FORSIKRINGSBETINGELSER. for DE SYDLIGE FARVANDES GENSIDIGE FORSIKRING FOR FISKEFARTØJER. CVRnr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORSIKRINGSBETINGELSER. for DE SYDLIGE FARVANDES GENSIDIGE FORSIKRING FOR FISKEFARTØJER. CVRnr. 15435011"

Transkript

1 FORSIKRINGSBETINGELSER for DE SYDLIGE FARVANDES GENSIDIGE FORSIKRING FOR FISKEFARTØJER CVRnr

2 FORSIKRINGSBETINGELSER 1. Forsikringsbegæringen og forsikringstagerens oplysningspligt. 2. Ikrafttræden af forsikring. 3. Vurderingsmændenes opgaver. 4. Vurdering mv. ved nyoptagelse i foreningen, godkendelse af fører. 5. Diæter etc. til vurderingsmænd. 6. Vurderingsmændenes kompetence. 7. Forsikringsforholdets varighed. 8. Ophør ved udsigelse, forsikringstagerens død og fartøjets ejerskifte. 9. Fartgrænser. 10. Arspræmier. 11. Ristorno. 12. Vedligeholdelse og evt, besigtigelse. 13. Omvurdering. 14. Sikkerhedsforanstaitninger. 15. Havari, rapport, søforklaring. 16. Vurdering af skaden. 17. Besigtigelse efter udført reparation. 18. Foreningens erstatningsansvar. 19. Totaltab. 20. Partiel skade. 21. Skade på maskinen. 22. Fyrskader/svampeskader. 23. Opofrelser eller bjærgning. 24. Begrænsninger i foreningens ansvar. 25. Erstatning til tredjemand. 26. Maksimum for erstatning. 27. ndtræden i retskrav. 28. Panthaverklausul. 29. Udbetaling af erstatning. 30. Tvivlsomme erstatningssager. 31. Motorforsikring. 32. øvrige betingelser vedrørende forsikringen.

3 1. Forsikringsbegæringen og forsikringstagerens oplysningspligt. Under iagttagelse af bestemmelserne i vedtægter og forsikringsbetingelser besvares samtlige i forsikringsbegæringen anførte spørgsmål, ligesom der i begæringen gives alle oplysninger om evt. panterettigheder i fartøjet samt om forsik ringstagerens evt, tidligere forsikringssted. Den fuldstændigt udfyldte og såvel af forsikringstageren som vurderingsmanden underskrevne forsikringsbegæring sen des af vurderingsmanden til direktøren, der efter godkendelse på foreningens vegne udsteder policen. Policen tilsendes tillige med opgørelse over årspræmie forholdsmæssigt fra og med tegningsmåneden og indtil regnskabsårets udløb. Præmien er straks forfalden til betaling og erlægges af forsikringstageren samtidig med policens udlevering. Det påhviler forsikringstageren at afgive rigtige og fuldstændige oplysninger om de af ham bekendte forhold vedrørende fartøjet, som kan antages at være af betydning for foreningens bedømmelse af den risiko, foreningen skal overtage. Undladelse heraf vil kunne medføre, at foreningens ansvar bortfalder eller nedsættes i henhold til bestemmelserne i konventionens ~ Ikrafttræden af forsikring. 2. Forsikringsforholdet træder først i kraft, når forsikringsbegæringen er underskrevet af fartøjsejeren og underskrevet og godkendt at foreningens lokale vurderingsmand. Begæringen skal straks herefter indsendes til direktøren. Vurderingsmændenes opgaver. 3. Ved valg at vurderingsmænd skal der lægges afgørende vægt på vedkommendes fagkundskab og forudsætninger. De må ikke stå i tjeneste- eller andet afhængighedsforhold til eller være beslægtede eller besvogrede med den person, hvis sag de har til behandling. Hvervet som vurderingsmand består i det væsentlige at følgende: I.a. at besigtige og vurdere fartøjer, der søges optaget i foreningen, b eller er optaget i foreningen, men som ved ombygning eller af anden årsag er undergået værdiforandring, 2. ved besigtigelse på direktørens begæring at overvåge, at de forsikrede fartøjer befinder sig i god vedligeholdt og sødygtig stand, 3. ved skader, der er eller forventes at være, at udføre besigtigelse og taksation i henhold til reglerne og vedtægterne, 4. når reparationsarbejdet er udført at efterse dette og erklære, om det for foreningens vedkommende kan anses for fyldestgørende, 5. at skaffe bedst mulige oplysninger om indtrufne havariers art og omfang, herunder foranledige, at det skadelidte medlems rapport påtegnes og fremsendes til direktøren med bemærkninger om skadens omfang i økonomisk henseende, herunder påtegne regninger fra værfter og bådebyggerier m.v. angående evt, reparationer, der er det anmeldte havari uvedkommende, 6. og at varetage foreningens interesser bedst muligt i alle forhold. Vurdering m.v. ved nyoptagelse i foreningen, godkendelse af fører, industrifiskeri. 4. Vurderingsmanden vurderer det fiskefartøj, der ønskes optaget i foreningen. Værdiansættelse foregår således, at fartøjets skrog med stående og løbende gods, motor, sejl og inventar vurderes hver for sig, specifikationen foretages omhyggeligt i overensstemmelse med de i begæringen angivne rubrikker. Disse beløb tilsammen udgør fartøjets forsikringssum, der afrundes til det nærmeste med 100 kr. delelige beløb. Vurderingen foreta ges efter bedste skøn og overbevisning under hensyntagen til de øvrige i foreningen forsikrede fartøjers forsikringssum således, at gensidighedsprincippet overholdes. Vurderingsmanden skal forvisse sig om, at fartøjet med installationer er godkendt af skibstilsynet og ellers gøre an mærkning herom på forsikringsbegæringen samt henlede forsikringstagerens opmærksomhed på, at foreningen ingen erstatningspligt har, såfremt skaden skyldes fartøjets eller installationernes manglende godkendelse at myndighederne, jf. dog konventionens 49. Fiskeredskaber og personlige ejendele kan ikke medtages under forsikringsdækningen. Vurderingsmanden skal samtidig påse, at forsikringstageren opfylder betingelserne for medlemskab, jf. 3, ligesom det ved enhver nyoptagelse eller ved førerskifte skal påses, om føreren af fartøjet er i besiddelse at de nødvendige faglige kvalifikationer, hvorved bemærkes, at ingen kan godkendes som fører, medmindre han

4 1. er fyldt 18 år, 2. har været på fiskeri og søfart i mindst 4 år, hvoraf 2 år på fiskeri og 3. er i besiddelse af offentlig godkendelse til at føre det pågældende fartøj, såfremt dette fordres. Medlemmet skal inden førerskifte indhente godkendelse af føreren hos vurderingsmanden. Overholdes dette ikke, kan det medføre begrænsninger i foreningens ansvar. Vurderingsmanden skal i øvrigt foretage et kritisk eftersyn af fartøjets tilstand, udstyr og indretning, særligt med hensyn til rorkæde, ror, beslag, og evt, forekomster af råddenskab, osmose eller forekomster af svamp og samtidig med forsik ringsbegæringens indsendelse henlede opmærksomheden på evt, mangler etc. Fartøjer, der anvendes til industrifiskeri, skal være indrettet hertil. Inden fartøjet anvendes til industrifiskeri, skal med lemmet indhente godkendelse hertil hos den lokale vurderingsmand. Overholdes dette ikke, medfører det begrænsninger i foreningens ansvar. Diæter etc. til vurderingsmænd. 5 I forbindelse med besigtigelse ved nyvurdering, omvurdering eller havarier erholder vurderingsmanden et vederlag, der til enhver tid fastsættes af foreningens bestyrelse. Alle medlemmernes forsendelser til vurderingsmanden sker for egen regning og risiko. Vurderingsmandens udgifter i forbindelse med hvervet herunder telefon, porto og rejseomkostninger med offentlig befor dringsmidler, også til de årlige generalforsamlinger godtgøres af foreningen. Direktøren kan i særlige tilfælde efter rime ligt skøn vederlægge vurderingsmanden for hans arbejde. Vurderingsmændenes kompetence. 6 Vurderingsmændene kan ikke forpligte foreningen hverken over for medlemmerne eller over for tredjemand i tilfælde af havari, hvor omkostningerne skønnes at ville overstige kr.. Udførelser af reparationer herudover kan derfor alene udføres for foreningens regning, når direktørens godkendelse foreligger. Forsikringsforholdets varighed. 7 Forsikringsforholdet er fra medlemmernes side uopsigeligt indtil udløb af det regnskabsår, hvori forsikringsforholdet er tegnet. Opsigelse skal finde sted med mindst 3 måneders skriftligt varsel til regnskabsårets udløb med mindre: Fartøjet forinden udsiges af foreningen i henhold til 8, eller fartøjsejeren afgår ved døden, eller fartøjet skifter ejer, i hvilke tilfælde præmie m.v. alene regnes til den dag, hvor meddelelse herom er indgået til direktøren, jf. I øvrigt 11. Ophør ved udsigelse og fartøjets ejerskifte. 8 Direktøren kan, når det skønnes at være i foreningens interesse, til enhver tid opsige (udsige) et fartøjs forsikringsforhold ved anbefalet skrivelse til forsikringstageren, dog med behørig hensyntagen til forpligtet tidsfrist til evt. panthavere. I sådant tilfælde svares præmie til opsigelsesdagen, se dog nedenfor. Såfremt fartøjet er på søen ved opsigelsens frem komst, fastsættes opsigelsesdagen til dagen for fartøjets første anløb til havn eller ankerplads. Forsikringstageren hæfter for andel i foreningens risiko indtil det pågældende regnskabsårs slutning, jf. vedtægternes 6. Ved ejerskifte påhviler det forsikringstageren uopholdeligt at foretage anmeldelse til direktøren og vurderingsmanden herom. Foreningens ansvar over for sælgeren ophører straks fra overtagelsesdagen at regne. Sælgeren hæfter for andel i foreningens risiko, og præmieberegningen vedvarer til regnskabsårets udløb. Fartgrænser. 9 Fartområdet omfatter Østersøen, bælter, sunde og Kattegat og Nordsøen for så vidt angår farvandet mellem 59. og 51.breddegrad øst for en linie Duncansby head - Orkneyøernes østkyst indtil 59. breddegrad.

5 Foreningens ansvar ophører ved sejlads uden for det af Skibstilsynet for hvert enkelt fartøj fastsatte fartområde, og for eningens ansvar genindtræder først, når fartøjet igen befinder sig inden for fartområdet, f.s.v. fartøjet ikke har lidt skade uden for fartområdet. Foreningens ansvar vedvarer dog i de tilfælde, hvor et fartøj beviseligt på grund af havari er kommet uden for fartområ det, eller hvor sejlads uden for fartområdet er sket for at redde menneskeliv, alt under forudsætning af, at fartøjet umid delbart efter redningsmanøvren er gennemført, søger tilbage til fartområdet. Årspræmier. 10 Arspræmien fastsættes årligt at generalforsamlingen. Præmien forfalder med halvdelen forud hvert års 1. januar og 1. juli. Samtlige forsikringer følger forsikringsåret. Når et fartøj optages i forsikringsårets løb, betales pro rata årspræmie pr. måned fra og med den måned, hvori optagelsen finder sted og til den efterfølgende 31. december eller 30. juni. Der regnes kun med hele måneder, selv om optagelse sker på et vilkårligt tidspunkt i en måned. Finder betaling ikke sted rettidigt, ophører foreningens ansvar (jf. konventionens 34), dog med behørig hensyntagen til forpligtet tidsfrist til evt. panthavere, og evt, medlemskab genindtræder da først, når restancen er indgået til direktøren. Såfremt restancen til trods for sket påkrav ikke er betalt, ophører policen uden yderligere opsigelse. Den pågældende forsikringstager hæfter dog for andel i foreningens risiko, indtil det pågældende regnskabsårs udløb. Ristorno. 11 Uanset om der finder udsigelse sted i henhold til 8, ydes der ikke fra foreningens side ristorno, medmindre fartøjsejeren afgår ved døden, ligesom ristorno ej heller ydes ved oplægning, ved havari eller under foretagelse af reparationer eller indskrænkede fartmuligheder i øvrigt. Foreningen yder først ristorno fra den dato, hvor foreningen er blevet underrettet om enhver frigørelse set i relation til eventuelle panthavere. 12 Vedligeholdelse, installation af alarm og evt, besigtigelse. Det påhviler ethvert medlem af foreningen at drage omsorg for, at fartøjet holdes i god og sødygtig stand og i alle hense ender er vel udhalet, samt at der mindst én gang hvert andet år foretages normalt hovedsyn, herunder bundsyn samt eftersyn for svamp og evt. råddenskab. Vurderingsmanden skal i god tid inden syn have underretning om tidspunktet for fartøjets ophaling på bedding eller værft, ligesom de ved sådanne lejligheder skal have fri og uhindret adgang til gennemgang af alle fartøjets dele. Rapport over sådan besigtigelse indsendes snarest til direktøren. De ved dette syn konstaterede mangler skal straks afhjælpes ved fartøjsejerens foranstaltning, sker dette ikke, hæfter foreningen ikke for skader, der kan henføres til sådanne mang ler. Direktørens afgørelser angående sådanne mangler kan indbringes for bestyrelsen, hvis afgørelse er endelig. Det påhviler ethvert medlem, der har en hydraulikpumpe forsikret for kr. eller derover at drage omsorg for, at der er installeret en niveaualarm mod olietab. Omvurdering. 13 Omvurdering kan foretages efter begæring af ejeren eller vurderingsmanden. Sådan omvurdering skal altid foretages, når de i forsikringsbegæringen meddelte oplysninger ikke mere er korrekte, f.eks. på grund at indlæggelse at ny motor, elektronisk installation eller andre installationer. Såfremt der finder forhøjelse sted af forsikringssummen, erlægges at hele forhøjelsen forholdsmæssig præmieforøgelse for den resterende del af det løbende regnskabsår. Ved omvurdering skal gensidighedsprincippet iagttages alt under skellig hensyntagen i øvrigt til de enkelte fartøjers alder og særlige beskaffenhed samt prisudvikling i øvrigt. Ved omvurdering betales vurderingsomkostninger som ved nyoptagelse i foreningen. Sikkerhedsforanstaltninger. 14 Det er en betingelse for foreningens ansvar, at nedennævnte sikkerhedsforanstaltninger er iagttaget, jf. dog konventio nens 49:

6 1. De til enhver tid gældende regler og forskrifter fra Statens Skibstilsyn vedrørende motorfartøjer og andre fartøjer skal nøje følges. 2. Fartøjet skal være forsynet med mindst èt brugbart ildslukningsapparat eller andet lovpligtigt brandslukningsapparat, samt opfylde myndighedernes krav i så henseende til enhver tid. 3. Når besætningen forlader fartøjet i havn, skal motoren være afkølet, alle lys slukkede og kabys-ild dæmpet. 4. Fartøjer, der henligger uden besætning om bord, skal fortøjes i sikker havn eller til ankers på godkendte ankerpladser, og det stedlige havnereglement skal nøje overholdes, ligesom der dagligt skal føres tilsyn med, at ankeret er klart eller fortøjningerne er i orden, sejlene fastgjort og fartøjet læns. Til ankers skal kæden i sådant tilfælde være stukket på tamp, og ligeledes skal det påses, at den frie sejlads ikke derved er hindret eller vanskeliggjort, hverken for større eller for mindre fartøjer. 5. Til ankers kan de forsikrede både ligge uden lanterne, når de ligger på så lavt vand og på de for mindre både sædvanlige ankerpladser, således at oversejling af større fartøjer umuliggøres. 6. Ved ophaling og udsætning af både må træk i stævnen ikke fortages, men brog benyttes. Fartøjet skal med hensyntagen til stedets beliggenhed sættes så højt på stranden, som de til enhver tid herskende vejrforhold kræver det. 7. Installation af gas - og/eller elektriske anlæg skal være godkendt af eller overholde de til enhver tid fastsatte bestemmelser fra Statens Skibstilsyn. Havari, rapport, søforklaring. 15 I ulykkestilfælde, hvor der rejses krav mod foreningen, er det ejerens eller førerens pligt at give nærmeste vurderings mand underretning om det skete og herfra modtage og efterkomme ordre til det, der i det foreliggende tilfælde skal fore tages. Kommer den skadelidte til én havn eller kyst, hvor ingen vurderingsmand findes, henvender vedkommende sig om fornødent telegrafisk til direktøren, som da bestemmer, hvad der skal foretages. I tilfælde af uenighed tilkaldes nærmeste bestyrelsesmedlem til deltagelse i afgørelsen. Det er førerens eller ejerens pligt at gøre alt, hvad der står i deres magt for at begrænse skadens omfang såvel materielt som økonomisk, ligesom de må rette sig efter de bestemmelser, der i denne henseende træffes af foreningen. Føreren er pligtig straks efter fartøjets ankomst i havn, at afgive en skriftlig forklaring, som så nøjagtigt og udførligt som muligt belyser det indtrufne uheld. Rapport, hvortil formular udleveres af vurderingsmanden, overgives til denne til god kendelse og til brug ved synet. Indtræffer en større skade eller ulykke, hvor føreren har pligt efter søloven - eller et havaritilfælde, hvor direktøren finder det påkrævet skal der afgives søforklaring for retten. Udgiften til udskriften af søforklaringen betales af foreningen. Det påhviler føreren i sådant tilfælde, at give foreningen varsel for søforklaringens afholdelse i så god tid, at foreningen kan lade sig repræsentere for varetagelse af sine interesser. Forsømmer forsikringstageren de foran omhandlede pligter, og forhindres foreningen derved i at varetage sit tarv, be grænses dens ansvar til det beløb, det må antages, den ville have at udrede, hvis rettidig meddelelse var blevet givet. Må det anses for overvejende sandsynligt, at foreningen på grund af forsømmelserne er blevet afskåret fra at oplyse eller at få oplyst omstændigheder, der ville udelukke eller begrænse dens ansvar eller gør det umuligt at efterkontrollere det meddelte eller faktisk passerede, afgøres det af bestyrelsen under hensyn til de foreliggende omstændigheder, om er statning skal ydes, og i bekræftende fald med hvilket beløb. Vurdering af skaden. 16 Skaders besigtigelse og vurdering har til formål inden reparationens påbegyndelse at konstatere skadens omfang og at fastslå den højeste grænse for de beløb, som danner grundlag for erstatningsberegningen. De af vurderingsmanden foretagne taksationer vedrører udelukkende de forsikringen vedkommende værdier og må selvfølgelig ikke omfatte an den skade, der tiltrænger udbedring. Dersom vurderingsmanden skønner, at skaden er forøget ved, at forsikringstageren har forsømt at tage efter forholdene rimelige foranstaltninger til skadens begrænsning, må sådan forøgelse heller ikke medregnes under vurderingen. Ved havariskader må kun medtages det, der kræves for at sætte fartøjet i samme stand, som det var, før skaden indtraf. Fartøjet kan derfor alene underkastes de reparationer, der som følge af havariet på grund af de opståede skader er nødvendige for, at fartøjet af Skibstilsynet erklæres sødygtigt. I vurderingsmandens rapport skal vurderingsbeløbene for skaderne være tilstrækkeligt klart specificerede til, at direktø ren respektive bestyrelsen ved erstatningsopgørelsen kan vurdere de enkelte poster. Ved vurderingen skal angives værdien af genstande, i hvis sted nye er anskaffet, og denne værdi fradrages ved udbetaling af erstatning. Ligeledes skal vurderingsmandens rapport angående havariet angive bekostningen ved beddingssætningen, og særlige oplysninger angående eventuelle maskinskaders omfang og sandsynlige opståen af hensyn til muligheden for at bedømme forenin gens eventuelle erstatningspligt på disse punkter i henhold til forsikringsbetingelserne. Vurderingsforretningen foretages

7 af foreningens repræsentanter uforpligtende for foreningens erstatningspligt. Vurderingsrapporten skal i det omfang, forholdene tillader det, indeholde: a. en beskrivelse af den lidte skade med angivelse af dens årsag samt tidspunktet for dens sandsynlige indtræden, b. et detaljeret overslag over, hvad reparationen og anskaffelsen af nye genstande vil andrage, c. det højeste dageantal, der normalt bør medgå til reparationens udførelse, d. oplysning om al skade eller mangler, der efter vurderingsmandens opfattelse hidrører fra slid og ælde eller forårsaget ved anden lejlighed end ved det pågældende havari, og således er foreningen uvedkommende. Besigtigelse efter udført reparation. 17 Ethvert reparationsarbejde skal medmindre direktøren tiltræder det skriftligt udføres omgående efter skadens indtræ den. Sker dette ikke, kan erstatningskravet nedsættes efter direktørens respektive bestyrelsens skøn. Sejlads under forhold, hvor disse krav ikke efterleves, sker uden ansvar for foreningen, hvis sejlads sker under forhold, hvor manglende reparation skønnes at have haft indflydelse på fartøjets sødygtighed. Så snart arbejdet er udført på det havarerede fartøj, skal vurderingsmanden på ny syne reparationsarbejdet. Regningen over reparationerne gennemgås, og såfremt den findes at være i overensstemmelse med det udførte arbejde og gæl dende priser, attesteres den af vurderingsmanden, hvorefter regningen indsendes til direktøren. Såfremt vurderingsman den ikke mener at kunne godkende regningen indsendes nærmere meddelelse til direktøren om årsagen hertil. Forsikringstageren kan ikke kræve reparationen fremskyndet ved overtidsbetaling, idet foreningen alene hæfter for de inden for de respektive fag gældende takster. Foreningens erstatningsansvar. 18 Med de begrænsninger, der i øvrigt er fastslået i disse forsikringsbetingelse, erstatter foreningen al skade, som de forsik rede fartøjer med tilbehør lider ved sø, storm, uvejr, stranding, grundstødning, skibbrud, kæntring, sammenstød, ild, eksplosion, hærværk og tyven eller tilsvarende hændelser, når fartøjet befinder sig på søen, på lovlige og anerkendte anker-, havne- og kajpladser, eller såfremt fartøjet er oplagt på land på forsvarlig måde under forsvarligt tilsyn. Totaltab. Totaltab foreligger, når fartøjet på grund af en hændelse, som medfører foreningens ansvar: er sunket eller strandet og ikke kan bjærges, eller bjærgning ikke er tilendebragt inden 3 måneder fra ulykkesdagen, 2. har lidt så stor skade, at omkostningerne ved at sætte det i sødygtig stand overstiger forsikringssummen (kondemnation), 3. har været forsvundet i 2 måneder efter det tidspunkt, det senest kunne ventes tilbage. Totaltab erstattes med den fulde forsikringssum således, at foreningen har ret (men ikke pligt) til at overtage det, der måtte være i behold af det forsikrede fartøj. 4. såfremt et totalforlist fartøj henligger som vrag på et sted, hvor offentlige myndigheder eller havnemyndigheder med rette kræver det fjernet, dækker foreningen ud over fartøjets forsikringssum udgifter ved vragets fjernelse. For eningens erstatningspligt er dog begrænset til det i Søloven gældende rederansvarsbegrænsningsbeløb. Partiel skade. 20 Salgsværdien af beskadigede dele, der er i behold, fradrages i erstatningen. Ved skade på sejl og tovværk afkortes erstatningen med henholdsvis 1/4, 1/2 og %, når sejlet eller tovværket er over 2, 3 og 4 år. For skade på sejl og tovværk, der er ældre end 5 år, ydes ingen erstatning. Skade på maskinen. Skade på fartøjets motor erstatter foreningen alene, for så vidt den er en følge af: 21

8 1. ild eller eksplosion, og forsikringsbetingelserne i øvrigt er overholdt, 2. fartøjets synken, kæntring, stranding eller grundstødning, 3. fartøjets sammenstød med fast eller flydende genstand, herunder is. Erstatning ydes ikke ved udsejling fra havn, hvor sejlads er frarådet af den offentlige meldingstjeneste, eller udsejling efter de lokale forhold må anses for ufor svarlig. Når motoren som følge af havari har været under vand, erstatter foreningen alene omkostningerne ved dennes udtag ning, rensning og genindsætning. Ved skade på motor, der hidrører fra skruens sammenstød med fast eller flydende genstand, herunder is, ydes alene erstatning for skaden på skrue og skrueaksel med stævnrør. Fyrskaderlsvam peskader. 22 Foreningen erstatter skade på skroget incl. styrehus, der opstår, hvis køl, stævne, spanter, dæksplanker eller yderklæd ning angribes af fyr, foreningen har ikke erstatningspligt, når ventilation eller andre af Skibstilsynet, særlig trækyndige eller vurderingsmanden krævede foranstaltninger ikke er foretaget, og dette anses for at have været medvirkende til at fremkalde eller forværre fyrangrebet. Erstatning ydes ikke, hvis fartøjet er forsynet med plastskum etc., der vanskeliggør konstateringen af de omhandlede angreb. For svampearter, som kun misfarver træet, såsom blåsplint, kan foreningen ikke drages til ansvar, og når der i forbindel se med fyrskade konstateres skade forårsaget af råddenskab, afholder den forsikrede selv de dermed forbundne repara tionsomkostninger. Foreningen er berettiget til når som helst at lade foretage undersøgelse af de forsikrede fartøjer, hvorefter eventuelt konstateret fyr- eller rådskade straks skal afhjælpes. Hvis dette ikke sker, kan forsikringsforholdet med et af direktøren fastsat varsel udsiges af foreningen. Foreningens ansvar for skader i forbindelse med i~jrangreb begrænses under alle omstændigheder til 75% af reparati onsomkostningerne. Osmose og kemisk nedbrydning af træ i forbindelse med gennemføring, som opfylder Søfartsstyrelsens krav, behandles i erstatningsmæssig henseende som svampeskade. Opofrelser eller bjærgning. 23 Omkostninger for at tage et fartøj af grund eller bugsering for at bringe det i sikkerhed fra en overhængende fare godtgø res helt eller delvis efter forretnigsudvalgets eller bestyrelsens skøn. Omkostninger ud over afstanden til nærmeste havn, hvor bedding forefindes, vil dog i intet tilfælde blive erstattet. Foreningen følger her de til enhver tid med de statsaner kendte forsikringsforeninger tiltrådte aftaler. Begrænsninger i foreningens ansvar. 24 Foreningen erstatter ikke: 1. næringstab for forsikringstageren, 2. skade opstået ved forcering af is for udgående havn eller sejlads under en issituation i det hele taget, såfremt bestyrelsen skønner, at forsikringstageren har udvist uforsvarlig adfærd, jr. forsikringsbetingelsernes 21, 3. sejl, der skjørnes, splittes eller blæser over bord på grund af ælde, 4. tovværk, der skamfiles eller brister på grund af ælde, 5. skade som følge af krig eller krigslignende forhold, 6. skade, der er en følge af overtrædelse af.påbud om sikkerhedforanstaltninger fra offentlige myndigheder eller foreningen ifølge nærværende forsikringsbetingelser og udsendte cirkulærer. Foreningen er i så fald kun ansvarlig for indtruffen skade i det omfang, det kan godtgøres, at overtrædelsen har været uden indflydelse på indtræden og omfang. Har fartøjet ikke været bemandet, som det er fastsat i henhold til Søfartsstyrelsens regler, eller har Søfartsstyrelsen ikke givet dispensation herfra, forbeholder foreningen sig at trække 10% i foreningens erstatning i skadestilfælde. Ovenstående fradrag foretages uanset, om der måtte være sammenhæng mellem den skete skade og den mang lende uddannelse hos besætningen, 7. skade opstået udenfor fartområdet, 8. skade opstået under forhold, hvor fartøjet er anvendt i andet øjemed end omhandlet i vedtægternes 3, eller hvor føreren ikke opfylder bestemmelserne i 4, hvorved bemærkes, at foreningen ingen erstatningspligt har, hvis føreren af fartøjet er under 18 år,

9 9. skade, der skyldes slid, alder, råddenskab, rust, tæring eller tilsvarende årsag, 10. skade, der en følge af, at forsikringstageren eller mandskabet udviser svig, groft uagtsomt eller forsætligt forhold, 11 skade opstået under forsikringsbegivenheder, som den forsikrede selv har forårsaget under selvforskyldt beruselse. Ved skade fremkaldt ved en uagtsomhed, som ikke kan betegnes som grov, kan der afkortes indtil 5 % i erstatni gen 12. skade, der rammer et fartøj, der henligger uden mandskab ombord, med mindre fartøjet ligger velfortøjet i sikker havn, 13. skade, der hidrører fra, at fartøjet ved afgangen fra sidste havn eller plads ikke var sødygtig, tilbørligt udrustet eller forsvarligt lastet, med mindre det må antages, at hverken den forsikrede eller fartøjets fører har vidst eller burde indse, at manglen forefandtes. 14. skader opstået under industrifiskeri, såfremt fartøjet ikke er indrettet hertil og ikke er godkendt til industrifiskeri af foreningens vurderingsmand, 15. millenium klausul. Denne forsikring dækker skade, der skyldes funktionssvigt af elektronisk udstyr med datostyrede funktioner ved år 2000-skiftet eller andre datoskift under forudsætning af at den forsikrede nøje har kontrolleret det elektroniske udstyr og truffet alle nødvendige forholdsregler mod sådanne funktionssvigt, og at den forsikrede desuden hos producenter og leverandører af elektronisk udstyr med datostyrede funktioner har fået skriftlig garanti for, at udstyret er sikret mod funktionssvigt ved år 2000-skiftet eller andre datoskift. Skade på udskiftning eller omprogrammering af selve det elektroniske udstyr samt reetablering af tabte data eller programmer dækkes ikke. Erstatning til tredjemand. 25 Foreningen dækker kollisionsansvar op til max. forsikringssum. Foreningen formidler, at ansvar i øvrigt dækkes via andet forsikringsselskab. Maksimum for erstatning. 26 Foreningens ansvar er for hvert enkelt tilfælde begrænset som følger: 1. skade på fartøjet erstattes op til forsikringssummen. Bestyrelsen kan fastsætte regler om, at forsikringstageren skal bære en vis procentdel af reparationsudgifterne ved en skade som selvrisiko. En serie af skader forårsaget af samme skadeårsag skal betragtes som værende èn skade. Partielle skader kan ikke erstattes med højere beløb end den reelle værdi af den enkelte del, jf. forsikringsbetingel sernes 4. Foreningen kan i disse tilfælde med henvisning til gensidighedsprincippet gøre underforsikring gældende. 2. erstatning for ansvar dækkes i henhold til 25, samt redningsomkostninger i henhold til 23. Rederen skal så vidt muligt begrænse sit ansvar i henhold til Søloven. Herudover erstattes de omkostninger, som med foreningens billigelse pådrages ved afgørelse af den forsikredes erstat ningspligt. Indtræden i retskrav. 27 I det omfang, forsikringen har dækket skader, tredjemand har påført en forsikringstager, indtræder foreningen i forsik ringstagerens retskrav og har søgsmålskompetance over for tredjemand. Panthaverklausul. 28 Har forsikringstagerens forhold medført, at forsikringen over for ham er ophørt, eller at foreningens ansvar over for ham er bortfaldet eller indskrænket, vil dette dog ikke påvirke panthaveres hos foreningen noteret pant i fartøjet ret mod for eningen, jf. de med de statsanerkendte forsikringsforeninger herom særskilt sluttede aftaler. 29

10 Udbetaling af erstatning. Udbetaling af erstatningsbeløb i henhold til disse forsikringsbetingelser finder sted senest 30 dage efter, at den fornødne dokumentation for kravenes berettigelse og størrelse tiltrådt af vurderingsmanden er kommet direktøren i hænde. Tvivlsomme erstatningssager. 30 Foreligger der omstændigheder, der giver direktøren anledning til at afvise erstatningskrav helt eller delvist, skal sagen på forsikringstagerens begæring forelægges den samlede bestyrelse i det førstkommende bestyrelsesmøde. Såfremt bestyrelsen tilslutter sig direktørens afgørelse, står det forsikringstageren frit for at anlægge sag mod foreningen ved Sø- og Handelsretten i København. Forsikringstageren kan - hvis han ønsker det overlade til en kommende generalforsamling at tage stilling til bestyrel sens beslutning, men forsikringstageren må da inden for en frist af 30 dage efter modtagelsen af bestyrelsens beslutning meddele foreningens direktør, at han ønsker, at generalforsamlingen tager stilling til bestyrelsens afgørelse. Motorlgearforsikring. 31 Stk. 1 Med de forbehold, der i øvrigt fremgår af forsikringsbetingelserne, kan som tillæg til forsikringsbetingelsernes 21 teg nes en motor/gearforsikring. Foreningen erstatter skader som følge af brud på fartøjets motor og gear. Skader som følge af frost, slid, rust, tæring eller tilsvarende årsag erstattes ikke. Adkomstarbejde som er påkrævet som følge af reparation af motor og gear betales med 75% af udgifterne. Erstatningen vedrørende reparation af motorlgear kan aldrig udgøre mere end 75% af motorenslgearets forsik ringssum. For hvert enkelt skadestilfælde foretages der følgende aldersfradrag: 1. overstiger motorens/gearets alder ikke 3 år, udgør erstatningen 75% af udgifterne. 2. overstiger motorens/gearets alder 3 år, men ikke 6 år, udgør erstatningen 60% af udgifterne. 3. overstiger motorens/gearets alder 6 år, men ikke 10 år, udgør erstatningen 50% af udgifterne. 4. overstiger motorens/gearets alder 10 år, udgør erstatningen 40% af udgifterne. Stk. 2 Såfremt motorens/gearets reservedele erstattes med nye reservedele, følger disse i aldersmæssig henseende motorens alder. Stk. 3 Fabriksrenoverede motorer/gear med I års dokumenteret nygaranti beregnes som ny motor/gear. 32 Stk. I For forsikringen gælder i øvrigt, i det omfang de kan finde anvendelse, reglerne i Dansk Søforsikrings- konvention af 2. april Stk. 2 Ved tab af menneskeliv og skade på person gælder tillige Forsikringsaftalelovens 95 og 96.

11 Klausul 370 Undtagelse for radioaktiv forurening, kemiske, biologiske, biokemiske og elektromagnetiske vå ben.( ). Uanset bestemmelserne i denne police, dækker forsikringen ikke skade, tab, omkostninger eller ansvar, som er en direk te eller indirekte følge af eller skyldes 1.1. ioniserende stråling eller radioaktiv forurening forårsaget af atomkernebrændsel, atomaffald eller atomreaktion 1.2. radioaktive, giftige, eksplosive eller andre farlige eller forurenende egenskaber ved atomkerneanlæg, atomreaktorer eller andre atomkerneinstallationer eller atomkomponenter i forbindelse hermed 1.3. våben eller anden anordning, i hvilke der anvendes atomenergi, atomkernespaltning (fission) og/eller kernesam mensmeltning (fusion) eller anden lignende reaktion, radioaktiv kraft eller substans 1.4. radioaktive, giftige, eksplosive eller andre farlige eller forurenende egenskaber ved radioaktiv substans. Denne und tagelse omfatter ikke radioaktive isotoper, bortset fra atomkernebrændsel, når sådanne isotoper fremstilles, trans porteres, oplagres eller anvende kommercielt, i landbruget eller til medicinske, videnskabelige eller andre lignende fredelige formål kemiske, biologiske, biokemiske eller elektromagnetiske våben. Klausul 380 Undtagelse for cyber attack (computer hacking, virusangreb og kriminalitet) ( ) Uanset bestemmelserne i denne police, gælder følgende klausul: 1.1. Med undtagelse af bestemmelsen i 1.2., dækker forsikringen i intet tilfælde skade, tab, omkostninger eller ansvar, som er en direkte eller indirekte følge af anvendelse computere, computersystemer, computer softwareprogrammer, ondsindede koder, computervira og lignende eller ved brug eller anvendelse af andet elektronisk system med det formål at forvolde skade I de tilfælde, hvor denne klausul er indeholdt i policer, som dækker risici ved krig eller krigslignende begivenheder, oprør eller borgerlige uroligheder, revolution, opstand eller civile optøjer som stammer herfra, eller fjendtlige hand linger af eller mod krigsførende magt, eller terrorisme eller handlinger foretaget ud fra et politisk motiv, vil klausulens pkt ikke medføre tab (som ellers ville være dækket) opstået ved brug af computere, computer systemer eller computer softwareprogrammer eller andre elektroniske systemer i forbindelse med affyring og/eller styringssystem og/eller affyringsmekanisme af eller i våben eller missiler undtages fra dækning. Klausul Terrorisme Uanset bestemmelserne i nærværende kontrakt eller Dansk Søforsikringskonvention af 2. april 1934, dækker forsikrin gen ikke skade forårsaget direkte eller indirekte af terrorisme. Ved terrorisme forstås en handling, herunder, men ikke begrænset til, vold eller trussel om anvendelse af vold foretaget af en eller flere personer, uanset om de handler på egen hånd eller i forbindelse med en eller flere organisationer og/eller myndigheder, begået med politisk, religiøst, ideologisk eller etnisk formål eller begrundelse, herunder med den hensigt at påvirke en regering og/eller at sprede frygt i offentligheden eller dele af offentligheden. For at karakterisere handlingen som terrorisme forudsættes, at handlingen er egnet til at påvirke en regering og/eller sprede frygt i offentligheden eller dele deraf.

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser For Danske Fiskeres Forsikring G/S CVR nr. 55 12 46 12 Forsikringsbetingelser 1. Forsikringsbegæring og forsikringstagerens oplysningspligt. 2. Ikrafttræden af forsikring. 3. Vurderingsmændenes

Læs mere

Afsnit Indhold Side nr.

Afsnit Indhold Side nr. Udvidede Danske Betingelser Bilag nr. 02.10 lbnr. 01 Afsnit Indhold Side nr. 1.0 Forsikringens omfang... 1 2.0 Havari Grosse... 1 3.0 Forsikringen dækker særlige omkostninger... 1 4.0 Forsikringens undtagelser...

Læs mere

Køle- og/eller dybfrostforsikring Forsikrings betingelser 1981 Nr. 63-1

Køle- og/eller dybfrostforsikring Forsikrings betingelser 1981 Nr. 63-1 Køle- og/eller dybfrostforsikring Forsikrings betingelser 1981 Nr. 63-1 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 43 58 55 73 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31 45 23

Læs mere

Forsikringsbetingelser FÆLLESBETINGELSER ERHVERV

Forsikringsbetingelser FÆLLESBETINGELSER ERHVERV Forsikringsbetingelser FÆLLESBETINGELSER ERHVERV VERSION 30-501 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Fællesbetingelser

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Lystfartøjsansvarsforsikring. Betingelser nr. 950110

Forsikringsbetingelser for. Lystfartøjsansvarsforsikring. Betingelser nr. 950110 Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Arbejdsgiveransvar nr

Arbejdsgiveransvar nr Indholdsfortegnelsen er ikke en del af de almindelige betingelser for Arbejdsgiveransvar Afsnit Indhold Side nr. 1 De sikrede... 1 2 Forsikringen omfatter... 1 3 Forsikringen omfatter ikke... 1 4 Undladelse

Læs mere

TDK_4569_3 28/04/03 15:57 Side 1

TDK_4569_3 28/04/03 15:57 Side 1 TDK_4569_3 28/04/03 15:57 Side 1 TDK_4569_3 28/04/03 15:57 Side 3 Indhold Vilkår for ingeniøransvarsforsikring 1. Forsikringens omfang 4 2. Geografisk dækningsområde 4 3. Undtagelser 5 4. Selvrisiko 6

Læs mere

1.1.2 skibets eller fartøjets stranding, grundstødning, synken eller kæntring,

1.1.2 skibets eller fartøjets stranding, grundstødning, synken eller kæntring, Vareforsikring - Begrænsede danske betingelser 2010 21.04.2010 skal gøre opmærksom på, at disse betingelser er vejledende. Der er således ikke noget til hinder for, at forsikringsselskabet og forsikringstageren

Læs mere

Forsikringsbetingelser for

Forsikringsbetingelser for Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Codan Care Forsikringsbetingelser

Codan Care Forsikringsbetingelser Fællesbetingelser for Codan Care - gruppeforsikringer i Codan Forsikring A/S (i det følgende kaldet Codan) i tilslutning til lovbekendtgørelse nr. 726 af 24. oktober 1986 om forsikringsaftaler med senere

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Lystfartøjsansvarsforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Lystfartøjsansvarsforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Ledelsens Basis Forsikring Foreninger LBFF-I-09-01 - en HDI-Gerling on-line forsikring

Ledelsens Basis Forsikring Foreninger LBFF-I-09-01 - en HDI-Gerling on-line forsikring Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Sikrede 1.1 Sikrede er alle nuværende, tidligere og fremtidige; - bestyrelsesmedlemmer, herunder suppleanter,

Læs mere

ERHVERVSANSVARSFORSIKRING

ERHVERVSANSVARSFORSIKRING ERHVERVSANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER 290-1 ALMINDELIGE FORSIKRINGSBETINGELSER i tilslutning til lov om forsikringsaftaler AFSNIT NR. HOVEDAFSNIT 1. De sikrede 2. Omfang 3. Skader forvoldt af

Læs mere

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Foreninger, ikke-erhvervsdrivende fonde, selvejende institutioner, stiftelser mv. Almindelige betingelser DFO99-01 Indholdsfortegnelse Definitioner Pkt. Side hvem

Læs mere

Forsikringsbetingelser for ERHVERVSANSVARSFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for ERHVERVSANSVARSFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 10 Hvem er

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Køleforsikring for dybfrostvarer. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Køleforsikring for dybfrostvarer. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05)

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) 1. HVEM ER SIKRET Forsikringen dækker forsikringstageren og de personer, der er i forsikringstagerens tjeneste. 2. DEFINITIONER 2.1. Forsikringssum Policens

Læs mere

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides.

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides. Side 1 af 6 PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser MI-95-02 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Forsikringens omfang Forsikringen dækker det erstatningsansvar,

Læs mere

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer.

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer. ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser EA-05-01 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens

Læs mere

Materieldriftstab 1. Forsikringens omfang 1.1. Tab som erstattes I overensstemmelse med nedennævnte vilkår dækker forsikringen for den i policen

Materieldriftstab 1. Forsikringens omfang 1.1. Tab som erstattes I overensstemmelse med nedennævnte vilkår dækker forsikringen for den i policen Materieldriftstab 1. Forsikringens omfang 1.1. Tab som erstattes I overensstemmelse med nedennævnte vilkår dækker forsikringen for den i policen anførte dækningsperiode jf. 1.3. forsikringstagerens tab

Læs mere

Professionelt ansvar/rådgiveransvar nr

Professionelt ansvar/rådgiveransvar nr For forsikringen gælder reglerne i lov nr. 129 af 15. april 1930 med senere ændringer om forsikringsaftaler, for så vidt de ikke er fraveget ved de almindelige og særlige forsikringsbetingelser. 1 Forsikringens

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01. 1.0 Sikrede

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01. 1.0 Sikrede Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01 1.0 Sikrede Sikrede på denne police er forsikringstager og forsikringstagers datterselskaber, hvorved forstås de juridiske personer,

Læs mere

Lovpligtig Arbejdsskadeforsikring. Forsikringsvilkår nr

Lovpligtig Arbejdsskadeforsikring. Forsikringsvilkår nr Lovpligtig Arbejdsskadeforsikring Forsikringsvilkår nr. 590.1 Indholdsfortegnelse 1 FORSIKRINGENS OMFANG... 1 2 FORSIKRINGENS IKRAFTTRÆDEN... 1 3 FORSIKRINGSTAGERENS OPLYSNINGSPLIGT... 1 4 PRÆMIENS BEREGNING...

Læs mere

Ran og røveri fra ekspeditionslokale

Ran og røveri fra ekspeditionslokale Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Kombineret landbrug Entreprise forsikring

Kombineret landbrug Entreprise forsikring Vilkår for Kombineret landbrug Entreprise forsikring 5888-2 April 1990 Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Kombineret landbrug Entrepriseforsikring 5888-2 April 1990 NemKonto Topdanmark benytter NemKonto-systemet

Læs mere

Hus- og grundejeransvarsforsikring

Hus- og grundejeransvarsforsikring Betingelser nr. Forsikringsbetingelser for Hus- og grundejeransvarsforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser for hus- og grundejeransvarsforsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Kriminalitetsforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr.

Forsikringsbetingelser. for. Kriminalitetsforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. Betingelser nr. 701001 Forsikringsbetingelser for Kriminalitetsforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser for kriminalitetsforsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser for MASKINKASKOFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for MASKINKASKOFORSIKRING Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for MASKINKASKOFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og lov om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar

Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar Indholdsfortegnelse 1.0 De sikrede... 2 2.0 Erhvervsansvar/dækningsomfand... 2 4.0 Afværgelse af skade... 3 5.0 Aftaler om ansvar og erstatning...

Læs mere

Betingelser for professionel ansvarsforsikring. for bilsyn

Betingelser for professionel ansvarsforsikring. for bilsyn Betingelser for professionel ansvarsforsikring for bilsyn Indholdsfortegnelse 1 Hvem er sikret...2 2 Definitioner...2 2.1 Forsikringssum...2 2.2 Erstatningskrav rejst...2 3 Hvem er dækket...2 4 Hvad er

Læs mere

Fællesbetingelser for ERHVERV. Indholdsfortegnelse: Betingelsesnr. 2200.00.01

Fællesbetingelser for ERHVERV. Indholdsfortegnelse: Betingelsesnr. 2200.00.01 Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Fællesbetingelser for ERHVERV Indholdsfortegnelse: 1 Lovgivning m.v. 2 Ved skadetilfælde 2.1 Anmeldelse af skade 2.2 Afværgelse af skade 2.3 Udbedring

Læs mere

3 Formandens løn bestemmes af generalforsamlingen. Repræsentanternes kørselsgodtgørelse bestemmes af generalforsamlingen.

3 Formandens løn bestemmes af generalforsamlingen. Repræsentanternes kørselsgodtgørelse bestemmes af generalforsamlingen. 1 1 Foreningens navn er Marslev Gensidige Heste-Assurance-Forening. Foreningens hjemsted er Fyn. Foreningens formål er ved dens medlemmers gensidige forsikring at erstatte tab, som disse måtte lide ved

Læs mere

Betingelser. Sælgeransvarsforsikring. Nr. 5153

Betingelser. Sælgeransvarsforsikring. Nr. 5153 Betingelser Sælgeransvarsforsikring Sælgeransvarsforsikring Nr 5153 5153 Sælgeransvar Side 2 Indholdsfortegnelse Side 3 1 Sælgeransvarsforsikring 1 Hvem er dækket 4 2 Ved skade 4 3 Anden forsikring 4 4

Læs mere

VILKÅR FOR REVISORANSVARSFORSIKRING (04/11)

VILKÅR FOR REVISORANSVARSFORSIKRING (04/11) INDHOLD 1. Hvem er sikret 2. Hvad er dækket 3. Forsikringstiden 4. Hvad er ikke dækket 5. Forsikringssummer 6. Udvidelser 7. Selvrisiko 8. Hvis skaden sker 9. Serieskader 10. Moms 11. Forsikringens ikrafttræden

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Motoransvarsforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Motoransvarsforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring A.C. Meyers Vænge 9 DK-2450 København SV Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring ASA,

Læs mere

9913-1 Maj 2013. Vilkår for Patientforsikring

9913-1 Maj 2013. Vilkår for Patientforsikring 9913-1 Maj 2013 Vilkår for Patientforsikring Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Patientforsikring 9913-1 Maj 2013 2 Generelle oplysninger Aftalen er indgået med Topdanmark Forsikring A/S, i det følgende

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Skovbrandforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Skovbrandforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Forsikringsbetingelser nr. 470-13-02 ADVOKATANSVARSFORSIKRING

Forsikringsbetingelser nr. 470-13-02 ADVOKATANSVARSFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 470-13-02 Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. ADVOKATANSVARSFORSIKRING 1. Dækket risiko Forsikringen dækker sikrede for erstatningsansvar

Læs mere

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser Knallertforsikring Forsikringsbetingelser 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 FORSIKRINGENS OMFANG... 4 1.0 SIKREDE PERSONER...4 2.0 DÆKNINGSOMRÅDE...4 3.0 HVAD DÆKKER FORSIKRINGEN?...4 4.0 DÆKNINGSSUMMER...4

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Dansk Tandforsikring A/S (herefter DT)

Forsikringsbetingelser for Dansk Tandforsikring A/S (herefter DT) Forsikringsbetingelser for Dansk Tandforsikring A/S (herefter DT) Forsikringsaftalen Forsikringsaftalen mellem DT og forsikringstageren består af: En police Et sæt forsikringsbetingelser Et tandstatusskema

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Patientforsikring for kommuner. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Patientforsikring for kommuner. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Udvidede Betingelser for Værktøj, Instrumenter o.lign.

Udvidede Betingelser for Værktøj, Instrumenter o.lign. Forsikringsbetingelser af juni 2012 Udvidede Betingelser for Værktøj, Instrumenter o.lign. Forsikringsbetingelser R336 12J Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser Afsnit 1-13 Side 6 Udvidede Betingelser

Læs mere

TotalErhverv Direktions- og bestyrelsesansvarsforsikring. Forsikringsvilkår TE-BYS-01

TotalErhverv Direktions- og bestyrelsesansvarsforsikring. Forsikringsvilkår TE-BYS-01 TotalErhverv Direktions- og bestyrelsesansvarsforsikring Forsikringsvilkår TE-BYS-01 Indholdsfortegnelse Hvem er forsikringstager og sikrede 1. Hvad dækkes 2. Hvad dækkes ikke 3. Hvor dækker forsikringen

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Indholdsfortegnelse for Hundeforsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvornår skal præmien m.m. betales? 1.2. Hvordan indeksreguleres forsikringssummer og præmie?

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Patientforsikring for kommuner. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Patientforsikring for kommuner. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Vilkår for Olieforureningsforsikring. i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49.

Vilkår for Olieforureningsforsikring. i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49. Vilkår for Olieforureningsforsikring i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49. Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning....3 2. Hvem er sikret....3 3. Hvad

Læs mere

6BForsikringens omfang Forsikringens dækningsomfang: 2.1 3 Forsikringens geografiske omfang: 2.2 4 Forsikringens tidsmæssige omfang: 2.

6BForsikringens omfang Forsikringens dækningsomfang: 2.1 3 Forsikringens geografiske omfang: 2.2 4 Forsikringens tidsmæssige omfang: 2. 0BKriminalitetsforsikring 4BAlmindelige betingelser KR-00-01 Indholdsfortegnelse 5BDefinitioner Pkt. Side Forsikringstager: 1.1. 1 Virksomheden: 1.2 1 Datterselskaber: 1.3 1 Sikrede: 1.4 1 Ansatte: 1.5

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 460-22 ERHVERVSANSVARSFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 460-22 ERHVERVSANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 460-22 Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler for ERHVERVSANSVARSFORSIKRING 100 DE SIKREDE Forsikringen dækker forsikringstageren

Læs mere

Arbejdsskadeforsikring

Arbejdsskadeforsikring Forsikringsbetingelser for Arbejdsskadeforsikring Indhold 1. Forsikringens omfang... 2 2 Forsikringens ikrafttrædelse... 2 3 Forsikringstagerens oplysningspligt... 2 4 Præmiens beregning... 2 5 Præmiens

Læs mere

Hundeansvarsforsikring. Forsikringsbetingelser

Hundeansvarsforsikring. Forsikringsbetingelser Hundeansvarsforsikring Forsikringsbetingelser 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 - FORSIKRINGENS OMFANG... 4 1.0 SIKREDE PERSONER...4 2.0 DÆKNINGSOMRÅDE...4 3.0 HVAD DÆKKER FORSIKRINGEN?...4 4.0 DÆKNINGSSUMMER...4

Læs mere

Forsikringsbetingelser for

Forsikringsbetingelser for Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Erhvervsansvarsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 52-2, oktober 2012

Erhvervsansvarsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 52-2, oktober 2012 Erhvervsansvarsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 52-2, oktober 2012 RUNA FORSIKRING Tlf.: 33 32 22 00 www.runa.dk LB Forsikring Forsikringsaktieselskab CVR nr. 16 50 08 36 Farvergade 17 1463 København

Læs mere

Forsikringsbetingelser for

Forsikringsbetingelser for Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Maskinhaveriforsikring. Betingelser nr. 601810

Forsikringsbetingelser for. Maskinhaveriforsikring. Betingelser nr. 601810 Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Alm. betingelser for forsikring af rejsekollektioner. Forsikringsbetingelser R335 13K

Alm. betingelser for forsikring af rejsekollektioner. Forsikringsbetingelser R335 13K Alm. betingelser for forsikring af rejsekollektioner Forsikringsbetingelser R335 13K Gælder fra maj 2013 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1-13 Side 3 2. Alm. betingelser for forsikring af

Læs mere

Forsikringsbetingelser SKURVOGN

Forsikringsbetingelser SKURVOGN SKURVOGN 005-0..009 A 4 5 6 7 8 9 B 0 4 5 6 6 7 8 9 0 Hvad omfatter forsikringen Hvem er dækket af forsikringen Hvor dækker forsikringen KASKOFORSIKRING Hvilke skader dækker forsikringen Udstrømning af

Læs mere

Forsikringsbetingelser for

Forsikringsbetingelser for Gjensidiges Arbejdsskadeforsikring A/S Nyropsgade 45 DK-1602 København K Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 12 42 91 85 info@gjensidige.dk wwww.gjensidige.dk Betingelser nr. 560107 Forsikringsbetingelser

Læs mere

Arbejdsskadeforsikring

Arbejdsskadeforsikring Aon Risk Solutions Affinity Arbejdsskadeforsikring pr. 1. januar 2012 I tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler Indhold 1 Forsikringens omfang 3 2 Forsikringens ikrafttrædelse 3 3 Forsikringstagerens

Læs mere

Forretningsbetingelser for oplagring og håndtering

Forretningsbetingelser for oplagring og håndtering Forretningsbetingelser for oplagring og håndtering 1. Opbevaring og håndtering K. Hansen Transport AS opbevarer og håndterer indleverede varer for kunden i henhold til almindelig god opbevaringsskik, samt

Læs mere

Hus- og grundejeransvarsforsikring

Hus- og grundejeransvarsforsikring Betingelser nr. Forsikringsbetingelser for Hus- og grundejeransvarsforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser for

Læs mere

Entreprise all-risksforsikring for bestående bygninger/løsøre tilhørende

Entreprise all-risksforsikring for bestående bygninger/løsøre tilhørende Betingelser nr. 800402 Forsikringsbetingelser for Entreprise all-risksforsikring for bestående bygninger/løsøre tilhørende bygherren KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77

Læs mere

Fællesvilkår. Erhvervsforsikringer

Fællesvilkår. Erhvervsforsikringer Fællesvilkår Erhvervsforsikringer 6499-1 September 2002 Indhold 1 Hvem er sikret 4 2 Hvor dækkes 4 3 Forsikringens betaling 4 4 Indeksregulering 5 5 Selvrisiko 5 6 Moms 5 7 Opsigelse og ændring af forsikringen

Læs mere

Alpha Insurance A/S - Arbejdsskadeforsikring

Alpha Insurance A/S - Arbejdsskadeforsikring Alpha Insurance A/S - Arbejdsskadeforsikring Indhold Side 1 Forsikringens omfang... 2 2 Forsikringens ikrafttrædelse... 2 3 Forsikringstagerens oplysningspligt... 2 4 Præmiens beregning... 3 5 Præmiens

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for Skandia Bonuspension

Almindelige forsikringsbetingelser for Skandia Bonuspension Almindelige forsikringsbetingelser for Skandia Bonuspension Nr. 94 14 Indhold 1. Aftalegrundlag... 2 2. Antagelse og ikrafttræden... 2 3. Præmiebetaling... 2 4. Pristalsregulering... 3 5. Dækning ved død...

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING Fordi venskab betyder alt ETU Forsikring A/S Hærvejen 8 6230 Rødekro www.etuforsikring.dk Forsikringsbetingelser nr.: 01-2010-DYR 1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen

Læs mere

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst Hundeforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 JULI 2012 Administration Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk Cover underwritten 100% by Qudos Insurance

Læs mere

Kombineret Erhvervs- og Produktansvar nr. 061-17

Kombineret Erhvervs- og Produktansvar nr. 061-17 Afsnit Indhold Side 1 De sikrede... 1 2 Erhvervsansvar... 1 3 Produktansvar... 2 4 Afværgelse af skade... 3 5 Aftaler om ansvar og erstatning... 3 6 Geografisk dækningsområde... 4 7 Afgrænsning over for

Læs mere

for Antenneforeningen Tolveren 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Foreningens navn er Antenneforeningen Tolveren.

for Antenneforeningen Tolveren 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Foreningens navn er Antenneforeningen Tolveren. VEDTÆGTER for Antenneforeningen Tolveren 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Foreningens navn er Antenneforeningen Tolveren. 1.2 Foreningen dækker område 43 (tidligere område 12) i henhold til opdelingskort

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser for Arbejdsskadeforsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Telefon +45 70 10 90 09 Telefax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 12 42 91 85 www.gjensidige.dk Indhold: Fællesbetingelser

Læs mere

TotalErhverv Erhvervs- og produktansvarsforsikring. Forsikringsvilkår TE-EPA-01

TotalErhverv Erhvervs- og produktansvarsforsikring. Forsikringsvilkår TE-EPA-01 TotalErhverv Erhvervs- og produktansvarsforsikring Forsikringsvilkår TE-EPA-01 Indholdsfortegnelse Hvem dækkes 1. Erhvervsansvar 2. Produktansvar 3. Afværgelse af skade 4. Aftaler om ansvar og erstatning

Læs mere

Frivillig Arbejdsskadeforsikring

Frivillig Arbejdsskadeforsikring Frivillig Arbejdsskadeforsikring Forsikringsbetingelser nr. 57-01 gældende fra 1. oktober 2011 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 43 58 55 73 Forsikrings-Aktieselskabet

Læs mere

120.10 Forsikringen omfatter skade indtruffet i Danmark (incl. Grønland og Færøerne).

120.10 Forsikringen omfatter skade indtruffet i Danmark (incl. Grønland og Færøerne). Erhvervsansvarsforsikring - betingelser Redigeret af Kis Boel 8. august 2005 Forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende Lov om Forsikringsaftaler, hvilken lovs bestemmelser gælder for forsikringen,

Læs mere

Forsikringsbetingelser SKURVOGN KASKOFORSIKRING 0105

Forsikringsbetingelser SKURVOGN KASKOFORSIKRING 0105 Forsikringsbetingelser SKURVOGN KASKOFORSIKRING 0105 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Skurvogn Kaskoforsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser NETBANKFORSIKRING

Forsikringsbetingelser NETBANKFORSIKRING Forsikringsbetingelser NETBANKFORSIKRING VERSION 30-601 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Netbankforsikring

Læs mere

2.3. Er der ikke i tilbuddet oplyst en fast tilbudssum, udføres arbejdet i regning.

2.3. Er der ikke i tilbuddet oplyst en fast tilbudssum, udføres arbejdet i regning. FD Sikring A/S (FD Alarmer) cvr. nr. 11 77 76 00 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER (Erhverv) 1. Almindelige bestemmelser 1.1. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse på alle aftaler

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PÅHÆNGSVOGNE I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PÅHÆNGSVOGNE I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PÅHÆNGSVOGNE I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Branche M75 Betingelser M75-3 Side 1. Forsikringens omfang... 2 1.1 Sikrede...

Læs mere

hundeforsikring Version 2150002

hundeforsikring Version 2150002 hundeforsikring Version 2150002 Forsikringsvilkår af maj 2012 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser for hundeforsikring Afsnit 1-16 Side 6 Lovpligtig hundeansvar Afsnit 17-19 2 Vilkår Nykredit Forsikring

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Medmindre der foreligger anden skriftlig aftale, leverer ICS A/S, (herefter kaldet ICS) leverancer på følgende vilkår uanset eventuelle modstående eller afvigende bestemmelser

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Entrepriseforsikring. (udgave per. 1.12.2008)

Forsikringsbetingelser for Entrepriseforsikring. (udgave per. 1.12.2008) Forsikringsbetingelser for Entrepriseforsikring (udgave per. 1.12.2008) Afsnit All risks forsikring af arbejdsobjektet 1.1 Forsikrede genstande 1.2 Skader der erstattes 1.3 Forsikringen dækker ikke 1.4

Læs mere

Betingelser for erstatning Politianmeldelse af tyveriet skal være sket på det sted, hvor tyveriet fandt sted.

Betingelser for erstatning Politianmeldelse af tyveriet skal være sket på det sted, hvor tyveriet fandt sted. REGLER OM OMFANG ID DOKUMENTER - IDDK2011:1 Forsikringen dækker 1. Udgifter til genanskaffelse af id-dokumenter Forsikringen dækker udgifter til at genanskaffe stjålne id - dokumenter, kørekort, pas eller

Læs mere

F O R S I K R I N G S B E T I N G E L S E R. For Fiskefartøjer. Dansk Fartøjsforsikring A/S. CVR.nr. 32 47 19 35 1.1 2010

F O R S I K R I N G S B E T I N G E L S E R. For Fiskefartøjer. Dansk Fartøjsforsikring A/S. CVR.nr. 32 47 19 35 1.1 2010 F O R S I K R I N G S B E T I N G E L S E R For Fiskefartøjer Dansk Fartøjsforsikring A/S CVR.nr. 32 47 19 35 1.1 2010 Indholdsfortegnelse : 1. Optagelse af fartøj til forsikring. 2. Fartøjernes værdiansættelse.

Læs mere

Forsikringen dækker Forsikringen dækker udgifterne til udskiftning af låsen i forsikringstagerens bolig, hvis nøglerne er blevet stjålet.

Forsikringen dækker Forsikringen dækker udgifterne til udskiftning af låsen i forsikringstagerens bolig, hvis nøglerne er blevet stjålet. REGLER OM OMFANG LÅSESKIFTE LÅDK2011:1 Forsikringen dækker Forsikringen dækker udgifterne til udskiftning af låsen i forsikringstagerens bolig, hvis nøglerne er blevet stjålet. Forsikringssum Forsikringssummen

Læs mere

Drivhusforsikring. Fuldstændige forsikringsbetingelser og bestemmelser. En forsikring som giver dig tryghed

Drivhusforsikring. Fuldstændige forsikringsbetingelser og bestemmelser. En forsikring som giver dig tryghed 1 Drivhusforsikring Fuldstændige forsikringsbetingelser og bestemmelser En forsikring som giver dig tryghed Tillykke med din drivhusforsikring hos Dansk Glasforsikring. Her kan du læse relevant information

Læs mere

Professionel ansvarsforsikring for kommuner

Professionel ansvarsforsikring for kommuner Betingelser nr. 508506 Forsikringsbetingelser for Professionel ansvarsforsikring for kommuner KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-12-07

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-12-07 Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-12-07 1.0 Sikrede Sikrede på denne police er forsikringstager og forsikringstagers datterselskaber, hvorved forstås de juridiske personer,

Læs mere

Stormskade- og hærværksforsikring på telte og boblehaller

Stormskade- og hærværksforsikring på telte og boblehaller Betingelser nr. 600801 Forsikringsbetingelser for Stormskade- og hærværksforsikring på telte og boblehaller KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79

Læs mere

Almindelige leveringsbetingelser

Almindelige leveringsbetingelser Såfremt der ikke er aftalt andet gælder følgende leveringsbetingelser for produkter, der bliver leveret af HAGENS FJEDRE A/S: Almindelige leveringsbetingelser Anvendelse 1.Nedenstående, almindelige leveringsbetingelser

Læs mere

Erhvervsansvarsforsikring

Erhvervsansvarsforsikring Erhvervsansvarsforsikring Forsikrings betingelser Nr. 51-4 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31 45 23 17 Forsikrings-Aktieselskabet

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 Samarbejdsaftale mellem CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 og [Forsikringsmæglerens navn og adresse] (Herefter Forsikringsmægleren ) 1. Indledning

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Ansvarsforsikring forurening - landbrug

Forsikringsbetingelser. for. Ansvarsforsikring forurening - landbrug Betingelser nr. 503002 Forsikringsbetingelser for Ansvarsforsikring forurening - landbrug KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser

Læs mere

REJSE - KONTANT HÆVNING I PENGEAUTOMAT

REJSE - KONTANT HÆVNING I PENGEAUTOMAT FORSIKRINGSBETINGELSER REJSE - KONTANT HÆVNING I PENGEAUTOMAT Sektion A: Generelle vilkår Sektion B: Særlige vilkår Hævning i pengeautomat 06.06.2013, 00971048 AIG Europe Limited, Osvald Helmuths vej 4,

Læs mere

Passageransvars- forsikring. Forsikringsbetingelser S T G - P AF- 001

Passageransvars- forsikring. Forsikringsbetingelser S T G - P AF- 001 Passageransvars- forsikring Forsikringsbetingelser S T G - P AF- 001 Gælder fra marts 2014 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser Side 3 2. Passageransvar - Personskade Side 7 3. Passageransvar - Håndbagage

Læs mere

Forsikringsbetingelser for DRIFTSTAB POS. 1 - ERHVERVSLØSØRE

Forsikringsbetingelser for DRIFTSTAB POS. 1 - ERHVERVSLØSØRE Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for DRIFTSTAB POS. 1 - ERHVERVSLØSØRE Tillægsforsikring til forsikringsbetingelser for BRAND-, TYVERI- OG VANDSKADEFORSIKRING

Læs mere

FORSIKRINGS BETINGELSER

FORSIKRINGS BETINGELSER FORSIKRINGS BETINGELSER Rådhuspladsen 4-1550 København V (Hovedkontor) Web: www.icareforsikring.dk - Email: mail@icareforsikring.dk Tlf: 70 30 22 88 Cvr. Nr. 36028513 Bank: Handelsbanken: Reg nr 7636 Konto

Læs mere

Vilkår for Arbejdsskade forsikring I henhold til Lov om arbejdsskadesikring

Vilkår for Arbejdsskade forsikring I henhold til Lov om arbejdsskadesikring Vilkår for Arbejdsskade forsikring I henhold til Lov om arbejdsskadesikring 6011-8 Februar 2011 Generelle oplysninger Personoplysninger mv. Som kunde har du naturligvis mulighed for at se, hvilke personoplysninger

Læs mere

Vilkår for Frivillig arbejds skade forsikring for selvstændige

Vilkår for Frivillig arbejds skade forsikring for selvstændige Vilkår for Frivillig arbejds skade forsikring for selvstændige Vilkårene gælder for selvstændige erhvervs drivende og medarbejdende ægtefæller og dækker i overensstemmelse med Lov om arbejdsskadesikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Transportforsikring. (udgave per. 1.12.2008)

Forsikringsbetingelser for Transportforsikring. (udgave per. 1.12.2008) Forsikringsbetingelser for Transportforsikring (udgave per. 1.12.2008) Indholdsfortegnelse 1 Anvendelsesområde 2 Dækkede risici og skader 3 Dækkede omkostninger 4 Undtagelsesbestemmelser 5 Undtagne varer

Læs mere

2.3. Er der ikke i tilbuddet oplyst en fast tilbudssum, udføres arbejdet i regning.

2.3. Er der ikke i tilbuddet oplyst en fast tilbudssum, udføres arbejdet i regning. TROLDHEDE INSTALLATIONSFORRETNING A/S CVR. NR. 35 52 64 47 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER (Erhverv) 1. Almindelige bestemmelser 1.1. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse på alle

Læs mere

Bekendtgørelse nr. 463 af 29. juli 1988 om syn og certifikater m.v.

Bekendtgørelse nr. 463 af 29. juli 1988 om syn og certifikater m.v. Bekendtgørelse nr. 463 af 29. juli 1988 om syn og certifikater m.v. Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 I medfør af 11, stk. 2, 12, stk. 2, og 28 i lov nr. 98 af 12. marts 1980

Læs mere

RINGKØBING-SKJERN INSTALLATIONSFORRETNING A/S, CVR nr , Herunder TI-AUTOMATION A/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

RINGKØBING-SKJERN INSTALLATIONSFORRETNING A/S, CVR nr , Herunder TI-AUTOMATION A/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER RINGKØBING-SKJERN INSTALLATIONSFORRETNING A/S, CVR nr. 26 10 37 97, Herunder TI-AUTOMATION A/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER (Erhverv) 1. Almindelige bestemmelser 1.1. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser

Læs mere