Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd"

Transkript

1 Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse, jf. 6 og i Lov om socialtilsyn. En del af oplysningerne i tilsynsrapporten skal, jf. 22 i Lov om socialtilsyn, fremgå af Tilbudsportalen. Disse oplysninger er markeret med * Socialtilsynets bedømmelse af kvaliteten foretages med udgangspunkt i kvalitetsmodellens kriterier og indikatorer ved hjælp af en 5- trins skala jf. 6 i Lov om socialtilsyn. Kvalitetsbedømmelsen indgår i en kvalitetsvurdering, hvor socialtilsynet, afhængig af tilbudstype og målgruppen, har mulighed for at inddrage andre relevante forhold, der ligger inden for de 7 temaer, men som ikke er indeholdt i indikatorer og kriterier. Socialtilsynet indhenter og vurderer endvidere øvrige oplysninger, der har betydning for godkendelsen, herunder økonomiske og organisatoriske forhold jf i Lov om socialtilsyn. Oplysningerne indgår i vurderingen af, om tilbuddet samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse. Tilsynsrapporten og konklusionerne heri indgår i socialtilsynets feedback og opfølgning i forhold til tilbuddet. For tilbud med flere afdelinger udarbejdes der én samlet kvalitetsvurdering. 1. Stamoplysninger *Tilbuddets navn: *Adresse: Ulriksallé 102 og Ludvig Andresensvej 39, Handicap Tønder Ulriksalle 102 A-C 6270 Tønder Side 1 af 49

2 *Kontaktoplysninger: *Tilbudstyper: Tlf.: Hjemmeside: (midlertidigt botilbud til voksne) 66, stk. 1, nr. 6 (almindelig døgninstitution) ABL 105, stk. 2 (almen ældrebolig/ handicapvenlig bolig) *Målgrupper: 15 til 18 år (udviklingshæmning, tilknytningsforstyrrelse, udadreagerende adfærd) 18 til 25 år (udviklingshæmning, autismespektrum) 18 til 80 år (udviklingshæmning, autismespektrum) 18 til 80 år (udviklingshæmning, dømt til strafferetslig foranstaltning) 18 til 80 år (udviklingshæmning, udadreagerende adfærd) Pladser i alt: 12 Tilsynsrapporten er udarbejdet af: Dato for tilsynsrapport: Helle Jakobsen (Socialtilsyn Syd) Side 2 af 49

3 2. Samlet vurdering (jf. 6 og i Lov om socialtilsyn) *Samlet vurdering: *Afgørelse: Det er Socialtilsynets vurdering, at Tilbuddet Ulriksalle 102 og Ungetilbuddet samlet set lever op til kvalitetsmodellens krav. Socialtilsyn Syd har vurderet, at tilbuddet samlet set opfylder betingelserne for godkendelse jf. lov om 5 stk. 4, 6 og Godkendt Opmærksomhedspunkter: 3. Oplysninger om datakilder Dokumenter: Observation Interview Interviewkilder Beboere Ledelse Medarbejdere Side 3 af 49

4 4. Oplysninger om tilsynsbesøg Dato Start: Slut: Oversigt over tilsynsbesøg Tilsynskonsulenter : Ulriksalle 102 A-C, 6270 Tønder Elsebeth Gedde Helle Jakobsen Afdelinger Ungetilbud Ulriksallé Besøgstype Særligt fokus på udvalgte temaer, kriterier eller indikatorer Der har ved det driftsorienterede tilsyn d 8 februar været særligt fokus på temaerne: Medarbejder kompetencer, Organisation og ledelse samt dele af temaet Målgruppe, metode og resultater. De resterende Temaer er således ikke ikke berørt, dog kan der være små ændringer i de enkelte indikatorer og kriterier,disser er gjort for at sikre en bedre samlet forståelse. Side 4 af 49

5 5. Bedømmelse og vurdering af kvalitet (jf. 6 i Lov om socialtilsyn) Nedennævnte figur illustrerer tre centrale elementer, der indgår i socialtilsynets vurdering af hvorvidt tilbuddet har fornøden kvalitet og samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse. Dette afsnit omhandler bedømmelse og vurdering af kvalitet. Samlet vurdering af om tilbuddet kan godkendes: For at kunne træffe en afgørelse indhenter og vurderer Socialtilsynet øvrige oplysninger, der har betydning for fortsat godkendelse, herunder oplysninger om økonomiske og organisatoriske forhold jf. Lov om socialtilsyn ( 12-18) samt relaterede lovgivninger fx Lov om social service, retssikkerhedsloven m.m. Kvalitetsvurdering: Socialtilsynet laver en samlet vurdering af kvaliteten ud fra kvalitetsmodellens syv temaer ( 6). I den samlede vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet, kan det være relevant at inddrage forhold, der falder inden for de 7 temaer, men som ikke er indeholdt i kvalitetsmodellens kriterier og indikatorer. Kvalitetsbedømmelse: Socialtilsynet bedømmer tilbuddet ud fra kvalitetsmodellens kriterier og indikatorer. Side 5 af 49

6 - 5.1 Kvalitetsmodellen I kvalitetsmodellen er både 'Gns. bedømmelse' på temaniveau og 'Bedømmelse' på indikatorniveau angivet på følgende skala: 5. i meget høj grad opfyldt. 4. i høj grad opfyldt. 3. i middel grad opfyldt. 2. i lav grad opfyldt. 1. i meget lav grad opfyldt. Vurderingen af temaerne bygger på kvalitetsbedømmelsen, og der kan, afhængigt af tilbudstype og målgruppe, inddrages andre relevante forhold, som ikke er indeholdt i kvalitetsmodellens indikatorer. Tema *Uddannelse og beskæftigelse Gns. bedømmelse * Vurdering af tema Udviklingspunkter 4,5 Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet samlet set i samarbejde med den enkelte borger og dennes funktionsniveau, opstiller klare mål for borgerens uddannelses- aktivitets- og beskæftigelsestilbud, og at tilbuddet generelt gør en aktiv og målrettet indsats for, så vidt det er muligt, at tilgodese den enkelte borgers ønsker og behov i forhold dertil. Temaet er overført uændret fra seneste tilsynsrapport, idet behandling på indikator- og kriterieniveau ikke har været nødvendig for en vurdering af tilbuddets samlede kvalitet. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Uddannelse og beskæftigelse Kriterium 01: Tilbuddet støtter borgerne i at udnytte deres fulde potentiale i forhold til Socialtilsynet vurderer, på baggrund af oplysninger fra ledelsen, medarbejderrepræsentanterne og borgerne, at tilbuddet, i meget høj grad, og så vidt det er muligt på baggrund af borgerens funktionsniveau, i samarbejde med borgerne har opstillet konkrete mål for borgernes skolegang, uddannelse eller beskæftigelse, og at der følges op Side 6 af 49

7 uddannelse og beskæftigelse derpå. Socialtilsynet vurderer, idet det oplyses, at hver enkelt borger i begge afdelinger har enten et skole-, aktivitets - eller beskæftigelsestilbud, og idet der aktuelt er to borgere, som på trods deraf ikke p.t. benytter sig af deres aktivitets- eller beskæftigelsestilbud, at borgerne i de to afdelinger i høj grad er i enten uddannelse eller i en form for beskæftigelses- eller aktivitetstilbud. Disse vurderinger tager sit afsæt i samstemmende oplysninger fra både ledelsen, medarbejderrepræsentanter, to borgerrepræsentanter samt pårørenderepræsentanter i forbindelse med tilsynsbesøget. En af de borgere, Socialtilsynet talte med i forbindelse med tilsynsbesøget, oplyser eksempelvis, at vedkommende efter eget ønske har et beskæftigelsestilbud i privat regi hos en landmand. Vedkommende er i den forbindelse gennem hele sin arbejdsdag ledsaget af en fast medarbejderrepræsentant fra Ulriksallé, hvilket er en helt nødvendig betingelse og forudsætning for, at denne borger kan indgå i dette beskæftigelsestilbud. Handicap Tønder betaler lønnen for denne borger, oplyser lederen, og dette konkrete beskæftigelsestilbud, jf. SEL 103, hører ind under Vidåværkstedet, som er en del af et selvstændigt beskæftigelses- og aktivitetstilbud, der også er organiseret under Handicap Tønder. En organisering, som Socialtilsynet forstår samlet set giver en stor fleksibilitet i forhold til de aktivitets- og beskæftigelsestilbud og de muligheder, den enkelte borger efter eget ønske kan tilbydes. Denne borgers udsagn underbygger ligeledes Socialtilsynets vurdering af, at tilbuddet støtter den enkelte borger i at udnytte dennes ønsker og fulde potentiale i forhold til beskæftigelse. Ledelsen gør opmærksom på, at det i nogle situationer umiddelbart er/kan være meget vanskeligt i samarbejdet med især nogle af de unge, at få den enkelte til at erkende og acceptere sine egne udfordringer og behov, og derfor også at afstemme den enkelte unges ønsker derefter i en realistisk uddannelses- eller arbejdsmæssig kontekst, Side 7 af 49

8 således at den unge ikke oplever et unødigt personligt nederlag. Derfor må den unge nogle gange også igennem en hel del beskæftigelsestilbud i en sådan proces med det formål så vidt muligt at opnå en større selverkendelse. Denne selvindsigt, forståelse og accept af sin egen individuelle situation og udfordringer og deraf følgende realistiske beskæftigelsesmuligheder, er derfor nogle udviklingspunkter, som, i følge lederen, italesættes i relationen og samarbejdet med den enkelte borger, og som der derfor også i hver enkelt situation arbejdes aktivt og målrettet med. De pårørende til en af de unge i Ungetilbuddet giver udtryk for bekymring over, at deres pårørende aktuelt ikke kommer af sted til aktivitetstilbuddet om morgenen, idet det opleves, at borgeren slet ikke er motiveret derfor. De pårørende efterspørger derfor, at tilbuddet, i samarbejdet med beskæftigelsen kunne finde en anden type af aktivitetstilbud til denne borger. De pårørende udtaler dog samtidigt, at de udmærket godt ved, det er meget svært at finde et aktivitetstilbud, som denne borger kan holde interessen fanget ved blot i kortere tid afgangen. Socialtilsynet vurderer på baggrund af ovennævnte, at tilbuddet samlet set aktivt og målrettet med afsæt i den enkelte borgers ønsker og behov, støtter borgerne i at udnytte den enkeltes ønske og fulde potentiale i forhold til uddannelse og beskæftigelse. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Uddannelse og beskæftigelse Indikator 01.a: Tilbuddet 5 (i meget opstiller i samarbejde med høj grad borgerne konkrete mål for borgernes skolegang, uddannelse eller beskæftigelse, og der følges op herpå Ledelsen oplyser, at alle borgerne på Ulriksallé har et beskæftigelsestilbud primært jvf. SEL 104. De borgere, der kan, medinddrages i udarbejdelse og formulering af egne mål for beskæftigelsen, oplyser ledelsen. Dette er aktuelt muligt for to af borgerne på Ulriksallé. En af de borgere, Socialtilsynet talte med på tilsynsbesøget, oplyser, at vedkommende efter eget ønske har et beskæftigelsestilbud i privat regi hos en landmand. Side 8 af 49

9 Der er imidlertid en borger i Ungetilbuddet, som p.t. ikke ønsker at gøre brug af sit beskæftigelsestilbud, oplyser ledelsen. Dette bekræftes af medarbejderne. Der er allerede indgået aftale om, at den unge og ledelsen i fællesskab derfor hurtigst muligt skal finde er nyt tilbud. Ledelsen oplyser, at beskæftigelsen afholder MUS samtaler, hvor alle borgere er medinddraget, afhængigt af den enkeltes funktionsniveau. Ledelse og medarbejdere oplyser videre, at der på Ungetilbuddet ligeledes opstilles mål for beskæftigelses- og skoletilbud i samarbejde med de unge og eventuelt deres pårørende. Der afholdes handleplansmøder med borgerne over 18 år minimum en gang årligt, hvor beskæftigelsen også er repræsenteret. Fremadrettet skal der afholdes handleplansmøder med de unge under 18 år to gange årligt, således som loven foreskriver, oplyser ledelsen videre. De pårørende, Socialtilsynet taler med på tilsynsbesøget, oplyser ligeledes, at deres familiemedlem har et beskæftigelsestilbud. Indikator 01.b: Borgerne er i undervisningstilbud, uddannelse, beskæftigelse, beskyttet beskæftigelse, eller dagtilbud i form af aktivitets- og samværstilbud 4 (i høj grad Socialtilsynet bedømmer, på baggrund af ovennævnte, at tilbuddet, i meget høj grad så vidt det er muligt i samarbejde med borgerne, har opstillet konkrete mål for borgernes skolegang, uddannelse eller beskæftigelse, og at der følges op derpå. Ledelsen oplyser, at alle borgere på Ulriksallé har et aktivitets- eller beskæftigelsestilbud. Der er imidlertid en borger, på Ulriksallé som aktuelt ikke ønsker at gøre brug af sit beskæftigelsestilbud. Dette bekræfter medarbejderne. Ledelsen oplyser, at der er borgere på Ulriksallé, som er nået på den anden side af pensionsalderen, som fortsat er i sit aktivitetstilbud dagligt. Side 9 af 49

10 I Ungetilbuddet har alle ligeledes et aktivitets- skole eller beskæftigelsestilbud. En af de unge har imidlertid aktuelt valgt sit aktivitetstilbud fra. En anden er p.t. i et skoletilbud, en tredje er aktuelt i et afklaringsforløb. Det oplyses, at en af de senest modtagende unge, som har været medinddraget undervejs i hele processen i valg af praktiksted m.m., netop har meldt sin praktikplads fra igen, idet vedkommende alligevel ikke oplevede at trives i det valgte praktikforløb. En ny proces er derfor i gang igen i valg af nyt praktiksted/beskæftigelsestilbud i samarbejde med denne borger. De pårørende til en af de unge på Ungetilbuddet giver udtryk for bekymring over, at deres unge aktuelt ikke kommer af sted til sit aktivitetstilbud om morgenen. Tema *Selvstændighed og relationer Gns. bedømmelse Socialtilsynet bedømmer, idet det oplyses, at hver enkelt borger i begge afdelinger har enten et skole-, aktivitets - eller beskæftigelsestilbud, og idet der aktuelt er to borgere, som på trods deraf ikke p.t. benytter sig af deres aktivitets eller beskæftigelsestilbud, at borgerne i høj grad er enten i uddannelse eller en form for beskæftigelses- eller aktivitetstilbud. * Vurdering af tema Udviklingspunkter 4,3 Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet samlet set har en faglig opmærksomhed på at styrke borgernes sociale kompetence og selvstændighed, og at der målrettes følges op derpå. Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet har en generel faglig bevidsthed om i hvert enkelt tilfælde at tage afsæt i den Side 10 af 49

11 enkelte borgers funktionsniveau, ønsker og behov. Socialtilsynet vurderer, at borgerne generelt understøttes i at indgå i sociale relationer, fællesskaber og netværk i det omgivende samfund. Socialtilsynet vurderer ligeledes, at borgerne generelt, med udgangspunkt i deres egne ønsker og behov, har kontakt og samvær med familier og øvrig netværk i dagligdagen. Temaet er overført uændret fra seneste tilsynsrapport, idet behandling på indikator- og kriterieniveau ikke har været nødvendig for en vurdering af tilbuddets samlede kvalitet. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Selvstændighed og relationer Kriterium 02: Tilbuddet styrker borgernes sociale kompetencer og selvstændighed Socialtilsynet vurderer, på baggrund af skriftlige redegørelser, udtalelser fra henholdsvis ledelsen, medarbejderrepræsentanter og borgere på, Ulriksallé, at der i samarbejde med den enkelte borger, i høj grad, så vidt det er muligt med afsæt i den enkeltes funktionsniveau, opstilles konkrete mål for borgernes sociale kompetencer og selvstændighed, og at der følges op på disse handleplaner minimum en gang årligt. Socialtilsynet vurderer, på baggrund af oplysninger fra ledelsen og medarbejderrepræsentanter om, at der i den Ungetilbudddet, opstilles individuelle mål for disse borgeres sociale kompetencer og selvstændighed, Afdelingslederen udtaler, at det har været en prioritering først at lære borgerne i ungeafdelingen at kende, ligesom den ene af borgerne flyttede ind fra den ene dag til den anden, og at det derfor i denne konkrete situation ikke på nogen måder har været muligt at forberede noget inden borgerens indflytning. Side 11 af 49

12 Socialtilsynet vurderer, på baggrund af udtalelser og konkrete eksempler fra både ledelsen og medarbejderrepræsentanterne, at der er tydelige holdninger til og opmærksomhed på at understøtte den enkelte borger i, så vidt det overhovedet er muligt, at kunne indgå og/eller være i sociale sammenhænge og fællesskaber med andre på en, som det udtales, socialt acceptabel måde. Ledelsen og medarbejderrepræsentanterne udtaler i den forbindelse, at målgruppen af borgerne i begge afdelinger af forskellige årsager som udgangspunkt kan være særligt utrygge i det sociale samspil og samvær med andre. Personalet følger derfor den enkelte, uanset alder og funktionsniveau meget tæt i processen hen imod at styrke borgerens sociale kompetencer og selvstændighed. Medarbejderne udtaler, at det altid er den enkeltes dagsform, der er afgørende for, hvor meget og hvorvidt borgeren overhovedet alligevel deltager i det på forhånd planlagte sociale samspil med andre den aktuelle dag. Det er eksempelvis heller ikke et krav, at borgerne skal spise sammen. Både ledelsen og medarbejderrepræsentanter giver i forbindelse med tilsynsbesøget konkrete eksempler på, hvorledes der arbejdes med den enkelte borgers sociale kompetencer i samspillet med både de øvrige bofæller internt i tilbuddet og i sociale aktiviteter og arrangementer, der foregår uden for huset. Medarbejderrepræsentanterne på Ulriksallé udtaler, at det i nogle konkrete situationer endda kan være særligt udfordrende at føre de opstillede mål i forhold til sociale kompetencer og selvstændighed ud i livet, som beskrevet som fokuspunkt/mål i en konkret myndighedshandleplan, idet nogle af borgerne generelt trives allerbedst kun i samværet med personalet i en én til én relation. Socialtilsynet vurderer, at borgerne, så vidt muligt, i høj grad understøttes i at indgå i sociale relationer, fællesskaber og netværk i det omgivende samfund. Socialtilsynet vurderer ligeledes, på baggrund af udtalelser fra både pårørende, ledelsen og borgerne, at borgerne Side 12 af 49

13 med udgangspunkt i deres egne ønsker og behov har både kontakt og samvær med deres familier og øvrig netværk i dagligdagen. Socialtilsynet vurderer samlet set, at der overordnet set er en generel opmærksomhed på at styrke borgernes sociale kompetence og selvstændighed, og at dette arbejde snarest også skal påbegyndes i det nyoprettede tilbud.på Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Selvstændighed og relationer Side 13 af 49

14 Indikator 02.a: Tilbuddet opstiller i samarbejde med borgerne konkrete, individuelle mål for borgernes sociale kompetencer og selvstændighed, og der følges op herpå 4 (i høj grad Ledelsen udtaler, at der, blandt andet med afsæt i borgernes henholdsvis 140 og 141 handleplaner, arbejdes med den enkelte borgers sociale relationer og kompetencer, og at der følges op på disse handleplaner minimum en gang årligt. Dette er ligeledes beskrevet i ansøgningsskemaerne forud for regodkendelsen. Det fremgår ligeledes af de to 140 handleplaner, som Socialtilsynet har gennemgået forud for tilsynsbesøget, er der er opstillet individuelle mål for den enkelte unge sociale kompetencer og selvstændighed i det nyoprettede ungetilbud/afdeling. De to 141 handleplaner, Som Socialtilsynet har gennemgået, indeholder ikke nogen opstillede mål for borgernes henholdsvis sociale kompetencer og selvstændighed. I de to udviklingsplaner/beskrivelser/pædagogiske planer fra tilbuddet som Socialtilsynet har modtaget forud for tilsynsbesøget, fremkommer imidlertid tilbuddets individuelle opstillede mål for arbejdet med borgerens sociale kompetencer og selvstændighed, hvoraf det også tydeligt fremgår, især i relation til den ene af de to borgere, at der følges op derpå i samarbejdet med borgeren. Socialtilsynet bedømmer, at der i samarbejde med den enkelte borger, så vidt det er muligt på baggrund af den enkeltes funktionsniveau, opstilles konkrete mål for borgernes sociale kompetencer og selvstændighed. Socialtilsynet bedømmer derfor på baggrund af ovennævnte samlet set, at tilbuddet i middel grad i samarbejde med borgerne aktuelt opstiller konkrete, individuelle mål for borgerens sociale kompetencer og selvstændighed, og at der følges op derpå. Side 14 af 49

15 Indikator 02.b: Borgerne indgår i sociale relationer, fællesskaber og netværk i det omgivende samfund 4 (i høj grad Både ledelsen og medarbejderrepræsentanterne oplyser, at der, til enhver tid med afsæt i den enkeltes funktionsniveau og formåen, arbejdes meget aktivt og målrettet med, at den enkelte borger i dagligdagen indgår i sociale relationer, fællesskab og netværk. Dette fremgår eksempevis ligeledes af de to borgerbeskrivelser, som Socialtilsynet har modtaget forud for tilsynsbesøget. Ledelsen og medarbejdere giver konkrete eksempler på borgernes individuelle deltagelse i socialt samvær, aktiviteter og fællesskaber både i - og udenfor tilbuddets regi, fælles rejser, udflugter m.m. En borger giver over for Socialtilsynet udtryk for, at vedkommendes store interesse er fiskeri, og at denne borger, altid ledsaget af en medarbejder, derfor så ofte det er muligt gerne tager på fiskeri i sin fritid En anden borger ledsages eksempelvis af to medarbejdere på sin daglige gåtur rundt i byen, oplyser ledelsen, ligesom der indimellem arrangeres fællesspisning, på Ulriksalle'. De pårørende, Socialtilsynet taler med i den ene afdeling, giver i fællesskab udtryk for, at deres familiemedlemmer ikke længere kommer så meget ud af huset eksempelvis i weekenderne, som tidligere, hvilket de meget beklager. De udtaler videre, at de mener, det skyldes besparelser på området generelt, og at de ikke mener, det er noget, hverken ledelsen eller medarbejderne kan ændre på. Det udtales, at det opleves, at de ansatte fuldt ud gør, hvad de kan i så henseende. Et forældrepar til en af borgerne udtaler over for Socialtilsynet, at de er uforstående over for, hvorfor deres barn ikke deltager i forskellige aktiviteter uden for huset, når de andre medbeboere Side 15 af 49

16 tager på ture m.m. I så henseende bliver deres barn oftest p.t. hjemme sammen med et personale. Leder oplyser, at det skyldes at den konkrete borgere ikke længere er bevilliget ledsagelse til dette. Indikator 02.c: Borgerne har med udgangspunkt i deres ønsker og behov herfor kontakt til og samvær med deres familie og netværk i dagligdagen 5 (i meget høj grad Socialtilsynet bedømmer, at borgerne i høj grad understøttes i at indgå i sociale relationer, fællesskaber og netværk i det omgivende samfund, og at det er nogle individuelle forhold som gør, at ikke alle borgerne altid kan deltage i diverse ture ud af huset m.m., samt at det oftest er økonomiske vilkår, der gør, at det ikke længere så ofte er muligt at tage på ture ud af huset, som tidligere. Ledelsen oplyser, at især nogle af de pårørende flittigt kommer på besøg både på Ulriksallé og Ungetilbuddet, og at de til enhver tid er meget velkommne. De unge har naturligt generelt mere kontakt til deres pårørende end de ældre borgere har, udtales det videre, ligesom nogle af de unge helt selv styrer kontakten til deres pårørende via Facebook, mobiltelefon m.m. Både ledelsen og medarbejderrepræsentanterne udtaler, at de pårørende altid inviteres til at spise med, når de er på besøg. Det er også muligt for de pårørende at overnatte hos borgeren, hvis begge partere måtte ønske dette. Ledelsen og medarbejderne giver også konkrete eksempler på, hvorledes der, med afsæt i den enkelte borgeres behov, samarbejdes med de pårørende i dagligdagen. Nogle af borgerne har imidlertid nu nået en alder, hvor de af helt naturlige årsager ikke længere har meget kontakt til eksempelvis deres familier, udtaler ledelsen. Side 16 af 49

17 På Ulriksallé er der mødt pårørenderepræsentanter op til tre af borgerne, som gerne vil hilse på Socialtilsynet, og pårørende til en af de unge i Ungetilbuddet. Desuden har en anden familie, der ikke havde mulighed for at komme og hilse på Socialtilsynet i forbindelse med tilsynsbesøget, sendt en mail til afdelingslederen med et udtalelse om, hvordan familien oplever deres pårørendes trivsel i det nyoprettede midlertidige 107 tilbud på Ulriksallé og familiens oplevelse at samarbejdet med ledelsen i processen med at flytte deres pårørende fra en andet tilbud under handicap Tønder til dette. Ovennævnte indikerer samlet set over for Socialtilsynet, at der er en åben og ærlig kontakt til borgernes familier. De pårørende på Ulriksallé, som Socialtilsynet taler med, udtrykker også generelt stor tilfredshed med de to afdelinger og med samarbejdet med ledelsen og de ansatte. De pårørende, der har haft borgerne boende på Ulriksallé gennem mange år, oplever tryghed ved personalet og giver udtryk for altid at føler sig velkommen, ligesom det påpeges, at de kan tale med personalet om de ting, der måtte være behov for. De pårørende til de unge i Ungetilbuddet, udtrykker stor tilfredshed for samarbejdet med dette personale. Tema Gns. bedømmelse Socialtilsynet bedømmer, på baggrund af ovennævnte udtalelser, at borgerne med udgangspunkt i deres egne ønsker og behov har både kontakt og samvær med deres familier og netværk i dagligdagen. * Vurdering af tema Udviklingspunkter Side 17 af 49

18 *Målgruppe, metoder og resultater 4,3 Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet samlet set har en målgruppebeskrivelse, som er identisk med de aktuelt indvisiterede borgere i tilbuddet. Det vurderes at tilbuddets forskellige indsatser - Socialtilsynet anbefaler fortsat en mere generel faglig reflekterende opmærksomhed og fyldestgørende beskrivelse af, hvad der går forud for hver enkelt magtanvendelse, et tydeligt fokus på den pædagogiske udredning og rehabilitering samt længerevarende ophold tilgang i den konkrete relation i forbindelse med lever op til de formål der er med indsatsen. magtanvendelsen. Det vurderes at tilbuddets tilbuddets metoder medvirker til at sikre borgerns trivsel og udvikling samt skaber resultater ift. de opsatte mål for den enkelte borgers. Endviderer vurders at tilbuddet arbejder systematisk med resultatdokumentation og har fokus på egen praksis ift opnåelse af den forventede og positive effekt. Tilbuddet respektere og sikre borgerns inddragelse og medbestemmelse og indflydelse på beslutninger om dem selv og hverdagen i tilbuddet ud fra den enkelte borgers funktionsniveau. Socialtilsynet vurdere også, at tilbuddet understøtter borgners fysiske og mentale sundhed og i dagligdagen har fokus på forhold som påvirker borgerns sundhedsforhold. Endeligt vurdere Socialtilsynet at tilbuddet i så høj grad så muligt via sine metoder og tilgange forsøger at undgå magtanvendelser og når dette ikke kan undgåes dokumenterer og uddrager læring af episoderne. Det Side 18 af 49

19 vurderes også, at der generelt er en faglig opmærksomhed og bevidsthed omkring, hvilken målgruppe der arbejdet med i tilbuddet, og at den pædagogiske tilgang og indsats er tilpasset denne målgruppe. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater Kriterium 03: Tilbuddet arbejder med afsæt i en klar målgruppebeskrivelse, systematisk med faglige tilgange og metoder, der fører til positive resultater for borgerne Socialtilsynet vurderer, på baggrund af indsendt materiale, samtale med ledelse og medarbejderrepræsentanter og egne observationer i forbindelse med tilsynsbesøget, at tilbuddet har en klar målgruppebeskrivelse, som er identisk med de aktuelt ind visiterede borgere i tilbuddet. Socialtilsynet vurderer, på baggrund af leder og medarbejders oplysninger at tilbuddet anvender faglige tilgange og metoder, der er relevante i forhold til tilbuddets målsætning og målgruppe. Ledelsen og medarbejderne oplyser, at struktur generelt er meget vigtigt for alle borgerne i tilbuddet, og at der i den forbindelse blandt andet arbejdes med visualisering. I så henseende kan nogle borgere eksempelvis overskue en halv dag af gangen, mens andre kan overskue op til 14 dage, som det videre uddybes. Socialtilsynet vurderer at, tilbuddet samlet set dokumenterer resultater med udgangspunkt i klare mål for borgeren til løbende brug for egen læring og forbedring af indsatsen. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater Indikator 03.a: Tilbuddet anvender faglige tilgange og metoder, der er relevante i forhold til tilbuddets målsætning og målgruppe 4 (i høj grad Indikatoren bedømmes til i høj grad at være opfyldt Ledelsen oplyser, at der på Ulriksallé permanent bor 6 borgere jf. ABL og SEL 85 samt en borger i en nyoprettet midlertidig plads jf. SEL 107, Målgruppen på Ulriksallé er voksne udviklingshæmmede borgere med tilknytningsforstyrrelser, Side 19 af 49

20 autisme spektrum forstyrrelser, hjerneskader og psykiatriske problemstillinger, mange med en udadreagerende adfærd samt domsanbragte. I Ungetilbuddet er der 4 pladser jf SEL 107 samt 2 pladser jf. SEL 66.stk. 1 nr. 6 for de årige. med mulighed for forlængelse til det fyldte 23. år Ungetilbuddets målgruppe som alle indskrives i forbindelse med et tidsbestemte udredningsforløb, er udviklingshæmmede unge med adfærdsforstyrrelser, gennemgribende udviklingsforstyrrelser samt unge med Autisme Spektrum Forstyrrelser og med en udadreagerende adfærd/kommunikation. Socialtilsynet bedømmer, på baggrund af indsendt materiale, samtale med ledelse og medarbejderrepræsentanter og egne observationer i forbindelse med tilsynsbesøget, at tilbuddet har en klar og afgrænset målgruppebeskrivelse, som er identisk med de aktuelt ind visiterede borgere i tilbuddet. Både ledelsen og medarbejderne udtaler, at der arbejdes ud fra den anerkendende tilgang i relation til den enkelte unge ud fra en forståelse af, at alle mennesker har behov for at føle sig værdsat og afholdt, og at der benytter mange forskellige metoder alt afhængigt af den enkeltes behov. Positiv Psykologi nævnes af en medarbejder, som et eksempel på en fælles teoriramme, der arbejdes ud fra i tilgangen den daglige pædagogiske praksis, idet hele medarbejdergruppen for nyligt har haft et kursusforløb inden for Positiv Psykologi. Ledelsen udtaler desuden, at arbejdet med struktur og forudsigelighed i dagligdagen generelt er vigtigt for alle borgerne i begge tilbud. Ledelsen og medarbejderrepræsentanter oplyser på tilsynsbesøget, at der konkret arbejdes med Side 20 af 49

21 eksempelvis screening ud fra den neuropædagogiske tilgang,og metode, med Marte Meo, Social Stories, og Tegn til Tale", hvor den nye teknologi på området også tages i brug. I de fremsendte ansøgningsskemaer til brug forud for re - godkendelsen oplyses ligeledes metoder som Kuno Beller, at der arbejdet ud fra den narrative tilgang, velfærdsteknologi og rehabilitering. Medarbejderne udtaler desuden, at hvis en borger af forskellige årsager ikke vil/magter strukturen, bliver tilgangen til borgeren mest af alt båret af det relationelle personrelaterede samspil og mangeårige indgående kendskab, borger og medarbejder imellem, hvilket især er tilfældet for nogle af de ældre borgerne på Ulriksallé. Både ledelsen og medarbejderne på Ulriksallé mener i høj grad, at der er overensstemmelse imellem borgernes behov og de pædagogiske tilgange og metoder, som benyttes, hvilket understøttes af konkrete eksempler. På Ungetilbuddet oplyser ledelse og medarbejdere samstemmende at der er overensstemmelse mellem borgernes behov og de pædagogiske tilgange og metoder, som benyttes, hvilket understøttes af konkrete eksempler. Indikator 03.b: Tilbuddet dokumenterer resultater med udgangspunkt i konkrete, klare mål for borgene til løbende brug for egen læring og forbedring af 4 (i høj grad Både ledelse og medarbejderrepræsenter oplyser, at der er opstået en misbrugsproblematik i ungeafdelingen, som ikke var kendt forud for borgerens indflytning, hvorfor der er prioriteret en generel faglig opkvalificering af de ansatte i forhold til denne problematik. Ledelsen oplyser, at tilbuddet benytter Can og Gas skemaer som afsæt for dialogen med borgerne om deres ønsker om støttebehov i dagligdagen. På teammøderne, der afholdes hver anden uge, samles op og evalueres på resultaterne i forhold til indsatsen og udbyttet i relation til den enkelte borger, oplyser både ledelsen og Side 21 af 49

22 indsatsen medarbejderrepræsentanterne. Ledelsen og en anbringende kommune oplyser, at der afholdes statusmøder med kommunen en gang årligt på voksenområdet, som loven foreskriver, og ledelsen udtaler videre, at der fremadrettet skal afholdes statusmøder på det nyoprettede ungetilbud to gange årligt. I de beskrivelser, som Socialtilsynet har modtaget, for to borgeres vedkommende på Ulriksallé, forekommer resultatdokumentation med afsæt i konkrete mål. På Ungetilbuddet arbejdes med udrednings- og afklaringsforløb, oplyser ledelsen både i forbindelse med tilsynsbesøget og i det fremsendte ansøgningsskema. Der følges op på disse udredningsforløb ca. hver 3. måned, oplyser ledelsen. Som resultatdokumentation anvendes p.t. IT fag systemet CSC Social samt ISU+forhold til både udredning, dokumentation og resultatmåling Socialtilsynet bedømmer, at Tilbuddet samlet dokumenterer resultater med udgangspunkt i klare mål for borgeren til løbende brug for egen læring og forbedring af indsatsen. Indikator 03.c: Tilbuddet kan dokumentere positive resultater i forhold til opfyldelsen af de mål, de visiterende kommuner har opstillet for borgernes 4 (i høj grad Socialtilsynet bedømmer derfor at de to tilbud samlet set i høj grad dokumenterer resultater med udgangspunkt i klare mål for borgerne til løbende brug for egen læring og forbedring af indsatsen. Ledelsen udtaler, at i de tilfælde, hvor de visiterede kommuner har opstillet tilstrækkelig tydelige mål for den enkelte borger, kan tilbuddet dokumentere positive resultater undervejs i processen og i opfyldelsen af disse mål. Dette ses også ud af opsamlingerne og beskrivelserne i forhold til de to borgere på Ulriksallé, som Side 22 af 49

23 ophold Socialtilsynet har læst igennem. Socialtilsynet har fremsendt et brev til anbringende kommuner, hvori dette spørgsmål indgår, og har modtaget flere tilbagemeldinger. De tilbagemeldinger, som Socialtilsynet har modtaget fra anbringende kommuner p.t., har alle været positive, og oplyser alle, at tilbuddet kan dokumentere positive resultater i forhold til opfyldelsen af de mål, de visiterede kommuner har opstillet for borgernes ophold. Socialtilsynet vurderer på ovennævnte baggrund, at tilbuddets to afdelinger samlet set i høj grad kan dokumentere positive resultater i opfyldelsen af de mål, de visiterede kommuner har opstillet for borgernes ophold. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater Kriterium 04: Tilbuddet understøtter borgernes medinddragelse og indflydelse på eget liv og hverdagen i tilbuddet Socialtilsynet vurderer, på baggrund af oplysninger fra både ledelse, medarbejdere, pårørende, og borgere, at borgerne generelt, ud fra den enkeltes funktionsniveau, i meget høj grad bliver hørt, respekteret og anerkendt i dagligdagen Socialtilsynet vurderer, på baggrund af oplysninger og informationer i forbindelse med tilsynsbesøget, at borgerne, med afsæt i den enkeltes funktionsniveau og formåen, generelt har en meget høj grad af indflydelse på beslutninger vedrørende sig selv og hverdagen i tilbuddet i overensstemmelse med vedkommende borgers egne ønsker og behov Socialtilsynet vurderer på baggrund af ovennævnte, at tilbuddet samlet set i meget høj grad understøtter borgernes medindflydelse på eget liv og hverdagen i tilbuddet. Side 23 af 49

24 Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater Indikator 04.a: Borgerne bliver hørt, respekteret og anerkendt 5 (i meget høj grad Ledelsen og medarbejderen oplyser, at der arbejdes meget bevidst og målrettet med, at borgerne bliver hørt, set, respekteret og anerkendt i dagligdagen. Områdelederen udtaler, at der generelt i hele personalegruppen arbejdes ud fra den anerkendende tilgang med et fælles forståelse for, at den enkelte borger har behov for at opleve sig mødt og set som et individ med egne individuelle ressourcer, behov, ønsker og håb. Både ledelse og medarbejderrepræsentanter giver overfor Socialtilsynet konkrete eksempler på, hvordan den enkelte borger, med afsæt i funktionsniveau, bliver medinddraget i sin egen dagligdag. De pårørende giver ligeledes udtryk for en oplevelse af, at deres pårørende bliver respekteret og anerkendt i dagligdagen. Indikator 04.b: Borgerne har 5 (i meget indflydelse på beslutninger høj grad vedrørende sig selv og hverdagen i tilbuddet i overensstemmelse med deres ønsker og behov På baggrund af ovennævnte bedømmer Socialtilsynet, at borgerne generelt, ud fra den enkeltes funktionsniveau, i meget høj grad bliver hørt, respekteret og anerkendt i dagligdagen. Ledelsen og medarbejderrepræsentanterne, som Socialtilsynet taler med, udtaler, at det er en hel naturlig forlængelse af det faktum, at borgerne bliver hørt, respekteret og anerkendt, at borgeren dermed også så vidt muligt medinddrages og har en positiv indflydelse på beslutninger vedrørende sig selv og hverdagen i tilbuddet. Begge partere giver konkrete eksempler på borgernes indflydelse på egne beslutninger og gøremål i dagligdagen. De to borgere, som Socialtilsynet taler med, giver også hver især konkrete eksempler på deres indflydelse på beslutninger vedrørende dem selv, og hvorledes der på det individuelle plan arbejdes Side 24 af 49

25 med at opfylde borgernes personlige ønsker og behov. Socialtilsynet bedømmer, på baggrund af ovennævnte oplysninger og informationer i forbindelse med tilsynsbesøget, at borgerne, med afsæt i den enkeltes funktionsniveau og formåen, generelt har en meget høj grad af indflydelse på beslutninger vedrørende sig selv og hverdagen i tilbuddet i overensstemmelse med borgerens egne ønsker og behov. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater Kriterium 05: Tilbuddet understøtter borgernes fysiske og mentale sundhed og trivsel Socialtilsynet vurderer, på baggrund af henholdsvis borgerens, ledelsens og medarbejderrepræsentanternes udtalelser, at borgerne i meget høj grad med støtte fra tilbuddet har adgang til relevante sundhedsydelser. Socialtilsynet vurderer, på baggrund af oplysninger fra ledelsen, medarbejderne, borgerne og via Socialtilsynets egne observationer i forbindelse med tilsynsbesøget, at tilbuddet i den pædagogiske indsats i dagligdagen generelt i høj grad har fokus på forhold, som har betydning for borgernes fysiske og mentale sundhed. På baggrund af ovennævnte, vurderes det samlet set, at tilbuddet understøtter borgernes fysiske, psykiske og mentale sundhed og trivsel. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater Indikator 05.a: Borgerne trives i tilbuddet 4 (i høj grad Den ene af de to borgere, Socialtilsynet taler med, oplyser, at vedkommende især i de mørke perioder, kan have det svært, men at vedkommende holder meget af nogle konkrete fritidsaktiviteter i naturen, og at vedkommende befinder sig godt med sin kontaktperson. Borgeren fortæller ligeledes med stor glæde, hvorledes vedkommende eksempelvis i sin fritid fanger fisk til fryseren, og at vedkommende derfor nogle gange leverer aftensmaden til de øvrige bofæller. Den anden borger, Socialtilsynet taler med, fortæller, hvor tilfreds vedkommende er med netop at Side 25 af 49

26 være flyttet ind i et nyligt oprettet midlertidigt tilbud på Ulriksallé, og hvor glad borgeren er for at bor her modsat det tidligere botilbud, hvor der ikke var så mange personaleressourcer. Denne borgers pårørende giver også overfor Socialtilsynet udtryk for, at deres pårørende nu trives meget bedre end i det tidligere botilbud. Alle de pårørende fra Ulriksallé, som Socialtilsynet taler med, udtaler, at det er deres oplevelse, at deres pårørende med de individuelle udfordringer, der hver især har, trives, så godt som der er muligt i dagligdagen. Ledelsen og medarbejderne giver også over for Socialtilsynet udtryk for, at det ligger dem alle meget på sinde, at borgerne trives i tilbuddet. Medarbejderne i Ungetilbuddet oplyser, at der er en konkret borger, som i opstartsfasen reagerer meget kraftigt i dagligdagen, men at det er medarbejderrepræsentanternes overbevisning, at dette er et natuligt reaktionsmønster for denne aktuelle borger i den nuværende proces, som vedkommende er i. Indikator 05.b: Borgeren har med støtte fra tilbuddet adgang til relevante sundhedsydelser 5 (i meget høj grad Socialtilsynet bedømmer samlet set på baggrund af ovennævnte, at borgerne generelt, med afsæt i den enkelte borgers individuelle udfordringer, i høj grad trives i tilbuddet. Ledelsen og medarbejderne oplyser, at der i tilbuddet, også i forhold til arbejdet med den enkelte borgers både fysiske og psykiske sundhed og trivsel, arbejdes individuelt med dette med afsæt i den enkelte borgers eventuelle ønsker og behov. Ledelsen oplyser, at der ud over det almindelige samarbejde med den enkelte borgers praktiserende læge, tandlæge m.m. eksempelvis også for flere af borgernes vedkommende samarbejdes hyppigt med regionenes oligofreni team. Side 26 af 49

27 Personalet ledsager den enkelte borger til diverse ambulante undersøgelser, sundhedstjek m.m. Medarbejderrepræsentanterne oplyser ligeledes, at hvis en borger eksempelvis måtte have behov for en sygehusindlæggelse, så er personalet til stede under hele indlæggelsen. Indikator 05.c: Tilbuddet har i sin pædagogiske indsats fokus på forhold, som har betydning for borgernes fysiske og mentale sundhed 4 (i høj grad Socialtilsynet bedømmer, på baggrund af ovennævnte, at borgerne i meget høj grad med støtte fra tilbuddet har adgang til relevante sundhedsydelser. Både ledelsen og medarbejderne oplyser, at tilbuddet i den daglige pædagogiske indsats har fokus på at understøtte den enkelte borgers fysiske og psykiske trivsel i dagligdagen. Medarbejderrepræsentanterne udtaler, at der er stor fokus på borgernes sundhed. Der gives i den forbindelse konkrete eksempler på, hvorledes der arbejdes med sund kost og borgernes fysiske aktivitetsniveau, og hvorledes der konkret arbejdes pædagogisk med en borger, som har udtrykt et ønske om at tabe sig. I forbindelse med tilsynsbesøget, bliver Socialtilsynet inviteret til at spise frokost på Ulriksallé, og det kan i den forbindelse konstateres, at det er en varieret frokost, der serveres. I forhold til indsatsen i relation til den psykiske og mentale sundhed, bliver Socialtilsynet i forbindelse med tilsynsbesøget eksempelvis opmærksom på, hvorledes tilbuddet benytter lysterapi hos en borger. Denne borger redegør i den forbindelse selv over for Socialtilsynet, at vedkommende har denne meget stærke lampe i sin bolig, idet lampen kan have en positiv effekt på vedkommendes depressioner i den mørkeste tid på året. Socialtilsynet bedømmer samlet set på baggrund af ovennævnte og i forbindelse med egne Side 27 af 49

28 observation på tilsynsbesøget, at tilbuddet i sin pædagogiske indsats i dagligdagen generelt i høj grad har fokus på forhold, som har betydning for borgernes fysiske og mentale sundhed. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater Kriterium 06: Tilbuddet forebygger og håndterer magtanvendelser Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets to afdelinger samlet set i tilstrækkelig grad aktuelt forebygger og håndterer magtanvendelser. Socialtilsynet vurderer, på baggrund af oplysninger fra henholdsvis ledelsen og de ansatte, samt af de modtagne indberetningsskemaer vedrørende magtanvendelser foretaget i de to afdelinger, at der i begge afdelinger er indsigten i og kendskabet til, de lovmæssige bestemmelser på henholdsvis børne- unge- og voksenområdet, og at der arbejdes målrettet og fagligt kvalificeret med dette. Socialtilsynet vurderer, at de ansatte på tilbuddets afdelinger ved hjælp af dels et generelt borgerkendskab, fælles oplistede mål, procedurer, opfølgning samt fælles faglig refleksion forebygger og håndterer magtanvendelser på et fagligt kvalificeret niveau i dagligdagen. Socialtilsynet konstaterer i den forbindelse, at der i de modtagne indberetningsskemaer ikke forekommer nedskreven faglig refleksion og læring på baggrund af de enkelte magtanvendelser. Side 28 af 49

29 Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater Indikator 06.a: Tilbuddets pædagogiske indsats sikrer, at magtanvendelser så vidt muligt undgås 3 (i middel grad Indikatoren bedømmes til i middel grad at være opfyldt. Ledelsen og medarbejderrepræsentanterne oplyser, at borgerne i de to afdelinger generelt har en udadreagerende kommunikation og adfærd. Indikator 06.b: Tilbuddet dokumenterer og følger op på eventuelle magtanvendelser med henblik på løbende læring og forbedring af indsatsen 4 (i høj grad Socialtilsynet konstaterer på tilsynsbesøget, at der i indeværende år aktuelt er indkommet flere magtanvendelser foretaget på Ulriksallé. Det konstateres ligeledes at der i indeværende år aktuelt er indkommet gentagende magtanvendelser primært omkring den samme borger foretaget på Ungetilbuddet. Både medarbejdere og ledelse oplyser, at der fortsat arbejdes målrettet med så vidt muligt at undgå magtanvendelser. Dette gøres via konfliktnedtrappende kommunikation, afledning og tilstrækkelig medarbejdernormering samt et generelt opmærksomhed på at imødekomme borgernes behov for støtte og skærmning inden udfordringerne eskalerer og magtanvendelser bliver nødvendige. Ift. magtanvendelserne på Ungetilbuddet er disse gennemgået og der ses at disse primært er gjort ift at stoppe selvskadende adfærd hos en borger med tendens til psykoser. Leder oplyser, at den efterfølgende faglige refleksion over faglige tilgange og læring foretages på personalemøderne som et fast punkt.. Indikatoren bedømmes til i høj grad at være opfyldt. I bedømmelsen lægges vægt på oplysningerne fra henholdsvis ledelsen og medarbejderne, om at afdelingerne, Ulriksallé og Ungetilbuddet, dokumenterer og følger op på eventuelle magtanvendelser med henblik på løbende læring og forbedring af den pædagogiske indsats. Side 29 af 49

30 Der er procedurer for henholdsvis indberetninger og behandling af magtanvendelser på voksenområdet, som er kendte af alle ansatte på Ulriksallé samt voksen og børneområdet i Ungetilbuddet. Således ses i indberetningerne at evt. magtanvendelser følges op på næstkommende personalemøde og dette understøttes af oplysninger fra medarbejderne. I bedømmelsen læggens endviderer vægt på at tilbuddets leder, af egen drift, samler op på de evt. magtanvendelser en gang månedligt og af denne opsamling indsendes til visiterende kommune samt til STS. Der lægges også vægt på at tilbudsleder ikke pt. redegør skriftligt for, hvilke pædagogiske overvejelser og refleksioner de enkelte magtanvendelser giver anledning til. Endeligt lægges vægt på oplysninger fra medarbejderne om, at de, specielt i Ungetilbuddet, arbejder fokuseret på at forbedre og tilpasse indsatsen og undgå magtanvendelser. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater Kriterium 07: Tilbuddet forebygger overgreb Socialtilsynet vurderer, på baggrund af udtalelser fra både borgere, ledelse og medarbejderrepræsentanter i forbindelse med tilsynsbesøget, at der generelt er stor opmærksomhed på, så vidt muligt at forebygge overgreb i tilbuddet. Socialtilsynet vurderer, at der generelt er en faglig opmærksomhed og bevidsthed omkring, hvilken målgruppe der arbejdet med i tilbuddet, og at den pædagogiske tilgang og indsats er tilpasset denne målgruppe. Socialtilsynet vurderer, at der ledelsesmæssigt og fra arbejdsmiljørepræsentantens side er stor opmærksomhed på vigtigheden af at have en tydelig, gennemarbejdet og aktiv voldspolitik og beredskabsplan, som er kendt af alle ansatte til brug i de situationer, hvor der alligevel måtte vise sig behov derfor. Side 30 af 49

31 Socialtilsynet vurderer desuden, at denne voldspolitik i meget høj grad tager højde for at vise den enkelte medarbejder støtte og omsorg samt tilbud om professionel hjælp, hvis den enkelte medarbejder skulle have været udsat for vold eller andre former for overgreb. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater Indikator 07.a: Tilbuddets pædagogiske indsats understøtter, at der ikke forekommer overgreb i tilbuddet 4 (i høj grad Indikatoren bedømmes til i høj grad at være opfyldt I bedømmelsen lægges vægt på at både ledelsen og de ansatte på Ulriksallé giver konkrete eksempler på, hvorledes det årelange kendskab til borgerne i denne afdeling samt arbejdet med den pædagogiske indsats i forhold til borgerens særlige udfordringer og deraf følgende udadreagerende adfærd som udtryksform, har gjort, at der ikke længere i så høj grad som tidligere, forekommer fysiske overgreb i tilbuddet borgerne imellem. Indikator 07.b: Tilbuddets beredskab i forhold til at forebygge overgreb er tilpasset målgruppen og er kendt af medarbejderne 5 (i meget høj grad Der lægges også vægt på at der i Ungetilbuddet,, at der er opmærksomhed på at holde de unge adskilte i botilbuddet, således at de ikke gensidigt påvirker hinanden med den enkeltes uhensigtsmæssige vaner og/eller adfærd.jf. oplysninger fra ledelse og medarbejdere samt observationer på tilsynet. Ledelsen giver også udtryk for, at der er meget stor opmærksomhed på, at den ikke sker seksuelle overgreb de unge imellem. Dette sikres ved, at der konstant er tilstrækkelig personale tilstede døgnet rundt, oplyser ledelsen videre. Indikatoren bedømmes til i meget høj grad at være opfyldt. I bedømmelsen lægges vægt på at både ledelsen og medarbejderne udtaler, at de er meget bevidste om at der i tilbuddet arbejdes med en målgruppe af borgere, som i mange tilfælde umiddelbart har den udadreagerende adfærd som udtryksmiddel/kommunikationsform. Side 31 af 49

32 Socialtilsynet bedømmer, at tilbuddets voldspolitik i meget høj grad tager højde for at vise den enkelte medarbejder støtte og omsorg samt tilbud om professionel hjælp, hvis den enkelte medarbejder skulle have været udsat for vold, og at der i den daglige pædagogiske praksis på hele tilbuddet ligeledes arbejdes med at forebygge at volden opstår. Socialtilsynet har gennemgået den aktuelle voldspolitik. Der lægges også vægt på at medarbejderne oplyser, at denne voldspolitik er kendt af alle medarbejdere, også på Ungetilbuddet og at nyansatte ligeledes straks bliver introduceret derfor. Der er opsat døralarm hos en enkelte borger for at forebygge overgreb og ledelse og medarbejderer oplyser, at der følges op på denne særlige godkendelse en gang årligt. Både ledelsen og medarbejdere i begge afdelinger udtaler ligeledes, at der er en grundlæggende opmærksomhed på personalets etiske tilgang i relation til borgerne. Interviews og fremsendt materiale giver et grundigt indblik i diverse procedurer, indhold og tydelige forventninger til kontakt- kollega- ordning m.m. Der er ligeledes udarbejdet skemaer som tydeliggør antallet af episoder af vold mod medarbejdere. Tema *Organisation og ledelse Gns. bedømmelse Endeligt bedømmes at tilbuddets beredskab ift. at forebygge overgreb tilpasses individuelt. Således modtager en bestemt borger kun støtte til personlig hygiejne af kvindelige medarbejdere. * Vurdering af tema Udviklingspunkter 3,4 Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets organisering af arbejde og organisation er hensigtsmæssig for driften af Side 32 af 49

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport. Ulriksallé 102 og Ludvig Andresensvej 39, Handicap Tønder Godkendt. Tilbuddets navn:

Tilsynsrapport. Ulriksallé 102 og Ludvig Andresensvej 39, Handicap Tønder Godkendt. Tilbuddets navn: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Ulriksallé 102 og Ludvig Andresensvej 39, Handicap Tønder 07-11-2016 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Syd Lindevej 5A 5750

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Kvalitetsmodel for socialtilsyn

Kvalitetsmodel for socialtilsyn Version iht. BEK nr. 1907 af 29/12/2015 Kvalitetsmodel for socialtilsyn Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud Indledning I det følgende beskrives kvalitetsmodellen, som socialtilsynet skal anvende

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Kvalitetsmodel for socialtilsyn. Temaer, kriterier og indikatorer for plejefamilier

Kvalitetsmodel for socialtilsyn. Temaer, kriterier og indikatorer for plejefamilier Kvalitetsmodel for socialtilsyn Temaer, kriterier og indikatorer for plejefamilier Indledning I det følgende beskrives kvalitetsmodellen, som socialtilsynet skal anvende ved vurdering af kvaliteten i plejefamilier

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbud: Mariested

Tilsynsrapport. Tilbud: Mariested Tilsynsrapport Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport ʹSocialtilsyn Midt

Tilsynsrapport ʹSocialtilsyn Midt Tilsynsrapport ʹSocialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport sociale tilbud

Tilsynsrapport sociale tilbud Tilsynsrapport sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Symfonien, Næstved Kommune. Mandag den 30. november 2015 fra kl. 17.00

Uanmeldt tilsyn på Symfonien, Næstved Kommune. Mandag den 30. november 2015 fra kl. 17.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Symfonien, Næstved Kommune Mandag den 30. november 2015 fra kl. 17.00 Indledning Vi har på vegne af Næstved Kommune aflagt tilsynsbesøg på Symfonien. Generelt er formålet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Bilag 1. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud

Bilag 1. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud Bilag 1 Indledning I det følgende beskrives kvalitetsmodellen, som socialtilsynet skal anvende ved vurdering af kvaliteten i sociale tilbud ved

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Kvalitetsmodel for socialtilsyn

Kvalitetsmodel for socialtilsyn Version iht. BEK nr. 1251 af 13/11/2017 Kvalitetsmodel for socialtilsyn Temaer, kriterier og indikatorer for sociale tilbud Indledning I det følgende beskrives kvalitetsmodellen, som socialtilsynet skal

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Plejecenter Møllegården, Jammerbugt Kommune. Tirsdag den 29. november 2011 fra kl. 9.30

Uanmeldt tilsyn på Plejecenter Møllegården, Jammerbugt Kommune. Tirsdag den 29. november 2011 fra kl. 9.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Plejecenter Møllegården, Jammerbugt Kommune Tirsdag den 29. november 2011 fra kl. 9.30 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg på Møllegården.

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Intentionerne med socialtilsynets kvalitetsmodel - model for kvalitetsvurdering af sociale tilbud. Temaseminar i Partnerskabsnetværket 30.

Intentionerne med socialtilsynets kvalitetsmodel - model for kvalitetsvurdering af sociale tilbud. Temaseminar i Partnerskabsnetværket 30. Intentionerne med socialtilsynets kvalitetsmodel - model for kvalitetsvurdering af sociale tilbud Temaseminar i Partnerskabsnetværket 30. maj 2017 Dagsorden 1. Kort introduktion til tilsynsreformen, de

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Socialtilsyn Syds tilsynsrapporter for 2016 for tilbud i Handicap & Psykiatri

Socialtilsyn Syds tilsynsrapporter for 2016 for tilbud i Handicap & Psykiatri Social & Sundhed Handicap og Psykiatri Dato: 18. maj 2017 Sagsnr.: 16/21304 Sagsbehandler: Ellen Ross Rasmussen Direkte tlf.: 73766002 E-mail: er.chk@aabenraa.dk Socialtilsyn Syds tilsynsrapporter for

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Uanmeldte tilsyn med den kommunale Hjemmepleje og private leverandører

Uanmeldte tilsyn med den kommunale Hjemmepleje og private leverandører INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse Årsrapport 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Anbefalinger... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

FORBEREDELSESSKEMA inden det første besøg i forbindelse med godkendelse af nyt tilbud

FORBEREDELSESSKEMA inden det første besøg i forbindelse med godkendelse af nyt tilbud FORBEREDELSESSKEMA inden det første besøg i forbindelse med godkendelse af nyt tilbud Baseret på socialtilsynenes kvalitetsmodel til brug ved nygodkendelser af tilbud. Ansøger bedes beskrive hvordan de

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Alle indikatorer og kriterier er gældende for alle plejefamilier uanset godkendelsesgrundlag medmindre andet er specifikt angivet.

Alle indikatorer og kriterier er gældende for alle plejefamilier uanset godkendelsesgrundlag medmindre andet er specifikt angivet. Bilag 2 Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for plejefamilieområdet Indledning I det følgende beskrives kvalitetsmodellen, som socialtilsynet skal anvende ved vurdering af kvaliteten i plejefamilier

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN. Tilsynsrapport. Anmeldt tilsyn den 1. oktober 2008 Plejecenter Christians Have, Aleris

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN. Tilsynsrapport. Anmeldt tilsyn den 1. oktober 2008 Plejecenter Christians Have, Aleris SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn den 1. oktober 2008 Plejecenter Christians Have, Aleris Solrød kommune aflagde den 1. oktober 2008, anmeldt tilsyn på Plejecenter

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Kvalitetsmodel for socialtilsyn

Kvalitetsmodel for socialtilsyn Version iht. BEK nr. 1251 af 13/11/2017 Kvalitetsmodel for socialtilsyn Temaer, kriterier og indikatorer for plejefamilier Indledning I det følgende beskrives kvalitetsmodellen, som socialtilsynet skal

Læs mere

TILSYNSFAGLIG UNDERVISNINGSDAG 2015 HANDOUT Tilbud Eksempler Principper

TILSYNSFAGLIG UNDERVISNINGSDAG 2015 HANDOUT Tilbud Eksempler Principper TILSYNSFAGLIG UNDERVISNINGSDAG 2015 HANDOUT Tilbud Eksempler Principper Eksempel A. Voksne, Tema 1., Uddannelse & Beskæftigelse Eksempel B. Voksne, Tema 2., Kompetencer Eksempel C. Børn & Unge, Tema 1.,

Læs mere