Betjeningsvejledning. Bilbatterilader med LC-display TOPCRAFT MD 15442

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Betjeningsvejledning. Bilbatterilader med LC-display TOPCRAFT MD 15442"

Transkript

1 Betjeningsvejledning Bilbatterilader med LC-display TOPCRAFT MD 15442

2 Indholdsfortegnelse 1. Om denne brugsanvisning Symboler og advarsler, der anvendes i denne brugsanvisning Pakkens indhold Anvendelsesområde Sikkerhedsanvisninger Fejl Eksplosionsfare! Eksplosions- og brandfare! Beskyt dig mod elektrisk stød! Håndtering af genopladelige batterier Om denne enhed Betjening Statusindikatorer Beskrivelse af opladningscyklussen Tilslutning af opladeren til et batteri Valg af ladetilstand Manuel indstilling af ladestrømmen Regenerering/opladning af dybtafladede 12 V-batterier (genoplivningstilstand) Enhedsbeskyttelsesfunktionen Frakobling af batteriet Slukning Når enheden skal tages ud af brug Rengøring og vedligeholdelse Bortskaffelse Tekniske data Kolofon af 20

3 1. Om denne brugsanvisning Læs sikkerhedsanvisningerne grundigt igennem, før enheden tages i brug. Tag hensyn til advarslerne på enheden og i brugsanvisningen. Gem brugsanvisningen, så du altid har den ved hånden. Hvis du sælger enheden eller forærer den væk, er det vigtigt, at denne brugsanvisning og garantibeviset også følger med Symboler og advarsler, der anvendes i denne brugsanvisning FARE! Advarsel om umiddelbar livsfare! ADVARSEL! Advarsel om mulig livsfare og/eller alvorlige, uoprettelige kvæstelser! ADVARSEL! Advarsel om fare for elektrisk stød! FORSIGTIG! Følg anvisningerne for at undgå kvæstelser og materielle skader! PAS PÅ! Følg anvisningerne for at undgå materielle skader! BEMÆRK! Yderligere oplysninger om brugen af enheden. BEMÆRK! Følg anvisningerne i denne brugsanvisning! Punktliste/oplysninger om hændelser under betjeningen Handling, der skal udføres 4 af 20

4 2. Pakkens indhold Fjern al emballage. PAS PÅ! Lad ikke små børn eller spædbørn lege med folie. Der er risiko for kvælning! Kontroller efter udpakningen, at følgende dele er til stede: Oplader med 2 hurtigkontakttilslutningsklemmer (1 rød, 1 sort) Brugsanvisning og garantidokumenter 3. Anvendelsesområde Denne enhed er oplader med primærsideafbryder og pulsvedligeholdelsesopladning. Den egner sig til opladning og vedligeholdelsesopladning af følgende genopladelige 6 V- eller 12 V-blybatterier med elektrolytvæske eller -gel samt AGM-batterier: 6 V/12 V: Kapacitet på 1,2 Ah til 120 Ah; Desuden kan du regenerere dybtafladede 12 V-batterier (genoplivningstilstand). Redskabet er ikke beregnet til erhvervsmæssig brug. Brug kun opladeren til opladning af de batterityper, der er anført i denne brugsanvisning. Andre batterier må under ingen omstændigheder oplades med opladeren. Ved anvendelse af andre typer batterier er der fare for kvæstelse og opladeren kan blive beskadiget. Opladeren oplader automatisk batterier i flere trin og kan således genoplade dem til ca. 100 % af deres kapacitet. Du kan også lade et batteri være tilsluttet til opladeren, hvis det ikke bruges i længere tid, for at bevare det i opladet tilstand. Enheden er kun beregnet til privat brug og egner sig ikke til industriel/erhvervsmæssig brug. Bemærk, at garantien bortfalder, hvis enheden ikke anvendes korrekt: Du må ikke modificere enheden uden vores samtykke, og du 5 af 20

5 må ikke bruge tilbehørsenheder, der ikke er godkendt eller leveret af os. Brug kun erstatnings- og tilbehørsdele, der er godkendt eller leveret af os. Tag hensyn til alle oplysninger i denne brugsanvisning, især sikkerhedsanvisningerne. Enhver anden betjening regnes for ukorrekt og kan medføre person- eller tingsskader. Brug ikke enheden under ekstreme omgivelsesbetingelser. 4. Sikkerhedsanvisninger Læs sikkerhedsanvisningerne grundigt igennem, før enheden tages i brug. Tag hensyn til advarslerne på enheden og i brugsanvisningen. Gem brugsanvisningen, så du altid har den ved hånden. Hvis du sælger enheden eller forærer den væk, skal brugsanvisningen følge med. Opbevar enheden og tilbehøret på et sted, der er utilgængeligt for børn. Denne enhed kan bruges af børn fra en alder på 8 år og af personer med begrænsede fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel på erfaring/viden, hvis de er under opsyn eller er blevet instrueret i sikker brug af enheden og har forstået de dermed forbundne farer. Børn må ikke lege med enheden. Rengøring og brugervedligeholdelse må ikke foretages af børn, medmindre de er 8 år eller ældre og er under opsyn. Børn på under 8 på skal holdes væk fra enheden og lysnetledningen. Udsæt aldrig opladeren for regn eller fugt! Brug aldrig enheden udendørs! Enheden må ikke komme i kontakt med vand, heller ikke dryppende eller sprøjtende vand. Opladeren må kun tilsluttes til en godt tilgængelig stikkontakt V ~ 50 Hz. 6 af 20

6 Dæk ikke opladeren til, da den ellers kan blive og opvarmet og beskadiget. For at undgå risiko for, at nogen falder over ledningerne, bør der ikke anvendes forlængerledning. Anvend kun enheden ved omgivelsestemperaturer på -10 C 40 C. Den må ikke udsættes for stærkt, direkte sollys i længere tid Fejl Tag straks stikket ud af stikkontakten, hvis lysnetkablet, opladeren eller tilslutningsledningen bliver beskadiget. Forsøg aldrig selv at åbne og/eller reparere apparatet. Henvend dig til vores servicecenter eller til et andet egnet værksted. Få straks et defekt apparat eller en beskadiget lysnetledning repareret eller udskiftet af et kvalificeret fagværksted, eller ret henvendelse til serviceafdelingen for at forhindre farlige situationer Eksplosionsfare! Sørg altid for tilstrækkelig ventilation. Udfør opladnings- og vedligeholdelsesopladningsprocessen i et rum med god udluftning og beskyttelse mod vind og vejr. Sørg desuden for, at der ikke findes åben ild (flammer, gløder eller gnister) under opladnings- og vedligeholdelsesopladningsprocessen! Der kan strømme brintgas ud af batteriet under opladnings- og vedligeholdelsesopladningsprocessen. Ved kontakt med åben ild finder der en højeksplosiv knaldgasreaktion sted! 4.3. Eksplosions- og brandfare! Sørg for, at eksplosive eller brændbare stoffer som f.eks. benzin eller opløsningsmidler ikke kan blive antændt ved brug af opladeren! Tilslut tilslutningsledningen på afstand af batteriet og benzin- 7 af 20

7 ledningen Beskyt dig mod elektrisk stød! Brug kun opladeren til 6 V- eller 12 V-blybatterier med elektrolytvæske eller -gel hhv. AGM-batterier. Kontroller i forbindelse med et batteri, der er fast monteret i køretøjet, at bilen er slukket og i sikker stilstand! Sluk tændingen, og sæt køretøjet i parkeringsposition, f.eks. med trukket håndbremse (bil) eller fortøjet reb (båd)! Undgå elektrisk kortslutning, når opladeren tilsluttes batteriet. Tilslut udelukkende minus-pol-tilslutningskablet til batteriets minuspol. Tilslut udelukkende plus-pol-tilslutningskablet til batteriets plus-pol! Inden du tilslutter opladeren til lysnettet, skal du kontrollere, at lysnetstrømmen er V~50 Hz! Når du sætter lysnetkablet i stikkontakten, må du kun tage fat i den isolerede del af lysnetstikket! Tag kun fat i den isolerede del af tilslutningsklemmerne (pluspol og minus-pol)! Sørg for at koble opladeren fra lysnettet inden monterings-, vedligeholdelses- eller rengøringsarbejde! Udsæt ikke opladeren for ild, varme eller langvarig påvirkning fra temperaturer over 45 C! Ved højere temperaturer falder opladerens udgangseffekt automatisk. Kobl enheden fra strømforsyningen, inden tilslutningsklemmerne sættes på eller tages af batteriet Håndtering af genopladelige batterier Brug ikke opladeren til opladning eller vedligeholdelsesopladning af ikke-genopladelige batterier. Brug ikke frosne genopladelige batterier! Anvend ikke beskadigede eller korroderede genopladelige batterier. Du må aldrig skille genopladelige celler eller batterier ad eller 8 af 20

8 åbne eller knuse dem. Udsæt aldrig celler eller batterier for kraftig varme eller ild. Undgå opbevaring i direkte sollys. Kortslut aldrig celler eller batterier. Vær opmærksom på, at der ved opladning af batterier opstår en højeksplosiv knaldgasblanding. Ved forkert håndtering er der eksplosionsfare. Vær derfor opmærksom på følgende: Ild, gnister, tændte stearinlys og rygning er forbudt. Ved brug af kabler og elektriske apparater skal du sørge for, at der ikke opstår gnister eller elektrostatisk afladning. Undgå kortslutninger. Forsigtig ætsningsfare! Batterisyren er kraftigt ætsende. Brug syrefaste handsker, beklædning og øjenbeskyttelse. Vip ikke batterierne, da der kan komme syre ud af afgasningsåbningerne. Hvis en celle er blevet utæt, må væsken hverken komme i kontakt med huden eller øjnene. Hvis du alligevel kommer i berøring med den, skal det pågældende sted skylles med rigeligt vand. Søg straks læge. Fjern den lækkede batterivæske med en tør, sugende klud og undgå i den forbindelse kontakt med huden, for eksempel ved at bruge syrefaste handsker. Det er vigtigt, at du er opmærksom på tegnene Plus (+) og Minus (-) på celler, batterier og apparater. Sørg for at bruge enheden rigtigt. Opbevar celler og batterier utilgængeligt for børn. Brug kun opladeren til genopladelige 6 V- eller 12 V-blybatterier med elektrolytvæske eller -gel samt AGM-batterier. Opbevar også den tekniske dokumentation til de batterier, der skal oplades, sammen med denne brugsanvisning, så du kan slå op i den på et senere tidspunkt. 9 af 20

9 5. Om denne enhed ) Monteringshuller 2) Knappen MODE 3) Display 4) Lysnetkabel med lysnetstik 5) Opladningsindikator (hurtig opladning med 6 V/4 A) 6) Opladningsindikator (normal opladning med 6 V/1 A) 7) Opladningsindikator (vintertilstand til 12 V 1 A/4 A; 6 V 1 A/4 A) 8) Opladningsindikator (hurtig opladning med 12 V/4 A) 9) Opladningsindikator (normal opladning med 12 V/1 A) 10) Når batterisymbolet blinker, oplades batterierne. Når batterisymbolet lyser konstant, er batteriet helt opladet, og enheden skifter til vedligeholdelsesopladning. 11) Der er ikke sat noget batteri i 12) Batteriet er defekt 13) Klemmerne er tilsluttet forkert 14) Visning af den øjeblikkelige batterispænding 15) Plus-polklemme (rød) med tilslutningskabel 16) Minus-polklemme (sort) med tilslutningskabel 10 af 20

10 6. Betjening 6.1. Statusindikatorer Når enheden er i brug, kan følgende indikatorer lyse: LED Tilstand Tilstand 1: Opladningsproces for 6 V-batterier 1 A ladestrøm Tilstand 2: Hurtigopladningsproces for 6 V-batterier 4 A ladestrøm Tilstand 3: Opladningsproces for 12 V motorcykelbatteri eller 12 V bilbatteri 1 A ladestrøm Tilstand 4: Hurtigopladningsproces for 12 V bilbatteri 4 A ladestrøm Tilstand 5: Opladningsproces ved lav omgivelsestemperatur for 6/12 V-batteri 1 A/4 A ladestrøm Opladning i gang Vedligeholdelsesopladning ved fuldt opladet batteri. Inden opladeren skifter til vedligeholdelsesopladning, når batteriet er helt opladet, blinker batterisymbolets ramme i ca. 1 minut. Fejl: Batteriet er defekt Fejl: f.eks. tilslutningsklemmernes poler er byttet om 11 af 20

11 6.2. Beskrivelse af opladningscyklussen Tilstand 1. Batterispændingstjek 12 V A. hvis der registeres en spænding på 12 V Hurtig mere end 7,5 V, identificerer opladeren batteriet som 12V. 12 V Vinter 12 V Vinter Hurtig B. hvis der registeres en spænding på 7,5-10,5 V, aktiveres vedligeholdelsesopladningen (1A pulsopladning i 0,3 sekunder, derefter stop i 0,7 sekunder, indtil spændingen overstiger 10,5 V. Derefter skiftes der til trin 2. Hvis spændingen ikke kommer over 10,5 V inden for 60 minutter, identificeres batteriet som fejlramt. C. hvis spændingen overstiger 10,5 V, gå til A konstantstrømsladning 3. 3 A konstantstrømsladning 4. 2 A konstantstrømsladning 5. 1 A konstantstrømsladning 4 A konstant strøm Opladning indtil 13,8 V, stop opladningen i 6 sekunder, gå derefter til 3. 3 A konstant strøm Opladning indtil 14,4 V, stop opladningen i 6 sekunder, gå derefter til 4. 2 A konstant strøm Opladning indtil 14,4 V, stop opladningen i 6 sekunder, gå derefter til A konstantstrømsoplad- ning indtil 14,4 V, stop opladningen i 6 sekunder, gå derefter til 6 4 A konstant strøm Opladning indtil 13,8 V, stop opladningen i 6 sekunder, gå derefter til 3. 3 A konstant strøm Opladning indtil 14,8 V, stop opladningen i 6 sekunder, gå derefter til 4. 2 A konstant strøm Opladning indtil 14,8 V, stop opladningen i 6 sekunder, gå derefter til 5 1 A konstantstrømsopladning indtil 14.8V, stop opladningen i 6 sekunder, gå derefter til ,5 A konstantstrømsladning 1 A pulsopladning i 0,5 sekunder, stop i 0,5 sekunder, indtil spændingen når 14,4 V, stop i 6 sekunder, gå til 7 1 A pulsopladning i 0,5 sekunder, stop i 0,5 sekunder, indtil spændingen når 14.8V, stop i 6 sekunder, gå til 7 7. Batteritest 8. Vedligeholdelsesopladning Stop opladningen efter 1 min., 0,2 sekunder, stop i 1 A pulsopladning i spændingen: 0,8 sekunder. Men A. mindre end eller lig overstige 13,8 V, hvis spændingen kan ikke med 12 V, batteriet identificeres end eller lig med 13,8 spændingen er mere som fejlramt. V, stop vedligeholdelsesopladning, indtil B. overstiger 12 V, mindre end eller lig dre end eller lig med spændingen er min- med 13,2 V, gå til 13,2 V, skift derefter trin 8 tilbage til vedligeholdelsesopladning. Det- C. overstiger 13,2 V, vent, te er cyklussen. til spændingen er mindre end eller lig med 13,2 V, gå derefter til 8. Hvis tilstanden er mellem B og C, vil batterisymbolet med 4 trin lyse længe efter 1 min. 12 af 20

12 Tilstand 1. Batterispændingstjek 6 V A. hvis der 6 V Hurtig registeres en spænding på mindre end 7,5 V, identificerer 2. 4 A konstantstrømsladning 3. 3 A konstantstrømsladning 4. 2 A konstantstrømsladning 5. 1 A konstantstrømsladning A konstantstrømsopladning indtil 4 A konstant 3 A konstant strøm 2 A konstant strøm strøm 7.3V, stop opladningen i 6 sekun- Opladning indtil 7,3 Opladning indtil Opladning indtil V, stop opladningen i 6 sekunder, gå ningen i 6 sekun- 7,3 V, stop oplad- opladeren batteriet der, gå derefter til 6 6,9 V, stop opladningen i 6 sekun- derefter til 4. der, gå derefter til 5 som 6 V. B. hvis der der, gå derefter registeres en spænding på 2,5-5,2 V, ak- til 3. 6 V Vinter tiveres vedligeholdelsesopladningen A konstantstrøm- 6 V Vinter 1 A pulsopladning i 4 A konstant 3 A konstant strøm 2 A konstant strøm sopladning indtil Hurtig 0,3 sekunder, derefter stop i 0,7 sekunningen i 6 sekun- strøm 7,5 V, stop oplad- Opladning indtil 7.5V, stop op- 7,5 V, stop oplad- Opladning indtil Opladning indtil der, indtil spændingen der, gå derefter til 6 6,9 V, stop opladladningen i 6 seningen i 6 sekun- overstiger 5 V. Derefter skiftes der til trin 2. Hvis spændingen ikke kommer over 5.2V inden for 60 minutter, identificeres batteriet som fejlramt. ningen i 6 sekunkunder, der, gå derefter til 3. gå derefter til 4. der, gå derefter til trin 5 C. hvis spændingen overstiger 10,5 V, gå til ,5 A konstantstrømsladning 1 A pulsopladning i 0,5 sekunder, stop i 0,5 sekunder, indtil spændingen når 7,3 V, stop i 6 sekunder, gå til 7 1 A pulsopladning i 0,5 sekunder, stop i 0,5 sekunder, indtil spændingen når 7,5 V, stop i 6 sekunder, gå til 7 7. Batteritest 8. Vedligeholdelsesopladning Stop opladningen efter 1 min., spændingen: D. mindre end eller lig med 6 V, batteriet identificeres som fejlramt. E. overstiger 6 V, mindre end eller lig med 6,6 V, gå til trin 8 F. overstiger 6,6 V, vent, til spændingen er mindre end eller lig med 6,6 V, gå derefter til 8. 1 A pulsopladning i 0,2 sekunder, stop i 0,8 sekunder. Men spændingen kan ikke overstige 6.9V, hvis spændingen er mere end eller lig med 6.9V, stop vedligeholdelsesopladning, indtil spændingen er mindre end eller lig med 6.6V, skift derefter tilbage til vedligeholdelsesopladning. Dette er cyklussen. Hvis tilstanden er mellem B og C, vil batterisymbolet med 4 trin lyse længe efter 1 min. 13 af 20

13 6.3. Tilslutning af opladeren til et batteri PAS PÅ! Strømførende dele på enheden Der er fare for elektrisk stød. Inden monterings- og vedligeholdelsesarbejde og inden rengøring af enheden skal du altid tage lysnetstikket ud af stikkontakten! Tag altid lysnetstikket ud af stikkontakten, inden du sætter tilslutningsklemmerne på eller tager dem af batteriet. BEMÆRK Inden du frakobler et bil- eller motorcykelbatteri, skal du først læse i køretøjets brugsanvisning for at finde oplysninger om mulige konsekvenser af at frakoble batteriet. Hvis det batteri, som du vil oplade, er tilsluttet i køretøjet, skal du inden opladnings- eller vedligeholdelsesprocessen først fjerne køretøjets minus-pol-tilslutningskabel (sort) fra batteriets minuspol. Batteriets minus-pol er normalt forbundet med køretøjets karosseri. Kobl derefter køretøjets plus-pol-tilslutningskabel (rødt) fra batteriets plus-pol. Tilslut så opladerens plus-pol-klemme (rød) til batteriets plus-pol og derefter minus-pol-klemmen (sort) til batteriets minus-pol. Tilslut batteriopladerens lysnetkabel til en stikkontakt. 14 af 20

14 6.4. Valg af ladetilstand Vælg en ladetilstand afhængigt af batteritypen og omgivelsestemperaturen. Du kan også genoplade et helt afladet (dybtafladet) batteri ("genoplivning"). Opladerens elektronik registrerer automatisk batteritypen (6 V/12 V) og starter automatisk opladningsprocessen efter ca. tre sekunder. På denne måde undgås de gnister, som ofte forekommer under tilslutningsprocessen. Hvis du vil vælge en opladningstilstand, skal du trykke flere gange på knappen MODE. Symbolet for den pågældende tilstand vises på displayet. Opladeren registrerer de tilstande, der passer til batteritypen. Derfor er det ikke muligt at vælge samtlige tilstande for alle batterier. Når du har valgt en tilstand, udfører opladeren den tilsvarende opladning. Hvis et batteri forbliver tilsluttet opladeren, når det er helt opladet, skifter opladeren automatisk til vedligeholdelsesopladning. Batteriet oplades også med vedligeholdelsesopladning, hvis der vælges en anden tilstand Manuel indstilling af ladestrømmen Hvis den korrekte batteritype ikke bliver registreret på grund af en for lav batterispænding, kan du også indstille opladningstilstanden manuelt. Hold knappen MODE nede i ca. 3 sekunder. Vælg derefter den rigtige opladningstilstand med knappen MODE Tilstand 1 (opladningsproces for 6 V-batterier, anbefalet batterikapacitet 1,2 120 Ah, 1 A ladestrøm) Brug denne tilstand til opladning af 6 V blysyrebatterier med en kapacitet under 120 Ah. Opladeren registrerer normalt den tilstand, der passer til batteritypen. Hvis batteriet ikke bliver registreret, skal du gøre følgende: BEMÆRK Batteritypen fremgår af batteriets typeskilt. Tryk flere gange på knappen MODE for at vælge tilstand 1. Opladningstilstand 1 vises på displayet. Hvis du ikke efterfølgende indstiller en anden tilstand, starter elektronikken automatisk opladningsprocessen med en ladestrøm på ca. 1 A. Når batteriet er fuldstændig opladet, lyser alle batteriindikatorens søjler konstant. I denne tilstand finder vedligeholdelsesopladningen sted. 15 af 20

15 Tilstand 2 (hurtigopladningsproces for 6 V-batterier, anbefalet batterikapacitet 1,2 120 Ah, 4 A ladestrøm) Brug denne tilstand til hurtig opladning af 6 V blysyrebatterier med en kapacitet under 120 Ah. Opladeren registrerer normalt den tilstand, der passer til batteritypen. Hvis batteriet ikke bliver registreret, skal du gøre følgende: BEMÆRK Batteritypen fremgår af batteriets typeskilt. Tryk flere gange på knappen MODE for at vælge tilstand 2. Opladningstilstand 2 vises på displayet. Hvis du ikke efterfølgende indstiller en anden tilstand, starter elektronikken automatisk opladningsprocessen med en ladestrøm på ca. 4 A. Når batteriet er fuldstændig opladet, lyser alle batteriindikatorens søjler konstant. I denne tilstand finder vedligeholdelsesopladningen sted Tilstand 3 (opladningsproces for 12 V motorcykelbatteri eller 12 V bilbatteri, anbefalet batterikapacitet 1,2 120 Ah, 1 A ladestrøm) Brug denne tilstand til opladning af batterier med en kapacitet under 120 Ah. Opladeren registrerer normalt den tilstand, der passer til batteritypen. Hvis batteriet ikke bliver registreret, skal du gøre følgende: BEMÆRK Batteritypen fremgår af batteriets typeskilt. Tryk flere gange på knappen MODE for at vælge tilstand 3. Opladningstilstand 3 vises på displayet. Hvis du ikke efterfølgende indstiller en anden tilstand, starter elektronikken automatisk opladningsprocessen med en ladestrøm på ca. 1 A. Når batteriet er fuldstændig opladet, lyser alle batteriindikatorens søjler konstant. I denne tilstand finder vedligeholdelsesopladningen sted. 16 af 20

16 Tilstand 4 (hurtigopladningsproces for 12 V-bilbatterier, anbefalet batterikapacitet 1,2 120 Ah, 4 A ladestrøm) Brug denne tilstand til hurtig opladning af batterier med en kapacitet under 120 Ah. Opladeren registrerer normalt den tilstand, der passer til batteritypen. Hvis batteriet ikke bliver registreret, skal du gøre følgende: BEMÆRK Batteritypen fremgår af batteriets typeskilt. Tryk flere gange på knappen MODE for at vælge tilstand 4. Opladningstilstand 4 vises på displayet. Hvis du ikke efterfølgende indstiller en anden tilstand, starter elektronikken automatisk opladningsprocessen med en ladestrøm på ca. 4 A. Når batteriet er fuldstændig opladet, lyser alle batteriindikatorens søjler konstant. I denne tilstand finder vedligeholdelsesopladningen sted Vintertilstand Brug denne tilstand til opladning af batterier med en kapacitet over 1,2 Ah ved lav omgivelsestemperatur. Brug denne tilstand til opladning af AGM-batterier (Absorbent Glass Mat: batterier med elektrolyt integreret i glasfiber) med en kapacitet på mere end 1,2 Ah. Opladeren registrerer normalt den tilstand, der passer til batteritypen. Hvis batteriet ikke bliver registreret, skal du gøre følgende: BEMÆRK Batteritypen fremgår af batteriets typeskilt. Tryk flere gange på knappen MODE for at vælge tilstand 4. Opladningstilstand 4 vises. Hvis du ikke efterfølgende indstiller en anden tilstand, starter elektronikken automatisk opladningsprocessen med en ladestrøm på ca. 4 A. Når batteriet er helt opladet, holder batterisymbolets ramme op med at blinke, og hele batteriet lyser konstant. I denne tilstand finder vedligeholdelsesopladningen sted. 17 af 20

17 6.6. Regenerering/opladning af dybtafladede 12 V-batterier (genoplivningstilstand) Sæt det dybtafladede (helt tomme) batteri på opladeren, og start en opladningsproces. I denne genoplivningstilstand oplades batteriet, indtil opladeren måler en klemmespænding, der er høj nok til en normal opladningstilstand. Enheden skifter så automatisk til en passende opladningstilstand og fortsætter opladningen som normalt Enhedsbeskyttelsesfunktionen Enheden er beskyttet mod forkert brug. I tilfælde, hvor klemmerne bliver kortsluttet, hvor strømkredsløbet ikke er lukket (klemmerne er ikke sat rigtigt på), eller batterispændingen falder under 7,5 V, forbliver enheden i standbytilstand. Du kan ikke tage enheden i brug. Hvis der er byttet om på klemmernes poler (hvis de er tilsluttet forkert) tændes desuden indikatoren. Hvis batteriet er defekt, tændes - + på displayet Overophedningsbeskyttelse Hvis enheden bliver for varm under opladningen, reduceres ladestrømmen til en lavere effekt. Dette forhindrer, at enheden bliver beskadiget. BEMÆRK Den lave ladestrøm betyder, at opladningstiden kan blive væsentligt længere Frakobling af batteriet Når du skal koble batteriet fra opladeren, skal du gå frem i følgende rækkefølge: Efter opladningen skal du koble enheden fra lysnettet. Fjern minus-pol-klemmen (sort) fra batteriets minus-pol. Fjern plus-pol-klemmen (rød) fra batteriets plus-pol. Tilslut igen køretøjets plus-pol-tilslutningskabel til batteriets plus-pol. Tilslut igen køretøjets minus-pol-tilslutningskabel til batteriets minus-pol Slukning Sluk enheden ved at frakoble lysnetstikket. 18 af 20

18 7. Når enheden skal tages ud af brug Når du ikke længere bruger enheden, skal du koble stikket fra stikkontakten. Opbevar enheden på et tørt sted. 8. Rengøring og vedligeholdelse Træk stikket ud af stikkontakten før rengøring. Anvend en tør, blød klud til rengøringen. Undgå brug af kemiske opløsnings- og rengøringsmidler, da de kan beskadige overfladen og/eller påskrifter på enheden. Rengør efter længere tids brug også tilslutningsklemmerne med en tør klud for at sikre optimal kontakt ved polerne. 9. Bortskaffelse Emballage Enheden er placeret i en emballage for at beskytte den mod transportskader. Emballagen er fremstillet af materialer, der kan bortskaffes på en miljøvenlig måde og afleveres med henblik på korrekt genbrug. Enheden Gamle apparater må ikke smides ud med husholdningsaffaldet. Ifølge direktiv 2012/19/EU skal enheden ved slutningen af dens levetid afleveres til korrekt bortskaffelse. Derved genanvendes de værdifulde materialer, der er indeholdt i enheden, og forurening af miljøet undgås. Aflever den brugte enhed til et indsamlingssted for elektronisk affald eller til en genbrugsstation. Du kan få flere oplysninger hos dit lokale renovationsselskab eller din kommunalforvaltning. Batterier Batterier skal bortskaffes korrekt. Til dette formål findes der passende indsamlingsbeholdere i forretninger, der sælger batterier, samt på de kommunale genbrugspladser. Du kan få flere oplysninger hos dit lokale renovationsselskab eller hos din kommunalforvaltning. 19 af 20

19 10. Tekniske data Model: MD Input: V ~ 50 Hz; 0,6 A Udgang til batterier med mærkespændinger: 6 V eller 12 V Ladestrøm ca. 1 A/4 A (12 V) ca. 1 A/4 A (6 V) Der tages forbehold for tekniske ændringer! 11. Kolofon Copyright 2015 Alle rettigheder forbeholdes. Denne brugsanvisning er ophavsretsligt beskyttet. Mangfoldiggørelse i mekanisk, elektronisk eller enhver anden form uden skriftlig tilladelse fra producenten, er forbudt. Ophavsretten tilhører firmaet: Medion AG Am Zehnthof Essen Tyskland Brugsanvisningen kan efterbestilles via vores service-hotline og er til rådighed til download via serviceportalen Du kan også scanne den ovenstående QR-kode og indlæse brugsanvisningen på din mobile enhed via serviceportalen. 20 af 20

20 Medion Nordic A/S Naverland 29A 2600 Glostrup Danmark Hotline: (+45) Fax: (+45) /15

Bilbatterilader med LCD-display

Bilbatterilader med LCD-display Bilbatterilader med LCD-display Betjeningsvejledning MD 13323 Indholdsfortegnelse Om denne vejledning...5 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 5 Korrekt anvendelse... 6 Pakkens indhold...6

Læs mere

Sikkerhedsanvisninger

Sikkerhedsanvisninger Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 3 Sikker opstilling af apparatet... 3 Sørg for, at lysnettilslutningen

Læs mere

Stereohovedtelefoner MEDION LIFE P69066 (MD 84091) Betjeningsvejledning

Stereohovedtelefoner MEDION LIFE P69066 (MD 84091) Betjeningsvejledning Stereohovedtelefoner MEDION LIFE P69066 (MD 84091) Betjeningsvejledning Indhold 1. Om denne vejledning... 4 1.1. Advarselssymboler og signalord, der anvendes i denne brugsanvisning... 4 2. Korrekt anvendelse...

Læs mere

Miniovn MD 16313. Betjeningsvejledning

Miniovn MD 16313. Betjeningsvejledning Miniovn MD 16313 Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse 1. Om denne brugsanvisning... 4 1.1. Advarselssymboler og signalord, der anvendes i denne brugsanvisning... 4 2. Pakkens indhold... 5 3. Korrekt

Læs mere

Vaffeljern LIFETEC MD 13411. Brugervejledning

Vaffeljern LIFETEC MD 13411. Brugervejledning Vaffeljern LIFETEC MD 13411 Brugervejledning Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Sikkerhedsanvisninger... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 2 Sikker opstilling af apparatet... 2 Lysnettilslutning...

Læs mere

Blender i rustfrit stål

Blender i rustfrit stål Blender i rustfrit stål QUIGG MD 16077 KUNDESERVICE (+45) 70212020 www.medion.dk Varenr.: 5888 12/15 BRUGSANVISNING 25058888 12/15 5888 Indholdsfortegnelse 1. Om denne brugsanvisning... 4 1.1. Advarselssymboler

Læs mere

Betegnelse af delene MODE STANDBY

Betegnelse af delene MODE STANDBY Betegnelse af delene 1. Batterioplader 2. Fastgørelseshuller 3. Netkabel med stik 4. Pluspol-klemme (rød) med tilslutningskabel 5. Minuspol-klemme (sort) med tilslutningskabel 6. Tast MODE 7. LED Modus

Læs mere

Betjeningsvejledning. Trådløs USB-mus MEDION E81051 (MD 86879)

Betjeningsvejledning. Trådløs USB-mus MEDION E81051 (MD 86879) Betjeningsvejledning Trådløs USB-mus MEDION E81051 (MD 86879) Indhold 1. Om denne brugsanvisning...3 1.1. Symboler og advarsler, der anvendes i denne brugsanvisning... 4 1.2. Korrekt anvendelse... 7 2.

Læs mere

Bilbatterilader med LCD-display

Bilbatterilader med LCD-display Bilbatterilader med LCD-display Betjeningsvejledning MD 15526 Indholdsfortegnelse 1. Pakkens indhold... 4 2. Om denne vejledning... 5 2.1. Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 5 3.

Læs mere

Batterilader. Håndbog MD 13599

Batterilader. Håndbog MD 13599 Batterilader Håndbog MD 13599 Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 2 Fejl... 3 Rengøring og vedligeholdelse... 4 Om dette apparat... 5 Apparatoversigt...

Læs mere

Professionel universel hurtigoplader med USB TOPCRAFT MD 13903

Professionel universel hurtigoplader med USB TOPCRAFT MD 13903 Professionel universel hurtigoplader med USB TOPCRAFT MD 13903 Betjeningsvejledning Indhold 1. Om denne brugsanvisning...5 1.1. Symboler og advarsler, der anvendes i denne brugsanvisning...5 2. Korrekt

Læs mere

Universel, professionel lynoplader. Håndbog MD 13482

Universel, professionel lynoplader. Håndbog MD 13482 Universel, professionel lynoplader Håndbog MD 13482 Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 2 Fejl... 3 Rengøring og vedligeholdelse... 4 Om dette apparat...

Læs mere

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Leveringsomfang... 7 Oversigt over apparatet... 8 Ibrugtagning og anvendelse... 9

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Leveringsomfang... 7 Oversigt over apparatet... 8 Ibrugtagning og anvendelse... 9 Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Korrekt anvendelse... 4 Generelle anvisninger... 4 Sikker opstilling af apparatet... 5 Lad nettilslutningen være tilgængelig... 5 Foretag aldrig reparationer selv...

Læs mere

DK 45 STRØMFORSYNINGSSTIK* STRØMFORSYNINGSKABEL CTEK COMFORT CONNECT OPLADERKABEL MODE-KNAP FEJLLAMPE. CTEK COMFORT CONNECT clamp

DK 45 STRØMFORSYNINGSSTIK* STRØMFORSYNINGSKABEL CTEK COMFORT CONNECT OPLADERKABEL MODE-KNAP FEJLLAMPE. CTEK COMFORT CONNECT clamp 12V/3 MANUAL TILLYKKE med dit køb af den nye professionelle switch mode-batterilader. Denne oplader indgår i en serie af professionelle opladere fra CTEK SWEDEN AB og repræsenterer den nyeste teknologi

Læs mere

betjeningsvejledning

betjeningsvejledning betjeningsvejledning 12 v blybatterier 1 150 ah dk 1 Tak, fordi du har valgt en batterioplader fra Exide Technologies Din nye batterioplader hjælper dig med at holde batteriet på fuld kapacitet og forlænger

Læs mere

Brugsanvisning. Batterilader 12 V Til bil og traktor Varenr.: 90 37 777

Brugsanvisning. Batterilader 12 V Til bil og traktor Varenr.: 90 37 777 Brugsanvisning Batterilader 12 V Til bil og traktor Varenr.: 90 37 777 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden

Læs mere

SIKKERHED OG VEDLIGEHOLDELSE

SIKKERHED OG VEDLIGEHOLDELSE INDHOLD Sikkerhed og vedligeholdelse...4 Korrekt anvendelse... 4 Driftssikkerhed... 4 Vedligeholdelse... 6 Rengøring... 6 Bortskaffelse... 6 Pakkens indhold... 7 Tekniske data... 7 Beskrivelse og ibrugtagning...

Læs mere

BATTERIOPLADER 6 V / 12 V, GEL, WET & AGM

BATTERIOPLADER 6 V / 12 V, GEL, WET & AGM BATTERIOPLADER 6 V / 12 V, GEL, WET & AGM Art nr 78000020 EAN nr 5709133780043 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG! FØLG OMHYGGELIGT SIKKERHEDSINSTRUKTIONERNE FOR AT UNDGÅ SKADER PÅ PERSONE OG UDSTYR! SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING DK 45. 1. Slut opladeren til batteriet. 2. Slut opladeren til stikkontakten. 3. Tryk på MODE-knappen for at vælge opladningsprogram.

BRUGERVEJLEDNING DK 45. 1. Slut opladeren til batteriet. 2. Slut opladeren til stikkontakten. 3. Tryk på MODE-knappen for at vælge opladningsprogram. BRUGERVEJLEDNING TILLYKKE med købet af din nye professionelle switch mode-batterilader. Denne oplader indgår i en serie af professionelle opladere fra CTEK SWEDEN AB og repræsenterer den nyeste teknologi

Læs mere

Brugsanvisning. Batterilader 12 V Til MC og bil Varenr.: 90 37 776

Brugsanvisning. Batterilader 12 V Til MC og bil Varenr.: 90 37 776 Brugsanvisning Batterilader 12 V Til MC og bil Varenr.: 90 37 776 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden installering

Læs mere

Indhold Indhold Ibrugtagning Udpacing af apparatet Emballagen Apparatet Battterierne Tekniske data

Indhold Indhold Ibrugtagning Udpacing af apparatet Emballagen Apparatet Battterierne Tekniske data Indhold Indhold...1 Sikkerhedshanvisninger...2 Rengøring af apparatet...4 Håndtering af genopladelige batterier...5 Om dette apparat...6 Ibrugtagning...12 Udpacing af apparatet...12 Opladning af 9V blokbatterier...15

Læs mere

XS 0.8 38 DK 12V/0.8A OPLADERKABEL. *Dit forsyningsstik skal måske være anderledes for at passe til din stikkontakt.

XS 0.8 38 DK 12V/0.8A OPLADERKABEL. *Dit forsyningsstik skal måske være anderledes for at passe til din stikkontakt. 12V/0.8A XS MANUAL TILLYKKE med dit køb af den nye professionelle switch mode-batterilader. Denne oplader indgår i en serie af professionelle opladere fra CTEK SWEDEN AB og repræsenterer den nyeste teknologi

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING DK 45 KABEL CTEK COMFORT CONNECT KNAPPEN RESET FEJLLAMPE OPLADERKABEL STRØMLAMPE. CTEK COMFORT CONNECT eyelet M6

BRUGERVEJLEDNING DK 45 KABEL CTEK COMFORT CONNECT KNAPPEN RESET FEJLLAMPE OPLADERKABEL STRØMLAMPE. CTEK COMFORT CONNECT eyelet M6 BRUGERVEJLEDNING TILLYKKE med købet af din nye professionelle switch mode-batterilader. Denne oplader indgår i en serie af professionelle opladere fra CTEK SWEDEN AB og repræsenterer den nyeste teknologi

Læs mere

Indhold Pakkens Indhold...2 Betjeningselementer...2 Sikkerhedsanvisninger...4 Anvendelse...6 Bortskaffelse... 10 Tekniske data...

Indhold Pakkens Indhold...2 Betjeningselementer...2 Sikkerhedsanvisninger...4 Anvendelse...6 Bortskaffelse... 10 Tekniske data... Indhold Pakkens Indhold...2 Betjeningselementer...2 Sikkerhedsanvisninger...4 Anvendelse...6 Udskiftning af batterier... 6 Anvendelse af vægten... 7 Tarering af vægten... 7 Ændring af vægtenheden... 8

Læs mere

DK 45 STRØM- FORSYNINGSSTIK* STRØMFORSYNINGS- KABEL CTEK COMFORT CONNECT OPLADERKABEL FEJLLAMPE TEMPERATURE- SENSOR MODE- KNAP

DK 45 STRØM- FORSYNINGSSTIK* STRØMFORSYNINGS- KABEL CTEK COMFORT CONNECT OPLADERKABEL FEJLLAMPE TEMPERATURE- SENSOR MODE- KNAP MANUAL TILLYKKE med dit køb af den nye professionelle switch mode-batterilader. Denne oplader indgår i en serie af professionelle opladere fra CTEK SWEDEN AB og repræsenterer den nyeste teknologi inden

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 DA 2 8 + AUX IN DC IN 9 V A 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed 6 Knapper

Læs mere

echarger Brugervejledning

echarger Brugervejledning echarger Brugervejledning Indhold Indhold Din echarger 22 Tilsigtet brug 23 Vigtige bemærkninger 24 Batterier 27 Opladning 28 Nyttige tips vedrørende opladning 33 Vedligeholdelse og behandling 34 Tekniske

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110 Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110 1.0. udgave 2 Introduktion Om dit headset Med Nokia Bluetooth-headsettet BH-110 kan du håndtere opkald håndfrit, også selvom du bruger to telefoner på

Læs mere

MANUAL OPLADER DK 45 STRØM- FORSYNINGSSTIK* STRØMFORSYNINGS- KABEL CTEK COMFORT CONNECT

MANUAL OPLADER DK 45 STRØM- FORSYNINGSSTIK* STRØMFORSYNINGS- KABEL CTEK COMFORT CONNECT MANUAL TILLYKKE med dit køb af den nye professionelle switch mode-batterilader. Denne oplader indgår i en serie af professionelle opladere fra CTEK SWEDEN AB og repræsenterer den nyeste teknologi inden

Læs mere

OPLADER ABSORPTION, KLAR TIL BRUG ANALYSE OPLADERKABEL FEJLLAMPE MODE- KNAP STRØM- LAMPE NORMALT BATTERI- PROGRAM

OPLADER ABSORPTION, KLAR TIL BRUG ANALYSE OPLADERKABEL FEJLLAMPE MODE- KNAP STRØM- LAMPE NORMALT BATTERI- PROGRAM MODE NORMAL SUPPLY SUPPLY 12V/ MANUAL TILLYKKE med dit køb af den nye professionelle switch mode-batterilader. Denne oplader indgår i en serie af professionelle opladere fra CTEK SWEDEN AB og repræsenterer

Læs mere

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine Forhandles af: Mivita Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine VIGTIGT: Opbevar nedenstående serienummer på din kaffemaskine til eventuel senere brug. Kun til husholdningsbrug.

Læs mere

MaNUal TIllYKKe oplader STrØMForSYNINGSSTIK* STrØMForSYNINGSKaBel CTeK CoMForT CoNNeCT opladerkabel FUldT opladet VedlIGeHoldelSeSladNING FeJllaMpe

MaNUal TIllYKKe oplader STrØMForSYNINGSSTIK* STrØMForSYNINGSKaBel CTeK CoMForT CoNNeCT opladerkabel FUldT opladet VedlIGeHoldelSeSladNING FeJllaMpe 6V/0.8A MANUAL TILLYKKE med dit køb af den nye professionelle switch mode-batterilader. Denne oplader indgår i en serie af professionelle opladere fra CTEK SWEDEN AB og repræsenterer den nyeste teknologi

Læs mere

Personvægt MD Betjeningsvejledning

Personvægt MD Betjeningsvejledning Personvægt MD 13523 Betjeningsvejledning Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Om dette apparat... 4 Generelt... 4 Håndter batterierne korrekt... 4 Reparer aldrig selv... 5 Pakkens indhold... 5 Isætning af

Læs mere

MANUAL TILLYKKE SIKKERHED

MANUAL TILLYKKE SIKKERHED MANUAL TILLYKKE med dit køb af den nye professionelle switch mode-batterilader. Denne oplader indgår i en serie af professionelle opladere fra CTEK SWEDEN AB og repræsenterer den nyeste teknologi inden

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-112

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-112 Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-112 1.1. udgave 2 Introduktion Om dit headset Med Nokia Bluetooth-headsettet BH-112 kan du håndtere opkald håndfrit, også selvom du bruger to mobilenheder

Læs mere

CTEK XC 800 Batterilader

CTEK XC 800 Batterilader CTEK XC 800 Batterilader Til blysyre-batterier 1.2 100Ah Brugsanvisning og vejledning til professional opladning af start- og solarbatterier. DK INTRODUKTION Tillykke med købet af din nye professionelle

Læs mere

ENGLISH 3 DEUTSCH 8 FRANÇAIS 14 ITALIANO 20 NEDERLANDS 26 ESPAÑOL 32 PORTUGUÊS 38 SWEDISH 44 NORSK 49 DANSK 54 SUOMI 59 64

ENGLISH 3 DEUTSCH 8 FRANÇAIS 14 ITALIANO 20 NEDERLANDS 26 ESPAÑOL 32 PORTUGUÊS 38 SWEDISH 44 NORSK 49 DANSK 54 SUOMI 59 64 1 11 10 2 4 3 5 9 6 8 7 ENGLISH 3 DEUTSCH 8 FRANÇAIS 14 ITALIANO 20 NEDERLANDS 26 ESPAÑOL 32 PORTUGUÊS 38 SWEDISH 44 NORSK 49 DANSK 54 SUOMI 59 64 DANSK Anvendelsesområde Denne Black & Decker jump-starter

Læs mere

Headsæt med Bluetooth-funktion MEDION E83047 (MD 86751)

Headsæt med Bluetooth-funktion MEDION E83047 (MD 86751) Headsæt med Bluetooth-funktion MEDION E83047 (MD 86751) Betjeningsvejledning Indhold Om denne brugsanvisning... 2 Symboler og advarsler, der anvendes i denne brugsanvisning... 2 Korrekt anvendelse... 3

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING IMPULSE S 6/8 BATTERIOPLADER

BRUGERVEJLEDNING IMPULSE S 6/8 BATTERIOPLADER BRUGERVEJLEDNING IMPULSE S 6/8 BATTERIOPLADER Supplied by BRUGERVEJLEDNING FOR IMPULSE S 6/8 BATTERIOPLADER Denne brugervejledning hører til IMPULSE S-opladeren fra VICTRON ENERGY B.V. med en mærkestrøm

Læs mere

Brugsanvisning USB oplader USB oplader

Brugsanvisning USB oplader USB oplader Brugsanvisning USB oplader A 1 3 2 4 2 Leveringsomfang/apparatdele 1 Maginon UC-400 2 USB port 3 Stik 4 LED-ladeindikator 3 Indhold Leveringsomfang...2 Aapparatdele...3 Leveringsomfang/apparatdele...4

Læs mere

Brugervejledning. www.kangaroobike.com

Brugervejledning. www.kangaroobike.com Brugervejledning E- www.kangaroobike.com Version 1.3 2014 Tillykke med investeringen i Winther E-Kangaroo, som har sat nye standarder for komfort og brugervenlighed. Læs denne vejledning grundigt igennem

Læs mere

Tyskland. 67663 Kaiserslautern KW 08/2016. Denisstr. 28A. Foto-Elektronik-Vertriebs-GmbH. Supra. Vindues- og døralarm

Tyskland. 67663 Kaiserslautern KW 08/2016. Denisstr. 28A. Foto-Elektronik-Vertriebs-GmbH. Supra. Vindues- og døralarm Supra Foto-Elektronik-Vertriebs-GmbH Denisstr. 28A 67663 Kaiserslautern Tyskland KW 08/2016 2508 4047 Vindues- og døralarm A 1 2 3 4 4x 5 6 4x B 7 8 9 10 11 12 13 15 16 14 1 Leveringsomfang/apparatdele

Læs mere

Inden du rengør eller foretager nogen som helst vedligeholdelse af apparatet, skal du altid slukke for det og tage stikket ud af stikkontakten.

Inden du rengør eller foretager nogen som helst vedligeholdelse af apparatet, skal du altid slukke for det og tage stikket ud af stikkontakten. LÆS DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT Denne støvsuger må kun anvendes til almindelig husholdningsrengøring, som beskrevet i brugsanvisningen. Du bør sikre dig, at du har forstået indholdet af denne brugervejledning

Læs mere

Prøv aldrig at oplade ikke-genopladelige batterier. Kontroller kablerne inden brug. Du skal sikre

Prøv aldrig at oplade ikke-genopladelige batterier. Kontroller kablerne inden brug. Du skal sikre BRUGERVEJLEDNING TILLYKKE med dit køb af den nye professionelle switch mode-batterilader. Denne oplader indgår i en serie af professionelle opladere fra CTEK SWEDEN AB og repræsenterer den nyeste teknologi

Læs mere

KETTLE WK 7280 NO SV PT NL HU CS SL EL BG RU

KETTLE WK 7280 NO SV PT NL HU CS SL EL BG RU KETTLE WK 7280 DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU B C A D E F G L H K J I 3 DANSK 05-10 SUOMI 11-16 NORSK 17-22 SVENSKA 23-28 ITALIANO 29-34 PORTUGUÊS 35-40 NEDERLANDS 41-45 MAGYAR 46-50 ČESKY 51-55

Læs mere

Scanner MEDION E89141 (MD 86774) Betjeningsvejledning

Scanner MEDION E89141 (MD 86774) Betjeningsvejledning Scanner MEDION E89141 (MD 86774) Betjeningsvejledning Indhold Om denne vejledning...3 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning...3 Korrekt anvendelse...4 Sikkerhedsanvisninger...6 Generelt...6

Læs mere

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD DANISH Dette apparat må udelukkende anvendes til at opbevare fødevarer, enhver anden anvendelse regnes for at være farlig og fabrikanten kan ikke drages til ansvar for eventuelle

Læs mere

CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950

CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950 CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950 DA F C S D J T B G U A R Q P O N M H I E K L 3 DANISH 04-11 4 SIKKERHED Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger

Læs mere

Betjeningsvejledning Vandkedel. Wasserkocher

Betjeningsvejledning Vandkedel. Wasserkocher Betjeningsvejledning Vandkedel Wasserkocher Inholdsfortegnelse Sikkerhedshenvisninger...3 Inden den første ibrugtagning...5 Udpakning...5 Krav til opstillingsstedet...5 Vand koges...6 Kalkfilter...6 Tørheds-

Læs mere

Vinkøleskab LIFETEC MD 37117. Betjeningsvejledning

Vinkøleskab LIFETEC MD 37117. Betjeningsvejledning Vinkøleskab LIFETEC MD 37117 Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse 1. Om denne brugsanvisning... 4 1.1. Anvendte advarselssymboler og signalord... 4 2. Anvendelsesområde... 5 3. Sikkerhedsanvisninger...

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING DK 59 MXS 5.0 CHECK BY. STRØMFORSYNINGSKABEL H05RN-F Gummi FORSYNINGSSTIK* CTEK COMFORT CONNECT. OPLADERKABEL H05RN F Gummi FEJLLAMPE

BRUGERVEJLEDNING DK 59 MXS 5.0 CHECK BY. STRØMFORSYNINGSKABEL H05RN-F Gummi FORSYNINGSSTIK* CTEK COMFORT CONNECT. OPLADERKABEL H05RN F Gummi FEJLLAMPE MODE VOLTAGE CHECK PROGRAM BATTERY START POWER ALTERNATOR MXS 5.0 CHECK BY BRUGERVEJLEDNING TILLYKKE med dit køb af den nye professionelle switch mode-batterilader. Denne oplader indgår i en serie af professionelle

Læs mere

OLIERADIATOR 2000 W. med termostat, timer og blæser (400W) 9 ribber ART NR 330118 EAN NR 5709133311186 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG.

OLIERADIATOR 2000 W. med termostat, timer og blæser (400W) 9 ribber ART NR 330118 EAN NR 5709133311186 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. VEND ALDRIG OLIERADIATOREN PÅ HOVEDET NÅR DEN ER I DRIFT! OLIERADIATOR 2000 W med termostat, timer og blæser (400W) 9 ribber ART NR 330118 EAN NR 5709133311186 1 SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

Sikkerhed og vedligeholdelse 1

Sikkerhed og vedligeholdelse 1 Indhold Sikkerhed og vedligeholdelse... 3 Korrekt brug... 3 Elektriske apparater er ikke legetøj... 3 Sikker opstilling af apparatet... 3 Sørg for, at lysnettilslutningen er let tilgængelig... 4 Foretag

Læs mere

Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400. Version: 2014-01-31

Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400. Version: 2014-01-31 Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400 Version: 2014-01-31 Tak fordi du valgte et nyt vinskab fra Amphora. Bemærk at brugsanvisningen gælder for flere Amphora vinskabe. Illustrationer

Læs mere

IF-91. Original-Gebrauchsanleitung V1/1115

IF-91. Original-Gebrauchsanleitung V1/1115 IF-91 300324 Original-Gebrauchsanleitung V1/1115 DK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Sikkerhed... 100 1.1 Sikkerhedshenvisninger... 100 1.2 Symbolerklæring... 103 1.3 Anvendelsen som tilsigtet... 104 2. Generelle

Læs mere

Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 4 Ibrugtagning... 6 Anvendelse... 7 Fejlmeldinger... 8 Bortskaffelse... 9 Tekniske data...

Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 4 Ibrugtagning... 6 Anvendelse... 7 Fejlmeldinger... 8 Bortskaffelse... 9 Tekniske data... Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 4 Om dette apparat...4 Generelt...4 Korrekt håndtering af batterierne...5 Foretag aldrig reparationer på egen hånd...5 Ibrugtagning... 6 Kontroller leveringen...6

Læs mere

AFFUGTER DH10M. Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug

AFFUGTER DH10M. Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug AFFUGTER DH10M Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug Indhold Brug venligst tid på at læse denne manual igennem og gem den til senere brug. Specifikationer Hvordan den virker Placering

Læs mere

Indhold Sikkerhedsforskrifter... 4 Ibrugtagning... 6 Drift... 7

Indhold Sikkerhedsforskrifter... 4 Ibrugtagning... 6 Drift... 7 Indhold Sikkerhedsforskrifter... 4 Korrekt brug... 4 Generelt... 4 Korrekt håndtering af batterierne... 5 Reparer ikke selv... 5 Ibrugtagning... 6 Kontroller pakkens indhold... 6 Udskiftning af batteriet...

Læs mere

Rechaud 5. Original-Gebrauchsanleitung V2/0116

Rechaud 5. Original-Gebrauchsanleitung V2/0116 Rechaud 5 120803 Original-Gebrauchsanleitung V2/0116 DK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Sikkerhed... 100 1.1 Sikkerhedshenvisninger... 100 1.2 Symbolerklæring... 103 1.3 Anvendelsen som tilsigtet... 104 2.

Læs mere

MANUAL. Fortsæt med at trykke på MODE-knappen for at kombinere opladningsprogrammet med opladningsfunktioner.

MANUAL. Fortsæt med at trykke på MODE-knappen for at kombinere opladningsprogrammet med opladningsfunktioner. MANUAL TILLYKKE med dit køb af den nye professionelle switch mode-batterilader. Denne oplader indgår i en serie af professionelle opladere fra CTEK SWEDEN AB og repræsenterer den nyeste teknologi inden

Læs mere

CML-V.2 / Solara Laderegulator

CML-V.2 / Solara Laderegulator CML-V.2 / Solara Laderegulator CID: 181802612 Phocos CML-Serien V.2: CML05, CML08, CML10, CML15, CML20 Solara: SR85TL, SR135TL, SR175TL, SR345TL, Laderegulator for solcellesystemer Brugsanvisning (dansk)

Læs mere

ADVARSEL: Smid ikke dette produkt i husholdningsaffaldet. Aflever det til et indsamlingssted for genanvendelse af elektroniske apparater.

ADVARSEL: Smid ikke dette produkt i husholdningsaffaldet. Aflever det til et indsamlingssted for genanvendelse af elektroniske apparater. Garanti & Support Dette produkt leveres med en etårs garanti, der dækker problemer, som findes ved normal anvendelse. Misbrug af Power Pods eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti. Alle reparationer

Læs mere

BRUGSANVISNING. Version 1.0 FRITUREGRYDE

BRUGSANVISNING. Version 1.0 FRITUREGRYDE BRUGSANVISNING Version 1.0 FRITUREGRYDE Tak fordi du valgte at købe dette Nordic Cooking kvalitetsprodukt. Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Skulle der mod forventning

Læs mere

MXS 3.6 MANUAL DESULPHATION BULK ABSORPTION FULDT OPLADET PULSE, VEDLIGEHOLDELSESLADNING 38 DK STRØMFORSYNINGSSTIK* STRØMFORSYNINGSKABEL

MXS 3.6 MANUAL DESULPHATION BULK ABSORPTION FULDT OPLADET PULSE, VEDLIGEHOLDELSESLADNING 38 DK STRØMFORSYNINGSSTIK* STRØMFORSYNINGSKABEL MODE 12V/3.6A MXS 3 MANUAL TILLYKKE med dit køb af den nye professionelle switch mode-batterilader. Denne oplader indgår i en serie af professionelle opladere fra CTEK SWEDEN AB og repræsenterer den nyeste

Læs mere

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter.

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Dansk Dansk Keepower Lader Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Læs betjeningsvejledningen inden opladning.

Læs mere

BRUGERMANUAL. Brugermanual. Terapi- / Dagslys ELE018896A. Version 1.0. Terapi- / Dagslys ELE018896A 1

BRUGERMANUAL. Brugermanual. Terapi- / Dagslys ELE018896A. Version 1.0. Terapi- / Dagslys ELE018896A 1 Brugermanual Terapi- / Dagslys ELE018896A Version 1.0 1 Indholdsfortegnelse: Introduktion: 3 Hvordan virker Terapi- / Dagslys lampen? 3 Tegn og symboler 4 Sikkerhed og ydeevne 4 Bemærkninger 5 Beskrivelse

Læs mere

Vandtæt sports-mp3-afspiller

Vandtæt sports-mp3-afspiller Vandtæt sports-mp3-afspiller MEDION LIFE S60017 (MD 84037) Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse 1. Om denne brugsanvisning...3 1.1. Advarselssymboler og signalord, der anvendes i denne brugsanvisning...4

Læs mere

MANUAL MXS 5.0 12V/5A STRØMFORSYNINGSKABEL STRØMFORSYNINGSSTIK* CTEK COMFORT CONNECT OPLADERKABEL FEJLLAMPE DK. CTEK COMFORT CONNECT clamp

MANUAL MXS 5.0 12V/5A STRØMFORSYNINGSKABEL STRØMFORSYNINGSSTIK* CTEK COMFORT CONNECT OPLADERKABEL FEJLLAMPE DK. CTEK COMFORT CONNECT clamp MODE 12V/ MANUAL TILLYKKE med dit køb af den nye professionelle switch mode-batterilader. Denne oplader indgår i en serie af professionelle opladere fra CTEK SWEDEN AB og repræsenterer den nyeste teknologi

Læs mere

Brugsanvisning. Bluetooth kropsanalysevægt +45 699 603 39. 2 batterier type AAA Brugsanvisning Garantidokumente KUNDESERVICE MODEL: BKW-150

Brugsanvisning. Bluetooth kropsanalysevægt +45 699 603 39. 2 batterier type AAA Brugsanvisning Garantidokumente KUNDESERVICE MODEL: BKW-150 Brugsanvisning Bluetooth kropsanalysevægt KUNDESERVICE +45 699 603 39 MODEL: BKW-150 2 batterier type AAA Brugsanvisning Garantidokumente 1 A 1 2 B 3 4 2 C 5 6 7 kg lb st 3 Leveringsomfang / apparatets

Læs mere

Din brugermanual ZANUSSI ZV230MR http://da.yourpdfguides.com/dref/665675

Din brugermanual ZANUSSI ZV230MR http://da.yourpdfguides.com/dref/665675 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i ZANUSSI ZV230MR i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Køkkenradio til ophængning under skab eller hylde MEDION LIFE E66069 (MD 82476)

Køkkenradio til ophængning under skab eller hylde MEDION LIFE E66069 (MD 82476) Køkkenradio til ophængning under skab eller hylde MEDION LIFE E66069 (MD 82476) Betjeningsvejledning INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse... 3 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning...

Læs mere

MULTI XS 7000 Batterilader

MULTI XS 7000 Batterilader MULTI XS 7000 Batterilader Til blysyre-batterier 14 225Ah Brugsanvisning og vejledning til professional opladning af start- og solarbatterier. Model 1007 DK INTRODUKTION Tillykke med købet af din nye professionelle

Læs mere

MULTI XT 4000 Batterilader

MULTI XT 4000 Batterilader MULTI XT 4000 Batterilader Til blysyre-batterier 8 100Ah Brugsanvisning og vejledning til professional opladning af start- og solarbatterier. Model 1008 DK INTRODUKTION Tillykke med købet af din nye professionelle

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-105 9215203/1

Nokia Bluetooth-headset BH-105 9215203/1 Nokia Bluetooth-headset BH-105 1 4 2 3 5 6 7 8 9 9215203/1 10 11 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret BH-105 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante bestemmelser

Læs mere

English 3 Deutsch 9 Français 16 Italiano 22 Nederlands 29 Español 36 Português 43 Svenska 50 Norsk 56 Dansk 62 Suomi 68 74

English 3 Deutsch 9 Français 16 Italiano 22 Nederlands 29 Español 36 Português 43 Svenska 50 Norsk 56 Dansk 62 Suomi 68 74 2 3 7 6 5 4 English 3 Deutsch 9 Français 16 Italiano 22 Nederlands 29 Español 36 Português 43 Svenska 50 Norsk 56 Dansk 62 Suomi 68 74 Dansk Anvendelsesområde Din Black & Decker-strøminverter er beregnet

Læs mere

TIH 500 S / TIH 700 S

TIH 500 S / TIH 700 S TIH 500 S / TIH 700 S A BETJENINGSVEJLEDNING INFRARØD VARMEPANEL TRT-BA-TIH500STIH700S-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om instrumentet...

Læs mere

3.8 BETJENINGSVEJLEDNING. 12 V Blybatterier 1-75 Ah

3.8 BETJENINGSVEJLEDNING. 12 V Blybatterier 1-75 Ah 3.8 BETJENINGSVEJLEDNING 12 V Blybatterier 1-75 Ah DK 1 TAK, FORDI DU HAR VALGT EN BATTERI- OPLADER FRA EXIDE TECHNOLOGIES Din nye batterioplader hjælper dig med at holde batteriet på fuld kapacitet og

Læs mere

Brugsanvisning. Fuldautomatisk oscillometrisk blodtryksmåler SANOTEC MD 16463

Brugsanvisning. Fuldautomatisk oscillometrisk blodtryksmåler SANOTEC MD 16463 Brugsanvisning Fuldautomatisk oscillometrisk blodtryksmåler SANOTEC MD 16463 0197 Indholdsfortegnelse 1. Pakkens indhold...6 2. Om denne brugsanvisning...6 2.1. Symboler og advarsler, der anvendes i denne

Læs mere

Brugsanvisning for batteriladerne. anvendt til opladning af batterier i kørestole og scootere

Brugsanvisning for batteriladerne. anvendt til opladning af batterier i kørestole og scootere Brugsanvisning for batteriladerne CCC 405 and CCC 410 24V/5A 24V/10A anvendt til opladning af batterier i kørestole og scootere Certifisered til EN60601-1 3 rd ed. I overenstemmelse med EU-Direktivet 93/42/EØF

Læs mere

Betjeningsvejledning. Stikkontaktradio med Bluetooth-funktion MEDION LIFE P65700 (MD 47000)

Betjeningsvejledning. Stikkontaktradio med Bluetooth-funktion MEDION LIFE P65700 (MD 47000) Betjeningsvejledning Stikkontaktradio med Bluetooth-funktion MEDION LIFE P65700 (MD 47000) Indhold 1. Om denne brugsanvisning 3 1.1. Anvendte advarselssymboler og signalord... 4 2. Anvendelsesområde...

Læs mere

Chokoladesmelter. Vare nr 1910 BETJENINGSVEJLEDNING

Chokoladesmelter. Vare nr 1910 BETJENINGSVEJLEDNING Chokoladesmelter Vare nr 1910 BETJENINGSVEJLEDNING VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER LÆS SIKKERHEDSANVISNINGERNE OMHYGGELIGT, OG GEM DEM TIL FREMTIDIG BRUG Læs denne vejledning omhyggeligt, inden du bruger

Læs mere

28V Robotoplader til plæneklipper

28V Robotoplader til plæneklipper WA3744 1 2 a b A B C 1. Strømadapter 2. Tilslutningsstik Illustreret eller beskrevet tilbehør er kun delvis indeholdt i leverancen. Det anbefales, at alt udstyr købes i samme butik som maskinen. Vælg

Læs mere

ADVARSEL: Smid ikke dette produkt i husholdningsaffaldet. Aflever det til et indsamlingssted for genanvendelse af elektroniske apparater.

ADVARSEL: Smid ikke dette produkt i husholdningsaffaldet. Aflever det til et indsamlingssted for genanvendelse af elektroniske apparater. Garanti & Support Dette produkt leveres med en etårs garanti, der dækker problemer, som findes ved normal anvendelse. Misbrug af Rechargeable Stopwatches eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti.

Læs mere

Brugsanvisning. Smart LED pære +45 699 603 39 KUNDESERVICE MODEL: SLED-470.1. Brugsanvisning Garantidokumenter

Brugsanvisning. Smart LED pære +45 699 603 39 KUNDESERVICE MODEL: SLED-470.1. Brugsanvisning Garantidokumenter Brugsanvisning Smart LED pære KUNDESERVICE +45 699 603 39 MODEL: SLED-470.1 Brugsanvisning Garantidokumenter Generelt Læs og opbevar brugsanvisningen Betjeningsvejledningen hører til denne Smart LED-lampe.

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Kære kunde Læs denne vejledning grundigt, før du tager din nye fryser i brug. Vejledningen indeholder vigtige oplysninger om installation, sikker brug og vedligeholdelse af fryseren.

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING D250TS

BRUGERVEJLEDNING D250TS BRUGERVEJLEDNING TIL LYKKE Til lykke med købet af din nye CTEK professional 24 V DC/DC switch mode-batterilader, 12 V omformer og batteri-equalizer. Denne lader er en del af serien af professionelle batteriopladere

Læs mere

Med en førsteklasses laser, uskadelig for øjnene Praktisk lommeformat Ergonomisk, handy form for betjening med en hånd Forseglede objektivlinser

Med en førsteklasses laser, uskadelig for øjnene Praktisk lommeformat Ergonomisk, handy form for betjening med en hånd Forseglede objektivlinser Kære kunde! Hjertelig tillykke med købet af et kvalitativt førsteklasses MAGINON produkt. Du har valgt en moderne golf laser afstandsmåler med tilsvarende tilbehør, som lader sig betjene særlig nemt. Læs

Læs mere

Thermoelectric cooler Instruction Manual 3. Thermoelektrische Kühlbox Bedienungsanleitung 11. Glacière thermoélectrique Notice d emploi 21

Thermoelectric cooler Instruction Manual 3. Thermoelektrische Kühlbox Bedienungsanleitung 11. Glacière thermoélectrique Notice d emploi 21 _Mobicool.book Seite 1 Freitag, 6. Mai 2011 9:47 09 DC EN DE FR ES IT NL NO SV FI Thermoelectric cooler Instruction Manual 3 Thermoelektrische Kühlbox Bedienungsanleitung 11 Glacière thermoélectrique Notice

Læs mere

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03 DEUTSCH D Silent 41 8211-3453-03 S SVENSKA R 1 1 R O P 2 2 3 L M M L 3 5 I J K 4 4 K J I N 1. 2 230 V 2 2. 3. 4 SVENSKA S ABC 4. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 19 mm 10. 11. 5 DK DANSK SYMBOLER Maskinen er udstyret

Læs mere

Din brugermanual NOKIA HS-36W http://da.yourpdfguides.com/dref/824897

Din brugermanual NOKIA HS-36W http://da.yourpdfguides.com/dref/824897 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NOKIA HS-36W i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

Opladelig håndstøvsuger

Opladelig håndstøvsuger Opladelig håndstøvsuger QUIGG MD 16797 KUNDESERVICE (+45) 70212020 www.medion.dk Varenr.: 8439 03/16/16 BRUGSANVISNING 25084399 03/16/16 8439 Indholdsfortegnelse 1. Om denne brugsanvisning... 4 1.1. Advarselssymboler

Læs mere

ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSANVISNING GRUNDIGT OG FØLG INSTRUK- SIONERNE, INDEN DU BRUGER GOLFVOGNEN / BATTERIET FØRSTE GANG.

ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSANVISNING GRUNDIGT OG FØLG INSTRUK- SIONERNE, INDEN DU BRUGER GOLFVOGNEN / BATTERIET FØRSTE GANG. Original Brugsanvisning til Krone X1L L = med lithium batteri) ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSANVISNING GRUNDIGT OG FØLG INSTRUK- SIONERNE, INDEN DU BRUGER GOLFVOGNEN / BATTERIET FØRSTE GANG. Bestemmelsesmæssig

Læs mere

SAFTPRESSER. Model Nr.: 1925 BETJENINGSVEJLEDNING

SAFTPRESSER. Model Nr.: 1925 BETJENINGSVEJLEDNING SAFTPRESSER Model Nr.: 1925 BETJENINGSVEJLEDNING VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER LÆS SIKKERHEDSANVISNINGERNE OMHYGGELIGT, OG GEM DEM TIL FREMTIDIG BRUG 1 Læs denne vejledning omhyggeligt, inden du bruger

Læs mere

Stereoradio til undermontering

Stereoradio til undermontering Stereoradio til undermontering MEDION LIFE E66226 (MD 84104) Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse 1..Om denne brugsanvisning...2 1.1..Advarselssymboler og signalord, der anvendes i denne brugsanvisning...2

Læs mere

Trådløs Nokia-musikmodtager MD-310

Trådløs Nokia-musikmodtager MD-310 Trådløs Nokia-musikmodtager MD-310 1.0. udgave 2 Om musikmodtageren Med den trådløse Nokia-musikmodtager MD-310 kan du høre din yndlingsmusik i høj lydkvalitet uden at skulle skifte cd eller trække lange

Læs mere

Brugsanvisning. Føntørrer

Brugsanvisning. Føntørrer Brugsanvisning Føntørrer DK 8 1 7 6 2 3 4 5 2 DK Føntørrer El-tilslutning Apparatet bør kun tilsluttes et stik, der er beskyttet mod jordfejl og installeret i overensstemmelse med el-regulativet. Vær opmærksom

Læs mere

Art nr. 60.528. DK Brugsanvisning Rystepudser 170W

Art nr. 60.528. DK Brugsanvisning Rystepudser 170W Art nr. 60.528 DK Brugsanvisning Rystepudser 170W 1. Sikkerhedsanvisninger Vi takker for Deres tillid til valget af denne maskine. For at opnå et tilfredsstillende resultat, bør denne vejledning nøje gennemlæses.

Læs mere

Nokia Bluetooth Headset BH-600 9250103/1

Nokia Bluetooth Headset BH-600 9250103/1 Nokia Bluetooth Headset BH-600 22 1 6 3 4 5 7 9250103/1 8 9 10 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-59W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Tevion Powerbank. Manual

Tevion Powerbank. Manual Tevion Powerbank Manual Indhold Din Universal Tevion Powerbank... 3 Hvad er inkluderet i pakken?... 3 Advarsler... 5 Delenes navne... 6 Pleje og Vedligeholdelse... 6 Betjening... 7 Fejlfinding... 10 2

Læs mere