Statsforvaltningen Hovedstadens brev til en borger

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Statsforvaltningen Hovedstadens brev til en borger"

Transkript

1 Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at en borgers anmodning om at få oplyst navnene på de medarbejdere, som havde deltaget i behandlingen af hans klage, skulle betragtes som en begæring om aktindsigt i oplysninger i de ansattes personalesager om de pågældendes navne. Da identifikationskravet i offentlighedslovens 4, stk. 3, var opfyldt, havde borgeren krav på aktindsigt i oplysningerne i de pågældende medarbejderes navne. Statsforvaltningen foretager sig ikke videre i sagen, da borgeren efterfølgende har fået navnene oplyst Statsforvaltningen Hovedstadens brev til en borger TILSYNET MED KOMMUNERNE OG REGIONSRÅDET I Du skrev den 30. april 2008 til Det Sociale Nævn vedrørende Gladsaxe Kommune. Nævnet videresendte din henvendelse til Statsforvaltningen Hovedstaden, tilsynet med kommunerne. Du oplyste i din henvendelse, at Gladsaxe Kommune har nægtet at oplyse, hvem der har behandlet en klage fra dig, og at du mener, at personer, som du tidligere har klaget over, har haft indflydelse på sagens udfald. Vi har nu afsluttet behandlingen af sagen, og vi finder, at du havde krav på at få oplyst navnene på de medarbejdere, som havde deltaget i behandlingen af din klage. Da navnene fremgår af kommunens udtalelse af 1. april 2009 til statsforvaltningen, som du har fået en kopi af, foretager vi os ikke videre i sagen. Nedenfor kan du læse nærmere om sagens omstændigheder og en nærmere begrundelse for vores opfattelse. Sagens baggrund Den 2. oktober 2007 klagede du over kommunens børneog kulturdirektør. Kommunaldirektøren svarede den 22. oktober 2007, at han ikke fandt anledning til kritik af hverken børne- og kulturdirektørens eller børne- og kulturforvaltningens håndtering af din sag. REGION HOVEDSTADEN STATSFORVALTNINGEN HOVEDSTADEN BORUPS ALLÉ 177, BLOK D- E 2400 KØBENHAVN NV JOURNAL NR.: /381 SAGSBEHANDLER: CTHHOV DIREKTE TELEFON: TELEFON: TELEFAX: GIRO: EAN- NR SE- NR TELEFONTID: Mandag Tirsdag- Onsdag Torsdag ÅBNINGSTID FOR PERSONLIGE HENVENDELSER: Mandag- Onsdag Torsdag Du har oplyst, at du den 17. april 2008 skrev til borgmesteren og bad om at få oplyst navnene på de personer, der havde behandlet din klage over børne- og kulturdirektøren. Kommunen skrev den 28. april 2008 til dig, at du ikke i denne sammenhæng var berettiget til at få oplyst, hvilke sagsbehandlere, der havde indgået i sagsforbere-

2 delsen, men at byrådssekretariatet havde forestået sagsbehandlingen. Kommunens udtalelse Kommunen har den 1. april 2009 sendt en udtalelse til statsforvaltningen i anledning af din henvendelse til os. Heraf fremgår bl.a. følgende: Det er kommunens opfattelse, at X naturligvis har ret til aktindsigt i dokumenter i den pågældende sag. Den generelle og konkrete tilrettelæggelse af sekretariatsbetjeningen af eksempelvis kommunaldirektør og borgmester, herunder hvem der har deltaget i sagsbehandlingen i enkelte sager, indgår imidlertid ikke i sagens akter, hvorfor afslag er givet. Kommunen har i øvrigt ikke fundet, at der er tale om oplysninger, der bør oplyses under henvisning til princippet om meroffentlighed. Kommunen har i sin vurdering lagt vægt på, at kommunens besvarelser på X s henvendelser ikke er udtryk for administrativ rekurs, men derimod egen prøvelse i kommunens eget regi. Ved egen prøvelse af sagsbehandling tages sagen i første omgang op til genovervejelse i samme forvaltning, hvorfor personsammenfald er uundgåeligt. Kommunen skal imidlertid gøre opmærksom på, at inhabilitetsspørgsmål i sagens natur ikke forekommer relevant i forbindelse med egen prøvelse, jfr. principperne i forvaltningslovens 3, stk. 4 og 5. I praksis lader problemstillingen sig også kun vanskeligt løse fuldstændigt. I forbindelse med kommunens besvarelser af X s henvendelser til henholdsvis skolechef, børne- og kulturdirektør, kommunaldirektør og borgmester har sagen været behandlet i forskellige afdelinger og forvaltninger i kommunen. Risikoen for personsammenfald er derfor minimeret mest muligt, om end det fra ekstern side kan se anderledes ud. Ud fra disse overvejelser finder kommunen ikke at være forpligtet til at oplyse X om den interne tilrettelæggelse i kommunen af arbejdsopgaver forbundet med prøvelse af kommunens egen sagsbehandling. Dine bemærkninger til kommunens udtalelse Den 22. juni 2009 har du sendt statsforvaltningen dine bemærkninger til kommunens udtalelse. SIDE 2

3 Det fremgår af brevet, at du mener, at hovedhensynet i sagen alene handler om kommunens interesse i et mørklægge et forløb af særdeles kritisk karakter, og at byrådssekretariatet har interesse i at dække over forhold, der belaster ledende medarbejdere i kommunen. Statsforvaltningens kompetence Statsforvaltningen fører efter kommunestyrelsesloven 1 tilsyn med, at Gladsaxe Kommune overholder offentligretlige retsgrundsætninger og den lovgivning, der særligt gælder for offentlige myndigheder. Det kan f.eks. være kommunestyrelsesloven, forvaltningsloven, offentlighedsloven o.s.v. Vi kan ikke tage stilling til, om kommunen burde have truffet en anden afgørelse, hvis kommunens afgørelse er truffet på baggrund af et skøn, dvs. hvis kommunen kunne vælge mellem flere forskellige rigtige afgørelser. Men vi kan tage stilling til, om kommunen ved afgørelsen har overholdt offentligretlige retsgrundsætninger og den lovgivning, der særligt gælder for offentlige myndigheder. Vi er ikke en klageinstans, og derfor rejser vi kun en tilsynssag, hvis vi har grund til at tro, at kommunen har overtrådt lovgivningen. Statsforvaltningens udtalelse Enhver har ret til aktindsigt i en offentligt ansats personalesag vedrørende oplysninger om den ansattes navn, jf. offentlighedslovens 2, stk. 2 og 3. Det er i Justitsministeriets praksis almindeligt antaget, at den, overfor hvem det offentlige har truffet en afgørelse, kan kræve at få oplyst, hvem der har deltaget i sagsbehandlingen. Oplysninger om, hvilke personer der har truffet afgørelse, og hvem der i øvrigt har medvirket i sagsbehandlingen, er af væsentlig betydning for afgørelsen af bl.a. eventuelle spørgsmål om inhabilitet. 2 Kun i ganske særlige tilfælde kan der for at beskytte den offentligt ansatte være grundlag for over for en part eller andre at hemmeligholde, hvem der har truffet afgørelse i en sag, f.eks. med henvisning til offentlighedslovens 12, stk. 1. Begæringen skal angive de dokumenter eller den sag, den pågældende ønsker at blive gjort bekendt med, jf. offentlighedslovens 4, stk. 3. Det må anses for tilstrækkeligt, at begæringen indeholder de oplysninger, der efter ind- 1 Lovbekendtgørelse nr. 581 af 24. juni Offentlighedsloven med kommentarer s. 223, John Vogter, 3. udgave 1998, Jurist- og Økonomforbundets Forlag SIDE 3

4 retningen af myndighedens registre m.v. er nødvendige for at finde frem til sagen. 3 Det er statsforvaltningens opfattelse, at en myndighed ikke kan give afslag på en begæring om aktindsigt i en medarbejders personalesag med henvisning til, at den, der søger aktindsigt ikke er bekendt med medarbejderens navn, hvis det på anden måde er muligt at finde frem til, hvilken personalesag det drejer sig om. Der henvises til U Ø, hvor Østre Landsret fandt, at oplysninger om to ansattes navn og stilling som udgangspunkt var omfattet af retten til aktindsigt efter offentlighedslovens 2, stk. 3, jf. stk. 2, og at identifikationskravet i 4 var opfyldt. Gladsaxe Kommune har oplyst, at navnene på de personer, som deltog i behandlingen af din klage over kommunaldirektøren, ikke fremgik af dokumenter i sagen, men har til statsforvaltningen oplyst navnene på de ansatte, som deltog i sagens behandling. Statsforvaltningen finder på denne baggrund, at din anmodning om at få oplyst medarbejdernes navn skulle betragtes som en begæring om aktindsigt i oplysninger i de ansattes personalesager om de pågældendes navne. Vi finder desuden, at identifikationskravet i offentlighedslovens 4, stk. 3, var opfyldt, fordi det var muligt for kommunen at identificere, hvilke personer du ønskede at få oplyst navnene på. Vi er derfor af den opfattelse, at du havde krav på aktindsigt i oplysningerne i de pågældende medarbejderes navne. Da medarbejdernes navne fremgår af kommunens udtalelse af 1. april 2009, og da du har fået denne udtalelse tilsendt i kopi, foretager vi os ikke videre i sagen. Gladsaxe Kommune vil få en kopi af dette brev, og vi vil offentliggøre brevet i anonymiseret form på vores hjemmeside i løbet af kort tid. Med venlig hilsen 3 Offentlighedsloven med kommentarer s. 126, John Vogter, 3. udgave 1998, Jurist- og Økonomforbundets Forlag og Justitsministeriets vejledning nr af 3. november 1986 pkt. 17 SIDE 4

5 Katrine Harlou souschef Christina Themsen fuldmægtig SIDE 5

6 TILSYNET MED KOMMUNERNE OG REGIONSRÅDET I REGION HOVEDSTADEN STATSFORVALTNINGEN HOVEDSTADEN BORUPS ALLÉ 177, BLOK D- E 2400 KØBENHAVN NV JOURNAL NR.: /381 SAGSBEHANDLER: CTHHOV DIREKTE TELEFON: TELEFON: TELEFAX: GIRO: EAN- NR SE- NR TELEFONTID: Mandag Tirsdag- Onsdag Torsdag ÅBNINGSTID FOR PERSONLIGE HENVENDELSER: Mandag- Onsdag Torsdag

Statsforvaltningen Hovedstadens brev til en borger

Statsforvaltningen Hovedstadens brev til en borger Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Københavns Kommune ikke handlede i strid med biblioteksloven ved at nægte en borger adgang til at låne netlydbøger med den begrundelse, at borgeren ikke

Læs mere

Jette S. Linnemann Souschef

Jette S. Linnemann Souschef X 27. januar 2011 Håndtering af behandlingsoverslag fra praktiserende tandlæge. Via sekretariatet i Det Sociale Nævn har det kommunale tilsyn modtaget en henvendelse fra dig vedrørende lovligheden af den

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr.

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Lyngby-Taarbæk Kommune burde have indbragt spørgsmålet om en erstatnings størrelse for taksationskommissionen, men da sagen har bagatelagtig karakter, og ulovligheden

Læs mere

2008-05-26. Københavns Kommune. Tilbagebetaling af og udelukkelse for tilskud efter folkeoplysningsloven.

2008-05-26. Københavns Kommune. Tilbagebetaling af og udelukkelse for tilskud efter folkeoplysningsloven. 2008-05-26. Københavns Kommune. Tilbagebetaling af og udelukkelse for tilskud efter folkeoplysningsloven. Resumé: Statsforvaltningen finder, at Københavns Kommune har været berettiget til at pålægge en

Læs mere

Tårnby Kommune erhvervelse af fast ejendom med henblik på senere anvendelse

Tårnby Kommune erhvervelse af fast ejendom med henblik på senere anvendelse Tårnby Kommune erhvervelse af fast ejendom med henblik på senere anvendelse Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Tårnby Kommune lovligt kan købe en ejendom med baggrund i overvejelser om

Læs mere

Statsforvaltningen brev af 1. juli 2008 til en journalist.

Statsforvaltningen brev af 1. juli 2008 til en journalist. Statsforvaltningen brev af 1. juli 2008 til en journalist. 01-07- 2008 De har i brev af 17. marts 2006 rettet henvendelse til Statsamtet Sønderjylland, nu Statsforvaltningen Syddanmark, vedrørende Fyns

Læs mere

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste KEND SPILLEREGLERNE Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Indhold Indledning 3 Den rigtige afgørelse 3 1. Vejledningspligten hvad går den

Læs mere

hjemfaldspligt er spørgsmål, der henhører under domstolene. 30-06- 2009

hjemfaldspligt er spørgsmål, der henhører under domstolene. 30-06- 2009 K Kommune - afvisning af stillingtagen til spørgsmål om indfrielse af hjemfaldspligt. RESUMÉ: Statsforvaltningen finder, at såvel spørgsmålet om en kommunes hidtidige praksis ved indfrielse af hjemfaldspligt

Læs mere

Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C. Vedr. henvendelse om aktindsigt

Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C. Vedr. henvendelse om aktindsigt Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C 24-04- 2009 TILSYNET Vedr. henvendelse om aktindsigt Advokatgruppen Århus har på vegne af A i brev af 19. september

Læs mere

Odense Kommunes kontrolbesøg i medfør af 12 a i den sociale retssikkerhedslov

Odense Kommunes kontrolbesøg i medfør af 12 a i den sociale retssikkerhedslov Sexarbejdernes Interesseorganisation Sagsnr. 2014-5752 Doknr. 230269 Dato 11-05-2015 Odense Kommunes kontrolbesøg i medfør af 12 a i den sociale retssikkerhedslov Sexarbejdernes Interesseorganisation (SIO)

Læs mere

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv.

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. 4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. En kvinde der nærmede sig myndighedsalderen, boede i en større lejlighed sammen med sin far. Datteren ønskede at flytte

Læs mere

At skrive en afgørelse. September 2011

At skrive en afgørelse. September 2011 At skrive en afgørelse September 2011 Indholdsfortegnelse Side 2 1. Hvad er en afgørelse 5 2. Opskrift på at skrive en afgørelse 7 2.1 Overskrift 7 2.2 Resultat 8 2.3 Begrundelse 9 2.3.1 Kommunens konkrete

Læs mere

til ulovlig praksis! Brug din ytringsfrihed

til ulovlig praksis! Brug din ytringsfrihed Sig nej 1 Brug din ytringsfrihed Kommunernes økonomi er under lup som aldrig før, og vi har set spareplaner, som ifølge juridiske eksperter er på kant med loven, fordi der formuleres så konkrete mål for

Læs mere

Ved kopi af dette brev har Indenrigs- og Sundhedsministeriet i dag meddelt Statsforvaltningen Syddanmark sin retsopfattelse.

Ved kopi af dette brev har Indenrigs- og Sundhedsministeriet i dag meddelt Statsforvaltningen Syddanmark sin retsopfattelse. Advokat X Ved breve af 18. oktober 2007, 7. februar og 18. maj 2008 har De på vegne af Deres klient A rettet henvendelse til Velfærdsministeriet, nu Indenrigs- og Sundhedsministeriet, angående Statsforvaltningen

Læs mere

Herning Byråd Rådhuset Torvet 7400 Herning. Vedr. j.nr. 2006120386 : Højhuset i Vildbjerg.

Herning Byråd Rådhuset Torvet 7400 Herning. Vedr. j.nr. 2006120386 : Højhuset i Vildbjerg. Herning Byråd Rådhuset Torvet 7400 Herning 11-10- 2007 TILSYNET Vedr. j.nr. 2006120386 : Højhuset i Vildbjerg. Herning Kommune har ved mail af 17. januar 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet.

2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet. 2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet. Resumé: Udtalt, at et byrådsmedlem var berettiget til at fremsætte og få behandlet ændringsforslag ved 2. behandlingen af budgettet.

Læs mere

X Kommune Byrådet. Sagsbehandlingstid i forbindelse med behandling af ansøgninger om støtte til køb af bil efter lov om social service

X Kommune Byrådet. Sagsbehandlingstid i forbindelse med behandling af ansøgninger om støtte til køb af bil efter lov om social service X Kommune Byrådet 18. december 2009 Sagsbehandlingstid i forbindelse med behandling af ansøgninger om støtte til køb af bil efter lov om social service 114. Sundheds-, ældre- og handicapudvalget i X Kommune

Læs mere

God behandling i det offentlige

God behandling i det offentlige Indledning Større kvalitet i den offentlige forvaltning God behandling i det offentlige - om god forvaltningsskik i stat og kommune I disse år er de offentlige ydelser og den offentlige sagsbehandling

Læs mere

Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden

Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden 14-5. Forvaltningsret 113.1 2513.9. Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden En kommune traf afgørelse om frivillig anbringelse af et barn. Anbringelsen skete efter

Læs mere

Adgang til repræsentation under behandling. Notat om beslutningsgrundlag

Adgang til repræsentation under behandling. Notat om beslutningsgrundlag 20-7. Forvaltningsret 113.2 1146.9 115.3 11.9. Adgang til repræsentation under behandling. Notat om beslutningsgrundlag Partsrepræsentanterne for to stofmisbrugere klagede over et amtsligt behandlingscenters

Læs mere

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune.

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde 27-09- 2010 TILSYNET Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Statsforvaltningen Midtjylland godkendte ved brev af 16. april 2007, at Syddjurs

Læs mere

Statsforvaltningens udtalelse af 31. marts 2009 til Billund Kommune

Statsforvaltningens udtalelse af 31. marts 2009 til Billund Kommune Statsforvaltningens udtalelse af 31. marts 2009 til Billund Kommune Statsforvaltningen er blevet opmærksom på, at Billund Kommune i en nyhed på kommunens hjemmeside den 30. januar 2009 omtaler et kursus,

Læs mere

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager 5-6. Forvaltningsret 114.1 115.1 115.2 115.3. Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager En person skrev

Læs mere

Anette Ravnholt Kontorchef / Gitte Slotved Konsulent

Anette Ravnholt Kontorchef / Gitte Slotved Konsulent X 20.04.2010 STATSFORVALTNINGEN NORDJYLLAND Henvendelse vedrørende tilskud til Y kommune i forbindelse med renovering af Z, Y. AALBORGHUS SLOT SLOTSPLADSEN 1 9000 AALBORG Du har rettet henvendelse til

Læs mere

Ferie- og fritidscenter X.

Ferie- og fritidscenter X. Y 10. marts 2010 Ferie- og fritidscenter X. På baggrund af en beslutning fra Y Byråd anmodede administrationen i Y Kommune den 18. maj 2009 om et møde med Statsforvaltningen Nordjylland. Mødet var tænkt

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedr rende Odense Kommunes afg relser om afslag pе aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedr rende Odense Kommunes afg relser om afslag pе aktindsigt 2014-223985 Statsforvaltningens brev til en journalist Dato: 0 9-0 6-2015 Henvendelse vedr rende Odense Kommunes afg relser om afslag pе aktindsigt Du har i e-mail af 30. september 2014 klaget over Odense

Læs mere

14-6. Anmodning om genoptagelse af arbejdsskadesag skulle også vurderes på ulovbestemt grundlag

14-6. Anmodning om genoptagelse af arbejdsskadesag skulle også vurderes på ulovbestemt grundlag 14-6. Anmodning om genoptagelse af arbejdsskadesag skulle også vurderes på ulovbestemt grundlag 13.3 Remonstration og tilbagekaldelse, se også Skatter 6-26.1 Arbejdsskadeforsikring, se også Erstatning

Læs mere

Betænkning om udveksling af oplysninger inden for den offentlige forvaltning

Betænkning om udveksling af oplysninger inden for den offentlige forvaltning Betænkning om udveksling af oplysninger inden for den offentlige forvaltning Betænkning nr. 1500 København 2008 Betænkning om udveksling af oplysninger inden for den offentlige forvaltning Betænkning nr.

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energistyrelsens afgørelse af 14. juni 2012 Energimærkning af ejendom beliggende [XXX], [XXX] energimærke

KLAGE FRA [XXX] OVER Energistyrelsens afgørelse af 14. juni 2012 Energimærkning af ejendom beliggende [XXX], [XXX] energimærke (Energibesparelser i bygninger) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energistyrelsens

Læs mere

Endelig rapport. om ombudsmandens undersøgelse. vedrørende et antal sager om aktindsigt fra. Told- og Skattestyrelsen

Endelig rapport. om ombudsmandens undersøgelse. vedrørende et antal sager om aktindsigt fra. Told- og Skattestyrelsen Dato: J.nr.: Sagsbehandler: LIA Akt. nr.: 81 Endelig rapport om ombudsmandens undersøgelse vedrørende et antal sager om aktindsigt fra Told- og Skattestyrelsen I. INDLEDNING OG SAMMENFATNING...s. 4 II.

Læs mere