskuelse af iværksætteres handlinger og beslutninger (Araujo & Easton 1996). Tidligere forskning har konkluderet, at forskellige aktiviteter og beslutninger fordres bedst af forskellige typer af personlige netværk. (f.eks. Lin 2001, Evald et al. 2003, Davidsson & Honig 2003, Larson & Starr 1993). Nogle aktiviteter og beslutninger kendetegnes ved høj grad af ekspansion og diversitet, og disse aktiviteter understøttes bedst af omfattende og forskelligartede netværk indeholdende mange strukturelle huller (Burt 1992, Burt 2000, Granovetter 1973). Andre aktiviteter og beslutninger kendetegnes ved høj grad af konsolidering og forstærkning, og disse aktiviteter fordres bedst Udvikling i iværksætteres personlige netværk 255

2 af små, tætte netværk bestående primært af stærke relationer (Coleman 1988, Coleman 1990, Krackhardt 1992). Udvidede og forskelligartede netværk indeholdende mange strukturelle huller betegnes i denne artikel divergente netværk modsat konvergente netværk, der betegner små, tætte netværk bestående primært af stærke relationer. På trods af, at mange studier har behandlet det personlige netværk som et stabilt fænomen, har mange også pointeret netværkets dynamiske karakter (Johannisson 1996, Larson & Starr 1993, Davidsson & Honig 2003). Eksempelvis argumenterer Johannisson (1996) for, at det generelle netværk forbliver stabilt over tid, men at de dele af netværket, der aktiveres i forbindelse med opstart af virksomhed, forandres afhængigt af, hvilke ressourcer iværksætteren har behov for i forskellige faser af virksomhedsdannelsen. Det må dermed antages, at forskellige faser i virksomhedsdannelsen involverer forskellige aktiviteter og beslutninger, og hermed følger, at forskellige typer af personlige netværk er mere passende end andre i forskellige faser. I denne artikel arbejdes med tre faser. Den første fase involverer iværksættere, der har en ide og en intention om at starte virksomhed, og som er aktivt i færd med at starte virksomhed (opstartsfasen). Den næste fase vedrører de iværksættere, der driver en nyetableret virksomhed, der er mellem 3 måneder og 3 1 /2 år gammel (etableringsfasen), mens den sidste og tredje fase vedrører de iværksættere, der driver en virksomhed ældre end 3 1 /2 år (driftsfasen). Se figur 1 nedenfor. Den overordnede ide i denne artikel er, at iværksætteres netværk bliver mere og mere divergente, som iværksætteren bevæger sig fremad i dannelsesprocesssen fra opstartsfasen gennem etableringsfasen og ind i driftsfasen. Denne overordnede ide vil blive yderligere uddybet i et senere afsnit. Ideen vil blive empirisk testet. Dette vil ske ved først og fremmest at relatere nogle netværkskarakteristika til de to overordnede typer af netværk konvergente og divergente netværk - og herefter at formulere hypoteser for hver enkelt netværks karakteristika. Med baggrund i test af disse hypoteser kan det afgøres, hvorvidt den overordnede ide om, at iværksætteres personlige netværk bliver mere divergente, efterhånden som iværksætteren bevæger sig fremad i virksomhedsdannelsesprocessen, giver mening eller ej. I artiklens efterfølgende afsnit formuleres der - på basis af eksisterende viden om iværksætteri og personlige netværk - en række hypoteser. Herefter følger en kort beskrivelse af den anvendte metode inden de empiriske resultater fremlægges. Resultaterne vil herefter blive diskuteret og tolket inden papiret afsluttes med en konklusion. Formulering af hypoteser Som tidligere antydet antages der på baggrund af tidligere forskning, at forskellige faser i virksomhedsdannelsesprocessen rummer forskellige aktiviteter og beslutninger, og disse forskellige aktiviteter og beslutninger indebærer, at forskellige kombinationer af konvergente og divergente netværk er hensigtsmæssige for iværksættere i forskellige faser. Den første fase i virksomhedsdannelsen er opstartsfasen, hvor iværksætteren står over for det ofte svære valg at foretage den endelige beslutning om at starte eller ej. Figur 1. Faser i virksomhedsdannelsen. Opstartsfasen Etableringsfasen Driftsfasen Ide & Intention 3 måneder 3 1 /2 år Kilde: Egen konstruktion baseret på Gartner (1993) og Landström (1999). 256 Ledelse & Erhvervsøkonomi 4/2004

3 Tabel 1. Konvergente og Divergente netværk. Konvergente netværk Små, tætte netværk bestående primært af stærke relationer Tæt Mange familierelationer Opmuntrende relationer Divergente netværk Omfattende og forskelligartede netværk indeholdende mange strukturelle huller Stort Mange forretningsrelationer Kilde: Egen tilvirkning. Mange overvejelser bør i denne fase drøftes, såsom hvorvidt en karrierevej som selvstændig på længere sigt er i overensstemmelse med det liv, personen ønsker at leve, såvel familiemæssigt som arbejdsmæssigt. Der er derfor ofte i denne fase behov for et netværk, der kan understøtte disse svære overvejelser. Aktiviteterne og beslutningerne i denne fase kan dermed i høj grad karakteriseres ved konsolidering og forstærkning. Den anden fase i virksomhedsdannelsen er etableringsfasen, hvor iværksætteren står overfor at skulle opbygge et finansielt, et markedsmæssigt samt et organisatorisk levedygtigt forretningsfundament. Om vækst og decideret ekspansion er et ønske rører ikke ved, at iværksætteren skal ud på markedet og etablere sig, og derfor skal nye kunder og forretningsideer opsøges samtidig med, at det finansielle og organisatoriske bagland følger med den markedsmæssige udvikling. Der er derfor i højere grad end i opstartsfasen brug for divergente netværk, der kan give information og skabe legitimitet over for mulige kunder, mulige investorer og mulige personer, der ønskes rekrutteret. Den tredje fase i virksomhedsdannelsen er driftsfasen, hvor iværksætteren står overfor på den ene side at vedligeholde de eksisterende forretningsområder og på den anden side at opdyrke nye forretningsområder. Men kortere produktlivscykluser og en øget globalisering af handel gør, at der ofte i denne fase er brug for på ny at opdyrke nye markeder og nye kunder. Det organisatoriske og administrative fundament er skabt, og det handler således i denne fase om at udnytte dette fundament. Det må derfor antages, at yderligere divergente netværk er at foretrække i forhold til etableringsfasen. Der er således med udgangspunkt i de forskellige aktiviteter og beslutninger, der relaterer sig til de tre faser, argumenteret for den overordnede ide om bevægelsen fra konvergente netværk i opstartsfasen til mere divergente netværk i senere faser. På lignende vis har Larson & Starr (1993) tidligere argumenteret for, at relationers natur skifter gennem virksomhedsdannelsesprocessen fra i starten at være karakteriseret som simple, en-dimensionelle relationer med primært social karakter til at blive mere stabile, multi-dimensionelle interorganisatoriske relationer. Andre har nået lignende konklusioner (Davidsson & Honig 2003; Evald et al. 2003). Som tidligere nævnt knyttes der en række karakteristika til hver af de to forskellige typer netværk. Se tabel 1. Jo tættere et netværk er det vil sige jo flere af relationerne i et netværk, der kender hinanden indbyrdes jo større er sandsynligheden for en koalition, der styrker den kollektive handlekraft. Dette kan være afgørende ved aktiviteter og beslutninger karakteriseret ved konsolidering og forstærkning. Det samme gør sig gældende for andelen af familierelationer og andelen af opmuntrende relationer. Jo større andel af familierelationer og jo større andel af opmuntrende relationer, jo bedre understøttes aktiviteter og beslutninger karakteriseret ved konsolidering og forstærkning. Med hensyn til det divergente netværk kan det argumenteres, at jo større netværk Udvikling i iværksætteres personlige netværk 257

4 og jo flere forretningsrelationer, jo bedre understøttes aktiviteter og beslutninger kendetegnet ved høj grad af ekspansion og diversitet. Litteraturen er mangelfuld med hensyn til, hvad der diskuteres mellem iværksætteren og dennes relationer. Der har oftest været fokus på, om iværksætteren har modtaget information eller råd, men ikke hvilke temaer disse informationer eller råd omhandlede. Formuleringen af hypoteserne omkring diskussionsindholdet er derfor mere baseret på gængs social netværks- og entreprenørskabstænkning end tidligere specifikke forskningsresultater. Det forventes, at diskussion af ideen vil være hyppigst i opstartsfasen og herefter faldende fremad i virksomhedsdannelsen, mens diskussion af finansiering og den økonomiske situation vil være stigende fra opstartsfasen og fremad. Med hensyn til diskussion af organisering af virksomheden forventes en udvikling, der dog ikke kan retningsbestemmes. I tabel 2 nedenfor er de 8 hypoteser formuleret og den dokumenterende litteratur er ligeledes listet. I det efterfølgende afsnit vil den anvendte metode kort blive beskrevet, inden de empiriske resultater præsenteres. Metode De empiriske data, der er anvendt i denne undersøgelse, er genereret fra en followupundersøgelse i forbindelse med det internationale Global Entrepreneurship Monitor projekt (GEM). I 2003 blev 2008 tilfældigt udvalgte voksne danskere i GEM-projektet adspurgt om deres engagement i forskellige iværksætteraktiviteter. Fra GEM har det således været muligt at generere tilfældige Tabel 2. Oversigt over hypoteser. Hypotese Beskrivelse Retning 1. Netværkets størrelse stiger under 2. Netværkets tæthed falder under 3. Andelen af forretningsrelationer 4. Andelen af familierelationer 5. Andelen af opmuntrende relationer 6. Andelen, der diskuterer ide 7. Andelen, der diskuterer finansiering og den økonomiske situation 8. Andelen, der diskuterer organisering Kilde: Egen tilvirkning. stiger under falder under falder under falder under stiger under Dokumenterende litteratur + Aldrich & Zimmer 1986; Woodward 1988; Foss 1994; Greve 1995; Hansen 1995; Singh 2000; Jenssen 2001; O Donnell et al. 2001; Liao & Welsch 2001; Jensen & Greve 2002; Puhakka Aldrich & Zimmer 1986; Dubini & Aldrich 1991; Greve 1995; Liao & Welsch 2001; Hoang & Antoncic 2003; Ardichvili et al Larson & Starr 1993; Hite & Hesterly 2001; Davidsson & Honig 2003; Evald et al Foss 1994; Brüderl & Preisendörfer 1998; Jenssen 1999; Davidsson & Honig Larson 1991; Foss 1994; Jenssen 2001; Torres & Murray 2002; Hoang & Antoncic ændres under +/- Larson 1991; Foss 1994; Jenssen 2001; Torres & Murray 2002; Hoang & Antonic Ledelse & Erhvervsøkonomi 4/2004

5 stikprøver af danskere, der enten var engageret i opstartsfasen, i etableringsfasen eller i driftsfasen. Disse personer er blevet kontaktet på ny, og deres personlige netværk er blevet identificeret ved følgende spørgsmål: Identificer de fem personer, du har diskuteret din forretningside eller din forretning med de sidste 6 måneder, og hvis du har diskuteret din forretningside eller din forretning med mere end fem personer, så anfør de fem personer, der har influeret dig mest. Herefter er netværket blevet kortlagt ved en række variable baseret på den eksisterende viden om personlige netværk og iværksætteri: Størrelse (fra 1 til 5 relationer) netværkets tæthed (antallet af relationer, der kender hinanden ift. det mulige antal, der kunne kende hinanden) andelen af forretningsrelationer (antallet af forretningsrelationer ift. andre relationer) andelen af familierelationer (antallet af familierelationer ift. andre relationer) andelen af opmuntrende relationer (antallet af opmuntrende relationer ift. antallet af kritiske relationer) andelen af relationer, der diskuterer enten forretningsideen, organisering af virksomheden eller finansiering af og den økonomiske situation i virksomheden. Disse forskellige netværkskarakteristika er blevet analyseret på tværs af de tre faser. Undersøgelsen baserer sig således på tilfældige stikprøver med den voksne danske befolkning som population. Det kan derfor argumenteres, at undersøgelsen har stor værdi i forhold til at kunne generalisere resultaterne til øvrige danske iværksættere. Resultater I tabel 3 nedenfor er gennemsnittene for de forskellige netværksvariable afbilledet for de tre faser. Som det ses af figuren, falder størrelsen af netværk, andelen af familierelationer samt andelen af relationerne med hvem, der diskuteres selve ideen. Samtidig ses af figuren, at tætheden, andelen af forretningsrelationer, andelen, der diskuterer finansiering og den økonomiske situation, samt andelen, der diskuterer organisering af virksomheden, stiger, mens andelen af opmuntrende relationer er stigende fra opstartsfasen til etableringsfasen og herefter faldende igen hen imod driftsfasen. Det må imidlertid formodes, at der er visse sammenhænge mellem disse forskel- Tabel 3. Gennemsnit. Netværkskarakteristika Opstartsfasen Etableringsfasen Driftsfasen Gennemsnit N Gennemsnit N Gennemsnit N Størrelse 4, , ,05 66 Tæthed 0, , ,75 59 Andel af forretningsrelationer 0, , ,47 63 Andel af familierelationer 0, , ,27 64 Andel af opmuntrende relationer 0, , ,71 61 Andel af relationer, der diskuterer finansiering/økonomi 0, , ,27 81 Andel af relationer, der diskuterer organisering 0, , ,23 62 Andel af relationer, der diskuterer ide og forretningsgrund 0, , ,33 81 Kilde: Eget datamateriale, Udvikling i iværksætteres personlige netværk 259

6 lige netværksvariable sammenhænge, der ikke er taget højde for i sammenligningen af gennemsnit. For at udelukke disse sammenhænge mellem de forskellige variable i hypotesetestene, er der gennemført 8 lineære regressioner, hvor der er kontrolleret for de øvrige netværksvariable samt yderligere iværksætterens køn, alder og uddannelsesniveau. Ved brug af lineær regression er det muligt at estimere relationen mellem en afhængige variabel og en række uafhængige variable. I denne artikel er den interessante uafhængige variable fasen i virksomhedsdannelsen. I tabel 4 ses resultatet af de 8 lineære regressioner. I model 1 testes hypotese 1, og der ses ingen signifikant relation mellem fasen i virksomhedsdannelsen og størrelsen af netværket. Hypotese 1 kan dermed afvises. I model 2 er der derimod en signifikant positiv korrelation mellem fasen og tætheden i netværket, men korrelationen er positiv i modsætning til den forventede negative retning, hvorfor også hypotese 2 kan afvises. Model 3 viser som ventet en positiv korrelation mellem fasen og andelen af forretningsrelationer. Det kan således ikke afvises, at andelen af forretningsrelationer øges i takt med, at iværksætteren bevæger sig fremad i virksomhedsdannelsesprocessen. Hypotese 3 er således støttet af de empiriske data. Ligeledes er hypotese 4 støttet af de empiriske data, idet model 4 viser, at andelen af familiemedlemmer i netværket falder fra opstartsfasen og frem mod driftsfasen. Hypotese 4 støttes således af den signifikante negative korrelation mellem fasen og andelen af familiemedlemmer. Det samme gør sig gældende for hypotese 5, idet model 5 viser en signifikant negativ korrelation mellem fasen og andelen af opmuntrende relationer. Jo længere iværksætteren kommer i virksomhedsdannelsesprocessen, jo større andel relationer bliver kritiske. Også hypoteserne vedrørende temaet under diskussion (hypotese 6, 7 og 8) støttes af de empiriske data. Model 6 viser en signifikant negativ korrelation mellem fasen og diskussion af selve ideen, der således bekræfter, at forretningsideen bliver et mindre hyppigt tema mellem iværksætteren og dennes relationer, jo længere fremad iværksætteren kommer i faserne. Modsat viser model 7 en signifikant positiv korrelation, der bekræfter, at finansiering og den økonomiske situation bliver et mere og mere aktuelt emne, jo længere frem i faserne iværksætteren kommer. Hypotese 6 og 7 understøttes således af de empiriske data. Der er også en signifikant korrelation mellem fasen og diskussion af organisering. Model 8 viser, at organisering bliver hyppigere diskuteret i de senere faser end i de tidligere faser af virksomhedsdannelsesprocessen. Regressionsmodellerne giver således anledning til, at hypotese 1 og 2 afvises, mens de resterende hypoteser 3, 4, 5, 6, 7 og 8 støttes af de empiriske data og derfor ikke kan afvises. Tolkning & diskussion De 8 hypoteser er nu blevet empirisk testet. Det blev fundet, at andelen af forretningsrelationer stiger, når iværksættere bevæger sig fremad i processen, mens andelen af familiemedlemmer og andelen af opmuntrende relationer falder. Ligeledes blev det fundet, at diskussion af ideen er mest hyppig i de tidlige faser af virksomhedsdannelsen, mens diskussion af finansiering og selve den økonomiske situation og organisering af virksomheden er mest hyppig i de senere faser. Det er således kraftigt antydet, at iværksætteres netværk er dynamiske og udvikler sig i takt med de aktiviteter og beslutninger de står overfor. Så selvom det generelle netværk ofte antages at være forholdsvis stabilt, har analysen vist, at forskellige dele af netværket aktiveres i forskellige faser af virksomhedsdannelsen. Den overordnede ide om, at iværksætteres netværk i opstartsfasen er mere konvergent end i de senere faser, hvor netværket bliver mere divergent, er således til dels støttet. Ikke alle netværkskarakteristika faldt signifikant ud i den forventede retning men 260 Ledelse & Erhvervsøkonomi 4/2004

7 Tabel 4. Lineære regressioner af de forskellige afhængige variable. Model 1 Størr Model 2 Tæt Model 3 Forr Model 4 Fam Model 5 Opmun Model 6 Dis_ide Model 7 Dis_fin Model 8 Dis_org Fase 0,06* 0,07* -0,07*** -0,05* -0,13*** 0,07*** 0,05* Størrelse (størr) -0,07*** 0,04* Tæthed (tæt) Andel forretningsrelationer (forr) Andel familierelationer (fam) Andel opmuntrende relationer (opmun) Andel, der diskuterer ide (Dis_ide) Andel, der diskuterer finansiering (dis_fin) Andel, der diskuterer organisering (dis_org) -0,44-1,58*** 0,28*** 0,16* 0,32*** -0,34*** 0,16* 0,20* -0,14 Alder 0,08*** Uddannelse -0,03* Konstant 4,95*** 0,45*** -0,15 0,40*** 0,93*** 0,77*** 0,40** -0,13 N respondenter R 2 0,10 0,11 0,13 0,17 0,03 0,20 0,19 0,06 Kilde: Eget datamateriale, Noter: *. Korrelationen er signifikant på et 0,05 niveau (en-sidet) **. Korrelationen er signifikant på et 0,01 niveau (en-sidet) ***. Korrelationen er signifikant på et 0,005 niveau (en-sidet) Ved model 8 er der tale om to-sidet test De skraverede celler indikerer, at variable ikke indgår i regression som uafhængig variable. Udvikling i iværksætteres personlige netværk 261

8 dog stadig hovedparten. Størrelsen af netværket var en af de netværksvariable, der ikke var signifikant. Dette kan skyldes det valgte undersøgelsesdesign. Den måde, netværket er kortlagt på, betyder, at netværket rent observationsmæssigt får et maksimum på 5 personer, hvilket ifølge andre undersøgelser er i underkanten. Greve (1995) fandt for eksempel, at den gennemsnitlige netværksstørrelse i opstartsfasen var 14,7 relationer og 12 relationer i etableringsfasen. Denne øvre grænse for netværkets størrelse kan have påvirket testen af hypotese 1. Yderligere kan den øvre grænse have voldt indflydelse på testen af hypotese 2 omkring tætheden i netværket. Jo mindre netværk, jo større vil sandsynligheden være for tætte netværk. De uventede udfald med hensyn til netværkets størrelse og netværkets tæthed kan således sandsynliggøres ved måden, hvorpå netværk er identificeret og målt på, og derfor må den overordnede ide konceptuelt ikke definitivt afvises. Ideen om, at iværksættere specielt i opstartsfasen grundet de forestående aktiviteter og beslutninger har brug for små, tætte netværk bestående af primært stærke relationer og senere i etableringsfasen og driftsfasen har brug for mere omfattende og forskelligartede netværk indeholdende mange strukturelle huller, må derfor bibeholdes. Den empiriske analyse har ikke udelukkende støttet ideen, men på de punkter, hvor støtten mangles, kan det tilskrives undersøgelsesdesignet. Analysen har således til dels støttet ideen om, at iværksættere i opstartsfasen, hvor de står overfor at træffe det endelig valg om at starte eller ej, har brug for konvergente netværk, der understøtter aktiviteter og beslutninger kendetegnet ved konsolidering og forstærkning. Og når iværksætteren bevæger sig fremad i virksomhedsdannelsesprocessen, ændres de aktiviteter og beslutninger, som skal træffes til bedre at blive kendetegnet ved ekspansion og diversitet, hvorved iværksætteren får brug for mere divergente netværk. Udover at analysen har indikeret fornuften i at tænke i konvergente netværk i opstartsfasen og mere divergente netværk i de senere faser, har analysen også vist, at de to typer af netværk består samtidig. Der er ikke tale om enten et konvergent netværk eller et divergent netværk, men derimod tale om forskellige kombinationer af konvergente og divergente karakteristika. Der er således tale om et kontinuum, hvor det er balancen mellem konvergente og divergente karakteristika, der ændres. Billedet, der er tegnet af danske iværksætteres netværk i denne artikel, er generelt. Der er tale om træk, der går på tværs af alle typer af iværksættere. Dette på trods af, at det må formodes, at der kan være afgørende forskelle på iværksættere i forskellige brancher, og på om der er tale om produkt-iværksættere, service-iværksættere, sociale iværksættere, kultur-iværksættere etc. Det må også formodes, at der kan være forskel på, om der er tale om førstegangsiværksættere eller der er tale om iværksættere, der tidligere har startet virksomhed (Alsos & Kolvereid 1998). Hvorvidt virksomheden, der startes, kan karakteriseres som innovativ og vækstorienteret, eller der er tale om en mere traditionel virksomhed, må også formodes at spille ind på hvilke ressourcer, der efterspørges af iværksætteren, og dermed hvilket netværk, der aktiveres. Sidst men ikke mindst er det vigtigt at præcisere, at tidligere forskning har antydet væsentlige forskelle på iværksættere og deres netværk på tværs af kulturer. Ikke at netværk er ubetydelige i nogle kulturer, men nærmere at netværk har forskellige roller i forhold til virksomhedsdannelsen i forskellige kulturer (Dodd & Patra 2002). Konklusion I denne artikel er det blevet undersøgt, hvorledes iværksætteres personlige netværk udvikler sig fra de er i færd med at starte virksomhed, til de driver en etableret virksomhed. Det blev indikeret, at iværksætteres netværk i opstartsfasen er mere 262 Ledelse & Erhvervsøkonomi 4/2004

9 konvergente små, tætte netværk med mange stærke relationer, der understøtter aktiviteter og beslutninger kendetegnet ved konsolidering og forstærkning. Når iværksættere så bevæger sig fremad i virksomhedsdannelsesprocessen, bliver deres netværk mere og mere divergente, hvor mere omfattende og forskelligartede netværk understøtter aktiviteter og beslutninger, der er mere orienteret mod ekspansion og diversitet. For iværksættere betyder dette, at de skal være bevidste om netværkets betydning at succes som iværksætter i høj grad også er afhængig af de relationer, iværksætteren har og opbygger under virksomhedsdannelsen. At starte virksomhed og drive den videre med succes er i høj grad afhængig af iværksætterens evne til at netværke - evnen til hele tiden at opbygge og aktivere de dele af det generelle netværk, der understøtter de aktiviteter og beslutninger, iværksætteren konfronteres med. Enhver aktivitet og beslutning, givet dennes karakter, fordrer forskellige typer af netværk og relationer, og iværksætteren skal derfor hele tiden arbejde aktivt med at aktivere de rette dele af netværket. Summary This articles examines how entrepreneurs personal networks develop from start-up initiatives to the operations of an established enterprise. Random samples of Danish entrepreneurs in the various phases of the start-up process show that the entrepreneurs networks are convergent, that is, small, closed networks with many strong relations. This type of network supports activities and decisions characterised by consolidation and strong ties. When entrepreneurs move forward in the process of starting up a business, their networks change and become divergent, that is, extensive and diverse networks supporting activities and decisions oriented towards expansion and diversity. For entrepreneurs the study emphasises the importance of recognising the significance of the network and constantly work actively to build up and activate the right parts of the more general networks. Noter 1 Der rettes en tak til Rasmus Fischer, Martin Hover og Karin Jørgensen for deres indsats med gennemførelsen af interviewene. Litteratur Aldrich, Howard & Catherine Zimmer: Entrepreneurship through social networks. The art and science of entrepreneurship. D. L. Sexton and R. W. Smilor. New York, Ballinger: 3-23, Alsos, Gry & Lars Kolvereid: The business gestation process of novice, serial, and parallel business founders. Entrepreneurship Theory & Practice 22(4), Araujo, Luis & Geoffrey Easton: Networks in Socioeconomics Systems. Networks in Marketing. D. Iacobucci, SAGA Publications: , Brüderl, Josef & Peter Preisendörfer: Network support and the success of newly founded businesses. Small Business Economics 10(3): , Burt, Ronald: Structural holes - The social structure of competition. London, Harvard University Press, Burt, Ronald: The network structure of social capital. Research in organizational behavior. R. I. Sutton and B. M. Staw. Sutton. Chicago, JAI Press. 22: 1-83, Coleman, James: Social capital in the creation of human capital." American Journal of Sociology 94: , Coleman, James: Foundation of social theory. Cambridge, MA, Harvard University Press, Davidsson, Per & Benson Honig: The role of social Udvikling i iværksætteres personlige netværk 263

10 and human capital among nascent entrepreneurs. Journal of Business Venturing 18(3): , Dodd, Sarah & Eleni Patra: National differences in entrepreneurial networking. Entrepreneurship & Regional Development 14: , Dubini, Paola & Howard Aldrich: Personal and extended networks are central to the entrepreneurial process. Journal of Business Venturing 6(5): , Evald, Majbritt, Kim Klyver & Susanne Svendsen: Personal networks - The importance of different types of ties throughout the entrepreneurial process, conference paper at Nordic Workshop on Interorganizational Research, Foss, Lene: Entrepreneurship: The impact of human capital, a social network and business resources on start-up. Bergen, Doctoral thesis - The Norwegian School of Economics and Business Administration, Gartner, William: Words lead to deeds: Towards an organizational emergence vocabulary." Journal of Business Venturing 8: , Granovetter, Mark: The strength of weak ties." American Journal of Sociology 78(6): , Greve, Arent: Networks and entrepreneurship - An analysis of social relations, occupational background, and use of contacts during the establishment process." Scandinavian journal of management 11(1): 1-24, Greve, Arent & Janet Salaff: Social networks and entrepreneurship." Entrepreneurship Theory & Practice 28(4): 1-22, Hansen, Eric: Entrepreneurial networks and new organizational growth." Entrepreneurship Theory & Practice 19(4): 7-19, Hite, Julie & William Hesterly: The evolution of firm networks: From emergence to early growth of the firm." Strategic Management Journal 22(3): , Hoang, Ha & Bostjan Antoncic: Network-based research in entrepreneurship - A critical review." Journal of Business Venturing 18(2): , Jenssen, Jan: Entrepreneurial networks - A study of the impact of social networks and resource access on start-up on new organizations. Kristiansand, Norwegian School of Economics and Business, Jenssen, Jan: Social networks, resources and entrepreneurship." International Journal of Entrepreneurship and Innnovation 2(2): , Jenssen, Jan & Arent Greve: Does the degree of redundancy in social networks influence the success of business start-ups?" International Journal of Entrepreneurial Behavior & Research 8(5): , Johannisson, Bengt: The dynamics of entrepreneurship networks. Frontiers of Entrepreneurship Research. P. D. Reynold m.fl., Center for Entrepreneurial Studies, Babson College, Krackhardt, David: The strength of strong ties: The importance of Philos in organizations. Networks & organizatioins: Structure, form & action. N. Nohria and R. G. Eccles, Harvard Business School Press, Landström, Hans: Entreprenörskapets rötter. Lund, Studentlitteratur, Larson, Andrea: Partner networks: Leveraging external ties to improve entrepreneurial performance." Journal of Business Venturing 6: , Larson, Andrea & Jennifer Starr: A network model of organization formation." Entrepreneurship Theory & Practice 17(2): 5-15, Liao, Jianwen & Harold Welsch: Social capital and growth intention: The role of entrepreneurial networks in technology-based new ventures. Babson College/Kauffman Foundation Entrepreneurship Research Conference, Jönköping, Babson College, Lin, Nan: Social capital - A theory of social structure and action. New York, Cambridge University Press, O'Donnell, Aodheen, Audrey Gilmore, Darryl Cummins & David Carson: The network construct in entrepreneurship research: A review and critique." Management Decision 39(9): , Singh, Robert: Entrepreneurial opportunity recognition through social networks. London, Garland Publiching, Inc, Woodward, William: A social network theory of entrepreneurship: An empirical study. Ann Arbor, Michigan, UMI Dissertation Services, Ledelse & Erhvervsøkonomi 4/2004

Education: Dr. Merc. Copenhagen Business School 1996; PhD (Sociology): Copenhagen University 1983

Education: Dr. Merc. Copenhagen Business School 1996; PhD (Sociology): Copenhagen University 1983 Torben Bager Professor, Head of Centre, Professor IDEA Entrepreneurship Centre Department of Entrepreneurship and Relationship Management Postal address: Universitetsparken 1 6000 Kolding Denmark Postal

Læs mere

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15 onsdag 11:40 3 36 41

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15 onsdag 11:40 3 36 41 Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15 onsdag 11:40 3 36 41 BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15

Læs mere

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41 Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41 BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15tirsdag

Læs mere

From innovation to market

From innovation to market Nupark Accelerace From innovation to market Public money Accelerace VC Private Equity Stock market Available capital BA 2 What is Nupark Accelerace Hands-on investment and business developmentprograms

Læs mere

INNOVATIONSLEDELSE. Professor Mogens Dilling-Hansen, Aarhus universitet, Handels- og IngeniørHøjskolen

INNOVATIONSLEDELSE. Professor Mogens Dilling-Hansen, Aarhus universitet, Handels- og IngeniørHøjskolen Aarhus Universitet Forårssemesteret 2011 Master i offentlig ledelse INNOVATIONSLEDELSE Undervisere: Professor Mogens Dilling-Hansen, Aarhus universitet, Handels- og IngeniørHøjskolen Professor Christian

Læs mere

Iværksætteres sociale netværk - bevidst udvalgt eller livshistorisk bestemt?

Iværksætteres sociale netværk - bevidst udvalgt eller livshistorisk bestemt? Iværksætteres sociale netværk - bevidst udvalgt eller livshistorisk bestemt? Sociale netværk tillægges stor betydning for iværksætteres mulighed for at få succes. Men hvad karakteriserer egentligt netværk,

Læs mere

Om sammenhængen mellem skoleledelse og elevresultater

Om sammenhængen mellem skoleledelse og elevresultater Om sammenhængen mellem skoleledelse og elevresultater Læringscentreret skoleledelse Odder torsdag d. 5. februar 2015 Som sagt Skolereformen lægger op til øget fokus på læring fra skoleledelsen - Omsat

Læs mere

FAST FORRETNINGSSTED FAST FORRETNINGSSTED I DANSK PRAKSIS

FAST FORRETNINGSSTED FAST FORRETNINGSSTED I DANSK PRAKSIS FAST FORRETNINGSSTED FAST FORRETNINGSSTED I DANSK PRAKSIS SKM2012.64.SR FORRETNINGSSTED I LUXEMBOURG En dansk udbyder af internet-spil ønsker at etablere et fast forretningssted i Luxembourg: Scenarier:

Læs mere

Indledning. Sikkerhed I: At undgå det forkerte. Notat om oplæg til sikkerhedsforskning. Erik Hollnagel

Indledning. Sikkerhed I: At undgå det forkerte. Notat om oplæg til sikkerhedsforskning. Erik Hollnagel Notat om oplæg til sikkerhedsforskning Erik Hollnagel Indledning En konkretisering af forskning omkring patientsikkerhed må begynde med at skabe klarhed over, hvad der menes med patientsikkerhed. Dette

Læs mere

Venturekapitalisters sociale kapital

Venturekapitalisters sociale kapital Venturekapitalisters sociale kapital Af Sarah Kirkeby Almbjerg og Morten Thanning Vendelø Resumé Iværksætteri i IT-branchen finder sted i markeder med intens konkurrence, lave indgangsbarrierer og hurtig

Læs mere

Et oplæg til dokumentation og evaluering

Et oplæg til dokumentation og evaluering Et oplæg til dokumentation og evaluering Grundlæggende teori Side 1 af 11 Teoretisk grundlag for metode og dokumentation: )...3 Indsamling af data:...4 Forskellige måder at angribe undersøgelsen på:...6

Læs mere

Diffusion of Innovations

Diffusion of Innovations Diffusion of Innovations Diffusion of Innovations er en netværksteori skabt af Everett M. Rogers. Den beskriver en måde, hvorpå man kan sprede et budskab, eller som Rogers betegner det, en innovation,

Læs mere

TATION. Innovationsforståelser. Lektor Carsten Bergenholtz

TATION. Innovationsforståelser. Lektor Carsten Bergenholtz AARHUS UNIVERSITY SCHOOL OF BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES Innovationsforståelser Lektor Carsten Bergenholtz (cabe@mgmt.au.dk) Department of Management School of Business and Social Sciences Aarhus University

Læs mere

COPENHAGEN CAPACITY Copenhagen Capacity Ved Udviklingsdirektør Kim Bek

COPENHAGEN CAPACITY Copenhagen Capacity Ved Udviklingsdirektør Kim Bek COPENHAGEN CAPACITY Copenhagen Capacity Ved Udviklingsdirektør Kim Bek Copenhagen Capacity Ca. 55 medarbejdere Årligt budget på ca. 50 mio. kr. Forretningsområder: Cleantech Lifescience IKT Tiltrækning

Læs mere

DEBATMØDE 8. Styr på folkeskolens resultater AARHUS UNIVERSITET BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES INSTITUT FOR STATSKUNDSKAB SIMON CALMAR ANDERSEN

DEBATMØDE 8. Styr på folkeskolens resultater AARHUS UNIVERSITET BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES INSTITUT FOR STATSKUNDSKAB SIMON CALMAR ANDERSEN DEBATMØDE 8 Styr på folkeskolens resultater FAGLIG OG ØKONOMISK STYRING AF FOLKESKOLERNE KOMMUNALØKONOMISK FORUM 9 JANUAR 2015 OVERSIGT Den generelle sammenhæng mellem ressourcer og resultater i skolen

Læs mere

TILLIDEN MELLEM DANSKERE OG INDVANDRERE DEN ER STØRRE END VI TROR

TILLIDEN MELLEM DANSKERE OG INDVANDRERE DEN ER STØRRE END VI TROR TILLIDEN MELLEM DANSKERE OG INDVANDRERE DEN ER STØRRE END VI TROR mellem mennesker opfattes normalt som et samfundsmæssigt gode. Den gensidige tillid er høj i Danmark, men ofte ses dette som truet af indvandringen.

Læs mere

Profilbeskrivelse for Marketing, Globalisering og Kommunikation Marketing, Globalization and Communication

Profilbeskrivelse for Marketing, Globalisering og Kommunikation Marketing, Globalization and Communication Profilbeskrivelse for Marketing, Globalisering og Kommunikation Marketing, Globalization and Communication Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi (cand.merc.) Odense 2009 1

Læs mere

Nudging - fra land til mave. Et effekfuldt puf i situationen. Plantekongres i Herning. 20.01.16 Henrik Dresbøll

Nudging - fra land til mave. Et effekfuldt puf i situationen. Plantekongres i Herning. 20.01.16 Henrik Dresbøll Nudging - fra land til mave. Et effekfuldt puf i situationen. Plantekongres i Herning. 20.01.16 Henrik Dresbøll Supermarkeder fremmer salg af frugt og grønt med 20% Vi kan ikke ændre holdninger. Men vi

Læs mere

Kapital- og vækstforhold af betydning for iværksætteraktiviteter. inden for de vidensintensive

Kapital- og vækstforhold af betydning for iværksætteraktiviteter. inden for de vidensintensive Kapital- og vækstforhold af betydning for iværksætteraktiviteter inden for vidensintensive sektorer Af Henning Madsen, Helle Neergaard og John P. Ulhøi Resumé Økonomisk vækst er afhængig af tilstedeværelsen

Læs mere

CASEMETODEN. Knut Aspegren 02.12.2003

CASEMETODEN. Knut Aspegren 02.12.2003 1 CASEMETODEN Knut Aspegren 02.12.2003 Casemetoden er en form af probleminitieret analyse og læring. Den stammer oprindeligt fra Harvard Business School, hvor man allerede i 1920-erne begyndte at bruge

Læs mere

Tema III Kommunikation og samspil mellem it og forretningen. v/anne Mette Hansen & Anja Reinwald

Tema III Kommunikation og samspil mellem it og forretningen. v/anne Mette Hansen & Anja Reinwald Tema III Kommunikation og samspil mellem it og forretningen v/anne Mette Hansen & Anja Reinwald Tema III samspil og kommunikation mellem it og forretningen It-organisationen og it-ledelsens rolle Samspil

Læs mere

Aalborg Universitet. Økonomisk ulighed og selvværd Hansen, Claus Dalsgaard. Publication date: 2011

Aalborg Universitet. Økonomisk ulighed og selvværd Hansen, Claus Dalsgaard. Publication date: 2011 Aalborg Universitet Økonomisk ulighed og selvværd Hansen, Claus Dalsgaard Publication date: 2011 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link to publication from Aalborg University Citation

Læs mere

Strategiimplementerings kompetencer som et Must Win Battle

Strategiimplementerings kompetencer som et Must Win Battle Strategiimplementering: Strategiimplementerings kompetencer som et Must Win Battle - Evaluering og udvikling af virksomhedens strategiimplementerings kompetencer Klaus Lund & Partnere Bernstorff Slot Jægersborg

Læs mere

PARTNERTILGANG AFRIKA KONTAKTS PARTNER & PROJEKTTILGANG

PARTNERTILGANG AFRIKA KONTAKTS PARTNER & PROJEKTTILGANG PARTNERTILGANG AFRIKA KONTAKTS PARTNER & PROJEKTTILGANG PARTNERTILGANG AFRIKA KONTAKTS PARTNER & PROJEKTTILGANG NOVEMBER 2013 AFRIKA KONTKAT BLÅGÅRDSGADE 7B DK2200 KØBENHVAN N TELEFON: +45 35 35 92 32

Læs mere

Skub, puf og bevæg ledelse i kompleksitet Morgenmøde, 22. og 25. september 2015

Skub, puf og bevæg ledelse i kompleksitet Morgenmøde, 22. og 25. september 2015 Skub, puf og bevæg ledelse i kompleksitet Morgenmøde, 22. og 25. september 2015 Programoversigt 08:30 Kaffe, the og brød 09:00 Velkommen til morgenmøde Kort præsentation formål og ambitioner Kompleksitet

Læs mere

Kommunalreformen i Danmark: Hvor store blev effektiviseringsgevinsterne? /Kurt Houlberg, Research Director, KuHo@kora.dk

Kommunalreformen i Danmark: Hvor store blev effektiviseringsgevinsterne? /Kurt Houlberg, Research Director, KuHo@kora.dk Kommunalreformen i Danmark: Hvor store blev effektiviseringsgevinsterne? /Kurt Houlberg, Research Director, KuHo@kora.dk 2 Effektiviseringsgevinsterne, kort fortalt 1. Forbedret økonomisk styringskapacitet

Læs mere

Motorway effects on local population and labor market

Motorway effects on local population and labor market Motorway effects on local population and labor market Per Homann Jespersen Associate Professor, Roskilde University Jean P. Endres phd student, Roskilde University Trafikdage 23-08-16 Motorways and the

Læs mere

For klimaets skyld? Gundelach, Peter; Hauge, Bettina

For klimaets skyld? Gundelach, Peter; Hauge, Bettina university of copenhagen For klimaets skyld? Gundelach, Peter; Hauge, Bettina Published in: Dansk Sociologi Publication date: 2012 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Citation

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Den skabende skole makers mindset FabLab Innovation, Odense d. 28/4 2014 Helle Munkholm Davidsen, ph.d. Centerleder Innovation og Entreprenørskab Forskning og innovation, UCL

Læs mere

Sæt skub i borgermøderne! Hvordan skaber vi de rette betingelser til samarbejdet med borgere?

Sæt skub i borgermøderne! Hvordan skaber vi de rette betingelser til samarbejdet med borgere? Sæt skub i borgermøderne! Hvordan skaber vi de rette betingelser til samarbejdet med borgere? Hvem er jeg? Manon de Jongh, Organisatorisk adfærd, fra Holland Organisationskonsulent, partner Dr. afhandling

Læs mere

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere

An analysis of the potential for the sale of food products through the Internet in Denmark and Great Britain - Et ph.d.-projekt

An analysis of the potential for the sale of food products through the Internet in Denmark and Great Britain - Et ph.d.-projekt An analysis of the potential for the sale of food products through the Internet in Denmark and Great Britain - Et ph.d.-projekt, MAPP 11/10 2001 Curriculum Vitae Hvornår 1989-92 1992-94 1994-95 1995-96

Læs mere

ANVENDELSE AF EVALUERING PÅ DEN LANGE BANE

ANVENDELSE AF EVALUERING PÅ DEN LANGE BANE ANVENDELSE AF EVALUERING PÅ DEN LANGE BANE INDIREKTE ANVENDELSE NETE KROGSGAARD NISS PROGRAM Intro om betydningen af anvendelse Nedslåethed Håb for professionen SFI s (gode) måde at håndtere det på Fælles

Læs mere

ANDERS FREDERIKSEN HEAD OF DEPARTMENT AND PROFESSOR. Performance management hvordan sikres en succes? ANDERS FREDERIKSEN

ANDERS FREDERIKSEN HEAD OF DEPARTMENT AND PROFESSOR. Performance management hvordan sikres en succes? ANDERS FREDERIKSEN PERFORMANCE MANAGEMENT HVORDAN SIKRES EN SUCCESS? AGENDA HR Analytics en rejse Performance management hvordan sikres en succes? 1 EN REJSE 2000 Ingen data Finansiel krise 2007 Nu ved vi at data er vigtigt

Læs mere

Peer-støtte: Historisk baggrund og videnskabelige perspektiver

Peer-støtte: Historisk baggrund og videnskabelige perspektiver Peer-støtte: Historisk baggrund og videnskabelige perspektiver Lisa Korsbek Seniorforsker Region Hovedstadens Psykiatri og styregruppemedlem Peer-Netværket Betydningen af peer-støtte fra et brugerperspektiv

Læs mere

New ventures based on open innovation - an empirical analysis of start-up firms in embedded Linux

New ventures based on open innovation - an empirical analysis of start-up firms in embedded Linux New ventures based on open innovation - an empirical analysis of start-up firms in embedded Linux Marc Gruber Joachim Henkel Entrepreneurship 12. september 2010 Fokus Der undersøges hvordan typiske udfordringer

Læs mere

Kollektiv intelligens

Kollektiv intelligens Kollektiv intelligens Few people think more than two or three times a year. I have made an international reputation for myself by thinking once or twice a week George Bernard Shaw Det individuelle gruppearbejde

Læs mere

Innovation - en styret proces

Innovation - en styret proces Copenhagen School of Innovation - en styret proces Entrepreneurship Copenhagen School of Entrepreneurship (CSE) Entrepreneurship in prac4ce - Innovation & Entrepreneurship in practice Innovation en styret

Læs mere

Aalborg Universitet. Borgerinddragelse i Danmark Lyhne, Ivar; Nielsen, Helle; Aaen, Sara Bjørn. Publication date: 2015

Aalborg Universitet. Borgerinddragelse i Danmark Lyhne, Ivar; Nielsen, Helle; Aaen, Sara Bjørn. Publication date: 2015 Aalborg Universitet Borgerinddragelse i Danmark Lyhne, Ivar; Nielsen, Helle; Aaen, Sara Bjørn Publication date: 2015 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg University

Læs mere

Den uddannede har viden om: Den uddannede kan:

Den uddannede har viden om: Den uddannede kan: Den uddannede har viden om: Den uddannede kan: Den uddannede kan: Den studerende har udviklingsbaseret viden om og forståelse for Den studerende kan Den studerende kan Den studerende har udviklingsbaseret

Læs mere

Velkommen. Mangfoldighed og CSR Midlet til at inkludere uudnyttede talenter? Page 1

Velkommen. Mangfoldighed og CSR Midlet til at inkludere uudnyttede talenter? Page 1 Velkommen Mangfoldighed og CSR Midlet til at inkludere uudnyttede talenter? Page 1 DIALOG Drøft med sidemanden hvordan DIN virksomhed arbejder med at inkludere uudnyttede talenter. 5 min. 2 Cranet konference

Læs mere

Finn Gilling The Human Decision/ Gilling September Insights Danmark 2012 Hotel Scandic Aarhus City

Finn Gilling The Human Decision/ Gilling September Insights Danmark 2012 Hotel Scandic Aarhus City Finn Gilling The Human Decision/ Gilling 12. 13. September Insights Danmark 2012 Hotel Scandic Aarhus City At beslutte (To decide) fra latin: de`caedere, at skære fra (To cut off) Gilling er fokuseret

Læs mere

Komparativt syn på Danmarks og Norges mikrofinans sektor

Komparativt syn på Danmarks og Norges mikrofinans sektor Konklusion Komparativt syn på s og s mikrofinans sektor For både den danske og norske sektor gør de samme tendenser sig gældende, nemlig: 1. Private virksomheders engagement i mikrofinans har været stigende.

Læs mere

Forskningsprojekt og akademisk formidling - 13. Formulering af forskningsspørgsmål

Forskningsprojekt og akademisk formidling - 13. Formulering af forskningsspørgsmål + Forskningsprojekt og akademisk formidling - 13 Formulering af forskningsspørgsmål + Læringsmål Formulere det gode forskningsspørgsmål Forstå hvordan det hænger sammen med problemformulering og formålserklæring/motivation

Læs mere

Innovative metoder til arbejdet med mangfoldighedsledelse

Innovative metoder til arbejdet med mangfoldighedsledelse Innovative metoder til arbejdet med mangfoldighedsledelse Tinna C. Nielsen Founder & Anthropologist tinna@movetheelephant.org www.movetheelephant.org www.inclusion-nudges.org Verden forandrer sig dramatisk

Læs mere

Hvad virker i undervisning

Hvad virker i undervisning www.folkeskolen.dk maj 2006 1 / 5 Hvad virker i undervisning Af Per Fibæk Laursen Vi ved faktisk en hel del om, hvad der virker i undervisning. Altså om hvad det er for kvaliteter i undervisningen, der

Læs mere

A Strategic Partnership between Aarhus University, Nykredit & PwC. - Focusing on Small and Medium-sized Enterprises

A Strategic Partnership between Aarhus University, Nykredit & PwC. - Focusing on Small and Medium-sized Enterprises A Strategic Partnership between Aarhus University, Nykredit & PwC - Focusing on Small and Medium-sized Enterprises 04-12-2013 1 Why Danmark vinder bronze i innovation, men sakker bagud i forhold til vores

Læs mere

Danmark kan/skal ikke lave innovation alene. Vi skal aktivt indtænke den internationale dimension i strategien. Hvordan sikrer strategien dette?

Danmark kan/skal ikke lave innovation alene. Vi skal aktivt indtænke den internationale dimension i strategien. Hvordan sikrer strategien dette? Opsamling på workshop den 29. maj 2012 om videninstitutioners bidrag til innovation - institutionernes samarbejde med hinanden og med det omgivende samfund. Workshoppen var arrangeret i et samarbejde mellem

Læs mere

1. Formål og mål med indførelsen af værktøjet

1. Formål og mål med indførelsen af værktøjet 1. Formål og mål med indførelsen af værktøjet Afdæk og fastlæg, hvad der driver projektet Identificer langsigtede virksomhedsmål Fastlæg implementeringens centrale leverancer Prioriter og planlæg delmål

Læs mere

Utfordrer kunnskapsøkonomien bedriftenes regnskapsrapportering? 10 års utvikling i Danmark: Erfaringer og forskningsmuligheter

Utfordrer kunnskapsøkonomien bedriftenes regnskapsrapportering? 10 års utvikling i Danmark: Erfaringer og forskningsmuligheter 1 Utfordrer kunnskapsøkonomien bedriftenes regnskapsrapportering? 10 års utvikling i Danmark: Erfaringer og forskningsmuligheter Professor Aalborg Universitet, Danmark 2 Baggrund: Udvalgte artikler Mouritsen,

Læs mere

University Colleges. Inkluderende pædagogik i praksis Brinck, Marieke Natasja. Published in: Tidsskrift for Socialpædagogik. Publication date: 2014

University Colleges. Inkluderende pædagogik i praksis Brinck, Marieke Natasja. Published in: Tidsskrift for Socialpædagogik. Publication date: 2014 University Colleges Inkluderende pædagogik i praksis Brinck, Marieke Natasja Published in: Tidsskrift for Socialpædagogik Publication date: 2014 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link

Læs mere

Oversigt over ønskede ændringer på cand.merc.-linjer. Innovation Management udbudt af Institut for Virksomhedsledelse. Optag 2015: Optag 2016:

Oversigt over ønskede ændringer på cand.merc.-linjer. Innovation Management udbudt af Institut for Virksomhedsledelse. Optag 2015: Optag 2016: Oversigt over ønskede ændringer på cand.merc.-linjer. Innovation Management udbudt af Institut for Virksomhedsledelse Optag 201: Management Research Method (+ SOL + IB) FAG 2013 Entrepreneurship: Shaping

Læs mere

Syddanmark 2007 2011. Monitorering og effektmåling Strukturfondsindsatsen i

Syddanmark 2007 2011. Monitorering og effektmåling Strukturfondsindsatsen i Monitorering og effektmåling Strukturfondsindsatsen i Syddanmark 2007 Design og kreative erhverv Energieffektivisering Offshore Sundheds- og velfærdsinnovation Turisme Brede indsatser DEN EUROPÆISKE UNION

Læs mere

Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling

Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling 6.5.2009 Jacob Schaumburg-Müller jacobs@microsoft.com Direktør, politik og strategi Microsoft

Læs mere

Dagens præsentation. Udfordringerne ESSnet projektet Measuring Global Value Chains Det fremtidige arbejde med globalisering

Dagens præsentation. Udfordringerne ESSnet projektet Measuring Global Value Chains Det fremtidige arbejde med globalisering Globalisering Møde i Brugerudvalget for Vidensamfundet 6. februar 2014 Peter Bøegh Nielsen Dagens præsentation Udfordringerne ESSnet projektet Measuring Global Value Chains Det fremtidige arbejde med globalisering

Læs mere

Rapport vedrørende. etniske minoriteter i Vestre Fængsel. Januar 2007

Rapport vedrørende. etniske minoriteter i Vestre Fængsel. Januar 2007 Rapport vedrørende etniske minoriteter i Vestre Fængsel Januar 2007 Ved Sigrid Ingeborg Knap og Hans Monrad Graunbøl 1 1. Introduktion Denne rapport om etniske minoriteter på KF, Vestre Fængsel er en del

Læs mere

Interviewereffekter på spørgsmål om sort arbejde. Rockwool Fondens Forskningsenhed Oktober 2008

Interviewereffekter på spørgsmål om sort arbejde. Rockwool Fondens Forskningsenhed Oktober 2008 Interviewereffekter på spørgsmål om sort arbejde Rockwool Fondens Forskningsenhed Oktober 2008 Tak til Rockwool Fondens Forskningsenhed Danmarks Statistiks Interviewservice, specielt til Isak Isaksen,

Læs mere

Virksomheders samfundsansvar (CSR) & Arbejdsmiljø

Virksomheders samfundsansvar (CSR) & Arbejdsmiljø Virksomheders samfundsansvar (CSR) & Arbejdsmiljø Anne K. Roepstorff, cbscsr Dorte Boesby Dahl, NFA/cbsCSR Forskningsprojekt CREWE I (August 2007 August 2008) Problem: Små virksomheder lever ikke op til

Læs mere

Kursus 02402 Introduktion til Statistik. Forelæsning 7: Kapitel 7 og 8: Statistik for to gennemsnit, (7.7-7.8,8.1-8.5) Per Bruun Brockhoff

Kursus 02402 Introduktion til Statistik. Forelæsning 7: Kapitel 7 og 8: Statistik for to gennemsnit, (7.7-7.8,8.1-8.5) Per Bruun Brockhoff Kursus 02402 Introduktion til Statistik Forelæsning 7: Kapitel 7 og 8: Statistik for to gennemsnit, (7.7-7.8,8.1-8.5) Per Bruun Brockhoff DTU Compute, Statistik og Dataanalyse Bygning 324, Rum 220 Danmarks

Læs mere

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions.

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. 1 SPOT Music. Film. Interactive. Velkommen. Program. - Introduktion - Formål og muligheder - Målgruppen - Udfordringerne vi har identificeret

Læs mere

Gruppeopgave kvalitative metoder

Gruppeopgave kvalitative metoder Gruppeopgave kvalitative metoder Vores projekt handler om radikalisering i Aarhus Kommune. Vi ønsker at belyse hvorfor unge muslimer bliver radikaliseret, men også hvordan man kan forhindre/forebygge det.

Læs mere

GENBESØG DIN SEGMENTERING OG SÆLG MERE. White paper, april 2014

GENBESØG DIN SEGMENTERING OG SÆLG MERE. White paper, april 2014 GENBESØG DIN SEGMENTERING OG SÆLG MERE White paper, april 2014 Indhold Vigtigheden af segmentering... 3 Hvor vil I sælge?... 3 Hvem køber?... 4 Hvorfor køber kunderne fra jer?... 4 Hvordan køber kunderne?...

Læs mere

IPR TURNAROUND. - et vidensskabende projekt om hvordan danske virksomheder udnytter viden

IPR TURNAROUND. - et vidensskabende projekt om hvordan danske virksomheder udnytter viden IPR TURNAROUND - et vidensskabende projekt om hvordan danske virksomheder udnytter viden Fakta om projektet Navn: IPR Turnaround i danske virksomheder Forløb: 2012-2014 Finansiering: Industriens Fond (4,5

Læs mere

Eksempel på logistisk vækst med TI-Nspire CAS

Eksempel på logistisk vækst med TI-Nspire CAS Eksempel på logistisk vækst med TI-Nspire CAS Tabellen herunder viser udviklingen af USA's befolkning fra 1850-1910 hvor befolkningstallet er angivet i millioner: Vi har tidligere redegjort for at antallet

Læs mere

Kick-off af Danmarks nye Netværk for Klyngefacilitatorer

Kick-off af Danmarks nye Netværk for Klyngefacilitatorer REG X Kick-off af Danmarks nye Netværk for Klyngefacilitatorer VELKOMST Kick-off mødet startede med en præsentation af dagens program, REG X og formålet med netværket ved Søren Laursen fra REG X. Hvad

Læs mere

Anders Holm og Mads Jæger. "Kan det betale sig for samfundet at have skoler?"

Anders Holm og Mads Jæger. Kan det betale sig for samfundet at have skoler? Anders Holm og Mads Jæger "Kan det betale sig for samfundet at have skoler?" Mere moderat spørgsmål Virker skoler? Virker hvordan? Læring Test resultater Det kontrafaktiske spørgsmål hvordan ville eleverne

Læs mere

PROTOTYPE MATEMATIKFORLØB 8. KLASSE: LÆRINGSMÅL OG MEDBESTEMMELSE

PROTOTYPE MATEMATIKFORLØB 8. KLASSE: LÆRINGSMÅL OG MEDBESTEMMELSE PROTOTYPE MATEMATIKFORLØB 8. KLASSE: LÆRINGSMÅL OG MEDBESTEMMELSE DIDAKTISKE MÅL: AT FORBINDE LÆRNGSMÅL OG ELEVERNES MEDBESTEMMELSE Dette forløb udgør en prototype på et matematikforløb til 8. klasse,

Læs mere

Ledelse af patientforløb på tværs af sektorer et opgør med silo-tænkning og forskellige kulturer

Ledelse af patientforløb på tværs af sektorer et opgør med silo-tænkning og forskellige kulturer Ledelse af patientforløb på tværs af sektorer et opgør med silo-tænkning og forskellige kulturer Una Jensen, specialkonsulent, Nykøbing Falster sygehus Marianne Søgaard Hansen, projektleder, Guldborgsund

Læs mere

Positive faktorer - et perspektiv på psykosocialt arbejdsmiljø

Positive faktorer - et perspektiv på psykosocialt arbejdsmiljø faktorer - et perspektiv på psykosocialt Seniorforsker Thomas Clausen Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø NFA Dagsorden 1. Baggrund - det moderne arbejdsliv og positive faktorer 2. Hvad er

Læs mere

Løsning til eksamensopgaven i Basal Biostatistik (J.nr.: 1050/06)

Løsning til eksamensopgaven i Basal Biostatistik (J.nr.: 1050/06) Afdeling for Biostatistik Bo Martin Bibby 23. november 2006 Løsning til eksamensopgaven i Basal Biostatistik (J.nr.: 1050/06) Vi betragter 4699 personer fra Framingham-studiet. Der er oplysninger om follow-up

Læs mere

Kristian Dahl Ledelsesforsker Ålborg Universitet & Thorkil Molly-Søholm Studielektor i ledelse, Ålborg Universitet &

Kristian Dahl Ledelsesforsker Ålborg Universitet & Thorkil Molly-Søholm Studielektor i ledelse, Ålborg Universitet & Kristian Dahl Ledelsesforsker Ålborg Universitet & Medstifter LEAD enter next level A/S. Cand.psych Thorkil Molly-Søholm Studielektor i ledelse, Ålborg Universitet & Medstifter LEAD enter next level A/S.

Læs mere

EVIDENSBASERET COACHING

EVIDENSBASERET COACHING EVIDENSBASERET COACHING - SAMTALER BASERET PÅ DEN BEDST TILGÆNGELIGE VIDEN VED FORMAND FOR SEBC, EBBE LAVENDT STIFTER@SEBC.DK, WWW.EVIDENSBASERETCOACHING.DK Der vil være en times forelæsning efterfulgt

Læs mere

NOTAT 48 02.10.2015 EFFEKTEN AF HF. Metode

NOTAT 48 02.10.2015 EFFEKTEN AF HF. Metode NOTAT 48 02.10.2015 EFFEKTEN AF HF er tiltænkt rollen som social og faglig løftestang for de personer, der ikke følger den direkte vej gennem ungdomsuddannelsessystemet. I dette notat viser DEA, at hf

Læs mere

Process Mapping Tool

Process Mapping Tool Process Mapping Tool Summary of Documentation Selected recommendations from PA Mål, midler og indsatser: Det bør fremgå hvilke målsætninger, der vedrører kommunens ydelser/indsatser og hvilke målsætninger,

Læs mere

Appendiks A. Entreprenørskabsundervisning i befolkningen, specielt blandt unge

Appendiks A. Entreprenørskabsundervisning i befolkningen, specielt blandt unge Appendiks A. Entreprenørskabsundervisning i befolkningen, specielt blandt unge Redegørelsen ovenfor er baseret på statistiske analyser, der detaljeres i det følgende, et appendiks for hvert afsnit. Problematikken

Læs mere

Anvendt Statistik Lektion 6. Kontingenstabeller χ 2 -test [ki-i-anden-test]

Anvendt Statistik Lektion 6. Kontingenstabeller χ 2 -test [ki-i-anden-test] Anvendt Statistik Lektion 6 Kontingenstabeller χ 2 -test [ki-i-anden-test] 1 Kontingenstabel Formål: Illustrere/finde sammenhænge mellem to kategoriske variable Opbygning: En celle for hver kombination

Læs mere

International Community. Fyrtårnet for international arbejdskraft og deres familier i Business Region Aarhus

International Community. Fyrtårnet for international arbejdskraft og deres familier i Business Region Aarhus Fyrtårnet for international arbejdskraft og deres familier i Business Region Aarhus International Community er Netværket for udenlandske medarbejdere og deres medfølgende familier i Østjylland Serviceportalen

Læs mere

Visualisering af data

Visualisering af data Visualisering af data Grafisk fortolkning af Tænks Mærkebank ITU december 2010 Jakob Sindballe jsin@itu.dk cpr: 010679-2089 Vejleder: Kevin McLean & Hans Asmussen Visualisering af data For at se flashanimationen

Læs mere

I dag. Velkommen Program: 9.00: Oplæg v. Nis 10.00: Mødes med techno-folk 11.00: Oplæg v. Tanja 13.00: Øvelser (formidling)

I dag. Velkommen Program: 9.00: Oplæg v. Nis 10.00: Mødes med techno-folk 11.00: Oplæg v. Tanja 13.00: Øvelser (formidling) Design & etnografi - Med udgangspunkt Heath & Luff (1992): Collaboration and control; Crisis management and multimedia technology in London Underground line control rooms. I dag Velkommen Program: 9.00:

Læs mere

Faxe Kommune Kvartalsrapport januar 2014 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector

Faxe Kommune Kvartalsrapport januar 2014 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Faxe Kommune Kvartalsrapport januar 214 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Sammenfatning (se side 3 for en uddybning) Faxe Kommune har en passende fordeling mellem fast og

Læs mere

Uforudsete forsinkelser i vej- og banetrafikken - Værdisætning

Uforudsete forsinkelser i vej- og banetrafikken - Værdisætning Downloaded from orbit.dtu.dk on: Dec 17, 2015 - Værdisætning Hjorth, Katrine Publication date: 2012 Link to publication Citation (APA): Hjorth, K. (2012). - Værdisætning [Lyd og/eller billed produktion

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Scandinavian Micro Biodevices

Scandinavian Micro Biodevices Scandinavian Micro Biodevices Scandinavian Micro Biodevices har fra begyndelsen haft fokus på at være datadrevne, og det har bragt dem til, hvor de er i dag. For at kunne tilbyde de bedst mulige produkter

Læs mere

Sport for the elderly

Sport for the elderly Sport for the elderly - Teenagers of the future Play the Game 2013 Aarhus, 29 October 2013 Ditte Toft Danish Institute for Sports Studies +45 3266 1037 ditte.toft@idan.dk A growing group in the population

Læs mere

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Øjnene, der ser - sanseintegration eller ADHD Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Professionsbachelorprojekt i afspændingspædagogik og psykomotorik af: Anne Marie Thureby Horn Sfp o623 Vejleder:

Læs mere

Regional udvikling i Danmark

Regional udvikling i Danmark Talenternes geografi Regional udvikling i Danmark Af lektor Høgni Kalsø Hansen og lektor Lars Winther, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning Talent og talenter er blevet afgørende faktorer for,

Læs mere

CONNECTING PEOPLE AUTOMATION & IT

CONNECTING PEOPLE AUTOMATION & IT CONNECTING PEOPLE AUTOMATION & IT Agenda 1) Hvad er IoT 2) Hvilke marked? 1) Hvor stor er markedet 2) Hvor er mulighederne 3) Hvad ser vi af trends i dag Hvad er IoT? Defining the Internet of Things -

Læs mere

Nordic Startup Manager Skanderborg, 29. april 2015

Nordic Startup Manager Skanderborg, 29. april 2015 Nordic Startup Manager Skanderborg, 29. april 2015 En af de store dealbreakers i screening processen er når teamet er ufuldstændigt Introduction Initial Screening Due Diligence Negotiating Screening kriterier

Læs mere

Er trafikanterne tilfredse med ITS på motorveje?

Er trafikanterne tilfredse med ITS på motorveje? Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Hvilken betydning har national identitet, sprog, kultur og traditioner for børn og unges udvikling, læring og selvforståelse? Hvordan kan pædagogisk

Hvilken betydning har national identitet, sprog, kultur og traditioner for børn og unges udvikling, læring og selvforståelse? Hvordan kan pædagogisk Hvilken betydning har national identitet, sprog, kultur og traditioner for børn og unges udvikling, læring og selvforståelse? Hvordan kan pædagogisk antropologi som metode implementeres i de videregående

Læs mere

Social kapital og mediernes indflydelse på deltagerdemokratiet

Social kapital og mediernes indflydelse på deltagerdemokratiet Social kapital og mediernes indflydelse på deltagerdemokratiet Jeg vil i denne synopsis tegne et billede af forholdet mellem social kapital som et vigtigt aspekt for et velfungerende demokrati, og forholde

Læs mere

ENPREPRENØRSKAB LINDA GREVE

ENPREPRENØRSKAB LINDA GREVE ENPREPRENØRSKAB LINDA GREVE PARADIGMER I ENTREPRENØRSKABEN 1 2 3 4 1. PARADIGME ENTREPRENØRSKAB ER EN MEDFØDT EVNE 2. PARADIGME ENTREPRENØRSKAB ER EN PROCES 3. PARADIGME ENTREPRENØRSKAB ER KOGNITION 4.

Læs mere

Seminaropgave: Præsentation af idé

Seminaropgave: Præsentation af idé Seminaropgave: Præsentation af idé Erik Gahner Larsen Kausalanalyse i offentlig politik Dagsorden Opsamling på kausalmodeller Seminaropgaven: Praktisk info Præsentation Seminaropgaven: Ideer og råd Kausalmodeller

Læs mere

Sundhedspolitik mellem komparative studier og tværnational læring

Sundhedspolitik mellem komparative studier og tværnational læring Sundhedspolitik mellem komparative studier og tværnational læring Lektor Viola Burau Workshop ved Århus-seminar 2010 20. august 2010 1 Overblik (1) Komparative studier Historien bag komparativ sundhedspolitik

Læs mere

Vil du anbefale os? Boganmeldelse. Tomas Lykke: - Kundeloyalitet i praksis

Vil du anbefale os? Boganmeldelse. Tomas Lykke: - Kundeloyalitet i praksis Boganmeldelse Tomas Lykke: Vil du anbefale os? - Kundeloyalitet i praksis Klaus Lund & Partnere ApS Bernstorff Slot Jægersborg Alle 93 DK-2820 Gentofte +45 70 26 29 99 kontakt@klauslund.dk Besøg os på

Læs mere

Indholdsfortegnelse. DUEK vejledning og vejleder Vejledning af unge på efterskole

Indholdsfortegnelse. DUEK vejledning og vejleder Vejledning af unge på efterskole Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Problemstilling... 2 Problemformulering... 2 Socialkognitiv karriereteori - SCCT... 3 Nøglebegreb 1 - Tro på egen formåen... 3 Nøglebegreb 2 - Forventninger til udbyttet...

Læs mere

Forventer du at afslutte uddannelsen/har du afsluttet/ denne sommer?

Forventer du at afslutte uddannelsen/har du afsluttet/ denne sommer? Kandidatuddannelsen i Informationsvidenskab - Aalborg 2 respondenter 5 spørgeskemamodtagere Svarprocent: 40% Forventer du at afslutte uddannelsen/har du afsluttet/ denne sommer? I hvilken grad har uddannelsen

Læs mere

RQ1: Hvilke årsager kan være til grund for virksomhedernes brug af CSR?

RQ1: Hvilke årsager kan være til grund for virksomhedernes brug af CSR? Bilag 2: Fortolkning af data: Ved tolkning af data, skal det bestemmes, hvilke parametre, der tolkes ud fra. I dette tilfælde vil der blive tolket ud fra begreber og dermed relevans i forhold til de fire

Læs mere

Hvor mange ansatte er der typisk i de virksomheder, som du servicerer?

Hvor mange ansatte er der typisk i de virksomheder, som du servicerer? Resultater og konklusion af Siteloom Contracts brugerundersøgelse oktober 2015 vedr. kontraktstyring set gennem intern / ekstern bogholder / økonomiansvarliges øjne. Indledende spørgsmål: Hvor mange ansatte

Læs mere

Om teknologi, faglighed og mod - og lidt om at bage boller Geyti, Anna-Maj Stride; Larsen, Stina Meyer; Syse, Mette Damkjær

Om teknologi, faglighed og mod - og lidt om at bage boller Geyti, Anna-Maj Stride; Larsen, Stina Meyer; Syse, Mette Damkjær University Colleges Om teknologi, faglighed og mod - og lidt om at bage boller Geyti, Anna-Maj Stride; Larsen, Stina Meyer; Syse, Mette Damkjær Publication date: 2013 Document Version Tidlig version også

Læs mere