som giftige, i en koncentration på tilsammen > 3 %

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "som giftige, i en koncentration på tilsammen > 3 %"

Transkript

1 Nr. L 356/ 14 De Europæiske Fællesskabers Tidende RÅDETS BESLUTNING af 22. december 1994 om udarbejdelse af en liste over farligt affald i henhold til artikel 1, stk. direktiv 91/689/EØF om farligt affald 4, i (94/904/EF) RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, under henvisning til Rådets direktiv 91 /689/EØF af 12. december 1991 om farligt affald ('), særlig artikel 1, stk. 4, og ud fra følgende betragtninger : Ifølge artikel 1, stk. 4, i direktiv 91 /689/EØF skal der udarbejdes en liste over farligt affald på grundlag af bilag I og II til nævnte direktiv og i tilfælde af, at det vides, at affaldet har en eller flere af de egenskaber, der er angivet i bilag III til samme direktiv ; medlemsstaterne kan i særlige tilfælde på grundlag af skriftligt bevismateriale, som indehaveren fremlægger på passende vis, beslutte, at specielt affald, der er anført i bilag III til direktiv 91 /689/ EØF ; listen gennemgås med regelmæssige mellemrum og revideres om nødvendigt efter fremgangsmåden i artikel 18 i Rådets direktiv 75/442/ EØF af 15. juli 1975 om affald (2) VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING : Artikel 1 Listen over farligt affald i bilaget til denne beslutning, vedtages herved. Dette affald anses for at have en eller flere af de egenskaber, der er anført i bilag III til direktiv 91 /689/EØF og, med hensyn til H3 til H8 i dette bilag, en eller flere af følgende : med flammepunkt < 55 C med indhold af et eller flere stoffer, der er klassificeret som meget giftige, i en koncentration på tilsammen > 0,1 % med indhold af et eller flere stoffer, der er klassificeret som giftige, i en koncentration på tilsammen > 3 % med indhold af et eller flere stoffer, der er klassificeret som sundhedsskadelige, i en koncentration på tilsammen > 25 % med indhold af et eller flere ætsende stoffer, der er klassificeret med R35, i en koncentration på tilsammen > 1 % med indhold af et eller flere ætsende stoffer, der er klassificeret med R34, i en koncentration på tilsammen > 5 % med indhold af et eller flere lokalirriterende stoffer, der er klassificeret med R41, i en koncentration på tilsammen > 10 % med indhold af et eller flere lokalirriterende stoffer, der er klassificeret med R36, R37, R38, i en koncentration på tilsammen > 20 % med indhold af et eller flere stoffer, der vides at være kræftfremkaldende (kategori 1 eller 2), i en koncentration på tilsammen > 0,1 %. Artikel 2 Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne. Udfærdiget i Bruxelles, den 22. december På Rådets vegne H. SEEHOFER Formand (') EFT nr. L 377 af , s. 20. Direktivet er ændret ved direktiv 94/31 /EF (EFT nr. L 168 af , s. 28). (2) EFT nr. L 194 af , s. 39. Direktivet er senest ændret ved direktiv 91 /692/EØF (EFT nr. L 377 af , s. 48).

2 De Europæiske Fællesskabers Tidende Nr. L 356/ 15 BILAG FARLIGT AFFALD I HENHOLD TIL ARTIKEL 1, STK. 4, I DIREKTIV 91/689/EØF Indledning 1. De forskellige typer affald på listen er identificeret ved den fulde sekscifrede kode for affaldet og kapitalkoderne på henholdsvis to og fire cifre. 2. Det forhold, at et materiale eller en genstand er medtaget på listen, betyder ikke, at materialet eller genstanden er affald under alle omstændigheder. Der er kun tale om affald, når definitionen af affald i henhold til artikel 1, litra a), i direktiv 75/442/EØF er opfyldt, medmindre artikel 2, stk. 1, litra b), i nævnte direktiv finder anvendelse. 3. Affaldet på listen er omfattet af direktiv 91/689/EØF om farligt affald medmindre artikel 1, stk. 5, i nævnte direktiv finder anvendelse. 4. Ifølge artikel 1, stk. 4, andet led, i direktiv 91 /689/EØF er andet affald end det, som er opført på nedenstående liste, farligt affald, når en medlemsstat anser det for at have nogle af de egenskaber, der er angivet i bilag III til samme direktiv. Alle sådanne tilfælde meddeles Kommissionen og vil blive behandlet med henblik på at ændre listen i henhold til artikel 18 i direktiv 75/442/EØF. LISTE OVER FARLIGT AFFALD AFFALD FRA LANDBRUG, GARTNERI, JAGT, FISKERI, AKVAKULTUR SAMT FREMSTILLING OG FORARBEJDNING AF LEVNEDSMIDLER AFFALD FRA IKKE-FORÆDLENDE FORARBEJDNING Affald indeholdende landbrugskemikalier AFFALD FRA TRÆFORARBEJDNING OG FREMSTILLING AF PAPIR, PAPIRMASSE, DIVERSE PLADEMATERIALER OG MØBLER AFFALD FRA TRÆBESKYTTELSE Ikke-halogenerede organiske træbeskyttelsesmidler Træbeskyttelsesmidler indeholdende organiske chlorforbindelser Træbeskyttelsesmidler indeholdende organiske metalforbindelser Uorganiske træbeskyttelsesmidler AFFALD FRA LÆDER- OG TEKSTILINDUSTRIEN AFFALD FRA LÆDERINDUSTRIEN Affald fra affedtning, indeholdende opløsningsmidler, uden en flydende fase AFFALD FRA TEKSTILINDUSTRIEN Halogeneret affald fra sletning og efterbehandling PAP, AFFALD FRA OLIERAFFINERING, RENSNING AF NATURGAS OG PYROLYSE AF KUL OLIESLAM OG FAST AFFALD Bundslam fra tanke Surt alkylslam Oliespild Svovlsur tjære Andre former for tjære

3 Nr. L 356/16 De Europæiske Fællesskabers Tidende BRUGT FILTERJORD Brugt filterjord AFFALD FRA PYROLYSE AF KUL Svovlsur tjære Andre former for tjære AFFALD FRA RENSNING AF NATURGAS Kviksølvholdig slam AFFALD FRA REGENERERING AF OLIE Brugt filterjord Svovlsur tjære Andre former for tjære Vandigt flydende affald fra olieregenerering AFFALD FRA UORGANISK-KEMISKE PROCESSER SURE OPLØSNINGER, AFFALD Svovlsyre og svolvsyrling Saltsyre Flussyre Fosforsyre og fosforsyrling Saltpetersyre og salpetersyrling Andet affald, uspecificeret BASISKE OPLØSNINGER, AFFALD Calciumhydroxid Natriumkarbonat Ammoniakvand Andet affald, uspecificeret AFFALDSSALTE OG OPLØSNINGER HERAF Salte og opløsninger indeholdende cyanider METALHOLDIGT AFFALD Metalsalte (med undtagelse ) Arsenholdigt affald Kviksølvholdigt affald Affald indeholdende andre tungmetaller AFFALD FRA KEMISKE PROCESSER, DELSER Asbestholdigt affald fra elektrolyse Aktivt kul fra chlorproduktion HVORI INDGÅR HALOGENFORBIN AFFALD FRA ANDRE UORGANISK-KEMISKE PROCESSER Uorganiske pesticider, biocider og træbeskyttelsesmidler Brugt aktivt kul (med undtagelse af ) AFFALD FRA ORGANISK-KEMISKE PROCESSER PRIMÆRE ORGANISK-KEMISKE FORBINDELSER

4 De Europæiske Fællesskabers Tidende Nr. L 356/ PLAST, SYNTETISK GUMMI OG KUNSTFIBRE Halogenerede opløsningsmidler, vaskevæske og moderlud ORGANISKE FARVESTOFFER OG PIGMENTER (MED UNDTAGELSE AF ) Halogenerede destillationsremanenser og reationsrester ORGANISKE PESTICIDER (UNDTAGEN ) LÆGEMIDLER FEDT, SMØRELSE, SÆBE, DETERGENTER, DESINFEKTIONSMIDLER OG KOSMETISKE MIDLER Andre destillationsrester og reaktionsblandinger FINKEMIKALIER OG KEMISKE PRODUKTER, USPECIFICEREDE

5 Nr. L 356/ 18 De Europæiske Fællesskabers Tidende Andre organiske halogenerede opløsningsmidler, vaskevæske og moderlud Halogenerede filterkager, Andre filterkager, brugte absorptionsmidler brugte absorptionsmidler AFFALD FRA FREMSTILLING, FORMULERING, DISTRIBUTION OG BRUG AF MALING, FERNIS OG KERAMISK EMALJE, SAMT FUGEMASSER OG TRYK FARVER MALING OG FERNIS Maling- og fernisaffald indeholdende halogenerede opløsningsmidler Maling- og fernisaffald uden halogenerede opløsningsmidler Slam fra fjernelse af maling og fernis indeholdende halogenerede opløsningsmidler Slam fra fjernelse af maling og fernis uden halogenerede opløsningsmidler TRYKFARVER Trykfarveaffald indeholdende halogenerede opløsningsmidler Trykfarveaffald uden halogenerede opløsningsmidler Trykfarveslam indeholdende halogenerede opløsningsmidler Trykfarveslam uden halogenerede opløsningsmidler KLÆBESTOFFER OG FUGEMASSER (HERUNDER TÆTNINGSMIDLER) Klæbestof- og fugemasseaffald indeholdende halogenerede opløsningsmidler Klæbestof- og fugemasseaffald uden halogenerede opløsningsmidler Klæbestof- og fugemasseslam indeholdende halogenerede opløsningsmidler Klæbestof- og fugemasseslam uden halogenerede opløsningsmidler AFFALD FRA DEN FOTOGRAFISKE INDUSTRI AFFALD FRA DEN FOTOGRAFISKE INDUSTRI Vandbaserede fremkalder- og aktivatorbade Vandbaserede fremkalderbade til offsetplader Opløsningsmiddelbaserede fremkalderbade Fixerbade Blegebade og blege-fixerbade Affald indeholdende sølv fra behandling på stedet af fotografisk affald UORGANISK AFFALD FRA TERMISKE PROCESSER AFFALD FRA KRAFTVÆRKER OG ANDRE FORBRÆNDINGSANLÆG (MED UNDTAGELSE AF ) Flyveaske stammende fra olie Svovlsyre AFFALD FRA TERMISK BASEREDE ALUMINIUMSVÆRKER Tjære og andet affald indeholdende kulstof fra anodefremstilling Afskummet materiale Slagge fra primærsmeltning/hvid slagge Brugte beholderbeklædninger Saltslagge fra sekundær smeltning Sort slagge fra sekundær smeltning Affald fra behandling af saltslagge og sort slagge

6 De Europæiske Fællesskabers Tidende Nr. L 356/ AFFALD FRA TERMISK BASEREDE BLYVÆRKER Slagge ( 1. og 2. smeltning) Slagge og afskummet materiale ( 1. og 2. smeltning) Calciumarsenat Støv fra røggasrensning Andet partikelformet materiale og støv Fastaffald fra røggasrensning Slam fra røggasrensning AFFALD FRA TERMISK BASEREDE ZINKVÆRKER Slagge ( 1. og 2. smeltning) Slagge og afskummet materiale Støv fra røggasrensning Fast affald fra røggasrensning Slam fra røggasrensning AFFALD FRA TERMISK BASEREDE KOBBERVÆRKER Støv fra røggasrensning Affald fra elektrolytisk rensning Fast affald fra røggasrensning Slam fra røggasrensning UORGANISK AFFALD INDEHOLDENDE METALLER FRA OVERFLADEBE HANDLING AF JERN OG METAL SAMT FRA HYDROMETALLURGISKE PROCESSER FLYDENDE AFFALD OG SLAM FRA OVERFLADEBEHANDLING AF JERN OG METAL (F.EKS. GALVANISKE PROCESSER, FORZINKNING, BEJDSNING, ÆTSNING, FOSFATERING OG BASISK AFFEDTNING) Cyanidholdigt (alkalisk) affald indeholdende andre tungmetaller end chrom Cyanidholdigt (alkalisk) affald uden indhold af tungmetaller Ikke-cyanidholdigt affald indeholdende chrom Sure bejdsebade Syrer, uspecificeret Baser, uspecificeret Fosfateringsbade AFFALD OG SLAM FRA HYDROMETALLURGISKE PROCESSER Slam fra zinkbaserede hydrometallurgiske processer (inklusive jarosit, goethit) SLAM OG FASTE PRODUKTER FRA HÆRDNING Cyanidholdigt affald Andet affald AFFALD FRA FORMNING, TILDANNELSE OG MEKANISK OVERFLADEBEAR BEJDNING AF METAL OG PLAST AFFALD FRA FORMNING OG TILDANNELSE (SMEDNING, SVEJSNING, PRES NING, TRÆKNING, DREJNING, BORING, SKÆRING, SAVNING, FILNING) Brugte halogenholdige skæreolier (ikke emulsioner) Brugte halogenfrie skæreolier (ikke emulsioner) Brugte halogenholdige skæreolie-emulsioner Brugte halogenfri skæreolie-emulsioner Syntetiske skæreolier Slam fra spåntagende processer Brugt voks og fedt

7 Nr. L 356/20 De Europæiske Fællesskabers Tidende AFFALD FRA VAND- OG DAMPAFFEDTNING (MED UNDTAGELSE AF ) Vandigt vaskevand Affald fra dampaffedtning OLIEAFFALD (MED UNDTAGELSE AF SPISEOLIER OG OG ) HYDRAULIKOLIE- OG BREMSEVÆSKEAFFALD Hydraulikolier indeholdende PCB og PCT Andre chlorerede hydraulikolier (ikke emulsioner) Ikke-chlorerede hydraulikolier (ikke emulsioner) Chlorerede emulsioner Ikke-chlorerede emulsioner Hydraulikolier kun indeholdende mineralolie Andre hydraulikolier Bremsevæsker MOTOR-, GEAR- OG SMØREOLIEAFFALD Chlorerede motor-, gear- og smøreolier Ikke-chlorerede motor-, gear- og smøreolier Andre motor-, gear- og smøreolier ISOLATIONS- OG VARMETRANSMISSIONSOLIER OG ANDRE VÆSKER Isolations- og varmetransmissionsolier og andre væsker indeholdende PCB eller PCT Andre chlorerede isolations- og varmetransmissionsolier og andre væsker Ikke-chlorerede isolations- og varmetransmissionsolier og andre væsker Syntetiske isolations- og varmetransmissionsolier og andre væsker Mineraloliebaserede isolations- og varmetransmissionsolier BUNDOLIE (FRA SKIBE) Bundolie fra sejlads på indre vandveje Affald fra modtageanlæg fra bundolie Bundolie fra anden sejlads MATERIALE FRA OLIESEPARATORER Fast affald fra olieseparatorer Slam fra olieseparatorer Slam fra olieudskillere Afsaltningsslam eller -emulsioner Andre emulsioner ANDET OLIEAFFALD, Andet olieaffald, uspecificeret USPECIFICERET AFFALD AF ORGANISKE STOFFER ANVENDT SOM OPLØSNINGSMIDLER (UNDTAGEN OG ) AFFALD FRA METALAFFEDTNING OG VEDLIGEHOLDELSE AF MASKINER Chlorfluorcarboner Andre halogenerede opløsningsmidler og opløsningsmiddelblandinger Andre opløsningsmidler og opløsningsmiddelblandinger

8 De Europæiske Fællesskabers Tidende Nr. L 356/ Halogenholdige vandige og opløsningsmiddelblandinger Halogenfri vandige opløsningsmiddelblandinger Slam og fast affald indeholdende halogenerede opløsningsmidler Slam og fast affald uden halogenerede opløsningsmidler AFFALD FRA RENSNING AF TEKSTILER OG AFFEDTNING AF NATURPRO DUKTER Halogenerede opløsningsmidler og opløsningsmiddelblandinger Opløsningsmidler og organiske væsker uden halogenerede opløsningsmidler Slam eller fast affald indeholdende halogenerede opløsningsmidler Slam eller fast affald indeholdende andre opløsningsmidler AFFALD FRA ELEKTRONIKINDUSTRIEN Chlorfluorcarboner Andre halogenerede opløsningsmidler Opløsningsmidler og opløsningsmiddelblandinger uden halogenerede opløsningsmidler Slam eller fast affald indeholdende halogenerede opløsningsmidler Slam eller fast affald indeholdende andre opløsningsmidler AFFALD AF KØLEMIDLER, Chlorfluorcarboner SKUM/AEROSOLDRIVMIDLER Andre halogenerede opløsningsmidler og opløsningsmiddelblandinger Andre opløsningsmidler og opløsningsmiddelblandinger Slam eller fast affald indeholdende halogenerede opløsningsmidler Slam eller fast affald indeholdende andre opløsningsmidler AFFALD FRA GENANVENDELSE AF OPLØSNINGSMIDLER OG KØLEMIDLER (DESTILLATIONSREMANENSER) Chlorfluorcarboner Andre halogenerede opløsningsmidler og opløsningsmiddelblandinger Andre opløsningsmidler og opløsningsmiddelblandinger Slam indeholdende halogenerede opløsningsmidler Slam indeholdende halogenerede opløsningsmidler AFFALD IKKE ANDETSTEDS SPECIFICERET I KATALOGET KASSERET UDSTYR OG FRAGMENTERINGSRESTER Transformatorer og kondensatorer indeholdende PCB eller PCT KASSEREDE EKSPLOSIVE STOFFER Kasseret ammunition Kasseret fyrværkeri Andre kasserede eksplosive stoffer BATTERIER OG AKKUMULATORER Blyakkumulatorer Ni-Cd-batterier Kviksølv tørcellebatterier Elektrolyt fra batterier og akkumulatorer AFFALD FRA RENGØRING AF TRANSPORT- OG LAGERTANKE (UNDTAGEN OG ) Affald fra rengøring af marine transporttanke indeholdende kemikalier Affald fra rengøring af marine transporttanke indeholdende olie Affald fra rengøring af jernbane- og vejtransporttanke indeholdende olie Affald fra rengøring af jernbane- og vejtransporttanke indeholdende kemikalier Affald fra rengøring af lagertanke indeholdende kemikalier Affald fra rengøring af lagertanke indeholdende olie

9 Nr. L 356/22 De Europæiske Fællesskabers Tidende BYGNINGS- OG NEDRIVNINGSAFFALD (INKLUSIVE VEJBYGNING) ISOLATIONSMATERIALER Isolationsmateriale indeholdende asbest AFFALD FRA LÆGE- ELLER DYRLÆGEPRAKSIS OG/ELLER HERMED FORBUNDNE FORSKNINGSAKTIVITETER (UNDTAGEN KØKKEN- OG KANTINEAFFALD, SOM IKKE HAR DIREKTE TILKNYTNING TIL PATIENT BEHANDLING) AFFALD FRA FØDEAFDELINGER SAMT FRA DIAGNOSTICERING, BEHAND LING ELLER FOREBYGGELSE AF SYGDOMME HOS MENNESKER Andet affald, hvis indsamling og bortskaffelse er underkastet særlige krav af hensyn til smittefare AFFALD FRA FORSKNINGSAKTIVITETER, DIAGNOSE, BEHANDLING ELLER FOREBYGGELSE AF SYGDOMME I FORBINDELSE MED DYR Andet affald, hvis indsamling og bortskaffelse er underkastet særlige krav af hensyn til smittefare Kasserede kemikalier AFFALD FRA AFFALDSBEHANDLINGSANLÆG, CENTRALE SPILDEVANDS RENSNINGSANLÆG SAMT VANDFORSYNINGSANLÆG AFFALD FRA FORBRÆNDING ELLER PYROLYSE AF HUSHOLDNINGSAF FALD OG LIGNENDE HANDELS-, INDUSTRI- OG INSTITUTIONSAFFALD Flyveaske Kedelstøv Filterkage fra røggasrensning Vandigt flydende affald fra røggasrensning samt andet vandigt flydende affald Fast affald fra røggasrensning Brugt aktivt kul fra røggasrensning AFFALD FRA SPECIFIK FYSISK/KEMISK BEHANDLING AF INDUSTRIAFFALD (F.EKS. FJERNELSE AF CHROM ELLER CYANID SAMT NEUTRALISERING) Metalhydroxidslam og andet slam fra metalfældning FORGLASSET AFFALD OG AFFALD FRA FORGLASNING Flyveaske og andet affald fra røggasrensning Ikke-forglasset fast fase AFFALD FRA SPILDEVANDSRENSNINGANLÆG, Fedt og olieblanding fra olieudskillere Mættede eller brugte ionbytterharpikser Opløsninger og slam fra regenerering af ionbyttere USPECIFICERET HUSHOLDNINGSAFFALD OG LIGNENDE HANDELS-, INDUSTRI- OG INSTI TUTIONSAFFALD, HERUNDER SEPARAT INDSAMLEDE FRAKTIONER SEPARAT INDSAMLEDE FRAKTIONER Maling, trykfarver, klæbestoffer og harpikser Opløsningsmidler Fotokemikalier Pesticider Lysstofrør og andet kviksølvholdigt affald

01 00 00 AFFALD FRA MINEDRIFT SAMT EFTERFORSKNING EFTER UDVINDING OG ANDEN BEHANDLING AF MINERALER OG ANDRE RÅSTOFFER

01 00 00 AFFALD FRA MINEDRIFT SAMT EFTERFORSKNING EFTER UDVINDING OG ANDEN BEHANDLING AF MINERALER OG ANDRE RÅSTOFFER 01 00 00 AFFALD FRA MINEDRIFT SAMT EFTERFORSKNING EFTER UDVINDING OG ANDEN BEHANDLING AF MINERALER OG ANDRE RÅSTOFFER 01 03 00Affald fra anden fysisk og kemisk bearbejdning af metalholdige mineraler 01

Læs mere

Positivliste for Kommunekemi

Positivliste for Kommunekemi Positivliste for Kommunekemi 01 Affald fra efterforskning, minedrift, brydning og fysisk og kemisk behandling af mineraler 01 03 Affald fra fysisk og kemisk bearbejdning af metalholdige mine-raler 01 03

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende 16.2.2001 L 47/1. (Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk) KOMMISSIONEN KOMMISSIONENS BESLUTNING

De Europæiske Fællesskabers Tidende 16.2.2001 L 47/1. (Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk) KOMMISSIONEN KOMMISSIONENS BESLUTNING 16.2.2001 L 47/1 II (Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk) KOMMISSIONEN KOMMISSIONENS BESLUTNING af 16. januar 2001 om ændring af Kommissionens beslutning 2000/532/EF for så vidt angår

Læs mere

Liste over EAK-koder

Liste over EAK-koder Liste over EAK-koder Følgende er uddrag af Affaldsbekendtgørelsen Bilag 2 forsøgt opstillet i mere læsevenligt format end det ellers kan ses på www.retsinformation.dk. Bilag 2 - Listen over affald, jf.

Læs mere

Bekendtgørelse om affald 1)2)

Bekendtgørelse om affald 1)2) Miljøudvalget 2012-13 MIU alm. del Bilag 54 Offentligt Bekendtgørelse om affald 1)2) Indholdsfortegnelse til affaldsbekendtgørelsen Kapiteloversigt Kapitel 1: Anvendelsesområde Kapitel 2: Definitioner

Læs mere

Esbjerg Affaldshåndtering,

Esbjerg Affaldshåndtering, Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato marts 2017 Esbjerg Affaldshåndtering, Farligt. Affaldsfraktioner der modtages Telefon 76 16 18 91 Telefax 76 16 18 99 eah93@esbjergkommune.dk www.esbjergkommune.dk Esbjerg

Læs mere

Positivliste over forbrændingsegnet affald

Positivliste over forbrændingsegnet affald Revideret 30. marts 2010 Positivliste over forbrændingsegnet affald Efter forbrændingsbekendtgørelsens 6 stk. 2 skal ansøgninger om godkendelse af anlæg til forbrænding indeholde en liste over, hvilke

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2000D0532 DA 01.01.2002 001.002 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B KOMMISSIONENS BESLUTNING af 3. maj 2000 om afløsning af beslutning 94/3/EF

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om affald 1) (Klassificering af affald som farligt og opdatering af listen over affald)

UDKAST. Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om affald 1) (Klassificering af affald som farligt og opdatering af listen over affald) UDKAST Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om affald 1) (Klassificering af affald som farligt og opdatering af listen over affald) 1 I bekendtgørelse nr. 1309 af 18. december 2012 om affald, som

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om affald 1)

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om affald 1) BEK nr 715 af 13/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-769-00110 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

EAK positivliste for NORD

EAK positivliste for NORD EAK positivliste for NORD Kolonnen "Farligt" viser med "J" eller "N", om affaldet er farligt iht. EAK. Kolonnen "Pos.liste N, AF, E, K, G" viser med "J" eller "N", om EAK-koden er optaget på positivlisten

Læs mere

Afgørelse om tillæg til miljøgodkendelse

Afgørelse om tillæg til miljøgodkendelse 08-12-2014 14/44991 KS: dktdah Sønderborg Affald A/S Ellegårdvej 8 6400 Sønderborg Afgørelse om tillæg til miljøgodkendelse Sønderborg Affald A/S indsendte d. 7. november 2014 ansøgning om tillægsmiljøgodkendelse

Læs mere

EAK kode Beskrivelse af affaldstyper Supplerende beskrivelse af affaldstyper

EAK kode Beskrivelse af affaldstyper Supplerende beskrivelse af affaldstyper Farligt affald EAK kode Beskrivelse af Supplerende beskrivelse af 01 Affald fra efterforskning, minedrift, brydning og fysisk og kemisk behandling af mineraler 01 03 07 Andet affald indeholdende farlige

Læs mere

Program, der er nedsat ved Rådets afgørelse 89/ 382/EØF, Euratom ( 3 ) ud fra følgende betragtninger: Artikel 1

Program, der er nedsat ved Rådets afgørelse 89/ 382/EØF, Euratom ( 3 ) ud fra følgende betragtninger: Artikel 1 27.3.2004 L 90/15 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 574/2004 af 23. februar 2004 om ændring af bilag I og III til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2150/2002 om affaldsstatistik (EØS-relevant

Læs mere

x x x x malinger, lakker og træbeskyttelse x x x Klæbestof- og fugemasseaffald x x x

x x x x malinger, lakker og træbeskyttelse x x x Klæbestof- og fugemasseaffald x x x Modtageanlæg => ABAS Dan- Rens Dansk Olie Genbrug Dansk Special Affald Den- Tec ApS Foxdal Fototeknik Gunnar Lund Olieservice Hals Metal Jysk Miljørens Kemi Service Kommu nekemi LHG Group I/S Mokana NKI

Læs mere

Affaldsdatasystem Bilag A Værdikodelister

Affaldsdatasystem Bilag A Værdikodelister Affaldsdatasystem Bilag A kodelister Dokument version: 3.04 ADS version: 1.0 Henvendelse vedrørende affald: Miljøstyrelsen, Affaldsdatasystem Strandgade 29 1401 København K Tlf. 72 54 81 81 affaldsdatasystem@mst.dk

Læs mere

NOTAT vedr. Dialog med markedet om indsamling af erhvervsaffald, samt leje af containere

NOTAT vedr. Dialog med markedet om indsamling af erhvervsaffald, samt leje af containere NOTAT vedr. Dialog med markedet om indsamling af erhvervsaffald, samt leje af containere Information om interviews Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse har inviteret forskellige leverandører af renovationsydelser

Læs mere

Plastaffald (undtagen emballager) Affald fra organisk-kemiske processer EAK-kode

Plastaffald (undtagen emballager) Affald fra organisk-kemiske processer EAK-kode Positivliste På deponeringsenheder godkendt til at modtage blandet affald må der modtages affald, som er omfattet af nedenstående beskrivelser eller er blandinger heraf og kan henføres til de nævnte EAK-koder.

Læs mere

TILLÆGSGODKENDELSE. Godkendelsen omfatter: Modtagelse og videreforsendelse af farligt affald til anden godkendt modtager. Dato: 19.

TILLÆGSGODKENDELSE. Godkendelsen omfatter: Modtagelse og videreforsendelse af farligt affald til anden godkendt modtager. Dato: 19. Roskilde J.nr. MST-1270-00473 Ref. molut/anbri Dato TILLÆGSGODKENDELSE For: SWS Special Waste System A/S Herthadalvej 4a, 4840 Nørre Alslev Matrikel nr.: 7n, Ravnse By, Nørre Alslev CVR-nummer: 16756288

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE. af 30.6.2011

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE. af 30.6.2011 EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.6.2011 K(2011) 4598 endelig KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE af 30.6.2011 om spørgeskemaet 2012-2014 vedrørende Rådets direktiv 96/82/EF om kontrol med risikoen

Læs mere

Afgørelse om ændring af positivliste ved tilføjelse af ny affaldstype til positivlisten for Audebo Affaldsdeponi

Afgørelse om ændring af positivliste ved tilføjelse af ny affaldstype til positivlisten for Audebo Affaldsdeponi 1 Audebo Affaldsdeponi Hagesholmvej 7 4532 Gisling Att: Lena Hjalholt sendt som mail til: lhh @karanoveren.dk Virksomheder J.nr. MST-1270-01450 Ref. suand/anbri Den 15. december 2014 Afgørelse om ændring

Læs mere

Spørgsmål og svar vedrørende udbud Version 1

Spørgsmål og svar vedrørende udbud Version 1 Spørgsmål og svar vedrørende udbud - version 1 Spørgsmål og svar Aftale vedrørende indsamling af erhvervsaffald og leje af containere for Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse Spørgsmål og svar vedrørende

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 22. juli 2011 (25.07) (OR. en) 13097/11 ENV 626 ENT 170

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 22. juli 2011 (25.07) (OR. en) 13097/11 ENV 626 ENT 170 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 22. juli 2011 (25.07) (OR. en) 13097/11 ENV 626 ENT 170 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget den: 15. juli 2011 til: Generalsekretariatet for Rådet

Læs mere

Positivliste for Rærup Losseplads

Positivliste for Rærup Losseplads Positivliste for Rærup Losseplads Anlæg: Deponianlæg Rærup Virksomhed: I/S Reno Nord Dato: 7. februar 2011. Positivlisten omfatter alt affald, der ønskes modtaget til deponering på Rærup Losseplads. Listen

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 18.12.2014 L 363/67 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 1342/2014 af 17. december 2014 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 850/2004 om persistente organiske miljøgifte for så

Læs mere

1 Affaldsstatistik 2013. Affaldsstatistik 2013

1 Affaldsstatistik 2013. Affaldsstatistik 2013 1 Affaldsstatistik 2013 Affaldsstatistik 2013 Titel: Affaldsstatistik 2013 Forfattere: Rasmus Toft Christian Fischer Nanna Aasted Bøjesen Eik Kristensen Udgiver: Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København

Læs mere

Tilføjelse af ny affaldstyper på positivliste for enhed IIa hos Reno Djurs I/S, Balle, jf. 15 stk.5

Tilføjelse af ny affaldstyper på positivliste for enhed IIa hos Reno Djurs I/S, Balle, jf. 15 stk.5 Reno Djurs I/S Nymandsvej 11 8444 Balle Virksomheder J.nr. MST-1272-00116 Ref. jemma/bevch Den 7. april 2015 Kun sendt elektronisk til: renodjurs@renodjurs.dk; mth@renodjurs.dk, plm@renodjurs.dk Norddjurs@norddjurs.dk

Læs mere

KORTLÆGNING AF AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2011

KORTLÆGNING AF AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2011 KORTLÆGNING AF AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2011 BRØNDBY KOMMUNE Indholdsfortegnelse 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 3 Fraktioner og behandlingsformer... 8 4 Ordninger...12 5 Affaldsmængder pr. indbygger

Læs mere

Blandet bygnings- og nedrivningsaffald bortset fra. affald henhørende under 17 09 01 og 17 09 03

Blandet bygnings- og nedrivningsaffald bortset fra. affald henhørende under 17 09 01 og 17 09 03 Randers Affaldsterminal Romalt Boulevard 64 8960 Randers SØ (sendt digitalt til CVR nr. 29189668) Att.: Søren Kristiansen (sk@randers.dk) og Tom Østergaard (toe@randers.dk) Virksomheder J.nr. MST-1272-01213

Læs mere

OMTRYK 7. marts Nr Listen over affald, jf. 2, stk. 1

OMTRYK 7. marts Nr Listen over affald, jf. 2, stk. 1 7. marts 2011. 21 Nr. 224. Indledning Listen over affald, jf. 2, stk. 1 Bilag 2 Listen over affald gennemfører Det Europæiske Affaldskatalog (EAK), som er udarbejdet i henhold til Rådets direktiv 75/442/EØF

Læs mere

Listen over affald. Listen over affald svarer til Det Europæiske Affaldskatalog (EAK). Dette indføres i Grønland med henblik på

Listen over affald. Listen over affald svarer til Det Europæiske Affaldskatalog (EAK). Dette indføres i Grønland med henblik på Listen over affald Bilag 1 Indledning Listen over affald svarer til Det Europæiske Affaldskatalog (EAK). Dette indføres i Grønland med henblik på at gøre samhandlen med EU og EØS lande så smidig som mulig.

Læs mere

Affaldsstatistik 1998

Affaldsstatistik 1998 Orientering fra miljøstyrelsen Nr. 3 2000 Affaldsstatistik 1998 Berit Hallam 4 Indhold 1 INDLEDNING...7 2 AFFALDSPRODUKTION...8 2.1 PRODUKTION...8 2.2 BEHANDLINGEN AF AFFALD I 1998...9 2.2.1Uden slagger

Læs mere

Bilag 1 fra bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om affald. Nr af 14. december 2005

Bilag 1 fra bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om affald. Nr af 14. december 2005 Bilag 1 fra bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om affald. Nr. 1329 af 14. december 2005 Indledning Listen over affald, jf. 3, stk. 1, nr. 1 og 2 Listen over affald gennemfører Det Europæiske Affaldskatalog

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 22.10.2010 KOM(2010) 576 endelig 2010/0294 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om fastsættelse af kriterier for, hvornår visse typer metalskrot ophører med at

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV 96/59/EF af 16. september 1996 om bortskaffelse af polychlorbiphenyler og polychlorterphenyler (PCB/PCT) RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE

RÅDETS DIREKTIV 96/59/EF af 16. september 1996 om bortskaffelse af polychlorbiphenyler og polychlorterphenyler (PCB/PCT) RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE RÅDETS DIREKTIV 96/59/EF af 16. september 1996 om bortskaffelse af polychlorbiphenyler og polychlorterphenyler (PCB/PCT) RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR - under henvisning til traktaten om oprettelse

Læs mere

Bilag til Regulativ for erhvervsaffald

Bilag til Regulativ for erhvervsaffald Bilag til Regulativ for erhvervsaffald Bilag 1: Ajourført den 18. juni 2009 Bilag 2: Ajourført den 27. august 2007 Bilag 3: Godkendt af Randers Byråd en 27. august 2007 INDLEDNING:...1 BILAG 1: LISTE OVER

Læs mere

(EFT L 377 af 31.12.1991, s. 20)

(EFT L 377 af 31.12.1991, s. 20) 1991L0689 DA 12.12.2008 003.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 12. december 1991 om farligt affald (91/689/EØF) (EFT

Læs mere

(EØS-relevant tekst) (2014/313/EU)

(EØS-relevant tekst) (2014/313/EU) L 164/74 KOMMISSIONENS AFGØRELSE af 28. maj 2014 om ændring af afgørelse 2011/263/EU, 2011/264/EU, 2011/382/EU, 2011/383/EU, 2012/720/EU og 2012/721/EU af hensyn til udviklingen i klassificeringen af stoffer

Læs mere

Som varslet med brev af 19. maj 2016 påbydes Deponi Syd hermed ændring af positivlisten for blandet affald for Måde og Grindsted Deponi.

Som varslet med brev af 19. maj 2016 påbydes Deponi Syd hermed ændring af positivlisten for blandet affald for Måde og Grindsted Deponi. Deponi Syd I/S Ådalen 7 C 6600 Vejen Virksomheder J.nr. MST-1272-00749/MST- 1272-01792 Ref. jemma/anved Den 25. maj 2016 Påbud om ændring af positivliste for blandet affald på Måde og Grindsted Deponi.

Læs mere

Vilkårsændring/tilføjelse

Vilkårsændring/tilføjelse Sydvest-Sjællands Kloakservice Stenstrupvej 3 4180 Sorø Vilkårsændring/tilføjelse Miljøgodkendelse af Sydvestsjællands Kloakservice Dato 21-07-2005 Journalnr. 8-76-11-335-1034-2004 Vestsjællands Amt tilføjer

Læs mere

12-10-2015 CF/EIK Primær kode, hvis der ikke er tale om produktions affald Affaldsfraktioner H-kode E-kode EAK-kode

12-10-2015 CF/EIK Primær kode, hvis der ikke er tale om produktions affald Affaldsfraktioner H-kode E-kode EAK-kode 12-10-2015 CF/EIK Primær kode, hvis der ikke er tale om produktions affald Affaldsfraktioner H-kode E-kode EAK-kode Affald fra husholdninger og lignede affald fra andre kilder 1 Dagrenovation (Blandet

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Side 1 af 5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Andre handelsnavn ALFA D 2676 LP 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller

Læs mere

Som varslet med brev af 24. maj 2016 påbydes I/S Skovsted Losseplads beliggende Kanstrupvej 3, 7700 Thisted hermed ændring af positivliste.

Som varslet med brev af 24. maj 2016 påbydes I/S Skovsted Losseplads beliggende Kanstrupvej 3, 7700 Thisted hermed ændring af positivliste. I/S Skovsted Losseplads Asylgade 30 7700 Thisted Virksomheder J.nr. MST-1272-00105 Ref. chccl/bevch Den 10.06. 2016. Sendt digitalt til CVR: 30811526 Sendt pr. e-mail til Søren Funder: SFL@thisted.dk og

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Tuschierpaste blau_opmærknings-pasta. Denne blanding er ikke klassificeret som farlig i henhold til direktiv 1999/45/EF.

Sikkerhedsdatablad. Tuschierpaste blau_opmærknings-pasta. Denne blanding er ikke klassificeret som farlig i henhold til direktiv 1999/45/EF. Side 1 af 5 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Identifikation af stoffet eller blandingen Andre handelsnavn Ïðèòèðî íàÿ ïàñòà Anvendelse af stoffet eller blandingen Kun

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1986L0278 DA 05.06.2003 003.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 12. juni 1986 om beskyttelse af miljøet, navnlig jorden,

Læs mere

Bekendtgørelse om PCB, PCT og erstatningsstoffer herfor 1)

Bekendtgørelse om PCB, PCT og erstatningsstoffer herfor 1) Bekendtgørelse om PCB, PCT og erstatningsstoffer herfor 1) I medfør af 7, stk. 1, nr. 1, 2 og 7, 7 a, stk. 1, 44, stk. 1, 45, stk. 2, 80, stk. 2, og 110, stk. 3, i lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Grønlands udenrigshandel 1. halvår 2002 (foreløbige tal) Handelsbalancen 1. halvår 2000-2002

Grønlands udenrigshandel 1. halvår 2002 (foreløbige tal) Handelsbalancen 1. halvår 2000-2002 Udenrigshandel 2002:7 Grønlands udenrigshandel 1. halvår 2002 (foreløbige tal) Denne publikation indeholder tallene for Grønlands udenrigshandel for 1. halvår i perioden 2000-2002. Tal for 2000 er baseret

Læs mere

Plastaffald B3010 Eksempler på affald, som er omfattet

Plastaffald B3010 Eksempler på affald, som er omfattet Eksempler på affald, som er omfattet Plastaffald fra biler Plastemballage Plastfolie Dette affald er ikke omfattet Plastaffald, der ikke er omfattet på grund af urenheder Betegnelse Nedenstående plastmaterialer,

Læs mere

Hermed følger til delegationerne dokument - D038860/02.

Hermed følger til delegationerne dokument - D038860/02. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. juli 2015 (OR. en) 10889/15 ENV 485 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 10. juli 2015 til: Komm. dok. nr.: D038860/02 Vedr.: Generalsekretariatet

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0053 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0053 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0053 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 30.1.2004 KOM(2004) 53 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Italien til at

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. neodisher Z

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. neodisher Z Side 1 af 5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad ifølge 91/155/EØF

Sikkerhedsdatablad ifølge 91/155/EØF Sikkerhedsdatablad Side: 1/6 Trykdato: 15.7.2005 Revideret: 15.7.2005 Produktdetaljer 1 Identifikation af stoffet: Handelsnavn: Stihl Spezialreiniger Specialrensemiddel, opløser harpiks og bioolierester

Læs mere

Hermed følger til delegationerne dokument - D039302/02 - BILAG.

Hermed følger til delegationerne dokument - D039302/02 - BILAG. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. juli 2015 (OR. en) 10884/15 ADD 1 ENV 482 MI 489 RELEX 599 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 10. juli 2015 til: Vedr.: Generalsekretariatet

Læs mere

Miljø- og Planlægningsudvalget 2009-10 MPU alm. del Bilag 734 Offentligt

Miljø- og Planlægningsudvalget 2009-10 MPU alm. del Bilag 734 Offentligt Miljø- og Planlægningsudvalget 2009-10 MPU alm. del Bilag 734 Offentligt Notat J.nr. MST-771-00018 Ref. JESJU/LLN/KAVJE Den 8. september 2010 NÆRHEDS- OG GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Kommissionens

Læs mere

Affaldshåndtering og -sortering på byggepladsen

Affaldshåndtering og -sortering på byggepladsen Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri Affaldshåndtering og -sortering på byggepladsen Undervisningsministeriet, december 2016. Materialet er udviklet af Efteruddannelses-udvalget for bygge/anlæg

Læs mere

EAK-kode Affaldsart Daglig benævnelse

EAK-kode Affaldsart Daglig benævnelse Skive Kommune Skive Renovation 4-S Kåstrupvej 20 7860 Spøttrup Plan- og Virksomhedsafdelingen J.nr. AAR-432-00120 Ref. krrst/nijol 5. november 2010 Skive renovation 4-S Afgørelse om ændringer til positivliste

Læs mere

Rev. 10-12-2015. Tjekliste for miljøforurening i byggematerialer

Rev. 10-12-2015. Tjekliste for miljøforurening i byggematerialer Rev. 10-12-2015 Tjekliste for miljøforurening i byggematerialer Indhold Fuger... 3 Døre Porte Vinduer... 4 Isolering... 5 Termoruder... 6 Elinstallationer og belysning... 7 Installationer... 8 Ventilation...

Læs mere

Som varslet med brev af 18. maj 2016 påbydes jeres positivliste hermed ændret, således at nedenstående EAK-koder slettes fra positivlisten:

Som varslet med brev af 18. maj 2016 påbydes jeres positivliste hermed ændret, således at nedenstående EAK-koder slettes fra positivlisten: I/S Reno-Nord Troensevej 2 9220 Aalborg Ø Sendt digitalt til CVR: 46076753 Sendt med sikkerpost til Aalborg Kommune cc til ar@renonord.dk Virksomheder J.nr. MST-1272-00100 Ref. PEMJE Den 6. juni 2016 Påbud

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 SIMALFA 310

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 SIMALFA 310 Side 1 af 5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

(Bortfald af automatisk ophørsklausul og ændring af bilag 1)

(Bortfald af automatisk ophørsklausul og ændring af bilag 1) Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug (Bortfald af automatisk ophørsklausul

Læs mere

Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31. Trykdato: 15.06.2011 Revision: 15.06.2011

Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31. Trykdato: 15.06.2011 Revision: 15.06.2011 Side 1/5 1 Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktidentifikator Artikelnummer: 705.705/465.763/284.602 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

Ref. Anbri/molut 4640 Fakse Den 14. juni 2012 bem@affaldplus.dk mla@affaldplus.dk

Ref. Anbri/molut 4640 Fakse Den 14. juni 2012 bem@affaldplus.dk mla@affaldplus.dk AffaldPlus, Fakse Miljøanlæg Roskilde v/ Bente Munk og Morten Larsen J.nr. MST-1272-00922 Præstøvej 105A Ref. Anbri/molut 4640 Fakse Den 14. juni 2012 bem@affaldplus.dk mla@affaldplus.dk Påbud om ændring

Læs mere

AFGØRELSER OG BESLUTNINGER KOMMISSIONEN

AFGØRELSER OG BESLUTNINGER KOMMISSIONEN 28.3.2009 Den Europæiske Unions Tidende L 82/3 II (Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk) AFGØRELSER

Læs mere

Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31. Trykdato: 15.06.2011 Revision: 14.06.2011

Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31. Trykdato: 15.06.2011 Revision: 14.06.2011 Side 1/5 1 Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktidentifikator Artikelnummer: 216.917/249.585 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET UDKAST TIL UDTALELSE. Udvalget om Industripolitik, Eksterne Økonomiske Forbindelser, Forskning og Energi FORELØBIG 2001/0291(COD)

EUROPA-PARLAMENTET UDKAST TIL UDTALELSE. Udvalget om Industripolitik, Eksterne Økonomiske Forbindelser, Forskning og Energi FORELØBIG 2001/0291(COD) EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Industripolitik, Eksterne Økonomiske Forbindelser, Forskning og Energi 11. april 2002 FORELØBIG 2001/0291(COD) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Industripolitik,

Læs mere

Hermed følger til delegationerne Kommissionens dokument - D017728/01.

Hermed følger til delegationerne Kommissionens dokument - D017728/01. RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 11. januar 2012 (OR. en) 5198/12 ENV 10 ENT 2 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget den: 5. januar 2012 til: Generalsekretariatet for Rådet Komm.

Læs mere

Ravnshøj Miljøanlæg, Stenvej 8, Frederikshavn

Ravnshøj Miljøanlæg, Stenvej 8, Frederikshavn AVØ A/S Knivholtvej 15 9900 Frederikshavn Sendes kun på e-mail til lbhu@forsyningen.dk; forsyningen@forsyningen.dk Virksomheder J.nr. MST-1272-00132 Ref. Bevch/Anaje Den 17. juni 2013 Ravnshøj Miljøanlæg,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. iht. EU forordning nr. 1907/2006. MPA-V No. 495 223. Zentrale +49-(0)-7024-804-0

Sikkerhedsdatablad. iht. EU forordning nr. 1907/2006. MPA-V No. 495 223. Zentrale +49-(0)-7024-804-0 Side 1 af 5 1. Identifikation af stoff/kemisk produkt og af selskab/virksomhed Identifikation af stoffet eller præparatet Anvendelse af stoffet eller præparatet Car Polish Identifikation af virksomheden

Læs mere

L 201/36 Den Europæiske Unions Tidende 30.7.2008

L 201/36 Den Europæiske Unions Tidende 30.7.2008 L 201/36 Den Europæiske Unions Tidende 30.7.2008 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 740/2008 af 29. juli 2008 om ændring af forordning (EF) nr. 1418/2007 for så vidt angår procedurerne for eksport af affald

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note

Sikkerhedsdatablad. Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Ikke anmeldelsespligtig Udarbejdelsesdato: 28-11-2007 Revision: 28-11-2007 / HBN Erstatter den:

Læs mere

Valg af personligt beskyttelsesudstyr

Valg af personligt beskyttelsesudstyr Valg af personligt beskyttelsesudstyr Afgrænsning Generelt Dette kapitel om personlig beskyttelse skal læses som en vejledning til brug for redningsberedskabets valg af personligt beskyttelsesudstyr ved

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. /.. af XXX

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. /.. af XXX EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den XXX SANCO/10123/2014 (POOL/E4/2014/10123/10123-EN.doc) [ ](2014) XXX draft KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. /.. af XXX om kravene vedrørende information

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. clean & green Parketrengøringsmiddel natural

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. clean & green Parketrengøringsmiddel natural Side 1 af 5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktidentifikator Parketrengøringsmiddel natural Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende. (Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk) EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 1999/45/EF

De Europæiske Fællesskabers Tidende. (Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk) EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 1999/45/EF 30.7.1999 L 200/1 I (Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk) EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 1999/45/EF af 31. maj 1999 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes love og administrative

Læs mere

I/S Skovsted Losseplads Optagelse af nye affaldstyper på positivliste for blandet affald

I/S Skovsted Losseplads Optagelse af nye affaldstyper på positivliste for blandet affald I/S Skovsted Losseplads Aarhus Kanstrupvej 3 J.nr. MST-1272-00105 Hillerslev Ref. inlth/nijol 7700 Thisted Dato 9. maj 2012 Kun sendt pr. mail til: sl@thisted.dk Med kopi til Søren Funder Larsen sfl@thisted.dk

Læs mere

Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31 Side 1/5 1 Identifikation af stof/kemisk produkt og af selskab/virksomhed Oplysninger om produktet Stoffets/præparatets anvendelse Galvanohjælpestof Producent/leverandør Wieland Dental + Technik GmbH &

Læs mere

Status for EUkommissionens. guideline for beregning af genanvendelse af husholdningsaffald v/ Jette Skaarup Justesen, Miljøstyrelsen

Status for EUkommissionens. guideline for beregning af genanvendelse af husholdningsaffald v/ Jette Skaarup Justesen, Miljøstyrelsen Status for EUkommissionens guideline for beregning af genanvendelse af husholdningsaffald v/ Jette Skaarup Justesen, Miljøstyrelsen Kommissionen forslår Fælles metoder for at beregne andelen af det såkaldte

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Wetrok Mepol H

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Wetrok Mepol H Side 1 af 7 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Nomi 4S i/s Kåstrup Losseplads Kåstrupvej Spøttrup. Virksomheder J.nr. MST Ref. NIJOL/ Den 29. august 2016

Nomi 4S i/s Kåstrup Losseplads Kåstrupvej Spøttrup. Virksomheder J.nr. MST Ref. NIJOL/ Den 29. august 2016 Nomi 4S i/s Kåstrup Losseplads Kåstrupvej 20 7860 Spøttrup Virksomheder J.nr. MST-1272-1612 Ref. NIJOL/ Den 29. august 2016 Sendt digitalt til CVR nr. 14760504 Att.: Carsten H. Zaar (cza@nomi4s.dk), Carl

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om jernbanetransport af farligt gods 1)

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om jernbanetransport af farligt gods 1) BEK nr 468 af 11/05/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 26. december 2017 Ministerium: Transport-, Bygnings- og Boligministeriet Journalnummer: Transport-, Bygnings-, og Boligmin., Trafik-, Bygge-, og Boligstyrelsen,

Læs mere

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0291 Offentligt

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0291 Offentligt Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0291 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 1.7.2005 KOM(2005) 291 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om ændring af bilag II til Europa-Parlamentets

Læs mere

Miljøstyrelsen 12. september 2005 Jord & affald J.nr. M 3019-0007. BIDRAG TIL SAMLENOTAT til FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Miljøstyrelsen 12. september 2005 Jord & affald J.nr. M 3019-0007. BIDRAG TIL SAMLENOTAT til FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Miljø- og Planlægningsudvalget (2. samling) MPU alm. del - Bilag 407 Offentligt Miljøstyrelsen 12. september 2005 Jord & affald J.nr. M 3019-0007 Miljøministeriet pgr/mst, sca/mim Ledelsessekretariatet,

Læs mere

Virksomheder J.nr. MST Ref. ADHAU/Nijol Den 26. september Bornholms Affaldsbehandling Almegårdsvej Rønne

Virksomheder J.nr. MST Ref. ADHAU/Nijol Den 26. september Bornholms Affaldsbehandling Almegårdsvej Rønne Bornholms Affaldsbehandling Almegårdsvej 8 3700 Rønne Sendt digitalt til BOFA Affaldsbehandlingscenter, CVR 26696348 cc til Cæsar Funch Jensen cfj@bofa.dk og Steffen Gerdes scg@bofa.dk Virksomheder J.nr.

Læs mere

Indledning... 3 Metode... 6 Affaldsmængder frem til 2024... 10 Kommunale affaldsmængder... 14 Bemærkninger til tabeller... 20

Indledning... 3 Metode... 6 Affaldsmængder frem til 2024... 10 Kommunale affaldsmængder... 14 Bemærkninger til tabeller... 20 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Formål og baggrund... 3 1.2 Opsummering... 4 1.3 Udvikling i mængder i Vestforbrændings opland og kommunen... 5 2 Metode... 6 2.1 Afgrænsning... 6 2.2 Beregningsmetode...

Læs mere

Europaudvalget 2013 JOIN (2013) 0032 Offentligt

Europaudvalget 2013 JOIN (2013) 0032 Offentligt Europaudvalget 2013 JOIN (2013) 0032 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN DEN EUROPÆISKE UNIONS HØJTSTÅENDE REPRÆSENTANT FOR UDENRIGSANLIGGENDER OG SIKKERHEDSPOLITIK Bruxelles, den 7.1.2014 JOIN(2013) 32 final

Læs mere

KOMMISSIONENS HENSTILLING. af 21.2.2011. om rapportering af kontrol vedrørende transport af farligt gods ad vej

KOMMISSIONENS HENSTILLING. af 21.2.2011. om rapportering af kontrol vedrørende transport af farligt gods ad vej DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.2.2011 K(2011) 909 endelig KOMMISSIONENS HENSTILLING af 21.2.2011 om rapportering af kontrol vedrørende transport af farligt gods ad vej DA DA KOMMISSIONENS

Læs mere

KM Fish Machinery A/S Falkevej 11 9352 Dybvad. Sendt via: s.christensen@km-fish.dk

KM Fish Machinery A/S Falkevej 11 9352 Dybvad. Sendt via: s.christensen@km-fish.dk Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn KM Fish Machinery A/S Falkevej 11 9352 Dybvad Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 Sendt via: s.christensen@km-fish.dk

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Buffer Redox 465/430mV_791452-506240-791439-1042307

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Buffer Redox 465/430mV_791452-506240-791439-1042307 Side 1 af 7 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Andre handelsnavn 506240;506241;791439;1042307 1.2. Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Einecs nr. CAS nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 215-181-3 215-185-5. 1-5 5-10 Se punkt 16 for ordlyd af R-sætninger

Sikkerhedsdatablad. Einecs nr. CAS nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 215-181-3 215-185-5. 1-5 5-10 Se punkt 16 for ordlyd af R-sætninger Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: 1688573 Revideret den: 22-06-2007 / JST Anvendelse: Rensning af afløb. 2. Fareidentifikation

Læs mere

Sikkerhedsdatablad i h.t. forordning (EF) 1907/2006 (REACH) Trykkedato 26.01.2009 Revision 21.11.2008 (DK) Version 1.7 Rivolta W.A.P.

Sikkerhedsdatablad i h.t. forordning (EF) 1907/2006 (REACH) Trykkedato 26.01.2009 Revision 21.11.2008 (DK) Version 1.7 Rivolta W.A.P. 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Handelsnavn Leverandør Natorp Industri ApS Ellegårdvej 18, DK-6400 Sonderborg Telefon 7442 0083, Fax 7442 4786 E-Mail mail@natorp-industri.dk

Læs mere

Bekendtgørelse om PCB, PCT og erstatningsstoffer herfor 1)

Bekendtgørelse om PCB, PCT og erstatningsstoffer herfor 1) BEK nr 47 af 12/01/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 25. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-105-00005 Senere ændringer

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 24.11.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 326/3 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 1097/2012 af 23. november 2012 om ændring af forordning (EU) nr. 142/2011 om gennemførelse af Europa-Parlamentets

Læs mere

Anmeldeskema for bygge- og anlægsaffald fra nedrivning og renovering af bygninger og anlæg Anvendes af professionelle og private bygherrer

Anmeldeskema for bygge- og anlægsaffald fra nedrivning og renovering af bygninger og anlæg Anvendes af professionelle og private bygherrer SKEMAET SKAL ANVENDES VED: Roskilde Kommune Anmeldeskema for bygge- og anlægsaffald fra nedrivning og renovering af bygninger og anlæg Anvendes af professionelle og private bygherrer Nedrivning og renovering

Læs mere

Miljøteknisk redegørelse for Jysk Miljørens A/S, Vejbyvej 9a, Fredericia, CVR-nr. 15726431

Miljøteknisk redegørelse for Jysk Miljørens A/S, Vejbyvej 9a, Fredericia, CVR-nr. 15726431 Natur & Miljø JYSK MILJØRENS A/S Oliehavnsvej 18 8000 Århus C 4-11-2010 Sags id.: 10/3118 Sagsbehandler: Marianne Nissen Miljøteknisk redegørelse for Jysk Miljørens A/S, Vejbyvej 9a, Fredericia, CVR-nr.

Læs mere

23.3.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 77/25

23.3.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 77/25 23.3.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 77/25 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 284/2011 af 22. marts 2011 om fastsættelse af særlige betingelser og nærmere procedurer for import af plastkøkkenredskaber

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Alpha 93. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Alpha 93. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Side 1 af 5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

EAK koder tilknyttet Danske Branchekoder Januar 2010

EAK koder tilknyttet Danske Branchekoder Januar 2010 01.11.00 Dyrkning af korn (undtagen ris), bælgfrugter og olieholdige frø 02 01 Affald fra landbrug, gartneri, akvakultur, skovbrug, jagt og fiskeri 01.11.00 Dyrkning af korn (undtagen ris), bælgfrugter

Læs mere

Anmeldelsen skal være forvaltningen i hænde senest 4 uger før etableringen, udvidelsen eller ændringen påtænkes gennemført.

Anmeldelsen skal være forvaltningen i hænde senest 4 uger før etableringen, udvidelsen eller ændringen påtænkes gennemført. Side 1 af 5 Sendes til Skive Kommune Teknisk Forvaltning Rådhuspladsen 2 7800 Skive Anmeldelse af autoværksted (Jf. Bekendtgørelseom miljøkraviforbindelse med etablering og drift af autoværksteder m.v.,

Læs mere

KOMMISSIONENS BESLUTNING

KOMMISSIONENS BESLUTNING L 13/22 KOMMISSIONENS BESLUTNING af 16. december 1999 om miljøkriterierne for tildeling af Fællesskabets miljømærke til kølemøbler (meddelt under nummer K(1999) 4522) (EØS-relevant tekst) (2000/40/EF)

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning (sikkerhedsdatablad)

Leverandørbrugsanvisning (sikkerhedsdatablad) Leverandørbrugsanvisning (sikkerhedsdatablad) Uarbejdet den 18.11-2013, erstatter 12.01-2011 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden Produktnavn: Motorolie 15W/40

Læs mere