Funktionsnedsættelse ingen hindring for job

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Funktionsnedsættelse ingen hindring for job"

Transkript

1 - der er mange muligheder SJH Funktionsnedsættelse ingen hindring for job

2 Indholdsfortegnelse Job og funktionsnedsættelse... 3 Personlig assistance - arbejdsmæssigt... 5 Personlig assistance - arbejdsmæssigt, eksempler... 7 Personlig assistance - under efter- og videreuddannelse... 9 Personlig assistance - under efter- og videreuddannelse, eksempler Fortrinsadgang Arbejdspladsindretning/arbejdsredskaber Arbejdspladsindretning/arbejdsredskaber, eksempler Løntilskud til nyuddannede med funktionsnedsættelse - Isbryderordningen Mentorordningen Anvend de kompenserende ordninger

3 Job og funktionsnedsættelse - anvend de kompenserende ordninger Omkring 17% af Danmarks befolkning angiver, at de har en funktionsnedsættelse. Synlig eller usynlig. I nogle tilfælde medfører det, at det er sværere at opnå eller fastholde tilknytning til arbejdsmarkedet. Sådan behøver det ikke at være. Mange lønmodtagere eller selvstændige med funktionsnedsættelse udfører deres arbejde helt på linje med alle andre. En funktionsnedsættelse kan dog betyde, at der er et behov for at kompensere i forbindelse med arbejdsfastholdelse eller ansættelse. Formålet med pjecen: Funktionsnedsættelse - ingen hindring for job er at skabe større kendskab til de muligheder, der er for at kompensere, når der er barrierer pga. funktionsnedsættelse. Målet er, at så mange som muligt kommer i job eller fastholdes på ordinære løn- og arbejdsvilkår. Mulighederne er til stede - det handler blot om at anvende dem. Nye medarbejdere - nye muligheder Der er et stort uudnyttet potentiale blandt personer med funktionsnedsættelse - og der er mange muligheder for, at erhvervslivet og arbejdssøgende med funktionsnedsættelse kan få glæde af hinanden. fortsættes på næste side... Kontakt dit lokale jobcenter, hvis du vil vide mere 3

4 6 kompenserende ordninger: Personlig assistance - arbejdsmæssigt Personlig assistance under efter- og videreuddannelse Arbejdspladsindretning bevilling af hjælpemidler/ arbejdsredskaber Isbryderordningen (job med løntilskud for nyuddannede med funktionsnedsættelse) Fortrinsadgang Mentorordningen SJH Anvend de kompenserende ordninger 4

5 Personlig assistance - arbejdsmæssigt Personlig assistance i arbejdsmæssig sammenhæng er et af de redskaber, der skal sikre, at erhvervsaktive personer med funktionsnedsættelse får samme muligheder som andre på arbejdsmarkedet. Det betyder, at der kan kompenseres via praktisk bistand eller særlig personlig støtte, når fysisk eller psykisk/kognitiv funktionsnedsættelse medfører barrierer for opgavevaretagelsen. Personlig assistance i arbejdsmæssig sammenhæng kan kombineres med de øvrige kompenserende ordninger. Hvilke støttemuligheder omfatter ordningen? Praktisk bistand, fx specifikke løft Sekretærbistand Tolkebistand (tegnsprogstolkning, skrivetolkning, MHS-tolkning, videotolkning) Særlig personlig støtte, hvor den personlige assistent fx kan hjælpe med at: - Skabe overblik i arbejdsdagen - Strukturere arbejdsopgaverne - Fastholde fokus i arbejdsfunktionen - Give hjælp løbende til at indlære og træn nye arbejdsfunktioner, men også til at fastholde de allerede indlærte arbejdsfunktioner - Overskue og gennemføre arbejdsopgaver - Være bindeled til kolleger - Kunne deltage i virksomhedens sociale liv Bevilling sker efter nøje kortlægning af det præcise støttebehov. Ved 37 timers ansættelse kan der som udgangspunkt bevilges personlig assistance i 20 timer pr. uge. Der kan dog i ganske særlige tilfælde bevilges støtte i op til fuld tid - eller mere, hvis man har flere eller meget omfattende funktionsnedsættelser. Delvist raskmeldte kan få personlig assistance til arbejdsopgaverne svarende til de timer, der rent faktisk arbejdes (de raske timer). fortsættes på næste side... Kontakt dit lokale jobcenter, hvis du vil vide mere 5

6 Bemærk: Personen med funktionsnedsættelse skal selv kunne udføre de indholdsmæssige arbejdsopgaver. Erhvervet må ikke være uforeneligt med personens funktionsnedsættelse Der kan ikke bevilges vikardækning eller almindelig medhjælp Hvem er omfattet? Ansatte i ordinære job Ansatte i job med løntilskud Ansatte i fleksjob Førtidspensionister, ansat i løntilskudsjob Ledige i virksomhedspraktik Selvstændige Personer, der deltager i tilbud efter Lov om en Aktiv Beskæftigelsesindsats, Kap.11, virksomhedspraktik Kort og godt: Enhver form for ansættelse, praktik eller beskæftigelsestilbud. Personer ansat i beskyttet beskæftigelse er ikke omfattet. Bemærk: Tilskud til personlig assistance kan først bevilges, når personen er i job/tilbud eller er begyndt på en uddannelse forud for et konkret ansættelsesforhold. Hvordan søger man? Ansøgning afleveres til jobcentret i bopælskommunen Bemærk: Det er nødvendigt med dokumentation for funktionsnedsættelsen. Jobcentret afgør hvilken dokumentation, der er behov for. Som hovedregel vil der blive aflagt besøg på virksomheden med henblik på samtale og yderligere uddybning. Borgerens behov for kompenserende støtte skal overvejes i forbindelse med fleksjob. Vær opmærksom på at bevilling af fx personlig assistance ofte kan bevirke at en person kan påtage sig flere arbejdsopgaver og dermed at fleksjobbet kan oprettes på lidt flere timer. SJH Arbejdspotentialet kan altså øges via bevilling af personlig assistance. 6 Anvend de kompenserende ordninger

7 Personlig assistance - arbejdsmæssigt Eksempler på bevilling: Per er blikkenslager og ordblind. Han får personlig assistance til at udfylde arbejdssedler og til at renskrive det, som han har indtalt på sin diktafon. Lars er gangbesværet og pædagog. Han får personlig assistance til nogle bestemte fysisk belastende aktiviteter med børnene. Pia er sekretær og stærkt hørehæmmet. Hun får tolkebistand i forbindelse med møder og kurser på arbejdspladsen. Jens er elektriker og var sygemeldt i 50 uger p.g.a. en arbejdsskade. Han har alvorlig kraftnedsættelse i armen. Senerne er ødelagt, og han kan ikke arbejde med armen løftet. Han genoptager sit tidligere arbejde via delvist raskmeldting med 8 timers personlig assistance, ugentligt. Efter en tid kan han raskmeldes fuldt ud med 16 timers personlig assistance pr. uge. Han er nu fastholdt i ordinært job. Henning er tømrer med speciale i at lægge tag. Efter en whiplashlæsion har han nedsat kraft i venstre arm og snurren i fingrene. Man overvejer revalidering, men Henning vil helst blive i sit gamle job. En personlig assistent - bevilget 10 timer pr. uge bærer værktøj og materialer op på taget, og på den måde lykkes det at fastholde Henning i jobbet. Mette har et medfødt udviklingshandicap, der er så omfattende, at hun som 18-årig bevilges førtidspension. Hun har gennemført praktik i kantine og ønsker et rigtigt job. Praktikken viser, at Mette er vanskelig at fastholde i opgaverne, og hun er næsten for selskabelig i forhold til kolleger og gæster. Ansættes i løntilskudsjob for førtidspensionister 30 t. pr. uge og bevilges personlig assistance 10 t. ugentligt, så hun fastholdes ved de opgaver, hun er sat til og derudover får støtte til at agere socialt hensigtsmæssigt. 7

8 6 kompenserende ordninger: Personlig assistance - arbejdsmæssigt Personlig assistance under efter- og videreuddannelse Arbejdspladsindretning bevilling af hjælpemidler/ arbejdsredskaber Isbryderordningen (job med løntilskud for nyuddannede med funktionsnedsættelse) Fortrinsadgang Mentorordningen SJH Anvend de kompenserende ordninger 8

9 Personlig assistance - under efter- og videreuddannelse Personlig assistance under efter- og videreuddannelse skal sikre, at erhvervsaktive personer med funktionsnedsættelse får de samme uddannelsesmæssige muligheder som andre. Muligheden gælder, uanset om personen i forvejen får tilskud til personlig assistance under udførelsen af sit daglige job. De forskellige ordninger er selvstændige og kan sagtens kombineres. Hvad indebærer ordningen? Den personlige assistent skal yde praktisk bestand ved de opgaver, som medfører barrierer for personen med funktionsnedsættelse. Tilskud kan gives til både undervisningstimer og forberedelse. Eksempler: Sekretærbistand Tolkebistand (tegnsprogstolkning, skrivetolkning, MHS-tolkning, fjerntolkning) Anden særlig støtte, herunder strukturering, planlægning mv. Hjælp ved forberedelse fortsættes på næste side... Kontakt dit lokale jobcenter, hvis du vil vide mere 9

10 Hvem er omfattet? Ledige, der deltager i beskæftigelsesrettede tilbud, fx vejledning og opkvalificering efter Beskæftigelseslovens kapitel 10, i jobrettet uddannelse, i ressourceforløb samt i uddannelse på deltid med bevarelse af dagpengeretten Lønmodtagere og selvstændige erhvervsdrivende, der udenfor normal arbejdstid deltager i almindelig efter- og videreuddannelse inden for det pågældende erhverv Personer, der i forbindelse med ansættelse uden løntilskud får tilskud til opkvalificering efter 99, stk. 2 nr. 6 i Lov om en Aktiv Beskæftigelsesindsats Der kan, efter en konkret vurdering, bevilges tilskud til en personlig assistent i op til 20 timer pr. uge. I særlige tilfælde ydes tilskud i op til 37 timer pr. uge. Bemærk: Jævnfør sektoransvarsprincippet er det en betingelse for bevilling, at der ikke kan ydes støtte efter anden lovgivning. (Her Specialpædagogisk Støtte - SPS, der søges om via uddannelsesstedet). Hvordan søger man? Ansøgningsskema afleveres til jobcentret i bopælskommunen Der skal søges til den konkrete uddannelse og for en bestemt periode. Bemærk: Det er nødvendigt med dokumentation for funktionsnedsættelse og uddannelsesplan. SJH 10 Anvend de kompenserende ordninger

11 Personlig assistance under efter- og videreuddannelse Eksempler: Henrik er blind og har sin egen virksomhed. Han deltager i fritiden i et avanceret IT-kursus og har fået bevilget personlig assistance i 20 timer pr. uge til at læse op fra skærm og skriftligt uddannelsesmateriale samt til at assistere ved både teoretisk undervisning og hjemmeopgaver. Assistancen gives som supplement til de tekniske hjælpemidler, han i forvejen har i sit arbejde. Anders er snedker. Han er svært hørehæmmet - og er derfor bevilget tegnsprogstolk i 9 timer pr. kvartal til brug ved personalemøder og instruktion. Han er yderligere bevilget 20 timers tolkebistand ifm. deltagelse i efter- og videreuddannelse i maskinstyring. Uddannelsen foregår udenfor arbejdstiden. Marie er lærer og døv. Hun er ledig efter fleksjob som lærer. Sagsbehandleren ønsker Maries beskæftigelsesmuligheder afklaret og præciseret via et vejlednings- og afklaringsforløb (LAB kap. 10). Der bevilges tegnsprogstolk. Marie søger nu medhjælperjob i gartneri. 11

12 6 kompenserende ordninger: Personlig assistance - arbejdsmæssigt Personlig assistance under efter- og videreuddannelse Arbejdspladsindretning bevilling af hjælpemidler/ arbejdsredskaber Isbryderordningen (job med løntilskud for nyuddannede med funktionsnedsættelse) Fortrinsadgang Mentorordningen SJH Anvend de kompenserende ordninger 12

13 Fortrinsadgang Personer med funktionsnedsættelse kan have svært ved at få beskæftigelse på det almindelige arbejdsmarked - selvom de har de nødvendige kvalifikationer. Hvad indebærer ordningen? Kvalificerede ansøgere med funktionsnedsættelse kan søge med fortrinsadgang til opslåede ledige stillinger og bevillinger (taxibevillinger, kiosker mv.) i det offentlige. Ordningen omfatter stillinger på alle niveauer, herunder elevpladser. Ansøgere, som jobcentret har vurderet kan benytte fortrinsadgang til en ledig stilling, har krav på en ansættelsessamtale. Hvis ansøger vælger selv at gøre opmærksom på, at man søger med fortrinsadgang på grund af funktionsnedsættelse - uden at kontakte jobcentret - har ansøger krav på ansættelsessamtale, såfremt de formelle uddannelseskrav for stillingen er opfyldt. Man ansættes, hvis arbejdsgiveren vurderer, at man er den bedst kvalificerede til jobbet. Såfremt arbejdsgiveren ikke ønsker at ansætte ansøgeren med funktionsnedsættelse, skal han sende en skriftlig redegørelse til jobcentret og vente med at besætte stillingen, til der er gennemført en forhandling med jobcentret. Jobcentret skal via forhandling sikre, at: Ansøgers kompetencer tages i betragtning Arbejdsgiver kender til kompensationsmulighederne og dermed, at man ikke - på grund af funktionsnedsættelsen - er blevet fravalgt til jobbet. Hvem er omfattet? Personer, der på grund af funktionsnedsættelse kan have/har vanskeligt ved at opnå ansættelse. Hvad gør man? Kontakter bopælskommunens jobcenter, der vil vurdere, om man er omfattet af muligheden. Jobcentret har brug for flg. materiale: Kopi af stillingsannoncen Stillingsansøgningen Uddannelsesbeviser mv. og andre bilag til ansøgningen Dokumentation for din funktionsnedsættelse Kontakt dit lokale jobcenter, hvis du vil vide mere 13

14 Bemærk: Fortrinsadgang giver ikke garanti for ansættelse - kun ret til samtale. Eksempler: Claus har en medfødt funktionsnedsættelse, som bl.a. gør, at han er kørestolsbruger. Han bliver uddannet skolelærer via revalidering men har efterfølgende svært ved at blive inviteret til ansættelsessamtaler. Ved hjælp af fortrinsadgang kommer han til samtale og bliver ansat i en nyoprettet stilling som lærer. Kaj er ingeniør men bliver fyret på grund af nedskæringer i firmaet. Han har epilepsi og er bekymret for, at det forhindrer ham i at få nyt job. Kaj søger med fortrin et ledigt job som ingeniør i en teknisk forvaltning. En anden er bedre kvalificeret, så Kaj får ikke jobbet. Ansættes i stedet i job med løntilskud samme sted. Efter 1/2 års løntilskudsjob ansættes Kaj ordinært. 14 Anvend de kompenserende ordninger

15 Arbejdspladsindretning/arbejdsredskaber Man kan søge om at få bevilget hjælpemidler i form af arbejdsredskaber og mindre arbejdspladsindretning. Hjælpemidler kan bevilges i forbindelse med deltagelse i tilbud efter Lov om en Aktiv Beskæftigelsesindsats samt til personer, der er i job. Jobcentret bevilger arbejdsredskaber og arbejdspladsindretning. Hvad omfatter ordningen? Der kan bevilges: Undervisningsmaterialer Arbejdsredskaber Arbejdspladsindretning Betingelsen er: At arbejdsredskabet ikke er sædvanligt forekommende At undervisningsmaterialet er en nødvendig følge af et tilbud om vejledning eller opkvalificering eller af en nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne At arbejdspladsindretningen/arbejdsredskaberne er af afgørende betydning for, at personen kan deltage i tilbuddet eller fastholde ordinær beskæftigelse eller selvstændig virksomhed eller fastholde/opnå ansættelse uden løntilskud At redskabet/indretningen kompenserer for personens eventuelle begrænsning i arbejdsevnen Hjælpemidlet kan bevilges enten som udlån eller som tilskud. Såfremt man har behov for et hjælpemiddel for overhovedet at kunne arbejde, og det derfor er nødvendigt til ethvert job, bevilges det ikke af jobcentret men i stedet af sagsbehandleren i kommunen efter Serviceloven. fortsættes på næste side... Kontakt dit lokale jobcenter, hvis du vil vide mere 15

16 Hvem er omfattet? Lønmodtagere, ansat i ordinære job Fleksjobansatte Førtidspensionister, ansat i løntilskudsjob Ledige, ansat i job med løntilskud Ledige, der deltager i vejledning og opkvalificering Personer, der deltager i tilbud efter Lov om en Aktiv Beskæftigelsesindsats, Kap.11, virksomhedspraktik Selvstændige Personer i tilbud efter Integrationsloven Hvordan søger man? Ansøgningsskema udskrives fra bmhandicap.dk eller fås ved henvendelse til jobcentret. Følgende skal indsendes: Udfyldt ansøgningsskema Dokumentation for funktionsnedsættelse (speciallæge, revalidering el. lign.) Beskrivelse af det, der søges om Bemærk: I nogle tilfælde er der behov for yderligere afklaring vedr. funktionsnedsættelsen og behovet for arbejdsredskabet. Jobcentret vil sørge for indhentning af nødvendig, yderligere dokumentation. Arbejdsskadeerstatninger kan i nogle tilfælde omfatte beløb til dækning af kompenserende hjælpemidler. SJH 16 Anvend de kompenserende ordninger

17 Arbejdspladsindretning/arbejdsredskaber Eksempler: Erling er hørehæmmet og er bevilget audio-udstyr med en speciel vibratorfunktion, så han kan opfatte de nødvendige advarende lydsignaler under sit job som medarbejder på en virksomhed, der fabrikerer spændbetonelementer. Anette er blind og arbejder som underviser. Hun er bevilget pc-udstyr med talesyntese samt særlige arbejdsredskaber til speciel placering af edb-udstyret. Anders er selvstændig arkitekt. Han har en øjensygdom, der gør, at hans syn bliver svagere og svagere, og der er risiko for, at han må lukke sin virksomhed. Arbejdsredskaber, i form af CCTV (forstørrelse), særlige lamper, talegenkendelsesprogram og 2 ugentlige timers personlig assistance til sekretæropgaver bevirker tilsammen, at Anders er i stand til at fortsætte med sin virksomhed. Ida er ufaglært og har haft svært ved at komme i gang med uddannelse efter et skoleforløb med mange nederlag. Hun er kontanthjælpsmodtager og har været det længe. En screening afslører, at hun er ordblind. En virksomhedspraktik på et bibliotek understøttes med arbejdsredskaber (scanner og ordblinde-software) og Personlig assistance i 5 timer pr. uge. Ida får efterhånden mod på tilværelsen og gennemfører biblioteksassistentuddannelsen. Peter er ordblind og deltager i et uddannelsesforløb som voksenvejleder. Han er bevilget ordblinderygsæk, (bærbar PC med oplæsningsprogram, ordforudsigelse mv. samt læsepen, der er en bærbar scanner), og han er nu i stand til at følge uddannelsen på lige fod med de øvrige kursister. 17

18 6 kompenserende ordninger: Personlig assistance - arbejdsmæssigt Personlig assistance under efter- og videreuddannelse Arbejdspladsindretning bevilling af hjælpemidler/ arbejdsredskaber Isbryderordningen (job med løntilskud for nyuddannede med funktionsnedsættelse) Fortrinsadgang Mentorordningen SJH Anvend de kompenserende ordninger 18

19 Løntilskud til nyuddannede med funktionsnedsættelse - Isbryderordningen Løntilskud til nyuddannede med funktionsnedsættelse, - Isbryderordningen - har til formål at give nyuddannede med funktionsnedsættelse mulighed for at opnå erhvervserfaring inden for det fagområde, deres uddannelse har kvalificeret dem til. Dette gælder, uanset om uddannelsen er erhvervsfaglig eller teoretisk. Mange personer med funktionsnedsættelse har ikke haft samme muligheder som andre for at få erhvervserfaring via fritidsjob før eller under uddannelsen. Derfor kan det være vanskeligere at skaffe sig det første job. Isbryderordningen har til formål at kompensere for disse vanskeligheder og gøre det lettere at blive ansat og opnå erhvervserfaring. Det er en betingelse, at jobbet er inden for det fagområde, som uddannelsen har kvalificeret til. Hvad indebærer ordningen? Arbejdsgiveren kan få tilskud til den nye medarbejders løn Der ydes tilskud til ansættelse i såvel offentlige som private job Der optjenes ikke timer under ansættelsen, der tæller som ledighed Løn- og ansættelsesforhold skal mindst være på overenskomstmæssige vilkår, dvs. fuld overenskomstmæssig løn i såvel offentlig som privat ansættelse Hvem er omfattet? Kriterierne er: At man har gennemført en uddannelse af mindst 18 måneders varighed At uddannelsen giver ret til optagelse i en A-kasse (intet krav om medlemsskab) At man mangler erhvervserfaring inden for det område, man er uddannet til At ansættelsen påbegyndes inden 2 år efter afsluttet uddannelse Bemærk: Der er ikke krav om forudgående ledighed eller om medlemsskab af A-kasse. Hvordan gør man? Hvis man selv har fundet et job, skal man henvende sig til jobcentret. Hvis man er medlem af en A-kasse og er dagpengeberettiget, skal man kontakte sin A-kasse og orientere om ansættelsen. Man kan først starte i jobbet, når alle aftaler er på plads. Kontakt dit lokale jobcenter, hvis du vil vide mere 19

20 Benyt mulighederne Virksomheden får en nyuddannet og fagligt uddannet medarbejder med et attraktivt løntilskud - og får mulighed for at danne sig et reelt indtryk af, hvordan den nye medarbejder indgår i det daglige arbejde på virksomheden, såvel fagligt som i samarbejdet med kollegerne. Medarbejderen får mulighed for både at afprøve sine kvalifikationer fra uddannelsen i en konkret jobsituation i en virksomhed - og for at indgå i arbejdsrelationer med kolleger. Kvalifikationerne fra uddannelsen bliver både vedligeholdt og udviklet under overenskomstmæssige løn- og arbejdsforhold. Der er således skabt et godt grundlag for et videre samarbejde - til fordel for begge parter. Øvrige muligheder som Isbryder Isbryderen har naturligvis mulighed for at søge om specielle arbejdsredskaber, særlig indretning af arbejdspladsen og personlig assistance. Det er selvstændige kompenserende ordninger, der kan kombineres med Isbryderordningen. Eksempler: Ole arbejder som lagerassistent. Han fik efter en trafikulykke en mindre hjerneskade og nedsat kraft i den ene arm. Han gennemførte en ny uddannelse via revalidering og blev ansat i en isbryderordning i 6 måneder på et lager efter endt uddannelse som lagerassistent. Han er nu ansat på ordinære vilkår med en personlig assistent i 10 timer pr. uge til at hjælpe med bl.a. specifikke løft. Eva er uddannet IT-supporter. Hun har en alvorlig synsnedsættelse. Efter 1 års ansættelse som isbryder bliver hun efterhånden ledende medarbejder i virksomhedens programmeringsafdeling. Hun har fået bevilget personlig assistance i 15 timer pr. uge til oplæsning af post samt til kørsel rundt til virksomhedens kunder. Sus bliver - via revalidering - uddannet pædagog. En ulykke har medført spastisk lammelse, mest i benene. Hun bliver, som nyuddannet pædagog, ansat med løntilskud og får overenskomtmæssig løn. Der bevilges 10 timers personlig assistance om ugen til specifikke løfteopgaver. Sus bliver fastansat efter 1 års isbryderansættelse. 20 Anvend de kompenserende ordninger

21 Mentorordningen Mentor kan bevilges, når der i en periode er behov for særlig støtte for at kunne deltage i eller fastholdes i et beskæftigelsesrettet tilbud, i uddannelse eller job. Man behøver ikke at have en funktionsnedsættelse for at få bevilget mentor. Mentor, der kan superviseres eller uddannes til opgaven, er ofte en frikøbt medarbejder, men kan også rekvireres via fx et mentorkorps. Det er et krav, at mentorstøtten er en del af en ofte tværgående indsats, der: Har et klart beskæftigelsesrettet mål Er afgørende for, at personen kan gennemføre eller deltage i tilbud/uddannelse/job Ligger ud over, hvad arbejdsgiver eller uddannelsessted med rimelighed kan forventes at tilbyde Hvad indebærer ordningen? Mentoren kan fx støtte personen i: At komme op om morgenen At møde på arbejdspladsen/uddannelsesstedet At kontakte jobcentret At koordinere indsatsen mellem flere offentlige forvaltninger, kontakt til læge mv. Besøg på virksomheden forud for ansættelse At benytte offentlig transport (fx hvis personen lider af angst for det) Hvem er omfattet? Man kan få bevilget mentor, hvis man: Er nyansat eller har behov for støtte til at fastholdes i arbejde Deltager i tilbud, uddannelse, ressource- eller kontaktforløb via jobcentret Er bevilget fleksjob eller førtidspension Har behov for støtte til opgaver, der ligger uden for arbejdspladsen eller uddannelsesstedet mv. Er aktiveringsparat kontanthjælpsmodtager Kontakt dit lokale jobcenter, hvis du vil vide mere 21

22 I øvrigt kan der bevilges mentor: I forbindelse med udskrivning efter psykiatrisk indlæggelse I forbindelse med løsladelse (fra Kriminalforsorgen) Til enlige forsørgere mhp uddannelse Støtten skal være afgørende for målet om job eller uddannelse. Hvad gør man? Retter henvendelse til Jobcentret - her administreres mentorordning Eksempler: Anne på 25 år er sygemeldt. Hun er aldrig kommet i gang med en uddannelse, og hun har heller ikke magtet at være i arbejde. Hun har i mange år kæmpet med en skrøbelig psyke - gentagne depressioner og efterhånden angst for alt, der handler om at tage fat på noget nyt. Jobcentret bevilger Anne mentorstøtte. Hun har en tæt og god kontakt til sin mentor, som følger hende i alle de situationer, hvor hun føler sig utryg og angst. De taler også meget sammen og bearbejder situationerne på den måde. Efterhånden føler Anne sig mere fri og modig og tør tænke på en fremtid med uddannelse og job. Mentoren er fortsat en nødvendig støtte for Anne, efter at hun er startet på uddannelsen. Lise har et udviklingshandicap og i nogle år har hun arbejdet på et beskyttet værksted. Hun modtager førtidspension. Hun kunne godt tænke sig at arbejde i et cafeteria - en helt almindelig virksomhed. Efter en praktikperiode på 3 mdr. blev Lise ansat i job med løntilskud for førtidspensionister - skånejob. For at give Lise den nødvendige støtte under skiftet til et rigtigt job, blev en medarbejder i cafeteriet frikøbt 5 timer hver uge for at være mentor for Lise i de første måneder. 22 Anvend de kompenserende ordninger

23 Noter 23

24 Specialfunktionen Job & Handicap er tilknyttet Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, og har til opgave at understøtte den landsdækkende beskæftigelsesindsats for borgere med funktionsnedsættelse. Vi henvender os først og fremmest til landets jobcentre og andre aktører i beskæftigelsesindsatsen. Specialfunktionen arbejder med: Rådgivning i at varetage beskæftigelsesindsatsen for personer med funktionsned sættelse. Information om relevant lovgivning og konkrete muligheder Udvikling af nye metoder i beskæftigelsesindsatsen, der kan understøtte, at flere personer med funktionsnedsættelse integreres og fastholdes på arbejdsmarkedet Besøg bmhandicap.dk, hvor det er muligt at tilmelde sig nyhedsbrev og få de seneste nyheder og anden relevant information om job og handicap. Funktionsnedsættelse behøver ikke at være en hindring for job! Jobcentret står til rådighed med yderligere information. Adresser og telefonnumre findes på jobnet.dk SJH Anvend mulighederne Se mere om de enkelte ordninger på Internettet: bmhandicap.dk og anvend dem. Dannebrogsgade 3, Odense C Hotline: Anvend de kompenserende ordninger 24 August 2015

LEV s KLAP-konference

LEV s KLAP-konference LEV s KLAP-konference 23. februar 2009 Mette Ravn Jensen & Lisbet Bo Færdig med ungdomsuddannelsen Ansættelsesformer Støttemuligheder Eksempler Hvad siger lovgivningen - og hvor er hjælpen? 2 Ansættelsesformer

Læs mere

PERSONLIG ASSISTANCE

PERSONLIG ASSISTANCE MENTOR PERSONLIG ASSISTANCE EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE HJÆLPE- MIDLER ISBRYDER- ORDNING PERSONLIG ASSISTANCE ERHVERV FORTRINS- ADGANG Anvend de kompenserende ordninger 2 I Anvend de kompenserende ordninger

Læs mere

PERSONLIG ASSISTANCE

PERSONLIG ASSISTANCE MENTOR PERSONLIG ASSISTANCE EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE HJÆLPE- MIDLER ISBRYDER- ORDNING PERSONLIG ASSISTANCE ERHVERV FORTRINS- ADGANG Anvend de kompenserende ordninger Indhold Indledning... 5 Personlig

Læs mere

Job & Handicap. Faggruppen Handicap s Handicapkonference 2013 15. marts 2013

Job & Handicap. Faggruppen Handicap s Handicapkonference 2013 15. marts 2013 Job & Handicap Faggruppen Handicap s Handicapkonference 2013 15. marts 2013 Specialfunktionen Job & Handicap Vestre Engvej 56, 7100 Vejle e-mail:sjh@sfr.dk www. bmhandicap.dk Temaer: Om SJH Lovgrundlag,

Læs mere

Kompensationsloven for borgere med et handicap i erhverv. Hvad er der af muligheder i loven?: Personlig assistance til handicappede i

Kompensationsloven for borgere med et handicap i erhverv. Hvad er der af muligheder i loven?: Personlig assistance til handicappede i Kompensationsloven for borgere med et handicap i erhverv Hvad er der af muligheder i loven?: Personlig assistance til handicappede i erhverv Personlig assistance til 3.5 handicappede under for.net Client

Læs mere

- løntilskud til nyuddannede med handicap Isbryderordningen

- løntilskud til nyuddannede med handicap Isbryderordningen - løntilskud til nyuddannede med handicap Isbryderordningen Erhvervserfaring til nyuddannede Nye muligheder - nyuddannede medarbejdere Isbryderordningen har til formål at give nyuddannede med et handicap

Læs mere

Denne folder henvender sig primært til socialrådgivere og sagsbehandlere i kommunerne Proces fra beskyttet beskæftigelse til skånejob

Denne folder henvender sig primært til socialrådgivere og sagsbehandlere i kommunerne Proces fra beskyttet beskæftigelse til skånejob Denne folder henvender sig primært til socialrådgivere og sagsbehandlere i kommunerne Proces fra beskyttet beskæftigelse til skånejob (Job med løntilskud) Indledning... side 3 Beskyttet beskæftigelse iht.

Læs mere

I Job med Handicap Seminar november 2011

I Job med Handicap Seminar november 2011 I Job med Handicap Seminar november 2011 Beskæftigelsesplan 2011 Jobcenter Guldborgsund har også fokus på at inddrage personer med handicap i arbejdsudbuddet. Jobcentret vil derfor motivere personer med

Læs mere

Indholdsfortegnelse. En tømrer bliver sygemeldt med rygproblemer. Hans arbejdsgiver tager kontakt til Jobcentrets fastholdelseskonsulenter,

Indholdsfortegnelse. En tømrer bliver sygemeldt med rygproblemer. Hans arbejdsgiver tager kontakt til Jobcentrets fastholdelseskonsulenter, Arbejdsfastholdelse Arbejdsfastholdelse handler om at fastholde medarbejdere, der har svært ved at varetage og bevare deres job på grund af fysisk eller psykisk sygdom. Ved at arbejde aktivt med fastholdelse

Læs mere

Opfølgning på byrådsmødet om status på kommunes handicappolitik. SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Socialforvaltningen og Beskæftigelsesforvaltningen

Opfølgning på byrådsmødet om status på kommunes handicappolitik. SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Socialforvaltningen og Beskæftigelsesforvaltningen Opfølgning på byrådsmødet om status på kommunes handicappolitik Side 1 af 7 Baggrund På Byrådsmødet den 17. juni 2015 drøftede Byrådet den første årlige statusredegørelse om Aarhus Kommunens Handicappolitik

Læs mere

Nyhedsbrev 2. årgang september 2009

Nyhedsbrev 2. årgang september 2009 Nyhedsbrev 2. årgang september 2009 Nyhedsbrev nr. 9 Indhold: SJH fortsætter 1 Neuropsykologiske forløb... 2 Beskæftigelsesministeren besøger SJH 3 Nyt om mentorordningen 4 Hvor findes om hjælpemidler

Læs mere

H v i s d u b l i v e r s y g

H v i s d u b l i v e r s y g H v i s d u b l i v e r s y g R e t t i g h e d e r P l i g t e r M u l i g h e d e r Slagelse E n t i d l i g i n d s at s va r e r l æ n g s t Indhold 2 En tidlig indsats varer længst 4 Roller og ansvarsfordeling

Læs mere

Nyhedsbrev 2. årgang juni 2009

Nyhedsbrev 2. årgang juni 2009 2. årgang juni 2009 nr. 7 Indhold: Lovstof Årsberetning 2008 Konklusion fra Årsberetning 3 idéer God sommer 1 3 6 7 8 1. Kort nyt: Vidste du at: Førtidspensionsområdet er overført til Beskæftigelsesmisteriet.

Læs mere

Lovtidende A 2009 Udgivet den 11. juli 2009

Lovtidende A 2009 Udgivet den 11. juli 2009 Lovtidende A 2009 Udgivet den 11. juli 2009 8. juli 2009. Nr. 730. Bekendtgørelse om kompensation til personer med handicap i erhverv m.v. I medfør af 3, stk. 2, 7, stk. 5, 11, 14 a, stk. 5, 16 a, stk.

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v.

Bekendtgørelse af lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. LBK nr 727 af 07/07/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 5. juli 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2009-0008754 Senere ændringer til

Læs mere

Oplæg fra DUKH overgang fra barn til voksen

Oplæg fra DUKH overgang fra barn til voksen Oplæg fra DUKH overgang fra barn til voksen Landsforeningen Autisme Kreds Roskilde d. 14. januar 2016 V/ Socialfaglig konsulent Ditte Lindegaard Dagens Program! Præsentation af DUKH! Retssikkerhed! Pligter

Læs mere

M u l i g h e d e r S t ø t t e V e j l e d n i n g. Rudersdal

M u l i g h e d e r S t ø t t e V e j l e d n i n g. Rudersdal Hvis din kollega er syg M u l i g h e d e r S t ø t t e V e j l e d n i n g Rudersdal H v i s d i n k o l l e g a e r s y g Indhold 2 Hvis din kollega er syg 4 Skab en god spiral 6 Tilbage til jobbet 8

Læs mere

Find den. rigtige. medarbejder. et servicetilbud til virksomheder i Gladsaxe Kommune

Find den. rigtige. medarbejder. et servicetilbud til virksomheder i Gladsaxe Kommune Find den rigtige medarbejder et servicetilbud til virksomheder i Gladsaxe Kommune 16 tilbud til din virksomhed Jobcenter Gladsaxe er din virksomheds indgang til ny arbejdskraft. Vi er en professionel samarbejdspartner,

Læs mere

Helbredsproblemer. behøver ikke altid at føre til sygemelding. Brug Jobcentret i tide!

Helbredsproblemer. behøver ikke altid at føre til sygemelding. Brug Jobcentret i tide! Helbredsproblemer behøver ikke altid at føre til sygemelding Brug Jobcentret i tide! Indledning Denne pjece er udarbejdet som et led i samarbejdet mellem Jobcenter Middelfart og 4 virksomheder. Den skal

Læs mere

Udsatte unge i uddannelse og arbejde Samspil på tværs - en juridisk eller praktisk udfordring? Odense, den 7. marts 2012

Udsatte unge i uddannelse og arbejde Samspil på tværs - en juridisk eller praktisk udfordring? Odense, den 7. marts 2012 Udsatte unge i uddannelse og arbejde Samspil på tværs - en juridisk eller praktisk udfordring? Odense, den 7. marts 2012 En koordineret indsats - hvilke muligheder er der i social- og beskæftigelseslovgivningen?

Læs mere

Oversigt over cases i forbindelse med budgetforslag

Oversigt over cases i forbindelse med budgetforslag Oversigt over cases i forbindelse med budgetforslag December 2015 Nedenstående cases beskriver cases på de budgetforslag der er beskrevet i det samlede besparelseskatalog for arbejdsmarkedsområdet. Indsats

Læs mere

Beskæftigelsesregion Nordjylland. Handicapkonference

Beskæftigelsesregion Nordjylland. Handicapkonference Beskæftigelsesregion Nordjylland Handicapkonference 1. Oktober 2009 Leif Scherrebeck Hanan A. Wallentin 1 El Kaouchi Årsberetning 2008 Den landsdækkende indsats for beskæftigelse af personer med handicap

Læs mere

Jobnet.dk er jobcentrenes tilbud til jobsøgende og arbejdsgivere på internettet.

Jobnet.dk er jobcentrenes tilbud til jobsøgende og arbejdsgivere på internettet. Jobsøgning Jobsøgning Når du er ledig kontanthjælpsmodtager, bliver du løbende indkaldt til møder og samtaler på jobcentret, hvor vi snakker om dine jobmuligheder og din jobsøgning. Jobnet.dk Jobnet.dk

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Sygedagpenge, revalidering og varig nedsat arbejdsevne

Sygedagpenge, revalidering og varig nedsat arbejdsevne Sygedagpenge, revalidering og varig nedsat arbejdsevne Sygedagpengelovgivningen, Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats og Lov om Aktiv Socialpolitik er komplekse love, som indeholder forskellige tiltag og

Læs mere

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1 Herning Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom side 1 Forord Denne pjece giver borgere, der modtager sygedagpenge eller løn under sygdom et indblik i, hvordan Jobcenter Herning arbejder med en sygedagpengesag.

Læs mere

Vækst og ansvarlighed

Vækst og ansvarlighed Vækst og ansvarlighed Guide til de enkelte samarbejdsmuligheder Ordinær rekruttering Jobcenter København kan tilbyde samarbejde om rekruttering af nye medarbejdere til virksomheden på helt almindelige

Læs mere

Ledige fleksjobberettigede

Ledige fleksjobberettigede Ledige fleksjobberettigede Formål med pjecen: At give borger en introduktion til lovgivningen omkring pligter og rettigheder At oplyse borger om metoder til jobsøgning At oplyse borger om de individuelle

Læs mere

Ansatte på særlige vilkår

Ansatte på særlige vilkår Ansatte på særlige vilkår vejledning til tillidsrepræsentanter Her kan du læse nærmere om lovgivningen og aftalerne om ansatte på særlige vilkår 1 Indholdsfortegnelse Vejledning til tillidsrepræsentanter

Læs mere

Dagens emne. Hjertekarsygdom og arbejdsmarkedet

Dagens emne. Hjertekarsygdom og arbejdsmarkedet Dagens emne Hjertekarsygdom og arbejdsmarkedet Præsentation Malene Stærmose 49 år Uddannet socialrådgiver og coach Arbejdet i kommuner og faglig organisation siden 1993 til min ansættelse i Hjerteforeningen

Læs mere

Støttemuligheder under uddannelse

Støttemuligheder under uddannelse Uddannelsesforbundet Inklusion af psykisk sårbare unge onsdag d.10.september 2014 Støttemuligheder under uddannelse Socialrådgiver handicapkonsulent Inge Louv www.ingelouv.dk Specialtilbud eller inklusion

Læs mere

Rekruttering. Sådan gør du. Fordelene er

Rekruttering. Sådan gør du. Fordelene er Rekruttering Rudersdal Rekruttering Jobcenter Rudersdal kan hjælpe med at finde nye medarbejdere til din virksomhed. På www.jobnet.dk - dit jobcenter online kan du selv annoncere ledige stillinger. Jobcenter

Læs mere

Reformer. Førtidspensions- og fleksjobreform, forlængelse af sygedagpenge og kontanthjælpsreform

Reformer. Førtidspensions- og fleksjobreform, forlængelse af sygedagpenge og kontanthjælpsreform Reformer Førtidspensions- og fleksjobreform, forlængelse af sygedagpenge og kontanthjælpsreform Mogens Haulund Andersen Konsulent, underviser og socialrådgiver 1 Forsørgelse og beskæftigelse Lov om sygedagpenge

Læs mere

NOTAT. Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale område med ændringsforslag. Sagsbehandlingsfrist. Ansvarligt center eller afdeling

NOTAT. Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale område med ændringsforslag. Sagsbehandlingsfrist. Ansvarligt center eller afdeling NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk D 4646 4725 Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale område med ændringsforslag Dato: April 2014 J.nr.:

Læs mere

Vejledning om anvendelse af. bevillingsrammer og aktiveringspuljer

Vejledning om anvendelse af. bevillingsrammer og aktiveringspuljer Vejledning om anvendelse af bevillingsrammer og aktiveringspuljer Version: 1.0 Den 8. januar 2016 Baggrund Når sagsbehandleren skal oprette en aktivitet for en borger i Min Plan, skal sagsbehandleren angive

Læs mere

FLEKSJOB. Få mere viden om. Hvem kan få fleksjob? Begrænset arbejdsevne? Er arbejdsevnen. Fleksjob som selvstændig? varigt nedsat?

FLEKSJOB. Få mere viden om. Hvem kan få fleksjob? Begrænset arbejdsevne? Er arbejdsevnen. Fleksjob som selvstændig? varigt nedsat? Få mere viden om FLEKSJOB Hvem kan få fleksjob? Fleksjob som selvstændig? Begrænset arbejdsevne? Er arbejdsevnen varigt nedsat? Løn- og ansættelsesvilkår? Arbejdsprøvning - hvad er det? Forord Jobcenter

Læs mere

Hjælpemidler - fastholdelse og indslusning af personer med handicap

Hjælpemidler - fastholdelse og indslusning af personer med handicap Hjælpemidler - fastholdelse og indslusning af personer med handicap Hjælpemidler på jobbet Indslusning og fastholdelse Der findes forskellige muligheder for at støtte personer med et handicap, som enten

Læs mere

Ansat med løntilskud på en offentlig arbejdsplads F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. Et springbræt til arbejdsmarkedet

Ansat med løntilskud på en offentlig arbejdsplads F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. Et springbræt til arbejdsmarkedet September 2012 Ansat med løntilskud på en offentlig arbejdsplads F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E Et springbræt til arbejdsmarkedet Du skal snart starte i et løntilskudsjob på en arbejdsplads.

Læs mere

Muligheder Støtte Vejledning. J o b c e n t e r K o l d i n g T l f. : 7 9 7 9 74 0 0 w w w. j o b c e n t e r k o l d i n g. d k

Muligheder Støtte Vejledning. J o b c e n t e r K o l d i n g T l f. : 7 9 7 9 74 0 0 w w w. j o b c e n t e r k o l d i n g. d k når en medarbejder bliver syg Muligheder Støtte Vejledning J o b c e n t e r K o l d i n g T l f. : 7 9 7 9 74 0 0 w w w. j o b c e n t e r k o l d i n g. d k Hvad gør I, når en medarbejder bliver syg?

Læs mere

Strategi for. bekæmpelse af langtidsledighed 2015-2016

Strategi for. bekæmpelse af langtidsledighed 2015-2016 Strategi for bekæmpelse af langtidsledighed 2015-2016 1 Strategi for bekæmpelse af langtidsledighed Indledning. Næsten 10.000 personer henvender sig årligt i Jobcenter Esbjerg på grund af arbejdsløshed.

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord At være aktivt sygemeldt I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan

Læs mere

DET KAN SKE. for alle

DET KAN SKE. for alle DET KAN SKE for alle Indhold 4 Arbejdsfastholdelse 6 Ret og Pligt (arbejdsevne) 9 Kan jeg sige nej til et arbejde? 10 Hvad er et rimeligt arbejde? 12 Redskaber 17 Nyttige hjemmesider 18 Kontakt 2 Farum

Læs mere

Håndbog om. specielle jobtyper. Det sociale kapitel og integrations- og oplæringsstillinger

Håndbog om. specielle jobtyper. Det sociale kapitel og integrations- og oplæringsstillinger Håndbog om specielle jobtyper Det sociale kapitel og integrations- og oplæringsstillinger HR/Personalecentret 2010 1 2 Indhold Forord, 53 Regler og ordninger, 64 Personer med nedsat arbejdsevne, 57 Ledige,

Læs mere

Projekt Jobkompetence Trods Handicap. Et analyseprojekt om handicap og beskæftigelse i Århus Kommune. Resultater kort fortalt

Projekt Jobkompetence Trods Handicap. Et analyseprojekt om handicap og beskæftigelse i Århus Kommune. Resultater kort fortalt Projekt Jobkompetence Trods Handicap Et analyseprojekt om handicap og beskæftigelse i Århus Kommune Resultater kort fortalt Hvorfor er emnet vigtigt? Århus Kommune vil gerne være en mangfoldig arbejdsplads.

Læs mere

Fakta om nuværende indslusningsordninger 29. september 2015 BTF

Fakta om nuværende indslusningsordninger 29. september 2015 BTF Indslusning af flygtninge/indvandrere på det danske arbejdsmarked Fakta om nuværende indslusningsordninger 29. september 2015 BTF Dok ID: 68376 Kort fortalt Der er i dag en række indslusningsordninger

Læs mere

Det er lettere, end du tror integration i virksomhederne

Det er lettere, end du tror integration i virksomhederne Det er lettere, end du tror integration i virksomhederne Integration betaler sig både for den enkelte virksomhed og for samfundet som helhed Nye regler i integrationsloven og i en ny danskuddannelseslov

Læs mere

Lov om aktiv socialpolitik

Lov om aktiv socialpolitik Sagsbehandlingstid er den tid der går, fra du mundtligt eller skriftligt har bedt kommunen om at få hjælp, til der træffes en afgørelse, og du får besked om afgørelsen. Sagsbehandlingstiden svarer til

Læs mere

1. De organisatoriske rammer og administrative arbejdsgange

1. De organisatoriske rammer og administrative arbejdsgange Førtidspensionsreformen 2013 V/Lektor Pernille Lykke Dalmar, UC Syddanmark. - En kort gennemgang af det fremsatte lovforslag, med et overblik over de centrale begreber, og hvad de dækker over. Indhold:

Læs mere

Aftale om socialt partnerskab. mellem Roskilde Kommune som arbejdsgiver og Roskilde Kommune som social myndighed

Aftale om socialt partnerskab. mellem Roskilde Kommune som arbejdsgiver og Roskilde Kommune som social myndighed Aftale om socialt partnerskab mellem Roskilde Kommune som arbejdsgiver og Roskilde Kommune som social myndighed Roskilde kommune, april 2008 Jobcentret i Arbejdsmarkedsforvaltningen arbejder som myndighed

Læs mere

Handicap & Job en beskæftigelsesstrategi for personer med handicap

Handicap & Job en beskæftigelsesstrategi for personer med handicap Handicap & Job en beskæftigelsesstrategi for personer med handicap Regeringen December 2004 Handicap & Job en beskæftigelsesstrategi for personer med handicap Regeringen December 2004 Handicap & Job en

Læs mere

Jobcenter Nordfyn. Vesterled 8 5471 Søndersø. Tlf. 64 82 82 30. Fax. 64 82 82 40. jobcenter@nordfynskommune.dk. www.jobnet.dk

Jobcenter Nordfyn. Vesterled 8 5471 Søndersø. Tlf. 64 82 82 30. Fax. 64 82 82 40. jobcenter@nordfynskommune.dk. www.jobnet.dk Jobcenter Nordfyn Vesterled 8 5471 Søndersø Tlf. 64 82 82 30 Fax. 64 82 82 40 jobcenter@nordfynskommune.dk www.jobnet.dk Indholdsfortegnelse Virksomhedspraktik. 1 Løntilskud i private virksomheder 2 Løntilskud

Læs mere

Nyhedsbrev 3. årgang december 2010

Nyhedsbrev 3. årgang december 2010 3. årgang december 2010 Om hjælpemidler - i form af arbejdsredskaber /arbejdspladsindretning nr. 15 Indhold: Om hjælpemidler 1 LBR kan gavne jobcentrenes handicapindsats 3 Om bevilling af stemme/taletræning

Læs mere

Klinisk Socialmedicin & Rehabilitering

Klinisk Socialmedicin & Rehabilitering Klinisk Socialmedicin & Rehabilitering Faglig Temadag 20. november 2012 Reform af førtidspension og fleksjob Anette Larsen Socialfaglig konsulent Mål for reformen Flest mulige i arbejde og størst mulige

Læs mere

M u l i g h e d e r S t ø t t e V e j l e d n i n g

M u l i g h e d e r S t ø t t e V e j l e d n i n g M u l i g h e d e r S t ø t t e V e j l e d n i n g HVis en medarbejder bliver syg e r Jobcenter Sl a ge l se en vigtig sa m a r bejdspa r t ner Har du brug for mere information og blanketter - så klik

Læs mere

SYGEMELDT. Korrektur. Hvad skal du vide? Horsens

SYGEMELDT. Korrektur. Hvad skal du vide? Horsens SYGEMELDT Hvad skal du vide? Horsens Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sygemeldt og aktiv...side 3 Udbetaling af sygedagpenge...side 4 Når vi modtager din sygemelding...side 6 Opfølgning det videre

Læs mere

Revalidering/revalideringslignende tiltag for bestemte målgrupper

Revalidering/revalideringslignende tiltag for bestemte målgrupper 31. januar 2012 Revalidering/revalideringslignende tiltag for bestemte målgrupper Arbejdsmarkedsudvalget besluttede på mødet den 14. december 2011, at der til brug for en fælles drøftelse mellem Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Maj 2013 F O A F A G O G A R B E J D E. Hold fast i jobbet

Maj 2013 F O A F A G O G A R B E J D E. Hold fast i jobbet Maj 2013 F O A F A G O G A R B E J D E Hold fast i jobbet Hold fast i jobbet er udgivet af FOA Fag og Arbejde. Pjecen er en opslagsguide til medlemmer, valgte og ansatte i afdelingerne og tillidsrepræsentanter.

Læs mere

Vejledning i udfyldelse af mit CV på jobnet.dk og Min plan for jobsøgning på mithk.dk

Vejledning i udfyldelse af mit CV på jobnet.dk og Min plan for jobsøgning på mithk.dk Vejledning i udfyldelse af mit CV på jobnet.dk og Min plan for jobsøgning på mithk.dk Når du udfylder dit CV på jobnet.dk, er der nogle af felterne, du skal være ekstra opmærksom på. De skal nemlig udfyldes

Læs mere

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-8-14 Dato:8.5.2014. Orientering om jobparate ledige over 30 år

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-8-14 Dato:8.5.2014. Orientering om jobparate ledige over 30 år Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-8-14 Dato:8.5.2014 Orientering om jobparate ledige over 30 år Med henblik på at give Beskæftigelsesudvalget en overordnet

Læs mere

Funktionsnedsættelse og job GUIDE

Funktionsnedsættelse og job GUIDE Funktionsnedsættelse og job GUIDE 1.1 Forord Velkommen til guiden med information om de tilbud og muligheder, der er for personer med funktionsnedsættelse i Lov om Kompensation til Handicappede i Erhverv

Læs mere

Notat om regler om visitation af sygedagpengemodtagere

Notat om regler om visitation af sygedagpengemodtagere 19. april 2010 Notat om regler om visitation af sygedagpengemodtagere J.nr.2010-0005276 3.kt. Det er besluttet at ændre bekendtgørelsen om sygedagpenge for at fastsætte nærmere regler om visitation af

Læs mere

GUIDE TIL UNGE MED ET SJÆLDENT HANDICAP

GUIDE TIL UNGE MED ET SJÆLDENT HANDICAP GUIDE TIL UNGE MED ET SJÆLDENT HANDICAP Dit samarbejde med offentlige myndigheder på vejen til uddannelse og arbejde 18 Videnscenter for Handicap og Socialpsykiatri 1 JOB Denne guide informerer om nogle

Læs mere

KORT OG GODT OM LØN VED ANSÆTTELSE AF EN FLYGTNING

KORT OG GODT OM LØN VED ANSÆTTELSE AF EN FLYGTNING KORT OG GODT OM LØN VED ANSÆTTELSE AF EN FLYGTNING LÆS MERE PÅ REGNSKABSSPECIALISTEN.DK ELLER FACEBOOK.COM/REGNSKABSSPECIALISTEN Indhold Gratis råd og vejledning til den administrative håndtering af ansættelsen...

Læs mere

Kræft i gang med hverdagen

Kræft i gang med hverdagen SOLRØD KOMMUNE Kræft i gang med hverdagen Støttemuligheder til kræftramte og deres pårørende i Solrød Kommune Solrød Kommune Solrød Center 1 2680 Solrød Strand Telefon: 56182000 (telefonomstilling) www.solrod.dk

Læs mere

Sagsbehandlingstider: Beskæftigelsesområdet

Sagsbehandlingstider: Beskæftigelsesområdet Sagsbehandlingstider: Beskæftigelsesområdet Når din sag skal afgøres, skal den være afgjort inden for en bestemt tid. Du kan se, hvor længe du skal vente på en afgørelse i din sag, i denne oversigt. Du

Læs mere

FOA Horsens Når du er medlem af FOA...

FOA Horsens Når du er medlem af FOA... FOA Horsens F O A F A G O G A R B E J D E Når du er medlem af FOA... 11 løfter om den gode service, alle medlemmer af FOA skal have Vi tilbyder... at hjælpe dig med at tjekke din løn s. 6 at hjælpe og

Læs mere

Hvad kan jobcentret tilbyde unge med( særlige behov) udfordringer ud over ledighed.

Hvad kan jobcentret tilbyde unge med( særlige behov) udfordringer ud over ledighed. Hvad kan jobcentret tilbyde unge med( særlige behov) udfordringer ud over ledighed. Jobcentret skal som udgangspunkt hjælpe unge ledige til at komme i selvforsørgelse via uddannelse. Dette gøres gennem

Læs mere

FASTHOLDELSE. Fastholdelsesplan. Et papir der gør en forskel

FASTHOLDELSE. Fastholdelsesplan. Et papir der gør en forskel FASTHOLDELSE Fastholdelsesplan Et papir der gør en forskel Indhold Hvad er en fastholdelsesplan? 3 Hvornår laves den? 4 Hvordan laves en fastholdelsesplan? 5 Hvad kan fastholdelsesplanen indeholde? 6 Hvis

Læs mere

Notat om anvendelse af begrebet uarbejdsdygtighed i sygedagpengesager

Notat om anvendelse af begrebet uarbejdsdygtighed i sygedagpengesager Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Dato 06.09 2011 Notat om anvendelse af begrebet uarbejdsdygtighed i sygedagpengesager Formålet med dette notat er at afdække begrebet uarbejdsdygtighed i sygedagpengesager.

Læs mere

Lang tids sygdom? Det sker kun for naboen. Hvad bliver du syg af?

Lang tids sygdom? Det sker kun for naboen. Hvad bliver du syg af? Lang tids sygdom? Det sker kun for naboen Syg i længere tid? Det sker ikke for mig. Ofte syg i kortere perioder? Nej, heller ikke. Det sker for naboen, måske, men ikke mig. Sådan tænker de fleste af os,

Læs mere

Aktive hurtigere tilbage

Aktive hurtigere tilbage Baggrund og formål: Lovgivningen giver i dag kun jobcentrene mulighed for at sætte s beskæftigelsesrettet indsats i gang for: Syge modtagere af kontanthjælp og starthjælp Det hæmmer h kommunernes mulighed

Læs mere

Fastholdelsesplan. Arbejdsgiver og medarbejder. Nuværende situation

Fastholdelsesplan. Arbejdsgiver og medarbejder. Nuværende situation Fastholdelsesplan Når en medarbejder er sygemeldt i længere tid, kan han eller hun anmode UCL om at få udarbejdet en fastholdelsesplan. Hvis medarbejder og leder bliver enige om at lave en plan, så udarbejder

Læs mere

SYGEDAGPENGEREFORMEN. De nye sygedagpengeregler. Mandag den 8. december 2014. Underviser: Socialrådgiver Louise Flensborg

SYGEDAGPENGEREFORMEN. De nye sygedagpengeregler. Mandag den 8. december 2014. Underviser: Socialrådgiver Louise Flensborg SYGEDAGPENGEREFORMEN De nye sygedagpengeregler Mandag den 8. december 2014 Underviser: Socialrådgiver Louise Flensborg SYGEDAGPENGEREFORMEN FAKTA TAL FØR REFORMEN 400.000 personer modtager hvert år sygedagpenge

Læs mere

Kvalitetsstandard for servicelovens 95 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Kvalitetsstandard for servicelovens 95 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Udkast til: Kvalitetsstandard for servicelovens 95 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Lovgrundlag Formål Lov om Social Service 95 om borgerstyret personlig assistance (BPA) Formålet med BPA-ordningen

Læs mere

sikring og støtte ved sygdom

sikring og støtte ved sygdom sikring og støtte ved sygdom regler om sygedagpenge Sygedagpenge Tilmeld dig vores nyhedsbrev på dsa.dk og få spændende nyt om job og karriere I DSA arbejder vi under mottoet Din sikkerhed altid. Med det

Læs mere

Nordfyns Kommunes handicappolitik tager udgangspunkt i Nordfyns Kommunes overordnede vision, Ny kommune på Nordfyn, der indeholder følgende elementer:

Nordfyns Kommunes handicappolitik tager udgangspunkt i Nordfyns Kommunes overordnede vision, Ny kommune på Nordfyn, der indeholder følgende elementer: NORDFYNS KOMMUNE. DET GODE LIV FOR ALLE. Nordfyns Kommunes handicappolitik tager udgangspunkt i Nordfyns Kommunes overordnede vision, Ny kommune på Nordfyn, der indeholder følgende elementer: En idealkommune

Læs mere

Revalidering og Handicaptillæg

Revalidering og Handicaptillæg og - studerendes muligheder, rettigheder og pligter Studenterrådgivningen Indledning I denne brochure kan du læse om støttemulighederne og. og handicaptillæg tilbydes studerende, der pga. en funktionsnedsættelse

Læs mere

Udkast. Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Større fleksibilitet i opfølgning og indsats)

Udkast. Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Større fleksibilitet i opfølgning og indsats) 20. december 2010 Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Større fleksibilitet i opfølgning og indsats) 1 I lov nr. 563 af 9.

Læs mere

Notat om høringssvar vedr. forslag til lov om ændring af lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. (udvidelse af målgruppen

Notat om høringssvar vedr. forslag til lov om ændring af lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. (udvidelse af målgruppen Arbejdsmarkedsudvalget L 149 - Bilag 1 Offentligt Arbejdsmarkedsstyrelsen 3. kontor Notat Notat om høringssvar vedr. forslag til lov om ændring af lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. (udvidelse

Læs mere

Vordingborg Kommunes Arbejdsmarkedspolitik. Overordnede mål og indsatsområder

Vordingborg Kommunes Arbejdsmarkedspolitik. Overordnede mål og indsatsområder Vordingborg Kommunes Arbejdsmarkedspolitik Overordnede mål og indsatsområder Udarbejdet Januar 2007 Arbejdsmarkedspolitikkens indhold: Visioner s.3 Lovgrundlag s.4 Udfordringer s.4 Grundlag s.4 Mål for

Læs mere

Kvalitetsstandard for ressourceforløb

Kvalitetsstandard for ressourceforløb Kvalitetsstandard for ressourceforløb Introduktion Den 1. januar 2013 trådte reformen af førtidspension og fleksjob i kraft. Reformen har medført store ændringer i arbejdet med komplekse sager. Ud fra

Læs mere

Nye initiativer vedr. sygefravær på baggrund af trepartsforhandlinger samt administrative forretningsgange vedr. opfølgning i sygedagpengesager

Nye initiativer vedr. sygefravær på baggrund af trepartsforhandlinger samt administrative forretningsgange vedr. opfølgning i sygedagpengesager Pkt.nr. 3 Nye initiativer vedr. sygefravær på baggrund af trepartsforhandlinger samt administrative forretningsgange vedr. opfølgning i sygedagpengesager 651636 Indstilling: Arbejdsmarkedsforvaltningen

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016-2020. Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning

Beskæftigelsesplan 2016-2020. Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning Beskæftigelsesplan 2016-2020 Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning Indhold Indhold... 2 1 Indledning... 3 2 Københavns Vision 2020... 3 3 Ministermål 2016... 4 4 Status, udfordringer

Læs mere

Revalidering og handicaptillæg

Revalidering og handicaptillæg Revalidering og handicaptillæg Studenterrådgivningen Ansvarshavende redaktør: Else-Marie Stilling Tekst: Layout: Claus Bonde og Mette Rosenvel Ulla Halskov Studenterrådgivningen maj 2009 Studenterrådgivningen

Læs mere

Jobcenter. Sprogpraktik med mentorstøtte

Jobcenter. Sprogpraktik med mentorstøtte Sprogpraktik med mentorstøtte Arbejdsrettet danskundervisning Danskundervisning i tilknytning til arbejde har været på den politiske og pædagogiske dagsorden i en årrække. Den udvikling vil fortsætte.

Læs mere

Vinsa Virksomhedsnet Viborg

Vinsa Virksomhedsnet Viborg Vinsa Virksomhedsnet Viborg Årsmøde den 28. november, 2012 Vinsas overordnede fokus og sammenhæng til CSR Forebyggelse Fastholdelse Indslusning Nedbringelse af sygefravær Psykisk arbejdsmiljø Stress Familiepolitikker

Læs mere

Klinisk Socialmedicin & Rehabilitering

Klinisk Socialmedicin & Rehabilitering Klinisk Socialmedicin & Rehabilitering Tilbagevenden til arbejde efter sygemelding lovgivning og arbejdspladsens håndtering Sygefravær og tilbagevenden - Eksempler på lovgivningens muligheder Anette Larsen

Læs mere

Forord 1.1. God læse- og arbejdslyst! Medarbejderne hos Specialfunktionen Job og Handicap (SJH)

Forord 1.1. God læse- og arbejdslyst! Medarbejderne hos Specialfunktionen Job og Handicap (SJH) 1.1 Forord Velkommen til denne guide om de mange tilbud og muligheder, der eksisterer for personer med funktionsnedsættelse i Lov om Kompensation til Handicappede i Erhverv og Lov om aktiv beskæftigelsesindsats.

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Lovforslag nr. L 116 Folketinget 2010-11 Fremsat den 26. januar 2011 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Større fleksibilitet i opfølgning og

Læs mere

Fra fravær til nærvær - en vejledning i håndtering af ansatte med hyppigt/stort fravær

Fra fravær til nærvær - en vejledning i håndtering af ansatte med hyppigt/stort fravær Notat Afdeling/enhed: Personaleadministrationen, Odense Oprettelsesdato: 24-aug-2009 Udarbejdet af: THS Journalnummer: - Dokumentnavn: 125196.Vejledning til Sygefraværspolitik-marts 2010.docx Fra fravær

Læs mere

Skabelon for fastholdelsesplan

Skabelon for fastholdelsesplan Skabelon for fastholdelsesplan Når en medarbejder er sygemeldt i længere tid, kan han eller hun anmode sin arbejdsgiver om at få udarbejdet en fastholdelsesplan. Hvis medarbejder og arbejdsgiver bliver

Læs mere

Voksenlærling - er det dig?

Voksenlærling - er det dig? Voksenlærling - er det dig? A-kassen Fremtiden er faglært Indhold Voksenlærling... 3 Fakta om at blive voksenlærling... 4 Din løn... 4 Find en virksomhed... 5 Skoleuddannelsen... 5 Guide til arbejdsgiver,

Læs mere

Orientering - Praksis i forbindelse med visitation til jobafklaringsforløb

Orientering - Praksis i forbindelse med visitation til jobafklaringsforløb Punkt 9. Orientering - Praksis i forbindelse med visitation til jobafklaringsforløb 2014-8194 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender til Beskæftigelsesudvalgets orientering om Aalborg Kommunes

Læs mere

FOA Fag og Arbejde Svendborg Når du er medlem af FOA...

FOA Fag og Arbejde Svendborg Når du er medlem af FOA... FOA Fag og Arbejde Svendborg F O A F A G O G A R B E J D E Når du er medlem af FOA... 11 løfter om den gode service, alle medlemmer af FOA skal have Vi tilbyder... at hjælpe dig med at tjekke din løn s.

Læs mere

Sygemeldt Hvad gør du?

Sygemeldt Hvad gør du? Sygemeldt Hvad gør du? Alle kan blive ramt af sygdom, men hvordan forholder du dig egentlig i sådan en situation, og hvordan kommer du ud af det igen? I denne folder kan du læse om de forhold, der gælder,

Læs mere

Formidlingskampagne over for offentlige, private og socialøkonomiske virksomheder. Antidiskriminationsindsats for mennesker med handicap

Formidlingskampagne over for offentlige, private og socialøkonomiske virksomheder. Antidiskriminationsindsats for mennesker med handicap Formidlingskampagne over for offentlige, private og socialøkonomiske virksomheder Antidiskriminationsindsats for mennesker med handicap 1 Målet med vores arbejde er et liv med lige muligheder. Det indebærer

Læs mere

Kompensering med gevinst. eksempler på anvendelsen af de handicapkompenserende ordninger

Kompensering med gevinst. eksempler på anvendelsen af de handicapkompenserende ordninger Kompensering med gevinst eksempler på anvendelsen af de handicapkompenserende ordninger Anvend de kompenserende ordninger strategisk 2 Jobcenter Vejle ser potentiale i de kompenserende ordninger 3 Odense

Læs mere

Hvis du bliver syg...

Hvis du bliver syg... FORBUND Hvis du bliver syg... Denne pjece giver dig et hurtigt overblik over dine muligheder???? Hvis du bliver syg...???? Ved du, at du kan få hjælp til at blive fastholdt, hvis du bliver sygemeldt fra

Læs mere

vær sygefra værd at vide om

vær sygefra værd at vide om sygefravær værd at vide om Når du bliver syg, kan der opstå mange spørgsmål: Hvordan ser min økonomi ud under min sygdom? Hvad gør jeg for at sikre, at jeg stadig har mit job, når jeg atter bliver rask?

Læs mere