De Samvirkende Invalideorganisationer. Fra barriere til karriere. Handicappede i arbejde - erfaringer fra fem lande. Norge.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "De Samvirkende Invalideorganisationer. Fra barriere til karriere. Handicappede i arbejde - erfaringer fra fem lande. Norge."

Transkript

1 De Samvirkende Invalideorganisationer Fra barriere til karriere Handicappede i arbejde - erfaringer fra fem lande Norge December 2006

2 De Samvirkende Invalideorganisationer Fra barriere til karriere Handicappede i arbejde - erfaringer fra fem lande Norge December 2006 Dokument nr 5 Revision nr 01 Udgivelsesdato 22 december 2006 Udarbejdet Kontrolleret Godkendt BRL, HPD PGM BRL

3 Indholdsfortegnelse 1 Sammenfatning 1 2 Indledning 3 3 Del 1: Elementer i arbejdsmarkedsindsatsen 4 31 Handicappede og arbejdsmarkedet - et overblik 4 32 Lovgivning 5 33 Aktører 6 34 Forløb af forskellige arbejdsmarkedsindsatser 7 35 Finansiering og udgifter 8 36 Konklusion: fra barriere til karriere 9 4 Del 2: Arbejdsmarkedsindsatser Støtte til arbejdspladsindretning Støtte til hjælpemidler Arbejdsassistent Støtte til transportudgifter Fleksible pensionsregler Afklaring Oplæring Arbejdspraktik Midlertidig beskæftigelse Løntilskud Arbejdshjælp Varigt tilrettelagt arbejde Beskyttet arbejde 23 Bilagsfortegnelse Bilag 1: Litteratur Bilag 2: Aktører

4 1 Universel tilgang - i en enstrenget organisation Lovgivning Aftaler mellem arbejdsmarkedsparter Mainstreamindsatser Indsatser for funktionshæmmede i ordinært arbejde 1 Sammenfatning Den norske bestræbelse på at få handicappede i arbejde er af universel karakter Med dette menes, at tilbuddene så vidt muligt tager udgangspunkt i den enkeltes forudsætninger - uanset kategorisering Altså handicappede visiteres ikke til ordningerne på baggrund af en forudgående formel klassificering Samtidig er organiseringen af den arbejdsmarkedsrettede indsats for handicappede er karakteriseret ved en stærk centralisering, hvor (arbejds- og socialforvaltningen) har ansvaret for indsatsen køber så en række ydelser - primært fra revalideringsvirksomheder, men også andre serviceudbydere i forhold til fx arbejdsmarkedsuddannelser Arbejdsmarkedsprogrammerne for handicappede er funderet i den norske lovgivning Foruden loven om arbejdsmarkedstjenester, så forefindes der i arbejdsmiljøloven et kapitel, der forbyder diskriminering i arbejdslivet som følge af bla en funktionshæmning Det er dog stadig ganske svært for funktionshæmmede at komme ind på arbejdsmarkedet I Norge har det bla vist sig vanskeligt at få offentlig ansættelse, da der er krav om, at man i den offentlige sektor ansætter den bedst kvalificerede Dette har ledt til planer om at undersøge muligheden for en kvoteordning i den offentlige sektor I 2001 blev der indgået en intentionsaftale mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter om det inkluderende arbejdsliv - den såkaldte IA-aftale Formålet med aftalen er at få flere personer til at blive længere på arbejdsmarkedet Fokus er på at reducere sygefraværet; at få flere med reduceret arbejdsevne i arbejde; og at øge pensionsalderen De fleste arbejdsmarkedsindsatser i Norge retter sig mod alle, der har svært ved at få et fodfæste på arbejdsmarkedet - herunder en del handicappede For gruppen af funktionshæmmede, der har ordinært arbejde, er der adgang til en række offentligt finansierede støttemuligheder såsom tekniske hjælpemidler, arbejdsassistent, og støtte til transportudgifter Herudover er der en regel for førtidspensionister, der overgår til beskæftigelse, at de inden for en femårig periode umiddelbart kan få pensionen tilbage Man kan også på forskellig vis kombinere lønindkomster og delførtidspensioner, og det er således muligt at bruge sin pension som en slags løntilskud Med andre ord, Norge praktiserer en slags flexicurity - hvor det ikke er pensionsreglerne, der skal være en barriere for aktiv jobsøgning

5 2 Indsatser for arbejdshæmmede Stort budget for tilbud til arbejdskæmmede Hvor ingen af de ovenstående arbejdsmarkedsindsatser er tilstrækkelige, er der en række tiltag i Norge, som især er rettet mod de arbejdshæmmede Disse kan deles op i opkvalificerende tiltag, inkluderende tiltag, og institutionelle tiltag - i givne rækkefølge som de bidrager til forløbet fra barriere til karriere I Norge er der et stort fokus på inkluderende arbejdsliv Norge bruger således dobbelt så mange penge på tilbud til arbejdshæmmede - som på tilbud til ordinært arbejdssøgende

6 3 Udenlandske erfaringer med arbejdsmarkedsindsatser for handicappede til inspiration af DSI's videre arbejde mod en bedre dansk indsats Kortlægning via rapporter og statistik, og via landebesøg 2 Indledning Denne landerapport for Norge er én af fem landerapporter, som kortlægger udenlandske erfaringer med arbejdsmarkedsindsatser for handicappede Udover Norge foreligger der landerapporter for Sverige, England, Tyskland og Spanien De fem lande er udvalgte med henblik på at høste erfaringer fra lande, der er på højde med Danmark rent udviklingsmæssigt, men som samtidig anses at forfølge forskellige velfærdspolitiske modeller og handicappolitiske typologier - og dermed forventes at kunne bidrage med noget nyt og anderledes Kortlægningen for de fem lande har som formål at inspirere DSI's videre arbejde mod en bedre dansk indsats Den bidrager med gode eksempler fra de enkelte lande, dog uden at vurdere deres relevans for Danmark Om en indsats er god bedømmes især af informanterne - dvs aktørerne - fra de enkelte lande Samtidig foretages der i de enkelte landerapporter ingen sammenligning landene imellem Bidraget består således i et indblik i, hvordan de enkelte elementer i arbejdsmarkedsindsatsen har betydning i forløbet fra barriere til karriere for den handicappede (Del 1), samt i en systematisk beskrivelse af de enkelte arbejdsmarkedsindsatser (Del 2) Kortlægningen er foretaget i fire trin Først gennemførtes en screening og analyse af den tilgængelige litteratur på området, herunder en identificering af relevante myndigheder, organisationer, forskningsinstitutioner, videnscentre mfl (se Bilag 1 og 2 for hhv litteratur og aktører) Dernæst blev der taget kontakt til landenes nationale paraplyorganisationer på handicapområdet og andre central aktører for at verificere og udbygge resultatet af det først trin - især med hensyn til kontaktkoordinater for landebesøg Tredje trin - som var det mest omfattende trin - bestod i landebesøg, hvor fokus dels var på at få en indgående forståelse af de forskellige arbejdsmarkedsindsatser, og dels at få informanternes vurdering af de gode og dårlige sider af de enkelte tiltag Sidste trin var så afrapportering

7 4 3 Del 1: Elementer i arbejdsmarkedsindsatsen Godt nordmænd i alderen år er funktionshæmmede, mens er arbejdshæmmede 31 Handicappede og arbejdsmarkedet - et overblik Ifølge den norske arbejdskraftundersøgelse er godt nordmænd i den arbejdsdygtige alder funktionshæmmede ("funksjonshemmede") Dette svarer til knap 15% af befolkningen i den givne aldersgruppe Både absolut og forholdsvis er der en overvægt af kvinder blandt disse Arbejdsmarkedstilknytningen for de funktionshæmmede er med en beskæftigelsesfrekvens på omkring 46% noget under den, der gælder for resten af befolkningen Samtidig er arbejdsløshedsprocenten dobbelt så høj Norge anvender, når det gælder specielle arbejdsmarkedsindsatser, begrebet arbejdshæmmede ("yrkeshemmede"), som defineres nedenfor Her var der i denne kategori i og dermed er der sket en kraftig stigning det seneste årti I samme periode er der også sket en stor stigning i antallet af personer på førtidspension ("uførytelse") Funktionshæmmede i Norge (16-66 årige), kvt antal andel af befolkningen Kvinder ,2% Mænd ,0% I alt ,6% Arbejdsløshed og beskæftigelse, kvt Arbejdsløshedsprocent Beskæftigelsesfrekvens Funktionshæmmede 6,7% 45,8% Ikke-funktionshæmmede 3,2% 79,7% Hele befolkningen 3,5% 74,7% Funktionshæmmede i og uden for arbejdsstyrken i Norge (16-66 årige), kvt Kvinder Mænd I alt Beskæftigede 41,4% 51,2% 45,8% Arbejdsløse 2,0% 4,9% 3,3% Uden for arbejdsstyrken 56,6% 43,9% 50,9% I alt 100,0% 100,0% 100,0% Arbejdshæmmede og førtidspensionister, 1997 og 2006, 1 halvår Arbejdshæmmede Førtidspensionister Kilder: Statistisk sentralbyrå, Arbejdskraftundersøkelsen, Tilleggsundersøkelse om funksjonshemmede,2 kvt, 2006 Arbeids- og velferdsdirektoratet, Rapport om arbeidsmarkedet, Nr

8 5 Definition af funktionshæmmet Ifølge arbejdskraftundersøgelsen er man funktionshæmmet, hvis man har fysiske eller psykiske helbredsproblemer af mere vedvarende karakter, som medfører begrænsninger i det daglige liv Data i statistikken bygger i denne sammenhæng på erklæringer fra folk, der har udfyldt et spørgeskema Paraplyorganisationen FFO ("Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon") anvender en tilsvarende men noget mere detaljeret definition: "Som grundlag for sin virksomhed har FFO en forståelse af funktionshæmmet som en konflikt mellem individets forudsætninger og miljøets og samfundets krav til funktioner på områder, som er væsentlige for etablering og opretholdelse af menneskers selvstændighed og sociale tilværelse Samfundets vilje til at kompensere og reducere følgerne af funktionshæmningen er afgørende for individets livskvalitet Overordnet gælder det viljen til lovgivning af individets rettigheder, tilrettelægning af det sociale og fysiske miljø samt retfærdig social og økonomisk fordeling i samfundet" Definition af arbejdshæmmet En arbejdshæmmet person, er en person - arbejdsløs, arbejdssøgende, eller beskæftiget via en speciel arbejdsmarkedsindsats, der er registeret hos arbejds- og socialforvaltningen ( - se nedenfor), og som har fået en medicinsk diagnose, som betyder, at de har svært ved at få eller fastholde ordinær beskæftigelse Gruppen omfatter fysisk og psykisk handicappede, udviklingshæmmede, misbrugere og andre med sociale problemer Da denne definition anvendes om målgruppen for de specielle arbejdsmarkedsindsatser, som beskrives i denne rapport, må man være opmærksom på den brede målgruppe Universel tilgængelighed Arbejdsmarkedslove Arbejdsmiljøloven Mulig fremtidig kvoteordning 32 Lovgivning I Norge lægges der stor vægt på universel tilgængelighed, som forfølges i en strategi 1, der tager udgangspunkt i, at samfundet skal udformes, så alle kan deltage Denne strategi er implementeret i en række love og kan tillige genfindes i en række af arbejdsmarkedstiltagene De norske arbejdsmarkedstiltag er funderet i Lov nr 76: Lov om arbeidsmarkedstjenester (arbeidsmarkedsloven) og beskrevet i For nr 1554: Forskrift om arbeidsmarkedstiltak Hvis der i forbindelse med et arbejdsmarkedstiltag ikke skal betales ordinær løn fra arbejdsgiveren til deltageren, så kan deltageren opnå ydelser i henhold til Lov nr 19: Lov om folketrygd (folketrygdloven) Arbejdsmiljølovens kapitel 13 forbyder diskriminering i arbejdslivet - blandt andet som følge af en funktionshæmning Der er planer om at udarbejde en separat lov, der direkte fokuserer på diskrimination af funktionshæmmede Det er dog stadig ganske svært for funktionshæmmede at komme ind på arbejdsmarkedet I Norge har det bla vist sig vanskeligt at få offentlig ansættel- 1 Regjeringens handlingsplan for økt tilgjengelighet for personer med nedsatt funksjonsevne (http://wwwuniversell-utformingmiljono/artikkelshtml?id=174)

9 6 se, da der er krav om, at man i den offentlige sektor ansætter den bedst kvalificerede Der er jf Stortingsmelding nr 9 planer om at undersøge muligheden for kvoteordning i det offentlige Aftaler mellem arbejdsmarkedsparter I 2001 blev der indgået en intentionsaftale mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter om det inkluderende arbejdsliv - den såkaldte IA-aftale Aftalen er siden hen blevet justeret og forlænget til 2009 Formålet med aftalen er at få flere personer til at blive længere på arbejdsmarkedet Fokus er på at reducere sygefraværet; at få flere med reduceret arbejdsevne i arbejde; og at øge pensionsalderen Som led i IA-aftalen er der indgået samarbejdsaftaler mellem enkeltvirksomheder og Disse IA-virksomheder får en kontaktperson i, som kan give råd og vejledning omkring inkludering samt sørge for, at økonomiske tilskud bliver tildelt hurtigt IA-virksomheden forpligtiger sig på den anden side til at arbejde for at nå målene for det inkluderende arbejdsliv Over halvdelen af de norske virksomheder er i dag IA-virksomheder, og de beskæftiger samlet over 1 million personer Effekten af IA-aftalen har dog været forholdsvis begrænset, jf Stortingsmelding nr 9 Der er en svag tendens til, at personer, der får en funktionsnedsættelse, kan blive længere i arbejde, men det er stadigvæk meget svært for funktionshæmmede at komme ind på arbejdsmarkedet Enstrenget organisation 33 Aktører Organiseringen af den arbejdsmarkedsrettede indsats for handicappede er karakteriseret ved en stærk centralisering, hvor (arbejds- og socialforvaltningen) har ansvaret for indsatsen er en ny organisation fra 2006, som samler den tidligere arbejdsetat med velfærdsetaten har således fået ansvaret for indsatser på både arbejdsmarkeds- og socialområdet køber en række ydelser - primært fra revalideringsvirksomheder 2, men også andre serviceudbydere i forhold til fx arbejdsmarkedsuddannelser Revalideringsvirksomhederne varetager opgaver som afklaring, opkvalificering mv De er typisk kommunalt ejede, og må ikke give overskud Aktør Arbejds- og socialforvaltningen "Arbeids- og velferdsforvaltningen" - Revalideringsvirksomhed - "Attføringsbedrift" (typisk kommunalt ejet) Forskellige udbydere af arbejdsmarkedsuddannelser Ansvar eller rolle Overordnet ansvar for implementering af både arbejdsmarkeds- og socialindsatser Kompetenceafklaring, jobtræning, opkvalificering, særlig job- og uddannelsesformidling, samt tilbud om varigt tilrettelagt arbejde Fagligt rettet opkvalificering - fx inden for butik, kontor mv 2 wwwattforingsbedrifteneno

10 7 Mainstreamindsatser Indsatser for funktionshæmmede i ordinært arbejde Indsatser for arbejdshæmmede 34 Forløb af forskellige arbejdsmarkedsindsatser De fleste arbejdsmarkedsindsatser i Norge retter sig mod alle, der har svært ved at få et fodfæste på arbejdsmarkedet - herunder en del handicappede Der forekommer dog undtagelser herfra, men i fremtiden vil tiltagene jf Stortingsmelding nr 9 få en endnu mere universel karakter, således at valget af tilbud skal tage udgangspunkt i den enkeltes forudsætninger - uanset kategorisering For gruppen af funktionshæmmede, der har ordinært arbejde, er der adgang til en række offentligt finansierede støttemuligheder såsom tekniske hjælpemidler, arbejdsassistent, og støtte til transportudgifter Herudover er der en regel for førtidspensionister, der overgår til beskæftigelse, at de inden for en femårig periode umiddelbart kan få pensionen tilbage Man kan også på forskellig vis kombinere lønindkomster og delførtidspensioner, og det er således muligt at bruge sin pension som en slags løntilskud Med andre ord, Norge praktiserer en slags flexicurity - hvor det ikke er pensionsreglerne, der skal være en barriere for aktiv jobsøgning Disse tiltag er introduceret nedenfor og er beskrevet i detaljer i Del 2 Hvor ingen af de ovenstående arbejdsmarkedsindsatser er tilstrækkelige, er der en række tiltag i Norge, som især er rettet mod de arbejdshæmmede Disse kan deles op i opkvalificerende tiltag, inkluderende tiltag, og institutionelle tiltag - i givne rækkefølge som de bidrager til forløbet fra barriere til karriere Afklaringstiltaget kan dog siges at værende et slags introducerende tiltag - der lægger en individuel plan for den handicappede Arbejdsmarkedsindsats Støtte til arbejdspladsindretning Støtte til hjælpemidler Arbejdsassistent Støtte til transportudgifter Fleksible pensionsregler Opkvalificerende tiltag Afklaring Oplæring Bidrag til forløbet fra barriere til karriere Indsatser for funktionshæmmede i ordinært arbejde Indsatser for arbejdshæmmede Indretning af eksisterende arbejdspladser til at være handicapvenlige Tekniske arbejdsredskaber knyttet til den enkelte handicappede og som øger dennes arbejdsevne - og sikrer jobskabelse eller - fastholdelse Personlig arbejdsstøtte til den handicappede til praktiske opgaver, via læse - og sekretærhjælp, eller tolkehjælp Finansiel støtte til dækning af en del af transportudgifterne, så de når et busbilletniveau Fleksible pensionsregler som sikrer, at man ikke mister førtidspensionsrettigheder ved at tage et job Kortlægning af tiltag, der kan bidrage til få den enkelte i arbejde Opkvalificerende tiltag - herunder jobsøgning og uddannelse

11 8 Arbejdsmarkedsindsats Arbejdspraktik Bidrag til forløbet fra barriere til karriere Afdækning, arbejdsprøvning og erhvervsevneopbygning med henblik på arbejde eller uddannelse Inkluderende tiltag Midlertidig beskæftigelse Løntilskud Arbejdshjælp (Arbeid med bistand) Opbygning af erhvervserfaring Indslusning af handicappede på arbejdsmarkedet via tidsbegrænset nedsættelse af arbejdsgiverens lønomkostninger Støtte til personlig assistent - i forbindelse med at få eller beholde et arbejde, eller i forbindelse med at deltage i et arbejdsmarkedspolitisk program Institutionelle tiltag Beskyttet arbejde Varigt tilrettelagt arbejde Opkvalificering i beskyttet virksomhed, samt mulighed for permanent beskæftigelse Udvikling af ressourcer gennem opkvalificering og tilrettelagte arbejdsopgaver - i beskyttede samt ordinære virksomheder Stort budget for tilbud til arbejdskæmmede 35 Finansiering og udgifter I Norge er der et stort fokus på inkluderende arbejdsliv Norge bruger således dobbelt så mange penge på tilbud til arbejdshæmmede - som på tilbud til ordinært arbejdssøgende I finanslovsforslaget for 2007 budgetteres der således med 1,4 milliarder Nkr til ordinære arbejdsmarkedstiltag, men 3,7 milliarder Nkr til specielle arbejdsmarkedstiltag 3 Denne bevilling skal dække udgifterne til omkring deltagere 3 Stprp nr 1 ( ) kap 634 Arbeidsmarkedstiltak Udgifter til forskellige former for personlige ydelser til arbejdshæmmede er ikke inkluderet i disse tal

12 9 Indsatser for arbejdshæmmede - deltagere, 2006 Opkvalificerende tiltag Antal deltagere/måned* Afklaring 1703 Oplæring Arbejdspraktik 1786** Inkluderende tiltag Midlertidig beskæftigelse 172 Løntilskud 1816 Arbejdshjælp 4571 Institutionelle tiltag Varigt tilrettelagt arbejde 7474 Beskyttet arbejde 1457 * Gennemsnit pr måned fra januar til og med september 2006 Kilde: : Månedsstatistik September 2006 **Kun arbejdspraktik i revalideringsvirksomhed Universel tilgang - i en enstrenget organisation 36 Konklusion: fra barriere til karriere Vejen fra barriere til karriere for en norsk handicappet er kort fortalt kendetegnet ved: Universel tilgang - hvor tilbuddene så vidt muligt tager udgangspunkt i den enkeltes forudsætninger - uanset kategorisering Altså handicappede visiteres ikke til ordningerne på baggrund af en forudgående formel klassificering Enstrenget organisation - hvor har ansvaret for indsatsen køber så en række ydelser - primært fra revalideringsvirksomheder, men også andre serviceudbydere i forhold til fx arbejdsmarkedsuddannelser Lovgivning - dels giver grundlaget for tilbuddene, og som dels forbyder diskriminering i arbejdslivet som følge af bla en funktionshæmning Aftaler mellem arbejdsmarkedsparter - som retter sig mod få flere personer til at blive længere på arbejdsmarkedet Mainstream-indsatser - der retter sig mod alle, der har svært ved at få et fodfæste på arbejdsmarkedet - herunder en del handicappede Indsatser for funktionshæmmede i ordinært arbejde - fx en række offentligt finansierede støttemuligheder såsom tekniske hjælpemidler, arbejdsassistent, og støtte til transportudgifter Indsatser for arbejdshæmmede - som kan deles op i opkvalificerende tiltag, inkluderende tiltag, og institutionelle tiltag - i givne rækkefølge som de bidrager til forløbet fra barriere til karriere

13 10 Vejledning til faktaark 4 Del 2: Arbejdsmarkedsindsatser Arbejdsmarkedsindsatserne for handicappede er i det følgende beskrevet ved hjælp af ens faktaark - hvilket fremmer en sammenligning indsatserne imellem Målet er, at de enkelte beskrivelser er så uddybende, at relevansen for Danmark kan fastlægges, og at der er fyldestgørende henvisninger til, hvor man kan lære mere - hvis man vil forfølge idéen i forbedringen af den danske indsats Faktaarket indeholder følgende informationer: Titel - dvs titlen på både dansk og på originalsproget Formål/karakteristik - dvs en meget kort beskrivelse af bidraget til forløbet fra barriere til karriere Målgruppe - dvs om den vedrører en bestemt gruppe(r) eller handicappede generelt Lovgivningsgrundlag Visitering - dvs hvordan man kommer ind i forløbet, fx krav eller forudsætninger den handicappede skal opfylde, samt hvilke aktører der involveres Forløb - som er den vigtigste celle i faktaarket, hvor de praktiske steps for arbejdstager og arbejdsgiver beskrives, herunder hvilke aktører der bidrager Finansiering/udgift - dvs hvem der finansierer tiltaget, og så vidt muligt hvor stor finansieringen er, og hvor mange handicappede som deltager i indsatsen Kilder - dvs de centrale kilder som DSI bør konsultere, hvis man vælger at bruge tilgangen i udarbejdelsen af et forslag til en lignende dansk indsats Informant vurdering - som samler op på de nationale informanters vurderinger af gode og dårlige sider ved den givne arbejdsmarkedsindsats

14 11 41 Støtte til arbejdspladsindretning Titel Formål/karakteristik Målgruppe Lovgivningsgrundlag Støtte til arbejdspladsindretning - "Tilrettelægningstilskud" Indretning af eksisterende arbejdspladser til at være handicapvenlige Funktionshæmmede, der har svært ved at udføre nuværende jobfunktioner - og dermed fastholde jobbet Kun IA-virksomheder kan søge om tilskuddet - dvs virksomheder, der har en aftale med vedrørende de inkluderende arbejdsliv Folketrygdloven 6-8 Forskrift om tilrettelægningstilskud Arbejdsmiljøloven Elementer i indsatsen Beskrivelse Aktør/ansvar Visitering Forløb Arbejdsgiver og arbejdstager udarbejder en fælles ansøgning til - der bla indeholder en individuel opfølgningsplan jf arbejdsmiljølovens 4-6 Arbejdstager bevarer sit arbejde på den nyindrettede arbejdsplads Arbejdsgiver får støtte til de merudgifter, der er forbundet med arbejdspladsindretningen, samt eventuelle ændringer i jobfunktioner Der gives ikke tilskud til køb af genstande Tilskuddet er mellem Nkr pr dag er indretning Det kan gives i op til 12 uger, men i særlige tilfælde i op til 36 uger Finansiering/udgift ingen data Kilder Informant vurdering wwwnavno Ingen vurderinger af dette tiltag

15 12 42 Støtte til hjælpemidler Titel Formål/karakteristik Målgruppe Støtte til hjælpemidler - "Hjelpemidler til bedring af funktionsevnen i arbeidslivet og ombygging af maskiner" Tekniske arbejdsredskaber knyttet til den enkelte handicappede og som øger dennes arbejdsevne - og sikrer jobskabelse eller -fastholdelse Funktionshæmmede, der har behov for hjælpemidler for at kunne varetage jobbet - og deres arbejdspladser Lovgivningsgrundlag Folketrygdloven 10-5 'Foreskrift om stønad til hjelpemidler mv til bedring av funktionsevnen i abeidslivet og i dagliglivet og til ombygging av maskiner på arbeidsplassen' Elementer i indsatsen Beskrivelse Aktør/ansvar Visitering Forløb Finansiering/udgift Kilder Informant vurdering Arbejdsgiver og arbejdstager udarbejder en fælles ansøgning til Arbejdstager kan få hjælp/støtte til fx transport, IThjælpemidler, kommunikationshjælpemidler eller hjælpemidler til syns- og høresvage personer Arbejdsgiver låner hjælpemidlerne af ("Hjelpemiddelcentralen") har fra 1-3 kvartal 2006 haft udgifter til hjælpemidler på 1,8 milliarder Nkr, hvilket er et fald på 3,4% i forhold til samme periode i 2005 Den største enkeltpost er elektriske kørestole, hvortil der i de første tre kvartaler har været udgifter på 320 millioner Nkr wwwnavno Ingen vurderinger af dette tiltag

16 13 43 Arbejdsassistent Titel Formål/karakteristik Målgruppe Arbejdsassistent - "Funktjonsassistent", "Lese- og sekretærhjelp", og "Tolk på arbeidsplass" Personlig arbejdsstøtte til den handicappede til praktiske opgaver, via læse - og sekretærhjælp, eller tolkehjælp Personer med stor fysisk funktionsnedsættelse - vedr praktiske opgaver Blinde og svagsynede - vedr læse - og sekretærhjælp Hørehæmmede - vedr tolkehjælp Lovgivningsgrundlag Lov om folketrygd 25-13, og 10 Elementer i indsatsen Beskrivelse Aktør/ansvar Visitering Forløb Arbejdsgiver og arbejdstager udarbejder en fælles ansøgning til ("Hjelpemiddelcentralen") Arbejdstager får hjælp fra arbejdsassistenten i et antal timer, som vurderes i hvert enkelt tilfælde Der er tale om en permanent støtte, hvor det især for funktionsassistenten til den svært fysisk handicappede ofte kan være en person, som er ansat på arbejdspladsen Arbejdsgiver skal udforme arbejdspladsen så vidt muligt - før arbejdstageren kan få tildelt en funktionsassistent Arbejdsgiveren modtager lønnen til funktionsassistenten tre gange årligt Vedr læse- og sekretærhjælp bliver støtten enten udbetalt til arbejdsgiveren - eller direkte til arbejdsassistenten Dette gælder også for tolkehjælpen Finansiering/udgift ingen data Kilder Informant vurdering wwwnavno Ingen vurderinger af dette tiltag

17 14 44 Støtte til transportudgifter Titel Formål/karakteristik Målgruppe Støtte til transportudgifter - "Arbeids- og utdanningsreiser" Finansiel støtte til dækning af en del af transportudgifterne, så de når et busbillet-niveau Personer, som på grund af langvarig funktionsnedsættelse (mindst 1 år) ikke kan benytte offentlig transport Lovgivningsgrundlag Ordningen er en forsøgsordning, som løber ud i 2007 Elementer i indsatsen Beskrivelse Aktør/ansvar Visitering Forløb Den funktionshæmmede ansøger om støtte - vedlæggende dokumentation for arbejds- eller uddannelsesforhold samt en lægeerklæring Arbejdstager modtager støtte til transportudgifter i forbindelse med transport til og fra arbejde eller uddannelse Finansiering/udgift ingen data Kilder Informant vurdering wwwnavno Ingen vurderinger af dette tiltag

18 15 45 Fleksible pensionsregler Titel Formål/karakteristik Målgruppe Lovgivningsgrundlag Fleksible pensionsregler - " Kombination af lønn og uføreytelse ", "Hvilende pensjonrett for uføre", og "Uførepensjon som lønntilskudd" Fleksible pensionsregler som sikrer, at man ikke mister førtidspensionsrettigheder ved at tage et job Personer på førtidspension - som gerne vil bevare arbejdsmarkedskontakten Folketrygdloven Elementer i indsatsen Beskrivelse Aktør/ansvar Visitering Forløb Førtidspensionister ansøger om godkendelse til anvendelse af en af følgende fleksible pensionsregler: kombination af løn og førtidspension; hvilende pensionsrettighed; eller førtidspension som løntilskud Arbejdstager tilbyder sin arbejdskraft til arbejdsgiver med udgangspunkt i reglerne: Den modtagne løn reduceres i forhold til arbejdstid og erhvervsevne - og kombineres med tidsbegrænset eller permanent førtidspension Modtagere af 100% førtidspension kan dog have en årlig indtægt på godt Nkr uden modregning Der modtages løn mens pensionsudbetalingerne stoppes - uden at retten til disse mistes - i en femårig periode Kan også forgå i deltidsjob - med fastholdelse af en del af pensionsudbetalingerne I en periode på indtil 3 år gives løntilskud, som svarer til størrelsen på arbejdstagers pension - til arbejdsgivere, som ansætter personer på ordinære løn- og arbejdsvilkår med sigte på et varigt ansættelsesforhold Ordningen kan kombineres med arbejdshjælpsordningen Arbejdsgiver ansætter personerne i henhold til ovenstående regler Finansiering/udgift Ordningerne finansieres af pensionsmidler Kilder Informant vurdering wwwnavno Ingen vurderinger af dette tiltag

19 16 46 Afklaring Titel Formål/karakteristik Målgruppe Afklaring - "Avklaring" Kortlægning af tiltag, der kan bidrage til få den enkelte i arbejde Arbejdssøgende arbejdshæmmede Lovgivningsgrundlag FOR nr 1544: Forskrift om arbeidsmarkedstiltak Kapitel 2A Elementer i indsatsen Beskrivelse Aktør/ansvar Visitering Afklaringsforløbet iværksættes af Forløb Arbejdstagere - dvs potentielle arbejdstagere - får individuel vejledning og afklaring af både motivation og erhvervsevne, kompetencer og behov for opkvalificering Afklaringen sker oftest i beskyttede virksomheder, men kan også foregå på andre virksomheder Afklaringen afsluttes med en rapport, hvoraf det fremgår hvilke behov deltageren har for opkvalificering og forslag til tiltag, der kan bringe deltageren i beskæftigelse Afklaringen kan maksimalt have en varighed på 12 uger Deltageren er tilknyttet den beskyttede virksomhed under hele forløbet, og modtager sin pension eller understøttelse i hele forløbet Arbejdsgivere - dvs revalideringsvirksomheder har ansvaret for at deltageren får vejledning og at dennes kompetencer afprøves i en arbejdssituation Arbejdsgiveren skal medvirke til at motivere deltageren og foretage en kortlægning af deltagerens arbejdsevne Revalideringsvirksomheden modtager løntilskud -til dækning af deltagerens lavere erhvervsevne, og revalideringstilskud - til dækning af andre ekstraudgifter Revalideringsvirksomheder Finansiering/udgift ingen data Kilder Informant vurdering wwwnavno Afklaring er et forholdsvist nyt tiltag, der har været i anvendelse i mindre end et halvt år, så respondenternes vurderinger er begrænsede Fra s side er der store forventninger til tiltaget, som er tænkt til at skulle være en første og fast bestanddel af indsatsen for at bringe svagere ledige i beskæftigelse En interesseorganisationsrepræsentant ser afklaring som værende et godt og nødvendigt tiltag, som dog ikke udnyttes godt nok og har ofte karakter af rutinepræget opgaveløsning

20 17 47 Oplæring Titel Formål/karakteristik Målgruppe Oplæring - "Opplæring" Opkvalificerende tiltag - herunder jobsøgning og uddannelse Ordningen er ikke specifikt rettet mod handicappede - men gruppen falder ind under ordningen Deltagerne skal være over 19 år Lovgivningsgrundlag FOR nr 1544: Forskrift om arbeidsmarkedstiltak Kapitel 4 Elementer i indsatsen Beskrivelse Aktør/ansvar Visitering Tiltaget administreres af Forløb Finansiering/udgift Kilder Arbejdstagere - dvs potentielle arbejdstagere - deltager fx i et arbejdsmarkedskursus, hvor hovedvægten kan ligge på jobsøgning og jobklubber Arbejdsmarkedskurset kan have en varighed op til 10 mdr, men skal i hvert enkelt tilfælde tilpasses deltagerens individuelle behov i forhold til mulighederne på arbejdsmarkedet Arbejdshæmmede kan i forbindelse med oplæring tillige tilbydes ordinær uddannelse som et led i revalideringen, hvis det vurderes som værende nødvendigt og hensigtsmæssigt for at deltageren kan skaffe og fastholde beskæftigelse Tilskud til uddannelse gives som udgangspunkt for maksimalt tre år, men kan undtagelsesvis forlænges grundet stærke sociale eller helbredsmæssige årsager, der bevirker at uddannelsen ikke kan gennemføres på tre år Arbejdsgivere Der er ingen direkte kontakt med arbejdsgiver i forbindelse med tiltaget Arbejdstager modtager sin pension eller understøttelse i hele forløbet wwwnavno Forskellige udbydere af arbejdsmarkedsuddannelser Informant vurdering Oplæring er et kvalificerende tiltag, der både af og interesseorganisationer vurderes positivt Særligt peger en interesseorganisationer og et forskningsinstitut på oplæring kombineret med ordinær uddannelse som værende et yderst effektivt og anvendeligt tiltag for arbejdshæmmede

Reglerne på det sociale område

Reglerne på det sociale område Reglerne på det sociale område Indhold Som arbejdsgiverrepræsentant i et koordinationsudvalg skal man ikke have kendskab til den sociale lovgivning i detaljer. Derimod kan det være en fordel at kende til

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Fremtidens arbejdskraft...

Fremtidens arbejdskraft... PARTNERSKAB MELLEM KOMMUNE OG VIRKSOMHED Fremtidens arbejdskraft... Bekæmp mangel på arbejdskraft og ledighed, lad os sammen finde nye veje til varig beskæftigelse til glæde for alle parter! Det handler

Læs mere

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1 Herning Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom side 1 Forord Denne pjece giver borgere, der modtager sygedagpenge eller løn under sygdom et indblik i, hvordan Jobcenter Herning arbejder med en sygedagpengesag.

Læs mere

Det rummelige arbejdsmarked. Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter

Det rummelige arbejdsmarked. Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter Det rummelige arbejdsmarked Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter 1 Forord 2 Arbejdspladsen rummer både problemet og løsningen 3 Mødet med det rummelige arbejdsmarked 4 Problemer pga. sygdom

Læs mere

Personalestyrelsen. Samarbejdsudvalget og Socialt kapitel i staten. Juni 2004

Personalestyrelsen. Samarbejdsudvalget og Socialt kapitel i staten. Juni 2004 Personalestyrelsen CFU Samarbejdsudvalget og Socialt kapitel i staten Juni 2004 Samarbejdsudvalget og Socialt kapitel i staten Samarbejdsudvalget og Socialt kapitel i staten Publikationen kan bestilles

Læs mere

Jobcenter Nordfyn. Vesterled 8 5471 Søndersø. Tlf. 64 82 82 30. Fax. 64 82 82 40. jobcenter@nordfynskommune.dk. www.jobnet.dk

Jobcenter Nordfyn. Vesterled 8 5471 Søndersø. Tlf. 64 82 82 30. Fax. 64 82 82 40. jobcenter@nordfynskommune.dk. www.jobnet.dk Jobcenter Nordfyn Vesterled 8 5471 Søndersø Tlf. 64 82 82 30 Fax. 64 82 82 40 jobcenter@nordfynskommune.dk www.jobnet.dk Indholdsfortegnelse Virksomhedspraktik. 1 Løntilskud i private virksomheder 2 Løntilskud

Læs mere

Arbejdsredskaber mv. for personer ansat i fleksjob, skånejob og handicappede personer registreres på funktion 5.41 gruppering 12.

Arbejdsredskaber mv. for personer ansat i fleksjob, skånejob og handicappede personer registreres på funktion 5.41 gruppering 12. Budget- og regnskabssystem 4.5.1 - side 1 Dato: 29. maj 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2006 KONTANTHJÆLP OG AKTIVERING MV. Denne hovedfunktion omfatter udgifter og indtægter vedrørende kontanthjælp efter

Læs mere

Indholdsfortegnelse. En tømrer bliver sygemeldt med rygproblemer. Hans arbejdsgiver tager kontakt til Jobcentrets fastholdelseskonsulenter,

Indholdsfortegnelse. En tømrer bliver sygemeldt med rygproblemer. Hans arbejdsgiver tager kontakt til Jobcentrets fastholdelseskonsulenter, Arbejdsfastholdelse Arbejdsfastholdelse handler om at fastholde medarbejdere, der har svært ved at varetage og bevare deres job på grund af fysisk eller psykisk sygdom. Ved at arbejde aktivt med fastholdelse

Læs mere

Fraværs- og fastholdelsespolitik

Fraværs- og fastholdelsespolitik Fraværs- og fastholdelsespolitik Indledning/målsætning Norddjurs Kommune ønsker med fraværs- og fastholdelsespolitikken at understøtte Norddjurs Kommunes overordnede personalepolitik om at fastholde ansatte

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord At være aktivt sygemeldt I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan

Læs mere

FLEKSJOB OG LEDIGHEDSYDELSE

FLEKSJOB OG LEDIGHEDSYDELSE Kilde: jobindsats.dk Fleksjob: og Fleksjob - 2008 www.finkelstein.dk Hele landet 2004 2005 2006 2007 37.101 36.146 44.197 42.969 49.416 47.996 53.449 51.924 Anm.: Et tæller med, blot det har været i gang

Læs mere

VELKOMMEN TIL EN EKSPRESS-TUR GENNEM BESKÆFIGELSESLOVGIVNINGEN. SOCIALRÅDGIVER SUSANNE OBEL FRYDKJÆR. Kræftens Bekæmpelse maj 2015

VELKOMMEN TIL EN EKSPRESS-TUR GENNEM BESKÆFIGELSESLOVGIVNINGEN. SOCIALRÅDGIVER SUSANNE OBEL FRYDKJÆR. Kræftens Bekæmpelse maj 2015 VELKOMMEN TIL EN EKSPRESS-TUR GENNEM BESKÆFIGELSESLOVGIVNINGEN. SOCIALRÅDGIVER SUSANNE OBEL FRYDKJÆR Kræftens Bekæmpelse maj 2015 Kronikertilskud Stort, varigt og fagligt veldokumenteret behov for tilskudsberettiget

Læs mere

Aktivering. Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014

Aktivering. Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014 Om Aktivering Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014 Indhold Side 1. Forord 3 2. Aktivering hvem og hvornår? 4 2.1 Pligt til aktivering 4 2.2 Mulighed for aktivering tidlig indsats 4 2.3 Ret

Læs mere

Arbejdsgivertilbud om etablering af virksomhedspraktik Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, Kapitel 11 eller 13b, eller integrationslovens 23b

Arbejdsgivertilbud om etablering af virksomhedspraktik Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, Kapitel 11 eller 13b, eller integrationslovens 23b Sendes til jobcenteret (evt. til anden aktør, jf. vejledningen) Forbeholdt jobcenteret/anden aktør Modtaget dato Arbejdsgivertilbud om etablering af virksomhedspraktik Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats,

Læs mere

Kompensationsloven for borgere med et handicap i erhverv. Hvad er der af muligheder i loven?: Personlig assistance til handicappede i

Kompensationsloven for borgere med et handicap i erhverv. Hvad er der af muligheder i loven?: Personlig assistance til handicappede i Kompensationsloven for borgere med et handicap i erhverv Hvad er der af muligheder i loven?: Personlig assistance til handicappede i erhverv Personlig assistance til 3.5 handicappede under for.net Client

Læs mere

Fra ung til voksen. Information om overgange for unge med særlige behov. Ishøj Kommune 1

Fra ung til voksen. Information om overgange for unge med særlige behov. Ishøj Kommune 1 Fra ung til voksen Information om overgange for unge med særlige behov Ishøj Kommune 1 18 år og hvad så? Tillykke med din 18 års fødselsdag - nu er du i juridisk forstand myndig. Det betyder, at dit forhold

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fleks- job Nye regler pr. 1/7 2006 Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de

Læs mere

Fleksjob. side. 3.1 Indledning og sammenfatning... side. 3.2 Fleksjob giver flere offentligt forsørgede... side. 3.3 Tilgang til fleksjobordningen...

Fleksjob. side. 3.1 Indledning og sammenfatning... side. 3.2 Fleksjob giver flere offentligt forsørgede... side. 3.3 Tilgang til fleksjobordningen... 2 5 ARBEJDS MARKEDS RAPPORT Fleksjob 3.1 Indledning og sammenfatning... side 71 3.2 Fleksjob giver flere offentligt forsørgede... side 72 3.3 Tilgang til fleksjobordningen... side 8 3.4 Løn og arbejdstid

Læs mere

JOBCENTER. Sygedagpenge. Førtidspension. Jobafklaringsforløb. Fleksjob eller. Ordinært arbejde. Ressourceforløb

JOBCENTER. Sygedagpenge. Førtidspension. Jobafklaringsforløb. Fleksjob eller. Ordinært arbejde. Ressourceforløb JOBCENTER Ressourceforløb Førtidspension Fleksjob eller Sygedagpenge Jobafklaringsforløb Ordinært arbejde Privatpraktiserende socialrådgiver Susanne Koch Larsen Aktiviteter inden første opfølgning (inden

Læs mere

Det Sociale Kapitel. - i Region Midtjylland. Region Midtjylland. Det Sociale Kapitel

Det Sociale Kapitel. - i Region Midtjylland. Region Midtjylland. Det Sociale Kapitel Det Sociale Kapitel - i Region Midtjylland Region Midtjylland Det Sociale Kapitel 1. FORORD OG FORMÅL Region Midtjyllands Ledelses- og Styringsgrundlag, MED- og Arbejdsmiljøaftalen samt Personalepolitikken

Læs mere

Arbejdsgivertilbud om etablering af virksomhedspraktik herunder nytteindsats

Arbejdsgivertilbud om etablering af virksomhedspraktik herunder nytteindsats Sendes til jobcenteret (Evt. til anden aktør, jf. vejledningen) Forbeholdt jobcenteret/anden aktør Modtaget dato KLE 15.20.04G01 Sagsidentifikation Arbejdsgivertilbud om etablering af virksomhedspraktik

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

Virksomhedsnær aktivering. En forskel, der betaler sig

Virksomhedsnær aktivering. En forskel, der betaler sig Virksomhedsnær aktivering En forskel, der betaler sig Virksomhedsnær aktivering - En forskel, der betaler sig Hvorfor: Ved virksomhedsnær aktivering bliver borgeren aktiveret i en virksomhed. Formålet

Læs mere

Dato Januar 2013 SØNDER-KORSKÆRPARKEN PARTNERSKABSAFTALER DREJEBOG

Dato Januar 2013 SØNDER-KORSKÆRPARKEN PARTNERSKABSAFTALER DREJEBOG Dato Januar 2013 SØNDER-KORSKÆRPARKEN PARTNERSKABSAFTALER DREJEBOG INDHOLD 1. Formål 1 2. Målsætning 1 3. Målgruppe 1 4. Det udbudsretlige grundlag 1 5. Udvikling og forankring af partnerskabsaftalerne

Læs mere

Dette notat er er en sammenskrivning af afrapporteringen af spørgeskemaundersøgelsen Et langt liv med blødersygdom.

Dette notat er er en sammenskrivning af afrapporteringen af spørgeskemaundersøgelsen Et langt liv med blødersygdom. Sammenfatning af resultaterne af spørgeskemaundersøgelse 8/9 1 Fakta Deltagerne i projektet Bløderliv under forandring er alle over 4 år og har hæmofili A eller B i moderat eller svær grad eller von Willebrand

Læs mere

Reform af førtidspension og fleksjob

Reform af førtidspension og fleksjob Reform af førtidspension og fleksjob Reform af førtidspension og fleksjob aftalens hovedpunkter. Reform af førtidspension og fleksjob aftale Regeringen (Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Radikale

Læs mere

Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15

Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15 Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15 1)Lejre kommunes aktiveringsstrategi for 2014-15 Borgere på overførselsindkomst har ret til og er forpligtet til at modtage beskæftigelsesfremmende

Læs mere

Business Case nr. I 309/02

Business Case nr. I 309/02 Business Case nr. I 309/02 Forslagets overskrift: Flere udrednings- og opkvalificeringsforløb i Beskæftigelsescenteret Forslagsstiller: Job- og SocialCenteret sudfordring (vision): Ved at erstatte midlertidige

Læs mere

Kali Konsulenter APS. Axel Heidesvej 73. 2970 Hørsholm. Tlf. 70 26 43 40. info@kalikonsulenter.com. www.kalikonsulenter.com

Kali Konsulenter APS. Axel Heidesvej 73. 2970 Hørsholm. Tlf. 70 26 43 40. info@kalikonsulenter.com. www.kalikonsulenter.com KK KK KK KALIKONSULENTER APS ER EN STÆRK PRIVAT VIRKSOMHED MED MASSIVE FAGLIGE KOMPETENCER OG ERHVERVSERFARING Vore konsulenter har alle solid erhvervserfaring fra både private og offentlige virksomheder.

Læs mere

pulje.kvis2.dk - registrering Skema Spørgsmål Svar Antal 1. Registrering 304 1. Borgerens højeste fuldførte uddannelse 304

pulje.kvis2.dk - registrering Skema Spørgsmål Svar Antal 1. Registrering 304 1. Borgerens højeste fuldførte uddannelse 304 Page 1 of 6 1-11-212 Forside Nyheder Dokumenter Registrering Statistik Log af Jobcenterstatistik Borgerliste Om statistikken Fra dato og til dato er valgfrie. Man kan nøjes med at angive én dato. Hvis

Læs mere

Seniorjob - orientering

Seniorjob - orientering 1 Nr. : Seniorjob - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/13708 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Indledning/Baggrund Lov om seniorjob har været gældende siden 1. januar 2008. Formålet

Læs mere

Når en medarbejder bliver syg

Når en medarbejder bliver syg Når en medarbejder bliver syg Forord Jobcenter Esbjerg varetager sygedagpengesager. Med denne pjece ønsker vi at give virksomheder et indblik i, hvorledes vi arbejder med en sygedagpengesag. Hensigten

Læs mere

Nydanske kvinder i arbejde - 7 virksomme metoder i den beskæftigelses- rettede indsats for indvandrerkvinder

Nydanske kvinder i arbejde - 7 virksomme metoder i den beskæftigelses- rettede indsats for indvandrerkvinder Nydanske kvinder i arbejde - 7 virksomme metoder i den beskæftigelses- rettede indsats for indvandrerkvinder I 2007 fik CBR-Randers midler fra Integrationsministeriet til at gennemføre en beskæftigelsesrettet

Læs mere

Notat. Økonomi Jobcentersekretariat Ramsherred 12 5700 Svendborg. Tlf. 62 23 39 17. jacob.bojesen.larsen@svendborg.dk www.svendborg.

Notat. Økonomi Jobcentersekretariat Ramsherred 12 5700 Svendborg. Tlf. 62 23 39 17. jacob.bojesen.larsen@svendborg.dk www.svendborg. Notat Seniorjob Seniorjob-ordningen blev indført i forbindelse med, at de tidligere gældende regler om forlænget dagpengeret for 55-59-årige blev ophævet. Efter de tidligere regler om forlænget dagpengeret

Læs mere

Tilskudsmuligheder - ved ansættelse af medarbejder

Tilskudsmuligheder - ved ansættelse af medarbejder Tilskudsmuligheder - ved ansættelse af medarbejder Indhold 1. Videnpilot 1 2. Fagpilot 2 3. Voksenlærling 3 4. Privat løntilskud 4 5. Virksomhedspraktik 5 6. Jobrotation 6 7. Mentorordning 7 8. Isbryderordning

Læs mere

Et nyt arbejdsliv. Reglerne om fo rt r i n s a d g a n g for personer med handicap

Et nyt arbejdsliv. Reglerne om fo rt r i n s a d g a n g for personer med handicap Et nyt arbejdsliv Reglerne om fo rt r i n s a d g a n g for personer med handicap Ove Hygum Arbejdsminister Et handicap er ikke ensbetydende med, at personen også arbejdsmæssigt har et handicap. Alligevel

Læs mere

Hold fast i dine medarbejdere også dem, der er sygemeldt

Hold fast i dine medarbejdere også dem, der er sygemeldt Guide over lovgrundlag ved sygemeldinger Hold fast i dine medarbejdere også dem, der er sygemeldt Kend paragrafferne ved sygefravær Få overblik over myndighedskrav og formalia ved sygefravær Få overblik

Læs mere

Jobrotation - sådan. Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på?

Jobrotation - sådan. Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på? Jobrotation - sådan Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på? Nogle af disse spørgsmål kan du få svar på i denne pjece. Bliv klædt på som tillidsrepræsentant

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Beskæftigelsesplan 2015 Indhold Beskæftigelsesplan 2015... 0 0. Resumé (tillæg 1)... 2 A. Unge uden uddannelse... 2 B. Personer på kanten af arbejdsmarkedet... 2 C. Langtidsledige...

Læs mere

Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune

Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune Norddjurs Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen XXX 2014 Indhold Indledning... 2 Tilmelding som arbejdssøgende... 2 Råd og vejledning om job

Læs mere

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Jobcenter Vordingborg har benyttet årets første kvartal til at tilrettelægge de første elementer som skal indgå i projekt den særlige uddannelsesindsats.

Læs mere

Mini-leksikon https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=30746

Mini-leksikon https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=30746 Mini-leksikon To forløb for den sygemeldte Sygedagpenge Underretningsbrev Oplysningsskema fra dagpengeafdelingen. Mulighedserklæring Varighedserklæring se friattest. Lægeerklæring se friattest og mulighedserklæring

Læs mere

Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse Kontanthjælpsmodtagere

Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse Kontanthjælpsmodtagere Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse Kontanthjælpsmodtagere Jobcentret Ungeteamet Februar 2014 Målgruppe Unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse, der ansøger

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. År 2011

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. År 2011 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset År 2011 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Baggrund og Formål... 3 Datagrundlag... 3 Retur til Job... 4 Køn... 4... 4 Ophørsårsag...

Læs mere

Vækst og ansvarlighed

Vækst og ansvarlighed Vækst og ansvarlighed Guide til de enkelte samarbejdsmuligheder Ordinær rekruttering Jobcenter København kan tilbyde samarbejde om rekruttering af nye medarbejdere til virksomheden på helt almindelige

Læs mere

ARBEJDE PÅ SÆRLIGE VILKÅR

ARBEJDE PÅ SÆRLIGE VILKÅR ARBEJDE PÅ SÆRLIGE VILKÅR Vejledning til tillidsrepræsentanter i staten Offentligt Ansattes Organisationer Niels Hemmingsens Gade 12, 1153 Kbh.K Tlf. (+45) 33 70 13 00 - fax (+45) 33 70 13 33 - www.oao.dk

Læs mere

Afdeling: Center arbejdsmarked. Emne: Kompetenceplan

Afdeling: Center arbejdsmarked. Emne: Kompetenceplan JOCENTER REILD LOV OM EN AKTIV ESKÆFTIGELSESINDSATS eskæftigelsesmedarbejder /virksomheds 21 b stk. 3 5 Jobcentret skal ved første samtale pålægge en person der er omfattet af 2 nr. 12 eller 13 at søge

Læs mere

Sygedagpenge. Formål og målgrupper

Sygedagpenge. Formål og målgrupper Sygedagpenge Formål og målgrupper Formål Den nye lov om sygedagpenge har 3 hovedformål: a)det er for det første lovens formål at give erhvervsaktive personer en økonomisk kompensation under sygefravær,

Læs mere

Hvornår får jeg svar?

Hvornår får jeg svar? Københavns Kommune Socialforvaltningen Hvornår får jeg svar? Denne pjece informerer om Socialforvaltningens sagsbehandlingsfrister. Det vil sige frister for, hvor lang tid der normalt må gå, inden der

Læs mere

Borger & Arbejdsmarked: Støtte til bil til familier og voksne

Borger & Arbejdsmarked: Støtte til bil til familier og voksne Sundhed & Omsorg Kvalitetsstandarder Kvalitetsstandard Lovgrundlag Visitation Hjælpemidler og Forbrugsgoder Træningsredskaber samt midlertidige hjælpemidler Lov om Social Service 112 Hjælpemidler, Lov

Læs mere

Orientering om 37. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner

Orientering om 37. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Til samtlige kommuner Sagsnr. 2015-5789 Doknr. 259123 Dato 01-09-2015 Orientering om 37. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Kapitel 3 og 4 Hovedkonto 0-6 1. Ændringer af

Læs mere

1.7 Kontaktperson Du vil få tilknyttet en rådgiver i Myndighedsafdelingen i

1.7 Kontaktperson Du vil få tilknyttet en rådgiver i Myndighedsafdelingen i Kvalitetsstandard Beskyttet beskæftigelse (serviceloven 103) 1. januar 2015 1. Overordnede rammer Beskyttet beskæftigelse 1.1 Lovgrundlag Lov om social service 103 1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev

Læs mere

Oversigt over. beskæftigelsesordninger. Møde med næstformænd i MED

Oversigt over. beskæftigelsesordninger. Møde med næstformænd i MED Oversigt over beskæftigelsesordninger Møde med næstformænd i MED Den 17. og 18. marts 2014 Oversigt over beskæftigelsesordninger Foreløbigt arbejdspapir I oversigten gennemgås skematisk hovedparten af

Læs mere

Jobrotation - sådan. Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på?

Jobrotation - sådan. Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på? Jobrotation - sådan Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på? Nogle af disse spørgsmål kan du få svar på i denne pjece. Bliv klædt på som tillidsrepræsentant

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

Personlig assistance til personer med psykisk eller kognitiv funktionsnedsættelse

Personlig assistance til personer med psykisk eller kognitiv funktionsnedsættelse Personlig assistance til personer med psykisk eller kognitiv funktionsnedsættelse Udgiver: De Samvirkende Invalideorganisationer (fra 1.1.2008: Danske Handicaporganisationer) Redaktør: Charlotte Kirstine

Læs mere

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 i serviceloven (UNDER REVISION)

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 i serviceloven (UNDER REVISION) Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 i serviceloven (UNDER REVISION) Lovgrundlag for ydelse Hvem kan modtage ydelsen? 96 i Lov om Social Service Borgere med betydelig og varig

Læs mere

Samfundets hjælp til voksne med cystisk fibrose

Samfundets hjælp til voksne med cystisk fibrose Faktaark - Januar 2015 Samfundets hjælp til voksne med cystisk fibrose UDGIFTER TIL MEDICIN Kronikertilskud: Behandlende Cystisk Fibrose Center ansøger Lægemiddelstyrelsen om kronikertilskud til alle cystisk

Læs mere

ARBEJDSREDSKABER. Jobcenter ; FAKTA

ARBEJDSREDSKABER. Jobcenter ; FAKTA ARBEJDSREDSKABER ~ Der skal være begrænsninger i arbejdsevnen ~ Det skal være svært at opnå ansættelse eller fastholde sit nuværende job ~ Ovennævnte skal kunne afhjælpes med særlige arbejdsredskaber eller

Læs mere

Oversigt over svarfrister ved ydelser indenfor forskellige målgrupper/områder:

Oversigt over svarfrister ved ydelser indenfor forskellige målgrupper/områder: Svarfrister i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Her kan du læse, hvornår du kan forvente svar fra Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen i Aalborg Kommune på en ansøgning om en bestemt ydelse. Om

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Lovgrundlag: Ydelser indenfor socialpædagogisk støtte 85 i Lov om Social Service (LSS). Hjælp til varetagelse af personlig hygiejne Strukturering af opgaver

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 2013-14 (Omtryk - 14-11-2013 - Ændringer i oplæg (se evt. manus,

Beskæftigelsesudvalget 2013-14 (Omtryk - 14-11-2013 - Ændringer i oplæg (se evt. manus, Beskæftigelsesudvalget 2013-14 (Omtryk - 14-11-2013 - Ændringer i oplæg (se evt. manus, Beskæftigelsesminister Mette Frederikssen og Medlemmer af beskæftigelsesudvalget Kommunerne spekulerer i statsrefusion

Læs mere

DEMO UDKAST! Wanek & Myrner. Dagpenge

DEMO UDKAST! Wanek & Myrner. Dagpenge Borgerinformation ydelser Dagpenge Hvis du er medlem af en a-kasse, kan du modtage dagpenge, når du bliver ledig. Du kan være enten fuldtids- eller deltidsmedlem i en a-kasse, og du har forskellige muligheder

Læs mere

Dækning af tabt arbejdsfortjeneste ifølge Lov om Social Service 42.

Dækning af tabt arbejdsfortjeneste ifølge Lov om Social Service 42. Dækning af tabt arbejdsfortjeneste ifølge Lov om Social Service 42. Lov om social service s formål ifølge 1 er: - at tilbyde rådgivning og støtte for at forebygge sociale problemer - at tilbyde en række

Læs mere

FLERE I JOB OG UDDANNELSE

FLERE I JOB OG UDDANNELSE FLERE I JOB OG UDDANNELSE Hjørring Kommune gør en historisk stor indsats for at bringe flere ledige og sygemeldte ind på arbejdsmarkedet Oktober 2014 Afdeling: Arbejdsmarkedsforvaltningen Initialer:TB

Læs mere

14 forslag til ændringer af lovforslag om reform af førtidspension og fleksjob

14 forslag til ændringer af lovforslag om reform af førtidspension og fleksjob 14 forslag til ændringer af lovforslag om reform af førtidspension og fleksjob (Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats,

Læs mere

Et af indsatsområderne er Overgang fra barn til voksen og mål for dette område er blandt andre:

Et af indsatsområderne er Overgang fra barn til voksen og mål for dette område er blandt andre: Forord Ballerup Kommune præsenterede i 2007 sin samlede handicappolitik. Politikken er en ramme om kommunens indsats på handicapområdet for de kommende 5 10 år og skal bidrage til, at borgere med handicap

Læs mere

Et nyt arbejdsliv. Tilbud, rettigheder og pligter. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n

Et nyt arbejdsliv. Tilbud, rettigheder og pligter. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Et nyt arbejdsliv Tilbud, rettigheder og pligter A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Rettigheder, pligter og muligheder Lov om en aktiv arbejdsmarkedspolitik giver tilbud til ledige og til arbejds-

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset 3. Kvartal 2012 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Baggrund og Formål... 2 Datagrundlag... 2 Retur til Job... 2 Køn... 3 Alder... 3

Læs mere

Ændrede regler pr. 1. januar 2001

Ændrede regler pr. 1. januar 2001 Ændrede regler pr. 1. januar 2001 1. Indledning Pr. 1. januar 2001 foretages der en række ændringer i de regler, som Arbejdsmarkedsstyrelsen og Arbejdsformidlingen administrerer. Her følger en oversigt

Læs mere

Til: Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering Njalsgade 72 C DK-2300 København S

Til: Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering Njalsgade 72 C DK-2300 København S Til: Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering Njalsgade 72 C DK-2300 København S AC s høringssvar vedr. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om ansvaret for og styringen af den

Læs mere

Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16

Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16 Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16 Forord Esbjerg Byråd ønsker med denne Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16 at sætte fokus

Læs mere

Indledning. Side 1 af 5. Holbæk i Fællesskab, Budget 2015-18

Indledning. Side 1 af 5. Holbæk i Fællesskab, Budget 2015-18 Indledning Motivation og hovedbudskab Alle kan bidrage på arbejdsmarkedet Vi vil have alle med i fællesskabet og vi skal sikre en ansvarlig kommunal økonomi Holbæk Kommune står overfor store økonomiske

Læs mere

Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015

Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015 Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015 Norddjurs Kommune Godkendt i kommunalbestyrelsen den 24.02.2015 Indhold Indledning - arbejdsmarkedspolitikkens tilblivelse...

Læs mere

Arbejds- og ansættelsesret

Arbejds- og ansættelsesret Arbejds- og ansættelsesret Den offentlige uddannelsesdag, 4. oktober 2013 Advokat Morten Ulrich 2 Handicap-begrebet - definition (1) De forenede sager C-335/11 og C-337/11 samt sag C-13/05 En begrænsning

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA Det Lokale Beskæftigelsesråd Jobcenter Administration. Ansøgningsfrist 28. oktober 2011

ANSØGNINGSSKEMA Det Lokale Beskæftigelsesråd Jobcenter Administration. Ansøgningsfrist 28. oktober 2011 ANSØGNINGSSKEMA Det Lokale Beskæftigelsesråd Jobcenter Administration Ansøgningsfrist 28. oktober 2011 1. GENERELLE OPLYSNINGER a) Projektets navn Ung i Uddannelse b) Ansøgers navn, adresse, tlf., e-mail,

Læs mere

Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget

Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget Millioner på spil for kommunekassen kommune September 2009 DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Vester Voldgade 113 1790 København V Tlf. 33 38 90 00 da@da.dk www.da.dk/kommunalvalg2009

Læs mere

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr.

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr. Regnskabsår 2013 Hele kr. budget Arbejdsmarkedsudvalget i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang Positive tal = mindreudgifter 126.073.002 301.444.717 175.371.715 42 3.130.205 Negative tal

Læs mere

Aftale om ramme for det lokale samarbejde mellem jobcentre, FTForganisationer

Aftale om ramme for det lokale samarbejde mellem jobcentre, FTForganisationer Den 16. april 2010 Aftale om ramme for det lokale samarbejde mellem jobcentre, FTForganisationer og FTF a-kasser KL/FTF-udmeldingen af 24. juni 2009 indeholder tre samarbejdskoncepter, hvor KL og FTF anbefaler,

Læs mere

Vejledning om ændring af vejledning om særlig støtte til voksne (vejledning nr. 5 til serviceloven)

Vejledning om ændring af vejledning om særlig støtte til voksne (vejledning nr. 5 til serviceloven) Socialudvalget SOU alm. del - Bilag 113 Offentligt Vejledning om ændring af vejledning om særlig støtte til voksne (vejledning nr. 5 til serviceloven) 1. I vejledning nr. 96 af 5. december 2006 om særlig

Læs mere

Kvalitetsstandard for Servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Kvalitetsstandard for Servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Lovgrundlag Formål Lov om Social Service, 96 om borgerstyret personlig assistance (BPA) Formålet med BPA-ordningen er at skabe grundlag for fleksible ordninger, som tager udgangspunkt i borgerens medbestemmelse.

Læs mere

Et godt og langt arbejdsliv for alle

Et godt og langt arbejdsliv for alle August 2012 Et godt og langt arbejdsliv for alle Alle skal have mulighed for et langt og godt arbejdsliv. For at sikre det er det først og fremmest vigtigt, at arbejdspladser gør alt for at skabe et godt

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER

ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER Budget- og regnskabssystem 4.5.11 - side 1 Dato: 4. juni 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2004 ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER 5.95 Jobtræningsordningen På denne funktion registreres udgifter og indtægter

Læs mere

Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune. Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau

Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune. Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau Virksomhedsstørrelse 2012 (antal ansatte 2206 virksomheder) 10-19 ansatte

Læs mere

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune Beskæftigelsespolitik Fredensborg Kommune 1 Forord Det er med glæde, at jeg på Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalgets vegne kan præsentere de politiske standpunkter og ambitioner for beskæftigelsesområdet

Læs mere

Mangfoldighedsindsatsen kort og godt

Mangfoldighedsindsatsen kort og godt Mangfoldighedsindsatsen kort og godt Region Midtjylland Koncern HR Udvikling og arbejdsmiljø 2 Mangfoldighedsindsatsen kort og godt FORORD Region Midtjylland ønsker, at personalesammensætningen afspejler

Læs mere

Rimelige tilpasninger på arbejdspladsen for mennesker med psykiske problemer

Rimelige tilpasninger på arbejdspladsen for mennesker med psykiske problemer Guide til arbejdsgivere og mellemledere Rimelige tilpasninger på arbejdspladsen for mennesker med psykiske problemer - måske er det ikke så svært, som man skulle tro! Landskampagnen for afstigmatisering

Læs mere

Grundlag for trainee 2015-2016

Grundlag for trainee 2015-2016 NOTAT 11-1010 - TODA - 17.11.2014 KONTAKT: Torben D Jensen - TODA@FTF.DK - TLF: 33 36 8850 Grundlag for trainee 2015-2016 Som led i politisk aftale om beskæftigelsesreform afsættes i 2015 og 2016 10,2

Læs mere

Orientering om ændringer i "Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner."

Orientering om ændringer i Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner. Til samtlige kommuner og amtskommuner m.fl. Dato: 19. marts 1998 Kontor: 1. Økonomiske kontor J. nr.: 1997/1561-3 Sagsbeh.: mje Fil-navn: I: orientering marts 1998 Orientering om ændringer i "Budget- og

Læs mere

Jobcenter Silkeborg Region Midtjylland LO Silkeborg-Favrskov. Samarbejdsaftale

Jobcenter Silkeborg Region Midtjylland LO Silkeborg-Favrskov. Samarbejdsaftale Samarbejdsaftale 23. november 2011 Denne aftale er indgået mellem Jobcenter Silkeborg, A-kasser/faglige organisationer under LO Silkeborg-Favrskov og FTF Region Midtjylland. 1. Aftalens formål Formålet

Læs mere

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud 001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud Byrådet behandlede på møde 24. juni 2015 et forslag om at tilpasse strategien for den aktive arbejdsmarkedsindsats så den i højere grad bliver virksomhedsvendt.

Læs mere

FTF's svar på arbejdsmarkedskommissionens oplæg - Mere velfærd kræver mere arbejde

FTF's svar på arbejdsmarkedskommissionens oplæg - Mere velfærd kræver mere arbejde 07-1389 - 15.05.2008 FTF's svar på arbejdsmarkedskommissionens oplæg - Mere velfærd kræver mere arbejde FTF er enig i at mere velfærd kræver mere arbejde, men accepterer ikke skattestop og ufinansierede

Læs mere

Der er således et stort incitament til at føre en aktiv indsats i Jobcenteret for at borgeren får et konkret job og fastholdes i jobbet.

Der er således et stort incitament til at føre en aktiv indsats i Jobcenteret for at borgeren får et konkret job og fastholdes i jobbet. Ledighedsydelse over 18 måneder uden refusion. Når en borger visiteres til fleksjob, men ikke har et konkret job får vedkommende ledighedsydelse. Det samme gør sig gældende hvis en borger har været ansat

Læs mere

FRIKOMMUNEVEDTÆGT. Oversigt over frikommuneforsøg, der er i gang. Gentofte Kommune 2012-2015

FRIKOMMUNEVEDTÆGT. Oversigt over frikommuneforsøg, der er i gang. Gentofte Kommune 2012-2015 FRIKOMMUNEVEDTÆGT Oversigt over frikommuneforsøg, der er i gang Gentofte Kommune 2012-2015 Forsøgsbeskrivelser Beskæftigelsesområdet... 3 Borgerens eget kontaktforløb mulighed for at vælge form og indhold

Læs mere

Attraktive arbejdspladser til attraktive seniorer

Attraktive arbejdspladser til attraktive seniorer Attraktive arbejdspladser til attraktive seniorer Side Side Kolofon Formålet med pjecen Titel: Attraktive arbejdspladser til attraktive seniorer Udgiver: Rambøll Management A/S Nørregade 7A 1165 København

Læs mere

KONTANTHJÆLP OM JOB VISION EFFEKTIV VIRKSOMHEDSINDSATS FOR JOB- OG AKTIVITETSPARATE. KARRIERECENTRE Fordelt over hele landet

KONTANTHJÆLP OM JOB VISION EFFEKTIV VIRKSOMHEDSINDSATS FOR JOB- OG AKTIVITETSPARATE. KARRIERECENTRE Fordelt over hele landet OM JOB VISION Job Vision er et højt specialiseret udviklingshus for mennesker og virksomheder, der ønsker karriereudvikling. Job Vision blev etableret i 1992. Vi er en af landets største og mest erfarne

Læs mere

Oversigt over faktaark

Oversigt over faktaark Oversigt over faktaark Hovedlinjerne i Aftale om senere tilbagetrækning De tre hovedelementer i aftalen om tilbagetrækning Reformens virkninger på beskæftigelse, offentlige finanser og vækst Forbedring

Læs mere

Notat. Projektbeskrivelse. Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige. Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens

Notat. Projektbeskrivelse. Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige. Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Notat Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Projektbeskrivelse Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige Baggrund: I Assens kommune har langtidsledigheden generelt været faldende det seneste

Læs mere