De Samvirkende Invalideorganisationer. Fra barriere til karriere. Handicappede i arbejde - erfaringer fra fem lande. Norge.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "De Samvirkende Invalideorganisationer. Fra barriere til karriere. Handicappede i arbejde - erfaringer fra fem lande. Norge."

Transkript

1 De Samvirkende Invalideorganisationer Fra barriere til karriere Handicappede i arbejde - erfaringer fra fem lande Norge December 2006

2 De Samvirkende Invalideorganisationer Fra barriere til karriere Handicappede i arbejde - erfaringer fra fem lande Norge December 2006 Dokument nr 5 Revision nr 01 Udgivelsesdato 22 december 2006 Udarbejdet Kontrolleret Godkendt BRL, HPD PGM BRL

3 Indholdsfortegnelse 1 Sammenfatning 1 2 Indledning 3 3 Del 1: Elementer i arbejdsmarkedsindsatsen 4 31 Handicappede og arbejdsmarkedet - et overblik 4 32 Lovgivning 5 33 Aktører 6 34 Forløb af forskellige arbejdsmarkedsindsatser 7 35 Finansiering og udgifter 8 36 Konklusion: fra barriere til karriere 9 4 Del 2: Arbejdsmarkedsindsatser Støtte til arbejdspladsindretning Støtte til hjælpemidler Arbejdsassistent Støtte til transportudgifter Fleksible pensionsregler Afklaring Oplæring Arbejdspraktik Midlertidig beskæftigelse Løntilskud Arbejdshjælp Varigt tilrettelagt arbejde Beskyttet arbejde 23 Bilagsfortegnelse Bilag 1: Litteratur Bilag 2: Aktører

4 1 Universel tilgang - i en enstrenget organisation Lovgivning Aftaler mellem arbejdsmarkedsparter Mainstreamindsatser Indsatser for funktionshæmmede i ordinært arbejde 1 Sammenfatning Den norske bestræbelse på at få handicappede i arbejde er af universel karakter Med dette menes, at tilbuddene så vidt muligt tager udgangspunkt i den enkeltes forudsætninger - uanset kategorisering Altså handicappede visiteres ikke til ordningerne på baggrund af en forudgående formel klassificering Samtidig er organiseringen af den arbejdsmarkedsrettede indsats for handicappede er karakteriseret ved en stærk centralisering, hvor (arbejds- og socialforvaltningen) har ansvaret for indsatsen køber så en række ydelser - primært fra revalideringsvirksomheder, men også andre serviceudbydere i forhold til fx arbejdsmarkedsuddannelser Arbejdsmarkedsprogrammerne for handicappede er funderet i den norske lovgivning Foruden loven om arbejdsmarkedstjenester, så forefindes der i arbejdsmiljøloven et kapitel, der forbyder diskriminering i arbejdslivet som følge af bla en funktionshæmning Det er dog stadig ganske svært for funktionshæmmede at komme ind på arbejdsmarkedet I Norge har det bla vist sig vanskeligt at få offentlig ansættelse, da der er krav om, at man i den offentlige sektor ansætter den bedst kvalificerede Dette har ledt til planer om at undersøge muligheden for en kvoteordning i den offentlige sektor I 2001 blev der indgået en intentionsaftale mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter om det inkluderende arbejdsliv - den såkaldte IA-aftale Formålet med aftalen er at få flere personer til at blive længere på arbejdsmarkedet Fokus er på at reducere sygefraværet; at få flere med reduceret arbejdsevne i arbejde; og at øge pensionsalderen De fleste arbejdsmarkedsindsatser i Norge retter sig mod alle, der har svært ved at få et fodfæste på arbejdsmarkedet - herunder en del handicappede For gruppen af funktionshæmmede, der har ordinært arbejde, er der adgang til en række offentligt finansierede støttemuligheder såsom tekniske hjælpemidler, arbejdsassistent, og støtte til transportudgifter Herudover er der en regel for førtidspensionister, der overgår til beskæftigelse, at de inden for en femårig periode umiddelbart kan få pensionen tilbage Man kan også på forskellig vis kombinere lønindkomster og delførtidspensioner, og det er således muligt at bruge sin pension som en slags løntilskud Med andre ord, Norge praktiserer en slags flexicurity - hvor det ikke er pensionsreglerne, der skal være en barriere for aktiv jobsøgning

5 2 Indsatser for arbejdshæmmede Stort budget for tilbud til arbejdskæmmede Hvor ingen af de ovenstående arbejdsmarkedsindsatser er tilstrækkelige, er der en række tiltag i Norge, som især er rettet mod de arbejdshæmmede Disse kan deles op i opkvalificerende tiltag, inkluderende tiltag, og institutionelle tiltag - i givne rækkefølge som de bidrager til forløbet fra barriere til karriere I Norge er der et stort fokus på inkluderende arbejdsliv Norge bruger således dobbelt så mange penge på tilbud til arbejdshæmmede - som på tilbud til ordinært arbejdssøgende

6 3 Udenlandske erfaringer med arbejdsmarkedsindsatser for handicappede til inspiration af DSI's videre arbejde mod en bedre dansk indsats Kortlægning via rapporter og statistik, og via landebesøg 2 Indledning Denne landerapport for Norge er én af fem landerapporter, som kortlægger udenlandske erfaringer med arbejdsmarkedsindsatser for handicappede Udover Norge foreligger der landerapporter for Sverige, England, Tyskland og Spanien De fem lande er udvalgte med henblik på at høste erfaringer fra lande, der er på højde med Danmark rent udviklingsmæssigt, men som samtidig anses at forfølge forskellige velfærdspolitiske modeller og handicappolitiske typologier - og dermed forventes at kunne bidrage med noget nyt og anderledes Kortlægningen for de fem lande har som formål at inspirere DSI's videre arbejde mod en bedre dansk indsats Den bidrager med gode eksempler fra de enkelte lande, dog uden at vurdere deres relevans for Danmark Om en indsats er god bedømmes især af informanterne - dvs aktørerne - fra de enkelte lande Samtidig foretages der i de enkelte landerapporter ingen sammenligning landene imellem Bidraget består således i et indblik i, hvordan de enkelte elementer i arbejdsmarkedsindsatsen har betydning i forløbet fra barriere til karriere for den handicappede (Del 1), samt i en systematisk beskrivelse af de enkelte arbejdsmarkedsindsatser (Del 2) Kortlægningen er foretaget i fire trin Først gennemførtes en screening og analyse af den tilgængelige litteratur på området, herunder en identificering af relevante myndigheder, organisationer, forskningsinstitutioner, videnscentre mfl (se Bilag 1 og 2 for hhv litteratur og aktører) Dernæst blev der taget kontakt til landenes nationale paraplyorganisationer på handicapområdet og andre central aktører for at verificere og udbygge resultatet af det først trin - især med hensyn til kontaktkoordinater for landebesøg Tredje trin - som var det mest omfattende trin - bestod i landebesøg, hvor fokus dels var på at få en indgående forståelse af de forskellige arbejdsmarkedsindsatser, og dels at få informanternes vurdering af de gode og dårlige sider af de enkelte tiltag Sidste trin var så afrapportering

7 4 3 Del 1: Elementer i arbejdsmarkedsindsatsen Godt nordmænd i alderen år er funktionshæmmede, mens er arbejdshæmmede 31 Handicappede og arbejdsmarkedet - et overblik Ifølge den norske arbejdskraftundersøgelse er godt nordmænd i den arbejdsdygtige alder funktionshæmmede ("funksjonshemmede") Dette svarer til knap 15% af befolkningen i den givne aldersgruppe Både absolut og forholdsvis er der en overvægt af kvinder blandt disse Arbejdsmarkedstilknytningen for de funktionshæmmede er med en beskæftigelsesfrekvens på omkring 46% noget under den, der gælder for resten af befolkningen Samtidig er arbejdsløshedsprocenten dobbelt så høj Norge anvender, når det gælder specielle arbejdsmarkedsindsatser, begrebet arbejdshæmmede ("yrkeshemmede"), som defineres nedenfor Her var der i denne kategori i og dermed er der sket en kraftig stigning det seneste årti I samme periode er der også sket en stor stigning i antallet af personer på førtidspension ("uførytelse") Funktionshæmmede i Norge (16-66 årige), kvt antal andel af befolkningen Kvinder ,2% Mænd ,0% I alt ,6% Arbejdsløshed og beskæftigelse, kvt Arbejdsløshedsprocent Beskæftigelsesfrekvens Funktionshæmmede 6,7% 45,8% Ikke-funktionshæmmede 3,2% 79,7% Hele befolkningen 3,5% 74,7% Funktionshæmmede i og uden for arbejdsstyrken i Norge (16-66 årige), kvt Kvinder Mænd I alt Beskæftigede 41,4% 51,2% 45,8% Arbejdsløse 2,0% 4,9% 3,3% Uden for arbejdsstyrken 56,6% 43,9% 50,9% I alt 100,0% 100,0% 100,0% Arbejdshæmmede og førtidspensionister, 1997 og 2006, 1 halvår Arbejdshæmmede Førtidspensionister Kilder: Statistisk sentralbyrå, Arbejdskraftundersøkelsen, Tilleggsundersøkelse om funksjonshemmede,2 kvt, 2006 Arbeids- og velferdsdirektoratet, Rapport om arbeidsmarkedet, Nr

8 5 Definition af funktionshæmmet Ifølge arbejdskraftundersøgelsen er man funktionshæmmet, hvis man har fysiske eller psykiske helbredsproblemer af mere vedvarende karakter, som medfører begrænsninger i det daglige liv Data i statistikken bygger i denne sammenhæng på erklæringer fra folk, der har udfyldt et spørgeskema Paraplyorganisationen FFO ("Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon") anvender en tilsvarende men noget mere detaljeret definition: "Som grundlag for sin virksomhed har FFO en forståelse af funktionshæmmet som en konflikt mellem individets forudsætninger og miljøets og samfundets krav til funktioner på områder, som er væsentlige for etablering og opretholdelse af menneskers selvstændighed og sociale tilværelse Samfundets vilje til at kompensere og reducere følgerne af funktionshæmningen er afgørende for individets livskvalitet Overordnet gælder det viljen til lovgivning af individets rettigheder, tilrettelægning af det sociale og fysiske miljø samt retfærdig social og økonomisk fordeling i samfundet" Definition af arbejdshæmmet En arbejdshæmmet person, er en person - arbejdsløs, arbejdssøgende, eller beskæftiget via en speciel arbejdsmarkedsindsats, der er registeret hos arbejds- og socialforvaltningen ( - se nedenfor), og som har fået en medicinsk diagnose, som betyder, at de har svært ved at få eller fastholde ordinær beskæftigelse Gruppen omfatter fysisk og psykisk handicappede, udviklingshæmmede, misbrugere og andre med sociale problemer Da denne definition anvendes om målgruppen for de specielle arbejdsmarkedsindsatser, som beskrives i denne rapport, må man være opmærksom på den brede målgruppe Universel tilgængelighed Arbejdsmarkedslove Arbejdsmiljøloven Mulig fremtidig kvoteordning 32 Lovgivning I Norge lægges der stor vægt på universel tilgængelighed, som forfølges i en strategi 1, der tager udgangspunkt i, at samfundet skal udformes, så alle kan deltage Denne strategi er implementeret i en række love og kan tillige genfindes i en række af arbejdsmarkedstiltagene De norske arbejdsmarkedstiltag er funderet i Lov nr 76: Lov om arbeidsmarkedstjenester (arbeidsmarkedsloven) og beskrevet i For nr 1554: Forskrift om arbeidsmarkedstiltak Hvis der i forbindelse med et arbejdsmarkedstiltag ikke skal betales ordinær løn fra arbejdsgiveren til deltageren, så kan deltageren opnå ydelser i henhold til Lov nr 19: Lov om folketrygd (folketrygdloven) Arbejdsmiljølovens kapitel 13 forbyder diskriminering i arbejdslivet - blandt andet som følge af en funktionshæmning Der er planer om at udarbejde en separat lov, der direkte fokuserer på diskrimination af funktionshæmmede Det er dog stadig ganske svært for funktionshæmmede at komme ind på arbejdsmarkedet I Norge har det bla vist sig vanskeligt at få offentlig ansættel- 1 Regjeringens handlingsplan for økt tilgjengelighet for personer med nedsatt funksjonsevne (http://wwwuniversell-utformingmiljono/artikkelshtml?id=174)

9 6 se, da der er krav om, at man i den offentlige sektor ansætter den bedst kvalificerede Der er jf Stortingsmelding nr 9 planer om at undersøge muligheden for kvoteordning i det offentlige Aftaler mellem arbejdsmarkedsparter I 2001 blev der indgået en intentionsaftale mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter om det inkluderende arbejdsliv - den såkaldte IA-aftale Aftalen er siden hen blevet justeret og forlænget til 2009 Formålet med aftalen er at få flere personer til at blive længere på arbejdsmarkedet Fokus er på at reducere sygefraværet; at få flere med reduceret arbejdsevne i arbejde; og at øge pensionsalderen Som led i IA-aftalen er der indgået samarbejdsaftaler mellem enkeltvirksomheder og Disse IA-virksomheder får en kontaktperson i, som kan give råd og vejledning omkring inkludering samt sørge for, at økonomiske tilskud bliver tildelt hurtigt IA-virksomheden forpligtiger sig på den anden side til at arbejde for at nå målene for det inkluderende arbejdsliv Over halvdelen af de norske virksomheder er i dag IA-virksomheder, og de beskæftiger samlet over 1 million personer Effekten af IA-aftalen har dog været forholdsvis begrænset, jf Stortingsmelding nr 9 Der er en svag tendens til, at personer, der får en funktionsnedsættelse, kan blive længere i arbejde, men det er stadigvæk meget svært for funktionshæmmede at komme ind på arbejdsmarkedet Enstrenget organisation 33 Aktører Organiseringen af den arbejdsmarkedsrettede indsats for handicappede er karakteriseret ved en stærk centralisering, hvor (arbejds- og socialforvaltningen) har ansvaret for indsatsen er en ny organisation fra 2006, som samler den tidligere arbejdsetat med velfærdsetaten har således fået ansvaret for indsatser på både arbejdsmarkeds- og socialområdet køber en række ydelser - primært fra revalideringsvirksomheder 2, men også andre serviceudbydere i forhold til fx arbejdsmarkedsuddannelser Revalideringsvirksomhederne varetager opgaver som afklaring, opkvalificering mv De er typisk kommunalt ejede, og må ikke give overskud Aktør Arbejds- og socialforvaltningen "Arbeids- og velferdsforvaltningen" - Revalideringsvirksomhed - "Attføringsbedrift" (typisk kommunalt ejet) Forskellige udbydere af arbejdsmarkedsuddannelser Ansvar eller rolle Overordnet ansvar for implementering af både arbejdsmarkeds- og socialindsatser Kompetenceafklaring, jobtræning, opkvalificering, særlig job- og uddannelsesformidling, samt tilbud om varigt tilrettelagt arbejde Fagligt rettet opkvalificering - fx inden for butik, kontor mv 2 wwwattforingsbedrifteneno

10 7 Mainstreamindsatser Indsatser for funktionshæmmede i ordinært arbejde Indsatser for arbejdshæmmede 34 Forløb af forskellige arbejdsmarkedsindsatser De fleste arbejdsmarkedsindsatser i Norge retter sig mod alle, der har svært ved at få et fodfæste på arbejdsmarkedet - herunder en del handicappede Der forekommer dog undtagelser herfra, men i fremtiden vil tiltagene jf Stortingsmelding nr 9 få en endnu mere universel karakter, således at valget af tilbud skal tage udgangspunkt i den enkeltes forudsætninger - uanset kategorisering For gruppen af funktionshæmmede, der har ordinært arbejde, er der adgang til en række offentligt finansierede støttemuligheder såsom tekniske hjælpemidler, arbejdsassistent, og støtte til transportudgifter Herudover er der en regel for førtidspensionister, der overgår til beskæftigelse, at de inden for en femårig periode umiddelbart kan få pensionen tilbage Man kan også på forskellig vis kombinere lønindkomster og delførtidspensioner, og det er således muligt at bruge sin pension som en slags løntilskud Med andre ord, Norge praktiserer en slags flexicurity - hvor det ikke er pensionsreglerne, der skal være en barriere for aktiv jobsøgning Disse tiltag er introduceret nedenfor og er beskrevet i detaljer i Del 2 Hvor ingen af de ovenstående arbejdsmarkedsindsatser er tilstrækkelige, er der en række tiltag i Norge, som især er rettet mod de arbejdshæmmede Disse kan deles op i opkvalificerende tiltag, inkluderende tiltag, og institutionelle tiltag - i givne rækkefølge som de bidrager til forløbet fra barriere til karriere Afklaringstiltaget kan dog siges at værende et slags introducerende tiltag - der lægger en individuel plan for den handicappede Arbejdsmarkedsindsats Støtte til arbejdspladsindretning Støtte til hjælpemidler Arbejdsassistent Støtte til transportudgifter Fleksible pensionsregler Opkvalificerende tiltag Afklaring Oplæring Bidrag til forløbet fra barriere til karriere Indsatser for funktionshæmmede i ordinært arbejde Indsatser for arbejdshæmmede Indretning af eksisterende arbejdspladser til at være handicapvenlige Tekniske arbejdsredskaber knyttet til den enkelte handicappede og som øger dennes arbejdsevne - og sikrer jobskabelse eller - fastholdelse Personlig arbejdsstøtte til den handicappede til praktiske opgaver, via læse - og sekretærhjælp, eller tolkehjælp Finansiel støtte til dækning af en del af transportudgifterne, så de når et busbilletniveau Fleksible pensionsregler som sikrer, at man ikke mister førtidspensionsrettigheder ved at tage et job Kortlægning af tiltag, der kan bidrage til få den enkelte i arbejde Opkvalificerende tiltag - herunder jobsøgning og uddannelse

11 8 Arbejdsmarkedsindsats Arbejdspraktik Bidrag til forløbet fra barriere til karriere Afdækning, arbejdsprøvning og erhvervsevneopbygning med henblik på arbejde eller uddannelse Inkluderende tiltag Midlertidig beskæftigelse Løntilskud Arbejdshjælp (Arbeid med bistand) Opbygning af erhvervserfaring Indslusning af handicappede på arbejdsmarkedet via tidsbegrænset nedsættelse af arbejdsgiverens lønomkostninger Støtte til personlig assistent - i forbindelse med at få eller beholde et arbejde, eller i forbindelse med at deltage i et arbejdsmarkedspolitisk program Institutionelle tiltag Beskyttet arbejde Varigt tilrettelagt arbejde Opkvalificering i beskyttet virksomhed, samt mulighed for permanent beskæftigelse Udvikling af ressourcer gennem opkvalificering og tilrettelagte arbejdsopgaver - i beskyttede samt ordinære virksomheder Stort budget for tilbud til arbejdskæmmede 35 Finansiering og udgifter I Norge er der et stort fokus på inkluderende arbejdsliv Norge bruger således dobbelt så mange penge på tilbud til arbejdshæmmede - som på tilbud til ordinært arbejdssøgende I finanslovsforslaget for 2007 budgetteres der således med 1,4 milliarder Nkr til ordinære arbejdsmarkedstiltag, men 3,7 milliarder Nkr til specielle arbejdsmarkedstiltag 3 Denne bevilling skal dække udgifterne til omkring deltagere 3 Stprp nr 1 ( ) kap 634 Arbeidsmarkedstiltak Udgifter til forskellige former for personlige ydelser til arbejdshæmmede er ikke inkluderet i disse tal

12 9 Indsatser for arbejdshæmmede - deltagere, 2006 Opkvalificerende tiltag Antal deltagere/måned* Afklaring 1703 Oplæring Arbejdspraktik 1786** Inkluderende tiltag Midlertidig beskæftigelse 172 Løntilskud 1816 Arbejdshjælp 4571 Institutionelle tiltag Varigt tilrettelagt arbejde 7474 Beskyttet arbejde 1457 * Gennemsnit pr måned fra januar til og med september 2006 Kilde: : Månedsstatistik September 2006 **Kun arbejdspraktik i revalideringsvirksomhed Universel tilgang - i en enstrenget organisation 36 Konklusion: fra barriere til karriere Vejen fra barriere til karriere for en norsk handicappet er kort fortalt kendetegnet ved: Universel tilgang - hvor tilbuddene så vidt muligt tager udgangspunkt i den enkeltes forudsætninger - uanset kategorisering Altså handicappede visiteres ikke til ordningerne på baggrund af en forudgående formel klassificering Enstrenget organisation - hvor har ansvaret for indsatsen køber så en række ydelser - primært fra revalideringsvirksomheder, men også andre serviceudbydere i forhold til fx arbejdsmarkedsuddannelser Lovgivning - dels giver grundlaget for tilbuddene, og som dels forbyder diskriminering i arbejdslivet som følge af bla en funktionshæmning Aftaler mellem arbejdsmarkedsparter - som retter sig mod få flere personer til at blive længere på arbejdsmarkedet Mainstream-indsatser - der retter sig mod alle, der har svært ved at få et fodfæste på arbejdsmarkedet - herunder en del handicappede Indsatser for funktionshæmmede i ordinært arbejde - fx en række offentligt finansierede støttemuligheder såsom tekniske hjælpemidler, arbejdsassistent, og støtte til transportudgifter Indsatser for arbejdshæmmede - som kan deles op i opkvalificerende tiltag, inkluderende tiltag, og institutionelle tiltag - i givne rækkefølge som de bidrager til forløbet fra barriere til karriere

13 10 Vejledning til faktaark 4 Del 2: Arbejdsmarkedsindsatser Arbejdsmarkedsindsatserne for handicappede er i det følgende beskrevet ved hjælp af ens faktaark - hvilket fremmer en sammenligning indsatserne imellem Målet er, at de enkelte beskrivelser er så uddybende, at relevansen for Danmark kan fastlægges, og at der er fyldestgørende henvisninger til, hvor man kan lære mere - hvis man vil forfølge idéen i forbedringen af den danske indsats Faktaarket indeholder følgende informationer: Titel - dvs titlen på både dansk og på originalsproget Formål/karakteristik - dvs en meget kort beskrivelse af bidraget til forløbet fra barriere til karriere Målgruppe - dvs om den vedrører en bestemt gruppe(r) eller handicappede generelt Lovgivningsgrundlag Visitering - dvs hvordan man kommer ind i forløbet, fx krav eller forudsætninger den handicappede skal opfylde, samt hvilke aktører der involveres Forløb - som er den vigtigste celle i faktaarket, hvor de praktiske steps for arbejdstager og arbejdsgiver beskrives, herunder hvilke aktører der bidrager Finansiering/udgift - dvs hvem der finansierer tiltaget, og så vidt muligt hvor stor finansieringen er, og hvor mange handicappede som deltager i indsatsen Kilder - dvs de centrale kilder som DSI bør konsultere, hvis man vælger at bruge tilgangen i udarbejdelsen af et forslag til en lignende dansk indsats Informant vurdering - som samler op på de nationale informanters vurderinger af gode og dårlige sider ved den givne arbejdsmarkedsindsats

14 11 41 Støtte til arbejdspladsindretning Titel Formål/karakteristik Målgruppe Lovgivningsgrundlag Støtte til arbejdspladsindretning - "Tilrettelægningstilskud" Indretning af eksisterende arbejdspladser til at være handicapvenlige Funktionshæmmede, der har svært ved at udføre nuværende jobfunktioner - og dermed fastholde jobbet Kun IA-virksomheder kan søge om tilskuddet - dvs virksomheder, der har en aftale med vedrørende de inkluderende arbejdsliv Folketrygdloven 6-8 Forskrift om tilrettelægningstilskud Arbejdsmiljøloven Elementer i indsatsen Beskrivelse Aktør/ansvar Visitering Forløb Arbejdsgiver og arbejdstager udarbejder en fælles ansøgning til - der bla indeholder en individuel opfølgningsplan jf arbejdsmiljølovens 4-6 Arbejdstager bevarer sit arbejde på den nyindrettede arbejdsplads Arbejdsgiver får støtte til de merudgifter, der er forbundet med arbejdspladsindretningen, samt eventuelle ændringer i jobfunktioner Der gives ikke tilskud til køb af genstande Tilskuddet er mellem Nkr pr dag er indretning Det kan gives i op til 12 uger, men i særlige tilfælde i op til 36 uger Finansiering/udgift ingen data Kilder Informant vurdering wwwnavno Ingen vurderinger af dette tiltag

15 12 42 Støtte til hjælpemidler Titel Formål/karakteristik Målgruppe Støtte til hjælpemidler - "Hjelpemidler til bedring af funktionsevnen i arbeidslivet og ombygging af maskiner" Tekniske arbejdsredskaber knyttet til den enkelte handicappede og som øger dennes arbejdsevne - og sikrer jobskabelse eller -fastholdelse Funktionshæmmede, der har behov for hjælpemidler for at kunne varetage jobbet - og deres arbejdspladser Lovgivningsgrundlag Folketrygdloven 10-5 'Foreskrift om stønad til hjelpemidler mv til bedring av funktionsevnen i abeidslivet og i dagliglivet og til ombygging av maskiner på arbeidsplassen' Elementer i indsatsen Beskrivelse Aktør/ansvar Visitering Forløb Finansiering/udgift Kilder Informant vurdering Arbejdsgiver og arbejdstager udarbejder en fælles ansøgning til Arbejdstager kan få hjælp/støtte til fx transport, IThjælpemidler, kommunikationshjælpemidler eller hjælpemidler til syns- og høresvage personer Arbejdsgiver låner hjælpemidlerne af ("Hjelpemiddelcentralen") har fra 1-3 kvartal 2006 haft udgifter til hjælpemidler på 1,8 milliarder Nkr, hvilket er et fald på 3,4% i forhold til samme periode i 2005 Den største enkeltpost er elektriske kørestole, hvortil der i de første tre kvartaler har været udgifter på 320 millioner Nkr wwwnavno Ingen vurderinger af dette tiltag

16 13 43 Arbejdsassistent Titel Formål/karakteristik Målgruppe Arbejdsassistent - "Funktjonsassistent", "Lese- og sekretærhjelp", og "Tolk på arbeidsplass" Personlig arbejdsstøtte til den handicappede til praktiske opgaver, via læse - og sekretærhjælp, eller tolkehjælp Personer med stor fysisk funktionsnedsættelse - vedr praktiske opgaver Blinde og svagsynede - vedr læse - og sekretærhjælp Hørehæmmede - vedr tolkehjælp Lovgivningsgrundlag Lov om folketrygd 25-13, og 10 Elementer i indsatsen Beskrivelse Aktør/ansvar Visitering Forløb Arbejdsgiver og arbejdstager udarbejder en fælles ansøgning til ("Hjelpemiddelcentralen") Arbejdstager får hjælp fra arbejdsassistenten i et antal timer, som vurderes i hvert enkelt tilfælde Der er tale om en permanent støtte, hvor det især for funktionsassistenten til den svært fysisk handicappede ofte kan være en person, som er ansat på arbejdspladsen Arbejdsgiver skal udforme arbejdspladsen så vidt muligt - før arbejdstageren kan få tildelt en funktionsassistent Arbejdsgiveren modtager lønnen til funktionsassistenten tre gange årligt Vedr læse- og sekretærhjælp bliver støtten enten udbetalt til arbejdsgiveren - eller direkte til arbejdsassistenten Dette gælder også for tolkehjælpen Finansiering/udgift ingen data Kilder Informant vurdering wwwnavno Ingen vurderinger af dette tiltag

17 14 44 Støtte til transportudgifter Titel Formål/karakteristik Målgruppe Støtte til transportudgifter - "Arbeids- og utdanningsreiser" Finansiel støtte til dækning af en del af transportudgifterne, så de når et busbillet-niveau Personer, som på grund af langvarig funktionsnedsættelse (mindst 1 år) ikke kan benytte offentlig transport Lovgivningsgrundlag Ordningen er en forsøgsordning, som løber ud i 2007 Elementer i indsatsen Beskrivelse Aktør/ansvar Visitering Forløb Den funktionshæmmede ansøger om støtte - vedlæggende dokumentation for arbejds- eller uddannelsesforhold samt en lægeerklæring Arbejdstager modtager støtte til transportudgifter i forbindelse med transport til og fra arbejde eller uddannelse Finansiering/udgift ingen data Kilder Informant vurdering wwwnavno Ingen vurderinger af dette tiltag

18 15 45 Fleksible pensionsregler Titel Formål/karakteristik Målgruppe Lovgivningsgrundlag Fleksible pensionsregler - " Kombination af lønn og uføreytelse ", "Hvilende pensjonrett for uføre", og "Uførepensjon som lønntilskudd" Fleksible pensionsregler som sikrer, at man ikke mister førtidspensionsrettigheder ved at tage et job Personer på førtidspension - som gerne vil bevare arbejdsmarkedskontakten Folketrygdloven Elementer i indsatsen Beskrivelse Aktør/ansvar Visitering Forløb Førtidspensionister ansøger om godkendelse til anvendelse af en af følgende fleksible pensionsregler: kombination af løn og førtidspension; hvilende pensionsrettighed; eller førtidspension som løntilskud Arbejdstager tilbyder sin arbejdskraft til arbejdsgiver med udgangspunkt i reglerne: Den modtagne løn reduceres i forhold til arbejdstid og erhvervsevne - og kombineres med tidsbegrænset eller permanent førtidspension Modtagere af 100% førtidspension kan dog have en årlig indtægt på godt Nkr uden modregning Der modtages løn mens pensionsudbetalingerne stoppes - uden at retten til disse mistes - i en femårig periode Kan også forgå i deltidsjob - med fastholdelse af en del af pensionsudbetalingerne I en periode på indtil 3 år gives løntilskud, som svarer til størrelsen på arbejdstagers pension - til arbejdsgivere, som ansætter personer på ordinære løn- og arbejdsvilkår med sigte på et varigt ansættelsesforhold Ordningen kan kombineres med arbejdshjælpsordningen Arbejdsgiver ansætter personerne i henhold til ovenstående regler Finansiering/udgift Ordningerne finansieres af pensionsmidler Kilder Informant vurdering wwwnavno Ingen vurderinger af dette tiltag

19 16 46 Afklaring Titel Formål/karakteristik Målgruppe Afklaring - "Avklaring" Kortlægning af tiltag, der kan bidrage til få den enkelte i arbejde Arbejdssøgende arbejdshæmmede Lovgivningsgrundlag FOR nr 1544: Forskrift om arbeidsmarkedstiltak Kapitel 2A Elementer i indsatsen Beskrivelse Aktør/ansvar Visitering Afklaringsforløbet iværksættes af Forløb Arbejdstagere - dvs potentielle arbejdstagere - får individuel vejledning og afklaring af både motivation og erhvervsevne, kompetencer og behov for opkvalificering Afklaringen sker oftest i beskyttede virksomheder, men kan også foregå på andre virksomheder Afklaringen afsluttes med en rapport, hvoraf det fremgår hvilke behov deltageren har for opkvalificering og forslag til tiltag, der kan bringe deltageren i beskæftigelse Afklaringen kan maksimalt have en varighed på 12 uger Deltageren er tilknyttet den beskyttede virksomhed under hele forløbet, og modtager sin pension eller understøttelse i hele forløbet Arbejdsgivere - dvs revalideringsvirksomheder har ansvaret for at deltageren får vejledning og at dennes kompetencer afprøves i en arbejdssituation Arbejdsgiveren skal medvirke til at motivere deltageren og foretage en kortlægning af deltagerens arbejdsevne Revalideringsvirksomheden modtager løntilskud -til dækning af deltagerens lavere erhvervsevne, og revalideringstilskud - til dækning af andre ekstraudgifter Revalideringsvirksomheder Finansiering/udgift ingen data Kilder Informant vurdering wwwnavno Afklaring er et forholdsvist nyt tiltag, der har været i anvendelse i mindre end et halvt år, så respondenternes vurderinger er begrænsede Fra s side er der store forventninger til tiltaget, som er tænkt til at skulle være en første og fast bestanddel af indsatsen for at bringe svagere ledige i beskæftigelse En interesseorganisationsrepræsentant ser afklaring som værende et godt og nødvendigt tiltag, som dog ikke udnyttes godt nok og har ofte karakter af rutinepræget opgaveløsning

20 17 47 Oplæring Titel Formål/karakteristik Målgruppe Oplæring - "Opplæring" Opkvalificerende tiltag - herunder jobsøgning og uddannelse Ordningen er ikke specifikt rettet mod handicappede - men gruppen falder ind under ordningen Deltagerne skal være over 19 år Lovgivningsgrundlag FOR nr 1544: Forskrift om arbeidsmarkedstiltak Kapitel 4 Elementer i indsatsen Beskrivelse Aktør/ansvar Visitering Tiltaget administreres af Forløb Finansiering/udgift Kilder Arbejdstagere - dvs potentielle arbejdstagere - deltager fx i et arbejdsmarkedskursus, hvor hovedvægten kan ligge på jobsøgning og jobklubber Arbejdsmarkedskurset kan have en varighed op til 10 mdr, men skal i hvert enkelt tilfælde tilpasses deltagerens individuelle behov i forhold til mulighederne på arbejdsmarkedet Arbejdshæmmede kan i forbindelse med oplæring tillige tilbydes ordinær uddannelse som et led i revalideringen, hvis det vurderes som værende nødvendigt og hensigtsmæssigt for at deltageren kan skaffe og fastholde beskæftigelse Tilskud til uddannelse gives som udgangspunkt for maksimalt tre år, men kan undtagelsesvis forlænges grundet stærke sociale eller helbredsmæssige årsager, der bevirker at uddannelsen ikke kan gennemføres på tre år Arbejdsgivere Der er ingen direkte kontakt med arbejdsgiver i forbindelse med tiltaget Arbejdstager modtager sin pension eller understøttelse i hele forløbet wwwnavno Forskellige udbydere af arbejdsmarkedsuddannelser Informant vurdering Oplæring er et kvalificerende tiltag, der både af og interesseorganisationer vurderes positivt Særligt peger en interesseorganisationer og et forskningsinstitut på oplæring kombineret med ordinær uddannelse som værende et yderst effektivt og anvendeligt tiltag for arbejdshæmmede

Jobnet.dk er jobcentrenes tilbud til jobsøgende og arbejdsgivere på internettet.

Jobnet.dk er jobcentrenes tilbud til jobsøgende og arbejdsgivere på internettet. Jobsøgning Jobsøgning Når du er ledig kontanthjælpsmodtager, bliver du løbende indkaldt til møder og samtaler på jobcentret, hvor vi snakker om dine jobmuligheder og din jobsøgning. Jobnet.dk Jobnet.dk

Læs mere

5.58.80 Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik.

5.58.80 Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik. Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.8 - side 1 Dato: September 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015/Budget 2016 REVALIDERING, RESSOURCEFORLØB OG FLEKSJOBORDNINGER MV. (58) Under denne hovedfunktion

Læs mere

Reglerne på det sociale område

Reglerne på det sociale område Reglerne på det sociale område Indhold Som arbejdsgiverrepræsentant i et koordinationsudvalg skal man ikke have kendskab til den sociale lovgivning i detaljer. Derimod kan det være en fordel at kende til

Læs mere

Sygedagpenge, revalidering og varig nedsat arbejdsevne

Sygedagpenge, revalidering og varig nedsat arbejdsevne Sygedagpenge, revalidering og varig nedsat arbejdsevne Sygedagpengelovgivningen, Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats og Lov om Aktiv Socialpolitik er komplekse love, som indeholder forskellige tiltag og

Læs mere

Sagsbehandlingstider: Beskæftigelsesområdet

Sagsbehandlingstider: Beskæftigelsesområdet Sagsbehandlingstider: Beskæftigelsesområdet Når din sag skal afgøres, skal den være afgjort inden for en bestemt tid. Du kan se, hvor længe du skal vente på en afgørelse i din sag, i denne oversigt. Du

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Denne folder henvender sig primært til socialrådgivere og sagsbehandlere i kommunerne Proces fra beskyttet beskæftigelse til skånejob

Denne folder henvender sig primært til socialrådgivere og sagsbehandlere i kommunerne Proces fra beskyttet beskæftigelse til skånejob Denne folder henvender sig primært til socialrådgivere og sagsbehandlere i kommunerne Proces fra beskyttet beskæftigelse til skånejob (Job med løntilskud) Indledning... side 3 Beskyttet beskæftigelse iht.

Læs mere

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1 Herning Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom side 1 Forord Denne pjece giver borgere, der modtager sygedagpenge eller løn under sygdom et indblik i, hvordan Jobcenter Herning arbejder med en sygedagpengesag.

Læs mere

ARBEJDSFASTHOLDELSE JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR

ARBEJDSFASTHOLDELSE JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR SKAB DIALOG PÅ ARBEJDSPLADSEN OM ARBEJDSFASTHOLDELSE OG JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR SÆRLIGE VILKÅR SÆRLIGE VILKÅR Hvad er situationen? Hvad kan pjecen bruges til? Eksempel: Side 3 Trin 1 Hvad gør vi i dag? Status:

Læs mere

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 En sammenhængende indsats for langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 1 Strategi i forhold til at langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende

Læs mere

Fremtidens arbejdskraft...

Fremtidens arbejdskraft... PARTNERSKAB MELLEM KOMMUNE OG VIRKSOMHED Fremtidens arbejdskraft... Bekæmp mangel på arbejdskraft og ledighed, lad os sammen finde nye veje til varig beskæftigelse til glæde for alle parter! Det handler

Læs mere

Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik.

Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik. Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.8 - side 1 Dato: September 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015/Budget 2016 REVALIDERING, RESSOURCEFORLØB OG FLEKSJOBORDNINGER MV. (58) Under denne hovedfunktion

Læs mere

Rundt om fleksjob og revalidering i Esbjerg Kommune. Ved kontorchef Pia Damtoft Arbejdsmarkedsudvalget den 19. juni 2012

Rundt om fleksjob og revalidering i Esbjerg Kommune. Ved kontorchef Pia Damtoft Arbejdsmarkedsudvalget den 19. juni 2012 Rundt om fleksjob og revalidering i Esbjerg Kommune Ved kontorchef Pia Damtoft Arbejdsmarkedsudvalget den 19. juni 2012 Fleksjob Reglerne for fleksjob Antallet af fleksjob og ventelisten til fleksjob i

Læs mere

Lov om aktiv socialpolitik

Lov om aktiv socialpolitik Sagsbehandlingstid er den tid der går, fra du mundtligt eller skriftligt har bedt kommunen om at få hjælp, til der træffes en afgørelse, og du får besked om afgørelsen. Sagsbehandlingstiden svarer til

Læs mere

Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik.

Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik. Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.8 - side 1 Dato: December 2016 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2017 REVALIDERING, RESSOURCEFORLØB OG FLEKSJOBORDNINGER MV. (58) Under denne hovedfunktion registreres

Læs mere

Dansk Metal - Himmerland

Dansk Metal - Himmerland Dansk Metal - Himmerland Hvordan kan du være med til at undgå misbrug af virksomhedspraktik og løntilskudsjob? Dine opgaver og dit ansvar Som tillidsrepræsentant skal du inddrages og skrive under på, at

Læs mere

Forord. Jørgen Vorsholt Formand Dansk Arbejdsgiverforening Maj Color profile: Disabled Composite Default screen

Forord. Jørgen Vorsholt Formand Dansk Arbejdsgiverforening Maj Color profile: Disabled Composite Default screen Forord I 2002 tog regeringen sammen med arbejdsmarkedets parter en række initiativer, der skal styrke integrationen af flygtninge og indvandrere på arbejdsmarkedet. 4-partsaftalen om en bedre integration

Læs mere

Notat om høringssvar vedr. forslag til lov om ændring af lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. (udvidelse af målgruppen

Notat om høringssvar vedr. forslag til lov om ændring af lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. (udvidelse af målgruppen Arbejdsmarkedsudvalget L 149 - Bilag 1 Offentligt Arbejdsmarkedsstyrelsen 3. kontor Notat Notat om høringssvar vedr. forslag til lov om ændring af lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. (udvidelse

Læs mere

Inklusion på arbejdsmarkedet

Inklusion på arbejdsmarkedet Inklusion på arbejdsmarkedet Beskæftigelsen blandt mennesker med handicap i Danmark halter langt efter den almindelige beskæftigelsesprocent. I Danmark er beskæftigelsesprocenten på omkring 44 % blandt

Læs mere

fremsendt til Danske Handicaporganisationer fra Dansk Fibromyalgiforening.

fremsendt til Danske Handicaporganisationer fra Dansk Fibromyalgiforening. Høringssvar vedr. Lovforslag vedr. reform af førtidspension og fleksjob fremsendt til Danske Handicaporganisationer fra Dansk Fibromyalgiforening. Generelt Rehabiliteringsplan/ Ressourceforløb/Rehabiliteringsteams

Læs mere

Kvalitetsstandard for dagtilbud - beskyttet beskæftigelse. Høringsmateriale juni 2015

Kvalitetsstandard for dagtilbud - beskyttet beskæftigelse. Høringsmateriale juni 2015 9 Kvalitetsstandard for dagtilbud - beskyttet beskæftigelse Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 1 Formålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet ord for serviceniveau. Den beskriver indholdet

Læs mere

Det rummelige arbejdsmarked. Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter

Det rummelige arbejdsmarked. Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter Det rummelige arbejdsmarked Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter 1 Forord 2 Arbejdspladsen rummer både problemet og løsningen 3 Mødet med det rummelige arbejdsmarked 4 Problemer pga. sygdom

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord At være aktivt sygemeldt I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan

Læs mere

Jobcenter Nordfyn. Vesterled 8 5471 Søndersø. Tlf. 64 82 82 30. Fax. 64 82 82 40. jobcenter@nordfynskommune.dk. www.jobnet.dk

Jobcenter Nordfyn. Vesterled 8 5471 Søndersø. Tlf. 64 82 82 30. Fax. 64 82 82 40. jobcenter@nordfynskommune.dk. www.jobnet.dk Jobcenter Nordfyn Vesterled 8 5471 Søndersø Tlf. 64 82 82 30 Fax. 64 82 82 40 jobcenter@nordfynskommune.dk www.jobnet.dk Indholdsfortegnelse Virksomhedspraktik. 1 Løntilskud i private virksomheder 2 Løntilskud

Læs mere

Styrket samarbejde mellem a-kasser og kommuner

Styrket samarbejde mellem a-kasser og kommuner Styrket samarbejde mellem a-kasser og kommuner Den 24. juni 2009 Fælles udmelding fra FTF og KL Kommunerne overtager den 1. august 2009 statens opgaver i jobcentrene og dermed ansvaret for indsatsen over

Læs mere

Forslag til Kvalitetsstandard for beskyttet beskæftigelse jf. serviceloven 103. Januar 2016

Forslag til Kvalitetsstandard for beskyttet beskæftigelse jf. serviceloven 103. Januar 2016 Forslag til Kvalitetsstandard for beskyttet beskæftigelse jf. serviceloven 103 Januar 2016 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag? Kommunalbestyrelsen skal jf. serviceloven 103 tilbyde beskyttet beskæftigelse

Læs mere

Personalestyrelsen. Samarbejdsudvalget og Socialt kapitel i staten. Juni 2004

Personalestyrelsen. Samarbejdsudvalget og Socialt kapitel i staten. Juni 2004 Personalestyrelsen CFU Samarbejdsudvalget og Socialt kapitel i staten Juni 2004 Samarbejdsudvalget og Socialt kapitel i staten Samarbejdsudvalget og Socialt kapitel i staten Publikationen kan bestilles

Læs mere

Herning Aarhus København. Søger du arbejdskraft? Psykisk sårbare kan arbejde i din virksomhed

Herning Aarhus København. Søger du arbejdskraft? Psykisk sårbare kan arbejde i din virksomhed Herning Aarhus København Søger du arbejdskraft? Psykisk sårbare kan arbejde i din virksomhed Jobbanken en non-profit virksomhed Jobbanken er en non-profit virksomhed, der arbejder for at skabe øget varig

Læs mere

Handicappede og arbejdsmarkedet

Handicappede og arbejdsmarkedet Den 8. Nordiske Kongres for Synspædagoger: Handicappede og arbejdsmarkedet ved Finn Amby Email: finn.amby@gmail.com Mobil: (+45) 41 30 15 45 Oslo, 6. maj 2015 Kort præsentation Født 1959. Født svagsynet

Læs mere

Hvilken rolle spiller integrationskontrakten i forhold til integrationsprogrammet?

Hvilken rolle spiller integrationskontrakten i forhold til integrationsprogrammet? Om integrationsprogrammet Dette notat er en gennemgang, af de væsentligste elementer i integrationsprogrammet. Notatet er rettet mod medarbejdere i Integrationsnet, og har primært til formål at tilbyde

Læs mere

De Samvirkende Invalideorganisationer. Fra barriere til karriere. Handicappede i arbejde - erfaringer fra fem lande. Sverige.

De Samvirkende Invalideorganisationer. Fra barriere til karriere. Handicappede i arbejde - erfaringer fra fem lande. Sverige. De Samvirkende Invalideorganisationer Fra barriere til karriere Handicappede i arbejde - erfaringer fra fem lande Sverige December 2006 De Samvirkende Invalideorganisationer Fra barriere til karriere Handicappede

Læs mere

JOBCENTER. Sygedagpenge. Førtidspension. Jobafklaringsforløb. Fleksjob eller. Ordinært arbejde. Ressourceforløb

JOBCENTER. Sygedagpenge. Førtidspension. Jobafklaringsforløb. Fleksjob eller. Ordinært arbejde. Ressourceforløb JOBCENTER Ressourceforløb Førtidspension Fleksjob eller Sygedagpenge Jobafklaringsforløb Ordinært arbejde Privatpraktiserende socialrådgiver Susanne Koch Larsen Aktiviteter inden første opfølgning (inden

Læs mere

Formidlingskampagne over for offentlige, private og socialøkonomiske virksomheder. Antidiskriminationsindsats for mennesker med handicap

Formidlingskampagne over for offentlige, private og socialøkonomiske virksomheder. Antidiskriminationsindsats for mennesker med handicap Formidlingskampagne over for offentlige, private og socialøkonomiske virksomheder Antidiskriminationsindsats for mennesker med handicap 1 Målet med vores arbejde er et liv med lige muligheder. Det indebærer

Læs mere

29-04-2013. Til Socialudvalget

29-04-2013. Til Socialudvalget KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Drifts- og Udviklingskontoret for borgere med handicap NOTAT Til Socialudvalget På mødet i Socialudvalget den 22. april blev der bestilt et notat med supplerende

Læs mere

Virksomhedsnær aktivering. En forskel, der betaler sig

Virksomhedsnær aktivering. En forskel, der betaler sig Virksomhedsnær aktivering En forskel, der betaler sig Virksomhedsnær aktivering - En forskel, der betaler sig Hvorfor: Ved virksomhedsnær aktivering bliver borgeren aktiveret i en virksomhed. Formålet

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING. KVT. 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Aktiv sygemelding. Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver. Lyngby-Taarbæk

Aktiv sygemelding. Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver. Lyngby-Taarbæk Lyngby-Taarbæk Aktiv sygemelding Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver Lyngby-Taarbæk Informationspjece om ændringerne i sygedagpengeloven af 12. juni 2009 Sygefraværssamtale / Mulighedserklæring

Læs mere

Vejledning om k oordinat ionsudvalget s rolle i forhold t il t ilbud om virk som hedsprak t ik

Vejledning om k oordinat ionsudvalget s rolle i forhold t il t ilbud om virk som hedsprak t ik 28/9-04 LJ/LH Vejledning om k oordinat ionsudvalget s rolle i forhold t il t ilbud om virk som hedsprak t ik,,qgohgqlqj På baggrund af LO s undersøgelse fra foråret 2004 om LOkoordinationsudvalgenes erfaringer

Læs mere

Muligheder Støtte Vejledning. J o b c e n t e r K o l d i n g T l f. : 7 9 7 9 74 0 0 w w w. j o b c e n t e r k o l d i n g. d k

Muligheder Støtte Vejledning. J o b c e n t e r K o l d i n g T l f. : 7 9 7 9 74 0 0 w w w. j o b c e n t e r k o l d i n g. d k når en medarbejder bliver syg Muligheder Støtte Vejledning J o b c e n t e r K o l d i n g T l f. : 7 9 7 9 74 0 0 w w w. j o b c e n t e r k o l d i n g. d k Hvad gør I, når en medarbejder bliver syg?

Læs mere

Notat. Økonomi Jobcentersekretariat Ramsherred 12 5700 Svendborg. Tlf. 62 23 39 17. jacob.bojesen.larsen@svendborg.dk www.svendborg.

Notat. Økonomi Jobcentersekretariat Ramsherred 12 5700 Svendborg. Tlf. 62 23 39 17. jacob.bojesen.larsen@svendborg.dk www.svendborg. Notat Seniorjob Seniorjob-ordningen blev indført i forbindelse med, at de tidligere gældende regler om forlænget dagpengeret for 55-59-årige blev ophævet. Efter de tidligere regler om forlænget dagpengeret

Læs mere

- løntilskud til nyuddannede med handicap Isbryderordningen

- løntilskud til nyuddannede med handicap Isbryderordningen - løntilskud til nyuddannede med handicap Isbryderordningen Erhvervserfaring til nyuddannede Nye muligheder - nyuddannede medarbejdere Isbryderordningen har til formål at give nyuddannede med et handicap

Læs mere

Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om: Bedre vilkår for ledige (19. november 2011)

Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om: Bedre vilkår for ledige (19. november 2011) Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om: Bedre vilkår for ledige (19. november 2011) 1 Rammerne for dagpenge og kontanthjælp skal være mere retfærdige. Det skal sikres, at færre falder ud af dagpengesystemet,

Læs mere

Aftale om justering af fleksjobordningen

Aftale om justering af fleksjobordningen 7. februar 2006 Aftale om justering af fleksjobordningen 1. Indledning Fleksjobordningen har været en succes. Den har skabt mere rummelighed på arbejdsmarkedet. Der er i dag omkring 38.000 mennesker ansat

Læs mere

Esbjerg Kommunes beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte

Esbjerg Kommunes beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte HANDLINGSPLAN Esbjerg Kommunes beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte Juni 2016 Indhold 1. Introduktion 2. Formål og målsætninger 3. Indsatser og aktiviteter 4. Koordination og samarbejde

Læs mere

FLEKSJOB OG LEDIGHEDSYDELSE

FLEKSJOB OG LEDIGHEDSYDELSE Kilde: jobindsats.dk Fleksjob: og Fleksjob - 2008 www.finkelstein.dk Hele landet 2004 2005 2006 2007 37.101 36.146 44.197 42.969 49.416 47.996 53.449 51.924 Anm.: Et tæller med, blot det har været i gang

Læs mere

Bekendtgørelse om rehabiliteringsplan og rehabiliteringsteamets indstilling om ressourceforløb, fleksjob, førtidspension m.v.

Bekendtgørelse om rehabiliteringsplan og rehabiliteringsteamets indstilling om ressourceforløb, fleksjob, førtidspension m.v. BEK nr 490 af 27/05/2016 (Historisk) Udskriftsdato: 10. juli 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/06397 Senere

Læs mere

Spørgsmål som Handicaprådet gerne vil drøfte ved dialog med B&S ved dialog den 23. februar:

Spørgsmål som Handicaprådet gerne vil drøfte ved dialog med B&S ved dialog den 23. februar: Spørgsmål som Handicaprådet gerne vil drøfte ved dialog med B&S ved dialog den 23. februar: Hvordan bliver der taget i mod nye borgere - herunder unge som kommer fra B&U og de borgere som i voksenalderen

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Senior- og fratrædelsesordninger

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Senior- og fratrædelsesordninger UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Senior- og fratrædelsesordninger HSU 15. juni 2015 Indhold 1. Rammer og retningslinjer... 3 2. Fastholdelse... 3 2.1 Seniorordninger (jf. cirkulære om senior- og fratrædelsesordninger)...

Læs mere

at Økonomiudvalget godkender, at der arbejdes videre med at integrere fleksjob som en del af kommunens personalepolitik indenfor godkendt normering.

at Økonomiudvalget godkender, at der arbejdes videre med at integrere fleksjob som en del af kommunens personalepolitik indenfor godkendt normering. Pkt.nr: 6 Kommunale fleksjob 201721 Indstilling: at Økonomiudvalget godkender, at der arbejdes videre med at integrere fleksjob som en del af kommunens personalepolitik indenfor godkendt normering. at

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget: Beskæftigelsesindsats

Beskæftigelsesudvalget: Beskæftigelsesindsats DRIFTSBEVILLING Beskæftigelsesudvalget er tildelt en række nettorammer på funktion 3. niveau. Den samlede budgetramme for 2011 kan opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Udgifter Indtægter Netto udgifter

Læs mere

Jobcenter Esbjerg - beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte

Jobcenter Esbjerg - beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte HANDLINGSPLAN Jobcenter Esbjerg - beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte Juni 2016 Indhold 1. Introduktion 2. Formål og målsætninger 3. Indsatser og aktiviteter 4. Koordination og samarbejde

Læs mere

Borgere i beskyttet beskæftigelse

Borgere i beskyttet beskæftigelse Borgere i beskyttet beskæftigelse Velfærdspolitisk Analyse Mennesker med handicap og socialt udsatte har i Danmark adgang til en række indsatser på det specialiserede socialområde. Formålet med indsatserne

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesudvalget Den samlede budgetramme 2013 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Udgifter Indtægter Netto udgifter Beskæftigelsesindsats 496.191-172.911 323.280

Læs mere

FAKTA OM ORDNINGER FOR AT ANSÆTTE ELLER INDSLUSE FLYGTNINGE PÅ VIRKSOMHEDER

FAKTA OM ORDNINGER FOR AT ANSÆTTE ELLER INDSLUSE FLYGTNINGE PÅ VIRKSOMHEDER FAKTA OM ORDNINGER FOR AT ANSÆTTE ELLER INDSLUSE FLYGTNINGE PÅ VIRKSOMHEDER KORT FORTALT Denne folder beskriver de forskellige ordninger, der kan hjælpe nytilkomne flygtninge og familiesammenførte ind

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister for Social, Arbejdsmarked og Sundhed

Sagsbehandlingsfrister for Social, Arbejdsmarked og Sundhed Sagsbehandlingsfrister for Social, Arbejdsmarked og Sundhed Sagsbehandlingstiden løber fra det tidspunkt kommunen modtager ansøgning, og indtil afgørelsen er sendt til borgeren. Overholdelse af erne forudsætter,

Læs mere

Partnerskabsaftale. Systematisk samarbejde mellem [virksomhedens navn] og Ringkøbing-Skjern Kommune

Partnerskabsaftale. Systematisk samarbejde mellem [virksomhedens navn] og Ringkøbing-Skjern Kommune Systematisk samarbejde mellem [virksomhedens navn] og Ringkøbing-Skjern Kommune PARTNERSKABSAFTALE MELLEM [Indsæt virksomhedens navn] Jobcenter Ringkøbing-Skjern Gade: Gade: Finderupsvej 9 Postnr. og by:

Læs mere

Kompensationsloven for borgere med et handicap i erhverv. Hvad er der af muligheder i loven?: Personlig assistance til handicappede i

Kompensationsloven for borgere med et handicap i erhverv. Hvad er der af muligheder i loven?: Personlig assistance til handicappede i Kompensationsloven for borgere med et handicap i erhverv Hvad er der af muligheder i loven?: Personlig assistance til handicappede i erhverv Personlig assistance til 3.5 handicappede under for.net Client

Læs mere

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2013 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 44,53 %, lidt mindre end forventet på 50 % pr. 30.06.13. Note Område Beløb i 1.000 kr. Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2014. Udlagt på hjemmeside marts 2014.

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2014. Udlagt på hjemmeside marts 2014. Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2014. Udlagt på hjemmeside marts 2014. Emne Ansvarligt Serviceområde Generel sagsbehandlingsfrist Lov om social pension: Personligt tillæg og

Læs mere

Gode råd om... Støtteordninger og tilskud til medarbejdere

Gode råd om... Støtteordninger og tilskud til medarbejdere Gode råd om... Støtteordninger og tilskud til medarbejdere INDHOLD Indledning 3 Praktikpladspræmie ny ordning i 2013 3 Tilskud til voksenlærlinge 3 VEU-godtgørelse og befordringstilskud 4 Betingelser for

Læs mere

Tilskudsmuligheder - ved ansættelse af medarbejder

Tilskudsmuligheder - ved ansættelse af medarbejder Tilskudsmuligheder - ved ansættelse af medarbejder Indhold 1. Videnpilot 1 2. Fagpilot 2 3. Voksenlærling 3 4. Privat løntilskud 4 5. Virksomhedspraktik 5 6. Jobrotation 6 7. Mentorordning 7 8. Isbryderordning

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset 3. Kvartal 2012 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Baggrund og Formål... 2 Datagrundlag... 2 Retur til Job... 2 Køn... 3 Alder... 3

Læs mere

Dagens emne. Hjertekarsygdom og arbejdsmarkedet

Dagens emne. Hjertekarsygdom og arbejdsmarkedet Dagens emne Hjertekarsygdom og arbejdsmarkedet Præsentation Malene Stærmose 49 år Uddannet socialrådgiver og coach Arbejdet i kommuner og faglig organisation siden 1993 til min ansættelse i Hjerteforeningen

Læs mere

Seniorjob - orientering

Seniorjob - orientering 1 Nr. : Seniorjob - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/13708 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Indledning/Baggrund Lov om seniorjob har været gældende siden 1. januar 2008. Formålet

Læs mere

Kvalitetsstandard for beskyttet beskæftigelse.

Kvalitetsstandard for beskyttet beskæftigelse. Kvalitetsstandard for beskyttet beskæftigelse. Lovgrundlag: Ydelser inden for b e s k y t t e t 103 i Lov om Social Service (LSS). Ydelser i relation til beskyttet beskæftigelse kan omfatte: Beskæftigelse

Læs mere

Endvidere indstilles det, at udvalget over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen anbefaler

Endvidere indstilles det, at udvalget over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen anbefaler Pkt.nr. 20 Evaluering af arbejdsprøvning i eget regi 443867 Indstilling: Arbejdsmarkedscentret indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget 1. at udvalget tager evalueringen af arbejdsprøvningsprojektet til efterretning,

Læs mere

Dette notat er er en sammenskrivning af afrapporteringen af spørgeskemaundersøgelsen Et langt liv med blødersygdom.

Dette notat er er en sammenskrivning af afrapporteringen af spørgeskemaundersøgelsen Et langt liv med blødersygdom. Sammenfatning af resultaterne af spørgeskemaundersøgelse 8/9 1 Fakta Deltagerne i projektet Bløderliv under forandring er alle over 4 år og har hæmofili A eller B i moderat eller svær grad eller von Willebrand

Læs mere

Politik. Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune

Politik. Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune Politik Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune Indhold Hvad er en social økonomisk virksomhed? 3 Politikkens grundlæggende principper samt konkrete

Læs mere

Revalidering og Handicaptillæg

Revalidering og Handicaptillæg og - studerendes muligheder, rettigheder og pligter Studenterrådgivningen Indledning I denne brochure kan du læse om støttemulighederne og. og handicaptillæg tilbydes studerende, der pga. en funktionsnedsættelse

Læs mere

Fra ung til voksen. Information om overgange for unge med særlige behov. Ishøj Kommune 1

Fra ung til voksen. Information om overgange for unge med særlige behov. Ishøj Kommune 1 Fra ung til voksen Information om overgange for unge med særlige behov Ishøj Kommune 1 18 år og hvad så? Tillykke med din 18 års fødselsdag - nu er du i juridisk forstand myndig. Det betyder, at dit forhold

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

Oversigt over ændringer i den beskæftigelsesrettede indsats som følge af LF /16

Oversigt over ændringer i den beskæftigelsesrettede indsats som følge af LF /16 Oversigt over ændringer i den beskæftigelsesrettede indsats som følge af LF 189 15/16 Med ikrafttrædelse 1.7.2016 Ændring i reglerne vedr. helbredsmæssig vurdering Ændringen indebærer, at kommunalbestyrelsen

Læs mere

Arbejdsgivertilbud om etablering af virksomhedspraktik Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, Kapitel 11 eller 13b, eller integrationslovens 23b

Arbejdsgivertilbud om etablering af virksomhedspraktik Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, Kapitel 11 eller 13b, eller integrationslovens 23b Sendes til jobcenteret (evt. til anden aktør, jf. vejledningen) Forbeholdt jobcenteret/anden aktør Modtaget dato Arbejdsgivertilbud om etablering af virksomhedspraktik Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats,

Læs mere

VELKOMMEN TIL EN EKSPRESS-TUR GENNEM BESKÆFIGELSESLOVGIVNINGEN. SOCIALRÅDGIVER SUSANNE OBEL FRYDKJÆR. Kræftens Bekæmpelse maj 2015

VELKOMMEN TIL EN EKSPRESS-TUR GENNEM BESKÆFIGELSESLOVGIVNINGEN. SOCIALRÅDGIVER SUSANNE OBEL FRYDKJÆR. Kræftens Bekæmpelse maj 2015 VELKOMMEN TIL EN EKSPRESS-TUR GENNEM BESKÆFIGELSESLOVGIVNINGEN. SOCIALRÅDGIVER SUSANNE OBEL FRYDKJÆR Kræftens Bekæmpelse maj 2015 Kronikertilskud Stort, varigt og fagligt veldokumenteret behov for tilskudsberettiget

Læs mere

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Reformen af førtidspension og fleksjob trådte i kraft fra den 1. januar 2013. Reformen har som overordnet mål, at flest muligt skal i arbejde og forsørge

Læs mere

Kvalitetsstandard for beskyttet beskæftigelse.

Kvalitetsstandard for beskyttet beskæftigelse. Kvalitetsstandard for beskyttet beskæftigelse. Lovgrundlag: Ydelser inden for beskyttet 103 i Lov om Social Service (LSS). Ydelser i relation til beskyttet beskæftigelse kan omfatte: Beskæftigelse i et

Læs mere

Forord. Color profile: Disabled Composite Default screen

Forord. Color profile: Disabled Composite Default screen Forord Med arbejdsmarkedsreformen Flere i arbejde fra efteråret 2002 blev der taget en række skridt i retning af et mere effektivt arbejdsmarkedssystem. De nye regler blev implementeret i loven pr. juni

Læs mere

Muligheder for at nedbringe antallet af borgere på ledighedsydelse

Muligheder for at nedbringe antallet af borgere på ledighedsydelse Muligheder for at nedbringe antallet af borgere på ledighedsydelse Disposition Hvad ved vi? Om ansatte i fleksjob Om personer på ledighedsydelse Om førtidspensionister i skånejob Om den nye fleksjobaftale

Læs mere

I Job med Handicap Seminar november 2011

I Job med Handicap Seminar november 2011 I Job med Handicap Seminar november 2011 Beskæftigelsesplan 2011 Jobcenter Guldborgsund har også fokus på at inddrage personer med handicap i arbejdsudbuddet. Jobcentret vil derfor motivere personer med

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15

Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15 Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15 1)Lejre kommunes aktiveringsstrategi for 2014-15 Borgere på overførselsindkomst har ret til og er forpligtet til at modtage beskæftigelsesfremmende

Læs mere

Ordning for kommunale virksomhedspraktikker

Ordning for kommunale virksomhedspraktikker Ordning for kommunale virksomhedspraktikker 2016-1 - Indhold INDLEDNING... 3 FORMÅLET MED VIRKSOMHEDSPRAKTIK... 3 FORMÅLET MED ORDNINGEN... 4 ARBEJDSGANG/ÅRSCYKLUS FOR HÅNDTERING AF ORDNINGEN... 4 PRINCIPPERNE

Læs mere

Regionale Medlemsmøder forår 2013

Regionale Medlemsmøder forår 2013 Regionale Medlemsmøder forår 2013 Introduktion til reformen Susanne Wiederquist Baggrund! Førtidspension og fleksjob er centrale dele af det sociale sikkerhedsnet i Danmark. Aftalepartierne ønsker derfor

Læs mere

Aktivering. Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014

Aktivering. Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014 Om Aktivering Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014 Indhold Side 1. Forord 3 2. Aktivering hvem og hvornår? 4 2.1 Pligt til aktivering 4 2.2 Mulighed for aktivering tidlig indsats 4 2.3 Ret

Læs mere

Beskæftigelse af personer med handicap

Beskæftigelse af personer med handicap Beskæftigelse af personer med handicap Resultater fra SFI s forskning Jan Høgelund Seniorforsker Det Nationale Forskningscenter for Velfærd Disposition: Resultater fra SFI s forskning Hvor mange har et

Læs mere

Frister for afgørelser på Beskæftigelsesområdet

Frister for afgørelser på Beskæftigelsesområdet Frister for afgørelser på Beskæftigelsesområdet Sagsnr. 10/3027 Resumé Retssikkerhed og Administration på det sociale område (Retssikkerhedsloven) fastsætter, at en kommune skal behandle spørgsmål om hjælp

Læs mere

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Jobcenter Vordingborg har benyttet årets første kvartal til at tilrettelægge de første elementer som skal indgå i projekt den særlige uddannelsesindsats.

Læs mere

En tværgående politik for inkluderende beskæftigelse

En tværgående politik for inkluderende beskæftigelse En tværgående politik for inkluderende beskæftigelse Indledning Den traditionelle sammenkobling mellem handicap og beskyttet beskæftigelse har betydet, at mange borgere med handicap aldrig har fået chancen

Læs mere

Har du behov for ansættelse i eks. fleksjob, seniorjob eller virksomhedspraktik, kan du orientere dig her.

Har du behov for ansættelse i eks. fleksjob, seniorjob eller virksomhedspraktik, kan du orientere dig her. Ergoterapeutforeningen Job på særlige vilkår Har du behov for ansættelse i eks. fleksjob, seniorjob eller virksomhedspraktik, kan du orientere dig her. Fleksjob For dig der har begrænset arbejdsevne. Hvad

Læs mere

Det økonomiske potentiale af at få udsatte ledige i arbejde

Det økonomiske potentiale af at få udsatte ledige i arbejde Det økonomiske potentiale af at få udsatte ledige i arbejde Mange borgere i Danmark er på overførselsindkomst, og det offentlige bruger store summer på disse grupper. Men selv de mest udsatte ledige indeholder

Læs mere

ARBEJDSFASTHOLDELSE JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR

ARBEJDSFASTHOLDELSE JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR SKAB DIALOG PÅ ARBEJDSPLADSEN OM ARBEJDSFASTHOLDELSE OG JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR OVERBLIK OVERBLIK Hvem står bag? Side 3 Overblik På forkant Sygepolitik Hvad er indholdet i pjecerne? Særlige vilkår Side 4

Læs mere

Offentlige støttemuligheder for voksne med immundefekt

Offentlige støttemuligheder for voksne med immundefekt for voksne med immundefekt Quality Hotel, Tåstrup d.27.august 2011 Inge Louv Socialrådgiver - handicapkonsulent www.ingelouv.dk En sags gang gennem systemet Kommunen yder råd og vejledning Borgeren ansøger

Læs mere

Mini-leksikon https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=30746

Mini-leksikon https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=30746 Mini-leksikon To forløb for den sygemeldte Sygedagpenge Underretningsbrev Oplysningsskema fra dagpengeafdelingen. Mulighedserklæring Varighedserklæring se friattest. Lægeerklæring se friattest og mulighedserklæring

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune Udlagt på hjemmeside oktober 2016

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune Udlagt på hjemmeside oktober 2016 Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2016. Udlagt på hjemmeside oktober 2016 Emne Ansvarligt Serviceområde Generel sagsbehandlingsfrist Lov om social pension: Personligt tillæg og

Læs mere

Ændring af lov om social service (SEL)

Ændring af lov om social service (SEL) Ændring af lov om social service (SEL) Ikrafttrædelse 1. januar 2018. Baggrund Forslaget om ændring af SEL fremsættes som led i udmøntningen af aftale (Venstre, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal

Læs mere

Dato Januar 2013 SØNDER-KORSKÆRPARKEN PARTNERSKABSAFTALER DREJEBOG

Dato Januar 2013 SØNDER-KORSKÆRPARKEN PARTNERSKABSAFTALER DREJEBOG Dato Januar 2013 SØNDER-KORSKÆRPARKEN PARTNERSKABSAFTALER DREJEBOG INDHOLD 1. Formål 1 2. Målsætning 1 3. Målgruppe 1 4. Det udbudsretlige grundlag 1 5. Udvikling og forankring af partnerskabsaftalerne

Læs mere

Ad.8: Hvordan samarbejderr beskæftigelses- og socialforvaltningen om udplacering af udviklingshæmmede borgere til skånejob?

Ad.8: Hvordan samarbejderr beskæftigelses- og socialforvaltningen om udplacering af udviklingshæmmede borgere til skånejob? Henrik Appel Esbensen, MB 15. februar 2013 Sagsnr. 2012-188370 Dokumentnr. 2013-130468 Kære Henrik Appel Esbensen Tak for din henvendelse af 31. januar 2013, hvor du stiller følgende spørgsmål til forvaltningen:

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fleks- job Nye regler pr. 1/7 2006 Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de

Læs mere

Fleksjob. side. 3.1 Indledning og sammenfatning... side. 3.2 Fleksjob giver flere offentligt forsørgede... side. 3.3 Tilgang til fleksjobordningen...

Fleksjob. side. 3.1 Indledning og sammenfatning... side. 3.2 Fleksjob giver flere offentligt forsørgede... side. 3.3 Tilgang til fleksjobordningen... 2 5 ARBEJDS MARKEDS RAPPORT Fleksjob 3.1 Indledning og sammenfatning... side 71 3.2 Fleksjob giver flere offentligt forsørgede... side 72 3.3 Tilgang til fleksjobordningen... side 8 3.4 Løn og arbejdstid

Læs mere