Vedtægt for MP Pension Statut 1 for medlemmernes rettigheder og pligter Statut 2 for medlemmernes rettigheder og pligter...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedtægt for MP Pension... 3. Statut 1 for medlemmernes rettigheder og pligter... 7. Statut 2 for medlemmernes rettigheder og pligter..."

Transkript

1 Vedtægter

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Vedtægt for MP Pension... 3 Statut 1 for medlemmernes rettigheder og pligter... 7 Statut 2 for medlemmernes rettigheder og pligter...14 Bilag 1 Ikrafttrædelsesbestemmelser til og med 1. maj Bilag 2 Statut for MP Pensions tilskudsfond...24 Bilag 3 Arbejdsindtægter og invalidepension jf. 9, stk. 4, i statut Stikordsregistre...26 GRAFISK DESIGN Grandjean Kommunikation PRODUKTION Fihl Jensen Grafisk Produktion A/S OPLAG stk.

3 Vedtægt for MP Pension 1. Navn og hjemsted Pensionskassens navn er MP Pension, Pensionskassen for magistre og psykologer. Dens hjemsted er Københavns Kommune. 2. Formål Pensionskassens formål er at drive livsforsikringsvirksomhed ved at yde medlemmerne alders-, invalide-, ægtefælle-, samlever- og børnepensioner eller andre livsforsikringsydelser i overensstemmelse med de i denne vedtægt fastsatte regler. Som led i denne virksomhed kan pensionskassen tegne kollektive risikoforsikringer, der står i naturlig forbindelse med de af pensionskassen ydede pensioner. Pensionskassen kan i datterselskabsform eller som en selvstændig afdeling drive livsforsikringsvirksomhed eller skadesforsikringsvirksomhed i overensstemmelse med reglerne herom i lovgivningen. Pensionskassen kan herudover yde medlemmerne kapital- og rateforsikring i pensionsøjemed. Endvidere kan pensionskassen enten i datterselskabsform eller i samarbejde med et pengeinstitut drive bankvirksomhed med henblik på oprettelse af kapital- og ratepensioner for pensionskassens medlemmer. 3. Medlemskreds Som medlemmer af pensionskassen optages: a)..magistre, psykologer eller andre med tilsvarende uddannelse som ansættes i henhold til kollektiv overenskomst mellem Dansk Magisterforening, Gymnasieskolernes Lærerforening eller Dansk Psykolog Forening og det offentlige eller en privat arbejdsgiver. Overenskomsten skal foreskrive pligt til medlemskab af pensionskassen. Optagelsesberettigede er endvidere magistre, psykologer eller andre med tilsvarende uddannelse, som ansættes efter en kollektiv aftale eller. lignende, der ikke er en kollektiv overenskomst mellem ovennævnte organisationer og det offentlige eller en privat arbejdsgiver. Ordningen skal foreskrive pligt til medlemskab af pensionskassen. b)..magistre og psykologer der er ansat i stillinger uden en overenskomst, og som får indbetalt pensionsbidrag efter regler som forudsat i de i litra a) nævnte overenskomster. c)..magistre og psykologer der er selvstændigt erhvervsdrivende, og som indbetaler pensionsbidrag, som er fastsat med udgangspunkt i de i litra a) nævnte overenskomster. d)..magistre og psykologer der har en kapital- eller ratepension i pensionskassen. Ansatte i pensionskassen kan optages som medlemmer, selvom de ikke opfylder de uddannelsesmæssige betingelser. Bestyrelsen kan fastsætte nærmere regler herom. Pensionskassens medlemmer er de personer, der er optaget i henhold til stk. 1 og stk. 2, og som ikke senere er udtrådt. Medlemskabet bevares ved pensionering. 4. Beskatningsforhold Pensionsbidrag og ydelser i henhold til nærværende vedtægt er omfattet af reglerne om skattebegunstigede pensionsordninger, jf. afsnit I i lov om beskatning af pensionsordninger mv. 5. Generalforsamling Ordinær generalforsamling holdes én gang årligt, enten i København, Århus, Aalborg, Odense eller Esbjerg inden for den tidsfrist, som er fastsat i lovgivningen. Indkaldelse til generalforsamling skal ske tidligst 4 uger og senest 8 dage før generalforsamlingen. Annoncering af generalforsamlingens indkaldelse skal ske enten i de i 3 nævnte organisationers blade eller ved meddelelse til hvert enkelt medlem. Indkaldelsen skal indeholde dagsordenen for mødet. Såfremt forslag til vedtægtsændringer skal behandles på generalforsamlingen, skal forslagets væsentligste indhold angives i indkaldelsen. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning. 3...Forelæggelse af årsrapport med ledelsesberetning og revisionspåtegning til godkendelse. 4...Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport. 5. Forslag fra medlemmer. 6...Valg af revisor og revisorsuppleant. 7. Eventuelt. Ethvert medlem har ret til at kræve et bestemt emne optaget på en ordinær generalforsamlings dagorden. For at et Vedtægt for MP Pension

4 emne kan sættes på en ordinær generalforsamling, skal begæring herom være pensionskassen i hænde senest 8 uger før generalforsamlingen. Bestyrelserne i de i 3 nævnte organisationer har ret til at lade sig repræsentere på generalforsamlingen og fremsætte deres synspunkter. Stk. 6. Bestyrelsen kan fastsætte en forretningsorden for afviklingen af generalforsamlingen. 6. Ekstraordinær generalforsamling Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, hvis bestyrelsen eller revisoren finder det hensigtsmæssigt, samt hvis 1/100 af medlemmerne skriftligt fremsætter ønske derom med angivelse af, hvilke emner der ønskes optaget på dagsordenen. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske inden 14 dage efter begæring herom er fremsat med samme varsel og på samme måde som anført i 5, stk Dagsordenens fremlæggelse Dagsordenen til en generalforsamling skal senest 8 dage før generalforsamlingen sammen med de fuldstændige forslag og, for den ordinære generalforsamlings vedkommende, tillige med årsrapport, fremlægges til eftersyn på pensionskassens kontor. 8. Afstemning Medlemmer af pensionskassen har ret til at stemme på generalforsamlingen. Alle afgørelser, bortset fra ændring i vedtægten og bestemmelse om pensionskassens opløsning, træffes ved almindelig stemmeflertal. 9. Forhandlingsprotokol Over forhandlingerne på generalforsamlingerne føres en protokol, der skal underskrives af dirigenten. Senest 14 dage efter generalforsamlingens afholdelse skal generalforsamlingsprotokollen eller en bekræftet udskrift af denne være tilgængelig for medlemmerne på pensionskassens kontor. 10. Urafstemning Enhver afgørelse truffet på en generalforsamling kan underkastes urafstemning efter følgende regler: a)..urafstemning skal foretages, såfremt det senest 2 måneder efter den pågældende generalforsamlings afholdelse vedtages af et flertal i bestyrelsen, eller såfremt der fra mindst 200 af pensionskassens medlemmer skriftligt over for bestyrelsen fremsættes ønske herom med angivelse af, hvilke emner der skal gøres til genstand for urafstemning. b)..ved urafstemning gælder samme regler med hensyn til betingelserne for forslagets vedtagelse eller forkastelse som på generalforsamlingen. c)..urafstemning skal foretages senest 2 måneder efter, at begæring herom er fremsat. 11. Bestyrelsen Bestyrelsen består af 7 medlemmer. 4 bestyrelsesmedlemmer og personlige suppleanter for disse vælges af og blandt pensionskassens medlemmer ved urafstemning for en periode af 3 år. 1 bestyrelsesmedlem udpeges af hver af de følgende organisationer: a) Dansk Magisterforening b) Dansk Psykolog Forening c) Gymnasieskolernes Lærerforening. Et udpeget bestyrelsesmedlem kan til enhver tid udskiftes af den organisation, der har udpeget vedkommende. Bestyrelsens medlemmer skal være myndige. Ingen, som ved ansættelsesforhold er knyttet til pensionskassens administration, kan være medlem af bestyrelsen. Bestyrelsen konstituerer sig selv med en formand og en næstformand. 12. Direktion Til varetagelse af pensionskassens daglige ledelse ansætter bestyrelsen en direktør. Direktøren skal være myndig og må ikke være medlem af bestyrelsen. 13. Bestyrelsens og direktionens hverv Bestyrelsen og direktionen forestår ledelsen af pensionskassens anliggender. Bestyrelsen og direktionen er forpligtet til at anbringe pensionskassens kapital på en hensigtsmæssig og for medlemmerne tjenlig måde, således at pensionskassen til enhver tid kan opfylde sine forpligtelser. Bestyrelsen aflægger på den ordinære generalforsamling beretning om pensionskassens drift og drager omsorg for, at generalforsamlingen får forelagt en revideret og af bestyrelsen og direktøren underskrevet årsrapport. Bestyrelsen skal sørge for en forsvarlig organisation af pensionskassens virksomhed samt påse, at bogføringen og formueforvaltningen kontrolleres på en efter pensionskassens forhold tilfredsstillende måde. Bestyrelsen ansætter og afskediger den ansvarshavende aktuar. 4 Vedtægt for MP Pension

5 Det påhviler direktøren at: a)..følge de retningslinjer og anvisninger, som bestyrelsen har givet, b)..drage omsorg for, at pensionskassen ud over den ansvarshavende aktuar råder over tilstrækkelig sagkundskab til beregning af tekniske reserver mv. c)..drage omsorg for, at pensionskassens bogføring sker under iagttagelse af lovgivningens regler herom, og d)..drage omsorg for, at forvaltningen af pensionskassens formue foregår på betryggende vis. 14. Bestyrelsesmøder Bestyrelsen skal ved en forretningsorden træffe nærmere bestemmelse om udførelsen af sit hverv. Formanden for bestyrelsen skal sørge for, at bestyrelsen holder møde, når dette er nødvendigt. Et medlem af bestyrelsen, direktøren, den ansvarshavende aktuar eller en revisor kan forlange, at bestyrelsen indkaldes. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når behørig indkaldelse har fundet sted, og når over halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er til stede. Afgørelser træffes ved simpel stemmeflertal. Over forhandlingerne i bestyrelsen føres en protokol, der underskrives af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer. 15. Retshandler Medlemmer af bestyrelsen og af direktionen repræsenterer pensionskassen udadtil. Pensionskassen forpligtes ved underskrift af mindst 2 bestyrelsesmedlemmer eller 1 bestyrelsesmedlem og direktøren. Bestyrelsen er berettiget til at meddele kollektiv prokura, der også omfatter dispositioner vedrørende fast ejendom. 16. Årsrapport Pensionskassens regnskabsår er kalenderåret. For hvert regnskabsår udarbejder bestyrelse og direktion en årsrapport i overensstemmelse med reglerne i lovgivningen. Årsrapporten påtegnes af direktionen og bestyrelsen og forelægges pensionskassens statsautoriserede revisorer til revision, jf. 17. Den i stk. 2 nævnte årsrapport med revisionspåtegning skal senest 8 dage før generalforsamlingen fremlægges til eftersyn på pensionskassens kontor. Ethvert medlem skal efter anmodning have tilsendt pensionskassens årsrapport. 17. Revision Til revision af pensionskassens årsrapport vælger generalforsamlingen 1 revisor og 1 revisorsuppleant, som begge skal være statsautoriserede revisorer. Til revision af forhold, som ikke er omfattet af den lovpligtige revision af årsrapporten, vælges blandt pensionskassens medlemmer en medlemsrevisor og en suppleant for denne. Revisorerne vælges for et år ad gangen og deres hverv løber frem til afslutningen af den ordinære generalforsamling, der afholdes efter udløbet af det regnskabsår, for hvilket de er valgt. Valg af den statsautoriserede revisor og suppleanten herfor skal ske under behørig hensyntagen til de habilitetsregler mv., som er anført i lovgivningen. For medlemsrevisoren og dennes suppleant gælder alene, at der ikke må foreligge omstændigheder, som er egnet til at vække tvivl om deres uafhængighed. Den statsautoriserede revisor skal revidere årsrapporten i overensstemmelse med god revisionsskik og reglerne i lov om finansiel virksomhed samt de i medfør heraf fastsatte bestemmelser om revisionens gennemførelse. Når revisionen er afsluttet, skal den statsautoriserede revisor ved påtegning på årsrapporten bekræfte, at denne er revideret. Medlemsrevisoren afgiver ved en særskilt påtegning beretning om sit arbejde og resultatet heraf. 18. Egenkapital og hensættelser til pensionsaftaler Pensionskassens egenkapital og hensættelser til pensionsaftaler er følgende: A. Egenkapital: a) reserver B. Hensættelser til pensionsaftaler: a) pensionshensættelser b) erstatningshensættelser c) kollektivt bonuspotentiale Midler, der er henlagt til kollektivt bonuspotentiale, må kun anvendes til styrkelse af pensionshensættelserne. Pensionskassens medlemskonti og særlige bonuskonti opfylder de krav, der stilles i lovgivningen for at kunne medregnes ved opgørelsen af pensionskassens basiskapital. 19. Midlernes anbringelse De midler, der anvendes til dækning af hensættelserne til pensionsaftaler, an Vedtægt for MP Pension 5

6 bringes i overensstemmelse med reglerne i lovgivningen. Pensionskassens øvrige midler anbringes i fast ejendom, obligationer, aktier eller tilsvarende værdipapirer efter bestyrelsens nærmere bestemmelse. 20. Ændring af vedtægten Beslutning om ændring af vedtægten træffes af generalforsamlingen. Beslutningen er kun gyldig, hvis den tiltrædes af 2/3 af de afgivne stemmer. Vedtægtsændringer skal godkendes af Dansk Magisterforening, Dansk Psykolog Forening og Gymnasieskolernes Lærerforening. Vedtægtsændringer skal endeligt anmeldes til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. 21. Opløsning Beslutning om opløsning af pensionskassen uden likvidation ved overdragelse som helhed af alle pensionskassens aktiver og passiver til en anden pensionskasse eller et forsikringsselskab kan finde sted ved en generalforsamlingsbeslutning, såfremt 2/3 af de tilstedeværende stemmer for det, og såfremt opløsningen godkendes af Dansk Magisterforening, Dansk Psykolog Forening og Gymnasieskolernes Lærerforening. Opløsning af pensionskassen i øvrigt kan ikke finde sted uden samtykke af hvert enkelt medlem, medmindre pensionskassebestanden forinden er overført til en anden pensionskasse eller et forsikringsselskab, eller pensionskassebestanden er taget under administration efter reglerne herom i lovgivningen. 22. Ikrafttrædelse Denne vedtægt træder i kraft den 21. april Bestyrelsen for MP Pension: Jytte Freisleben, formand Bjarne Bøgeskov Andresen, næstformand Arne Grønborg Johansen Nina Kiærskou Søren Kogsbøll Klaus Krøigaard Hanne Sandager /Niels Erik Eberhard, direktør 6 Vedtægt for MP Pension

7 Statut 1 for medlemmernes rettigheder og pligter 1. Medlemskreds Som medlemmer af pensionskassen optages: a)..magistre, psykologer eller andre med tilsvarende uddannelse som ansættes i henhold til kollektiv overenskomst mellem Dansk Magisterforening, Gymnasieskolernes Lærerforening eller Dansk Psykolog Forening og det offentlige eller en privat arbejdsgiver. Overenskomsten skal foreskrive pligt til medlemskab af pensionskassen. Optagelsesberettigede er endvidere magistre, psykologer eller andre med tilsvarende uddannelse, som ansættes efter en kollektiv aftale eller lignende, der ikke er en kollektiv overenskomst mellem ovennævnte organisationer og det offentlige eller en privat arbejdsgiver. Ordningen skal foreskrive pligt til medlemskab af pensionskassen. b)..magistre og psykologer der er ansat i stillinger uden en overenskomst, og som får indbetalt pensionsbidrag efter regler som forudsat i de i litra a) nævnte overenskomster. c)..magistre og psykologer der er selvstændigt erhvervsdrivende, og som indbetaler pensionsbidrag, som er fastsat med udgangspunkt i de i litra a) nævnte overenskomster. Pensionskassens medlemmer er de personer, der er optaget i henhold til stk. 1 og som ikke senere er udtrådt. Medlemskabet bevares ved pensionering. 2. Medlemsoptagelse Medlemmer, der efter 1, stk. 1, litra a) og c), er forpligtet til medlemskab som følge af en ansættelse efter en overenskomst mellem en magisterorganisation og en offentlig eller privat arbejdsgiver, optages uden afgivelse af helbredsoplysninger, jf. karenstiden i stk. 4. Det sam.me gælder, uanset om der oprindeligt er afgivet helbredsoplysninger, for medlemmer, der genoptager bidragsbetalingen efter en hvilende medlemsperiode som følge af en ansættelse efter overenskomst. Medlemmer, der optages efter 1, stk. 1, litra b) og c), eller som genoptager bidragsbetalingen i en stilling uden for et overenskomstdækket område, skal afgive helbredsoplysninger efter regler fastsat af bestyrelsen. Medlemmer, der efter afgivelse af helbredsoplysninger ikke kan opnå normale vilkår, optages med formindskede pensioner. For disse medlemmer overføres bidragsstigninger til opsparingsordningen. For medlemmer, der er optaget, eller genoptaget efter mindst 1 års hvilende medlemskab, efter stk. 1 uden afgivelse af helbredsoplysninger gælder følgende: Dersom medlemmet dør eller bliver invalid inden 2 år efter optagelses- eller genoptagelsestidspunktet, er medlemmet eller andre pensionsberettigede stillet, som om optagelse eller genoptagelse var sket med formindskede pensioner, jf. stk. 3, hvis det godtgøres, at medlemmets død eller invaliditet skyldes en allerede ved optagelsen eller genoptagelsen indtruffet sygdom eller invaliditet. Afbrydes en pligtig bidragsbetaling inden udløbet af denne 2 års karenstid, indtræder en ny karenstid på 2 år, når bidragsbetalingen genoptages. Medlemmer, der ved optagelsen er fyldt 60 år, optages i pensionskassens opsparingsordning. Det samme gælder for medlemmer, der ved optagelsen eller ved genoptagelsen efter mindst 1 års hvilende medlemskab på grund af deres helbredsforhold er ansat i stillinger helt eller delvis finansieret ved offentligt tilskud. Stk. 6. Sker der ved indtræden i pensionskassen eller i forbindelse med genoptagelse af bidragsbetaling en overførsel til pensionskassen af værdien af en anden obligatorisk pensionsordning med løbende udbetalinger i en pensionskasse eller et forsikringsselskab, skal den seneste periode med uafbrudt bidragsbetaling i denne anden obligatoriske ordning medregnes som en del af den i stk. 4 nævnte karenstid efter jobskifteaftalen mellem livs- og pensionsforsikringsselskaber, tværgående pensionskasser og firmapensionskasser. Ved overførsel fra en anden frivillig pensionsordning med løbende udbetalinger skal reglerne i jobskifteaftalen følges. Stk. 7. Medlemmerne hæfter ikke personligt for pensionskassens forpligtelser. 3. Overgang fra anden pensionsordning og mulighed for indbetaling af indskud og ekstraordinære bidrag For medlemmer, der i deres tidligere ansættelse var omfattet af anden pensionsordning eller pensionskasseordning, kan det beløb, der måtte komme til udbetaling, anvendes som indskud til forbedring af pensionsydelserne. Indbetaling af indskud og ekstraordinære bidrag er betinget af tilfredsstillende helbredsoplysninger, hvis risikosummen inden for det sidste år forøges med mere end 25%. Statut 1 for medlemmernes rettigheder og pligter 7

8 Medlemmer, der ikke før optagelsen var omfattet af en pensionsordning, men var ansat på andre vilkår, kan ved optagelsen træffe aftale om indbetaling af ekstraordinære bidrag. Indbetaling af indskud og ekstraordinære bidrag kan i øvrigt finde sted efter nærmere retningslinjer, som fastsættes af bestyrelsen. Bestyrelsen fastsætter ligeledes størrelsen af indskud og ekstraordinære bidrag. 4. Pensionsbidragenes størrelse Pensionsbidragenes størrelse fastsættes i overensstemmelse med reglerne i de i. 1, stk. 1, nævnte kollektive overenskomster. For medlemmer, for hvem der ikke er fastsat bidrag som nævnt i stk. 1, skal pensionsbidraget udgøre samme bidragsbeløb eller være fastsat efter tilsvarende bestemmelser eller procentsats som angivet i overenskomst, aftale eller lignende. Hvis indbetaling af pensionsbidrag for et erhvervsaktivt medlem ophører, omskrives den pågældendes dækninger, så de kommer til at svare til hvilende medlemskab, jf. dog 6, stk. 1. Et medlem, for hvem bidragsbetalingen er ophørt i henhold til stk. 3, har dog ret til at fortsætte bidragsbetalingen som selvbetaler, hvorved dækningerne opretholdes som for erhvervsaktive. Et hvilende medlems pensionsret omskrives til en værdi, der svarer til de indbetalte bidrag. Stk. 6. Pensionsbidrag for medlemmer, der er invalidepensioneret efter 9, og som er ansat efter en i 1, stk. 1, nævnt overenskomst i op til 1/3 stilling, indbetales i pensionskassens opsparingsordning. Stk. 7. Den del af pensionsbidraget, der medgår til finansiering af den i 8, stk. 5-6, nævnte alderssum, indberettes hvert år i medfør af lov om beskatning af pensionsordninger mv. til skattemyndighederne. Det indberettede bidrag skal medregnes ved opgørelsen af fradraget for indbetaling til kapitalpension. Stk. 8. Hvis risikoen ved død og invaliditet det sidste år før retten til engangsydelse (ugifte- eller dødsfaldsydelse) eller invalide-, ægtefælle-, samlever- eller børnepension indtræder, uden sammenhæng med stillingsskift er forøget ud over det normale efter overenskomst eller aftale, vil pensionen blive beregnet på baggrund af det pensionsbidrag, der var gældende før bidragsforøgelsen, medmindre invaliditeten eller dødsfaldet skyldes en ulykke eller en lidelse, der opstod efter det pågældende tidspunkt. Overskydende beløb ved den ændrede pensionsberegning overføres til opsparingsordningen. Stk. 9. Pensionsbidrag, som et medlem indbetaler ud over de pensionsbidrag, som medlemmet er forpligtet til at indbetale efter den kollektive overenskomst eller aftale, giver ikke bedre pensionsmæssige rettigheder, end hvis pengene var indbetalt i henhold til den kollektive overenskomst eller aftale, som medlemmet er optaget efter. Stk. 10. Stigninger i pensionsbidrag, som ikke skyldes ændringer i grundlaget for beregningen efter stk. 1 og stk. 2, er betinget af tilfredsstillende helbredsoplysninger, hvis risikosummen inden for det sidste år forøges med mere end 25%. 5. Pensionsbidragenes betaling Pensionsbidraget betales månedsvis bagud og sidste gang på den forfaldsdag, som går umiddelbart forud for pensionering eller død. 6. Bidragsfri dækning Hvis bidragsindbetalingen ophører, uden at medlemmet er berettiget til bidragsfritagelse eller pension, bevarer medlemmet uanset 4, stk. 3, sine risikodækninger på det hidtidige niveau i indtil 12 måneder. Til dækning af risiko, gruppeforsikringspræmie, administration mv. i perioden sker dog fradrag i medlemmets opsparing. Bestyrelsen kan efter ansøgning beslutte, at 12-måneders perioden forlænges. Et medlem, der har nået den i lovgivningen fastsatte aldersgrænse for udbetaling af skattebegunstigede pensionsordninger, vil dog kun bevare sine hidtidige risikodækninger på begæring. Nedsættes bidragsindbetalingen, uden at medlemmet er berettiget til bidragsfritagelse eller pension, kan medlemmet efter begæring i indtil 12 måneder bevare sine hidtidige risikodækninger på det niveau, som medlemmet havde før nedgangen i bidragsindbetaling, mod fradrag i sin opsparing efter reglerne i stk Fritagelse for betaling af pensionsbidrag Hvis et medlem på grund af sygdom eller ulykke for længere tid bliver helt eller delvis uarbejdsdygtig, uden dog at være berettiget til invalidepension i henhold til 9, kan bestyrelsen bevilge fritagelse for betaling af pensionsbidrag, medens den pågældende er uarbejdsdygtig. Fritagelse vil i almindelighed være betinget af, at den pågældende ikke får normal løn i fritagelsesperioden. 8. Alderspension Retten til alderspension indtræder den 1. i måneden efter det fyldte 67. år, for så vidt den pågældende ikke allerede hæver pension. Et medlem, der har ret til alderspension, kan udsætte pensioneringen, hvorved alderspensionens størrelse forhøjes på grundlag af aktuarmæssige beregninger efter regler anmeldt til Finanstilsynet. Udbetaling af alderspension skal dog påbegyndes senest ved det fyldte 70. år. 8 Statut 1 for medlemmernes rettigheder og pligter

9 Pensionskassen har ret til at påbegynde udbetalingen af løbende alderspension ved alder 70 år, selvom medlemmet ikke har anmodet herom. Et medlem, der fratræder sin pensionsberettigende stilling eller som overgår til deltidsansættelse, kan efter at have nået den i lovgivningen fastsatte aldersgrænse for udbetaling af skattebegunstigede pensionsordninger begære udbetaling af hel eller delvis alderspension. Pensionens størrelse beregnes aktuarmæssigt efter regler anmeldt til Finanstilsynet. Ved overgang til deltidsansættelse beregnes den pension, der kommer til udbetaling, som en brøkdel af fuld alderspension. Brøkdelen må ikke overstige den brøkdel, hvormed arbejdstiden reduceres ved overgangen til deltidsansættelse. Ved alderspensionering i henhold til stk. 1 kan vedkommende medlem vælge at få udbetalt en alderssum (supplerende engangsydelse) mod en tilsvarende aktuarmæssig beregnet nedsættelse af alders-, ægtefælle-, samlever- og børnepensionen. Alderssummen udgør maksimalt det beløb, der er anmeldt til Finanstilsynet. Alderssummen kan på begæring kræves udbetalt, når medlemmet har nået den i lovgivningen fastsatte aldersgrænse for udbetaling af skattebegunstigede pensionsordninger. Udbetalingen kan dog ikke ske efter, at medlemmet er overgået til at modtage hel alders- eller invalidepension. Oppebærer medlemmet delvis alderspension eller halv invalidepension, vil alderssummen kunne kræves for den del, hvorfra der ikke udbetales pension. Der vil ikke senere kunne begæres udbetaling af alderssum for pensionsbidrag, som er indbetalt efter, at der er sket udbetaling af alderssum. Stk. 6. Beregningen af alderssummen sker med udgangspunkt i den vedkommende medlem på udbetalingstidspunktet tilkommende pension ekskl. pensionisttillæg. 9. Invalidepension Retten til fuld invalidepension indtræder den 1. i måneden, efter at erhvervsudygtighed er indtruffet, dog tidligst fra den 1. i måneden efter det tidspunkt, da den pågældende ophører med at oppebære sin hidtidige normale erhvervsindtægt. Erhvervsudygtighed foreligger, når erhvervsevnen er nedsat til 1/3 eller derunder af den fulde erhvervsevne, og nedsættelsen er af en vis varighed. Tildeling af fuld invalidepension kan dog ikke ske efter det fyldte 67. år. Er erhvervsevnen nedsat til mellem 1/3 og halvdelen, og er nedsættelsen af en vis varighed, har medlemmet i stedet for fuld invalidepension ret til halv invalidepension. Tildeling af halv invalidepension kan dog ikke ske efter det fyldte 60. år. Retten til invalidepension bortfalder, når erhvervsevnen ikke længere skønnes at være således nedsat, at betingelserne i stk. 1 er opfyldt. Bortfalder retten til invalidepension i henhold til denne bestemmelse, genindtræder den pågældende i de pensionsrettigheder, der ville have været gældende for medlemmet, såfremt medlemskabet havde været uændret i det tidsrum, hvor medlemmet har oppebåret invalidepension. Retten til invalidepension opnås ikke efter det tidspunkt, hvor medlemmet er overgået til alderspension. Invalidepensionen kan - efter regler fastsat af bestyrelsen - bortfalde eller nedsættes, hvis det invalidepensionerede medlem har arbejdsindtægter, herunder fra ansættelse på fleksjob ved siden af invalidepensionen. De af bestyrelsen fremsatte regler fremgår af bilag 3 til denne statut. 10. Ægtefællepension Når et medlem - der var optaget i eller havde valgt optagelse i afdeling A, afdeling I eller afdeling II, jf. 15, stk. 3 og 4 - afgår ved døden, har ægtefællen ret til pension fra den 1. i den følgende måned, når følgende betingelser er opfyldt: a)..ægteskabet skal have bestået i mindst 3 måneder, medmindre dødsfaldet skyldes et efter ægteskabets indgåelse indtruffet ulykkestilfælde, b)..ægteskabet er indgået før pensionering efter 9, medmindre ægtefællen allerede da var berettiget til ægtefællepension efter medlemmet. En med afdøde samlevende ægtefælle har desuden ret til pension, når de i 10 a, stk. 2, litra a) og e) angivne betingelser for samleverpension er opfyldte. Ægtefællepensionen udbetales livsvarigt eller i en periode på op til 10 år til ægtefællen, afhængigt af om medlemmet ved optagelsen i pensionskassen var optaget i eller havde valgt optagelse i afdeling A, afdeling I eller afdeling II, jf. 15, stk. 3 og 4. Medlemmet kan før det fyldte 60. år foretage omvalg én gang årligt mellem afdelingerne I, II og III, jf. 15, stk. 3 og 4. Forøges risikosummen med mere end 25% inden for det sidste år, forudsætter omvalget afgivelse af tilfredsstillende helbredsoplysninger. Medlemmet kan også før det fyldte 60. år foretage omvalg uden afgivelse af helbredsoplysninger, hvis medlemmets ægteskabelige status ændres som følge af: a) indgåelse af ægteskab b) ægtefællens død c) skilsmisse Omvalget skal finde sted senest 6 måneder efter ændringen i den ægteskabelige status. Omvalg kan ikke i noget tilfælde finde sted efter overgang på pension efter 9. Et partnerskab, der er registreret efter lov om registreret partnerskab, sidestilles i nærværende statut med ægteskab. I tilfælde af separation eller skilsmisse finder bestemmelserne i lov om bevarelse af ret til ægtefællepension ved separation og skilsmisse anvendelse. Statut 1 for medlemmernes rettigheder og pligter 9

10 Stk. 6. Såfremt et medlem af afdeling A, afdeling I eller afdeling II afgår ved døden før det fyldte 67. år uden at efterlade sig ægtefælle, samlever eller tidligere ægtefælle, berettiget til pension i henhold til stk. 1-3 eller 5, eller 10 a, og ikke på dødstidspunktet oppebærer fuld alderspension i henhold til 8, stk. 3, udbetales der til medlemmets nærmeste pårørende eller under forudsætning af, at medlemmet efterlader sig legale eller testamentariske arvinger, til medlemmets bo en engangsydelse (ugifteydelse) på 4 gange den beregnede årlige ægtefællepension på dødstidspunktet. Afgår et medlem af afdeling III ved døden før det fyldte 67. år uden at oppebære fuld alderspension i henhold til 8, stk. 3, på dødstidspunktet, udbetales en engangsydelse (dødsfaldsydelse) på 2,4 gange den beregnede egenpension på dødstidspunktet til medlemmets nærmeste pårørende eller under forudsætning af, at medlemmet efterlader sig legale eller testamentariske arvinger, til medlemmets bo. Såfremt medlemmet ved sin død oppebærer brøkdelsbestemt alderspension i henhold til 8, stk. 4, beregnes engangsydelsen i forhold til den del af alderspensionen, som ikke er kommet til udbetaling. Udbetalingen sker til medlemmets nærmeste pårørende, medmindre medlemmet har truffet bestemmelse om, at engangsydelsen skal tilfalde medlemmets samlever, medlemmets livsarvinger eller medlemmets bo. Stk. 7. Et medlem, der ansættes under Dansk Skoleforening for Sydslesvig, kan ved ansættelsen vælge optagelse i afdeling I med den klausul, at den pågældende overføres til afdeling II henholdsvis afdeling III fra det tidspunkt, hvor ansættelsen ved Dansk Skoleforening for Sydslesvig ophører. Klausulen bortfalder ved alder 60, og det er en forudsætning, at ophøret ikke skyldes medlemmets død eller overgang til pensionering efter 9. Stk. 8. Enkemænd efter kvinder, der i 1973 valgte at bibeholde forhøjet egenpension uden ægtefælledækning og ikke siden har valgt om, kan hverken gøre krav på ægtefællepension efter stk. 1 eller samleverpension efter 10 a. Der vil heller ikke kunne gøres krav på engangsydelse efter stk. 6, bortset fra engangsydelse efter indbetalinger, der hidrører fra bidragsforhøjelser, der er sket den 1. juli 1999 og senere. Sådanne forhøjelser henføres til afd. III. 10 a. Samleverpension Når et ugift medlem afgår ved døden, har den, der levede sammen med medlemmet, ret til samleverpension svarende til ægtefællepension i henhold til 10, jf. 15, stk. 4, under de i stk. 2 angivne betingelser. Pensionsretten er betinget af, at a)..samlivet er indledt før pensionering efter 9. b)..der ved medlemmets død ikke findes en fraskilt ægtefælle med ret til ægtefællepension c)..medlemmet kunne have indgået ægteskab eller registreret partnerskab med sin samlever d)..medlemmet ved testamente, oprettet senest 3 måneder før dødsfaldet og efter nærværende bestemmelses ikrafttræden og som ikke senere er tilbagekaldt, har indsat sin samlever som arving til en arvelod af mindst samme størrelse som den tvangsarv, der ifølge arveloven ville være tilkommet en ægtefælle, og at e)..samleveren har haft fælles bopæl med afdøde i de sidste 2 år før dødsfaldet eller tidligere har haft fælles bopæl med afdøde i en sammenhængende periode på mindst 2 år og den fælles bopæl alene er ophørt på grund af institutionsanbringelse, herunder i ældrebolig. Såfremt samleveren alene som følge af den i stk. 2, litra b), fastsatte betingelse ikke på dødstidspunktet opnår ret til samleverpension, indtræder retten hertil, hvis den fraskilte ægtefælle afgår ved døden eller retten til ægtefællepension af anden grund bortfalder inden for den i 10 angivne pensionsperiode, den første i måneden efter den fraskilte ægtefælles død eller efter at retten til ægtefællepension er bortfaldet, for den resterende del af pensionsperioden. 11. Børnepension Når et medlem afgår ved døden eller opnår ret til invalide- eller alderspension, har medlemmets børn ret til pension fra den 1. i den følgende måned, indtil deres fyldte 21. år. Børn, der er avlet efter et medlems overgang på pension, opnår dog først retten ved medlemmets død. Retten til børnepension tilkommer også adoptivbørn samt stedbørn, der er blevet forsørget af medlemmet i mindst 3 måneder umiddelbart før medlemmets død eller pensionering, bortset fra adoptiv- og stedbørn, som medlemmet har fået efter overgang på pension. Ved medlemmets død gælder denne ret under tilsvarende betingelser børn af en samlever, der opfylder betingelserne i 10 a for modtagelse af samleverpension. Bestyrelsen kan i særlige tilfælde beslutte tilkendelse af børnepension til adoptivbørn ved medlemmets død. 12. Gruppeforsikringer Pensionskassens medlemmer er omfattede af gruppeforsikringer, hvis dækningsvilkår fastsættes af bestyrelsen. 13. Tilskudsfonden Pensionskassen kan henlægge midler til en tilskudsfond. Bestyrelsen kan efter regler anmeldt til Finanstilsynet beslutte at anvende midler fra fonden til at yde midlertidig økonomisk tilskud til pensionskassens medlemmer eller deres efterladte. 14. Pensionens udbetaling Pensionen udbetales - medmindre bestyrelsen træffer anden bestemmelse må 10 Statut 1 for medlemmernes rettigheder og pligter

11 nedsvis forud, sidste gang i den måned, hvori retten til pension ophører. Pensionen afrundes til det nærmeste årsbeløb i hele kroner, der er deleligt med 12. Pensioner af så ringe størrelse, at de i henhold til pensionsbeskatningslovens regler i tilfælde af kapitalisering ikke beskattes som personlig indkomst, kan efter pensionskassens beslutning udbetales kontant, medmindre dette strider mod overenskomst- eller aftalemæssige bestemmelser, der ligger til grund for indbetalingen af pensionsbidragene. 15. Pensionens størrelse Alderspensionen ved det 67. år er af samme størrelse som invalidepensionen ved samme alder, jf. stk. 2. Invalidepensionens størrelse fastsættes på basis af det tekniske grundlag mv., jf. 18, størrelsen af pensionsbidragene til og med opgørelsestidspunktet samt eventuelle indskud. Pensionskassens medlemmer er optaget i en eller flere af nedennævnte afdelinger: 1. Afdeling A består af medlemmer optaget før den 1. januar 1993, bortset fra medlemmer af opsparingsordningen, jf Afdeling I består af medlemmer, der har valgt optagelse i denne afdeling den 1. januar 1993 eller senere. 3. Afdeling II består af medlemmer, der har valgt optagelse i denne afdeling den 1. januar 1993 eller senere. 4. Afdeling III består af medlemmer, der har valgt optagelse i denne afdeling den 1. januar 1996 eller senere. Medlemmer, der er optaget den 1. januar 1998 eller senere, og som ikke har valgt en af afdelingerne I, II eller III, henføres til afdeling II. Ægtefælle- eller samleverpensionens størrelse afhænger af, i hvilken eller hvilke af ovennævnte afdelinger medlemmet er optaget, jf. stk. 4. Det samme gælder for børnepensionens størrelse, jf. stk. 6. For ægtefæller og samlevere efter medlemmer, der var optaget i eller havde valgt optagelse i afdeling A eller afdeling I, udgør ægtefælle- eller samleverpensionen livsvarigt 60% af den pension, som medlemmet havde opnået ret til i afdeling A eller i afdeling I ved sin død. Havde medlemmet ved optagelsen eller senere valgt optagelse i afdeling II, udgør ægtefælle- eller samleverpensionen i 10 år 40% af den pension, som medlemmet havde opnået ret til i afdeling II ved sin død. Dersom den efterlevende ægtefælle eller samlever er mere end 20 år yngre end ægtefællen eller samleveren, nedsættes pensionen med 2% for hvert år, hvormed aldersforskellen overstiger 20 år, dersom medlemmet er optaget i afdeling A eller i afdeling I. For samme medlemmer vil indgåelse af ægteskab eller indledelse af samliv efter det fyldte 65. år eller efter alderspensionering medføre nedsættelse af pensionen med 2% for hvert år, hvormed aldersforskellen overstiger 10 år. Havde medlemmet ved optagelsen eller senere valgt optagelse i afdeling III, udbetales ingen ægtefælle- eller samleverpension af den pension, som medlemmet havde opnået ret til i afdeling III ved sin død. Dersom et fraskilt medlem, hvis tidligere ægtefælle er berettiget til ægtefællepension efter 10, stk. 5, foretager et omvalg fra afdeling I til afdeling II eller fra afdeling I eller afdeling II til afdeling III, jf. 10, stk. 3, og 15, stk. 4, og derved forringer den fraskilte ægtefælles ret til ægtefællepension, vil omvalget først få virkning fra det tidspunkt, da den tidligere ægtefælles ret til ægtefællepension ophører, medmindre den tidligere ægtefælle har givet sit samtykke til omvalget. Et omvalg kan dog ikke få virkning, før pensionskassen modtager meddelelse herom. Stk. 6. Børnepension for hvert barn under 21 år andrager: a)..20% af alderspensionen i tilfælde af alderspensionering. b)..20% af invalidepensionen i tilfælde af et medlems død eller invaliditet. Under udbetaling af halv invalidepension eller reduceret invalidepension efter de regler, bestyrelsen har fastsat i medfør af 9, stk. 4, udgør børnepensionen 20% heraf. c)..40% af invalidepensionen i tilfælde af begge forældres død. I afdeling A ophører børnepensionen dog ved det fyldte 24. år. 16. Pensionens personlige karakter De rettigheder, der tilkommer medlemmer af pensionskassen eller personer, som uden at være medlem er berettiget til pension fra pensionskassen, kan ikke gøres til genstand for overdragelse, pantsætning eller retsforfølgning af nogen art. 17. Opgørelse af hensættelser til pensionsaftaler Hvert år foretages en opgørelse af pensionskassens hensættelser til pensionsaftaler på grundlag af det i 18 nævnte tekniske grundlag mv. Viser opgørelsen overskud, overføres dette til reserver under egenkapitalen og hensættelserne til pensionsaftaler ifølge det til Finanstilsynet anmeldte tekniske grundlag. Ved opgørelsen af hensættelserne til pensionsaftaler underrettes medlemmerne om pensionsrettighedernes størrelse ved en fremgangsmåde, der fastlægges af bestyrelsen. 18. Det tekniske grundlag mv. Det tekniske grundlag mv., der fastsættes af bestyrelsen i samråd med pensionskassens ansvarshavende aktuar, skal anmeldes til Finanstilsynet. Statut 1 for medlemmernes rettigheder og pligter 11

12 Alle medlemmer af pensionskassen får andel i pensionskassens overskud i form af bonus ifølge det til Finanstilsynet anmeldte tekniske grundlag mv. 19. Egenkapital og hensættelser til pensionsaftaler Pensionskassens overskud henlægges til reserver under egenkapitalen og til hensættelserne til pensionsaftaler i henhold til bestemmelsen i vedtægtens 18. Reserver under egenkapitalen ud. over solvenskravet samt kollektivt bonuspotentiale anvendes til styrkelse af pensionshensættelsen, til forhøjelse af pensionerne eller de givne pensionsrettigheder samt andre pensionsmæssige formål. Bestemmelse angående anvendelse af reserver under egenkapitalen ud over solvenskravet samt hensættelserne til pensionsaftaler træffes af pensionskassens bestyrelse i overensstemmelse med det anmeldte tekniske grundlag mv. 20. Opsparingsordningen For medlemmer, der i henhold til 2, stk. 5, er optaget i opsparingsordningen efter den 31. december 1987, samt for hidtidige medlemmer af opsparingsordningen, der pr. 1. januar 1988 valgte at forblive i opsparingsordningen, beregnes der ikke pensionsrettigheder i henhold til For medlemmer af opsparingsordningen oprettes en opsparingskonto, på hvilken det fulde pensionsbidrag indbetales. De indskudte midler forrentes hvert år efter regler i det til Finanstilsynet anmeldte tekniske grundlag mv. Løbende indbetalinger, der sker i henhold til tjenestemandsretlige regler, kan vælges indbetalt til den i stk. 1 nævnte opsparingsordning. Når et medlem af opsparingsordningen fratræder sin stilling på grund af alder, dør eller bliver erhvervsudygtig, jf. 9, anvendes det opsparede beløb til oprettelse af en pensionsordning i pensionskassen til fordel for medlemmet, dennes ægtefælle eller samlever, eller børn under 21 år. Efterlades ingen sådanne pårørende, tilfalder det opsparede beløb medlemmets bo, medmindre medlemmet har indsat en begunstiget. Når et medlem af opsparingsafdelingen fratræder sin stilling af anden årsag end nævnt i stk. 3, finder reglerne i 23 anvendelse. Bortset fra allerede pensionerede medlemmer kan pensionskassens medlemmer indbetale løbende bidrag eller indskud i en særlig opsparingsordning med henblik på supplering af medlemmets løbende pensionsordning. Ved udbetaling af det opsparede beløb ved medlemmets død eller invalidepensionering forholdes som ovenfor nævnt under stk. 1, 3. punktum, samt stk. 3 og 4. Ved alderspensionering anvendes det opsparede beløb til oprettelse af en pensionsordning i pensionskassen til fordel for medlemmet. Stk. 6. Indbetalinger til den supplerende arbejdsmarkedspension for førtidspensionister kan ske i opsparingsordningen. Når medlemmet fylder 65 år, anvendes det opsparede beløb til oprettelse af en pensionsordning i pensionskassen til fordel for medlemmet. 21. Helbredsklausul og afviste pensioner For medlemmer der efter statut af juni 1990 og tidligere gældende statutter er optaget med helbredsklausul og som på grund af død eller invaliditet ophører med erhvervsarbejde som følge af den ved optagelsen konstaterede invaliditet, anvendes reserven til oprettelse af en pensionsordning i pensionskassen til fordel for medlemmet, dennes ægtefælle eller børn under 21 år. 22. Oplysningspligt Ethvert medlem og enhver person, som uden at være medlem er berettiget til pension fra pensionskassen, er forpligtet til på opfordring at give skriftlige oplysninger om helbred eller andre forhold, som af bestyrelsen skønnes at være af betydning for pensionskassen. Et medlem, der overgår til ansættelse i en tilskudsfinansieret stilling, jf. 2, stk. 5, sidste punktum, skal give pensionskassen oplysning herom. 23. Udtrædelse Dersom et medlem ved at skifte stilling udtræder af en af de grupper, der er tilsluttet pensionskassen, uden at indtræde i en anden og uden at være berettiget til pension fra pensionskassen i henhold til 8 eller 9, eller dersom et medlem inden pensionering overgår til ansættelse som tjenestemand, jf. stk. 3, har den pågældende ret til at udtræde af pensionskassen og få en udtrædelsesgodtgørelse beregnet efter de i henhold til 18 fastsatte regler. Udtrædelsesgodtgørelsen anvendes som nedenfor bestemt. Der kan ikke ske udbetaling af udtrædelsesgodtgørelse for pensionsbidrag, der er indbetalt til pensionskassen efter 1. april 1993, som hidrører fra en ansættelse på en overenskomst, der er indgået med en offentlig arbejdsgiver og som bestemmer, at der ikke kan ske udbetaling af udtrædelsesgodtgørelse. Dersom medlemmet udtræder som følge af ansættelse som tjenestemand med pensionsret i en offentlig institution, kan udtrædelsesgodtgørelsen indbetales helt eller delvis til institutionen under forudsætning af, at denne sikrer den pågældende en rimelig pensionsanciennitet. Dersom tjenestemanden ikke ønsker overførsel, kan han dog vælge at forholde sig som nævnt under stk. 5, litra a), b) og d). Medlemmer, der overgår til tjenestemandsansættelse efter at have nået den i lovgivningen fastsatte alders 12 Statut 1 for medlemmernes rettigheder og pligter

13 grænse for udbetaling af skattebegunstigede pensionsordninger, kan dog ikke forholde sig som nævnt under stk. 5, litra d). Dersom medlemmet udtræder som følge af ansættelse i en stilling, som forudsætter at den pågældende indtræder i en anden under statstilsyn stående pensionskasse eller i en forsikringsmæssig pensionsordning, kan udtrædelsesgodtgørelsen overføres til den nye ordning. Dersom medlemmet ikke ønsker overførsel, kan han dog vælge at forholde sig som nævnt under stk. 5, litra a), b) og d). I alle andre tilfælde, hvor et medlem efter stk. 1 har ret til at udtræde af pensionskassen, kan dette medlem a)..vælge selv at fortsætte bidragsbetalingen efter fratræden af stillingen, som hvis medlemmet fortsat aflønnedes efter de i 1 nævnte overenskomster, eller b)..få medlemskabet omskrevet til hvilende medlemskab i henhold til 4, stk. 3, eller c)..fordre udtrædelsesgodtgørelsen udbetalt kontant efter reglerne i stk. 1, eller d)..benytte udtrædelsesgodtgørelsen som indskud i en pensionsordning af samme art som pensionskassens ordning i et anerkendt livsforsikringseller pensionsforsikringsselskab med klausul om, at pensionsordningen ikke senere kan tilbagekøbes uden pensionskassens tilladelse. Dersom medlemmet vælger at fortsætte bidragsbetaling efter litra a), kan det blive afkrævet helbredsbedømmelse efter nærmere retningslinjer, som fastsættes af bestyrelsen. Stk. 6. I tilfælde, hvor vedkommende medlem i henhold til stk. 5, litra c), fordrer den ham tilkommende udtrædelsesgodtgørelse udbetalt kontant, kommer udtrædelsesgodtgørelsen først til udbetaling 12 måneder efter, at sidste bidragsindbetaling har fundet sted og kun under forudsætning af, at medlemmet ikke på udtrædelsestidspunktet har tiltrådt eller har truffet aftale om at tiltræde en stilling, som straks eller senere vil blive forbundet med pensionskassemedlemskab eller en forsikringsmæssig pensionsordning. Stk. 7. Depoter for medlemmer, der tager varigt ophold i udlandet, og depoter, der ikke overstiger pensionsbeskatningslovens beløbsgrænse for konvertering af løben.de pensionsydelser til en engangsudbetaling, kan efter pensionskassens beslutning udbetales kontant, medmindre dette strider mod overenskomst- eller aftalemæssige bestemmelser, der ligger til grund for indbetalingen af pensionsbidragene. Stk. 8. Uanset de foranstående bestemmelser kan et medlem udtræde for frivillige indbetalinger til opsparingsordningen, jf. 20, stk. 5, 1. pkt. Udtrædelsesgodtgørelsen opgøres efter 18 og afregnes kontant. 24. Klageansvarlig Pensionskassen udpeger en klageansvarlig, der varetager pensionskassens interne behandling af klager. Et medlem, der ikke kan nå til enighed med administrationen, har ret til at få sagen forelagt den klageansvarlige. Det skal fremgå af pensionskassens hjemmeside, hvem der er udpeget som klageansvarlig. 25. Afgørelse af tvister I tilfælde af uenighed mellem pensionskassens bestyrelse og nogen berettiget person om rettigheder i henhold til Statut 1 for medlemmernes rettigheder og pligter, er bestyrelsens afgørelse bindende. Den berettigede kan dog inden 3 måneder efter modtagelsen af bestyrelsens afgørelse indbringe den for Ankenævnet for Forsikring under forudsætning af, at nævnet ifølge sine vedtægter kan behandle den. Den berettigede kan dog også inden 3 måneder efter modtagelsen af bestyrelsens afgørelse indbringe den for domstolene eller forlange den afgjort ved voldgift. Er afgørelsen indbragt for Ankenævnet for Forsikring, jf. stk. 2, kan nævnets kendelse inden 4 uger efter dens afsendelse indbringes for domstolene eller forlanges afgjort ved voldgift af såvel den berettigede som pensionskassen. Voldgiftsretten nedsættes således: Samtidig med at fremsætte begæring om voldgift inden for den i stk. 3 nævnte frist, skal vedkommende meddele navnet på den voldgiftsmand, vedkommende har valgt. Inden 14 dage derefter skal pensionskassens bestyrelse da have meddelt valget af sin voldgiftsmand. Enes disse voldgiftsmænd ikke om valget af en opmand, udpeges denne på en af parternes begæring af præsidenten for Østre Landsret. I tilfælde af uenighed mellem voldgiftsmændene er opmandens kendelse den afgørende. Fordelingen af omkostningerne fastsættes af voldgiftsretten. 26. Ændring af Statut 1 for medlemmernes rettigheder og pligter Beslutning om ændring af statutten træffes af generalforsamlingen. Beslutningen er kun gyldig, hvis den tiltrædes af 2/3 af de afgivne stemmer. Statutændringer skal godkendes af Dansk Magisterforening, Dansk Psykolog Forening og Gymnasieskolernes Lærerforening. 27. Ikrafttrædelse Denne statut træder i kraft den 1. maj 2008 Bestyrelsen for MP Pension: Jytte Freisleben, formand Bjarne Bøgeskov Andresen, næstformand Arne Grønborg Johansen Nina Kiærskou Søren Kogsbøll Klaus Krøigaard Hanne Sandager /Niels Erik Eberhard, direktør Statut 1 for medlemmernes rettigheder og pligter 13

14 Statut 2 for medlemmernes rettigheder og pligter 1. Medlemskreds Som medlemmer af pensionskassen optages: a)..magistre, psykologer eller andre med tilsvarende uddannelse som ansættes i henhold til kollektiv overenskomst mellem Dansk Magisterforening, Gymnasieskolernes Lærerforening eller Dansk Psykolog Forening og det offentlige eller en privat arbejdsgiver. Overenskomsten skal foreskrive pligt til medlemskab af pensionskassen. Optagelsesberettigede er endvidere magistre, psykologer eller andre med tilsvarende uddannelse, som ansættes efter en kollektiv aftale eller. lignende, der ikke er en kollektiv overenskomst mellem ovennævnte. organisationer og det offentlige eller en privat arbejdsgiver. Ordningen skal foreskrive pligt til medlemskab af pensionskassen. b)..magistre og psykologer, der er ansat i stillinger uden en overenskomst, og som får indbetalt pensionsbidrag efter regler som forudsat i de i litra a) nævnte overenskomster. c)..magistre og psykologer, der er selvstændigt erhvervsdrivende, og som indbetaler pensionsbidrag, som er fastsat med udgangspunkt i de i litra a) nævnte overenskomster. d)..magistre og psykologer der har en kapital- eller ratepension i pensionskassen. Ansatte i pensionskassen kan optages som medlemmer, selvom de ikke opfylder de uddannelsesmæssige betingelser. Bestyrelsen kan fastsætte nærmere regler herom. Pensionskassens medlemmer er de personer, der er optaget i henhold til stk. 1 og som ikke senere er udtrådt. Dog indgår medlemskab, der kun skyldes 1, stk. 1, litra d), ikke ved bedømmelsen efter 2. Medlemskabet bevares ved pensionering. Medlemmer af pensionskassen optaget forud for den 1. januar 2008 er omfattede af statut 1. Medlemmer af pensionskassen optaget den 1. januar 2008 eller senere er omfattede af statut 2. Medlemmer og pensionister omfattede af statut 1 kan vælge at overgå til statut 2, således at allerede oparbejdede pensionsrettigheder og fremtidige pensionsbidrag henføres hertil. Generalforsamlingen fastsætter nærmere regler om medlemmernes overgang fra statut 1 til statut Medlemsoptagelse Medlemmer, der efter 1, stk. 1, litra a) og c), er forpligtet til medlemskab som følge af en ansættelse efter en overenskomst mellem en magisterorganisation og en offentlig eller privat arbejdsgiver, optages uden afgivelse af helbredsoplysninger, jf. karenstiden i stk. 4. Det samme gælder, uanset om der oprindeligt er afgivet helbredsoplysninger, for medlemmer, der genoptager bidragsbetalingen efter en hvilende medlemsperiode som følge af en ansættelse efter overenskomst. Medlemmer, der optages efter 1, stk. 1, litra b) og c), eller som genoptager bidragsbetalingen i en stilling uden for et overenskomstdækket område, skal afgive helbredsoplysninger efter regler fastsat af bestyrelsen. Medlemmer, der efter afgivelse af helbredsoplysninger ikke kan opnå normale vilkår, optages med formindskede pensioner. For disse medlemmer overføres bidragsstigninger til opsparingsordningen. For medlemmer, der er optaget, eller genoptaget efter mindst 1 års hvilende medlemskab efter stk. 1 uden afgivelse af helbredsoplysninger gælder følgende: Dersom medlemmet dør eller bliver invalid inden 2 år efter optagelses- eller genoptagelsestidspunktet, er medlemmet eller andre pensionsberettigede stillet, som om optagelse eller genoptagelse var sket med formindskede pensioner, jf. stk. 3, hvis det godtgøres, at medlemmets død eller invaliditet skyldes en allerede ved optagelsen eller genoptagelsen indtruffet sygdom eller invaliditet. Afbrydes en pligtig bidragsbetaling inden udløbet af denne 2 års karenstid, indtræder en ny karenstid på 2 år, når bidragsbetalingen genoptages. Medlemmer, der ved optagelsen har nået den i lovgivningen fastsatte aldersgrænse for udbetaling af skattebegunstigede pensionsordninger, optages i pensionskassens opsparingsordning. Det samme gælder for medlemmer, der ved optagelsen eller ved genoptagelsen efter mindst 1 års hvilende medlemskab på grund af deres helbredsforhold modtager svageligheds-, kvalificeret svageligheds- eller tilskadekomstpension efter lov om tjenestemandspension, er tilkendt social førtidspension eller er ansat i stillinger helt eller delvis finansieret ved offentligt tilskud. Stk. 6. Sker der ved indtræden i pensionskassen eller i forbindelse med genoptagelse af bidragsbetaling en overførsel til pensionskassen af værdien af en anden obli 14 Statut 2 for medlemmernes rettigheder og pligter

15 gatorisk pensionsordning med løbende udbetalinger i en pensionskasse eller et forsikringsselskab, skal den seneste periode med uafbrudt bidragsbetaling i denne anden obligatoriske ordning medregnes som en del af den i stk. 4 nævnte karenstid efter jobskifteaftalen mellem livs- og pensionsforsikringsselskaber, tværgående pensionskasser og firmapensionskasser. Ved overførsel fra en anden frivillig pensionsordning med løbende udbetalinger skal reglerne i jobskifteaftalen følges. Stk. 7. Medlemmerne hæfter ikke personligt for pensionskassens forpligtelser. 3. Overgang fra anden pensionsordning og mulighed for indbetaling af indskud og ekstraordinære bidrag For medlemmer, der i deres tidligere ansættelse var omfattet af anden pensionsordning eller pensionskasseordning, kan det beløb, der måtte komme til udbetaling, anvendes som indskud til forbedring af pensionsydelserne. Indbetaling af indskud og ekstraordinære bidrag er betinget af tilfredsstillende helbredsoplysninger, hvis risikosummen inden for det sidste år forøges med mere end 25%. Indbetaling af indskud og ekstraordinære bidrag kan i øvrigt finde sted efter nærmere retningslinjer, som fastsættes af bestyrelsen. Bestyrelsen fastsætter ligeledes størrelsen af indskud og ekstraordinære bidrag. 4. Pensionsbidragenes størrelse Pensionsbidragenes størrelse fastsættes i overensstemmelse med reglerne i de i 1, stk. 1, nævnte kollektive overenskomster. For medlemmer, for hvem der ikke er fastsat bidrag som nævnt i stk. 1, skal pensionsbidraget udgøre samme bidragsbeløb eller være fastsat efter tilsvarende bestemmelser eller procentsats som angivet i overenskomst, aftale eller lignende. Pensionsbidrag for medlemmer, der er invalidepensioneret efter 9, og som er ansat efter en i 1, stk. 1, nævnt overenskomst i op til 1/3 stilling samt bidrag fra medlemmer, der er tilkendt pension eller er ansat i stillinger finansieret ved offentligt tilskud, jf. 2, stk. 6, indbetales i pensionskassens opsparingsordning. Den del af pensionsbidraget, der medgår til finansiering af den i 8, stk. 5-6, nævnte alderssum, indberettes hvert år i medfør af lov om beskatning af pensionsordninger mv. til skattemyndighederne. Det indberettede bidrag skal medregnes ved opgørelsen af fradraget for indbetaling til kapitalpension. Hvis risikoen ved død og invaliditet det sidste år før retten til dødsfaldsydelse, invalide-, ægtefælle-, samlever- eller børnepension indtræder uden sammenhæng med stillingsskift er forøget ud over det normale efter overenskomst eller aftale, vil pensionen blive beregnet på baggrund af den risiko, der var gældende før risikoforøgelsen, medmindre invaliditeten eller dødsfaldet skyldes en ulykke eller en lidelse, der opstod efter det pågældende tidspunkt. Overskydende beløb ved den ændrede pensionsberegning overføres til opsparingsordningen. Stk. 6. Pensionsbidrag, som et medlem indbetaler ud over de pensionsbidrag, som medlemmet er forpligtet til at indbetale efter den kollektive overenskomst eller aftale, giver ikke bedre pensionsmæssige rettigheder, end hvis pengene var indbetalt i henhold til den kollektive overenskomst eller aftale, som medlemmet er optaget efter. Stk. 7. Stigninger i pensionsbidrag, som ikke skyldes ændringer i grundlaget for beregningen efter stk. 1 og stk. 2, er betinget af tilfredsstillende helbredsoplysninger, hvis risikosummen inden for det sidste år forøges med mere end 25%. Stk. 8. Medlemmer kan indbetale op til 1/3 af et overenskomstmæssigt fastsat bidrag på en rate- eller kapitalpension i pensionskassen. Til kapitalpension og andre sumydelser kan dog maksimalt anvendes 1/6 af det samlede pensionsbidrag. Bidrag, der ikke er overenskomstmæssigt fastsat, samt ekstraordinære bidrag og indskud kan anvendes til rate- eller kapitalpension uden de nævnte begrænsninger. Reglerne for rate- og kapitalpension fastsættes af bestyrelsen. 5. Pensionsbidragenes betaling Pensionsbidraget betales månedsvis bagud og sidste gang på den forfaldsdag, som går umiddelbart forud for pensionering eller død. Ved indbetaling efter forfaldsdagen er pensionskassen berettiget til at opkræve renter efter rentelovens regler. Opkrævede renter tilfalder pensionskassen. 6. Bidragsfri dækning Ophører indbetaling af pensionsbidrag for et erhvervsaktivt medlem, omskrives den pågældendes risikodækninger til et hvilende medlemskab med en værdi, der svarer til de indbetalte bidrag. Et medlem har ret til at fortsætte bidragsbetalingen som selvbetaler, hvorved medlemmets dækninger opretholdes som for erhvervsaktive. Hvis bidragsindbetalingen ophører eller nedsættes, uden at medlemmet er berettiget til bidragsfritagelse eller pension, bevarer medlemmet sin risikodækning på det hidtidige niveau i indtil 12 Statut 2 for medlemmernes rettigheder og pligter 15

16 måneder. Nedsættes bidragsindbetalingen, eller har medlemmet nået den i lovgivningen fastsatte aldersgrænse for udbetaling af skattebegunstigede pensionsordninger, skal der fremsættes begæring herom over for pensionskassen. Til dækning af risiko, gruppeforsikringspræmie, administration mv. i perioden sker dog fradrag i medlemmets opsparing. Bestyrelsen kan efter ansøgning beslutte, at 12-måneders perioden forlænges. Denne dækning ophører ved udgangen af den måned, hvori medlemmet fylder 67 år. 7. Fritagelse for betaling af pensionsbidrag Hvis et medlem på grund af sygdom eller ulykke for længere tid bliver helt eller delvis uarbejdsdygtig, uden dog at være berettiget til invalidepension i henhold til 9, kan bestyrelsen bevilge fritagelse for betaling af pensionsbidrag, medens den pågældende er uarbejdsdygtig. Fritagelse vil i almindelighed være betinget af, at den pågældende ikke får normal løn i fritagelsesperioden. 8. Alderspension Retten til alderspension indtræder den 1. i måneden efter det fyldte 67. år. Et medlem, der har ret til alderspension, kan udsætte pensioneringen, hvorved alderspensionens størrelse forhøjes på grundlag af aktuarmæssige beregninger efter regler anmeldt til Finanstilsynet. Udbetaling af alderspension skal dog påbegyndes senest ved det fyldte 70. år. Pensionskassen har ret til at påbegynde udbetalingen af løbende alderspension ved alder 70 år, selvom medlemmet ikke har anmodet herom. Et medlem, der fratræder sin pensionsberettigende stilling eller som overgår til deltidsansættelse, kan efter at have nået den i lovgivningen fastsatte aldersgrænse for udbetaling af skattebegunstigede pensionsordninger begære udbetaling af hel eller delvis alderspension. Pensionens størrelse beregnes aktuarmæssigt efter regler anmeldt til Finanstilsynet. Ved overgang til deltidsansættelse beregnes den pension, der kommer til udbetaling, som en brøkdel af fuld alderspension. Brøkdelen må ikke overstige den brøkdel, hvormed arbejdstiden reduceres ved overgangen til deltidsansættelse. Ved alderspensionering i henhold til stk. 1 kan vedkommende medlem vælge at få udbetalt en alderssum. (supplerende engangsydelse) mod en tilsvarende aktuarmæssig beregnet nedsættelse af alders-, ægtefælle-, samlever- og børnepensionen. Alderssummen udgør maksimalt det beløb, der er anmeldt til Finanstilsynet. Alderssummen kan på begæring kræves udbetalt når medlemmet har nået den i lovgivningen fastsatte aldersgrænse for udbetaling af skattebegunstigede pensionsordninger. Udbetalingen kan dog ikke ske efter, at medlemmet er overgået til at modtage hel alders- eller invalidepension. Oppebærer medlemmet delvis alderspension eller halv invalidepension, vil alderssummen kunne kræves for den del, hvorfra der ikke udbetales pension. Der vil ikke senere kunne begæres udbetaling af alderssum for pensionsbidrag, som er indbetalt efter, at der er sket udbetaling af alderssum. Stk. 6. Beregningen af alderssummen sker med udgangspunkt i den vedkommende med-. lem på udbetalingstidspunktet tilkommende pension ekskl. pensionisttillæg. 9. Invalidepension Retten til fuld invalidepension indtræder den 1. i måneden, efter at erhvervsudygtighed er indtruffet, dog tidligst fra den 1. i måneden efter det tidspunkt, da den pågældende ophører med at oppebære sin hidtidige normale erhvervsindtægt. Erhvervsudygtighed foreligger, når erhvervsevnen er nedsat til 1/3 eller derunder af den fulde erhvervsevne, og nedsættelsen er af en vis varighed. Tildeling af fuld invalidepension kan dog ikke ske efter det fyldte 67. år. Er erhvervsevnen nedsat til mellem 1/3 og halvdelen, og er nedsættelsen af en vis varighed, har medlemmet i stedet for fuld invalidepension ret til halv invalidepension. Tildeling af halv invalidepension kan dog ikke ske efter det fyldte 60. år. Medlemmer kan ikke oppebære invalidepension ved siden af indtægt fra ansættelse i en delvist offentligt finansieret stilling, der er tildelt på grund af nedsættelse af erhvervsevnen. Medlemmer, der er tilkendt fuld invalidepension efter 9, stk. 1, kan dog oppebære fuld invalidepension, hvis indtægten fra den tilskudsfinansierede stilling højst udgør en tredjedel af den hidtidige erhvervsindtægt, og halv invalidepension, hvis indtægten højst udgør halvdelen af medlemmets hidtidige erhvervsindtægt. Retten til invalidepension bortfalder, når erhvervsevnen ikke længere skønnes at være således nedsat, at betingelserne i stk. 1 er opfyldt. Bortfalder retten til invalidepension i henhold til denne bestemmelse, genindtræder den pågældende i de pensionsrettigheder, der ville have været gældende for medlemmet, såfremt medlemskabet havde været uændret i det tidsrum, hvor medlemmet har oppebåret invalidepension. Retten til invalidepension opnås ikke efter det tidspunkt, hvor medlemmet er overgået til alderspension. Invalidepensionen ophører ved udgangen af den måned, hvori medlemmet fylder 67 år. 10. Ægtefællepension Medmindre medlemmet har truffet anden bestemmelse, jf. stk. 3, har en ægtefælle ret til pension i 10 år, dog senest til ægtefællens død, fra den 1. i måneden efter, at medlemmet er afgået ved døden, med et beløb svarende til 16 Statut 2 for medlemmernes rettigheder og pligter

17 40% af invalidepensionen, hvis følgende betingelser er opfyldte: a)..ægteskabet skal have bestået i mindst 3 måneder, medmindre dødsfaldet skyldes et efter ægteskabets indgåelse indtruffet ulykkestilfælde, b)..ægteskabet er indgået før pensionering efter 9, medmindre ægtefællen allerede da var berettiget til ægtefællepension efter medlemmet. En med afdøde samlevende ægtefælle har desuden ret til pension, når de i 11, stk. 2, litra a), og e) angivne betingelser for samleverpension er opfyldte. Ved optagelsen i pensionskassen kan medlemmet i stedet for den i stk. 1 beskrevne ægtefællepensionsordning vælge: 1)..at der ikke skal være ret til ægtefællepension 2)..at ægtefællepensionen skal være livsvarig med et beløb svarende til 60 % af invalidepensionen. Ved omvalg fra statut 1 til statut 2, jf. 1, stk. 4, bevares medlemmets ægtefællepensionsordninger. Medlemmet kan før det fyldte 60. år foretage omvalg én gang årligt mellem de i stk. 1 og 3 beskrevne ordninger. Forøges risikosummen med mere end 25 % inden for det sidste år, forudsætter omvalget afgivelse af tilfredsstillende helbredsoplysninger. Medlemmet kan også før det fyldte 60. år foretage omvalg uden afgivelse af helbredsoplysninger, hvis medlemmets ægteskabelige status ændres som følge af: a) indgåelse af ægteskab b) ægtefællens død c) skilsmisse Omvalget skal finde sted senest 6 måneder efter ændringen i den ægteskabelige status. Omvalg kan ikke i noget tilfælde finde sted efter overgang på pension efter 9. Et medlem kan vælge, at der i tilfælde af, at medlemmet afgår ved døden før det fyldte 67. år uden at oppebære fuld alderspension på dødstidspunktet, skal udbetales en engangsydelse (dødsfaldsydelse) til medlemmets nærmeste pårørende eller under forudsætning af, at medlemmet efterlader sig legale eller testamentariske arvinger, til medlemmets bo. Såfremt medlemmet ved sin død oppebærer brøkdelsbestemt alderspension, jf 8, stk. 4, beregnes engangsydelsen i forhold til den del af alderspensionen, som ikke er kommet til udbetaling. Udbetalingen sker til medlemmets nærmeste pårørende, medmindre medlemmet har truffet bestemmelse om, at engangsydelsen skal tilfalde medlemmets samlever, medlemmets livsarvinger eller medlemmets bo. De nærmere regler for engangsydelsen fastsættes af bestyrelsen. Et partnerskab, der er registreret efter lov om registreret partnerskab, sidestilles i nærværende statut med ægteskab. Stk. 6. I tilfælde af separation eller skilsmisse finder bestemmelserne i lov om bevarelse af ret til ægtefællepension ved separation og skilsmisse anvendelse. Stk. 7. Et medlem, der ansættes under Dansk Skoleforening for Sydslesvig, kan ved ansættelsen vælge livsvarig ægtefællepension efter 10, stk. 3, nr. 2 med den klausul, at ægtefællepension enten overgår til at være 10-årig efter 10, stk. 1, eller bortfalder efter 10, stk. 3, nr. 1 fra det tidspunkt, hvor ansættelsen ved Dansk Skoleforening for Sydslesvig ophører. Klausulen bortfalder ved alder 60, og det er en forudsætning, at ophøret ikke skyldes medlemmets død eller overgang til pensionering efter Samleverpension Når et ugift medlem afgår ved døden, har den, der levede sammen med medlemmet, ret til samleverpension i samme omfang som en ægtefælle ville have haft ret til pension i henhold til 10 under de i stk. 2 angivne betingelser. Pensionsretten er betinget af, at a)..samlivet er indledt før pensionering efter 9. b)..der ved medlemmets død ikke findes en fraskilt ægtefælle med ret til ægtefællepension c)..medlemmet kunne have indgået ægteskab eller registreret partnerskab med sin samlever d)..medlemmet ved testamente, oprettet senest 3 måneder før dødsfaldet og efter nærværende bestemmelses ikrafttræden og som ikke senere er tilbagekaldt, har indsat sin samlever som arving til en arvelod af mindst samme størrelse som den tvangsarv, der ifølge arveloven ville være tilkommet en ægtefælle, og at e)..samleveren har haft fælles bopæl med afdøde i de sidste 2 år før dødsfaldet eller tidligere har haft fælles bopæl med afdøde i en sammenhængende periode på mindst 2 år og den fælles bopæl alene er ophørt på grund af institutionsanbringelse, herunder i ældrebolig. Såfremt samleveren alene som følge af den i stk. 2, litra b), fastsatte betingelse ikke på dødstidspunktet opnår ret til samleverpension, indtræder retten hertil, hvis den fraskilte ægtefælle afgår ved døden eller retten til ægtefællepension af anden grund bortfalder inden for den i 10 angivne pensionsperiode, den første i måneden efter den fraskilte ægtefælles død eller efter at retten til ægtefællepension er bortfaldet, for den resterende del af pensionsperioden. Statut 2 for medlemmernes rettigheder og pligter 17

18 12. Børnepension Når et medlem afgår ved døden, har medlemmets børn ret til pension fra den 1. i den følgende måned, indtil deres fyldte 21. år. Medlemmets børn har tillige denne ret ved medlemmets invalidepensionering, medmindre ydelsen er fravalgt. Børn, der er avlet efter et medlems invalidepensionering, opnår dog først retten ved medlemmets død. Retten til børnepension tilkommer også adoptivbørn samt stedbørn, der er blevet forsørget af medlemmet i mindst 3 måneder umiddelbart før medlemmets død eller pensionering, bortset fra adoptiv- og stedbørn, som medlemmet har fået efter overgang på pension. Ved medlemmets død gælder denne ret under tilsvarende betingelser børn af en samlever, der opfylder betingelserne i 11 for modtagelse af samleverpension. Bestyrelsen kan i særlige tilfælde beslutte tilkendelse af børnepension til adoptivbørn ved medlemmets død. Ved omvalg fra statut 1 til statut 2, jf. 1, stk. 4, bevares retten til børnepension ved medlemmets alderspensionering for børn, der er født før den 1. januar Ret til børnepension indtil barnets fyldte 24. år bevares for børnepensioner, der er under udbetaling på omvalgstidspunktet. 13. Gruppeforsikringer Pensionskassens medlemmer er omfattede af gruppeforsikringer, hvis dækningsvilkår fastsættes af bestyrelsen. 14. Tilskudsfonden Pensionskassen kan henlægge midler. til en tilskudsfond. Bestyrelsen kan. efter regler anmeldt til Finanstilsynet. beslutte at anvende midler fra fonden til at yde midlertidig økonomisk tilskud til pensionskassens medlemmer eller deres efterladte. 15. Pensionens udbetaling Pensionen udbetales medmindre bestyrelsen træffer anden bestemmelse månedsvis forud, sidste gang i den måned, hvori retten til pension ophører. Pensioner af så ringe størrelse, at de i henhold til pensionsbeskatningslovens regler i tilfælde af kapitalisering ikke beskattes som personlig indkomst, kan efter pensionskassens beslutning udbetales kontant, medmindre dette strider mod overenskomst- eller aftalemæssige bestemmelser, der ligger til grund for indbetalingen af pensionsbidragene. 16. Pensionens størrelse Alderspensionen ved det 67. år beregnes efter regler fastsat i det tekniske grundlag. Invalidepensionens størrelse fastsættes på basis af det tekniske grundlag mv., jf. 19, størrelsen af pensionsbidragene til og med opgørelsestidspunktet samt eventuelle indskud. Medlemmet kan vælge en anden invalidepensionsdækning efter regler fastsat af bestyrelsen. Dersom den efterlevende ægtefælle eller samlever er mere end 20 år yngre end ægtefællen eller samleveren, nedsættes pensionen med 2% for hvert år, hvormed aldersforskellen overstiger 20 år, hvis medlemmet har valgt livsvarig ægtefællepension eller tilsvarende samleverpension. For samme medlemmer vil indgåelse af ægteskab eller indledelse af samliv efter det fyldte 65. år eller efter alderspensionering medføre nedsættelse af pensionen med 2% for hvert år, hvormed den efterlevende ægtefælle eller samlever er mere end 10 år yngre end medlemmet. Børnepension for hvert barn under 21 år andrager: a) 20 % af alderspensionen i tilfælde af alderspensionering for børn omfattet af 12, stk. 3. b)..20% af invalidepensionen i tilfælde af et medlems død samt i tilfælde af invaliditet, hvor medlemmet ikke har fravalgt denne ydelse. Under udbetaling af halv invalidepension udgør børnepensionen 20% heraf. c)..40% af invalidepensionen i tilfælde af begge forældres død. Efter medlemmets alderspensionering beregnes ægtefællepensionen efter 10, stk. 1 og 10, stk. 3, nr. 2 samt børnepensionen efter stk. 4, litra b) og c) af alderspensionen. 17. Pensionens personlige karakter De rettigheder, der tilkommer medlemmer af pensionskassen eller personer, som uden at være medlem er berettiget til pension fra pensionskassen, kan ikke gøres til genstand for overdragelse, pantsætning eller retsforfølgning af nogen art. 18. Opgørelse af hensættelser til pensionsaftaler Hvert år foretages en opgørelse af pensionskassens hensættelser til pensionsaftaler på grundlag af det i 19 nævnte tekniske grundlag mv. Viser opgørelsen overskud, overføres dette til reserver under egenkapitalen og hensættelserne til pensionsaftaler ifølge det til Finanstilsynet anmeldte tekniske grundlag. Ved opgørelsen af hensættelserne til pensionsaftaler underrettes medlemmerne om pensionsrettighedernes størrelse ved en fremgangsmåde, der fastlægges af bestyrelsen. 18 Statut 2 for medlemmernes rettigheder og pligter

19 19. Det tekniske grundlag mv. Det tekniske grundlag mv., der fastsættes af bestyrelsen i samråd med pensionskassens ansvarshavende aktuar, skal anmeldes til Finanstilsynet. Alle medlemmer af pensionskassen får andel i pensionskassens overskud i form af bonus ifølge det til Finanstilsynet anmeldte tekniske grundlag mv. 20. Egenkapital og hensættelser til pensionsaftaler Pensionskassens overskud henlægges til reserver under egenkapitalen og til hensættelserne til pensionsaftaler i henhold til bestemmelsen i vedtægtens 18. Reserver under egenkapitalen ud over solvenskravet samt kollektivt bonuspotentiale anvendes til styrkelse af. pensionshensættelsen, til forhøjelse af pensionerne eller de givne pensionsrettigheder samt andre pensionsmæssige formål. Bestemmelse angående anvendelse af reserver under egenkapitalen ud over solvenskravet samt hensættelserne til pensionsaftaler træffes af pensionskassens bestyrelse i overensstemmelse med det anmeldte tekniske grundlag mv. 21. Opsparingsordningen For medlemmer af opsparingsordningen oprettes en opsparingskonto, på hvilken det fulde pensionsbidrag indbetales. De indskudte midler forrentes hvert år efter regler i det til Finanstilsynet anmeldte tekniske grundlag mv. Løbende indbetalinger, der sker i henhold til tjenestemandsretlige regler, kan vælges indbetalt til den i stk. 1 nævnte opsparingsordning. Når et medlem af opsparingsordningen fratræder sin stilling på grund af alder, dør eller bliver erhvervsudygtig, jf. 9, anvendes det opsparede beløb til oprettelse af en pensionsordning i pensionskassen til fordel for medlemmet, dennes ægtefælle eller samlever. I tilfælde af medlemmets død kan det opsparede beløb tillige anvendes til en pensionsordning for medlemmets børn under 21 år. Efterlades ingen sådanne pårørende, tilfalder det opsparede beløb medlemmets bo, medmindre medlemmet har indsat en begunstiget. Når et medlem af opsparingsordningen fratræder sin stilling af anden årsag end nævnt i stk. 3, finder reglerne i 23 anvendelse. Indbetalinger til den supplerende arbejdsmarkedspension for førtidspensionister kan ske i opsparingsordningen. Når medlemmet fylder 65 år anvendes det opsparede beløb til oprettelse af en pensionsordning i pensionskassen til fordel for medlemmet. 22. Oplysningspligt Ethvert medlem og enhver person, som uden at være medlem er berettiget til pension fra pensionskassen, er forpligtet til på opfordring at give skriftlige oplysninger om helbred eller andre forhold, som af bestyrelsen skønnes at være af betydning for pensionskassen. Et medlem, der overgår til ansættelse i en tilskudsfinansieret stilling, jf. 2, stk. 5, sidste punktum, skal give pensionskassen oplysning herom. 23. Udtrædelse Dersom et medlem ved at skifte stilling udtræder af en af de grupper, der er tilsluttet pensionskassen, uden at indtræde i en anden og uden at være berettiget til pension fra pensionskassen i henhold til 8 eller 9, eller dersom et medlem inden pensionering overgår til ansættelse som tjenestemand, jf. stk. 3, har den pågældende ret til at udtræde af pensionskassen og få en udtrædelsesgodtgørelse beregnet efter de i henhold til 19 fastsatte regler. Udtrædelsesgodtgørelsen anvendes som nedenfor bestemt. Der kan ikke ske udbetaling af udtrædelsesgodtgørelse for pensionsbidrag, som hidrører fra en ansættelse på en overenskomst, der er indgået med en offentlig arbejdsgiver og som bestemmer, at der ikke kan ske udbetaling af udtrædelsesgodtgørelse. Dersom medlemmet udtræder som følge af ansættelse som tjenestemand med pensionsret i en offentlig institution, kan udtrædelsesgodtgørelsen indbetales helt eller delvis til institutionen under forudsætning af, at denne sikrer den pågældende en rimelig pensionsanciennitet. Dersom tjenestemanden ikke ønsker overførsel, kan han vælge at forholde sig som nævnt under stk. 5, litra a), b) og d). Medlemmer der overgår til tjenestemandsansættelse efter den i lovgivningen fastsatte aldersgrænse for udbetaling af skattebegunstigede pensionsordninger, kan dog ikke forholde sig som nævnt under stk. 5, litra d). Dersom medlemmet udtræder som følge af ansættelse i en stilling, som forudsætter at den pågældende indtræder i en anden under statstilsyn stående pensionskasse eller i en forsikringsmæssig pensionsordning, kan udtrædelsesgodtgørelsen overføres til den nye ordning. Dersom medlemmet ikke ønsker overførsel, kan han dog vælge at forholde sig som nævnt under stk. 5, litra a), b) og d). I alle andre tilfælde, hvor et medlem efter stk. 1 har ret til at udtræde af pensionskassen, kan dette medlem a)..vælge selv at fortsætte bidragsbetalingen efter fratræden af stillingen, Statut 2 for medlemmernes rettigheder og pligter 19

20 som hvis medlemmet fortsat aflønnedes efter de i 1 nævnte overenskomster, eller b)..få medlemskabet omskrevet til hvilende medlemskab i henhold til 6, stk. 1, eller c)..fordre udtrædelsesgodtgørelsen udbetalt kontant efter reglerne i stk. 1, eller d)..benytte udtrædelsesgodtgørelsen som indskud i en pensionsordning af samme art som pensionskassens ordning i et anerkendt livsforsikrings eller pensionsforsikringsselskab med klausul om, at pensionsordningen ikke senere kan tilbagekøbes uden pensionskassens tilladelse. Dersom medlemmet vælger at fortsætte bidragsbetaling efter litra a), kan det blive afkrævet helbredsbedømmelse efter nærmere retningslinjer, som fastsættes af bestyrelsen. Stk. 6. I tilfælde, hvor vedkommende medlem i henhold til stk. 5, litra c), fordrer den ham tilkommende udtrædelsesgodtgørelse udbetalt kontant, kommer udtrædelsesgodtgørelsen først til udbetaling 12 måneder efter, at sidste bidragsindbetaling har fundet sted og kun under forudsætning af, at medlemmet ikke på udtrædelsestidspunktet har tiltrådt eller har truffet aftale om at tiltræde en stilling, som straks eller senere vil blive forbundet med pensionskassemedlemskab eller en forsikringsmæssig pensionsordning. Indbetaling på en rateforsikring kan udbetales efter reglerne i pensionskassens rateforsikringsregulativ. Stk. 7. Depoter for medlemmer, der tager varigt ophold i udlandet, og depoter, der ikke overstiger pensionsbeskatningslovens beløbsgrænse for konvertering af løbende pensionsydelser til en engangsudbetaling, kan efter pensionskassens beslutning udbetales kontant, medmindre dette strider mod overenskomsteller aftalemæssige bestemmelser, der ligger til grund for indbetalingen af pensionsbidragene. Stk. 8. Uanset de foranstående bestemmelser kan et medlem udtræde for frivillige indbetalinger til opsparingsordningen. Udtrædelsesgodtgørelsen opgøres efter 19 og afregnes kontant. 24. Klageansvarlig Pensionskassen udpeger en klageansvarlig, der varetager pensionskassens interne behandling af klager. Et medlem, der ikke kan nå til enighed med administrationen, har ret til at få sagen forelagt den klageansvarlige. Det skal fremgå af pensionskassens hjemmeside, hvem der er udpeget som klageansvarlig. 25. Afgørelse af tvister I tilfælde af uenighed mellem pensionskassens bestyrelse og nogen berettiget person om rettigheder i henhold til Statut 2 for medlemmernes rettigheder og pligter, er bestyrelsens afgørelse bindende. Den berettigede kan dog inden 3 måneder efter modtagelsen af bestyrelsens afgørelse indbringe den for Ankenævnet for Forsikring under forudsætning af, at nævnet ifølge sine vedtægter kan behandle den. Den berettigede kan dog også inden 3 måneder efter modtagelsen af bestyrelsens afgørelse indbringe den for domstolene eller forlange den afgjort ved voldgift. Er afgørelsen indbragt for Ankenævnet for Forsikring, jf. stk. 2, kan nævnets kendelse inden 4 uger efter dens afsendelse indbringes for domstolene eller forlanges afgjort ved voldgift af såvel den berettigede som pensionskassen. Voldgiftsretten nedsættes således: Samtidig med at fremsætte begæring om voldgift inden for den i stk. 3 nævnte frist, skal vedkommende meddele navnet på den voldgiftsmand, vedkommende har valgt. Inden 14 dage derefter skal pensionskassens bestyrelse da have meddelt valget af sin voldgiftsmand. Enes disse voldgiftsmænd ikke om valget af en opmand, udpeges denne på en af parternes begæring af præsidenten for Østre Landsret. I tilfælde af uenighed mellem voldgiftsmændene er opmandens kendelse den afgørende. Fordelingen af omkostningerne fastsættes af voldgiftsretten. 26. Ændring af Statut 2 for medlemmernes rettigheder og pligter Beslutning om ændring af statutten træffes af generalforsamlingen. Beslutningen er kun gyldig, hvis den tiltrædes af 2/3 af de afgivne stemmer. Statutændringer skal godkendes af Dansk Magisterforening, Dansk Psykolog Forening og Gymnasieskolernes Lærerforening. 27. Ikrafttrædelse Denne statut træder i kraft den 1. maj Bestyrelsen for MP Pension: Jytte Freisleben, formand Bjarne Bøgeskov Andresen, næstformand Arne Grønborg Johansen Nina Kiærskou Søren Kogsbøll Klaus Krøigaard Hanne Sandager /Niels Erik Eberhard, direktør 20 Statut 2 for medlemmernes rettigheder og pligter

PENSIONSVILKÅR REGLER & PARAGRAFFER

PENSIONSVILKÅR REGLER & PARAGRAFFER PENSIONSVILKÅR REGLER & PARAGRAFFER APRIL 2012 VEDTÆGT PENSIONSREGULATIV FOR DEN GAMLE PENSIONSORDNING (STATUT 1) BILAG TIL PENSIONSREGULATIVET MP Pension Pensionskassen for Magistre & Psykologer Smakkedalen

Læs mere

REGLER FOR PENSION UDLAND

REGLER FOR PENSION UDLAND 1 REGLER FOR PENSION UDLAND Indhold 2 Forord 6 Bilag 1 8 Ordforklaring CVR nr. 19676889 Layout: Rumfang Foto: Lizette Kabré Juli 2015 JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Forord Bestyrelsen

Læs mere

REGULATIV 4 April 2017

REGULATIV 4 April 2017 REGULATIV 4 April 2017 Dette regulativ - Regulativ 4 - er vedtaget af pensionskassens generalforsamling den 21. april 2010 med senere ændringer vedtaget den 18. april 2013, den 3. april 2014, den 16. april

Læs mere

REGLER FOR RATEPENSION UDLAND

REGLER FOR RATEPENSION UDLAND 1 REGLER FOR RATEPENSION UDLAND Indhold 2 Regler for Ratepension Udland 4 Bilag 1 5 Ordforklaring CVR nr. 19676889 Layout: Rumfang Foto: Lizette Kabré Juli 2015 JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE

Læs mere

Til medlemmerne af pensionskassen

Til medlemmerne af pensionskassen Til medlemmerne af pensionskassen Marts 2010 Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i MP Pension mandag 19. april 2010 kl. 14.00 på Radisson SAS Hotel, Margrethepladsen 1, 8000 Århus. Dagsordenen

Læs mere

REGULATIV 4 Juli 2015

REGULATIV 4 Juli 2015 REGULATIV 4 Juli 2015 Dette regulativ - Regulativ 4 - er vedtaget af pensionskassens generalforsamling den 21. april 2010 med senere ændringer vedtaget den 18. april 2013, den 3. april 2014 og den 16.

Læs mere

REGULATIV 2 Juli 2013

REGULATIV 2 Juli 2013 REGULATIV 2 Juli 2013 Dette regulativ - Regulativ 2 - er vedtaget af pensionskassens generalforsamling den 21. september 1983 med senere ændringer vedtaget den 26. maj 1999, 7. maj 2002, 22. april 2003,

Læs mere

PENSIONSVILKÅR REGLER & PARAGRAFFER

PENSIONSVILKÅR REGLER & PARAGRAFFER PENSIONSVILKÅR REGLER & PARAGRAFFER JANUAR 2017 VEDTÆGT PENSIONSREGULATIV FOR DEN GAMLE PENSIONSORDNING (STATUT 1) BILAG TIL PENSIONSREGULATIVET MP Pension Pensionskassen for Magistre & Psykologer Smakkedalen

Læs mere

PENSIONSVILKÅR REGLER & PARAGRAFFER

PENSIONSVILKÅR REGLER & PARAGRAFFER PENSIONSVILKÅR REGLER & PARAGRAFFER JANUAR 2016 VEDTÆGT PENSIONSREGULATIV FOR DEN FLEKSIBLE PENSIONSORDNING BILAG TIL PENSIONSREGULATIVET MP Pension Pensionskassen for Magistre & Psykologer Smakkedalen

Læs mere

Pensionsregulativet gælder fra den 1.1.1996 respektive fra den dato i 1996, pr. hvilken medlemskabet bliver hvilende.

Pensionsregulativet gælder fra den 1.1.1996 respektive fra den dato i 1996, pr. hvilken medlemskabet bliver hvilende. Regulativ 4 1 Medlemsoptagelse m.v. Dette pensionsregulativ omfatter medlemmer med hvilende medlemskab pr.1.1.1996 samt medlemmer, som inden den 1.1.1996 er overgået til bidragsfri dækning efter fratrædelse

Læs mere

Stk. 3. Pensionskassens midler må ikke anvendes til andre formål end de i denne vedtægt nævnte.

Stk. 3. Pensionskassens midler må ikke anvendes til andre formål end de i denne vedtægt nævnte. Vedtægt for Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer CVR-nr. 71 97 15 11 Navn, hjemsted og formål 1. Pensionskassens navn og hjemsted Pensionskassens navn er Pensionskassen for Sygeplejersker

Læs mere

Pensionsvilkår. Pensionsvilkår for Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale CVR-nr. 71 97 43 16

Pensionsvilkår. Pensionsvilkår for Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale CVR-nr. 71 97 43 16 Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale Januar 2016 Pensionsvilkår Pensionsvilkår for Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale CVR-nr. 71 97

Læs mere

REGLER FOR RATEPENSION

REGLER FOR RATEPENSION 1 REGLER FOR RATEPENSION Indhold 2 Regler for Ratepension i JØP 5 Bilag 1 6 Ordforklaring 6 Bilag 2 CVR nr. 19676889 Layout: Rumfang Juni 2015 JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Regler

Læs mere

REGLER FOR PENSION UDLAND

REGLER FOR PENSION UDLAND 1 REGLER FOR PENSION UDLAND Indhold 2 Regler for Pension Udland 6 Bilag 1 8 Ordforklaring CVR nr. 19676889 Layout: Rumfang Foto: Lizette Kabré Januar 2017 JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk

Læs mere

PENSIONSVILKÅR REGLER & PARAGRAFFER

PENSIONSVILKÅR REGLER & PARAGRAFFER PENSIONSVILKÅR REGLER & PARAGRAFFER JANUAR 2014 VEDTÆGT PENSIONSREGULATIV FOR DEN FLEKSIBLE PENSIONSORDNING BILAG TIL PENSIONSREGULATIVET MP Pension Pensionskassen for Magistre & Psykologer Smakkedalen

Læs mere

REGULATIV 3 Juli 2014

REGULATIV 3 Juli 2014 REGULATIV 3 Juli 2014 Dette regulativ - Regulativ 3 - er vedtaget af pensionskassens generalforsamling den 20. april 2006 med senere ændringer vedtaget den 24. april 2007, den 21. april 2009, den 21. april

Læs mere

Vedtægter for Pensionskassen PenSam

Vedtægter for Pensionskassen PenSam Vedtægter for Pensionskassen PenSam 2 Vedtægter for Pensionskassen PenSam Kapitel I Navn, hjemsted og formål 1 Pensionskassens navn og hjemsted Pensionskassens navn er Pensionskassen PenSam. Dens hjemsted

Læs mere

1. Pensionskassens navn

1. Pensionskassens navn VEDTÆGT Juli 2015 Indholdsfortegnelse 1. Pensionskassens navn... 2 2. Pensionskassens formål og beskatningsforhold... 2 3. Medlemmer... 2 4. Generalforsamlingens kompetence... 2 5. Sted for og indkaldelse

Læs mere

Vilkår for gruppeforsikring Januar 2015 (04)

Vilkår for gruppeforsikring Januar 2015 (04) Gruppeforsikringsvilkår ved død, førtidspensionering og visse kritiske sygdomme 1. Gruppeforsikring 2 2 Gruppemedlemmer og forsikringsdækning 2 3. Betydningen af udtryk anvendt i gruppeforsikringsvilkårene

Læs mere

Pensionsvilkår for Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale CVR-nr. 71 97 43 16

Pensionsvilkår for Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale CVR-nr. 71 97 43 16 Pensionsvilkår for Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale CVR-nr. 71 97 43 16 I. Medlemsoptagelse 1. Som medlemmer af pensionskassen optages uden afgivelse af helbredsoplysninger

Læs mere

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a.

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Vedtægter for Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 Selskabets navn er Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Selskabet driver endvidere

Læs mere

PENSIONSVILKÅR REGLER & PARAGRAFFER

PENSIONSVILKÅR REGLER & PARAGRAFFER PENSIONSVILKÅR REGLER & PARAGRAFFER JANUAR 2016 VEDTÆGT PENSIONSREGULATIVER BILAG TIL PENSIONSREGULATIV Arkitekternes Pensionskasse Smakkedalen 8 DK-2820 Gentofte CVR-nr. 22078615 VEDTÆGT... 4 1. NAVN...

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Pensionskassen for Børne- og Ungdomspædagoger

VEDTÆGTER. for. Pensionskassen for Børne- og Ungdomspædagoger VEDTÆGTER for Pensionskassen for Børne- og Ungdomspædagoger 6. april 2016 Side 2 af 6 1 Pensionskassens formål Pensionskassens formål er at drive pensionskasse- og livsforsikringsvirksomhed. Livsforsikringsvirksomheden

Læs mere

REGLER FOR RATEFORSIKRING I JØP

REGLER FOR RATEFORSIKRING I JØP 1 REGLER FOR RATEFORSIKRING I JØP Indhold 2 Regler for Rateforsikring i JØP 5 Bilag 1 5 Ordforklaring 5 Bilag 2 5 Appendiks CVR nr. 19676889 Layout: Rumfang Foto: Lizette Kabré November 2014 JURISTERNES

Læs mere

Sådan er du dækket. Sådan er du dækket. Valg af ordning som nyt medlem. Hvis du vil skifte ordning senere. Dækning ved udvalgte kritiske sygdomme

Sådan er du dækket. Sådan er du dækket. Valg af ordning som nyt medlem. Hvis du vil skifte ordning senere. Dækning ved udvalgte kritiske sygdomme Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i Lægernes Pension, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. Lægernes Pension pensionskassen for læger 01.01.2017 11/10 Side 2/7 Din ordning i Lægernes

Læs mere

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 5

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 5 SÅDAN ER DU DÆKKET Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i pensionskassen, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 11/06 31.08.2015 Din ordning i Lægernes Pensionskasse danner et solidt

Læs mere

Pensionsvilkår for Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer CVR-nr. 71 97 15 11

Pensionsvilkår for Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer CVR-nr. 71 97 15 11 Pensionsvilkår for Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer CVR-nr. 71 97 15 11 I. Medlemsoptagelse 1. Som medlemmer af pensionskassen optages uden afgivelse af helbredsoplysninger sygeplejersker

Læs mere

Bestemmelserne i det indtil 1.1.1996 gældende pensionsregulativ er fortsat gældende, med de ændringer som følger af nærværende tillæg.

Bestemmelserne i det indtil 1.1.1996 gældende pensionsregulativ er fortsat gældende, med de ændringer som følger af nærværende tillæg. Regulativ 6 Pensionsregulativet omfatter medlemmer, som ikke omfattes af de fra 1.1.1996 gældende pensionsregulativer 1-5. Pensionsregulativet er fra og med samme dato lukket for tilgang af nye medlemmer,

Læs mere

I N V A L I D E P E N S I O N

I N V A L I D E P E N S I O N I N V A L I D E P E N S I O N Pjecen gælder kun for medlemmer optaget i MP Pension før 1. januar 2008 MP Pension Pensionskassen for magistre og psykologer Lyngbyvej 20 2100 København Ø Tlf.: +45 39 15

Læs mere

Pensionsregulativet gælder fra den 1.1.1996 respektive fra den dato i 1996, pr. hvilken indbetaling af pensionsbidrag for egen regning påbegyndes.

Pensionsregulativet gælder fra den 1.1.1996 respektive fra den dato i 1996, pr. hvilken indbetaling af pensionsbidrag for egen regning påbegyndes. Regulativ 5 1 Medlemsoptagelse m.v. Dette pensionsregulativ omfatter medlemmer i Pensionskassen for Børne- og Ungdomspædagoger (PBU) pr. 1.1.1996, som har fortsat indbetalingen af pensionsbidrag for egen

Læs mere

PENSIONS- OG BONUSREGULATIV FOR PENSIONSKASSEN FOR FARMAKONOMER

PENSIONS- OG BONUSREGULATIV FOR PENSIONSKASSEN FOR FARMAKONOMER PENSIONS- OG BONUSREGULATIV FOR PENSIONSKASSEN FOR FARMAKONOMER INDHOLD Pensionsregulativ 1 Medlemskabets ikrafttræden 2 Oplysningspligt 3 Medlemmer 4 Medlemsoptagelse 5 Pensionsbidrag 6 Betaling af pensionsbidrag

Læs mere

REGULATIV JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

REGULATIV JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk REGULATIV 2 2017 JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Forord 4 Regulativ 2 4 1. Medlemskreds 4 2. Medlemsoptagelse 4 3. Pensionsbidragenes størrelse og anvendelse 5 4 Fritagelse

Læs mere

VEDTÆGTER for Foreningen AP Pension f.m.b.a.

VEDTÆGTER for Foreningen AP Pension f.m.b.a. VEDTÆGTER for Foreningen AP Pension f.m.b.a. NAVN, FORMÅL OG MEDLEMSFORHOLD 1 Navn og hjemsted Stk. 1 Foreningens navn er Foreningen AP Pension f.m.b.a. Stk. 2 Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

Til medlemmerne af pensionskassen

Til medlemmerne af pensionskassen Til medlemmerne af pensionskassen Marts 2010 Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Arkitekternes Pensionskasse mandag 26. april 2010 kl. 17.00 i Arkitekternes Hus, Strandgade 27 A, 1401

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab. For. tidligere medlemmer af Arbejderbevægelsens Pensionskasse

Forsikringsbetingelser. for. PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab. For. tidligere medlemmer af Arbejderbevægelsens Pensionskasse Forsikringsbetingelser for PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab For tidligere medlemmer af Arbejderbevægelsens Pensionskasse (Gammel pensionsordning) Gældende fra den 1. januar 2015 Generelle

Læs mere

Fortrydelsesret Medlemmet kan fortryde den indgåede aftale efter bestemmelserne i forsikringsaftalelovens kapitel 1a om fortrydelsesret.

Fortrydelsesret Medlemmet kan fortryde den indgåede aftale efter bestemmelserne i forsikringsaftalelovens kapitel 1a om fortrydelsesret. Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer Januar 2016 Vilkår for supplerende pensionsopsparing Vilkår for supplerende pensionsopsparing Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer CVR-nr.

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for TillægsPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008. Generelle betingelser

Almindelige forsikringsbetingelser for TillægsPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008. Generelle betingelser Almindelige forsikringsbetingelser for TillægsPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008 For pensionsordningen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler

Læs mere

Til medlemmerne af pensionskassen Marts 2010

Til medlemmerne af pensionskassen Marts 2010 Til medlemmerne af pensionskassen Marts 2010 Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Pensionskassen for Jordbrugsakademikere og Dyrlæger onsdag 28. april 2010 kl. 17.00 på Bojesen, Axeltorv,

Læs mere

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 5

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 5 SÅDAN ER DU DÆKKET Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i pensionskassen, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 11/04 26.02.2015 Din ordning i Lægernes Pensionskasse danner et solidt

Læs mere

Bilag til din pensionsoversigt

Bilag til din pensionsoversigt JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE Bilag til din pensionsoversigt Generelt Du kan her læse om de vigtigste forbehold og forudsætninger, der gælder for pensionsoversigten. Du finder reglerne om JØP

Læs mere

REGULATIV JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

REGULATIV JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk REGULATIV 1 2017 JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Forord 4 Regulativ 1 4 1. Medlemskreds 4 2. Medlemsoptagelse 4 3. Pensionsbidragenes størrelse 5 4. Fritagelse for betaling

Læs mere

PENSIONSVILKÅR REGLER & PARAGRAFFER

PENSIONSVILKÅR REGLER & PARAGRAFFER PENSIONSVILKÅR REGLER & PARAGRAFFER JANUAR 2016 VEDTÆGT PENSIONSREGULATIV BILAG TIL PENSIONSREGULATIV Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger Smakkedalen 8 DK-2820 Gentofte CVR-nr. 30186028

Læs mere

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 4

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 4 SÅDAN ER DU DÆKKET Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i pensionskassen, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 11/01 30.07.2014 Din ordning i Lægernes Pensionskasse danner et solidt

Læs mere

Pensionskassen PenSam. Medlemmernes rettigheder og pligter for Pensionskassen PenSam

Pensionskassen PenSam. Medlemmernes rettigheder og pligter for Pensionskassen PenSam Pensionskassen PenSam Medlemmernes rettigheder og pligter for Pensionskassen PenSam 2 Medlemmernes rettigheder og pligter for Pensionskassen PenSam Medlemsoptagelse 1. Medlemmer Stk. 1. Som medlemmer af

Læs mere

Vilkår for gruppeforsikring Januar 2015 (16)

Vilkår for gruppeforsikring Januar 2015 (16) Gruppeforsikringsvilkår ved død, førtidspensionering og visse kritiske sygdomme 1. Gruppeforsikring 2 2 Gruppemedlemmer og forsikringsdækning 2 3. Betydningen af udtryk anvendt i gruppeforsikringsvilkårene

Læs mere

Vedtægter. a. Selskabets aktiekapital udgør kr. 219.749.230. Heraf er kr. 112.316.270 A-aktier og kr. 107.432.960 B-aktier.

Vedtægter. a. Selskabets aktiekapital udgør kr. 219.749.230. Heraf er kr. 112.316.270 A-aktier og kr. 107.432.960 B-aktier. Vedtægter Selskabets navn og formål Selskabets navn er ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S. 1. 2. Selskabets formål er i ind- og udland, herunder ved investering i andre selskaber, at drive industri, handel og

Læs mere

Vedtægter for PFA Pension, forsikringsaktieselskab

Vedtægter for PFA Pension, forsikringsaktieselskab Vedtægter for PFA Pension, forsikringsaktieselskab CVR-nr. 13 59 43 76 August April 201712 Navn og hjemsted 1 1.1 Selskabets navn er PFA Pension, forsikringsaktieselskab. Selskabet driver tillige virksomhed

Læs mere

VEDTÆGT OG REGULATIV 1 2014

VEDTÆGT OG REGULATIV 1 2014 VEDTÆGT OG REGULATIV 1 2014 JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Forord 4 Vedtægt for Juristernes og Økonomernes Pensionskasse 4 1. Navn og hjemsted 4 2. Formål 4 3. Medlemskreds

Læs mere

Vedtægter for PenSam Bank A/S

Vedtægter for PenSam Bank A/S Vedtægter for PenSam Bank A/S 2 Vedtægter for PenSam Bank A/S Kapitel I Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam Bank A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål er at

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab (CVR nr. 24 25 61 46) ----ooooo----

VEDTÆGTER. for. Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab (CVR nr. 24 25 61 46) ----ooooo---- VEDTÆGTER for Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab (CVR nr. 24 25 61 46) ----ooooo---- 1.1. Selskabets navn er Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed

Læs mere

SAMLEVERPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

SAMLEVERPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk SAMLEVERPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Pension til din samlever 4 Hvordan sikrer jeg min samlever pension? 4 Oprettelse af testamente 5 Ophør af ret til samleverpension

Læs mere

Pensionsvilkår for Pensionskassen for Sundhedsfaglige CVR-nummer: 71 97 35 14

Pensionsvilkår for Pensionskassen for Sundhedsfaglige CVR-nummer: 71 97 35 14 Pensionskassen for Sundhedsfaglige januar 2013 II Pensionsvilkår Pensionsvilkår for Pensionskassen for Sundhedsfaglige CVR-nummer: 71 97 35 14 Indhold I. Medlemsoptagelse 1. Kollektivt ansatte 2 1a. Ikke-kollektivt

Læs mere

Forsikringsbetingelser for FOA Gruppeliv

Forsikringsbetingelser for FOA Gruppeliv Forsikringsbetingelser for FOA Gruppeliv 2 1 Forsikringsaftalen Forsikringen tegnes i henhold til aftale om gruppelivsforsikring mellem FOA Fag og Arbejde (FOA), kaldet forsikringstager - og PenSam Liv

Læs mere

VEDTÆGTER. for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S 1.0. NAVN

VEDTÆGTER. for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S 1.0. NAVN VEDTÆGTER for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S 1.0. NAVN 1.1. Selskabets navn er Aalborg Boldspilklub A/S med bifirmanavne AaB A/S (Aalborg Boldspilklub A/S); Aalborg BK A/S (Aalborg Boldspilklub A/S); AaB Håndbold

Læs mere

Vedtægter for PenSam Forsikring A/S

Vedtægter for PenSam Forsikring A/S Vedtægter for PenSam Forsikring A/S 2 Vedtægter for PenSam Forsikring A/S Kapitel I Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam Forsikring A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets

Læs mere

REGULATIV 1 Juli 2013

REGULATIV 1 Juli 2013 REGULATIV 1 Juli 2013 Dette regulativ - Regulativ 1 - er vedtaget af pensionskassens generalforsamling den 21. september 1983 med senere ændringer vedtaget den 13. juni 1984, 13. juni 1985, 12. juni 1986,

Læs mere

Vedtægter for Dansk Affald A/S. 3 ejerkommuner. Vedtægter. for. Dansk Affald A/S

Vedtægter for Dansk Affald A/S. 3 ejerkommuner. Vedtægter. for. Dansk Affald A/S 3 ejerkommuner Vedtægter for Dansk Affald A/S 1 Indhold 1. Navn, hjemsted og formål... 3 2. Kapital og aktier... 3 2.1 Aktiekapital... 3 2.2 Aktierne... 3 2.3 Rettigheder... 3 2.4 Overdragelse... 3 2.5

Læs mere

Sådan har vi fordelt din månedlige indbetaling Her kan du se fordelingen af dine indbetalinger i forhold til forskellige beskatningsgrundlag.

Sådan har vi fordelt din månedlige indbetaling Her kan du se fordelingen af dine indbetalinger i forhold til forskellige beskatningsgrundlag. Forstå din pensionsoversigt Pension er ikke altid lige let at forstå, hvis man ikke beskæftiger sig med det ret tit. Derfor har vi lavet denne oversigt, som du kan slå op i, hvis du har brug for at blive

Læs mere

Vilkår for gruppeforsikring ved død, førtidspensionering og visse kritiske sygdomme Pensionskassen for Sundhedsfaglige

Vilkår for gruppeforsikring ved død, førtidspensionering og visse kritiske sygdomme Pensionskassen for Sundhedsfaglige Vilkår for gruppeforsikring ved død, førtidspensionering og visse kritiske sygdomme Pensionskassen for Sundhedsfaglige 1. Gruppeforsikringen 2 2. Gruppemedlemmer og forsikringsdækning 2 3. Udtræden af

Læs mere

VEDTÆGTER FOR JÆGERSPRIS VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR JÆGERSPRIS VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR JÆGERSPRIS VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Jægerspris Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Frederikssund Kommune. 1 FORMÅL 2 Selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Agerbæk Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Varde Kommune. 1 formål 2 Selskabets formål er

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NYBØL VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR NYBØL VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR NYBØL VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Nybøl Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Sønderborg Kommune. 1 formål 2 Selskabets formål

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER TIL REGULATIV 4

FORSIKRINGSBETINGELSER TIL REGULATIV 4 FORSIKRINGSBETINGELSER TIL REGULATIV 4 Juli 2015 Disse forsikringsbetingelser gælder for alle medlemmer omfattet af Regulativ 4. Bestyrelsen har fastsat forsikringsbetingelserne i henhold til bemyndigelserne

Læs mere

A D V O K A T F I R M A E T

A D V O K A T F I R M A E T J.nr. 92.306/jm/rh 25-04-2008 V E D T Æ G T E R f o r A A L B O R G B O L D S P I L K L U B A / S 1.0. NAVN 1.1. Selskabets navn er Aalborg Boldspilklub A/S med bifirmanavne AaB A/S (Aalborg Boldspilklub

Læs mere

PENSIONSREGULATIV FOR FYNS TELEFONS PENSIONSKASSE

PENSIONSREGULATIV FOR FYNS TELEFONS PENSIONSKASSE PENSIONSREGULATIV FOR FYNS TELEFONS PENSIONSKASSE Dette regulativ er senest ajourført Februar 2009 1 Hovedpunkter: Almindelige bestemmelser 1 Pensionsvilkår 2-5 Overførselsregler 6 og 7 Forskellige bestemmelser

Læs mere

Sådan er du dækket. Sådan er du dækket. Valg af ordning som nyt medlem. Hvis du vil skifte ordning senere. Dækning ved udvalgte kritiske sygdomme

Sådan er du dækket. Sådan er du dækket. Valg af ordning som nyt medlem. Hvis du vil skifte ordning senere. Dækning ved udvalgte kritiske sygdomme Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i Lægernes Pension, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 20.05.2016 11/08 Lægernes Pension pensionskassen for læger Side 2/7 Din ordning i Lægernes

Læs mere

Hvilende medlemmer på dette regulativ som genansættes i en stilling med pensionsret i PBU er omfattet af Pensionspakken.

Hvilende medlemmer på dette regulativ som genansættes i en stilling med pensionsret i PBU er omfattet af Pensionspakken. Regulativ 3 1 Medlemsoptagelse Dette pensionsregulativ omfatter bidragsbetalende medlemmer i Pensionskassen for Børne- og Ungdomspædagoger (PBU) pr. 1.1.1996, der er født 2.1.1941 eller senere. Endvidere

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FIH REALKREDIT A/S

VEDTÆGTER FOR FIH REALKREDIT A/S VEDTÆGTER FOR FIH REALKREDIT A/S 1 Navn og hjemsted Selskabets navn er FIH Realkredit A/S. Dets hjemsted er Københavns Kommune. 2 Formål Selskabets formål er at drive alle former for realkreditvirksomhed,

Læs mere

Bekendtgørelse om teknisk grundlag m.v. for firmapensionskasser 1)

Bekendtgørelse om teknisk grundlag m.v. for firmapensionskasser 1) Bekendtgørelse om teknisk grundlag m.v. for firmapensionskasser BEK nr 779 af 11/08/2005 (Gældende) Bekendtgørelse om teknisk grundlag m.v. for firmapensionskasser 1) I medfør af 21, nr. 1 og 2, og 71,

Læs mere

Når du dør hvad så? De forskellige ydelser. Ægtefællepension. Børnepension. Begunstigelser. Hvem får ydelserne? Skat og boafgift

Når du dør hvad så? De forskellige ydelser. Ægtefællepension. Børnepension. Begunstigelser. Hvem får ydelserne? Skat og boafgift Når du dør hvad så? Læs om, hvem får pension efter dig og hvordan det forholder sig med skatten. 20.05.2016 14/06 pensionskassen for læger Side 2/8 Når du dør, udbetaler typisk et beløb til dine efterladte.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR Rubjerg Vandværk A.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR Rubjerg Vandværk A.m.b.a. VEDTÆGTER FOR Rubjerg Vandværk A.m.b.a. 1 Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Rubjerg Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Hjørring Kommune. formål 2 Selskabets formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSVANDVÆRKET HELLE VEST A.M.B.A. - 1 -

VEDTÆGTER FOR ANDELSVANDVÆRKET HELLE VEST A.M.B.A. - 1 - VEDTÆGTER FOR ANDELSVANDVÆRKET HELLE VEST A.M.B.A. - 1 - navn og hjemsted 1 Selskabets navn er Andelsvandværket Helle Vest A.m.b.a. Selskabet er stiftet den 22. februar 2011 ved omdannelse af Andelsvandværket

Læs mere

NÅR DU DØR HVAD SÅ? Læs om, hvem får pension efter dig og hvordan det forholder sig med skatten. DE FORSKELLIGE YDELSER 2 ÆGTEFÆLLEPENSION 2

NÅR DU DØR HVAD SÅ? Læs om, hvem får pension efter dig og hvordan det forholder sig med skatten. DE FORSKELLIGE YDELSER 2 ÆGTEFÆLLEPENSION 2 NÅR DU DØR HVAD SÅ? Læs om, hvem får pension efter dig og hvordan det forholder sig med skatten. 14/02 01.01.2015 Når du dør, udbetaler Lægernes Pensionskasse typisk et beløb til dine efterladte. Hvem

Læs mere

VEDTÆGTER. for COMENDO A/S

VEDTÆGTER. for COMENDO A/S VEDTÆGTER for COMENDO A/S CVR-nr. 26 68 56 21 1 Navn 1.1 Selskabets navn er Comendo A/S. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: 2 Hjemsted VPS A/S (Comendo A/S) Virus Protection Systems

Læs mere

PENSIONSREGULATIV FOR. TDC Pensionskasse

PENSIONSREGULATIV FOR. TDC Pensionskasse PENSIONSREGULATIV FOR TDC Pensionskasse Dette regulativ er vedtaget i forbindelse med fusionen af KTAS Pensionskasse, Jydsk Telefons Pensionskasse og Fyns Telefons Pensionskasse på ekstraordinære generalforsamlinger

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SØNDERLEV VANDVÆRK A.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR SØNDERLEV VANDVÆRK A.m.b.a. VEDTÆGTER FOR SØNDERLEV VANDVÆRK A.m.b.a. 1 Selskabet, der er stiftet den 1/1-2009, er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Sønderlev Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Hjørring

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NDR. HVAM VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR NDR. HVAM VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR NDR. HVAM VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Ndr. Hvam Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Silkeborg Kommune. 1 formål 2 Selskabets

Læs mere

J.nr. 05433-0005 kas/kib 19. april 2010 V E D T Æ G T E R F O R C O P E N H A G E N F A S H I O N W E E K A P S C V R - N R.

J.nr. 05433-0005 kas/kib 19. april 2010 V E D T Æ G T E R F O R C O P E N H A G E N F A S H I O N W E E K A P S C V R - N R. J.nr. 05433-0005 kas/kib 19. april 2010 V E D T Æ G T E R F O R C O P E N H A G E N F A S H I O N W E E K A P S C V R - N R. 3 1 5 0 1 6 3 6 V E D T Æ G T E R 1. Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er

Læs mere

Vedtægt for Grundejerforeningen Tingvangen

Vedtægt for Grundejerforeningen Tingvangen Vedtægt for Grundejerforeningen Tingvangen Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Tingvangen" 2. Foreningens hjemsted er Randers kommune under Randers ret, der

Læs mere

5.1 I Bornholms Regionskommune vælges ved direkte valg 24 delegerede.

5.1 I Bornholms Regionskommune vælges ved direkte valg 24 delegerede. 1.0 NAVN 1.1 Selskabets navn er Bornholms Brand A.m.b.a. 2.0 HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er Bornholms Regionskommune. 3.0 FORMÅL 3.1 Selskabets primære formål er at eje aktier i Bornholms Brandforsikring

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Vinderød Skov VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Halsnæs Kommune. formål. medlemmer

VEDTÆGTER. for. Vinderød Skov VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Halsnæs Kommune. formål. medlemmer VEDTÆGTER for Vinderød Skov VANDVÆRK a.m.b.a. 1 Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Vinderød Skov Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Halsnæs Kommune. formål 2 Selskabets

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 93 og 99 i Lærernes Pension. Generelle betingelser

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 93 og 99 i Lærernes Pension. Generelle betingelser Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 93 og 99 i Lærernes Pension For pensionsordningen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler og lov om finansiel virksomhed

Læs mere

VEDTÆGT OG REGULATIV

VEDTÆGT OG REGULATIV VEDTÆGT OG REGULATIV 1 2015 JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Forord 4 Vedtægt for Juristernes og Økonomernes Pensionskasse 4 1. Navn og hjemsted 4 2. Formål 4 3. Medlemskreds

Læs mere

Vedtægter for PenSam A/S

Vedtægter for PenSam A/S Vedtægter for PenSam A/S 2 Vedtægter for PenSam A/S Kapitel I Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål er at levere services

Læs mere

Vedtægter for Forsikringsklubben for Officerer i Forsvaret

Vedtægter for Forsikringsklubben for Officerer i Forsvaret Vedtægter for Forsikringsklubben for Officerer i Forsvaret k194_203_17_11_vedtaegtsfolder.indd 1 23-05-2011 11:34:04 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Forsikringsklubben for Officerer i Forsvaret. Dens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR. OVER-JERSTAL VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR. OVER-JERSTAL VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR OVER-JERSTAL VANDVÆRK a.m.b.a. 1 Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Over-Jerstal Vandværk a.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Haderslev Kommune. FORMÅL 2 Selskabets

Læs mere

Vilkår for gruppeforsikring ved død, førtidspensionering og visse kritiske sygdomme

Vilkår for gruppeforsikring ved død, førtidspensionering og visse kritiske sygdomme Vilkår for gruppeforsikring ved død, førtidspensionering og visse kritiske sygdomme 1. Gruppeforsikringen 2 2. Gruppemedlemmer og forsikringsdækning 2 3. Udtræden af gruppeforsikringen 2 4. Betydning af

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GILLELEJE VANDVÆRK A.M.B.A.

VEDTÆGTER FOR GILLELEJE VANDVÆRK A.M.B.A. VEDTÆGTER FOR GILLELEJE VANDVÆRK A.M.B.A. Navn og hjemsted 1 Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Gilleleje Vandværk a.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Gribskov Kommune. Formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NØRRE ALSLEV VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR NØRRE ALSLEV VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR NØRRE ALSLEV VANDVÆRK a.m.b.a. 1 Selskabet, der er stiftet som interessentskab den 6. januar 1914, er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Nørre Alslev Vandværk A.m.b.a. Selskabet

Læs mere

VEDTÆGTER SAS PILOT & NAVIGATØR PENSIONSKASSE

VEDTÆGTER SAS PILOT & NAVIGATØR PENSIONSKASSE VEDTÆGTER SAS PILOT & NAVIGATØR PENSIONSKASSE Vedtaget på den stiftende generalforsamling den 30. oktober 1995 og med ændringer vedtaget på de ordinære generalforsamlinger 27. april 2001, 25. april 2003,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BELLINGE VEST VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR BELLINGE VEST VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR BELLINGE VEST VANDVÆRK a.m.b.a. Navn og hjemsted 1 Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Bellinge Vest Vandværk a.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Odense Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ØSTBIRK VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR ØSTBIRK VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR ØSTBIRK VANDVÆRK a.m.b.a. 1 Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Østbirk Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Horsens Kommune. formål 2 Selskabets formål

Læs mere

DIP S GENERALFORSAMLING TORSDAG DEN 20. APRIL 2017 KL

DIP S GENERALFORSAMLING TORSDAG DEN 20. APRIL 2017 KL DIP S GENERALFORSAMLING TORSDAG DEN 20. APRIL 2017 KL. 17.00 Pkt. 4.1 Redegørelse for gennemførelse af nye, forbedrede pensionsordninger efter pensionsvalget i 2006, fremsat af Hans Hagen Redegørelse,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKIVE SØSPORTS HAVN

VEDTÆGTER FOR SKIVE SØSPORTS HAVN VEDTÆGTER FOR SKIVE SØSPORTS HAVN 1 FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er "SKIVE SØSPORTS HAVN". Foreningens hjemsted er Skive Kommune. Foreningens adresse er Strandvejen 26, 7800 Skive. 2 FORENINGENS

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BROBYVÆRK ANDELSVANDVÆRK

VEDTÆGTER FOR BROBYVÆRK ANDELSVANDVÆRK VEDTÆGTER FOR BROBYVÆRK ANDELSVANDVÆRK Navn og hjemsted 1 Selskabet, der er stiftet den 21. juni 1934, er et andelsselskab, hvis navn er Brobyværk Andelsvandværk. Selskabet har hjemsted i Broby Kommune.

Læs mere

VEDTÆGT FOR. DÅSTRUP VANDVÆRK A.m.b.a.

VEDTÆGT FOR. DÅSTRUP VANDVÆRK A.m.b.a. 3.november,2010 VEDTÆGT FOR DÅSTRUP VANDVÆRK A.m.b.a. Side 1 Navn og hjemsted 1 Vandværket, der oprindeligt er stiftet i 1938 som I/S Dåstrup Vandværk, drives fra 1. januar 2010 som et andelsselskab med

Læs mere

1.0 Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Fonden Djurs Vand (i det følgende kaldet Selskabet ).

1.0 Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Fonden Djurs Vand (i det følgende kaldet Selskabet ). Vedtægter for Fonden Djurs Vand 1.0 Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Fonden Djurs Vand (i det følgende kaldet Selskabet ). 2.0 Selskabets stifter 2.1. Selskabets stifter er Ebeltoft Kommune. 3.0

Læs mere

Vedtægter for Frørup Andelskasse

Vedtægter for Frørup Andelskasse Vedtægter for Frørup Andelskasse 1 Navn, hjemsted og formål Andelskassens navn er Frørup Andelskasse. Dens hjemsted er Nyborg Kommune. Det er Andelskassens formål at drive virksomhed som pengeinstitut,

Læs mere

Vedtægter for. GF-Skov og Natur

Vedtægter for. GF-Skov og Natur Vedtægter for GF-Skov og Natur 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er GF-Skov og Natur, og klubbens hjemsted er den til enhver tid værende klubformands privatadresse. 2 Formål Klubbens formål er at varetage

Læs mere

VEDTÆGTER FOR MAKE-A-WISH ØNSKEFONDEN DANMARK

VEDTÆGTER FOR MAKE-A-WISH ØNSKEFONDEN DANMARK VEDTÆGTER FOR MAKE-A-WISH ØNSKEFONDEN DANMARK 1. NAVN Foreningens navn er Make-A-Wish Ønskefonden Danmark. 2. HJEMSTED Foreningens hjemsted er i Danmark. 3. FORMÅL 3.1 Foreningen har til formål at opfylde

Læs mere