KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Osvald Helmuths Vej 4 Postboks Frederiksberg. European Energy A/S.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg. European Energy A/S."

Transkript

1

2 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Osvald Helmuths Vej 4 Postboks Frederiksberg Telefon Telefax KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Medlem af KPMG International Cooperative ("KPMG International"), et schweizisk kooperativ, som alle KPMG-firmaer er selvstændige og uafhængige medlemmer af.

3 Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger 4 Beretning 6 Årsregnskab 1. januar december 30 Anvendt regnskabspraksis 30 Resultatopgørelsen 40 Balance 41 Pengestrømsopgørelse 43 Noter 44 1

4 Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar 31. december 2012 for. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er vores opfattelse, at koncernregnskabet og årsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens og selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2012 samt af resultatet af koncernens og selskabets aktiviteter og koncernens pengestrømme for regnskabsåret 1. januar 31. december Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for udviklingen i koncernens og selskabets aktiviteter og økonomiske forhold, årets resultat og af koncernens og selskabets finansielle stilling. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Lyngby, den 31. maj 2013 Direktion: Knud Erik Andersen Bestyrelse: Jens-Peter Zink Knud Erik Andersen Mikael Dystrup Pedersen formand 2

5 Den uafhængige revisors erklæringer Til kapitalejerne i Påtegning på koncernregnskabet og årsregnskabet Vi har revideret koncernregnskabet og årsregnskabet for for regnskabsåret 1. januar 31. december Koncernregnskabet og årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter for såvel koncernen som selskabet samt pengestrømsopgørelse for koncernen. Koncernregnskabet og årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven. Ledelsens ansvar for koncernregnskabet og årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et koncernregnskab og et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et koncernregnskab og et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om koncernregnskabet og årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om koncernregnskabet og årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i koncernregnskabet og i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risici for væsentlig fejlinformation i koncernregnskabet og i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et koncernregnskab og et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af koncernregnskabet og årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at koncernregnskabet og årsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens og selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2012 samt af resultatet af koncernens og selskabets aktiviteter og koncernens pengestrømme for regnskabsåret 1. januar 31. december 2012 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Udtalelse om ledelsesberetningen Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af koncernregnskabet og årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med koncernregnskabet og årsregnskabet. København, den 31. maj 2013 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Poul Erik Olsen statsaut. revisor Kenn W. Hansen statsaut. revisor 3

6 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger Diplomvej Kgs. Lyngby CVR-nr.: Stiftet: 16. februar 1995 Hjemstedskommune: Lyngby-Taarbæk Regnskabsår: 1. januar december Bestyrelse Jens-Peter Zink, formand Knud Erik Andersen Mikael Dystrup Pedersen Direktion Knud Erik Andersen Revision KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Osvald Helmuths Vej 4 Postboks Frederiksberg 4

7 Ledelsesberetning teur Hovedtal Nettoomsætning Direkte omkostninger Bruttoresultat Resultat af primær drift Særlige poster Resultat af finansielle poster Koncernens andel af årets resultat Balancesum Egenkapital Pengestrøm fra driftsaktiviteten Pengestrøm til/fra investeringsaktiviteten, netto Heraf til investering i materielle anlægsaktiver, netto Pengestrøm fra finansieringsaktiviteten Pengestrøm i alt Nøgletal Bruttomargin 42,4% 37,4% 51,6% 66,1 % 66,6 % Overskudsgrad 21,9% 11,8% 29,3% 34,8 % 38,1 % Egenkapitalandel (soliditet) 33,6% 28,3% 21,8% 18,6 % 19,6 % Egenkapitalforrentning 12,9% 2,8% 11,5% 16,5 % 4,3 % Gennemsnitligt antal fuldtidsansatte Nøgletallene er beregnet efter Finansanalytikerforeningens "Anbefalinger og Nøgletal 2010". Der henvises til definitioner og begreber under anvendt regnskabspraksis. 5

8 Ledelsesberetning Beretning 2012 har været et godt år for European Energy-koncernen. Det høje aktivitetsniveau er fortsat, hvilket har ført til udvikling af flere projekter, salg af energiaktiver samt indgåelse af flere strategiske partnerskaber. Strategien om at fokusere på Nordeuropa har vist sig at være en god beslutning og har bevirket, at European Energy-koncernen har opnået det bedste resultat i de sidste seks år. I 2012 har der været stor fokus på udviklingsaktiviteterne, som primært har fokuseret på Danmark, Tyskland, Polen og Sverige, hvor mange af projekterne er kommet et godt skridt videre. Vindenergi er fortsat den fremherskende teknologi, selvom ledelsen stadigvæk er meget interesseret i at opføre solenergiværker, og med den fortsat faldende pris på solceller er forventningen også, at solenergi vil få en fremtrædende plads i koncernens fremtidige pipeline. European Energy har i 2012 gennemført flere store salg, hvor blandt andet de første to danske vindprojekter er blevet solgt, som begge forventes opført i løbet af Dermed har flere års udviklingsarbejde båret frugt. Ledelsen har fortsat forventning om, at Danmark vil være et betydeligt marked for European Energy-koncernen i de kommende år. Selv om fokus ligger på de nære markeder i Nordeuropa, har European Energy i løbet af 2012 opført og idriftsat to vindenergiparker i Italien og en solenergipark i Spanien. European Energy vindenergipark i Italien 6

9 Ledelsesberetning Beretning Hovedtal og milepæle for 2012 Salg af energianlæg for 29,1 mio. euro (217,2 mio. DKK) blev gennemført Resultat efter skat på 5,7 mio. euro ( 42,4 mio. DKK) Opnået nye byggetilladelser i Danmark og Spanien Solgt de første to vindenergiprojekter i Danmark Opført og idriftsat to vindenergiparker i Italien og en solenergipark i Spanien Egenkapitalen er steget med 13,5 % til 46,0 mio. euro (343,2 mio. DKK) Soliditeten er blevet forbedret fra 28,3 % til 33,6 % 2012 et år hvor det høje aktivitetsniveau er fortsat Det er European Energys målsætning at være blandt Europas førende projektudviklere af landbaserede sol- og vindenergiparker samt at være foretrukken partner for kapitalstærke investorer, der ønsker at investere i sol- eller vindenergi. Derfor har der været stor fokus på udviklingsaktiviteterne, hvor især udviklingsarbejdet i Danmark er kommet langt. Derudover har European Energy-koncernen erhvervet parker i udvikling såvel som idriftsatte parker, hvilket har medført, at på trods af, at der er solgt adskillige energiaktiver i 2012, så har der alligevel været en nettotilvækst af MW i koncernen. European Energy-koncernen har blandt andet, sammen med en investor og nogle af de tidligere obligationsejere erhvervet 25 % af GWE Energi A/S (EEA Stormy ApS). GWE Energi A/S, som var i rekonstruktion indtil maj 2012, ejer og driver fire tyske vindenergiparker med en samlet kapacitet på 45 MW. Administrationen og driften er samtidig flyttet til European Energy. Sammen med en anden investor har koncernen også erhvervet Vetschau - et 12 MW vindprojekt i udvikling. Både købet af GWE og Vetschau understøtter koncernens store fokus på Tyskland. Derudover har European Energykoncernen sammen med en anden investor erhvervet solenergiparken Soleto i Puglia i Italien med en kapacitet på 1 MW. Desuden er der erhvervet en række mindre solenergianlæg i Tyskland. Efterspørgslen efter idriftsatte energiaktiver har været stor i 2012, og igen i år har efterspørgslen været rettet imod flere lande. Strategien om ikke at eksponere sig imod et enkelt land og en enkelt teknologi har igen vist sig at være fordelagtig, idet European Energy-koncernen synes at have de aktiver, som investorerne efterspørger. European Energy-koncernen har i 2012 solgt energiaktiver i Danmark, Tyskland og Italien. På trods af European Energy-koncernens øgede fokus på Nordeuropa, har koncernen opført og idriftsat to vindenergiparker i Italien og en solenergipark i Spanien. Den spanske solenergipark L Olleria II er anden fase af L Olleria I, som blev opført og idriftsat i Parken ligger i nærheden af Valencia i Spanien og er på 1,2 MWp. Parken ejes sammen med to andre investorer. I 2011 købte det italienske energiselskab, der i 2006 købte sig ind i Parco Eolico Monte Vitalba, sig også ind i de to italienske vindenergiparker Carpinaccio og Riparbella. Begge disse parker er nu blevet opført og gik i drift i november I alt drejer det sig om 33,6 MW. Ledelsen er meget glade for, at koncernen, på trods for at fokus ligger på de Nordeuropæiske markeder, hvor markederne er mere stabile, alligevel har fået opført disse parker, og at det også er muligt at få projektfinansiering til energianlæg i Sydeuropa. 7

10 Ledelsesberetning Beretning Netop projektfinansiering, som er en af European Energy-koncernens kernekompetencer, har været en vigtig del af hverdagen i 2012, og på grund af den lave rente har refinansieringer af flere af parkerne været i fokus. Projektfinansiering af de to italienske parker forventes at være gennemført inden for de kommende måneder, og refinansieringen af flere af de tyske parker forventes at være gennemført inden for første halvår af European Energy-koncernen har i 2012 igen bestyrket de strategiske partnerskaber, som er af stor vigtighed for koncernen. Opførslen af de to italienske vindenergiparker i samarbejde med et italienske energiselskab, opførslen af den spanske solenergipark i samarbejde med to investorer samt købet af Vetschau er eksempler på dette. Det sker ofte, at tidligere samarbejdspartnere, vender tilbage til European Energy med ønsket om at foretage yderligere køb eller med ønsket om at indgå i et mere strategisk samarbejde med European Energy-koncernen, hvilket er til stor glæde for ledelsen. Nordic Power Partners European Energy dansk vindenergipark under opførsel Et af de større strategiske samarbejder, der blev indgået i 2012, var stiftelsen af Nordic Power Partners. Nordic Power Partners er et samarbejde med den danske stat, hvor Klimainvesteringsfonden, der administreres af statens udviklingsfond IFU, og European Energy har stiftet udviklingsselskabet Nordic Power Partners, der skal finde og udvikle solog vindenergiprojekter i nye vækstmarkeder for derefter enten at videresælge dem eller selv at opføre dem. 8

11 Ledelsesberetning Beretning Ledelsen i European Energy har længe haft lyst til at sætte sol- eller vindenergianlæg op i vækstøkonomier uden for Europa. I mange udviklingslande er der et stigende energibehov og høje energipriser, ligesom mange af landene er begunstigede af høj solindstråling og/eller gode vindressourcer. Samtidig kan European Energy-koncernen være med til at sikre, at det stigende energibehov kan blive dækket til gavn for væksten i de lokale økonomier, og at behovet bliver dækket med vedvarende energiløsninger og ikke fossil energi, som ofte er løsningen i dag. Ledelsen har hidtil vurderet, at risikoen ved at agere på disse markeder har været for stor, men samarbejdet med IFU giver nu mulighed for at prøve kræfter uden for Europa på grund af muligheden for at trække på den store erfaring, som IFU har fra udviklingslande samt de midler, der forventes at blive tilvejebragt igennem Nordic Power Partners. Klimainvesteringsfonden blev etableret af regeringen i efteråret 2012 med et samlet indskud fra staten og IFU på 37 mio. EUR, og det forventes, at pensionskasser skal indskyde yderligere kapital. Ledelsen i European Energy har store forventninger til dette samarbejde. Samarbejdet blev offentliggjort i januar 2013, men er resultatet af mange måneders arbejde et år med fokus på udbygning af den Nordeuropæiske portefølje Udviklingsaktiviteten i European Energy-koncernen foregår hovedsagligt i Nordeuropa, hvor der primært fokuseres på udvikling af sol- og vindenergiprojekter i Danmark, Tyskland, Polen og Sverige. Der har i 2012 været en meget positiv udvikling i mange af projekterne, og mange af projekterne er kommet langt i udviklingsfasen. Pipelinen i European Energykoncernen og udvikling af projekter har hovedvægt på vindenergiprojekter, idet koncernen ønsker at reducere afhængigheden af subsidier. I Danmark er udviklingsarbejdet på mange af vindenergiprojekterne kommet et godt skridt videre, og i 2012 fik to af de danske vindenergiprojekter byggetilladelse. Disse projekter er begge solgt til et større dansk forsyningsselskab, og begge projekter forventes at gå i drift i Byggeriet forvaltes af European Energy på vegne af den nye ejer. Der mærkes en meget stor efterspørgsel efter både de danske og tyske vindmølleprojekter, hvorfor disse forventes at kunne indbringe en betydelig merværdi til European Energykoncernen i de kommende år. I både Sverige og Polen skrider udviklingsarbejdet planmæssigt frem, selv om der i Polen er tale om et meget bureaukratisk land, hvor mange af processerne tager lang tid at komme igennem. Der er dog flere af de polske projekter, der er tæt på en byggetilladelse. I Italien har European Energy-koncernen i 2012 fokuseret på allerede eksisterende projekter, hvorfor den eksisterende pipeline ikke er blevet udvidet yderligere. På grund af tilsvarende forhold er European Energys pipeline i Spanien heller ikke blevet yderligere udvidet. 9

12 Ledelsesberetning Beretning Repowering Tyskland er et modent vindenergimarked, hvor den samlede installerede kapacitet af vindmøller udgør ca MW, svarende til ca vindmøller. De eksisterende vindmøller er ofte opstillet på de mest oplagte sites, hvorfor de tilbageværende, ledige sites ikke er begunstiget af de bedste vindforhold. Derfor ligger European Energy-koncernens fokus i Tyskland på optimering af allerede eksisterende parker og/eller repowering. Repowering består i, at ældre vindmøller nedtages og erstattes med et mindre antal større, nyere vindmøller med betydelig forøget kapacitet. Kapacitetsudvidelsen vil normalt ligge imellem 2-5 gange den oprindelige kapacitet. Udover forøgelsen af kapaciteten består fordelene endvidere af, at de nye vindmøller er mere effektive, har højere navhøjder, hvilket medfører øget produktionsinput, samt mere intelligente vindmøller, der passer bedre til elnettet. European Energy-koncernen ejer parker i Tyskland, der har været i drift i flere år, og hvor repowering efterhånden kan være en mulighed, men derudover opkøber koncernen også idriftsatte ældre parker, hvor der er et potentiale for optimering af parken, og hvor der samtidig også er mulighed for repowering. Et eksempel på dette er opkøbet af vindenergiparken Wernikow (erhvervet i februar og maj 2013), som består af 18 vindmøller med en samlet kapacitet på 10,8 MW. Udviklingsarbejdet med repowering tager typisk mellem 2-4 år, før byggetilladelsen er på plads. Opkøbet af idriftsatte ældre parker har yderligere den fordel, at der ofte er gode vindforhold i disse parker, da de sites med de bedste vindforhold i sin tid blev udvalgt til de områder, hvor der kunne opføres vindmøller i Tyskland. Der gives pt. en repowering bonus på 0,5 eurocent pr. kwh i Tyskland. Der er dog forlydender om, at denne bonus fjernes fra European Energy italiensk vindenergipark under opførsel 10

13 Ledelsesberetning Beretning Thüga Erneuerbare Energien Som led i både partnering og repowering strategien har European Energy-koncernen indledt et vigtigt strategisk samarbejde med Thüga Erneuerbare Energien i 2012, hvor fokus ligger på opkøb af ældre idriftsatte vindenergiparker i Tyskland, der udviser et potentiale for repowering. Thüga Erneuerbare Energien er en sammenslutning af 35 kommunale el- og forsyningsselskaber fordelt på hele Tyskland med fokus på udbygning af el- og forsyningsselskabernes andel af strømproduktionen via alternative energikilder, først og fremmest via vindenergi. Målet er at investere 1 mia. EUR i vedvarende energi inden Thüga Erneuerbare Energien er en del af moderkoncernen Thüga AG, som består af ca. 100 kommunale el- og forsyningsselskaber fordelt på 12 tyske delstater. Samlet har Thüga AG og deres medlemmer over medarbejdere, en omsætning på over 22 mia. med over 2 mio. gaskunder og 3,6 mio. elkunder. EE har en ejerandel i det nystiftede selskab EE Repowering GmbH & Co. KG på 30 % og er ansvarlig for identificering, indkøb samt udvikling af de nye vindenergiparker. Samarbejdet blev endelig formaliseret i starten af European Energys organisation er blevet endnu mere professionel og bedre tilpasset til de omskiftelige markedsvilkår European Energy-koncernens projektudvikling i de enkelte lande sker så vidt muligt ud fra en ensartet og struktureret metode i form af teams, hvor der er fokus på de faglige kompetencer. European Energy er en meget international virksomhed, med medarbejdere fra 12 forskellige nationaliteter, hvor der bliver talt i alt 10 sprog. Virksomheden har specialister siddende in-house, der kombinerer deres know-how med lokale samarbejdspartnere, hvorved der arbejdes med et højt vidensniveau i alle landene, og hvor erfaringerne på tværs af landegrænserne kan genanvendes. Således indeholder de enkelte teams tværfaglige kompetencer i form af kommercielle, juridiske og tekniske medarbejdere. For at sikre en så fleksibel og dynamisk organisation som muligt arbejder alle koncernens 45 medarbejdere ud fra hovedkontoret i Lyngby, således at medarbejderne forholdsvist nemt kan overføres til projektudvikling i andre lande, såfremt udviklingsbetingelserne i et af landene skulle forringes. Ledelsen i European Energy er overbevist om, at sol- og vindenergi hardware inden for få år vil blive en standardvare, som kan producere energi på markedsvilkår uden tilskud og tror derfor, at værdiskabelsen ligger i en effektiv og omkostningsbevidst projektudvikling. Der er derfor stor fokus på proces innovation, hvilket medfører et konstant fokus på at forbedre de interne funktioner og organiseringen i European Energy, således at der bliver skabt et unikt produkt, der er svært at imitere. 11

14 Ledelsesberetning Beretning I 2012 har der derfor igen været fokus på at gøre organiseringen i European Energy endnu mere professionel, hvor salgsafdelingen blandt andet er blevet udvidet, således at der kan gennemføres endnu flere salgsprocesser på samme tid. European Energy-koncernen forestår også drift og vedligeholdelse af de operative parker - også for tredjepart. For i højere grad at få ensrettet, struktureret og udnyttet stordriftsfordelene ved administration af så mange solog vindenergiparker, er der i 2012 oprettet en særskilt afdeling til håndtering af dette. I 2012 er der sket en tilpasning af organisationen, således at den i højere grad beskæftiger medarbejdere, der har fokus på de Nordeuropæiske markeder. Antallet af medarbejdere forventes at stige til 50 ved udgangen af Arbejdet med at optimere og effektivisere de interne arbejdsgange er fortsat i Microsoft Dynamics NAV er fuldt ud implementeret. Meget af det arbejde, der tidligere blev udarbejdet af eksterne økonomifunktioner, bliver nu udført på hovedkontoret i Lyngby, hvilket har medført mærkbare effektiviseringer og forenklinger i økonomistyringen og rapporteringen. Hele projektstyringen er nu også i gang med at blive inkorporeret i Microsoft Dynamics NAV, hvilket forventes at være implementeret fuldt ud i løbet af de næste par måneder. I løbet af 2013 vil der også blive indkøbt et nyt konsolideringssystem, hvormed hele den opgradering af økonomistyringen, der blev startet i 2010, vil være gennemført. Forenklingen af European Energys koncernstruktur, der startede i 2011, er blevet fulgt op i Spanien i 2012, hvor antallet af selskaber er blevet reduceret med 44 selskaber. Disse ændringer træder endelig i kraft i European Energy solenergipark i Spanien 12

15 Ledelsesberetning Beretning Den overordnede vision: et samfund hvor fremtidens energiforbrug udelukkende er baseret på vedvarende energikilder European Energy ønsker at tage del i den globale omlægning af energiforsyningen fra fossil energi til vedvarende energi, således at samfundets energiforbrug inden for en relativ kortere periode udelukkende vil være baseret på vedvarende energikilder. Koncernen beskæftiger sig derfor udelukkende med udvikling, opførsel og drift af sol- og vindenergianlæg, der bidrager til at reducere forbruget af fossile brændstoffer. European Energy har to store ønsker: At få omkostningerne på sol- og vindenergi ned, således at der kan opnås grid parity (hvilket betyder, at vind- og solenergianlæg kan producere energi til samme pris som fossile brændstoffer), således at sol- og vindenergi kan udkonkurrere fossile brændstoffer At udviklingen af vedvarende energi bliver total fri for politisk indblanding Som det kan ses af nedenstående graf har udviklingen mod grid parity i de senere år haft en lige faldende linje, som hovedsagligt skyldes to faktorer: 1. De vedvarende teknologier har gennemgået konstante fald i priserne i takt med at teknologierne er forbedrede, og volumen på eksempelvis solceller er steget 2. Priserne på de fossile brændstoffer har været generelt stigende 5,8 Solar Trend 4,8 EUR / Wp 3,8 2,8 1,8 0, År Omkostninger for installation af solenergi 13

16 Ledelsesberetning Beretning Den tilsvarende graf for vind, der er en væsentligt mere moden teknologi, viser at prisen for vindmøller kun er faldet i et til sammenligning begrænset omfang. 1,5 1,4 Wind Trend 1,3 EUR / W 1,2 1,1 1 0,9 0, År Omkostninger for installation af vindenergi Med den massive fremkomst af skiffergas i USA og den afsmittedende effekt på både det globale gas- og kulmarked, er der imidlertid to nye forhold, der skal iagtages: 1. Der er sket en afkobling mellem prisudviklingen i olie- og gaspriserne, og de faldende gaspriser forventes at bevirke, at gas vil overtage flere og flere af de områder, hvor olie tidligere har været anvendt. Der er dermed igangsat en global omstilling fra olie til gas, som allerede ses i blandt andet transport- og i kraftværksektoren, hvor gasfyrede værker vinder frem 2. De globale priser på kul er presset helt i bund, hvilket bevirker, at elproduktion og elpriser har udvist tendenser til udfladning og i perioder også prisfald Disse to faktorer bevirker, at de vedvarende energikilder er udsat for ekstra prispres for at opnå grid parity. Dertil skal tilføjes, at der i lande, som eksempelvis Tyskland og Danmark, er opført så stor kapacitet af sol- og vindenergi, at disse vedvarende energiteknologier presser markedsprisen på de lokale strømbørser ned. Dette har stor betydning for rentabiliteten af de vedvarende energikilder, der ikke afregnes med en feed in tariff, men som derimod afregnes over en strømbørs. 14

17 Ledelsesberetning Beretning Modsatrettet disse tendenser sker der samtidig en udbygning af elforbindelseslinjer mellem lande, således at lavprismarkeder lettere kan eksportere strøm til højprismarkeder. Norge er eksempelvis ved at blive forbundet med - ikke kun Danmark og Sverige - men også England, Holland og Tyskland, hvilket burde medvirke til en udglatning af elpriserne mellem lavprisområdet i Skandinavien og de højere priser i England og Centraleuropa. Øgede forbindelseslinier er samtidig en meget stor fordel for forsyningssikkerheden for vedvarende energi, idet det vil kunne udjævne den forskel, der opstår ved produktion af henholdsvis solog vindenergi landene imellem, idet vindenergianlæggene producerer mest om efteråret og foråret, og solenergianlæggene producerer mest om sommeren. På trods af faldende elforbrug, økonomisk krise m.v. har spotprisen på Nordpool alligvel vist en stigning på ca. 4 % om året i årene , som det kan ses af figuren nedenfor: INDEX ( = 100) DK1+2 Månedlig Spotpris (EUR/MWh) (Kilde: Nordpool) 80,00 70,00 60,00 50,00 40,00 30,00 20,00 10,00 0 januar 07 april 07 juli 07 oktober 07 januar 08 april 08 juli 08 oktober 08 januar 09 april 09 juli 09 oktober 09 januar 10 april 10 juli 10 oktober 10 januar 11 april 11 juli 11 oktober 11 januar 12 april 12 juli 12 oktober 12 januar 13 april 13 0,00 Månedlig spotpris på Nord Pool i perioden januar 2007-april Januar 2007 = indeks 100 (t.v.), gennemsnitlig spotpris i absolutte tal (t.h.) Den gennemsnitlige spotpris udgjorde i januar 2007 ca. 26 EUR, mens den for samme måned i 2013 udgjorde ca. 41 EUR. Sammenlignes gennemsnitsprisen for hele 2007 (32 EUR) med den gennemsnitlige spotpris for januar 2013, svarer dette til en konstant gennemsnitlig vækstrate på 3,9 % p.a. Figuren ovenfor viser en stigning i spotprisen på ca. 50 % fra januar 2007 til januar

18 Ledelsesberetning Beretning Kombinationen af faldende hardware priser og moderat stigende elpriser gør vedvarende energi til en stadig mere konkurrencedygtig energikilde sammenlignet med fossile brændstoffer. Som det ses af nedenstående figur, er onshore vindenergi allerede i førerfeltet med hensyn til levering af billig energi, hvor kun få andre kilder som eksempelvis vandkraft er billigere at producere end onshore vindenergi. Danske MAKE Consult forudser at onshore vindenergi opnår grid parity i Produktionsomk. inkl. anlægsinvesteringer m.v. for forskellige teknologier (i $/MWh) Kilde: Bloomberg New Energy Finance estimates Social ansvarlighed European Energy-koncernens forretning er bygget op på en samfundsmæssig og økonomisk forsvarlig måde. Koncernen beskæftiger sig udelukkende med udvikling, opførsel og drift af vedvarende energianlæg, således at forbruget af fossile brændstoffer kan formindskes. Den overordnede vision, om et samfund, hvor fremtidens energiforbrug udelukkende er baseret på vedvarende energikilder, giver ledelsen et stærkt incitament til at reducere co 2 - udledningen og skabe et bæredygtigt samfund, ligesom ledelsen ønsker at hjælpe andre til at gøre det samme. European Energy-koncernens hovedkontor ligger i Lyngby i Danmark, hvor alle koncernens medarbejdere arbejder ud fra. Koncernens medarbejdere arbejder dog i tæt kontakt med lokale samarbejdspartnere og underleverandører i mange europæiske lande, hvorfor ledelsen vurderer, at koncernen samlet set bidrager til at beskæftige over 150 personer. Idet European Energy-koncernens parker ofte er beliggende i udkantsområder rundt omkring i Europa, er koncernen også med til at beskæftige faglærte såvel som ufaglærte personer i disse områder. 16

19 Ledelsesberetning Beretning Mange udviklingslande er i vækst medførende et større energibehov. Ledelsen i European Energy-koncernen ønsker også at være med til at sikre, at disse udviklingslande får bedre adgang til energi fremover, således at de ikke behøver køre med nedsat produktion, som det foregår i mange af disse økonomier i dag. Stiftelsen af Nordic Power Partners forventes derfor at være en løftestang for at være med til at afhjælpe denne udfordring. European Energy-koncernen ønsker at støtte op omkring lokalbefolkningen i de kommuner, hvor der sættes sol- og vindenergianlæg op. Derfor støtter koncernen aktivt op omkring lokalforeninger m.v., ligesom koncernen så vidt muligt benytter sig af lokal arbejdskraft såsom lokale entreprenører o. lign. Da de fleste af anlæggene ligger i udkantsområder, kan det have en mærkbar indflydelse på økonomien i lokalområdet. Når der opstilles nye vindmøller i en kommune i Danmark, er der yderligere mulighed for at søge tilskud efter Grøn Ordning til initiativer, som er gavnlige for lokalbefolkningen. Efter Grøn Ordning gives der tilskud til anlægsarbejder, som styrker landskabelige og rekreative værdier i kommunen og kulturelle og informative aktiviteter i lokalforeninger m.v. for at fremme accept af udnyttelse af vedvarende energikilder i kommunen. Miljøforhold De energiaktiver, hvor European Energy-koncernen har ejerandele, har i 2012 produceret mere strøm, end hvad der forbruges i Århus. Aktiverne producerede samlet set MWh, hvilket ifølge Energistyrelsen svarer til forbruget i danske husstande eller personer. Den af European Energy-koncernen ejede del af energiaktiverne har produceret MWh strøm, svarende til forbruget i danske husstande eller personer, svarende til indbyggertallet i Danmarks syvende største by Kolding. I hele driftsperioden udleder hverken sol- eller vindenergianlæggene nogen CO 2- emission, hvorfor det alene er i produktions- såvel som i skrotningsfasen, at anlæggene har en negativ miljøpåvirkning. Energitilbagebetalingstiden som er et mål for, hvor lang tid det tager at producere den energi med sol- og vindenergi, der er blevet brugt til at fremstille sol- eller vindenergianlægget er samtidig meget kort for sol- og vindenergianlæg. Efter fremstillingen bidrager sol- og vindenergianlæggene meget væsentligt med at nedbringe CO 2 -udledningen i de lande, hvor strømmen produceres, således at der sker en væsentlig reduktion i forbruget af fossile brændstoffer. I forbindelse med opførsel af sol- og vindenergianlæg i European Energy-koncernen, bliver der lagt stor vægt på at sikre, at lokalbefolkning og dyreliv bliver skånet i videst muligt omfang. Dette medfører, at der i alle lande udarbejdes udførlige og detaljerede rapporter omkring eventuelle miljøpåvirkninger. Til dette bruges der uafhængige eksperter, der sikrer, at alle relevante regler og love overholdes, hvor blandt andet sikkerhedsforhold, landskabelige forhold, miljøkonsekvenser ved naboforhold, øvrige miljøkonsekvenser som eksempelvis luftforurening, geologi, naturbeskyttelse, socioøkonomiske forhold og sundhedsforhold undersøges nøje. European Energy-koncernens daglige drift sker fra hovedkontoret i Lyngby, og da den primære aktivitet består af skrivebordsarbejde, vurderes hovedkontoret ikke at udgøre en større miljømæssig belastning. Miljøbelastningen forsøges at reduceres så meget som muligt eksempelvis ved nedsættelse af papirforbruget gennem dobbeltsidet print samt genbrug af papir. 17

20 Ledelsesberetning Beretning Samlet set har European Energy-koncernen et meget positivt CO 2 -regnskab, hvor de sparede CO 2 -udledninger overstiger Co 2 -udledningerne fra koncernens aktiviteter mange gange. Ledelsen i European Energy-koncernen er sig meget bevidst omkring sit samfundsansvar, og det er en integreret del af koncernens strategi at drive koncernen på en økonomisk men samtidig også samfundsbevist ansvarlig måde. Omsætning og resultat 2012 Strømsalgets udvikling Generelt set har både sol- og vindenergiporteføljen i 2012 produceret tæt på det budgetterede. De årlige variationer er dels et udtryk for European Energy-koncernens til- og afgang af aktiver og dels et udtryk for, hvor mange driftsmåneder det enkelte aktiv har indgået i porteføljen. Nedenstående oversigt viser det samlede nettostrømsalg i de parker, hvor European Energykoncernen har ejerandele. Strømproduktionen er taget med forholdsmæssigt i forhold til koncernens ejerandele. European Energy-koncernens samlede nettostrømsalg (EUR mio) 20,3 14,4 16,5 17,4 15,

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår)

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår) K/S Danskib 16 CVR-nr. 17 54 39 89 Årsrapport for 2013 (21. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44 CVR-nr. 32 44 30 44 Årsrapport for tiden 01.09.09-31.12.10 Nærværende årsrapport er godkendt på den ordinære generalforsamling, den / 2011 Dirigent: STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om kommanditselskabet

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent Byens Netværk CVR-nr. 19 05 27 02 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning Den uafhængige

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Innovation ApS CVR-nr.

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Støt Soldater & Pårørende CVR-nr.

Læs mere

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02 CVR-nr. 30 27 79 02 Årsrapport for 2012/13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17 CVR-nr. 35 36 67 17 Årsrapport for regnskabsåret 10.09.13-31.12.13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51 CVR-nr. 33 33 23 51 Årsrapport for regnskabsåret 01.10.13-30.09.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49

Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49 Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport 1. juli - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den /. Carsten Iversen

Læs mere

Komplementarselskabet Motala II ApS

Komplementarselskabet Motala II ApS Komplementarselskabet Motala II ApS CVR-nr. 28 68 93 06 Årsrapport for 2013 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06 2014 Jacob Götzsche

Læs mere

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg 03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 26 16 00 81 Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008 (7. regnskabsår) www.arosbolig.dk regnskab 2008 1 Årsberetning Hovedaktivitet Selskabets hovedaktivitet

Læs mere

Årsrapport 2012. Barsel.dk

Årsrapport 2012. Barsel.dk Årsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73 UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB 2013 CVR-NR. 17 22 92 73 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige revisors

Læs mere

Københavns Døves Idrætsforening Døvania

Københavns Døves Idrætsforening Døvania CVR-nummer: 34759758 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (109. regnskabsår) Godkendt på foreningens generalforsamling, den / 2013 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning mv. Foreningsoplysninger

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 1. juli 2011-30. juni 2012 (4. regnskabsår) Årsrapport er fremlagt

Læs mere

Årsrapport 2014. Barsel.dk

Årsrapport 2014. Barsel.dk Årsrapport 2014 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Grundejerforeningen Ørestad Syd cvr.nr. 29876819 Årsrapport for 2012. 6. regnskabsår

Grundejerforeningen Ørestad Syd cvr.nr. 29876819 Årsrapport for 2012. 6. regnskabsår Grundejerforeningen Ørestad Syd cvr.nr. 29876819 Årsrapport for 2012 6. regnskabsår Grundejerforeningen Ørestad Syd Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 1 Side Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning

Læs mere

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 KOMDIS A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 Carsten Hagen Britze Dirigent Side 2 af 18 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Foreningen Støt Soldater & Pårørende

Læs mere

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10 CVR-nr. 33 63 36 10 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2013 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

Dansk Ornitologisk Forening DOF København Årsrapport 2012. CVR-nummer 54 75 24 15

Dansk Ornitologisk Forening DOF København Årsrapport 2012. CVR-nummer 54 75 24 15 Dansk Ornitologisk Forening DOF København CVR-nummer 54 75 24 15 Indhold Foreningsoplysninger... 3 Påtegninger... 4 Ledelsespåtegning... 5 Den uafhængige revisors erklæring... 6 Anvendte regnskabsprincipper...

Læs mere

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport Uhre Windpower 2 I/S CVR-nr. 33 62 12 64 Årsrapport 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Interessentskabsoplysninger Interessentskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

Tommerup St. Antenneforening

Tommerup St. Antenneforening Tommerup St. Antenneforening Engvej 22 5690 Tommerup CVR.-nr. 17 92 97 98 20. regnskabsår Årsrapport for 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling den / 2014 Dirigent: - 1 - Indhold Påtegninger Bestyrelsens

Læs mere

Drøsselbjerg Strands Grundejerforening

Drøsselbjerg Strands Grundejerforening Drøsselbjerg Strands Grundejerforening Årsrapport for 2014/15 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02.

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02. Deloitte. Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Blue Equity Management AIS CVR-nr.

Læs mere

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Årsrapport for 2010 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

Halsted Fjernvarmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33 57 08 56

Halsted Fjernvarmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33 57 08 56 CVR-nr. 33 57 08 56 Årsrapport for regnskabsåret 01.07.13-30.06.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg Årsrapport for tiden 1. juni 2012-31. maj 2013 1. INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Side Ledelsesberetning

Læs mere

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR Tlf.: 75 18 16 66 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab esbjerg@bdo.dk Bavnehøjvej 6 www.bdo.dk DK-6700 Esbjerg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI ÅRSRAPPORT

Læs mere

Foreningen Stairway Danmark. Årsregnskab for 2013

Foreningen Stairway Danmark. Årsregnskab for 2013 Foreningen Stairway Danmark Årsregnskab for 2013 1 Påtegninger Bestyrelsespåtegning Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsregnskabet for 2012 for Foreningen Stairway Danmark. Årsregnskabet

Læs mere

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10 CVR-nr. 33 63 36 10 Årsrapport for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

Registreret revisor Karl Sørensen

Registreret revisor Karl Sørensen Registreret revisor Karl Sørensen Solrød Strands Grundejerforening samt Strandfonden Årsrapport for tiden 1. januar - 31. december 2012 Vibesøvej 2 - Gundsømagle - 4000 Roskilde - Tlf. 5127 1065 (9:00-15:00)

Læs mere

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Vestre Havnepromenade 1A Postboks 710 9100 Aalborg. Blokhus Golf Klub. Årsregnskab 2012/13

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Vestre Havnepromenade 1A Postboks 710 9100 Aalborg. Blokhus Golf Klub. Årsregnskab 2012/13 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Vestre Havnepromenade 1A Postboks 710 9100 Aalborg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Fremlagt på generalforsamlingen den 26. november 2013

Læs mere

Årsrapport 2013. Fjernvarme A/S

Årsrapport 2013. Fjernvarme A/S Årsrapport 2013 Fjernvarme A/S Indholdsfortegnelse Påtegninger.3 Den uafhængige revisors.-4 Noter til,.17 Resultatopgørelsen «... Balancen 19 Påtegninger Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har behandlet

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49

Den Erhvervsdrivende Fond Bellevuehallerne CVR-nr. 26 77 43 49 Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på det ordinære bestyrelsesmøde d. 5. maj 2015 Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Axcel Management A/S Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg Årsrapport for tiden 1. juni 2014-31. maj 2015 1. INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Side Ledelsesberetning

Læs mere

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2011 til 31. december 2011. CVR. nr. 33671504

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2011 til 31. december 2011. CVR. nr. 33671504 Dansk Revision Århus registreret revisionsaktieselskab Tomsagervej 2 DK-8230 Åbyhøj aarhus@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 89 36 12 12 Telefax: +45 89 36 12 00 CVR: DK 26 71 76 71 Bank:

Læs mere

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse...

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse... Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning............................................... 1 Den uafhængige revisor påtegning................................... 2-3 Ledelsesberetningen..............................................

Læs mere

Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdelingen for København Årsrapport 2010. CVR-nummer 54 75 24 15

Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdelingen for København Årsrapport 2010. CVR-nummer 54 75 24 15 Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdelingen for København CVR-nummer 54 75 24 15 Indhold Påtegninger... 3 Ledelsens regnskabspåtegning... 4 Den uafhængige revisors påtegning... 5 Anvendte regnskabsprincipper...

Læs mere

Glim Vandværk A.M.B.A Helvigmaglevej 3, Glim 4000 Roskilde ÅRSRAPPORT 2014

Glim Vandværk A.M.B.A Helvigmaglevej 3, Glim 4000 Roskilde ÅRSRAPPORT 2014 Glim Vandværk A.M.B.A Helvigmaglevej 3, Glim 4000 Roskilde ÅRSRAPPORT 2014 INDHOLDFORTEGNELSE Selskabsoplysninger 3 Påtegning Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors erklæring 5-6 Årsregnskab 1/1 2014

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Brørup Revisionskontor

Brørup Revisionskontor Brørup Revisionskontor Registreret revisionsanpartsselskab BRYGGERSTRÆDE 20 6650 BRØRUP TLF. 75 38 16 77 FAX 75 38 38 40 revision@br-rev.dk CVR 13 26 09 82 BEPLANTNINGSSELSKABET STAUSHEDE AKTIESELSKAB

Læs mere

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Andelsselskabet Bønsvig - Stavreby Vandværk 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, afholdt den 19. september 2010

Læs mere

Viby Gymnasium og HF Søndervangs Allé nr. 45 8260 Viby J

Viby Gymnasium og HF Søndervangs Allé nr. 45 8260 Viby J Viby Gymnasium og HF Søndervangs Allé nr. 45 8260 Viby J CVR-nr. 29 55 38 07 Åbningsbalance pr. 1. januar 2007 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

Årsrapport 2013. A/S Plantningsselskabet Sønderjylland. CVR-nr. 35 74 67 14 044733 / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Årsrapport 2013. A/S Plantningsselskabet Sønderjylland. CVR-nr. 35 74 67 14 044733 / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Nørre Havnegade 43 6400 Sønderborg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk 044733 / CW KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Medlem af

Læs mere

Ejerforeningen Sletterhagevej 23-25-27, Risskov ----------------------------------------

Ejerforeningen Sletterhagevej 23-25-27, Risskov ---------------------------------------- REVISIONSFIRMAET MICHAEL FRÆMOHS REGISTRERET REVISOR, HD HØEGH-GULDBERGS GADE 67, 8000 ÅRHUS C Ejerforeningen Sletterhagevej 23-25-27, Risskov CVR-nr. 32 10 70 44 ----------------------------------------

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2011/12 Ordinær generalforsamling afholdes på Hotel Søparken, den 22/8 2012, kl. 19.30 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

ATP PE GP Årsrapport 2014

ATP PE GP Årsrapport 2014 ATP PE GP Årsrapport 2014 ATP PE GP ApS CVR-nr. 29 44 81 24 Årsrapport for perioden 1. januar 2014-31. december 2014 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

PLO Frederiksberg. CVR nr. 34 55 20 29. Årsrapport for 2011/12

PLO Frederiksberg. CVR nr. 34 55 20 29. Årsrapport for 2011/12 PLO Frederiksberg CVR nr. 34 55 20 29 Årsrapport for 2011/12 Indholdsfortegnelse Oplysninger om foreningen 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 3 Ledelsesberetning 5

Læs mere

Vindenergi Danmark amba

Vindenergi Danmark amba Vindenergi Danmark amba ÅRSRAPPORT 2009 I HOVEDTAL 10. regnskabsår Registreret Revisionsaktieselskab HuRup Rolighedsvej 7 7760 Hurup Tlf. 9795 1711 Fax 9795 3249 CVR-nr. 2883 9200 hurup@revisionlimfjord.dk

Læs mere

KiteBoarding Danmark. Årsrapport 2008. Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent

KiteBoarding Danmark. Årsrapport 2008. Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent KiteBoarding Danmark Årsrapport 2008 Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent Indhold Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning 4 Foreningsoplysninger

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 1. juli 2010-30. juni 2011 (3. regnskabsår) Årsrapport er fremlagt

Læs mere

Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg. CVR nr. 32 51 91 05

Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg. CVR nr. 32 51 91 05 Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg CVR nr. 32 51 91 05 ÅRSRAPPORT FOR 2014 Godkendt på vandværkets ordinære Generalforsamling den 30/3 2015 Dirigent www.dossing.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 - - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 30. marts 2015 Dette regnskab indeholder 11 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S

Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

DANSKE DYRLÆGERS FORSIKRINGSFORENING UNDER CODAN/SEB PENSION ÅRSRAPPORT FOR 2013

DANSKE DYRLÆGERS FORSIKRINGSFORENING UNDER CODAN/SEB PENSION ÅRSRAPPORT FOR 2013 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Storegade 1 8500 Grenaa Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk CVR-nr. 30 70 02 28 DANSKE DYRLÆGERS FORSIKRINGSFORENING UNDER CODAN/SEB PENSION

Læs mere

Dragsholm Golf Club. Årsrapport for 2014. Golfsvinget 1 4540 Fårevejle. Cvr.nr. 27 16 86 63. (12. regnskabsår)

Dragsholm Golf Club. Årsrapport for 2014. Golfsvinget 1 4540 Fårevejle. Cvr.nr. 27 16 86 63. (12. regnskabsår) Dragsholm Golf Club Golfsvinget 1 4540 Fårevejle Cvr.nr. 27 16 86 63 Årsrapport for 2014 (12. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling 29. marts 2015.

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 37. REGNSKABSÅR

AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 37. REGNSKABSÅR Tlf: 96 56 17 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab hirtshals@bdo.dk Havnegade 18, Box 78 www.bdo.dk DK-9850 Hirtshals CVR-nr. 20 22 26 70 AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 2010 37.

Læs mere

LAG Ikast-Brande. Årsrapport

LAG Ikast-Brande. Årsrapport LAG Ikast-Brande CVR-nr. 30 78 85 24 Årsrapport 2013 7. regnskabsår INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning og -påtegning 2 Den uafhængige revisors erklæring 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport 2014 Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport for perioden 31. juli 2014 31. december 2014 CVR 36 05 53 83 (1. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og

Læs mere

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Jelling Golfklub Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling Årsrapport for 2014 CVR-nr. 15 92 84 92

Læs mere

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Bygmestervej 6 Postboks 31 5600 Faaborg. Andelsselskabet Horne Vandværk.

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Bygmestervej 6 Postboks 31 5600 Faaborg. Andelsselskabet Horne Vandværk. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Bygmestervej 6 Postboks 31 5600 Faaborg Telefon 62 61 84 37 Telefax 62 61 82 77 www.kpmg.dk Årsrapporten indeholder 16 sider 07-regn 390523 TH AH.doc Indhold

Læs mere

Liberal Alliances Landsforening. Årsrapport 2012. CVR-nr. 30 42 94 94 735900 / 2548302 / CW

Liberal Alliances Landsforening. Årsrapport 2012. CVR-nr. 30 42 94 94 735900 / 2548302 / CW KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Holmboes Allé 12 Postboks 537 8700 Horsens Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk 735900 / 2548302 / CW KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Læs mere

Letpension A/S Årsrapport 2012. Letpension A/S. CVR-nr. 2940 1675

Letpension A/S Årsrapport 2012. Letpension A/S. CVR-nr. 2940 1675 2 Letpension A/S CVR-nr. 2940 1675 3 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 4 Selskab... 4 Bestyrelse... 4 Direktion... 4 Dirigent... 4 Ledelsespåtegning... 5 Den uafhængige revisors erklæringer...

Læs mere

Flora Dania. Hvidkærvej 29 5250 Odense SV ÅRSRAPPORT 2014

Flora Dania. Hvidkærvej 29 5250 Odense SV ÅRSRAPPORT 2014 Flora Dania Hvidkærvej 29 5250 Odense SV ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / 2015 Dirigent CVR-nr. 11 59 44 33 Indholdsfortegnelse Påtegninger

Læs mere

Den Lokale Aktionsgruppe I Middelfart Kommune. Årsrapport for 2014 (Aktionsgruppens 7. regnskabsår)

Den Lokale Aktionsgruppe I Middelfart Kommune. Årsrapport for 2014 (Aktionsgruppens 7. regnskabsår) Den Lokale Aktionsgruppe I Middelfart Kommune Årsrapport for 2014 (Aktionsgruppens 7. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. marts 2015 Dirigent:

Læs mere

Network of Corporate Academies CVR-nr. 27 36 46 83. Årsregnskab 2011

Network of Corporate Academies CVR-nr. 27 36 46 83. Årsregnskab 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Network of Corporate Academies CVR-nr.

Læs mere

Svenstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 20 65 25 19

Svenstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 20 65 25 19 CVR-nr. 20 65 25 19 Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Oplysninger om selskabet 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. januar 31. december 6 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61

Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61 Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61 Årsrapport 2013/14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 5. november 2014. Michael Lauridsen Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

FORSTKANDIDATFORENINGENS REJSEFOND SKOVRIDER MOGENS ANDERSEN OG HUSTRUS FOND ÅRSREGNSKAB

FORSTKANDIDATFORENINGENS REJSEFOND SKOVRIDER MOGENS ANDERSEN OG HUSTRUS FOND ÅRSREGNSKAB FORSTKANDIDATFORENINGENS REJSEFOND SKOVRIDER MOGENS ANDERSEN OG HUSTRUS FOND ÅRSREGNSKAB 2011 CVR-NR. 11 70 42 98 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Fondsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige

Læs mere

Dansk Aktionærforening

Dansk Aktionærforening Dansk Aktionærforening CVR-nr. 12 32 83 03 Årsrapport 2014 Godkendt på foreningens repræsentantskabsmøde den 29. maj 2015 Dirigent: Foreningsoplysninger Forening Dansk Aktionærforening Amagertorv 9, 3.

Læs mere

SEF Forsyning A/S. Årsrapport 2013

SEF Forsyning A/S. Årsrapport 2013 SEF Forsyning A/S Årsrapport 2013 CVR-nr. 25 11 92 07 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling Svendborg, den 27. marts 2014 Dirigent Indhold Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors

Læs mere

Hjaltelin Stahl K/S. Vestergade 10B, 3. sal, 1456 København. Årsrapport for

Hjaltelin Stahl K/S. Vestergade 10B, 3. sal, 1456 København. Årsrapport for Hjaltelin Stahl K/S Vestergade 10B, 3. sal, 1456 København Årsrapport for 2014 CVR-nr. 28 70 73 98 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21. maj 2015. Lotte

Læs mere

Dansk Biotek Årsrapport for 2011

Dansk Biotek Årsrapport for 2011 Dansk Biotek Årsrapport for 2011 CVR-nr. 28 43 65 72 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14 Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014 CVR-nr. 51 09 50 14 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis

Læs mere

Motionsklubben Elefanten. Årsrapport 2014

Motionsklubben Elefanten. Årsrapport 2014 Indhold Bestyrelsens påtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Foreningsoplysninger 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. januar - 31. december 6 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse

Læs mere

Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. Årsregnskab for 2005-2006

Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. Årsregnskab for 2005-2006 Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 28 97 03 74 Årsregnskab for 2005-2006 1.7.2005-31.12.2006 (1. regnskabsår- 18 måneder) www.arosbolig.dk årsregnskab 2005-6 1 Beretning

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den 10. marts 2014. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18 Årsrapport 2004/05

Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18 Årsrapport 2004/05 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Klædemålet 9 2100 København Ø Telefon 39 17 03 33 Telefax 39 27 03 33 www.deloitte.dk Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015

Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015 Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015 Den 28. januar 2015 blev der stillet lovforslag til ændring af årsregnskabsloven. Ændringerne skyldes primært, at Danmark skal implementere det EU-regnskabsdirektiv,

Læs mere

Udvikling Stevns. cvr. nr. 36 10 24 46. Årsrapport for 2014. Algade 8. 4660 Store Heddinge

Udvikling Stevns. cvr. nr. 36 10 24 46. Årsrapport for 2014. Algade 8. 4660 Store Heddinge ¾ ó»ª ±² Udvikling Stevns cvr. nr. 36 10 24 46 Algade 8 4660 Store Heddinge Årsrapport for 2014 Þ»² л¼»»²ô»¹»»»ª ± ÚÜÎ Î ³±»ª» ïï ßô ìêéî Õ ²¹» Ì ºò ëê ëé çë ìé { Ú ëê ëé çë ìç ¾»ª ±²à³ ò¼µ { ò¾ ó»ª ±²ò¼µ

Læs mere

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4.

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup Årsrapport for 2008/2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2009 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle. 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2014 til 31.

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle. 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2014 til 31. www.primarevision.dk GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde Årsrapport 1. januar 2014 til 31. december 2014 Resultatbudget 2015 og 2016 Godkendt på

Læs mere