DE SVAGE GRUPPER ER IKKE MED I DE PRIVATE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DE SVAGE GRUPPER ER IKKE MED I DE PRIVATE"

Transkript

1 28. april 2008 Af Niels Glavind DE SVAGE GRUPPER ER IKKE MED I DE PRIVATE Resumé: SUNDHEDSFORSIKRINGER Behandling på privat sygehus af en sundheds omfatter sjældent de svage grupper. Også når det gælder behandling på private sygehuse af det offentlige, er de svage grupper underrepræsenteret. Denne analyse beskæftiger sig med hvilke grupper, der gør brug af private sygehuse når vi samtidig ser på, om de er af det offentlige eller af et sselskab. Antallet af behandlingsforløb for de enkelte diagnoser og sygehustyper er derfor koblet med data for personens uddannelse, etnicitet, boligforhold, indkomst og modtagelse af sociale ydelser. Analysen viser, at brugen af sundhedser er stærkt reduceret: - hvis personen ingen uddannelse har - hvis personen kommer fra de etniske minoriteter - hvis personen har lav indkomst - hvis personen boede i almennyttigt boligbyggeri i hvis personen var på førtidspension eller kontanthjælp i hvis personen var enlig i hvis personen ikke var i arbejde i 2004 Når det gælder e behandlingsforløb på de private har de svage grupper også en lavere benyttelse end andre. Men forskellen er ikke så udtalt. Det skal bemærkes, at de behandlingsforløb, der indgår i analysen, er tal, mens baggrundsdata for patienterne er fra De fleste af de baggrundsforhold, der er inddraget, ændrer sig dog kun langsomt. AT P:\GS\april 2008\Sygehus-3.doc

2 2 DE SVAGE GRUPPER ER IKKE MED I DE PRIVATE SUNDHEDSFORSIKRINGER Som det fremgår af figur 1, gør den sociale skævhed sig især gældende i forhold til de svageste grupper. I figur 1 er dette vist i forhold til Danmarks Statistiks socialgruppeinddeling. Det ses, at personer uden for arbejdsmarkedet er kraftigt underrepræsenteret i forhold til private sundhedser. Til gengæld er personer i arbejde overrepræsenteret, hvad enten de arbejder på højeste, mellem- eller laveste niveau. Figur 1. Socialgrupper i forskellige typer af sygehuse Alle voksne, selv, af Offentlige sygehuse 0% 20% 40% 60% 80% 100% Pct. af patienter Selvstændige Chefer Mellemledere Andre lønmodt. Ikke i arbejde Når det gælder e behandlingsforløb på de private har de svage grupper også en lavere benyttelse end andre. Men forskellen er ikke så udtalt. Alle har da også i princippet ret til at benytte det udvidede frie sygehusvalg, hvis ventetiden på et sygehus bliver for lang, men de ressourcestærke er bedre til at udnytte denne mulighed. Derimod er sundhedser i Danmark som hovedregel knyttet til et ansættelsesforhold, som et skattefrit frynsegode. Det betyder samtidig, at eventuelle sundhedser reelt bliver meget dyrere for personer, som ikke har et stabilt ansættelsesforhold, eller måske helt er ude af arbejdsmarkedet. De forskelle, som fremgår af figuren, skyldes dels, at de private sygehuse har en mindre andel af ældre patienter end de offentlige dels

3 3 hvis vi ser på personer i den erhvervsaktive alder - at de svage grupper ikke benytter de private sygehuse så meget. Hvis vi holder de ældre aldersgruppe uden for analysen, viser figur 2 og 3, at sociale, etniske, uddannelsesmæssige og tilsvarende baggrundsforhold har betydning for, hvilken sandsynlighed der er for, at et behandlingsforløb finder sted på et privat sygehus, af det offentlige eller af et sselskab. Figurerne viser privatsygehusenes andel af samtlige behandlinger (bortset fra skadestuebesøg) og medregner også diagnosegrupper, hvor de private sygehuse slet ikke gør sig gældende. Derfor er privatsygehusenes samlede andel meget lille. Hvem får behandling på privat af det offentlige? årige Ikke i arbejde Mellemledere 1,1 1,9 Enlig Par Ingen ungdomsuddannelse Videregående uddannelse Etnisk baggrund i 3. verden Etnisk danske Laveste indkomstdecil Højeste indkomstdecil Almennyttigt byggeri 2004 Ejerbolig 2004 Pensionist/pension i 2004 Ikke bistand/pension i , ,1 1,3 1,3 1,6 1,7 1,5 1,7 1, ,5 1 1,5 2 2,5 Pct. af alle behandlinger i 2007 Hvem får behandling på privat af sselskab? årige Ikke i arbejde Mellemledere Enlig Par Ingen ungdomsuddannelse Videregående uddannelse Etnisk baggrund i 3. verden Etnisk danske Laveste indkomstdecil Højeste indkomstdecil 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 0,6 0,6 0,7 0,9 1,2 Almennyttigt byggeri 2004 Ejerbolig ,3 0,8 Pensionist/pension i 2004 Ikke bistand/pension i ,8 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2 1,4 Pct. af alle behandlinger i 2007

4 4 Som det fremgår af Figur 3, er det slående, at de svage grupper stort set ikke benytter sundhedser. Eksempler: To udvalgte diagnosegrupper Man kunne tænke sig, at den skævhed, man finder i benyttelsen af private primært var en afspejling af, at forskellige samfundsgrupper rammes forskellig af forskellige sygdomme. Derfor bør en analyse også se på, om de sociale forskelle sætter sig igennem inden for de enkelte diagnosegrupper. Derfor ses i det følgende på to udvalgte diagnosegrupper, hvor de private sygehuse og de private sundhedser tegner sig for en rimelig stor andel. I analysen ses kun på de forretningsmæssigt drevne private sygehuse og klinikker. De fondsdrevne specialsygehuse (gigthospitaler m.v. behandles sammen med de offentlige tilbud). Den første diagnose, der ses på, er døgnbehandling for diskusprolaps. Ser vi på aldersgruppen år, fandt 96,4 pct. af disse behandlinger i 2007 sted på offentlige sygehuse. 2,4 pct. fandt sted på private men blev af det offentlige. 0,9 pct. blev af et sselskab, mens de sidste 0,1 pct. blev af borgeren selv. Figur 4 viser herefter hvilken betydning, de sociale og økonomiske baggrundsforhold har for, om en person, der i 2007 var gennem en døgnbehandling for diskusprolaps, fik denne foretaget på et privat sygehus, af en sundheds. Figur 4.

5 5 Hvem får døgnbehandling, af sundheds, på privatsygehuse for diskusprolaps? årige Ikke i arbejde 2004 Mellemledere 2004 Enlig Par 0,1 0,4 1 1,4 Ingen ungdomsuddannelse Længerevarende udd. Etnisk baggrund i 3. verden Etnisk danske 0,2 0,4 0,9 1,2 Laveste indkomstdecil Højeste indkomstdecil 0,1 1,7 Almennyttigt byggeri 2004 Ejerbolig 2004 Pensionist/pension i 2004 Ikke bistand/pension i ,1 0,4 1,1 1,1 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2 1,4 1,6 1,8 Pct. af alle døgnforløb for diskusprolaps i 2007 Det ses, at de nederste grupper i samfundet har langt lavere chance for at få ventetiden til behandling for diskusprolaps afkortet gennem brug af en sundheds end de bedrestillede grupper. Figur 5 viser tilsvarende, hvem der benytter sig af det udvidede frie sygehusvalg, hvis vi ser på døgnbehandling for diskusprolaps.

6 6 Figur 5. Hvem får døgnbehandling, af det offentlige, på privatsygehuse for diskusprolaps? årige Ikke i arbejde Mellemledere Enlig Par Ingen ungdomsuddannelse Længerevarende udd. Etnisk baggrund i 3. verden Etnisk danske 0,9 2,4 2,8 2,7 2,6 2,5 2,6 2,8 Laveste indkomstdecil Højeste indkomstdecil 2,5 2,9 Almennyttigt byggeri 2004 Ejerbolig ,6 3 Pensionist/pension i 2004 Ikke bistand/pension i ,3 2,7 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 Pct. af alle døgnforløb for diskusprolaps i 2007 Det ses, at forskellene er langt mindre, når det offentlige betaler. Der er dog klart lavere benyttelse af de private hvis vi ser på de etniske minoriteter og beboere i almennyttigt boligbyggeri. Det kan tyde på, at disse grupper har svært ved at orientere sig i reglerne om, at man kan bruge private hvis det offentlige ikke kan overholde de maksimale ventetider, som er fastsat. Tabel 1 viser hvilken virkning de forskellige chancer for privat sygehusbehandling har for den sociale sammensætning blandt patienter med diskusprolaps på forskellige typer af sygehuse/betalingsformer. Tabellen omfatter såvel døgn- som ambulant behandling og såvel patienter under 65 år som patienter over 65 år.

7 7 Under 65 år Tabel 1. Patienter med behandling for diskusprolaps i forskellige grupper af sygehuse 2007 fordelt på socialgrupper. Alle patienter over 21 år, af, Alle sygehuse selv Selvstændige 4,5 5,0 4,4 9,7 4,6 Chefer 7,3 7,6 13,8 8,2 7,6 Mellemledere 10,2 10,5 20,5 11,2 10,6 Andre lønmodt. 40,4 41,4 57,0 39,9 41,0 Ikke i arbejde 22,1 20,1 3,8 11,2 21,2 Selvstændige 0,6 0,7 0 0,8 0,6 Chefer 0,2 0,7 0 0,8 0,3 Mellemledere 0,2 0,1 0 0,4 0,2 Andre lønmodt. 0,9 1,5 0,3 2,6 0,9 Over 65 år Ikke i arbejde 13,5 12,5 0,3 15,3 13,1 I alt 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Note: Når tabellen omfatter personer over 21 år, er det fordi personer, der i 2007 var under denne alder, ikke var henført til nogen socioøkonomisk gruppe i Tabellen kræver en nærmere forklaring. Det bemærkes, at enheden er personer i modsætning til de tidligere figurer, hvor enheden er antal behandlingsforløb. En person kan have flere behandlingsforløb for samme lidelse. Den samme person kan desuden blive behandlet såvel på et privat som på et sygehus for denne lidelse. Derfor er antallet af personer, der er blevet behandlet på alle typer af mindre end summen af de personer, der har været behandlet inden for de enkelte sygehusgrupper. Tabellen omfatter ikke skadestuebesøg. Ved at inddrage aldersaspektet viser tabellen desuden den samlede virkning af, at de ældre årgange generelt er underrepræsenteret på de private og at der desuden er en social skævhed. Tabellen viser, at personer uden for arbejdsmarkedet udgør ca. 36 pct. af de patienter, der behandles på de offentlige men kun ca. 4 pct. af de patienter, der får behandling af et sselskab. Blandt de patienter, der får behandlingen udført på et privat sygehus, men af det offentlige, udgør personer uden for arbejdsmarkedet 33 pct. Figur 6 og 7 viser, hvem der får behandling på private sygehuse og klinikker, når det drejer sig om ambulant behandling af skader, der typisk opstår i forbindelse med idrætsudøvelse.

8 8 Figur 6. Hvem får ambulant behandling på privatsygehuse for idrætsskader, af sselskab? årige Ikke i arbejde Mellemledere 0,8 6,5 Enlig Par Ingen ungdomsuddannelse Videregående uddannelse 1,8 2,2 4,2 4,2 Etnisk baggrund i 3. verden Etnisk danske 0,8 3,8 Laveste indkomstdecil Højeste indkomstdecil 1,2 6 Almennyttigt byggeri 2004 Ejerbolig ,6 4,5 Pensionist/pension i 2004 Ikke bistand/pension i ,6 4, Pct. af alle ambulante forløb for idrætsskader m.v. i 2007 Figur 7 Hvem får ambulant behandling på privatsygehuse for idrætsskader, af det offentlige? årige Ikke i arbejde Mellemledere Enlig Par Ingen ungdomsuddannelse Videregående uddannelse 5,1 8,2 8,4 8,1 8,2 9,5 Etnisk baggrund i 3. verden Etnisk danske Laveste indkomstdecil Højeste indkomstdecil Almennyttigt byggeri 2004 Ejerbolig 2004 Pensionist/pension i 2004 Ikke bistand/pension i ,7 8,6 8,2 9 7,9 8,7 7,8 8, Pct. af alle ambulante forløb for idrætsskader m.v. i 2007 Det ses, at billedet er det samme som for diskusprolaps: Ser vi på de behandlinger, der betales af et sselskab, kan vi konstatere en stærk social skævhed. Der er også en social skævhed, hvis vi ser på benyttelsen af private sygehuse i forbindelse med det udvidede frie sygehusvalg, men her er forskellen mindre. I tabel 2 er alle voksne inddraget i en analyse af den sociale sammensætning blandt patienterne i de forskellige sygehusgrupper på samme måde som i tabel 1.

9 9 Tabel 2. Patienter med behandling for skader, der typisk opstår i forbindelse med idrætsudøvelse, i forskellige grupper af sygehuse 2007 fordelt på socialgrupper. Alle patienter over 21 år, af, Alle sygehuse selv Selvstændige 4,5 4,4 4,7 11,1 4,6 Chefer 8,2 8,4 13,6 12,6 8,5 Mellemledere 10,8 13,2 23, ,5 Andre lønmodt. 44,3 44,6 53,2 35,9 44,6 Under 65 år Ikke i arbejde 18,8 18,0 4,4 10,5 18,0 Selvstændige 0,5 0,3 0,2 2,4 0,5 Chefer 0,3 0,4 0,1 1,2 0,3 Mellemledere 0,3 0,2 0,3 0,4 0,3 Andre lønmodt. 0,9 0,7 0,2 2,2 0,9 Over 65 år Ikke i arbejde 11,4 9,9 0,3 11,7 10,9 I alt 100,0 100,0 100,00 100,00 100,0 Igen ses samme mønster som for diskusprolaps: Personer uden for arbejdsstyrken er stærkt underrepræsenteret, især blandt de patienter, der får behandlingen af en sundheds. Her udgør personer uden for arbejdsstyrken ca. 5 pct. mod ca. 30 pct. i det offentlige sygehusvæsen. Alle diagnosegrupper Ser vi endelig på samtlige diagnosegrupper, viser tabel 3 fordelingen af patienter på socioøkonomiske grupper. Tabel 3. Patienter fra alle diagnosegrupper i forskellige grupper af sygehuse 2007 fordelt på socialgrupper. Alle patienter over 21 år, af, Alle sygehuse selv Selvstændige 3,4 4,0 4,6 7,9 4,0 Chefer 6,9 8,3 14,6 11,5 7,0 Mellemledere 9,3 11,4 24,3 12,9 9,5 Andre lønmodt. 30,6 33,5 50,0 34,0 30,8 Under 65 år Ikke i arbejde 18,4 16,7 4,7 13,7 18,3 Selvstændige 0,8 0,9 0,2 1,9 0,8 Chefer 0,4 0,6 0,3 1,0 0,4 Mellemledere 0,3 0,4 0,2 0,4 0,3 Andre lønmodt. 1,1 1,3 0,5 1,8 1,1 Over 65 år Ikke i arbejde 28,7 23,0 0,8 15,0 28,5 I alt 100,0 100,0 100,00 100,0 100,0

10 10 Inddrager vi alle diagnosegrupper, bliver forskellen mellem de forskellige grupper af sygehuse/betalere endnu mere udtalt. Blandt patienter med en sundheds er kun ca. 5 pct. uden for arbejdsstyrken. Blandt patienter på offentlige sygehuse er andelen ca. 47 pct. Det skyldes, at tabellen også tager højde for, at de private sygehuse kun i meget begrænset omfang tilbyder behandling for kræft og en række andre alvorlige sygdomme, som typisk rammer ældre mennesker, som har forladt arbejdsmarkedet. Bilagstabellerne 1-7 viser socialgruppefordelingen for en række diagnosegrupper.

11 11 Bilagstabel 1. Patienter med behandling for forstørret prostata i forskellige grupper af sygehuse 2007 fordelt på socialgrupper. Alle patienter over 21 år, af, Alle sygehuse selv Selvstændige 3,26 4,27 16,22 6,67 3,3 Chefer 4,25 4,62 27,03 16,67 4,43 Mellemledere 2,76 3,42 2,7 6,67 2,86 Andre lønmodt. 10,73 10,43 29, ,77 Under 65 år Ikke i arbejde 7,15 4,62 2,7 13,33 7,01 Selvstændige 3,26 3,59 2,7 10 3,28 Chefer 1,68 3, ,75 Mellemledere 0,9 0, ,89 Andre lønmodt. 2,95 5,13 5,41 0 3,11 Over 65 år Ikke i arbejde 63, ,51 26,67 62,59 I alt Bilagstabel 2. Patienter med snorkebehandling i forskellige grupper af sygehuse 2007 fordelt på socialgrupper. Alle patienter over 21 år, af, Alle sygehuse selv Selvstændige 5,84 5,93 4,26 18,75 5,89 Chefer 8,68 12,78 19,15 0 9,56 Mellemledere 9,19 12,25 27,66 18,75 9,95 Andre lønmodt. 41,31 34,59 42,55 43,75 40 Under 65 år Ikke i arbejde 19,13 16,64 4,26 6,25 18,44 Selvstændige 1,04 1, ,12 Chefer 0,59 0,87 2,13 0 0,67 Mellemledere 0,38 0, ,4 Andre lønmodt. 1,23 1, ,29 Over 65 år Ikke i arbejde 12,6 13, ,5 12,68 I alt

12 12 Bilagstabel 3. Patienter med behandling med (delvis) kosmetisk sigte i forskellige grupper af sygehuse 2007 fordelt på socialgrupper. Alle patienter over 21 år, af, Alle sygehuse selv Selvstændige 3,01 3, ,68 3,18 Chefer 6,04 5,33 11,67 11,02 6,28 Mellemledere 11,68 12, ,73 12,23 Andre lønmodt. 39,32 41, ,6 39,69 Under 65 år Ikke i arbejde 31,02 34,39 11,67 23,69 31,06 Selvstændige 0,32 0, ,28 Chefer 0,2 0, ,19 Mellemledere 0, ,08 Andre lønmodt. 0,38 0, ,32 Over 65 år Ikke i arbejde 7,92 2,66 1,67 0,28 6,69 I alt Bilagstabel 4. Patienter der får øjenoperationer i forskellige grupper af sygehuse 2007 fordelt på socialgrupper. Alle patienter over 21 år, af, Alle sygehuse selv Selvstændige 1,03 1,58 1,37 7,31 1,27 Chefer 2,27 6 8,22 14,99 3,17 Mellemledere 2,06 7,21 31,51 16,48 3,24 Andre lønmodt. 6,86 16,11 17,81 28,25 8,78 Under 65 år Ikke i arbejde 7,2 8,7 1,37 10,66 7,47 Selvstændige 1,18 1,26 1,37 2,23 1,23 Chefer 0,6 0,54 0 0,74 0,6 Mellemledere 0,34 0,27 0 0,12 0,32 Andre lønmodt. 1,37 1,74 2,74 1,86 1,44 Over 65 år Ikke i arbejde 77,1 56,59 35,62 17,35 72,5 I alt

13 13 Bilagstabel 5. Patienter i behandling for lumbago, ischias m.v. i forskellige grupper af sygehuse 2007 fordelt på socialgrupper. Alle patienter over 21 år, af, Alle sygehuse selv Selvstændige 3,55 2,61 2,91 7,75 3,54 Chefer 4,87 5,81 15,27 7,75 5,14 Mellemledere 7,64 9,43 24,73 9,15 8,05 Andre lønmodt. 35,56 36,14 50,55 35,21 35,84 Under 65 år Ikke i arbejde 24,92 25,83 5,45 13,38 24,49 Selvstændige 0,56 0,58 0,36 0 0,56 Chefer 0, ,41 0,22 Mellemledere 0,24 0,15 0 0,7 0,24 Andre lønmodt. 0,65 0,44 0,36 3,52 0,67 Over 65 år Ikke i arbejde 21,77 19,01 0,36 21,13 21,25 I alt Tabel 6. Patienter i behandling for seneskedehindebetændelse m.v. i forskellige grupper af sygehuse 2007 fordelt på socialgrupper. Alle patienter over 21 år, af, Alle sygehuse selv Selvstændige 3,81 3,63 2,87 9,64 3,83 Chefer 6,52 7,38 13,19 9,14 6,8 Mellemledere 9,27 10,76 27,34 12,18 9,91 Andre lønmodt. 35,42 35,17 51,24 34,01 35,87 Under 65 år Ikke i arbejde 17,44 16,9 4,78 12,69 17,01 Selvstændige 0,84 2,25 0 2,54 0,88 Chefer 0,58 0,38 0 0,51 0,55 Mellemledere 0,38 0,5 0,19 0,51 0,39 Andre lønmodt. 1,16 1,25 0,19 1,02 1,14 Over 65 år Ikke i arbejde 24,58 21,78 0,19 17,77 23,61 I alt

14 14 Bilagstabel 7. Patienter i behandling for slidgigt i forskellige grupper af sygehuse 2007 fordelt på socialgrupper. Alle patienter over 21 år, af, Alle sygehuse selv Selvstændige 2,95 3,37 5,31 6,68 3,04 Chefer 4,35 4,8 13,49 7,21 4,53 Mellemledere 5,71 6,86 25,75 3,69 6,04 Andre lønmodt. 22,36 22,62 48,09 19,16 22,78 Under 65 år Ikke i arbejde 13,43 13,41 3,27 8,79 13,31 Selvstændige 1,34 1,79 0,41 5,45 1,4 Chefer 0,72 0,82 0,68 1,58 0,73 Mellemledere 0,48 0,61 0,41 0,7 0,48 Andre lønmodt. 1,92 2,11 0,95 3,87 1,93 Over 65 år Ikke i arbejde 46,74 43,61 1,63 42,88 45,75 I alt

Lighed gennem uddannelse - hvordan er det gået?

Lighed gennem uddannelse - hvordan er det gået? Lighed gennem uddannelse - hvordan er det gået? Indholdsfortegnelse Side Hovedresultater og perspektiver 2 Afgrænsning 6 Hvem kom i restgruppen 2001? - de enkelte baggrundsfaktorer 8 Udviklingen 1981-2001

Læs mere

Analysepapir 3 Overførselsindkomstmodtagere, langtidsledighed og marginalisering. Serviceeftersyn Flere i Arbejde. Beskæftigelsesministeriet

Analysepapir 3 Overførselsindkomstmodtagere, langtidsledighed og marginalisering. Serviceeftersyn Flere i Arbejde. Beskæftigelsesministeriet Serviceeftersyn Flere i Arbejde Analysepapir 3 Overførselsindkomstmodtagere, langtidsledighed og marginalisering Beskæftigelsesministeriet KUC, overvågningsenheden Indholdsfortegnelse 1. Sammenfatning...4

Læs mere

KRISE: EN KVART MIO. BOLIGEJERE UDEN OFFENTLIG HJÆLP

KRISE: EN KVART MIO. BOLIGEJERE UDEN OFFENTLIG HJÆLP 21. april 2009 Specialkonsulent, Mie Dalskov Direkte tlf. 33557720 / Mobil tlf. 42429018 Resumé: KRISE: EN KVART MIO. BOLIGEJERE UDEN OFFENTLIG HJÆLP Markant flere lejere står uden for a-kassesystemet

Læs mere

Private sundhedsforsikringer

Private sundhedsforsikringer Private sundhedsforsikringer Notat udarbejdet for LO Jakob Kjellberg Michael Nyhus Andreasen Jes Søgaard Dansk Sundhedsinstitut Februar 2010 Dansk Sundhedsinstitut Dansk Sundhedsinstitut er en selvejende

Læs mere

SUSI OG PETER ROBINSOHNS FOND. Udsatte enlige mødre. En rapport om vilkår og hverdag

SUSI OG PETER ROBINSOHNS FOND. Udsatte enlige mødre. En rapport om vilkår og hverdag SUSI OG PETER ROBINSOHNS FOND Udsatte enlige mødre En rapport om vilkår og hverdag Rapport om udsatte enlige mødre 2013 Susi og Peter Robinsohns Fond Center for Alternativ Samfundsanalyse, CASA Opsætning:

Læs mere

Svære sindslidelser har massive sociale konsekvenser

Svære sindslidelser har massive sociale konsekvenser Nyt fra December 2012 Svære r har massive sociale konsekvenser Mange svære psykiske lidelser slår igennem tidligt i livet, og lidelserne har i sig selv meget stor betydning for, hvordan det siden går.

Læs mere

SOCIALE FORHOLD, SUNDHED OG RETSVÆSEN

SOCIALE FORHOLD, SUNDHED OG RETSVÆSEN STATISTISKE EFTERRETNINGER SOCIALE FORHOLD, SUNDHED OG RETSVÆSEN 2010:6 9. juli 2010 Lægebesøg mv. 2009 Resumé: I 2009 modtog 5,2 mio. personer ydelser fra den praktiserende læger, tandlæger mv. Det svarer

Læs mere

Potentialeberegning af beskæftigelse for udsatte ledige

Potentialeberegning af beskæftigelse for udsatte ledige Jacob Nielsen Arendt og Iben Bolvig Potentialeberegning af beskæftigelse for udsatte ledige Teknisk rapport Potentialeberegning af beskæftigelse for udsatte ledige Teknisk rapport kan hentes fra hjemmesiden

Læs mere

Mange indvandrere har opbrugt dagpengeretten

Mange indvandrere har opbrugt dagpengeretten Mange indvandrere har opbrugt dagpengeretten I denne analyse ser vi nærmere på, hvilke grupper, der har opbrugt deres dagpengeret i de første to måneder af 2013. Ifølge tal fra Job-indsats.dk, var der

Læs mere

Familiernes økonomi fordeling, fattigdom og incitamenter 2015

Familiernes økonomi fordeling, fattigdom og incitamenter 2015 Familiernes økonomi fordeling, fattigdom og incitamenter 215 Kapitel 1 1 Familiernes økonomi fordeling, fattigdom og incitamenter 215 Familiernes økonomi fordeling, fattigdom og incitamenter 215 I tabeller

Læs mere

Stor omfordeling via offentlig service Nyt kapitel

Stor omfordeling via offentlig service Nyt kapitel Stor omfordeling via offentlig service Nyt kapitel Traditionelle fordelingsanalyser ser bort fra de forbrugsmuligheder, som den offentlige sektor stiller til rådighed, og som udgør en stor del af danske

Læs mere

SYGEFORSIKRINGER ØGER DEN SOCIALE ULIGHED

SYGEFORSIKRINGER ØGER DEN SOCIALE ULIGHED 18. oktober 2002 Af Anita Vium - Direkte telefon: 33 55 77 24 ad pkt. 6b) SUNDHEDSPOLITIK Resumé: SYGEFORSIKRINGER ØGER DEN SOCIALE ULIGHED Der er social skævhed i fordelingen af sygdom. De socialt dårligt

Læs mere

Hvidbog om ulighed 2009

Hvidbog om ulighed 2009 Hvidbog om ulighed 2009 Hvidbog om ulighed 2009 Udgivet af LO, Landsorganisationen i Danmark Foto: Polfoto Layout: LO Tryk: Silkeborg Bogtryk LO-varenr. 4105 ISBN: 978-87-7735-955-2 ISBN-online: 978-87-7735-956-9

Læs mere

CHAUFFØR OG LAGERARBEJDERES LEDIGHED

CHAUFFØR OG LAGERARBEJDERES LEDIGHED CHAUFFØR OG LAGERARBEJDERES LEDIGHED OG BRANCHESKIFT Resume Det primære formål i denne analyse er at undersøge de chauffører og lagerarbejderes ledighed og beskæftigelse i forhold til de u. I analysen

Læs mere

FORMUEUDVIKLING OG FORMUEFORDELING

FORMUEUDVIKLING OG FORMUEFORDELING 29. september 2003 Af Mikkel Baadsgaard - Direkte telefon: 33 55 77 21 Resumé: FORMUEUDVIKLING OG FORMUEFORDELING I perioden 1995 til 2001 er husholdningernes gennemsnitlige nettoformue steget med i gennemsnit

Læs mere

Arbejdsmarkedsstyrelsen

Arbejdsmarkedsstyrelsen Arbejdsmarkedsstyrelsen Effekten af indsatsen over for dagpengeog kontanthjælpsmodtagere December 2003 Arbejdsmarkedsstyrelsen Effekten af indsatsen over for dagpengeog kontanthjælpsmodtagere December

Læs mere

Resultatet af den kommunale test i matematik

Resultatet af den kommunale test i matematik Resultatet af den kommunale test i matematik Egedal Kommune 2012 Udarbejdet af Merete Hersløv Brodersen Pædagogisk medarbejder i matematik Indholdsfortegnelse: Indledning... 3 Resultaterne for hele Egedal

Læs mere

Ældres hjælperelationer og sociale relationer over ti år

Ældres hjælperelationer og sociale relationer over ti år Eigil Boll Hansen Ældres hjælperelationer og sociale relationer over ti år Udviklingen over tid og med stigende alder fra til Publikationen Ældres hjælperelationer og sociale relationer over ti år Udviklingen

Læs mere

Virksomheder med udvidet socialt ansvar

Virksomheder med udvidet socialt ansvar September 2013 Virksomheder med udvidet socialt ansvar Rasmus Højbjerg Jacobsen CEBR CENTRE FOR ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH EN DEL AF COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

Folkepensionisternes indkomst og formue

Folkepensionisternes indkomst og formue Ældre Sagen december 2013 Folkepensionisternes indkomst og formue Folkepensionisterne adskiller sig fra den erhvervsaktive befolkning ved, at hovedkilden til indkomst for langt de fleste ikke er erhvervsindkomst,

Læs mere

SOCIALE FORHOLD, SUND- HED OG RETSVÆSEN

SOCIALE FORHOLD, SUND- HED OG RETSVÆSEN STATISTISKE EFTERRETNINGER SOCIALE FORHOLD, SUND- HED OG RETSVÆSEN 2009:12 24. juli 2009 Lægebesøg mv. 2008 Se på www.dst.dk/se100 Resumé: I 2008 modtog 5,1 mio. personer ydelser fra den praktiserende

Læs mere

Pligt til uddannelse? en analyse af unge kontanthjælpsmodtageres

Pligt til uddannelse? en analyse af unge kontanthjælpsmodtageres Pligt til uddannelse? en analyse af unge kontanthjælpsmodtageres uddannelsesmønstre Redaktion: Seniorkonsulent Maria Lindorf, DEA Konsulent Magnus Balslev Jensen, DEA Konsulent Karina Fredenslund Ramsløv,

Læs mere

ANALYSE AF KØNSFORSKELLE I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN JANUAR 2014

ANALYSE AF KØNSFORSKELLE I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN JANUAR 2014 ANALYSE AF KØNSFORSKELLE I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN JANUAR 2014 SLOTSHOLM A/S KØBMAGERGADE 28 1150 KØBENHAVN K WWW.SLOTSHOLM.DK UDARBEJDET FOR MINISTERIET FOR LIGESTILLING OG KIRKE JANUAR 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

400.000 lønmodtagere i lange sygefravær hvert år. Nr. 3 / Januar 2012

400.000 lønmodtagere i lange sygefravær hvert år. Nr. 3 / Januar 2012 Nr. 3 / Januar 2012 400.000 lønmodtagere er hvert år på sygedagpenge. Og her befinder de sig i længere og længere tid. Meget af tiden er ventetid på at blive udredt, og det rammer den enkeltes arbejdsindkomst,

Læs mere

Ledige unge på Lolland

Ledige unge på Lolland Jobcenter Lolland og Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland Ledige unge på Lolland Maj 2010 Lolland COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Jobcenter

Læs mere

Mange i Danmark går ikke regelmæssigt til tandlægen

Mange i Danmark går ikke regelmæssigt til tandlægen Mange i Danmark går ikke regelmæssigt til tandlægen Mere end hver femte har ikke været til tandlægen i over 3 år. Undersøger man, hvem der særligt er tale om, er det navnlig lavindkomstgrupper, ufaglærte,

Læs mere

Kvinder trækker læsset i hjemmet mænd prioriterer jobbet

Kvinder trækker læsset i hjemmet mænd prioriterer jobbet Morten Bue Rath og Martin Hornstrup Januar 2010 Kvinder trækker læsset i hjemmet mænd prioriterer jobbet Betragter man den samlede ugentlige på arbejdsmarkedet og i hjemmet, arbejder mænd og kvinder stort

Læs mere

Familiernes økonomi fordeling, fattigdom og incitamenter 2014. Redaktionen er afsluttet den 7. maj 2014.

Familiernes økonomi fordeling, fattigdom og incitamenter 2014. Redaktionen er afsluttet den 7. maj 2014. Familiernes økonomi fordeling, fattigdom og incitamenter 214 Familiernes økonomi fordeling, fattigdom og incitamenter 214 Familiernes økonomi fordeling, fattigdom og incitamenter 214 Redaktionen er afsluttet

Læs mere

Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte

Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte Pigerne er generelt bedre end drengene til at bryde den sociale arv. Og mens pigerne er blevet bedre til at bryde den sociale arv i løbet af de seneste

Læs mere

Målretning af 10. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse

Målretning af 10. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse Målretning af. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse Næsten hver anden afgangselev fra 9. klasse tager. klasse. Typisk har de, der vælger. klasse på en efterskole, en meget stærkere baggrund

Læs mere