Støj og lavfrekvent støj beregning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Støj og lavfrekvent støj beregning"

Transkript

1 , Faxe kommune, DANMARK 5 x Vestas V112-3,075, nav: 94m 6 x Vestas V90-3,0, nav: 75m Støj og lavfrekvent støj beregning møllepark (V112 layout) illustreret med Google Earth som baggrund Kunde: EMD: Dato: september 2, 2012 Rambøll Att: Benn Erik Grav Projekt leder: (Underskrift) Kontrol: (Underskrift) Dokument: Thomas Sørensen, EMD-DK Morten Thøgersen, EMD støj.docx

2 Indholdsfortegnelse: 1. Projektbeskrivelse Normal støjberegning Lavfrekvent støjberegning...10 Appendix: Appendix A WindPRO Decibel, normal støj 5 x Vestas V112-3,075 Appendix B WindPRO Decibel, normal støj 6 x Vestas V90-3,0 Appendix C WindPRO Decibel, lavfrekvent støj 5 x Vestas V112-3,075 Appendix D WindPRO Decibel, lavfrekvent støj 5 x Vestas V90-3,0 eller mangler i det leverede konsulentmateriales resultater, som følge af fejl eller mangler i det leverede datagrundlag. Ligeledes, kan EMD ikke holdes ansvarlig for fejlagtige resultater, som følge af unøjagtigheder, begrænsninger eller fejl i de anvendte modeller og software. Ved eventuelle krav, som følge af denne konsulentopgave, vil EMD's ansvar for eventuelle skader, uanset form, højst kunne beløbe sig til størrelsen af det aftalte honorar for konsulentopgaven. En separat rådgiverforsikring med udvidet forsikringsdækning kan aftales særskilt. Omkostningerne for en sådan rådgiverforsikring afholdes af kunden., Niels Jernesvej 10,, tel: fax: , 2

3 Sammendrag Normal støj og den lavfrekvente støj fra mølleparken er beregnet efter støjbekendtgørelsen, december 2011 for to layouts med henholdsvis 5 V112-3,075 møller og 6 V90-3,0 møller. Støjen er beregnet ud fra en liste af naboer etableret af EMD. Desuden er undersøgt behovet for at medregne eksisterende møller samt deres naboer. Dette har ikke resulteret i tilføjelser til listen af beregningspunkter. Den samlede normale støj fra nye samt eksisterende møller er beregnet ved vindhastighederne 6 og 8 m/s i 10 m højde. Støjgrænserne på 44 og 42 db er overholdte ved alle normale støjberegningspunkter. Der er ingen støjberegningspunkter med skærpede støjkrav. Den samlede lavfrekvente støj fra nye samt eksisterende møller er beregnet ved vindhastighederne 6 og 8 m/s i 10 m højde. Den lavfrekvente støjgrænse på 20 db(a) er overholdt ved alle beregningspunkter., Niels Jernesvej 10,, tel: fax: , 3

4 1. Projektbeskrivelse Der ønskes etableret en gruppe af vindmøller ved i Faxe kommune. Her er undersøgt to layout forslag med henholdsvis 5 V112-3,075 møller med 94 m navhøjde og 6 V90-3,0 møller med 75 m navhøjde. Begge projektforslag overholder afstandskravet på 4 gange totalhøjde til beboelsesbygninger. Figur 1. V112 layout. Figur 2. V90 layout, Niels Jernesvej 10,, tel: fax: , 4

5 2. Normal støjberegning 2.1 Beregningsmodel for støjberegning Støjberegningen for er lavet ud fra den gældende bekendtgørelse: Bekendtgørelse nr af 15. Dec 2011 fra Miljøministeriet. I praksis er fulgt den tilhørende vejledning fra Miljøstyrelsen. Den praktiske implementering opsummeres i det følgende Støjudbredelsesmodel Bekendtgørelsen definerer en model til beregning af normal støj udbredelse fra vindmøller. Denne model er generel, og det eneste valg, der skal foretages, er, om møllerne står på land eller til havs. I dette tilfælde så afgjort på land. En højdemodel er anvendt således, at den præcise afstand mellem mølle og støjmodtager kan beregnes. Støjen skal beregnes med 1/1 oktavbånds opdelte kildestøjstal i frekvens intervallet Hz Støjkrav Ifølge bekendtgørelsen skal normal støj beregnes ved 6 og 8 m/s i 10 meters højde. I det åbne land er støjkravet 42 db(a) ved 6 m/s og 44 db(a) ved 8 m/s. I områder af særlig støjfølsom karakter er støjkravet 37 db(a) ved 6 m/s og 39 db(a) ved 8 m/s. 2.2 Data for støjberegning Mølletype Mølletyperne anvendt i beregningen er som ovenfor nævnt V112-3,075 møller med 94 m navhøjde og V90-3,0 møller med 75 m navhøjde. Data for disse mølletyper er indhentet hos Vestas. Mølletyperne giver mulighed for en række indstillinger, såkaldte modes, med forskellige støjtal. Disse modes modsvarer bestemte effektkurver, således at et lavere støjtal resulterer i en lavere produktion. For V112-3,075 mølletypen findes der 2 relevante støjmodes. Den mindst støjende har betegnelsen mode 7. Møllerne er støjreducerede efter følgende plan:, Niels Jernesvej 10,, tel: fax: , 5

6 Tabel 1. Driftindstillinger for V112-3,075 layout For V90-3,0 mølletypen findes der 4 relevante støjmodes. Den mindst støjende har betegnelsen mode 6. Møllerne er støjreducerede efter følgende plan: Mølle Driftindstilling 1 Mode 0 2 Mode 0 3 Mode 1 4 Mode 0 5 Mode 0 Tabel 2. Driftindstillinger for V90 layout. Mølle Driftindstilling 1 Mode 1 2 Mode 6 3 Mode 2 4 Mode 6 5 Mode 2 6 Mode 2 Frekvensfordelingerne er fortrolige og kan ikke udleveres. Der findes i området en række eksisterende møller. For disse bør der, hvis det findes, anvendes målte støjtal for den pågældende mølletype. Alternativt anvendes generiske data beskrevet i Miljøstyrelsens vejledning bilag 1. I dette tilfælde er der ikke eksisterende møller tilstrækkeligt tæt på mølleparken til at skulle inddrages Terræn beskrivelse Terrænet er beskrevet ud fra dets topografi i form af højdekonturlinier Støjfølsomme punkter Der er beregnet støj for alle naboer omkring mølleprojektet. Naboerne er identificerede og koordinatsat af EMD. Som beregningspunkt anvendes et punkt, der er nærmeste udendørs opholdsareal, dog max 15 m fra beboelses bygning. To naboer udgår af beregningen. Det drejer sig om Hovedgård og Turebyholmvej 14. Der har desuden været ønske om at undersøge konsekvensen af at lade Vordingborgvej 331 udgå. Dette vil dog ikke gøre nogen forskel og adressen medregnes. Naboer til eksisterende møller er identificeret gennem en proces beskrevet nedenfor. Ifølge vejledningen fra Miljøstyrelsen skal naboer til eksisterende møller medtages i beregningen hvis, Niels Jernesvej 10,, tel: fax: , 6

7 støjbidraget fra de nye møller er mindre end 15 db lavere end bidraget fra de eksisterende møller. Eksempelvis vil en nabo skulle medregnes, hvis bidraget fra de nye møller er 30 db og 44 db fra de eksisterende møller (difference 14 db), men ikke hvis bidraget fra de nye møller er 28 db (difference 16 db). En nabo til en eksisterende mølle kan kun risikere at overskride de 44 db, hvis det allerede er tæt på de 44 db. Derfor kan laves en maksimal afgrænsning af beregningen i den afstand fra de nye møller, hvor støjbidraget er 44 db 15 db = 29 db. Tilsvarende for naboer med skærpede støjkrav ved 24 db. Denne afgrænsning er lavet i figur 3 og 4. Figur 3. V112. Støjlinien for 29 db normal støj fra de nye møller (rød konturlinie) og 24 db (blå konturlinie). De eksisterende møller, der ligger indenfor eller tæt på disse linier er vist., Niels Jernesvej 10,, tel: fax: , 7

8 Figur 4. V90. Støjlinien for 29 db normal støj fra de nye møller (rød konturlinie) og 24 db (blå konturlinie). De eksisterende møller, der ligger indenfor eller tæt på disse linier er vist. De møller, der ligger indenfor 29 db linien, bør medregnes i den endelige beregning. De naboer til de eksisterende møller, der ligger indenfor denne afgrænsning samt er tæt på 44 db støjlinien fra de eksisterende mølle bør medregnes som støjfølsomme punkter. Tilsvarende gælder for 24 db grænsen og naboer, der klassificeres som områder med skærpede støjkrav. I dette tilfælde er der ikke nogen eksisterende møller, der er tilstrækkeligt tæt på til at skulle medregnes. Der er derfor ingen tilføjelser til nabolisten. 2.3 Resultater for støjberegning Støjberegningen er foretaget med computer programmet WindPRO 2.8, der er udviklet af EMD. Her er indstillingerne beskrevet i afsnit 2.1 valgt for beregning med de danske regler. Beregnings udskrifter er vist i Appendiks A og B og omfatter: Hovedresultat. Støjudbredelses kort for 6 og 8 m/s i 10 m højde. Kortet for 8 m/s er også vist nedenfor., Niels Jernesvej 10,, tel: fax: , 8

9 Figur 5. V112. Samlet resultat af støjberegning ved 6 m/s i 10 m højde. Figur 6. V90. Samlet resultat af støjberegning ved 6 m/s i 10 m højde. Ved alle relevante beregningspunkter er støjen beregnet lavere end grænseværdierne. 9, Niels Jernesvej 10,, tel: fax: ,

10 3. Lavfrekvent støjberegning 3.1 Beregningsmodel for støjberegning Støjberegningen for er lavet ud fra den gældende bekendtgørelse: Bekendtgørelse nr af 15. Dec 2011 fra Miljøministeriet. I praksis er fulgt den tilhørende vejledning fra Miljøstyrelsen. Den praktiske implementation opsummeres i det følgende Støjudbredelsesmodel Bekendtgørelsen definerer en model til beregning af lavfrekvent støj udbredelse fra vindmøller. Denne model er generel, og det eneste valg, der skal foretages, er, om møllerne står på land eller til havs. I dette tilfælde så afgjort på land. En højdemodel er anvendt således, at den præcise afstand mellem mølle og støjmodtager kan beregnes. Støjen skal beregnes med 1/3 oktavbånds opdelte kildestøjstal i frekvens intervallet Hz Støjkrav Ifølge bekendtgørelsen skal lavfrekvent støj beregnes ved 6 og 8 m/s i 10 meters højde. Der er et standardkrav om maksimal indendørsstøj på 20dB(A). 3.2 Data for støjberegning Mølletype Se afsnit Terræn beskrivelse Se afsnit Støjfølsomme punkter Der er beregnet støj for alle naboer omkring mølleprojektet. Naboerne er identificerede og koordinatsat af EMD. Som beregningspunkt anvendes det nærmeste punkt på bygningen da dette må være worst case positionen for en indendørs beregning. To naboer udgår af beregningen. Det drejer sig om Hovedgård og Turebyholmvej 14. Der har desuden været ønske om at undersøge konsekvensen af at lade Vordingborgvej 331 udgå. Dette vil dog ikke gøre nogen forskel og adressen medregnes., Niels Jernesvej 10,, tel: fax: , 10

11 Naboer til eksisterende møller er identificeret gennem en proces beskrevet nedenfor. Ifølge vejledningen fra Miljøstyrelsen skal naboer til eksisterende møller medtages i beregningen hvis støjbidraget fra de nye møller er mindre end 15 db lavere end bidraget fra de eksisterende møller. Eksempelvis vil en nabo skulle medregnes, hvis bidraget fra de nye møller er 4 db og 18 db fra de eksisterende møller (difference 14 db), men ikke hvis bidraget fra de nye møller er 2 db (difference 16 db). En nabo til en eksisterende mølle kan kun risikere at overskride de 20 db, hvis det allerede er tæt på de 20 db. Derfor kan laves en maksimal afgrænsning af beregningen i den afstand fra de nye møller hvor støjbidraget er 20 db 15 db = 5 db. Denne afgrænsning er lavet i figur 7 og 8. Figur 7. V112. Støjlinien for 5 db lavfrekvent støj fra de nye møller (rød konturlinie). De eksisterende møller, der ligger indenfor eller tæt på denne linie er vist., Niels Jernesvej 10,, tel: fax: , 11

12 Figur 8. V90. Støjlinien for 5 db lavfrekvent støj fra de nye møller (rød konturlinie). De eksisterende møller, der ligger indenfor eller tæt på denne linie er vist. De møller, der ligger indenfor 5 db linien, bør medregnes i den endelige beregning. De naboer til de eksisterende møller, der ligger indenfor denne afgrænsning samt er tæt på 20 db støjlinien fra de eksisterende møller, bør medregnes som støjfølsomme punkter. For hverken V112 eller V90 layoutet er der hverken eksisterende møller eller naboer til disse indenfor 5 db linien. Der er derfor ingen tilføjelser til nabolisten. 3.3 Resultater for lavfrekvent støjberegning Støjberegningen er foretaget med computer programmet WindPRO 2.8, der er udviklet af EMD. Her er indstillingerne beskrevet i afsnit 3.1 valgt for beregning med de danske regler. Beregningsudskrifter er vist i Appendiks C og D og omfatter: Hovedresultat. Støjudbredelses kort for 6 og 8 m/s i 10 m højde. Kortene ved 8 m/s er også vist nedenfor., Niels Jernesvej 10,, tel: fax: , 12

13 Figur 9. V112. Samlet resultat af lavfrekvent støjberegning ved 8 m/s i 10 m højde. Figur 10. V90. Samlet resultat af lavfrekvent støjberegning ved 8 m/s i 10 m højde. Ved alle relevante beregningspunkter er den lavfrekvente støj beregnet lavere end grænseværdien på 20 db. 13, Niels Jernesvej 10,, tel: fax: ,

14

15 DECIBEL - Hovedresultat Beregning: V112 normal støj samlet Støjberegningsmetode: Dansk 2011 Beregning er baseret på "Bekendtgørelse nr af 15. december 2011" fra Miljøministeriet. Støjbelastningen fra vindmøller må ikke overstige følgende grænseværdier: (Vindhastigheder i 10 m højde) 1) I det mest støjbelastede punkt ved udendørs opholdsarealer højst 15 m fra al anden beboelse end vindmølleejerens private beboelse i det åbne land: a) 44 db(a) ved en vindhastighed på 8 m/s. b) 42 db(a) ved en vindhastighed på 6 m/s. 2) I det mest støjbelastede punkt ved udendørs opholdsarealer i områder, der anvendes til eller i lokalplan eller byplanvedtægt er udlagt til bolig-, institutions-, sommerhus- eller kolonihaveformål eller som rekreative områder: a) 39 db(a) ved en vindhastighed på 8 m/s. b) 37 db(a) ved en vindhastighed på 6 m/s. Lavfrekvent støj fra vindmøller må ikke overstige 20 db indendørs ved vindhastigheder 6 og 8 m/s. Støjgrænserne gælder ikke for ejendom der bebos af vindmølle ejer(e) :09 / :24/ Vindmøller Ny mølle Målestok 1: Støjfølsomt område ETRS 89 Område: 32 Mølletype Støjdata Øst Nord Z Rækkedata/Beskrivelse Aktuel Fabrikat Type-generator Effekt, Rotordiameter Navhøjde Oprettet Navn Første LwaRef Sidste LwaRef Rentoner nominel af vindhastighed vindhastighed [m] [kw] [m] [m] [m/s] [db(a)] [m/s] [db(a)] ,0 VESTAS V112 LF !O! nav: 9... Ja VESTAS V112 LF ,0 94,0 USER Level 0 - Niebüll 4,1 - mode ,0 104,6 8,0 106,5 Nej ,0 VESTAS V112 LF !O! nav: 9... Ja VESTAS V112 LF ,0 94,0 USER Level 0 - Niebüll 4,1 - mode ,0 104,6 8,0 106,5 Nej ,1 VESTAS V112 LF !O! nav: 9... Ja VESTAS V112 LF ,0 94,0 USER Level 7 - genspec - mode ,0 102,0 8,0 104,2 Nej ,3 VESTAS V112 LF !O! nav: 9... Ja VESTAS V112 LF ,0 94,0 USER Level 0 - Niebüll 4,1 - mode ,0 104,6 8,0 106,5 Nej ,0 VESTAS V112 LF !O! nav: 9... Ja VESTAS V112 LF ,0 94,0 USER Level 0 - Niebüll 4,1 - mode ,0 104,6 8,0 106,5 Nej Beregningsresultater Lydniveau Støjfølsomt område ETRS 89 Område: 32 Krav Lydniveau Krav overholdt? Nr. Navn Øst Nord Z Beregningshøjde Vindhastighed Støj Fra møller Støj [m] [m] [m/s] [db(a)] [db(a)] A Gammel Skovvej 1, Skrodsbjerg, 4682 Tureby ,0 1,5 6,0 42,0 35,3 Ja A 8,0 44,0 37,0 Ja B Gammel Skovvej 2, Skrodsbjerg, 4682 Tureby ,0 1,5 6,0 42,0 36,9 Ja B 8,0 44,0 38,6 Ja C Skrodsbjergvej 12, Skrodsbjerg, 4682 Tureby ,0 1,5 6,0 42,0 35,1 Ja C 8,0 44,0 36,7 Ja D Skrodsbjergvej 15, Skrodsbjerg, 4682 Tureby ,0 1,5 6,0 42,0 40,3 Ja D 8,0 44,0 42,1 Ja E Skrodsbjergvej 16, Skrodsbjerg, 4682 Tureby ,1 1,5 6,0 42,0 33,9 Ja E 8,0 44,0 35,5 Ja F Skrodsbjergvej 17, Skrodsbjerg, 4682 Tureby ,0 1,5 6,0 42,0 37,7 Ja F 8,0 44,0 39,4 Ja G Skrodsbjergvej 18, Skrodsbjerg, 4682 Tureby ,0 1,5 6,0 42,0 32,7 Ja G 8,0 44,0 34,3 Ja H Skrodsbjergvej 19, Skrodsbjerg, 4682 Tureby ,0 1,5 6,0 42,0 37,0 Ja H 8,0 44,0 38,7 Ja I Skrodsbjergvej 21, Skrodsbjerg, 4682 Tureby ,0 1,5 6,0 42,0 36,8 Ja I 8,0 44,0 38,5 Ja J Skrodsbjergvej 23, Skrodsbjerg, 4682 Tureby ,0 1,5 6,0 42,0 36,6 Ja J 8,0 44,0 38,3 Ja K Skrodsbjergvej 25, Skrodsbjerg, 4682 Tureby ,0 1,5 6,0 42,0 35,2 Ja K 8,0 44,0 36,8 Ja L Børstedvej 7, Turebyholm H, 4682 Tureby ,0 1,5 6,0 42,0 36,0 Ja L 8,0 44,0 37,6 Ja M Børstedvej 10, Børsted, 4682 Tureby ,0 1,5 6,0 42,0 33,9 Ja M 8,0 44,0 35,5 Ja N Børstedvej 15, Børsted, 4682 Tureby ,0 1,5 6,0 42,0 32,6 Ja N 8,0 44,0 34,2 Ja O Møllestræde 7, Turebyholm, 4682 Tureby ,9 1,5 6,0 42,0 36,2 Ja O 8,0 44,0 37,9 Ja P Møllestræde 10, Turebyholm, 4682 Tureby ,0 1,5 6,0 42,0 35,0 Ja P 8,0 44,0 36,6 Ja Fortsættes næste side...

16 DECIBEL - Hovedresultat Beregning: V112 normal støj samlet :09 / :24/ fortsat fra forudgående side Støjfølsomt område ETRS 89 Område: 32 Krav Lydniveau Krav overholdt? Nr. Navn Øst Nord Z Beregningshøjde Vindhastighed Støj Fra møller Støj [m] [m] [m/s] [db(a)] [db(a)] Q Møllestræde 11B, Turebyholm, 4682 Tureby ,2 1,5 6,0 42,0 35,9 Ja Q 8,0 44,0 37,6 Ja R Oksholmvej 1, Tureby Ovdr, 4682 Tureby ,7 1,5 6,0 42,0 37,9 Ja R 8,0 44,0 39,6 Ja S Oksholmvej 6, Tureby Ovdr, 4682 Tureby ,9 1,5 6,0 42,0 36,6 Ja S 8,0 44,0 38,2 Ja T Rødestræde 2A, Turebyholm, 4690 Haslev ,0 1,5 6,0 42,0 28,6 Ja T 8,0 44,0 30,0 Ja U Rødestræde 4A, Turebyholm, 4682 Tureby ,7 1,5 6,0 42,0 34,2 Ja U 8,0 44,0 35,8 Ja V Rødestræde 6A, Turebyholm, 4682 Tureby ,8 1,5 6,0 42,0 34,5 Ja V 8,0 44,0 36,1 Ja W Rødestræde 8, Turebyholm, 4682 Tureby ,3 1,5 6,0 42,0 34,5 Ja W 8,0 44,0 36,1 Ja X Skrosbjergvej 1, Børsted, 4682 Tureby ,0 1,5 6,0 42,0 33,2 Ja X 8,0 44,0 34,7 Ja Y Skrosbjergvej 15B, Turebyholm, 4682 Tureby ,0 1,5 6,0 42,0 41,3 Ja Y 8,0 44,0 43,2 Ja Z Skrosbjergvej 15C, Turebyholm, 4682 Tureby ,0 1,5 6,0 42,0 41,7 Ja Z 8,0 44,0 43,5 Ja AB Tollerødvej 21, Turebyholm, 4690 Haslev ,0 1,5 6,0 42,0 29,2 Ja AB 8,0 44,0 30,7 Ja AC Turebyholmvej 1, Turebyholm H, 4682 Tureby ,1 1,5 6,0 42,0 38,7 Ja AC 8,0 44,0 40,5 Ja AD Turebyholmvej 2, Turebyholm H, 4682 Tureby ,6 1,5 6,0 42,0 38,6 Ja AD 8,0 44,0 40,3 Ja AE Turebyholmvej 10, Turebyholm H, 4682 Tureby ,3 1,5 6,0 42,0 40,5 Ja AE 8,0 44,0 42,3 Ja AF Turebyholmvej 12, Turebyholm H, 4682 Tureby ,7 1,5 6,0 42,0 41,2 Ja AF 8,0 44,0 43,0 Ja AG Turebyholmvej 18, Turebyholm H, 4682 Tureby ,0 1,5 6,0 42,0 39,8 Ja AG 8,0 44,0 41,5 Ja AH Turebyholmvej 20, Turebyholm H, 4682 Tureby ,0 1,5 6,0 42,0 38,1 Ja AH 8,0 44,0 39,8 Ja AI Turebyholmvej 22, Turebyholm H, 4682 Tureby ,0 1,5 6,0 42,0 37,6 Ja AI 8,0 44,0 39,3 Ja AJ Turebyholmvej 29, Turebyholm H, 4690 Haslev ,0 1,5 6,0 42,0 31,0 Ja AJ 8,0 44,0 32,5 Ja AK Turebyvej 37A, Tureby Ovdr, 4682 Tureby ,6 1,5 6,0 42,0 38,7 Ja AK 8,0 44,0 40,4 Ja AL Turebyvej 39, Tureby Ovdr, 4682 Tureby ,4 1,5 6,0 42,0 37,9 Ja AL 8,0 44,0 39,7 Ja AM Vordingborgvej 323A, Tureby Ovdr, 4682 Tureby ,5 1,5 6,0 42,0 37,1 Ja AM 8,0 44,0 38,8 Ja AN Vordingborgvej 325, Tureby Ovdr, 4682 Tureby ,5 1,5 6,0 42,0 38,0 Ja AN 8,0 44,0 39,7 Ja AO Vordingborgvej 327, Tureby Ovdr, 4682 Tureby ,3 1,5 6,0 42,0 38,3 Ja AO 8,0 44,0 40,0 Ja AP Vordingborgvej 328, Tureby Ovdr, 4682 Tureby ,1 1,5 6,0 42,0 39,8 Ja AP 8,0 44,0 41,5 Ja AQ Vordingborgvej 330, Tureby Ovdr, 4682 Tureby ,1 1,5 6,0 42,0 39,8 Ja AQ 8,0 44,0 41,5 Ja AR Hovedgård (medtages ikke i beregninger) ,0 1,5 6,0 999,0 45,5 Ja AR 8,0 999,0 47,3 Ja AS Vordingborgvej 334C, Tureby Ovdr, 4682 Tureby ,4 1,5 6,0 42,0 38,9 Ja AS 8,0 44,0 40,6 Ja AT Vordingborgvej 335, Tureby Ovdr, 4682 Tureby ,0 1,5 6,0 42,0 39,3 Ja AT 8,0 44,0 41,0 Ja AU Vordingborgvej 336, Tureby Ovdr, 4682 Tureby ,9 1,5 6,0 42,0 38,5 Ja AU 8,0 44,0 40,2 Ja AV Vordingborgvej 338, Tureby Ovdr, 4682 Tureby ,4 1,5 6,0 42,0 38,4 Ja AV 8,0 44,0 40,1 Ja AW Vordingborgvej 340, Tureby Ovdr, 4682 Tureby ,2 1,5 6,0 42,0 38,2 Ja AW 8,0 44,0 39,9 Ja AX Vordingborgvej 344, Dyrhavehus, 4690 Haslev ,0 1,5 6,0 42,0 32,9 Ja AX 8,0 44,0 34,5 Ja AY Vordingborgvej 358, Høsten, 4690 Haslev ,0 1,5 6,0 42,0 28,6 Ja Fortsættes næste side...

17 DECIBEL - Hovedresultat Beregning: V112 normal støj samlet :09 / :24/ fortsat fra forudgående side Støjfølsomt område ETRS 89 Område: 32 Krav Lydniveau Krav overholdt? Nr. Navn Øst Nord Z Beregningshøjde Vindhastighed Støj Fra møller Støj [m] [m] [m/s] [db(a)] [db(a)] AY 8,0 44,0 30,0 Ja AZ Turebyholmvej 14, nedlægges ,0 1,5 6,0 999,0 43,2 Ja AZ 8,0 999,0 45,0 Ja BA Vordingborgvej 331, 4682 Tureby ,0 1,5 6,0 42,0 40,2 Ja BA 8,0 44,0 42,0 Ja AA Tollerødvej 20, Turebyholm, 4690 Haslev ,0 1,5 6,0 42,0 30,7 Ja AA 8,0 44,0 32,2 Ja Afstande (m) Vindmølle SFO A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z AB AC AD AE AF AG AH AI AJ AK AL AM AN AO AP AQ AR AS AT AU AV AW AX Fortsættes næste side...

18 DECIBEL - Hovedresultat Beregning: V112 normal støj samlet...fortsat fra forudgående side Vindmølle SFO AY AZ BA AA :09 / :24/

19 DECIBEL - Kort 6,0 m/s Beregning: V112 normal støj samlet :09 / :24/ Støj [db(a)] m Kort: Kort _6160_ _660, Udskriftsmålestok 1:40.000, Kortcentrum ETRS 89 Zone: 32 Øst: Nord: Ny mølle Støjfølsomt område Støjberegningsmetode: Dansk Vindhastighed: 6,0 m/s Højde over havoverflade fra aktivt linie objekt

20 DECIBEL - Kort 8,0 m/s Beregning: V112 normal støj samlet :09 / :24/ Støj [db(a)] m Kort: Kort _6160_ _660, Udskriftsmålestok 1:40.000, Kortcentrum ETRS 89 Zone: 32 Øst: Nord: Ny mølle Støjfølsomt område Støjberegningsmetode: Dansk Vindhastighed: 8,0 m/s Højde over havoverflade fra aktivt linie objekt

21

22 DECIBEL - Hovedresultat Beregning: V90-3,0 normal støj samlet Støjberegningsmetode: Dansk 2011 Beregning er baseret på "Bekendtgørelse nr af 15. december 2011" fra Miljøministeriet. Støjbelastningen fra vindmøller må ikke overstige følgende grænseværdier: (Vindhastigheder i 10 m højde) 1) I det mest støjbelastede punkt ved udendørs opholdsarealer højst 15 m fra al anden beboelse end vindmølleejerens private beboelse i det åbne land: a) 44 db(a) ved en vindhastighed på 8 m/s. b) 42 db(a) ved en vindhastighed på 6 m/s. 2) I det mest støjbelastede punkt ved udendørs opholdsarealer i områder, der anvendes til eller i lokalplan eller byplanvedtægt er udlagt til bolig-, institutions-, sommerhus- eller kolonihaveformål eller som rekreative områder: a) 39 db(a) ved en vindhastighed på 8 m/s. b) 37 db(a) ved en vindhastighed på 6 m/s. Lavfrekvent støj fra vindmøller må ikke overstige 20 db indendørs ved vindhastigheder 6 og 8 m/s. Støjgrænserne gælder ikke for ejendom der bebos af vindmølle ejer(e) :12 / :42/ Vindmøller Ny mølle Målestok 1: Støjfølsomt område ETRS 89 Område: 32 Mølletype Støjdata Øst Nord Z Rækkedata/Beskrivelse Aktuel Fabrikat Type-generator Effekt, Rotordiameter Navhøjde Oprettet Navn Første LwaRef Sidste LwaRef Rentoner nominel af vindhastighed vindhastighed [m] [kw] [m] [m] [m/s] [db(a)] [m/s] [db(a)] ,0 VESTAS V90 LF !O! nav: 75,0 m (...Ja VESTAS V90 LF ,0 75,0 USER Mode db(a) PRELIMINARY 6,0 104,2 f 8,0 105,9 f Nej ,0 VESTAS V90 LF !O! nav: 75,0 m (...Ja VESTAS V90 LF ,0 75,0 USER Mode db(a) PRELIMINARY 6,0 101,0 f 8,0 103,0 f Nej ,0 VESTAS V90 LF !O! nav: 75,0 m (...Ja VESTAS V90 LF ,0 75,0 USER Mode db(a) PRELIMINARY 6,0 104,1 f 8,0 105,0 f Nej ,5 VESTAS V90 LF !O! nav: 75,0 m (...Ja VESTAS V90 LF ,0 75,0 USER Mode db(a) PRELIMINARY 6,0 101,0 f 8,0 103,0 f Nej ,1 VESTAS V90 LF !O! nav: 75,0 m (...Ja VESTAS V90 LF ,0 75,0 USER Mode db(a) PRELIMINARY 6,0 104,1 f 8,0 105,0 f Nej ,0 VESTAS V90 LF !O! nav: 75,0 m (...Ja VESTAS V90 LF ,0 75,0 USER Mode db(a) PRELIMINARY 6,0 104,1 f 8,0 105,0 f Nej f) Fra anden navhøjde Beregningsresultater Lydniveau Støjfølsomt område ETRS 89 Område: 32 Krav Lydniveau Krav overholdt? Nr. Navn Øst Nord Z Beregningshøjde Vindhastighed Støj Fra møller Støj [m] [m] [m/s] [db(a)] [db(a)] A Gammel Skovvej 1, Skrodsbjerg, 4682 Tureby ,0 1,5 6,0 42,0 33,4 Ja A 8,0 44,0 34,9 Ja B Gammel Skovvej 2, Skrodsbjerg, 4682 Tureby ,0 1,5 6,0 42,0 35,1 Ja B 8,0 44,0 36,5 Ja C Skrodsbjergvej 12, Skrodsbjerg, 4682 Tureby ,0 1,5 6,0 42,0 33,3 Ja C 8,0 44,0 34,8 Ja D Skrodsbjergvej 15, Skrodsbjerg, 4682 Tureby ,0 1,5 6,0 42,0 38,7 Ja D 8,0 44,0 40,0 Ja E Skrodsbjergvej 16, Skrodsbjerg, 4682 Tureby ,1 1,5 6,0 42,0 32,0 Ja E 8,0 44,0 33,6 Ja F Skrodsbjergvej 17, Skrodsbjerg, 4682 Tureby ,0 1,5 6,0 42,0 35,9 Ja F 8,0 44,0 37,4 Ja G Skrodsbjergvej 18, Skrodsbjerg, 4682 Tureby ,0 1,5 6,0 42,0 31,1 Ja G 8,0 44,0 32,8 Ja H Skrodsbjergvej 19, Skrodsbjerg, 4682 Tureby ,0 1,5 6,0 42,0 35,2 Ja H 8,0 44,0 36,6 Ja I Skrodsbjergvej 21, Skrodsbjerg, 4682 Tureby ,0 1,5 6,0 42,0 35,0 Ja I 8,0 44,0 36,5 Ja J Skrodsbjergvej 23, Skrodsbjerg, 4682 Tureby ,0 1,5 6,0 42,0 34,8 Ja J 8,0 44,0 36,3 Ja K Skrodsbjergvej 25, Skrodsbjerg, 4682 Tureby ,0 1,5 6,0 42,0 33,4 Ja K 8,0 44,0 35,0 Ja L Børstedvej 7, Turebyholm H, 4682 Tureby ,0 1,5 6,0 42,0 34,3 Ja L 8,0 44,0 35,5 Ja M Børstedvej 10, Børsted, 4682 Tureby ,0 1,5 6,0 42,0 32,0 Ja M 8,0 44,0 33,2 Ja N Børstedvej 15, Børsted, 4682 Tureby ,0 1,5 6,0 42,0 30,6 Ja N 8,0 44,0 31,9 Ja O Møllestræde 7, Turebyholm, 4682 Tureby ,9 1,5 6,0 42,0 34,8 Ja O 8,0 44,0 35,8 Ja P Møllestræde 10, Turebyholm, 4682 Tureby ,0 1,5 6,0 42,0 33,4 Ja Fortsættes næste side...

23 DECIBEL - Hovedresultat Beregning: V90-3,0 normal støj samlet :12 / :42/ fortsat fra forudgående side Støjfølsomt område ETRS 89 Område: 32 Krav Lydniveau Krav overholdt? Nr. Navn Øst Nord Z Beregningshøjde Vindhastighed Støj Fra møller Støj [m] [m] [m/s] [db(a)] [db(a)] P 8,0 44,0 34,5 Ja Q Møllestræde 11B, Turebyholm, 4682 Tureby ,2 1,5 6,0 42,0 34,4 Ja Q 8,0 44,0 35,5 Ja R Oksholmvej 1, Tureby Ovdr, 4682 Tureby ,7 1,5 6,0 42,0 38,7 Ja R 8,0 44,0 40,4 Ja S Oksholmvej 6, Tureby Ovdr, 4682 Tureby ,9 1,5 6,0 42,0 36,5 Ja S 8,0 44,0 38,3 Ja T Rødestræde 2A, Turebyholm, 4690 Haslev ,0 1,5 6,0 42,0 26,3 Ja T 8,0 44,0 27,8 Ja U Rødestræde 4A, Turebyholm, 4682 Tureby ,7 1,5 6,0 42,0 32,7 Ja U 8,0 44,0 33,9 Ja V Rødestræde 6A, Turebyholm, 4682 Tureby ,8 1,5 6,0 42,0 33,0 Ja V 8,0 44,0 34,1 Ja W Rødestræde 8, Turebyholm, 4682 Tureby ,3 1,5 6,0 42,0 33,0 Ja W 8,0 44,0 34,1 Ja X Skrosbjergvej 1, Børsted, 4682 Tureby ,0 1,5 6,0 42,0 31,2 Ja X 8,0 44,0 32,5 Ja Y Skrosbjergvej 15B, Turebyholm, 4682 Tureby ,0 1,5 6,0 42,0 39,7 Ja Y 8,0 44,0 41,0 Ja Z Skrosbjergvej 15C, Turebyholm, 4682 Tureby ,0 1,5 6,0 42,0 40,2 Ja Z 8,0 44,0 41,5 Ja AB Tollerødvej 21, Turebyholm, 4690 Haslev ,0 1,5 6,0 42,0 27,0 Ja AB 8,0 44,0 28,6 Ja AC Turebyholmvej 1, Turebyholm H, 4682 Tureby ,1 1,5 6,0 42,0 37,7 Ja AC 8,0 44,0 39,3 Ja AD Turebyholmvej 2, Turebyholm H, 4682 Tureby ,6 1,5 6,0 42,0 37,5 Ja AD 8,0 44,0 39,1 Ja AE Turebyholmvej 10, Turebyholm H, 4682 Tureby ,3 1,5 6,0 42,0 39,7 Ja AE 8,0 44,0 40,7 Ja AF Turebyholmvej 12, Turebyholm H, 4682 Tureby ,7 1,5 6,0 42,0 40,4 Ja AF 8,0 44,0 41,5 Ja AG Turebyholmvej 18, Turebyholm H, 4682 Tureby ,0 1,5 6,0 42,0 38,9 Ja AG 8,0 44,0 39,9 Ja AH Turebyholmvej 20, Turebyholm H, 4682 Tureby ,0 1,5 6,0 42,0 37,1 Ja AH 8,0 44,0 38,1 Ja AI Turebyholmvej 22, Turebyholm H, 4682 Tureby ,0 1,5 6,0 42,0 36,6 Ja AI 8,0 44,0 37,6 Ja AJ Turebyholmvej 29, Turebyholm H, 4690 Haslev ,0 1,5 6,0 42,0 29,0 Ja AJ 8,0 44,0 30,4 Ja AK Turebyvej 37A, Tureby Ovdr, 4682 Tureby ,6 1,5 6,0 42,0 37,8 Ja AK 8,0 44,0 39,4 Ja AL Turebyvej 39, Tureby Ovdr, 4682 Tureby ,4 1,5 6,0 42,0 37,0 Ja AL 8,0 44,0 38,6 Ja AM Vordingborgvej 323A, Tureby Ovdr, 4682 Tureby ,5 1,5 6,0 42,0 37,2 Ja AM 8,0 44,0 38,9 Ja AN Vordingborgvej 325, Tureby Ovdr, 4682 Tureby ,5 1,5 6,0 42,0 38,9 Ja AN 8,0 44,0 40,6 Ja AO Vordingborgvej 327, Tureby Ovdr, 4682 Tureby ,3 1,5 6,0 42,0 39,2 Ja AO 8,0 44,0 40,9 Ja AP Vordingborgvej 328, Tureby Ovdr, 4682 Tureby ,1 1,5 6,0 42,0 40,3 Ja AP 8,0 44,0 42,0 Ja AQ Vordingborgvej 330, Tureby Ovdr, 4682 Tureby ,1 1,5 6,0 42,0 39,9 Ja AQ 8,0 44,0 41,6 Ja AR Hovedgård (medtages ikke i beregninger) ,0 1,5 6,0 999,0 45,2 Ja AR 8,0 999,0 46,8 Ja AS Vordingborgvej 334C, Tureby Ovdr, 4682 Tureby ,4 1,5 6,0 42,0 38,0 Ja AS 8,0 44,0 39,6 Ja AT Vordingborgvej 335, Tureby Ovdr, 4682 Tureby ,0 1,5 6,0 42,0 38,4 Ja AT 8,0 44,0 40,0 Ja AU Vordingborgvej 336, Tureby Ovdr, 4682 Tureby ,9 1,5 6,0 42,0 37,5 Ja AU 8,0 44,0 39,1 Ja AV Vordingborgvej 338, Tureby Ovdr, 4682 Tureby ,4 1,5 6,0 42,0 37,4 Ja AV 8,0 44,0 38,9 Ja AW Vordingborgvej 340, Tureby Ovdr, 4682 Tureby ,2 1,5 6,0 42,0 37,2 Ja AW 8,0 44,0 38,7 Ja AX Vordingborgvej 344, Dyrhavehus, 4690 Haslev ,0 1,5 6,0 42,0 31,1 Ja AX 8,0 44,0 32,6 Ja Fortsættes næste side...

24 DECIBEL - Hovedresultat Beregning: V90-3,0 normal støj samlet :12 / :42/ fortsat fra forudgående side Støjfølsomt område ETRS 89 Område: 32 Krav Lydniveau Krav overholdt? Nr. Navn Øst Nord Z Beregningshøjde Vindhastighed Støj Fra møller Støj [m] [m] [m/s] [db(a)] [db(a)] AY Vordingborgvej 358, Høsten, 4690 Haslev ,0 1,5 6,0 42,0 26,3 Ja AY 8,0 44,0 27,8 Ja AZ Turebyholmvej 14, nedlægges ,0 1,5 6,0 999,0 42,7 Ja AZ 8,0 999,0 43,7 Ja BA Vordingborgvej 331, 4682 Tureby ,0 1,5 6,0 42,0 40,0 Ja BA 8,0 44,0 41,7 Ja AA Tollerødvej 20, Turebyholm, 4690 Haslev ,0 1,5 6,0 42,0 28,7 Ja AA 8,0 44,0 30,1 Ja Afstande (m) Vindmølle SFO A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z AB AC AD AE AF AG AH AI AJ AK AL AM AN AO AP AQ AR AS AT AU AV AW Fortsættes næste side...

25 DECIBEL - Hovedresultat Beregning: V90-3,0 normal støj samlet...fortsat fra forudgående side Vindmølle SFO AX AY AZ BA AA :12 / :42/

26 DECIBEL - Kort 6,0 m/s Beregning: V90-3,0 normal støj samlet :12 / :42/ Støj [db(a)] m Kort: Kort _6160_ _660, Udskriftsmålestok 1:40.000, Kortcentrum ETRS 89 Zone: 32 Øst: Nord: Ny mølle Støjfølsomt område Støjberegningsmetode: Dansk Vindhastighed: 6,0 m/s Højde over havoverflade fra aktivt linie objekt

27 DECIBEL - Kort 8,0 m/s Beregning: V90-3,0 normal støj samlet :12 / :42/ Støj [db(a)] m Kort: Kort _6160_ _660, Udskriftsmålestok 1:40.000, Kortcentrum ETRS 89 Zone: 32 Øst: Nord: Ny mølle Støjfølsomt område Støjberegningsmetode: Dansk Vindhastighed: 8,0 m/s Højde over havoverflade fra aktivt linie objekt

28

29 DECIBEL - Hovedresultat Beregning: V112 lavfrekvent samlet Støjberegningsmetode: Dansk 2011 Lavfrekvent Beregning er baseret på "Bekendtgørelse nr af 15. december 2011" fra Miljøministeriet. Støjbelastningen fra vindmøller må ikke overstige følgende grænseværdier: (Vindhastigheder i 10 m højde) 1) I det mest støjbelastede punkt ved udendørs opholdsarealer højst 15 m fra al anden beboelse end vindmølleejerens private beboelse i det åbne land: a) 44 db(a) ved en vindhastighed på 8 m/s. b) 42 db(a) ved en vindhastighed på 6 m/s. 2) I det mest støjbelastede punkt ved udendørs opholdsarealer i områder, der anvendes til eller i lokalplan eller byplanvedtægt er udlagt til bolig-, institutions-, sommerhus- eller kolonihaveformål eller som rekreative områder: a) 39 db(a) ved en vindhastighed på 8 m/s. b) 37 db(a) ved en vindhastighed på 6 m/s. Lavfrekvent støj fra vindmøller må ikke overstige 20 db indendørs ved vindhastigheder 6 og 8 m/s. Støjgrænserne gælder ikke for ejendom der bebos af vindmølle ejer(e). Den lavfrekvente støj beregnes indendøre og må ikke overstige 20 db ved vindhastigheder på 6 og 8 m/s i 10 m højde :08 / :26/ Vindmøller Ny mølle Målestok 1: Støjfølsomt område ETRS 89 Område: 32 Mølletype Støjdata Øst Nord Z Rækkedata/Beskrivelse Aktuel Fabrikat Type-generator Effekt, Rotordiameter Navhøjde Oprettet Navn Første LwaRef Sidste LwaRef nominel af vindhastighed vindhastighed [m] [kw] [m] [m] [m/s] [db(a)] [m/s] [db(a)] ,0 VESTAS V112 LF !O! nav:... Ja VESTAS V112 LF ,0 94,0 USER Level 0 - Niebüll 4,1 - mode ,0 96,0 8,0 94, ,0 VESTAS V112 LF !O! nav:... Ja VESTAS V112 LF ,0 94,0 USER Level 0 - Niebüll 4,1 - mode ,0 96,0 8,0 94, ,1 VESTAS V112 LF !O! nav:... Ja VESTAS V112 LF ,0 94,0 USER Level 7 - genspec - mode ,0 93,3 8,0 98, ,3 VESTAS V112 LF !O! nav:... Ja VESTAS V112 LF ,0 94,0 USER Level 0 - Niebüll 4,1 - mode ,0 96,0 8,0 94, ,0 VESTAS V112 LF !O! nav:... Ja VESTAS V112 LF ,0 94,0 USER Level 0 - Niebüll 4,1 - mode ,0 96,0 8,0 94,6 Beregningsresultater Lydniveau Støjfølsomt område ETRS 89 Område: 32 Krav Lydniveau Krav overholdt? Nr. Navn Øst Nord Z Beregningshøjde Vindhastighed Støj Fra møller Støj [m] [m] [m/s] [db] [db] A Gammel Skovvej 1, Skrodsbjerg, 4682 Tureby ,0 1,5 6,0 20,0 10,0 Ja A 8,0 20,0 12,1 Ja B Gammel Skovvej 2, Skrodsbjerg, 4682 Tureby ,0 1,5 6,0 20,0 11,3 Ja B 8,0 20,0 13,4 Ja C Skrodsbjergvej 12, Skrodsbjerg, 4682 Tureby ,0 1,5 6,0 20,0 9,8 Ja C 8,0 20,0 11,8 Ja D Skrodsbjergvej 15, Skrodsbjerg, 4682 Tureby ,0 1,5 6,0 20,0 14,1 Ja D 8,0 20,0 16,4 Ja E Skrodsbjergvej 16, Skrodsbjerg, 4682 Tureby ,6 1,5 6,0 20,0 8,8 Ja E 8,0 20,0 10,7 Ja F Skrodsbjergvej 17, Skrodsbjerg, 4682 Tureby ,0 1,5 6,0 20,0 12,0 Ja F 8,0 20,0 14,0 Ja G Skrodsbjergvej 18, Skrodsbjerg, 4682 Tureby ,0 1,5 6,0 20,0 7,8 Ja G 8,0 20,0 9,7 Ja H Skrodsbjergvej 19, Skrodsbjerg, 4682 Tureby ,0 1,5 6,0 20,0 11,4 Ja H 8,0 20,0 13,4 Ja I Skrodsbjergvej 21, Skrodsbjerg, 4682 Tureby ,0 1,5 6,0 20,0 11,2 Ja I 8,0 20,0 13,2 Ja J Skrodsbjergvej 23, Skrodsbjerg, 4682 Tureby ,0 1,5 6,0 20,0 11,0 Ja J 8,0 20,0 13,0 Ja K Skrodsbjergvej 25, Skrodsbjerg, 4682 Tureby ,0 1,5 6,0 20,0 9,8 Ja K 8,0 20,0 11,8 Ja L Børstedvej 7, Turebyholm H, 4682 Tureby ,0 1,5 6,0 20,0 10,4 Ja L 8,0 20,0 12,2 Ja M Børstedvej 10, Børsted, 4682 Tureby ,0 1,5 6,0 20,0 8,7 Ja M 8,0 20,0 10,6 Ja N Børstedvej 15, Børsted, 4682 Tureby ,0 1,5 6,0 20,0 7,7 Ja N 8,0 20,0 9,6 Ja O Møllestræde 7, Turebyholm, 4682 Tureby ,6 1,5 6,0 20,0 10,5 Ja O 8,0 20,0 12,1 Ja P Møllestræde 10, Turebyholm, 4682 Tureby ,0 1,5 6,0 20,0 9,5 Ja P 8,0 20,0 11,2 Ja Fortsættes næste side...

30 DECIBEL - Hovedresultat Beregning: V112 lavfrekvent samlet :08 / :26/ fortsat fra forudgående side Støjfølsomt område ETRS 89 Område: 32 Krav Lydniveau Krav overholdt? Nr. Navn Øst Nord Z Beregningshøjde Vindhastighed Støj Fra møller Støj [m] [m] [m/s] [db] [db] Q Møllestræde 11B, Turebyholm, 4682 Tureby ,1 1,5 6,0 20,0 10,3 Ja Q 8,0 20,0 11,9 Ja R Oksholmvej 1, Tureby Ovdr, 4682 Tureby ,9 1,5 6,0 20,0 11,8 Ja R 8,0 20,0 13,4 Ja S Oksholmvej 6, Tureby Ovdr, 4682 Tureby ,1 1,5 6,0 20,0 10,8 Ja S 8,0 20,0 12,4 Ja T Rødestræde 2A, Turebyholm, 4690 Haslev ,0 1,5 6,0 20,0 4,6 Ja T 8,0 20,0 6,6 Ja U Rødestræde 4A, Turebyholm, 4682 Tureby ,0 1,5 6,0 20,0 8,9 Ja U 8,0 20,0 10,6 Ja V Rødestræde 6A, Turebyholm, 4682 Tureby ,1 1,5 6,0 20,0 9,1 Ja V 8,0 20,0 10,8 Ja W Rødestræde 8, Turebyholm, 4682 Tureby ,6 1,5 6,0 20,0 9,2 Ja W 8,0 20,0 10,9 Ja X Skrosbjergvej 1, Børsted, 4682 Tureby ,0 1,5 6,0 20,0 8,2 Ja X 8,0 20,0 10,1 Ja Y Skrosbjergvej 15B, Turebyholm, 4682 Tureby ,0 1,5 6,0 20,0 15,0 Ja Y 8,0 20,0 17,1 Ja Z Skrosbjergvej 15C, Turebyholm, 4682 Tureby ,0 1,5 6,0 20,0 15,4 Ja Z 8,0 20,0 17,7 Ja AB Tollerødvej 21, Turebyholm, 4690 Haslev ,0 1,5 6,0 20,0 5,1 Ja AB 8,0 20,0 7,2 Ja AC Turebyholmvej 1, Turebyholm H, 4682 Tureby ,2 1,5 6,0 20,0 12,8 Ja AC 8,0 20,0 14,6 Ja AD Turebyholmvej 2, Turebyholm H, 4682 Tureby ,7 1,5 6,0 20,0 12,6 Ja AD 8,0 20,0 14,5 Ja AE Turebyholmvej 10, Turebyholm H, 4682 Tureby ,4 1,5 6,0 20,0 14,2 Ja AE 8,0 20,0 16,0 Ja AF Turebyholmvej 12, Turebyholm H, 4682 Tureby ,8 1,5 6,0 20,0 14,9 Ja AF 8,0 20,0 16,6 Ja AG Turebyholmvej 18, Turebyholm H, 4682 Tureby ,0 1,5 6,0 20,0 13,4 Ja AG 8,0 20,0 14,9 Ja AH Turebyholmvej 20, Turebyholm H, 4682 Tureby ,0 1,5 6,0 20,0 12,1 Ja AH 8,0 20,0 13,7 Ja AI Turebyholmvej 22, Turebyholm H, 4682 Tureby ,0 1,5 6,0 20,0 11,7 Ja AI 8,0 20,0 13,3 Ja AJ Turebyholmvej 29, Turebyholm H, 4690 Haslev ,0 1,5 6,0 20,0 6,5 Ja AJ 8,0 20,0 8,5 Ja AK Turebyvej 37A, Tureby Ovdr, 4682 Tureby ,6 1,5 6,0 20,0 12,7 Ja AK 8,0 20,0 14,4 Ja AL Turebyvej 39, Tureby Ovdr, 4682 Tureby ,5 1,5 6,0 20,0 12,0 Ja AL 8,0 20,0 13,9 Ja AM Vordingborgvej 323A, Tureby Ovdr, 4682 Tureby ,5 1,5 6,0 20,0 11,3 Ja AM 8,0 20,0 12,8 Ja AN Vordingborgvej 325, Tureby Ovdr, 4682 Tureby ,6 1,5 6,0 20,0 12,0 Ja AN 8,0 20,0 13,5 Ja AO Vordingborgvej 327, Tureby Ovdr, 4682 Tureby ,5 1,5 6,0 20,0 12,1 Ja AO 8,0 20,0 13,6 Ja AP Vordingborgvej 328, Tureby Ovdr, 4682 Tureby ,4 1,5 6,0 20,0 13,4 Ja AP 8,0 20,0 14,9 Ja AQ Vordingborgvej 330, Tureby Ovdr, 4682 Tureby ,4 1,5 6,0 20,0 13,5 Ja AQ 8,0 20,0 15,0 Ja AR Hovedgård (medtages ikke i beregninger) ,0 1,5 6,0 999,0 18,2 Ja AR 8,0 999,0 19,6 Ja AS Vordingborgvej 334C, Tureby Ovdr, 4682 Tureby ,4 1,5 6,0 20,0 12,8 Ja AS 8,0 20,0 14,6 Ja AT Vordingborgvej 335, Tureby Ovdr, 4682 Tureby ,0 1,5 6,0 20,0 13,2 Ja AT 8,0 20,0 14,9 Ja AU Vordingborgvej 336, Tureby Ovdr, 4682 Tureby ,9 1,5 6,0 20,0 12,5 Ja AU 8,0 20,0 14,3 Ja AV Vordingborgvej 338, Tureby Ovdr, 4682 Tureby ,5 1,5 6,0 20,0 12,5 Ja AV 8,0 20,0 14,3 Ja AW Vordingborgvej 340, Tureby Ovdr, 4682 Tureby ,2 1,5 6,0 20,0 12,3 Ja AW 8,0 20,0 14,2 Ja AX Vordingborgvej 344, Dyrhavehus, 4690 Haslev ,0 1,5 6,0 20,0 8,1 Ja AX 8,0 20,0 10,1 Ja AY Vordingborgvej 358, Høsten, 4690 Haslev ,0 1,5 6,0 20,0 4,6 Ja Fortsættes næste side...

31 DECIBEL - Hovedresultat Beregning: V112 lavfrekvent samlet :08 / :26/ fortsat fra forudgående side Støjfølsomt område ETRS 89 Område: 32 Krav Lydniveau Krav overholdt? Nr. Navn Øst Nord Z Beregningshøjde Vindhastighed Støj Fra møller Støj [m] [m] [m/s] [db] [db] AY 8,0 20,0 6,6 Ja AZ Vordingborgvej 331, 4682 Tureby ,2 1,5 6,0 20,0 13,9 Ja AZ 8,0 20,0 15,4 Ja BA Turebyholmvej 14, nedlægges ,0 1,5 6,0 999,0 16,4 Ja BA 8,0 999,0 17,9 Ja AA Tollerødvej 20, Turebyholm, 4690 Haslev ,0 1,5 6,0 20,0 6,3 Ja AA 8,0 20,0 8,3 Ja Afstande (m) Vindmølle SFO A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z AB AC AD AE AF AG AH AI AJ AK AL AM AN AO AP AQ AR AS AT AU AV AW AX Fortsættes næste side...

32 DECIBEL - Hovedresultat Beregning: V112 lavfrekvent samlet...fortsat fra forudgående side Vindmølle SFO AY AZ BA AA :08 / :26/

33 DECIBEL - Kort 6,0 m/s Beregning: V112 lavfrekvent samlet :08 / :26/ Støj [db(a)] m Kort: Kort _6160_ _660, Udskriftsmålestok 1:40.000, Kortcentrum ETRS 89 Zone: 32 Øst: Nord: Ny mølle Støjfølsomt område Støjberegningsmetode: Dansk 2011 Lavfrekvent. Vindhastighed: 6,0 m/s Højde over havoverflade fra aktivt linie objekt

34 DECIBEL - Kort 8,0 m/s Beregning: V112 lavfrekvent samlet :08 / :26/ Støj [db(a)] m Kort: Kort _6160_ _660, Udskriftsmålestok 1:40.000, Kortcentrum ETRS 89 Zone: 32 Øst: Nord: Ny mølle Støjfølsomt område Støjberegningsmetode: Dansk 2011 Lavfrekvent. Vindhastighed: 8,0 m/s Højde over havoverflade fra aktivt linie objekt

35

36 DECIBEL - Hovedresultat Beregning: V90-3,0 lavfrekvent samlet Støjberegningsmetode: Dansk 2011 Lavfrekvent Beregning er baseret på "Bekendtgørelse nr af 15. december 2011" fra Miljøministeriet. Støjbelastningen fra vindmøller må ikke overstige følgende grænseværdier: (Vindhastigheder i 10 m højde) 1) I det mest støjbelastede punkt ved udendørs opholdsarealer højst 15 m fra al anden beboelse end vindmølleejerens private beboelse i det åbne land: a) 44 db(a) ved en vindhastighed på 8 m/s. b) 42 db(a) ved en vindhastighed på 6 m/s. 2) I det mest støjbelastede punkt ved udendørs opholdsarealer i områder, der anvendes til eller i lokalplan eller byplanvedtægt er udlagt til bolig-, institutions-, sommerhus- eller kolonihaveformål eller som rekreative områder: a) 39 db(a) ved en vindhastighed på 8 m/s. b) 37 db(a) ved en vindhastighed på 6 m/s. Lavfrekvent støj fra vindmøller må ikke overstige 20 db indendørs ved vindhastigheder 6 og 8 m/s. Støjgrænserne gælder ikke for ejendom der bebos af vindmølle ejer(e). Den lavfrekvente støj beregnes indendøre og må ikke overstige 20 db ved vindhastigheder på 6 og 8 m/s i 10 m højde :10 / :38/ Vindmøller Ny mølle Målestok 1: Støjfølsomt område ETRS 89 Område: 32 Mølletype Støjdata Øst Nord Z Rækkedata/Beskrivelse Aktuel Fabrikat Type-generator Effekt, Rotordiameter Navhøjde Oprettet Navn Første LwaRef Sidste LwaRef nominel af vindhastighed vindhastighed [m] [kw] [m] [m] [m/s] [db(a)] [m/s] [db(a)] ,0 VESTAS V90 LF !O! nav: 75,0 m...ja VESTAS V90 LF ,0 75,0 USER Mode db(a) PRELIMINARY 6,0 92,1 f 8,0 95,0 f ,0 VESTAS V90 LF !O! nav: 75,0 m...ja VESTAS V90 LF ,0 75,0 USER Mode db(a) PRELIMINARY 6,0 87,8 f 8,0 91,2 f ,0 VESTAS V90 LF !O! nav: 75,0 m...ja VESTAS V90 LF ,0 75,0 USER Mode db(a) PRELIMINARY 6,0 90,8 f 8,0 94,2 f ,5 VESTAS V90 LF !O! nav: 75,0 m...ja VESTAS V90 LF ,0 75,0 USER Mode db(a) PRELIMINARY 6,0 87,8 f 8,0 91,2 f ,1 VESTAS V90 LF !O! nav: 75,0 m...ja VESTAS V90 LF ,0 75,0 USER Mode db(a) PRELIMINARY 6,0 90,8 f 8,0 94,2 f ,0 VESTAS V90 LF !O! nav: 75,0 m...ja VESTAS V90 LF ,0 75,0 USER Mode db(a) PRELIMINARY 6,0 90,8 f 8,0 94,2 f f) Fra anden navhøjde Beregningsresultater Lydniveau Støjfølsomt område ETRS 89 Område: 32 Krav Lydniveau Krav overholdt? Nr. Navn Øst Nord Z Beregningshøjde Vindhastighed Støj Fra møller Støj [m] [m] [m/s] [db] [db] A Gammel Skovvej 1, Skrodsbjerg, 4682 Tureby ,0 1,5 6,0 20,0 9,1 Ja A 8,0 20,0 14,8 Ja B Gammel Skovvej 2, Skrodsbjerg, 4682 Tureby ,0 1,5 6,0 20,0 10,3 Ja B 8,0 20,0 16,0 Ja C Skrodsbjergvej 12, Skrodsbjerg, 4682 Tureby ,0 1,5 6,0 20,0 9,2 Ja C 8,0 20,0 14,7 Ja D Skrodsbjergvej 15, Skrodsbjerg, 4682 Tureby ,0 1,5 6,0 20,0 12,9 Ja D 8,0 20,0 18,6 Ja E Skrodsbjergvej 16, Skrodsbjerg, 4682 Tureby ,6 1,5 6,0 20,0 8,3 Ja E 8,0 20,0 13,9 Ja F Skrodsbjergvej 17, Skrodsbjerg, 4682 Tureby ,0 1,5 6,0 20,0 11,0 Ja F 8,0 20,0 16,6 Ja G Skrodsbjergvej 18, Skrodsbjerg, 4682 Tureby ,0 1,5 6,0 20,0 7,6 Ja G 8,0 20,0 13,1 Ja H Skrodsbjergvej 19, Skrodsbjerg, 4682 Tureby ,0 1,5 6,0 20,0 10,4 Ja H 8,0 20,0 16,0 Ja I Skrodsbjergvej 21, Skrodsbjerg, 4682 Tureby ,0 1,5 6,0 20,0 10,3 Ja I 8,0 20,0 15,9 Ja J Skrodsbjergvej 23, Skrodsbjerg, 4682 Tureby ,0 1,5 6,0 20,0 10,2 Ja J 8,0 20,0 15,8 Ja K Skrodsbjergvej 25, Skrodsbjerg, 4682 Tureby ,0 1,5 6,0 20,0 9,2 Ja K 8,0 20,0 14,8 Ja L Børstedvej 7, Turebyholm H, 4682 Tureby ,0 1,5 6,0 20,0 9,2 Ja L 8,0 20,0 15,3 Ja M Børstedvej 10, Børsted, 4682 Tureby ,0 1,5 6,0 20,0 7,6 Ja M 8,0 20,0 13,7 Ja N Børstedvej 15, Børsted, 4682 Tureby ,0 1,5 6,0 20,0 6,7 Ja N 8,0 20,0 12,7 Ja O Møllestræde 7, Turebyholm, 4682 Tureby ,6 1,5 6,0 20,0 9,3 Ja O 8,0 20,0 15,5 Ja P Møllestræde 10, Turebyholm, 4682 Tureby ,0 1,5 6,0 20,0 8,4 Ja Fortsættes næste side...

37 DECIBEL - Hovedresultat Beregning: V90-3,0 lavfrekvent samlet :10 / :38/ fortsat fra forudgående side Støjfølsomt område ETRS 89 Område: 32 Krav Lydniveau Krav overholdt? Nr. Navn Øst Nord Z Beregningshøjde Vindhastighed Støj Fra møller Støj [m] [m] [m/s] [db] [db] P 8,0 20,0 14,6 Ja Q Møllestræde 11B, Turebyholm, 4682 Tureby ,1 1,5 6,0 20,0 9,1 Ja Q 8,0 20,0 15,3 Ja R Oksholmvej 1, Tureby Ovdr, 4682 Tureby ,9 1,5 6,0 20,0 13,4 Ja R 8,0 20,0 18,7 Ja S Oksholmvej 6, Tureby Ovdr, 4682 Tureby ,1 1,5 6,0 20,0 11,7 Ja S 8,0 20,0 17,1 Ja T Rødestræde 2A, Turebyholm, 4690 Haslev ,0 1,5 6,0 20,0 3,8 Ja T 8,0 20,0 9,8 Ja U Rødestræde 4A, Turebyholm, 4682 Tureby ,0 1,5 6,0 20,0 7,9 Ja U 8,0 20,0 14,1 Ja V Rødestræde 6A, Turebyholm, 4682 Tureby ,1 1,5 6,0 20,0 8,1 Ja V 8,0 20,0 14,3 Ja W Rødestræde 8, Turebyholm, 4682 Tureby ,6 1,5 6,0 20,0 8,2 Ja W 8,0 20,0 14,4 Ja X Skrosbjergvej 1, Børsted, 4682 Tureby ,0 1,5 6,0 20,0 7,1 Ja X 8,0 20,0 13,2 Ja Y Skrosbjergvej 15B, Turebyholm, 4682 Tureby ,0 1,5 6,0 20,0 13,8 Ja Y 8,0 20,0 19,4 Ja Z Skrosbjergvej 15C, Turebyholm, 4682 Tureby ,0 1,5 6,0 20,0 14,0 Ja Z 8,0 20,0 19,7 Ja AB Tollerødvej 21, Turebyholm, 4690 Haslev ,0 1,5 6,0 20,0 4,5 Ja AB 8,0 20,0 10,4 Ja AC Turebyholmvej 1, Turebyholm H, 4682 Tureby ,2 1,5 6,0 20,0 12,5 Ja AC 8,0 20,0 18,0 Ja AD Turebyholmvej 2, Turebyholm H, 4682 Tureby ,7 1,5 6,0 20,0 12,3 Ja AD 8,0 20,0 17,8 Ja AE Turebyholmvej 10, Turebyholm H, 4682 Tureby ,4 1,5 6,0 20,0 13,2 Ja AE 8,0 20,0 19,3 Ja AF Turebyholmvej 12, Turebyholm H, 4682 Tureby ,8 1,5 6,0 20,0 13,8 Ja AF 8,0 20,0 20,0 Ja AG Turebyholmvej 18, Turebyholm H, 4682 Tureby ,0 1,5 6,0 20,0 12,4 Ja AG 8,0 20,0 18,7 Ja AH Turebyholmvej 20, Turebyholm H, 4682 Tureby ,0 1,5 6,0 20,0 11,0 Ja AH 8,0 20,0 17,3 Ja AI Turebyholmvej 22, Turebyholm H, 4682 Tureby ,0 1,5 6,0 20,0 10,7 Ja AI 8,0 20,0 16,9 Ja AJ Turebyholmvej 29, Turebyholm H, 4690 Haslev ,0 1,5 6,0 20,0 5,7 Ja AJ 8,0 20,0 11,7 Ja AK Turebyvej 37A, Tureby Ovdr, 4682 Tureby ,6 1,5 6,0 20,0 12,6 Ja AK 8,0 20,0 18,0 Ja AL Turebyvej 39, Tureby Ovdr, 4682 Tureby ,5 1,5 6,0 20,0 11,9 Ja AL 8,0 20,0 17,4 Ja AM Vordingborgvej 323A, Tureby Ovdr, 4682 Tureby ,5 1,5 6,0 20,0 12,2 Ja AM 8,0 20,0 17,6 Ja AN Vordingborgvej 325, Tureby Ovdr, 4682 Tureby ,6 1,5 6,0 20,0 13,6 Ja AN 8,0 20,0 19,0 Ja AO Vordingborgvej 327, Tureby Ovdr, 4682 Tureby ,5 1,5 6,0 20,0 13,8 Ja AO 8,0 20,0 19,1 Ja AP Vordingborgvej 328, Tureby Ovdr, 4682 Tureby ,4 1,5 6,0 20,0 14,7 Ja AP 8,0 20,0 20,0 Ja AQ Vordingborgvej 330, Tureby Ovdr, 4682 Tureby ,4 1,5 6,0 20,0 14,4 Ja AQ 8,0 20,0 19,7 Ja AR Hovedgård (medtages ikke i beregninger) ,0 1,5 6,0 999,0 18,6 Ja AR 8,0 999,0 23,7 Ja AS Vordingborgvej 334C, Tureby Ovdr, 4682 Tureby ,4 1,5 6,0 20,0 12,7 Ja AS 8,0 20,0 18,2 Ja AT Vordingborgvej 335, Tureby Ovdr, 4682 Tureby ,0 1,5 6,0 20,0 13,1 Ja AT 8,0 20,0 18,5 Ja AU Vordingborgvej 336, Tureby Ovdr, 4682 Tureby ,9 1,5 6,0 20,0 12,3 Ja AU 8,0 20,0 17,8 Ja AV Vordingborgvej 338, Tureby Ovdr, 4682 Tureby ,5 1,5 6,0 20,0 12,2 Ja AV 8,0 20,0 17,7 Ja AW Vordingborgvej 340, Tureby Ovdr, 4682 Tureby ,2 1,5 6,0 20,0 12,1 Ja AW 8,0 20,0 17,5 Ja AX Vordingborgvej 344, Dyrhavehus, 4690 Haslev ,0 1,5 6,0 20,0 7,3 Ja AX 8,0 20,0 13,2 Ja Fortsættes næste side...

38 DECIBEL - Hovedresultat Beregning: V90-3,0 lavfrekvent samlet :10 / :38/ fortsat fra forudgående side Støjfølsomt område ETRS 89 Område: 32 Krav Lydniveau Krav overholdt? Nr. Navn Øst Nord Z Beregningshøjde Vindhastighed Støj Fra møller Støj [m] [m] [m/s] [db] [db] AY Vordingborgvej 358, Høsten, 4690 Haslev ,0 1,5 6,0 20,0 3,9 Ja AY 8,0 20,0 9,8 Ja AZ Vordingborgvej 331, 4682 Tureby ,2 1,5 6,0 20,0 14,4 Ja AZ 8,0 20,0 19,8 Ja BA Turebyholmvej 14, nedlægges ,0 1,5 6,0 999,0 15,4 Ja BA 8,0 999,0 21,7 Ja AA Tollerødvej 20, Turebyholm, 4690 Haslev ,0 1,5 6,0 20,0 5,5 Ja AA 8,0 20,0 11,5 Ja Afstande (m) Vindmølle SFO A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z AB AC AD AE AF AG AH AI AJ AK AL AM AN AO AP AQ AR AS AT AU AV AW Fortsættes næste side...

39 DECIBEL - Hovedresultat Beregning: V90-3,0 lavfrekvent samlet...fortsat fra forudgående side Vindmølle SFO AX AY AZ BA AA :10 / :38/

40 DECIBEL - Kort 6,0 m/s Beregning: V90-3,0 lavfrekvent samlet :10 / :38/ Støj [db(a)] m Kort: Kort _6160_ _660, Udskriftsmålestok 1:40.000, Kortcentrum ETRS 89 Zone: 32 Øst: Nord: Ny mølle Støjfølsomt område Støjberegningsmetode: Dansk 2011 Lavfrekvent. Vindhastighed: 6,0 m/s Højde over havoverflade fra aktivt linie objekt

Projektansøgning på vindmølleprojekt ved Nybro

Projektansøgning på vindmølleprojekt ved Nybro Projektansøgning på vindmølleprojekt ved Nybro På vegne af SFP Wind Denmark ApS fremsendes hermed ansøgning om opstilling af 5 møller med en totalhøjde på 107 meter i området øst for Nybro i den nordlige

Læs mere

Bilag 7 til Miljøvurdering indeholdende VVM-redegørelse og miljørapport

Bilag 7 til Miljøvurdering indeholdende VVM-redegørelse og miljørapport Bilag 7 til Miljøvurdering indeholdende VVM-redegørelse og miljørapport For fire forsøgsmøller ved, Ringkøbing-Skjern Kommune Oktober 2014 Beregning af støj, nye og eksisterende vindmøller Støjudbredelse

Læs mere

ENERGIPRODUKTION, STØJ, LAVFREKVENT STØJ OG SKYGGEKAST BEREGNING

ENERGIPRODUKTION, STØJ, LAVFREKVENT STØJ OG SKYGGEKAST BEREGNING Gammelstrup, Viborg kommune, DANMARK 3 x Siemens SWT 3.0 MW - 101, nav: 89.5 m Rev.2 ENERGIPRODUKTION, STØJ, LAVFREKVENT STØJ OG SKYGGEKAST BEREGNING Gammelstrup møllepark illustreret med Google Earth

Læs mere

ENERGIPRODUKTIONSBEREGNING + STØJ OG SKYGGE BEREGNING

ENERGIPRODUKTIONSBEREGNING + STØJ OG SKYGGE BEREGNING Ilshøj, Randers kommune, DANMARK 14-16,1 MW Vindmølleprojekt 7 x Vestas V90/2MW 80 m navhøjde 7 x Siemens SWT 2,3MW/93 80 m navhøjde ENERGIPRODUKTIONSBEREGNING + STØJ OG SKYGGE BEREGNING 7 Vestas V90/2MW

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune

Ringkøbing-Skjern Kommune Ringkøbing-kjern Kommune 3. december 13 Best Energy A/ Heimdalsvej A 7 Grindsted Tlf / Fax 7 7 7 best@best-energy.dk www.best-energy.dk Alternativ placering af møller ved Hoven I forlængelse af tidligere

Læs mere

WindPRO version 2.7.473 jun 2010 Printed/Page 20-01-2011 12:40 / 1. DECIBEL - Main Result Calculation: Final Noise - Final NSA update of gottesgabe 5

WindPRO version 2.7.473 jun 2010 Printed/Page 20-01-2011 12:40 / 1. DECIBEL - Main Result Calculation: Final Noise - Final NSA update of gottesgabe 5 Kappel_2010_rascl DECIBEL - Main Result Calculation: Final Noise - Final NSA update of gottesgabe WindPRO version 2..43 jun 10-01-11 12: / 1 Kraftværksvej 3 DK-000 Fredericia 11 11 Mikkel Windolf - A/S

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg

Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg Debatperiode i 4 uger: Fra mandag den 5. januar 2015 til mandag den 2. februar 2015. Oplæg til debat om vindmøller ved Aunsbjerg Ecopartner Aps. og lodsejer Holger Preetzmann

Læs mere

ENERGIPRODUKTIONSBEREGNING

ENERGIPRODUKTIONSBEREGNING Bølå, Åbenrå kommune, DANMARK 16 MW Vindmølleprojekt 8 x Vestas V80 2MW, 60 m navhøjde ENERGIPRODUKTIONSBEREGNING 8 Vestas V80 2MW vindmøller illustreret med Google Earth som baggrund. Kunde: EMD: Dato:

Læs mere

Lise Overby Nørgård. AxelA.Petersen@vattenfall.com Sendt: 25. februar 2011 10:36 Til: Fra: Lise Overby Nørgård Cc:

Lise Overby Nørgård. AxelA.Petersen@vattenfall.com Sendt: 25. februar 2011 10:36 Til: Fra: Lise Overby Nørgård Cc: Lise Overby Nørgård Fra: AxelA.Petersen@vattenfall.com Sendt: 25. februar 2011 10:36 Til: Lise Overby Nørgård Cc: per.stenholt@vattenfall.com; JesperKyed.Larsen@vattenfall.com Emne: Vindmøllepark Klim;

Læs mere

Støj fra vindmøller. Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 1, 2012

Støj fra vindmøller. Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 1, 2012 Støj fra vindmøller Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 1, 2012 Titel: Støj fra vindmøller Støj fra vindmøller Udgiver: Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K www.mst.dk År: 2012 ISBN nr. 978-87-92903-08-2

Læs mere

ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. VINDMØLLER VED HEVRING ÅDAL

ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. VINDMØLLER VED HEVRING ÅDAL ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. VINDMØLLER VED HEVRING ÅDAL Norddjurs Kommune har den 26. september 2012 offentliggjort forslag til kommuneplantillæg nr. 19 samt lokalplan nr. 047-707 med tilhørende VVM-redegørelse

Læs mere

AKTUELT TINGLYST DOKUMENT

AKTUELT TINGLYST DOKUMENT AKTUELT TINGLYST DOKUMENT DOKUMENT: Dato/løbenummer: 04.12.2012-1004117603 TINGLYSNINGSDATO: 04.12.2012 08:44:30 EJENDOM: Adresse: Katkærvej 1 0320b 0320bb Adresse: Skovmærkevej 3 0320c Adresse: Katkærvej

Læs mere

Anmeldelse af vindmøller ved Grønkærvej Vindmølleområde 13 Foelbæk i Lemvig Kommune

Anmeldelse af vindmøller ved Grønkærvej Vindmølleområde 13 Foelbæk i Lemvig Kommune Anmeldelse af vindmøller ved Grønkærvej Vindmølleområde 13 Foelbæk i Lemvig Kommune Marts 2014 Visualisering af fem nye vindmøller med en totalhøjde på 150 m ved Grønkærvej set fra bavnehøjen ved Møborg

Læs mere

Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232

Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232 Dansk Vindenergi ApS Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232 Frederikshavn Kommune Att.: Lene Morthensen Rådhus Alle 100 9900 Frederikshavn

Læs mere

OPDATERET ANMELDELSE AF TESTMØLLEPROJEKT

OPDATERET ANMELDELSE AF TESTMØLLEPROJEKT OPDATERET ANMELDELSE AF TESTMØLLEPROJEKT Dato: Oprindelig 07.08.2013, opdateret 17. februar 2014 Projekt: 4 prototypemøller og en målemast i Velling Mærsk i Ringkøbing-Skjern Kommune Projektopstiller:

Læs mere

PRØVNINGSRAPPORT Rapporten må kun reproduceres i sin helhed. Prøvningsresultaterne gælder alene for de prøvede emner.

PRØVNINGSRAPPORT Rapporten må kun reproduceres i sin helhed. Prøvningsresultaterne gælder alene for de prøvede emner. PRØVNINGSRAPPORT Rapporten må kun reproduceres i sin helhed. Prøvningsresultaterne gælder alene for de prøvede emner. Miljømåling Ekstern Støj, Bekendtgørelse nr. 1284 Måling af støj fra vindmølle, Cirkel

Læs mere

Trafikstøjsberegninger. Oktober 2014 ERHVERVSKORRIDOR OMKRING MOTORVEJ SILKEBORG

Trafikstøjsberegninger. Oktober 2014 ERHVERVSKORRIDOR OMKRING MOTORVEJ SILKEBORG Oktober 2014 ERHVERVSKORRIDOR OMKRING MOTORVEJ SILKEBORG PROJEKT Erhvervskorridor Silkeborg 24. oktober 2014 Projekt nr. 218536 Udarbejdet af JEK Kontrolleret af MABO NIRAS A/S Åboulevarden 80 Postboks

Læs mere

PRØVNINGSRAPPORT Rapporten må kun reproduceres i sin helhed. Prøvningsresultaterne gælder alene for de prøvede emner.

PRØVNINGSRAPPORT Rapporten må kun reproduceres i sin helhed. Prøvningsresultaterne gælder alene for de prøvede emner. PRØVNINGSRAPPORT Rapporten må kun reproduceres i sin helhed. Prøvningsresultaterne gælder alene for de prøvede emner. Miljømåling Ekstern Støj: Bekendtgørelse nr. 1284 Måling af støj fra Thymøllen TWP

Læs mere

Det godkendte orienteringsmateriale, jf. 9, stk. 2 i lovbekendtgørelse om fremme af vedvarende energi Lokalplan nr. 1165 for Vejle Kommune

Det godkendte orienteringsmateriale, jf. 9, stk. 2 i lovbekendtgørelse om fremme af vedvarende energi Lokalplan nr. 1165 for Vejle Kommune Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedr. ejendommen Trædemarkvej 9, 7200 Grindsted som følge af opstilling af vindmøller ved Klink i henhold til lokalplan nr. 1165 for Vejle Kommune sagsnr. 13/81553

Læs mere

Orientering om nyt vindmølleområde ved Knaplund

Orientering om nyt vindmølleområde ved Knaplund Orientering om nyt vindmølleområde ved Knaplund 6. Maj 2013 Aftenens tema: Hvordan gør vi i fællesskab et mølleprojekt ved Knaplund til en god sag for: Naboer Lokalområdet Klimaet Ringkjøbing-Skjern Kommune

Læs mere

Hvad er lyd? Bølger i luften Lyd er trykbølger, der sættes i gang af mekaniske vibrationer i fast stof og som forplanter sig gennem luften.

Hvad er lyd? Bølger i luften Lyd er trykbølger, der sættes i gang af mekaniske vibrationer i fast stof og som forplanter sig gennem luften. Hvad er lyd? Bølger i luften Lyd er trykbølger, der sættes i gang af mekaniske vibrationer i fast stof og som forplanter sig gennem luften. Det gælder både, når en gulspurv synger og sender blid lyd mod

Læs mere

Spørgsmål og svar Borgermødet den 8. marts 2012 i Abildå forsamlingshus

Spørgsmål og svar Borgermødet den 8. marts 2012 i Abildå forsamlingshus Spørgsmål og svar Borgermødet den 8. marts 2012 i Abildå forsamlingshus 1. Er det fyldestgørende at der kun er registreret fugle d. 10. maj? Herunder f.eks. svaner og trækfugle. Der er lavet registreringer

Læs mere

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Den 25. juni 2013 samledes Taksationsmyndigheden på Hovedvejen 35, 8990 Fårup.

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Den 25. juni 2013 samledes Taksationsmyndigheden på Hovedvejen 35, 8990 Fårup. Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedr. ejendommen Hovedvejen 35, 8990 Fårup som følge af opstilling af vindmøller ved Trikelshøj i henhold til lokalplan nr. 573 for Randers Kommune sagsnr.

Læs mere

Når du søger om opførelse af en husstandsvindmølle Teknik & Miljø

Når du søger om opførelse af en husstandsvindmølle Teknik & Miljø Vejledning om byggesager Når du søger om opførelse af en husstandsvindmølle Teknik & Miljø Udgivet af: Bornholms Regionskommune, Teknik & Miljø, Byg Skovløkken 4, Tejn 3770 Allinge Udgivet : 26. januar

Læs mere

Måling af støjemission fra BONUS 2,3 MW vindmølle nr. 2300101 ved Rødby

Måling af støjemission fra BONUS 2,3 MW vindmølle nr. 2300101 ved Rødby Testrapport DANAK Reg. nr. 100 Måling af støjemission fra BONUS 2,3 MW vindmølle nr. 2300101 ved Rødby Udført for BONUS Energy A/S Sagsnr.: A 100629 Side 1 af 18 inkl. 6 måleblade og 5 bilag 2003-05-12

Læs mere

Det godkendte orienteringsmateriale, jf. 9, stk. 2 i lovbekendtgørelse om fremme af vedvarende energi Lokalplan nr. 049 for Næstved Kommune

Det godkendte orienteringsmateriale, jf. 9, stk. 2 i lovbekendtgørelse om fremme af vedvarende energi Lokalplan nr. 049 for Næstved Kommune Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedrørende ejendommen Langdyssevej 4, 4750 Lundby som følge af opstilling af vindmøller ved St. Røttinge i henhold til lokalplan nr. 049 for Næstved Kommune

Læs mere

JEM & FIX - DRONNINGLUND INDHOLD BILAG. 1 Indledning. 1 Indledning 2. 2 Forudsætninger 2 2.1 Beliggenhed og planforhold 2 2.

JEM & FIX - DRONNINGLUND INDHOLD BILAG. 1 Indledning. 1 Indledning 2. 2 Forudsætninger 2 2.1 Beliggenhed og planforhold 2 2. TK DEVELOPMENT A/S JEM & FIX - DRONNINGLUND TEKNISK NOTAT ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Indledning 2 2 Forudsætninger 2 2.1 Beliggenhed

Læs mere

Afgørelsen er truffet af formand Anita Rønne og ejendomsmægler Flemming F. Bentzon.

Afgørelsen er truffet af formand Anita Rønne og ejendomsmægler Flemming F. Bentzon. Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedrørende ejendommen Vesterskovvej 13, Bårse, 4750 Lundby, som følge af opstilling af vindmøller ved St. Røttinge i henhold til lokalplan nr. 049 for Næstved

Læs mere

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Tillæg 12 til Roskilde Kommuneplan 2013 2.B.6 2.BT.4 0 500 m 500 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning.

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej.

BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej. BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej. STADSARKITEKTEN I AALBORG. AUGUST 1962. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse

Læs mere

Støjkortlægning 2011. Aalborg Portland A/S. C:\Data\Miljøstyrelsen\Alle rapporter\støjkortlægning 2011 Aalborg Portland 001.docx

Støjkortlægning 2011. Aalborg Portland A/S. C:\Data\Miljøstyrelsen\Alle rapporter\støjkortlægning 2011 Aalborg Portland 001.docx Støjkortlægning 2011 Aalborg Portland A/S C:\Data\Miljøstyrelsen\Alle rapporter\støjkortlægning 2011 Aalborg Portland 001.docx Titel: Støjkortlægning 2011 Aalborg Portland A/S Teknisk rapport nr.: 2012-24598-70-020

Læs mere

Navn, hjemsted og formål:

Navn, hjemsted og formål: Vedtægter for Ejerlauget Vildholm Navn, hjemsted og formål: 1. Foreningens navn er " Ejerlauget Vildholm". 2. Ejerlaugets hjemsted er Tranum i Jammerbugt Kommune under Hjørring der er laugets værneting.

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TORNGÅRDS ALLÉ

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TORNGÅRDS ALLÉ Advokat Michael Møller Pedersen Vingårdsgade 22 9000 Aalborg Tlf. 46 92 92 00 MATR.NR: Matr.nr. 24-a m.fl. Aaby by, Aaby J.nr: 440-62534 MPE/PPT BELIGGENDE: Torngårds Allé og Torngårdsparken 9440 Aabybro

Læs mere

Gribskov Kommune. Tillæg nr. 4 til Gribskov kommunes spildevandsplan. Nye oplande RGL03SN og RGL04SN i Rågeleje-Udsholt. Udkast 10.

Gribskov Kommune. Tillæg nr. 4 til Gribskov kommunes spildevandsplan. Nye oplande RGL03SN og RGL04SN i Rågeleje-Udsholt. Udkast 10. Gribskov Kommune Tillæg nr. 4 til Gribskov kommunes spildevandsplan Nye oplande RGL03SN og RGL04SN i Rågeleje-Udsholt Udkast 10. september 2014 1. Indledning 2. Lovgrundlag 3. Nuværende forhold 4. Fremtidige

Læs mere

Til indsigelse fra Tørslevvej 64, Skibby vedrørende sag nr. 03.03.00p19-45-15, har vi følgende kommentarer.

Til indsigelse fra Tørslevvej 64, Skibby vedrørende sag nr. 03.03.00p19-45-15, har vi følgende kommentarer. Fra: valter [vz-consult@outlook.dk] Til: Karsten Jakobsen [kajak@frederikssund.dk] Sendt dato: 27-07-2015 20:55 Modtaget Dato: 27-07-2015 20:55 Vedrørende: Sag Tørslevvej 63. Hej Karsten Jakobsen. Til

Læs mere

Afgørelsen er truffet af formand Anita Rønne og ejendomsmægler Flemming F. Bentzon.

Afgørelsen er truffet af formand Anita Rønne og ejendomsmægler Flemming F. Bentzon. Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedrørende ejendommen Sneserevej 28, Bårse, 4750 Lundby, som følge af opstilling af vindmøller ved St. Røttinge i henhold til lokalplan nr. 049 for Næstved

Læs mere

Sammenfattende redegørelse Planlægning for område til vindmøller ved Krogstrup

Sammenfattende redegørelse Planlægning for område til vindmøller ved Krogstrup Sammenfattende redegørelse Planlægning for område til vindmøller ved Krogstrup Vesthimmerlands Kommune April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund...3 2. Planvedtagelse...3 3. Integrering

Læs mere

STØJSKÆRM VED. visualisering/foto

STØJSKÆRM VED. visualisering/foto STØJSKÆRM VED SKOVDIGEBROEN i bagsværd visualisering/foto Visualisering af støjskærmen ved Skovdigebroen UDGIVET AF Vejdirektoratet, april 2013 VISUALISERINGER Bjarrum Arkitekter Tryk & LAYOUT Vejdirektoratet,

Læs mere

Høringsnotat vedrørende udkast til ændring af bekendtgørelse om støj fra vindmøller

Høringsnotat vedrørende udkast til ændring af bekendtgørelse om støj fra vindmøller NOTAT Miljøteknologi J.nr. MST-5114-00048 Ref. ALG/JJ Den 23. december 2011 Høringsnotat vedrørende udkast til ændring af bekendtgørelse om støj fra vindmøller Udkastet til ændring af bekendtgørelsen om

Læs mere

Beregningsmetode for lavfrekvent støj fra vindmøller. Birger Plovsing DELTA

Beregningsmetode for lavfrekvent støj fra vindmøller. Birger Plovsing DELTA Beregningsmetode for lavfrekvent støj fra vindmøller Birger Plovsing DELTA Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen Nr. 2 2011 Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter og indlæg vedrørende

Læs mere

forslag Tillæg 49 KOMMUNEPLAN 2009-2021 Vejen Kommune

forslag Tillæg 49 KOMMUNEPLAN 2009-2021 Vejen Kommune forslag Tillæg 49 KOMMUNEPLAN 2009-2021 Februar 2014 Indholdsfortegnelse Beliggenhed...3 Baggrund...3 Formål...3 Nuværende rammer...4 Ændringer...5 Vedtagelsespåtegning...6 Offentlig bekendtgørelse...6

Læs mere

Referat fra offentligt orienteringsmøde om vindmølleplanlægningen på Bornholm

Referat fra offentligt orienteringsmøde om vindmølleplanlægningen på Bornholm Referat fra offentligt orienteringsmøde om vindmølleplanlægningen på Bornholm Tirsdag d. 14.8.2012 kl. 19-21 Skole Nord, afd. Svartingedal, Kirkegade 4, 3790 Hasle Deltagere: 16 borgere var mødt op, hele

Læs mere

Anmeldelse om Vindmølleprojekt

Anmeldelse om Vindmølleprojekt Marts 2015 Side 1 Anmeldelse om Vindmølleprojekt Projekt Stakroge Vindmølleområde T22 ved Stakroge i Herning Kommune Tre af de nye møller med de eksisterende vindmøller i baggrunden set fra Pension Lyng

Læs mere

Projektforslag Tilslutnings- og forblivelsespligt til Mellerup Kraftvarmeværk a.m.b.a.

Projektforslag Tilslutnings- og forblivelsespligt til Mellerup Kraftvarmeværk a.m.b.a. Oktober 2012 Projektforslag Tilslutnings- og forblivelsespligt til Mellerup Kraftvarmeværk a.m.b.a. Randers Kommune Miljø og Teknik Laksetorvet 8900 Randers C Projektforslag for tilslutnings- og forblivelsespligt

Læs mere

Det godkendte orienteringsmateriale, jf. 9, stk. 2 i lovbekendtgørelse om fremme af vedvarende energi Lokalplan nr. 049 for Næstved Kommune

Det godkendte orienteringsmateriale, jf. 9, stk. 2 i lovbekendtgørelse om fremme af vedvarende energi Lokalplan nr. 049 for Næstved Kommune Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedrørende ejendommen Tvedemosevej 2, Tvedemosevej 4 og Tvedemosevej 1, Snesere, 4750 Lundby, som følge af opstilling af vindmøller ved St. Røttinge i henhold

Læs mere

Vindmølleplanlægning i Vesthimmerlands Kommune

Vindmølleplanlægning i Vesthimmerlands Kommune Vindmølleplanlægning i Vesthimmerlands Kommune Gennemgang af 8 nye udpegede områder Juni 2009 Indhold. Indledning 3 Gældende reguleringer og begrænsninger for opstilling af nye store vindmøller 3 Vindmøllecirkulæret

Læs mere

Teknisk Notat Trafikstøj på Vestegnen Udført for Vestegnssamarbejdet DELTA

Teknisk Notat Trafikstøj på Vestegnen Udført for Vestegnssamarbejdet DELTA Teknisk Notat Trafikstøj på Vestegnen Udført for Vestegnssamarbejdet TC-100046 Rev.1 Sagsnr.: T201775 Side 1 af 14 + kortbilag 1-4 17. februar 2012 DELTA Venlighedsvej 4 2970 Hørsholm Danmark Tlf. +45

Læs mere

Lydeffektbestemmelse TWP 40 10kW Vindmølle. Dokumentation af støj fra vindmølle på Thyholm. Miljømåling Ekstern støj

Lydeffektbestemmelse TWP 40 10kW Vindmølle. Dokumentation af støj fra vindmølle på Thyholm. Miljømåling Ekstern støj 19. augusti 2015 Telefon: + 45 78 103 103 Ref: REH QA: CBA Dok: REH-080615-1 Lydeffektbestemmelse TWP 40 10kW Vindmølle Dokumentation af støj fra vindmølle på Thyholm Miljømåling Ekstern støj Østerbro

Læs mere

Tillæg nr 8 Vindmøller mellem Sønderskov og Ugilt

Tillæg nr 8 Vindmøller mellem Sønderskov og Ugilt Tillæg nr 8 Vindmøller mellem Sønderskov og Ugilt Vedtaget Status Vedtaget KOMPLAN_ID 2214193 Plannavn Tillæg nr 8 Vindmøller mellem Sønderskov og Ugilt plannr Tillæg nr 8 Dato for offentliggørelse af

Læs mere

KVA Diesel Borrisvej 10, Astrup 6900 Skjern. Miljømåling Ekstern støj. September 2013

KVA Diesel Borrisvej 10, Astrup 6900 Skjern. Miljømåling Ekstern støj. September 2013 KVA Diesel Borrisvej 10, Astrup 6900 Skjern Miljømåling Ekstern støj September 2013 Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden ARBEJDSMILJØEkspertens skriftlige tilladelse. KVA Diesel Borrisvej

Læs mere

BYGGEGRUNDE I ØSTBIRK

BYGGEGRUNDE I ØSTBIRK Ejendomsformidling ApS BYGGEBRUNDE OMGIVET AF SMUK NATUR Nybakken er omgivet af smuk natur, med marker, bakker, søer og grønne områder. De 63 parcelhusgrunde ligger centralt og ugeneret i Østbirk, og et

Læs mere

Mols-Linien A/S. Ny hurtigfærge Ekstern Støj. Marts 2012. Rapportnr. 12.3380 vers. 4. Projektnr.: 11.450491 Kunde

Mols-Linien A/S. Ny hurtigfærge Ekstern Støj. Marts 2012. Rapportnr. 12.3380 vers. 4. Projektnr.: 11.450491 Kunde Ny hurtigfærge Ekstern Støj Marts 2012 Rapportnr. 12.3380 vers. 4 Projektnr.: 11.450491 Kunde Mols-Linien Færgevejen 60 8400 Ebeltoft Att.: Thomas Bisgaard Jensen Revision Version Dato Kommentarer 1 02

Læs mere

Tillæg nr. 25 til Spildevandsplan

Tillæg nr. 25 til Spildevandsplan Tillæg nr. 25 til Spildevandsplan 2008-2015 Separering af kloaksystem i Hedensted Nord 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 2. Lovgrundlag... 1 3. Plangrundlag... 1 4. Spildevandsforhold i Hedensted

Læs mere

VORDINGBORG KOMMUNE. Sommerhusområde på Ore LOKALPLAN NR. S-1.2. 20 kr.

VORDINGBORG KOMMUNE. Sommerhusområde på Ore LOKALPLAN NR. S-1.2. 20 kr. VORDINGBORG KOMMUNE N LOKALPLAN NR. S-1.2 Sommerhusområde på Ore Vordingborg december 2004 20 kr. Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som omfatter hele kommunen. Den fastlægger

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet kan ikke give medhold i klagen over Bornholms Regionskommunes afgørelse, og afgørelsen står således ved magt.

Natur- og Miljøklagenævnet kan ikke give medhold i klagen over Bornholms Regionskommunes afgørelse, og afgørelsen står således ved magt. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 14. februar 2013 J.nr.: NMK-41-00049 & NMK-33-00485 Ref.: ilgra AFGØRELSE i sag om Bornholms Regionskommunes miljøvurdering

Læs mere

Spildevandsplan 2005. Tillæg nr. 11. Lokalplan 203 - Boliger i høm

Spildevandsplan 2005. Tillæg nr. 11. Lokalplan 203 - Boliger i høm Spildevandsplan 2005 Tillæg nr. 11 Lokalplan 203 - Boliger i høm Februar 2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Indledning... 2 2. Lovgrundlag... 2 3. Eksisterende forhold... 2 3.1 Lednings-

Læs mere

Velkommen til borgermøde 2. juni 2015. Planlægning for vindmøller på Københavnerhede ved Isenvad. www.ikast-brande.dk

Velkommen til borgermøde 2. juni 2015. Planlægning for vindmøller på Københavnerhede ved Isenvad. www.ikast-brande.dk Velkommen til borgermøde 2. juni 2015 Planlægning for vindmøller på Københavnerhede ved Isenvad www.ikast-brande.dk Program for borgermødet 16.00 16.05 16.50 16.55 17.20 Velkomst - Carsten Kissmeyer, borgmester

Læs mere

1. Installation. 2. Forberedelse Projekt egenskaber. WindPRO 2.3 QUICK-Guide Nov 2002. Skridt-for-skridt test af WindPRO s muligheder.

1. Installation. 2. Forberedelse Projekt egenskaber. WindPRO 2.3 QUICK-Guide Nov 2002. Skridt-for-skridt test af WindPRO s muligheder. 1 Indhold: Indhold:... 1 1. Installation... 1 2. Forberedelse Projekt egenskaber... 1 2.a Tilknytning af kort... 3 3. Projektering... 5 3.a Indsætning af objekter... 6 4. Beregninger og udskrifter... 9

Læs mere

Danmarks Vindmølleforening, Vindmølleindustrien m.fl. Støjkatalog over ældre vindmøller i Danmark. Juni 2014. N6.032.

Danmarks Vindmølleforening, Vindmølleindustrien m.fl. Støjkatalog over ældre vindmøller i Danmark. Juni 2014. N6.032. Side 1 af Danmarks Vindmølleforening, Vindmølleindustrien m.fl. Støjkatalog over ældre vindmøller i Danmark Juni 2014 Udgivelsesdato : 11. juni 2014 Projekt : Udarbejdet : Bo Søndergaard Kontrolleret :

Læs mere

Esbjerg By, Vesterbyen, Fanøhus

Esbjerg By, Vesterbyen, Fanøhus Ændring 2010.02 i Kommuneplan 2010-2022 Esbjerg By, Vesterbyen, Fanøhus December 2010 Esbjerg Kommune Ændring 2010.02 side 2 Kommunelplan 2010-2022 Ændring 2010.02 Baggrund Esbjerg Byråd offentliggjorde

Læs mere

Støjhandlingsplan for Ballerup 2008-2013 Udkast til offentlig høring

Støjhandlingsplan for Ballerup 2008-2013 Udkast til offentlig høring Støjhandlingsplan for Ballerup 2008-2013 Udkast til offentlig høring Forord Ballerup Kommune har udarbejdet et udkast til en støjhandlingsplan for trafikstøjen i kommunen. Planen skal gælde i 5 år. Støjhandlingsplanen

Læs mere

Karréen Skolegade, Stormgade og Kongensgade, Esbjerg

Karréen Skolegade, Stormgade og Kongensgade, Esbjerg i Kommuneplan 2006-2018 Karréen Skolegade, Stormgade og Kongensgade, Esbjerg Marts 2009 Esbjerg Kommune side 2 Kommunelplan 2006-2018 Baggrund Esbjerg Byråd offentliggjorde den 29-10-2008 Forslag til Ændring

Læs mere

Afgørelse om ikke-godkendelsepligt til etablering af 2 stk. kornsiloer på landbrugsejendommen Sentvedvej 25, 5853 Ørbæk, cvrnr.:

Afgørelse om ikke-godkendelsepligt til etablering af 2 stk. kornsiloer på landbrugsejendommen Sentvedvej 25, 5853 Ørbæk, cvrnr.: Mikkel Grubbe Hansen Egemosevej 5 5871 Frørup Teknik og Miljø Rådhuset Torvet 1 5800 Nyborg Tlf. 6333 7000 Fax. 6333 7001 kommune@nyborg.dk www.nyborg.dk Afgørelse om ikke-godkendelsepligt til etablering

Læs mere

Bygningsforsikring v/adm. Alan Thomsen

Bygningsforsikring v/adm. Alan Thomsen G/F Tisvildelund Bygningsforsikring v/adm. Alan Thomsen Kundenummer 3300546748 Ostergade 33 Policenummer 3502921 6520 Toftlund Hefte I af 2 Sagsbehandler nr. R98 19.t2.2007 Z31Z Bygningsforsi kri ng -

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R G R U N D E J E R F O R E N I N G E N T O R N E G Å R D E N

V E D T Æ G T E R F O R G R U N D E J E R F O R E N I N G E N T O R N E G Å R D E N V E D T Æ G T E R F O R G R U N D E J E R F O R E N I N G E N T O R N E G Å R D E N Således vedtaget på den stiftende generalforsamling den 26. juni 1974. Ændret april 1975,juni 1984, maj 2011 og maj 2014.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 6A SKJERN KOMMUNE 3. Indholdsfortegnelse

LOKALPLAN NR. 6A SKJERN KOMMUNE 3. Indholdsfortegnelse 1 2 LOKALPLAN NR. 6A Indholdsfortegnelse Bestemmelser... side 4 1. Lokalplanens formål... side 4 2. Afgrænsning...side 4 3. Område- og zonestatus... side 5 4. Områdets anvendelse... side 5 5. Udstykning...

Læs mere

SALGSOPSTILLING. Sømer Skov og Hus. Sømer Skovvej 9-11 og Fjordvej 1, 4050 Skibby. Ejendomstype: Skovbrug

SALGSOPSTILLING. Sømer Skov og Hus. Sømer Skovvej 9-11 og Fjordvej 1, 4050 Skibby. Ejendomstype: Skovbrug Havremarksvej 7, Annisse N., 3200 Helsinge Tlf.: 70 23 95 68, www.westring-estate.dk SALGSOPSTILLING Sømer Skov og Hus Adresse: Sømer Skovvej 9-11 og Fjordvej 1, 4050 Skibby Ejendomstype: Skovbrug Kontantpris:

Læs mere

Vejledninger Bestemmelser og anvisninger

Vejledninger Bestemmelser og anvisninger Vejledninger Bestemmelser og anvisninger BR10: 1.6 stk. 1 nr. 2-3 Uden byggetilladelse eller anmeldelse Uden byggetilladelse eller anmeldelse (Visse betingelser) Garager (ej integrerede), carporte, udhuse,

Læs mere

Miljørapport med VVM og Miljøvurdering. Forsøgsvindmøller ved Try Brønderslev Kommune. December 2010

Miljørapport med VVM og Miljøvurdering. Forsøgsvindmøller ved Try Brønderslev Kommune. December 2010 Miljørapport med VVM og Miljøvurdering Forsøgsvindmøller ved Try Brønderslev Kommune December 2010 Forsøgsvindmøller ved Try - Miljørapport med VVM og Miljøvurdering December 2010 Udgiver: Brønderslev

Læs mere

Miljørapport med VVM-redegørelse og Miljøvurdering. Vindmøller ved Tjørntved, sydvest for Stenlille - August 2011. Sorø Kommune

Miljørapport med VVM-redegørelse og Miljøvurdering. Vindmøller ved Tjørntved, sydvest for Stenlille - August 2011. Sorø Kommune Miljørapport med VVM-redegørelse og Miljøvurdering Vindmøller ved Tjørntved, sydvest for Stenlille - August 2011 Sorø Kommune 1 Vindmøller ved Tjørntved, sydvest for Stenlille - Miljørapport med VVM-redegørelse

Læs mere

LOKALPLAN 15-027 BOLIGOMRÅDE M.M. VED VESTVEJ LANGHOLT

LOKALPLAN 15-027 BOLIGOMRÅDE M.M. VED VESTVEJ LANGHOLT LOKALPLAN 15-027 BOLIGOMRÅDE M.M. VED VESTVEJ LANGHOLT AALBORG KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING OKTOBER 1999 Vejledning En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, beplantning,

Læs mere

Teknisk redegørelsesbidrag om støjforhold m.v. B1 Erhvervslokalisering og Miljøbeskyttelse s. 111. B2 Støj skydebaner og motorsportsbaner s.

Teknisk redegørelsesbidrag om støjforhold m.v. B1 Erhvervslokalisering og Miljøbeskyttelse s. 111. B2 Støj skydebaner og motorsportsbaner s. Bilag B Teknisk redegørelsesbidrag om støjforhold m.v. Indhold: B1 Erhvervslokalisering og Miljøbeskyttelse s. 111 B2 Støj skydebaner og motorsportsbaner s. 115 B3 Støj og vibrationer fra jernbaner s.

Læs mere

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Den 17. januar 2013 samledes Taksationsmyndigheden på Kikkenborgvej 10.

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Den 17. januar 2013 samledes Taksationsmyndigheden på Kikkenborgvej 10. Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedr. ejendommen Kikkenborgvej 10, 7570 Vemb, matrikel 45 Møborg Ejerlav, Møborg og matrikel 21 Skalstrup By, Nees som følge af opstilling af vindmøller ved

Læs mere

Hvidbog. Høringssvar efter miljørapport og forslag til vindmølleplan. Bilag til Vejen Byråds behandling af vindmølleplanen.

Hvidbog. Høringssvar efter miljørapport og forslag til vindmølleplan. Bilag til Vejen Byråds behandling af vindmølleplanen. Hvidbog Høringssvar efter miljørapport og forslag til vindmølleplan Høringsperiode: 6. maj til 1. juli 2014 Bilag til Vejen Byråds behandling af vindmølleplanen. Hvidbog fra høring af forslag til vindmølleplan

Læs mere

LOKALPLAN NR. 9-553. for et område i Ejlstrup ODENSE KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 9-553. for et område i Ejlstrup ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 9-553 for et område i Ejlstrup ODENSE KOMMUNE Miljø- og Teknikforvaltningen, yplan- og Miljøafdelingen 1999 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori byrådet kan fastsætte bindende

Læs mere

Miljørapport med VVM og Miljøvurdering Vindmøller ved Søllested April 2011 Vindmøller ved Søllested - Miljørapport med VVM og Miljøvurdering April 2011 Udgiver: Lolland Kommune Jernbanegade 7 4930 Maribo

Læs mere

Vindmøller ved Korsnakke. Miljørapport med VVM-redegørelse og Miljøvurdering (august 2014)

Vindmøller ved Korsnakke. Miljørapport med VVM-redegørelse og Miljøvurdering (august 2014) Vindmøller ved Korsnakke Miljørapport med VVM-redegørelse og Miljøvurdering (august 2014) Vindmøller ved Korsnakke Miljørapport med VVM-redegørelse og Miljøvurdering (august 2014) Udgiver: Lolland Kommune,

Læs mere

Detailanalyser bag justering fra ver.06 til ver.13 indeks

Detailanalyser bag justering fra ver.06 til ver.13 indeks Detailanalyser bag justering fra ver.06 til ver.13 indeks Fakta om forringelse af møllernes produktion i tid og inddragelse af Merra og EMD_ConWx model vinddata til kalibrering af vindindeks niveauet.

Læs mere

Tema-lokalplan vedrørende helårsboligformål

Tema-lokalplan vedrørende helårsboligformål Lokalplan027 Tema-lokalplan vedrørende helårsboligformål Kort revideres Delvist ophævet juni 2015 Teknik & Miljø 2007 2 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN 027 TEMA-LOKALPLAN VEDRØRENDE HELÅRSBEBOELSE REDEGØRELSE...

Læs mere

LOKALPLAN NR.62. Sommerhusområde for Baaring Sommerland NØRRE AABY KOMMUNE

LOKALPLAN NR.62. Sommerhusområde for Baaring Sommerland NØRRE AABY KOMMUNE LOKALPLAN NR.62 Sommerhusområde for Baaring Sommerland NØRRE AABY KOMMUNE Matr.nr. 5b m.fl. Båring By, Asperup Anmelder: LIFA AIS Torvet 1, 2.sal 5500 Middelfart Telf. 64418100 J.nr. 20006145 LOKALPLAN

Læs mere

Vindmøller ved Saltø Gods. Forslag til Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 Miljørapport med VVM-redegørelse og Miljøvurdering (september 2014)

Vindmøller ved Saltø Gods. Forslag til Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 Miljørapport med VVM-redegørelse og Miljøvurdering (september 2014) Vindmøller ved Saltø Gods Forslag til Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 Miljørapport med VVM-redegørelse og Miljøvurdering (september 2014) Vindmøller ved Saltø Gods Forslag til Tillæg nr. 1 til Kommuneplan

Læs mere

Vedtægt for "KASTANIEHØJ GRUNDEJERFORENING" Østrup. Stiftet d. 11/10-1961

Vedtægt for KASTANIEHØJ GRUNDEJERFORENING Østrup. Stiftet d. 11/10-1961 Vedtægt for "KASTANIEHØJ GRUNDEJERFORENING" Østrup Stiftet d. 11/10-1961 Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er Kastaniehøj Grundejerforening, og dens hjemsted er Østrup i Gundsø Kommune. 2. Foreningens

Læs mere

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse Lokalplan nr. 65 For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse 1 VÆGGERLØSE B Stamvej A1 A2 C 1. Indledning:... 2 2. Lokalplanens indhold... 3 3. Forholdet til den øvrige planlægning... 3 Forholdet til regionplanen:...

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 TIL FAXE KOMMUNEPLAN 2009. Baggrund. Retningslinje. Ramme

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 TIL FAXE KOMMUNEPLAN 2009. Baggrund. Retningslinje. Ramme KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 TIL FAXE KOMMUNEPLAN 2009 Baggrund Kommuneplantillægget er udarbejdet på baggrund af en konkret ansøgning om opstilling af vindmøller øst for Turebylille. Rammeområdet ligger umiddelbart

Læs mere

Baggrund. Lovgrundlag. Område. Definitioner

Baggrund. Lovgrundlag. Område. Definitioner 0 Baggrund 1. Formålet med denne forskrift er at kunne hjælpe til at forbedre det eksterne miljø på en for alle parter bæredygtig måde samt at forebygge støj- og lugtgener ved indretning og drift af restaurationer

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R G R U N D E J E R F O R E N I N G E N T O R N E G Å R D E N

V E D T Æ G T E R F O R G R U N D E J E R F O R E N I N G E N T O R N E G Å R D E N V E D T Æ G T E R F O R G R U N D E J E R F O R E N I N G E N T O R N E G Å R D E N Således vedtaget på den stiftende generalforsamling den 26. juni 1974. Ændret april 1975 og juni 1984. 1. Foreningens

Læs mere

Beregningsopfølgning for 4 husstandsvindmøller på Djursland 6kWThymøller,7,1mrotordiameterog21,4mnavhøjde

Beregningsopfølgning for 4 husstandsvindmøller på Djursland 6kWThymøller,7,1mrotordiameterog21,4mnavhøjde Beregningsopfølgning for 4 husstandsvindmøller på Djursland 6kWThymøller,7,1mrotordiameterog21,4mnavhøjde Af Per Nilesen v.0 1-8-2013 Indholdsfortegnelse: Resultat/opsummering:...1 Baggrund...2 Datagrundlaget...2

Læs mere

VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN NYSTED STRANDHUSE

VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN NYSTED STRANDHUSE Matr.nr.: 61 a, 61 b, 61 c, 61 d, 61 e, 61 f, 61 g, 61 h, 61 i, 61 k, 61 l, 61 m, 61 n, 61 o, 61 p, 61 q, 61 r, 61 s, 61 t, 61 u, 61 v, 61 x, 61 y, 61 z, 61 æ, 61 ø, 61 aa, 61 ab, 61 ac, 61 ad, 61 ae,

Læs mere

LOKALPLAN NR. 04.033

LOKALPLAN NR. 04.033 RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR. 04.033 M STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MEO AFsiEMPttNG AF DOMMERKONTQRETS KASSEKONTHOLAPPARAT Lokalplan nr. 04.033 for et område til jordbrugsformål med mulighed for opstilling

Læs mere

Desværre er det kun overholdt på papiret, hvilket er til gavn for industrien og til ulykke for naboerne.

Desværre er det kun overholdt på papiret, hvilket er til gavn for industrien og til ulykke for naboerne. LÆGEFAGLIG UNDREN Lad mig understrege fra starten, at jeg godt kan lide vindmøller. Jeg har ofte nydt synet af dem, mens jeg kørte rundt i det danske landskab og har aldrig (tidligere) kunnet forstå folks

Læs mere

BYGGE- OG ANLÆGS- FORSKRIFT I KØBENHAVN. Oktober 2012

BYGGE- OG ANLÆGS- FORSKRIFT I KØBENHAVN. Oktober 2012 BYGGE- OG ANLÆGS- FORSKRIFT I KØBENHAVN Oktober 2012 1 FORSKRIFT FOR VISSE MILJØFORHOLD VED MIDLERTIDIGE BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER I KØBENHAVNS KOMMUNE Denne forskrift er udarbejdet i henhold til 20, stk.

Læs mere

Ekstern støj ved etablering af dagligvarebutik, Vestergade 96-98, 8550 Ryomgård.

Ekstern støj ved etablering af dagligvarebutik, Vestergade 96-98, 8550 Ryomgård. Kaj Ove Madsen A/S Aarhus Læsøgade 6 8382 Hinnerup Att.: Johan B. Søgaard Esbjerg, den 22. oktober 2014 Sagsnr. KAM.0002-2014 01 Ekstern støj ved etablering af dagligvarebutik, Vestergade 96-98, 8550 Ryomgård.

Læs mere

Roskilde Kommune By, Kultur og Miljø Rådhusbuen 1 4000 Roskilde. Roskilde Kommunes. Støjhandlingsplan 2013 for Roskilde Lufthavn

Roskilde Kommune By, Kultur og Miljø Rådhusbuen 1 4000 Roskilde. Roskilde Kommunes. Støjhandlingsplan 2013 for Roskilde Lufthavn Roskilde Kommune By, Kultur og Miljø Rådhusbuen 1 4000 Roskilde Roskilde Kommunes Støjhandlingsplan 2013 for Roskilde Lufthavn Maj 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 1. Resumé af støjhandlingsplanen...

Læs mere

Vindmølleordninger. Dato - Dok.nr. Titel. Økonomiske ordninger der eksisterer i forbindelse med opsætning af vindmøller

Vindmølleordninger. Dato - Dok.nr. Titel. Økonomiske ordninger der eksisterer i forbindelse med opsætning af vindmøller Vindmølleordninger 1 Økonomiske ordninger der eksisterer i forbindelse med opsætning af vindmøller Ordningernes formål er at øge den lokale forankring og accept af nye vindmøller. Vindmølleordningerne

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FJORDGLIMTSVEJ. Kapitel 1 Foreningens navn og hjemsted

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FJORDGLIMTSVEJ. Kapitel 1 Foreningens navn og hjemsted 1 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FJORDGLIMTSVEJ Kapitel 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen FJORDGLIMTSVEJ". 2. Foreningens hjemsted er Horsens Kommune under Retten

Læs mere

Natura. 2000-områder. Vejle. Hedensted. også vurderes, hvad der skal gøres for at fjerne eventuelle skader.

Natura. 2000-områder. Vejle. Hedensted. også vurderes, hvad der skal gøres for at fjerne eventuelle skader. Hedensted Bredal Daugård Assendrup Vejle Stouby Vejle Fjord Natura 2000områder Andkær Brejning Linjeføring fra forundersøgelse Natura 2000-områder Fredninger Børkop Natura 2000 er et internationalt netværk

Læs mere

Ansøgning vedr. vindmølleområde 1

Ansøgning vedr. vindmølleområde 1 Ansøgning vedr. vindmølleområde 1 Sagsnummer: Lokalitet: Ansøger: Konsulent: 01.02.20-G01-7-12 sydvest for Sæsing eksisterende vindmølleområde med 6 stk. 660 kw 4 eksisterende mølleejere bl.a. Niels Jørgen

Læs mere

K.J.M. CONSULT V/ KAJ JENSBY MORTENSEN Ledvogtervej 56 9530 Støvring. Tlf. +45 98 37 17 44 Mobil 50 98 93 12 kaj.jensby@mail.dk CVR/SE 25 54 72 17

K.J.M. CONSULT V/ KAJ JENSBY MORTENSEN Ledvogtervej 56 9530 Støvring. Tlf. +45 98 37 17 44 Mobil 50 98 93 12 kaj.jensby@mail.dk CVR/SE 25 54 72 17 K.J.M. CONSULT V/ KAJ JENSBY MORTENSEN. Tlf. +45 98 37 17 44 kaj.jensby@mail.dk Rebild Kommune 12-12-2013 Hobrovej 88 På vegne af : J. Jensen, Hobrovej 54 A, og B. Sørensen, Hobrovej 54 B, Fremsendes nedenstående

Læs mere