Referat. Mødedato: 31. marts Mødelokale: Mødelokale 2, Danavej 15, 6520 Toftlund. Starttidspunkt for møde: 15:15.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat. Mødedato: 31. marts 2014. Mødelokale: Mødelokale 2, Danavej 15, 6520 Toftlund. Starttidspunkt for møde: 15:15."

Transkript

1 Mødedo: 31. marts 2014 Mødelokale: Mødelokale 2, Danavej 15, 6520 Toftlund Starttidspunkt for møde: 15:15 Fraværende: 31. marts 2014

2 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Dialogmøde med Ældrerådet 4 2 Gensidig orientering 5 3 Regnskab Sundhedsudvalget 6 4 Budget tidsplan og stregi 8 5 Frigivelse af anlægsmidler til inventar og indretning af korttidscenter 9 6 Frigivelse af anlægsmidler til velfærdsteknologipulje 10 7 Strukturtilpasninger på dagcenterområdet 12 8 Det fremtidige samarbejde omkring Center for Hjælpemidler og Kommunikion 14 9 Analyse af efterspørgsel på plejeboliger Oprettelse og drift af friplejehjem Opfølgning på dialogmøde med FagMED Pleje og Omsorg Sundhedsprofilen Evaluering af Hurtig Hjælpemiddel Service - efter høring Uanmeldte kommunale tilsyn med hjemmeplejen - efter høring marts

3 15 Eventuelt 26 Lukkede dagsordenspunkter 31. marts

4 1. Dialogmøde med Ældrerådet P Sagsfremstilling Der afholdes dialogmøde mellem Sundhedsudvalget og Ældrerådet fra kl Ældrerådets ønsker til dialogmødet med Sundhedsudvalget den 31. marts 2014: Social rehabilitering, indss 2 i ældrepuljen Gensidige forventninger mellem Sundhedsudvalget og Ældrerådet Paradokset mellem tomme boliger på plejecentrene og borgernes problemer med få anvist en plejebolig Mulighed for genetablering af afhentning af midlertidige hjælpemidler på plejecentrene ved akut behov (krykker, badebænk mm.) Ældrerådsmedlem Gerd Johannsen ønsker desuden følgende punkt drøftet: Nedgang i antal Sosu-medarbejdere i Tønder Kommune Sundhedsudvalget ønsker følgende punkt drøftet: Fælles temadag mellem Ældrerådet og Sundhedsudvalget Fagchef for Pleje og Omsorg indstiller, punkterne drøftes. Punkterne drøftet. Der udarbejdes separ refer fra dialogmødet. 31. marts

5 2. Gensidig orientering P Sagsfremstilling 1. Orientering fra udvalgsformanden 2. Orientering fra forvaltningen Besøgsrunde på institutioner og enheder under Sundhedsudvalget. Der er sket ændringer i planen for besøgsrunden. (Bilag) 3. Orientering fra udvalgsmedlemmer, der er medlemmer af diverse råd Bilag Besøgsrunde på institutioner og enheder under Sundhedsudvalget Fagchef for Pleje og Omsorg og fagchef for Sundhed og Arbejdsmarked indstiller, orienteringen tages til efterretning. Sagen taget til efterretning. Derudover dels orientering om skrivelse fra Vennekredsen for Richtens og Leos plejecenter vedrørende drift af bus, og dels orientering om stus for Sundhedshuset i Skærbæk. 31. marts

6 3. Regnskab Sundhedsudvalget S Sagsfremstilling Regnskabsresultet for 2013 på Sundhedsudvalgets område viser overordnet et samlet mindreforbrug på 4,015 mio. kr., som på politikområderne fordeler sig således: Politikområde Regnskab 2013 Korr. Budget 2013 Rest korr. Budget 2013 Overførsler til 2014 Sundhed Pleje & Omsorg Aktivitetsbestemt medfinansiering Pleje & Omsorg, udenfor servicerammen Sundhedsudvalget i alt, netto Der er nærmere redegjort for afvigelserne i vedlagte overordnede regnskabsbemærkninger Regnskabsbemærkningerne vil indgå i kommunens årsberetning for Der er herudover udarbejdet en opgørelse af uforbrugte/merforbrugte driftsbevillinger, som forelægges til orientering. Opgørelsen er foretaget efter regler for overførsel i "Rammer for aftalestyring i Tønder Kommune". Direktionen har drøftet de samlede overførsler den 27. februar og 19. marts 2014 og har indstillet, en række fællesområder bidrager til en omfordeling og "nulstilling" af områder med særlige budgetmæssige udfordringer. Overførslerne er opgjort på fagchefniveau, hvorefter fagcheferne har taget stilling til fordeling af overskud og underskud på kontraktområder m.v. Af de samlede overførsler til 2014 bidrager Sundhedsudvalget med 2,000 mio. kr. til omfordelingen af midler. Fordelingen er 1,000 mio. kr. fra hvert af politikområderne Pleje & Omsorg og Sundhed. Af Pleje & Omsorg s samlede overførsel til 2014 på 3,213 mio. kr. overføres 0,600 mio. kr. til anlæg - inventar på Korttidscenter Syd. Sundhed overfører ialt 0,684 mio. kr. De samlede overførsler på Sundhedudvalgets område udgør i alt 3,897 mio. kr., jf. ovennævnte tabel. Bilag Sundhedsudvalget - Bemærkninger til regnskab 2013 Sundhedsudvalget. Overførsler af uforbrugte bevillinger fra 2013 til Drift 31. marts

7 Direktør for Social, Arbejdsmarked og Sundhed indstiller, regnskab 2013, regnskabsbemærkninger samt overførsler tages til efterretning. Sagen taget til efterretning. 31. marts

8 4. Budget tidsplan og stregi Ø Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsen har vedtaget stregi, tidsplan og procedure for budgetlægningen for 2015, og Økonomiudvalget har udmeldt rammer for budgetlægningen i forlængelse heraf på møde i marts. Der foreligger endvidere udkast til regnskabsanalyse med eventuelle afledte budgetmæssige konsekvenser på fagudvalgets område. Fagudvalg og administrion har følgende opgaver frem mod minibudgetseminaret i juni måned drøfte tidsplan og stregi for fagudvalgets budgetlægning udarbejde administrivt oplæg til 1 % reduktion af servicerammerne drøfte de områder, hvor 1 % reduktionen indebærer strukturændringer m.v. arbejde med oplæg til yderligere 0,5 % reduktion i fagudvalgets servicerammer drøfte eventuelle ønsker til budgetudvidelser på maksimalt 0,5 % af udvalgets servicerammer arbejde med anlægsprogram for fagudvalgets område med udgangspunkt i fagudvalgets nuværende andel af den samlede anlægsramme i 2015 Forvaltningen foreslår, emnerne behandles efter følgende tidsplan: April: Drøftelse af fagudvalgets stregi med udgangspunkt i Økonomiudvalgets rammeudmelding og regnskabsanalysen. Foreløbige emner for 1% reduktion samt reduktion/udvidelse på 0,5%. Maj: Drøftelse af anlægsforslag samt udkast til forslag til 0,5% reduktion og udvidelse. Herudover eventuel drøftelse af konsekvenser af forslag fra 1% reduktionen. Juni: Forslag til emner vedrørende 0,5% reduktion og udvidelse samt anlæg. Oversigt vedrørende 1% reduktioner. August: Udmelding fra Økonomiudvalget efter kommuneaftalen. Lov- og cirkulæreprogram. Bugetlægning af aktivitetsbestemt medfinansiering. Bilag Sundhedsudvalget. Reduktion af serviceramme budget Regnskabsanalyse af områder med uforbrugte driftsmidler Direktør for Social, Arbejdsmarked og Sundhed indstiller, regnskabsanalysen tages til efterretning, budgetlægningen drøftes. Indstillingen godkendt. 31. marts

9 5. Frigivelse af anlægsmidler til inventar og indretning af korttidscenter P Sagsfremstilling I forbindelse med regnskab 2013 overføres uforbrugt budget på 0,600 mio. kr. til inventar og indretning af det nye korttidscenter på Leos Plejecenter. Pengene skal bruges til indretning og inventar, det vil sige møblering af pientstuerne og fællesrummene på korttidscenteret. Ligeledes skal der indkøbes inventar til træningskøkkenet og badeværelser m.m. i det omfang, indretningen ikke er omftet af midlerne til ombygning af Leos Plejecenter. Økonomi Sagen om overførsel af uforbrugte midler fra 2013 indeholder under Pleje og Omsorg en overførsel på 0,600 mio. kr. til anlæg. Fagchef for Pleje og Omsorg indstiller, der under forudsætning af Kommunalbestyrelsens godkendelse af overførsler fra 2013 til 2014 meddeles en anlægsbevilling på 0,600 mio. kr. til inventar og indretning af Korttidscenter Syd i 2014, og det afste rådighedsbeløb i budget 2014 på 0,600 mio. kr. frigives, sagen sendes videre til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Indstillingen anbefales. 31. marts

10 6. Frigivelse af anlægsmidler til velfærdsteknologipulje P Sagsfremstilling Tønder Kommunes Stregiplan har prioriteret velfærdsteknologi som et stregisk indssområde. Ved velfærdsteknologi forstås teknologiske løsninger, der bidrager til bevare eller udvikle velfærdsydelser. Formålet med afprøvning og implementering af velfærdsteknologi er bidrage til, : Borgerne er mere selvhjulpne og oplever forbedret livskvalitet Arbejdsgange er effektiviseret, og medarbejdernes fysiske belastning er reduceret Driften er effektiviseret, samtidig med kvaliteten er bevaret eller forøget Der er i forbindelse med budget 2014 afs anlægsmidler til igangsætning af projekter, der kan være med til afprøve velfærdsteknologiske løsninger. Det er især på Sundhedsudvalget og Socialudvalgets område, der har vist sig et behov for løbende, kunne igangsætte projekter, herunder afprøve velfærdsteknologiske løsninger. Der arbejdes konkret på igangsætning af pilotprojekter vedrørende velfærdsteknologi i 2014 indenfor følgende emner: Afprøvning af vaske-/tørretoiletter inden Pleje og Omsorg Apps til understøttelse af handicappedes evne til strukturere hverdagen og udvide det sociale mulighedsrum Tidlig opsporing indenfor Pleje og Omsorg - afklaring af egnede teknologier til understøttelse af indssen Frontløberprojektet med Sygehus Sønderjylland og praktiserende læger, hvor borgeren foretog målinger af f.eks. blodtryk i eget hjem, er afsluttet. Der vil komme et oplæg fra Sygehus Sønderjylland i samarbejde med de øvrige deltagende parter i forhold til en videreudvikling af projektet. Det fælleskommunale projekt "Virtuel genoptræning" har gennemgået en stusevaluering, og forventes fortsætte i Derudover arbejdes der også på afdækning af mulige velfærdsteknologiske løsninger på andre områder. Forvaltningen foreslår som i 2013, velfærdsteknologipuljen politisk forankres under Sundhedsudvalget og administreres af fagchefen for Sundhed og Arbejdsmarked. Det hænger sammen med kompetenceplanen for politikområderne Sundhed og Pleje og Omsorg, der blev godkendt i Kommunalbestyrelsen den 27. februar Der vil komme en stus på velfærdsteknologiprojekter på udvalgsmøderne i maj 2014 indenfor Social, Arbejdsmarked og Sundhed. Økonomi Der er afs i alt 0,500 mio. kr. på investeringsoversigten for 2014 til velfærdsteknologi. Fagchef for Sundhed og Arbejdsmarked indstiller, der meddeles en anlægsbevilling på 0,500 mio. kr. i 2014 til en pulje til 31. marts

11 afprøvning af velfærdsteknologiske løsninger under Sundhedsudvalget, der frigives 0,500 mio. kr. af det afste rådighedsbeløb i budget 2014 til velfærdsteknologi under Økonomiudvalget, indstillingen videresendes til godkendelse i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Indstillingen anbefales. 31. marts

12 7. Strukturtilpasninger på dagcenterområdet A Sagsfremstilling I forbindelse med forberedelsen af den nye plejecentrestruktur fra 2012 blev det besluttet, det almene dagcenterområde skulle holdes udenfor forslaget om ny plejecenterstruktur af hensyn til omfanget af strukturforslaget. Der foreligger nu et forslag til ny dagcenterstruktur udarbejdet af en projektgruppe bestående af ledere og medarbejdere fra Pleje og Omsorg. Der har ikke siden kommunesammenlægningen været foretaget en egentlig harmonisering af dagcentrene i Tønder Kommune, og borgerne får forts et forskelligt tilbud alt efter, hvilket dagcenter de kommer i. Ligeledes har plejecenterstrukturen og den nye kurs for ældreområdet baseret på de 4 veje (rehabilitering, akutberedskab, specialisering og velfærdsteknologi) medført, der er oprettet særlige demens- og rehabiliteringsdagcentre. Der er derfor behov for se på, om strukturen for de almene dagcentre forts er den mest hensigtsmæssige. I det vedhæftede beslutningsoplæg præsenteres 3 mulige modeller for en ny dagcenterstruktur: 1. "Nærhedsmodellen": I denne model er det prioriteret, dagcentertilbuddet er tæt på borgeren. Dagcentrene er ledelsesmæssigt organiseret under plejecentrene, og der er dagcentre i hvert af de 7 lokalområder, der også idag har et dagcenter. 2. "Bæredygtighedsmodellen": Bæredygtighed i det enkelte dagcenter i forhold til personale, antal pladser, og det få hverdagen til fungere er vægtet i denne model. Dagcentrene er ledelsesmæssigt organiseret under plejecentrene, og der er 4 dagcentre i Tønder Kommune. 3. "Distriktsmodellen": En model, hvor ledelse af dagcentrene er tænkt anderledes. Dagcentrene er ledelsesmæssigt organiseret hos lederne af hjemmeplejedistrikterne, som også forestår visition til dagcentrene. Der er 5 dagcentre i Tønder Kommune. Der er beskrevet økonomiske konsekvenser og faglige og ledelsesmæssige fordele og ulemper ved hver model. På baggrund af disse anbefales model 2, "Bæredygtighedsmodellen", som foruden tilgodese de personalemæssige udfordringer, der er i de små dagcentre, også kan sikre en høj kvalitet og dynamik i dagcentertilbuddet. Der bliver bedre muligheder for lave aktiviteter, som følger dagcenterbrugernes interesser, og dagcenterbrugerne har flere sociale kontakter vælge imellem, så de i højere grad kan finde en eller flere, de kan indgå i et socialt fællesskab med. Nærhedsmodellen ville ikke kunne imødekomme disse fordele. I "Bæredygtighedsmodellen" harmoniseres visitionen til dagcentre, således visition til alle dagcentre foretages af Myndighedsafdelingen. "Distriktsmodellen" imødekommer ikke denne fordel. soplægget indeholder desuden et forslag om en yderligere specialisering af dagcenterområdet. Dagcenterområdet er i forvejen specialiseret med demens- og rehabiliteringsdagcentre. Social rehabilitering er et indssområde under puljen til løft af ældreområdet, og det foreslås, der overføres budget svarende til 4 dagcenterpladser til social rehabilitering med det formål styrke borgernes sociale kompetencer i et dagcentertilbud, så de med tiden kan overgå til et frivilligt socialt tilbud. Pladserne foreslås placeret på Seniorcenteret, hvor der fremover ikke vil være almene dagcenterpladser. Det er hensigten, metoden til social rehabilitering med tiden skal udbredes mere bredt rent geografisk, hvis den viser sig have god effekt. 31. marts

13 soplægget fastsætter ligeledes serviceniveauet for de almene dagcentre i forhold til åbningstider og hel- og halvdagspladser. Der opstilles også en række aktiviteter, som de almene dagcentre som minimum skal tilbyde. Øvrige aktiviteter foruden minimumsaktiviteterne er op til det enkelte dagcenter og kan fastsættes i forhold til den aktuelle målgruppes interesser. Lovgrundlag Lov om social service 81, 84 og 86 stk. 2. Økonomi De økonomiske konsekvenser ved model 2, "Bæredygtighedsmodellen" er følgende: Bilag Der forventes øgede udgifter til dagcenterkørsel på ca kr. på grund af, nogle borgere får længere til dagcenter. Udgiften kan afholdes indenfor den nuværende ramme. Der forventes anlægsudgifter til indretning af dagcenteret på Lindevang på kr. Udgiften tages med som anlægsønske i forbindelse med budget soplæg - ny dagcenterstruktur Fagchef for Pleje og Omsorg indstiller, Sundhedsudvalget godkender "Bæredygtighedsmodellen" (model 2) som fremtidig model for strukturen på det almene dagcenterområde, serviceniveauet for det almene dagcenterområde godkendes, budget svarende til 4 almene dagcenterpladser konverteres til målgruppen for social rehabilitering, rammen for dagcenterkørsel udvides med kr. i 2014 og frem, sagen sendes til høring i Ældrerådet, Handicaprådet, FagMED Pleje og Omsorg og FagMED Sundhed, sagen herefter videresendes til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Sagen udsættes til næste møde med henblik på en nøjere analyse/eventuel kombinion af de respektive modeller. I mellemtiden inddrages Ældrerådet i det videre arbejde. 31. marts

14 8. Det fremtidige samarbejde omkring Center for Hjælpemidler og Kommunikion G Sagsfremstilling Direktørerne i Sund i Syd har den 3. december 2013 og den 19. februar 2014 behandlet en analyse af den økonomiske og faglige bæredygtighed på Center for Hjælpemidler og Kommunikion (CHK). Analysen er udarbejdet af Det Nionale institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning (KORA). CHK er et samarbejde mellem de fire sønderjyske kommuner: Sønderborg, Aabenraa, Haderslev og Tønder. Der samarbejdes om stærkt specialiserede områder inden for hjælpemidler og kommunikion i forhold til handicappede borgere. Aabenraa Kommune er driftsherre. På mødet den 19. februar 2014 konsterede man på baggrund af KORA-rapporten og tilbagemeldinger om den fremtidige opgaveløsning fra kommunerne, driftsgrundlaget for CHK i sin nuværende form ikke er til stede. Der er derfor behov for en ny finansieringmodel, der giver mulighed for drive CHK på et økonomisk og fagligt bæredygtigt grundlag. Bæredygtigheden presses yderligere af, Sønderborg Kommune har varslet hjemtagelse af opgaver fra Direktørerne i Sund i Syd opstiller følgende løsningsmuligheder i prioriteret rækkefølge: 1. Det undersøges, om de særlige hjælpemiddelopgaver kan løses gennem et samarbejde mellem de 22 kommuner i Region Syddanmark. 2. Mulighederne for et samarbejde med Kommunikions- og hjælpemiddelcenteret i Esbjerg undersøges. 3. Det undersøges, om bæredygtigheden i CHK kan sikres ved samle flere opgaver i CHK. På mødet blev det tilkendegivet fra alle fire kommuner, man ønsker bevare et tilbud i nærområdet. Det blev tillige tilkendegivet, CHK-samarbejdet fortsætter med uændrede opgaver og finansieringsmodel i Der ønskes politisk stillingtagen til den videre proces. Bilag Not fra projektgruppe Uddrag af rapport vedr. CHKs bæredygtighed Direktør for Social, Arbejdsmarked og Sundhed indstiller, direktørerne i Sund i Syd afdækker, hvorvidt løsningsmodellerne ovenfor kan realiseres, de realiserbare løsningsmodeller herefter forelægges de berørte fagudvalg samt Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse. 31. marts

15 Indstillingen godkendt. 31. marts

16 9. Analyse af efterspørgsel på plejeboliger S Sagsfremstilling Social, Arbejdsmarked og Sundhed har igangs en analyse af årsagerne til det stigende udgiftspres til tomgangshusleje i kommunens pleje- og ældreboliger. Analysen skal munde ud i et beslutningsgrundlag for en eventuel tilpasning af boligmassen. Analysen kommer til bestå af 4 delrapporter, som vil blive forelagt Sundhedsudvalget på udvalgets møder i april og maj 2014: Delrapport 1: Analyse af plejeboligefterspørgslen. Delrapport 2: Perspektiver ved oprettelse og drift af friplejehjem. Delrapport 3: Analyse af rentabilitetsforskelle ved kommunens plejecentre. Delrapport 4: Analyse af ældreboligefterspørgslen. Formålet med delrapport 1 "Analyse af plejeboligefterspørgslen" er, afdække udviklingen i antallet af plejeboliger, ventelisten og udgifterne til tomgangshusleje siden plejecenteranalysen i Ligeledes opstilles 3 modeller, som kan bruges til undersøge behovet for plejeboliger frem til år Delrapporten viser: At der siden plejecenteranalysen i 2011 er blevet lukket i alt 30 plejeboliger, så der i dag er 395 plejeboliger. At dækningsgraden er faldet fra 20,4 plejeboliger pr. 100 borger i 2011 til 15,65 plejeboliger pr. 100 borger i Dækningsgraden er et udtryk for den udbudte kapacitet af plejeboliger i forhold til befolkningen. At behovsgraden er faldet fra 0,95 % til 0,85 % fra 2011 til Behovsgraden er et udtryk for, hvor stor en andel af den samlede befolkning, der bor i en plejebolig. At udgiften til tomgangshusleje er steget med ca. 1 mio. kr. fra 2012 til Delrapporten opstiller 3 modeller, der kan bruges til beregne den forventede efterspørgsel på plejeboliger i Tønder Kommune frem mod år 2025: 1. Model 1 er en simpel fremskrivning af det samlede beboerantal. Plejeboligbehovet falder ifølge modellen til 168 boliger i år I model 2 fremskrives beboersammensætningen særskilt for ikke demente, mens antallet af demente holdes konstant. Modellen giver et mere moder fald, så plejeboligbehovet ender på 275 boliger i I model 3 fremskrives beboersammensætningen særskilt for både demente og ikke demente. Modellen viser et svagt fald i første del af fremskrivningsperioden, hvorefter efterspørgslen stabiliserer sig på niveau med den nuværende efterspørgsel. Det er forvaltningens vurdering, model 3 er det mest sandsynlige fremtidsbillede af plejeboligefterspørgslen i Tønder Kommune, da modellen bygger på størst muligt informionsgrundlag i form af kendt historik og forskningsmeriale. Bilag Delrapport 1 Analyse af plejeboligefterspørgslen - Endelig version 31. marts

17 Fagchef for Pleje og Omsorg indstiller, sagen drøftes, model 3 anvendes som fremskrivningsmodel i det videre arbejde frem mod et endeligt beslutningsgrundlag omkring tilpasning af boligmassen. Indstillingen godkendt. Endelig beslutning afventer delrapport 3 og marts

18 10. Oprettelse og drift af friplejehjem S Sagsfremstilling Social, Arbejdsmarked og Sundhed har igangs en analyse af årsagerne til det stigende udgiftspres til tomgangshusleje i kommunens pleje- og ældreboliger. Analysen skal munde ud i beslutningsgrundlag for en eventuel tilpasning af boligmassen. Analysen kommer til bestå af 4 delrapporter, som vil blive forelagt Sundhedsudvalget på udvalgets møder i april og maj 2014: Delrapport 1: Analyse af plejeboligefterspørgslen. Delrapport 2: Perspektiver ved oprettelse og drift af friplejehjem. Delrapport 3: Analyse af rentabilitetsforskelle ved kommunens plejecentre. Delrapport 4: Analyse af ældreboligefterspørgslen. Baggrunden for delrapport 2 "Perspektiver ved oprettelse og drift af friplejehjem" er, en gruppe borgere fra Agerskov har henvendt sig til Tønder Kommune med henblik på få undersøgt mulighederne for, Plejecenter Møllevangen omdannes til et friplejehjem. Rapporten indgår som en del af rapportrækken, da oprettelse af et friplejehjem vil have indvirkning på det resterende boligbehov. I den vedhæftede rapport gennemgås juridiske og økonomiske aspekter forbundet med oprettelse og drift af et friplejehjem. I relion til en eventuel etablering af et friplejehjem på Møllevangen, oplister rapporten følgende opmærksomhedspunkter: 1. For kunne oprette et friplejehjem, kræver det, friplejeleverandøren får del i en kvote på 500 friplejeboliger pr. år. Kvoten udmeldes af Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integrion og Sociale Forhold. 2. For kunne oprette et friplejehjem skal friplejeleverandøren certificeres af Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integrion og Sociale Forhold. 3. Friplejeleverandøren skal selv eje og drive ejendommen, hvorfra friplejeboligerne udlejes. Møllevangens bygninger er kommunalt ejede og skal i givet fald sælges ved et offentligt udbud, før friplejehjemmet kan etableres. 4. Afregningen mellem kommunen og friplejeleverandøren er reguleret i lovgivningen. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integrion og Sociale Forhold har udarbejdet en afregningsmodel, som fastsætter en daglig takst på baggrund af, hvor mange timer, borgeren får leveret personlig og praktisk hjælp. Den takst, der er fasts af Ministeriet, er væsentligt højere end den tilsvarende budgettildeling pr. plads efter Tønder Kommunes budgettildelingsmodel. Lovgrundlag Lov om friplejeboliger. Økonomi Udbud af Møllevangen kan gennemføres indenfor en salgspris på mellem 23,9 og 28,2 mio. kr., hvilket vil give et likviditetsmæssigt overskud på mellem 3,0 og 7,3 mio. kr. Tønder Kommune er holdt skadesløs ved en salgspris på 20,9 mio. kr. Engangsudgifter forbundet med udbud af ejendommen udgør minimum 0,1 mio. kr. Der skal påregnes ekstra driftsudgifter som følge af, den fastste takst til friplejeboliger er væsentligt højere end den tilsvarende budgettildeling pr. plads efter Tønder Kommunes 31. marts

19 budgettildelingsmodel. Den ekstra driftsudgift i friplejeboligerne udgør 1,155 mio. kr. pr. år. Efter 5 år vil driftsudgiften falde til 0,998 mio. kr. pr. år, da besparelser i tomgangshuslejen modregnes. Efter 10 år forventes driftsudgiften være faldet til 0,617 mio. kr. pr. år på grund af yderligere fald i udgiften til tomgangshusleje. Bilag Perspektiver ved oprettelse og drift af friplejehjem - endelig version Oplistning af fordele og ulemper ved oprettelse af Friplejehjem Fagchef for Pleje og Omsorg indstiller, sagen drøftes, der træffes afgørelse om, hvorvidt der skal arbejdes videre med oprettelse af friplejehjem. Sagen drøftet med beslutning om, arbejdsgruppen kan arbejde videre med oprettelse af et friplejehjem, under forudsætning af, det ikke medfører øgede driftsomkostninger for Tønder Kommune. Arbejdsgruppen bag friplejehjemmet anmodes om senest 1. juni tilkendegive, om der er mulighed for rejse den nødvendige kapital til overtagelse af bygningen. 31. marts

20 11. Opfølgning på dialogmøde med FagMED Pleje og Omsorg P Sagsfremstilling Der har været afholdt dialogmøde mellem Sundhedsudvalget og FagMED Pleje og Omsorg den 3. marts FagMED Pleje og Omsorg pegede på dialogmødet på en række områder, som der med fordel kunne sættes fokus på fremadrettet: 1. Der efterspørges fra mange sider mere og bedre dokumention, hvilket giver tidsmæssige udfordringer i praksis i Pleje og Omsorg. Sundhedsudvalget pegede på, der ikke nødvendigvis skal dokumenteres mere, men dokumenteres det rigtige på den rigtige måde. 2. Sundhedsudvalget hæftede sig især ved, FagMED efterspurgte en demenspolitik til sætte retning for demensområdet. Sundhedsudvalget bakkede op om forslaget og ønsker arbejdet igangs med involvering af medarbejdere indenfor demensområdet. (I arbejdet med udfærdigelse af en demenspolitik tages stilling til udfordringerne med manglende udnyttelse af specialboliger til borgere med svær demens). 3. Sundhedsudvalget bifaldt FagMEDs forslag om vurdere det fremtidige behov for boliger til midlertidigt ophold. Der opleves en stigende efterspørgsel på midlertidigt ophold, især på korttidscentrene. Som led i sag om afdækning af pleje- og ældreboligbehovet i Tønder Kommune skal der ske en vurdering af det forventede behov for boliger til midlertidigt ophold. 4. Sundhedsudvalget udtrykte ønske om, der skal være fokus på, velfærdsteknologi anvendes både i forhold til borgernes funktionsniveau og livskvalitet samt i forhold til medarbejdernes arbejdsmiljø. 5. FagMEDs ønske om, der i højere udstrækning arbejdes med en teamtankegang omkring det enkelte borgerforløb faldt i god tråd med Sundhedsudvalgets ønsker om gode borgerforløb. Sundhedsudvalget lægger derfor op til, teamorganisering omkring borgerforløb indarbejdes i den fremadrettede organisering af Pleje og Omsorg. Fagchef for Pleje og Omsorg indstiller, udarbejdelse af demenspolitik igangsættes med henblik på endelig godkendelse inden udgangen af 2014, vurdering af behovet for antallet af midlertidig ophold indgår i sag om afdækning af pleje- og ældreboligbehovet i Tønder Kommune, teamtankegangen omkring borgerforløb indarbejdes i ny organisering af Pleje og Omsorg. Indstillingen godkendt. 31. marts

21 12. Sundhedsprofilen I Sagsfremstilling Region Syddanmark har for anden gang gennemført en spørgeskemaundersøgelse om borgernes sundhed, sygelighed og trivsel. Undersøgelsen omfter svar fra syddanskere, og resulterne er blevet præsenteret i marts 2014 i sundhedsprofilen, Hvordan har du det? Region Syddanmark Sundhedsprofilen giver et unikt indblik i den virkelighed og de udfordringer, som regionen og kommunerne står overfor på forebyggelsesområdet. Sundhedsafdelingen har udarbejdet en pixi udgave af rapporten med fokus på både de gode og de mindre gode resulter i forhold til Tønder Kommune, hvor resulterne fra 2013 er sammenlignet med resulterne fra Helt overordnet viser Sundhedsprofilen en positiv udvikling for Tønder Kommune med en sundhedstilstand, der på hovedparten af områderne er blevet bedre. I den første del af rapporten, er der stillet spørgsmål om det selvvurderede helbred, livskvalitet, fysisk og mentalt helbred, stress og søvn, og på alle disse områder er tilstanden i Tønder Kommune blevet bedre end ved sidste undersøgelse. Tønder Kommune har også haft en positiv udvikling på flere punkter i forhold til spørgsmålet sygelighed, men der er eksempelvis et par specifikke sygdomme - leddegigt, slidgigt, og forhøjet blodtryk, hvor Tønder Kommune stadig, er i det røde felt, hvor andelen af borgere med disse sygdomme er øget. I undersøgelsen af KRAM faktorerne (Kost, Rygning, Alkohol og Motion) er Tønder Kommune, som i 2010 i det røde felt med svær overvægt, hvilket også er tilfældet for resten af Region Syddanmark. Der er også forts mange storrygere. Undersøgelsens resulter omkring de sociale relioner er gået frem siden sidste profilundersøgelse i Andelen af borgere, der sjældent eller aldrig har kontakt med venner, er nu lavere i Tønder Kommune end i Region Syddanmark. Tønder Kommune ligger derimod lidt over niveauet i Region Syddanmark i forhold til andelen, der sjældent eller aldrig har kontakt med familien. Bilag Pixiudgave af sundhedsprofil 2013 Fagchef for Sundhed og Arbejdsmarked indstiller, Sundhedsprofilen for 2013 tages til efterretning. Indstillingen godkendt med bemærkning om, udvalget ønsker, forvaltningen udarbejder et forslag til konkrete indsser baseret på sundhedsprofilens resulter. 31. marts

22 13. Evaluering af Hurtig Hjælpemiddel Service - efter høring G Sagsfremstilling Sundhedsudvalget godkendte i november 2012, Myndighedsafdelingen i Pleje og Omsorg på forsøgsbasis etablerede en Hurtig Hjælpemiddel Service (HHS). Hensigten med HHS er, borgerne får en hurtigere og mere effektiv sagsbehandling, når det drejer sig om forholdsvis ukomplicerede problemstillinger; det kan være ukompliceret bevilling eller genbevilling af et hjælpemiddel, reparion af et hjælpemiddel eller vejledning i brug af et hjælpemiddel. HHS er placeret på Fabriksvej 12 i Tønder, hvor Hjælpemiddeldepotet og de sagsbehandlende terapeuter har til huse. HHS bemandes af en terapeut og en servicemedarbejder fra Hjælpemiddeldepotet. HHS har åbent tirsdage kl Med HHS kan borgeren vælge være en aktiv part i sagsbehandlingen og selv have indflydelse på, hvornår sagen afgøres ved møde op i åbningstiden. I evalueringsperioden fra 1. januar til 1. november 2013 er der kommet i gennemsnit 3,2 borgere hver gang HHS har holdt åbent. 70 % af de borgere, der møder op i HHS, er fra Tønderområdet. Der kan således med fordel skabes mere opmærksomhed om HHS overfor de borgere, der bor i den nordlige del af kommunen. I HHS kan gives bevilling og udlevering af hjælpemidler samt hurtig behandling af reparioner, da relevante reservedele er tilstede. Udlevering af hjælpemidler består hovedsageligt af ukomplicerede hjælpemidler. Borgerne har i evalueringsperioden givet udtryk for, de har oplevet en god service. Det er ligeledes tilfredsstillende for medarbejderne, de kan give hurtig og kvalificeret service til borgerne. Ved projektstart var der en bekymring for, der kunne være en forøget risiko for fejlvurdering af behov og typer af hjælpemidler ved bevilling i HHS, da terapeuterne ikke ser borgerne i deres eget hjem. Evalueringen viser også, en individuel vurdering kan være svær, når terapeuten ikke har været i borgerens hjem, men det er muligt dæmme op for dette ved foretage et efterfølgende hjemmebesøg. Der har i alt været 128 henvendelser i HHS i perioden 1. januar - 1. november af disse henvendelser er blevet fulgt op af et hjemmebesøg. Der er ikke målt på, om HHS har betydet mindre kørsel for terapeuter og depotmedarbejdere. Dette skyldes, erfaringer fra Sønderborg Kommune inden projektstart viste, det ikke kunne måles på kørslen, da denne planlægges i ruter. Fagchef for Pleje og Omsorg indstiller, 3. marts 2014, pkt. 4: ordningen implementeres i den almindelige drift af hjælpemiddelområdet, sagen sendes til høring i Ældrerådet, Handicaprådet og FagMED Pleje og Omsorg. Sundhedsudvalget, 3. marts 2014, pkt. 4: Indstillingen godkendt. Fagchef for Pleje og Omsorg indstiller, 18. marts 2014, pkt. 4: Ældrerådet afgiver høringssvar. Ældrerådet, 18. marts 2014, pkt. 4: Ældrerådet tilslutter sig Sundhedsudvalgets indstilling. 31. marts

23 Rolf Paulsen deltog ikke i mødet. Fagchef for Pleje og Omsorg indstiller, 7. marts 2014, pkt. 9: FagMED Pleje og Omsorg afgiver høringssvar. Hurtig Hjælemiddel Service giver mulighed for øget borgertilfredshed med servicen i forhold til sagsbehandlingen af hjælpemidler. Det har givet mere ro i forhold til uanmeldte besøg på hjælpemiddeldepotet. Aase Koch og Dorthe Koch Christiansen deltog ikke i dette punkt. Trine Petersen deltager som suppleant for Dorthe Koch Christiansen. Fagchef for Pleje og Omsorg indstiller 25. marts 2014 pkt.: 5: At Handicaprådet afgiver høringssvar. Handicaprådet, 25. marts 2014, pkt. 5: Handicaprådet har følgende høringssvar: Handicaprådet vil gerne have, der bliver udarbejdet en pjece til udlevering til borgerne, når de får hjælpemidler med oplysning om, hvad de skal gøre, hvis hjælpemidlet går i stykker, og hvor de skal henvende dem. Derudover ønsker Handicaprådet en 24 timers service af hjælpemidler. Poul Erik Kjær, Jan Voss Hansen, Bent Aabling Paulsen, Anne Hvidberg Jørgensen, Marieke Heimburger og Kurt Serup Poulsen deltog ikke i behandlingen af dette punkt. Fagchef for Pleje og Omsorg indstiller, Sundhedsudvalget tager Ældrerådets og Handicaprådets høringssvar til efterretning og fastholder beslutningen af den 3. marts Indstillingen godkendt med bemærkning om, Handicaprådets forslag om udarbejdelse af en pjece imødekommes. 31. marts

24 14. Uanmeldte kommunale tilsyn med hjemmeplejen - efter høring K Sagsfremstilling I følge Lov om social service har Kommunalbestyrelsen pligt til føre tilsyn med, de kommunale opgaver efter Servicelovens 83 løses i overensstemmelse med de afgørelser, kommunen har truffet og det fastlagte serviceniveau, jf. kvalitetsstandarden. BDO Kommunernes Revision har fået til opgave foretage tilsynene med de 6 kommunale og 3 prive leverandører af hjemmepleje, der er i Tønder Kommune. Tilsynene er gennemført fra december 2013 til februar De overordnede mål med de uanmeldte tilsyn er: påse, borgerne får den hjælp, de har krav på og er visiteret til kontrollere, kvaliteten af hjælpen er i overensstemmelse med gældende lovgivning, det politisk fastste serviceniveau og administrive retningslinjer understøtte en fremadrettet og løbende udvikling af kvaliteten i ydelserne skabe grundlag for refleksion over egen praksis hos medarbejdere og ledelse afdække styrker og udviklingsmuligheder hos den enkelte leverandør af hjemmepleje Resultet af tilsynene viser, fire kommunale og to prive leverandører af hjemmepleje har opnået bedømmelsen "Gode og tilfredsstillende forhold", to kommunale og en priv leverandør har opnået bedømmelsen "Tilfredsstillende forhold", og ingen leverandører har opnået bedømmelserne "Mindre tilfredsstillende" eller "Ikke tilfredsstillende". Ved alle tilsyn er det blevet konkluderet, de deltagende borgere giver udtryk for tilfredshed eller stor tilfredshed med hjælpen og medarbejdernes indss medarbejderne opleves fagligt kompetente på hvert deres kompetenceniveau Hos 5 kommunale og 3 prive leverandører er det blevet konkluderet, tilsynets observioner er i overensstemmelse med de bevilligede ydelser dokumentionen er i overensstemmelse med kommunens kvalitetsstandarder Hos en priv leverandør vurderes flere af de deltagende borgere til have et væsentligt større behov for hjælp, end den visiterede ydelse. Fagchef for Pleje og Omsorg indstiller, 3. marts 2014, pkt. 6: tilsynsrapporterne tages til efterretning, der igangsættes tiltag i hjemmeplejen med henblik på implementere de anbefalinger og udviklingspotentialer, tilsynet har peget på, sagen sendes til udtalelse i Ældrerådet. Sundhedsudvalget, 3. marts 2014, pkt. 6: Indstillingen godkendt. Fagchef for Pleje og Omsorg indstiller, 18. marts 2014, pkt. 5: Ældrerådet afgiver udtalelse. Ældrerådet, 18. marts 2014, pkt. 5: Ældrerådet noterer sig, de adspurgte borgere er godt tilfredse. 31. marts

25 Ældrerådet ønsker flere informioner vedrørende interwievbetingelserne. Rolf Paulsen deltog ikke i mødet. Lovgrundlag Serviceloven 151 stk. 1. Fagchef for Pleje og Omsorg indstiller, Sundhedsudvalget tager Ældrerådets høringssvar til efterretning og fastholder beslutningen af den 3. marts Indstillingen godkendt med bemærkning om, proceduren for høring vedrørende tilsyn i hjemmeplejen undersøges. 31. marts

26 15. Eventuelt P Intet. 31. marts

27 Underskrifter Irene Holk Lund Lisbeth Bang Pedersen Jan Voss Hansen Marit Nicoline Jessen Rüliger Birthe Haag Frikke 31. marts

28 Bilag Besøgsrunde på institutioner og enheder under Sundhedsudvalget Sundhedsudvalget - Bemærkninger til regnskab 2013 Sundhedsudvalget. Overførsler af uforbrugte bevillinger fra 2013 til Drift Sundhedsudvalget. Reduktion af serviceramme budget Regnskabsanalyse af områder med uforbrugte driftsmidler soplæg - ny dagcenterstruktur Not fra projektgruppe Uddrag af rapport vedr. CHKs bæredygtighed Delrapport 1 Analyse af plejeboligefterspørgslen - Endelig version Perspektiver ved oprettelse og drift af friplejehjem - endelig version Oplistning af fordele og ulemper ved oprettelse af Friplejehjem Pixiudgave af sundhedsprofil marts

Referat. Mødedato: 30. november 2015. Mødelokale: Mødelokale 120, Tønder Rådhus. Starttidspunkt for møde: 15:15. Fraværende:

Referat. Mødedato: 30. november 2015. Mødelokale: Mødelokale 120, Tønder Rådhus. Starttidspunkt for møde: 15:15. Fraværende: Mødedo: 30. november 2015 Mødelokale: Mødelokale 120, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 15:15 Fraværende: Jesper Steenholdt med afbud 30. november 2015 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter

Læs mere

Tønder Kommune Ældrerådet Referat Referat

Tønder Kommune Ældrerådet Referat Referat Mødedato: 15. september 2015 Mødelokale: Mødelokale 1, Løgumkloster Rådhus, Rådhusstræde 2, 6240 Løgumkloster Starttidspunkt for møde: 09:00 Fraværende: 15. september 2015 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst

Læs mere

Referat. Mødedato: 20. januar 2015. Mødelokale: Mødelokale 1, Danavej 15, 6520 Toftlund. Starttidspunkt for møde: 09:00.

Referat. Mødedato: 20. januar 2015. Mødelokale: Mødelokale 1, Danavej 15, 6520 Toftlund. Starttidspunkt for møde: 09:00. Mødedo: 20. januar 2015 Mødelokale: Mødelokale 1, Danavej 15, 6520 Toftlund Starttidspunkt for møde: 09:00 Fraværende: 20. januar 2015 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Dagsorden og refer 3 2 Orientering

Læs mere

Dagsorden. Mødedato: 19. august 2014. Mødelokale: Mødelokale 1, Danavej 15, 6520 Toftlund. Starttidspunkt for møde: 09:00.

Dagsorden. Mødedato: 19. august 2014. Mødelokale: Mødelokale 1, Danavej 15, 6520 Toftlund. Starttidspunkt for møde: 09:00. Mødedo: 19. august 2014 Mødelokale: Mødelokale 1, Danavej 15, 6520 Toftlund Starttidspunkt for møde: 09:00 Fraværende: 19. august 2014 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 og refer 3 2 Orientering fra

Læs mere

Referat. Mødedato: 11. august 2014. Mødelokale: Mødelokale 1, Danavej 15, 6520 Toftlund. Starttidspunkt for møde: 16:15.

Referat. Mødedato: 11. august 2014. Mødelokale: Mødelokale 1, Danavej 15, 6520 Toftlund. Starttidspunkt for møde: 16:15. Mødedo: 11. august 2014 Mødelokale: Mødelokale 1, Danavej 15, 6520 Toftlund Starttidspunkt for møde: 16:15 Fraværende: 11. august 2014 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Gensidg

Læs mere

Referat. Mødedato: 13. januar 2014. Mødelokale: Mødelokale 1, Danavej 15, 6520 Toftlund. Starttidspunkt for møde: 16:15.

Referat. Mødedato: 13. januar 2014. Mødelokale: Mødelokale 1, Danavej 15, 6520 Toftlund. Starttidspunkt for møde: 16:15. Mødedo: 13. januar 2014 Mødelokale: Mødelokale 1, Danavej 15, 6520 Toftlund Starttidspunkt for møde: 16:15 Fraværende: 13. januar 2014 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Introduktion

Læs mere

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Social Omsorg. Mødedato: 13. april 2015. Mødetidspunkt: Kl. 16:00. Mødelokale 2 Hedensted Rådhus.

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Social Omsorg. Mødedato: 13. april 2015. Mødetidspunkt: Kl. 16:00. Mødelokale 2 Hedensted Rådhus. Refer Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Mødelokale 2 Hedensted Rådhus Deltagere:, Daniel Toft Jakobsen, Hanne Grangaard, Birgit Jakobsen, Bent Poulsen Fraværende: Bemærkninger: Mødet sluttede kl. 17.45

Læs mere

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T FINANSLOVSAFTALEN 2014 I Finanslovsaftalen for 2014 er der afsat 1 mia. kr. til et varigt løft til ældreområdet. Tønder Kommunes andel af det samlede

Læs mere

Dagsorden. Mødedato: 5. april 2016. Mødelokale: Mødelokale 120, Tønder Rådhus. Starttidspunkt for møde: 15:15. Fraværende:

Dagsorden. Mødedato: 5. april 2016. Mødelokale: Mødelokale 120, Tønder Rådhus. Starttidspunkt for møde: 15:15. Fraværende: Mødedo: 5. april 2016 Mødelokale: Mødelokale 120, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 15:15 Fraværende: 5. april 2016 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Dialogmøde mellem Socialudvalget

Læs mere

Tønder Kommune Socialudvalget. Dagsorden. Mødedato: 13. august 2013. Løgumgård. Starttidspunkt for møde: 15:15. Fraværende:

Tønder Kommune Socialudvalget. Dagsorden. Mødedato: 13. august 2013. Løgumgård. Starttidspunkt for møde: 15:15. Fraværende: Mødedo: 13. august 2013 Mødelokale: Hasselvej 2, Handicap Løgumgård Starttidspunkt for møde: 15:15 Fraværende: 13. august 2013 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Gensidig orientering

Læs mere

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T 2015

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T 2015 P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T 2015 I Finanslovsaftalen for 2014 er der afsat 1 mia. kr. årligt til et varigt løft til ældreområdet. Tønder Kommunes andel af det samlede beløb udgør

Læs mere

Sundhedsudvalget. Halvårsregnskab

Sundhedsudvalget. Halvårsregnskab Sundhedsudvalget Halvårsregnskab - pr. 30. juni 2015 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. 10-17

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den 6. maj 2014 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 074 mødelokale på Rådhuset Anette Eriksen, Morten Schou Jørgensen, Arne

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2014 1. Resume Drift Oprindelig budget Korrigeret budget uden over- /underskud Forventet resultat Afvigelse (- = mindreforbrug) I 1.000 kr.

Læs mere

Referat. Mødedato: 25. august n, Fabriksvej 12, 6270 Tønder. Starttidspunkt for møde: 15:30. Fraværende: Tønder Kommune Handicaprådet

Referat. Mødedato: 25. august n, Fabriksvej 12, 6270 Tønder. Starttidspunkt for møde: 15:30. Fraværende: Tønder Kommune Handicaprådet Mødedato: 25. august 2015 Mødelokale: Hjælpemiddelcentrale n, Fabriksvej 12, 6270 Tønder Starttidspunkt for møde: 15:30 Fraværende: Poul Erik Kjær, Lisbeth Bang Pedersen og Jette Moshage ved afbud 25.

Læs mere

Socialudvalget tirsdag den 02. november 2010, kl. 13:00 i Udvalgsværelse 1 Parkskolen M3 lok. 226

Socialudvalget tirsdag den 02. november 2010, kl. 13:00 i Udvalgsværelse 1 Parkskolen M3 lok. 226 tirsdag den 02. november 2010, kl. 13:00 i Udvalgsværelse 1 Parkskolen M3 lok. 226 Åbent møde Tilstede Ulrik Falk-Sørensen (F) - formand Jesper Würtzen (A) - næstformand Birgitte Dahl (O) Doris Børger

Læs mere

Social- og sundhedsudvalget

Social- og sundhedsudvalget Blad nr. 528 Social- og sundhedsudvalget afholder møde onsdag den med følgende dagsorden Kl. 16.00: Rundvisning i Støtte- og Aktivitetscentret SAC-SYD, Søndervangen 51 Derefter møde i lokale 1 på Rådhuset

Læs mere

Referat. Mødedato: 8. juni Mødelokale: Mødelokale 120, Tønder Rådhus. Starttidspunkt for møde: 16:15. Fraværende:

Referat. Mødedato: 8. juni Mødelokale: Mødelokale 120, Tønder Rådhus. Starttidspunkt for møde: 16:15. Fraværende: Mødedo: 8. juni 2015 Mødelokale: Mødelokale 120, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 16:15 Fraværende: 8. juni 2015 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Gensidig orientering

Læs mere

Dagsorden. Mødedato: 13. maj 2014. Mødelokale: Mødelokale 1, Danavej 15, 6520 Toftlund. Starttidspunkt for møde: 09:00.

Dagsorden. Mødedato: 13. maj 2014. Mødelokale: Mødelokale 1, Danavej 15, 6520 Toftlund. Starttidspunkt for møde: 09:00. Mødedato: 13. maj 2014 Mødelokale: Mødelokale 1, Danavej 15, 6520 Toftlund Starttidspunkt for møde: 09:00 Fraværende: 13. maj 2014 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 og referat 3 2 Orientering fra Forvaltningen

Læs mere

Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget. Referat. Mødedato: 3. marts Starttidspunkt for møde: 09:00. Fraværende:

Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget. Referat. Mødedato: 3. marts Starttidspunkt for møde: 09:00. Fraværende: Mødedato: 3. marts 2015 Mødelokale: Lokale 120, Tønder Starttidspunkt for møde: 09:00 Fraværende: 3. marts 2015 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Bæredygtigheden på CHK - fremadrettet

Læs mere

Dagsorden. til Børn & Familieudvalg

Dagsorden. til Børn & Familieudvalg Dagsorden til Børn & Familieudvalg Mødedato: Torsdag den 7. april 2016 Mødetidspunkt: 8:00 Mødested: Signaturskolen, Kvaglund, Askekrattet 8 Deltagere: Diana Mose Olsen (F), Jesper Frost Rasmussen (V),

Læs mere

Regnskab 2006. Ældreudvalgets bevillingsområde:

Regnskab 2006. Ældreudvalgets bevillingsområde: Regnskab 2006 Ældreudvalgets bevillingsområde: 990 Ældrepleje og omsorg 991 Folkepension 107 Bevilling 990 Ældrepleje og omsorg Beløb i 1.000 kr. Udg. Regnskab Budget inkl. omplacering Afvigelse Tillægsbevilling

Læs mere

Dagsorden. Mødedato: 12. november 2012. Mødelokale: Mødelokale 1, Danavej 15, Toftlund. Starttidspunkt for møde: 15:15.

Dagsorden. Mødedato: 12. november 2012. Mødelokale: Mødelokale 1, Danavej 15, Toftlund. Starttidspunkt for møde: 15:15. Mødedo: 12. november 2012 Mødelokale: Mødelokale 1, Danavej 15, Toftlund Starttidspunkt for møde: 15:15 Fraværende: 12. november 2012 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenpunkter 1 Gensidig

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2015. Skive Kommune. Myndighedsafdelingen

Overordnet kvalitetsstandard 2015. Skive Kommune. Myndighedsafdelingen Overordnet kvalitetsstandard 2015 Servicelovens 83 og 83a, 84 samt klippekort. Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske

Læs mere

Dagsorden for Socialudvalgets møde den 08. oktober 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør

Dagsorden for Socialudvalgets møde den 08. oktober 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør Dagsorden for Socialudvalgets møde den 08. oktober 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør Indholdsfortegnelse 116. Orientering fra formanden 332 117. Orientering fra administrationen 333

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 22-09-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted:

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 22-09-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager. Møde slut: 17:30. Fraværende: Børge Olsen. Indholdsfortegnelse Side 1. Temamøde - Socialområdet 199 2. Opfølgning

Læs mere

Socialudvalget. Referat. Mette Høgh Christiansen, Heino Hahn, Kurt Johansen, Michael Ryberg Juliussen, Knud Larsen

Socialudvalget. Referat. Mette Høgh Christiansen, Heino Hahn, Kurt Johansen, Michael Ryberg Juliussen, Knud Larsen Socialudvalget Refer Do 23. september 2013 Mødetidspunkt 14:00 Sluttidspunkt 17:30 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger Fjordgården, Østerbro 61, Præstø Mette Høgh Christiansen, Heino Hahn, Kurt Johansen,

Læs mere

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 07. september 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:30-15:30 Peer Thisted, Formand (A) Birgitte Josefsen (V) Jette Ramskov (A) Johnny Sort Jensen

Læs mere

164. Demografimodel Budget 2012

164. Demografimodel Budget 2012 Dagsorden til mødet i Økonomiudvalget den 3. august 2011 kl. 09:00 i Mødelokale,1. sal, Ndr. Kajgade Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 164 Demografimodel Budget 2012 165 Endelige rammer for budget 2012

Læs mere

Etablering af rehabiliteringscenter i Mou (høringsgrundlag).

Etablering af rehabiliteringscenter i Mou (høringsgrundlag). Punkt 3. Etablering af rehabiliteringscenter i Mou (høringsgrundlag). 2012-53540. Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller, Ældre- og Handicapudvalget godkender der etableres et rehabiliteringscenter

Læs mere

Afledte Kommunale konsekvenser ved etablering af friplejehjem i Randers Kommune.

Afledte Kommunale konsekvenser ved etablering af friplejehjem i Randers Kommune. Afledte Kommunale konsekvenser ved etablering af friplejehjem i Randers Kommune. Randers Kommune har modtaget to konkrete henvendelser fra organisationer der er interesseret i at etablere friplejehjem

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 5. november 2012

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 5. november 2012 Referat mandag den 5. november 2012 Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Christian Plank (F) Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager -

Læs mere

Åben dagsorden Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget SÆH-sekretariatet

Åben dagsorden Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget SÆH-sekretariatet Åben dagsorden Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget SÆH-sekretariatet Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 14:00 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Mødelokale E, 4. sal, Codanhus Fraværende: Følgende sager

Læs mere

Ældre- og Handicapudvalget

Ældre- og Handicapudvalget Ældre- og Handicapudvalget Plejeboligerne er oprettet til ældre og handicappede med et stort behov for pleje, omsorg og tilsyn døgnet rundt. Personer med demens eller afvigende adfærd kan visiteres til

Læs mere

Ældrepolitik Et værdigt ældreliv

Ældrepolitik Et værdigt ældreliv Ældrepolitik Et værdigt ældreliv l Godkendt af Byrådet den 25. april 2016 Forord Fremtiden byder på nye udfordringer inden for ældreområdet og de mest markante er, at der bliver flere ældre og flere demente,

Læs mere

Mødedato: 17. marts 2015 Mødetid: 13:00 Mødested: 1.211. Indholdsfortegnelse:

Mødedato: 17. marts 2015 Mødetid: 13:00 Mødested: 1.211. Indholdsfortegnelse: Referat Ældrerådet Mødedato: 17. marts 2015 Mødetid: 13:00 Mødested: 1.211 Indholdsfortegnelse: 1 Godkendelse af dagsorden 2 2 Information om strukturændringer på madområdet 3 3 Midtvejsstatus - projekt

Læs mere

Referat. Mødedato: 1. december 2014. Mødelokale: Mødelokale 2, Danavej 15, 6520 Toftlund. Starttidspunkt for møde: 16:15.

Referat. Mødedato: 1. december 2014. Mødelokale: Mødelokale 2, Danavej 15, 6520 Toftlund. Starttidspunkt for møde: 16:15. Mødedo: 1. december 2014 Mødelokale: Mødelokale 2, Danavej 15, 6520 Toftlund Starttidspunkt for møde: 16:15 Fraværende: Marit Jessen Rüdiger med afbud 1. december 2014 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side

Læs mere

1. Projektbeskrivelse

1. Projektbeskrivelse Selvhjulpne ældre 1. Projektbeskrivelse Sundheds- og Ældreafdelingen arbejder målrettet med forebyggelse af behov for praktisk og personlig hjælp hos ældre borgere i Furesø Kommune. Det er ønsket at kunne

Læs mere

Pleje opfølgning på indsatsområder 2013

Pleje opfølgning på indsatsområder 2013 Pleje opfølgning på indsatsområder 2013 1. Ydelser til borgerne 1.1 Fredericia Former Fremtiden - Længst muligt i eget liv vers. 3.0 Visionen for Længst muligt i eget liv version 3,0 er: En kommune med

Læs mere

Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget. Referat. Mødedato: 13. maj 2014. Starttidspunkt for møde: 09:00. Fraværende:

Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget. Referat. Mødedato: 13. maj 2014. Starttidspunkt for møde: 09:00. Fraværende: Mødedato: 13. maj 2014 Mødelokale: Lokale 120, Tønder Starttidspunkt for møde: 09:00 Fraværende: 13. maj 2014 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Budget 2015 3 2 Inklusion 4 4

Læs mere

Drifts- og udviklingsaftale 2015

Drifts- og udviklingsaftale 2015 Birkely Drifts- og Kirsten Dyrholm Hansen Afdelingschef Bo Smith Institutionsleder Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Egon Fræhr Borgmester Sonja Miltersen Direktør 1. Drifts- og udviklingsaftaler

Læs mere

FORSLAG TIL MODGÅENDE FORANSTALTNINGER UDOVER ALLEREDE IVÆRKSATTE I 2016 - SSU

FORSLAG TIL MODGÅENDE FORANSTALTNINGER UDOVER ALLEREDE IVÆRKSATTE I 2016 - SSU FORSLAG TIL MODGÅENDE FORANSTALTNINGER UDOVER ALLEREDE IVÆRKSATTE I 2016 - SSU Nr. Tekst Anslået beløb (1000 kr) 2016 2017 2018 2019 1a* Robotstøvsuger -212-363 -363-363 1b* Rengøring hver 4. uge, borgere

Læs mere

Åbent møde for Ældrerådets møde den 10. februar 2011 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Ældrerådets møde den 10. februar 2011 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Ældrerådets møde den 10. februar 2011 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 012. Orientering fra Ældrerådets formand til mødet den 10. februar 2011 28 013.

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Ortved Plejecenter, Ringsted Kommune. Tirsdag den 1.november 2011 fra kl. 13.30

Uanmeldt tilsyn på Ortved Plejecenter, Ringsted Kommune. Tirsdag den 1.november 2011 fra kl. 13.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Ortved Plejecenter, Ringsted Kommune Tirsdag den 1.november 2011 fra kl. 13.30 Indledning Vi har på vegne af Ringsted Kommune aflagt tilsynsbesøg på Ortved Plejecenter.

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Gødvad Plejecenter, Silkeborg Kommune. Tirsdag den 6. december 2011 fra kl. 10.00

Uanmeldt tilsyn på Gødvad Plejecenter, Silkeborg Kommune. Tirsdag den 6. december 2011 fra kl. 10.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Gødvad Plejecenter, Silkeborg Kommune Tirsdag den 6. december 2011 fra kl. 10.00 Indledning Vi har på vegne af Silkeborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Gødvad Plejecenter.

Læs mere

AALBORG KOMMUNE. Ældrerådet. Mødet den 15.05.2014, kl. 09:30. Danmarksgade 17, mødelokale 1

AALBORG KOMMUNE. Ældrerådet. Mødet den 15.05.2014, kl. 09:30. Danmarksgade 17, mødelokale 1 AALBORG KOMMUNE Mødet den 15.05.2014, Danmarksgade 17, mødelokale 1 1. Godkendelse af dagsorden.... 1 2. Godkendelse af referat... 2 3. Orientering: Tilsynspolitikken for hjemmeplejen 2014.... 3 4. Orientering:

Læs mere

Mødelokale 0.27 (Partirum, Frederikshavn Rådhus)

Mødelokale 0.27 (Partirum, Frederikshavn Rådhus) Referat Ældrerådet Ordinært møde Dato 11. december 2012 Tid 09:00 Sted NB. Mødelokale 0.27 (Partirum, Frederikshavn Rådhus) Under pkt. 3 deltager afdelingsleder Birgitte Kvist, Sundhedsfremme og forebyggelse.

Læs mere

Referat med temadrøftelserne er publiceret. 1. Godkendelse af dagsorden...1

Referat med temadrøftelserne er publiceret. 1. Godkendelse af dagsorden...1 Referat Social- og Sundhedsudvalget Tid Onsdag den 12. august 2015 - kl. 16:00 Sted Mødelokale 1 Bemærkning Referat med temadrøftelserne er publiceret Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 26-11-2002

FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 26-11-2002 FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 26-11-2002 Mødedato: 26-11-2002 Mødetidspunkt: kl. 15.00-17.15 Mødested: Udvalgslokalet, Fasanvej Fraværende: Ingen # 273531/27-11-2002 Bilags- og indholdsfortegnelse

Læs mere

Referat Socialudvalget's møde Mandag den 12-04-2010 Kl. 15:30 Bryghuset

Referat Socialudvalget's møde Mandag den 12-04-2010 Kl. 15:30 Bryghuset Referat Socialudvalget's møde Mandag den 12-04-2010 Kl. 15:30 Bryghuset Deltagere: Lars Erik Hornemann, Masoum Moradi, Ulla Larsen, Grete Schødts, Bjarne Hansen, Bente Bondebjerg, Tina Petersen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Referat. Mødedato: 19. august 2014. Mødelokale: Mødelokale 1, Danavej 15, 6520 Toftlund. Starttidspunkt for møde: 09:00.

Referat. Mødedato: 19. august 2014. Mødelokale: Mødelokale 1, Danavej 15, 6520 Toftlund. Starttidspunkt for møde: 09:00. Mødedo: 19. august 2014 Mødelokale: Mødelokale 1, Danavej 15, 6520 Toftlund Starttidspunkt for møde: 09:00 Fraværende: 19. august 2014 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Dagsorden og refer 3 2 Orientering

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Referat Dato: Tirsdag den 3. juni 2014 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 074 mødelokale på Rådhuset Morten Schou Jørgensen, Arne Petersen, Niels

Læs mere

Socialudvalget. Referat. Dato 01. september 2015. Mødetidspunkt 15:00 Sluttidspunkt 18:00. Mødelokalet v/kantinen, Vordingborg Rådhus

Socialudvalget. Referat. Dato 01. september 2015. Mødetidspunkt 15:00 Sluttidspunkt 18:00. Mødelokalet v/kantinen, Vordingborg Rådhus Socialudvalget Refer Do 01. september 2015 Mødetidspunkt 15:00 Sluttidspunkt 18:00 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger Mødelokalet v/kantinen, Vordingborg Rådhus Heino Hahn, Vibe Bøgvad, Jørn Elo Hansen,

Læs mere

Referat. Mødedato: 10. august 2015. Mødelokale: Mødelokale 120, Tønder Rådhus. Starttidspunkt for møde: 16:15. Fraværende:

Referat. Mødedato: 10. august 2015. Mødelokale: Mødelokale 120, Tønder Rådhus. Starttidspunkt for møde: 16:15. Fraværende: Mødedo: 10. august 2015 Mødelokale: Mødelokale 120, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 16:15 Fraværende: 10. august 2015 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Gensidig orientering

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Sophielund Mandag 27.10.2008 kl. 14:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Social- og Sundhedsudvalgets politikområdebeskrivelser til budget 2009 3 Orientering

Læs mere

Referat Socialudvalget's møde Onsdag den 16-05-2007 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 5, Rådhuset

Referat Socialudvalget's møde Onsdag den 16-05-2007 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 5, Rådhuset Referat Socialudvalget's møde Onsdag den 16-05-2007 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 5, Rådhuset Deltagere: Ulla Larsen, Grete Schødts, Karen Strandhave, Masoum Moradi, Jeppe Ottosen, Medhat Khattab Afbud: Birthe

Læs mere

Udvalget for Social og Sundhed

Udvalget for Social og Sundhed Udvalget for Social og Sundhed Udvalget varetager opgaver indenfor områderne: Sundhedsfremme og forebyggelse Medfinansiering af sundhedsudgifter Genoptræning Tilbud til ældre og handicappede Tilbud til

Læs mere

Referat. Mødedato: 25. februar 2016. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00

Referat. Mødedato: 25. februar 2016. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00 Mødedo: 25. februar 2016 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 19:00 Fraværende: Birthe H. Frikke og Marit Jessen Rüdiger. Anita Carlsen-Rausch indtrådte som stedfortræder for

Læs mere

Referat fra møde i OmrådeUdvalg for det tekniske område

Referat fra møde i OmrådeUdvalg for det tekniske område Referat fra møde i OmrådeUdvalg for det tekniske område Mødedato: 11. september 2014 kl. 12.00-13.45 Mødested: Brandstation Deltagere: Ledelsesrepræsentanter: Mads Gammelmark (formand), Leo Kristoffersen,

Læs mere

Plejebolig. Information til dig der søger eller bor i plejebolig

Plejebolig. Information til dig der søger eller bor i plejebolig Plejebolig Information til dig der søger eller bor i plejebolig Kolofon: Udgivet af Frederiksberg Kommune 2013 GOD SERVICE PÅ FREDERIKSBERG... 3 VÆRDIGRUNDLAGET... 4 RESPEKT FOR DET ENKELTE MENNESKE...

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Plejecenter Møllegården, Jammerbugt Kommune. Tirsdag den 29. november 2011 fra kl. 9.30

Uanmeldt tilsyn på Plejecenter Møllegården, Jammerbugt Kommune. Tirsdag den 29. november 2011 fra kl. 9.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Plejecenter Møllegården, Jammerbugt Kommune Tirsdag den 29. november 2011 fra kl. 9.30 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg på Møllegården.

Læs mere

Tønder Kommune Arbejdsmarkedsudvalget. Referat. Mødedato: 1. februar 2012. Vestergade 9, Tønder. Starttidspunkt for møde: 16:00.

Tønder Kommune Arbejdsmarkedsudvalget. Referat. Mødedato: 1. februar 2012. Vestergade 9, Tønder. Starttidspunkt for møde: 16:00. Mødedato: 1. februar 2012 Mødelokale: Digegrevens Hus, Vestergade 9, Tønder Starttidspunkt for møde: 16:00 Fraværende: 1. februar 2012 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenpunkter 1 Sager

Læs mere

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Mødedato: 30. oktober 2014. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Fraværende:

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Mødedato: 30. oktober 2014. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Fraværende: Mødedo: 30. oktober 2014 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 19:00 Fraværende: 30. oktober 2014 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Bevillingsfrigivelse

Læs mere

DAGSORDEN ARBEJDSMARKEDSUDVALGET

DAGSORDEN ARBEJDSMARKEDSUDVALGET DAGSORDEN ARBEJDSMARKEDSUDVALGET den 17.12.2013 kl. 08:00 Hjerting Badehotel Strandpromenaden 1 6710 Esbjerg V SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Revision af resultatmål i Beskæftigelsesplan

Læs mere

Åben referat Ældrerådet SÆH-sekretariatet

Åben referat Ældrerådet SÆH-sekretariatet Åben referat Ældrerådet SÆH-sekretariatet Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 09:30 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Det store mødelokale i Vrå Fraværende: Laug Mathiasen, Ingrid Andreasen Bemærkninger

Læs mere

Hedensted Kommune. Seniorrådet. Referat. Øster Snede Plejecenter, 1. sal, Lindvedvej 16, Øster Snede, 8723 Løsning

Hedensted Kommune. Seniorrådet. Referat. Øster Snede Plejecenter, 1. sal, Lindvedvej 16, Øster Snede, 8723 Løsning Refer Mødetidspunkt: Kl. 09:00 Mødested: Øster Snede Plejecenter, 1. sal, Lindvedvej 16, Øster Snede, 8723 Løsning Deltagere:Kirsten Blume Schmidt, Elin Kristensen, Anker Andersen, Lilian Andersen, Jens

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Træning & Rehabilitering 2016

Aftale mellem Varde Byråd og Træning & Rehabilitering 2016 Aftale mellem Varde Byråd og Træning & Rehabilitering 2016 Udvalgsformand Thyge Nielsen Leder Lilian Bertelsen Generelle aftaleforhold Grundlaget for aftaleholderens aftale er beskrevet i følgende dokumenter:

Læs mere

Temadrøftelse om udgiftspres på ældre- og plejeområdet

Temadrøftelse om udgiftspres på ældre- og plejeområdet Temadrøftelse om udgiftspres på ældre- og plejeområdet v. Pleje- og Omsorgschef Susanne B. Jørgensen www.ballerup.dk Budget- og demografimodel To effekter årgangseffekt: - midlertidig - store årgange afløses

Læs mere

Forord [2] Med venlig hilsen. Hanne Andersen, Formand for Ældrerådet

Forord [2] Med venlig hilsen. Hanne Andersen, Formand for Ældrerådet ÆLDRERÅDET ÅRSBERETNING 2015 Forord I 2015 har et af de store omdrejningspunkter for ældrerådsarbejdet været anvendelse af midlerne fra Ældremilliarden. I Ældrerådet har vi debatteret en lang række forslag

Læs mere

Projektbeskrivelse: Ældres sundhed/forebyggelse af fald

Projektbeskrivelse: Ældres sundhed/forebyggelse af fald Notat Haderslev Kommune VS Stab Nørregade 41 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 13.februar 2012 Sagsident: 10/13082 Sagsbehandler: Christian Métais Dir.

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Protokol 06-02-2015 kl. 08:00 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Bodil Kornbek Mette Schmidt Olsen Finn Riber Rasmussen Søren P. Rasmussen Curt Købsted Dorthe la Cour Henrik Brade Johansen

Læs mere

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Tillægsreferat Dato 02. december 2015 Mødetidspun kt Sted Medlemmer Fraværende 16:00 Sluttidspunkt 18:15 Mødelokale 2, Vordingborg Rådhus John Pawlik, Kurt Johansen,

Læs mere

Åbent møde for Ældreråds møde den 09. december 2008 kl. 09:30 i Sundhedscentret, Fredensvej 4, Farsø

Åbent møde for Ældreråds møde den 09. december 2008 kl. 09:30 i Sundhedscentret, Fredensvej 4, Farsø Åbent møde for Ældreråds møde den 09. december 2008 kl. 09:30 i Sundhedscentret, Fredensvej 4, Farsø Indholdsfortegnelse 066. Orientering fra Ældrerådets formand 110 067. Orientering fra Knud Bech Jensen,

Læs mere

Udmøntningsinitiativer om Værdighed (Høring)

Udmøntningsinitiativer om Værdighed (Høring) Indledning I dette bilag findes de initiativer, som Social- og Sundhedsudvalget har peget på skal igangsættes via Værdighedspuljen for 2016. Forslagene styrker/understøtter dels igangværende indsatser,

Læs mere

Mødet blev holdt fredag den 03. maj 2013 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 09:35.

Mødet blev holdt fredag den 03. maj 2013 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 09:35. ALLERØD KOMMUNE Sundheds og Velfærdsudvalget 20102013 Møde nr. 42 Mødet blev holdt fredag den 03. maj 2013 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 09:35. Medlemmer: Jesper

Læs mere

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Social Omsorg. Mødedato: 4. maj 2015. Mødetidspunkt: Kl. 16:00. Mødelokale 2 Hedensted Rådhus.

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Social Omsorg. Mødedato: 4. maj 2015. Mødetidspunkt: Kl. 16:00. Mødelokale 2 Hedensted Rådhus. Referat Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Mødelokale 2 Hedensted Rådhus Deltagere:, Daniel Toft Jakobsen, Hanne Grangaard, Birgit Jakobsen, Bent Poulsen Fraværende: Bemærkninger: Kl. 16.00 Afdelingsleder

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Bo- og aflastningstilbuddet Pallesvej 20 og Bofællesskabet Pallesvej 74-76. Københavns Kommune

Uanmeldt tilsyn på Bo- og aflastningstilbuddet Pallesvej 20 og Bofællesskabet Pallesvej 74-76. Københavns Kommune TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Bo- og aflastningstilbuddet Pallesvej 20 og Bofællesskabet Pallesvej 74-76 Københavns Kommune Søndag den 10. marts 2013 fra kl. 13.30 Indledning Vi har på vegne af Københavns

Læs mere

Referat fra møde i Ældrerådet mandag den 24. november 2014, kl. 10.00-12.00.

Referat fra møde i Ældrerådet mandag den 24. november 2014, kl. 10.00-12.00. Center for Sundhed og Omsorg Ældrerådet Referat fra møde i Ældrerådet mandag den 24. november 2014, kl. 10.00-12.00. Mødet afholdes i Det Røde Værelse. Deltagere: Anje Holmstad, Per Thordal, Jette Lützhøft,

Læs mere

Ordinært møde. Dato 19. august 2014. Tid 15:30. Sted ML 0.28. NB. Irene Hjortshøj mødte kl. 16.30 og deltog ikke i behandling af punkt 1.

Ordinært møde. Dato 19. august 2014. Tid 15:30. Sted ML 0.28. NB. Irene Hjortshøj mødte kl. 16.30 og deltog ikke i behandling af punkt 1. Referat Sundhedsudvalget Ordinært møde Dato 19. august 2014 Tid 15:30 Sted ML 0.28 NB. Irene Hjortshøj mødte kl. 16.30 og deltog ikke i behandling af punkt 1. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Anders

Læs mere

Mødedato: 20. maj 2014 Mødetid: 13:00 Mødested: Mødelokale 6. Indholdsfortegnelse:

Mødedato: 20. maj 2014 Mødetid: 13:00 Mødested: Mødelokale 6. Indholdsfortegnelse: Referat Ældrerådet Mødedato: 20. maj 2014 Mødetid: 13:00 Mødested: Mødelokale 6 Indholdsfortegnelse: 1 Godkendelse af dagsorden 2 2 Høring - Budget 2015 - Udvalget for Sundhed og Socialservice 3 3 Høring

Læs mere

REFERAT SOCIALUDVALGET

REFERAT SOCIALUDVALGET REFERAT SOCIALUDVALGET den 05.06.2012 i Borgmesterens mødelokale Afbud John M Schmidt (A) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Budgetforslag 2013-2016 - tekniske ændringer -Socialudvalget...

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Kollegiet Gl. Køge Landevej, Københavns Kommune. Fredag den 15. oktober 2010 fra kl. 9.00

Anmeldt tilsyn på Kollegiet Gl. Køge Landevej, Københavns Kommune. Fredag den 15. oktober 2010 fra kl. 9.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Kollegiet Gl. Køge Landevej, Københavns Kommune Fredag den 15. oktober 2010 fra kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Københavns Kommune aflagt tilsynsbesøg på Kollegiet

Læs mere

REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS MØDE ONSDAG DEN 02. MAJ 2007 KL. 15:30 ADMINISTRATIONSBYDGNINGEN FARSØ, MØDELOKALE 111

REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS MØDE ONSDAG DEN 02. MAJ 2007 KL. 15:30 ADMINISTRATIONSBYDGNINGEN FARSØ, MØDELOKALE 111 REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS MØDE ONSDAG DEN 02. MAJ 2007 KL. 15:30 ADMINISTRATIONSBYDGNINGEN FARSØ, MØDELOKALE 111 52 Indholdsfortegnelse 29 Åben - Meddelelser til udvalgets møde den 2. maj 2007 30 Åben

Læs mere

Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret

Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 08:00 Mødet afsluttet: kl. 10:15 Mødested: Mødelokale A Fraværende: Viggo Bilde og Peter

Læs mere

Udvalget for Sundhed og Socialservice

Udvalget for Sundhed og Socialservice REFERAT Udvalget for Sundhed og Socialservice Møde nr.: 7. Ekstraordinær møde Mødedato: Mødevarighed: 08.30-10.00 Fraværende: Mødested: Mødelokale 2 Ingerlise Thaysen Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden

Læs mere

Køb af pladser* 2.820 1.884 1.276 666 Salg af pladser 2.828 2.828 2.828 2.828 Teknisk korrektion - Netto 5.648 4.713 4.104 3.494

Køb af pladser* 2.820 1.884 1.276 666 Salg af pladser 2.828 2.828 2.828 2.828 Teknisk korrektion - Netto 5.648 4.713 4.104 3.494 BAGGRUNDSNOTAT Teknisk budget 2016-2019 Køb/salg af plejeboligpladser Gennemgang af de tekniske budgetter for køb- og salg af plejeboliger 2016-2019 har vist, at de nuværende budgetter ikke kan realiseres

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2007 vedrørende madservice tilpasses lovgivningen

Kvalitetsstandarder 2007 vedrørende madservice tilpasses lovgivningen Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 10. januar 2007 Kvalitetsstandarder 2007 vedrørende madservice tilpasses lovgivningen 1. Resume I Århus Kommune har visitationspraksis

Læs mere

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 13-01-2016 Kl. 15:00 Gudbjerg Plejecenter, Byvej 27, Gudbjerg

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 13-01-2016 Kl. 15:00 Gudbjerg Plejecenter, Byvej 27, Gudbjerg Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 13-01-2016 Kl. 15:00 Gudbjerg Plejecenter, Byvej 27, Gudbjerg Deltagere: Hanne Ringgaard Møller, Lone Juul Stærmose, Ulla Larsen, Jesper Ullemose,

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen. Den 2. december 2008.

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen. Den 2. december 2008. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen Den 2. december 2008 Anlægsbevilling til indledende arbejder i forbindelse med opførelse af kommunalt bofællesskab til

Læs mere

Omkostningsægte pladspriser og servicepakker på kommunens plejehjem m.v. 398750

Omkostningsægte pladspriser og servicepakker på kommunens plejehjem m.v. 398750 Pkt.nr. 11 Omkostningsægte pladspriser og servicepakker på kommunens plejehjem m.v. 398750 Indstilling: Social og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget 1. at punkterne 12.112.11, pkt. 12,17,

Læs mere

Social - og Omsorgspolitik

Social - og Omsorgspolitik Social - og Omsorgspolitik Hvorfor en Social og Omsorgspolitik? Kommunalreformen har ændret Danmarkskortet hvilket har betydet at Slagelse Kommune, har ca. 80.000 borgere, hvor ca. 17.500 borgere er over

Læs mere

Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 30. april 2012 kl. 14:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 30. april 2012 kl. 14:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 30. april 2012 kl. 14:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 043. Meddelelser til Sundhedsudvalgets møde den 30. april 2012 103 044.

Læs mere

Møde 10. maj 2016 kl. 13:00 i Mødelokale 6

Møde 10. maj 2016 kl. 13:00 i Mødelokale 6 Ældrerådet Referat Møde 10. maj 2016 kl. 13:00 i Mødelokale 6 Afbud: Algot Øhlenschlæger Pkt. Tekst Side 15 Godkendelse af referat fra møde den 5. april 2016 1 16 Orientering omkring Asp plejecenter samt

Læs mere

Referat. Mødedato: 12. marts 2013. Mødelokale: Mødelokale 1, Danavej 15, 6520 Toftlund. Starttidspunkt for møde: 09:00.

Referat. Mødedato: 12. marts 2013. Mødelokale: Mødelokale 1, Danavej 15, 6520 Toftlund. Starttidspunkt for møde: 09:00. Mødedato: 12. marts 2013 Mødelokale: Mødelokale 1, Danavej 15, 6520 Toftlund Starttidspunkt for møde: 09:00 Fraværende: 12. marts 2013 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Dagsorden og referat 3 2 Orientering

Læs mere

Dispensations ansøgninger:

Dispensations ansøgninger: Dispensations ansøgninger: Center for Ældre Konto 5, forventer i 2015 nedenstående resultat: Drift Indenfor selvforvaltning Fælles 20 mio. kr. Indenfor selvforvaltning Virksomheder 1,6 mio. kr. Udenfor

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Symfonien, Næstved Kommune. Mandag den 30. november 2015 fra kl. 17.00

Uanmeldt tilsyn på Symfonien, Næstved Kommune. Mandag den 30. november 2015 fra kl. 17.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Symfonien, Næstved Kommune Mandag den 30. november 2015 fra kl. 17.00 Indledning Vi har på vegne af Næstved Kommune aflagt tilsynsbesøg på Symfonien. Generelt er formålet

Læs mere

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen REFERAT BYRÅDET den 27.08.2012 i Byrådssalen Afbud: Ingen Orlov: Anders Kronborg (A) Stedfortræder: Rut Sydbøge (A) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Budgetrevision pr. 30. juni 2012 - Alle

Læs mere

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. Sundhedsudvalget Kvartalsregnskab - pr. 31. marts 2014 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud 15. december 2015 Center for Handicap og Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud Indhold 1. INDLEDNING... 3 2. LOVGRUNDLAG... 3 2.1. FORMÅLET MED HJÆLPEN OG

Læs mere

Referat. Mødedato: 2. februar Mødelokale: Mødelokale 1, Danavej 15, 6520 Toftlund. Starttidspunkt for møde: 17:00.

Referat. Mødedato: 2. februar Mødelokale: Mødelokale 1, Danavej 15, 6520 Toftlund. Starttidspunkt for møde: 17:00. Mødedo: 2. februar 2015 Mødelokale: Mødelokale 1, Danavej 15, 6520 Toftlund Starttidspunkt for møde: 17:00 Fraværende: 2. februar 2015 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Dialogmøde

Læs mere