Arbejde i master og møller. At sikre at arbejde i og omkring møller, master samt stilladser foregår sikkerhedsmæssigt forsvarligt.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arbejde i master og møller. At sikre at arbejde i og omkring møller, master samt stilladser foregår sikkerhedsmæssigt forsvarligt."

Transkript

1 Arbejde i master og møller L Redaktør Dato: Udgiver Peter Hauge Madsen, Afdelingschef VEA Formål At sikre at arbejde i og omkring møller, master samt stilladser foregår sikkerhedsmæssigt forsvarligt. Gyldighed Alt maste-, mølle- og stilladsarbejde udført af Risø DTU medarbejder Alt maste-, mølle- og stilladsarbejde udført af eksterne samarbejdspartnere/gæster på Risø DTU's område på installationer, hvor Risø er ansvarlig Ansvar Afdelingschef har ansvar for at: der udarbejdes sikkerhedsbestemmelser for medarbejderes arbejde i møller, master og stilladser, samt at disse bestemmelser implementeres overholdes og fornyes. Programleder har ansvar for at: instruere de implicerede medarbejdere/eksterne/gæster i at udføre arbejdet sikkerhedsmæssigt forsvarligt. Medarbejder har ansvar for at: følge de sikkerhedsmæssige instruktioner rapportere fejl og mangler til programleder standse arbejdet, hvis det skønnes sikkerhedsmæssigt uforsvarligt. Beskrivelse Kontaktpersoner i sikkerhedssgruppen: AL :Poul Hummelshøj SR: Kasper Clemmensen SR: Bjarne Sønderskov Registreringer Uddybende tjekliste til arbejde i master og møller 1. Hvad består arbejdet i, er der særlige regler? Ved opgaver, hvor der arbejdes i højden på vindmølle og/eller målemast, skal der som hovedregel være mindst 2 Risø-medarbejdere tilstede, som begge har nødvendige erfaring i nedfiring, og som har gennemført førstehjælpskursus. Der er hjelmpåbud når der arbejdes omkring og i møller og master. Dette gælder både på jorden og i vindmøllen/- målemasten. Ved stille siddende arbejde på øverste niveau i nacelle eller nav eller mast må der dog arbejdes uden hjelm. Det er til enhver tid den medarbejder der skal klatre, der suverænt afgør hvorvidt det er forsvarligt at udføre arbejdet, under hensyn til: - vejrforholdene, - arbejdet der skal udføres -mastens eller møllens konstruktion - andre sikkerhedsmæssige forhold. Side 1 af 6

2 Arbejde i master Målemaster skal være opbygget således, at arbejde i disse til enhver tid kan udføres sikkerhedsmæssigt og ergonomisk fuldt forsvarligt. I en målemast, skal udstyr altid være monteret således, at eftersyn, reparation,- eller udskiftning, kan foretages uden at dette indebærer nogen sikkerhedsrisiko. Nye,- nyrenoverede,- eller genopsatte målemaster, skal som hovedregel udstyres med faldsikringswire. Hvor det er teknisk muligt, skal eksisterende master, også udstyres med faldsikringswire. For ældre master kan der være forhold, der må vurderes individuelt, idet der dog aldrig må være tale om, at gå på kompromis med sikkerheden. Hvor der af tekniske årsager ikke kan anvendes glider på faldsikringswiren, skal der altid fastgøres mindst en strop med karabinhage, fra selens bælte til mastens konstruktion. Ved bardunerede master skal der på wirebarduner, hvor øjerne er fremstillet ved brug af Eureka Wirelåse, de såkaldte "Æg", ifølge leverandøren, altid anvendes 2 Æg pr. øje, på alle wire dimensioner mellem 4 og 16 mm dia. Der bør så vidt det er muligt altid anvendes kous, når der skal laves øje på en wire. Hvis der på en bardunwire konstateres trådbrud, såkaldt "Lus", skal wiren hurtigst muligt udskiftes med en ny. Ved anvendelse af sjækler, skal disse være mærket med S.W.L Max. belastning. Inden arbejdet påbegyndes, samt løbende under arbejdet, skal vejrforholdene vurderes, for at konstatere om vejret kan have indflydelse på sikkerheden, ved arbejdet i masterne. Her tænkes på tordenvejr, blæst, regn og/eller frost. Værktøj og materialer, der anvendes ved arbejde i master, bør sikres mod nedstyrtning. Værktøj der ikke er i brug skal være anbragt i værktøjstaske, - bælte ol. Den maksimale arbejdstid i master bør højst udgøre 5 timer pr. arbejdsdag, evt. 3x2 timer ved forskellig belastning. Hvis der arbejdes fra platform, kan denne tid fratrækkes Arbejde i møller Der må generelt ikke udføres instrumenterings- og kalibreringsarbejde på en vindmølle samtidig med at rekvirenten eller andre udfører andet arbejde på samme vindmølle. Der kan laves undtagelser fra denne regel såfremt det andet arbejde som udføres ikke har indflydelse på medarbejderens sikkerhed. Under hensyn til ovenstående er det til enhver tid den medarbejder (som er i situationen) der suverænt bestemmer om arbejdsforholdene er sikkerhedsmæssigt forsvarlige. Værktøj og materialer, der anvendes ved arbejde i møller, bør sikres mod nedstyrtning. Værktøj der ikke er i brug skal være anbragt i værktøjstaske, - bælte ol. Inden arbejdet påbegyndes skal den enkelte medarbejder have modtaget instruktion (af rekvirenten) hvordan møllen manøvres og hvordan møllens sikkerhedssystem fungerer. Anvisninger vedrørende ophold i møllen skal altid følges/overholdes og der skal specielt fokuseres på følgende: Generel beskrivelse af vindmøllen og de elektriske installationer. Betjeningsanvisning for normal drift samt start og stop. Forholdsregler ved nødstop- og løbskkørsel. Forholdsregler ved fejlmelding i vindmøllen. Anvendelse af personlige værnemidler ved færdsel i og omkring møllen. Instruktioner for mekanisk fiksering af rotor, pitch og krøjesystem (ved hvilke vindhastigheder må fikseringen foretages) Sikkerhedsforskrifter for udførelse af service og vedligehold. Side 2 af 6

3 Beskrivelse af kontrol- og sikkerhedssystemer. Angivelse af relevante dele af vindmøllens masse og anhugnings-punkter til håndtering ved reparation. Nødvendige diagrammer, tegninger og specifikationer for udførelse af service og vedligehold. Specifikation af typebenævnelse. Desuden skal alle oplysninger og adgangs-koder, som er nødvendige, for at kunne udføre service og vedligehold samt for afprøvning af sikkerhedssystemer være tilgængelige. Når medarbejder kommer op i møllen skal det undersøges om det nødvendige sikkerhedsudstyr (nedfiringsudstyr, brandslukker, forbindingskasse) forefindes i møllen. Såfremt det ikke forefindes skal eget udstyr medbringes og placeres i nacellen, på et let tilgængelig sted inden arbejdet må påbegyndes. Nødstop lokaliseres. Aktivering af nødstop kan afstedkomme farlige situationer. l Et nødstop skal aktiveres og møllens bevægelige dele under nødstop (vinger, pitch cylindere, bremser mm) skal observeres, således at der ikke kan opstå farlige situationer på grund af nødstopsaktivering. Når der arbejdes i nav/rotor skal rotoren arreteres (pal der blokere møllens rotor) i henhold til vindmøllens brugermanual. Når der arbejdes på møller med drejelige vinger skal vingerne arreteres, hvis der er behov herfor, i henhold til møllens brugermanual. Når der arbejdes på krøjesystemet, skal dette arreteres, hvis der er behov herfor, i henhold til møllens brugermanual. Arbejde med lift og kran Arbejde med lift og kran bør undgås såfremt der er mulighed for at lift/kran kan kollidere med vindmølle rotor. Kan det ikke undgås, må det kun gennemføres under følgende forudsætninger: 1) Vindmøllen stoppet, rotoren arreteret (pal der blokere møllens rotor) og krøjning forhindret. I denne tilstand må der arbejdes på hele vindmøllen, inklusive med lift i rotorplanet. Kranarbejde må udføres. 2) Vindmøllen stoppet, bremsen inde og krøjning forhindret. I denne tilstand må der, når dette kræves, arbejdes på roterende dele, men det skal ske under skærpet agtpågivenhed. Arbejde i rotorplanet er ikke tilladt. 3) Når vindmøllen er stoppet, uden pal og bremse er aktiveret må der ikke udføres arbejde i nærheden af roterende dele. Øvrigt arbejde skal foregå under skærpet agtpågivenhed. Arbejde med lift omkring rotoren er ikke tilladt. Kranarbejder er ikke tilladt. Inspektion og tilsyn af møller Såfremt der kun skal foretages inspektion/tilsyn af en mølle, kan dette foretages af medarbejdere, som ikke har gennemgået nedfirings og førstehjælpskurser. Inden opstigning i møllen skal man sikre sig at den nødvendige sikkerhed er til stede. Dette betyder bl. a. at mindst én person med nedfirings- og førstehjælpskursus skal være til stede. I sådanne tilfælde skal møllens nødstop aktiveres, inden opstigning påbegyndes. Og nødstoppet skal være aktiveret under hele inspektionen. Der må ikke udføres arbejde i møllen, mens inspektionen foretages. Medarbejderen må ikke kravle ud i navet. Under inspektionen skal de pågældende være iført sikkerhedsudstyr som bælte stroppe, faldsikring samt hjelm, som det normalt er påkrævet. Udstyret skal være godkendt, men ikke nødvendigvis personligt. Fremvisning af vindmøller på Risø Det er ikke tilladt medarbejdere at fremvise møllen for tredje mand, med mindre det er godkendt af en VEA Programleder eller Afdelingschef. Der skal være mindst 2 personer med nedfirings og førstehjælpskursus indenfor Side 3 af 6

4 hegnet i radiokontakt. I sådanne tilfælde skal møllens nødstop aktiveres, inden opstigning påbegyndes, og nødstoppet skal være aktiveret, under hele fremvisningen. Der må ikke udføres arbejde i møllen, mens fremvisningen foretages. Ingen personer må kravle ud i navet, under fremvisningen. Under fremvisningen skal de pågældende, være iført sikkerhedsudstyr, som bælter stropper, faldsikringer samt hjelme, som der normalt er påkrævet. Udstyret skal være godkendt, men ikke nødvendigvis personligt. Ved fremvisning skal der forefindes det nødvendige sikkerhedsudstyr i møllen. Det er rekvirenten, som har det fulde ansvar for tredje mand. 2. Hvor foregår arbejdet? Inden der påbegyndes arbejde, hvad enten det er ved jorden eller i højden, er det den enkelte medarbejders ansvar, at kende den nøjagtige placering (adresse) af mølle eller mast. Således at hjælp kan tilkaldes. 3. Under hvilke vejrforhold må du arbejde? Belastende arbejdsstillinger og påvirkninger fra kulde og blæst skal begrænses mest muligt. Finder en medarbejder forholdene belastende, skal der indlægges pauser, eller arbejdet stoppes til forholdene er bedre, og den ansatte må sættes til andet arbejde. Det er til enhver tid den medarbejder der skal klatre, der suverænt bestemmer om arbejdet kan udføres. Såfremt det vurderes, at arbejdet ikke kan udføres forsvarligt, på grund af vejret eller andre forhold, skal det omgående stoppes, og meddeles program/projektlederen. Det skal altid undersøges om der er særlige regler for det pågældende arbejde. Master: Isslag Optræk til torden Torden Høj vind straks -Rigges hurtigst muligt af -Udstyr sikres mod vand- og stormskade -søg væk fra mast straks Der må ikke arbejds i vindhastigheder over 10 m/s målt som 10 min. middelvind Møller: Arb indvendig Ingen begrænsninger straks, søg ned fra møllen straks, søg ned fra møllen Ingen begrænsninger Arb udenpå i højde straks, søg ind i møllen Arb afbrudes straks, søg ned fra møllen straks, søg ned fra møllen Der må ikke arbejds i vindhastigheder over 10 m/s målt som 10 min. middelvind 4. Hvilket sikkerhedsudstyr har du behov for? Ved arbejde i vindmølle eller målemast, skal der altid anvendes det fornødne sikkerhedsudstyr herunder en godkendt sikkerhedssele, ligeledes skal det godkendte nedfiringsudstyr være let tilgængeligt. De implicerede skal have den fornødne instruktion og oplæring om udstyrets brug. Se instruks om oplæring og uddannelse Medarbejderen som skal udføre mølle eller mastearbejde, skal som et minimum være udstyret med nedenstående sikkerhedsudstyr. Som udgangspunkt er sikkerhedsudstyret personligt. Men der må dog gerne benytte lånt udstyr såfremt det er godkendt. CEmærket: Hjelm, klatresele, 2 stropper med karabinhager, falddæmper,glider til faldsikringswire. Klatreselen skal være konstrueret således, at klemning af nerver og blodkar undgås, endvidere bør konstruktionen tillade, at en eventuel tilskadekommen, kan nedfires i lodret position, med fri passage til luftveje og bughule. Side 4 af 6

5 Der skal anvendes egnet fodtøj og handsker, samt beklædning, der efter årstiden yder den bedste beskyttelse overfor vejrliget, eller andre forhold af sikkerhedsmæssig betydning. Beklædningen bør være så hensigtsmæssig som muligt, for at undgå begrænsninger i bevægelsesfriheden, under arbejdet i masten. 5. Hvem skal du arbejde sammen med? Kun personer der har modtaget alle nødvendige instruktioner må udføre mølle og mastearbejde. Eksterne personer skal have tilsvarende erfaring, gyldige sikkerhedskurser (samt nedfiring og førstehjæpskurser) og skal være forhåndsgodkendte af sikkerhedsgruppen. Se '"positivliste". Der skal forelægge CV på eksterne personer der dokumenterer den krævede erfaring og uddannelse. Der sendes altid 2 mand afsted udenlands når der skal arbejdes i højden. Er der kun én mand afsted, må der kun serviceres fra jorden. 6. Hvad gør du hvis personer ikke overholder sikkkerhedskravene? Hvis personer ikke overholder sikkerhedskravene, skal du straks fortælle hvad vedkommende gør forkert. Hvis personen ikke vil ændre sin adfærd, skal du stoppe dit arbejde og melde tilbage til din programleder. Eksterne personer bliver blacklistet. 7. Kontroller dit sikkerhedsudstyr. Faldsikringsudstyr skal før og efter brug kontrolleres, for at sikre, at det er fuldt funktionsdygtigt, det skal være rent, helt, og der må ikke være synlige defekter. Konstateres der brud eller andre defekter, eller har udstyret været udsat for max. belastning, skal det kasseres, og udskiftes med nyt. Faldsikringsudstyret bliver en gang om året kontrolleres og godkendet af en sagkyndig person. Se instruks om faldsikring under kontrol og eftersyn. 8. Kontroller dit hjælpe udstyr (wire, stropper mm). Udstyret skal før og efter brug kontrolleres, for at sikre, at det er fuldt funktionsdygtigt, det skal være rent, helt, og der må ikke være synlige defekter. Konstateres der brud eller andre defekter, eller har udstyret været udsat for max. belastning, skal det kasseres, og udskiftes med nyt. Ved krav om lovpligtige eftersyn skal disse være gennemført indenfor gyldighedsperioden. 9. Hvordan sikre du, at du er i kontakt med din makker på arbejdsstedet? Medarbejderne skal enten være i direkte/synlig kontakt eller være i kontakt med hinanden via walkie-talkie mobiltelefon eller andet. Medarbejderne skal være så tæt på hinanden at de kan iværksætte en redningsaktion inden for 10 minutter efter alarmering. Medarbejderne skal kontakte hinanden mindst hver halve time. Såfremt der ikke kan etablerer kontakt f.eks. via mobil telefon mellem medarbejderne inden for 30 minutter skal der etableres direkte/synlig kontakt. 10. Hvordan afmærker du arbejdsstedet? Når der udføres instrumentering, kalibrering på en mølle eller mast skal der fortages fornøden afmærkning. Afmærkningen skal foretages i henhold til de regler som i øvrigt gælder for den pågældende lokalitet. Al færdsel skal under skal begrænses. Side 5 af 6

6 Når der under forsøg på en vindmølle kan opstå fare for havari (sikkerhedstest) skal der etableres tilstrækkelig afspærring. 11. Hvordan tilkalder du hjælp? Inden der påbegyndes arbejde hvadenten der er ved jorden eller i højden er det den enkelte medarbejders ansvar at kende den nøjagtige placering (adresse) af mølle eller mast. Hvis møllen/masten befinder sig i en vindmøllepark skal medarbejderen noterer sig mølle/mastens specifikke identifikation. Om nødvendigt skal man være i stand til at guide hjælp til stedet. Det er derfor vigtig at noterer sig specielle kendetegn når man arbejder på øde steder hvor der ikke er vej skilte eller lignende. Inden der påbegyndes arbejde på jorden eller i højden er det den enkelte medarbejders ansvar at vide hvordan der foretages nødopkald, opkald til ambulance og opkald til brandvæsen på den givne lokalitet (Det der svarer til at kalde 112 i Danmark). Det er ligeledes den enkelte medarbejders ansvar at sikre sig at nødopkald kan foretages enten på dansk eller engelsk. Hvis dette ikke er tilfældet skal nødopkald kunne foretages med hjælp fra rekvirenten, der skal i såfald aftales en procedure med rekvirenten, hvordan nødopkald foretages. Det er den enkelte medarbejders ansvar at en sådan procedure laves : Opdateret af POHO Side 6 af 6

Branchevejledning om. Vinduespolerernes. arbejdsmiljø

Branchevejledning om. Vinduespolerernes. arbejdsmiljø Branchevejledning om Vinduespolerernes arbejdsmiljø Vinduespolerernes arbejdsmiljø 1 Indhold Forord... 2 Håndredskaber... 3 Tekniske hjælpemidler... 4 Stiger... 4 Personløftere (lifte og gondoler)...

Læs mere

Branchevejledning om MONTAGE AF BETON- ELEMENTER OG LET- BETONELEMENTER

Branchevejledning om MONTAGE AF BETON- ELEMENTER OG LET- BETONELEMENTER Branchevejledning om MONTAGE AF BETON- ELEMENTER OG LET- BETONELEMENTER Indhold InDhold 4 Indledning... 4 5 Projekterings- og kontraheringsfasen Bygherrens ansvar og pligter... 5 Projekterendes og rådgivendes

Læs mere

6/2014. Branchevejledning om OPSTILLING OG NED- TAGNING AF STILLADSER

6/2014. Branchevejledning om OPSTILLING OG NED- TAGNING AF STILLADSER 6/2014 Branchevejledning om OPSTILLING OG NED- TAGNING AF STILLADSER Indhold InDhold Indledning... 5 Ansvar og pligter for arbejdsmiljøet... 6 Projektering og planlægning... 7 Bygherren.... 7 Projekterende...

Læs mere

Gribvand Spildevand A/S. Håndbog i spildevandshåndtering Sikkerhed og sundhed ved arbejde med spildevand. Version 1.1

Gribvand Spildevand A/S. Håndbog i spildevandshåndtering Sikkerhed og sundhed ved arbejde med spildevand. Version 1.1 Gribvand Spildevand A/S Håndbog i spildevandshåndtering Sikkerhed og sundhed ved arbejde med spildevand Version 1.1 Februar 2014 1. Indledning... 3 Side 2 2. Spildevand og slam... 4 3. Redningsplan...

Læs mere

Branchevejledning om DIAMANTBORING OG -SKÆRING

Branchevejledning om DIAMANTBORING OG -SKÆRING Branchevejledning om DIAMANTBORING OG -SKÆRING Indhold INDHOLD 4 Indledning 5 Ansvar og pligter for arbejdsmiljøet Bygherren...6 Den projekterende...6 Entreprenøren...6 Arbejdslederen...7 De ansatte...7

Læs mere

de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde

de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde vejviser til de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde kirkeministeriet kirkeministeriet vejviser til de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde Arbejdstilsynet har haft

Læs mere

Sikkerhedspjece. Blik- og Rørarbejderforbundet

Sikkerhedspjece. Blik- og Rørarbejderforbundet Ny version 2012 Sikkerhedspjece Blik- og Rørarbejderforbundet Pas nu på! Det skal ikke være farligt at gå på arbejde. Derfor er der regler for, hvordan arbejdsmiljøet og sikkerheden skal være på arbejdspladserne.

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM TAGDÆKNING. 2008, 2. udgave

BRANCHEVEJLEDNING OM TAGDÆKNING. 2008, 2. udgave BRANCHEVEJLEDNING OM TAGDÆKNING 2008, 2. udgave Indhold 3 Forord 4 Projektering og planlægning 4 Bygherren 4 Projekterende 5 Entreprenøren 5 Projektgennemgangsmøde 5 Opstartsfasen 6 Sikkerhed i planlægningsfasen

Læs mere

INSTRUKTION OG OPLÆRING

INSTRUKTION OG OPLÆRING INSTRUKTION OG OPLÆRING INSTRUKTION OG OPLÆRING Denne vejledning giver gode råd om instruktion og oplæring i relation til arbejdsmiljøet. Du får vejledning i, hvordan den gode instruktion og oplæring kan

Læs mere

Gyldig fra: 10/2-2007 Kapitel: 1 Afsnit: 1 Version: 1 00B-Forside-revision.indd Skrevet af: EN Godkendt af: EN Side 1 af 1. Safety Management System

Gyldig fra: 10/2-2007 Kapitel: 1 Afsnit: 1 Version: 1 00B-Forside-revision.indd Skrevet af: EN Godkendt af: EN Side 1 af 1. Safety Management System Skonnerten Martha Gyldig fra: 10/2-2007 Kapitel: 1 Afsnit: 1 Version: 1 00B-Forside-revision.indd Skrevet af: EN Godkendt af: EN Side 1 af 1 Skonnerten Sidste opdatering Martha 9/4-2007 af Vejle Revisions

Læs mere

Håndbog for bygningsmalere. Regler og retningslinjer på arbejdsmiljøområdet på byggepladsen

Håndbog for bygningsmalere. Regler og retningslinjer på arbejdsmiljøområdet på byggepladsen Håndbog for bygningsmalere Regler og retningslinjer på arbejdsmiljøområdet på byggepladsen Telefonliste Alarm 112 Politi 114 Arbejdstilsynet 70 12 12 88 ARBEJDSMILJØHUSET 44 85 02 20 Indholdet i denne

Læs mere

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende Datamatiker & Pba i Softwareudvikling Praktikophold 2010 Til den studerende Erhvervsakademiet Lillebælt, Boulevarden 48, 7100 Vejle 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Formål med praktikophold... 1 2. Hvem finder

Læs mere

Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling

Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling August 2014 Byggeri og energieffektivitet Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling af transportable telte og konstruktioner: Telte, tribuner, scener mm. Side 1 1 Indhold DEL 1 JURIDISKE

Læs mere

ELINDCOs Arbejdsmiljøledelseshåndbog

ELINDCOs Arbejdsmiljøledelseshåndbog ELINDCOs Arbejdsmiljøledelseshåndbog Indhold 1. ELINDCO Byggefirmas arbejdsmiljøpolitik... 2 2. Arbejdsmiljøorganisationen... 3 3. Ansvar for arbejdsmiljøledelsessystemet... 6 4. Kommunikation mellem ELINDCOs

Læs mere

Arbejdsmiljøhåndbog Godt arbejds- miljø på teatre

Arbejdsmiljøhåndbog Godt arbejds- miljø på teatre Arbejdsmiljøhåndbog Godt arbejdsmiljø på teatre 1 Forord 4 2 Indledning 6 3 Samarbejde om et godt arbejdsmiljø 8 3.1 Arbejdsmiljøorganisationen (AMO) 8 3.2 Den årlige arbejdsmiljødrøftelse 9 3.3 Uddannelse

Læs mere

Dansk 2011 YOU-Q. Alle rettigheder forbeholdt.

Dansk 2011 YOU-Q. Alle rettigheder forbeholdt. BRUGSANVISNING SAMM Dansk 2011 YOU-Q Alle rettigheder forbeholdt. Informationen, som er givet heri, må ikke mangfoldiggøres og/eller udgives på nogen måde, på tryk, i fotokopi, på mikrofilm eller på nogen

Læs mere

PSS 31.01.2013. PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED inkl. Byggepladsens oversigtstegning. Bygherre: Grønlands Selvstyre v/ini Byggeteknik A/S

PSS 31.01.2013. PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED inkl. Byggepladsens oversigtstegning. Bygherre: Grønlands Selvstyre v/ini Byggeteknik A/S Bygherre: Grønlands Selvstyre v/ini Byggeteknik A/S PSS 31.01.2013 PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED inkl. Byggepladsens oversigtstegning Handicapgenoptræningscenter ved Ippiarsuk, Nuuk Afsnit 1: Kvalitet

Læs mere

Højtryksrensning. Arbejdsmiljø - 1

Højtryksrensning. Arbejdsmiljø - 1 Højtryksrensning - 1 Højtryksrensning Høreværn Øjenværn Åndedrætsværn Brug høreværn, øjenværn og åndedrætsværn Brug filtermaske ved færre end tre timers rensearbejde og hvis arbejdet strækker sig ud over

Læs mere

Byggesagsbeskrivelse. (alle fagentrepriser) Energispareprojekt Tønder

Byggesagsbeskrivelse. (alle fagentrepriser) Energispareprojekt Tønder Byggesagsbeskrivelse (alle fagentrepriser) Energispareprojekt Tønder 27. september 2013 Side : 1/20 Indholdsfortegnelse 1. Orientering... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Byggesagen... 3 1.2.3 Bygherreleverancer...

Læs mere

Vejledning om syn af sprøjter

Vejledning om syn af sprøjter Vejledning om syn af sprøjter Marksprøjter og tågesprøjter til udbringning af pesticider Februar 2014 Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 2, 2014 Titel: Vejledning om syn af sprøjter Redaktion: Brian Pedersen,

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM DIAMANTBORING OG -SKÆRING

BRANCHEVEJLEDNING OM DIAMANTBORING OG -SKÆRING BRANCHEVEJLEDNING OM DIAMANTBORING OG -SKÆRING November 2007, 1. udgave Indhold 5 Indledning 6 Ansvar og pligter for: Bygherren Projekterende Fagentreprenør (bore/skærefirma) Ansatte 8 Før arbejdet går

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING JEG ARBEJDER I TRÆLAST. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

BRANCHEVEJLEDNING JEG ARBEJDER I TRÆLAST. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros BRANCHEVEJLEDNING JEG ARBEJDER I TRÆLAST Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros BRANCHEVEJLEDNING JEG ARBEJDER I TRÆLAST Indholdsfortegnelse 1. Forord... 1 2. Arbejdsmiljøorganisation... 2 3.

Læs mere

auto apv trin for trin TjeklisTe klargøring

auto apv trin for trin TjeklisTe klargøring AUTO APV trin for trin T j e k l i s t e K l a r g ø r i n g Vejledning til udfyldelse Spørgsmålene er udformet som Ja/Nej spørgsmål. Hvis spørgsmålet ikke er relevant, kan det overstreges. Hvis der svares

Læs mere

1. Kontaktperson Den person, som har rekvireret et eksternt firma til at komme og udføre opgaver på ARC, vil normalt være firmaets kontaktperson.

1. Kontaktperson Den person, som har rekvireret et eksternt firma til at komme og udføre opgaver på ARC, vil normalt være firmaets kontaktperson. De her beskrevne betingelser anvendes, når eksterne firmaer udfører arbejde på I/S Amager Ressourcecenter (ARC), f.eks. i forbindelse med revisioner. Betingelserne skal betragtes som almindelige og er

Læs mere

HÅNDBOGEN JUNI 2013 ARBEJDSMILJØ I BYGGE OG ANLÆG HÅNDBOGEN ARBEJDSMILJØ I BYGGE OG ANLÆG ARBEJDSMILJØLOVEN OG SIKKERHEDSARBEJDE ARBEJDSPÅVIRKNINGER

HÅNDBOGEN JUNI 2013 ARBEJDSMILJØ I BYGGE OG ANLÆG HÅNDBOGEN ARBEJDSMILJØ I BYGGE OG ANLÆG ARBEJDSMILJØLOVEN OG SIKKERHEDSARBEJDE ARBEJDSPÅVIRKNINGER ARBEJDSMILJØLOVEN OG SIKKERHEDSARBEJDE ARBEJDSPÅVIRKNINGER TEKNIK BYGGEPLADSINDRETNING ARBEJDSPROCESSER VÆRNEMIDLER Håndbogen udgives af Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg og kan bestilles via

Læs mere

Vejledning til Bekendtgørelse om teknisk godkendelsesordning for konstruktion, fremstilling og opstilling af vindmøller

Vejledning til Bekendtgørelse om teknisk godkendelsesordning for konstruktion, fremstilling og opstilling af vindmøller til Bekendtgørelse om teknisk 5. oktober 2007 Indledning Den tekniske omfatter krav og procedurer for typegodkendelse såvel som for projektgodkendelse samt krav og procedurer for de virksomheder, der kan

Læs mere

Særlig ArbejdSbeSkrivelSe - teknik (SAb-tl-teknik) drift og vedligehold AF trafikledelsessystemer oktober 2013

Særlig ArbejdSbeSkrivelSe - teknik (SAb-tl-teknik) drift og vedligehold AF trafikledelsessystemer oktober 2013 Særlig Arbejdsbeskrivelse - Teknik () DRIFT OG VEDLIGEHOLD AF TRAFIKLEDELSESSYSTEMER oktober 2013 SAB-TL-TEKNIK DRIFT OG VEDLIGEHOLD AF TRAFIKLEDELSESSYSTEMER Oktober 2013 Niels Juels Gade 13 1022 København

Læs mere

Bekendtgørelse om mindre fartøjer der medtager op til 12 passagerer

Bekendtgørelse om mindre fartøjer der medtager op til 12 passagerer Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Almindelige bestemmelser Kapitel 2 Krav til konstruktion, udstyr, syn, registrering og certifikater Kapitel 3 Straffebestemmelser Kapitel 4 Ikrafttræden Bilag 1

Læs mere

Dato: Status 6. Godkendt

Dato: Status 6. Godkendt Vers. Udarbejdet af. Dato: Status 6 Tanja Andersen 28-05-2014 Godkendt INDLEDNING Arbejdsmiljøprogrammet er en samlet præsentation af den arbejdsmiljøindsats, som Hospitalsenheden Vest (bygherren) stiller

Læs mere

INSTRUKS FOR RÅDEN OVER VEJAREAL

INSTRUKS FOR RÅDEN OVER VEJAREAL INSTRUKS FOR RÅDEN OVER VEJAREAL ANSVAR OG PLIGTER I FORBINDELSE MED VEJARBEJDER PÅ STATSVEJNETTET JULI 2014 (j.nr. 14/08819) Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN 5798000893450 Postboks 9018

Læs mere