Baseline overvågning - Life 70, Gravene

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Baseline overvågning - Life 70, Gravene"

Transkript

1 Baseline overvågning - Life 70, Gravene Arbejdsrapport udført for Assens Kommune, december 2013 Feltarbejde: Irina Goldberg og Eigil Plöger Afrapportering: Eigil Plöger 1

2 Indhold Indledning... 3 Metode... 3 Resultater... 3 Udregnede Ellerberg-gennemsnit og vurdering af potentiale... 4 Kommentarer til delområderne... 4 Bilag IV-padder og dagsommerfugle... 6 Diskussion... 7 Potentiale for udvikling af habitatnatur... 7 Vurderinger af effekt på dyrelivet... 8 Bilag 1 - floralister

3 Indledning I forbindelse med Life-projektet "Life 70" indenfor projektområdet Gravene, har Assens Kommune ønsket, at der foretages en Baseline-overvågning af de områder, hvor der skal ske aktioner i projektet. Metode Der er foretaget umentation af naturindholdet indenfor projektområdet. Dokumentationen er foretaget ved at optage floraliste fra en stedfæstet umentationscirkel og udfylde et tilhørende kortlægningsskema. For hvert delområde er potentialet i forhold til udvikling af primært habitatnaturtyperigkær (7230), sekundært tidvis våd eng (6410) vurderet. Forekommende Bilag IV-padder og evt. andre naturværdier er registreret. Resultater Floralister er sammenfattet i Bilag 1 og placeringen af umentationscirklerne fremgår af Kort 1. Indsamlede floradata er anvendt til udregning af gennemsnitlige Ellenberg-værdier, der fremgår af Tabel 1. Data fra umentationscirklerne indtastes i Miljøportalens Naturdatabase. Kort 1. Placering af umentationsfelter. (Grøn = meget stort potentiale, gul = stort, orange = middel og rød = lille potentiale) 3

4 Udregnede Ellerberg-gennemsnit og vurdering af potentiale Gennemsnitlige Ellenberg-værdier og vurdering af potentiale for udvikling eller forbedring af lysåbne habitatnaturtyper er vist i nedenstående tabel. Vurderingen af potentialet er foretaget ud fra vegetation, vandtilgang og - bevægelse samt tørvelagstykkelse. Ellenberg-værdier L F R N S Vurdering af potentiale UTM-X UTM-Y Dok 1 6,25 6,70 5,15 4,45 0,15 meget stort Dok 2 6,80 8,05 5,70 4,50 0,10 meget stort Dok 3 6,79 8,16 6,05 5,16 0,11 stort Dok 4 6,00 6,83 5,70 4,91 0,04 middel Dok 5 7,00 9,08 6,33 5,50 0,08 lille Dok 6 6,64 6,80 5,84 5,60 0,24 middel Dok 7 5,65 6,62 5,92 5,65 0,12 middel Dok 8 6,25 6,96 5,71 4,83 0,00 stort Dok 9 6,44 6,44 5,78 5,28 0,33 lille Dok 10 6,83 7,17 6,83 6,50 0,17 middel Dok 11 6,24 7,04 5,88 5,28 0,04 middel Dok 12 5,50 5,83 5,58 5,33 0,08 lille Dok 13 6,10 7,30 5,75 5,35 0,00 lille Dok 14 6,47 6,03 5,57 4,53 0,20 middel Tabel 1. gennemsnitlige Ellenberg-værdier, vurdering af potentiale og koordinater for umentationsfelter. Kommentarer til delområderne Delområde 1 Birkedomineret kratskov på tørvebund med svag kalkpåvirkning. Fugtigheden er varierende, men delområdet er generelt græsningsegnet. Delområde 2. Tagrørstilgroet rigkær med god vandtilgang. På lysåbne partier og slåede stier ses rig forekomst af mosser og Tvebo Baldrian. delområdet er floristisk værdifuldt og genrelt afgræsningsegnet. Delområde 3. Delområdet udgrøes af en højstatudetilgroning med dominans af Tagrør. Spredt forekommer Almindelig Mjødurt, Almindelig Fredløs og Lådden Dueurt. Der ses fin vandtilgang (svag vældpåvirkning) med stående vand i terræn. Mosdækket er rigt. Top-Star ses sparsomt. Mod nord er inkluderet et vådt Top-Star-kær, der er under forsumpning. 4

5 Delområde 4. Delområdet udgøres af eb yngre sumpskov domineret af Birk, Almindelig Hæg og Pil. Fugtigheden er varierende og stedvist vinteroversvømmet. Urtelaget er rigt udviklet. Kalkpåvirket bund ses kun sparsomt/fragmentarisk. Delområde 5. Der er tale om en våd hængesæk eller rørsump med Top-Star, Gidttyde og bredbladet Dunhammer. Vegetationsdækket er udviklet på eller i gammel grav, hvor der i den østlige ende er sket uddybning til sø (med andefodring). Arealet kan ikke afgræsses. Delområde 6. Der er tale om mindre lavninger i en eng, der er domineret af Rørgræs. Lavningerne er givetvis (som store dele af engen) vinteroversvømmet, men ved besigtigelsen sommerudtørret og med rigkærslignende vegetation; bl.a. sparsomt med Top-Star og Almindelig Star. Kål-Tidsel er dominerede stedvist. Delområde 7. Varieret skov/sumpskov med forskellig fugtighed og træartssammensætning. Urtefloret er generelt rigt. Der er givetvis tale om et gammelt tørvegravningsområde, som i varierende grad er tilgroet med urter, krat og skov. Stedvis er det græsningsbart, men denne vurdering er behæftet med stor usikkerhed, da hele området er mere tørt end vanligt. Delområde 8. Delområdet er en højstatudetilgroning udviklet i krat eller kant af dette. Fugtigheden er varierende. I et bælte mod delområde 9 ses mere kalkpåvirket vegetation; stedvist tørrere med bl.a. Blågrøn Star, Trenervet Snerre og Vellugtende Gulaks. Delområde 9. Slået eng med dominans af Almindelig Kvik, Mose-Bunke, Kål-Tidsel og Eng- Rævehale. Jordbunden er tør-middelfugtig tørvejord. Delområdet er med stor sandsynlighed en tidligere 6410 (tidvis våd eng), der er spoleret ved omlægning. Delområde 10. Delområdet er lille og udgøres af en Nælde- og Rørgræs-domineret højstaude med spredt forekomst af Top-Star. Delområdet virker drænet eller i det mindste påvirket af grøften mod vest. Bør indgå i afgræsning. Delområde 11. Ældre gråpile-krat på gennemgående fugtig bund. Urtelaget er rigt og domineret af Stor Nælde og Eng-Nellikerod. Ikke sjældent ses Top-Star. Delområde 12. Delområdet udgøres af en mindre og ret tør bevoksning af Rød-El. I lysninger og andre steder forekommer talrigt Kæmpe-Bjørneklo, der ved besigtigelsen var under afgræsning. Bør indgå i afgræsning fremover for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo. Delområde 13. Tør til middelfugtig ellesump med varieret bundvegetation. Tykt tørvelag er til stede, hvor det ikke er afgravet. 5

6 Delområde 14. Ret smal bræmme af rigkær udviklet i kant af ung og tæt vedplantetilgroning. En mindre del af delområdet indgår i temporær græsningsfold. Delområdet er gennemgående ret tørt (påfaldende tørt) med forekomst af bl.a. Sump-Kællingetand, Lyse-Siv og Kål-Tidsel som hyppigt forekommende. Bilag IV-padder og dagsommerfugle Padder Der er registreret såvel adulte som ny-forvandlede dyr af Spidssnudet Frø og Butsnudet Frø. Særligt i de skovbevoksede områder med fugtig bund og mere eller mindre skyggede. Det er sandsynligt, at de yngler i de to egentlige vandhuller, som findes i projektområdet. Specielt vandhullet og det tilhørende våde kær (hængesæk) mod nordøst er særdeles velegnet for ynglende brune frøer. Der er ikke registreret Springfrø i projektområdet, og det vurderes usandsynligt, at den findes i Gravene, da projektområdet ligger udenfor arts udbredelsesområde på Fyn. Stor Vandsalamander er ikke eftersøgt i de 2 forekommende vandhuller. Der er konstateret fisk i det nordligste vandhul. Det sydligste vandhul vurderes at være det mest velegnede som ynglevandhul for stor vandsalamander. Her der imidlertid ved besigtigelse medio juli konstateret massiv udsætning af ænder. Det vurderes sandsynligt at stor vandsalamander findes i projektområdet ynglende eller rastende. Dagsommerfugle og andre insekter Følgende almindelige dagsommerfugle er registreret under feltarbejdet: grønåret kålsommerfugl, lille kålsommerfugl, stor bredpande, engrandøje, græsrandøje, okkergul randøje, almindelig blåfugl. Ved det nordlige vandhul findes en stor ynglebestand af båndet pragtvandnymfe. Af guldsmede og vandnymfe er endvidere registreret hestesko-vandnymfe, almindelig farvevandnymfe (lestes sponsa), brun mosaikguldsmed og håret mosaikguldsmed. Fugle og pattedyr Der er observeret en række almindelige fugle knyttet til mose, krat og skov. Spurvehøg og musvåge yngler med stor sandsynlighed i Gravene. Af pattedyr er set Hare, Rådyr og Ræv samt dødfundet Muldvarp. Ved andeudsætningen ved det det sydligste vandhul var opsat en fælde af typen mårfælde, hvorfor det må formodes, at der findes Ilder, Mink, Husmår eller Lækat i Gravene. Der er ikke registret flagermus, men det vurderes meget sandsynligt, at flere arter fouragerer og sommer-raster i Gravene. Skovbryn, levende hegn og tørvegrave udgør velegnede fourageringslokaliteter for flagermus. 6

7 Diskussion Potentiale for udvikling af habitatnatur Gravene rummer arealer, hvor der er stærkt kalkpåvirket bund og god vandtilgang. Dette er især udpræget i delområde 1 og 2, hvor der allerede eller fortsat findes en rig vegetation med et floristisk indhold svarende til rigkær (7230). Vandtilgangen er ligeledes god i disse delområder. Potentialet for udvikling eller forbedring af habitatnaturtype rigkær er meget stort. Områderne er græsningsegnede. I delområde 8 findes ligeledes partier med kalkpåvirket vegetation. Fugtigheden er her varierende og på relativ tør bund vurderes det, at der i højere grad vil udvikles tidvis våd eng (6410) end rigkær. Mod sydvest findes delområde 3, der er et mere tørveholdigt kær med god vandtilgang (svag vældpåvirkning). Potentialet for udvikling eller forbedring af habitatnaturtype rigkær er stort. Den nordligste knap halvdel af projektområdet - skovbevokset som lysåbent (delområde 4-7) vurderes at middel eller lavt potentiale for udvikling af lysåben habitatnatur. Den primære årsag hertil er manglende kalkpåvirkning, og at der ikke findes bevægeligt vand i området. Vegetationen er præget af stående vand; stedvis forsumpning. Især i delområde 4 og 7 er der vurderet at være meget vådt i store dele af året. Afgræsning i disse områder er stedvist ikke muligt pga. mange små og dybe tørvegrave. En række mindre delområder (10, 11, 14) har middel potentiale. De er væsentligt forskellige. Delområde 14 er tørrest og noget kulturpåvirket. Delområderne 12 og 13 (ellesumpe) vurderes at have ringe potentiale for udvikling af lysåbne habitatnaturtyper (7230 eller 6410). Fugtigheden varierer, men det samlede område bliver gradvist vådere mod mosens centrale dele. Tørvelaget er generelt tykt, og vandet er stående. Af områder, der ikke er kortlagt findes: mod nordvest en græsningsfold, der nærmest mosen udgøres af habitatnaturtype rigkær mellem delområde 11 og 12 findes et "lysåbent" areal, der er voldsomt tilgroet med Kæmpe-Bjørneklo mod syd findes kulturpåvirkede arealer omkring sø. Store dele udgøres af vildtagre mod øst-nordøst findes højtliggende skovområde Samlet vurdering Den samlede vurdering for naturtyperne er, at der er potentiale til stede for udvikling af forbedring af lysåbne habitatnaturtyper. De største potentialer ligger hvor vegetationen er kalk- eller vældpåvirket. I mosens centrale dele er potentialet begrænset; primært pga. stående vand og at arealerne i hvert fald delvist ikke er egnede til afgræsning. 7

8 Vurderinger af effekt på dyrelivet Projektområdet fremstår i dag som en mosaik af sumpskov, krat, højstaude-kær, slåede eller tætgræssede enge og vandhuller. Rydning af bevoksninger og etablering af kreaturafgræsning vurderes at have følgende effekter, der vurdere at være positive for dyrelivet: forøgelse af fourageringsareal for padder og dagsommerfugle i form af lysåbne, ekstensivt afgræssede kær med varieret fugtighed, vegetations sammensætning og højde af vegetationsdækket større areal med lysåben natur med på sigt større biodiversitet på bekostning af i dag skov- eller kratbevokset natur formodet bedre vandtilgang i området efter rydning af vedplanter reducering af arealet med invasive arter (Kæmpe-Bjørneklo og Japan-Pileurt) forøgelse af arealet med lysåbne bredarealer omkring området egentlige vandhuller forøgelse af fourageringsarealerne for flagermus Følgende forhold vurderes at være negativt for dyrelivet knyttet til projektområdet: absolut reduktion i arealet med krat og skov, der er levested for specielt insekter og svampe, og som udgør skjul for pattedyr og ikke mindst mulige raste- og yngleområder for flagermus og fugle større græsningsområder indebærer større grad af vindpåvirkning i projektområdet, hvilket er negativt for insektlivet Samlet vurdering Den samlede vurdering er, at rydning og efterfølgende kreaturgræsning (gerne ekstensiv) vil indebære en forbedring af livsbetingelserne for de fleste dyrearter i projektområdet; herunder forekommende Bilag IV- og rødliste-arter. En forudsætning er dog, at egetlige flagermuse-træer skånes ved rydningen, og at rydningen finder sted på et tidspunkt, hvor der ikke er ynglende eller rastende flagermus i træerne. 8

9 Bilag 1 - floralister DOKUMENTATIONSFELTER ARTER Ahorn 1 1 Andemad, Liden 1 Andemad, Stor 1 Angelik Ask 1 Baldrian, Krybende 1 1 Baldrian, Tvebo 1 Bingelurt, Alm. 1 Birk, Dun Bjørneklo, Kæmpe- Blåtop 1 Brachythecium rutabulum Bunke, Mose Calliergonella cuspidata Chiloscyphus coadunatus 1 Climacium dendroides 1 Dueurt, Kirtel- 1 Dueurt, Kær Dueurt, Lodden 1 1 Dueurt, Ris- 1 Dunhammer, Bredbladet 1 Eg, Almindelig 1 El, Rød- Elm, Skov- 1 Fladbælg, Gul Fladstjerne, Græsbladet Fløjlsgræs 1 1 Forglemmigej, Eng- 1 1 Fredløs, Almindelig Galtetand, Kær- 1 Galtetand, Skov- Gifttyde 1 Gulaks, Vellugtende 1 Hanekro, Almindelig 1 Hindbær Hjortetrøst Humle 1 1 Hundegræs, Almindelig Hvene, Kryb- 1 1 Hvene, Stortoppet 1 Hvidtjørn, Almindelig 1 1 Hvidtjørn, Engriflet Hyld, Almindelig 1 Hæg, Almindelig Hønsetarm, Almindelig Kabbeleje, Eng- Karse, Vand- Kattehale 1 1 Kogleaks, Skov- 1 Kvalkved 1 Kvik, Almindelig 1 1 Kvik, Hunde- 1 9

10 DOKUMENTATIONSFELTER Mangeløv, Almindelig 1 Mjødurt, Almindelig Mnium hornum 1 Mynte, Vand Mælkebøtte, art af Natskygge, Bittersød Nellikerod, Eng Nellikerod, Feber- Nælde, Stor Oxyrrhynchium praelongum 1 1 Padderok, Ager- 1 1 Padderok, Dynd- 1 1 Padderok, Kær- 1 Pil, Femhannet 1 Pil, Grå Pileurt, Vand- 1 1 Plagiomnium ellipticum Plagiomnium undulatum Ranunkel, Kær- 1 Ranunkel, Lav 1 Rapgræs, Almindelig Rose, Glat Hunde- 1 Rævehale, Eng- 1 Røn, Almindelig Rørgræs 1 1 Sideskærm 1 1 Siv, Glanskapslet 1 1 Siv, Lyse Skjaller, Stor Skjolddrager, Almindelig 1 Skræppe, Kruset 1 Skræppe, Nøgle- 1 Skvalderkål 1 Snerre, Burre- 1 Snerre, Hvid Snerre, Kær Star, Akselblomstret 1 Star, Almindelig 1 1 Star, Blågrøn 1 Star, Håret Star, Knippe- 1 1 Star, Kær- 1 Star, Top Star, Toradet 1 Steffensurt, Dunet Storkenæb, Stinkende 1 Svingel, Rød 1 Syre, Almindelig Sødgræs, Manna- Tagrør Tidsel, Ager- 1 Tidsel, Kær Tidsel, Kål Tormentil 1 Tørst 1 1 Vikke, Muse- 1 10

11 ARTER ARTER Ahorn Mjødurt, Almindelig 1 1 Andemad, Liden Mnium hornum 1 Andemad, Stor Mynte, Vand- 1 Angelik Mælkebøtte, art af 1 Ask 1 Natskygge, Bittersød Baldrian, Krybende 1 Nellikerod, Eng- 1 Baldrian, Tvebo Nellikerod, Feber- 1 Bingelurt, Alm. Nælde, Stor Bjørneklo, Kæmpe- 1 Padderok, Ager- Blåtop Padderok, Dynd- 1 1 Brachythecium rutabulum Padderok, Kær- 1 1 Bunke, Mose Pil, Femhannet Calliergonella cuspidata Pil, Grå- 1 1 Chiloscyphus coadunatus Pileurt, Vand- Climacium dendroides Plagiomnium ellipticum Dueurt, Kirtel- 1 Plagiomnium undulatum 1 Dueurt, Kær- Ranunkel, Kær- Dueurt, Lodden Ranunkel, Lav 1 1 Dueurt, Ris- Rapgræs, Almindelig Dunhammer, Bredbladet Rose, Glat Hunde- Eg, Almindelig Rævehale, Eng- El, Rød- 1 1 Røn, Almindelig 1 Elm, Skov- Rørgræs Fladbælg, Gul 1 Sideskærm 1 Fladstjerne, Græsbladet 1 Siv, Glanskapslet Fløjlsgræs 1 1 Siv, Lyse- 1 1 Forglemmigej, Eng- Skjaller, Stor 1 Fredløs, Almindelig Skjolddrager, Almindelig Galtetand, Kær- 1 Skræppe, Kruset 1 Galtetand, Skov- Skræppe, Nøgle- 1 Gulaks, Vellugtende 1 Snerre, Burre- 1 1 Hanekro, Almindelig Snerre, Hvid 1 Hindbær 1 1 Snerre, Kær- 1 Hjortetrøst 1 Star, Akselblomstret Humle Star, Almindelig 1 Hundegræs, Almindelig 1 Star, Blågrøn Hvene, Kryb- 1 Star, Håret 1 Hvene, Stortoppet Star, Knippe- Hvidtjørn, Almindelig 1 Star, Kær- Hvidtjørn, Engriflet 1 Star, Top- 1 Hyld, Almindelig Star, Toradet Hæg, Almindelig 1 1 Steffensurt, Dunet 1 Hønsetarm, Almindelig 1 Storkenæb, Stinkende Kabbeleje, Eng- 1 Svingel, Rød 1 Karse, Vand- 1 Syre, Almindelig 1 Kattehale 1 Sødgræs, Manna- 1 Kogleaks, Skov- Tagrør 1 Kvalkved 1 Tidsel, Ager- 1 Kvik, Almindelig Tidsel, Kær- 1 Kvik, Hunde- Tidsel, Kål Kællingetand, Sump- 1 Tormentil Mangeløv, Almindelig Tørst 1 Mangeløv, Smalbladet 1 1 Vikke, Muse- 11

Partnerskabsprojekt for Sorø Kodriverlaug:

Partnerskabsprojekt for Sorø Kodriverlaug: Partnerskabsprojekt for Sorø Kodriverlaug: Sorø Kodriverlaug lærer god naturpleje, formidler og driver flere arealer i nye folde til naturpleje. Af Naturkonsulent Anna Bodil Hald. September 2008. Projektetresumé

Læs mere

Bilag 4 - Artsliste for plantearter fundet ved screening i 2015

Bilag 4 - Artsliste for plantearter fundet ved screening i 2015 Bilag 4 - Artsliste for plantearter fundet ved screening i 2015 Mose og kær Område art stjerne N Mose 1 N ved vejen N inde i krat birk fyr el ribs rose (have art) snebær Invasiv hvidtjørn hyld nælde, stor

Læs mere

Life 70 Restaurering af sjældne våde naturtyper i Syddanmark - Statusrapport for projektområde ved Odense Å

Life 70 Restaurering af sjældne våde naturtyper i Syddanmark - Statusrapport for projektområde ved Odense Å Life 70 Restaurering af sjældne våde naturtyper i Syddanmark - Statusrapport for projektområde ved Odense Å Indhold Indledning... 3 Metode... 3 Resultater... 3 Udregnede Ellerberg-gennemsnit og målte parametre...

Læs mere

Rigkær. Rigkær (7230) med maj-gøgeurt ved Strands Gunger. Foto: Henriette Bjerregaard, Miljøcenter Århus.

Rigkær. Rigkær (7230) med maj-gøgeurt ved Strands Gunger. Foto: Henriette Bjerregaard, Miljøcenter Århus. svegetationen er lysåben og relativ artsrig og forekommer på fugtig til vandmættet og mere eller mindre kalkrig jordbund med fremsivende grundvand og en lav tilgængelighed af kvælstof og fosfor. finder

Læs mere

Stenlængegård-området. Registrering og vurdering af biologiske og landskabelige værdier.

Stenlængegård-området. Registrering og vurdering af biologiske og landskabelige værdier. Stenlængegård-området Registrering og vurdering af biologiske og landskabelige værdier. AGLAJA maj 2007 Stenlængegård-området Registrering og vurdering af biologiske og landskabelige værdier. Arbejdsrapport

Læs mere

Projektbeskrivelsen ændres om følger:

Projektbeskrivelsen ændres om følger: Notat Grontmij Carl Bro A/S Sofiendalsvej 94 9200 Aalborg SV Danmark T +45 98 79 98 00 F +45 9879 9801 www.grontmij-carlbro.dk CVR-nr. 48233511 Tissing Vig Rettelse til Projektbeskrivelse 23. marts 2010

Læs mere

1. Overdrev, heder og græssletter i statens del af Mols Bjerge

1. Overdrev, heder og græssletter i statens del af Mols Bjerge Skov 301 Mols Bjerge Af særligt beskyttede naturarealer i Mols Bjerge findes især overdrev og hede, eng, naturlige krat med bl.a. ene og naturskov af ældre eg og bøg mfl. Desuden mindre arealer med mose,

Læs mere

Notat om naturbeskyttelsesinteresser i Lokalplanområde Erhvervstrekanten

Notat om naturbeskyttelsesinteresser i Lokalplanområde Erhvervstrekanten By og Miljø Trollesmindealle 27 3400 Hillerød Tlf. 7232 2184 Fax 7232 3213 krso@hillerod.dk Notat om naturbeskyttelsesinteresser i Lokalplanområde Erhvervstrekanten Sag 219-2015-2430 22. januar 2015 Undertegnede

Læs mere

Plejeplan for SENGELØSE MOSE 2015-19, del II. Plejedel Version høring maj 2015

Plejeplan for SENGELØSE MOSE 2015-19, del II. Plejedel Version høring maj 2015 2015-19, del II. Plejedel Version høring maj 2015 Plejeplan for Sengeløse Mose 2015-19, del II. Plejedel. Feltarbejde og fotos: Eigil Plöger Tekst: Eigil Plöger Fotos AGLAJA AGLAJA v. Eigil Plöger Damvej

Læs mere

BOTANISK BESKRIVELSE LANDSKAB, NATURTYPER OG VILDE PLANTER I FORENINGENS OMRÅDE

BOTANISK BESKRIVELSE LANDSKAB, NATURTYPER OG VILDE PLANTER I FORENINGENS OMRÅDE BOTANISK BESKRIVELSE LANDSKAB, NATURTYPER OG VILDE PLANTER I FORENINGENS OMRÅDE GRUNDEJERFORENINGEN ØRNBJERG 1 Forord. Igennem årene har der i foreningen været flere forslag om, at det kunne være interessant

Læs mere

Plejeplan for Bagholt Mose 2014-2019

Plejeplan for Bagholt Mose 2014-2019 Plejeplan for Bagholt Mose 2014-2019 Plejeplan for Bagholt Mose 2014-2019. Plejeplan udarbejdet for Faxe kommune 2014 Feltarbejde, foto og afrapportering: Eigil Plöger Fotos AGLAJA AGLAJA v. Eigil Plöger

Læs mere

OVERBLIK OVER NATURENS TILSTAND BESIGTIGELSER I VEJEN KOMMUNE

OVERBLIK OVER NATURENS TILSTAND BESIGTIGELSER I VEJEN KOMMUNE OVERBLIK OVER NATURENS TILSTAND BESIGTIGELSER I VEJEN KOMMUNE Bettina Nygaard, Afd. for Vildtbiologi og Biodiversitet, DMU, Aarhus Universitet BESIGTIGELSER AF 3-OMRÅDER Vejen kommune Basis Udvidet Fersk

Læs mere

Floraen ved Fugledegård, Tissø. Foto: Lena Thulstrup Jensen

Floraen ved Fugledegård, Tissø. Foto: Lena Thulstrup Jensen Floraen ved Fugledegård, Tissø Foto: Lena Thulstrup Jensen Carsten Clausen og Hans Guldager Christiansen 2012 1 Fugledegårds beliggenhed ved Tissø. Midt på den vestlige bred af Sjællands 4. største sø,

Læs mere

Bilag II. Ellenberg værdier og eksempler på plus og minus arter på områder inden for Dynamo naturplansområdet Sdr. Lem Vig

Bilag II. Ellenberg værdier og eksempler på plus og minus arter på områder inden for Dynamo naturplansområdet Sdr. Lem Vig side 1 af 6 Bilag II. Ellenberg værdier og eksempler på plus og minus arter på områder inden for Dynamo naturplansområdet Sdr. Lem Vig Naturkonsulent Anna Bodil Hald, Natur & Landbrug Indledning De forskellige

Læs mere

BILAG 3. Natur ved Skinderup Mølle Dambrug - besigtigelsesnotat

BILAG 3. Natur ved Skinderup Mølle Dambrug - besigtigelsesnotat BILAG 3 Natur ved Skinderup Mølle Dambrug - besigtigelsesnotat 4.12.2014 Lokalitet 1 Lokalitet 1 består af et moseområde på 3,8 ha, som ligger i ådalen langs vandløbet Skinderup Bæk vest for Skinderup

Læs mere

Mellemste Suså registreringer af botanik og Bilag IV-arter i og omkring gamle åslyngninger.

Mellemste Suså registreringer af botanik og Bilag IV-arter i og omkring gamle åslyngninger. Mellemste Suså registreringer af botanik og Bilag IV-arter i og omkring gamle åslyngninger. Arbejdsdokument udarbejdet for Skov- og Naturstyrelsen, Storstrøm af AGLAJA, juni 2009. Indhold Sammenfatning...3

Læs mere

BILAG 4 HISTORISKE KORT

BILAG 4 HISTORISKE KORT BILAG 4 HISTORISKE KORT A0006--PGE.docx BILAG 5 - NEDBØRSSTATISTIK A0006--PGE.docx Kolding Kommune Nedbørsstatistik for Apotekerengens opland Apotekerengen Gennemsnitsnedbør 96-990 Station 2330DK - Brakker

Læs mere

Naturgradienter på højbund hede og tørt græsland (overdrev)

Naturgradienter på højbund hede og tørt græsland (overdrev) Naturgradienter på højbund hede og tørt græsland (overdrev) Til landmænd og deres konsulenter. Af naturkonsulent Anna Bodil Hald Natur & Landbrug, www.natlan.dk Hvor findes den højeste og den laveste naturkvalitet

Læs mere

KIRKE VÆRLØSEVEJ LILLE V

KIRKE VÆRLØSEVEJ LILLE V Værløse 44 45 46 43 42 41 53 54 40 55 51 48 56 47 96 49 50 52 57 NØRREVÆNGET RYETVEJ NØRRESKOVVANG FISKEBÆKVEJ SKOVLINIEN SKOVGÅRDS ALLE HILLERØDMOTORVEJEN KIRKE VÆRLØSEVEJ KOLLEKOLLEVEJ LILLE VÆRLØSEVEJ

Læs mere

HELHEDER OG KOMPETENCER I DET ÅBNE LAND. Faktablad - Natur Landskabskarakterområde (LK) 15. Legind Bjerge (se kort)

HELHEDER OG KOMPETENCER I DET ÅBNE LAND. Faktablad - Natur Landskabskarakterområde (LK) 15. Legind Bjerge (se kort) LAND Faktablad - Natur Landskabskarakterområde (LK) 15. Legind Bjerge (se kort) 19.05.2009 Generelt om området. Kystnært, storbakket og skovklædt landskab, der gennemskæres af markante erosionsdale, som

Læs mere

Bilag 1/26 Bilag 1 2 1 2/26 Bilag 2 3/26 Bilag 3 4/26 5/26 6/26 7/26 Bilag 4 8/26 Bilag 5 9/26 Bilag 6 10/26 Bilag 7 11/26 Bilag 8 12/26 Bilag 9 13/26 Bilag 10 14/26 Bilag 11 15/26 Bilag 12 Id. nr. Naturtype

Læs mere

Hareskov By BIRKEVANG LLE VBO SE A SKANDRUPS ALLE LINDEVEJ PPEL ALLE JE 82 SEVEJ83 78 T S 89 VILD P A IG L RINGVEJ B 4

Hareskov By BIRKEVANG LLE VBO SE A SKANDRUPS ALLE LINDEVEJ PPEL ALLE JE 82 SEVEJ83 78 T S 89 VILD P A IG L RINGVEJ B 4 Hareskov By 500 0 250 meter 89 89 89 89 89 89 89 89 89 88 88 88 88 88 88 88 88 88 90 90 90 90 90 90 90 90 90 62 62 62 62 62 62 62 62 62 64 64 64 64 64 64 64 64 64 66 66 66 66 66 66 66 66 66 80 80 80 80

Læs mere

FORSLAG TIL UDVIKLINGS- OG PLEJEPLAN FOR GRANHAUGEN

FORSLAG TIL UDVIKLINGS- OG PLEJEPLAN FOR GRANHAUGEN FORSLAG TIL UDVIKLINGS- OG PLEJEPLAN FOR GRANHAUGEN 2. udkast, januar 2013/ARP Debatten har vist, at rigtig mange mennesker holder meget af Granhaugen og har stærke ønsker om, hvordan Granhaugen skal udvikles

Læs mere

Skov 11 - Lodbjerg Plantage

Skov 11 - Lodbjerg Plantage Skov 11 - Lodbjerg Plantage Lodbjerg Plantage rummer to hoveddele: Den åbne del mod vest med strand, klit og klithede og den egentlige plantage øst herfor. For den åbne dels vedkommende er der af skovdistriktet

Læs mere

Naturforhold og cykelsti

Naturforhold og cykelsti POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK DATO: 23-07-2014 Bilag: Naturbesigtigelse JOURNALNUMMER 01.05.08-P19-1-14 RÅDHUSET, PLAN OG MILJØ

Læs mere

Biodiversitetsprojekt. Genskabt og øget våd natur i Silkeborg Sønderskov

Biodiversitetsprojekt. Genskabt og øget våd natur i Silkeborg Sønderskov Biodiversitetsprojekt. Genskabt og øget våd natur i Silkeborg Sønderskov Formål Formålet med projektet er med små midler at øge den del af biodiversiteten, der er knyttet til små vandhuller, lysninger

Læs mere

Floraen på Bøgebjerg Carsten Clausen og Hans Guldager Christiansen 2015

Floraen på Bøgebjerg Carsten Clausen og Hans Guldager Christiansen 2015 Floraen på Bøgebjerg Landskabet mellem Ubberup Højskole og Valgmenighedskirken. Toppen af Bøgebjerg er skjult af træer og buske, th. anes lidt af Ubberup Stenstrøning, et fredet område med bl.a. Kødfarvet-

Læs mere

Der er registreret 17 3 områder indenfor fredningsforslaget: 11 vandhuller, 1 mose, 2 strandenge og 3 ferske enge.

Der er registreret 17 3 områder indenfor fredningsforslaget: 11 vandhuller, 1 mose, 2 strandenge og 3 ferske enge. 1 of 5 Notat om naturinteresser indenfor forslag til fredning, Eskerod Dette notat er udarbejdet som støtte for en kommunal stillingtagen til det fredningsforslag, der i februar 2014 er udarbejdet af Danmarks

Læs mere

Dispensation til oprensning af 3 sø

Dispensation til oprensning af 3 sø Dato: 14. januar 2016 Niels Jørgen Møller Nielsen Præstevejen 157 Glerup 9631 Gedsted Natur, Miljø og Sekretariat Frederik IX's Plads 1 9640 Farsø Sagsnr.: 820-2016-52186 Dokumentnr.: 820-2016-12517 Sagsbehandler:

Læs mere

København-Ringsted A1 Miljø

København-Ringsted A1 Miljø Lokalitet : Lille Vejleå A1-35-xx Lille Vejleådal Areal i ha 2,1 16-08-2007 Af : uva/ane Kort : 1513 I SV vandløb 3 29a 29e landskabsfredet EF-habitat UTM-E : UTM-N : 707862 6167952 Undersøgt af Carl Bro

Læs mere

Plejeplan for Kappelhøjkilen. Mette Thornholm

Plejeplan for Kappelhøjkilen. Mette Thornholm Plejeplan for Kappelhøjkilen Mette Thornholm Udarbejdet af Amphi Consult Aps for Halsnæs Kommune Feltarbejde og tekst: Thomas Vikstrøm Kort og layout: Jakob Hassingboe Kvalitetssikring: Martin Hesselsøe

Læs mere

VISIONSPLAN VISIONSPLAN FOR DANNEBROGSPLADSEN I ULSTRUP - AUGUST 2014

VISIONSPLAN VISIONSPLAN FOR DANNEBROGSPLADSEN I ULSTRUP - AUGUST 2014 VISIONSPLAN VISIONSPLAN FOR DANNEBROGSPLADSEN I ULSTRUP - AUGUST 2014 Eksisterende forhold: INDLEDNING: Som en del af byfornyelsen af Ulstrup og gudenåen, foreslås her en etablering af rekreative arealer

Læs mere

Vandløbsnære arealer Græsser, halvgræsser, siv og frytler

Vandløbsnære arealer Græsser, halvgræsser, siv og frytler NOVANA-feltguide Vandløbsnære arealer Græsser, halvgræsser, siv og frytler AGLAJA v. Gunvor Asbjerg & Eigil Plöger NOVANA-feltguide til vandløbsnære arealer Feltguiden indeholder hovedparten af de græsser,

Læs mere

Gyldenrisbekæmpelse i testområde på Amager Fælled

Gyldenrisbekæmpelse i testområde på Amager Fælled Gyldenrisbekæmpelse i testområde på Amager Fælled Denne rapport indeholder en begrundelse for prioriteringen af testområdet for gyldenrisbekæmpelse på Amager Fælled, beskrivelse af metoden for den præcise

Læs mere

Jette Thelin Ravnebakkevej 4A 3490 Tikøb. Mail: Dispensation til etablering af sø i mose.

Jette Thelin Ravnebakkevej 4A 3490 Tikøb. Mail: Dispensation til etablering af sø i mose. Jette Thelin Ravnebakkevej 4A 3490 Tikøb Mail: jet@bibbo.dk Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Tlf. 49282541 ajb55@helsingor.dk www.helsingor.dk Dato 15.01.2016

Læs mere

Teknisk anvisning til kortlægning af levesteder for vandhulsarter (padder, guldsmede og vandkalve)

Teknisk anvisning til kortlægning af levesteder for vandhulsarter (padder, guldsmede og vandkalve) Fagdatacenter for Biodiversitet og Terrestriske Naturdata, Danmarks Miljøundersøgelser Forfattere: Bjarne Søgaard Dokumenttype: Teknisk anvisning Dok. nr.: TA-OP 5 Titel: Gyldig fra: 27.5 2010 Kortlægning

Læs mere

Smag på landskabet i Ringkøbing-Skjern Kommune Naturhandleplan for Skjern Vesteng ved Nykærsvej

Smag på landskabet i Ringkøbing-Skjern Kommune Naturhandleplan for Skjern Vesteng ved Nykærsvej Smag på landskabet i Ringkøbing-Skjern Kommune Naturhandleplan for Skjern Vesteng ved Nykærsvej A. Arealbeskrivelse og udpegninger Området er ryddet og hegnet til afgræsning i sommeren 2013. Området er

Læs mere

Floraen på et stykke af Tissøs nordlige bred

Floraen på et stykke af Tissøs nordlige bred Floraen på et stykke af Tissøs nordlige bred Tissø, søbredden med bl.a. Pil. Foto: CC Carsten Clausen og Hans Guldager Christiansen 2015 1 Indledning Vi har besøgt Tissøs nordlige bred mange gange fra

Læs mere

Jonstrup/Jonstrup Vang

Jonstrup/Jonstrup Vang Jonstrup/Jonstrup Vang ET 34 BALLERUPVEJ 28 0 250 meter BRINGEVEJ 500 JONSTRUPVEJ 29 35 33 39 37 38 32 36 31 30 JONSTRUPVANGVEJ WALGERHOLM 131 132 Sø nr. 28 Nr. 28, Bringe By Den nordlige del af Møllemosen

Læs mere

Naturbeskyttelseslovens 3

Naturbeskyttelseslovens 3 Naturbeskyttelseslovens 3 Heder Overdrev Enge Moser Søer Vandløb Naturbeskyttelseslovens 3 3. Stk. 2. Der må ikke foretages ændringer i tilstanden af 1) heder, 2) moser og lignende, 3) strandenge og strandsumpe

Læs mere

16-08-2010 Side 1 af 8. Kommentarer vedr. Forslag til plejeplan 2010-15 for Smør- og Fedtmosen (Marts 2010)

16-08-2010 Side 1 af 8. Kommentarer vedr. Forslag til plejeplan 2010-15 for Smør- og Fedtmosen (Marts 2010) 16-08-2010 Side 1 af 8 Gladsaxe Kommune By- og Miljøforvaltningen Vej- og Parkafdelingen Rosenkæret 39 2860 Søborg Med kopi til Herlev Kommune Teknisk Forvaltning Herlev Bygade 90 2730 Herlev Kommentarer

Læs mere

Ejby Mose lokal og bynær natur

Ejby Mose lokal og bynær natur Ejby Mose lokal og bynær natur Oplæg til et planlægningsprojekt 1 Ejby Mose lokal og bynær natur Ejby Mose er et af de største sammenhængende moseområder på Fyn og strækker sig over 184 ha. Området er

Læs mere

Til Alfred Elneff Vejstrupvej 27, Brudager 5882 Vejstrup Sendt med email: alfred.elneff@hotmail.com

Til Alfred Elneff Vejstrupvej 27, Brudager 5882 Vejstrup Sendt med email: alfred.elneff@hotmail.com Til Alfred Elneff Vejstrupvej 27, Brudager 5882 Vejstrup Sendt med email: alfred.elneff@hotmail.com Miljø og Teknik Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 62 23 30 00 mt@svendborg.dk www.svendborg.dk

Læs mere

København-Ringsted A1 Miljø

København-Ringsted A1 Miljø Lokalitet : Område syd for bakkegård A1-04-xx Brøndbyøster Areal i ha 44,8 18-09-2007 Af : abhm/mav Kort : 1513 I SØ Skovrejsning og vold UTM-E : 717139 3 29a 29e landskabsfredet EF-habitat UTM-N : 6172572

Læs mere

Placeringen af ansøgte projekt er markeret med gul stjerne på kortet nedenfor.

Placeringen af ansøgte projekt er markeret med gul stjerne på kortet nedenfor. POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Harry Gade Tambohusvej 16 7790 Thyholm Etablering af jordvarmeanlæg i beskyttet natur Struer Kommune

Læs mere

Omfartsvej ved Lille Skensved

Omfartsvej ved Lille Skensved Omfartsvej ved Lille Skensved Biologiske værdier registrering vurdering anbefaling Omfartsvej ved Lille Skensved Biologiske værdier registrering vurdering anbefaling Rapport udarbejdet for Roskilde Amt

Læs mere

Skov 51 Tved Plantage

Skov 51 Tved Plantage Skov 51 Tved Plantage Afgrænsning mod Hanstholm Vildtreservat, oversigtskort 1. Kalkskrænt ved Sårup mm. 750abc (HED 10.5 ha, ENG 8.4 ha, ORE 2.4 ha) i alt 21.3 ha. Kreaturgræsset klithede, eng og stejl,

Læs mere

StedID: 136e energinet.dk NBJ 3: HGL 7: Grundighed: Estimeret naturtilstand: ja nej 3) Intensiv IV

StedID: 136e energinet.dk NBJ 3: HGL 7: Grundighed: Estimeret naturtilstand: ja nej 3) Intensiv IV Stednavn: Tjæreborg Dato: 20140922 Inventør: Peter Witt StedID: 136e energinet.dk NJ 3: HGL 7: Grundighed: Estimeret naturtilstand: ja nej 3) Intensiv IV eskrivelse: Fersk eng langs den øvre kant af strandengen.

Læs mere

Naturplejeprojekt for dyr og levesteder i det åbne land ved Boserup i Roskilde Kommune NaturErhvervstyrelsen: j.nr. 32313-L-13-200M-0088

Naturplejeprojekt for dyr og levesteder i det åbne land ved Boserup i Roskilde Kommune NaturErhvervstyrelsen: j.nr. 32313-L-13-200M-0088 NaturErhvervstyrelsen: j.nr. 32313-L-13-200M-0088 Formål: Med dette naturplejeprojekt har Roskilde Kommune i samarbejde med NaturErhvervstyrelsen, Den Europæiske Union og lokale lodsejere skabt en række

Læs mere

Fugle Kilde Insekter Kilde Artskategori Krybdyr Kilde Padder Kilde Artskategori Planter Kilde Artskategori

Fugle Kilde Insekter Kilde Artskategori Krybdyr Kilde Padder Kilde Artskategori Planter Kilde Artskategori Fugle Kilde isfugl Danmarks Miljøportal Insekter Kilde Artskategori Dukatsommerfugl www.fugleognatur.dk Rødlistet Markperlemorsommerfugl www.fugleognatur.dk Rødlistet Grøn køllesværmer www.fugleognatur.dk

Læs mere

Smag på landskabet i Skive Kommune Naturhandleplan for Gåsemosen

Smag på landskabet i Skive Kommune Naturhandleplan for Gåsemosen Smag på landskabet i Skive Kommune Naturhandleplan for Gåsemosen www.natlan.dk Arealbeskrivelse og udpegninger Gåsemosen består dels af arealer i tidligere omdrift, dels af beskyttet natur i form af mose,

Læs mere

Naturgradienter i enge på tørveholdig bund

Naturgradienter i enge på tørveholdig bund Naturgradienter i enge på tørveholdig bund Til landmænd og deres konsulenter. Af Naturkonsulent Anna Bodil Hald Natur & Landbrug, www.natlan.dk Hvor findes den højeste og den laveste naturkvalitet på enge?

Læs mere

Naturgenopretning ved Bøjden Nor

Naturgenopretning ved Bøjden Nor LIFE09 NAT/DK/000371 - Connect Habitats - Bøjden Nor Naturgenopretning ved Bøjden Nor - en kystlagune med overdrev Lægmandsrapport En naturperle Bøjden Nor er et helt særligt værdifuldt naturområde, der

Læs mere

Vurdering af sandsynligheden for at højproduktive og lavproduktive landbrugsarealer

Vurdering af sandsynligheden for at højproduktive og lavproduktive landbrugsarealer Vurdering af sandsynligheden for at højproduktive og lavproduktive landbrugsarealer vil gro til ved ophør af landbrugsmæssig aktivitet Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 18. februar

Læs mere

NY OVNLINJE 5 PÅ NORDFORBRÆNDING

NY OVNLINJE 5 PÅ NORDFORBRÆNDING FREMTIDENS NORDFORBRÆNDING NY OVNLINJE 5 PÅ NORDFORBRÆNDING I HØRSHOLM KOMMUNE Del 1 Kommuneplantillæg med miljøvurdering Del 2 Ikke teknisk resume Del 3 VVM-redegørelse Vurdering af levesteder og mulige

Læs mere

Odder Ådal - besigtigelsesnotat

Odder Ådal - besigtigelsesnotat Odder Ådal - besigtigelsesnotat Delområde 1: Område 1, traceet langs det gamle åløb, hvor der skal skrabes jord ned i åen fra området umiddelbart sydvest for det nuværende åløb. Området langs åløbet i

Læs mere

NOVANA-feltguide 7210, 7220 & 7230 AGLAJA. v. Eigil Plöger & Gunvor Asbjerg

NOVANA-feltguide 7210, 7220 & 7230 AGLAJA. v. Eigil Plöger & Gunvor Asbjerg 31 sider 29 sider 25 sider 29 sider 29 sider 35 sider 21 sider 19 sider 37 sider NOVANA-feltguide 7210, 7220 & 7230 AGLAJA v. Eigil Plöger & Gunvor Asbjerg Indholdsfortegnelse Forord... 4 Opbygning af

Læs mere

meter kanalstrækning, idet det vurderes, at oprensningen vil være til gavn for søen og dens dyreliv.

meter kanalstrækning, idet det vurderes, at oprensningen vil være til gavn for søen og dens dyreliv. POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Kim og Birthe Burghardt Mejerivej 26 7790 Thyholm Oprensning af vandhul/lille sø I har henvendt jer

Læs mere

Dispensation og landzonetilladelse til etablering af sø på matr. nr. 352 Skovby,

Dispensation og landzonetilladelse til etablering af sø på matr. nr. 352 Skovby, Skovskifte Grundejerforening Skovskifte 5 6200 Aabenraa Natur Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73767676 Dato: 18-12-2015 Sagsnr.: 13/37210 Dok.løbenr.: 351583/15 Kontakt: Torben Hansen Direkte tlf.: 73767358

Læs mere

Ny ansøgning vedr. stiprojekt ved Krebsehavet

Ny ansøgning vedr. stiprojekt ved Krebsehavet Miljø, Vand & Natur Dato: 14. november 2008 J. nr.: 08/14186 Sagsbeh.: Kks Lokaltlf.: 9945 Ny Rådhusplads 1 9700 Brønderslev Telefon 9945 4545 Fax 9945 4500 raadhus@99454545.dk sikkerpost@99454545.dk www.bronderslev.dk

Læs mere

Dato Sagsbehandler J.nr. 30. september 2013 klars 010589-2013 BYGGERI OG NATUR

Dato Sagsbehandler J.nr. 30. september 2013 klars 010589-2013 BYGGERI OG NATUR Frederikssund Golf Klub Sendt pr. e-mail til Bestyrelsesmedlem Henrik Helt hhelt@mail.dk og greeenkeeper Karl Andersen greenkeeper@fgkgolf.dk Dato Sagsbehandler J.nr. 30. september 2013 klars 010589-2013

Læs mere

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til afgræsning af sammenhængende eng og mose

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til afgræsning af sammenhængende eng og mose Reinar Sandager Pedersen Egebjerg Landevej 25 7200 Grindsted Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til afgræsning af sammenhængende eng og mose Du har søgt om tilladelse til, at afgræsse et naturareal

Læs mere

Kolonisation af padder i erstatningsvandhuller for Kanalforbindelsen

Kolonisation af padder i erstatningsvandhuller for Kanalforbindelsen v/ Lars Briggs, Syddanske Forskerparker, Forskerparken 10, 5230 Odense M, SE nr.: 1669 3502, tlf: 6315 7143, fax: 6593 2309, mobil: 2161 0797, email: nd@amphi.dk Kolonisation af padder i erstatningsvandhuller

Læs mere

Natura 2000. Status juni 2011. NST, Nordsjælland v/ida Dahl-Nielsen

Natura 2000. Status juni 2011. NST, Nordsjælland v/ida Dahl-Nielsen Natura 2000 Status juni 2011 NST, Nordsjælland v/ida Dahl-Nielsen Forslag til Natura2000 plan Natura 2000 planlægning jf. Miljømålsloven Offentligheds fase/idefase Forslag har været i offentlig høring

Læs mere

Peter Djørup EriksholmResearchCenter Oticon Rørtangvej 20 3070 Snekkersten. Mail: pd@eriksholm.com. Dispensation til oprensning af sø.

Peter Djørup EriksholmResearchCenter Oticon Rørtangvej 20 3070 Snekkersten. Mail: pd@eriksholm.com. Dispensation til oprensning af sø. Peter Djørup EriksholmResearchCenter Oticon Rørtangvej 20 3070 Snekkersten. Mail: pd@eriksholm.com Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Tlf. 49282541 ajb55@helsingor.dk

Læs mere

Brak langs vandløb etablering, pleje og naturindhold

Brak langs vandløb etablering, pleje og naturindhold Brak langs vandløb etablering, pleje og naturindhold Af Lisbeth Nielsen og Anna Bodil Hald, Natur & Landbrug Brak langs vandløb intentioner og regler Langs udpegede vandløb, dvs. de fleste, skal der ifølge

Læs mere

LOKALITETSBESKRIVELSER, TBU DISTRIKT 7

LOKALITETSBESKRIVELSER, TBU DISTRIKT 7 LOKALITETSBESKRIVELSER, TBU DISTRIKT 7 Hovedparten af distrikt 7 (omr. 7/1-7/32) ligger i Viborg Amt og er beskrevet i bind 8. Thyholm ligger i Rinkjøbing Amt og er medtaget her. Thyholm er velundersøgt

Læs mere

RANDZONER: FORVENTET EFFEKT PÅ NATUREN I RANDZONER OG PÅ VANDMILJØET

RANDZONER: FORVENTET EFFEKT PÅ NATUREN I RANDZONER OG PÅ VANDMILJØET RANDZONER: FORVENTET EFFEKT PÅ NATUREN I RANDZONER OG PÅ VANDMILJØET, ESBEN ASTRUP KRISTENSEN, BRIAN KRONVANG, JES RASMUSSEN, PETER B. KRISTENSEN UNI V E R S I T E T HVAD ER EN RANDZONE? Forvaltningsmæ

Læs mere

Område 1. (Rød 1) Område 2. (Rød 1) Område 3. (Rød 1)

Område 1. (Rød 1) Område 2. (Rød 1) Område 3. (Rød 1) Område 1. (Rød 1) Et område bestående af eg, skovfyr i uklippet rough. Sidste del ved rød tee hul Rød 1, bestående af fyr med god afstand så der kan klippes imellem dem. Den første del af området fra Rød

Læs mere

Indhold: 1. INDLEDNING... 2 2. REGISTRERINGER... 3 2.1 Padder... 3 2.2 Planter... 3 2.3 Dækningsgrader mm... 4 3. KONKLUSION... 6

Indhold: 1. INDLEDNING... 2 2. REGISTRERINGER... 3 2.1 Padder... 3 2.2 Planter... 3 2.3 Dækningsgrader mm... 4 3. KONKLUSION... 6 Ringsted Kommune Att: Berit Thøgersen NOTAT: Søer på Odinsvej Tilsyn/besigtigelse: Kåre Fog Tekst: Martin Hesselsøe og Kåre Fog Dato:. udgave 27. juni 20 Indhold:. INDLEDNING... 2 2. REGISTRERINGER...

Læs mere

Overvågning af dagsommerfugle i Kirkemosen 2014

Overvågning af dagsommerfugle i Kirkemosen 2014 Overvågning af dagsommerfugle i Kirkemosen 2014 Notat udarbejdet for Lejre Kommune af AGLAJA 2014. Feltarbejde, tekst og foto: Eigil Plöger, www.aglaja.dk Feltarbejde og resultater Kirkemosen er besigtiget

Læs mere

Naturundersøgelser byudviklingsområde ved Egedal Station

Naturundersøgelser byudviklingsområde ved Egedal Station Naturundersøgelser byudviklingsområde ved Egedal Station Notat udarbejdet for Egedal kommune af AGLAJA juni 2011 Indhold Sammenfatning...3 1. Overordnet områdebeskrivelse...3 1.1 Rammelokalplanområdet...3

Læs mere

Med dispensationen gives samtidig landzonetilladelse efter planlovens 35.

Med dispensationen gives samtidig landzonetilladelse efter planlovens 35. TEKNIK OG MILJØ Søren Kastbjerg Langbovej 5 7490 Aulum Natur og Grønne områder Enghavevej 10 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal 9628 8154 ngors@herning.dk www.herning.dk Sagsnummer.: 01.05.00-P00-100-14

Læs mere

Besøg biotopen Løvskov

Besøg biotopen Løvskov Besøg biotopen Løvskov Skoven giver de blomstrende urter særlige vækstbetingelser. Saml og bestem skovens urter. Undersøg lysforholdene i løvskoven. Lær at iagttage forskellige jordbundsforhold og bestem

Læs mere

Søer og vandløb. 2 slags ferskvandsområder

Søer og vandløb. 2 slags ferskvandsområder Søer og vandløb Ferskvandsområderne kan skilles i søer med stillestående vand og vandløb med rindende vand. Både det stillestående og det mere eller mindre hastigt rindende vand giver plantelivet nogle

Læs mere

Skov 72 - Tranum Plantage

Skov 72 - Tranum Plantage Skov 72 - Tranum Plantage Tranum Plantage rummer ca. 1350 hektar hede, 180 hektar mose, 85 hektar eng, 60 hektar klit, 52 hektar strandbred, 25 hektar sø og 6 hektar overdrev, i alt 1758 hektar med særligt

Læs mere

Genopretning af Fjordarm Sillerslev Kær, Å og Sø Bilag 14.2

Genopretning af Fjordarm Sillerslev Kær, Å og Sø Bilag 14.2 Genopretning af Fjordarm Sillerslev Kær, Å og Sø Bilag 14.2 Notat Sofiendalsvej 94 9200 Aalborg SV Danmark T +45 9879 9800 F +45 9879 9801 www.grontmij-carlbro.dk CVR-nr. 48233511 Sø og rigkær ved Vådområdeprojekt,

Læs mere

Markfirben, Lacerta agilis Rapport for 2014 ved Næsby Strand

Markfirben, Lacerta agilis Rapport for 2014 ved Næsby Strand Teknik og Miljø Markfirben, Lacerta agilis Rapport for 2014 ved Næsby Strand Monitering af markfirben ved Næsby Strand i forbindelse med konsekvensvurdering af evt. etablering af dige Forsidefoto af Markfirben

Læs mere

Kortlægning af naturmæssigt særlig værdifuld skov: et redskab til beskyttelse af skovens biodiversitet. Irina Goldberg Miljøstyrelsen Sjælland

Kortlægning af naturmæssigt særlig værdifuld skov: et redskab til beskyttelse af skovens biodiversitet. Irina Goldberg Miljøstyrelsen Sjælland Kortlægning af naturmæssigt særlig værdifuld skov: et redskab til beskyttelse af skovens biodiversitet Irina Goldberg Miljøstyrelsen Sjælland Hjemmel Skovloven, 25 stk. 1: Miljøministeren kan registrere

Læs mere

Plante- og dyrelivet i. Rekvirent. Rådgiver

Plante- og dyrelivet i. Rekvirent. Rådgiver Rekvirent Åbenrå Kommune Teknik og Miljø Plantagevej 4, Bov 6330 Padborg Att.: Niels Ottesen Julsgaard Telefon: 73 76 77 85 E-mail: noj@aabenraa.dk Rådgiver Orbicon A/S Jens Juuls Vej 16 8260 Viby J Telefon

Læs mere

Ll. Valby, Slagelse Jorder nyt nr. Ll. Valby, Slagelse Jorder mark og fold,15f 1280kvm. Bilag 2, punkt 1d. undersøges

Ll. Valby, Slagelse Jorder nyt nr. Ll. Valby, Slagelse Jorder mark og fold,15f 1280kvm. Bilag 2, punkt 1d. undersøges Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Slagelse Nordskov (arbejdstitel) er et samarbejde mellem Slagelse Kommune og

Læs mere

Naturværdier i sø-landskabet. Resultater fra spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med debatarrangement d. 14. januar, Ringsted kommune

Naturværdier i sø-landskabet. Resultater fra spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med debatarrangement d. 14. januar, Ringsted kommune Naturværdier i sø-landskabet Resultater fra spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med debatarrangement d. 14. januar, Ringsted kommune Antal Spørgeskema om naturværdier Respondenter 33 personer, 23 mænd,

Læs mere

Registrering af invasive plantearter og kortlægning af lysåben 3-natur og skovhabitatnaturtyper i fredningen Lyngby Sø.

Registrering af invasive plantearter og kortlægning af lysåben 3-natur og skovhabitatnaturtyper i fredningen Lyngby Sø. J. nr. LIFE02/ef.: LCA Lyngby-Tårbæk Kommune Att1: Gert Juhl og Att2: Lone Güldner Kolenda Registrering af invasive plantearter og kortlægning af lysåben 3-natur og skovhabitatnaturtyper i fredningen Lyngby

Læs mere

Afrapportering af rydningsprojekt i Ravnsby Møllelung

Afrapportering af rydningsprojekt i Ravnsby Møllelung Afrapportering af rydningsprojekt i Ravnsby Møllelung Projektet er finansieret af Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri samt Lolland Kommune. Rapport udarbejdet for

Læs mere

Efterbehandling og natur i råstofgrave

Efterbehandling og natur i råstofgrave Efterbehandling og natur i råstofgrave Vilkår til efterbehandling afhængig af politiske vinde Andre hensyn og interesser Eksempel fra grusgrav på Nordfalster Bidrag til øget biodiversitet i et området

Læs mere

FORSLAG TIL UDVIKLINGS- OG PLEJEPLAN FOR GRANHAUGEN

FORSLAG TIL UDVIKLINGS- OG PLEJEPLAN FOR GRANHAUGEN FORSLAG TIL UDVIKLINGS- OG PLEJEPLAN FOR GRANHAUGEN 1. udkast, august 2012/ARP U D K A S T Debatten har vist, at rigtig mange mennesker holder meget af Granhaugen og har stærke ønsker om, hvordan Granhaugen

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 3.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 3. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 27. februar 2013 J.nr.: NMK-510-00302 Ref.: meh AFGØRELSE i sag om omlægning af Vasevej m.v. i Rudersdal Kommune Natur-

Læs mere

Projektforløb Aktiviteter og projektkonsulentens timeforbrug 03.06.2015 Kontakt til lodsejerne individuelt. 3,5

Projektforløb Aktiviteter og projektkonsulentens timeforbrug 03.06.2015 Kontakt til lodsejerne individuelt. 3,5 Afrapportering Projekt Brødkær Naturpleje NaturErhvervstyrelsen J. nr. 32313-G-12-00733 Administrativ forløb 19.11.2012 Tilsagn fra NaturErhverv. Tilskudsberettigede udgifter kr. 336.240,00. NaturErhverv

Læs mere

Team Natur og Landbrug. Naturstyrelsen Att.: Jørgen Sandby Nielsen E-mail. josni@nst.dk

Team Natur og Landbrug. Naturstyrelsen Att.: Jørgen Sandby Nielsen E-mail. josni@nst.dk Naturstyrelsen Att.: Jørgen Sandby Nielsen E-mail. josni@nst.dk Team Natur og Landbrug Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved 5588 6150 www.naestved.dk Afgørelse efter naturbeskyttelsesloven til

Læs mere

Grundejerforeningen Klitrosebugten Plan for pleje af naturarealer

Grundejerforeningen Klitrosebugten Plan for pleje af naturarealer Grundejerforeningen Klitrosebugten Plan for pleje af naturarealer Silva Danica / Jørgen Stoltz, 5993 0216 silvadanica@msn.com Arealbeskrivelse og naturtilstand Strandarealet er karakteriseret som strandmark

Læs mere

Tør brakmark. Tørre brakmarker er vidt udbredt i hele landet, på næringsrige og relativt tørre jorder og gives lav prioritet i forvaltningen.

Tør brakmark. Tørre brakmarker er vidt udbredt i hele landet, på næringsrige og relativt tørre jorder og gives lav prioritet i forvaltningen. er et almindeligt plantesamfund på næringsrige og relativt tørre jorder i hele landet. I ådale ses samfundet typisk på veldrænede jorder på ådalsskrænten, hvor vegetationen er under udvikling fra dyrket

Læs mere

Fugtig eng. Beskyttelse. Afgræsset fugtig eng. Foto: Miljøcenter Århus.

Fugtig eng. Beskyttelse. Afgræsset fugtig eng. Foto: Miljøcenter Århus. Plantesamfundet fugtig eng dækker over drænede og moderat næringsbelastede enge, hvor der med års mellemrum foretages omlægning og isåning af kulturgræsser og kløver. Vegetationen er præget af meget almindelige

Læs mere

Paddemonitering, Filsø & Gyldensteen 2012

Paddemonitering, Filsø & Gyldensteen 2012 Paddemonitering, Filsø & Gyldensteen 2012 3. udgave 23. november 2012 Udført af: Per Klit Christensen og Niels Damm AMPHI Consult er et landsdækkende konsulentfirma der arbejder med rådgivning og planlægning

Læs mere

Naturregistrering på den nedlagte jernbanelinje mellem Slagelse, Næstved og Skælskør

Naturregistrering på den nedlagte jernbanelinje mellem Slagelse, Næstved og Skælskør Naturregistrering på den nedlagte jernbanelinje mellem Slagelse, Næstved og Skælskør Erik Aude, Thorild Vrang Bennett, Jacob Heilmann-Clausen, Birgitte Mogensen og Hans Kristian Munkejord Rapport 09-02

Læs mere

Webinar om: Effektiv vildtpleje på landbrugets vilkår

Webinar om: Effektiv vildtpleje på landbrugets vilkår VELKOMMEN TIL Webinar om: Effektiv vildtpleje på landbrugets vilkår Lisbeth Shooter Jan Nielsen Kristian Petersen Introduktion Lisbeth Shooter, chefkonsulent og i dag ordstyrer Jan Nielsen, planteavlskonsulent

Læs mere

Hjortespring Naturplejeforening Naturtjek 2014

Hjortespring Naturplejeforening Naturtjek 2014 Hjortespring Naturplejeforening Naturtjek 2014 www.natlan.dk HULKRAVET KODRIVER 1 Natur & Landbrug ApS har ved naturkonsulent Anna Bodil Hald gennemført et naturtjek i de folde, hvor Hjortespring Naturplejeforening

Læs mere

Dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 3 til gennemførelse af Vand- og Naturprojekt i Karlstrup Mose

Dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 3 til gennemførelse af Vand- og Naturprojekt i Karlstrup Mose Greve Kommune Center for Teknik & Miljø Vej og ejendomme vejoglandskab@greve.dk Greve Kommune Center for Teknik & Miljø Rådhuset Rådhusholmen 10 DK-2670 Greve Telefon: 43 97 97 97 www.greve.dk Dispensation

Læs mere

1. Det forudsættes, at det ansøgte udføres som beskrevet i ansøgningsmaterialet.

1. Det forudsættes, at det ansøgte udføres som beskrevet i ansøgningsmaterialet. Steffen Schmidt Hammelev Bygade 89 6500 Vojens Haderslev Kommune Teknik og Miljø Natur og Landbrug Simmerstedvej 1A, 1. sal 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 naturogvand@haderslev.dk www.haderslev.dk Dato:

Læs mere

Sagsnr. 01.05.08-K08-19-15

Sagsnr. 01.05.08-K08-19-15 Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse Arsenalvej 55 9800 Hjørring Dato 15. januar 2016 Sagsnr. 01.05.08-K08-19-15 BY OG LANDSKAB Torvet 2 3600 Frederikssund Dispensation fra 3 i naturbeskyttelsesloven

Læs mere

Nis Hesselberg Petersen Billundvej 35, Kestrup 6560 Sommersted

Nis Hesselberg Petersen Billundvej 35, Kestrup 6560 Sommersted Nis Hesselberg Petersen Billundvej 35, Kestrup 6560 Sommersted Haderslev Kommune Teknik og Miljø Natur og Landbrug Rådhuscentret 7 6500 Vojens Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 naturogvand@haderslev.dk

Læs mere