Udgiver Midtdjurs Kommune Bugtrupvej Kolind. Tryk Kolind Bogtrykkeri I/S

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udgiver Midtdjurs Kommune Bugtrupvej 31 8560 Kolind. Tryk Kolind Bogtrykkeri I/S"

Transkript

1 Midtdjurs Kommune

2 Udgiver Midtdjurs Kommune Bugtrupvej Kolind Tryk Kolind Bogtrykkeri I/S Dispositionsplaner Arkitektfirmaet Møller & Grønborg Plankonsulenterne Lindgaard Kortmateriale Naturgas Midt-Nord Regionplantemaer Århus Amt Befolkningsstatistik KMD Konsulentservice

3 Forord Hermed foreligger kommuneplan for Midtdjurs Kommune, der er udarbejdet i foråret/sommeren Kommuneplanrevisionen er den sidste i Midtdjurs Kommune, som vi kender den i dag, idet vi som følge af strukturreformen, fra d. 1. jan indgår i den ny Syddjurs Kommune, sammen med Rosenholm, Rønde og Ebeltoft kommuner. Kommuneplanen skal derfor ikke alene ses som den nuværende kommunalbestyrelses beslutningsgrundlag, men vil også være en del af det grundlag det nye byråd skal administrere efter frem til år 2009, hvor den første fælles kommuneplan for Syddjurs Kommune forventes at foreligge. Revisionen er resultatet af en længere proces, der startede i 2003 med udarbejdelsen af kommuneplanstrategien for Midtdjurs Kommune. Den indeholder de overordnede politiske målsætninger for en række af kommunalbestyrelsens forskellige arbejds- og ansvarsområder. Det blev ved udarbejdelsen af planstrategien besluttet, at der ved revisionen af kommuneplanen skulle sættes særlig fokus på bl. a. temaerne byggeaktivitet/byudvikling, bymiljø og detailhandel, landsbyerne, det åbne land og lokal agenda 21. Vi har i fortsættelse af arbejdet med kommuneplanstrategien, inviteret lokale repræsentanter med interesse og viden indenfor områderne, til at deltage i arbejdsgrupper, der sammen med Arkitektfirmaet Møller & Grønborg og Plankonsulenterne Lindgaard, har bidraget med oplæg og ideer indenfor de forskellige temaer. Dette har givet kommunalbestyrelsen et rigtigt godt udgangspunkt i den videre planproces. Jeg vil derfor endnu engang benytte lejligheden til at takke alle dem, der med energi og inspiration har deltaget i arbejdsgrupperne og i temadagen her på Rådhuset i maj måned, hvor specielt byudviklingsområderne og Kolind Engsø var til debat. Kommuneplanforslaget har været offentligt fremlagt i en 8 ugers periode fra d. 5. september til d. 31. oktober Den endelige kommuneplan blev godkendt på kommunalbestyrelsens møde i december På Kommunalbestyrelsens vegne Kim Dalgaard Poulsen Borgmester

4 Indholdsfortegnelse Indledning 1 Forudsætninger 4 Befolkningen 6 Børnepasning... 9 Skoleforhold 11 Beskæftigelse / 13 arbejdsmarkedsforanstaltninger.. Sundhedsområdet. 16 Kultur og fritid. 17 Byggeaktivitet og byudviklingsområder.. 19 Centerstrukturen.. 30 Detailhandel og 31 bymiljø... Landsbyerne. 43 Det åbne land Erhvervspolitik 52. Turisme 53 Tekniske sektorplaner.. 57 Vej / stiforhold. 61 Trafiksikkerhed 64 Lokal agenda Kommuneplanrammer - indledning. 71 Kommuneplanrammer - Ryomgård. 74 Kommuneplanrammer - Nimtofte Kommuneplanrammer - Kolind Kommuneplanrammer - Pindstrup.. 96 Kommuneplanrammer - Lufthavnsområdet 100 Kommuneplanrammer - AMU-Center Djursland 102 Kommuneplanrammer - Skandinavisk Dyrepark 104 BILAG Befolkningsprognose Byggeprogram Resumé af udviklingsarbejde

5

6 Indledning Kommuneplanen En kommuneplan er en plan for hele kommunens geografiske område. Planen har som hovedformål at regulere den fysiske udvikling gennem en overordnet struktur for f.eks. byudviklingen, landsbyerne m.v. Borgerne har mulighed for - via planens rammebestemmelser at søge oplysninger om kommunalbestyrelsens fastsatte bestemmelser og restriktioner vedrørende bygningsreguleringer og fremtidige arealdisponeringer. Rammerne ligger til grund for den senere lokalplanlægning. Ny planlov Midtdjurs Kommunes tidligere kommuneplan blev vedtaget i efteråret 1997 for en planperiode frem til udgangen af Folketinget har imidlertid i foråret 2000 vedtaget en ny planlov, der bl. a. omhandler nye bestemmelser og procedurer for kommuneplanens revision. I stedet for den tidligere revisionspligt hvert fjerde år, skal kommunalbestyrelsen nu mindst én gang i første halvdel af valgperioden offentliggøre en strategi for kommuneplanlægningen. Strategien skal fremlægges offentligt i en periode på min. 8 uger og sendes til de relevante myndigheder. Strategien skal indeholde oplysninger om den planlægning, der er gennemført siden den sidste revision af kommuneplanen. Desuden kommunalbestyrelsens strategi for den fremtidige udvikling. Kommunalbestyrelsen skal beslutte: Om kommuneplanen skal revideres eller der skal foretages en revision af kommuneplanens bestemmelser for særlige temaer eller områder i kommunen, eller kommuneplanen skal vedtages for en ny periode med en opdatering vedrørende ændringer / restriktioner i forbindelse med den overordnede planlægning (regionplan eller ændret lovgivning). Endvidere er der i den nye planlov stillet krav om, at kommunalbestyrelsen i første halvdel af valgperioden, det vil sige inden udgangen af 2003, også skal udarbejde en redegørelse for Agenda 21-arbejdet (Program for en bæredygtig udvikling i det 21. århundrede), med følgende indsatsområder: a. Mindskelse af miljøbelastningen b. Fremme en bæredygtig byudvikling og byomdannelse c. Fremme biologisk mangfoldighed d. Inddragelse af befolkningen og erhvervslivet i det lokale Agenda 21-arbejde e. Fremme et samspil mellem beslutningerne vedrørende miljømæssige, sociale, sundhedsmæssige, uddannelsesmæssige, kulturelle og økonomiske forhold. Temarevision Midtdjurs Kommune arbejder med en mål - og rammestyringsstrategi, hvilket betyder, at der indenfor kommunens forskellige sektorområder udarbejdes politikker, konkrete målsætninger og indsatsområder, som udmøntes i institutionernes virksomhedsplaner. Kommunalbestyrelsen har derfor besluttet, at revisionsarbejdet vedrørende kommuneplanlægningen primært skal koncentreres om 1

7 Indledning udvikling af kommunens fysiske rammer, og dermed anvendes som et værktøj til planlægning af bl. a. arealanvendelser o.l. Og samtidig omfatte strategi og udviklingstiltag i forhold til udvalgte temaer som f.eks. bosætning, erhverv, arealudnyttelse, byudvikling og trafik. Desuden redegør kommuneplanen for prognose for befolkningsudviklingen og giver statistiske oplysninger vedr. kommunens servicetilbud (antal dagsinstitutioner, skolebørn, skoler etc.). Der henvises til de udarbejdede politikker og handlingsplaner i forhold til kommunens forskellige serviceområder (eksempelvis skolepolitik, ny struktur på sundhedsområdet, etc.) række nøgletal med speciel fokus på Midtdjurs Kommunes fremtidige udfordringer vedrørende befolkningsudvikling, arbejdsmarkedets forhold, m.m. Sammenholdt med statusberetningen har notatet udgjort det primære plangrundlag for kommunalbestyrelsens fastsættelse af mål og indsatsområder i Kommuneplanstrategi Kommuneplanstrategi 2003 Kommuneplanrevisionen er derfor gennemført med fokus på følgende temaer: Befolkningsforhold Byggeaktivitet / arealbehov Byområder og detailhandel Landsbyer Trafiksikkerhed Det åbne land Agenda 21 Derudover er der i planen indarbejdet væsentlige dele af den vedtagne kommuneplanstrategi og en generel opdatering af planens øvrige temaer som følge af eventuelle ændrede lovgivninger, regionplan m.v. og en tilpasning af kommuneplanens rammedel og kortbilag i overensstemmelse med de ændringer der er sket i forbindelse med udarbejdelse af lokalplaner og kommuneplantillæg. Kommuneplanstrategi 2003 Den udarbejdede kommuneplanstrategi indeholder: A B Resume En kort opsummering af den nuværende kommuneplans målsætninger indenfor de respektive delområder. Statusbeskrivelse En statusbeskrivelse, der indeholder en opgørelse over de projekter og den planlægning der er sket siden den sidste kommuneplanrevision i Der er i den indledende fase af kommuneplanrevisionen og udarbejdelsen af kommuneplanstrategien, udarbejdet et baggrundsnotat fra november 2002, der indeholder en C Kommunalbestyrelsens målsætning Kommunalbestyrelsens vurdering af udviklingen og fastlæggelse af de overordnede mål / strategi indenfor de respektive plantemaer. 2

8 Indledning D Indsatsområder Kommunalbestyrelsens forslag til konkrete tiltag og organisering af deres gennemførelse, for at opfylde de overordnede mål. Revisionsproceduren Kommunalbestyrelsen har efter vedtagelsen af kommuneplanstrategien nedsat 5 arbejdsgrupper, bestående af kommunens borgere og repræsentanter fra foreninger og organisationer. Formålet har været indenfor rammerne af kommuneplanstrategien, at fremkomme med ideer og forslag til det videre revisionsarbejde vedrørende byudviklingen i de 4 centerbyer og til planlægningen indenfor Agenda 21. Endvidere har Plankonsulenterne Lindgaard og arkitektfirmaet Møller & Grønborg bidraget med forslag til byudviklingsplaner for Kolind, Ryomgård, Nimtofte og Pindstrup, samt til et søprojekt nord for Kolind By. form. De efterfølgende forhandlinger på det regionale plan har medført, at Midtdjurs Kommune med virkning fra 1. jan indgår i en ny storkommune sammen med Ebeltoft, Rønde og Rosenholm kommuner. Med strukturreformen er der samtidig lagt op til en større ændring af den hidtidige planlægningsmodel. De nye kommuner skal, ved bortfald af amterne, fremover varetage en større del af den fysiske planlægning, hvor specielt natur- og miljøplanlægning vil indgå i de nye storkommuners arbejdsområder. Det må forventes, at byrådet i den nye Syddjurs Kommune, i den første del af deres valgperiode, udarbejder en fælles planstrategi. Denne vil fastsætte de nye overordnede målsætninger for storkommunens første kommuneplan, der skal foreligge inden udgangen af Forslagene har efterfølgende dannet baggrund for afholdelse af en temadag, hvor repræsentanter fra arbejdsgrupperne, politikere og embedsmænd drøftede byudvikling, detailhandel og erhvervsforhold. Denne kommuneplan er således udarbejdet på baggrund af den ovennævnte proces. Forslaget til planen har været offentligt fremlagt i en 8 ugers periode. I denne periode har interesserede haft mulighed for at indsende indsigelser og supplerede bemærkninger til planforslaget. Indsigelser og bemærkninger er blevet vurderet og har været forelagt Kommunalbestyrelsen i forbindelse med den endelige godkendelse af kommuneplanen. Den fremtidige kommuneplan I januar 2004 fremlagde regeringens strukturkommission sit oplæg til ny kommunalre Oversigtskort Syddjurs Kommune Det skal derfor understreges, at indtil den fælles kommuneplan er udarbejdet, vil Kommuneplan 2006 for Midtdjurs Kommune fortsat udgøre det planmæssige grundlag for den del af kommuneplanens område, der er beliggende indenfor afgrænsningen af den nye storkommune. 3

9 Forudsætninger Regionplan 2005 Den nuværende Regionplan 2005 blev vedtaget af Århus Amtsråd i november Den fastlægger de overordnede retningslinier og arealmæssige rammer for kommuneplanlægningen i de enkelte kommuner. Kommuneplanen må ikke stride mod regionplanen. Regionplanen er dermed én af de væsentligste bindinger for den kommuneplanlægning, der kan gennemføres i kommunerne. For den nugældende regionplan gælder dette især for planens afgrænsning af byvækstområderne og af de natur- og geologiske interesseområder, der kan optræde som restriktioner i kommuneplanen. I det følgende vil der kort blive redegjort for de ændringer, der er indføjet i den nye regionplan - med fokus på de områder der specielt vedrører Midtdjurs Kommune. Byvækstområder Der er i den nye regionplan foretaget mindre reguleringer i de tidligere byvækstområder for boligbyggeriet. Hovedsigtet er dog fastholdt, således at vækstretningen for Kolind By fortsat er en sydlig udvidelse, d.v.s. en udbygning af boligområdet ved Søndermarken og på længere sigt vest for Frellingvej. Tilsvarende fastholdes en nordvestlig vækstretning for Ryomgård By, d.v.s. i området mellem Marienhoffvej og Såbydalsvej. De øvrige byudviklingsområder - for Pindstrup og Nimtofte - er i princippet uændret i forhold til den tidligere Regionplan Århus Amt har dog i forbindelse med revisionsarbejdet tilkendegivet, at der i Nimtofte kan planlægges for en østlig byudvikling, men at arealudlæggene skal holdes indenfor regionplanens samlede ramme for byudviklingsområder for Midtdjurs Kommune. Denne maksimale ramme for arealudlæg til byvækstområder er i regionplanen for perioden fastlagt til ialt 60 ha. Jordbrugsparceller Der kan planlægges for udlægning af jordbrugsparceller i mindre byer, dvs. landsbyer med op til indbyggere. Ved udlægning af jordbrugsparceller skal det sikres, at bebyggelsen placeres i sammenhæng med den eksisterende bebyggelse i landsbyen, og på en sådan måde, at parcellerne udgør grænsen mellem den bymæssige bebyggelse og det åbne land. Der kan udlægges et begrænset antal jordbrugsparceller i forhold til den eksisterende landsbys størrelse. Ved landsbyer uden for den regionale centerstruktur skal antallet normalt være så lille, at udbygningstakten incl. andet byggeri ikke overstiger 10 boliger over 4 år. Erhvervsområder Der er i regionplanen udlagt væsentligt større erhvervsområder end i den tidligere regionplan. Dette skal sikre en fortsat mulighed for udvidelse af Novopan Træindustri. Som den måske største ændring er nu også åbnet mulighed for etablering af et erhvervsområde umiddelbart nord for Århus Lufthavn Tirstrup. Detailhandel Rammerne for kommunens detailhandel er indarbejdet i regionplanen 2005, og fastlæg 4

10 Forudsætninger ger maksimale butiksstørrelser, der for Midtdjurs Kommunes 4 lokalcentre i princippet er opgjort til maksimalt m2 for dagligvareforretninger og m2 for udvalgsvareforretninger. Der kan endvidere indenfor kommunen planlægges for maksimalt én butik, som alene forhandler særlig pladskrævende varegrupper, og hvis bruttoetageareal ikke overstiger m2. Uden for centerområder kan der planlægges for: mindre arealer til butikker, der alene skal betjene en begrænset del af en by eller en bydel, en landsby, et sommerhusområde eller lignende, arealer til mindre butikker til salg af egne produkter i tilknytning til en virksomheds produktionslokaler, og butikker med særlig pladskrævende varegrupper. opføres en aftægts- og medhjælperbolig på landbrugsejendomme over 30 ha. Agenda 21 Ifølge Planloven er samtlige kommunalbestyrelser forpligtet til indenfor den første halvdel af valgperioden at udarbejde en strategi for kommunens bidrag til en bæredygtig udvikling i det 21. århundrede. Agenda 21 tanken udspringer af handlingsprogrammet for en bæredygtig udvikling, som blev vedtaget på FN-konferencen om miljø og udvikling i Rio de Janeiro i Sommerhusområder I regionplan 2005 er der som noget nyt indarbejdet mulighed for udlægning af nye sommerhusområder udenfor kystnærhedszonen. Det vil sige i områder, der ligger mere end 3 km. fra kysten. Landzonekompetencen Kommunalbestyrelserne har som en konsekvens af ændringen i Planlovens landzonebestemmelser pr. 1. sept overtaget landzoneadministrationen. Ændringen medfører, at det fremover er kommunalbestyrelsen der skal give tilladelse til byggeri m.m. i landzonen, og giver samtidig en række lempelser for udviklingen i landdistrikterne. Én af de væsentligste er måske, at der nu uden zonetilladelse kan Hovedtanken bag Agenda 21 er, at miljøproblemerne skal anskues i en global sammenhæng, og at konkrete forbedringer af miljøets tilstand skal udspringe af lokale initiativer og handlinger. Miljøvurdering Folketinget vedtog i 2004 lov om miljøvurderinger af planer og programmer. I henhold til denne lov skal der for alle planer og programmer, hvis udarbejdelse er påbegyndt efter d. 21. juli 2004, foretages en miljøvurdering, såfremt planens gennemførelse kan få væsentlig indvirkning på miljøet. Udarbejdelsen af denne kommuneplan er påbegyndt inden juli 2004, og er derfor ikke omfattet af Lov om miljøvurderinger af planer og programmer. 5

11 Befolkningen Befolkning Prognose Befolkningsudviklingen og prognose Befolkningsudviklingen Den samlede befolkning Der har fra år til år i Midtdjurs Kommune været mindre udsving i befolkningstallet, der har varieret fra 7623 i 1994 til 7806 pr. 1. jan Set over perioden som helhed er det en tilvækst på i alt 183 personer, svarende til en relativ vækst på 2,23 %, eller 0,18 % / år. Antal Aldersgrupper Forventet aldersfordelt befolkningsudvikling Befolkningsprognose Ifølge befolkningsprognosen for Midtdjurs Kommune fra 2006, forventes der en svag stigning i det samlede indbyggertal frem til Denne udvikling afløses af et fald, således at befolkningstallet ved planperiodens udløb vil ligge på ca. 7709, svarende til et fald på ca. 1,2 % set over hele perioden. Antal Aldersgrupper Forventet aldersfordelt befolkningsudvikling 6

12 Befolkningen Alderssammensætningen Ifølge prognosen vil der indenfor de kommende 15 år ske en forskydning i befolkningens alderssammensætning. Der må forventes et mindre fald i fødselstallet og i antallet af unge i den skolepligtige alder, en stigning i aldersklassen årige, et fald i aldersklassen årige, men måske mest markant en væsentlig stigning i den ældre aldersklasse ( årige ) fra 2015 og fremover. Stigningen skyldes primært, at vi ser de store årgange fra 40 erne, der nu rykker op i pensionistgruppen. Den øgede vækst af ældre vil betyde, at der vil blive endnu mere fokus på efterspørgslen efter visse aldersrelaterede servicefaciliteter og ældreboliger, samtidigt med at der må forventes et øget udbud af større boliger, som frigøres når de ældre flytter ind i mindre og mere ældrevenlige boenheder. Midtd. K. Århus Amt Hele landet 0-6 8,94 % 8,87 % 8,50 % ,72 % 12,65 % 12,65 % ,92 % 11,39 % 9,87 % ,86 % 53,68 % 53,98 % ,06 % 9,80 % 10,93% 80-4,50 % 3,61 % 4,07 % Total 100% 100% 100% Aldersfordeling 2005 sammenholdt med Århus Amt og hele landet. Forsørgerandelen Hvis forsørgerandelen defineres som forholdet mellem antallet af forsørgere ( de erhvervsaktive fra årige ) og antallet af børn, unge og ældre, vil andelen falde i prognoseperioden fra 1,16 forsørgere pr. forsørget i 2006 til ca. 1,08 i Anvendes den tilsvarende beregningsmodel på landsplan, viser resultatet en tilsvarende tendens, idet forsørgerandelen falder fra 1,17 i 2006 til ca. 0,99 i Antal Kolind By Kolind land Ryomgård By Ryomgård land Nimtofte By Nimtofte land Pindstrup By og land Befolkningens geografiske fordeling på centerbyer og landområder 7

13 Befolkningen Den geografiske fordeling Uanset at befolkningsprognosen viser en mindre tilbagegang i den samlede befolkningsudvikling set over hele planperioden, er der væsentlige forskelle i den geografiske fordeling. Den helt overvejende udviklingstendens er en fortsat afvandring fra land til by. Samlet set øges befolkningsantallet i Kolind By således med 6,3 %, Ryomgård med 5,4 %, og Nimtofte med den største stigning på 21 % over en 12-årig periode frem til Udviklingen i Nimtofte tilskrives specielt en forventet udbygning af fritids- og turismeanlæggene i området. Modsat viser prognosen som også i vid udstrækning er gældende på landsplan - en samlet tilbagegang for befolkningsudviklingen i landområderne, der for Midtdjurs kommunes vedkommende er beregnet til ca. 16,6 %. I 2018 forventes således ca. 25 % af kommunens befolkning at være bosat i landområderne mod 29.8 % i Målsætning: Det er et kommunalpolitisk ønske at fremme en alsidig befolkningssammensætning i Midtdjurs Kommune, der kan sikre den bedst mulige udnyttelse af de kommunale servicetilbud og samtidig modvirke tendenser mod skæve alderssammensætninger. De sidste års tilbagegang i befolkningsudviklingen skal søges afløst af en afbalanceret stabil vækst, en vækst der som et min. følger landsgennemsnittet. Befolkningsudviklingen kan fra kommunalbestyrelsens side kun i begrænset omfang styres, men det er kommunalbestyrelsens ønske, at påvirke udviklingen i en positiv retning, eksempelvis via institutionstilbud, kulturelle aktiviteter o.l., samt at føre en aktiv boligpolitik, bl. a. med henblik på at skabe et bredt, attraktivt og varieret boligudbud - ikke mindst i vores landsbyer. 9

14 Børnepasning Børnepasning Baggrunden for udviklingen af børnepasningsormrådet er primært antallet af børn inden for de enkelte aldersgrupper, da det generelt er en høj og stabil andel af børnene, der efterspørges dagtilbud til. Af befolkningsprognosen for Midtdjurs kommune, fremgår flg. alderssammensætning for børn i aldersgruppen 0-16 år: Antal personer År år: år: år: Ialt: Den faktiske udvikling har dog vist et højere antal børn 0-årige i 2004 var eksempelvis på 97. Prognosen forudser en faldende efterspørgsel, men der er ikke tegn på dette, hvilket må tilskrives en tilflytning af børnefamilier til kommunen ud over det forventede. Nuværende pasningstilbud For tiden tilbyder Midtdjurs kommune følgende pasningsformer til børn og unge: 1 kommunal dagpleje primært for børn i alderen 0-2 år, men tillige i et vist omfang for børn i 3-5 års alderen, normeret til 166 børn i integrerede daginstitutioner for børn i alderen 0-5 år, normeret til 90 børn. 4 børnehaver til 3-5 årige, normeret til 266 børn. 2 skolefritids- og klubordninger for børn i alderen 6-11 år, med en normering i 2006 på 314 børn, på Marienhoffskolen og Kolind Centralskole samt 1 skolefritids- og klubordning for børn i alderen 6-12 år på Bauneskolen, med en normering til 62 børn. Alder Aktivitet By Eksisterende pladser 0-5 år Vuggestuer Daginstitution Dagpleje Pindstrup Ryomgård Kolind Nimtofte 6-11 år Skolefritids- og I alt 522 Antal børn 1996 Antal børn 2001 Antal børn klubordning Ryomgård Kolind år Nimtofte

15 Børnepasning Den geografiske fordeling af pasningstilbudene Børnepasningstilbudene er koncentreret om de bymæssige bebyggelser Den kommunale dagpleje Kolind: 12 dagplejere Målsætning: Midtdjurs Kommunes dagtilbud indgår sammen med de øvrige tilbud på børn- og ungeområdet som vigtige elementer i kommunens generelle, forebyggende og sundhedsfremmende indsats for børn og unge. Ryomgård: Nimtofte: Pindstrup: Mesballe: Nødager: Koed: 19 dagplejere 5 dagplejere 4 dagplejere 2 dagplejere 1 dagplejer 1 dagplejer Der er et stort fokus på dagtilbuddenes pædagogiske indhold og på overgangene fra dagpleje til børnehave og fra børnehave til skole. Ligeledes er der et tæt og målrettet samarbejde mellem sagsbehandlere, støttetilbud og medarbejderne ved børneinstitutionerne som et led i det forebyggende familiearbejde. hver dagplejer har plads til maksimalt 4 børn De kommunale daginstitutioner Børnehuset Romlehøj, Kolind: 48 børnehavebørn 10 vuggestuebørn Dotheabørnehaven, Kolind: 58 børnehavebørn 8 børnehavebørn i specialgruppe Poppelvejens Børnehave, Ryomgård: 60 børnehavebørn Ringvejens Børnehave, Ryomgård: 40 børnehavebørn Det er derfor også en overordnet målsætning for børnepasningsområdet i Midtdjurs Kommune, at alle børn skal have adgang til et alderssvarende pasningstilbud (pladsgaranti), så der principielt ikke opstår ventelister til børnepasning. For at opfylde behovet for pladser foregår der løbende en vurdering af dette og udvidelsesbehovet er blevet dækket gennem fleksible tilbud f.eks. ved vippenormeringsaftaler med daginstitutionerne og ved etablering af udegrupper. Behovet for nyetablering af endnu en daginstitution bør vurderes i sammenhæng med de nye bosætningsområder. Margrethe børnehaven, Pindstrup 22 børnehavebørn 10 vuggestuebørn 6 handicapbørn (pladser oprettet i samarbejde med amtskommunen). 10

16 Skoleforhold Folkeskolen Kommunens folkeskolevæsen er karakteriseret ved følgende struktur: Bauneskolen: Børnehaveklasse - 6. klassetrin. Elevtallet opgjort pr. 1. september 2005: I alt 95 elever. Kolind Centralskole: Børnehaveklasse klassetrin. Elevtallet opgjort pr. 1. september 2005: I alt 513 elever. Marienhoffskolen Børnehaveklasse - 9. klassetrin. Elevtallet opgjort pr. 1. september 2005: I alt 391 elever. Heldagsskolen Heldagsskolen er kommunens tilbud til børn, hvor det skønnes ikke at være hensigtsmæssigt at fortsætte i den almindelige skole. Børnene er præget af psykiske og generelle indlæringsvanskeligheder. Skolen modtager børn fra 0. til 10. klasse. Skolen hører hjemme i den gamle Pindstrup Skole (tidligere alm. folkeskole). Skolen kan optage 40 børn. Sammenlagt er der således tale om et elevtal på 999. Efter en periode med elevtalsfald, noteres fra skoleåret 2004/2005 en stigning i elevtallet. Denne udvikling ventes at fortsætte nogle år frem. Folkeskolen har i den offentlige debat tiltrukket sig betydelig interesse og således også i Midtdjurs Kommune. For at sikre en høj kvalitet på folkeskoleområdet og på børn- og ungeområdet i det hele taget blev der i 2005 udarbejdet en børn- og ungepolitik for Midtdjurs Kommune. Målet med børn- og ungepolitikken er at skabe et grundlag for en værdibaseret holdning til børn og unge i arbejdet i dagpleje, daginstitution og skole. Ryomgård Realskole Udover kommuneskolerne findes der en privat skole i Ryomgård (Ryomgård Realskole), der har børnehaveklasse til 10. klasse og et elevtal på ca. 250, hvoraf ca. 30 er kostskoleelever. Skolen modtager ca. 10 % af det samlede elevgrundlag i Midtdjurs kommune. Midtdjurs Ungdomsskole: Ungdomsskolen har i en årrække udbudt en bred vifte af fag, der til stadighed udvikles i takt med de unges varierede efterspørgsel. Tilsvarende udbydes en bred vifte af aktiviteter i den til ungdomsskolen hørende klub. Ungdomsskolen har i en årrække tiltrukket omkring 375 elever i alderen år. Udover de generelle og almene ungdomsskoletilbud er der i ungdomsskoleregie oprettet et heltidsundervisningstilbud, nemlig: E-klassen i Kolind som er et alternativt tilbud til elever fra 7. klassetrin, som har haft et ringe udbytte af folkeskolens undervisning. Undervisningen i E-klassen baseres på praktisk arbejde kombineret med teoretisk undervisning.. 11

17 Skoleforhold Kollektiv trafik Den kollektive trafik udgøres af - foruden de regionale amtsruter - aftaler med ekstern entreprenør. Skolebusserne kan tillige benyttes af almindelige rejsende, men har kun kørsel på skoledage. Målsætning: Folkeskolen Som led i den fortsatte pædagogiske udvikling af skolerne bør der satses på en fortsat uddannelse/videreuddannelse af lærerpersonalet. I forhold til undervisningstimetallet, må der hele tiden ske en afvejning af dette såvel i lyset af folkeskolelovens mindstemål, elevernes lokale behov og kommunens økonomiske muligheder. Den fysiske planlægning kan kræve udgifter til udskiftning af inventar, vedligeholdelse af alle bygningerne samt en overvejelse af om der skal ske en skoletilbygning eller en samflytning af elevårgange. Ungdomsskolen I planperioden vil ungdomsskolens undervisningstilbud fortsat forventes at danne ramme for en stadig udbygning og tilpasning af tilbud til kommunens unge. Der kan forudses et større engagement omkring unge med et særligt uddannelses- og udviklingsbehov. Den fysiske planlægning vil stå i forhold hertil, men udbygningen af faciliteterne kan forudses at ske indenfor ungdomsskolens eget regi. Kollektiv trafik Målsætningen er fortsat at kunne tilbyde bustransport til skoleelever på skoledage samt medvirke ved visitation af personer med svært bevægelseshandicap til den amtslige ordning. 12

18 Beskæftigelse / arbejdsmarkedsforanstaltninger Beskæftigelsesforhold Det statistiske materiale vedrørende arbejdspladser og arbejdsstyrkens fordeling er altid min. 1 år gammelt, og er derfor også behæftet med en vis usikkerhed i forhold til den nuværende situation på arbejdsmarkedet. Men generelt ser det ud til, at der i de sidste 10 år har været et fald i antallet af arbejdspladser i Midtdjurs Kommune på ca. 114 fra 3372 i 1994 til 3258 i I samme periode er den samlede arbejdsstyrke forøget fra ca til Heraf var ca. 670 personer eller ca. 16 % af arbejdsstyrken i 2004 berørt af arbejdsledighed i kortere eller længere tid. Omregnes den samlede ledighedsperiode til fuldtidsstillinger svarer det til ca Arbejdspladser / beskæftigede i Midtdjurs Kommune Antal beskæftigede med bopæl i Midtdjurs Kommune Antal arbejdspladser i Midtdjurs Kommune Som det fremgår, overstiger antallet af beskæftigede med bopæl i Midtdjurs antallet af arbejdspladser i kommunen. Det medfører at en del af arbejdsstyrken må søge arbejde udenfor kommunegrænsen (udpendlere). I 2004 var der ca. 674 flere beskæftigede med bopæl i Midtdjurs kommune, der søgte arbejde udenfor kommunegrænsen end udefrakommende der søgte arbejde i Midtdjurs kommune. Det er en stigning på 254 personer i forhold til antallet i Det svarer til en udpendlingsfrekvens på ca. 17% af samtlige beskæftigede med bopæl i Midtdjurs Kommune. Beskæftigelse/år Landbrug, skovbrug Råstofindvinding Fremstillingsvirksomhed Energi og vandforsyning Bygge og anlæg Handel og restauration Transportvirksomhed Bank og forsikring Undervisning Sundhed-, socialvæsen Offentlig administration Tjenesteydelser i øvrigt Uoplyste erhverv I alt Beskæftigede fordelt efter erhverv og med bopæl i Midtdjurs kommune. Set under et har der i perioden fra været et markant fald i antallet af beskæftigede indenfor specielt landbruget, den offentlige administration og fremstillingsvirksomheder, mens den største fremgang ligger indenfor erhvervene bygge- og anlægsfagende, handel- og restauration samt bank og forsikringsvirksomheder. 13

19 Beskæftigelse / arbejdsmarkedsforanstaltninger Arbejdsmarkedsforanstaltninger Kommunerne har ansvaret for aktivering af ikke-forsikrede ledige samt at afklare arbejdsevnen og grundlag for fremtidig forsørgelse hos modtagere sygedagpenge og ledige med væsentlige andre problemer end ledighed. Hertil kommer så visse kommunale forpligtigelser om samarbejde med Arbejdsformidlingen om aktivering af forsikrede ledige i puljejob og jobtræningsforløb. Kommunalbestyrelsen i Midtdjurs Kommune har udformet indsatsen overfor disse grupper i samarbejde med det lokale erhvervsliv, private aktører, amtet, nabokommunerne og praktiserende læger. Indsatsen er udformet indenfor rammerne af lovgivningerne. Koordinationsudvalget er en væsentlig aktør i samarbejdet mellem praktiserende læger, erhvervslivet og kommunen. Hovedelementerne i Midtdjurs Kommunes målsætning- og kvalitetskrav til indsatsen er: Ikke- forsikrede ledige aktiveres indenfor en uge og i tidsubestemte tilbud indtil overgangen til uddannelse eller ordinært arbejde. Alle ledige skal gives et tilbud om personlig opkvalificering, som skal kunne give mulighed for uddannelse, arbejde og et godt liv. Alle tilbud skal indeholde så høj grad af opkvalificering, som den enkeltes forudsætninger tillader. Tilbudene skal være fleksible og i stadig udvikling, så de tilpasses den enkeltes situation i det eksisterende og fremtidige arbejdsmarked. I viften af tilbud i Midtdjurs Kommune kan nævnes: Rådgivning og vejledning i arbejdsmarkeds- og uddannelsesspørgsmål. Jobformidling til private- og offentlige virksomheder samt etablering af virksomhedspraktikker for ledige, der modtager ydelser fra kommunen. Kafé Kolind et arbejdsmarkedsrettet projekt udformet af det lokale erhvervsliv, KFUM s sociale arbejde og Midtdjurs Kommune. Museumsprojektet ved Djurslands Jernbanemuseum. Produktionsskolen Djursland, (et samarbejdsprojekt med Rønde og Rosenholm Kommuner). Erhvervsgrunduddannelsen (EGU). Samarbejdet med det private erhvervsliv prioriteres meget højt i aktiveringsindsatsen. Arbejdsmarkedslovgivningen Samtlige ydelser der ydes på arbejdsmarkedsområdet er lovbestemte ydelser og relaterer sig til en meget bred lovgivning. Som hovedlovgivning kan nævnes: Lov om aktiv Socialpolitik Lov om aktiv Beskæftigelsespolitik Lov om integration af udlændinge i Danmark Bekendtgørelse af Lov om Produktionsskoler Lov om sygedagpenge ved sygdom og fødsel Lov om aktiv socialpolitik Indsatsen overfor arbejdsløshed er i de senere år blevet betydeligt intensiveret. 14

20 Beskæftigelse / arbejdsmarkedsforanstaltninger Blandt andet er kravene til opfølgning i forhold til den enkelte ledige løbende blevet skærpet uanset grundlag for forsørgelse. Formålet med de løbende ændringer af lovgivningen er at sikre at der så hurtigt som muligt gives både arbejdsgivere, beskæftigede samt arbejds- og uddannelsessøgende et tilbud, der kan bidrage til et sikre et velfungerende arbejdsmarked. Herunder skal den ledige sikres mulighed for på et tidligt tidspunkt at dygtiggøre sig og dermed forbedre sine muligheder på arbejdsmarkedet. Målsætning Den politisk overordnede målsætning for administrationen af arbejdsmarkedslovgivningen er: at borgeren bevarer tilknytningen til arbejdsmarkedet. Forebyggelse, fastholdelse og integration er nøgleordene. Målsætning for revalidering er at borgerens via målrettet anvendelse af forrevalidering, virksomhedsrevalidering eller revalideringsforløb på uddannelsesinstitutioner får forbedret sine muligheder for varig selvforsørgelse. Målsætning for sygedagpengeområdet er at borgeren, der er sygemeldt fra arbejdet bevarer tilknytning til arbejdspladsen og at den sygemeldte borger hurtigt bliver afklaret i sygdomsforløbet med henblik på tilbagevenden til tidligere forsørgelses grundlag. Målsætningen for fleksjob er at bevare tilknytningen til arbejdsmarkedet for den borger, hvis mulighed for revalidering m.v. skønnes udtømt. at borgeren betragtes som en ressourceperson, hvilket fordrer helhedssyn samt en gensidig forpligtelse og konsekvens i forhold til de fælles bestræbelser på at hjælpe borgeren til selvforsørgelse. Derudover er der i Voksenudvalget vedtaget en speciel målsætning og handleplan for kontanthjælp, aktivering, revalidering, fleks og skånejob, sygedagpenge og førtidspension. Målsætning for kontanthjælp og aktivering er at give eller fastholde den ledige en erhvervsidentitet med henblik på en hurtig tilbagevenden til arbejde eller uddannelse. 15

Udgiver Midtdjurs Kommune Bugtrupvej 31 8560 Kolind. Tryk Kolind Bogtrykkeri I/S

Udgiver Midtdjurs Kommune Bugtrupvej 31 8560 Kolind. Tryk Kolind Bogtrykkeri I/S Midtdjurs Kommune Udgiver Midtdjurs Kommune Bugtrupvej 31 8560 Kolind Tryk Kolind Bogtrykkeri I/S Dispositionsplaner Arkitektfirmaet Møller & Grønborg Plankonsulenterne Lindgaard Kortmateriale Naturgas

Læs mere

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 RINGE KOMMUNE Forslag til Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe side 2 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe Formål Formålet

Læs mere

ADMINISTRATIONSGRUNDLAG

ADMINISTRATIONSGRUNDLAG ADMINISTRATIONSGRUNDLAG Retningslinjer vedrørende administration af planlovens bestemmelser om planlægning for almene boliger (blandet boligsammensætning) 1. Indledning Aarhus vokser hastigt i disse år.

Læs mere

Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013

Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Offentlig bekendtgørelse den 4. november 2014 af Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Byrådet i Syddjurs

Læs mere

VEDTAGET 22. NOVEMBER 2011 UDVIKLINGSSTRATEGI TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR - REDEGØRELSE KOMMUNEPLAN

VEDTAGET 22. NOVEMBER 2011 UDVIKLINGSSTRATEGI TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR - REDEGØRELSE KOMMUNEPLAN VEDTAGET 22. NOVEMBER 2011 UDVIKLINGSSTRATEGI TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR - REDEGØRELSE KOMMUNEPLAN 2013-2024 INDHOLDFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 FORUDSÆTNINGER... 3 REDEGØRELSE FOR UDVIKLINGEN

Læs mere

Befolkning og boliger

Befolkning og boliger Befolkning og boliger Redegørelse - Befolkning og boliger Den levende by Den levende by skal udfoldes i Vallensbæk både i de eksisterende og de nye boligområder. Vallensbæk har et mangfoldigt udbud af

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Forord 7 Indledning 8 Hovedstruktur 11 Vision 12 Overordnet struktur 13 Udvikling 21 Landskab 26 Bæredygtighed 28 Forudsætninger 32 Forhold til anden planlægning

Læs mere

KOMMUNEPLAN 2017 PLANHÆFTE FOR HORNE

KOMMUNEPLAN 2017 PLANHÆFTE FOR HORNE KOMMUNEPLAN 2017 PLANHÆFTE FOR HORNE Kommune 1 09. Horne 09.01 Horne By Bevaringsværdige bygninger Rammer Kort materialet i dette planhæfte indeholder data fra Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering,

Læs mere

Lokalplan nr. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus

Lokalplan nr. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus Lokalplan nr. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus PURHUS KOMMUNE September 2000 VEJLEDNING Purhus Kommune, Rådhuset Teknisk Forvaltning Bakkevænget

Læs mere

Lokalplan nr. 857/5. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus

Lokalplan nr. 857/5. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus Lokalplan nr. 857/5 Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus PURHUS KOMMUNE Oktober 2002 VEJLEDNING Purhus Kommune Rådhuset Teknik og Miljø Bakkevænget

Læs mere

STENLØSE KOMMUNE KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN RAMMEOMRÅDE 1B8 STENLØSE SYD

STENLØSE KOMMUNE KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN RAMMEOMRÅDE 1B8 STENLØSE SYD STENLØSE KOMMUNE KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN 2002-2012 RAMMEOMRÅDE 1B8 STENLØSE SYD Vedtaget af byrådet den. 28. april 2004 Indholdsfortegnelse: Indledning... 2 Udbygningen af Stenløse Syd...

Læs mere

Lokalplan nr. 857/6. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus

Lokalplan nr. 857/6. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus Lokalplan nr. 857/6 Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus PURHUS KOMMUNE Oktober 2003 VEJLEDNING Purhus Kommune Rådhuset Teknik og Miljø Bakkevænget

Læs mere

Skovlund 19. SKOVLUND KOMMUNEPLAN 2013

Skovlund 19. SKOVLUND KOMMUNEPLAN 2013 Skovlund 19. SKOVLUND KOMMUNEPLAN 2013 VARDE KOMMUNE - RAMMEDEL - SEPTEMBER 2013 Kommuneplanens opbygning og retsvirkninger Kommuneplanens opbygning Kommuneplan 2013 består af: Hovedstruktur der angiver

Læs mere

Lokalplan 994, Boliger Skødstrup - Forslag

Lokalplan 994, Boliger Skødstrup - Forslag Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 8. oktober 2014 Lokalplan 994, Boliger Skødstrup - Forslag g Omsorg Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 994. Boligområde

Læs mere

g Omsorg Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 998, Boligområde nord for Lisbjerg Skole.

g Omsorg Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 998, Boligområde nord for Lisbjerg Skole. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 6. august 2014 for Lisbjerg Skole - Forslag g Omsorg Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 998, Boligområde nord for

Læs mere

Horne 09. HORNE KOMMUNEPLAN 2013

Horne 09. HORNE KOMMUNEPLAN 2013 Horne 09. HORNE KOMMUNEPLAN 2013 VARDE KOMMUNE - RAMMEDEL - SEPTEMBER 2013 Kommuneplanens opbygning og retsvirkninger Kommuneplanens opbygning Kommuneplan 2013 består af: Hovedstruktur der angiver de overordnede

Læs mere

Frederikssund Kommune Kommuneplan

Frederikssund Kommune Kommuneplan Forslag Frederikssund Kommune Kommuneplan 2009-2021 Kolofon Forslag til Frederikssund Kommuneplan 2009-2021 er udarbejdet for Frederikssund Kommune af By og Land. Layout: By og Land Tryk: PrintfoParitas

Læs mere

til Kommuneplan , for et område til centerformål, Nygade, Skjern

til Kommuneplan , for et område til centerformål, Nygade, Skjern Forslag til Tillæg nr. 74 til, for et område til centerformål, Nygade, Skjern Geodatastyrelsen og Ringkøbing-Skjern Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune 28. september 2016 1 Forord Kommuneplantillægget fastlægger

Læs mere

FORDEBAT BYVÆKST VED VIBORG BY

FORDEBAT BYVÆKST VED VIBORG BY FORDEBAT BYVÆKST VED VIBORG BY HAR DU FORSLAG OG IDÉER? Hvor skal Viborg by udvikle sig hen? Hvordan skal kommuneplanen være med til at understøtte vækst og et fortsat dynamisk erhvervsliv? Hvordan skal

Læs mere

Kommuneplanlægningen Status og centrale emner

Kommuneplanlægningen Status og centrale emner Kommuneplanlægningen Status og centrale emner 1. Status på Kommuneplanen opbygning og indhold 2. Befolkningsprognose og demografisk udvikling 3. Boliger og erhverv status på areal og salg af bygge grunde

Læs mere

et forslag til Lokalplan nr. 261 samt Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2005-2016, tidligere Egvad Kommune

et forslag til Lokalplan nr. 261 samt Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2005-2016, tidligere Egvad Kommune Returadresse Plan, Udvikling og Kultur Rødkløvervej 4 6950 Ringkøbing Sagsbehandler Peder Ostersen Direkte telefon 99 74 10 79 E-post planlagning@rksk.dk Dato 23. november 2009 Sagsnummer 2008121247A Forslag

Læs mere

Lov om ændring af lov om planlægning. (Planlægning for almene boliger i nye boligområder)

Lov om ændring af lov om planlægning. (Planlægning for almene boliger i nye boligområder) UDKAST 17.11.2014 Forslag til Lov om ændring af lov om planlægning (Planlægning for almene boliger i nye boligområder) 1 I lov om planlægning, jf. lovbekendtgørelse nr. 587 af 27. maj 2013, som ændret

Læs mere

Starup - Tofterup 22. TOFTERUP KOMMUNEPLAN 2013

Starup - Tofterup 22. TOFTERUP KOMMUNEPLAN 2013 Starup - Tofterup 22. TOFTERUP KOMMUNEPLAN 2013 VARDE KOMMUNE - RAMMEDEL - SEPTEMBER 2013 Kommuneplanens opbygning og retsvirkninger Kommuneplanens opbygning Kommuneplan 2013 består af: Hovedstruktur der

Læs mere

Politik for Nærdemokrati

Politik for Nærdemokrati Politik for Nærdemokrati oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 3 2 Rammer for nærdemokratiet... 4 2.1 Definition af lokalområder... 4 2.2 Lokal repræsentation...

Læs mere

FORSLAG TIL TILLÆG NR. 30 TIL KOMMUNEPLAN FOR ODENSE KOMMUNE

FORSLAG TIL TILLÆG NR. 30 TIL KOMMUNEPLAN FOR ODENSE KOMMUNE FORSLAG TIL TILLÆG NR. 30 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE KORUP BYDELSCENTER TILLÆG TIL HOVEDSTRUKTUR OG ÆNDRING AF KOMMUNEPLANOMRÅDE 9 KORUP HVAD ER EN KOMMUNEPLAN? I henhold til lov om planlægning

Læs mere

Bevaringsværdige bygninger

Bevaringsværdige bygninger 22. Tofterup 22.01 Starup-Tofterup By Bevaringsværdige bygninger Rammer 22.01 Starup-Tofterup By Status Starup-Tofterup er en lokalby med udviklingspotentiale indenfor bosætning og turisme. Byen ligger

Læs mere

Tillæg nr. 20. til Kommuneplanen for Odense Kommune

Tillæg nr. 20. til Kommuneplanen for Odense Kommune Tillæg nr. 20 til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune Odense Offentlige Slagtehuse Ændring af kommuneplanområde 0 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 Hvad er en Kommuneplan? I henhold til lov om planlægning

Læs mere

Bornholms Udviklingsstrategi (BUS) 2016. Proces- og tidsplan

Bornholms Udviklingsstrategi (BUS) 2016. Proces- og tidsplan Bornholms Udviklingsstrategi (BUS) 2016 Proces- og tidsplan September 2014 Baggrund Bornholms udviklingsplan(bup) bliver omdøbt til Bornholms udviklingsstrategi (BUS), Bornholms udviklingsstrategi skal

Læs mere

Tillæg nr. 26. til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern Kommune, område til offentligt formål, Vedersø. Ortfoto Ringkøbing-Skjern Kommune o

Tillæg nr. 26. til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern Kommune, område til offentligt formål, Vedersø. Ortfoto Ringkøbing-Skjern Kommune o Tillæg nr. 26 til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing-, område til offentligt formål, Vedersø Ortfoto Ringkøbing- o Ringkøbing- 18. december 2014 FORORD TIL KOMMUNEPLANTILLÆGGET Kommuneplantillægget fastlægger

Læs mere

Klagevejledning Den endelige vedtagelse af ovennævnte planer kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet.

Klagevejledning Den endelige vedtagelse af ovennævnte planer kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet. Offentlig bekendtgørelse den 10. marts 2015 af endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Byrådet i Syddjurs

Læs mere

Vejen Kommunes Boligpolitik

Vejen Kommunes Boligpolitik Vejen Kommunes Boligpolitik Godkendt af Vejen Byråd den. (Udkast ver. den 30. juni 2016) 1 Indhold Indledning... 2 Bredt sammensat boligmasse... 3 Almene familieboliger... 4 Boliger til særlige målgrupper...

Læs mere

26 Kommuneplanrammer. Redegørelse

26 Kommuneplanrammer. Redegørelse 26 Kommuneplanrammer Redegørelse Med Kommuneplan 2001 overgik arealerne vest og sydvest for Lisbjerg fra perspektivarealer til blandede bolig og erhvervsformål, mens arealerne sydøst for Lisbjerg og omkring

Læs mere

Grundsalg i 2014-2015 samt salgspriser i 2016

Grundsalg i 2014-2015 samt salgspriser i 2016 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Til Aarhus Byråd via Magistraten fra MTM Dato 18. november 2015 Grundsalg i 2014-2015 samt salgspriser i 2016 Redegørelse for kommunens grundsalg i 2014

Læs mere

TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN

TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN 1 TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN Tillæg nr. 22 til Kommuneplan 2013 for Aarhus Kommune Kommuneplantillægget omhandler rammeområde 15.07.01 ER i Kommuneplan 2013 for Aarhus Kommune. Rammeområde 15.07.01 ER er

Læs mere

ODENSE LETBANE 1. ETAPE

ODENSE LETBANE 1. ETAPE 1 TILLÆG NR. 18 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE ODENSE LETBANE 1. ETAPE 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 HVAD ER EN KOMMUNEPLAN? I henhold til lov om planlægning skal der for hver kommune foreligge

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 13 FOR OMRÅDER TIL ERHVERV, OG BOLIGER VEST FOR GEDVED BY

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 13 FOR OMRÅDER TIL ERHVERV, OG BOLIGER VEST FOR GEDVED BY KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 13 FOR OMRÅDER TIL ERHVERV, OG BOLIGER VEST FOR GEDVED BY TEKNISK FORVALTNING XXX 200X Tillæg nr. 13 til Kommuneplanen for Gedved Kommune. Områdets beliggenhed og status Området,

Læs mere

i Mariager Kommune gennem de senere år, har hovedsageligt været mindre håndværksvirksomheder etableret af lokale.

i Mariager Kommune gennem de senere år, har hovedsageligt været mindre håndværksvirksomheder etableret af lokale. Erhvervsudvikling Erhvervsprofil Sammenholdes Mariager Kommuamtsgennemsnittet, tegner der sig et overordnet billede af en typisk landkommune. Dette billede går til en vis grad igen når der sammenlignes

Læs mere

Lokalplan nr. 857/2. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus

Lokalplan nr. 857/2. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus Lokalplan nr. 857/2 Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus Purhus Kommune Marts 2000 VEJLEDNING Lov om Planlægning trådte i kraft den 1. januar 1992.

Læs mere

Miljøvurdering af Forslag til Kommuneplan 2009

Miljøvurdering af Forslag til Kommuneplan 2009 Vejle Kommune Miljøvurdering af Forslag til Kommuneplan 2009 Mål og rammer for lokalplanlægningen Januar 2009 Screening af ændrede rammer af Kommuneplan 2009 for Vejle Kommune Generelle rammer Emne Udvidelse

Læs mere

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013 Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillægets retsvirkninger Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune.

Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune. Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune. Hvad er et kommuneplantillæg? Det er Kommunalbestyrelsen i den enkelte kommune, der har ansvaret for kommuneplanlægningen, og kommuneplanen

Læs mere

PLANHÆFTE FOR NÆSBJERG

PLANHÆFTE FOR NÆSBJERG KOMMUNEPLAN 2017 PLANHÆFTE FOR NÆSBJERG Kommune 1 14. Næsbjerg 14.01 Næsbjerg by Bevaringsværdige bygninger Rammer Kort materialet i dette planhæfte indeholder data fra Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering,

Læs mere

Ændring af Nordmarken lokalcenter, Jyllinge

Ændring af Nordmarken lokalcenter, Jyllinge Ændring af Nordmarken lokalcenter, Jyllinge Tillæg 5 til Roskilde Kommuneplan 2013 8.B.8 8.CL.1 8.B.13 Forord Hvad er et tillæg til kommuneplanen? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning.

Læs mere

KOV1_Kvadrat_RØD BOLIGPOLITIK. Kolding Kommune 2010

KOV1_Kvadrat_RØD BOLIGPOLITIK. Kolding Kommune 2010 KOV1_Kvadrat_RØD BOLIGPOLITIK Kolding Kommune 2010 INDHOLD Indledning... 3 Boligudbuddet... 4 Politik... 4 Målsætninger og virkemidler... 4 Boligområder... 7 Politik... 7 Målsætninger og virkemidler...

Læs mere

Lydum. Kvong. Lunde 11. LUNDE KOMMUNEPLAN 2013

Lydum. Kvong. Lunde 11. LUNDE KOMMUNEPLAN 2013 Lydum Lunde Kvong 11. LUNDE KOMMUNEPLAN 2013 VARDE KOMMUNE - RAMMEDEL - SEPTEMBER 2013 Kommuneplanens opbygning og retsvirkninger Kommuneplanens opbygning Kommuneplan 2013 består af: Hovedstruktur der

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG. Forslag

KOMMUNEPLANTILLÆG. Forslag Kommuneplantillæg 3 for Kommuneplan 2013-2015 Boligområde - Østerbakken - Vils Forslag - juli 2015 Morsø Kommune - www.morsoe.dk Forslag KOMMUNEPLANTILLÆG Hvad er et kommuneplantillæg? Behov for at ændre

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 59. til Ebeltoft Kommuneplan 1997 Område til institutioner og offentlige formål, Ebeltoft by

Kommuneplantillæg nr. 59. til Ebeltoft Kommuneplan 1997 Område til institutioner og offentlige formål, Ebeltoft by til Ebeltoft Kommuneplan 1997 Område til institutioner og offentlige formål, Ebeltoft by Hvad er et Kommuneplantillæg? Yderligere information kan fås hos: SYDDJURS KOMMUNE Planafdelingen Hovedpostadresse:

Læs mere

Kommuneplan 2013-2025 for Langeland Kommune. Langeland Kommune Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing Telefon 6351 6000 www.langelandkommune.

Kommuneplan 2013-2025 for Langeland Kommune. Langeland Kommune Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing Telefon 6351 6000 www.langelandkommune. Kommuneplan 2013-2025 for Langeland Kommune Udarbejdet og udgivet af: Langeland Kommune Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing Telefon 6351 6000 www.langelandkommune.dk Ikrafttrædelsesdato: 14. april 2014 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Lokalplan 1061, Generationernes Hus, Aarhus Ø - Forslag

Lokalplan 1061, Generationernes Hus, Aarhus Ø - Forslag Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 1. maj 2017 Lokalplan 1061, Generationernes Hus, Aarhus Ø - Forslag g Omsorg Offentlig fremlæggelse af forslag til lokalplan nr. 1061,

Læs mere

Kommuneplan 2009. Vallensbæk - en levende by

Kommuneplan 2009. Vallensbæk - en levende by Kommuneplan 2009 Vallensbæk - en levende by Vallensbæk Kommune Marts 2010 Vallensbæk Kommune Høring Den 2. december 2009 blev Kommuneplan 2009 endeligt vedtaget af Vallensbæk Kommunes kommunalbestyrelse.

Læs mere

Kortet viser med sort stiplet linje afgrænsningen af lokalplanområdet. Med rød streg vises den reviderede kommuneplanramme for Søsum.

Kortet viser med sort stiplet linje afgrænsningen af lokalplanområdet. Med rød streg vises den reviderede kommuneplanramme for Søsum. B E K E N D T G Ø R E L S E Forslag til lokalplan 23 samt forslag til Kommuneplantillæg 10 Kommunalbestyrelsen i Egedal Kommune har den 26. juni 2013 vedtaget at udsende ovenstående planforslag i offentlig

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget Teknik- & Miljøsekretariatet

Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget Teknik- & Miljøsekretariatet Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget 2014-2017 Teknik- & Miljøsekretariatet Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 09:00 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Hjørring Rådhus - Lokale 049 Fraværende: Bemærkninger

Læs mere

Lokalplan nr. 857/1. Om overførsel af areal fra landzone til byzone for et område til erhvervsformål i Purhus

Lokalplan nr. 857/1. Om overførsel af areal fra landzone til byzone for et område til erhvervsformål i Purhus Lokalplan nr. 857/1 Om overførsel af areal fra landzone til byzone for et område til erhvervsformål i Purhus Purhus Kommune Juni 1998 VEJLEDNING Lov om Planlægning trådte i kraft den 1. januar 1992. Loven

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Redegørelse for Syddjurs Kommuneplan 2009

Redegørelse for Syddjurs Kommuneplan 2009 Redegørelse for Syddjurs Kommuneplan 2009 - på et sundt og bæredygtigt grundlag 1 H - Detailhandel Kort H.1 - Ebeltoft Ifølge planlovens 11e stk. 4 skal der redegøres for den del af kommuneplanen, der

Læs mere

Tillæg nr. 19. Til Kommuneplan 2000, tidligere Holmsland Kommune Område til ferie- og fritidsformål ved Karen Brands Vej, Hvide Sande

Tillæg nr. 19. Til Kommuneplan 2000, tidligere Holmsland Kommune Område til ferie- og fritidsformål ved Karen Brands Vej, Hvide Sande Tillæg nr. 19 Til Kommuneplan 2000, tidligere Område til ferie- og fritidsformål ved Karen Brands Vej, Hvide Sande Kort- & Matrikelstyrelsen og Ringkøbing-Skjern Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune 17. marts

Læs mere

Outrup 17. OUTRUP KOMMUNEPLAN 2013

Outrup 17. OUTRUP KOMMUNEPLAN 2013 Outrup 17. OUTRUP KOMMUNEPLAN 2013 VARDE KOMMUNE - RAMMEDEL - SEPTEMBER 2013 Kommuneplanens opbygning og retsvirkninger Kommuneplanens opbygning Kommuneplan 2013 består af: Hovedstruktur der angiver de

Læs mere

TILLÆG NR. 24 TIL KOMMUNEPLAN FOR ODENSE KOMMUNE

TILLÆG NR. 24 TIL KOMMUNEPLAN FOR ODENSE KOMMUNE TILLÆG NR. 24 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE STENFISKERKAJEN ÆNDRING AF KOMMUNEPLANOMRÅDE 1 SKIBHUSKVARTERET SKIBHUSENE VOLLSMOSE STIGE Ø HVAD ER EN KOMMUNEPLAN? I henhold til lov om planlægning

Læs mere

Nedenstående status over indflyttede boliger er udarbejdet ud fra Folkeregistrets oplysninger om indflyttede boliger pr. 1. december 2008.

Nedenstående status over indflyttede boliger er udarbejdet ud fra Folkeregistrets oplysninger om indflyttede boliger pr. 1. december 2008. Notat til dagsordenpunkt Bilag 3 Center Teknik & Miljø Sagsbehandler Lone Bechmann Jensen Dato 1. december 2008 Sagsnummer 1253-61628 Bemærkninger om tilgang af nye boliger Følgende opgørelse gør status

Læs mere

Redegørelse for arealudlæg for Kommuneplan 2017

Redegørelse for arealudlæg for Kommuneplan 2017 Redegørelse for arealudlæg for Kommuneplan 2017 I Kommuneplan 2017 gennemføres enkelte ændringer af arealudlæg og dermed en ændring af de tilsvarende rammer. Herunder redegøres for de væsentligste ændringer:

Læs mere

Billum 04. BILLUM KOMMUNEPLAN 2013

Billum 04. BILLUM KOMMUNEPLAN 2013 Billum 04. BILLUM KOMMUNEPLAN 2013 VARDE KOMMUNE - RAMMEDEL - SEPTEMBER 2013 Kommuneplanens opbygning og retsvirkninger Kommuneplanens opbygning Kommuneplan 2013 består af: Hovedstruktur der angiver de

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE NORGESGADE, IKAST. FORSLAG til tillæg nr. 7 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021

BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE NORGESGADE, IKAST. FORSLAG til tillæg nr. 7 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE NORGESGADE, IKAST FORSLAG til tillæg nr. 7 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Høringsperiode: 30. juni til 8. september 2010 2 Luftfoto forside - Copyright Aiolos Luftfoto

Læs mere

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE Planforhold for kolonihaveområdet Præstemosen NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE By- og Teknikforvaltningen Plan- og Miljøafdelingen Sagsbehandler: Henrik Nielsen j.nr. 13/24476 27. august 2013 Status Dette notat

Læs mere

Skal kommuneplanens rammer for detailhandel i Rønne ændres? Høringsfrist 12. august 2013

Skal kommuneplanens rammer for detailhandel i Rønne ændres? Høringsfrist 12. august 2013 Skal kommuneplanens rammer for detailhandel i Rønne ændres? Høringsfrist 12. august 2013 Teknik & Miljø, juni 2013 1 DEBATOPLÆG - Skal kommuneplanens rammer for detailhandel i Rønne ændres? Baggrund Bornholms

Læs mere

Kommuneplan for Odense Kommune. Tillæg nr. 1

Kommuneplan for Odense Kommune. Tillæg nr. 1 Kommuneplan 2016-2028 for Odense Kommune Tillæg nr. 1 Centerområde ved Nyborgvej / Ejbygade Ændring af kommuneplanområde 2 Hunderup Munkebjerg Nyborgvej/Rødegårdsvejkvarteret Hvad er en Kommuneplan? I

Læs mere

Forslag til lokalplaner

Forslag til lokalplaner Forslag til lokalplaner Forslag til lokalplan nr. 1019 og tillæg nr. 6 For jordbrugsparceller ved Tøsby Mose, Gadbjerg. Lokalplanforslagets formål er at udlægge området til jordbrugsparceller, hvor der

Læs mere

TILLÆG 13. VEDTAGET Silkeborg Byråd 17. december 2012

TILLÆG 13. VEDTAGET Silkeborg Byråd 17. december 2012 VEDTAGET Silkeborg Byråd 17. december 2012 TILLÆG 13 For rammeområde 35-E-54, 35-E-55, 35-E-50, 35-R-50, 35-E-51, 35-E-56, 35-E-57, 35-E-58, 35-E-59 og 35-T-50 i Silkeborg Kommuneplan 2009-2020. Endelig

Læs mere

Forslag til tillæg nr. 23. til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune

Forslag til tillæg nr. 23. til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune Forslag til tillæg nr. 23 til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune Sukkerkogeriet Ændring af kommuneplanområde 0 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 Hvad er en Kommuneplan? I henhold til lov om planlægning

Læs mere

KOMMUNEPLAN 1998-2008 Gl. Blåvandshuk Kommune Tillæg 17

KOMMUNEPLAN 1998-2008 Gl. Blåvandshuk Kommune Tillæg 17 KOMMUNEPLAN 1998-2008 Gl. Blåvandshuk Kommune Tillæg 17 Varde Kommune Juni 2008 Tillæg nr. 17 til Kommuneplan 1998-2008, Gl. Blåvandshuk Kommune Baggrund Baggrunden for kommuneplantillægget er et ønske

Læs mere

Agerbæk 01. AGERBÆK KOMMUNEPLAN 2013

Agerbæk 01. AGERBÆK KOMMUNEPLAN 2013 Agerbæk 01. AGERBÆK KOMMUNEPLAN 2013 VARDE KOMMUNE - RAMMEDEL - SEPTEMBER 2013 Kommuneplanens opbygning og retsvirkninger Kommuneplanens opbygning Kommuneplan 2013 består af: Hovedstruktur der angiver

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 2. maj Århus Kommune

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 2. maj Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 2. maj 2007 Århus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 785, Blandet bolig- og erhvervsområde

Læs mere

Drejebog for Syddjurs Kommuneplan 2013

Drejebog for Syddjurs Kommuneplan 2013 Oplæg til Drejebog for Syddjurs Kommuneplan 2013 Det videre arbejde med byrådets visioner for Syddjurs Kommune med udgangspunkt i Planstrategi 2012 Udviklingsafdelingen, maj 2012 Indledning Syddjurs Kommune

Læs mere

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2 ÆRØ KOMMUNE Forslag til lokalplan nr. 19-9 ejendommen Søby Nørremarksvej 2 Kommuneplantillæg nr. 1 Kommuneplan 2009-2021 for Ærø Kommune Forord til lokalplanen Denne lokalplan omfatter ejendommen Søby

Læs mere

Lokalplan nr. 391 for boligområde ved Herredsvej i Hornslet - Vendehøj, etape II og Kommuneplantillæg nr. 14 til Syddjurs Kommuneplan 2013

Lokalplan nr. 391 for boligområde ved Herredsvej i Hornslet - Vendehøj, etape II og Kommuneplantillæg nr. 14 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Offentlig bekendtgørelse den 10. marts 2015 af endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 391 for boligområde ved Herredsvej i Hornslet - Vendehøj, etape II og til Syddjurs Kommuneplan 2013 Byrådet i Syddjurs

Læs mere

Tids-og rækkefølge 2010

Tids-og rækkefølge 2010 Tids-og rækkefølge 2010 for byudviklingen i Kommuneplan 2010-2022 Esbjerg Kommune 2010 for byudviklingen i Kommuneplan 2010-2022 Esbjerg Kommune Kommuneplan 2010-2022 er udarbejdet for Esbjerg Kommune

Læs mere

Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune

Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune NORDDJURS KOMMUNE Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune Landdistriktspolitik 2013 2016 1. Indhold 2. Indledning...2 3. Fakta om Norddjurs Kommune...3 4. Mål og udviklingstemaer...4 4.1. Dialog, samarbejde

Læs mere

Ændringer til Forslag til Kommuneplan Kommuneplanens byudviklingsområder. Kolding Kommune

Ændringer til Forslag til Kommuneplan Kommuneplanens byudviklingsområder. Kolding Kommune Mat i for eriale b part indelse shø ring Ændringer til Forslag til Kommuneplan 2017-2029 Kommuneplanens byudviklingsområder Kolding Kommune September 2017 2 Ændringer til forslag til Kommuneplan 2017-2029

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Forord. Anker Boye Borgmester

Forord. Anker Boye Borgmester Forord Byrådet vedtog den 2. februar 2005 Kommune- og Miljøplan 2004-2016. Planen består af denne hovedstruktur, som fastlægger de overordnede udviklingsmønstre samt en rammedel, som indeholder bestemmelser

Læs mere

Kommuneplan Forslag til. Kommuneplantillæg nr Boligområde på østsiden af Skolevej, Tversted. Offentlig fremlagt

Kommuneplan Forslag til. Kommuneplantillæg nr Boligområde på østsiden af Skolevej, Tversted. Offentlig fremlagt TANNISBUGTVEJ KLITROSEVEJ Offentlig fremlagt 28. sept. 2016-22. nov. 2016 Kommuneplan 2013 Forslag til Kommuneplantillæg nr. 21 - Boligområde på østsiden af Skolevej, Tversted TRANEBÆRVEJ ØSTERVEJ MARGUERITEVEJ

Læs mere

Silkeborg Kommune offentliggør hermed tillæg 11 til Kommuneplan

Silkeborg Kommune offentliggør hermed tillæg 11 til Kommuneplan TILLÆG 11 Silkeborg Kommune offentliggør hermed tillæg 11 til Kommuneplan 2009-2020. Silkeborg Byråd har 27. februar 2012 vedtaget tillæg 11 til Silkeborg Kommuneplan 2009-2020. Tillægget er udarbejdet

Læs mere

Tillæg nr. 35. Kommuneplan Område til boligformål, fritidsformål og centerformål vest for, og inden for Idrætscenter Vest, Holstebro

Tillæg nr. 35. Kommuneplan Område til boligformål, fritidsformål og centerformål vest for, og inden for Idrætscenter Vest, Holstebro Tillæg nr. 35 Kommuneplan 2009 Område til boligformål, fritidsformål og centerformål vest for, og inden for Idrætscenter Vest, Holstebro HOLSTEBRO KOMMUNE Redegørelse Forord til kommuneplantillægget Byrådet

Læs mere

Bevaringsværdige bygninger

Bevaringsværdige bygninger 18. Sig 18.01 Sig By 18.10 Åbent land Sig Bevaringsværdige bygninger Rammer 18.01 Sig By Status Sig er en lokalby med udviklingspotentiale indenfor bosætning og turisme. Byen ligger ca. 8 km nord for

Læs mere

KOMMUNEPLAN 2017 PLANHÆFTE FOR LUNDE

KOMMUNEPLAN 2017 PLANHÆFTE FOR LUNDE KOMMUNEPLAN 2017 PLANHÆFTE FOR LUNDE Kommune 1 11. Lunde 11.01 Lunde By 11.02 Kvong 11.03 Lydum 11.10 Åbent land Lunde Bevaringsværdige bygninger Rammer 1/12 Kort materialet i dette planhæfte indeholder

Læs mere

Tillæg nr. 13 til Kommuneplanen for Odense Kommune. Ændring af kommuneplanområde 0

Tillæg nr. 13 til Kommuneplanen for Odense Kommune. Ændring af kommuneplanområde 0 Tillæg nr. 13 til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune Rugårdsvej Ændring af kommuneplanområde 0 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 Hvad er en Kommuneplan? I henhold til lov om planlægning skal der for hver

Læs mere

Forslag til TILLÆG 26 Revision af rammebestemmelse i Fåborg

Forslag til TILLÆG 26 Revision af rammebestemmelse i Fåborg Forslag til TILLÆG 26 Revision af rammebestemmelse i Fåborg ENKELTOMRÅDE 06.01.BL01 VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013 - JULI 2015 VEJLEDNING OFFENTLIG HØRING Byrådet fremlægger hermed Forslag til Tillæg

Læs mere

Kommuneplan for Odense Kommune. Forslag til Tillæg nr. 4

Kommuneplan for Odense Kommune. Forslag til Tillæg nr. 4 Kommuneplan 2016-2028 for Odense Kommune Forslag til Tillæg nr. 4 Serviceområde ved Nyt OUH Syd Ændring af kommuneplanområde 4 Rosengård Holluf Pile Tornbjergvej - Fraugde Hvad er en Kommuneplan? I henhold

Læs mere

Indstilling. Offentlig fremlæggelse, LP 925, Centerområde i Viby. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø.

Indstilling. Offentlig fremlæggelse, LP 925, Centerområde i Viby. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 28. juni 2012 Aarhus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Offentlig fremlæggelse, LP 925, Centerområde i Viby 1. Resume Lokalplanen

Læs mere

HOLMEGAARD KOMMUNE PLANSTRATEGI VÆKST TRYGHED. FORSLAG, den 17. december 2003.

HOLMEGAARD KOMMUNE PLANSTRATEGI VÆKST TRYGHED. FORSLAG, den 17. december 2003. HOLMEGAARD KOMMUNE PLANSTRATEGI TRYGHED VÆKST FORSLAG, den 17. december 2003. PLANSTRATEGI FOR HOLMEGAARD KOMMUNE. Indledning. I henhold til planlovens 23 a skal kommunalbestyrelsen offentliggøre en strategi

Læs mere

KOMMUNEPLAN 09 Tillæg nr. 20. Dagligvarebutik til lokalområdets daglige forsyning Skaboeshusevej 103, Nyborg samt naboarealer

KOMMUNEPLAN 09 Tillæg nr. 20. Dagligvarebutik til lokalområdets daglige forsyning Skaboeshusevej 103, Nyborg samt naboarealer KOMMUNEPLAN 09 Tillæg nr. 20 Dagligvarebutik til lokalområdets daglige forsyning Skaboeshusevej 103, Nyborg samt naboarealer Tillæg nr. 20 til KOMMUNEPLAN 09 Redegørelse Nyborg Byråd ønsker at skabe mulighed

Læs mere

ETAGEBOLIGOMRÅDE MELLEM JYLLANDSGADE OG NORGESGADE, IKAST

ETAGEBOLIGOMRÅDE MELLEM JYLLANDSGADE OG NORGESGADE, IKAST 0 50 100 150 200 250 Meters Målestok 1:7.500 ved print i A4 ETAGEBOLIGOMRÅDE MELLEM JYLLANDSGADE OG NORGESGADE, IKAST Tillæg nr. 37 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Endeligt vedtaget den 21. maj 2012

Læs mere

Kommuneplan for Odense Kommune Forslag til tillæg nr. 7

Kommuneplan for Odense Kommune Forslag til tillæg nr. 7 Kommuneplan 2016-2028 for Odense Kommune Forslag til tillæg nr. 7 Serviceområde på Blækhatten 25 Ændring af kommuneplanområde 4 Rosengård Holluf Pile Tornbjerg - Fraugde Hvad er en Kommuneplan? I henhold

Læs mere

Offentlig bekendtgørelse den 1.4.2014 af Forslag til Kommuneplantillæg nr. 6 til Syddjurs Kommuneplan 2013. Blandet byområde ved Stationsvej i Mørke.

Offentlig bekendtgørelse den 1.4.2014 af Forslag til Kommuneplantillæg nr. 6 til Syddjurs Kommuneplan 2013. Blandet byområde ved Stationsvej i Mørke. Offentlig bekendtgørelse den 1.4.2014 af Forslag til Kommuneplantillæg nr. 6 til Syddjurs Kommuneplan 2013. Blandet byområde ved Stationsvej i Mørke. Byrådet i Syddjurs Kommune besluttede den 26.03.2014

Læs mere

Tillæg nr. 11 til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune. Ændring af kommuneplanområde 10

Tillæg nr. 11 til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune. Ændring af kommuneplanområde 10 Tillæg nr. 11 til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune Thorslundsvej Ændring af kommuneplanområde 10 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 Hvad er en Kommuneplan? I henhold til lov om planlægning skal der for

Læs mere

Tillæg nr. 39. til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing-Skjern Kommune, Områder til boligformål og offentligt formål ved Vanting Sø, Ølstrup

Tillæg nr. 39. til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing-Skjern Kommune, Områder til boligformål og offentligt formål ved Vanting Sø, Ølstrup Tillæg nr. 39 til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing-, Områder til boligformål og offentligt formål ved Vanting Sø, Ølstrup Ortofoto Ringkøbing- Ringkøbing- 12. maj 2015 FORORD TIL KOMMUNEPLANTILLÆGGET Kommuneplantillægget

Læs mere

NYE OG ÆNDREDE UDPEGNINGER. Kommuneplan

NYE OG ÆNDREDE UDPEGNINGER. Kommuneplan NYE OG ÆNDREDE UDPEGNINGER Kommuneplan 2017 INDLEDNING Hvor kan der bygges boliger, hvor kan virksomhederne placeres, og hvor er det oplagt at give mulighed for butikker? Det skal en kommuneplan give et

Læs mere