Støj og lavfrekvent støj beregning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Støj og lavfrekvent støj beregning"

Transkript

1 , Faxe kommune, DANMARK 5 x Vestas V112-3,075, nav: 94m 6 x Vestas V90-3,0, nav: 75m Støj og lavfrekvent støj beregning møllepark (V112 layout) illustreret med Google Earth som baggrund Kunde: EMD: Dato: september 2, 2012 Rambøll Att: Benn Erik Grav Projekt leder: (Underskrift) Kontrol: (Underskrift) Dokument: Thomas Sørensen, EMD-DK Morten Thøgersen, EMD støj.docx

2 Indholdsfortegnelse: 1. Projektbeskrivelse Normal støjberegning Lavfrekvent støjberegning...10 Appendix: Appendix A WindPRO Decibel, normal støj 5 x Vestas V112-3,075 Appendix B WindPRO Decibel, normal støj 6 x Vestas V90-3,0 Appendix C WindPRO Decibel, lavfrekvent støj 5 x Vestas V112-3,075 Appendix D WindPRO Decibel, lavfrekvent støj 5 x Vestas V90-3,0 eller mangler i det leverede konsulentmateriales resultater, som følge af fejl eller mangler i det leverede datagrundlag. Ligeledes, kan EMD ikke holdes ansvarlig for fejlagtige resultater, som følge af unøjagtigheder, begrænsninger eller fejl i de anvendte modeller og software. Ved eventuelle krav, som følge af denne konsulentopgave, vil EMD's ansvar for eventuelle skader, uanset form, højst kunne beløbe sig til størrelsen af det aftalte honorar for konsulentopgaven. En separat rådgiverforsikring med udvidet forsikringsdækning kan aftales særskilt. Omkostningerne for en sådan rådgiverforsikring afholdes af kunden., Niels Jernesvej 10,, tel: fax: , 2

3 Sammendrag Normal støj og den lavfrekvente støj fra mølleparken er beregnet efter støjbekendtgørelsen, december 2011 for to layouts med henholdsvis 5 V112-3,075 møller og 6 V90-3,0 møller. Støjen er beregnet ud fra en liste af naboer etableret af EMD. Desuden er undersøgt behovet for at medregne eksisterende møller samt deres naboer. Dette har ikke resulteret i tilføjelser til listen af beregningspunkter. Den samlede normale støj fra nye samt eksisterende møller er beregnet ved vindhastighederne 6 og 8 m/s i 10 m højde. Støjgrænserne på 44 og 42 db er overholdte ved alle normale støjberegningspunkter. Der er ingen støjberegningspunkter med skærpede støjkrav. Den samlede lavfrekvente støj fra nye samt eksisterende møller er beregnet ved vindhastighederne 6 og 8 m/s i 10 m højde. Den lavfrekvente støjgrænse på 20 db(a) er overholdt ved alle beregningspunkter., Niels Jernesvej 10,, tel: fax: , 3

4 1. Projektbeskrivelse Der ønskes etableret en gruppe af vindmøller ved i Faxe kommune. Her er undersøgt to layout forslag med henholdsvis 5 V112-3,075 møller med 94 m navhøjde og 6 V90-3,0 møller med 75 m navhøjde. Begge projektforslag overholder afstandskravet på 4 gange totalhøjde til beboelsesbygninger. Figur 1. V112 layout. Figur 2. V90 layout, Niels Jernesvej 10,, tel: fax: , 4

5 2. Normal støjberegning 2.1 Beregningsmodel for støjberegning Støjberegningen for er lavet ud fra den gældende bekendtgørelse: Bekendtgørelse nr af 15. Dec 2011 fra Miljøministeriet. I praksis er fulgt den tilhørende vejledning fra Miljøstyrelsen. Den praktiske implementering opsummeres i det følgende Støjudbredelsesmodel Bekendtgørelsen definerer en model til beregning af normal støj udbredelse fra vindmøller. Denne model er generel, og det eneste valg, der skal foretages, er, om møllerne står på land eller til havs. I dette tilfælde så afgjort på land. En højdemodel er anvendt således, at den præcise afstand mellem mølle og støjmodtager kan beregnes. Støjen skal beregnes med 1/1 oktavbånds opdelte kildestøjstal i frekvens intervallet Hz Støjkrav Ifølge bekendtgørelsen skal normal støj beregnes ved 6 og 8 m/s i 10 meters højde. I det åbne land er støjkravet 42 db(a) ved 6 m/s og 44 db(a) ved 8 m/s. I områder af særlig støjfølsom karakter er støjkravet 37 db(a) ved 6 m/s og 39 db(a) ved 8 m/s. 2.2 Data for støjberegning Mølletype Mølletyperne anvendt i beregningen er som ovenfor nævnt V112-3,075 møller med 94 m navhøjde og V90-3,0 møller med 75 m navhøjde. Data for disse mølletyper er indhentet hos Vestas. Mølletyperne giver mulighed for en række indstillinger, såkaldte modes, med forskellige støjtal. Disse modes modsvarer bestemte effektkurver, således at et lavere støjtal resulterer i en lavere produktion. For V112-3,075 mølletypen findes der 2 relevante støjmodes. Den mindst støjende har betegnelsen mode 7. Møllerne er støjreducerede efter følgende plan:, Niels Jernesvej 10,, tel: fax: , 5

6 Tabel 1. Driftindstillinger for V112-3,075 layout For V90-3,0 mølletypen findes der 4 relevante støjmodes. Den mindst støjende har betegnelsen mode 6. Møllerne er støjreducerede efter følgende plan: Mølle Driftindstilling 1 Mode 0 2 Mode 0 3 Mode 1 4 Mode 0 5 Mode 0 Tabel 2. Driftindstillinger for V90 layout. Mølle Driftindstilling 1 Mode 1 2 Mode 6 3 Mode 2 4 Mode 6 5 Mode 2 6 Mode 2 Frekvensfordelingerne er fortrolige og kan ikke udleveres. Der findes i området en række eksisterende møller. For disse bør der, hvis det findes, anvendes målte støjtal for den pågældende mølletype. Alternativt anvendes generiske data beskrevet i Miljøstyrelsens vejledning bilag 1. I dette tilfælde er der ikke eksisterende møller tilstrækkeligt tæt på mølleparken til at skulle inddrages Terræn beskrivelse Terrænet er beskrevet ud fra dets topografi i form af højdekonturlinier Støjfølsomme punkter Der er beregnet støj for alle naboer omkring mølleprojektet. Naboerne er identificerede og koordinatsat af EMD. Som beregningspunkt anvendes et punkt, der er nærmeste udendørs opholdsareal, dog max 15 m fra beboelses bygning. To naboer udgår af beregningen. Det drejer sig om Hovedgård og Turebyholmvej 14. Der har desuden været ønske om at undersøge konsekvensen af at lade Vordingborgvej 331 udgå. Dette vil dog ikke gøre nogen forskel og adressen medregnes. Naboer til eksisterende møller er identificeret gennem en proces beskrevet nedenfor. Ifølge vejledningen fra Miljøstyrelsen skal naboer til eksisterende møller medtages i beregningen hvis, Niels Jernesvej 10,, tel: fax: , 6

7 støjbidraget fra de nye møller er mindre end 15 db lavere end bidraget fra de eksisterende møller. Eksempelvis vil en nabo skulle medregnes, hvis bidraget fra de nye møller er 30 db og 44 db fra de eksisterende møller (difference 14 db), men ikke hvis bidraget fra de nye møller er 28 db (difference 16 db). En nabo til en eksisterende mølle kan kun risikere at overskride de 44 db, hvis det allerede er tæt på de 44 db. Derfor kan laves en maksimal afgrænsning af beregningen i den afstand fra de nye møller, hvor støjbidraget er 44 db 15 db = 29 db. Tilsvarende for naboer med skærpede støjkrav ved 24 db. Denne afgrænsning er lavet i figur 3 og 4. Figur 3. V112. Støjlinien for 29 db normal støj fra de nye møller (rød konturlinie) og 24 db (blå konturlinie). De eksisterende møller, der ligger indenfor eller tæt på disse linier er vist., Niels Jernesvej 10,, tel: fax: , 7

8 Figur 4. V90. Støjlinien for 29 db normal støj fra de nye møller (rød konturlinie) og 24 db (blå konturlinie). De eksisterende møller, der ligger indenfor eller tæt på disse linier er vist. De møller, der ligger indenfor 29 db linien, bør medregnes i den endelige beregning. De naboer til de eksisterende møller, der ligger indenfor denne afgrænsning samt er tæt på 44 db støjlinien fra de eksisterende mølle bør medregnes som støjfølsomme punkter. Tilsvarende gælder for 24 db grænsen og naboer, der klassificeres som områder med skærpede støjkrav. I dette tilfælde er der ikke nogen eksisterende møller, der er tilstrækkeligt tæt på til at skulle medregnes. Der er derfor ingen tilføjelser til nabolisten. 2.3 Resultater for støjberegning Støjberegningen er foretaget med computer programmet WindPRO 2.8, der er udviklet af EMD. Her er indstillingerne beskrevet i afsnit 2.1 valgt for beregning med de danske regler. Beregnings udskrifter er vist i Appendiks A og B og omfatter: Hovedresultat. Støjudbredelses kort for 6 og 8 m/s i 10 m højde. Kortet for 8 m/s er også vist nedenfor., Niels Jernesvej 10,, tel: fax: , 8

9 Figur 5. V112. Samlet resultat af støjberegning ved 6 m/s i 10 m højde. Figur 6. V90. Samlet resultat af støjberegning ved 6 m/s i 10 m højde. Ved alle relevante beregningspunkter er støjen beregnet lavere end grænseværdierne. 9, Niels Jernesvej 10,, tel: fax: ,

10 3. Lavfrekvent støjberegning 3.1 Beregningsmodel for støjberegning Støjberegningen for er lavet ud fra den gældende bekendtgørelse: Bekendtgørelse nr af 15. Dec 2011 fra Miljøministeriet. I praksis er fulgt den tilhørende vejledning fra Miljøstyrelsen. Den praktiske implementation opsummeres i det følgende Støjudbredelsesmodel Bekendtgørelsen definerer en model til beregning af lavfrekvent støj udbredelse fra vindmøller. Denne model er generel, og det eneste valg, der skal foretages, er, om møllerne står på land eller til havs. I dette tilfælde så afgjort på land. En højdemodel er anvendt således, at den præcise afstand mellem mølle og støjmodtager kan beregnes. Støjen skal beregnes med 1/3 oktavbånds opdelte kildestøjstal i frekvens intervallet Hz Støjkrav Ifølge bekendtgørelsen skal lavfrekvent støj beregnes ved 6 og 8 m/s i 10 meters højde. Der er et standardkrav om maksimal indendørsstøj på 20dB(A). 3.2 Data for støjberegning Mølletype Se afsnit Terræn beskrivelse Se afsnit Støjfølsomme punkter Der er beregnet støj for alle naboer omkring mølleprojektet. Naboerne er identificerede og koordinatsat af EMD. Som beregningspunkt anvendes det nærmeste punkt på bygningen da dette må være worst case positionen for en indendørs beregning. To naboer udgår af beregningen. Det drejer sig om Hovedgård og Turebyholmvej 14. Der har desuden været ønske om at undersøge konsekvensen af at lade Vordingborgvej 331 udgå. Dette vil dog ikke gøre nogen forskel og adressen medregnes., Niels Jernesvej 10,, tel: fax: , 10

11 Naboer til eksisterende møller er identificeret gennem en proces beskrevet nedenfor. Ifølge vejledningen fra Miljøstyrelsen skal naboer til eksisterende møller medtages i beregningen hvis støjbidraget fra de nye møller er mindre end 15 db lavere end bidraget fra de eksisterende møller. Eksempelvis vil en nabo skulle medregnes, hvis bidraget fra de nye møller er 4 db og 18 db fra de eksisterende møller (difference 14 db), men ikke hvis bidraget fra de nye møller er 2 db (difference 16 db). En nabo til en eksisterende mølle kan kun risikere at overskride de 20 db, hvis det allerede er tæt på de 20 db. Derfor kan laves en maksimal afgrænsning af beregningen i den afstand fra de nye møller hvor støjbidraget er 20 db 15 db = 5 db. Denne afgrænsning er lavet i figur 7 og 8. Figur 7. V112. Støjlinien for 5 db lavfrekvent støj fra de nye møller (rød konturlinie). De eksisterende møller, der ligger indenfor eller tæt på denne linie er vist., Niels Jernesvej 10,, tel: fax: , 11

12 Figur 8. V90. Støjlinien for 5 db lavfrekvent støj fra de nye møller (rød konturlinie). De eksisterende møller, der ligger indenfor eller tæt på denne linie er vist. De møller, der ligger indenfor 5 db linien, bør medregnes i den endelige beregning. De naboer til de eksisterende møller, der ligger indenfor denne afgrænsning samt er tæt på 20 db støjlinien fra de eksisterende møller, bør medregnes som støjfølsomme punkter. For hverken V112 eller V90 layoutet er der hverken eksisterende møller eller naboer til disse indenfor 5 db linien. Der er derfor ingen tilføjelser til nabolisten. 3.3 Resultater for lavfrekvent støjberegning Støjberegningen er foretaget med computer programmet WindPRO 2.8, der er udviklet af EMD. Her er indstillingerne beskrevet i afsnit 3.1 valgt for beregning med de danske regler. Beregningsudskrifter er vist i Appendiks C og D og omfatter: Hovedresultat. Støjudbredelses kort for 6 og 8 m/s i 10 m højde. Kortene ved 8 m/s er også vist nedenfor., Niels Jernesvej 10,, tel: fax: , 12

13 Figur 9. V112. Samlet resultat af lavfrekvent støjberegning ved 8 m/s i 10 m højde. Figur 10. V90. Samlet resultat af lavfrekvent støjberegning ved 8 m/s i 10 m højde. Ved alle relevante beregningspunkter er den lavfrekvente støj beregnet lavere end grænseværdien på 20 db. 13, Niels Jernesvej 10,, tel: fax: ,

14

15 DECIBEL - Hovedresultat Beregning: V112 normal støj samlet Støjberegningsmetode: Dansk 2011 Beregning er baseret på "Bekendtgørelse nr af 15. december 2011" fra Miljøministeriet. Støjbelastningen fra vindmøller må ikke overstige følgende grænseværdier: (Vindhastigheder i 10 m højde) 1) I det mest støjbelastede punkt ved udendørs opholdsarealer højst 15 m fra al anden beboelse end vindmølleejerens private beboelse i det åbne land: a) 44 db(a) ved en vindhastighed på 8 m/s. b) 42 db(a) ved en vindhastighed på 6 m/s. 2) I det mest støjbelastede punkt ved udendørs opholdsarealer i områder, der anvendes til eller i lokalplan eller byplanvedtægt er udlagt til bolig-, institutions-, sommerhus- eller kolonihaveformål eller som rekreative områder: a) 39 db(a) ved en vindhastighed på 8 m/s. b) 37 db(a) ved en vindhastighed på 6 m/s. Lavfrekvent støj fra vindmøller må ikke overstige 20 db indendørs ved vindhastigheder 6 og 8 m/s. Støjgrænserne gælder ikke for ejendom der bebos af vindmølle ejer(e) :09 / :24/ Vindmøller Ny mølle Målestok 1: Støjfølsomt område ETRS 89 Område: 32 Mølletype Støjdata Øst Nord Z Rækkedata/Beskrivelse Aktuel Fabrikat Type-generator Effekt, Rotordiameter Navhøjde Oprettet Navn Første LwaRef Sidste LwaRef Rentoner nominel af vindhastighed vindhastighed [m] [kw] [m] [m] [m/s] [db(a)] [m/s] [db(a)] ,0 VESTAS V112 LF !O! nav: 9... Ja VESTAS V112 LF ,0 94,0 USER Level 0 - Niebüll 4,1 - mode ,0 104,6 8,0 106,5 Nej ,0 VESTAS V112 LF !O! nav: 9... Ja VESTAS V112 LF ,0 94,0 USER Level 0 - Niebüll 4,1 - mode ,0 104,6 8,0 106,5 Nej ,1 VESTAS V112 LF !O! nav: 9... Ja VESTAS V112 LF ,0 94,0 USER Level 7 - genspec - mode ,0 102,0 8,0 104,2 Nej ,3 VESTAS V112 LF !O! nav: 9... Ja VESTAS V112 LF ,0 94,0 USER Level 0 - Niebüll 4,1 - mode ,0 104,6 8,0 106,5 Nej ,0 VESTAS V112 LF !O! nav: 9... Ja VESTAS V112 LF ,0 94,0 USER Level 0 - Niebüll 4,1 - mode ,0 104,6 8,0 106,5 Nej Beregningsresultater Lydniveau Støjfølsomt område ETRS 89 Område: 32 Krav Lydniveau Krav overholdt? Nr. Navn Øst Nord Z Beregningshøjde Vindhastighed Støj Fra møller Støj [m] [m] [m/s] [db(a)] [db(a)] A Gammel Skovvej 1, Skrodsbjerg, 4682 Tureby ,0 1,5 6,0 42,0 35,3 Ja A 8,0 44,0 37,0 Ja B Gammel Skovvej 2, Skrodsbjerg, 4682 Tureby ,0 1,5 6,0 42,0 36,9 Ja B 8,0 44,0 38,6 Ja C Skrodsbjergvej 12, Skrodsbjerg, 4682 Tureby ,0 1,5 6,0 42,0 35,1 Ja C 8,0 44,0 36,7 Ja D Skrodsbjergvej 15, Skrodsbjerg, 4682 Tureby ,0 1,5 6,0 42,0 40,3 Ja D 8,0 44,0 42,1 Ja E Skrodsbjergvej 16, Skrodsbjerg, 4682 Tureby ,1 1,5 6,0 42,0 33,9 Ja E 8,0 44,0 35,5 Ja F Skrodsbjergvej 17, Skrodsbjerg, 4682 Tureby ,0 1,5 6,0 42,0 37,7 Ja F 8,0 44,0 39,4 Ja G Skrodsbjergvej 18, Skrodsbjerg, 4682 Tureby ,0 1,5 6,0 42,0 32,7 Ja G 8,0 44,0 34,3 Ja H Skrodsbjergvej 19, Skrodsbjerg, 4682 Tureby ,0 1,5 6,0 42,0 37,0 Ja H 8,0 44,0 38,7 Ja I Skrodsbjergvej 21, Skrodsbjerg, 4682 Tureby ,0 1,5 6,0 42,0 36,8 Ja I 8,0 44,0 38,5 Ja J Skrodsbjergvej 23, Skrodsbjerg, 4682 Tureby ,0 1,5 6,0 42,0 36,6 Ja J 8,0 44,0 38,3 Ja K Skrodsbjergvej 25, Skrodsbjerg, 4682 Tureby ,0 1,5 6,0 42,0 35,2 Ja K 8,0 44,0 36,8 Ja L Børstedvej 7, Turebyholm H, 4682 Tureby ,0 1,5 6,0 42,0 36,0 Ja L 8,0 44,0 37,6 Ja M Børstedvej 10, Børsted, 4682 Tureby ,0 1,5 6,0 42,0 33,9 Ja M 8,0 44,0 35,5 Ja N Børstedvej 15, Børsted, 4682 Tureby ,0 1,5 6,0 42,0 32,6 Ja N 8,0 44,0 34,2 Ja O Møllestræde 7, Turebyholm, 4682 Tureby ,9 1,5 6,0 42,0 36,2 Ja O 8,0 44,0 37,9 Ja P Møllestræde 10, Turebyholm, 4682 Tureby ,0 1,5 6,0 42,0 35,0 Ja P 8,0 44,0 36,6 Ja Fortsættes næste side...

16 DECIBEL - Hovedresultat Beregning: V112 normal støj samlet :09 / :24/ fortsat fra forudgående side Støjfølsomt område ETRS 89 Område: 32 Krav Lydniveau Krav overholdt? Nr. Navn Øst Nord Z Beregningshøjde Vindhastighed Støj Fra møller Støj [m] [m] [m/s] [db(a)] [db(a)] Q Møllestræde 11B, Turebyholm, 4682 Tureby ,2 1,5 6,0 42,0 35,9 Ja Q 8,0 44,0 37,6 Ja R Oksholmvej 1, Tureby Ovdr, 4682 Tureby ,7 1,5 6,0 42,0 37,9 Ja R 8,0 44,0 39,6 Ja S Oksholmvej 6, Tureby Ovdr, 4682 Tureby ,9 1,5 6,0 42,0 36,6 Ja S 8,0 44,0 38,2 Ja T Rødestræde 2A, Turebyholm, 4690 Haslev ,0 1,5 6,0 42,0 28,6 Ja T 8,0 44,0 30,0 Ja U Rødestræde 4A, Turebyholm, 4682 Tureby ,7 1,5 6,0 42,0 34,2 Ja U 8,0 44,0 35,8 Ja V Rødestræde 6A, Turebyholm, 4682 Tureby ,8 1,5 6,0 42,0 34,5 Ja V 8,0 44,0 36,1 Ja W Rødestræde 8, Turebyholm, 4682 Tureby ,3 1,5 6,0 42,0 34,5 Ja W 8,0 44,0 36,1 Ja X Skrosbjergvej 1, Børsted, 4682 Tureby ,0 1,5 6,0 42,0 33,2 Ja X 8,0 44,0 34,7 Ja Y Skrosbjergvej 15B, Turebyholm, 4682 Tureby ,0 1,5 6,0 42,0 41,3 Ja Y 8,0 44,0 43,2 Ja Z Skrosbjergvej 15C, Turebyholm, 4682 Tureby ,0 1,5 6,0 42,0 41,7 Ja Z 8,0 44,0 43,5 Ja AB Tollerødvej 21, Turebyholm, 4690 Haslev ,0 1,5 6,0 42,0 29,2 Ja AB 8,0 44,0 30,7 Ja AC Turebyholmvej 1, Turebyholm H, 4682 Tureby ,1 1,5 6,0 42,0 38,7 Ja AC 8,0 44,0 40,5 Ja AD Turebyholmvej 2, Turebyholm H, 4682 Tureby ,6 1,5 6,0 42,0 38,6 Ja AD 8,0 44,0 40,3 Ja AE Turebyholmvej 10, Turebyholm H, 4682 Tureby ,3 1,5 6,0 42,0 40,5 Ja AE 8,0 44,0 42,3 Ja AF Turebyholmvej 12, Turebyholm H, 4682 Tureby ,7 1,5 6,0 42,0 41,2 Ja AF 8,0 44,0 43,0 Ja AG Turebyholmvej 18, Turebyholm H, 4682 Tureby ,0 1,5 6,0 42,0 39,8 Ja AG 8,0 44,0 41,5 Ja AH Turebyholmvej 20, Turebyholm H, 4682 Tureby ,0 1,5 6,0 42,0 38,1 Ja AH 8,0 44,0 39,8 Ja AI Turebyholmvej 22, Turebyholm H, 4682 Tureby ,0 1,5 6,0 42,0 37,6 Ja AI 8,0 44,0 39,3 Ja AJ Turebyholmvej 29, Turebyholm H, 4690 Haslev ,0 1,5 6,0 42,0 31,0 Ja AJ 8,0 44,0 32,5 Ja AK Turebyvej 37A, Tureby Ovdr, 4682 Tureby ,6 1,5 6,0 42,0 38,7 Ja AK 8,0 44,0 40,4 Ja AL Turebyvej 39, Tureby Ovdr, 4682 Tureby ,4 1,5 6,0 42,0 37,9 Ja AL 8,0 44,0 39,7 Ja AM Vordingborgvej 323A, Tureby Ovdr, 4682 Tureby ,5 1,5 6,0 42,0 37,1 Ja AM 8,0 44,0 38,8 Ja AN Vordingborgvej 325, Tureby Ovdr, 4682 Tureby ,5 1,5 6,0 42,0 38,0 Ja AN 8,0 44,0 39,7 Ja AO Vordingborgvej 327, Tureby Ovdr, 4682 Tureby ,3 1,5 6,0 42,0 38,3 Ja AO 8,0 44,0 40,0 Ja AP Vordingborgvej 328, Tureby Ovdr, 4682 Tureby ,1 1,5 6,0 42,0 39,8 Ja AP 8,0 44,0 41,5 Ja AQ Vordingborgvej 330, Tureby Ovdr, 4682 Tureby ,1 1,5 6,0 42,0 39,8 Ja AQ 8,0 44,0 41,5 Ja AR Hovedgård (medtages ikke i beregninger) ,0 1,5 6,0 999,0 45,5 Ja AR 8,0 999,0 47,3 Ja AS Vordingborgvej 334C, Tureby Ovdr, 4682 Tureby ,4 1,5 6,0 42,0 38,9 Ja AS 8,0 44,0 40,6 Ja AT Vordingborgvej 335, Tureby Ovdr, 4682 Tureby ,0 1,5 6,0 42,0 39,3 Ja AT 8,0 44,0 41,0 Ja AU Vordingborgvej 336, Tureby Ovdr, 4682 Tureby ,9 1,5 6,0 42,0 38,5 Ja AU 8,0 44,0 40,2 Ja AV Vordingborgvej 338, Tureby Ovdr, 4682 Tureby ,4 1,5 6,0 42,0 38,4 Ja AV 8,0 44,0 40,1 Ja AW Vordingborgvej 340, Tureby Ovdr, 4682 Tureby ,2 1,5 6,0 42,0 38,2 Ja AW 8,0 44,0 39,9 Ja AX Vordingborgvej 344, Dyrhavehus, 4690 Haslev ,0 1,5 6,0 42,0 32,9 Ja AX 8,0 44,0 34,5 Ja AY Vordingborgvej 358, Høsten, 4690 Haslev ,0 1,5 6,0 42,0 28,6 Ja Fortsættes næste side...

17 DECIBEL - Hovedresultat Beregning: V112 normal støj samlet :09 / :24/ fortsat fra forudgående side Støjfølsomt område ETRS 89 Område: 32 Krav Lydniveau Krav overholdt? Nr. Navn Øst Nord Z Beregningshøjde Vindhastighed Støj Fra møller Støj [m] [m] [m/s] [db(a)] [db(a)] AY 8,0 44,0 30,0 Ja AZ Turebyholmvej 14, nedlægges ,0 1,5 6,0 999,0 43,2 Ja AZ 8,0 999,0 45,0 Ja BA Vordingborgvej 331, 4682 Tureby ,0 1,5 6,0 42,0 40,2 Ja BA 8,0 44,0 42,0 Ja AA Tollerødvej 20, Turebyholm, 4690 Haslev ,0 1,5 6,0 42,0 30,7 Ja AA 8,0 44,0 32,2 Ja Afstande (m) Vindmølle SFO A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z AB AC AD AE AF AG AH AI AJ AK AL AM AN AO AP AQ AR AS AT AU AV AW AX Fortsættes næste side...

18 DECIBEL - Hovedresultat Beregning: V112 normal støj samlet...fortsat fra forudgående side Vindmølle SFO AY AZ BA AA :09 / :24/

19 DECIBEL - Kort 6,0 m/s Beregning: V112 normal støj samlet :09 / :24/ Støj [db(a)] m Kort: Kort _6160_ _660, Udskriftsmålestok 1:40.000, Kortcentrum ETRS 89 Zone: 32 Øst: Nord: Ny mølle Støjfølsomt område Støjberegningsmetode: Dansk Vindhastighed: 6,0 m/s Højde over havoverflade fra aktivt linie objekt

20 DECIBEL - Kort 8,0 m/s Beregning: V112 normal støj samlet :09 / :24/ Støj [db(a)] m Kort: Kort _6160_ _660, Udskriftsmålestok 1:40.000, Kortcentrum ETRS 89 Zone: 32 Øst: Nord: Ny mølle Støjfølsomt område Støjberegningsmetode: Dansk Vindhastighed: 8,0 m/s Højde over havoverflade fra aktivt linie objekt

21

22 DECIBEL - Hovedresultat Beregning: V90-3,0 normal støj samlet Støjberegningsmetode: Dansk 2011 Beregning er baseret på "Bekendtgørelse nr af 15. december 2011" fra Miljøministeriet. Støjbelastningen fra vindmøller må ikke overstige følgende grænseværdier: (Vindhastigheder i 10 m højde) 1) I det mest støjbelastede punkt ved udendørs opholdsarealer højst 15 m fra al anden beboelse end vindmølleejerens private beboelse i det åbne land: a) 44 db(a) ved en vindhastighed på 8 m/s. b) 42 db(a) ved en vindhastighed på 6 m/s. 2) I det mest støjbelastede punkt ved udendørs opholdsarealer i områder, der anvendes til eller i lokalplan eller byplanvedtægt er udlagt til bolig-, institutions-, sommerhus- eller kolonihaveformål eller som rekreative områder: a) 39 db(a) ved en vindhastighed på 8 m/s. b) 37 db(a) ved en vindhastighed på 6 m/s. Lavfrekvent støj fra vindmøller må ikke overstige 20 db indendørs ved vindhastigheder 6 og 8 m/s. Støjgrænserne gælder ikke for ejendom der bebos af vindmølle ejer(e) :12 / :42/ Vindmøller Ny mølle Målestok 1: Støjfølsomt område ETRS 89 Område: 32 Mølletype Støjdata Øst Nord Z Rækkedata/Beskrivelse Aktuel Fabrikat Type-generator Effekt, Rotordiameter Navhøjde Oprettet Navn Første LwaRef Sidste LwaRef Rentoner nominel af vindhastighed vindhastighed [m] [kw] [m] [m] [m/s] [db(a)] [m/s] [db(a)] ,0 VESTAS V90 LF !O! nav: 75,0 m (...Ja VESTAS V90 LF ,0 75,0 USER Mode db(a) PRELIMINARY 6,0 104,2 f 8,0 105,9 f Nej ,0 VESTAS V90 LF !O! nav: 75,0 m (...Ja VESTAS V90 LF ,0 75,0 USER Mode db(a) PRELIMINARY 6,0 101,0 f 8,0 103,0 f Nej ,0 VESTAS V90 LF !O! nav: 75,0 m (...Ja VESTAS V90 LF ,0 75,0 USER Mode db(a) PRELIMINARY 6,0 104,1 f 8,0 105,0 f Nej ,5 VESTAS V90 LF !O! nav: 75,0 m (...Ja VESTAS V90 LF ,0 75,0 USER Mode db(a) PRELIMINARY 6,0 101,0 f 8,0 103,0 f Nej ,1 VESTAS V90 LF !O! nav: 75,0 m (...Ja VESTAS V90 LF ,0 75,0 USER Mode db(a) PRELIMINARY 6,0 104,1 f 8,0 105,0 f Nej ,0 VESTAS V90 LF !O! nav: 75,0 m (...Ja VESTAS V90 LF ,0 75,0 USER Mode db(a) PRELIMINARY 6,0 104,1 f 8,0 105,0 f Nej f) Fra anden navhøjde Beregningsresultater Lydniveau Støjfølsomt område ETRS 89 Område: 32 Krav Lydniveau Krav overholdt? Nr. Navn Øst Nord Z Beregningshøjde Vindhastighed Støj Fra møller Støj [m] [m] [m/s] [db(a)] [db(a)] A Gammel Skovvej 1, Skrodsbjerg, 4682 Tureby ,0 1,5 6,0 42,0 33,4 Ja A 8,0 44,0 34,9 Ja B Gammel Skovvej 2, Skrodsbjerg, 4682 Tureby ,0 1,5 6,0 42,0 35,1 Ja B 8,0 44,0 36,5 Ja C Skrodsbjergvej 12, Skrodsbjerg, 4682 Tureby ,0 1,5 6,0 42,0 33,3 Ja C 8,0 44,0 34,8 Ja D Skrodsbjergvej 15, Skrodsbjerg, 4682 Tureby ,0 1,5 6,0 42,0 38,7 Ja D 8,0 44,0 40,0 Ja E Skrodsbjergvej 16, Skrodsbjerg, 4682 Tureby ,1 1,5 6,0 42,0 32,0 Ja E 8,0 44,0 33,6 Ja F Skrodsbjergvej 17, Skrodsbjerg, 4682 Tureby ,0 1,5 6,0 42,0 35,9 Ja F 8,0 44,0 37,4 Ja G Skrodsbjergvej 18, Skrodsbjerg, 4682 Tureby ,0 1,5 6,0 42,0 31,1 Ja G 8,0 44,0 32,8 Ja H Skrodsbjergvej 19, Skrodsbjerg, 4682 Tureby ,0 1,5 6,0 42,0 35,2 Ja H 8,0 44,0 36,6 Ja I Skrodsbjergvej 21, Skrodsbjerg, 4682 Tureby ,0 1,5 6,0 42,0 35,0 Ja I 8,0 44,0 36,5 Ja J Skrodsbjergvej 23, Skrodsbjerg, 4682 Tureby ,0 1,5 6,0 42,0 34,8 Ja J 8,0 44,0 36,3 Ja K Skrodsbjergvej 25, Skrodsbjerg, 4682 Tureby ,0 1,5 6,0 42,0 33,4 Ja K 8,0 44,0 35,0 Ja L Børstedvej 7, Turebyholm H, 4682 Tureby ,0 1,5 6,0 42,0 34,3 Ja L 8,0 44,0 35,5 Ja M Børstedvej 10, Børsted, 4682 Tureby ,0 1,5 6,0 42,0 32,0 Ja M 8,0 44,0 33,2 Ja N Børstedvej 15, Børsted, 4682 Tureby ,0 1,5 6,0 42,0 30,6 Ja N 8,0 44,0 31,9 Ja O Møllestræde 7, Turebyholm, 4682 Tureby ,9 1,5 6,0 42,0 34,8 Ja O 8,0 44,0 35,8 Ja P Møllestræde 10, Turebyholm, 4682 Tureby ,0 1,5 6,0 42,0 33,4 Ja Fortsættes næste side...

23 DECIBEL - Hovedresultat Beregning: V90-3,0 normal støj samlet :12 / :42/ fortsat fra forudgående side Støjfølsomt område ETRS 89 Område: 32 Krav Lydniveau Krav overholdt? Nr. Navn Øst Nord Z Beregningshøjde Vindhastighed Støj Fra møller Støj [m] [m] [m/s] [db(a)] [db(a)] P 8,0 44,0 34,5 Ja Q Møllestræde 11B, Turebyholm, 4682 Tureby ,2 1,5 6,0 42,0 34,4 Ja Q 8,0 44,0 35,5 Ja R Oksholmvej 1, Tureby Ovdr, 4682 Tureby ,7 1,5 6,0 42,0 38,7 Ja R 8,0 44,0 40,4 Ja S Oksholmvej 6, Tureby Ovdr, 4682 Tureby ,9 1,5 6,0 42,0 36,5 Ja S 8,0 44,0 38,3 Ja T Rødestræde 2A, Turebyholm, 4690 Haslev ,0 1,5 6,0 42,0 26,3 Ja T 8,0 44,0 27,8 Ja U Rødestræde 4A, Turebyholm, 4682 Tureby ,7 1,5 6,0 42,0 32,7 Ja U 8,0 44,0 33,9 Ja V Rødestræde 6A, Turebyholm, 4682 Tureby ,8 1,5 6,0 42,0 33,0 Ja V 8,0 44,0 34,1 Ja W Rødestræde 8, Turebyholm, 4682 Tureby ,3 1,5 6,0 42,0 33,0 Ja W 8,0 44,0 34,1 Ja X Skrosbjergvej 1, Børsted, 4682 Tureby ,0 1,5 6,0 42,0 31,2 Ja X 8,0 44,0 32,5 Ja Y Skrosbjergvej 15B, Turebyholm, 4682 Tureby ,0 1,5 6,0 42,0 39,7 Ja Y 8,0 44,0 41,0 Ja Z Skrosbjergvej 15C, Turebyholm, 4682 Tureby ,0 1,5 6,0 42,0 40,2 Ja Z 8,0 44,0 41,5 Ja AB Tollerødvej 21, Turebyholm, 4690 Haslev ,0 1,5 6,0 42,0 27,0 Ja AB 8,0 44,0 28,6 Ja AC Turebyholmvej 1, Turebyholm H, 4682 Tureby ,1 1,5 6,0 42,0 37,7 Ja AC 8,0 44,0 39,3 Ja AD Turebyholmvej 2, Turebyholm H, 4682 Tureby ,6 1,5 6,0 42,0 37,5 Ja AD 8,0 44,0 39,1 Ja AE Turebyholmvej 10, Turebyholm H, 4682 Tureby ,3 1,5 6,0 42,0 39,7 Ja AE 8,0 44,0 40,7 Ja AF Turebyholmvej 12, Turebyholm H, 4682 Tureby ,7 1,5 6,0 42,0 40,4 Ja AF 8,0 44,0 41,5 Ja AG Turebyholmvej 18, Turebyholm H, 4682 Tureby ,0 1,5 6,0 42,0 38,9 Ja AG 8,0 44,0 39,9 Ja AH Turebyholmvej 20, Turebyholm H, 4682 Tureby ,0 1,5 6,0 42,0 37,1 Ja AH 8,0 44,0 38,1 Ja AI Turebyholmvej 22, Turebyholm H, 4682 Tureby ,0 1,5 6,0 42,0 36,6 Ja AI 8,0 44,0 37,6 Ja AJ Turebyholmvej 29, Turebyholm H, 4690 Haslev ,0 1,5 6,0 42,0 29,0 Ja AJ 8,0 44,0 30,4 Ja AK Turebyvej 37A, Tureby Ovdr, 4682 Tureby ,6 1,5 6,0 42,0 37,8 Ja AK 8,0 44,0 39,4 Ja AL Turebyvej 39, Tureby Ovdr, 4682 Tureby ,4 1,5 6,0 42,0 37,0 Ja AL 8,0 44,0 38,6 Ja AM Vordingborgvej 323A, Tureby Ovdr, 4682 Tureby ,5 1,5 6,0 42,0 37,2 Ja AM 8,0 44,0 38,9 Ja AN Vordingborgvej 325, Tureby Ovdr, 4682 Tureby ,5 1,5 6,0 42,0 38,9 Ja AN 8,0 44,0 40,6 Ja AO Vordingborgvej 327, Tureby Ovdr, 4682 Tureby ,3 1,5 6,0 42,0 39,2 Ja AO 8,0 44,0 40,9 Ja AP Vordingborgvej 328, Tureby Ovdr, 4682 Tureby ,1 1,5 6,0 42,0 40,3 Ja AP 8,0 44,0 42,0 Ja AQ Vordingborgvej 330, Tureby Ovdr, 4682 Tureby ,1 1,5 6,0 42,0 39,9 Ja AQ 8,0 44,0 41,6 Ja AR Hovedgård (medtages ikke i beregninger) ,0 1,5 6,0 999,0 45,2 Ja AR 8,0 999,0 46,8 Ja AS Vordingborgvej 334C, Tureby Ovdr, 4682 Tureby ,4 1,5 6,0 42,0 38,0 Ja AS 8,0 44,0 39,6 Ja AT Vordingborgvej 335, Tureby Ovdr, 4682 Tureby ,0 1,5 6,0 42,0 38,4 Ja AT 8,0 44,0 40,0 Ja AU Vordingborgvej 336, Tureby Ovdr, 4682 Tureby ,9 1,5 6,0 42,0 37,5 Ja AU 8,0 44,0 39,1 Ja AV Vordingborgvej 338, Tureby Ovdr, 4682 Tureby ,4 1,5 6,0 42,0 37,4 Ja AV 8,0 44,0 38,9 Ja AW Vordingborgvej 340, Tureby Ovdr, 4682 Tureby ,2 1,5 6,0 42,0 37,2 Ja AW 8,0 44,0 38,7 Ja AX Vordingborgvej 344, Dyrhavehus, 4690 Haslev ,0 1,5 6,0 42,0 31,1 Ja AX 8,0 44,0 32,6 Ja Fortsættes næste side...

24 DECIBEL - Hovedresultat Beregning: V90-3,0 normal støj samlet :12 / :42/ fortsat fra forudgående side Støjfølsomt område ETRS 89 Område: 32 Krav Lydniveau Krav overholdt? Nr. Navn Øst Nord Z Beregningshøjde Vindhastighed Støj Fra møller Støj [m] [m] [m/s] [db(a)] [db(a)] AY Vordingborgvej 358, Høsten, 4690 Haslev ,0 1,5 6,0 42,0 26,3 Ja AY 8,0 44,0 27,8 Ja AZ Turebyholmvej 14, nedlægges ,0 1,5 6,0 999,0 42,7 Ja AZ 8,0 999,0 43,7 Ja BA Vordingborgvej 331, 4682 Tureby ,0 1,5 6,0 42,0 40,0 Ja BA 8,0 44,0 41,7 Ja AA Tollerødvej 20, Turebyholm, 4690 Haslev ,0 1,5 6,0 42,0 28,7 Ja AA 8,0 44,0 30,1 Ja Afstande (m) Vindmølle SFO A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z AB AC AD AE AF AG AH AI AJ AK AL AM AN AO AP AQ AR AS AT AU AV AW Fortsættes næste side...

25 DECIBEL - Hovedresultat Beregning: V90-3,0 normal støj samlet...fortsat fra forudgående side Vindmølle SFO AX AY AZ BA AA :12 / :42/

26 DECIBEL - Kort 6,0 m/s Beregning: V90-3,0 normal støj samlet :12 / :42/ Støj [db(a)] m Kort: Kort _6160_ _660, Udskriftsmålestok 1:40.000, Kortcentrum ETRS 89 Zone: 32 Øst: Nord: Ny mølle Støjfølsomt område Støjberegningsmetode: Dansk Vindhastighed: 6,0 m/s Højde over havoverflade fra aktivt linie objekt

27 DECIBEL - Kort 8,0 m/s Beregning: V90-3,0 normal støj samlet :12 / :42/ Støj [db(a)] m Kort: Kort _6160_ _660, Udskriftsmålestok 1:40.000, Kortcentrum ETRS 89 Zone: 32 Øst: Nord: Ny mølle Støjfølsomt område Støjberegningsmetode: Dansk Vindhastighed: 8,0 m/s Højde over havoverflade fra aktivt linie objekt

28

29 DECIBEL - Hovedresultat Beregning: V112 lavfrekvent samlet Støjberegningsmetode: Dansk 2011 Lavfrekvent Beregning er baseret på "Bekendtgørelse nr af 15. december 2011" fra Miljøministeriet. Støjbelastningen fra vindmøller må ikke overstige følgende grænseværdier: (Vindhastigheder i 10 m højde) 1) I det mest støjbelastede punkt ved udendørs opholdsarealer højst 15 m fra al anden beboelse end vindmølleejerens private beboelse i det åbne land: a) 44 db(a) ved en vindhastighed på 8 m/s. b) 42 db(a) ved en vindhastighed på 6 m/s. 2) I det mest støjbelastede punkt ved udendørs opholdsarealer i områder, der anvendes til eller i lokalplan eller byplanvedtægt er udlagt til bolig-, institutions-, sommerhus- eller kolonihaveformål eller som rekreative områder: a) 39 db(a) ved en vindhastighed på 8 m/s. b) 37 db(a) ved en vindhastighed på 6 m/s. Lavfrekvent støj fra vindmøller må ikke overstige 20 db indendørs ved vindhastigheder 6 og 8 m/s. Støjgrænserne gælder ikke for ejendom der bebos af vindmølle ejer(e). Den lavfrekvente støj beregnes indendøre og må ikke overstige 20 db ved vindhastigheder på 6 og 8 m/s i 10 m højde :08 / :26/ Vindmøller Ny mølle Målestok 1: Støjfølsomt område ETRS 89 Område: 32 Mølletype Støjdata Øst Nord Z Rækkedata/Beskrivelse Aktuel Fabrikat Type-generator Effekt, Rotordiameter Navhøjde Oprettet Navn Første LwaRef Sidste LwaRef nominel af vindhastighed vindhastighed [m] [kw] [m] [m] [m/s] [db(a)] [m/s] [db(a)] ,0 VESTAS V112 LF !O! nav:... Ja VESTAS V112 LF ,0 94,0 USER Level 0 - Niebüll 4,1 - mode ,0 96,0 8,0 94, ,0 VESTAS V112 LF !O! nav:... Ja VESTAS V112 LF ,0 94,0 USER Level 0 - Niebüll 4,1 - mode ,0 96,0 8,0 94, ,1 VESTAS V112 LF !O! nav:... Ja VESTAS V112 LF ,0 94,0 USER Level 7 - genspec - mode ,0 93,3 8,0 98, ,3 VESTAS V112 LF !O! nav:... Ja VESTAS V112 LF ,0 94,0 USER Level 0 - Niebüll 4,1 - mode ,0 96,0 8,0 94, ,0 VESTAS V112 LF !O! nav:... Ja VESTAS V112 LF ,0 94,0 USER Level 0 - Niebüll 4,1 - mode ,0 96,0 8,0 94,6 Beregningsresultater Lydniveau Støjfølsomt område ETRS 89 Område: 32 Krav Lydniveau Krav overholdt? Nr. Navn Øst Nord Z Beregningshøjde Vindhastighed Støj Fra møller Støj [m] [m] [m/s] [db] [db] A Gammel Skovvej 1, Skrodsbjerg, 4682 Tureby ,0 1,5 6,0 20,0 10,0 Ja A 8,0 20,0 12,1 Ja B Gammel Skovvej 2, Skrodsbjerg, 4682 Tureby ,0 1,5 6,0 20,0 11,3 Ja B 8,0 20,0 13,4 Ja C Skrodsbjergvej 12, Skrodsbjerg, 4682 Tureby ,0 1,5 6,0 20,0 9,8 Ja C 8,0 20,0 11,8 Ja D Skrodsbjergvej 15, Skrodsbjerg, 4682 Tureby ,0 1,5 6,0 20,0 14,1 Ja D 8,0 20,0 16,4 Ja E Skrodsbjergvej 16, Skrodsbjerg, 4682 Tureby ,6 1,5 6,0 20,0 8,8 Ja E 8,0 20,0 10,7 Ja F Skrodsbjergvej 17, Skrodsbjerg, 4682 Tureby ,0 1,5 6,0 20,0 12,0 Ja F 8,0 20,0 14,0 Ja G Skrodsbjergvej 18, Skrodsbjerg, 4682 Tureby ,0 1,5 6,0 20,0 7,8 Ja G 8,0 20,0 9,7 Ja H Skrodsbjergvej 19, Skrodsbjerg, 4682 Tureby ,0 1,5 6,0 20,0 11,4 Ja H 8,0 20,0 13,4 Ja I Skrodsbjergvej 21, Skrodsbjerg, 4682 Tureby ,0 1,5 6,0 20,0 11,2 Ja I 8,0 20,0 13,2 Ja J Skrodsbjergvej 23, Skrodsbjerg, 4682 Tureby ,0 1,5 6,0 20,0 11,0 Ja J 8,0 20,0 13,0 Ja K Skrodsbjergvej 25, Skrodsbjerg, 4682 Tureby ,0 1,5 6,0 20,0 9,8 Ja K 8,0 20,0 11,8 Ja L Børstedvej 7, Turebyholm H, 4682 Tureby ,0 1,5 6,0 20,0 10,4 Ja L 8,0 20,0 12,2 Ja M Børstedvej 10, Børsted, 4682 Tureby ,0 1,5 6,0 20,0 8,7 Ja M 8,0 20,0 10,6 Ja N Børstedvej 15, Børsted, 4682 Tureby ,0 1,5 6,0 20,0 7,7 Ja N 8,0 20,0 9,6 Ja O Møllestræde 7, Turebyholm, 4682 Tureby ,6 1,5 6,0 20,0 10,5 Ja O 8,0 20,0 12,1 Ja P Møllestræde 10, Turebyholm, 4682 Tureby ,0 1,5 6,0 20,0 9,5 Ja P 8,0 20,0 11,2 Ja Fortsættes næste side...

30 DECIBEL - Hovedresultat Beregning: V112 lavfrekvent samlet :08 / :26/ fortsat fra forudgående side Støjfølsomt område ETRS 89 Område: 32 Krav Lydniveau Krav overholdt? Nr. Navn Øst Nord Z Beregningshøjde Vindhastighed Støj Fra møller Støj [m] [m] [m/s] [db] [db] Q Møllestræde 11B, Turebyholm, 4682 Tureby ,1 1,5 6,0 20,0 10,3 Ja Q 8,0 20,0 11,9 Ja R Oksholmvej 1, Tureby Ovdr, 4682 Tureby ,9 1,5 6,0 20,0 11,8 Ja R 8,0 20,0 13,4 Ja S Oksholmvej 6, Tureby Ovdr, 4682 Tureby ,1 1,5 6,0 20,0 10,8 Ja S 8,0 20,0 12,4 Ja T Rødestræde 2A, Turebyholm, 4690 Haslev ,0 1,5 6,0 20,0 4,6 Ja T 8,0 20,0 6,6 Ja U Rødestræde 4A, Turebyholm, 4682 Tureby ,0 1,5 6,0 20,0 8,9 Ja U 8,0 20,0 10,6 Ja V Rødestræde 6A, Turebyholm, 4682 Tureby ,1 1,5 6,0 20,0 9,1 Ja V 8,0 20,0 10,8 Ja W Rødestræde 8, Turebyholm, 4682 Tureby ,6 1,5 6,0 20,0 9,2 Ja W 8,0 20,0 10,9 Ja X Skrosbjergvej 1, Børsted, 4682 Tureby ,0 1,5 6,0 20,0 8,2 Ja X 8,0 20,0 10,1 Ja Y Skrosbjergvej 15B, Turebyholm, 4682 Tureby ,0 1,5 6,0 20,0 15,0 Ja Y 8,0 20,0 17,1 Ja Z Skrosbjergvej 15C, Turebyholm, 4682 Tureby ,0 1,5 6,0 20,0 15,4 Ja Z 8,0 20,0 17,7 Ja AB Tollerødvej 21, Turebyholm, 4690 Haslev ,0 1,5 6,0 20,0 5,1 Ja AB 8,0 20,0 7,2 Ja AC Turebyholmvej 1, Turebyholm H, 4682 Tureby ,2 1,5 6,0 20,0 12,8 Ja AC 8,0 20,0 14,6 Ja AD Turebyholmvej 2, Turebyholm H, 4682 Tureby ,7 1,5 6,0 20,0 12,6 Ja AD 8,0 20,0 14,5 Ja AE Turebyholmvej 10, Turebyholm H, 4682 Tureby ,4 1,5 6,0 20,0 14,2 Ja AE 8,0 20,0 16,0 Ja AF Turebyholmvej 12, Turebyholm H, 4682 Tureby ,8 1,5 6,0 20,0 14,9 Ja AF 8,0 20,0 16,6 Ja AG Turebyholmvej 18, Turebyholm H, 4682 Tureby ,0 1,5 6,0 20,0 13,4 Ja AG 8,0 20,0 14,9 Ja AH Turebyholmvej 20, Turebyholm H, 4682 Tureby ,0 1,5 6,0 20,0 12,1 Ja AH 8,0 20,0 13,7 Ja AI Turebyholmvej 22, Turebyholm H, 4682 Tureby ,0 1,5 6,0 20,0 11,7 Ja AI 8,0 20,0 13,3 Ja AJ Turebyholmvej 29, Turebyholm H, 4690 Haslev ,0 1,5 6,0 20,0 6,5 Ja AJ 8,0 20,0 8,5 Ja AK Turebyvej 37A, Tureby Ovdr, 4682 Tureby ,6 1,5 6,0 20,0 12,7 Ja AK 8,0 20,0 14,4 Ja AL Turebyvej 39, Tureby Ovdr, 4682 Tureby ,5 1,5 6,0 20,0 12,0 Ja AL 8,0 20,0 13,9 Ja AM Vordingborgvej 323A, Tureby Ovdr, 4682 Tureby ,5 1,5 6,0 20,0 11,3 Ja AM 8,0 20,0 12,8 Ja AN Vordingborgvej 325, Tureby Ovdr, 4682 Tureby ,6 1,5 6,0 20,0 12,0 Ja AN 8,0 20,0 13,5 Ja AO Vordingborgvej 327, Tureby Ovdr, 4682 Tureby ,5 1,5 6,0 20,0 12,1 Ja AO 8,0 20,0 13,6 Ja AP Vordingborgvej 328, Tureby Ovdr, 4682 Tureby ,4 1,5 6,0 20,0 13,4 Ja AP 8,0 20,0 14,9 Ja AQ Vordingborgvej 330, Tureby Ovdr, 4682 Tureby ,4 1,5 6,0 20,0 13,5 Ja AQ 8,0 20,0 15,0 Ja AR Hovedgård (medtages ikke i beregninger) ,0 1,5 6,0 999,0 18,2 Ja AR 8,0 999,0 19,6 Ja AS Vordingborgvej 334C, Tureby Ovdr, 4682 Tureby ,4 1,5 6,0 20,0 12,8 Ja AS 8,0 20,0 14,6 Ja AT Vordingborgvej 335, Tureby Ovdr, 4682 Tureby ,0 1,5 6,0 20,0 13,2 Ja AT 8,0 20,0 14,9 Ja AU Vordingborgvej 336, Tureby Ovdr, 4682 Tureby ,9 1,5 6,0 20,0 12,5 Ja AU 8,0 20,0 14,3 Ja AV Vordingborgvej 338, Tureby Ovdr, 4682 Tureby ,5 1,5 6,0 20,0 12,5 Ja AV 8,0 20,0 14,3 Ja AW Vordingborgvej 340, Tureby Ovdr, 4682 Tureby ,2 1,5 6,0 20,0 12,3 Ja AW 8,0 20,0 14,2 Ja AX Vordingborgvej 344, Dyrhavehus, 4690 Haslev ,0 1,5 6,0 20,0 8,1 Ja AX 8,0 20,0 10,1 Ja AY Vordingborgvej 358, Høsten, 4690 Haslev ,0 1,5 6,0 20,0 4,6 Ja Fortsættes næste side...

31 DECIBEL - Hovedresultat Beregning: V112 lavfrekvent samlet :08 / :26/ fortsat fra forudgående side Støjfølsomt område ETRS 89 Område: 32 Krav Lydniveau Krav overholdt? Nr. Navn Øst Nord Z Beregningshøjde Vindhastighed Støj Fra møller Støj [m] [m] [m/s] [db] [db] AY 8,0 20,0 6,6 Ja AZ Vordingborgvej 331, 4682 Tureby ,2 1,5 6,0 20,0 13,9 Ja AZ 8,0 20,0 15,4 Ja BA Turebyholmvej 14, nedlægges ,0 1,5 6,0 999,0 16,4 Ja BA 8,0 999,0 17,9 Ja AA Tollerødvej 20, Turebyholm, 4690 Haslev ,0 1,5 6,0 20,0 6,3 Ja AA 8,0 20,0 8,3 Ja Afstande (m) Vindmølle SFO A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z AB AC AD AE AF AG AH AI AJ AK AL AM AN AO AP AQ AR AS AT AU AV AW AX Fortsættes næste side...

32 DECIBEL - Hovedresultat Beregning: V112 lavfrekvent samlet...fortsat fra forudgående side Vindmølle SFO AY AZ BA AA :08 / :26/

33 DECIBEL - Kort 6,0 m/s Beregning: V112 lavfrekvent samlet :08 / :26/ Støj [db(a)] m Kort: Kort _6160_ _660, Udskriftsmålestok 1:40.000, Kortcentrum ETRS 89 Zone: 32 Øst: Nord: Ny mølle Støjfølsomt område Støjberegningsmetode: Dansk 2011 Lavfrekvent. Vindhastighed: 6,0 m/s Højde over havoverflade fra aktivt linie objekt

34 DECIBEL - Kort 8,0 m/s Beregning: V112 lavfrekvent samlet :08 / :26/ Støj [db(a)] m Kort: Kort _6160_ _660, Udskriftsmålestok 1:40.000, Kortcentrum ETRS 89 Zone: 32 Øst: Nord: Ny mølle Støjfølsomt område Støjberegningsmetode: Dansk 2011 Lavfrekvent. Vindhastighed: 8,0 m/s Højde over havoverflade fra aktivt linie objekt

35

36 DECIBEL - Hovedresultat Beregning: V90-3,0 lavfrekvent samlet Støjberegningsmetode: Dansk 2011 Lavfrekvent Beregning er baseret på "Bekendtgørelse nr af 15. december 2011" fra Miljøministeriet. Støjbelastningen fra vindmøller må ikke overstige følgende grænseværdier: (Vindhastigheder i 10 m højde) 1) I det mest støjbelastede punkt ved udendørs opholdsarealer højst 15 m fra al anden beboelse end vindmølleejerens private beboelse i det åbne land: a) 44 db(a) ved en vindhastighed på 8 m/s. b) 42 db(a) ved en vindhastighed på 6 m/s. 2) I det mest støjbelastede punkt ved udendørs opholdsarealer i områder, der anvendes til eller i lokalplan eller byplanvedtægt er udlagt til bolig-, institutions-, sommerhus- eller kolonihaveformål eller som rekreative områder: a) 39 db(a) ved en vindhastighed på 8 m/s. b) 37 db(a) ved en vindhastighed på 6 m/s. Lavfrekvent støj fra vindmøller må ikke overstige 20 db indendørs ved vindhastigheder 6 og 8 m/s. Støjgrænserne gælder ikke for ejendom der bebos af vindmølle ejer(e). Den lavfrekvente støj beregnes indendøre og må ikke overstige 20 db ved vindhastigheder på 6 og 8 m/s i 10 m højde :10 / :38/ Vindmøller Ny mølle Målestok 1: Støjfølsomt område ETRS 89 Område: 32 Mølletype Støjdata Øst Nord Z Rækkedata/Beskrivelse Aktuel Fabrikat Type-generator Effekt, Rotordiameter Navhøjde Oprettet Navn Første LwaRef Sidste LwaRef nominel af vindhastighed vindhastighed [m] [kw] [m] [m] [m/s] [db(a)] [m/s] [db(a)] ,0 VESTAS V90 LF !O! nav: 75,0 m...ja VESTAS V90 LF ,0 75,0 USER Mode db(a) PRELIMINARY 6,0 92,1 f 8,0 95,0 f ,0 VESTAS V90 LF !O! nav: 75,0 m...ja VESTAS V90 LF ,0 75,0 USER Mode db(a) PRELIMINARY 6,0 87,8 f 8,0 91,2 f ,0 VESTAS V90 LF !O! nav: 75,0 m...ja VESTAS V90 LF ,0 75,0 USER Mode db(a) PRELIMINARY 6,0 90,8 f 8,0 94,2 f ,5 VESTAS V90 LF !O! nav: 75,0 m...ja VESTAS V90 LF ,0 75,0 USER Mode db(a) PRELIMINARY 6,0 87,8 f 8,0 91,2 f ,1 VESTAS V90 LF !O! nav: 75,0 m...ja VESTAS V90 LF ,0 75,0 USER Mode db(a) PRELIMINARY 6,0 90,8 f 8,0 94,2 f ,0 VESTAS V90 LF !O! nav: 75,0 m...ja VESTAS V90 LF ,0 75,0 USER Mode db(a) PRELIMINARY 6,0 90,8 f 8,0 94,2 f f) Fra anden navhøjde Beregningsresultater Lydniveau Støjfølsomt område ETRS 89 Område: 32 Krav Lydniveau Krav overholdt? Nr. Navn Øst Nord Z Beregningshøjde Vindhastighed Støj Fra møller Støj [m] [m] [m/s] [db] [db] A Gammel Skovvej 1, Skrodsbjerg, 4682 Tureby ,0 1,5 6,0 20,0 9,1 Ja A 8,0 20,0 14,8 Ja B Gammel Skovvej 2, Skrodsbjerg, 4682 Tureby ,0 1,5 6,0 20,0 10,3 Ja B 8,0 20,0 16,0 Ja C Skrodsbjergvej 12, Skrodsbjerg, 4682 Tureby ,0 1,5 6,0 20,0 9,2 Ja C 8,0 20,0 14,7 Ja D Skrodsbjergvej 15, Skrodsbjerg, 4682 Tureby ,0 1,5 6,0 20,0 12,9 Ja D 8,0 20,0 18,6 Ja E Skrodsbjergvej 16, Skrodsbjerg, 4682 Tureby ,6 1,5 6,0 20,0 8,3 Ja E 8,0 20,0 13,9 Ja F Skrodsbjergvej 17, Skrodsbjerg, 4682 Tureby ,0 1,5 6,0 20,0 11,0 Ja F 8,0 20,0 16,6 Ja G Skrodsbjergvej 18, Skrodsbjerg, 4682 Tureby ,0 1,5 6,0 20,0 7,6 Ja G 8,0 20,0 13,1 Ja H Skrodsbjergvej 19, Skrodsbjerg, 4682 Tureby ,0 1,5 6,0 20,0 10,4 Ja H 8,0 20,0 16,0 Ja I Skrodsbjergvej 21, Skrodsbjerg, 4682 Tureby ,0 1,5 6,0 20,0 10,3 Ja I 8,0 20,0 15,9 Ja J Skrodsbjergvej 23, Skrodsbjerg, 4682 Tureby ,0 1,5 6,0 20,0 10,2 Ja J 8,0 20,0 15,8 Ja K Skrodsbjergvej 25, Skrodsbjerg, 4682 Tureby ,0 1,5 6,0 20,0 9,2 Ja K 8,0 20,0 14,8 Ja L Børstedvej 7, Turebyholm H, 4682 Tureby ,0 1,5 6,0 20,0 9,2 Ja L 8,0 20,0 15,3 Ja M Børstedvej 10, Børsted, 4682 Tureby ,0 1,5 6,0 20,0 7,6 Ja M 8,0 20,0 13,7 Ja N Børstedvej 15, Børsted, 4682 Tureby ,0 1,5 6,0 20,0 6,7 Ja N 8,0 20,0 12,7 Ja O Møllestræde 7, Turebyholm, 4682 Tureby ,6 1,5 6,0 20,0 9,3 Ja O 8,0 20,0 15,5 Ja P Møllestræde 10, Turebyholm, 4682 Tureby ,0 1,5 6,0 20,0 8,4 Ja Fortsættes næste side...

37 DECIBEL - Hovedresultat Beregning: V90-3,0 lavfrekvent samlet :10 / :38/ fortsat fra forudgående side Støjfølsomt område ETRS 89 Område: 32 Krav Lydniveau Krav overholdt? Nr. Navn Øst Nord Z Beregningshøjde Vindhastighed Støj Fra møller Støj [m] [m] [m/s] [db] [db] P 8,0 20,0 14,6 Ja Q Møllestræde 11B, Turebyholm, 4682 Tureby ,1 1,5 6,0 20,0 9,1 Ja Q 8,0 20,0 15,3 Ja R Oksholmvej 1, Tureby Ovdr, 4682 Tureby ,9 1,5 6,0 20,0 13,4 Ja R 8,0 20,0 18,7 Ja S Oksholmvej 6, Tureby Ovdr, 4682 Tureby ,1 1,5 6,0 20,0 11,7 Ja S 8,0 20,0 17,1 Ja T Rødestræde 2A, Turebyholm, 4690 Haslev ,0 1,5 6,0 20,0 3,8 Ja T 8,0 20,0 9,8 Ja U Rødestræde 4A, Turebyholm, 4682 Tureby ,0 1,5 6,0 20,0 7,9 Ja U 8,0 20,0 14,1 Ja V Rødestræde 6A, Turebyholm, 4682 Tureby ,1 1,5 6,0 20,0 8,1 Ja V 8,0 20,0 14,3 Ja W Rødestræde 8, Turebyholm, 4682 Tureby ,6 1,5 6,0 20,0 8,2 Ja W 8,0 20,0 14,4 Ja X Skrosbjergvej 1, Børsted, 4682 Tureby ,0 1,5 6,0 20,0 7,1 Ja X 8,0 20,0 13,2 Ja Y Skrosbjergvej 15B, Turebyholm, 4682 Tureby ,0 1,5 6,0 20,0 13,8 Ja Y 8,0 20,0 19,4 Ja Z Skrosbjergvej 15C, Turebyholm, 4682 Tureby ,0 1,5 6,0 20,0 14,0 Ja Z 8,0 20,0 19,7 Ja AB Tollerødvej 21, Turebyholm, 4690 Haslev ,0 1,5 6,0 20,0 4,5 Ja AB 8,0 20,0 10,4 Ja AC Turebyholmvej 1, Turebyholm H, 4682 Tureby ,2 1,5 6,0 20,0 12,5 Ja AC 8,0 20,0 18,0 Ja AD Turebyholmvej 2, Turebyholm H, 4682 Tureby ,7 1,5 6,0 20,0 12,3 Ja AD 8,0 20,0 17,8 Ja AE Turebyholmvej 10, Turebyholm H, 4682 Tureby ,4 1,5 6,0 20,0 13,2 Ja AE 8,0 20,0 19,3 Ja AF Turebyholmvej 12, Turebyholm H, 4682 Tureby ,8 1,5 6,0 20,0 13,8 Ja AF 8,0 20,0 20,0 Ja AG Turebyholmvej 18, Turebyholm H, 4682 Tureby ,0 1,5 6,0 20,0 12,4 Ja AG 8,0 20,0 18,7 Ja AH Turebyholmvej 20, Turebyholm H, 4682 Tureby ,0 1,5 6,0 20,0 11,0 Ja AH 8,0 20,0 17,3 Ja AI Turebyholmvej 22, Turebyholm H, 4682 Tureby ,0 1,5 6,0 20,0 10,7 Ja AI 8,0 20,0 16,9 Ja AJ Turebyholmvej 29, Turebyholm H, 4690 Haslev ,0 1,5 6,0 20,0 5,7 Ja AJ 8,0 20,0 11,7 Ja AK Turebyvej 37A, Tureby Ovdr, 4682 Tureby ,6 1,5 6,0 20,0 12,6 Ja AK 8,0 20,0 18,0 Ja AL Turebyvej 39, Tureby Ovdr, 4682 Tureby ,5 1,5 6,0 20,0 11,9 Ja AL 8,0 20,0 17,4 Ja AM Vordingborgvej 323A, Tureby Ovdr, 4682 Tureby ,5 1,5 6,0 20,0 12,2 Ja AM 8,0 20,0 17,6 Ja AN Vordingborgvej 325, Tureby Ovdr, 4682 Tureby ,6 1,5 6,0 20,0 13,6 Ja AN 8,0 20,0 19,0 Ja AO Vordingborgvej 327, Tureby Ovdr, 4682 Tureby ,5 1,5 6,0 20,0 13,8 Ja AO 8,0 20,0 19,1 Ja AP Vordingborgvej 328, Tureby Ovdr, 4682 Tureby ,4 1,5 6,0 20,0 14,7 Ja AP 8,0 20,0 20,0 Ja AQ Vordingborgvej 330, Tureby Ovdr, 4682 Tureby ,4 1,5 6,0 20,0 14,4 Ja AQ 8,0 20,0 19,7 Ja AR Hovedgård (medtages ikke i beregninger) ,0 1,5 6,0 999,0 18,6 Ja AR 8,0 999,0 23,7 Ja AS Vordingborgvej 334C, Tureby Ovdr, 4682 Tureby ,4 1,5 6,0 20,0 12,7 Ja AS 8,0 20,0 18,2 Ja AT Vordingborgvej 335, Tureby Ovdr, 4682 Tureby ,0 1,5 6,0 20,0 13,1 Ja AT 8,0 20,0 18,5 Ja AU Vordingborgvej 336, Tureby Ovdr, 4682 Tureby ,9 1,5 6,0 20,0 12,3 Ja AU 8,0 20,0 17,8 Ja AV Vordingborgvej 338, Tureby Ovdr, 4682 Tureby ,5 1,5 6,0 20,0 12,2 Ja AV 8,0 20,0 17,7 Ja AW Vordingborgvej 340, Tureby Ovdr, 4682 Tureby ,2 1,5 6,0 20,0 12,1 Ja AW 8,0 20,0 17,5 Ja AX Vordingborgvej 344, Dyrhavehus, 4690 Haslev ,0 1,5 6,0 20,0 7,3 Ja AX 8,0 20,0 13,2 Ja Fortsættes næste side...

38 DECIBEL - Hovedresultat Beregning: V90-3,0 lavfrekvent samlet :10 / :38/ fortsat fra forudgående side Støjfølsomt område ETRS 89 Område: 32 Krav Lydniveau Krav overholdt? Nr. Navn Øst Nord Z Beregningshøjde Vindhastighed Støj Fra møller Støj [m] [m] [m/s] [db] [db] AY Vordingborgvej 358, Høsten, 4690 Haslev ,0 1,5 6,0 20,0 3,9 Ja AY 8,0 20,0 9,8 Ja AZ Vordingborgvej 331, 4682 Tureby ,2 1,5 6,0 20,0 14,4 Ja AZ 8,0 20,0 19,8 Ja BA Turebyholmvej 14, nedlægges ,0 1,5 6,0 999,0 15,4 Ja BA 8,0 999,0 21,7 Ja AA Tollerødvej 20, Turebyholm, 4690 Haslev ,0 1,5 6,0 20,0 5,5 Ja AA 8,0 20,0 11,5 Ja Afstande (m) Vindmølle SFO A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z AB AC AD AE AF AG AH AI AJ AK AL AM AN AO AP AQ AR AS AT AU AV AW Fortsættes næste side...

39 DECIBEL - Hovedresultat Beregning: V90-3,0 lavfrekvent samlet...fortsat fra forudgående side Vindmølle SFO AX AY AZ BA AA :10 / :38/

40 DECIBEL - Kort 6,0 m/s Beregning: V90-3,0 lavfrekvent samlet :10 / :38/ Støj [db(a)] m Kort: Kort _6160_ _660, Udskriftsmålestok 1:40.000, Kortcentrum ETRS 89 Zone: 32 Øst: Nord: Ny mølle Støjfølsomt område Støjberegningsmetode: Dansk 2011 Lavfrekvent. Vindhastighed: 6,0 m/s Højde over havoverflade fra aktivt linie objekt

Anmeldelse af vindmøller ved Grønkærvej Vindmølleområde 13 Foelbæk i Lemvig Kommune

Anmeldelse af vindmøller ved Grønkærvej Vindmølleområde 13 Foelbæk i Lemvig Kommune Anmeldelse af vindmøller ved Grønkærvej Vindmølleområde 13 Foelbæk i Lemvig Kommune Marts 2014 Visualisering af fem nye vindmøller med en totalhøjde på 150 m ved Grønkærvej set fra bavnehøjen ved Møborg

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg

Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg Debatperiode i 4 uger: Fra mandag den 5. januar 2015 til mandag den 2. februar 2015. Oplæg til debat om vindmøller ved Aunsbjerg Ecopartner Aps. og lodsejer Holger Preetzmann

Læs mere

Forslag til Lokalplan nr. 285a

Forslag til Lokalplan nr. 285a Forslag til Lokalplan nr. 285a For et område til 4 vindmøller ved Faster-Astrup Planforslaget offentliggøres sammen med forslag til Tillæg nr. 57a til Kommuneplan 2009-2021 for Ringkøbing-Skjern Kommune.

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet kan ikke give medhold i klagen over Bornholms Regionskommunes afgørelse, og afgørelsen står således ved magt.

Natur- og Miljøklagenævnet kan ikke give medhold i klagen over Bornholms Regionskommunes afgørelse, og afgørelsen står således ved magt. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 14. februar 2013 J.nr.: NMK-41-00049 & NMK-33-00485 Ref.: ilgra AFGØRELSE i sag om Bornholms Regionskommunes miljøvurdering

Læs mere

Hvidbog. Høringssvar efter miljørapport og forslag til vindmølleplan. Bilag til Vejen Byråds behandling af vindmølleplanen.

Hvidbog. Høringssvar efter miljørapport og forslag til vindmølleplan. Bilag til Vejen Byråds behandling af vindmølleplanen. Hvidbog Høringssvar efter miljørapport og forslag til vindmølleplan Høringsperiode: 6. maj til 1. juli 2014 Bilag til Vejen Byråds behandling af vindmølleplanen. Hvidbog fra høring af forslag til vindmølleplan

Læs mere

Støjkortlægning og støjhandlingsplaner

Støjkortlægning og støjhandlingsplaner Støjkortlægning og støjhandlingsplaner Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 4 2006 Indhold INDLEDNING 7 1 FORORD 9 1.1 1.2 LÆSEVEJLEDNING DEFINITIONER 9 11 DEL I - KORTLÆGNINGERNES OMFANG OG ANSVARLIGE MYNDIGHEDER

Læs mere

Vindmøller ved Sønder Herreds Plantage

Vindmøller ved Sønder Herreds Plantage MILJØRAPPORT Vindmøller ved Sønder Herreds Plantage Morsø Kommune - VURDERING AF VIRKNINGER PÅ MILJØET (VVM) - MILJØ-VURDERING (MV) August 2009 MORSØ KOMMUNE: Miljørapport - Vindmøller ved Sønder Herreds

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 25 til Struer Kommuneplan 2001-2012 og nr. 10 til Thyholm Kommuneplan 1997-2008. Temaplan for vindmøller i Struer Kommune

Kommuneplantillæg nr. 25 til Struer Kommuneplan 2001-2012 og nr. 10 til Thyholm Kommuneplan 1997-2008. Temaplan for vindmøller i Struer Kommune Kommuneplantillæg nr. 25 til Struer Kommuneplan 2001-2012 og nr. 10 til Thyholm Kommuneplan 1997-2008 Temaplan for vindmøller i Struer Kommune Januar 2009 Indhold Indledning og baggrund 3 Offentlige høringer

Læs mere

OPDATERET ANMELDELSE AF TESTMØLLEPROJEKT

OPDATERET ANMELDELSE AF TESTMØLLEPROJEKT OPDATERET ANMELDELSE AF TESTMØLLEPROJEKT Dato: Oprindelig 07.08.2013, opdateret 17. februar 2014 Projekt: 4 prototypemøller og en målemast i Velling Mærsk i Ringkøbing-Skjern Kommune Projektopstiller:

Læs mere

Miljørapport med VVM og Miljøvurdering Vindmøller ved Søllested April 2011 Vindmøller ved Søllested - Miljørapport med VVM og Miljøvurdering April 2011 Udgiver: Lolland Kommune Jernbanegade 7 4930 Maribo

Læs mere

KOMMUNEPLAN 09 Tillæg nr. 1. Temaplan for vindmøller i Nyborg Kommune

KOMMUNEPLAN 09 Tillæg nr. 1. Temaplan for vindmøller i Nyborg Kommune KOMMUNEPLAN 09 Tillæg nr. 1 Temaplan for vindmøller i Nyborg Kommune Indledning Det er et mål, at Danmark på sigt skal gøre sin energiforsyning fri af fossile brændsler, og det forventes at vindmøller

Læs mere

LOKALPLAN 15-027 BOLIGOMRÅDE M.M. VED VESTVEJ LANGHOLT

LOKALPLAN 15-027 BOLIGOMRÅDE M.M. VED VESTVEJ LANGHOLT LOKALPLAN 15-027 BOLIGOMRÅDE M.M. VED VESTVEJ LANGHOLT AALBORG KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING OKTOBER 1999 Vejledning En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, beplantning,

Læs mere

Lokalplanforslag 1039 i høring

Lokalplanforslag 1039 i høring Offentliggjort på www.koege.dk den 9.9.2013 Lokalplanforslag 1039 i høring Køge Byråd har den 27. august 2013 besluttet at fremlægge forslag til lokalplan 1039 for vindmøller på Køge Havn, VVM-redegørelse

Læs mere

Tillæg nr 28 Vindmølleområde ved Gårestrup

Tillæg nr 28 Vindmølleområde ved Gårestrup Tillæg nr 28 Vindmølleområde ved Gårestrup Forslag Status Forslag KOMPLAN_ID 2214193 Plannavn Tillæg nr 28 Vindmølleområde ved Gårestrup plannr Tillæg nr 28 Dato for offentliggørelse af forslag 6. maj

Læs mere

Tillæg nr. 5 Vindmølleplan. Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2009-2021

Tillæg nr. 5 Vindmølleplan. Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2009-2021 Tillæg nr. 5 Vindmølleplan Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2009-2021 Indholdsfortegnelse 11.7 Vindmølleplan.............................................3 Indledning...............................................4

Læs mere

Sags. nr. 727-2009-82796. Forslag til. Lokalplan nr. 1126

Sags. nr. 727-2009-82796. Forslag til. Lokalplan nr. 1126 Sags. nr. 727-2009-82796 Forslag til Lokalplan nr. 1126 Vindmølleområde syd for Torrild Marts 2015 er udarbejdet af Odder Kommune i samarbejde med Urland. Nærmere oplysninger om lokalplanen fås hos: Odder

Læs mere

Billund Kommunes Støjhandlingsplan for Billund Lufthavn og stilleområdet ved Randbøl Hede

Billund Kommunes Støjhandlingsplan for Billund Lufthavn og stilleområdet ved Randbøl Hede Billund Kommunes Støjhandlingsplan for Billund Lufthavn og stilleområdet ved Randbøl Hede December 213 Indholdsfortegnelse 1. Resume af støjhandlingsplanen 4 2. Beskrivelse af Billund Lufthavn og de planlægningsmæssige

Læs mere

GRIMSHAVE MØLLELAUG I/S ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. KØB AF VINDMØLLEANDELE

GRIMSHAVE MØLLELAUG I/S ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. KØB AF VINDMØLLEANDELE GRIMSHAVE MØLLELAUG I/S ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. KØB AF VINDMØLLEANDELE For et indskud på DKK 3000 kan du erhverve en vindmølleandel i Grimshave møllelaug I/S Lokalbefolkningen i Nyborg Kommune indbydes

Læs mere

LOKALPLAN NR. 6A SKJERN KOMMUNE 3. Indholdsfortegnelse

LOKALPLAN NR. 6A SKJERN KOMMUNE 3. Indholdsfortegnelse 1 2 LOKALPLAN NR. 6A Indholdsfortegnelse Bestemmelser... side 4 1. Lokalplanens formål... side 4 2. Afgrænsning...side 4 3. Område- og zonestatus... side 5 4. Områdets anvendelse... side 5 5. Udstykning...

Læs mere

Støjisolering af boliger mod trafikstøj. Projektvejledning for administration af Vejdirektoratets tilskudsordning

Støjisolering af boliger mod trafikstøj. Projektvejledning for administration af Vejdirektoratets tilskudsordning Støjisolering af boliger mod trafikstøj Projektvejledning for administration af Vejdirektoratets tilskudsordning 2004 Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 Postboks 9018 1022 København K Telefon: 33 41 33

Læs mere

På vej til vedvarende energi. - med vindmøller

På vej til vedvarende energi. - med vindmøller På vej til vedvarende energi - med vindmøller Indhold side Forord - giv din mening til kende 4 Resumé 5 1. Klimaudfordringen hvilke mål skal vi nå? 6 2. Husstandsmøller eller store vindmøller? 8 3. Hvor

Læs mere

Vindmøller ved Store Løgtvedgård

Vindmøller ved Store Løgtvedgård PLAN BYG OG MILJØ Vindmøller ved Store Løgtvedgård VVM-redegørelse og miljørapport Maj 2012 Forord Kalundborg Kommune har modtaget en ansøgning om opstilling af tre vindmøller ved Store Løgtvedgård med

Læs mere

Lokalplan nr 74 Sommerhusområderne på Samsø

Lokalplan nr 74 Sommerhusområderne på Samsø Lokalplan nr 74 Sommerhusområderne på Samsø Lokalplan nr. 74 Sommerhusområderne på Samsø Baggrund Om lokalplanen Lokalplanens formål Eksisterende forhold Lokalplanområdets afgrænsning Redegørelse Lokalplanens

Læs mere

Ekstern støj ved etablering af dagligvarebutik, Vestergade 96-98, 8550 Ryomgård.

Ekstern støj ved etablering af dagligvarebutik, Vestergade 96-98, 8550 Ryomgård. Kaj Ove Madsen A/S Aarhus Læsøgade 6 8382 Hinnerup Att.: Johan B. Søgaard Esbjerg, den 22. oktober 2014 Sagsnr. KAM.0002-2014 01 Ekstern støj ved etablering af dagligvarebutik, Vestergade 96-98, 8550 Ryomgård.

Læs mere

Det godkendte orienteringsmateriale, jf. 9, stk. 2 i lovbekendtgørelse om fremme af vedvarende energi Lokalplan nr. 1165 for Vejle Kommune

Det godkendte orienteringsmateriale, jf. 9, stk. 2 i lovbekendtgørelse om fremme af vedvarende energi Lokalplan nr. 1165 for Vejle Kommune Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedr. ejendommen Trædemarkvej 9, 7200 Grindsted som følge af opstilling af vindmøller ved Klink i henhold til lokalplan nr. 1165 for Vejle Kommune sagsnr. 13/81553

Læs mere

Lokalplan 06.19 for et blandet helårs- og sommerhusområde ved fjorden i Ll. Kregme

Lokalplan 06.19 for et blandet helårs- og sommerhusområde ved fjorden i Ll. Kregme Lokalplan 06.19 for et blandet helårs- og sommerhusområde ved fjorden i Ll. Kregme Oktober 2009 Natur og Udvikling Lokalplan 06.19 Halsnæs Kommune Rådhuset Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Tlf. 47 78

Læs mere

Potentielle testpladser til prototypemøller frem mod 2020

Potentielle testpladser til prototypemøller frem mod 2020 Potentielle testpladser til prototypemøller frem mod 2020 April 2011 Miljøministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Klima- og Energiministeriet Forsvarsministeriet Justitsministeriet Ministeriet for

Læs mere

Lokalplan nr. 51 og Kommuneplantillæg nr. 1. for Lundegård

Lokalplan nr. 51 og Kommuneplantillæg nr. 1. for Lundegård Lokalplan nr. 51 og Kommuneplantillæg nr. 1 for Lundegård Oktober 2000 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse for lokalplanen side 2 Lokalplanens forhold til anden planlægning side 4 Lokalplanens retsvirkninger

Læs mere

Helikopterlandingsplads ved Regionshospitalet

Helikopterlandingsplads ved Regionshospitalet VVMredegørelse og kommuneplanretningslinjer Helikopterlandingsplads ved Regionshospitalet Holstebro Tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2013 Forslag Holstebro Kommune Oktober 2014 1 Forord Hermed foreligger forslag

Læs mere

Danmarks Vindmølleforening, Vindmølleindustrien m.fl. Støjkatalog over ældre vindmøller i Danmark. Juni 2014. N6.032.

Danmarks Vindmølleforening, Vindmølleindustrien m.fl. Støjkatalog over ældre vindmøller i Danmark. Juni 2014. N6.032. Side 1 af Danmarks Vindmølleforening, Vindmølleindustrien m.fl. Støjkatalog over ældre vindmøller i Danmark Juni 2014 Udgivelsesdato : 11. juni 2014 Projekt : Udarbejdet : Bo Søndergaard Kontrolleret :

Læs mere