Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 376-1918)"

Transkript

1 Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Originalt emne Boligforhold Boliglove (Huslejelove) Lejerforhold Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. september ) Byrådsmødet den 10. oktober 1918 Uddrag fra byrådsmødet den 12. september side 9 Klik her for at åbne den oprindelige kilde Til første side (J. Nr ) Henstilling fra Aarhus Lejerforening om, at Byraadet vil tage Beslutning i Henhold til Huslejelovens 19 angaaende Fremleje af Beboelseslejligheder. Jakob Jensen syntes, det saa underligt ud, at Lejerforeningen først arbejdede for, at der skulde gives den mindst mulige Leje, og derefter ønskede at faa Lov til at benytte andres Ejendomme til at tjene Penge paa. Christensen anbefalede at imødekomme Lejerforeningens Ønske og iøvrigt henvise Spørgsmaalet til de 4 bestaaende Nævn. Der var ikke Tale om at skrue Lejlighederne op i Pris, da Huslejenævnet i alle Tilfælde skulde træffe Afgørelse. Møller var uenig med Christensen og fandt det uheldigt for Ejerne, som havde lejet deres Lejligheder ud, om de pludselig skulde se ny Lejere rykke ind, som de slet ikke kendte. Dette dokument er fra Side 1 af 7

2 Lejlighederne kunde ogsaa let blive ødelagt derved. Det var heller ikke rigtigt, at man skulde have Lov til at dele en Butik, som i Forvejen var lejet ud. Man kunde godt være venlig mod Lejerforeningen, men der var ogsaa Grundejere at tage Hensyn til. Hverken Ejer eller Lejer var tjent med at faa ny Lejere ind. Det var vel Meningen, at Lejeren skulde have Fortjenesten ved Fremleje, og Ejeren Tabet. Taleren vilde fraraade, at man gav Huslejenævnene en saadan Bemyndigelse. N. Joh. Laursen bemærkede, at man skulde hverken være venlig mod den ene eller den anden, men træffe det rette. Det saa underligt ud, at en Ejer slet ikke skulde spørges, før der kom Folk ind i hans Hus, som maaske slet ikke passede der, men som kunde volde ham betydeligt Tab ogsaa paa andre Lejligheder end selve dem, der blev delt. Man burde derfor være forsigtig med at etablere denne Indretning, og Lejerforeningen havde næppe tænkt Sagen rigtig igennem. S. Petersen kunde ikke indse, det var saa slemt at give Ret til Fremleje paa den Maade. Man maatte huske paa, der var stor Mangel paa Lejligheder, og en Del af en Lejlighed vilde dog blive bedre end f. Eks. Skolerne. Taleren fandt det heller ikke saa forfærdeligt for de ærede Grundejere, om 2 Familier kom til at bo sammen; det vilde give lidt mere Slid paa Trapperne, men Grundejerne burde ogsaa bære deres Byrder under de vanskelige Forhold. Taleren vilde derfor henstille, at man fulgte Lovens Paragraf. Dernæst vilde Taleren gøre opmærksom paa, at der fandtes mange ledige Lejligheder rundt omkring i Byen. Deres Ejere burde have Paalæg om at leje dem ud, og hvis de ikke gjorde det f. Eks. inden en Maaned, maatte Kommunen overtage dem til Fremleje. N. Joh. Laursen kunde slutte sig til S. Petersens Udtalelser om de ledige Lejligheder; men med Hensyn til det første Spørgsmaal burde man være varsom. Der blev sagt, at der kunde ikke ske større Skade ved, at 2 Familier boede sammen. Men det kom an paa, hvad det var for Familier; for en Lejlighed kunde blive omtrent ødelagt i Løbet af meget kort Tid, og Kommunen kom maaske til at gøre smertelige Erfaringer i den Retning. P. Petersen sluttede sig til Laursen angaaende Spørgsmaalet om Fremleje. Hvad de ledige Lejligheder angik, burde Byraadet benytte sig af sin Ret til at faa dette Forhold undersøgt. Christensen fandt ikke, der var noget at sige til, at Lejerforeningen søgte at udnytte den Lov, der var givet i Rigsdagen. Laursen havde jo selv været med til at vedtage Loven, og saa maatte den vel være saa vel overvejet, at den ikke skulde overvejes, naar den skulde til at bruges i Praksis. Hvad Lejeindtægten angik, kunde Huslejenævnene nok Dette dokument er fra Side 2 af 7

3 ordne dette Spørgsmaal saa retfærdigt som muligt. Man kunde jo ikke forhindre at leje enkelte Værelser ud, og det gjorde vel ikke stor Forskel, om det blev til en mindre Familie. De fleste havde næppe mere Lejlighed, end de havde Brug for, og saa var der ikke meget at risikere derved. S. Petersen ønskede, at man allerede i Dag kunde have taget Stilling til Spørgsmaalet om de ledige Lejligheder. Taleren vidste bestemt, at der i Domsognet fandtes 4-5 ledige Lejligheder, og saadanne fandtes sikkert ogsaa andre Steder i Byen. Det var uheldigt, da man stadig manglede Lejligheder. Hvad Lejerforeningens Ønske angik, kunde man næppe sige nej til et saa beskedent Krav. For ikke længe siden havde Byraadet endog udsat Præmie for Fremleje af Lejligheder, og dengang maa man jo have ment, det var en god Sag. Derfor saa det mærkeligt ud nu at stille sig imod; det smagte for meget af Grundejerinteresser. Jakob Jensen hævdede, at der var stor Forskel mellem disse to Ting, idet det tidligere skulde ske efter venlig Overenskomst. Taleren kendte flere Tilfælde, hvor der var kommet Familier ind, som en Vært var daarlig tjent med; men de var ikke til at faa ud igen. Dette kunde i stor Udstrækning blive Tilfældet ved denne Lov. Det var vist ikke afgjort, at Lovgiverne altid var klar over Rækkevidden af Lovene. N. Joh. Laursen gjorde opmærksom paa, at Loven ikke var en Befaling fra Rigsdagen, men en Ting, som skulde overvejes af Kommunalbestyrelserne, der havde at træffe Bestemmelse. Der var meget stor Forskel mellem Præmiesystemet og det, der paatænktes her. Det glædede Taleren, at Jakob Jensen og han for en Gangs Skyld var enige, saa var de sikkert paa rette Vej begge to. Mousten antog ikke, der var nogen Fare ved at overdrage det til Huslejenævnet; der var jo Repræsentanter for baade Ejere og Lejere. Formanden bemærkede, at der skal skønnes over hvert enkelt Tilfælde, ogsaa over, hvem der eventuelt skulde leje. Med Hensyn til 18 kunde man jo nok tage Beslutning desangaaende; men vedkommende Udvalg kunde jo ogsaa træffe de forberedende Foranstaltninger og undersøge, hvilke Lejligheder der stod tomme, saa kunde man hurtig tage Beslutning. P. Petersen fandt det haardt nok, at Udvalget skulde undersøge dette; det burde snarere være Politiet. Formanden havde tænkt sig, at Udvalget tildels var klar over, hvor de ledige Lejligheder fandtes. Hvorvidt Politiet vilde paatage sig det, kunde jo nærmere oplyses, naar Udvalget fik Bemyndigelse til at foretage det fornødne. Jakob Jensen fandt ogsaa, at man burde give Udvalget en saadan Bemyndigelse, saa kunde dette ordne Sagen, som det syntes. Det burde ikke tillades, at Lejligheder stod tomme. Christensen antog, det var tilstrækkeligt, hvis man averterede, at ledige Lejligheder skulde anmeldes. Forslaget forkastedes. Udvalget for Bygninger og Inventar bemyndiges til at træffe de i Huslejelovens Dette dokument er fra Side 3 af 7

4 181 ommeldte Foranstaltninger til Udleje af ledigstaaende Lejligheder. Uddrag fra byrådsmødet den 10. oktober side 8 Klik her for at åbne den oprindelige kilde Til første side (J. Nr ) Forslag fra den socialdemokratiske Byraadsgruppe om Beslutning i Henhold til 19 i Huslejeloven om Fremleje af Beboelseslejligheder. Christensen udtalte, at Forslaget fremkom som Følge af de vanskelige Boligforhold. Man havde Brug for de flest mulige Lejligheder, og der vilde næppe risikeres noget ved at lade 19 træde i Kraft her i Kommunen. Møller troede ikke, at Sagen vilde faa nogen reel Betydning, men Beslutningen vilde bevirke, at Ejeren vilde blive sat udenfor, idet Nævnet kunde bestemme, at en Lejlighed kunde lejes ud til en Familie til foruden den egentlige Lejer. Et saadant Forhold kunde Ejeren ikke være tjent med, selv om Nævnet kunde tilstaa ham nogen Erstatning. Ejer og Lejer maatte selv ordne den Slags Forhold. Taleren vilde fraraade at vedtage Forslaget. Christensen kunde ikke forstaa Hr. Møllers Standpunkt, da Hr. Møller jo dog havde anbefalet og stemt for Loven. Den væsentligste Betydning vilde Anvendelsen af 19 utvivlsomt faa, naar en Ejer stillede sig uvilligt overfor en Lejer, som fraflyttede Byen, ved at nægte denne Tilladelse til at udleje Lejligheden for den resterende Del af Lejetiden. Fra den Side, Hr. Møller tilhørte, havde man i sin Tid lagt megen Vægt paa Fremleje, ja man havde endog indført et Præmiesystem, og Hr. P. Petersen havde ment, at Kommunen vilde spare Kr., hvis der blot kunde skaffes 30 Lejligheder ved Fremleje, men nu stillede man sig fra den Side ganske modsat, uagtet Bestemmelsen ikke hidtil havde generet Grundejerne. Mikael Johansen vilde meget fraraade Vedtagelsen, ikke fordi han troede, at Sagen vilde faa stor Betydning i praktisk Henseende, men fordi man ved at anvende 19 vilde gøre Grundejerne ude af Raadighed over deres Ejendomme. Da samtlige tilstedeværende Medlemmer af Huslejenævnet skulde stemme for Tilladelse til Fremleje, vilde Paragraffen som tidligere bemærket næppe faa synderlig Betydning, men Grundejerne var heller ikke tjent med disse Fremlejere, som i Regelen tog en ganske ublu Leje. Efter Talerens Mening Dette dokument er fra Side 4 af 7

5 vilde det være ganske uværdigt for Byraadet at vedtage Forslaget. Simonsen troede heller ikke, at Sagen vilde faa stor reel Betydning, men han kunde ikke erkende, at 19 vilde sætte Ejerne ud af Spillet, idet det var Huslejenævnene, som skulde afgøre, om et Fremlejeforhold kunde etableres, og Huslejenævnene jo efter den ny Lov var sammensat mere i Grundejernes Favør end efter den tidligere Lov. Som Nævnene nu var sammensat, behøvede Grundejerne sikkert ikke at frygte for Overgreb. Brøndum anbefalede at vedtage Forslaget. Tiden havde vist, at det vilde medføre højst uheldige Forhold, hvis Ejer og Lejer selv kunde ordne deres indbyrdes Forhold. Lejerne var selvfølgelig ikke bedre Mennesker end Ejerne, men det vilde have set forfærdeligt ud for Lejerne, hvis der ikke var blevet grebet ind, og Huslejenævnene havde endda vist sig meget lemfeldige overfor Ejernes Krav om Forhøjelse af Huslejen. Alene det, at alle Lejligheder var lejet ud, var meget gunstigt for Ejerne. Kunde man blot faa Bolig til nogle faa Mennesker ved Hjælp af Fremleje, vilde det opveje alle Betænkeligheder. Da Huslejenævnet skulde fastsætte Lejens Størrelse, kunde der selvfølgelig ikke blive Tale om nogen Udbytning, saaledes som Hr. Mikael Johansen syntes at mene, og da alle Medlemmer af Nævnet skulde være enige, for at Fremleje kunde ske, havde Grundejerne fuld Betryggelse for, at Misbrug ikke vilde ske. Aarsagen til, at Grundejerne var saa meget imod, at 19 blev bragt i Anvendelse, var, at de gerne vilde gøre en Lejlighed fri, fordi de saa lettere kunde sælge Ejendommene med stor Fortjeneste. Denne Trafik bevirkede imidlertid, at adskillige Lejligheder blev optaget af tilflyttede Folk, og at Kommunen maatte bygge Huse og Barakker. At det var nødvendigt at lade 19 blive gældende her i Byen fremgik tydeligt deraf, at en Grundejer havde drevet det saa vidt, at han havde nægtet en Familie at tage en Datter, som var blevet Enke, hjem at bo. Naar saadan noget kunde ske, var det paa Tide, der blev grebet ind. N. Joh. Laursen syntes, man burde vente med at træffe Beslutningen, til der forelaa et Tilfælde, hvor Fremleje ønskedes. Sammenligningen med den forrige Vedtagelse passede ikke, da der tidligere skulde være Overenskomst mellem Ejer og Lejer. Søren Petersen kunde anbefale Forslaget, fordi han troede, at Anvendelsen af 19 noget vilde afhjælpe Bolignøden. Det havde vist sig, naar en Familie flyttede fra Byen, at Ejeren forlangte Leje til Flyttedag og lod Lejligheden staa ledig, men bedre vilde det naturligvis være, at Lejeren fik Lov til Fremleje, saa Lejligheden kunde blive benyttet. Man vilde næppe berøve Grundejerne nogen Rettighed ved at gennemføre Forslaget, men skulde de miste en lille Dette dokument er fra Side 5 af 7

6 Rettighed, havde Taleren iøvrigt intet derimod, da det var dem, der efter Lejekontrakten havde alle Rettighederne, men Lejerne alle Pligterne. Lejekontrakterne vrimlede formelig med Paabud og Forbud for Lejeren, ja i en Kontrakt var der endog en Bestemmelse, hvorefter det var forbudt Lejeren at gaa med Tøjsko paa Trapperne. Taleren troede ikke, at de, der søgte Lov til Fremleje, var Folk af den Kaliber, som Hr. N. Joh. Laursen havde talt om boede i Skolerne. Forøvrigt var disse Folk sikkert heller ikke saa slemme, som Hr. N. Joh. Laursen havde skildret dem. Taleren troede ikke, at Huslejen vilde blive skruet op, fordi Fremleje blev tilladt. Det var ikke Lejerne, men Grundejerne, der skruede Lejen op. Taleren kendte Eksempel paa, at en Grundejer tog 8 Kr. om Ugen i Leje for et Loftsværelse. Møller troede, man vilde komme lige saa langt ad Frivillighedens Vej som ved at sætte 19 i Kraft. Forøvrigt vilde Huslejenævnene næppe tillade Fremleje, hvis Ejer og Lejer ikke var enige. Jakob Jensen bemærkede, at man var slem ved de stakkels Husejere, uagtet de fleste af Raadets Medlemmer selv ejede Ejendom. Grundejernes Udgifter steg stadigt efter stor Maalestok, saa der var intet at sige til, at de forlangte nogen Stigning i Lejeafgifterne, men selvfølgelig maatte der være Rimelighed i deres Fordringer. Taleren havde de samme Betænkeligheder, som da Sagen sidst blev behandlet, men vilde dog denne Gang anbefale, at man vedtog at anvende 19, fordi det var den eneste Vej til at faa de Lejligheder benyttede, som blev fraflyttede inde i Lejetiden, og fordi de Herrer P. Petersen og Søren Petersen, som henholdsvis forrige Gang og denne Gang havde talt saa varmt for Fremleje, nu som Medlemmer af Udvalget for Bygninger og Inventar havde 86 Lejligheder at leje ud og derfor kunde praktisere deres Tanker ved at leje hver Lejlighed ud til 2 Familier. En Del af Raadets Medlemmer havde store Lejligheder, saa man vilde vel sagtens snart se, at de lejede noget af deres Lejlighed ud, for. man maatte selvfølgelig handle saaledes, som man forlangte andre skulde handle. Christensen bemærkede, at man kunde ikke vente med Vedtagelsen, til der forelaa et Tilfælde, idet Folk saa slet ikke vilde komme ind paa Tanken om Fremleje. Brammer syntes, at Boligsituationen var blevet tilstrækkeligt belyst i dette Møde til at retfærdiggøre Anvendelsen af 19. Naar det var kommet saa vidt, at man var nødt til at lukke en hel Skole for at skaffe Folk Tag over Hovedet, maatte Betænkeligheder som de anførte ganske forsvinde. Grundejerne var iøvrigt tilstrækkeligt betryggede ved Huslejeloven. Man vilde næppe indvinde ret meget ved Fremleje, men nogle Lejligheder vilde man nok faa, og enhver Lejlighed var af Værdi. Taleren vilde derfor anbefale og stemme for Forslaget. N. Joh. Laursen vilde henstille til Hr. Søren Petersen selv at undersøge Forholdet i Skolerne, saa vilde han erfare, at Taleren Dette dokument er fra Side 6 af 7

7 ikke havde brugt for stærke Udtryk. Mikael Johansen var af Hr. Jakob Jensens Udtalelser blevet fristet til at stemme for Forslaget, men vilde dog af moralske Grunde stemme imod. Naar Forslaget var vedtaget, hvad det vel nok blev, ventede Taleren, at de, der nu anbefalede Fremleje, vilde stille deres Lejligheder til Raadighed for Husvilde. Hvis en Grundejer forlangte 8 Kr. om Ugen for et Loftsværelse eller nægtede en Familie at lade en Datter bo hos sig, burde Navnene paa de paagældende nævnes. Valdemar Petersen bemærkede, at der skulde være Rimelighed i alt. Naar der blev givet Dyrtidshjælp, kunde det ikke forlanges, at Føde, Bolig og Brændsel skulde være lige saa billigt som tidligere. Det var heldigt, at Huslejenævnene saa mere forstaaende paa Forholdene end de Herrer Mikael Johansen eller Søren Petersen, for ellers saa det galt ud. løvrigt havde man næppe stor Tillid til de Huslejenævn, man lige havde valgt, hvis man ikke turde give dem den Myndighed, der var Tale om. Ret meget mere end Tilfælde vilde der sikkert ikke komme. Det var aldeles ikke Meningen, at Lejlighederne skulde lejes ud til flere Familier. Hensigten var at aabne Adgang til, at enlige Personer kunde komme til at bo hos en Slægtning eller Bekendt. Marthin Pedersen hævdede, at man maatte bruge alle Midler til at skaffe Boliger, naar der var saa stor Bolignød, som Tilfældet var. I Øjeblikket havde adskillige Lejere Fremleje, men det vilde ophøre til Flyttedag, hvis 19 ikke blev gældende for Aarhus. Tilfældet med den Grundejer, som havde nægtet en Lejer at tage en Datter med et Par Børn hjem, var fra Montanagade. Det var rigtigt, at Grundejernes Udgifter var steget, men Lejen var ogsaa steget, og de 90 % af Grundejerne havde sikkert faaet rigelig Dækning for deres Merudgifter. Den enorme Ejendomshandel viste, at Grundejerne ingen Vanskelighed havde ved at faa en god Betaling for deres Lejligheder. Vedtoges med 12 Stemmer. Dette dokument er fra Side 7 af 7

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 390-1910)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 390-1910) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Biografteater Teater Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 20. oktober 1910 2) Byrådsmødet den 8. december 1910 Uddrag fra byrådsmødet den 20. oktober 1910 -

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 88-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 88-1918) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Boligforeninger Boligforhold Foreninger Jorder Kommunens Jorder i Almindelighed Private Beboelseshuse Salg og Afstaaelse af Grunde Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1918) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1918) Originalt emne Jorder Kommunens Jorder i Almindelighed Skovene Skovene i Almindelighed Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. september 1918 2) Byrådsmødet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 170-1917)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 170-1917) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 170-1917) Originalt emne Observatoriet Ole Rømer Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 31. maj 1917 2) Byrådsmødet den 14. juni 1917 3) Byrådsmødet den 21. juni 1917

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923) Originalt emne Belysningsvæsen Belysningsvæsen i Almindelighed Gasværket, Anlæg og Drift Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 14. juni 1923 2) Byrådsmødet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 185-1926)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 185-1926) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Jorder Udleje af Jorder Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 3. juni 1926 2) Byrådsmødet den 9. september 1926 3) Byrådsmødet den 30. september 1926 Uddrag fra

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936) Originalt emne Ernæringskort Forskellige Næringsdrivende Næringsvæsen Socialvæsen Socialvæsen i Almindelighed, Socialloven Uddrag fra byrådsmødet den 22. oktober

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 798-1919) Originalt emne Boligforhold Kommunale Beboelseshuse Uddrag fra byrådsmødet den 27. marts 1920 - side 2 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 798-1919)

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 223-1933)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 223-1933) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Hunde Hunde i Almindelighed Politivedtægt Rets- og Politivæsen Vedtægter Vedtægter, Regulativer, Instrukser o. lign. Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 29.

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 265-1906)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 265-1906) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 265-1906) Originalt emne Hovedgaarden Marselisborg Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 27. september 1906 2) Byrådsmødet den 4. oktober 1906 Uddrag fra byrådsmødet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Kommunelæger Sct. Josephs Hospital Sundhedsvæsen Sygehuse Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 21. juni 1917 2) Byrådsmødet den 13. december 1917 Uddrag fra

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Jorder Kommunens Jorder i Almindelighed Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 10. oktober 1907 2) Byrådsmødet den 24. oktober 1907 Uddrag fra byrådsmødet den

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 117-1908)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 117-1908) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Brandredskaber Brandvæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 14. maj 1908 2) Byrådsmødet den 10. september 1908 3) Byrådsmødet den 8. oktober 1908 Uddrag fra

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 654-1930)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 654-1930) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 654-1930) Originalt emne Aldersrente Aldersrenteboliger Uddrag fra byrådsmødet den 29. januar 1931 - side 1 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 654-1930)

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Skole- og Undervisningsvæsen Skoletandklinik Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 17. juni 1915 2) Byrådsmødet den 24. juni 1915 3) Byrådsmødet den 8. juli 1915

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 110-1922)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 110-1922) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 110-1922) Originalt emne Aarhus Sporveje Belysningsvæsen Elektricitetsafgift Kørsel Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 20. april 1922 2) Byrådsmødet den 15. maj 1922

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 422-1930)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 422-1930) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Droske- og Kaperkørsel Foreninger Kørsel Regulativer, Reglementer m. m. Vedtægter, Regulativer, Instrukser o. lign. Vognmandsforeninger Indholdsfortegnelse 1)

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 581-1930)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 581-1930) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 581-1930) Originalt emne Ejendomsskatter Skatter og Afgifter Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 5. marts 1931 2) Byrådsmødet den 23. marts 1931 Uddrag fra byrådsmødet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 259-1908) Originalt emne Embedsmænd i Almindelighed Embedsmænd, Kommunale Uddrag fra byrådsmødet den 4. marts 1909 - side 4 Klik her for at åbne den oprindelige kilde

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 309-1914)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 309-1914) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 309-1914) Originalt emne Fodfolkskasernen Garnisonen Uddrag fra byrådsmødet den 12. november 1914 - side 2 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 309-1914)

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Bygningsvæsen Bygningsvæsen i Almindelighed Stefanshjemmet Sundhedsvæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 24. januar 1929 2) Byrådsmødet den 7. februar 1929

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Ejendomme og Inventar Erhvervelse og Afstaaelse af Ejendomme Foreninger Forsørgelsesvæsen Forsørgelsesvæsen i Almindelighed Sundhedsvæsen Sundhedsvæsen i Almindelighed

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 129-1908) Originalt emne Børn Børns erhvervsmæssige Arbejde Foreninger Handelsforeninger Politivedtægt Rets- og Politivæsen Uddrag fra byrådsmødet den 11. juni 1908 -

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 375-1916) Originalt emne Havnen Havneplads Uddrag fra byrådsmødet den 12. oktober 1916 - side 4 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 375-1916) Skrivelse

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 50-1912) Originalt emne Brandstation Brandvæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 6. juni 1912 2) Byrådsmødet den 11. juli 1912 Uddrag fra byrådsmødet den 6. juni

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 98-1915) Originalt emne Den kommunale Fortsættelsesskole Skole- og Undervisningsvæsen Skole- og Undervisningsvæsen i Almindelighed Uddrag fra byrådsmødet den 27. maj

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 93-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 93-1918) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 93-1918) Originalt emne Biblioteker Byraadet Folkebiblioteker Udvalg Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 18. april 1918 2) Byrådsmødet den 30. januar 1919 Uddrag fra

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 917-1938)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 917-1938) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 917-1938) Originalt emne Sporvejene Trambusser Uddrag fra byrådsmødet den 9. marts 1939 - side 6 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 917-1938) Indstilling

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Slagtehuset Slagtehuset og Kvægtorvet Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 15. juli 1909 2) Byrådsmødet den 30. september 1909 Uddrag fra byrådsmødet den 15.

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Barakker Boligforhold Brandforsikring Byraadet Ejendomme og Inventar Ejendomme og Inventar i Almindelighed Forsikring Kommunale Beboelseshuse Taksation Udvalg

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 54-1925)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 54-1925) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 54-1925) Originalt emne Arbejderforhold Arbejdsanvisningskontor Boligforhold Boligforhold i Almindelighed Boliglove (Huslejelove) Bolignød (Husvilde) Lejerforhold Indholdsfortegnelse

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Katedralskolen Marselisborg Skole Regulativer, Reglementer m m Skole- og Undervisningsvæsen Skole- og Undervisningsvæsen i Almindelighed Vedtægter Indholdsfortegnelse

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 205-1933)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 205-1933) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Kommunehjælp Socialudvalg Socialvæsen Socialvæsen i Almindelighed, Socialloven Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 1. juni 1933 2) Byrådsmødet den 15. juni

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 224-1919)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 224-1919) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 224-1919) Originalt emne Banker Kommunens Laan Laan Pengeinstitutter Regnskab over Kommunens Indtægter og Udgifter, Kapitalstatus Regnskabsvæsen Indholdsfortegnelse 1)

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 248-1924)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 248-1924) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 248-1924) Originalt emne Belysningsvæsen Gasværket, Anlæg og Drift Uddrag fra byrådsmødet den 14. februar 1925 - side 1 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J.

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Bygningsvæsen Bygningsvæsen i Almindelighed Embedsmænd Laan Stadsarkitekt Udlaan og Anbringelse af Kommunens Midler Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 13.

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 2_ )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 2_ ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 2_115-1910) Originalt emne Dispensationer fra Sundhedsvedtægten Sundhedsvæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 3. november 1910 2) Byrådsmødet den 10. november

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 383-1915) Originalt emne Kommunelæger Regulativer, Reglementer m m Sundhedsvæsen Vedtægter Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 30. marts 1916 2) Byrådsmødet den 30.

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Brandvæsen Brandvæsen i Almindelighed Brandvæsenets Personale Vedtægter Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 17. november 1927 2) Byrådsmødet den 8. december

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 318-1916)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 318-1916) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 318-1916) Originalt emne Barakker Boligforhold Bolignævn (Huslejenævn) Bolignød (Husvilde) Jernbanevæsen Rets- og Politivæsen Statsbanerne Ting- og Arresthus Indholdsfortegnelse

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 124-1913)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 124-1913) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 124-1913) Originalt emne Haven ved Vesterbro Jorder Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 15. maj 1913 2) Byrådsmødet den 3. juli 1913 3) Byrådsmødet den 10. juli 1913

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 465-1906)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 465-1906) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 465-1906) Originalt emne Lystanlæg Vennelyst Uddrag fra byrådsmødet den 28. februar 1907 - side 3 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 465-1906) Fra Udvalget

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 212-1920) Originalt emne Den danske Købstadforening Foreninger Færdselen Gader Kørsel Kørsel i Almindelighed Skatter og Afgifter Skatter og Afgifter i Almindelighed Indholdsfortegnelse

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 340-1917) Originalt emne Boligforhold Boligtilsyn Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 25. oktober 1917 2) Byrådsmødet den 13. december 1917 Uddrag fra byrådsmødet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 400-1924) Originalt emne Skovene Skovrestaurationer Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 29. september 1924 2) Byrådsmødet den 16. oktober 1924 Uddrag fra byrådsmødet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Skovene Skovrider, Skovfogeder, Skovarbejdere Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 11. september 1919 2) Byrådsmødet den 23. oktober 1919 3) Byrådsmødet den

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Politibetjentes Lønforhold Rets- og Politivæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. december 1901 2) Byrådsmødet den 10. april 1902 Uddrag fra byrådsmødet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 607-1922)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 607-1922) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 607-1922) Originalt emne Aldersrente De gamles Hjem Gader Gader, Veje og Stier i Almindelighed Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 11. januar 1923 2) Byrådsmødet den

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 505-1928) Originalt emne Ejendomme og Inventar Forskellige Næringsdrivende Kommunens Malerforretning Næringsvæsen Uddrag fra byrådsmødet den 10. januar 1929 - side 2

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 455-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 455-1918) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 455-1918) Originalt emne Boligforhold Kommunale Beboelseshuse Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 10. oktober 1918 2) Byrådsmødet den 28. november 1918 3) Byrådsmødet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Fagforeninger Foreninger Hospitalernes Funktionærer Sygehuse Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 28. april 1921 2) Byrådsmødet den 12. maj 1921 3) Byrådsmødet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 210-1929)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 210-1929) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 210-1929) Originalt emne Belysningsvæsen Elektricitetsafgift Uddrag fra byrådsmødet den 23. maj 1929 - side 2 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 210-1929)

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 196-1932) Originalt emne Kommunehospitalet Radiologisk Afdeling, Radiumstation Sygehuse Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 26. maj 1932 2) Byrådsmødet den 16. juni

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 71a-1937)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 71a-1937) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 71a-1937) Originalt emne Raadhus Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 18. november 1937 2) Byrådsmødet den 24. februar 1938 Uddrag fra byrådsmødet den 18. november

Læs mere

Revolverattentat i Thisted --o-- En hjemvendt Amerikaner forsøger at skyde Vognmand Harkjær.

Revolverattentat i Thisted --o-- En hjemvendt Amerikaner forsøger at skyde Vognmand Harkjær. Thisted Amts Tidende 15/5 1911 Revolverattentat i Thisted En hjemvendt Amerikaner forsøger at skyde Vognmand Harkjær. Med Toget ankom i Onsdags til Thisted en ca. 50Aarig Dansk-Amerikaner, Laurids Nørgaard

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 589-1923) Originalt emne Aarhus Pleje- og Børnehjemsforening Børn Foreninger Plejebørn Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 17. januar 1924 2) Byrådsmødet den 31. januar

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 196-1923)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 196-1923) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 196-1923) Originalt emne Lystanlæg Vennelyst Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 31. maj 1923 2) Byrådsmødet den 21. juni 1923 3) Byrådsmødet den 6. september 1923

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 285-1932)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 285-1932) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 285-1932) Originalt emne Administration og Bevillinger Arbejderforhold Arbejdsløshedsunderstøttelse Hjælpekassen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 19. juli 1932

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 50-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 50-1918) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Belysningsvæsen Byraadet Byraadet i Almindelighed Gudenaacentralen Laan Laan, garanterede af Kommunen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 24. maj 1918 2) Byrådsmødet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Den danske Købstadforening Foreninger Kommunens Laan Laan Regnskab over Kommunens Indtægter og Udgifter, Kapitalstatus Regnskabsvæsen Skole- og Undervisningsvæsen

Læs mere

Lov Nr. 500 af 9. Oktober 1945 om Tilbagebetaling af Fortjeneste ved Erhvervsvirksomhed m. v. i tysk Interesse.

Lov Nr. 500 af 9. Oktober 1945 om Tilbagebetaling af Fortjeneste ved Erhvervsvirksomhed m. v. i tysk Interesse. Lov Nr. 500 af 9. Oktober 1945 om Tilbagebetaling af Fortjeneste ved Erhvervsvirksomhed m. v. i tysk Interesse. Min. f. Handel, Industri og Søfart V. Fibiger. (Lov-Tid. A. 1945 af 12/10). 1. Bestemmelserne

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Arbejderforhold Arbejderforhold i Almindelighed Fagforeninger Foreninger Havnen Havnens Personale Lønninger Lønninger i Almindelighed Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet

Læs mere

Ark.No.36/1889

Ark.No.36/1889 1889-036-001 Ark.No.36/1889 Christensen har løn 850 Udringning mindst 200 Pension af Staten 288 fast Indtægt 1338 Kr Ombæring af Auktionsregningerne besørges ogsaa af ham det giver vel en 50 Kr, saa hans

Læs mere

Tiende Søndag efter Trinitatis

Tiende Søndag efter Trinitatis En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

En ny Bibelhistorie. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

En ny Bibelhistorie. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 501-1916)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 501-1916) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 501-1916) Originalt emne Boligforhold Bolignød (Husvilde) Bygningsvæsen Bygningsvæsen i Almindelighed Kommunale Beboelseshuse Uddrag fra byrådsmødet den 11. januar 1917

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 245-1912) Originalt emne Havnen Havnepakhuse Uddrag fra byrådsmødet den 11. juli 1912 - side 6 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 245-1912) Fra 2 Mindretal

Læs mere

Agronom Johnsens indberetning 1907

Agronom Johnsens indberetning 1907 Forts. fra forr. no. Agronom Johnsens indberetning 1907 (Amtstingsforh. 1908.) Omtrent overalt merket man, at foring saavel som melking sjelden ud førtes til bestemte tider. Arbeidstiden i fjøset blev

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 526-1918) Originalt emne Dyrtidstillæg Dyrtidstillæg til Pensionister Lønninger Lønninger i Almindelighed Regulativer, Reglementer m m Vedtægter Indholdsfortegnelse 1)

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 391-1908) Originalt emne Lønninger Pension Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. november 1908 2) Byrådsmødet den 1. april 1909 Uddrag fra byrådsmødet den 12. november

Læs mere

Statsministeren (Stauning) i Studenterforeningen om

Statsministeren (Stauning) i Studenterforeningen om Statsministeren (Stauning) i Studenterforeningen om "Tidens politiske Opgave". d. 8. marts 1941 Meget tyder på, at de fleste fremtrædende politikere troede på et tysk nederlag og en britisk 5 sejr til

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 549-1938)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 549-1938) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Vandforsyning og Vandværk Vandværk og Vandforsyningsanlæg Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 15. september 1938 2) Byrådsmødet den 15. december 1938 Uddrag

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1914) Originalt emne Anlæg, Udvidelse og Regulering af Gader og Veje, Gadeplaner Foreninger Forskønnelsesforeningen Gader Uddrag fra byrådsmødet den 14. januar 1915

Læs mere

Ark No 68/1885. Til Byraadet i Veile. Om de ledige Fripladser i Realafdelingen er indkommen vedlagte 7 Ansøgninger.

Ark No 68/1885. Til Byraadet i Veile. Om de ledige Fripladser i Realafdelingen er indkommen vedlagte 7 Ansøgninger. Ark No 68/1885 Til Byraadet i Veile. Om de ledige Fripladser i Realafdelingen er indkommen vedlagte 7 Ansøgninger. Skoleudvalget tillader sig at indstille at de tildeles. 1 Skp. S. Hansens Søn - Lars Hansen

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 85-1911) Originalt emne Domme og Retssager Rets- og Politivæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 11. maj 1911 2) Byrådsmødet den 6. juli 1911 3) Byrådsmødet den

Læs mere

Prædiken over Den fortabte Søn

Prædiken over Den fortabte Søn En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Neurologisk Neurokirurgisk Afdeling Sygehuse Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 22. juni 1939 2) Byrådsmødet den 31. august 1939 3) Byrådsmødet den 8. februar

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 33_ )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 33_ ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 33_11-1938) Originalt emne Hospitalernes Funktionærer Lønninger Lønninger i Almindelighed Sygehuse Uddrag fra byrådsmødet den 13. januar 1939 - side 7 Klik her for at

Læs mere

Fr. f. Danmark, ang. de Foranstaltninger, der blive at træffe for at hindre reisende Haandværkssvendes Omflakken i Landet, m. m.

Fr. f. Danmark, ang. de Foranstaltninger, der blive at træffe for at hindre reisende Haandværkssvendes Omflakken i Landet, m. m. 10. December 1828. Fr. f. Danmark, ang. de Foranstaltninger, der blive at træffe for at hindre reisende Haandværkssvendes Omflakken i Landet, m. m. Cancell. p. 216. C.T. p. 969). Gr. Kongen har bragt i

Læs mere

Ark No 173/1893. Generaldirektoratet for Statsbanedriften til Jour.Nr 6964 Kjøbenhavn V., den 24 Oktober o Bilag

Ark No 173/1893. Generaldirektoratet for Statsbanedriften til Jour.Nr 6964 Kjøbenhavn V., den 24 Oktober o Bilag Ark No 173/1893 Generaldirektoratet for Statsbanedriften til Jour.Nr 6964 Kjøbenhavn V., den 24 Oktober 1893. o Bilag Efter Modtagelsen af det ærede Byraads Skrivelse af 30. f.m. angaaende Anbringelsen

Læs mere

Ny Vin i nye Kar. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Ny Vin i nye Kar. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Hakon Holm. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Hakon Holm. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 27-1906)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 27-1906) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 27-1906) Originalt emne Skole og Undervisningsvæsen i Almindelighed Skole- og Undervisningsvæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 5. april 1906 2) Byrådsmødet den

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 375-1935)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 375-1935) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 375-1935) Originalt emne Aarhus-Hallen Bygningsvæsen Laan Laan, garanterede af Kommunen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 5. september 1935 2) Byrådsmødet den 12.

Læs mere

Ark No 29/1878. Til Byraadet.

Ark No 29/1878. Til Byraadet. Ark No 29/1878 Til Byraadet. I Anledning af Lærer H. Jensens Skrivelse af 13 April (som hermed tilbagesendes) tillader vi os at foreslaa. 1) at de 2 Beboelsesleiligheder som H. Jensen og H. Jørgensen jo

Læs mere

Sønderjyllands Prinsesse

Sønderjyllands Prinsesse Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 889-1936) Originalt emne Raadhus Uddrag fra byrådsmødet den 28. januar 1937 - side 2 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 889-1936) Indstilling fra Budgetudvalget

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 36-1907) Originalt emne Foreninger Gadefejning Grundejerforeninger Offentlig Renlighed i Almindelighed Renlighed, Offentlig Snekørsel og Snekastning Uddrag fra byrådsmødet

Læs mere

Syvende Søndag efter Trinitatis

Syvende Søndag efter Trinitatis En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Belysningsvæsen Gudenaacentralen Laan Laan, garanterede af Kommunen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 11. maj 1922 2) Byrådsmødet den 26. maj 1922 3) Byrådsmødet

Læs mere

Jørgen Moe. I Brønden og i. bokselskap.no 2011

Jørgen Moe. I Brønden og i. bokselskap.no 2011 Jørgen Moe I Brønden og i Tjernet bokselskap.no 2011 ISBN: 978-82-8319-099-1 (digital, bokselskap.no), 978-82-8319-100-4 (epub), 978-82-8319-101-1 (mobi) Dukken under Tjørnerosen. Der var en liden Pige,

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 404-1923)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 404-1923) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 404-1923) Originalt emne Lystanlæg Vennelyst Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 6. september 1923 2) Byrådsmødet den 15. november 1923 3) Byrådsmødet den 22. november

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 42-1911)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 42-1911) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 42-1911) Originalt emne Arbejderforhold Arbejderforhold i Almindelighed Lønninger Lønninger i Almindelighed Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 6. april 1911 2) Byrådsmødet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 493-1937) Originalt emne Fagforeninger Foreninger Lønninger Lønninger i Almindelighed Uddrag fra byrådsmødet den 20. august 1937 - side 4 Klik her for at åbne den oprindelige

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 52_5-1935)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 52_5-1935) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 52_5-1935) Originalt emne Undervisning og Drift Universitet Uddrag fra byrådsmødet den 5. september 1935 - side 8 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 52_5-1935)

Læs mere

Den nye Støver. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Den nye Støver. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 122-1915)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 122-1915) Aarhus byråds journalsager Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 3. juni 1915 2) Byrådsmødet den 24. juni 1915 3) Byrådsmødet den 8. juli 1915 4) Byrådsmødet den 23. september 1915 Uddrag fra byrådsmødet

Læs mere

Den værkbrudne. En prædiken af. Kaj Munk

Den værkbrudne. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Jagtbrev fra Lolland. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Jagtbrev fra Lolland. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Navn G.Bierregaard S. Nichum. Til Veile Byraad

Navn G.Bierregaard S. Nichum. Til Veile Byraad Ark No 24/1876 Med Hensyn til at Skovfoged Smith til 1ste April d.a. skal fraflytte den ham hidtil overladte Tjenstebolig i Sønderskov, for at denne Bolig med tilliggende kan anvendes til Skole, blev det

Læs mere