Udgiver Midtdjurs Kommune Bugtrupvej Kolind. Tryk Kolind Bogtrykkeri I/S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udgiver Midtdjurs Kommune Bugtrupvej 31 8560 Kolind. Tryk Kolind Bogtrykkeri I/S"

Transkript

1 Midtdjurs Kommune

2 Udgiver Midtdjurs Kommune Bugtrupvej Kolind Tryk Kolind Bogtrykkeri I/S Dispositionsplaner Arkitektfirmaet Møller & Grønborg Plankonsulenterne Lindgaard Kortmateriale Naturgas Midt-Nord Regionplantemaer Århus Amt Befolkningsstatistik KMD Konsulentservice

3 Forord Hermed foreligger kommuneplan for Midtdjurs Kommune, der er udarbejdet i foråret/sommeren Kommuneplanrevisionen er den sidste i Midtdjurs Kommune, som vi kender den i dag, idet vi som følge af strukturreformen, fra d. 1. jan indgår i den ny Syddjurs Kommune, sammen med Rosenholm, Rønde og Ebeltoft kommuner. Kommuneplanen skal derfor ikke alene ses som den nuværende kommunalbestyrelses beslutningsgrundlag, men vil også være en del af det grundlag det nye byråd skal administrere efter frem til år 2009, hvor den første fælles kommuneplan for Syddjurs Kommune forventes at foreligge. Revisionen er resultatet af en længere proces, der startede i 2003 med udarbejdelsen af kommuneplanstrategien for Midtdjurs Kommune. Den indeholder de overordnede politiske målsætninger for en række af kommunalbestyrelsens forskellige arbejds- og ansvarsområder. Det blev ved udarbejdelsen af planstrategien besluttet, at der ved revisionen af kommuneplanen skulle sættes særlig fokus på bl. a. temaerne byggeaktivitet/byudvikling, bymiljø og detailhandel, landsbyerne, det åbne land og lokal agenda 21. Vi har i fortsættelse af arbejdet med kommuneplanstrategien, inviteret lokale repræsentanter med interesse og viden indenfor områderne, til at deltage i arbejdsgrupper, der sammen med Arkitektfirmaet Møller & Grønborg og Plankonsulenterne Lindgaard, har bidraget med oplæg og ideer indenfor de forskellige temaer. Dette har givet kommunalbestyrelsen et rigtigt godt udgangspunkt i den videre planproces. Jeg vil derfor endnu engang benytte lejligheden til at takke alle dem, der med energi og inspiration har deltaget i arbejdsgrupperne og i temadagen her på Rådhuset i maj måned, hvor specielt byudviklingsområderne og Kolind Engsø var til debat. Kommuneplanforslaget har været offentligt fremlagt i en 8 ugers periode fra d. 5. september til d. 31. oktober Den endelige kommuneplan blev godkendt på kommunalbestyrelsens møde i december På Kommunalbestyrelsens vegne Kim Dalgaard Poulsen Borgmester

4 Indholdsfortegnelse Indledning 1 Forudsætninger 4 Befolkningen 6 Børnepasning... 9 Skoleforhold 11 Beskæftigelse / 13 arbejdsmarkedsforanstaltninger.. Sundhedsområdet. 16 Kultur og fritid. 17 Byggeaktivitet og byudviklingsområder.. 19 Centerstrukturen.. 30 Detailhandel og 31 bymiljø... Landsbyerne. 43 Det åbne land Erhvervspolitik 52. Turisme 53 Tekniske sektorplaner.. 57 Vej / stiforhold. 61 Trafiksikkerhed 64 Lokal agenda Kommuneplanrammer - indledning. 71 Kommuneplanrammer - Ryomgård. 74 Kommuneplanrammer - Nimtofte Kommuneplanrammer - Kolind Kommuneplanrammer - Pindstrup.. 96 Kommuneplanrammer - Lufthavnsområdet 100 Kommuneplanrammer - AMU-Center Djursland 102 Kommuneplanrammer - Skandinavisk Dyrepark 104 BILAG Befolkningsprognose Byggeprogram Resumé af udviklingsarbejde

5

6 Indledning Kommuneplanen En kommuneplan er en plan for hele kommunens geografiske område. Planen har som hovedformål at regulere den fysiske udvikling gennem en overordnet struktur for f.eks. byudviklingen, landsbyerne m.v. Borgerne har mulighed for - via planens rammebestemmelser at søge oplysninger om kommunalbestyrelsens fastsatte bestemmelser og restriktioner vedrørende bygningsreguleringer og fremtidige arealdisponeringer. Rammerne ligger til grund for den senere lokalplanlægning. Ny planlov Midtdjurs Kommunes tidligere kommuneplan blev vedtaget i efteråret 1997 for en planperiode frem til udgangen af Folketinget har imidlertid i foråret 2000 vedtaget en ny planlov, der bl. a. omhandler nye bestemmelser og procedurer for kommuneplanens revision. I stedet for den tidligere revisionspligt hvert fjerde år, skal kommunalbestyrelsen nu mindst én gang i første halvdel af valgperioden offentliggøre en strategi for kommuneplanlægningen. Strategien skal fremlægges offentligt i en periode på min. 8 uger og sendes til de relevante myndigheder. Strategien skal indeholde oplysninger om den planlægning, der er gennemført siden den sidste revision af kommuneplanen. Desuden kommunalbestyrelsens strategi for den fremtidige udvikling. Kommunalbestyrelsen skal beslutte: Om kommuneplanen skal revideres eller der skal foretages en revision af kommuneplanens bestemmelser for særlige temaer eller områder i kommunen, eller kommuneplanen skal vedtages for en ny periode med en opdatering vedrørende ændringer / restriktioner i forbindelse med den overordnede planlægning (regionplan eller ændret lovgivning). Endvidere er der i den nye planlov stillet krav om, at kommunalbestyrelsen i første halvdel af valgperioden, det vil sige inden udgangen af 2003, også skal udarbejde en redegørelse for Agenda 21-arbejdet (Program for en bæredygtig udvikling i det 21. århundrede), med følgende indsatsområder: a. Mindskelse af miljøbelastningen b. Fremme en bæredygtig byudvikling og byomdannelse c. Fremme biologisk mangfoldighed d. Inddragelse af befolkningen og erhvervslivet i det lokale Agenda 21-arbejde e. Fremme et samspil mellem beslutningerne vedrørende miljømæssige, sociale, sundhedsmæssige, uddannelsesmæssige, kulturelle og økonomiske forhold. Temarevision Midtdjurs Kommune arbejder med en mål - og rammestyringsstrategi, hvilket betyder, at der indenfor kommunens forskellige sektorområder udarbejdes politikker, konkrete målsætninger og indsatsområder, som udmøntes i institutionernes virksomhedsplaner. Kommunalbestyrelsen har derfor besluttet, at revisionsarbejdet vedrørende kommuneplanlægningen primært skal koncentreres om 1

7 Indledning udvikling af kommunens fysiske rammer, og dermed anvendes som et værktøj til planlægning af bl. a. arealanvendelser o.l. Og samtidig omfatte strategi og udviklingstiltag i forhold til udvalgte temaer som f.eks. bosætning, erhverv, arealudnyttelse, byudvikling og trafik. Desuden redegør kommuneplanen for prognose for befolkningsudviklingen og giver statistiske oplysninger vedr. kommunens servicetilbud (antal dagsinstitutioner, skolebørn, skoler etc.). Der henvises til de udarbejdede politikker og handlingsplaner i forhold til kommunens forskellige serviceområder (eksempelvis skolepolitik, ny struktur på sundhedsområdet, etc.) række nøgletal med speciel fokus på Midtdjurs Kommunes fremtidige udfordringer vedrørende befolkningsudvikling, arbejdsmarkedets forhold, m.m. Sammenholdt med statusberetningen har notatet udgjort det primære plangrundlag for kommunalbestyrelsens fastsættelse af mål og indsatsområder i Kommuneplanstrategi Kommuneplanstrategi 2003 Kommuneplanrevisionen er derfor gennemført med fokus på følgende temaer: Befolkningsforhold Byggeaktivitet / arealbehov Byområder og detailhandel Landsbyer Trafiksikkerhed Det åbne land Agenda 21 Derudover er der i planen indarbejdet væsentlige dele af den vedtagne kommuneplanstrategi og en generel opdatering af planens øvrige temaer som følge af eventuelle ændrede lovgivninger, regionplan m.v. og en tilpasning af kommuneplanens rammedel og kortbilag i overensstemmelse med de ændringer der er sket i forbindelse med udarbejdelse af lokalplaner og kommuneplantillæg. Kommuneplanstrategi 2003 Den udarbejdede kommuneplanstrategi indeholder: A B Resume En kort opsummering af den nuværende kommuneplans målsætninger indenfor de respektive delområder. Statusbeskrivelse En statusbeskrivelse, der indeholder en opgørelse over de projekter og den planlægning der er sket siden den sidste kommuneplanrevision i Der er i den indledende fase af kommuneplanrevisionen og udarbejdelsen af kommuneplanstrategien, udarbejdet et baggrundsnotat fra november 2002, der indeholder en C Kommunalbestyrelsens målsætning Kommunalbestyrelsens vurdering af udviklingen og fastlæggelse af de overordnede mål / strategi indenfor de respektive plantemaer. 2

8 Indledning D Indsatsområder Kommunalbestyrelsens forslag til konkrete tiltag og organisering af deres gennemførelse, for at opfylde de overordnede mål. Revisionsproceduren Kommunalbestyrelsen har efter vedtagelsen af kommuneplanstrategien nedsat 5 arbejdsgrupper, bestående af kommunens borgere og repræsentanter fra foreninger og organisationer. Formålet har været indenfor rammerne af kommuneplanstrategien, at fremkomme med ideer og forslag til det videre revisionsarbejde vedrørende byudviklingen i de 4 centerbyer og til planlægningen indenfor Agenda 21. Endvidere har Plankonsulenterne Lindgaard og arkitektfirmaet Møller & Grønborg bidraget med forslag til byudviklingsplaner for Kolind, Ryomgård, Nimtofte og Pindstrup, samt til et søprojekt nord for Kolind By. form. De efterfølgende forhandlinger på det regionale plan har medført, at Midtdjurs Kommune med virkning fra 1. jan indgår i en ny storkommune sammen med Ebeltoft, Rønde og Rosenholm kommuner. Med strukturreformen er der samtidig lagt op til en større ændring af den hidtidige planlægningsmodel. De nye kommuner skal, ved bortfald af amterne, fremover varetage en større del af den fysiske planlægning, hvor specielt natur- og miljøplanlægning vil indgå i de nye storkommuners arbejdsområder. Det må forventes, at byrådet i den nye Syddjurs Kommune, i den første del af deres valgperiode, udarbejder en fælles planstrategi. Denne vil fastsætte de nye overordnede målsætninger for storkommunens første kommuneplan, der skal foreligge inden udgangen af Forslagene har efterfølgende dannet baggrund for afholdelse af en temadag, hvor repræsentanter fra arbejdsgrupperne, politikere og embedsmænd drøftede byudvikling, detailhandel og erhvervsforhold. Denne kommuneplan er således udarbejdet på baggrund af den ovennævnte proces. Forslaget til planen har været offentligt fremlagt i en 8 ugers periode. I denne periode har interesserede haft mulighed for at indsende indsigelser og supplerede bemærkninger til planforslaget. Indsigelser og bemærkninger er blevet vurderet og har været forelagt Kommunalbestyrelsen i forbindelse med den endelige godkendelse af kommuneplanen. Den fremtidige kommuneplan I januar 2004 fremlagde regeringens strukturkommission sit oplæg til ny kommunalre Oversigtskort Syddjurs Kommune Det skal derfor understreges, at indtil den fælles kommuneplan er udarbejdet, vil Kommuneplan 2006 for Midtdjurs Kommune fortsat udgøre det planmæssige grundlag for den del af kommuneplanens område, der er beliggende indenfor afgrænsningen af den nye storkommune. 3

9 Forudsætninger Regionplan 2005 Den nuværende Regionplan 2005 blev vedtaget af Århus Amtsråd i november Den fastlægger de overordnede retningslinier og arealmæssige rammer for kommuneplanlægningen i de enkelte kommuner. Kommuneplanen må ikke stride mod regionplanen. Regionplanen er dermed én af de væsentligste bindinger for den kommuneplanlægning, der kan gennemføres i kommunerne. For den nugældende regionplan gælder dette især for planens afgrænsning af byvækstområderne og af de natur- og geologiske interesseområder, der kan optræde som restriktioner i kommuneplanen. I det følgende vil der kort blive redegjort for de ændringer, der er indføjet i den nye regionplan - med fokus på de områder der specielt vedrører Midtdjurs Kommune. Byvækstområder Der er i den nye regionplan foretaget mindre reguleringer i de tidligere byvækstområder for boligbyggeriet. Hovedsigtet er dog fastholdt, således at vækstretningen for Kolind By fortsat er en sydlig udvidelse, d.v.s. en udbygning af boligområdet ved Søndermarken og på længere sigt vest for Frellingvej. Tilsvarende fastholdes en nordvestlig vækstretning for Ryomgård By, d.v.s. i området mellem Marienhoffvej og Såbydalsvej. De øvrige byudviklingsområder - for Pindstrup og Nimtofte - er i princippet uændret i forhold til den tidligere Regionplan Århus Amt har dog i forbindelse med revisionsarbejdet tilkendegivet, at der i Nimtofte kan planlægges for en østlig byudvikling, men at arealudlæggene skal holdes indenfor regionplanens samlede ramme for byudviklingsområder for Midtdjurs Kommune. Denne maksimale ramme for arealudlæg til byvækstområder er i regionplanen for perioden fastlagt til ialt 60 ha. Jordbrugsparceller Der kan planlægges for udlægning af jordbrugsparceller i mindre byer, dvs. landsbyer med op til indbyggere. Ved udlægning af jordbrugsparceller skal det sikres, at bebyggelsen placeres i sammenhæng med den eksisterende bebyggelse i landsbyen, og på en sådan måde, at parcellerne udgør grænsen mellem den bymæssige bebyggelse og det åbne land. Der kan udlægges et begrænset antal jordbrugsparceller i forhold til den eksisterende landsbys størrelse. Ved landsbyer uden for den regionale centerstruktur skal antallet normalt være så lille, at udbygningstakten incl. andet byggeri ikke overstiger 10 boliger over 4 år. Erhvervsområder Der er i regionplanen udlagt væsentligt større erhvervsområder end i den tidligere regionplan. Dette skal sikre en fortsat mulighed for udvidelse af Novopan Træindustri. Som den måske største ændring er nu også åbnet mulighed for etablering af et erhvervsområde umiddelbart nord for Århus Lufthavn Tirstrup. Detailhandel Rammerne for kommunens detailhandel er indarbejdet i regionplanen 2005, og fastlæg 4

10 Forudsætninger ger maksimale butiksstørrelser, der for Midtdjurs Kommunes 4 lokalcentre i princippet er opgjort til maksimalt m2 for dagligvareforretninger og m2 for udvalgsvareforretninger. Der kan endvidere indenfor kommunen planlægges for maksimalt én butik, som alene forhandler særlig pladskrævende varegrupper, og hvis bruttoetageareal ikke overstiger m2. Uden for centerområder kan der planlægges for: mindre arealer til butikker, der alene skal betjene en begrænset del af en by eller en bydel, en landsby, et sommerhusområde eller lignende, arealer til mindre butikker til salg af egne produkter i tilknytning til en virksomheds produktionslokaler, og butikker med særlig pladskrævende varegrupper. opføres en aftægts- og medhjælperbolig på landbrugsejendomme over 30 ha. Agenda 21 Ifølge Planloven er samtlige kommunalbestyrelser forpligtet til indenfor den første halvdel af valgperioden at udarbejde en strategi for kommunens bidrag til en bæredygtig udvikling i det 21. århundrede. Agenda 21 tanken udspringer af handlingsprogrammet for en bæredygtig udvikling, som blev vedtaget på FN-konferencen om miljø og udvikling i Rio de Janeiro i Sommerhusområder I regionplan 2005 er der som noget nyt indarbejdet mulighed for udlægning af nye sommerhusområder udenfor kystnærhedszonen. Det vil sige i områder, der ligger mere end 3 km. fra kysten. Landzonekompetencen Kommunalbestyrelserne har som en konsekvens af ændringen i Planlovens landzonebestemmelser pr. 1. sept overtaget landzoneadministrationen. Ændringen medfører, at det fremover er kommunalbestyrelsen der skal give tilladelse til byggeri m.m. i landzonen, og giver samtidig en række lempelser for udviklingen i landdistrikterne. Én af de væsentligste er måske, at der nu uden zonetilladelse kan Hovedtanken bag Agenda 21 er, at miljøproblemerne skal anskues i en global sammenhæng, og at konkrete forbedringer af miljøets tilstand skal udspringe af lokale initiativer og handlinger. Miljøvurdering Folketinget vedtog i 2004 lov om miljøvurderinger af planer og programmer. I henhold til denne lov skal der for alle planer og programmer, hvis udarbejdelse er påbegyndt efter d. 21. juli 2004, foretages en miljøvurdering, såfremt planens gennemførelse kan få væsentlig indvirkning på miljøet. Udarbejdelsen af denne kommuneplan er påbegyndt inden juli 2004, og er derfor ikke omfattet af Lov om miljøvurderinger af planer og programmer. 5

11 Befolkningen Befolkning Prognose Befolkningsudviklingen og prognose Befolkningsudviklingen Den samlede befolkning Der har fra år til år i Midtdjurs Kommune været mindre udsving i befolkningstallet, der har varieret fra 7623 i 1994 til 7806 pr. 1. jan Set over perioden som helhed er det en tilvækst på i alt 183 personer, svarende til en relativ vækst på 2,23 %, eller 0,18 % / år. Antal Aldersgrupper Forventet aldersfordelt befolkningsudvikling Befolkningsprognose Ifølge befolkningsprognosen for Midtdjurs Kommune fra 2006, forventes der en svag stigning i det samlede indbyggertal frem til Denne udvikling afløses af et fald, således at befolkningstallet ved planperiodens udløb vil ligge på ca. 7709, svarende til et fald på ca. 1,2 % set over hele perioden. Antal Aldersgrupper Forventet aldersfordelt befolkningsudvikling 6

12 Befolkningen Alderssammensætningen Ifølge prognosen vil der indenfor de kommende 15 år ske en forskydning i befolkningens alderssammensætning. Der må forventes et mindre fald i fødselstallet og i antallet af unge i den skolepligtige alder, en stigning i aldersklassen årige, et fald i aldersklassen årige, men måske mest markant en væsentlig stigning i den ældre aldersklasse ( årige ) fra 2015 og fremover. Stigningen skyldes primært, at vi ser de store årgange fra 40 erne, der nu rykker op i pensionistgruppen. Den øgede vækst af ældre vil betyde, at der vil blive endnu mere fokus på efterspørgslen efter visse aldersrelaterede servicefaciliteter og ældreboliger, samtidigt med at der må forventes et øget udbud af større boliger, som frigøres når de ældre flytter ind i mindre og mere ældrevenlige boenheder. Midtd. K. Århus Amt Hele landet 0-6 8,94 % 8,87 % 8,50 % ,72 % 12,65 % 12,65 % ,92 % 11,39 % 9,87 % ,86 % 53,68 % 53,98 % ,06 % 9,80 % 10,93% 80-4,50 % 3,61 % 4,07 % Total 100% 100% 100% Aldersfordeling 2005 sammenholdt med Århus Amt og hele landet. Forsørgerandelen Hvis forsørgerandelen defineres som forholdet mellem antallet af forsørgere ( de erhvervsaktive fra årige ) og antallet af børn, unge og ældre, vil andelen falde i prognoseperioden fra 1,16 forsørgere pr. forsørget i 2006 til ca. 1,08 i Anvendes den tilsvarende beregningsmodel på landsplan, viser resultatet en tilsvarende tendens, idet forsørgerandelen falder fra 1,17 i 2006 til ca. 0,99 i Antal Kolind By Kolind land Ryomgård By Ryomgård land Nimtofte By Nimtofte land Pindstrup By og land Befolkningens geografiske fordeling på centerbyer og landområder 7

13 Befolkningen Den geografiske fordeling Uanset at befolkningsprognosen viser en mindre tilbagegang i den samlede befolkningsudvikling set over hele planperioden, er der væsentlige forskelle i den geografiske fordeling. Den helt overvejende udviklingstendens er en fortsat afvandring fra land til by. Samlet set øges befolkningsantallet i Kolind By således med 6,3 %, Ryomgård med 5,4 %, og Nimtofte med den største stigning på 21 % over en 12-årig periode frem til Udviklingen i Nimtofte tilskrives specielt en forventet udbygning af fritids- og turismeanlæggene i området. Modsat viser prognosen som også i vid udstrækning er gældende på landsplan - en samlet tilbagegang for befolkningsudviklingen i landområderne, der for Midtdjurs kommunes vedkommende er beregnet til ca. 16,6 %. I 2018 forventes således ca. 25 % af kommunens befolkning at være bosat i landområderne mod 29.8 % i Målsætning: Det er et kommunalpolitisk ønske at fremme en alsidig befolkningssammensætning i Midtdjurs Kommune, der kan sikre den bedst mulige udnyttelse af de kommunale servicetilbud og samtidig modvirke tendenser mod skæve alderssammensætninger. De sidste års tilbagegang i befolkningsudviklingen skal søges afløst af en afbalanceret stabil vækst, en vækst der som et min. følger landsgennemsnittet. Befolkningsudviklingen kan fra kommunalbestyrelsens side kun i begrænset omfang styres, men det er kommunalbestyrelsens ønske, at påvirke udviklingen i en positiv retning, eksempelvis via institutionstilbud, kulturelle aktiviteter o.l., samt at føre en aktiv boligpolitik, bl. a. med henblik på at skabe et bredt, attraktivt og varieret boligudbud - ikke mindst i vores landsbyer. 9

14 Børnepasning Børnepasning Baggrunden for udviklingen af børnepasningsormrådet er primært antallet af børn inden for de enkelte aldersgrupper, da det generelt er en høj og stabil andel af børnene, der efterspørges dagtilbud til. Af befolkningsprognosen for Midtdjurs kommune, fremgår flg. alderssammensætning for børn i aldersgruppen 0-16 år: Antal personer År år: år: år: Ialt: Den faktiske udvikling har dog vist et højere antal børn 0-årige i 2004 var eksempelvis på 97. Prognosen forudser en faldende efterspørgsel, men der er ikke tegn på dette, hvilket må tilskrives en tilflytning af børnefamilier til kommunen ud over det forventede. Nuværende pasningstilbud For tiden tilbyder Midtdjurs kommune følgende pasningsformer til børn og unge: 1 kommunal dagpleje primært for børn i alderen 0-2 år, men tillige i et vist omfang for børn i 3-5 års alderen, normeret til 166 børn i integrerede daginstitutioner for børn i alderen 0-5 år, normeret til 90 børn. 4 børnehaver til 3-5 årige, normeret til 266 børn. 2 skolefritids- og klubordninger for børn i alderen 6-11 år, med en normering i 2006 på 314 børn, på Marienhoffskolen og Kolind Centralskole samt 1 skolefritids- og klubordning for børn i alderen 6-12 år på Bauneskolen, med en normering til 62 børn. Alder Aktivitet By Eksisterende pladser 0-5 år Vuggestuer Daginstitution Dagpleje Pindstrup Ryomgård Kolind Nimtofte 6-11 år Skolefritids- og I alt 522 Antal børn 1996 Antal børn 2001 Antal børn klubordning Ryomgård Kolind år Nimtofte

15 Børnepasning Den geografiske fordeling af pasningstilbudene Børnepasningstilbudene er koncentreret om de bymæssige bebyggelser Den kommunale dagpleje Kolind: 12 dagplejere Målsætning: Midtdjurs Kommunes dagtilbud indgår sammen med de øvrige tilbud på børn- og ungeområdet som vigtige elementer i kommunens generelle, forebyggende og sundhedsfremmende indsats for børn og unge. Ryomgård: Nimtofte: Pindstrup: Mesballe: Nødager: Koed: 19 dagplejere 5 dagplejere 4 dagplejere 2 dagplejere 1 dagplejer 1 dagplejer Der er et stort fokus på dagtilbuddenes pædagogiske indhold og på overgangene fra dagpleje til børnehave og fra børnehave til skole. Ligeledes er der et tæt og målrettet samarbejde mellem sagsbehandlere, støttetilbud og medarbejderne ved børneinstitutionerne som et led i det forebyggende familiearbejde. hver dagplejer har plads til maksimalt 4 børn De kommunale daginstitutioner Børnehuset Romlehøj, Kolind: 48 børnehavebørn 10 vuggestuebørn Dotheabørnehaven, Kolind: 58 børnehavebørn 8 børnehavebørn i specialgruppe Poppelvejens Børnehave, Ryomgård: 60 børnehavebørn Ringvejens Børnehave, Ryomgård: 40 børnehavebørn Det er derfor også en overordnet målsætning for børnepasningsområdet i Midtdjurs Kommune, at alle børn skal have adgang til et alderssvarende pasningstilbud (pladsgaranti), så der principielt ikke opstår ventelister til børnepasning. For at opfylde behovet for pladser foregår der løbende en vurdering af dette og udvidelsesbehovet er blevet dækket gennem fleksible tilbud f.eks. ved vippenormeringsaftaler med daginstitutionerne og ved etablering af udegrupper. Behovet for nyetablering af endnu en daginstitution bør vurderes i sammenhæng med de nye bosætningsområder. Margrethe børnehaven, Pindstrup 22 børnehavebørn 10 vuggestuebørn 6 handicapbørn (pladser oprettet i samarbejde med amtskommunen). 10

16 Skoleforhold Folkeskolen Kommunens folkeskolevæsen er karakteriseret ved følgende struktur: Bauneskolen: Børnehaveklasse - 6. klassetrin. Elevtallet opgjort pr. 1. september 2005: I alt 95 elever. Kolind Centralskole: Børnehaveklasse klassetrin. Elevtallet opgjort pr. 1. september 2005: I alt 513 elever. Marienhoffskolen Børnehaveklasse - 9. klassetrin. Elevtallet opgjort pr. 1. september 2005: I alt 391 elever. Heldagsskolen Heldagsskolen er kommunens tilbud til børn, hvor det skønnes ikke at være hensigtsmæssigt at fortsætte i den almindelige skole. Børnene er præget af psykiske og generelle indlæringsvanskeligheder. Skolen modtager børn fra 0. til 10. klasse. Skolen hører hjemme i den gamle Pindstrup Skole (tidligere alm. folkeskole). Skolen kan optage 40 børn. Sammenlagt er der således tale om et elevtal på 999. Efter en periode med elevtalsfald, noteres fra skoleåret 2004/2005 en stigning i elevtallet. Denne udvikling ventes at fortsætte nogle år frem. Folkeskolen har i den offentlige debat tiltrukket sig betydelig interesse og således også i Midtdjurs Kommune. For at sikre en høj kvalitet på folkeskoleområdet og på børn- og ungeområdet i det hele taget blev der i 2005 udarbejdet en børn- og ungepolitik for Midtdjurs Kommune. Målet med børn- og ungepolitikken er at skabe et grundlag for en værdibaseret holdning til børn og unge i arbejdet i dagpleje, daginstitution og skole. Ryomgård Realskole Udover kommuneskolerne findes der en privat skole i Ryomgård (Ryomgård Realskole), der har børnehaveklasse til 10. klasse og et elevtal på ca. 250, hvoraf ca. 30 er kostskoleelever. Skolen modtager ca. 10 % af det samlede elevgrundlag i Midtdjurs kommune. Midtdjurs Ungdomsskole: Ungdomsskolen har i en årrække udbudt en bred vifte af fag, der til stadighed udvikles i takt med de unges varierede efterspørgsel. Tilsvarende udbydes en bred vifte af aktiviteter i den til ungdomsskolen hørende klub. Ungdomsskolen har i en årrække tiltrukket omkring 375 elever i alderen år. Udover de generelle og almene ungdomsskoletilbud er der i ungdomsskoleregie oprettet et heltidsundervisningstilbud, nemlig: E-klassen i Kolind som er et alternativt tilbud til elever fra 7. klassetrin, som har haft et ringe udbytte af folkeskolens undervisning. Undervisningen i E-klassen baseres på praktisk arbejde kombineret med teoretisk undervisning.. 11

17 Skoleforhold Kollektiv trafik Den kollektive trafik udgøres af - foruden de regionale amtsruter - aftaler med ekstern entreprenør. Skolebusserne kan tillige benyttes af almindelige rejsende, men har kun kørsel på skoledage. Målsætning: Folkeskolen Som led i den fortsatte pædagogiske udvikling af skolerne bør der satses på en fortsat uddannelse/videreuddannelse af lærerpersonalet. I forhold til undervisningstimetallet, må der hele tiden ske en afvejning af dette såvel i lyset af folkeskolelovens mindstemål, elevernes lokale behov og kommunens økonomiske muligheder. Den fysiske planlægning kan kræve udgifter til udskiftning af inventar, vedligeholdelse af alle bygningerne samt en overvejelse af om der skal ske en skoletilbygning eller en samflytning af elevårgange. Ungdomsskolen I planperioden vil ungdomsskolens undervisningstilbud fortsat forventes at danne ramme for en stadig udbygning og tilpasning af tilbud til kommunens unge. Der kan forudses et større engagement omkring unge med et særligt uddannelses- og udviklingsbehov. Den fysiske planlægning vil stå i forhold hertil, men udbygningen af faciliteterne kan forudses at ske indenfor ungdomsskolens eget regi. Kollektiv trafik Målsætningen er fortsat at kunne tilbyde bustransport til skoleelever på skoledage samt medvirke ved visitation af personer med svært bevægelseshandicap til den amtslige ordning. 12

18 Beskæftigelse / arbejdsmarkedsforanstaltninger Beskæftigelsesforhold Det statistiske materiale vedrørende arbejdspladser og arbejdsstyrkens fordeling er altid min. 1 år gammelt, og er derfor også behæftet med en vis usikkerhed i forhold til den nuværende situation på arbejdsmarkedet. Men generelt ser det ud til, at der i de sidste 10 år har været et fald i antallet af arbejdspladser i Midtdjurs Kommune på ca. 114 fra 3372 i 1994 til 3258 i I samme periode er den samlede arbejdsstyrke forøget fra ca til Heraf var ca. 670 personer eller ca. 16 % af arbejdsstyrken i 2004 berørt af arbejdsledighed i kortere eller længere tid. Omregnes den samlede ledighedsperiode til fuldtidsstillinger svarer det til ca Arbejdspladser / beskæftigede i Midtdjurs Kommune Antal beskæftigede med bopæl i Midtdjurs Kommune Antal arbejdspladser i Midtdjurs Kommune Som det fremgår, overstiger antallet af beskæftigede med bopæl i Midtdjurs antallet af arbejdspladser i kommunen. Det medfører at en del af arbejdsstyrken må søge arbejde udenfor kommunegrænsen (udpendlere). I 2004 var der ca. 674 flere beskæftigede med bopæl i Midtdjurs kommune, der søgte arbejde udenfor kommunegrænsen end udefrakommende der søgte arbejde i Midtdjurs kommune. Det er en stigning på 254 personer i forhold til antallet i Det svarer til en udpendlingsfrekvens på ca. 17% af samtlige beskæftigede med bopæl i Midtdjurs Kommune. Beskæftigelse/år Landbrug, skovbrug Råstofindvinding Fremstillingsvirksomhed Energi og vandforsyning Bygge og anlæg Handel og restauration Transportvirksomhed Bank og forsikring Undervisning Sundhed-, socialvæsen Offentlig administration Tjenesteydelser i øvrigt Uoplyste erhverv I alt Beskæftigede fordelt efter erhverv og med bopæl i Midtdjurs kommune. Set under et har der i perioden fra været et markant fald i antallet af beskæftigede indenfor specielt landbruget, den offentlige administration og fremstillingsvirksomheder, mens den største fremgang ligger indenfor erhvervene bygge- og anlægsfagende, handel- og restauration samt bank og forsikringsvirksomheder. 13

19 Beskæftigelse / arbejdsmarkedsforanstaltninger Arbejdsmarkedsforanstaltninger Kommunerne har ansvaret for aktivering af ikke-forsikrede ledige samt at afklare arbejdsevnen og grundlag for fremtidig forsørgelse hos modtagere sygedagpenge og ledige med væsentlige andre problemer end ledighed. Hertil kommer så visse kommunale forpligtigelser om samarbejde med Arbejdsformidlingen om aktivering af forsikrede ledige i puljejob og jobtræningsforløb. Kommunalbestyrelsen i Midtdjurs Kommune har udformet indsatsen overfor disse grupper i samarbejde med det lokale erhvervsliv, private aktører, amtet, nabokommunerne og praktiserende læger. Indsatsen er udformet indenfor rammerne af lovgivningerne. Koordinationsudvalget er en væsentlig aktør i samarbejdet mellem praktiserende læger, erhvervslivet og kommunen. Hovedelementerne i Midtdjurs Kommunes målsætning- og kvalitetskrav til indsatsen er: Ikke- forsikrede ledige aktiveres indenfor en uge og i tidsubestemte tilbud indtil overgangen til uddannelse eller ordinært arbejde. Alle ledige skal gives et tilbud om personlig opkvalificering, som skal kunne give mulighed for uddannelse, arbejde og et godt liv. Alle tilbud skal indeholde så høj grad af opkvalificering, som den enkeltes forudsætninger tillader. Tilbudene skal være fleksible og i stadig udvikling, så de tilpasses den enkeltes situation i det eksisterende og fremtidige arbejdsmarked. I viften af tilbud i Midtdjurs Kommune kan nævnes: Rådgivning og vejledning i arbejdsmarkeds- og uddannelsesspørgsmål. Jobformidling til private- og offentlige virksomheder samt etablering af virksomhedspraktikker for ledige, der modtager ydelser fra kommunen. Kafé Kolind et arbejdsmarkedsrettet projekt udformet af det lokale erhvervsliv, KFUM s sociale arbejde og Midtdjurs Kommune. Museumsprojektet ved Djurslands Jernbanemuseum. Produktionsskolen Djursland, (et samarbejdsprojekt med Rønde og Rosenholm Kommuner). Erhvervsgrunduddannelsen (EGU). Samarbejdet med det private erhvervsliv prioriteres meget højt i aktiveringsindsatsen. Arbejdsmarkedslovgivningen Samtlige ydelser der ydes på arbejdsmarkedsområdet er lovbestemte ydelser og relaterer sig til en meget bred lovgivning. Som hovedlovgivning kan nævnes: Lov om aktiv Socialpolitik Lov om aktiv Beskæftigelsespolitik Lov om integration af udlændinge i Danmark Bekendtgørelse af Lov om Produktionsskoler Lov om sygedagpenge ved sygdom og fødsel Lov om aktiv socialpolitik Indsatsen overfor arbejdsløshed er i de senere år blevet betydeligt intensiveret. 14

20 Beskæftigelse / arbejdsmarkedsforanstaltninger Blandt andet er kravene til opfølgning i forhold til den enkelte ledige løbende blevet skærpet uanset grundlag for forsørgelse. Formålet med de løbende ændringer af lovgivningen er at sikre at der så hurtigt som muligt gives både arbejdsgivere, beskæftigede samt arbejds- og uddannelsessøgende et tilbud, der kan bidrage til et sikre et velfungerende arbejdsmarked. Herunder skal den ledige sikres mulighed for på et tidligt tidspunkt at dygtiggøre sig og dermed forbedre sine muligheder på arbejdsmarkedet. Målsætning Den politisk overordnede målsætning for administrationen af arbejdsmarkedslovgivningen er: at borgeren bevarer tilknytningen til arbejdsmarkedet. Forebyggelse, fastholdelse og integration er nøgleordene. Målsætning for revalidering er at borgerens via målrettet anvendelse af forrevalidering, virksomhedsrevalidering eller revalideringsforløb på uddannelsesinstitutioner får forbedret sine muligheder for varig selvforsørgelse. Målsætning for sygedagpengeområdet er at borgeren, der er sygemeldt fra arbejdet bevarer tilknytning til arbejdspladsen og at den sygemeldte borger hurtigt bliver afklaret i sygdomsforløbet med henblik på tilbagevenden til tidligere forsørgelses grundlag. Målsætningen for fleksjob er at bevare tilknytningen til arbejdsmarkedet for den borger, hvis mulighed for revalidering m.v. skønnes udtømt. at borgeren betragtes som en ressourceperson, hvilket fordrer helhedssyn samt en gensidig forpligtelse og konsekvens i forhold til de fælles bestræbelser på at hjælpe borgeren til selvforsørgelse. Derudover er der i Voksenudvalget vedtaget en speciel målsætning og handleplan for kontanthjælp, aktivering, revalidering, fleks og skånejob, sygedagpenge og førtidspension. Målsætning for kontanthjælp og aktivering er at give eller fastholde den ledige en erhvervsidentitet med henblik på en hurtig tilbagevenden til arbejde eller uddannelse. 15

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 RINGE KOMMUNE Forslag til Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe side 2 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe Formål Formålet

Læs mere

KOV1_Kvadrat_RØD BOLIGPOLITIK. Kolding Kommune 2010

KOV1_Kvadrat_RØD BOLIGPOLITIK. Kolding Kommune 2010 KOV1_Kvadrat_RØD BOLIGPOLITIK Kolding Kommune 2010 INDHOLD Indledning... 3 Boligudbuddet... 4 Politik... 4 Målsætninger og virkemidler... 4 Boligområder... 7 Politik... 7 Målsætninger og virkemidler...

Læs mere

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013 Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillægets retsvirkninger Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens

Læs mere

ODENSE LETBANE 1. ETAPE

ODENSE LETBANE 1. ETAPE 1 TILLÆG NR. 18 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE ODENSE LETBANE 1. ETAPE 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 HVAD ER EN KOMMUNEPLAN? I henhold til lov om planlægning skal der for hver kommune foreligge

Læs mere

i Mariager Kommune gennem de senere år, har hovedsageligt været mindre håndværksvirksomheder etableret af lokale.

i Mariager Kommune gennem de senere år, har hovedsageligt været mindre håndværksvirksomheder etableret af lokale. Erhvervsudvikling Erhvervsprofil Sammenholdes Mariager Kommuamtsgennemsnittet, tegner der sig et overordnet billede af en typisk landkommune. Dette billede går til en vis grad igen når der sammenlignes

Læs mere

Indledning Syddjurs Byråd drøftede på en temadag den 1. marts 2007 emner og indhold i Planstrategi 2007 for Syddjurs Kommune.

Indledning Syddjurs Byråd drøftede på en temadag den 1. marts 2007 emner og indhold i Planstrategi 2007 for Syddjurs Kommune. Syddjurs Kommune, Planafdelingen 21. marts 2007, Ejvind Bak Oplæg til emner og indhold i Syddjurs Planstrategi 2007 - på et sundt og bæredygtigt grundlag Indledning Syddjurs Byråd drøftede på en temadag

Læs mere

Offentlig bekendtgørelse den 1.4.2014 af Forslag til Kommuneplantillæg nr. 6 til Syddjurs Kommuneplan 2013. Blandet byområde ved Stationsvej i Mørke.

Offentlig bekendtgørelse den 1.4.2014 af Forslag til Kommuneplantillæg nr. 6 til Syddjurs Kommuneplan 2013. Blandet byområde ved Stationsvej i Mørke. Offentlig bekendtgørelse den 1.4.2014 af Forslag til Kommuneplantillæg nr. 6 til Syddjurs Kommuneplan 2013. Blandet byområde ved Stationsvej i Mørke. Byrådet i Syddjurs Kommune besluttede den 26.03.2014

Læs mere

KOMMUNEPLAN 09 Tillæg nr. 20. Dagligvarebutik til lokalområdets daglige forsyning Skaboeshusevej 103, Nyborg samt naboarealer

KOMMUNEPLAN 09 Tillæg nr. 20. Dagligvarebutik til lokalområdets daglige forsyning Skaboeshusevej 103, Nyborg samt naboarealer KOMMUNEPLAN 09 Tillæg nr. 20 Dagligvarebutik til lokalområdets daglige forsyning Skaboeshusevej 103, Nyborg samt naboarealer Tillæg nr. 20 til KOMMUNEPLAN 09 Redegørelse Nyborg Byråd ønsker at skabe mulighed

Læs mere

Centerstruktur og detailhandel

Centerstruktur og detailhandel Centerstruktur og detailhandel Redegørelse - Centerstruktur og detailhandel Detailhandelsstrukturen i Vallensbæk skal fremme en velfungerende bymidte med et varieret butiksudbud, der dækker de lokale behov.

Læs mere

TILLÆG NR. 29 TIL KOMMUNEPLAN 2011 KREATIVE ZONER. Vedtaget af Borgerrepræsentationen den 9. oktober 2014.

TILLÆG NR. 29 TIL KOMMUNEPLAN 2011 KREATIVE ZONER. Vedtaget af Borgerrepræsentationen den 9. oktober 2014. TILLÆG NR. 29 TIL KOMMUNEPLAN 2011 KREATIVE ZONER Vedtaget af Borgerrepræsentationen den 9. oktober 2014. HVAD ER ET KOMMUNEPLANTILLÆG? Kommuneplantillæg Kommuneplanen indeholder en hovedstruktur for den

Læs mere

Bevaringsværdige bygninger

Bevaringsværdige bygninger 18. Sig 18.01 Sig By 18.10 Åbent land Sig Bevaringsværdige bygninger Rammer 18.01 Sig By Status Sig er en lokalby med udviklingspotentiale indenfor bosætning og turisme. Byen ligger ca. 8 km nord for

Læs mere

Nedenstående status over indflyttede boliger er udarbejdet ud fra Folkeregistrets oplysninger om indflyttede boliger pr. 1. december 2011.

Nedenstående status over indflyttede boliger er udarbejdet ud fra Folkeregistrets oplysninger om indflyttede boliger pr. 1. december 2011. Notat til dagsordenpunkt Bilag 3 Center Teknik & Miljø Sagsbehandler Lone Bechmann Jensen Dato 1. december 2011 Sagsnummer 1253-61628 Bemærkninger om tilgang af nye boliger Følgende opgørelse gør status

Læs mere

FORSLAG TIL TILLÆG NR. 25 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE

FORSLAG TIL TILLÆG NR. 25 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE FORSLAG TIL TILLÆG NR. 25 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE ØSTERBRO 21 OG ØSTERBRO 41 COOP-GRUNDEN ÆNDRING AF KOMMUNEPLANOMRÅDE 2 10 11 Stige 9 Korup 8 Næsby Tarup Bolbro 0 Bymidten 1 Seden

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

Arvad Mølle. Elværkssøen 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021

Arvad Mølle. Elværkssøen 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Arvad Mølle vej Elværkssøen e ban Jern n r je Sk Å 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Endelig godkendt den 30. januar 2012 Offentliggjort den

Læs mere

KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG. Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg

KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG. Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg Redegørelse Nyborg Byråd ønsker at lave en byomdannelse på den tidligere entreprenørgrund, beliggende

Læs mere

Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Forslag til Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Rammeområde 14.C3 og 14.E20 Center og erhvervsområde ved Dæmningen i Herning Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.)

Læs mere

Tillæg nr. 13 til Vordingborg Kommuneplan Panteren

Tillæg nr. 13 til Vordingborg Kommuneplan Panteren Tillæg nr. 13 til Vordingborg Kommuneplan Panteren April 2015 VORDINGBORG KOMMUNE Kommuneplantillæg Kommunalbestyrelsen har den 30. april 2015 vedtaget kommuneplantillæg nr. 13. Vedtagelsen er offentliggjort

Læs mere

NOTAT: Placering af nye almene boliger.

NOTAT: Placering af nye almene boliger. Sagsnr. 246187 Brevid. 194019 12. august 2014 NOTAT: Placering af nye almene boliger. Indledning: Der er behov for flere almene boliger, for at kommunens kan løse boligbehovet for udsatte befolkningsgrupper.

Læs mere

SIKALEDDET. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser.

SIKALEDDET. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser. Ledige boliggrunde tæt på by, indkøbsmuligheder, S-tog og med direkte adgang til fælleden. Dato 6.06.205 Version 0 Revideret - SIKALEDDET

Læs mere

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Søvej 1 8600 Silkeborg Sendt via hjemmesiden under Din mening og pr. e-mail til teknikogmiljoe@silkeborg.dk Kirsten Kruckow Sorringvej 77, Voel 8600 Silkeborg

Læs mere

10-04-2013 AREALUDLÆG TIL BYFORMÅL - SLAGELSE

10-04-2013 AREALUDLÆG TIL BYFORMÅL - SLAGELSE AREALUDLÆG TIL BYFORMÅL - SLAGELSE Rummelighed Med denne kommuneplan er der en fremtidig rummelighed til nye boligområder i Slagelse by på 1500 boliger. Tidselbjerget i nordbyen er det største samlede

Læs mere

TILLÆG NR. 14 B.01.09 "Østre Hougvej, Færøvej" Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025

TILLÆG NR. 14 B.01.09 Østre Hougvej, Færøvej Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025 FORSLAG TILLÆG NR. 14 B.01.09 "Østre Hougvej, Færøvej" Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025 KOMMUNEPLAN OG TILLÆG Kommuneplanen sammenfatter og konkretiserer de overordnede politiske mål for

Læs mere

Forvaltningens vurdering af indkomne høringssvar til Middelfart-delen af Planstrategi 2011

Forvaltningens vurdering af indkomne høringssvar til Middelfart-delen af Planstrategi 2011 Teknik- og Miljøforvaltningens sekretariat Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4798 Fax +45 8888 5501 Dato: 17. april 2012 Sagsnr.:

Læs mere

" J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej

 J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej / " J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård Vinderup Kommune Lokalplan nr. 53 Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej BESKRIVELSE LOKALPLANENS BAGGRUND Denne lokalplan gælder for området mellem Grønningen

Læs mere

Dansk byplan laboratorium. den 10. marts 2015

Dansk byplan laboratorium. den 10. marts 2015 Dansk byplan laboratorium den 10. marts 2015 1 Kilde: Kontur, Svendborg, 2013 Vi er blevet færre befolkningsudvikling i procentvis ændring, 2008-13 Kilde: kontur, Svendborg, 2013 og vi bliver ældre: procentvis

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Hvad er et kommuneplantillæg? Byrådet skal udarbejde en kommuneplan, der bl.a. sammenfatter arealanvendelsen og bebyggelsesforholdene i kommunen. Ikast Brande

Læs mere

- til Kommuneplan 2013-2025 for nyt rammeområde B29 for en tæt-lav boligbebyggelse på Gl. Klausdalsbrovej 460.

- til Kommuneplan 2013-2025 for nyt rammeområde B29 for en tæt-lav boligbebyggelse på Gl. Klausdalsbrovej 460. Tillæg 4 - til Kommuneplan 2013-2025 for nyt rammeområde B29 for en tæt-lav boligbebyggelse på Gl. Klausdalsbrovej 460. Offentliggørelse Forslaget kan ses på Herlevs kommunens hjemmeside www.herlev.dk

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Kommuneplantillæg nr. 8 Kommuneplanramme Ma. Bl3 2015 Offentlighedsperiode Forslag til Kommuneplantillæg nr. 8 var sammen med forslag til lokalplan 101-4 fremlagt

Læs mere

Kommuneplantillæg 30. Kommuneplan Faaborg 1996-2007 Faaborgegnens Efterskole FORSLAG

Kommuneplantillæg 30. Kommuneplan Faaborg 1996-2007 Faaborgegnens Efterskole FORSLAG Kommuneplantillæg 30 Kommuneplan Faaborg 1996-2007 Faaborgegnens Efterskole FORSLAG Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens 12 virke for kommuneplanens gennemførelse. Kommuneplanens bestemmelser er således

Læs mere

Med tillægget ophæves rammebestemmelserne for rammeområde 11-B-11 og erstattes af bestemmelserne for hhv. kommuneplanramme nr. 11-C-12 og 11-B-11.

Med tillægget ophæves rammebestemmelserne for rammeområde 11-B-11 og erstattes af bestemmelserne for hhv. kommuneplanramme nr. 11-C-12 og 11-B-11. VEDTAGET TILLÆG 20 Silkeborg Kommune offentliggør Tillæg 20 til Kommuneplan 2009-2020. Tillæg nr. 20 til Silkeborg Kommuneplan 2009-2020 er udarbejdet i overensstemmelse med planlovens 23c, i forbindelse

Læs mere

Harridslev. 14. Rammer, Harridslev. Harridslev set fra nordvest. Skolen ligger til venstre i billedet.

Harridslev. 14. Rammer, Harridslev. Harridslev set fra nordvest. Skolen ligger til venstre i billedet. 14. Rammer, set fra nordvest. Skolen ligger til venstre i billedet. set fra sydøst med byens nyeste boligområde ved Bækkevejen og Kildevældet i forgrunden. 101 14. Rammer, N Blandet bolig og erhverv Boligområde

Læs mere

Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune

Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 er udarbejdet med henblik på: At foretage teknisk tilpasning af kortgrundlagene for retningslinjerne skovrejsning

Læs mere

Indstilling. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 861. Boligområde ved Øster Kringelvej i Gl. Egå. Tillæg nr. 154 til Kommuneplan 2001

Indstilling. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 861. Boligområde ved Øster Kringelvej i Gl. Egå. Tillæg nr. 154 til Kommuneplan 2001 Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 11. maj 2009 Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 861. Boligområde ved Øster Kringelvej i Gl. Egå. Tillæg nr. 154 til Kommuneplan

Læs mere

NATURKLAGENÆVNET. 15. oktober 2008 J.nr.: NKN-261-00075 ssc/tutbi

NATURKLAGENÆVNET. 15. oktober 2008 J.nr.: NKN-261-00075 ssc/tutbi NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 15. oktober 2008 J.nr.: NKN-261-00075 ssc/tutbi Afgørelse i

Læs mere

KEU, MD/ 28. oktober 2013. Bilag 2. Svendborg Kommunes boligstrategi baggrundsnotat og anbefalinger

KEU, MD/ 28. oktober 2013. Bilag 2. Svendborg Kommunes boligstrategi baggrundsnotat og anbefalinger KEU, MD/ 28. oktober 2013 Bilag 2 Svendborg Kommunes boligstrategi baggrundsnotat og anbefalinger Boligstrategien forholder sig til overudbuddet af boliger i den eksisterende boligmasse og behovet for

Læs mere

Nyhedsbrev. Fast Ejendom. Den 17. april 2015, revideret 20. april 2015

Nyhedsbrev. Fast Ejendom. Den 17. april 2015, revideret 20. april 2015 Den 17. april 2015, revideret 20. april 2015 Nyhedsbrev Ændring af planloven op til 25 % almene boliger i nye lokalplanområder Folketinget vedtog den 26. februar 2015 ændringer i planloven, der giver kommunerne

Læs mere

2 Distrikt Holeby DISTRIKT HOLEBY

2 Distrikt Holeby DISTRIKT HOLEBY 2 Distrikt Holeby 17 2.1 Centerby - Holeby 18 Rammenr.: 355-C1 Rammenavn: Lokalcenter i Holeby Generelle anvendelsesbestemmelser: Lokalcenter - centerområde, butikker, boliger til helårsbeboelse, offentlige

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 135 For areal til åben- og tæt lav boligbebyggelse ved Solgårdsvænget i Voldum. December 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040

Læs mere

Stor udvalgsvarebutik i aflastningscenter Skejby

Stor udvalgsvarebutik i aflastningscenter Skejby Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 23. maj 2014 Valg af placering af stor udvalgsvarebutik i aflastningscenter Skejby i henhold til Kommuneplan 2013. 1. Resumé I forbindelse

Læs mere

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan Den 19. november 2010 Aftale om dispositionsplan Formålet med nærværende aftale er at bekræfte enigheden mellem Brabrand Boligforening og Århus Kommune om den endelige dispositionsplan for Gellerup og

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

UDKAST Frederikshavn Kommune. - et godt sted at bo

UDKAST Frederikshavn Kommune. - et godt sted at bo UDKAST Frederikshavn Kommune - et godt sted at bo Boligpolitik juni 2014 2 Indhold Frederikshavn Kommune -et godt sted at bo 4 Eksisterende boliger og boligområder 8 Nye boligområder 12 Almene boliger

Læs mere

LOKALPLAN NR. TILLÆG NR. i

LOKALPLAN NR. TILLÆG NR. i Esbjerg Kommune LOKALPLAN NR. TILLÆG NR. i 241 for et Område ved Hygumvej i Vester Nebel Sydvest (Børnehave) Hvad er en lokaiplan? En lokalpian er den type plan, Byrådet kan anvende til at fastlægge bestemmelser

Læs mere

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret)

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Tillæg 6 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm (vandret)

Læs mere

306 - Snogebæk - Balka

306 - Snogebæk - Balka 306 - Snogebæk - Balka Mindre handels- og serviceby Fuglereservat Balkalyngen Balka havn Jollehavn Sandstrand Sommerhusområde i fyrreskov Hunsemyre Havnemiljø Byzone Afgrænset byområde Sandstrand Sommerhusområde

Læs mere

Præsentation af bosætningsanalysen

Præsentation af bosætningsanalysen Præsentation af bosætningsanalysen Første udvalgsmøde om bosætning og infrastruktur i Skanderborg Kommune Strategisk Center, Skanderborg Kommune Tirsdag den 9. august 20 Indhold. Præsentation af bosætningsanalysen

Læs mere

- Lokal Agenda 21-strategi. Dit liv, din fremtid, dit job

- Lokal Agenda 21-strategi. Dit liv, din fremtid, dit job - Lokal Agenda 21-strategi Dit liv, din fremtid, dit job Den kommunale Agenda 21 opgave Ifølge planlovens kapitel 6a, 33 a skal byrådet forklare og udgive deres strategi for kommunens bidrag til en bæredygtig

Læs mere

Forslag til kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013 2025 for Holbæk Kommune

Forslag til kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013 2025 for Holbæk Kommune Forslag til kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013 2025 for Holbæk Kommune Ny detailhandelsramme for rammeområde 1.C14 Kirkestræde, Smedelundsgade og Jernbanevej i Holbæk Holbæk Kommune har den 6.

Læs mere

Erhverv og beskæftigelse

Erhverv og beskæftigelse Erhverv og beskæftigelse Redegørelse - Erhverv og beskæftigelse Erhverv Vallensbæk Kommune har gennem de senere år satset på at kunne tilbyde et stort og varieret udbud af boliger. Dette har betydet, at

Læs mere

Lokalplan 994, Boliger Skødstrup - Endelig

Lokalplan 994, Boliger Skødstrup - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 27. marts 2015 Lokalplan 994, Boliger Skødstrup - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan nr. 994. Boligområde ved Lauritshøj

Læs mere

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Erhvervs- og Borgerservice Plan og Byg Dato: 28.11.2014 Sags nr.: 14/5340 Sagsbehandler: Anne Buur Ogilvie LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Indledning Haderslev Kommune

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 014

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 014 Forslag til Kommuneplantillæg nr. 014 Tillæg til Kommuneplan 2013-2025 for Frederikssund Kommune For rammeområde LE 6.3 ved Femhøj Offentligt fremlagt i perioden den xxxx til og med den xxxx Rammeområde

Læs mere

Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer Bosætning

Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer Bosætning Landdistriktspolitikken for Ikast-Brande Kommune Visioner og indsatsområder August 2011 Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune 4 Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer

Læs mere

NOTAT. Nybyggeri af almene boliger i fremtiden - Debatoplæg

NOTAT. Nybyggeri af almene boliger i fremtiden - Debatoplæg NOTAT By- og Kulturforvaltningen Plan og Byg Salg og Udlejning Odense Slot Indgang G Nørregade 36-38 Postboks 730 5000 Odense C www.odense.dk Tlf. 65512694 Fax 66133222 E-mail pb.bkf@odense.dk Nybyggeri

Læs mere

Lokalplan 68. Ved Ahornvej

Lokalplan 68. Ved Ahornvej Lokalplan 68 Ved Ahornvej INDLEDNING Lokalplan nr. b$ omfatter et areal på ca. 4000 m2 på nordsiden af Ahornvej. Det afgrænses mod syd af Ahornvej, mod vest af en parcelhusgrund (matr.nr. 1ax), mod nord

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

NØGLETALSFORKLARINGER TIL ØNSK-MODELLEN

NØGLETALSFORKLARINGER TIL ØNSK-MODELLEN NØGLETALSFORKLARINGER TIL ØNSK-MODELLEN 1. Geografi Bymæssig bebyggelse 2003 Andel af kommunens indbyggere, der bor i byområde (mindst 200 indbyggere). Areal Kommunens geografiske størrelse i km 2 Befolkningstæthed

Læs mere

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplan for et område ved Hovedgaden, Hårlev BRANDSKILDEGÅRDEN Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplanens tekst Side

Læs mere

Reglerne på det sociale område

Reglerne på det sociale område Reglerne på det sociale område Indhold Som arbejdsgiverrepræsentant i et koordinationsudvalg skal man ikke have kendskab til den sociale lovgivning i detaljer. Derimod kan det være en fordel at kende til

Læs mere

FORSLAG. Fruerhøjvej. Stationsvej. Solbakkevej. Rugårdsvej TILLÆG NR. 13. til Kommuneplan 2009-2021. Nyt lokalcenter ved Stationsvej i Brenderup

FORSLAG. Fruerhøjvej. Stationsvej. Solbakkevej. Rugårdsvej TILLÆG NR. 13. til Kommuneplan 2009-2021. Nyt lokalcenter ved Stationsvej i Brenderup FORSLAG Fruerhøjvej Stationsvej Solbakkevej Rugårdsvej TILLÆG NR. 13 til Kommuneplan 2009-2021 Nyt lokalcenter ved Stationsvej i Brenderup Oktober 2012 PRAKTISKE OPLYSNINGER... Forslag til kommuneplantillæg

Læs mere

Tillæg nr. 3 til Herning Kommuneplan 2013-2024

Tillæg nr. 3 til Herning Kommuneplan 2013-2024 Forslag til Tillæg nr. 3 til Rammeområde T23 Teknisk anlæg til solceller ved Kollund Byvej 85 Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.) Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg

Læs mere

Kommuneplan 2009 - Introduktion

Kommuneplan 2009 - Introduktion Kommuneplan 2009 - Introduktion Disposition: Forudsætninger for kommuneplanen Trekantområdets planstrategi og hovedstruktur Koldings egen strategi og hovedstruktur Områdeplanlægning Udviklingsperspektiver

Læs mere

LOKALPLAN NR. 002.239

LOKALPLAN NR. 002.239 LOKALPLAN NR. 002.239 For et område ved Christinedalsvej og Niels Hansens Vej ~ (Jr / SVENDBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning plan- og udviklingsafdelingen august 1991 Hvad er en lokalpian En lokaiplan er

Læs mere

INDSTILLING Til Århus Byråd Den: 1. september 2004. via Magistraten Tlf. nr.: 8940 3855 Jour. nr.: Ref.: ILH

INDSTILLING Til Århus Byråd Den: 1. september 2004. via Magistraten Tlf. nr.: 8940 3855 Jour. nr.: Ref.: ILH ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. Afdeling INDSTILLING Til Århus Byråd Den: 1. september 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 3855 Jour. nr.: Ref.: ILH Århus - en by i bevægelse. Sundhedsredegørelse og strategier

Læs mere

SPØTTRUP KOMMUNE. Kommuneplantillæg nr. 1. Socialpædagogisk opholdssted ved Lihme. Borgens og borgernes kommune ODDENSE KREJBJERG RØDDING BALLING

SPØTTRUP KOMMUNE. Kommuneplantillæg nr. 1. Socialpædagogisk opholdssted ved Lihme. Borgens og borgernes kommune ODDENSE KREJBJERG RØDDING BALLING SPØTTRUP KOMMUNE Borgens og borgernes kommune RØDDING KREJBJERG ODDENSE BALLING LIHME LEM RAMSING HVIDBJERG Socialpædagogisk opholdssted ved Lihme 1 Spøttrup Kommune - Maj 2002 INDHOLDSFORTEGNELSE Etablering

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Lokalplan 977, Boliger og Butik, Ceresbyen - Endelig

Lokalplan 977, Boliger og Butik, Ceresbyen - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 21. november 2014 Lokalplan 977, Boliger og Butik, Ceresbyen - Endelig Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 977, Boligområde ved Dollerupvej,

Læs mere

Lokalplan 992, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig

Lokalplan 992, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 20. januar 2015 Lokalplan 992, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 992, Område syd for

Læs mere

århus kommune. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C

århus kommune. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C århus kommune. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C Side 1 Til Århus Byråd via Magistraten Den J.nr. Ref.: Tlf.nr. INDSTILLING 26. maj 2004 Steen Nielsen 8940 2647 Endelig

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 23.1. Albertslund Vest - gårdhuse. Tæt og lav boligbebyggelse. Kongsbak Informatik

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 23.1. Albertslund Vest - gårdhuse. Tæt og lav boligbebyggelse. Kongsbak Informatik Albertslund Kommune Lokalplan nr. 23.1 Albertslund Vest - gårdhuse Tæt og lav boligbebyggelse 1979 Kongsbak Informatik Hvad er en lokalplan? Planloven, lokalplanpligt og lokalplanret Ifølge Lov nr. 388

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

Revision af kommuneplan

Revision af kommuneplan Revision af kommuneplan Arbejdet med at udarbejde en ny planstrategi for kommunen er i fuld gang, jf. den procesbeskrivelse Byrådet vedtog den 1. marts 2011. Der har i løbet af sommer og efteråret 2011

Læs mere

Kommuneplantillæg 1 for tæt-lav boliger på Værebrovej 25

Kommuneplantillæg 1 for tæt-lav boliger på Værebrovej 25 Kommuneplantillæg 1 for tæt-lav boliger på Værebrovej 25 Tillæg 1 til Roskilde Kommuneplan 2013 Offentliggjort som tillæg 30 til Roskilde Kommuneplan 2009 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den

Læs mere

Kommuneplantillæg 13. Randers Kommune. Kommuneplantillæg 13

Kommuneplantillæg 13. Randers Kommune. Kommuneplantillæg 13 Randers Kommune BAGGRUND Der udarbejdes et tillæg til Kommuneplan 2013 for Randers Kommune, for et nyt boligområde i Haslund. Området ønskes anvendt til boligformål i form af åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse.

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Beskæftigelsesplan 2015 Indhold Beskæftigelsesplan 2015... 0 0. Resumé (tillæg 1)... 2 A. Unge uden uddannelse... 2 B. Personer på kanten af arbejdsmarkedet... 2 C. Langtidsledige...

Læs mere

Indstilling. Offentlig fremlæggelse af støjhandlingsplan. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 15. marts 2013.

Indstilling. Offentlig fremlæggelse af støjhandlingsplan. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 15. marts 2013. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Den 15. marts 2013 Aarhus Kommune Teknik og Miljø Offentlig fremlæggelse af støjhandlingsplan 1. Resume Støjhandlingsplanen er en opfølgning på Bekendtgørelse

Læs mere

Ændring af rammeområde i Himmelev

Ændring af rammeområde i Himmelev Politisk behandling Himmelev Kirke Ændring af rammeområde i Himmelev Himmelev Gymnasie Tillæg 8 til Roskilde Kommuneplan 2009/ 200 m Haraldskær Nord Langagervej 2.D.8 Mål 1: 25 100 m Kommuneplantillæg

Læs mere

Afgørelse i sagen om udvidelse af Føtex på Viby Ringvej i Århus Kommune

Afgørelse i sagen om udvidelse af Føtex på Viby Ringvej i Århus Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 19. september 2006 J.nr.:NKN-33-00580 (03-32/650-0003) SNI Afgørelse

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Vilkår for salg af Knudsvej 10-12, 7400 Herning Salgsmappe

Vilkår for salg af Knudsvej 10-12, 7400 Herning Salgsmappe Vilkår for salg af Knudsvej 10-12, 7400 Herning Salgsmappe Udarbejdet af Herning Kommune i forbindelse med offentligt udbud af arealer med annoncering i Herning Folkeblad den 14. januar 2015. H e r n i

Læs mere

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26. OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26. OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26 OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY Aabybro kommune Lokalplan nr. 1.26. Offentligt skoleområde i Aabybro by, Indledning... side 3 Lokalplanens sammenhæng med anden planlægning...

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg nr. 5.017 for boliger i Vestbjerg K O M M U N E P L A N Aalborg Byråd godkendte den 28. september 2015

Læs mere

Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 2001-2013. Bydelscenter ved Jyllandsvej og Bogensevej

Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 2001-2013. Bydelscenter ved Jyllandsvej og Bogensevej Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 2001-2013 Bydelscenter ved Jyllandsvej og Bogensevej 2007 Indholdsfortegnelse Vedtagelsespåtegning 3 Indledning 5 Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 2001-2013 6 Rammebestemmelser

Læs mere

Ændring af rammebestemmelser i Margrethehåbsparken

Ændring af rammebestemmelser i Margrethehåbsparken Ændring af rammebestemmelser i Margrethehåbsparken Tillæg 10 til Roskilde Kommuneplan 2009 /forslag Margrethehåbsvej 2.EK.1 kvej Holbæ Forord Fors Hvad er et tillæg til kommuneplanen? Den fysiske planlægning

Læs mere

RETNINGSLINJER. 56 Den t;nkende storby Hovedstruktur 09

RETNINGSLINJER. 56 Den t;nkende storby Hovedstruktur 09 RETNINGSLINJER 56 Den t;nkende storby Hovedstruktur 09 INDLEDNING Hvilke forventninger er der til Københavns fremtidige udvikling, og hvor meget areal skal der bruges til byudviklingen? Hvor skal virksomheder,

Læs mere

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune Beskæftigelsespolitik Fredensborg Kommune 1 Forord Det er med glæde, at jeg på Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalgets vegne kan præsentere de politiske standpunkter og ambitioner for beskæftigelsesområdet

Læs mere

Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk

Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Status Plannavn Område bydel Dato for forslagets vedtagelse i kommunalbestyrelsen Vedtaget Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Taarbæk Taarbæk bydel 6. september

Læs mere

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ kovlundv Jf/ " LOKALPLANOMRADE SKANDERBORG KOMMUNE 1986 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 8

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 8 Forslag til Kommuneplantillæg nr. 8 til 4.O.02 - Rehabiliteringscenter, Munkebo September 2014 Kerteminde Kommune Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Tlf. 65 15 15 15 www.kerteminde.dk plan-byg@kerteminde.dk

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning

TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning Til modtagere af planforslag pr. mail Dato Deres ref. Vores ref. Direkte nr. 29.06.2007 1077850 32471531 ksm Offentlig bekendtgørelse af forslag til lokalplan 75.1 (tillæg)

Læs mere

Aalborg Byråd. Teknik- og Miljøudvalget. Mødet den 03.11.2010, kl. 13:00. Mødelokale 142, Stigsborg Brygge 5

Aalborg Byråd. Teknik- og Miljøudvalget. Mødet den 03.11.2010, kl. 13:00. Mødelokale 142, Stigsborg Brygge 5 Aalborg Byråd Teknik- og Miljøudvalget Mødet den 03.11.2010, kl. 13:00 Mødelokale 142, Stigsborg Brygge 5 Punkt 5. Opsamling på fordebatten vedrørende Nyt Universitetssygehus i Aalborg. 2009-50389. Teknik

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter.

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk i november 2002 D.nr. 24971 Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 93 for et offentligt

Læs mere

Erhvervsanalyse. Favrskov Kommune Erhvervskonference

Erhvervsanalyse. Favrskov Kommune Erhvervskonference Erhvervsanalyse Favrskov Kommune Erhvervskonference 17. juni 2015 Formål Analysen har til formål at: Supplere og nuancere de landsdækkende og tidligere lokale analyser Afdække de lokale rammer og vilkår

Læs mere

Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak

Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak Ørhage Hanstholm kommune, Bådsgårdsvaj 2, 7730 Hanstholm Tlf.: 97961600 - Fax: 97961432 Indholdsfortegnelse Redegørelse: Baggrund for lokalplanen Lokalplanens

Læs mere

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOFÆLLESSKAB I ONSBJERG FOR UDVIKLINGSHÆMMEDE

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOFÆLLESSKAB I ONSBJERG FOR UDVIKLINGSHÆMMEDE SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOFÆLLESSKAB I ONSBJERG FOR UDVIKLINGSHÆMMEDE REDEGØRELSE Redegørelse Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkning LOKALPLANTEKSTEN 1. Lokalplanens

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere