FORSIKRINGSBETINGELSER. for DE SYDLIGE FARVANDES GENSIDIGE FORSIKRING FOR FISKEFARTØJER. CVRnr

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORSIKRINGSBETINGELSER. for DE SYDLIGE FARVANDES GENSIDIGE FORSIKRING FOR FISKEFARTØJER. CVRnr. 15435011"

Transkript

1 FORSIKRINGSBETINGELSER for DE SYDLIGE FARVANDES GENSIDIGE FORSIKRING FOR FISKEFARTØJER CVRnr

2 FORSIKRINGSBETINGELSER 1. Forsikringsbegæringen og forsikringstagerens oplysningspligt. 2. Ikrafttræden af forsikring. 3. Vurderingsmændenes opgaver. 4. Vurdering mv. ved nyoptagelse i foreningen, godkendelse af fører. 5. Diæter etc. til vurderingsmænd. 6. Vurderingsmændenes kompetence. 7. Forsikringsforholdets varighed. 8. Ophør ved udsigelse, forsikringstagerens død og fartøjets ejerskifte. 9. Fartgrænser. 10. Arspræmier. 11. Ristorno. 12. Vedligeholdelse og evt, besigtigelse. 13. Omvurdering. 14. Sikkerhedsforanstaitninger. 15. Havari, rapport, søforklaring. 16. Vurdering af skaden. 17. Besigtigelse efter udført reparation. 18. Foreningens erstatningsansvar. 19. Totaltab. 20. Partiel skade. 21. Skade på maskinen. 22. Fyrskader/svampeskader. 23. Opofrelser eller bjærgning. 24. Begrænsninger i foreningens ansvar. 25. Erstatning til tredjemand. 26. Maksimum for erstatning. 27. ndtræden i retskrav. 28. Panthaverklausul. 29. Udbetaling af erstatning. 30. Tvivlsomme erstatningssager. 31. Motorforsikring. 32. øvrige betingelser vedrørende forsikringen.

3 1. Forsikringsbegæringen og forsikringstagerens oplysningspligt. Under iagttagelse af bestemmelserne i vedtægter og forsikringsbetingelser besvares samtlige i forsikringsbegæringen anførte spørgsmål, ligesom der i begæringen gives alle oplysninger om evt. panterettigheder i fartøjet samt om forsik ringstagerens evt, tidligere forsikringssted. Den fuldstændigt udfyldte og såvel af forsikringstageren som vurderingsmanden underskrevne forsikringsbegæring sen des af vurderingsmanden til direktøren, der efter godkendelse på foreningens vegne udsteder policen. Policen tilsendes tillige med opgørelse over årspræmie forholdsmæssigt fra og med tegningsmåneden og indtil regnskabsårets udløb. Præmien er straks forfalden til betaling og erlægges af forsikringstageren samtidig med policens udlevering. Det påhviler forsikringstageren at afgive rigtige og fuldstændige oplysninger om de af ham bekendte forhold vedrørende fartøjet, som kan antages at være af betydning for foreningens bedømmelse af den risiko, foreningen skal overtage. Undladelse heraf vil kunne medføre, at foreningens ansvar bortfalder eller nedsættes i henhold til bestemmelserne i konventionens ~ Ikrafttræden af forsikring. 2. Forsikringsforholdet træder først i kraft, når forsikringsbegæringen er underskrevet af fartøjsejeren og underskrevet og godkendt at foreningens lokale vurderingsmand. Begæringen skal straks herefter indsendes til direktøren. Vurderingsmændenes opgaver. 3. Ved valg at vurderingsmænd skal der lægges afgørende vægt på vedkommendes fagkundskab og forudsætninger. De må ikke stå i tjeneste- eller andet afhængighedsforhold til eller være beslægtede eller besvogrede med den person, hvis sag de har til behandling. Hvervet som vurderingsmand består i det væsentlige at følgende: I.a. at besigtige og vurdere fartøjer, der søges optaget i foreningen, b eller er optaget i foreningen, men som ved ombygning eller af anden årsag er undergået værdiforandring, 2. ved besigtigelse på direktørens begæring at overvåge, at de forsikrede fartøjer befinder sig i god vedligeholdt og sødygtig stand, 3. ved skader, der er eller forventes at være, at udføre besigtigelse og taksation i henhold til reglerne og vedtægterne, 4. når reparationsarbejdet er udført at efterse dette og erklære, om det for foreningens vedkommende kan anses for fyldestgørende, 5. at skaffe bedst mulige oplysninger om indtrufne havariers art og omfang, herunder foranledige, at det skadelidte medlems rapport påtegnes og fremsendes til direktøren med bemærkninger om skadens omfang i økonomisk henseende, herunder påtegne regninger fra værfter og bådebyggerier m.v. angående evt, reparationer, der er det anmeldte havari uvedkommende, 6. og at varetage foreningens interesser bedst muligt i alle forhold. Vurdering m.v. ved nyoptagelse i foreningen, godkendelse af fører, industrifiskeri. 4. Vurderingsmanden vurderer det fiskefartøj, der ønskes optaget i foreningen. Værdiansættelse foregår således, at fartøjets skrog med stående og løbende gods, motor, sejl og inventar vurderes hver for sig, specifikationen foretages omhyggeligt i overensstemmelse med de i begæringen angivne rubrikker. Disse beløb tilsammen udgør fartøjets forsikringssum, der afrundes til det nærmeste med 100 kr. delelige beløb. Vurderingen foreta ges efter bedste skøn og overbevisning under hensyntagen til de øvrige i foreningen forsikrede fartøjers forsikringssum således, at gensidighedsprincippet overholdes. Vurderingsmanden skal forvisse sig om, at fartøjet med installationer er godkendt af skibstilsynet og ellers gøre an mærkning herom på forsikringsbegæringen samt henlede forsikringstagerens opmærksomhed på, at foreningen ingen erstatningspligt har, såfremt skaden skyldes fartøjets eller installationernes manglende godkendelse at myndighederne, jf. dog konventionens 49. Fiskeredskaber og personlige ejendele kan ikke medtages under forsikringsdækningen. Vurderingsmanden skal samtidig påse, at forsikringstageren opfylder betingelserne for medlemskab, jf. 3, ligesom det ved enhver nyoptagelse eller ved førerskifte skal påses, om føreren af fartøjet er i besiddelse at de nødvendige faglige kvalifikationer, hvorved bemærkes, at ingen kan godkendes som fører, medmindre han

4 1. er fyldt 18 år, 2. har været på fiskeri og søfart i mindst 4 år, hvoraf 2 år på fiskeri og 3. er i besiddelse af offentlig godkendelse til at føre det pågældende fartøj, såfremt dette fordres. Medlemmet skal inden førerskifte indhente godkendelse af føreren hos vurderingsmanden. Overholdes dette ikke, kan det medføre begrænsninger i foreningens ansvar. Vurderingsmanden skal i øvrigt foretage et kritisk eftersyn af fartøjets tilstand, udstyr og indretning, særligt med hensyn til rorkæde, ror, beslag, og evt, forekomster af råddenskab, osmose eller forekomster af svamp og samtidig med forsik ringsbegæringens indsendelse henlede opmærksomheden på evt, mangler etc. Fartøjer, der anvendes til industrifiskeri, skal være indrettet hertil. Inden fartøjet anvendes til industrifiskeri, skal med lemmet indhente godkendelse hertil hos den lokale vurderingsmand. Overholdes dette ikke, medfører det begrænsninger i foreningens ansvar. Diæter etc. til vurderingsmænd. 5 I forbindelse med besigtigelse ved nyvurdering, omvurdering eller havarier erholder vurderingsmanden et vederlag, der til enhver tid fastsættes af foreningens bestyrelse. Alle medlemmernes forsendelser til vurderingsmanden sker for egen regning og risiko. Vurderingsmandens udgifter i forbindelse med hvervet herunder telefon, porto og rejseomkostninger med offentlig befor dringsmidler, også til de årlige generalforsamlinger godtgøres af foreningen. Direktøren kan i særlige tilfælde efter rime ligt skøn vederlægge vurderingsmanden for hans arbejde. Vurderingsmændenes kompetence. 6 Vurderingsmændene kan ikke forpligte foreningen hverken over for medlemmerne eller over for tredjemand i tilfælde af havari, hvor omkostningerne skønnes at ville overstige kr.. Udførelser af reparationer herudover kan derfor alene udføres for foreningens regning, når direktørens godkendelse foreligger. Forsikringsforholdets varighed. 7 Forsikringsforholdet er fra medlemmernes side uopsigeligt indtil udløb af det regnskabsår, hvori forsikringsforholdet er tegnet. Opsigelse skal finde sted med mindst 3 måneders skriftligt varsel til regnskabsårets udløb med mindre: Fartøjet forinden udsiges af foreningen i henhold til 8, eller fartøjsejeren afgår ved døden, eller fartøjet skifter ejer, i hvilke tilfælde præmie m.v. alene regnes til den dag, hvor meddelelse herom er indgået til direktøren, jf. I øvrigt 11. Ophør ved udsigelse og fartøjets ejerskifte. 8 Direktøren kan, når det skønnes at være i foreningens interesse, til enhver tid opsige (udsige) et fartøjs forsikringsforhold ved anbefalet skrivelse til forsikringstageren, dog med behørig hensyntagen til forpligtet tidsfrist til evt. panthavere. I sådant tilfælde svares præmie til opsigelsesdagen, se dog nedenfor. Såfremt fartøjet er på søen ved opsigelsens frem komst, fastsættes opsigelsesdagen til dagen for fartøjets første anløb til havn eller ankerplads. Forsikringstageren hæfter for andel i foreningens risiko indtil det pågældende regnskabsårs slutning, jf. vedtægternes 6. Ved ejerskifte påhviler det forsikringstageren uopholdeligt at foretage anmeldelse til direktøren og vurderingsmanden herom. Foreningens ansvar over for sælgeren ophører straks fra overtagelsesdagen at regne. Sælgeren hæfter for andel i foreningens risiko, og præmieberegningen vedvarer til regnskabsårets udløb. Fartgrænser. 9 Fartområdet omfatter Østersøen, bælter, sunde og Kattegat og Nordsøen for så vidt angår farvandet mellem 59. og 51.breddegrad øst for en linie Duncansby head - Orkneyøernes østkyst indtil 59. breddegrad.

5 Foreningens ansvar ophører ved sejlads uden for det af Skibstilsynet for hvert enkelt fartøj fastsatte fartområde, og for eningens ansvar genindtræder først, når fartøjet igen befinder sig inden for fartområdet, f.s.v. fartøjet ikke har lidt skade uden for fartområdet. Foreningens ansvar vedvarer dog i de tilfælde, hvor et fartøj beviseligt på grund af havari er kommet uden for fartområ det, eller hvor sejlads uden for fartområdet er sket for at redde menneskeliv, alt under forudsætning af, at fartøjet umid delbart efter redningsmanøvren er gennemført, søger tilbage til fartområdet. Årspræmier. 10 Arspræmien fastsættes årligt at generalforsamlingen. Præmien forfalder med halvdelen forud hvert års 1. januar og 1. juli. Samtlige forsikringer følger forsikringsåret. Når et fartøj optages i forsikringsårets løb, betales pro rata årspræmie pr. måned fra og med den måned, hvori optagelsen finder sted og til den efterfølgende 31. december eller 30. juni. Der regnes kun med hele måneder, selv om optagelse sker på et vilkårligt tidspunkt i en måned. Finder betaling ikke sted rettidigt, ophører foreningens ansvar (jf. konventionens 34), dog med behørig hensyntagen til forpligtet tidsfrist til evt. panthavere, og evt, medlemskab genindtræder da først, når restancen er indgået til direktøren. Såfremt restancen til trods for sket påkrav ikke er betalt, ophører policen uden yderligere opsigelse. Den pågældende forsikringstager hæfter dog for andel i foreningens risiko, indtil det pågældende regnskabsårs udløb. Ristorno. 11 Uanset om der finder udsigelse sted i henhold til 8, ydes der ikke fra foreningens side ristorno, medmindre fartøjsejeren afgår ved døden, ligesom ristorno ej heller ydes ved oplægning, ved havari eller under foretagelse af reparationer eller indskrænkede fartmuligheder i øvrigt. Foreningen yder først ristorno fra den dato, hvor foreningen er blevet underrettet om enhver frigørelse set i relation til eventuelle panthavere. 12 Vedligeholdelse, installation af alarm og evt, besigtigelse. Det påhviler ethvert medlem af foreningen at drage omsorg for, at fartøjet holdes i god og sødygtig stand og i alle hense ender er vel udhalet, samt at der mindst én gang hvert andet år foretages normalt hovedsyn, herunder bundsyn samt eftersyn for svamp og evt. råddenskab. Vurderingsmanden skal i god tid inden syn have underretning om tidspunktet for fartøjets ophaling på bedding eller værft, ligesom de ved sådanne lejligheder skal have fri og uhindret adgang til gennemgang af alle fartøjets dele. Rapport over sådan besigtigelse indsendes snarest til direktøren. De ved dette syn konstaterede mangler skal straks afhjælpes ved fartøjsejerens foranstaltning, sker dette ikke, hæfter foreningen ikke for skader, der kan henføres til sådanne mang ler. Direktørens afgørelser angående sådanne mangler kan indbringes for bestyrelsen, hvis afgørelse er endelig. Det påhviler ethvert medlem, der har en hydraulikpumpe forsikret for kr. eller derover at drage omsorg for, at der er installeret en niveaualarm mod olietab. Omvurdering. 13 Omvurdering kan foretages efter begæring af ejeren eller vurderingsmanden. Sådan omvurdering skal altid foretages, når de i forsikringsbegæringen meddelte oplysninger ikke mere er korrekte, f.eks. på grund at indlæggelse at ny motor, elektronisk installation eller andre installationer. Såfremt der finder forhøjelse sted af forsikringssummen, erlægges at hele forhøjelsen forholdsmæssig præmieforøgelse for den resterende del af det løbende regnskabsår. Ved omvurdering skal gensidighedsprincippet iagttages alt under skellig hensyntagen i øvrigt til de enkelte fartøjers alder og særlige beskaffenhed samt prisudvikling i øvrigt. Ved omvurdering betales vurderingsomkostninger som ved nyoptagelse i foreningen. Sikkerhedsforanstaltninger. 14 Det er en betingelse for foreningens ansvar, at nedennævnte sikkerhedsforanstaltninger er iagttaget, jf. dog konventio nens 49:

6 1. De til enhver tid gældende regler og forskrifter fra Statens Skibstilsyn vedrørende motorfartøjer og andre fartøjer skal nøje følges. 2. Fartøjet skal være forsynet med mindst èt brugbart ildslukningsapparat eller andet lovpligtigt brandslukningsapparat, samt opfylde myndighedernes krav i så henseende til enhver tid. 3. Når besætningen forlader fartøjet i havn, skal motoren være afkølet, alle lys slukkede og kabys-ild dæmpet. 4. Fartøjer, der henligger uden besætning om bord, skal fortøjes i sikker havn eller til ankers på godkendte ankerpladser, og det stedlige havnereglement skal nøje overholdes, ligesom der dagligt skal føres tilsyn med, at ankeret er klart eller fortøjningerne er i orden, sejlene fastgjort og fartøjet læns. Til ankers skal kæden i sådant tilfælde være stukket på tamp, og ligeledes skal det påses, at den frie sejlads ikke derved er hindret eller vanskeliggjort, hverken for større eller for mindre fartøjer. 5. Til ankers kan de forsikrede både ligge uden lanterne, når de ligger på så lavt vand og på de for mindre både sædvanlige ankerpladser, således at oversejling af større fartøjer umuliggøres. 6. Ved ophaling og udsætning af både må træk i stævnen ikke fortages, men brog benyttes. Fartøjet skal med hensyntagen til stedets beliggenhed sættes så højt på stranden, som de til enhver tid herskende vejrforhold kræver det. 7. Installation af gas - og/eller elektriske anlæg skal være godkendt af eller overholde de til enhver tid fastsatte bestemmelser fra Statens Skibstilsyn. Havari, rapport, søforklaring. 15 I ulykkestilfælde, hvor der rejses krav mod foreningen, er det ejerens eller førerens pligt at give nærmeste vurderings mand underretning om det skete og herfra modtage og efterkomme ordre til det, der i det foreliggende tilfælde skal fore tages. Kommer den skadelidte til én havn eller kyst, hvor ingen vurderingsmand findes, henvender vedkommende sig om fornødent telegrafisk til direktøren, som da bestemmer, hvad der skal foretages. I tilfælde af uenighed tilkaldes nærmeste bestyrelsesmedlem til deltagelse i afgørelsen. Det er førerens eller ejerens pligt at gøre alt, hvad der står i deres magt for at begrænse skadens omfang såvel materielt som økonomisk, ligesom de må rette sig efter de bestemmelser, der i denne henseende træffes af foreningen. Føreren er pligtig straks efter fartøjets ankomst i havn, at afgive en skriftlig forklaring, som så nøjagtigt og udførligt som muligt belyser det indtrufne uheld. Rapport, hvortil formular udleveres af vurderingsmanden, overgives til denne til god kendelse og til brug ved synet. Indtræffer en større skade eller ulykke, hvor føreren har pligt efter søloven - eller et havaritilfælde, hvor direktøren finder det påkrævet skal der afgives søforklaring for retten. Udgiften til udskriften af søforklaringen betales af foreningen. Det påhviler føreren i sådant tilfælde, at give foreningen varsel for søforklaringens afholdelse i så god tid, at foreningen kan lade sig repræsentere for varetagelse af sine interesser. Forsømmer forsikringstageren de foran omhandlede pligter, og forhindres foreningen derved i at varetage sit tarv, be grænses dens ansvar til det beløb, det må antages, den ville have at udrede, hvis rettidig meddelelse var blevet givet. Må det anses for overvejende sandsynligt, at foreningen på grund af forsømmelserne er blevet afskåret fra at oplyse eller at få oplyst omstændigheder, der ville udelukke eller begrænse dens ansvar eller gør det umuligt at efterkontrollere det meddelte eller faktisk passerede, afgøres det af bestyrelsen under hensyn til de foreliggende omstændigheder, om er statning skal ydes, og i bekræftende fald med hvilket beløb. Vurdering af skaden. 16 Skaders besigtigelse og vurdering har til formål inden reparationens påbegyndelse at konstatere skadens omfang og at fastslå den højeste grænse for de beløb, som danner grundlag for erstatningsberegningen. De af vurderingsmanden foretagne taksationer vedrører udelukkende de forsikringen vedkommende værdier og må selvfølgelig ikke omfatte an den skade, der tiltrænger udbedring. Dersom vurderingsmanden skønner, at skaden er forøget ved, at forsikringstageren har forsømt at tage efter forholdene rimelige foranstaltninger til skadens begrænsning, må sådan forøgelse heller ikke medregnes under vurderingen. Ved havariskader må kun medtages det, der kræves for at sætte fartøjet i samme stand, som det var, før skaden indtraf. Fartøjet kan derfor alene underkastes de reparationer, der som følge af havariet på grund af de opståede skader er nødvendige for, at fartøjet af Skibstilsynet erklæres sødygtigt. I vurderingsmandens rapport skal vurderingsbeløbene for skaderne være tilstrækkeligt klart specificerede til, at direktø ren respektive bestyrelsen ved erstatningsopgørelsen kan vurdere de enkelte poster. Ved vurderingen skal angives værdien af genstande, i hvis sted nye er anskaffet, og denne værdi fradrages ved udbetaling af erstatning. Ligeledes skal vurderingsmandens rapport angående havariet angive bekostningen ved beddingssætningen, og særlige oplysninger angående eventuelle maskinskaders omfang og sandsynlige opståen af hensyn til muligheden for at bedømme forenin gens eventuelle erstatningspligt på disse punkter i henhold til forsikringsbetingelserne. Vurderingsforretningen foretages

7 af foreningens repræsentanter uforpligtende for foreningens erstatningspligt. Vurderingsrapporten skal i det omfang, forholdene tillader det, indeholde: a. en beskrivelse af den lidte skade med angivelse af dens årsag samt tidspunktet for dens sandsynlige indtræden, b. et detaljeret overslag over, hvad reparationen og anskaffelsen af nye genstande vil andrage, c. det højeste dageantal, der normalt bør medgå til reparationens udførelse, d. oplysning om al skade eller mangler, der efter vurderingsmandens opfattelse hidrører fra slid og ælde eller forårsaget ved anden lejlighed end ved det pågældende havari, og således er foreningen uvedkommende. Besigtigelse efter udført reparation. 17 Ethvert reparationsarbejde skal medmindre direktøren tiltræder det skriftligt udføres omgående efter skadens indtræ den. Sker dette ikke, kan erstatningskravet nedsættes efter direktørens respektive bestyrelsens skøn. Sejlads under forhold, hvor disse krav ikke efterleves, sker uden ansvar for foreningen, hvis sejlads sker under forhold, hvor manglende reparation skønnes at have haft indflydelse på fartøjets sødygtighed. Så snart arbejdet er udført på det havarerede fartøj, skal vurderingsmanden på ny syne reparationsarbejdet. Regningen over reparationerne gennemgås, og såfremt den findes at være i overensstemmelse med det udførte arbejde og gæl dende priser, attesteres den af vurderingsmanden, hvorefter regningen indsendes til direktøren. Såfremt vurderingsman den ikke mener at kunne godkende regningen indsendes nærmere meddelelse til direktøren om årsagen hertil. Forsikringstageren kan ikke kræve reparationen fremskyndet ved overtidsbetaling, idet foreningen alene hæfter for de inden for de respektive fag gældende takster. Foreningens erstatningsansvar. 18 Med de begrænsninger, der i øvrigt er fastslået i disse forsikringsbetingelse, erstatter foreningen al skade, som de forsik rede fartøjer med tilbehør lider ved sø, storm, uvejr, stranding, grundstødning, skibbrud, kæntring, sammenstød, ild, eksplosion, hærværk og tyven eller tilsvarende hændelser, når fartøjet befinder sig på søen, på lovlige og anerkendte anker-, havne- og kajpladser, eller såfremt fartøjet er oplagt på land på forsvarlig måde under forsvarligt tilsyn. Totaltab. Totaltab foreligger, når fartøjet på grund af en hændelse, som medfører foreningens ansvar: er sunket eller strandet og ikke kan bjærges, eller bjærgning ikke er tilendebragt inden 3 måneder fra ulykkesdagen, 2. har lidt så stor skade, at omkostningerne ved at sætte det i sødygtig stand overstiger forsikringssummen (kondemnation), 3. har været forsvundet i 2 måneder efter det tidspunkt, det senest kunne ventes tilbage. Totaltab erstattes med den fulde forsikringssum således, at foreningen har ret (men ikke pligt) til at overtage det, der måtte være i behold af det forsikrede fartøj. 4. såfremt et totalforlist fartøj henligger som vrag på et sted, hvor offentlige myndigheder eller havnemyndigheder med rette kræver det fjernet, dækker foreningen ud over fartøjets forsikringssum udgifter ved vragets fjernelse. For eningens erstatningspligt er dog begrænset til det i Søloven gældende rederansvarsbegrænsningsbeløb. Partiel skade. 20 Salgsværdien af beskadigede dele, der er i behold, fradrages i erstatningen. Ved skade på sejl og tovværk afkortes erstatningen med henholdsvis 1/4, 1/2 og %, når sejlet eller tovværket er over 2, 3 og 4 år. For skade på sejl og tovværk, der er ældre end 5 år, ydes ingen erstatning. Skade på maskinen. Skade på fartøjets motor erstatter foreningen alene, for så vidt den er en følge af: 21

8 1. ild eller eksplosion, og forsikringsbetingelserne i øvrigt er overholdt, 2. fartøjets synken, kæntring, stranding eller grundstødning, 3. fartøjets sammenstød med fast eller flydende genstand, herunder is. Erstatning ydes ikke ved udsejling fra havn, hvor sejlads er frarådet af den offentlige meldingstjeneste, eller udsejling efter de lokale forhold må anses for ufor svarlig. Når motoren som følge af havari har været under vand, erstatter foreningen alene omkostningerne ved dennes udtag ning, rensning og genindsætning. Ved skade på motor, der hidrører fra skruens sammenstød med fast eller flydende genstand, herunder is, ydes alene erstatning for skaden på skrue og skrueaksel med stævnrør. Fyrskaderlsvam peskader. 22 Foreningen erstatter skade på skroget incl. styrehus, der opstår, hvis køl, stævne, spanter, dæksplanker eller yderklæd ning angribes af fyr, foreningen har ikke erstatningspligt, når ventilation eller andre af Skibstilsynet, særlig trækyndige eller vurderingsmanden krævede foranstaltninger ikke er foretaget, og dette anses for at have været medvirkende til at fremkalde eller forværre fyrangrebet. Erstatning ydes ikke, hvis fartøjet er forsynet med plastskum etc., der vanskeliggør konstateringen af de omhandlede angreb. For svampearter, som kun misfarver træet, såsom blåsplint, kan foreningen ikke drages til ansvar, og når der i forbindel se med fyrskade konstateres skade forårsaget af råddenskab, afholder den forsikrede selv de dermed forbundne repara tionsomkostninger. Foreningen er berettiget til når som helst at lade foretage undersøgelse af de forsikrede fartøjer, hvorefter eventuelt konstateret fyr- eller rådskade straks skal afhjælpes. Hvis dette ikke sker, kan forsikringsforholdet med et af direktøren fastsat varsel udsiges af foreningen. Foreningens ansvar for skader i forbindelse med i~jrangreb begrænses under alle omstændigheder til 75% af reparati onsomkostningerne. Osmose og kemisk nedbrydning af træ i forbindelse med gennemføring, som opfylder Søfartsstyrelsens krav, behandles i erstatningsmæssig henseende som svampeskade. Opofrelser eller bjærgning. 23 Omkostninger for at tage et fartøj af grund eller bugsering for at bringe det i sikkerhed fra en overhængende fare godtgø res helt eller delvis efter forretnigsudvalgets eller bestyrelsens skøn. Omkostninger ud over afstanden til nærmeste havn, hvor bedding forefindes, vil dog i intet tilfælde blive erstattet. Foreningen følger her de til enhver tid med de statsaner kendte forsikringsforeninger tiltrådte aftaler. Begrænsninger i foreningens ansvar. 24 Foreningen erstatter ikke: 1. næringstab for forsikringstageren, 2. skade opstået ved forcering af is for udgående havn eller sejlads under en issituation i det hele taget, såfremt bestyrelsen skønner, at forsikringstageren har udvist uforsvarlig adfærd, jr. forsikringsbetingelsernes 21, 3. sejl, der skjørnes, splittes eller blæser over bord på grund af ælde, 4. tovværk, der skamfiles eller brister på grund af ælde, 5. skade som følge af krig eller krigslignende forhold, 6. skade, der er en følge af overtrædelse af.påbud om sikkerhedforanstaltninger fra offentlige myndigheder eller foreningen ifølge nærværende forsikringsbetingelser og udsendte cirkulærer. Foreningen er i så fald kun ansvarlig for indtruffen skade i det omfang, det kan godtgøres, at overtrædelsen har været uden indflydelse på indtræden og omfang. Har fartøjet ikke været bemandet, som det er fastsat i henhold til Søfartsstyrelsens regler, eller har Søfartsstyrelsen ikke givet dispensation herfra, forbeholder foreningen sig at trække 10% i foreningens erstatning i skadestilfælde. Ovenstående fradrag foretages uanset, om der måtte være sammenhæng mellem den skete skade og den mang lende uddannelse hos besætningen, 7. skade opstået udenfor fartområdet, 8. skade opstået under forhold, hvor fartøjet er anvendt i andet øjemed end omhandlet i vedtægternes 3, eller hvor føreren ikke opfylder bestemmelserne i 4, hvorved bemærkes, at foreningen ingen erstatningspligt har, hvis føreren af fartøjet er under 18 år,

9 9. skade, der skyldes slid, alder, råddenskab, rust, tæring eller tilsvarende årsag, 10. skade, der en følge af, at forsikringstageren eller mandskabet udviser svig, groft uagtsomt eller forsætligt forhold, 11 skade opstået under forsikringsbegivenheder, som den forsikrede selv har forårsaget under selvforskyldt beruselse. Ved skade fremkaldt ved en uagtsomhed, som ikke kan betegnes som grov, kan der afkortes indtil 5 % i erstatni gen 12. skade, der rammer et fartøj, der henligger uden mandskab ombord, med mindre fartøjet ligger velfortøjet i sikker havn, 13. skade, der hidrører fra, at fartøjet ved afgangen fra sidste havn eller plads ikke var sødygtig, tilbørligt udrustet eller forsvarligt lastet, med mindre det må antages, at hverken den forsikrede eller fartøjets fører har vidst eller burde indse, at manglen forefandtes. 14. skader opstået under industrifiskeri, såfremt fartøjet ikke er indrettet hertil og ikke er godkendt til industrifiskeri af foreningens vurderingsmand, 15. millenium klausul. Denne forsikring dækker skade, der skyldes funktionssvigt af elektronisk udstyr med datostyrede funktioner ved år 2000-skiftet eller andre datoskift under forudsætning af at den forsikrede nøje har kontrolleret det elektroniske udstyr og truffet alle nødvendige forholdsregler mod sådanne funktionssvigt, og at den forsikrede desuden hos producenter og leverandører af elektronisk udstyr med datostyrede funktioner har fået skriftlig garanti for, at udstyret er sikret mod funktionssvigt ved år 2000-skiftet eller andre datoskift. Skade på udskiftning eller omprogrammering af selve det elektroniske udstyr samt reetablering af tabte data eller programmer dækkes ikke. Erstatning til tredjemand. 25 Foreningen dækker kollisionsansvar op til max. forsikringssum. Foreningen formidler, at ansvar i øvrigt dækkes via andet forsikringsselskab. Maksimum for erstatning. 26 Foreningens ansvar er for hvert enkelt tilfælde begrænset som følger: 1. skade på fartøjet erstattes op til forsikringssummen. Bestyrelsen kan fastsætte regler om, at forsikringstageren skal bære en vis procentdel af reparationsudgifterne ved en skade som selvrisiko. En serie af skader forårsaget af samme skadeårsag skal betragtes som værende èn skade. Partielle skader kan ikke erstattes med højere beløb end den reelle værdi af den enkelte del, jf. forsikringsbetingel sernes 4. Foreningen kan i disse tilfælde med henvisning til gensidighedsprincippet gøre underforsikring gældende. 2. erstatning for ansvar dækkes i henhold til 25, samt redningsomkostninger i henhold til 23. Rederen skal så vidt muligt begrænse sit ansvar i henhold til Søloven. Herudover erstattes de omkostninger, som med foreningens billigelse pådrages ved afgørelse af den forsikredes erstat ningspligt. Indtræden i retskrav. 27 I det omfang, forsikringen har dækket skader, tredjemand har påført en forsikringstager, indtræder foreningen i forsik ringstagerens retskrav og har søgsmålskompetance over for tredjemand. Panthaverklausul. 28 Har forsikringstagerens forhold medført, at forsikringen over for ham er ophørt, eller at foreningens ansvar over for ham er bortfaldet eller indskrænket, vil dette dog ikke påvirke panthaveres hos foreningen noteret pant i fartøjet ret mod for eningen, jf. de med de statsanerkendte forsikringsforeninger herom særskilt sluttede aftaler. 29

10 Udbetaling af erstatning. Udbetaling af erstatningsbeløb i henhold til disse forsikringsbetingelser finder sted senest 30 dage efter, at den fornødne dokumentation for kravenes berettigelse og størrelse tiltrådt af vurderingsmanden er kommet direktøren i hænde. Tvivlsomme erstatningssager. 30 Foreligger der omstændigheder, der giver direktøren anledning til at afvise erstatningskrav helt eller delvist, skal sagen på forsikringstagerens begæring forelægges den samlede bestyrelse i det førstkommende bestyrelsesmøde. Såfremt bestyrelsen tilslutter sig direktørens afgørelse, står det forsikringstageren frit for at anlægge sag mod foreningen ved Sø- og Handelsretten i København. Forsikringstageren kan - hvis han ønsker det overlade til en kommende generalforsamling at tage stilling til bestyrel sens beslutning, men forsikringstageren må da inden for en frist af 30 dage efter modtagelsen af bestyrelsens beslutning meddele foreningens direktør, at han ønsker, at generalforsamlingen tager stilling til bestyrelsens afgørelse. Motorlgearforsikring. 31 Stk. 1 Med de forbehold, der i øvrigt fremgår af forsikringsbetingelserne, kan som tillæg til forsikringsbetingelsernes 21 teg nes en motor/gearforsikring. Foreningen erstatter skader som følge af brud på fartøjets motor og gear. Skader som følge af frost, slid, rust, tæring eller tilsvarende årsag erstattes ikke. Adkomstarbejde som er påkrævet som følge af reparation af motor og gear betales med 75% af udgifterne. Erstatningen vedrørende reparation af motorlgear kan aldrig udgøre mere end 75% af motorenslgearets forsik ringssum. For hvert enkelt skadestilfælde foretages der følgende aldersfradrag: 1. overstiger motorens/gearets alder ikke 3 år, udgør erstatningen 75% af udgifterne. 2. overstiger motorens/gearets alder 3 år, men ikke 6 år, udgør erstatningen 60% af udgifterne. 3. overstiger motorens/gearets alder 6 år, men ikke 10 år, udgør erstatningen 50% af udgifterne. 4. overstiger motorens/gearets alder 10 år, udgør erstatningen 40% af udgifterne. Stk. 2 Såfremt motorens/gearets reservedele erstattes med nye reservedele, følger disse i aldersmæssig henseende motorens alder. Stk. 3 Fabriksrenoverede motorer/gear med I års dokumenteret nygaranti beregnes som ny motor/gear. 32 Stk. I For forsikringen gælder i øvrigt, i det omfang de kan finde anvendelse, reglerne i Dansk Søforsikrings- konvention af 2. april Stk. 2 Ved tab af menneskeliv og skade på person gælder tillige Forsikringsaftalelovens 95 og 96.

F O R S I K R I N G S B E T I N G E L S E R. For Fiskefartøjer. Dansk Fartøjsforsikring A/S. CVR.nr. 32 47 19 35 1.1 2010

F O R S I K R I N G S B E T I N G E L S E R. For Fiskefartøjer. Dansk Fartøjsforsikring A/S. CVR.nr. 32 47 19 35 1.1 2010 F O R S I K R I N G S B E T I N G E L S E R For Fiskefartøjer Dansk Fartøjsforsikring A/S CVR.nr. 32 47 19 35 1.1 2010 Indholdsfortegnelse : 1. Optagelse af fartøj til forsikring. 2. Fartøjernes værdiansættelse.

Læs mere

Norsk Søforsikringsplan 1996 Version 2010

Norsk Søforsikringsplan 1996 Version 2010 Norsk Søforsikringsplan 1996 Version 2010 Oversættelse til dansk Translation into Danish The Nordic Association of Marine Insurers (Cefor), Oslo 2010 Forord Norsk Søforsikringsplan 1996, Version 2010 Dette

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser ERHVERVS- OG PRODUKTANSVAR 0103-24.05.2004 Side 1 Hvem er dækket af forsikringen.. 1 A ERHVERVSANSVAR 2 Erhvervsansvar.. 1 B PRODUKTANSVAR 3 Produktansvar meddækket under erhvervsansvar.. 3 4 Produktansvar..

Læs mere

Passageransvars- forsikring. Forsikringsbetingelser S T G - P AF- 001

Passageransvars- forsikring. Forsikringsbetingelser S T G - P AF- 001 Passageransvars- forsikring Forsikringsbetingelser S T G - P AF- 001 Gælder fra marts 2014 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser Side 3 2. Passageransvar - Personskade Side 7 3. Passageransvar - Håndbagage

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Lystfartøjer

Forsikringsbetingelser for Lystfartøjer Forsikringsbetingelser for Lystfartøjer Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler Nr. 2015-2 Søassurancen Danmark A/S er 100% coverholder for Lloyd's of London.

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Lystfartøjer

Forsikringsbetingelser for Lystfartøjer Forsikringsbetingelser for Lystfartøjer Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler Nr. 2014-2 100% coverholder for Lloyd's of London. 1 KASKODÆKNING: Der indtegnes

Læs mere

Lystbådforsikring. Ansvarsforsikring. 3 Forsikringssummer. 1 Hvad omfatter Ansvarsdækningen? 4 Anerkendelse af erstatningsansvar

Lystbådforsikring. Ansvarsforsikring. 3 Forsikringssummer. 1 Hvad omfatter Ansvarsdækningen? 4 Anerkendelse af erstatningsansvar Lystbådforsikring Forsikringsbetingelser Ansvarsforsikring For ansvarsforsikringen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelser for Privatsikring Lystbådforsikring. * Se ordforklaring 1 Hvad omfatter

Læs mere

Forsikringsbetingelser for lystfartøjer Sejlerforsikring KASKO-SØLV tegnet for Danske Tursejlere

Forsikringsbetingelser for lystfartøjer Sejlerforsikring KASKO-SØLV tegnet for Danske Tursejlere Forsikringsbetingelser for lystfartøjer Sejlerforsikring KASKO-SØLV tegnet for Danske Tursejlere Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler Nr. 2014-1 KASKODÆKNING:

Læs mere

Forsikringsbetingelser for lystfartøjer Sejlerforsikring KASKO-GULD tegnet for Danske Tursejlere

Forsikringsbetingelser for lystfartøjer Sejlerforsikring KASKO-GULD tegnet for Danske Tursejlere Forsikringsbetingelser for lystfartøjer Sejlerforsikring KASKO-GULD tegnet for Danske Tursejlere Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler Nr. 2014-1 KASKODÆKNING:

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Bådforsikring Version 6. september 2014

Forsikringsbetingelser for Bådforsikring Version 6. september 2014 Forsikringsbetingelser for Bådforsikring Version 6. september 2014 Lidt om First bådforsikring Med mindre andet fremgår af policen, består bådforsikringen af: En kaskoforsikring, der dækker skade på båden

Læs mere

Erhvervsforsikring. Erhvervsforsikring

Erhvervsforsikring. Erhvervsforsikring Erhvervsforsikring Erhvervsforsikring BETS - TT2009180003729930 - Betingelser_Erhvervsforsikring - 1 Generelle bestemmelser 1. Sikrede 1 2. Flytning, risikoforandring og ejerskifte 1 3. Anmeldelse af skade

Læs mere

FAI-FORSIKRING. Forsikringsbetingelser

FAI-FORSIKRING. Forsikringsbetingelser FAI-FORSIKRING Erhvervsansvar- og Produktansvarsforsikring Forhandler-Værkstedsforsikring Arbejdsskadeforsikring Forsikringsbetingelser Gældende fra 1.1.2008 Adresse: Stamholmen 159 If Skadeforsikring,

Læs mere

PS. Hos Codan får du en bedre sikring af dine værdier. Vi tilbyder dig nemlig dækninger, skadebehandling og service, der er mere end det normale.

PS. Hos Codan får du en bedre sikring af dine værdier. Vi tilbyder dig nemlig dækninger, skadebehandling og service, der er mere end det normale. Codan Forsikring A/S Gammel Kongevej 60 1790 København V Frederikssund Sejlklub Att. Jan R Lau Kongshøjparken 61 3550 Slangerup Tlf. 33 55 40 40 Fax 33 55 40 39 Internet: www.codan.dk E-mail: codan@codan.dk

Læs mere

Bekendtgørelse af søloven

Bekendtgørelse af søloven Bekendtgørelse af søloven Herved bekendtgøres søloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 39 af 20. januar 1998 med de ændringer, der følger af bekendtgørelse nr. 206 af 3. april 1998, lov nr. 900 og nr. 901 af

Læs mere

Betingelser. Lystfartøjsforsikring. Nr. LF 1406. Lystfartøjsforsikring

Betingelser. Lystfartøjsforsikring. Nr. LF 1406. Lystfartøjsforsikring Betingelser Lystfartøjsforsikring Lystfartøjsforsikring Nr LF 1406 Indholdsfortegnelse Side 2 1 Fællesbestemmelser 11 Hvem dækker forsikringen? 3 12 Hvor og hvornår dækker forsikringen? 3 13 Flytning og

Læs mere

Forsikringsvilkår for Virksomhedsforsikring

Forsikringsvilkår for Virksomhedsforsikring Købstædernes Forsikring - TotalErhverv Forsikringsvilkår nr. 2000.3 Forsikringsvilkår for Virksomhedsforsikring TotalErhverv Fotocollage bestående af 6 billeder i stil med TotalPrivat Købstædernes Forsikring

Læs mere

Policen samt nærværende forsikringsbetingelser (herefter samlet kaldet vilkårene ).

Policen samt nærværende forsikringsbetingelser (herefter samlet kaldet vilkårene ). EnviroPro Forsikringsbetingelser Forsikringsaftalen består af: Policen samt nærværende forsikringsbetingelser (herefter samlet kaldet vilkårene ). 1 Sikrede 1.1 Forsikringen dækker den, som er angivet

Læs mere

Forsikringsbetingelser Autoforsikring

Forsikringsbetingelser Autoforsikring M05-01 Forsikringsbetingelser Autoforsikring For forsikringen gælder fællesbetingelser samt de afsnit og klausuler, der er nævnt på policens forside For forsikringen gælder i øvrigt Lov om Forsikringsaftaler

Læs mere

Forsikringsvilkår for Virksomhedsforsikring

Forsikringsvilkår for Virksomhedsforsikring Købstædernes Forsikring - TotalErhverv Forsikringsvilkår nr. 2000.1 Forsikringsvilkår for Virksomhedsforsikring TotalErhverv hovedkontor Grønningen 1 1270 København K Telefon 3314 3748 E-mail: kab@kab.dk

Læs mere

Motorkøretøjsforsikring

Motorkøretøjsforsikring Motorkøretøjsforsikring Forsikrings betingelser Nr. 10-1 Gældende fra 1. juni 1993 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr.

Læs mere

Forsikringsvilkår nr. 6500.2. Forsikringsvilkår for personbil, vare- og lastvogn

Forsikringsvilkår nr. 6500.2. Forsikringsvilkår for personbil, vare- og lastvogn Købstædernes Forsikring - Motorkøretøjsforsikring Forsikringsvilkår nr. 6500.2 Forsikringsvilkår for personbil, vare- og lastvogn Købstædernes Forsikring Hovedkontor Grønningen 1 1270 København K Tlf.

Læs mere

Forsikringsbetingelser for EDB- og svagstrømsforsikring, meromkostningsforsikring og databærerforsikring

Forsikringsbetingelser for EDB- og svagstrømsforsikring, meromkostningsforsikring og databærerforsikring Forsikringsbetingelser for EDB- og svagstrømsforsikring, meromkostningsforsikring og databærerforsikring 1. Hvor dækker forsikringen: 1.1 Forsikringen dækker i Danmark ekskl. Grønland og Færøerne. 1.2

Læs mere

CHEVROLET. Formidlet af: Mondux Assurance Agentur A/S. Borupvang 2B, 2750 Ballerup. Telefonnr. 70272727 Faxnr. 70272728

CHEVROLET. Formidlet af: Mondux Assurance Agentur A/S. Borupvang 2B, 2750 Ballerup. Telefonnr. 70272727 Faxnr. 70272728 MOTORKØRETØJSFORSIKRING VIA MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S CHEVROLET 1 Disse betingelser supplerer gældende lov om forsikringsaftaler. Generelle betingelser 1. Fortrydelsesret. Ifølge Forsikringsaftalelovens

Læs mere

Forsikringsbetingelser VILLAFORSIKRING

Forsikringsbetingelser VILLAFORSIKRING VILLAFORSIKRING Pkt side A Dækningsomfang 1 1 Hvem er dækket af forsikringen 1 2 Hvad er omfattet af forsikringen 1 B Brandforsikring 1 3 Hvilke skader er omfattet af forsikringen 1 C Anden Bygningsbeskadigelse

Læs mere

Vilkår for. Udlejningsbiler

Vilkår for. Udlejningsbiler Vilkår for Udlejningsbiler 5583-10 Oktober 2009 Indhold Fælles vilkår Et par ord til indledning 5 1. Hvem er omfattet? 6 2. Hvor dækker forsikringen? 6 3. Øvelseskørsel, motorløb mv. 6 4. Forsikringens

Læs mere

EF SCHELENBORG. UDBUDSMATERIALE Istandsættelsesarbejder 2013

EF SCHELENBORG. UDBUDSMATERIALE Istandsættelsesarbejder 2013 EF SCHELENBORG UDBUDSMATERIALE Istandsættelsesarbejder 2013 Sagsadr.: Kastrupvej 67, 69/ Italiensvej 2 Projektleder: Katrine Strodtmann Sag nr.: 01.1653.03 Dato: 19. april 2013 Udbudsskrivelse INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Forsikringsbetingelser for LANDBRUGS ANSVAR

Forsikringsbetingelser for LANDBRUGS ANSVAR Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for LANDBRUGS ANSVAR i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 1 Hvem er dækket 5 Erstatningens

Læs mere

ALL RISKS FORSIKRING FOR FYSISK TAB OG SKADE

ALL RISKS FORSIKRING FOR FYSISK TAB OG SKADE ALL RISKS FORSIKRING FOR FYSISK TAB OG SKADE BETINGELSERNE 280-1 OVERSIGT 1. Forsikringen omfatter: 2. Hvilke skader/tab omfatter forsikringen: 3. Undtagelser 3.1.1 Gradvis forringelse 3.1.2 Naturforhold

Læs mere

Bilforsikring. Forsikringsbetingelser BIL-3 Gældende fra 01.10.2014. Forsikringsbetingelser

Bilforsikring. Forsikringsbetingelser BIL-3 Gældende fra 01.10.2014. Forsikringsbetingelser Bilforsikring Forsikringsbetingelser BIL-3 Gældende fra 01.10.2014 Forsikringsbetingelser Indholdsfortegnelse AFSNIT 1 FORSIKRINGENS OMFANG... 4 1.1 Sikrede personer... 4 1.2 Hvor dækkes?... 4 1.3 Motorløb,

Læs mere

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440 BILFORSIKRING VIA MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S Formidlet af: Disse betingelser supplerer gældende lov om forsikringsaftaler. 1. Fortrydelsesret. Ifølge Forsikringsaftalelovens 34, har De fortrydelsesret.

Læs mere