ÅRSRAPPORT. for. Regnskabsåret Miljøstyrelsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅRSRAPPORT. for. Regnskabsåret 2008. 23.2. Miljøstyrelsen"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT for Regnskabsåret Miljøstyrelsen

2 2

3 Indhold 1 BERETNING PRÆSENTATION AF MILJØSTYRELSEN VURDERING AF DE OVERORDNEDE FAGLIGE RESULTATER Produktområde 1: Ministerieopgaver Produktområde 2: Service til borgere og virksomheder Produktområde 3: Forvaltningsgrundlag for kommuner og andre myndigheder Produktområde 4: Myndighedsudøvelse afgørelser, tilsyn, kontrol, administration af tilskud mv VURDERING AF ÅRETS ØKONOMISKE RESULTAT VURDERING OG FORVENTNINGER TIL DET FØLGENDE ÅR OVERSIGT OVER HOVEDKONTI ÅRSRAPPORTEN AFLÆGGES FOR 12 2 MÅLRAPPORTERING OPGAVER OG RESSOURCER Produktområde 1: Ministerieopgaver Produktområde 2: Service til borgere og virksomheder Produktområde 3: Forvaltningsgrundlag for kommuner og andre myndigheder Produktområde 4: Myndighedsudøvelse afgørelser, tilsyn, kontrol, administration af tilskud REDEGØRELSE FOR RESERVATION MÅL OG RESULTATER Overordnede resultater (skematisk oversigt) Uddybende analyser og vurderinger 19 3 REGNSKAB ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS RESULTATOPGØRELSE BALANCE EGENKAPITALFORKLARING LÅNERAMME (LIKVIDITETSSTYRING) LØNSUMSLOFT BEVILLINGSREGNSKAB 25 4 PÅTEGNING 27 Bilag A Noter til resultatopgørelse og balance Bilag B Årets målopfyldelse Bilag C Indtægtsdækket virksomhed Bilag D Gebyrfinansieret virksomhed Bilag E Tilskudsfinansierede aktiviteter Bilag F Administrerede tilskudsordninger og lovbundne ordninger Bilag G Anvendt regnskabspraksis Bilag H Metode til omkostningsfordeling Bilag I Nøgletal Bilag J Grønt regnskab Bilag K Klare mål Bilag L Øvrig reserveret bevilling 3

4 4

5 1 Beretning 1.1 Præsentation af Miljøstyrelsen Miljøstyrelsen er en del af Miljøministeriet og er national myndighed på dele af miljøområdet. Styrelsen har ansvaret for administrationen af 11 love, ca. 170 bekendtgørelser, 20 cirkulærer, 50 vejledninger og et stort antal EUretsakter, som bl.a. skal sikre danskerne ren luft, vand og jord. Styrelsen har tilsyns og kontrolfunktioner på bl.a. kemikalieområdet, og arbejder med mange forskelligartede opgaver fra luft- og jordforurening over støj, miljøpåvirkninger fra landbrug og industri, kemikalier, pesticider, genteknologi og affald til fremme af miljøeffektiv teknologi og produktion. Miljøstyrelsen løser sine opgaver i dialog og aktivt samspil med omverdenen med fokus på erhvervslivet og borgerne. Rammerne for Miljøstyrelsens arbejde beskrives i styrelsens mission og vision. For en uddybende beskrivelse af arbejdet med mål og resultatstyring henvises til resultat- og direktørkontrakten for 2008, som kan findes på: For en uddybende beskrivelse af Miljøstyrelsen henvises der til Vi arbejder for miljøet og Service og visionsprojektet, der kan findes på: Mission Miljøstyrelsen arbejder for miljøet Vi rådgiver regeringen om miljøindsatsen Vi administrerer og udvikler regler og indsatser nationalt og internationalt Vi arbejder i dialog med borgere, virksomheder og andre myndigheder Vi samler og formidler viden om miljøet Vision Vi vil øge beskyttelsen af mennesker, miljø og natur nationalt og internationalt ved at: Navigere målrettet i en foranderlig verden på højt, fagligt niveau Samarbejde åbent, engageret og fordomsfrit udadtil og indadtil Være troværdige, fremsynede og nytænkende Være en attraktiv og familievenlig arbejdsplads, hvor alle bidrager og gør en forskel Som følge af beslutningen om oprettelse af fællesstatslige servicecentre for økonomi og IT er Miljøministeriets Center for Koncernforvaltning blevet nedlagt. Dette har medført, at de fællesministerielle opgaver vedrørende ekstern information og koncernindkøb er overflyttet til Miljøstyrelsen. Regnskabsmæssigt har Miljøstyrelsen været bemyndiget til at disponere over løn og driftsbudgettet for pågældende opgaver fra d. 1. oktober 2008 til d

6 december Fra 1. januar 2009 er budgetmidlerne overgået til Miljøstyrelsens driftsbudget. Efter interne ressortomlægninger samt oprettelsen af Klima- og Energiministeriet i 2007 blev nogle af Miljøstyrelsens opgaver overflyttet til henholdsvis By- og Landskabsstyrelsen og Klima- og Energiministeriet. I den forbindelse har Klima- og Energiministeriet, Energistyrelsen i 2008 haft bemyndigelse til at gennemføre og afslutte 7 konkrete projekter, som er igangsat i 2007, og By- og Landskabsstyrelsen har haft bemyndigelse til at disponere over driftsudgifter for 6 konkrete projekter samt midler indenfor konti Kemikalier, sundhed og miljø og Indsats på vandområdet under miljøeffektiv teknologi. 1.2 Vurdering af de overordnede faglige resultater Produktområde 1: Ministerieopgaver Miljøstyrelsen forbereder og bistår miljøministeren med at gennemføre politiske beslutninger inden for miljøområdet. Det er Miljøstyrelsens mål at yde miljøministeren, regeringen og Folketinget en effektiv, rettidig og kvalificeret rådgivning, herunder at anvise en ny retning på miljøpolitikken, så den på en gang forbedrer beskyttelsesniveauet nationalt og internationalt og understøtter vækst og konkurrenceevne. Målopfyldelsen på produktområdet har været tilfredsstillende. 9 af 12 resultatkrav er helt opfyldt, svarende til 75 %, og andelen af helt og delvist opfyldte krav er 92 %. Teknisk fremstår 1 resultatkrav som ikke opfyldt, idet et mål relateret til udarbejdelse af forslag til Regeringens handlingsplan mod trafikstøj er flyttet til Transportministeriet, som Miljøstyrelsen henviser til. Produktområdet vægter med 50 % i styrelsens resultatkontrakt for Ministerieopgaver er det mest omkostningstunge produktområde, idet knap 50 % af Miljøstyrelsens omkostninger kan henføres til ministerieopgaver, og der er brugt ca. 119 ÅV i Ca. 73 % af disse er relateret til opgaver indeholdt i resultatkontrakten, mens der er brugt 4,3 % af de økonomiske ressourcer Produktområde 2: Service til borgere og virksomheder Miljøstyrelsen formidler viden om miljøforhold og indgår i dialog med borgere og virksomheder. Det er styrelsens mål at formidle relevant og handlingsorienteret viden, således at borgere og virksomheder opfører sig miljømæssigt forsvarligt i overensstemmelse med gældende love og målsætninger for at beskytte mennesker, natur og miljø. Dette sker gennem bl.a. publikationer, en omfattende hjemmeside samt et aktivt pressearbejde. Målopfyldelsen har været tilfredsstillende. 7 af 10 resultatkrav er fuldt opfyldt, hvilket svarer til 70 %. Andelen af helt og delvist opfyldte resultatkrav er 100 %. Service til borgere og virksomheder tegner sig for ca. 10 % af styrelsens omkostninger, mens produktområdet vægter med 15 % i resultatkontrakten for Der er til hele produktområdet brugt 25,5 ÅV i 2008, hvoraf 59 % af ÅV-ressourcerne og 36 % af de økonomiske ressourcer er relateret til opgaver indeholdt i resultatkravene. 6

7 1.2.3 Produktområde 3: Forvaltningsgrundlag for kommuner og andre myndigheder Miljøstyrelsen udarbejder og formidler værktøjer og viden om miljø og regulering til andre myndigheder. Det er Miljøstyrelsens mål at sikre et højt beskyttelsesniveau gennem vidensbaseret administration, der sikrer at miljøpåvirkningen fra det omgivende samfund er i overensstemmelse med gældende målsætninger. Erhvervs- og interesseorganisationer, myndigheder, internationale organisationer og andre relevante parter inddrages i vidt omfang i arbejdet. Dette kan fx ske gennem dialogmøder, konferencer eller høringer og nedsættelse af følgegrupper eller paneler, som kommer med råd og forslag. Målopfyldelsen vurderes samlet set at være tilfredsstillende. Der er opstillet et resultatkrav om indsatsen for grønne indkøb. Kravet er ikke opfyldt, hvilket primært skyldes, at strategien for opfyldelsen af målet er blevet ændret undervejs. Således er der gennemført formidlingsindsatser af miljøvejledningerne, det er blot ikke sket i form af en pjece. Udover målet, som kun tegner sig for et forbrug på 9 % af de samlede ÅV-ressourcer på området, er der udført mange andre opgaver, og vurderingen af målopfyldelsen baserer sig i høj grad herpå. Produktområdet tegner sig for knap 15 % af styrelsens omkostninger, mens det i resultatkontrakt 2008 vægter med 2 %. Der er på produktområdet brugt 36,3 ÅV i Produktområde 4: Myndighedsudøvelse afgørelser, tilsyn, kontrol, administration af tilskud mv. Miljøstyrelsen har indenfor en række områder afgørelseskompetencer i medfør af lovgivning på miljøområdet. Det er styrelsens mål at sikre et højt beskyttelsesniveau gennem professionel og effektiv administration af lovgivningen på miljøområdet, der sikrer at miljøpåvirkningerne fra det omgivende samfund er i overensstemmelse med gældende målsætninger, samt at yde en effektiv, korrekt og serviceorienteret sagsbehandling i overensstemmelse styrelsens og Miljøministeriets målsætninger herom. Målopfyldelsen har samlet set været tilfredsstillende. 3 ud af 6 resultatkrav er helt opfyldt svarende til 50 %. Andelen af helt og delvist opfyldte mål svarer til 83 %. For det delvist opfyldte mål om effektiv likviditetsstyring har styrelsen i løbet af året været oppe på 100 % målopfyldelse, men på grund af omstruktureringer sidst på året, hvor der ikke blev betalt regninger i en periode, er den samlede reduktion af renteudgifter og morarenter nu kun svarende til delvist opfyldt. Et enkelt mål er ikke opfyldt omhandlende gebyrfinansieret administration, hvor det har vist sig vanskeligt at overholde en snæver 3-dages frist for import/eksport af farligt affald, mens overholdelsen af 30-dages fristen er 98 %. Myndighedsudøvelse tegner sig for ca. 26 % af styrelsens samlede omkostninger, svarende til 64,3 ÅV og 58,9 mio. kr. Ressourceforbruget til resultatkravene svarer til ca. 36 % af de samlede ÅV-ressourcer og 6,8 % af de økonomiske ressourcer på området. Produktområdet vægter i styrelsens resultatkontrakt 2008 til 26 %. 1.3 Vurdering af årets økonomiske resultat Miljøstyrelsen er i 2008 kommet ud med et overskud på 12,3 mio. kr. fordelt på lønsum 6,9 mio. kr. og den øvrige drift 5,7 mio. kr. 7

8 Lønsumsresultatet vurderes at være tilfredsstillende og i overensstemmelse med planlagt budget for 2008 henset til, at det overførte ekstraordinære engangsoverskud på lønsummen relaterer sig til ændret regnskabspraksis fra 2007 til 2008 for hensættelser af løn og feriepengeforpligtelser, ekstraordinær stor personaleomsætning i løbet af 2008, hvilket giver en midlertidig strukturel ændring i styrelsens skyldige medarbejdersaldi samt en aftale om engangskonvertering af lønsum, som er indgået ultimo 2008, hvorfor det tilhørende personaleforbrug først kan gennemføres i Det overførte engangsoverskud er budgetteret i 2009 i overensstemmelser hermed. Det økonomiske resultat vedrørende den øvrige drift vurderes ligeledes tilfredsstillende. Halvdelen af årets overskud henfører sig til indtægter fra Amager Forbrændingen, hvis anvendelse og udmøntning aftales med Finansministeriet. Det øvrige mindreforbrug, der stort set svarer til overført overskud i 2007, henfører sig til faglige opgaver, der enten blev mindre end skønnet, eller udskudt til Hertil skal det dog bemærkes, at resultatet er undervurderet i det 1,1 mio. kr. optaget som kortfristet gæld ikke nåede at blive korrigeret i forbindelse med årsafslutningen. Det overførte overskud på styrelsens øvrige drift budgetteres i 2009 i overensstemmelse med budgetvejledningens bestemmelser. I 2008 har etableringen af Økonomistyrelsens Økonomi Service Center (ØSC) været en udfordring for Miljøstyrelsens regnskabsafslutning og dermed haft indvirkning på årets resultat. Den nye struktur medførte, at betalingsforretninger blev forsinket, og vanskeliggjorde opfølgningen årets bevilling. Derudover har det bevirket, at der i Miljøstyrelsens regnskab er manglende afstemninger og opløsning af gamle saldi, der er udskudt til Udskydelsen indgår som en del af overdragelseserklæringen for Miljøstyrelsens regnskab i forbindelse med, at regnskabsbehandlingen er overgået fra Miljøministeriets Center for Koncernforvaltning (CFK) til ØSC. Det er aftalt, at de nævnte mangler skal være opløst senest den 1. maj Rigsrevisionen er orienteret om udskydelserne og overdragelseserklæringen. Figur 1: Miljøstyrelsens indtægter og omkostninger 350,0 300,0 250,0 Mio. kr. 200,0 150,0 100,0 50,0 0, B 2009 Bevilling Indtægter Afskrivninger Øvrige omkostninger Løn 8

9 Miljøstyrelsens bevillingsudvikling fra 2007 til 2009 skal overvejende forklares ved tekniske ændringer. Styrelsens indtægtsførte bevilling for 2008 skal ses i sammenhæng med den reserverede bevilling for Derfor er der på FL 09 budgetteret med øgede udgifter til disse opgaver. I 2009 er der også en bevillingsforøgelse, som følge af overgangen til ØSC og den deraf følgende nedlæggelse af CFK. Nedlæggelsen har bevirket, at Miljøstyrelsen har fået overdraget den fælles ministerielle opgave vedrørende Koncernindkøb og Miljøministeriets Informationscenter. Den relativt lave realiserede nettobevilling i 2007 skyldes Miljøstyrelsens midlertidige opgave med at opkræve Statsligt grundvandsgebyr, jf. Årsrapport Bruttobevillingen i 2007 var af samme årsag teknisk højere i 2007 end i Figur 2: Sammensætning af Miljøstyrelsens balance 250,0 200,0 Mio. kr. 150,0 100,0 50,0 0,0 Aktiver Passiver Aktiver Passiver Aktiver Passiver B 2009 Omsætningsaktiver Kortfristet gæld Finansielle anlægsaktiver Langfristet Gæld Materielle anlægsaktiver Hensatte Forpligtelser Immaterielle anlægsaktiver Egenkapital Ændringen i balanceposter fra 2007 til 2008 illustrerer aktivitetsniveauet som følge af den højere brutto bevilling i 2007 i forhold til Miljøstyrelsen forventer at de kortfristede gældsforpligtelser i 2009 vil holde sig på samme niveau som i Det forventes yderligt, at overført overskud forbruges og at der investeres i flere anlægsaktiver i

10 Figur 3: Sammensætning af Miljøstyrelsens egenkapital 25,0 20,0 Mio. kr. 15,0 10,0 5,0 0, B 2009 Overført overskud Startkapital Øvrige Samlet Egenkapital Miljøstyrelsen overførte overskud fra 2007 og 2008 forventes forbrugt i Af denne grund er der kun budgetteret med statsforskrivningen i figur 3. Figur 4: Miljøstyrelsens låneramme og SKB-gæld 20,0 0, B ,0 Mio. kr. -40,0-60,0-80,0-100,0-120,0 Kasskredit Langfristet gæld Bygge- og IT-kredit Låneramme Miljøstyrelsens investeringsaktiviteter afvikles ikke så hurtigt som budgetteret, hvorfor lånerammeudnyttelsen er relativt lavt i 2008 og 2009, hvor styrelsen har modtaget en låneramme udvidelse på TB08 hhv. FL09. Den lave kassekredit i 2008 forklares ved, at FF5 Uforrentet konto først blev reguleret i 2009, hvor styrelsen allerede havde udført aktiviteter vedrørende reserveret bevilling og kortfristede gældsforpligtelser i Af denne grund forventes kassekreditten i 2009, at have et niveau svarende til gældsforpligtelserne ved årets udgang. 10

11 1.4 Vurdering og forventninger til det følgende år Miljøstyrelsen afsluttede i 2008 en budget analyse, der bidrog til at identificere ubalancer og præcisere den fremtidige ressource allokering til styrelsens opgaver. Ressourceallokeringen forventes først fuld implementeret i Styrelsen har i 2008 haft fokus på at gennemføre de aktiviteter, som er en del af regeringens særlige indsats under miljømilliard I, og vil i det kommende år afsætte betydelige kræfter på at afslutte kemikaliehandlingsplanen, partikelindsatsen og aftalen om fremme af miljøeffektiv teknologi. Aktiviteterne vedrørende miljøeffektiv teknologi forventes dog ikke afsluttet før 2013, hvor certificeringssystemet for miljøeffektive landbrugsteknologier forventes at være i fuld drift. Der vil i 2009 blive arbejdet med strategi for Grøn vækst og en ny pesticidplan samt en afløsning af kemikaliehandlingsplanen. Det forventes desuden, at der i første halvår 2009 igangsættes en særlig indsats for miljøgodkendelser af husdyrbrug. Arbejdet forventes afsluttet med udgangen af Miljøstyrelsen forventer i 2009 at bruge årets bevilling og lønsumsramme fuldt ud til at gennemføre de opstillede produktions mål. 11

12 1.5 Oversigt over hovedkonti årsrapporten aflægges for Tabel 1. Miljøstyrelsens administrerede udgifter og indtægter (mio. kr.) Art Bevillingstype Hovedkonto Bevilling Regnskab Øvrige administrerede udgifter og indtægter Administrerede tilskud og lovbundne ordninger Drift Reservation Anden Reservation Lovbunden Miljøstyrelsen Afhjælpende foranstaltninger, værditabsordning Teknologipulje Indsamlingsordninger vedr. dæk, blyakkumulatorer og biler Indsamlingsordning vedr. nikkel-cadmium batterier Udgift 228,2 224,7 Indtægt 36,2 30,7 Udgift 30,2 22,2 Indtægt 3,4 0,2 Udgift 5,6 5,7 Indtægt - - Udgift 299,9 250,5 Indtægt 200,3 200,0 Udgift 10,0 37,0 Indtægt - - Reservation Udgift 15,0 19,0 Miljømærkeordninger Indtægt - 0,1 Reservation Aktiviteter vedr. Udgift 18,1 23,4 bekæmpelsesmidler Indtægt 18,1 18,1 Reservation Miljøstøtte til Udgift 3,3-6,1 Østeuropa og CO2-kreditter Indtægt - - Reservation Udgift 29,8 23, Miljøstøtte til Arktis Indtægt - - Anden Reservation Reservation Reservation Reservation Den grønne fond Tilskudsordning for reduktion af partikeludslip fra tunge køretøjer Udgift - - Indtægt - - Udgift 15,7 13,5 Indtægt Udgift 33,5 10,8 Virksomhedsordningen Indtægt Tilskudsordning Udgift 16,8 16,0 vedr. partikeludslip fra brændefyring i private hjem Indtægt Tilskudsordning til Udgift 20,9 26,5 fremme af miljøeffektiv teknologi Indtægt

13 2 Målrapportering 2.1 Opgaver og ressourcer Tabel 2. Sammenfatning af økonomi for Miljøstyrelsens produktområder (mio. kr.) Indtægtsført bevilling Øvrige indtægter Omkostninger Andel af årets overskud Produktområde 1: Ministerieopgaver 100,1 14,9 109,0 6,0 Produktområde 2: Service til borgere og virksomheder 21,5 3,2 23,4 1,3 Produktområde 3: Forvaltningsgrundlag for kommuner og andre myndigheder 30,6 4,6 33,3 1,8 Produktområde 4: Myndighedsudøvelse - afgørelser, tilsyn, kontrol og administration af tilskud mv. 54,1 8,1 58,9 3,2 I alt 206,3 30,7 224,7 12,3 Note: fordeling baseret på tidsregistreringer for Produktområde 1: Ministerieopgaver Der er til produktområdet samlet brugt 109 mio. kr. og 119 ÅV i 2008, knap halvdelen af årets ressourcer. Området er ressourcemæssigt og opgavemæssigt langt det største af de 4 produktområder i Miljøstyrelsen. Opgaverne på området består hovedsagligt af betjening af minister, Folketing og departement, udarbejdelse af love og bekendtgørelser samt anvise en ny retning for miljøpolitikken, så den forbedrer beskyttelsesniveauet og understøtter vækst og konkurrenceevne. Miljøstyrelsen har i 2008 bl.a. arbejdet på lovforslag om skærpelse af havmiljøloven, ændring af kemikalieloven og miljøbeskyttelsesloven, miljøskadeloven, grønne regnskaber og organisering af affaldssektoren. Herudover er der foretaget revision og ændringer af flere bekendtgørelser, udgivet arbejdsrapporter og behandlet ca. 950 ministersager. Miljøstyrelsen har deltaget i internationalt arbejde, fx Cartagenaprotokollens partsmøde, IPPC-forhandlingerne, og har bidraget til Miljørådets rådskonklusioner. Der er nationalt ydet bidrag til arbejdet med det nationale reformprogram, regeringens erhvervsklimastrategi og kommende innovationsstrategi, en støjpakke, regeringens trafikudspil om bæredygtig transport, indspil til skattekommissionen, luftstrategi, grøn vækst og terrorhandlingsplanen. Der er udarbejdet risikovurdering af nikkel og nikkelforbindelser, opfølgning på EU s risikovurderinger og gruppeklassificering af en lang række nikkelstoffer. REACH er blevet implementeret i forhold til kontrol og samarbejde med andre myndigheder, og Center for Hormonforstyrrende stoffer er blevet oprettet. Der er arbejdet for at reducere udledningen af kemikalier i forbindelse med olieproduktionen. Herudover er der bl.a. deltaget i løbende opfølgning på EU s handlingsplan for miljøteknologi, samt handlingsplan for bæredygtigt forbrug og produktion, og der er afholdt en 13

14 workshop om verifikation af miljøteknologi for at give input til EU s arbejde på området. Der er på eksportområdet fokuseret på at promovere danske miljøløsninger. På området har det vist sig nødvendigt at omprioritere mellem nogle opgaver. Blandt andet er revision af bekendtgørelsen om støjregulering af forsvarets øvelsesområder udskudt. Visse aktiviteter omkring aftalen om det offentliges brug af pesticider er udskudt til 2009, og en afgørelse fra Miljøklagenævnet om medicin- og hjælpestoffer har krævet betydelige ressourcer fra det generelle vejlednings- og udviklingsarbejde og fra forberedelsen af ny regulering på området. Arbejdet med restproduktbekendtgørelsen er forsinket, men udkast til nye regler om genanvendelse af lettere forurenet jord forventes primo 2009, ligesom enkelte initiativer i Regeringens affaldsstrategi , bl.a. vedrørende bygge- og anlægsaffald, er forsinket Produktområde 2: Service til borgere og virksomheder Der er på produktområdet brugt 23,4 mio. kr. og 25,5 ÅV, hvilket svarer til godt 10 % af årets ressourcer. De vigtigste opgaver på området omhandler formidling af handlingsorienteret og relevant viden om miljøforhold, og dialog med borgere og virksomheder. Miljøstyrelsen har i 2008 gennemført en række initiativer for at sikre bedre rådgivning, bl.a. ved at tilknytte en særlig virksomhedsrådgiver med fokus på finansieringsmuligheder indenfor EU til sekretariatet for miljøeffektiv teknologi. Der er igangsat et projekt om støjeksponering i samarbejde med Kræftens Bekæmpelse, og der er arbejdet for at skærpe indsatsen for ren luft i byerne, bl.a. er de nye miljøzoner trådt i kraft. Desuden er initiativet Hold Danmark Rent, et forpligtigende partnerskab mellem virksomheder og interesseorganisationer, blevet lanceret i juni Produktområde 3: Forvaltningsgrundlag for kommuner og andre myndigheder Der er til produktområde 3 i 2008 brugt 33,3 mio. kr. og 36,3 ÅV svarende til ca. 15 % af styrelsens ressourcer. Opgaverne på området omhandler bl.a. udarbejdelse og formidling af værktøjer og viden om miljø og regulering til andre myndigheder. Dette skal medvirke til at opnå styrelsens mål om at sikre et højt beskyttelsesniveau gennem videnbaseret administration, der sikrer, at miljøpåvirkninger fra det omgivende samfund er i overensstemmelse med gældende målsætninger. Disse opgaver er i 2008 bl.a. løst ved at etablere samarbejdsrelationer på området for miljøteknologi til Regionale Væksthus, Eurocenter, Dansk Eksportråd m.fl. Der er gennemført en række initiativer til gennemførelse af handlingsplanen for styrkelse af grønne indkøb, og fastsat en række kvalitetskriterier for kemiske stoffer til brug for kommuner og miljøcentre. Der er udviklet et elektronisk system, så kommunernes tilsynsindberetninger for 2007 og frem kan offentliggøres på hjemmesiden, og udarbejdet vejledningsværktøjer til brug for kommunernes miljøgodkendelser af husdyrbrug. Desuden har styrelsen besvaret henvendelser fra kommuner, om bl.a. fortolkning af bekendtgørelser, samt afholdt møder med kommuner og miljøcentre bl.a. i forbindelse med risikogennemgangen af eksisterende risikovirksomheder. 14

15 2.1.4 Produktområde 4: Myndighedsudøvelse afgørelser, tilsyn, kontrol, administration af tilskud Til dette produktområde er der i 2008 brugt 58,9 mio. kr. og 64,3 ÅV, hvilket svarer til ca. 26 % af styrelsens ressourcer for året. Det er styrelsens mål at sikre et højt beskyttelsesniveau gennem professionel og effektiv administration af lovgivningen på miljøområdet, der sikrer at miljøpåvirkningerne fra det omgivende samfund er i overensstemmelse med gældende målsætninger samt at yde en effektiv, korrekt og serviceorienteret sagsbehandling. Der er i 2008 udført generelle driftsopgaver på området som fx miljømærkearbejde, tilsyn med laboratorier, kontrol med kemiske stoffer i forbrugerprodukter og godkendelser af pesticider og biocider. Efter ikrafttrædelsen af de nye miljøzoner har der været en del ansøgninger om miljøzonedispensationer og et stort antal ansøgninger om tilskud til montering af partikelfiltre. Der er desuden igangsat en skrotningsordning for brændekedler. Havmiljøloven er blevet strammet, hvilket har medført igangsættelse af skærpet tilsyn. Miljøstyrelsen har undersøgt nanoprodukter for at sikre, at nanomaterialer ikke kommer til at udgøre en risiko for miljø og sundhed. Der er arbejdet for øget viden om kemiske stoffer i forbrugerprodukter og hormonforstyrrende stoffer, og i samarbejde med WEEE-system er der skrevet ud til virksomheder, som kunne være omfattet af producentansvaret for elskrot. Der er arbejdet med de store forureningssager som Stålvalseværket, Cheminova, Grindsted, Kærgård Plantage og Collstrupgrunden, og der er bl.a. indgået en aftale med kommunen og kurator om håndtering af de efterladte affaldsdepoter ved Det Danske Stålvalseværk A/S. 2.2 Redegørelse for reservation Af Miljøstyrelsens reserverede bevilling fra 2007 videreføres 7,8 mio. kr. på reservation Heraf udgøres hovedparten af ressourcer til nyt certificeringssystem for miljøeffektive landbrugsteknologier, der først forventes igangsat i Hele reservationen, på nær midler afsat til oprydning på Kærgård Plantage samt midler vedrørende miljøeffektiv teknologi, forventes brugt i Tabel 3. Reservation, hovedkonto Mio.kr. Reserv eret år Reservation primo Forbrug i året Reservation ultimo Forventet afslutnings år Produkt/Opgave 0: hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration Serviceprojekt Øvrige opgaver under 1. mio. kr. Produkt/Opgave 1: Ministeropgaver Ekstern budgetanalyse Produkt/Opgave 2: Informationsvirksomhed ton mindre kampagnen Badevand

16 Mio.kr. Reserv eret år Reservation primo Forbrug i året Reservation ultimo Forventet afslutnings år Grønne Indkøb Hold Danmark Rent Øvrige opgaver under 1. mio. kr. Produkt/Opgave 3: Forvaltningsgrundlag Kemikalier, sundhed og miljø Kemikalier, sundhed og miljø Kemikaliehandlingsplanen Øvrige opgaver under 1. mio. kr. Produkt/Opgave 4: Myndighedsudøvelse Pesticidpukkel Center for Hormonforstyrrende stoffer Luftstrategi Kærgård Plantage Kærgård Plantage Vandpuljen Miljøeffektiv teknologi Miljøeffektiv teknologi Faciliterende enhed Øvrige opgaver under 1. mio kr. Note: Øvrig reserveret bevilling til opgaver under 1. mio. kr. er specificeret i bilag L. Som led i Regeringens kvalitetsreform påbegyndte styrelsen et nyt Serviceprojekt, der forventes afsluttet i Der er reserveret 1,1 mio. kr. hertil på årets reservation. Miljøstyrelsens plan for styrket grønne indkøb blev ikke afsluttet i 2008, hvorfor der videreføres 1,3 mio. kr. til 2009, hvor indsatsen forventes afsluttet sammen med årets bevilling. Pengene vil bl.a. blive brugt til: Grønne indkøb på sygehuse; Samarbejdsaftale med Miljømærke Danmark; og om grønne indkøb for private virksomheder. Der er givet tilsagn til de aktiviteter, som Miljøministeren har igangsat med Hold Danmark Rent kampagnen i Disse forventes afsluttet ultimo ,0 mio. kr. er reserveret til formålet. På underkonto 60, kemikalier, sundhed og miljø blev en række projekter ikke endeligt afsluttet i 2008, hvorfor der reserveres 2,0 mio. kr. Det drejer sig bl.a. om indsatsen vedrørende hormonforstyrrende stoffer samt projekt vedrørende eksponering af kemikalier fra forbrugerprodukter af børn på 2 år. Pengene vil blive brugt i På underkonto 65, Kemikaliehandlingsplanen reserveres 1,29 mio. kr. Midlerne henfører sig til en række igangsatte projekter, der alle forventes afsluttet i 2009, herunder bl.a. fælles nordiske og EU tilsynskampagner, projekt om vurdering af effekt af omlægning af ftalatafgift samt kortlægningsprojekt vedrørende ftalater i legetøj. 16

17 Miljøstyrelsen igangsatte i 2008 en handlingsplan for oprydning af godkendelser på pesticid området. Der er indgået kontrakter med en række leverandører om at implementere planen i 2009, hvortil 4,7 mio. kr. er reserveret. Grundet forsinkelser i udbudsrunden fik styrelsen først indgået kontrakt vedrørende underkonto 66 Center for Hormonforstyrrende stoffer i slutningen af året. Det forventes, at reservationen på 1,4 mio. kr. vil blive brugt i 2009 sammen med årets bevilling På TB08 fik Miljøstyrelsen overført midler til gennemførsel af ny lufthandlingsplan. Strategien, der er blevet udarbejdet hertil, bliver dog først igangsat i 2009, hvorfor der reserveres 5,1 mio. kr. til formålet. Forsinkelser i oprydningen på Kærgård Plantage, underkonto 30 har medført, at styrelsen har måttet reservere 8,4 mio. kr. hertil ved årets udgang. Pengene vil blive brugt til jordflytning, samt jordrensning. Oprydningen i de to gruber forventes at tage otte år, og vil blive implementeret i takt med, at der identificeres relevant metode til jordrensning. De reserverede midler forventes afholdt med 3 mio. kr. i 2009, 3 mio. kr. i 2010 og 2 mio. kr. i Som led i Regeringens handleplan for fremme af miljøeffektiv teknologi er der blevet igangsat en række initiativer på landbrugsområder, der forløber planmæssigt. På underkonto 80 vil der dog først i foråret 2009 blive igangsat EU udbudsrunde vedrørende nyt certificeringssystem, som skal implementeres til brug for miljøeffektive landbrugsteknologier. Der er reserveret 12,4 mio. kr. til formålet. Styrelsen forventer at indgå en flerårig kontrakt, der først forventes afsluttet i Mål og resultater Overordnede resultater (skematisk oversigt) Miljøstyrelsens resultatkontrakt for 2008 omfatter 4 produktområder, hvor der i alt er fastsat 29 resultatkrav. Af disse krav er 19 opfyldt, mens 7 krav er delvist opfyldt og 3 er ikke opfyldt. Af det samlede antal resultatkrav er 66 % opfyldt, mens 90 % er enten opfyldt eller delvist opfyldt. Resultatkravene er specificeret i bilag B Produktområde 1: Ministerieopgaver For produktområdet ministerieopgaver er 9 resultatkrav opfyldt, mens 2 er delvist opfyldt og 1 er ikke opfyldt. For produktgrupperne løbende ministerbetjening og lovforberedende arbejde er alle mål opfyldt, og der er samlet brugt ca. 68 ÅV. For produktgruppen policyudvikling er 5 af 8 krav opfyldt, 2 er delvist opfyldt og 1 ikke er opfyldt. Eksterne omstændigheder er skyld i, at 2 krav er delvist opfyldt og 1 ikke opfyldt. Der er til opfyldelsen af de 8 krav brugt ca. 20,4 ÅV og ca. 4,7 mio. kr. For kravet om, at Miljøstyrelsen bidrager til, at miljøøkonomi indgår som en del af beslutningsprocessen i MIM, er en revideret vejledning næsten klar. Den endelige version afventer dog en vejledning fra Finansministeriet, som først ventes publiceret i At kravet Miljøstyrelsen udarbejder et forslag til Regeringens handlingsplan mod trafikstøj i samarbejde med øvrige relevante ministerier og styrelser opgøres til ikke opfyldt, skyldes at opgaven med handlingsplanen er overgået til 17

18 Transportministeriet. Miljøstyrelsen har igangsat arbejdet, og har gennemført de opgaver, som det fortsat var muligt at gennemføre i 2008, men en stor del af målepunkterne for kravet ligger ikke længere i styrelsen, hvilket gør, at målopfyldelsen bliver negativ Produktområde 2: Service til borgere og virksomheder For produktområdet service til borgere og virksomheder er 7 resultatkrav opfyldt, mens 3 er delvist opfyldt. Der er til opfyldelsen af de 7 mål brugt ca. 15 ÅV og 8,4 mio. kr. Alle krav til Miljøstyrelsens hjemmeside og telefonbetjening er opfyldt. Til gengæld er kravet til de karakterer, der er givet i service- og visionsregnskabet 2008, kun delvist opfyldt. Generelt er de karakterer, som ikke har opfyldt kriterierne i resultatkontrakten, været tæt på opfyldt. Under produktområdet indgår der 2 resultatkrav omhandlende kemikaliehandlingsplanen og klassificering af farlige stoffer, som kun er delvist opfyldt. Der er til kemikaliehandlingsplanen samlet brugt 12 ÅV og ca. 8,4 mio. kr. Kravet indgår som et punkt under de uddybende analyser. For kravet om at hjælpe virksomheder med at klassificere farlige stoffer og produkter er arbejdet blevet igangsat, men det er endnu ikke afsluttet. Det er blevet besluttet at udvide selvklassificeringslisten, for at gøre den mere komplet med hensyn til producenter og importører. På grund af tekniske problemer hos en underleverandør er arbejdet med udvidelsen af listen blevet forsinket. Den samlede liste forventes klar til høring og udgivelse i foråret Der er til opfyldelsen af målet brugt 0,2 ÅV Produktgruppe 3: Forvaltningsgrundlag for kommuner og andre myndigheder Der er under denne produktgruppe i resultatkontrakten for 2008 kun opstillet et enkelt mål, og herunder 1 resultatkrav, hvortil der er brugt ca. 1,4 ÅV. Kravet omhandler Miljøstyrelsens bidrag til indsatsen for grønne indkøb, og er ikke opfyldt. Oprindeligt var formidlingen af miljøvejledningerne til kommunerne planlagt gennemført i efteråret 2008, men på grund af omprioriteringer til fordel for Kommissionens meddelelse om grønne indkøb er arbejdet blevet forsinket. Det er ikke tilfredsstillende, at målet ikke er opfyldt, men der er foretaget mange andre tiltag for at sikre udbredelse af kendskabet til miljøvejledningerne. Der er til færdiggørelse af indsatsen i 2009 overført en reserveret bevilling på 1,3 mio. kr., jf. afsnit Produktområde 4: Myndighedsudøvelse afgørelser, tilsyn, kontrol, administration af tilskud mv. Der er i produktgruppen opstillet i alt 6 krav, hvoraf 3 er opfyldt, 2 er delvist opfyldt og 1 er ikke opfyldt. Det ikke opfyldte krav om gebyrfinansieret administration indgår som et punkt under afsnittet om uddybende analyser og vurderinger. Der er til opfyldelsen af de 6 krav brugt ca. 23 ÅV, og ca. 4 mio. kr. Målet om sagsbehandlingstider for godkendelse af bekæmpelsesmidler er opfyldt. Miljøstyrelsen har tidligere haft problemer med ophobning af sager for godkendelser af pesticider og biocider. Dette arbejde er nu på rette spor efter iværksættelse af en plan for afvikling. Miljøstyrelsen har behandlet alle danske anmeldelser om nye stoffer efter den gamle ordning, og der er gennemført et rammeudbud for rådgivningsydelser til godkendelser og stofvurderinger. Også kravene om effektivt tilsyn og kontrol på kemikalieområdet og generelle sagsbehandlingstider er opfyldte. 18

19 Kravene om effektivisering af likviditetsstyringen og effektivisering af løbende arbejdsgange er delvist opfyldte. Kravet om likviditetsstyring har medført en reduktion af morarenter på 27 % og renteudgifter på 43 % i forhold til 2007, så selvom kravet kun er delvist opfyldt, har det medført en væsentlig reduktion af styrelsens renteudgifter. Overgangen til ØSC medførte, at det ikke var muligt at betale regninger i en periode på mindst 14 dage, hvorefter betalingen var uregelmæssig Uddybende analyser og vurderinger Kemikaliehandlingsplanen Regeringens handlingsplan for en styrket kemikalieindsats Styr på kemikalier, har til formål at sikre mere kontrol med om reglerne overholdes, større fokus på produkter til forbrugere og bedre kommunikation med virksomhederne. Herudover er målet med handlingsplanen at skabe bedre kommunikation til virksomheder og forbrugere om kemiske stoffer samt iværksætte en styrket indsats i EU. Handlingsplanens formål er således at styrke beskyttelsen af mennesker og miljø, samt at forberede virksomheder og producenter til de nye opgaver, som pålægges via REACH. Handlingsplanens formål bidrager til opfyldelsen af elementerne i Miljøstyrelsens mission om udvikling af regler og indsatser internationalt, arbejde i dialog med borgere og virksomheder og samle og formidle viden om miljøet. Størstedelen af initiativerne i handlingsplanen har et flerårigt sigte og en række af aktiviteterne, bl.a. bedre kontrol, tilsyn og håndhævelse, kører i hele planperioden I løbet af 2006 blev alle planens initiativer iværksat. Arbejdet har kørt henover 2007 og 2008 og fortsætter i 2009, og de aktiviteter, der endnu ikke er afsluttet, kører planmæssigt. Mange af planens initiativer kører hele planperioden, så resultaterne fremkommer i form af et generelt øget indsatsniveau på de prioriterede områder. I forbindelse med kemikaliehandlingsplanen er der afsat 12 årsværk pr. år i perioden De budgetterede årsværk stemmer med det faktiske forbrug i Herudover er der afsat 4 mio. kr. årligt til projekter, møder, informations-aktiviteter mv. og 3,6 mio. kr. årligt til Informationscenter for Miljø- og Sundhed. I 2008 var der ca. 4,8 mio. kr. til rådighed til projekter m.m., idet der var overført ca kr. fra Kemikaliehandlingsplanens initiativer er i 2008 udført som planlagt og endnu ikke afsluttede initiativer, som er iværksat i 2008, kører planmæssigt og forventes færdiggjort i En lang række aktiviteter er rettet mod dialog med borgere og virksomheder. Herudover er information til forbrugerne og videnopbygning centrale områder i kemikaliehandlingsplanen, og særligt de forbrugerrettede informationskampagner har vist stor gennemslagskraft. Endeligt bidrager handlingsplanen med muligheder for en styrket dansk indsats i EU Gebyrfinansieret administration (import/eksport af affald) I forbindelse med den gebyrfinansierede administration af anmeldelser af grænseoverskridende transport af affald skulle der i 2008 ske en effektiv administration af reglerne herom. Med uændret ressourceanvendelse skulle alle sager om import/eksport af affald have nettosagsbehandlingstid, der overholdt Transportforordningens regler. Dette mål bidrager til Miljøstyrelsens mission om administration og udvikling af regler og indsatser nationalt og internationalt. 19

20 Af EU s forordning om grænseoverskridende transport af affald fremgår det, at myndighederne har 3 dage fra modtagelse af en anmeldelse, til de skal svare anmelderen, om anmeldelsen er korrekt udfyldt. Desuden har både import og eksport landets myndigheder tilsammen 30 dage fra, at en anmeldelse er korrekt og endeligt udfyldt til at gøre indsigelse i forhold til anmeldelsen. 30-dages fristen blev overholdt 98 % af sagerne, mens 3-dages fristen, som har vist sig særdeles vanskelig at overholde, kun blev overholdt i 10 % af sagerne. Den samlede sagsbehandlingstid var overholdt i mindre end 65 % af sagerne, hvilket medførte en samlet målopfyldelse på ikke opfyldt. Blandt andet på baggrund heraf iværksættes der i 2009 en procesanalyse af sagsbehandlingen. Procesanalysen forventes at være afsluttet ved udgangen af Der blev i 2008 anvendt ca. 4,1 ÅV på behandling af anmeldelser af grænseoverskridende transporter af affald. Der blev desuden anvendt 1,1 ÅV på fortolkning, afgørelser, information og service indenfor området. Dette skal ses i forhold til et budget til behandling af anmeldelser på 4 ÅV og 1,9 ÅV for de andre opgaver. Gebyrbetalingerne var budgetteret til 1,2 mio. kr., og der blev indbetalt 1,22 mio. kr. Der blev brugt ca kr. til udstyr i forbindelse med kontrol af grænseoverskridende transport af affald og kr. på et it-projekt. Resultatet vurderes ikke at være tilfredsstillende Handlingsplan for miljøeffektiv teknologi Regeringens handlingsplan for miljøeffektiv teknologi skal være med til at sikre, at Danmark fortsat er i front på området, bl.a. gennem klare mål, målrettede investeringer og ny regulering. Tilsammen skal det gøre det attraktivt for danske virksomheder at gå foran til gavn for miljøet og dansk erhversliv. Handlingsplanen indeholder i alt 9 initiativer, hvor Miljøstyrelsen arbejder med områderne partnerskaber for innovation, målrettet og styrket eksportfremme, rådgivning, information og videnopbygning, målrettet fremme af miljøeffektiv teknologi i EU, miljøeffektive landbrugsteknologier, et rent og uspoleret vandmiljø og et sundt miljø. Initiativerne forskning og klima og energiteknologi udføres af henholdsvis Forskningsministeriet og Klima- og Energiministeriet, som der henvises til. Initiativet miljøeffektiv landbrugsteknologier udføres i tæt dialog med Direktoratet for FødevareErhverv. Gennemgående er indsatsen godt i gang indenfor alle initiativer, og Miljøstyrelsen har en løbende dialog med ministerierne og direktoratet om fremdriften i initiativerne. Direktoratet for FødevareErhverv (DFFE) udfører opgaverne vedrørende tilskudsordningen og EU forskningsprojektet under Miljøeffektive landbrugsteknologier, hvorfor Miljøstyrelsen i 2008 har overført 11 mio. kr. til DFFE, som der henvises til. Udviklingen af test-protokoller til test og certificering af miljøeffektive landbrugsteknologier er gennemført i 2008 og kriterieudvalgenes arbejde danner baggrunden for, at certificeringsordningen udbydes i starten af Arbejdet har været udført til 1,6 mio. kr. og videreførelser på 12,4 mio.kr. fra 2007 og 2008 går til udbuddet af certificeringsordningen. 20

Finansiel årsrapport 2014

Finansiel årsrapport 2014 Finansiel årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning af det samlede regnskab... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af Økonomi- og Indenrigsministeriet... 4 2.2 Årets økonomiske resultat... 4 2.3

Læs mere

Finansiel årsrapport 2012

Finansiel årsrapport 2012 Finansiel årsrapport 2012 April 2013 Indholdsfortegnelse 1. Beretning...3 1.1 Præsentation af virksomheden...3 1.2 Årets økonomiske resultat...3 1.3 Finansielle nøgletal...5 1.4 Forventninger til kommende

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7. F o r. M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7. F o r. M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 F o r M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 1. Beretning 4 1.1. Præsentation af virksomheden 4 1.2. Årets faglige resultater

Læs mere

Årsrapport for regnskabsåret 2014

Årsrapport for regnskabsåret 2014 Årsrapport for regnskabsåret 2014 Digital adgang til oplysninger i forbindelse med ejendomshandel (DIADEM) Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K Tlf. 33 92 29 00 mbbl@mbbl.dk

Læs mere

Finansielt regnskab 2014. for. Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement. Marts 2015

Finansielt regnskab 2014. for. Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement. Marts 2015 Finansielt regnskab 2014 for Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement Marts 2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning 3 2. Beretning 4 2.1 Præsentation af Klima- Energi-, og 4 Bygningsministeriets

Læs mere

- til institutioner, der modtager omkostningsbaserede

- til institutioner, der modtager omkostningsbaserede Kravspecifikation til regnskabsrapporter til årsrapporten 2014 - til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Moderniseringsstyrelsen 16. januar 2015 Version 1.03 25. februar 2015. (I

Læs mere

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2011 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/20

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2011 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/20 Årsrapport 2011 INDHOLD 1. Beretning... 3 1.1 Præsentation af virksomheden... 3 1.2 Årets faglige resultater... 4 1.3 Årets økonomiske resultat... 5 1.4 Opgaver og ressourcer... 6 1.5 Administrerede udgifter

Læs mere

Årsrapport 2013. Nordsøenheden

Årsrapport 2013. Nordsøenheden Årsrapport 2013 Nordsøenheden 1 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning 3 2. Beretning 5 2.1. Præsentation 6 2.2. Virksomhedens omfang 7 2.3. Årets faglige resultater 7 2.4. Årets økonomiske resultat 9 2.4.1.

Læs mere

Nordsøenhedens årsrapport 2006

Nordsøenhedens årsrapport 2006 Nordsøenhedens årsrapport 2006 1. Beretning... 3 1.1. Præsentation... 3 1.2 Nordsøenhedens mission og vision... 3 1.3 Årets resultat... 4 1.4 Faglige resultater i 2006... 4 1.5 Forventninger til det kommende

Læs mere

Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner

Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner Januar 2014 Indhold Forord 4 1 Indledning 5 1.1 Årsrapportens formål 5 1.2 Regelsæt 5 1.3 Dispensation 6 1.4 Aflevering og ressortdepartementernes

Læs mere

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler September 2013 47639-13 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 647 af 1. juni 2011 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes der

Læs mere

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner Vejledning om årsrapport for statslige institutioner November 2014 Indhold Forord 3 1 Indledning 4 1.1 Regelsæt 4 1.2 Dispensation 5 1.3 Aflevering og ressortdepartementernes ansvar 5 1.4 Årsrapportens

Læs mere

Årsrapport 2013. Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2014 s Interne Revision

Årsrapport 2013. Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2014 s Interne Revision Forsvarsministeriets Interne Revision Marts 2014 s Interne Revision Marts 2013 A. PÅTEGNING... 2 B. BERETNING... 3 PRÆSENTATION AF FORSVARSMINISTERIETS INTERNE REVISION... 3 VIRKSOMHEDENS OMFANG... 3 ÅRETS

Læs mere

Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010

Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010 NOTAT Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010 Økonomistyrelsens vejledning om årsrapporten 2009 Problemstilling Dette notat indeholder departementets kommentarer og råd om, hvordan Kulturministeriets

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 138 Offentligt

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 138 Offentligt Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 138 Offentligt Skatteministeriet Gade 28 Marts 27 17146815 Nicolai Eigtveds 142 København K CVR-nr. 2 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning... 3 2. Beretning... 4 3.

Læs mere

1. Påtegning... 5. Bilag 1: Noter til resultatopgørelse og balance... 24. Bilag 2: Årets resultatopfyldelse... 29

1. Påtegning... 5. Bilag 1: Noter til resultatopgørelse og balance... 24. Bilag 2: Årets resultatopfyldelse... 29 Årsrapport 2013 2 Årsrapport 2013 Indhold 1. Påtegning... 5 2. Beretning... 6 2.1 Præsentation af Miljøstyrelsen... 6 2.2 Miljøstyrelsens økonomiske omfang... 7 2.3 Årets faglige resultater... 8 2.3.1

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Militærnægteradministrationens årsrapport for 2009

Militærnægteradministrationens årsrapport for 2009 Militærnægteradministrationens årsrapport for 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Beretning... 1 1.1. Præsentation af Militærnægteradministrationen (MNA)... 1 1.2. Årets faglige resultater... 2 1.3. Årets økonomiske

Læs mere

Årsrapport 2014 Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2015

Årsrapport 2014 Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2015 H Årsrapport 2014 Forsvarsministeriets Interne Revision Marts 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 PÅTEGNING 1 2 BERETNING 2 PRÆSENTATION AF FORSVARSMINISTERIETS INTERNE REVISION 2 VIRKSOMHEDENS OMFANG 2 ÅRETS FAGLIGE

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 9 f o r S t a t e n s V æ r k s t e d e r

Å r s r a p p o r t 2 0 0 9 f o r S t a t e n s V æ r k s t e d e r Å r s r a p p o r t 2 0 0 9 f o r S t a t e n s V æ r k s t e d e r Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 1. Beretning 4 1.1. Præsentation af virksomheden 4 1.2. Årets faglige resultater 4 1.3. Årets

Læs mere

Årsrapport 2014. Spillemyndigheden

Årsrapport 2014. Spillemyndigheden 2014 Spillemyndigheden Årsrapport 17. marts 2015 Årsrapport 2014 Kapitel 1 2 Indhold 1 Påtegning af det samlede regnskab... 3 2 Oversigt over tabeller, noter og bilag... 4 3 Beretning... 5 3.1 Præsentation

Læs mere

Regnskabsafslutning for finansår 2008

Regnskabsafslutning for finansår 2008 Til brugere af Navision Stat Regnskabsafslutning for finansår 2008 18. november 2008 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Årsafslutning, tidsterminer og administrative... 3 2.1. Periode 12... 3 2.2.

Læs mere

Notat. Årsrapport 2014 for. Kirkeministeriet

Notat. Årsrapport 2014 for. Kirkeministeriet Årsrapport 2014 for Kirkeministeriet Marts 2015 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Påtegning af det samlede regnskab... 3 2.1 Fremlæggelse... 3 2.2 Påtegning... 3 3 Beretning... 4 3.1 Kirkeministeriet...

Læs mere

Finansministerens redegørelse for beretning om revision af statsregnskabet

Finansministerens redegørelse for beretning om revision af statsregnskabet Statsrevisorernes Sekretariat Christiansborg 1240 København K Finansministeren Finansministerens redegørelse for beretning om revision af statsregnskabet for 2007 19/2007 03/02-2009 I det følgende redegøres

Læs mere

Om bevillingsafregning 2013. November 2013 Version 1.1

Om bevillingsafregning 2013. November 2013 Version 1.1 Om bevillingsafregning 2013 November 2013 Version 1.1 Indhold 1 Indledning 3 2 Hvad er nyt 4 2.1 Bogføring i de lokale økonomisystemer 4 2.2 Statens Budgetsystem 4 2.3 Primo beholdninger på det udgiftsbaserede

Læs mere

Finansielt regnskab for Klima-, Energi-, og Bygningsministeriet departement 2012 April 2013

Finansielt regnskab for Klima-, Energi-, og Bygningsministeriet departement 2012 April 2013 Finansielt regnskab for Klima-, Energi-, og Bygningsministeriet departement 2012 April 2013 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1. Beretning...3 1.1 Præsentation af Klima- Energi-, og Bygningsministeriets

Læs mere

Orienteringsmøde om årsafslutning 2014

Orienteringsmøde om årsafslutning 2014 Orienteringsmøde om årsafslutning 2014 13. November 2014 november 2014 1 DAGSORDEN 1. Velkomst + evalueringen af årsafslutning 2013 - Erik Hammer 2. Tidsplan for årsafslutningen 2014 - Søren Ring Hansen

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

1. Beretning 1.1 Præsentation 2 1.2 Årets faglige resultater 3 1.3 Årets økonomiske resultat 5 1.4 Opgaver og ressourcer 8

1. Beretning 1.1 Præsentation 2 1.2 Årets faglige resultater 3 1.3 Årets økonomiske resultat 5 1.4 Opgaver og ressourcer 8 Forsvarsministeriets finansielle regnskab 212 Indholdsfortegnelse 1. Beretning 1.1 Præsentation 2 1.2 Årets faglige resultater 3 1.3 Årets økonomiske resultat 5 1.4 Opgaver og ressourcer 8 2. Regnskab

Læs mere

Årsrapport 2013 for Danmarks Akkrediteringsinstitution

Årsrapport 2013 for Danmarks Akkrediteringsinstitution Årsrapport 2013 for Danmarks Akkrediteringsinstitution Indholdsfortegnelse Årsrapport 2013 for Danmarks Akkrediteringsinstitution 1 1 Påtegning af det samlede regnskab 2 2 Beretning 3 2.1 Præsentation

Læs mere

Vejledning om årsafslutningen for 2014

Vejledning om årsafslutningen for 2014 Vejledning om årsafslutningen for 2014 Oktober 2014 Indhold 1. Indledning 3 1.1 Departementernes ansvar 3 1.2 Institutionernes ansvar (Navision brugere) 3 1.3 Institutionernes ansvar (øvrige brugere) 4

Læs mere

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 KOMDIS A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 Carsten Hagen Britze Dirigent Side 2 af 18 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Havarikommissionen for Vejtrafikulykker. Årsrapport 2005

Havarikommissionen for Vejtrafikulykker. Årsrapport 2005 Havarikommissionen for Vejtrafikulykker Årsrapport 2005 April 2006 Titel: Årsrapport 2005 for Havarikommissionen for Vejtrafik Udgivet: 2006 Redaktion: Foto: Layout: Copyright: Henrik Bach Petersen, Hugo

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Årsrapport 2014 INNOVATIONSFONDEN 19/03 2015

Årsrapport 2014 INNOVATIONSFONDEN 19/03 2015 Årsrapport 2014 INNOVATIONSFONDEN 19/03 2015 Indhold Beretning 3 Målrapportering 7 Regnskab 8 Påtegning af det samlede regnskab 11 BERETNING Beretning Som led i regeringens innovationsstrategi blev Innovationsfonden

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Hyltebjerg Sogns Menighedsråd. i Valby-Vanløse Provsti. i Københavns Kommune. Myndighedskode 7057. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Hyltebjerg Sogns Menighedsråd. i Valby-Vanløse Provsti. i Københavns Kommune. Myndighedskode 7057. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Hyltebjerg Sogns Menighedsråd i Valby-Vanløse Provsti i Københavns Kommune Myndighedskode 7057 CVR-nr. 55858217 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Menighedsrådets forklaringer

Læs mere

Regnskabsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter -baseret på Deloittes arbejde med E&S taksonomier. v/henrik Grønnegaard

Regnskabsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter -baseret på Deloittes arbejde med E&S taksonomier. v/henrik Grønnegaard Regnskabsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter -baseret på Deloittes arbejde med E&S taksonomier v/henrik Grønnegaard XBRL-konference 31.03.2011 Hvordan har Deloitte grebet udfordringen an? Processen

Læs mere

TREKRONER REVISION A/S

TREKRONER REVISION A/S Fonden Skov, Natur og Friluft Værkstedet Ydergårdsvej 9 2620 Albertslund CVR-nr. 27 80 51 08 Årsrapport 2009 4. regnskabsår Indholdsfortegnelse side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors

Læs mere

Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk. Årsregnskabet for året 2013

Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk. Årsregnskabet for året 2013 Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk Årsregnskabet for året 2013 Galoche Allé 6 4600 Køge T: 56 64 05 00 F: 56 64 05 25 E: post@addere.dk W: addere.dk CVR: 34 58 99 92 Uafhængigt medlem af DFK International

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk Stevnsvej 103 A, Strøby Egede 4600 Køge

Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk Stevnsvej 103 A, Strøby Egede 4600 Køge Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk Stevnsvej 103 A, Strøby Egede 4600 Køge (CVR-nr. 47 49 97 12) Årsrapport for 2014 Galoche Allé 6 4600 Køge T: 56 64 05 00 F: 56 64 05 25 E: post@addere.dk W: addere.dk

Læs mere

Regnskabsafslutning for finansår 2008

Regnskabsafslutning for finansår 2008 Til departementerne m.fl. Regnskabsafslutning for finansår 2008 18. november 2008 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Årsafslutning, tidsterminer og administrative procedurer... 2 2.1. Afslutning

Læs mere

Årsrapport 2009 By- og Landskabstyrelsen

Årsrapport 2009 By- og Landskabstyrelsen Årsrapport 2009 By- og Landskabstyrelsen Titel: URL: Årsrapport 2009 - By- og Landskabstyrelsen www.blst.dk ISBN: 978-87-92617-93-4 Udgiver: Udgiverkategori: By- og Landskabsstyrelsen Statslig År: 2009

Læs mere

Vejledning om udarbejdelse af. Årsrapporten 2014. under Undervisningsministeriet

Vejledning om udarbejdelse af. Årsrapporten 2014. under Undervisningsministeriet Vejledning om udarbejdelse af Årsrapporten 2014 for statsfinansierede selvejende institutioner under Undervisningsministeriet Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen 28. januar 2015 Journalnummer: 131.00M.271 Forord...

Læs mere

Årsrapport Marts 2015

Årsrapport Marts 2015 Årsrapport Marts 2015 Side 2 af 62 Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 3 2. Beretning 4 2.1 Præsentation af virksomheden 4 2.1.1 Mission og vision 4 2.1.2 Opgaver 5 2.1.3 Hovedkonti 5 2.2 Virksomhedens

Læs mere

Årsrapport 2008. Udgivet af: Universitets- og Bygningsstyrelsen Bredgade 43 1260 København K Telefon +45 3395 1200 Telefax +45 3395 1300.

Årsrapport 2008. Udgivet af: Universitets- og Bygningsstyrelsen Bredgade 43 1260 København K Telefon +45 3395 1200 Telefax +45 3395 1300. Årsrapport 2008 Årsrapport 2008 Udgivet af: Universitets- og Bygningsstyrelsen Bredgade 43 1260 København K Telefon +45 3395 1200 Telefax +45 3395 1300 April 2009 Elektronisk udgave, ISBN: 978-87-90797-35-5

Læs mere

Årsrapport 2012. Barsel.dk

Årsrapport 2012. Barsel.dk Årsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 f o r. G l a s o g K e r a m i k s k o l e n p å B o r n h o l m

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 f o r. G l a s o g K e r a m i k s k o l e n p å B o r n h o l m Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 f o r G l a s o g K e r a m i k s k o l e n p å B o r n h o l m -2- Oversigt over tabeller, noter og bilag...3 1. Beretning...4 1.1. Præsentation af virksomheden...4 1.2. Årets

Læs mere

Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge

Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge CVR-nummer: 51284615 ÅRSRAPPORT 1. januar 2013 til 31. december 2013 Godkendt på vandværkets ordinær generalforsamling afholdt den: Som dirigent: INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Vester Hornum-Hyllebjerg Sognes Menighedsråd. i Vesthimmerlands Provsti. i Vesthimmerlands Kommune. Myndighedskode 8271

ÅRSREGNSKAB 2013. for Vester Hornum-Hyllebjerg Sognes Menighedsråd. i Vesthimmerlands Provsti. i Vesthimmerlands Kommune. Myndighedskode 8271 ÅRSREGNSKAB for Vester Hornum-Hyllebjerg Sognes Menighedsråd i Vesthimmerlands Provsti i Vesthimmerlands Kommune Myndighedskode 8271 CVR-nr. 34680523 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring

Læs mere

Årsrapport 2014. Statsforvaltningen

Årsrapport 2014. Statsforvaltningen Årsrapport 2014 Statsforvaltningen Indhold: 1. PÅTEGNING AF DET SAMLEDE REGNSKAB 1.1 Fremlæggelse 1 1.2 Påtegning 1 2. BERETNING 2.1 Præsentation af Statsforvaltningen 2 2.2 Virksomhedens omfang 3 2.3

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR).

Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR). KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben NOTAT 11-02-2015 Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR). Sagsnr. 2014-0256279

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Føns-Ørslev-Udby-Husby Sognes Menighedsråd. i Middelfart Provsti. i Middelfart Kommune. Myndighedskode 7840. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Føns-Ørslev-Udby-Husby Sognes Menighedsråd. i Middelfart Provsti. i Middelfart Kommune. Myndighedskode 7840. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Føns-Ørslev-Udby-Husby Sognes Menighedsråd i Middelfart Provsti i Middelfart Kommune Myndighedskode 7840 CVR-nr. 16485810 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Menighedsrådets

Læs mere

Folkemuseet og Nordsjællandsk Museumsforening

Folkemuseet og Nordsjællandsk Museumsforening Dansk Revision Hillerød Godkendt Revisionsaktieselskab Vølundsvej 6B DK-3400 Hillerød hillerod@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 48 24 48 24 Telefax: +45 48 24 02 72 CVR: DK 26 58 03 90

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2011/12 Ordinær generalforsamling afholdes på Hotel Søparken, den 22/8 2012, kl. 19.30 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S Vejledning til revisorer og regnskabskyndige Denne vejledning er udgivet af Erhvervsstyrelsen december 2013 Koncernens totalindkomstopgørelse for 2012 Note 2012

Læs mere

Bilag. Finansministeriet. København, den 26. november 2002.

Bilag. Finansministeriet. København, den 26. november 2002. 1 Bilag 63 Finansministeriet. København, den 26. november 2002. a. Finansministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at ændre virksomhedsregnskabet, således at det opbygges med en beretning,

Læs mere

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Jelling Golfklub Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling Årsrapport for 2014 CVR-nr. 15 92 84 92

Læs mere

Halvårsrapport 2013. Barsel.dk

Halvårsrapport 2013. Barsel.dk Halvårsrapport 2013 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning 3 5 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse for 6 Balance pr. 30. juni 7 Noter 8 2 Ledelsens beretning Lov om barselsudligning

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Industrivej 40, 9440 Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2007/08 for perioden 1. juli 2007-30. juni 2008 (12 måneder) 50. regnskabsår Ordinær generalforsamling

Læs mere

Årsrapport 2008 Energistyrelsen

Årsrapport 2008 Energistyrelsen Årsrapport 2008 Energistyrelsen ÅRSRAPPORT 2008 ENERGISTYRELSEN CVR 59 77 87 14 ISBN: (www udgave) 978-87-7844-790-6 ISSN: 1603-5402 Indholdsfortegnelse 1. Beretning...3 1.1. Præsentation af Energistyrelsen...3

Læs mere

Årsrapport 2013. Statsforvaltningen

Årsrapport 2013. Statsforvaltningen Årsrapport 2013 Statsforvaltningen Indhold: 1. PÅTEGNING AF DET SAMLEDE REGNSKAB 1 1.1 Fremlæggelse 1 1.2 Påtegning 1 2. BERETNING 2 2.1 Præsentation af Statsforvaltningen 2 2.2 Virksomhedens omfang 3

Læs mere

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om kommanditselskabet

Læs mere

Finansudvalget 2012-13 Aktstk. 106 Offentligt. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 21. maj 2013. Aktstykke nr. 106 Folketinget 2012-13

Finansudvalget 2012-13 Aktstk. 106 Offentligt. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 21. maj 2013. Aktstykke nr. 106 Folketinget 2012-13 Finansudvalget 2012-13 Aktstk. 106 Offentligt Aktstykke nr. 106 Folketinget 2012-13 106 Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 21. maj 2013. a. Erhvervs- og Vækstministeriet anmoder om Finansudvalgets

Læs mere

Årsrapport 2014. Barsel.dk

Årsrapport 2014. Barsel.dk Årsrapport 2014 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

tet TII5ynet med Efterietningstjenesterne Årsrapport 2014 SLdC 1.10 BorEergade 28, 1. DK-1300 København K t 25 50 10 34 www.tet.dk

tet TII5ynet med Efterietningstjenesterne Årsrapport 2014 SLdC 1.10 BorEergade 28, 1. DK-1300 København K t 25 50 10 34 www.tet.dk tet TII5ynet med Efterietningstjenesterne Årsrapport 2014 SLdC 1.10 BorEergade 28, 1. DK1300 København K t 25 50 10 34 www.tet.dk Indhoidsfortegnelse 1. Påtegning 3 2. Beretning 4 21 Præsentation af virksomheden

Læs mere

Dansk Træforening (CVR nr. 16 04 68 84)

Dansk Træforening (CVR nr. 16 04 68 84) Dansk Træforening (CVR nr. 16 04 68 84) INTERN ÅRSRAPPORT 2008 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens bestyrelsesmøde den 5/5 2009. Kvæsthusgade 3 DK-1251 København K Tlf. (+45) 39 16 36 36

Læs mere

Hillerød Sportsrideklub

Hillerød Sportsrideklub Hillerød Sportsrideklub Årsrapport for CVR-nr. 11 95 41 46 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 15. februar 2015 Dirigent PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende C 406/55

De Europæiske Fællesskabers Tidende C 406/55 28.12.98 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende C 406/55 BERETNING om regnskab for Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Alicante) for regnskabsåret, der afsluttedes pr. 31. december 1997, med

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Fårup Sogns Menighedsråd. i Randers Nordre Provsti. i Randers Kommune. Myndighedskode 8152. CVR-nr. 42041211

ÅRSREGNSKAB 2013. for Fårup Sogns Menighedsråd. i Randers Nordre Provsti. i Randers Kommune. Myndighedskode 8152. CVR-nr. 42041211 ÅRSREGNSKAB for Fårup Sogns Menighedsråd i Randers Nordre Provsti i Randers Kommune Myndighedskode 8152 CVR-nr. 42041211 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets

Læs mere

Nyt paradigme for årsrapporter m.v.

Nyt paradigme for årsrapporter m.v. Nyt paradigme for årsrapporter m.v. v/jakob Vittendorff Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer Side 1 Agenda Det formelle grundlag Arbejdet med paradigme og vejledning Ændringer i årsrapporten

Læs mere

Præstø Søsportscenter. Årsrapport for perioden. 1. januar - 31. december 2013. SE-nr. 30 02 46 21

Præstø Søsportscenter. Årsrapport for perioden. 1. januar - 31. december 2013. SE-nr. 30 02 46 21 Årsrapport for perioden 1. januar - 31. december 2013 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelseserklæring 3 Den uafhængige revisors påtegning 4 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger 5 Ledelsesberetning

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Regnskabssammendrag 2012

Regnskabssammendrag 2012 Indhold Regnskabssammendrag 1. januar 31. december 2 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Andelsselskabsoplysninger 4 Resultatopgørelse 5 Balance 6 Pengestrømsopgørelse 8 Noter 9 1

Læs mere

Foreningen Tybjerghus Smedebakken 30-32 Tybjerglille Bakker 4160 Herlufmagle

Foreningen Tybjerghus Smedebakken 30-32 Tybjerglille Bakker 4160 Herlufmagle Smedebakken 30-32 Tybjerglille Bakker 4160 Herlufmagle Årsrapport for perioden 01.10.13 30.09.14 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk

Læs mere

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013 Cvr-nr. 25064917 Årsrapport for 2013 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 4 Virksomhedsoplysninger 5 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse 8

Læs mere

Årsrapport 2013 Marts 2014

Årsrapport 2013 Marts 2014 Årsrapport 2013 Marts 2014 Årsrapport 2013 Udgivet af: Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Departementet Fødevareministeriet Slotholmsgade 12 1216 København K Tlf. 33 92 33 01 E-post: fvm@fvm.dk

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Hjerk Sogns Menighedsråd. i Salling Provsti. i Skive Kommune. Myndighedskode 8542. CVR-nr. 18601214. Årsregnskabet indeholder:

ÅRSREGNSKAB 2013. for Hjerk Sogns Menighedsråd. i Salling Provsti. i Skive Kommune. Myndighedskode 8542. CVR-nr. 18601214. Årsregnskabet indeholder: ÅRSREGNSKAB for Hjerk Sogns Menighedsråd i Salling Provsti i Skive Kommune Myndighedskode 8542 CVR-nr. 18601214 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets forklaringer

Læs mere

ORGANISTFORENINGENS REGNSKAB 2014

ORGANISTFORENINGENS REGNSKAB 2014 ORGANISTFORENINGENS REGNSKAB RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR - 31. DECEMBER 1 Kontingentindtægter m.m. 2.711.395 2.711.000 2.760.926 Omkostninger 2 Kontingentudgifter -277.869-318.000-291.370 3 PO-bladet -92.954-149.000-112.039

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Dølby Sogns Menighedsråd. i Skive Provsti. i Skive Kommune. Myndighedskode 8576. CVR-nr. 13209316. Årsregnskabet indeholder:

ÅRSREGNSKAB 2013. for Dølby Sogns Menighedsråd. i Skive Provsti. i Skive Kommune. Myndighedskode 8576. CVR-nr. 13209316. Årsregnskabet indeholder: ÅRSREGNSKAB for Dølby Sogns Menighedsråd i Skive Provsti i Skive Kommune Myndighedskode 8576 CVR-nr. 13209316 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets forklaringer

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

Notat. Årsrapport 2013 for. Ministeriet for Ligestilling og Kirke

Notat. Årsrapport 2013 for. Ministeriet for Ligestilling og Kirke Årsrapport 2013 for Ministeriet for Ligestilling og Kirke Marts 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Påtegning af det samlede regnskab... 3 2.1 Fremlæggelse... 3 2.2 Påtegning... 3 3

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S Årsregnskabet for moderselskabet NNE Pharmaplan A/S er en integreret del af årsrapporten 2009 for NNE Pharmaplan NNE Pharmaplan A/S Resultatopgørelse

Læs mere

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg Årsrapport for tiden 1. juni 2014-31. maj 2015 1. INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Side Ledelsesberetning

Læs mere

Notat. AffaldVarme Århus. Forskelle (og ligheder) mellem årsregnskabsloven og de kommunale regnskabsregler.

Notat. AffaldVarme Århus. Forskelle (og ligheder) mellem årsregnskabsloven og de kommunale regnskabsregler. Notat AffaldVarme Århus Teknik og Miljø Århus Kommune Forskelle (og ligheder) mellem årsregnskabsloven og de kommunale. AffaldVarme Århus aflægger regnskab efter de kommunale regler, hvilket ifølge Indenrigs-

Læs mere

Vejledning om selvstændig likviditet. - en vejledning til virksomheder, der omfattes af likviditets- og finansieringsordningen

Vejledning om selvstændig likviditet. - en vejledning til virksomheder, der omfattes af likviditets- og finansieringsordningen Vejledning om selvstændig likviditet - en vejledning til virksomheder, der omfattes af likviditets- og finansieringsordningen Økonomistyrelsen Marts 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 1.1. Afgrænsning,

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende C 406/33

De Europæiske Fællesskabers Tidende C 406/33 C 406/33 BERETNING om regnskab for Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer (Luxembourg) for regnskabsåret, der afsluttedes pr. 31. december 1997, med centrets svar (98/C 406/06) 1.1. Denne

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den 10. marts 2014. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Tommerup Kommune Årsregnskab for 2006

Tommerup Kommune Årsregnskab for 2006 Tommerup Kommune Årsregnskab for Indholdsfortegnelse Indledning...3 Årets resultat og den økonomiske status...4 Udgiftsbaseret regnskab...5 Omkostningsbaseret regnskab...7 Anvendt regnskabspraksis...10

Læs mere

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke R3 Revision Godkendt Revisionsanpartsselskab Hundige Strandvej 210 B 2670 Greve Telefon: 43 90 50 05 Cvr. nr. 33 16 40 76 www.r3revision.dk Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Fløng Sogns Menighedsråd. i Høje Taastrup Provsti. i Høje-Taastrup Kommune. Myndighedskode 7162. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Fløng Sogns Menighedsråd. i Høje Taastrup Provsti. i Høje-Taastrup Kommune. Myndighedskode 7162. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Fløng Sogns Menighedsråd i Høje Taastrup Provsti i Høje-Taastrup Kommune Myndighedskode 7162 CVR-nr. 12795017 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Menighedsrådets forklaringer

Læs mere

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10 Lundingsgade 10, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk. Årsrapport. CVR. nr. 30 01 05 15

Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk. Årsrapport. CVR. nr. 30 01 05 15 Jupitervej 4 DK-6000 Kolding Tlf. 76 30 18 00 Fax 75 52 29 12 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk Årsrapport 2013 CVR. nr. 30 01 05 15 Indholdsfortegnelse Side

Læs mere