KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Osvald Helmuths Vej 4 Postboks Frederiksberg. European Energy A/S.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg. European Energy A/S."

Transkript

1

2 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Osvald Helmuths Vej 4 Postboks Frederiksberg Telefon Telefax KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Medlem af KPMG International Cooperative ("KPMG International"), et schweizisk kooperativ, som alle KPMG-firmaer er selvstændige og uafhængige medlemmer af.

3 Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger 4 Beretning 6 Årsregnskab 1. januar december 30 Anvendt regnskabspraksis 30 Resultatopgørelsen 40 Balance 41 Pengestrømsopgørelse 43 Noter 44 1

4 Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar 31. december 2012 for. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er vores opfattelse, at koncernregnskabet og årsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens og selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2012 samt af resultatet af koncernens og selskabets aktiviteter og koncernens pengestrømme for regnskabsåret 1. januar 31. december Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for udviklingen i koncernens og selskabets aktiviteter og økonomiske forhold, årets resultat og af koncernens og selskabets finansielle stilling. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Lyngby, den 31. maj 2013 Direktion: Knud Erik Andersen Bestyrelse: Jens-Peter Zink Knud Erik Andersen Mikael Dystrup Pedersen formand 2

5 Den uafhængige revisors erklæringer Til kapitalejerne i Påtegning på koncernregnskabet og årsregnskabet Vi har revideret koncernregnskabet og årsregnskabet for for regnskabsåret 1. januar 31. december Koncernregnskabet og årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter for såvel koncernen som selskabet samt pengestrømsopgørelse for koncernen. Koncernregnskabet og årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven. Ledelsens ansvar for koncernregnskabet og årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et koncernregnskab og et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et koncernregnskab og et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om koncernregnskabet og årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om koncernregnskabet og årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i koncernregnskabet og i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risici for væsentlig fejlinformation i koncernregnskabet og i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et koncernregnskab og et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af koncernregnskabet og årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at koncernregnskabet og årsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens og selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2012 samt af resultatet af koncernens og selskabets aktiviteter og koncernens pengestrømme for regnskabsåret 1. januar 31. december 2012 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Udtalelse om ledelsesberetningen Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af koncernregnskabet og årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med koncernregnskabet og årsregnskabet. København, den 31. maj 2013 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Poul Erik Olsen statsaut. revisor Kenn W. Hansen statsaut. revisor 3

6 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger Diplomvej Kgs. Lyngby CVR-nr.: Stiftet: 16. februar 1995 Hjemstedskommune: Lyngby-Taarbæk Regnskabsår: 1. januar december Bestyrelse Jens-Peter Zink, formand Knud Erik Andersen Mikael Dystrup Pedersen Direktion Knud Erik Andersen Revision KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Osvald Helmuths Vej 4 Postboks Frederiksberg 4

7 Ledelsesberetning teur Hovedtal Nettoomsætning Direkte omkostninger Bruttoresultat Resultat af primær drift Særlige poster Resultat af finansielle poster Koncernens andel af årets resultat Balancesum Egenkapital Pengestrøm fra driftsaktiviteten Pengestrøm til/fra investeringsaktiviteten, netto Heraf til investering i materielle anlægsaktiver, netto Pengestrøm fra finansieringsaktiviteten Pengestrøm i alt Nøgletal Bruttomargin 42,4% 37,4% 51,6% 66,1 % 66,6 % Overskudsgrad 21,9% 11,8% 29,3% 34,8 % 38,1 % Egenkapitalandel (soliditet) 33,6% 28,3% 21,8% 18,6 % 19,6 % Egenkapitalforrentning 12,9% 2,8% 11,5% 16,5 % 4,3 % Gennemsnitligt antal fuldtidsansatte Nøgletallene er beregnet efter Finansanalytikerforeningens "Anbefalinger og Nøgletal 2010". Der henvises til definitioner og begreber under anvendt regnskabspraksis. 5

8 Ledelsesberetning Beretning 2012 har været et godt år for European Energy-koncernen. Det høje aktivitetsniveau er fortsat, hvilket har ført til udvikling af flere projekter, salg af energiaktiver samt indgåelse af flere strategiske partnerskaber. Strategien om at fokusere på Nordeuropa har vist sig at være en god beslutning og har bevirket, at European Energy-koncernen har opnået det bedste resultat i de sidste seks år. I 2012 har der været stor fokus på udviklingsaktiviteterne, som primært har fokuseret på Danmark, Tyskland, Polen og Sverige, hvor mange af projekterne er kommet et godt skridt videre. Vindenergi er fortsat den fremherskende teknologi, selvom ledelsen stadigvæk er meget interesseret i at opføre solenergiværker, og med den fortsat faldende pris på solceller er forventningen også, at solenergi vil få en fremtrædende plads i koncernens fremtidige pipeline. European Energy har i 2012 gennemført flere store salg, hvor blandt andet de første to danske vindprojekter er blevet solgt, som begge forventes opført i løbet af Dermed har flere års udviklingsarbejde båret frugt. Ledelsen har fortsat forventning om, at Danmark vil være et betydeligt marked for European Energy-koncernen i de kommende år. Selv om fokus ligger på de nære markeder i Nordeuropa, har European Energy i løbet af 2012 opført og idriftsat to vindenergiparker i Italien og en solenergipark i Spanien. European Energy vindenergipark i Italien 6

9 Ledelsesberetning Beretning Hovedtal og milepæle for 2012 Salg af energianlæg for 29,1 mio. euro (217,2 mio. DKK) blev gennemført Resultat efter skat på 5,7 mio. euro ( 42,4 mio. DKK) Opnået nye byggetilladelser i Danmark og Spanien Solgt de første to vindenergiprojekter i Danmark Opført og idriftsat to vindenergiparker i Italien og en solenergipark i Spanien Egenkapitalen er steget med 13,5 % til 46,0 mio. euro (343,2 mio. DKK) Soliditeten er blevet forbedret fra 28,3 % til 33,6 % 2012 et år hvor det høje aktivitetsniveau er fortsat Det er European Energys målsætning at være blandt Europas førende projektudviklere af landbaserede sol- og vindenergiparker samt at være foretrukken partner for kapitalstærke investorer, der ønsker at investere i sol- eller vindenergi. Derfor har der været stor fokus på udviklingsaktiviteterne, hvor især udviklingsarbejdet i Danmark er kommet langt. Derudover har European Energy-koncernen erhvervet parker i udvikling såvel som idriftsatte parker, hvilket har medført, at på trods af, at der er solgt adskillige energiaktiver i 2012, så har der alligevel været en nettotilvækst af MW i koncernen. European Energy-koncernen har blandt andet, sammen med en investor og nogle af de tidligere obligationsejere erhvervet 25 % af GWE Energi A/S (EEA Stormy ApS). GWE Energi A/S, som var i rekonstruktion indtil maj 2012, ejer og driver fire tyske vindenergiparker med en samlet kapacitet på 45 MW. Administrationen og driften er samtidig flyttet til European Energy. Sammen med en anden investor har koncernen også erhvervet Vetschau - et 12 MW vindprojekt i udvikling. Både købet af GWE og Vetschau understøtter koncernens store fokus på Tyskland. Derudover har European Energykoncernen sammen med en anden investor erhvervet solenergiparken Soleto i Puglia i Italien med en kapacitet på 1 MW. Desuden er der erhvervet en række mindre solenergianlæg i Tyskland. Efterspørgslen efter idriftsatte energiaktiver har været stor i 2012, og igen i år har efterspørgslen været rettet imod flere lande. Strategien om ikke at eksponere sig imod et enkelt land og en enkelt teknologi har igen vist sig at være fordelagtig, idet European Energy-koncernen synes at have de aktiver, som investorerne efterspørger. European Energy-koncernen har i 2012 solgt energiaktiver i Danmark, Tyskland og Italien. På trods af European Energy-koncernens øgede fokus på Nordeuropa, har koncernen opført og idriftsat to vindenergiparker i Italien og en solenergipark i Spanien. Den spanske solenergipark L Olleria II er anden fase af L Olleria I, som blev opført og idriftsat i Parken ligger i nærheden af Valencia i Spanien og er på 1,2 MWp. Parken ejes sammen med to andre investorer. I 2011 købte det italienske energiselskab, der i 2006 købte sig ind i Parco Eolico Monte Vitalba, sig også ind i de to italienske vindenergiparker Carpinaccio og Riparbella. Begge disse parker er nu blevet opført og gik i drift i november I alt drejer det sig om 33,6 MW. Ledelsen er meget glade for, at koncernen, på trods for at fokus ligger på de Nordeuropæiske markeder, hvor markederne er mere stabile, alligevel har fået opført disse parker, og at det også er muligt at få projektfinansiering til energianlæg i Sydeuropa. 7

10 Ledelsesberetning Beretning Netop projektfinansiering, som er en af European Energy-koncernens kernekompetencer, har været en vigtig del af hverdagen i 2012, og på grund af den lave rente har refinansieringer af flere af parkerne været i fokus. Projektfinansiering af de to italienske parker forventes at være gennemført inden for de kommende måneder, og refinansieringen af flere af de tyske parker forventes at være gennemført inden for første halvår af European Energy-koncernen har i 2012 igen bestyrket de strategiske partnerskaber, som er af stor vigtighed for koncernen. Opførslen af de to italienske vindenergiparker i samarbejde med et italienske energiselskab, opførslen af den spanske solenergipark i samarbejde med to investorer samt købet af Vetschau er eksempler på dette. Det sker ofte, at tidligere samarbejdspartnere, vender tilbage til European Energy med ønsket om at foretage yderligere køb eller med ønsket om at indgå i et mere strategisk samarbejde med European Energy-koncernen, hvilket er til stor glæde for ledelsen. Nordic Power Partners European Energy dansk vindenergipark under opførsel Et af de større strategiske samarbejder, der blev indgået i 2012, var stiftelsen af Nordic Power Partners. Nordic Power Partners er et samarbejde med den danske stat, hvor Klimainvesteringsfonden, der administreres af statens udviklingsfond IFU, og European Energy har stiftet udviklingsselskabet Nordic Power Partners, der skal finde og udvikle solog vindenergiprojekter i nye vækstmarkeder for derefter enten at videresælge dem eller selv at opføre dem. 8

11 Ledelsesberetning Beretning Ledelsen i European Energy har længe haft lyst til at sætte sol- eller vindenergianlæg op i vækstøkonomier uden for Europa. I mange udviklingslande er der et stigende energibehov og høje energipriser, ligesom mange af landene er begunstigede af høj solindstråling og/eller gode vindressourcer. Samtidig kan European Energy-koncernen være med til at sikre, at det stigende energibehov kan blive dækket til gavn for væksten i de lokale økonomier, og at behovet bliver dækket med vedvarende energiløsninger og ikke fossil energi, som ofte er løsningen i dag. Ledelsen har hidtil vurderet, at risikoen ved at agere på disse markeder har været for stor, men samarbejdet med IFU giver nu mulighed for at prøve kræfter uden for Europa på grund af muligheden for at trække på den store erfaring, som IFU har fra udviklingslande samt de midler, der forventes at blive tilvejebragt igennem Nordic Power Partners. Klimainvesteringsfonden blev etableret af regeringen i efteråret 2012 med et samlet indskud fra staten og IFU på 37 mio. EUR, og det forventes, at pensionskasser skal indskyde yderligere kapital. Ledelsen i European Energy har store forventninger til dette samarbejde. Samarbejdet blev offentliggjort i januar 2013, men er resultatet af mange måneders arbejde et år med fokus på udbygning af den Nordeuropæiske portefølje Udviklingsaktiviteten i European Energy-koncernen foregår hovedsagligt i Nordeuropa, hvor der primært fokuseres på udvikling af sol- og vindenergiprojekter i Danmark, Tyskland, Polen og Sverige. Der har i 2012 været en meget positiv udvikling i mange af projekterne, og mange af projekterne er kommet langt i udviklingsfasen. Pipelinen i European Energykoncernen og udvikling af projekter har hovedvægt på vindenergiprojekter, idet koncernen ønsker at reducere afhængigheden af subsidier. I Danmark er udviklingsarbejdet på mange af vindenergiprojekterne kommet et godt skridt videre, og i 2012 fik to af de danske vindenergiprojekter byggetilladelse. Disse projekter er begge solgt til et større dansk forsyningsselskab, og begge projekter forventes at gå i drift i Byggeriet forvaltes af European Energy på vegne af den nye ejer. Der mærkes en meget stor efterspørgsel efter både de danske og tyske vindmølleprojekter, hvorfor disse forventes at kunne indbringe en betydelig merværdi til European Energykoncernen i de kommende år. I både Sverige og Polen skrider udviklingsarbejdet planmæssigt frem, selv om der i Polen er tale om et meget bureaukratisk land, hvor mange af processerne tager lang tid at komme igennem. Der er dog flere af de polske projekter, der er tæt på en byggetilladelse. I Italien har European Energy-koncernen i 2012 fokuseret på allerede eksisterende projekter, hvorfor den eksisterende pipeline ikke er blevet udvidet yderligere. På grund af tilsvarende forhold er European Energys pipeline i Spanien heller ikke blevet yderligere udvidet. 9

12 Ledelsesberetning Beretning Repowering Tyskland er et modent vindenergimarked, hvor den samlede installerede kapacitet af vindmøller udgør ca MW, svarende til ca vindmøller. De eksisterende vindmøller er ofte opstillet på de mest oplagte sites, hvorfor de tilbageværende, ledige sites ikke er begunstiget af de bedste vindforhold. Derfor ligger European Energy-koncernens fokus i Tyskland på optimering af allerede eksisterende parker og/eller repowering. Repowering består i, at ældre vindmøller nedtages og erstattes med et mindre antal større, nyere vindmøller med betydelig forøget kapacitet. Kapacitetsudvidelsen vil normalt ligge imellem 2-5 gange den oprindelige kapacitet. Udover forøgelsen af kapaciteten består fordelene endvidere af, at de nye vindmøller er mere effektive, har højere navhøjder, hvilket medfører øget produktionsinput, samt mere intelligente vindmøller, der passer bedre til elnettet. European Energy-koncernen ejer parker i Tyskland, der har været i drift i flere år, og hvor repowering efterhånden kan være en mulighed, men derudover opkøber koncernen også idriftsatte ældre parker, hvor der er et potentiale for optimering af parken, og hvor der samtidig også er mulighed for repowering. Et eksempel på dette er opkøbet af vindenergiparken Wernikow (erhvervet i februar og maj 2013), som består af 18 vindmøller med en samlet kapacitet på 10,8 MW. Udviklingsarbejdet med repowering tager typisk mellem 2-4 år, før byggetilladelsen er på plads. Opkøbet af idriftsatte ældre parker har yderligere den fordel, at der ofte er gode vindforhold i disse parker, da de sites med de bedste vindforhold i sin tid blev udvalgt til de områder, hvor der kunne opføres vindmøller i Tyskland. Der gives pt. en repowering bonus på 0,5 eurocent pr. kwh i Tyskland. Der er dog forlydender om, at denne bonus fjernes fra European Energy italiensk vindenergipark under opførsel 10

13 Ledelsesberetning Beretning Thüga Erneuerbare Energien Som led i både partnering og repowering strategien har European Energy-koncernen indledt et vigtigt strategisk samarbejde med Thüga Erneuerbare Energien i 2012, hvor fokus ligger på opkøb af ældre idriftsatte vindenergiparker i Tyskland, der udviser et potentiale for repowering. Thüga Erneuerbare Energien er en sammenslutning af 35 kommunale el- og forsyningsselskaber fordelt på hele Tyskland med fokus på udbygning af el- og forsyningsselskabernes andel af strømproduktionen via alternative energikilder, først og fremmest via vindenergi. Målet er at investere 1 mia. EUR i vedvarende energi inden Thüga Erneuerbare Energien er en del af moderkoncernen Thüga AG, som består af ca. 100 kommunale el- og forsyningsselskaber fordelt på 12 tyske delstater. Samlet har Thüga AG og deres medlemmer over medarbejdere, en omsætning på over 22 mia. med over 2 mio. gaskunder og 3,6 mio. elkunder. EE har en ejerandel i det nystiftede selskab EE Repowering GmbH & Co. KG på 30 % og er ansvarlig for identificering, indkøb samt udvikling af de nye vindenergiparker. Samarbejdet blev endelig formaliseret i starten af European Energys organisation er blevet endnu mere professionel og bedre tilpasset til de omskiftelige markedsvilkår European Energy-koncernens projektudvikling i de enkelte lande sker så vidt muligt ud fra en ensartet og struktureret metode i form af teams, hvor der er fokus på de faglige kompetencer. European Energy er en meget international virksomhed, med medarbejdere fra 12 forskellige nationaliteter, hvor der bliver talt i alt 10 sprog. Virksomheden har specialister siddende in-house, der kombinerer deres know-how med lokale samarbejdspartnere, hvorved der arbejdes med et højt vidensniveau i alle landene, og hvor erfaringerne på tværs af landegrænserne kan genanvendes. Således indeholder de enkelte teams tværfaglige kompetencer i form af kommercielle, juridiske og tekniske medarbejdere. For at sikre en så fleksibel og dynamisk organisation som muligt arbejder alle koncernens 45 medarbejdere ud fra hovedkontoret i Lyngby, således at medarbejderne forholdsvist nemt kan overføres til projektudvikling i andre lande, såfremt udviklingsbetingelserne i et af landene skulle forringes. Ledelsen i European Energy er overbevist om, at sol- og vindenergi hardware inden for få år vil blive en standardvare, som kan producere energi på markedsvilkår uden tilskud og tror derfor, at værdiskabelsen ligger i en effektiv og omkostningsbevidst projektudvikling. Der er derfor stor fokus på proces innovation, hvilket medfører et konstant fokus på at forbedre de interne funktioner og organiseringen i European Energy, således at der bliver skabt et unikt produkt, der er svært at imitere. 11

14 Ledelsesberetning Beretning I 2012 har der derfor igen været fokus på at gøre organiseringen i European Energy endnu mere professionel, hvor salgsafdelingen blandt andet er blevet udvidet, således at der kan gennemføres endnu flere salgsprocesser på samme tid. European Energy-koncernen forestår også drift og vedligeholdelse af de operative parker - også for tredjepart. For i højere grad at få ensrettet, struktureret og udnyttet stordriftsfordelene ved administration af så mange solog vindenergiparker, er der i 2012 oprettet en særskilt afdeling til håndtering af dette. I 2012 er der sket en tilpasning af organisationen, således at den i højere grad beskæftiger medarbejdere, der har fokus på de Nordeuropæiske markeder. Antallet af medarbejdere forventes at stige til 50 ved udgangen af Arbejdet med at optimere og effektivisere de interne arbejdsgange er fortsat i Microsoft Dynamics NAV er fuldt ud implementeret. Meget af det arbejde, der tidligere blev udarbejdet af eksterne økonomifunktioner, bliver nu udført på hovedkontoret i Lyngby, hvilket har medført mærkbare effektiviseringer og forenklinger i økonomistyringen og rapporteringen. Hele projektstyringen er nu også i gang med at blive inkorporeret i Microsoft Dynamics NAV, hvilket forventes at være implementeret fuldt ud i løbet af de næste par måneder. I løbet af 2013 vil der også blive indkøbt et nyt konsolideringssystem, hvormed hele den opgradering af økonomistyringen, der blev startet i 2010, vil være gennemført. Forenklingen af European Energys koncernstruktur, der startede i 2011, er blevet fulgt op i Spanien i 2012, hvor antallet af selskaber er blevet reduceret med 44 selskaber. Disse ændringer træder endelig i kraft i European Energy solenergipark i Spanien 12

15 Ledelsesberetning Beretning Den overordnede vision: et samfund hvor fremtidens energiforbrug udelukkende er baseret på vedvarende energikilder European Energy ønsker at tage del i den globale omlægning af energiforsyningen fra fossil energi til vedvarende energi, således at samfundets energiforbrug inden for en relativ kortere periode udelukkende vil være baseret på vedvarende energikilder. Koncernen beskæftiger sig derfor udelukkende med udvikling, opførsel og drift af sol- og vindenergianlæg, der bidrager til at reducere forbruget af fossile brændstoffer. European Energy har to store ønsker: At få omkostningerne på sol- og vindenergi ned, således at der kan opnås grid parity (hvilket betyder, at vind- og solenergianlæg kan producere energi til samme pris som fossile brændstoffer), således at sol- og vindenergi kan udkonkurrere fossile brændstoffer At udviklingen af vedvarende energi bliver total fri for politisk indblanding Som det kan ses af nedenstående graf har udviklingen mod grid parity i de senere år haft en lige faldende linje, som hovedsagligt skyldes to faktorer: 1. De vedvarende teknologier har gennemgået konstante fald i priserne i takt med at teknologierne er forbedrede, og volumen på eksempelvis solceller er steget 2. Priserne på de fossile brændstoffer har været generelt stigende 5,8 Solar Trend 4,8 EUR / Wp 3,8 2,8 1,8 0, År Omkostninger for installation af solenergi 13

16 Ledelsesberetning Beretning Den tilsvarende graf for vind, der er en væsentligt mere moden teknologi, viser at prisen for vindmøller kun er faldet i et til sammenligning begrænset omfang. 1,5 1,4 Wind Trend 1,3 EUR / W 1,2 1,1 1 0,9 0, År Omkostninger for installation af vindenergi Med den massive fremkomst af skiffergas i USA og den afsmittedende effekt på både det globale gas- og kulmarked, er der imidlertid to nye forhold, der skal iagtages: 1. Der er sket en afkobling mellem prisudviklingen i olie- og gaspriserne, og de faldende gaspriser forventes at bevirke, at gas vil overtage flere og flere af de områder, hvor olie tidligere har været anvendt. Der er dermed igangsat en global omstilling fra olie til gas, som allerede ses i blandt andet transport- og i kraftværksektoren, hvor gasfyrede værker vinder frem 2. De globale priser på kul er presset helt i bund, hvilket bevirker, at elproduktion og elpriser har udvist tendenser til udfladning og i perioder også prisfald Disse to faktorer bevirker, at de vedvarende energikilder er udsat for ekstra prispres for at opnå grid parity. Dertil skal tilføjes, at der i lande, som eksempelvis Tyskland og Danmark, er opført så stor kapacitet af sol- og vindenergi, at disse vedvarende energiteknologier presser markedsprisen på de lokale strømbørser ned. Dette har stor betydning for rentabiliteten af de vedvarende energikilder, der ikke afregnes med en feed in tariff, men som derimod afregnes over en strømbørs. 14

17 Ledelsesberetning Beretning Modsatrettet disse tendenser sker der samtidig en udbygning af elforbindelseslinjer mellem lande, således at lavprismarkeder lettere kan eksportere strøm til højprismarkeder. Norge er eksempelvis ved at blive forbundet med - ikke kun Danmark og Sverige - men også England, Holland og Tyskland, hvilket burde medvirke til en udglatning af elpriserne mellem lavprisområdet i Skandinavien og de højere priser i England og Centraleuropa. Øgede forbindelseslinier er samtidig en meget stor fordel for forsyningssikkerheden for vedvarende energi, idet det vil kunne udjævne den forskel, der opstår ved produktion af henholdsvis solog vindenergi landene imellem, idet vindenergianlæggene producerer mest om efteråret og foråret, og solenergianlæggene producerer mest om sommeren. På trods af faldende elforbrug, økonomisk krise m.v. har spotprisen på Nordpool alligvel vist en stigning på ca. 4 % om året i årene , som det kan ses af figuren nedenfor: INDEX ( = 100) DK1+2 Månedlig Spotpris (EUR/MWh) (Kilde: Nordpool) 80,00 70,00 60,00 50,00 40,00 30,00 20,00 10,00 0 januar 07 april 07 juli 07 oktober 07 januar 08 april 08 juli 08 oktober 08 januar 09 april 09 juli 09 oktober 09 januar 10 april 10 juli 10 oktober 10 januar 11 april 11 juli 11 oktober 11 januar 12 april 12 juli 12 oktober 12 januar 13 april 13 0,00 Månedlig spotpris på Nord Pool i perioden januar 2007-april Januar 2007 = indeks 100 (t.v.), gennemsnitlig spotpris i absolutte tal (t.h.) Den gennemsnitlige spotpris udgjorde i januar 2007 ca. 26 EUR, mens den for samme måned i 2013 udgjorde ca. 41 EUR. Sammenlignes gennemsnitsprisen for hele 2007 (32 EUR) med den gennemsnitlige spotpris for januar 2013, svarer dette til en konstant gennemsnitlig vækstrate på 3,9 % p.a. Figuren ovenfor viser en stigning i spotprisen på ca. 50 % fra januar 2007 til januar

18 Ledelsesberetning Beretning Kombinationen af faldende hardware priser og moderat stigende elpriser gør vedvarende energi til en stadig mere konkurrencedygtig energikilde sammenlignet med fossile brændstoffer. Som det ses af nedenstående figur, er onshore vindenergi allerede i førerfeltet med hensyn til levering af billig energi, hvor kun få andre kilder som eksempelvis vandkraft er billigere at producere end onshore vindenergi. Danske MAKE Consult forudser at onshore vindenergi opnår grid parity i Produktionsomk. inkl. anlægsinvesteringer m.v. for forskellige teknologier (i $/MWh) Kilde: Bloomberg New Energy Finance estimates Social ansvarlighed European Energy-koncernens forretning er bygget op på en samfundsmæssig og økonomisk forsvarlig måde. Koncernen beskæftiger sig udelukkende med udvikling, opførsel og drift af vedvarende energianlæg, således at forbruget af fossile brændstoffer kan formindskes. Den overordnede vision, om et samfund, hvor fremtidens energiforbrug udelukkende er baseret på vedvarende energikilder, giver ledelsen et stærkt incitament til at reducere co 2 - udledningen og skabe et bæredygtigt samfund, ligesom ledelsen ønsker at hjælpe andre til at gøre det samme. European Energy-koncernens hovedkontor ligger i Lyngby i Danmark, hvor alle koncernens medarbejdere arbejder ud fra. Koncernens medarbejdere arbejder dog i tæt kontakt med lokale samarbejdspartnere og underleverandører i mange europæiske lande, hvorfor ledelsen vurderer, at koncernen samlet set bidrager til at beskæftige over 150 personer. Idet European Energy-koncernens parker ofte er beliggende i udkantsområder rundt omkring i Europa, er koncernen også med til at beskæftige faglærte såvel som ufaglærte personer i disse områder. 16

19 Ledelsesberetning Beretning Mange udviklingslande er i vækst medførende et større energibehov. Ledelsen i European Energy-koncernen ønsker også at være med til at sikre, at disse udviklingslande får bedre adgang til energi fremover, således at de ikke behøver køre med nedsat produktion, som det foregår i mange af disse økonomier i dag. Stiftelsen af Nordic Power Partners forventes derfor at være en løftestang for at være med til at afhjælpe denne udfordring. European Energy-koncernen ønsker at støtte op omkring lokalbefolkningen i de kommuner, hvor der sættes sol- og vindenergianlæg op. Derfor støtter koncernen aktivt op omkring lokalforeninger m.v., ligesom koncernen så vidt muligt benytter sig af lokal arbejdskraft såsom lokale entreprenører o. lign. Da de fleste af anlæggene ligger i udkantsområder, kan det have en mærkbar indflydelse på økonomien i lokalområdet. Når der opstilles nye vindmøller i en kommune i Danmark, er der yderligere mulighed for at søge tilskud efter Grøn Ordning til initiativer, som er gavnlige for lokalbefolkningen. Efter Grøn Ordning gives der tilskud til anlægsarbejder, som styrker landskabelige og rekreative værdier i kommunen og kulturelle og informative aktiviteter i lokalforeninger m.v. for at fremme accept af udnyttelse af vedvarende energikilder i kommunen. Miljøforhold De energiaktiver, hvor European Energy-koncernen har ejerandele, har i 2012 produceret mere strøm, end hvad der forbruges i Århus. Aktiverne producerede samlet set MWh, hvilket ifølge Energistyrelsen svarer til forbruget i danske husstande eller personer. Den af European Energy-koncernen ejede del af energiaktiverne har produceret MWh strøm, svarende til forbruget i danske husstande eller personer, svarende til indbyggertallet i Danmarks syvende største by Kolding. I hele driftsperioden udleder hverken sol- eller vindenergianlæggene nogen CO 2- emission, hvorfor det alene er i produktions- såvel som i skrotningsfasen, at anlæggene har en negativ miljøpåvirkning. Energitilbagebetalingstiden som er et mål for, hvor lang tid det tager at producere den energi med sol- og vindenergi, der er blevet brugt til at fremstille sol- eller vindenergianlægget er samtidig meget kort for sol- og vindenergianlæg. Efter fremstillingen bidrager sol- og vindenergianlæggene meget væsentligt med at nedbringe CO 2 -udledningen i de lande, hvor strømmen produceres, således at der sker en væsentlig reduktion i forbruget af fossile brændstoffer. I forbindelse med opførsel af sol- og vindenergianlæg i European Energy-koncernen, bliver der lagt stor vægt på at sikre, at lokalbefolkning og dyreliv bliver skånet i videst muligt omfang. Dette medfører, at der i alle lande udarbejdes udførlige og detaljerede rapporter omkring eventuelle miljøpåvirkninger. Til dette bruges der uafhængige eksperter, der sikrer, at alle relevante regler og love overholdes, hvor blandt andet sikkerhedsforhold, landskabelige forhold, miljøkonsekvenser ved naboforhold, øvrige miljøkonsekvenser som eksempelvis luftforurening, geologi, naturbeskyttelse, socioøkonomiske forhold og sundhedsforhold undersøges nøje. European Energy-koncernens daglige drift sker fra hovedkontoret i Lyngby, og da den primære aktivitet består af skrivebordsarbejde, vurderes hovedkontoret ikke at udgøre en større miljømæssig belastning. Miljøbelastningen forsøges at reduceres så meget som muligt eksempelvis ved nedsættelse af papirforbruget gennem dobbeltsidet print samt genbrug af papir. 17

20 Ledelsesberetning Beretning Samlet set har European Energy-koncernen et meget positivt CO 2 -regnskab, hvor de sparede CO 2 -udledninger overstiger Co 2 -udledningerne fra koncernens aktiviteter mange gange. Ledelsen i European Energy-koncernen er sig meget bevidst omkring sit samfundsansvar, og det er en integreret del af koncernens strategi at drive koncernen på en økonomisk men samtidig også samfundsbevist ansvarlig måde. Omsætning og resultat 2012 Strømsalgets udvikling Generelt set har både sol- og vindenergiporteføljen i 2012 produceret tæt på det budgetterede. De årlige variationer er dels et udtryk for European Energy-koncernens til- og afgang af aktiver og dels et udtryk for, hvor mange driftsmåneder det enkelte aktiv har indgået i porteføljen. Nedenstående oversigt viser det samlede nettostrømsalg i de parker, hvor European Energykoncernen har ejerandele. Strømproduktionen er taget med forholdsmæssigt i forhold til koncernens ejerandele. European Energy-koncernens samlede nettostrømsalg (EUR mio) 20,3 14,4 16,5 17,4 15,

Kristeligt Dagblads Fond Vimmelskaftet 47, 1161 København K

Kristeligt Dagblads Fond Vimmelskaftet 47, 1161 København K Kristeligt Dagblads Fond Vimmelskaftet 47, 1161 København K CVR-nr. 11 62 62 89 Årsrapport 1. januar - 31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på fondens ordinære generalforsamling den 2.

Læs mere

V.S. Automatic, Medarbejder A/S

V.S. Automatic, Medarbejder A/S V.S. Automatic, Medarbejder A/S Ormhøjgårdvej 15 8700 Horsens CVR-nr. 31 42 53 28 Årsrapport for 2014/15 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/10 2015 Torben

Læs mere

Årsrapport for 2015/16

Årsrapport for 2015/16 H. og S. Iversen Holding ApS Strandvejen 17, 7800 Skive Årsrapport for 2015/16 (regnskabsår 1/7-30/6) CVR-nr. 19 74 89 01 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

Carsten Stamp Lambæk Holding ApS. Årsrapport for 2012

Carsten Stamp Lambæk Holding ApS. Årsrapport for 2012 Carsten Stamp Lambæk Holding ApS Edith Rodes Vej 14, 7430 Ikast CVR-nr. 26 90 60 91 Årsrapport for 2012 10. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

Jan Hammer Holding ApS. Årsrapport for 2012

Jan Hammer Holding ApS. Årsrapport for 2012 Jan Hammer Holding ApS Hagelskærvej 9, 7400 Herning CVR-nr. 26 60 09 44 Årsrapport for 2012 11. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Flexi Holding af 2007 ApS

Flexi Holding af 2007 ApS Flexi Holding af 2007 ApS Hjejlevej 10, 7480 Vildbjerg CVR-nr. 31 25 76 97 Årsrapport for 2012/13 6. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014 Mølleåparken 57, 2 f 2800 Kongens Lyngby CVR-nr. 31744229 Årsrapport for 2014 6. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27. januar 2015 Martin Vesterskov

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

Chr. Olesen Finans ApS. Årsrapport for 2015/16

Chr. Olesen Finans ApS. Årsrapport for 2015/16 Chr. Olesen Finans ApS Fjerritslevvej 9, Aggersund, 9670 Løgstør Årsrapport for 2015/16 (regnskabsår 1/5-30/4) CVR-nr. 28 33 23 19 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV CVR-nr. 31 49 71 67 Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding

Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding CVR-nr. 36 53 94 96 Årsrapport 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. marts 2016. Kim

Læs mere

DBI Invest Kina Investor ApS CVR-nr

DBI Invest Kina Investor ApS CVR-nr DBI Invest Kina Investor ApS CVR-nr. 32 78 01 48 Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27. januar 2015. Thomas

Læs mere

Swapselskabet Heidelberg K/S

Swapselskabet Heidelberg K/S CVR-nr. 35 46 60 88 Årsrapport for 2015 (3. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23. juni 2016 Anne Wichmann Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14

FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14 FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14 (regnskabsår 1/4-31/3) CVR-nr. 33 25 04 36 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 4 /7 2014 Jøren Andrés Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Niko Holding ApS CVR-nr

Niko Holding ApS CVR-nr Niko Holding ApS CVR-nr. 29 40 11 60 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. juni 2013. Niels Korsbæk Kristensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

MATADOR EJENDOMME APS

MATADOR EJENDOMME APS Tlf: 76 97 37 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab vejen@bdo.dk Ådalen 13 A, 1. www.bdo.dk DK-6600 Vejen CVR-nr. 20 22 26 7020222670 MATADOR EJENDOMME APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2012 Årsrapporten

Læs mere

AC Lundbæk A/S CVR-nr

AC Lundbæk A/S CVR-nr AC Lundbæk A/S CVR-nr. 28 27 94 77 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. maj 2014. Claus Lundbæk Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Øjefryd Kunst & Kommunikation ApS CVR-nr Årsrapport 2013/14. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den

Øjefryd Kunst & Kommunikation ApS CVR-nr Årsrapport 2013/14. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Øjefryd Kunst & Kommunikation ApS CVR-nr.

Læs mere

GASA GRUPPEN A/S. Årsrapport for 2015

GASA GRUPPEN A/S. Årsrapport for 2015 GASA GRUPPEN A/S Lavsenvænget 1, 5200 Odense V Årsrapport for 2015 CVR-nr. 25 86 42 20 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 3 /5 2016 Torben Mølkjær Dirigent

Læs mere

CMX Holding ApS CVR-nr

CMX Holding ApS CVR-nr CVR-nr. 33 76 41 54 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 12.06.15 Anne Dorthe Jensen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014 K/S Søprotho Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus Årsrapport for 1. januar - 31. december 2014 CVR-nr. 29 78 74 25 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8.

Læs mere

Boghandler Henning Clausens Fond. Årsrapport 2013

Boghandler Henning Clausens Fond. Årsrapport 2013 Boghandler Henning Clausens Fond CVR-nr. 35 40 50 62 Årsrapport 2013 (1. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på fondens årsmøde den 8/5 2014 Knud Ove Christensen Dirigent Jens Baggesens Vej 90N, 8200

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 PHINI Invest ApS Mådevej 15 6700 Esbjerg CVR nr. 32833543 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og godkendt på den

Læs mere

Dancost ApS. CVR-nr Årsrapport (9. Regnskabsår)

Dancost ApS. CVR-nr Årsrapport (9. Regnskabsår) CVR-nr. 29 77 94 49 Årsrapport 2015 (9. Regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling d. 17. maj 2016 Gerrit van der Meer Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12 Uglevej 3 7700 Thisted CVR-nr. 30533879 Årsrapport for 2011/12 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. august 2012 Martin Kjølhede Dirigent

Læs mere

RLG (DANMARK) K/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

RLG (DANMARK) K/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den RLG (DANMARK) K/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/04/2014 Stefano Oragano Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Polen Wind Holding ApS CVR-nr Gl. Landevej Gedser. Årsrapport 2015

Polen Wind Holding ApS CVR-nr Gl. Landevej Gedser. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Herningvej 34 4800 Nykøbing F Telefon 54 84 88 00 Telefax 54 84 88 11 www.deloitte.dk Polen Wind Holding ApS CVR-nr. 30247507 Gl. Landevej

Læs mere

Blokwise Holding ApS

Blokwise Holding ApS Blokwise Holding ApS CVR-nr. 34 80 18 43 Årsrapport for 2013/14 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 25. oktober 2014 Som dirigent:... Rasmus Tolstrup Blok Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning

Læs mere

BENT DALL HADERSLEV HOLDING ApS

BENT DALL HADERSLEV HOLDING ApS BENT DALL HADERSLEV HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/02/2013 Bent Dall Dirigent Side 2 af 15

Læs mere

P R Y D S. Statsautoriseret revisionsfirma. K/S Losheim CVR-nr Gyngemose Parkvej Søborg. Årsrapport 2015.

P R Y D S. Statsautoriseret revisionsfirma. K/S Losheim CVR-nr Gyngemose Parkvej Søborg. Årsrapport 2015. P R Y D S Statsautoriseret revisionsfirma K/S Losheim CVR-nr. 28 66 82 44 Gyngemose Parkvej 50 2860 Søborg Årsrapport 2015 Erhvervsstyrelsen Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr Årsrapport for 1. juli 2012-30. juni 2013 CVR-nr. 33592868 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. november 2013 Bjarke Kjær Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

D. Bil Holding ApS. Årsrapport for 2013/14

D. Bil Holding ApS. Årsrapport for 2013/14 Grønttorvet 1 2500 Valby CVR-nr. 35475125 Årsrapport for 2013/14 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22-12-2014 Per Kronborg Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

DANSKE SHARE INVEST III ApS

DANSKE SHARE INVEST III ApS DANSKE SHARE INVEST III ApS Værkmestergade 25, 14 8000 Aarhus C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/05/2016

Læs mere

J Jensen, Vejle ApS. c/o Jacob Jensen, Hallinsgade 22, 2100 København Ø. Årsrapport for 2011/12. CVR-nr

J Jensen, Vejle ApS. c/o Jacob Jensen, Hallinsgade 22, 2100 København Ø. Årsrapport for 2011/12. CVR-nr Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 J Jensen, Vejle ApS c/o Jacob Jensen, Hallinsgade 22, 2100 København Ø Årsrapport for 2011/12 CVR-nr.

Læs mere

Hovedstadens VVS og Kloak A/S CVR-nr

Hovedstadens VVS og Kloak A/S CVR-nr CVR-nr. 13 62 85 48 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 11.06.13 Torben Ljungberg Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

KIF Håndbold Invest A/S CVR-nr Årsrapport 2014/15

KIF Håndbold Invest A/S CVR-nr Årsrapport 2014/15 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk KIF Håndbold Invest A/S CVR-nr. 31775124 Årsrapport

Læs mere

Årsrapport for regnskabsår

Årsrapport for regnskabsår Årsrapport for 2012 4. regnskabsår Nifo ApS Annasvej 6, th. 2900 Hellerup CVR-nr. 32094775 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31. maj 2013. Det er blevet

Læs mere

TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS

TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/06/2015 Tommy Andersen Dirigent Side 2 af

Læs mere

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER STL Holding ApS Holmevej 6 7361 Ejstrupholm CVR-nr. 27594255 Årsrapport for 2013 10. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

StoryTelling ApS CVR-nr

StoryTelling ApS CVR-nr CVR-nr. 32 09 60 77 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 03.06.13 Birthe Jægerum Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Netdania Markets ApS. Kronprinsessegade 36, 1., 1306 København. Årsrapport for

Netdania Markets ApS. Kronprinsessegade 36, 1., 1306 København. Årsrapport for Netdania Markets ApS Kronprinsessegade 36, 1., 1306 København Årsrapport for 2015 CVR-nr. 33 06 48 29 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 2. juni 2016. Jonas

Læs mere

Vagn Hansen Holding A/S CVR-nr

Vagn Hansen Holding A/S CVR-nr CVR-nr. 11 73 13 41 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 01.03.13 Vagn Hansen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

EJ ADVOKATANPARTSSELSKAB CVR-nr

EJ ADVOKATANPARTSSELSKAB CVR-nr EJ ADVOKATANPARTSSELSKAB CVR-nr. 33 86 35 94 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28. maj 2014. Elisabet Jensen Dirigent

Læs mere

Maersk Iran A/S. Årsrapport for (CVR-nr ) Således vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2013.

Maersk Iran A/S. Årsrapport for (CVR-nr ) Således vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2013. (CVR-nr. 53740111) Årsrapport for 2012 Således vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2013. Dirigent Frith Brennan Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning og -påtegning Side 3 Den

Læs mere

KPMG Acor Tax Komplementar ApS. Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup. Årsrapport for

KPMG Acor Tax Komplementar ApS. Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup. Årsrapport for Edison Park 4 DK-6715 Esbjerg N Tlf. 76 11 44 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 KPMG Acor Tax Komplementar ApS Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup Årsrapport for 2015 CVR-nr. 34

Læs mere

AXIII MPH Invest ApS. Årsrapport for 2014

AXIII MPH Invest ApS. Årsrapport for 2014 Sankt Annæ Plads 10 1250 København K CVR-nr. 28857314 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8. juni 2015 Jesper Frydensberg Rasmussen Dirigent

Læs mere

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ENID INGEMANNS FOND Årsrapport 1. april 2013-31. marts 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/06/2014 Klaus Søgaard Dirigent Side 2 af 15 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr CVR-nr. 24 23 41 42 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 15.03.13 Lars Munch Andersen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB Erhvervsparken 1 9700 Brønderslev Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/05/2016

Læs mere

Schier Håndværker Service ApS

Schier Håndværker Service ApS Statsautoriseret revisor Aksel Christensen Schier Håndværker Service ApS Vanløse Allé 1, st. tv. 2720 Vanløse CVR-nr. 31 86 45 42 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 M. Sørensen Holding ApS Dyrehavevej 24 2930 Klampenborg CVR nr. 28866992 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og

Læs mere

K/S Wiesenena CVR-nummer 27 97 77 23

K/S Wiesenena CVR-nummer 27 97 77 23 K/S Wiesenena CVR-nummer 27 97 77 23 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om

Læs mere

Brio Baby Denmark A/S Årsrapport for 2012

Brio Baby Denmark A/S Årsrapport for 2012 Brio Baby Denmark A/S Årsrapport for 2012 CVR-nr. 16 22 73 82 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/5 2013 Lennart Svedman Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Selene Finans Danmark ApS CVR-nr

Selene Finans Danmark ApS CVR-nr CVR-nr. 31 86 25 90 Årsrapport for regnskabsåret 14.04.14-31.12.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 10.03.15 Flemming Stolling Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

KOMPLEMENTARSELSKABET WIND PARTNER 15 ApS

KOMPLEMENTARSELSKABET WIND PARTNER 15 ApS KOMPLEMENTARSELSKABET WIND PARTNER 15 ApS Københavnsvej 4 4000 Roskilde Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/05/2016

Læs mere

Ejendomsselskabet OMP 11 P/S. Årsrapport for 2015

Ejendomsselskabet OMP 11 P/S. Årsrapport for 2015 Ejendomsselskabet OMP 11 P/S c/o Domis K/S, Kystvejen 65, st., 8000 Aarhus C Årsrapport for 2015 CVR-nr. 31 86 51 23 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/5

Læs mere

KRS 2012 Holding ApS CVR-nr Weidekampsgade 67, 6. tv København S. Årsrapport 2015

KRS 2012 Holding ApS CVR-nr Weidekampsgade 67, 6. tv København S. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk KRS 2012 Holding ApS CVR-nr. 34804362

Læs mere

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr CVR-nr. 24 23 41 42 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 21.03.14 Mads Balsby Wilkens Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

K/S Enghave Brygge CVR-nr

K/S Enghave Brygge CVR-nr CVR-nr. 33 88 46 64 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 31.05.13 Klaus Landstrøm Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Viveros Vang ApS CVR-nr

Viveros Vang ApS CVR-nr CVR-nr. 31 16 30 99 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 31.05.13 Mark Jøker Vang Christensen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

Sport Invest ApS Frederiksborggade 5 A, 2, 1360 København K

Sport Invest ApS Frederiksborggade 5 A, 2, 1360 København K Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Stockholmsgade 45 2100 København Ø CVR-nr. 34209936 T (+45) 33 110 220 www.grantthornton.dk Sport Invest ApS Frederiksborggade 5 A, 2, 1360 København

Læs mere

Klestrup III ApS. Årsrapport for Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev. CVR-nr

Klestrup III ApS. Årsrapport for Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev. CVR-nr Klestrup III ApS Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev CVR-nr. 25 72 51 23 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 24. marts 2015 Som dirigent:... Randi Bach Poulsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

DAMPSPÆRRE- OG UNDERTAGSKLASSIFIKATIONSORDNING ApS

DAMPSPÆRRE- OG UNDERTAGSKLASSIFIKATIONSORDNING ApS DAMPSPÆRRE- OG UNDERTAGSKLASSIFIKATIONSORDNING ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/04/2014 Paw Engsbye Rasmussen

Læs mere

EDC Middelfart A/S. Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr ) Årsrapport for (4. regnskabsår)

EDC Middelfart A/S. Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr ) Årsrapport for (4. regnskabsår) Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr. 31616026 ) Årsrapport for 2012 (4. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. maj 2013 Johannes Luxbo Andersen

Læs mere

GF Pharma CVR-nr. 32 21 32 86

GF Pharma CVR-nr. 32 21 32 86 CVR-nr. 32 21 32 86 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

Søndersøparken A/S Kanehaven 2, 8240 Risskov CVR-nr

Søndersøparken A/S Kanehaven 2, 8240 Risskov CVR-nr Kanehaven 2, 8240 Risskov CVR-nr. 27 72 35 00 Årsrapport for regnskabsåret 01.07.14-30.06.15 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 18.01.16 Peder Malmkjær Dirigent STATSAUTORISERET

Læs mere

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om kommanditselskabet

Læs mere

K/S MKA Vindmøller. Årsrapport for CVR-nr

K/S MKA Vindmøller. Årsrapport for CVR-nr K/S MKA Vindmøller CVR-nr. 29 21 81 88 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/06 2015 Kurt Petersen Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Nordic Theresa Partner ApS

Nordic Theresa Partner ApS Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling (dirigent) CVR-nr. 35 03 84 26 rt Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger Beretning 2 Påtegninger Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige

Læs mere

TIGOSTFONR ApS CVR-nr H.C. Andersens Boulevard København V. Årsrapport 2015

TIGOSTFONR ApS CVR-nr H.C. Andersens Boulevard København V. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk TIGOSTFONR ApS CVR-nr. 32471927

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 P. D. Holding, Fanø ApS Postboks 38, Nordby 6720 Fanø CVR nr. 19948870 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og

Læs mere

Deptracker ApS CVR-nr Årsrapport 2013

Deptracker ApS CVR-nr Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Arosgaarden, Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Deptracker ApS CVR-nr.

Læs mere

Spektrum Retailpark Viborg K/S. Årsrapport 2015

Spektrum Retailpark Viborg K/S. Årsrapport 2015 Spektrum Retailpark Viborg K/S Jens Baggesens Vej 90N 8200 Aarhus N CVR-nr. 30 73 99 06 Årsrapport 2015 (9. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 15/4 2016

Læs mere

Core Bolig IV Investorkommanditaktieselskab. Årsrapport for 2015

Core Bolig IV Investorkommanditaktieselskab. Årsrapport for 2015 Core Bolig IV Investorkommanditaktieselskab nr. 6 Skoubogade 1, 2., 1158 København Årsrapport for 2015 CVR-nr. 36 41 13 41 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr. 67 10 52 14 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18. september 2013. Grete Wiemann Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

TN Horsens ApS. Årsrapport for CVR-nr Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/

TN Horsens ApS. Årsrapport for CVR-nr Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/ TN Horsens ApS CVR-nr. 34 89 11 84 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/05 2014 Torben Vinkler Nielsen Dirigent TN Horsens ApS Indholdsfortegnelse

Læs mere

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015 CRUISE I A/S Sundkrogsgade 7 2100 København Ø Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/05/2016 Palle Nordahl Dirigent

Læs mere

ADVIEW APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 20. marts Jacob F.

ADVIEW APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 20. marts Jacob F. Tlf: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aalborg@bdo.dk Visionsvej 51 www.bdo.dk DK-9000 Aalborg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 ADVIEW APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2013 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

KC Tex Denmark ApS. Årsrapport 2013/14. Mysundevej 4, 8930 Randers NØ CVR-nr september. Martin Abilgaard Jensen

KC Tex Denmark ApS. Årsrapport 2013/14. Mysundevej 4, 8930 Randers NØ CVR-nr september. Martin Abilgaard Jensen KC Tex Denmark ApS Mysundevej 4, 8930 Randers NØ CVR-nr. 32 29 15 97 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. september Martin Abilgaard Jensen dirigent 20

Læs mere

HJELM HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

HJELM HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den HJELM HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06/2013 Henrik Ladefoged Dirigent Side 2 af 14 Indhold

Læs mere

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr CVR-nr. 21 03 26 97 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på bestyrelsesmødet den 31. maj 2013. Steffen Ebdrup Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

LJ DUBAI INVEST APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2012.

LJ DUBAI INVEST APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2012. Tlf: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aalborg@bdo.dk Sofiendalsvej 11, Box 7030 www.bdo.dk DK-9200 Aalborg SV CVR-nr. 20 22 26 7020222670 LJ DUBAI INVEST APS ÅRSRAPPORT Årsrapport

Læs mere

JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS

JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS Absalonsgade 31 8000 Aarhus C Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/12/2015 Henrik Aaen

Læs mere

Årsrapport 2012/13. HPA Holding ApS. CVR-nr / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Årsrapport 2012/13. HPA Holding ApS. CVR-nr / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab KPMG Huset Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Aarhus C Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 00 www.kpmg.dk 947074 / CW KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Læs mere

Danbyggeri ApS Langebrogade København K. ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni CVR-nr:

Danbyggeri ApS Langebrogade København K. ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni CVR-nr: Danbyggeri ApS Langebrogade 5 1411 København K ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni 2015 CVR-nr: 33585594 4. Regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets generalforsamling, den 29/12

Læs mere

K/S Bückwitz CVR-nummer

K/S Bückwitz CVR-nummer K/S Bückwitz CVR-nummer 29 32 61 18 ÅRSRAPPORT 2006 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Revisionspåtegning 2 Ledelsesberetning:

Læs mere

J.S. Reklame, Århus ApS

J.S. Reklame, Århus ApS J.S. Reklame, Århus ApS Sødalsparken 18, 8220 Brabrand CVR-nr. 70 99 02 10 Årsrapport for 2014/15 (regnskabsår 1/9 31/8) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

Cornett Autosolskærme ApS Årsrapport for 2013

Cornett Autosolskærme ApS Årsrapport for 2013 Cornett Autosolskærme ApS Årsrapport for 2013 CVR-nr. 17 41 95 44 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 4 /6 2014 Jacob Hall Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Silkeborg Fodbold Holding A/S CVR-nr Papirfabrikken Silkeborg. Årsrapport 2015

Silkeborg Fodbold Holding A/S CVR-nr Papirfabrikken Silkeborg. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89 20 70 00 Telefax 89 20 70 05 www.deloitte.dk Silkeborg Fodbold Holding A/S CVR-nr. 27006329

Læs mere

Sofies Holdingselskab ApS. Årsrapport for 2015

Sofies Holdingselskab ApS. Årsrapport for 2015 Koldingvej 2 7190 Billund CVR-nr. 32099106 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. maj 2016 Sidsel Marie Kristensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

ANDELSKASSEN MIDTTHYS FOND

ANDELSKASSEN MIDTTHYS FOND ANDELSKASSEN MIDTTHYS FOND Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14/05/2013 Karl Tavs Andersen Dirigent Side 2 af

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg

Foreningen for erhvervsilkeborg Dansk Revision Silkeborg registreret revisionsaktieselskab Hagemannsvej 4 DK-8600 Silkeborg silkeborg@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 86 82 99 22 Telefax: +45 86 82 29 69 CVR: DK 21

Læs mere

P.O.K. Holding ApS CVR-nr

P.O.K. Holding ApS CVR-nr P.O.K. Holding ApS CVR-nr. 21 27 62 35 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20. februar 2014. Per Oddershede Kanstrup Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

GK AGIO ApS. Årsrapport for CVR-nr Stensballe Strandvej Horsens

GK AGIO ApS. Årsrapport for CVR-nr Stensballe Strandvej Horsens GK AGIO ApS Stensballe Strandvej 195 8700 Horsens CVR-nr. 26 73 91 95 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 15/03 2016 Gert Kristiansen Dirigent

Læs mere

RGM HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

RGM HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den RGM HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/06/2013 Robert Gade Madsen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Storytel A/S CVR-nr Årsrapport 2013

Storytel A/S CVR-nr Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Storytel A/S CVR-nr. 35207600

Læs mere

Kodif Cormainville VII-VIII ApS Sønderlandsgade 44, 7500 Holstebro

Kodif Cormainville VII-VIII ApS Sønderlandsgade 44, 7500 Holstebro Kodif Cormainville VII-VIII ApS Sønderlandsgade 44, 7500 Holstebro CVR nr. 30 36 39 65 Årsrapport 2015 Godkendt på selskabets generalforsamling den 20. maj 2016. Dirigent: Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger

Læs mere

KOMPLEMENTARSELSKABET ENERGIPENSION ITALY IV ApS. Årsrapporten for 2015

KOMPLEMENTARSELSKABET ENERGIPENSION ITALY IV ApS. Årsrapporten for 2015 KOMPLEMENTARSELSKABET ENERGIPENSION ITALY IV ApS Philip Heymans Alle 3, 4. 2900 Hellerup CVR-nr. 34 73 65 53 Årsrapporten for 2015 (3. regnskabsår) Vi er tættere på dig Årsrapporten er fremlagt og godkendt

Læs mere

Herlev Vang Ejendomsselskab ApS CVR-nr

Herlev Vang Ejendomsselskab ApS CVR-nr CVR-nr. 31 62 23 95 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 31.01.13 Arvid Michael Bodentien Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere