Idrætscenter Vest - Hornbæk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Idrætscenter Vest - Hornbæk"

Transkript

1 Idrætscenter Vest - Hornbæk Indledning Hornbæk Sportsforenings fodboldafdeling har gennem en årrække ønsket forbedrede omklædningsforhold og klublokaler på anlægget ved Overvænget. Hornbæk Sportsforenings håndboldafdeling har længe gjort opmærksom på, at hallen ved Hornbæk Skole ikke er tilstrækkelig til at imødekomme behovet. Ønskerne blev i 2014 konkretiseret i en ansøgning om at bygge en idrætshal på Overvænget med tilhørende omklædningsrum til såvel indendørs som udendørs idræt, og med klub- og aktivitetslokaler til en række forskellige tilbud til lokalområdet. Ønsket blev behandlet af kultur- og fritidsudvalget, der besluttede, at fremtidig planlægning af idrætsfaciliteter i Hornbæk skulle ske med udgangspunkt i idrætsanlægget på Gl. Viborgvej. Udvalget ønskede at fjerne trafikken gennem den gamle bydel i Hornbæk til banerne på Overvænget, skabe synergi i udnyttelsen af anlægget på Gl. Viborgvej og forbedre Hornbæk Skoles idrætsmuligheder. På baggrund heraf bevilgede byrådet ved budgetlægningen for 2015 et beløb på 3,5 mio. kr. til første etape af flytning af Hornbæk Sportsforenings fodboldaktiviteter fra anlægget på Overvænget til anlægget på Gl. Viborgvej. Bevillingen blev givet under forudsætning af, at man lokalt fandt et tilsvarende beløb. Det blev endvidere besluttet at iværksætte et lokalplansarbejde, der giver mulighed for at udvide anlægget ved Gl. Viborgvej og at anvende (en del af) anlægget på Overvænget til byggegrunde. Provenuet af salg af grunde er øremærket til anvendelse til breddeidrætten (ikke nødvendigvis i Hornbæk). Byrådets bevilling skete på baggrund af et overslag over, hvad det ville koste at erhverve ca m2 jord nord for anlægget, anlægge fodboldbaner på arealet og etablere en omklædningsbygning ved firmasportens klubhus. Hornbæk Sportsforening oplyser i mail til borgmesteren den 6. april 2015, at foreningen ikke forventer i første omgang at kunne skaffe mere end 1 mio. kr. HSF ønsker derfor, at Randers Kommune giver tilladelse til, at betingelsen om 3,5 mio. kr. i lokal finansiering ophæves, og at der igangsættes arbejder for 4,5 mio. kr. nu. HSF peger konkret på etablering af omklædningsfaciliteter for 2 mio. kr. og kunstgræsbane for 2,5 mio. kr. Formålet med denne rapport er at redegøre for de fysiske muligheder for at etablere de ønskede faciliteter på området inklusive det øgede areal mod nord. Arbejdet med rapporten blev igangsat ved et åbent møde med deltagelse af alle interessenter på Gl. Viborgvej og Overvænget samt nuværende foreningsbrugere af Hornbækhallen. På mødet blev 1

2 valgt en arbejdsgruppe med repræsentanter for Randers Firmasport, Hornbæk Sportsforening, Fortuna Randers, SIKR og kultur- og fritidsafdelingen til at udarbejde rapporten. Rapporten er afslutningsvist blevet præsenteret for de interessenter, der deltog i det indledende møde. Idrætsanlægget Overvænget Anlægget på Overvænget består af en parkeringsplads og en sammenbygget omklædningsbygning (ejet af Randers Kommune) og klubhusbygning (ejet af Hornbæk Sportsforening). Anlægget rummer plads til 3 fulde 11-mandsbaner og to andre baner, der i dag er lidt for små til 11- mands fodbold, og som anvendes til mindre baner. Endvidere en grusbane (også lidt for lille til en 11- mandsbane) med lysanlæg. Anlægget ligger fysisk sammen med Hornbæk Børnegård. Idrætsanlæg Gl. Viborgvej Anlægget på Gl. Viborgvej blev anlagt i 1991 til Randers Firmasports fodboldaktiviteter, og Randers Firmasport (RFS) byggede et klubhus, hvor Randers Kommune betalte etableringen af omklædningsrum i underetagen. Aktiviteten i fodboldafdelingen dalede kraftigt i 90 erne, og gradvist er en række andre aktiviteter kommet til på anlægget. Der er således i dag følgende aktiviteter og aktører på anlægget: Randers Firmasport: 7-mandsfodbold, petanque, dart (i aktivitetslokale og lejlighedsvis i klublokalet) plus aktiviteter for Randers Fodbolddommerklub. 2

3 Fortuna Randers: Pigefodbold på græs samt vintertræning på mindre kunstgræsbane, oprindeligt anlagt af RFS som to tennisbaner. Hornbæk Sportsforening: Fodbold ved spidsbelastning på Overvænget. Randers Minigolfklub: Minigolf (fast anlagt bane). Randers Agility Klub: Agility (mobil bane, fast opstillet pavillon og hegn mod fodboldbaner). FDF-Hornbæk: Klubhus og aktivitetsareal. Alle foreninger har erklæret sig positivt interesseret i at medvirke til udvikling af arealet, så Hornbæk Sportsforenings aktiviteter kan flyttes til Gl. Viborgvej. En del af anlægget er for ca. 10 år siden blevet solgt fra til en dagligvarebutik. 3

4 Lokalplan Arbejdet med lokalplanforslaget for området blev igangsat af miljø- og teknikudvalget i møde den 20. august 2015 efter at der havde været en fordebat i foråret i lokalområdet. Foruden lokalplan (Nr. 620) skal der vedtages et kommuneplantillæg. Lokalplanen er i høring indtil 4. maj 2016, og lokalplan og kommuneplantillæg forventes vedtaget i løbet af Tegning 3 viser de forventede fremtidige forhold. Område 1.05.O.4 (gult) er det fremtidige Idrætscenter Vest, mens område 1.05.B.19 er det fremtidige boligområde. De grønne arealer indikerer grønne korridorer, der skal friholdes for bebyggelse Fremtidigt idrætsanlæg: Idrætscenter Vest Arbejdsgruppen foreslår, at der inden for rammerne af område 1.05.O.4 etableres mest muligt græs til fodbold og andre idrætsaktiviteter. Arealerne anlægges under hensyntagen til terrænforholdene som størst mulige plane arealer i samme niveau med henblik på at sikre flest mulige kombinationer af små og store baner, men altid med udgangspunkt i, at der kan etableres 11-mandsbaner (72 x111 m inklusive sikkerhedszoner). På en 11- mands bane kan op streges to 7/8 mandsbaner eller et antal 5 og 3 mands baner. 4

5 Indretningen af anlægget tager desuden udgangspunkt i, at alle nuværende aktiviteter på arealet skal kunne fortsætte der. Forslaget, der fremgår af bilag 1, indeholder følgende faciliteter: Fodboldbaner: 1. Der etableres et sammenhængende fodboldareal langs Kjølvejen på tre 11-mands baner (Bane 1, 2, 3) Det er nødvendigt at fjerne en del af læbæltet mod nord og terrænregulere et mindre areal, så der får samme niveau som eksisterende baner. 2. Et eksisterende areal ved RFS-bygningen på ca. 2½ fodboldbane (Bane 4, 5) anvendes til baner for de yngste spillere, idet erfaringen er, at forældrene bliver i og ved klubhuset, hvis de kan se deres børn derfra. 3. Bane 6 omfatter 1½ 11-mands bane, hvor den halve bane kan anvendes til opvarmning, målmandstræning eller små baner. 4. Bane 7 omfatter en 11-mands bane. Bane 7 ligger ca. 1 m lavere end bane Bane 8 omfatter en 11-mandsbane. Bane 8 ligger ca. 2 m lavere end bane 7. Ved en af banerne bedst bane 4 etableres lysanlæg, så der kan trænes i yderperioderne. Banen er valgt, fordi det også vil være den bedste placering af en eventuel kunstgræsbane. Udvidelse af parkeringsarealet fra 65 til 150 parkeringspladser til personbiler. Etablering af cykelplads med cykelparkering, overdækket areal med vand, luft og værktøj. Petanqueanlægget flyttes til ny placering nord for klubhuset for at give plads til parkering, og udvides samtidig til 12 baner. Der etableres en krolfbane på restarealerne. De tidligere tennisbaner nedlægges og arealet indgår i den samlede disponering af arealerne. Dette sker dog først, hvis der anlægges kunstgræsbane, eller hvis der etableres idrætshal og der opstår behovet for flere parkeringspladser. FDF-hus og udearealer bevares uændret bortset fra en mindre justering af afgrænsningen i forhold til parkeringsarealet. Minigolfbane bevares uændret. Agilitybane flyttes til det nordvestligste hjørne af anlægget. Hele vejen rundt langs læbæltet omkring anlægget etableres en løbesti med stenmelsbelægning og LED-belysning med start og slut ved klubhuset og en samlet længde på ca. 1,5 km. 5

6 Sammenbygget med RFS-bygningen etableres en omklædningsbygning med en underetage med seks omklædningsrum, dommeromklædning, fem depoter/boldrum til henholdsvis Hornbæk Sportsforening, Fortuna Randers, Randers Firma Sport (fodbold, petanque, minigolf, agility) og Hornbæk Skole, rengøringsrum, vaskerum og teknikrum. I overetagen med direkte adgang fra klublokalet etableres lokaler til depot for klublokalet samt kontorer og mødelokaler for foreningerne. Endvidere med mulighed for gennemgang fra såvel omklædningsrummene i underetagen som fra klublokalet på overetagen til en eventuel idrætshal. Omklædningsbygningens form og placering sker med hensyntagen til sammenhæng med nuværende omklædning og klublokaler, og således at bygningen bedst muligt indgå i en samlet løsning med en eventuel idrætshal øst for bygningen. Syd for RFS-bygningen og den nye omklædningsbygning reserveres således plads til en træningshal til håndbold og andre boldspil (gulvareal minimum 26 x 46 m) plusyderligere omklædningsrum og depotrum. For at sikre den bedst mulige arkitektoniske og funktionsmæssige sammenhæng mellem nuværende bygning, ny omklædningsbygning og eventuel idrætshal udføres et færdigt skitseprojekt indeholdende alle elementer, uanset om der i første omgang er finansiering til det hele. Fra klublokalet på 1. sal i RFS-bygningen etableres en terrasse med udsigt over petanquebaner, småbaner samt bane 4 og 5. Hornbæk Skole har tilkendegivet, at skolen er interesseret i en fast aftale om benyttelse af en bane på anlægget til de ældre klasser hvilket foruden eksisterende faciliteter alene er betinget af, at skolen får et særskilt depot. Løsningen vil frigøre nuværende græsareal på skolen til et motorikområde for især indskolingen og mellemtrinnet. Driftsmæssigt anslås det, at udgifterne til drift af baner og omklædningsrum af et nyt større anlæg vil være stort set uændret i forhold til den nuværende drift af begge anlæg. Synergien skal således ikke findes i driftsbesparelser, men i et mere aktivt idrætscenter med mange aktivitetsmuligheder på samme sted, samt en forbedret infrastruktur med mindre trafik i boligområderne. Etableringsrækkefølge Det er ikke muligt at flytte aktiviteterne fra Overvænget til Idrætscenter Vest uden først at etablere baner på det nye stykke nord for nuværende anlæg. Fra etablering af banerne til de kan bruges, går der en fuld vækstsæson. I bedste fald kan banerne etableres efteråret 2016 og ibrugtages foråret Hvis de etableres foråret 2017, kan de ibrugtages sommeren

7 Der vil således være tid til i 2017 at planlægge udbud af omklædningsbygning med henblik på opførelse i 2017/18. Forbedrede parkeringsforhold foreslås etableret tidligst muligt, da kapaciteten allerede er for lille på de dage, hvor Randers Firma Sport har 7-mands fodbold. Det er ikke arbejdsgruppens opfattelse, at det er muligt at imødekomme Hornbæk Sportsforenings ønske i brev af 6. april 2015 om at etablere en kunstgræsbane som det første. Selv om kunstgræsbane kan benyttes mere intensivt end græsbaner, vil kapaciteten på anlægget uden udvidelse med de ekstra baner mod nord ikke være tilstrækkelig til tre klubbers fodboldaktiviteter. Det er endvidere ikke muligt at etablere omklædningsrum for 2 mio. kr. Randers Firma Sports klubhus Et bærende element i synergien i Idrætscenter Vest er RFS-klubhuset. Fra adgangsniveauet i syd er der direkte adgang til kontor for RFS til højre og mødelokale til venstre for et trappeløb, der fører til henholdsvis underetage med omklædningsrum og overetage med klublokale og køkken. Fra de fire omklædningsrum i underetagen er der direkte adgang mod nord til banerne. Bygningen er etableret i 1991 af Randers Firmasport, idet Randers Kommune ydede tilskud til etableringen af omklædningsrummene. Randers Kommune betaler driften af disse. RFS har et realkreditlån i bygningen med en restgæld på kr. Hertil kommer en gæld på mio. kr. til Dansk Firmaidrætsforbund med pant i ejendommen. De øvrige brugere på anlægget bortset fra FDF Hornbæk er medlemmer af RFS og har således adgang til klubhuset, når det ikke anvendes af RFS f.eks. til dart. Der er åbent i køkken/kiosk på alle dage, hvor der er aktiviteter på anlægget. Med en ny stor forening som Hornbæk Sportsforening som bruger af anlægget og bygningen er der brug for en ny model til håndtering af benyttelsen af og økonomien i bygningen. Der kan tænkes to modeller: Randers Firma Sport som ejer Randers Firmas Sport er fortsat ejer af bygningen og af den tilbyggede omklædningsbygning inklusive aktivitetsrum, mødelokaler og kontorer i denne. Randers Kommune betaler driften af de nye omklædningsrum udgiften forventes at matche udgiften i de nuværende omklædningsrum på Overvænget. RFS opkræver en leje af de foreninger, der benytter faciliteterne, efter en fordelingsnøgle, der aftales mellem parterne. Foreningerne søger lokaletilskud til lejen hos Randers Kommune. Den selvejende institution Idrætscenter Vest som ejer 7

8 Alternativt etableres en ny selvejende institution, der overtager bygningen til restgælden (realkredit plus gæld til hovedforbund) og udlejer til de parter, der benytter bygningen. Arbejdsgruppen finder, at etableringen af en selvejende institution vil være den bedste løsning, der vil sikre reelt ligeværdige parter på anlægget. Etablering, finansiering og drift af Den selvejende Institution Idrætscenter Vest Institutionen skal have som formål at drive aktivitetslokaler, klublokaler og omklædningsrum på anlægget. Ved etableringen skal institutionen overtage Randers Firma Sports forpligtelser i forhold til de nuværende faciliteter. Vedrørende lånene betyder det - At Randers Firmasport beholder en gældspost på 1 mio. kr. til Dansk Firmaidrætsforbund, der skal indbetales med kr. årligt i 15 år den selvejende institution skal forpligte sig til at indbetale dette beløb til Randers Firmasport. - At beløbet på kr. (= overskridelsen af det normale låneloft mellem union og lokalafdelingen) skal indbetales kontant til Dansk Firmaidrætsforbund - At den selvejende institution skal overtage restgælden på realkreditlånet på kr. Foreningerne skal bidrage med et beregnet beløb til fællesfaciliteterne og med de faktiske udgifter til lokaler, som foreningen disponerer selvstændigt over. Der vil være tre typer lokaler: Fælleslokaler som entre, toiletter, klublokale, køkken med birum mv. skal alle bidrage til i forhold til det antal medlemmer, der benytter faciliteter på området. Kontor- og mødelokaler, som den enkelte forening disponerer fuldt over, skal betales efter den gennemsnitlige driftsudgift for det antal kvadratmeter, man råder over. Timeprisen pr. m2 efter kommunalt lokaletilskud kan opgøres således: Samlede driftsudgifter til nuværende lokaler kr. Tilbygning anslåede driftsudgifter kr. Ydelser på lån RFS/Dansk Firmaidrætsforbund kr. Ydelser på nyt lån ( kr kr kr.) kr. Lokaletilskud beregnet kr. Nettoudgift i alt kr. Med et areal på små 400 m2 bliver egenbetalingen pr. m2 på ca. 250 kr. For fællesarealer fordeles udgiften i forhold til antallet af brugere på anlægget, medens egne lokaler betales med gennemsnitsudgiften. Antal brugere og antal kvadratmeter er anslået og afrundet, og beregningen af fordelingen og den enkeltes udgift er kun vejledende. 8

9 RFS* HSF-fodbold Fortuna** Antal medlemmer på anlægget Fællesarealer ca. 220 m2 40 pct kr. 47 pct kr. 13 pct kr. Egne kontor og mødelokaler 40 m kr. 70 m kr. 30 m kr. Aktivitetslokaler 50 m kr. Egen udgift i alt kr kr kr. *RFS fodbold, dart, petanque plus Agility-foreningen, Randers Dartklub og Randers Minigolfklub. FDF-Hornbæk indgår ikke, da foreningen benytter eget klubhus. **Hvis Fortuna som beskrevet i mail ikke ønsker egne faciliteter, indgår medlems-/deltagertallet i RFS-opgørelsen. Istandsættelse I forbindelse med overtagelse af lokalerne må der forventes udgifter til istandsættelse af disse. Der er behov for maling af lokalerne samt for akustisk regulering af klublokalet samt ændringer i aktivitetslokalet for at gøre dette mere multifunktionelt. En udarbejdet tilstandsrapport tyder på et investeringsbehov på ca kr. (inkl. 20 % til teknikerbistand og uforudsete udgifter) inden for de første år efter overtagelsen. Anlægsbudget Alle beløb er eksklusive moms og inklusive 15 pct. teknikerhonorar. Anskaffelse af areal og anlæg af nye fodboldbaner og nyt læbælte* Arkæologi Etablering af omklædningsbygning med 6 omklædningsrum, boldrum, depoter Kunstgræs på tennisbanen Lysanlæg på bane 4 Fodboldbaner og omklædningsrum Etablering af parkeringsplads Terrasse Fodboldanlæg (basisløsning) i alt Kunstgræs på bane 4 inkl. små baner Komplet fodboldanlæg Træningshal med yderligere 4 omklædningsrum, depoter, opvarmningssal eller fitnesslokale Samlet projektsum eks. moms kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr. *Beløbet er højere end tidligere anslået, idet terrænet er så kuperet, at jordarbejdet er større end antaget tidligere. 9

10 Finansiering Afsat i budget 2015 Forudsat skaffet lokalt Manglende finansiering til fodboldprojektet Kunstgræsbane forudsætter særskilt finansiering Manglende finansiering til træningshal I alt kr kr kr kr kr kr. Den selvejende institutions overtagelse af klubhuset plus opførelse af yderligere mødelokaler og klubfaciliteter er forudsat lånefinansieret og ydelserne derfor medtaget i anlægsbudgettet. Forudsætninger for at projektet kan realiseres For at projekt Idrætscenter Vest kan realiseres, skal følgende forudsætninger opfyldes: Bindende aftale mellem foreningerne Der skal være indgået en bindende aftale mellem foreningerne om - Forståelsespapir for samarbejdet om Idrætscenter Vest - Etablering, finansiering og drift af Den selvejende Institution Idrætscenter Vest Lokalplan 260 Lokalplan 260 skal vedtages af byrådet. Byrådet forventes at behandle lokalplanforslaget i Køb af jord Det udlagte areal til yderligere fodboldbaner skal derefter erhverves. Finansiering Der skal være lokalt indsamlede midler på 3,5 mio. kr. plus de allerede afsatte kommunale bevillinger på 3,5 mio. kr. plus yderligere kommunale bevillinger på 3,8 mio. kr. til at realisere udgifterne til fodboldanlægget til anslået 10,8 mio. kr. Foreningerne skal have tilsagn om finansiering af ca. 2 mio. kr. vedrørende erhvervelse af klubhus og tilbygning med yderligere lokaler (Indfrielse af kr. til Dansk Firmaidrætsforbund, overtagelse af realkreditlån på ca kr. samt finansiering af nye klublokaler mv. til anslået 1 mio. kr.). 10

11 Lokaletilskud Nuværende tilsagn om lokaletilskud til henholdsvis Hornbæk Sportsforening og Randers Firmas Sport overføres til den nye selvejende institution og dens lejere. Alternativer Hvis projektet Idrætscenter Vest ikke kan realiseres, er det nødvendigt at investere i renovering af faciliteterne på Overvænget. Omklædningsrummene er bygget som beskæftigelsesarbejde, og materialevalget er ikke beregnet til mangeårigt brug. Der er behov for en totalrenovering af omklædningsbygningen. Udgiften anslås at være kr. pr. m2, eller i alt 2,4 mio. kr. (eks. moms). På samme måde anslås der at være behov for gennemgribende renovering af Hornbæk Sportsforenings klubhus for anslået kr. (inklusive moms) pr. m2 eller i alt 1,3 mio. kr., der skal finansieres af HsF. Der vil kunne ydes lokaletilskud til en begrænset del af denne udgift (det der kan godkendes som ordinær vedligeholdelse), men også til renter af lån optaget til formålet. Idrætshal Det er ikke en del af arbejdsgruppens opgave at undersøge behovet for en træningshal, der skal supplere Hornbækhallen, eller at pege på anlægs- og driftsudgifter for en sådan hal. Men foreningsrepræsentanterne i arbejdsgruppen ønsker at påpege, at der er et presserende behov for en sådan hal. Man peger på ønsket om opførelse af en træningshal med Randers Idrætshaller som bygherre og udlejer. Ovenfor er angivet en pris på godt 14 mio. kr. for en sådan hal, men der er ikke indhentet konkrete priser eller tilbud. Vedrørende driften kan oplyses, at det gennemsnitlige kommunale driftstilskud til en sådan hal anslås at være kr. 11

12 Forståelsespapir om etableringen af Idrætscenter Vest inklusive en selvejende institution, der skal eje og drive klubhuset. Undertegnede foreninger er enige om, at etableringen af Idrætscenter Vest sker i fælles forståelse af, at idrætscentret skal etableres og drives til fælles gavn for de nuværende brugere af anlægget og for øvrige foreninger, skoler og institutioner i lokalområdet og i Randers Kommune. Etablering og drift skal ske i gensidig respekt for de enkelte foreningers holdninger, ønsker og behov, men foreningerne er også indforstået med, at et fællesskab kun bliver aktivt og funktionsdueligt, hvis alle mødes i samarbejdets ånd og er klar til at fravige synspunkter og principper i fællesskabets interesse. Foreningerne ønsker særligt at understrege vigtigheden af, at benyttelsen af omklædningsrum og idrætsfaciliteter sker i respekt for de to køns særlige interesser. Det er derfor en forudsætning, at der i hver sæson øremærkes særskilte omklædningsrum og fodboldbaner til pigefodbold. Parterne er enige om, at Hornbæk Sportsforening ikke efter etableringen af Idrætscenter Vest tilbyder pigefodbold i børne- og ungdomsrækkerne, så længe Fortuna Randers tilbyder dette på anlægget, ligesom Fortuna Randers ikke tilbyder drengefodbold i børne- og ungdomsrækkerne, så længe Hornbæk Sportsforening tilbyder dette på anlægget. Parterne er enige om, at en forudsætning for etablering af Idrætscenter Vest er etablering af en selvejende institution, der overtager Randers Firmasports klubhus for restgælden, og hvor hver forening indgår med økonomiske bidrag til drift som beskrevet i rapporten. Parterne erklærer sig villige til at indgå i fælles drift af cafeteria og køkken bl.a. ved at bidrage med et antal frivillige til bemanding i åbningstiden efter en forud fastlagt vagtplan. Overskuddet af driften fordeles i forhold til antallet af timer, som man har bidraget til bemandingen. Parterne er enige om, at eventuelle uenigheder løses i mindelighed og åbenhed. Som forum for drøftelse af eventuelle uenigheder etableres et foreningsforum med en repræsentant for hver forening. Forummet drøfter endvidere alle spørgsmål af fælles interesse for driften af faciliteterne. Forummet mødes en gang i kvartalet. Møder indkaldes, ledes og sekretariatsbetjenes af Randers Firma Sport. 12

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET. den 27.01.2009 på Ib Dam Schultz kontor

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET. den 27.01.2009 på Ib Dam Schultz kontor REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET den 27.01.2009 på Ib Dam Schultz kontor SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Jernved Idrætsforening søger fritagelse om indfrielse af pantebrev... 4 3 Prioritering

Læs mere

Spørgsmål og svar vedrørende eventuel etablering af et nyt Silkeborg Stadion

Spørgsmål og svar vedrørende eventuel etablering af et nyt Silkeborg Stadion 15. november 2012 Spørgsmål og svar vedrørende eventuel etablering af et nyt Silkeborg Stadion Silkeborg Kommune har i en periode drøftet muligheden for at etablere et nyt Silkeborg Stadion med Silkeborg

Læs mere

NOTAT. Allerød Kommune. Status på bygningskomprimering og fremtidig placering af Hjemmeplejen

NOTAT. Allerød Kommune. Status på bygningskomprimering og fremtidig placering af Hjemmeplejen NOTAT Allerød Kommune Sekretariat Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Status på bygningskomprimering og fremtidig placering af Hjemmeplejen Herværende

Læs mere

Endnu et år er gået. Derfor er der tid til at vi igen skal gøre status for året der er gået i RFS.

Endnu et år er gået. Derfor er der tid til at vi igen skal gøre status for året der er gået i RFS. Randers Firma-Sport Bestyrelsens Beretning 2014 Indledning Endnu et år er gået. Derfor er der tid til at vi igen skal gøre status for året der er gået i RFS. Dansk Firmaidrætsforbund. Repræsentantskabsmøde.

Læs mere

Lokalplan nr. 3.25. for Sydkystems Sportscenter, Espergærde INDHOLDSFORTEGNELSE

Lokalplan nr. 3.25. for Sydkystems Sportscenter, Espergærde INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplan nr. 3.25 for Sydkystems Sportscenter, Espergærde INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse...3 Baggrund for lokalplanen....3 Lokalplanens formål....5 Lokalplanens indhold...5 Lokalplanens forhold til anden

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice. Den 21.11.2013 Aarhus Kommune

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice. Den 21.11.2013 Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Den 21.11.2013 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Kultur og Borgerservice Justering af driftsaftale for Atletion Aftalen om driften

Læs mere

Ansøgninger fra henholdsvis Hvidovre/Københavns Jagtforening og Ungdomsskolen i Hvidovre om overtagelse af pavillon på Hvidovre Havn.

Ansøgninger fra henholdsvis Hvidovre/Københavns Jagtforening og Ungdomsskolen i Hvidovre om overtagelse af pavillon på Hvidovre Havn. Pkt.nr. 7 Ansøgninger fra henholdsvis Hvidovre/Københavns Jagtforening og Ungdomsskolen i Hvidovre om overtagelse af pavillon på Hvidovre Havn. 323372 Indstilling: 1. at udvalget tager stilling til ansøgningerne,

Læs mere

Møde 7. november 2012 kl. 13:00 i Mødelokale 3

Møde 7. november 2012 kl. 13:00 i Mødelokale 3 Kultur- og Fritidsudvalg Referat Møde 7. november 2012 kl. 13:00 i Mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: Mødet hævet kl.: 15.10 Indkaldte: kl. 13.00 repræsentanter fra Aftenskolesamrådet, pkt. 87 kl. 13.45

Læs mere

Denne sag omhandler 2 grupper af ansøgninger, som behandles samlet i denne sag:

Denne sag omhandler 2 grupper af ansøgninger, som behandles samlet i denne sag: Nye lokaleudgifter 2016 Sagsnr.: 14/38760 Sagsansvarlig: Lene Grønbæk SAGSFREMSTILLING Reglerne om lokaletilskud til frivilligt, folkelysende foreningsarbejde fremgår dels af folkeoplysningsloven, dels

Læs mere

Holte Idrætsforenings ansøgning om en ny Holtehal 3 på Rudegaard Stadion

Holte Idrætsforenings ansøgning om en ny Holtehal 3 på Rudegaard Stadion Holte Idrætsforening Kongevejen 464 2840 Holte Rudersdal Kommune Kultur Øverødvej 246 2840 Holte Holte, 19. august 2015 Holte Idrætsforenings ansøgning om en ny Holtehal 3 på Rudegaard Stadion Resumé Holte

Læs mere

Norddjurs Kommune. Notater vedr. svømmehal i Grenaa

Norddjurs Kommune. Notater vedr. svømmehal i Grenaa Norddjurs Kommune Notater vedr. svømmehal i Grenaa Notat vedrørende tidsplan. Opførelse af ny svømmehal Opgave 2006 2007 Jan Febr Marts April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Jan Febr Marts April Maj

Læs mere

FOROFFENTLIGHED NYT OMRÅDE TIL DAGLIGVAREBUTIK M.FL. VED DUEDALEN I VISSENBJERG

FOROFFENTLIGHED NYT OMRÅDE TIL DAGLIGVAREBUTIK M.FL. VED DUEDALEN I VISSENBJERG FOROFFENTLIGHED NYT OMRÅDE TIL DAGLIGVAREBUTIK M.FL. VED DUEDALEN I For- og bagside: Panorama af hjørnet ved Søndersøvej og Middelfartvej. 2 Indhold OMRÅDE TIL LOKALCENTER VED DUEDALEN I INDHOLD Oversigtskort........................................................................................

Læs mere

Afvist Beløb. Afvist og delvist afvist:

Afvist Beløb. Afvist og delvist afvist: Anlægsforslag Voksen- og Plejeudvalget 5-6-29 Anlægsforslag budget 21 Voksen- og plejeudvalget Anlægsforslag - Budgetoverslagsår Voksen- og Plejeudvalget Nr. Prioritet Emne Forslag Godkendt Afvist Beløb

Læs mere

Referat fra Solrød Idræts Union s formandssmøde debatmøde med politikerne. Tirsdag den 16. september 2008, afholdt i SFC klublokaler ved SIC.

Referat fra Solrød Idræts Union s formandssmøde debatmøde med politikerne. Tirsdag den 16. september 2008, afholdt i SFC klublokaler ved SIC. Referat fra Solrød Idræts Union s formandssmøde debatmøde med politikerne. Tirsdag den 16. september 2008, afholdt i SFC klublokaler ved SIC. Fremmødte politikere: Ellen Thomsen, Hans Nydam Buch, John

Læs mere

Randers Kommune Udviklingsplan for folkeskolerne efterår 2007/forår 2008

Randers Kommune Udviklingsplan for folkeskolerne efterår 2007/forår 2008 Randers Kommune Udviklingsplan for folkeskolerne efterår 2007/forår 2008 PADERUP AFD. JEBJERG AFD. MØRKE AFD. 28 d. FIRKLØVERskolen, Jebjerg afd. Jebjerg afd. Jebjergvej 43, 8870 Langå LÅSBY AFD. Firkløverskolens

Læs mere

Indstilling. Århus Gymnastik- og Motorikhal i Vejlby yderligere anlægstilskud og midlertidig kommunegaranti. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter

Indstilling. Århus Gymnastik- og Motorikhal i Vejlby yderligere anlægstilskud og midlertidig kommunegaranti. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Den 11.1.2010 Århus Gymnastik- og Motorikhal i Vejlby yderligere anlægstilskud og midlertidig kommunegaranti Århus Kommune Sport & Fritid

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk INDSTILLING Til Århus Byråd Den 3. september 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 8940

Læs mere

G/F ASTERSHAVEN CARPORTENE OG DERES BENYTTELSE REGLER OG INFORMATION

G/F ASTERSHAVEN CARPORTENE OG DERES BENYTTELSE REGLER OG INFORMATION G/F Astershaven E-mail: Astershaven@groupcare.dk BESTYRELSEN G/F ASTERSHAVEN CARPORTENE OG DERES BENYTTELSE REGLER OG INFORMATION marts 2002 Bestyrelsen redigeret udgave 260202 Carportene i G/F Astershaven

Læs mere

DIREKTIONEN. udvidet direktionsmøde. tirsdag den 5. april 2011 kl. 08.00 Lokale 77

DIREKTIONEN. udvidet direktionsmøde. tirsdag den 5. april 2011 kl. 08.00 Lokale 77 DIREKTIONEN udvidet direktionsmøde tirsdag den 5. april 2011 kl. 08.00 Lokale 77 Referat: 1) Befolkningsprognose skal på ØKU her i april 2) Orientering om status efter dialogmøder på Ingstrup, Moseby,

Læs mere

K O M M U N E P L A N. Tillæg 3.011 for ændret anvendelse fra bolig- til erhvervsformål ved Gabriel m.m.

K O M M U N E P L A N. Tillæg 3.011 for ændret anvendelse fra bolig- til erhvervsformål ved Gabriel m.m. K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg 3.011 for ændret anvendelse fra bolig- til erhvervsformål ved Gabriel m.m. Aalborg

Læs mere

Fagudvalgets bemærkninger:

Fagudvalgets bemærkninger: Nr. 57 Projektnavn: Aftaleholder: Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Adm. prioritering: ANLÆG Kontorfaciliteter på Tingager Plejehjem Plejecenter Øst Andet --- Socialudvalg Funktion: 05.32.32 1 Fagudvalgs

Læs mere

Budgetforslag fra Favrskov Idrætssamvirke til kommunebudgettet for 2015 2018

Budgetforslag fra Favrskov Idrætssamvirke til kommunebudgettet for 2015 2018 Budgetforslag fra til kommunebudgettet for 2015 2018 Kontakt, mail Afskaffelse af 25-års reglen 25-års reglen er bureaukratisk og gør livet besværligt for de frivillige kræfter og modarbejder klubbernes

Læs mere

Boldbanerne i Rødvig, Vemmetoftevej 5

Boldbanerne i Rødvig, Vemmetoftevej 5 Boldbanerne i Rødvig, Vemmetoftevej 5 Baggrund: De to boldbaner ved Multihuset i Rødvig har alvorlige problemer med afvandingen. Da Multihuset på Vemmetoftevej 5 blev bygget, blev al overskudsjord med

Læs mere

Indstilling. Nyt idrætsanlæg i Lystrup projekteringsbevilling til boldbaner og klubfaciliteter og anlægsbevilling til etablering af boldbaner

Indstilling. Nyt idrætsanlæg i Lystrup projekteringsbevilling til boldbaner og klubfaciliteter og anlægsbevilling til etablering af boldbaner Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Den 8. december 2009 Nyt idrætsanlæg i Lystrup projekteringsbevilling til boldbaner og klubfaciliteter og anlægsbevilling til etablering

Læs mere

Bestyrelsens beretning på det ordinære repræsentantskabsmøde tirsdag den 29.2.2016 kl. 19.00 i Fremtidens Foreningshus

Bestyrelsens beretning på det ordinære repræsentantskabsmøde tirsdag den 29.2.2016 kl. 19.00 i Fremtidens Foreningshus Randers, februar 216 Version 1.5 Bestyrelsens beretning på det ordinære repræsentantskabsmøde tirsdag den 29.2.216 kl. 19. i Fremtidens Foreningshus Bestyrelsen har også i det forløbne år bestræbt sig

Læs mere

Se yderligere beskrivelse under anlægsskemaet: Modernisering af lokale aktivitetscentre

Se yderligere beskrivelse under anlægsskemaet: Modernisering af lokale aktivitetscentre Anlæg Nummer 78 Projektnavn Ekstra midler til modernisering af lokale aktivitetscentre Fagudvalg Kultur- og Fritidsudvalget Funktion 03.22.18 Aftaleenhed Fagsekretariat Plan og Kultur Indsatsområde Bosætning

Læs mere

Hovedgård Hallen et aktivt samlingssted for hele byen

Hovedgård Hallen et aktivt samlingssted for hele byen Hovedgård Hallen et aktivt samlingssted for hele byen Foto: BOGO Projektbeskrivelse I Hovedgård ønsker vi at udvikle Hovedgård Hallen til et aktivt og imødekommende samlingssted for alle byens borgere

Læs mere

Økonomiudvalget Referat

Økonomiudvalget Referat Økonomiudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.30 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Torsdag den 05-september-2002 Udvalgsværelse

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE. Møde nr. 27. Økonomiudvalget holdt ekstraordinært møde på rådhuset onsdag den 20. juni 2007.

ALLERØD KOMMUNE. Møde nr. 27. Økonomiudvalget holdt ekstraordinært møde på rådhuset onsdag den 20. juni 2007. ALLERØD KOMMUNE Møde nr. 27 Økonomiudvalget holdt ekstraordinært møde på rådhuset onsdag den 20. juni 2007. Mødet begyndte kl. 15.30 og sluttede kl. 15.55. John Køhler mødte kl. 15.35 efter behandlingen

Læs mere

2. Indsigelse mod Gymnastiksalsfordelingen fra Skovlunde Håndbold & Gymnastik *

2. Indsigelse mod Gymnastiksalsfordelingen fra Skovlunde Håndbold & Gymnastik * Møde i tirsdag den 17. august 2004, Kl. 17.00 i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Meddelelser * 2. Indsigelse mod Gymnastiksalsfordelingen fra Skovlunde Håndbold & Gymnastik * 3. s konference

Læs mere

Sorø Sportsråd Grandalen 2, 4180 Sorø Tlf.: 5783 2211 www.sportsraadet.dk ingridogjussi@stofanet.dk

Sorø Sportsråd Grandalen 2, 4180 Sorø Tlf.: 5783 2211 www.sportsraadet.dk ingridogjussi@stofanet.dk Sorø Sportsråd Grandalen 2, 4180 Sorø Tlf.: 5783 2211 www.sportsraadet.dk ingridogjussi@stofanet.dk Idrættens ønsker om nye faciliteter, og samarbejdet med Sorø Kommune i 2012/13. Indhold: 1) Formål. 2)

Læs mere

FORMANDENS BERETNING 2013

FORMANDENS BERETNING 2013 FORMANDENS BERETNING 2013 Visionen for området kan bedst beskrives ved de ord som er nævnt i kvalitetsprogrammet der er udarbejdet for området: Ullerødbyen vil udvikle sig til en unik bydel, hvor arkitektur,

Læs mere

Beløb i 1.000 kr. R2014 B2015 B2016 BO2017 BO2018 BO2019

Beløb i 1.000 kr. R2014 B2015 B2016 BO2017 BO2018 BO2019 Anlæg Budgetbemærkningerne til anlægsprojekter er i budget 2016 samlet i ét afsnit. Beskrivelserne er opdelt under de forskellige udvalg og center. Der er alene anlægsprojekter under Fritids- og Kulturudvalget

Læs mere

LOKALPLAN 77. For Lyngby Hovedgade 59 og 61, Lyngby bymidte. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 77. For Lyngby Hovedgade 59 og 61, Lyngby bymidte. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 77 For Lyngby Hovedgade 59 og 61, Lyngby bymidte Lyngby-Taarbæk Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning 1 Baggrunden for lokalplanen 2 Lokalplanens indhold Bebyggelsesforslag Lokalplanens forhold

Læs mere

Parkeringsregulativ / Parkeringsfond

Parkeringsregulativ / Parkeringsfond Parkeringsregulativ / Parkeringsfond 1. Forudsætninger 1. Boligministeriets lovbekendtgørelse nr. 495 af 29. juni 1990 omhandlende byggeloven, samt 2. Gældende bygningsreglement 3. Bygge- og Boligstyrelsens

Læs mere

Bilag 6c - Anlægsudgifter

Bilag 6c - Anlægsudgifter Bilag 6c - Anlægsudgifter Dette notat omhandler en opgørelse af forventede anlægsudgifter ved gennemførelse af de fire forskellige handleplaner i Plejeboligstrategien. Anlægsudgifterne opdeles i forhold

Læs mere

Formandsberetning 2016

Formandsberetning 2016 Formandsberetning 2016 Som tidligere år var bestyrelsens første opgave efter generalforsamlingen, at afholde Ørslevs Dialogmødet d. 24.02.2015. Her var 30 borgere mødt frem for at møde vores dialogudvalg,

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 20-08-2015 Kl. 17:07 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 20-08-2015 Kl. 17:07 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 20-08-2015 Kl. 17:07 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G Deltagere: Jan Find Petersen, Preben Juhl Rasmussen, Birgit Sørensen, Herdis Linde

Læs mere

BILAG 1: FASTE BATTERI

BILAG 1: FASTE BATTERI BILAG 1: FASTE BATTERI ALMENE UNDGDOMSBOLIGER I EN BLANDET BEBYGGELSE INDHOLD: PLACERING I BYEN OG BAGGRUND S. 2-3 PROJEKTBESKRIVELSE BYGGEFELT J S. 4-5 ALMENE UNGDOMSBOLIGER ØKONOMI S. 6 1 PLACERING I

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Den 2. september 2009. med Århus Kommune.

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Den 2. september 2009. med Århus Kommune. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 2. september 2009 Århus Kommune Bygningsafdelingen Sundhed og Omsorg 1. Resume OK-Fonden har købt et areal vest for Gl. Egå, der i lokalplan

Læs mere

Tilpasning af Musikhusets anlægsbevilling på baggrund af totalentreprisekonkurrencen

Tilpasning af Musikhusets anlægsbevilling på baggrund af totalentreprisekonkurrencen ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk INDSTILLING Til Århus Byråd Den : 2. maj 2005 via Magistraten Tlf. nr.: 9001 /

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE. Møde nr. 26. Samordningsudvalget for børn, unge og idræt holdt møde torsdag den 28. februar 2008 på rådhuset.

ALLERØD KOMMUNE. Møde nr. 26. Samordningsudvalget for børn, unge og idræt holdt møde torsdag den 28. februar 2008 på rådhuset. ALLERØD KOMMUNE Møde nr. 26 Samordningsudvalget for børn, unge og idræt holdt møde torsdag den 28. februar 2008 på rådhuset. Mødet startede 7.30 og sluttede 9.05. Alle deltog. 1. Bemærkninger til dagsordenen...2

Læs mere

Private leverandører af dagtilbud for børn under skolealderen (Dagtilbudsloven 19 og 20) Kun dagtilbud (ikke dagplejere)

Private leverandører af dagtilbud for børn under skolealderen (Dagtilbudsloven 19 og 20) Kun dagtilbud (ikke dagplejere) Private leverandører af dagtilbud for børn under skolealderen (Dagtilbudsloven 19 og 20) Kun dagtilbud (ikke dagplejere) Lovgivningen giver kvalificerede private leverandører ret til at oprette og drive

Læs mere

Notat Energipark ved DNV-Gødstrup

Notat Energipark ved DNV-Gødstrup Notat Energipark ved DNV-Gødstrup Projektleder: Thomas Jørgensen/Lillian Kristensen Dato: 30. august 2015 Generelt For at DNV-Gødstrup kan opfylde energikravene til bygningsklasse 2020 er der behov for

Læs mere

Superstadion og erhvervspark

Superstadion og erhvervspark Superstadion og erhvervspark Visionen er at gøre Køge Park til en publikumsmagnet for hele Sjælland, hvor man kan få sports- og andre kulturoplevelser i superligaklassen. Forholdene for Køge Kommunes breddeidræt

Læs mere

Forslag til etablering af kunstgræsbane i Glamsbjerg

Forslag til etablering af kunstgræsbane i Glamsbjerg Forslag til etablering af kunstgræsbane i Glamsbjerg Indhold Baggrund...s. 4 Hvem har interesse i en kunstgræsbane?...s. 5 Et tidsperspektiv...s. 7 Projektet...s. 8 Finansiering og drift...s. 9 Placeringen...

Læs mere

HG s repræsentantskabsmøde 24.02.2016 Foreningsåret 2015 REPRÆSENTANTSKABSMØDE 24.02.2016

HG s repræsentantskabsmøde 24.02.2016 Foreningsåret 2015 REPRÆSENTANTSKABSMØDE 24.02.2016 HG s repræsentantskabsmøde 24.02.2016 Foreningsåret 2015 REPRÆSENTANTSKABSMØDE 24.02.2016 Beretning I min beretning vil jeg komme ind på følgende emner 1. Medlemstal og afdelinger 2. HG s vision og værdier

Læs mere

Vandtårnsvej 8 4300 Holbæk (herefter HSK) Johnny Henriksen - formand formand@swimhsk.dk 26 37 85 19

Vandtårnsvej 8 4300 Holbæk (herefter HSK) Johnny Henriksen - formand formand@swimhsk.dk 26 37 85 19 Driftskontrakt for Holbæk Svømmehal Kontraktindehaver: Navn og adresse Tegningsberettigede personer Holbæk Svømme Klub Vandtårnsvej 8 4300 Holbæk (herefter HSK) Johnny Henriksen - formand formand@swimhsk.dk

Læs mere

L o k a l p l a n. For et område til klubhus og andre faciliteter i Bjerringbro Idrætspark

L o k a l p l a n. For et område til klubhus og andre faciliteter i Bjerringbro Idrætspark L o k a l p l a n F.035-2 For et område til klubhus og andre faciliteter i Bjerringbro Idrætspark Bjerringbro Kommune Oktober 2005 I henhold til lov om planlægning Lokalplan F.035-2 For et område til klubhus

Læs mere

1a 467 Stueplan vest fløjen. 1b 798 1. sal syd og vest fløjen. 1c 302 Tagetage syd fløjen. 1d 118 Kælderrum. 1e 46 Kælderrum.

1a 467 Stueplan vest fløjen. 1b 798 1. sal syd og vest fløjen. 1c 302 Tagetage syd fløjen. 1d 118 Kælderrum. 1e 46 Kælderrum. Dato: 15..maj 2012 Mikael Fauerholm mfc@kubenman.dk Sagsnummer: 10837 Notat Boligselskabet Sydbo, Haderslev afd. 6, Rådmandsvej 22-24. 1. Historik, grundoplysninger mv. Rådmandsvej 22-24 er placeret på

Læs mere

Retningslinier for Tilskud til frivillige folkeoplysende foreninger i Køge Kommune

Retningslinier for Tilskud til frivillige folkeoplysende foreninger i Køge Kommune Retningslinier for Tilskud til frivillige folkeoplysende foreninger i Køge Kommune Køge Kommune giver tilskud til folkeoplysende foreninger i Køge Kommune. En folkeoplysende forening er en forening der

Læs mere

Statusnotat for projekter i bygge- og anlægsforum 10.03.2015

Statusnotat for projekter i bygge- og anlægsforum 10.03.2015 1 Statusnotat for projekter i bygge- og anlægsforum 10.03.2015 Udvalg Projekt Økonomi / budget / Til- og ombygning af Terndrup skole, idrætshal og svømmehal. (Tidligere benævnt Terndrupprojektet ) Licitation

Læs mere

2. Forslag til nyt eller ændret anlæg

2. Forslag til nyt eller ændret anlæg 1. Forslag til nyt eller ændret anlæg Projektnavn / 2018 2019 2020 2021 Skanderborg Kulturhus - dbygning med sidescene og sammenhæng med 4.840 1.815 søtorv Projektnavn / 2018 2019 2020 2021 Kulturhuset

Læs mere

Motionslokalet i SIC Fremtidig brug og retningslinjer for motionslokalet i Solrød Idræts Center

Motionslokalet i SIC Fremtidig brug og retningslinjer for motionslokalet i Solrød Idræts Center SOLRØD KOMMUNE FRITID & KULTUR Motionslokalet i SIC Fremtidig brug og retningslinjer for motionslokalet i Solrød Idræts Center (Billede fra Solrød60+Motion) Baggrund Motionslokalet i Solrød Idræts Center

Læs mere

Oversigt over anlægsblokke Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalg I 2016-priser Budget 2016

Oversigt over anlægsblokke Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalg I 2016-priser Budget 2016 Oversigt over anlægsblokke Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalg I 2016-priser Budget 2016 Ark Pol. Omr. Prioritering Nr Projektnavn Afledt drift i 2016 2016 2017 2018 2019 Prioritet 101 51 A3 101 Museum Sønderjylland

Læs mere

Notat vedr. muligheder for permanente og midlertidige boliger til flygtninge i Faaborg-Midtfyn Kommune.

Notat vedr. muligheder for permanente og midlertidige boliger til flygtninge i Faaborg-Midtfyn Kommune. Social- og Arbejdsmarked Notat vedr. muligheder for permanente og midlertidige boliger til flygtninge i Faaborg-Midtfyn Kommune. Generelt vedr. situationen omkring boligplacering af flygtninge i Faaborg-Midtfyn

Læs mere

BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 34 Kultur og Fritid

BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 34 Kultur og Fritid 00.32.31 Stadion og idrætsanlæg 1.000 kr. -priser Netto 10.682 10.271 10.271 10.271 10.271 Funktionen omfatter udgifter til større idrætsanlæg, stadioner m.v., som ikke primært anvendes i undervisningsøjemed

Læs mere

C y k e l p a r k e r i n g

C y k e l p a r k e r i n g C y k e l p a r k e r i n g B a n e g å r d s o m r å d e t, J a n u a r 2 0 0 4 BILAG 9 S T A D S A R K I T E K T E N S K O N T O R P R O J E K T A F D E L I N G E N M A G I S T R A T E N S 2. A F D E

Læs mere

Bilag 1 Projektbeskrivelse af arbejdet med ny idrætsvision

Bilag 1 Projektbeskrivelse af arbejdet med ny idrætsvision Bilag 1 Projektbeskrivelse af arbejdet med ny idrætsvision Baggrund Tekst fra budgetforlig vedr. budget 2016-2019: Der er enighed om en ny idrætsvision for Frederikssund Kommune. Visionen bygger på idrætscentre

Læs mere

Renoveringspulje 2016

Renoveringspulje 2016 Projekt nr. Medlemmer under 25 år/i alt Ansøger Ansøgninger - projektbeskrivelse Underprojekt nr. Drift/ Anlæg Funktio n Anslået pris eksl. moms - indsendt af ansøger Renoveringspulje 2016 Anslået pris

Læs mere

Afgørelse Landzonetilladelse

Afgørelse Landzonetilladelse Haderslev Golfklub v. Lars Seide Olesen Viggo Carstenssensvej 7 6100 Haderslev 19. maj 2014 Sagsident: 14/15349 Sagsbehandler: Keld Roed Haderslev Kommune Plan og Byg Simmerstedvej 1A 1.sal 6100 Haderslev

Læs mere

Ejendom og arealer til salg

Ejendom og arealer til salg PostNord AB Ejendom og arealer til salg Allerød Kommune 50 meter fra Allerød St. 30 min. fra København City Allerød Kommune og PostNord Real Estate udbyder i fællesskab attraktiv ejendom og areal til bebyggelse

Læs mere

Sundheds- og Kulturforvaltningen Danmarksgade 17 9000 Aalborg. Gandrup, den 25. januar 2016

Sundheds- og Kulturforvaltningen Danmarksgade 17 9000 Aalborg. Gandrup, den 25. januar 2016 Sundheds- og Kulturforvaltningen Danmarksgade 17 9000 Aalborg Holtet Idrætsforening Aalborgvej 212 9362 Gandrup CVR-nr: 27076610 post@holtetif.dk www.holtetif.dk Gandrup, den 25. januar 2016 Ansøgning

Læs mere

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i LADING

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i LADING Indledning: LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i LADING Landbyrådsrepræsentanten fra Lading og Lokalrådet i Lading inviterede

Læs mere

Vedr.: Garanti for huslejebetaling, X Musikskole

Vedr.: Garanti for huslejebetaling, X Musikskole Y 29-10- 04 TILSYNET Vedr.: Garanti for huslejebetaling, X Musikskole MED KOMMUNERNE I NORDJYLLANDS OG VIBORG AMTER Ved brev af 1. juni 2004 har Y Byråd anmodet om statsamtets godkendelse af, at Y Kommune

Læs mere

Ændringsforslaget blev dermed forkastet. Indstillingen blev herefter tiltrådt uden afstemning.

Ændringsforslaget blev dermed forkastet. Indstillingen blev herefter tiltrådt uden afstemning. KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET BR 203/04 Tilskud Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler Økonomiudvalget, at Borgerrepræsentationen yder Badmintonklubben BC 37 et

Læs mere

Frederiksberg Kommune Birgit Garval Frederiksberg Rådhus Bygge-, Plan- og Miljøafdelingen By- og Miljøområdet Smallegade 1 2000 Frederiksberg

Frederiksberg Kommune Birgit Garval Frederiksberg Rådhus Bygge-, Plan- og Miljøafdelingen By- og Miljøområdet Smallegade 1 2000 Frederiksberg Frederiksberg Kommune Birgit Garval Frederiksberg Rådhus Bygge-, Plan- og Miljøafdelingen By- og Miljøområdet Smallegade 1 2000 Frederiksberg Frederiksberg forenede Boligselskaber 3104-8/0051 Grønlandsgård,

Læs mere

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den 16-09-2008 Mødetidspunkt: 16:30-17:30. Hækkerupsvej 1

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den 16-09-2008 Mødetidspunkt: 16:30-17:30. Hækkerupsvej 1 Referat Folkeoplysningsrådet Møde nr.: Folkeoplysningsrådet Mødedato: tirsdag den 16-09-2008 Mødetidspunkt: 16:30-17:30 Mødested: Hækkerupsvej Hækkerupsvej 1 Medlemmer Erik Schaumann (ES) - Formand Palle

Læs mere

HG s repræsentantskabsmøde 25.02.2015 Foreningsåret 2014 REPRÆSENTANTSKABSMØDE 25.02.2015

HG s repræsentantskabsmøde 25.02.2015 Foreningsåret 2014 REPRÆSENTANTSKABSMØDE 25.02.2015 HG s repræsentantskabsmøde 25.02.2015 Foreningsåret 2014 REPRÆSENTANTSKABSMØDE 25.02.2015 Beretning I min beretning vil jeg komme ind på følgende emner 1. Medlemstal og afdelinger 2. Endnu et godt år for

Læs mere

Notat. Direktionssekretariatet. Til: Byrådet. Sagsnr.: 2009/13215 Dato: 28-01-2010/08-02-2010

Notat. Direktionssekretariatet. Til: Byrådet. Sagsnr.: 2009/13215 Dato: 28-01-2010/08-02-2010 Direktionssekretariatet Notat Til: Byrådet Sagsnr.: 2009/13215 Dato: 28-01-2010/08-02-2010 Sag: Bilag 3 - Baggrundsnotat for Boligprognose 2010-2021 Sagsbehandler: Jesper Lohse Jørgensen Notatet redegør

Læs mere

KONTORLOKALER PÅ ÅBOULEVARDEN I AARHUS. Åboulevarden 49, 1. sal, 8000 Aarhus C

KONTORLOKALER PÅ ÅBOULEVARDEN I AARHUS. Åboulevarden 49, 1. sal, 8000 Aarhus C KONTORLOKALER PÅ ÅBOULEVARDEN I AARHUS Åboulevarden 49, 1. sal, 8000 Aarhus C BELIGGENHED OG OMRÅDET Ejendommen er beliggende centralt i Aarhus C tæt på byens faciliteter. Nærmeste nabo er Magasin ligesom

Læs mere

Nyt idrætsliv i tre byer

Nyt idrætsliv i tre byer 4 Nyt idrætsliv i tre byer Tema I I Sdr. Nissum, Stepping og Allested-Vejle har de lokale idrætshaller fået en makeover, der giver nyt liv og nye muligheder for idræt og aktiviteter. Forandringen af hallerne

Læs mere

Magistraten. Udskrift af beslutningsprotokollen. Mødet den 18.11.2013. Punkt 5. 2013-8558.

Magistraten. Udskrift af beslutningsprotokollen. Mødet den 18.11.2013. Punkt 5. 2013-8558. Punkt 5. Aalborg Kommune - Ældre og Handicapforvaltningen - Storemosevej - Hammer Bakker - Ansøgning om støtte til etablering af 5 almene ældreboliger med serviceareal - Udslusningsboliger (skema A). 2013-8558.

Læs mere

Det bemærkes, at der ikke med kommunens afgørelse af 10. juni 2014 er truffet afgørelse efter planlovens 35, stk. 1.

Det bemærkes, at der ikke med kommunens afgørelse af 10. juni 2014 er truffet afgørelse efter planlovens 35, stk. 1. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 09. december 2014 J.nr.: NMK-33-02552 Ref.: TISOM AFGØRELSE i sag om Helsingør Kommunes dispensation fra lokalplan til opførelse

Læs mere

Partnerskabsaftale om udvikling af området ved Bella Center

Partnerskabsaftale om udvikling af området ved Bella Center Partnerskabsaftale om udvikling af området ved Bella Center mellem Bella Center A/S CVR 26067715 Center Boulevard 5 2300 København S (herefter benævnt Grundejeren ) og Københavns Kommune Rådhuset 1599

Læs mere

V U R D E R I N G S R A P P O R T

V U R D E R I N G S R A P P O R T 501-2082 V U R D E R I N G S R A P P O R T Ejendommen: Mr. nr.: Ejer: Vesterlundvej 92, Thyregod, 7323 Give 2 f Thyregod by, Thyregod Lars Engebjerg Besigtigelse: Fredag, den 13. december 2013 Rekvirent:

Læs mere

PÅ VEJ MOD NYE TIDER - ET BUD PÅ FREMTIDENS TRUSTRUP-ÅLSRODE IF.

PÅ VEJ MOD NYE TIDER - ET BUD PÅ FREMTIDENS TRUSTRUP-ÅLSRODE IF. PÅ VEJ MOD NYE TIDER - ET BUD PÅ FREMTIDENS TRUSTRUP-ÅLSRODE IF. Indledning. For ca. 40 år siden lod indtil flere fremtidsforskere og idrætsdebattører os vide, at der i løbet af 10-20 år ikke længere ville

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om formandens godkendelse af ansøgninger fra Vejle Amt og Århus Amt om økonomiske dispositioner

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om formandens godkendelse af ansøgninger fra Vejle Amt og Århus Amt om økonomiske dispositioner Region Midtjylland Orientering om formandens godkendelse af ansøgninger fra Vejle Amt og Århus Amt om økonomiske dispositioner Bilag til Underudvalget vedr. generelle sager møde den 15. august 2006 Punkt

Læs mere

ALLERØD FODBOLD KLUB MEDLEM AF LILLERØD IDRÆTSFORENING

ALLERØD FODBOLD KLUB MEDLEM AF LILLERØD IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING 2008: Bestyrelsens beretning vil bestå af 2 dele. Først den generelle del, som jeg vil fremlægge. Herefter vil afdelingsformændene supplere med en beretning fra de respektive afdelinger.

Læs mere

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde. file://p:\sæby\saeby-oekonomiudvalg-2006.09.12.htm

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde. file://p:\sæby\saeby-oekonomiudvalg-2006.09.12.htm Page 1 of 10 Sæby Kommune Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Mødedato tirsdag den 12. september 2006 Tidspunkter 11:00-12:00 Lokale Mødelokale 2 Fraværende Bemærkninger Tommy Thomsen med afbud Page

Læs mere

Indstilling. Aarhus Kommune. Opførelse af Mødrekollegium. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten

Indstilling. Aarhus Kommune. Opførelse af Mødrekollegium. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse Den 11. september 2012 Aarhus Kommune Sociale Forhold og Beskæftigelse 1. Resume Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og

Læs mere

4... Styregruppen for ældreidræt søger om tilskud fra Vækstpuljen til afholdelse af konference 4

4... Styregruppen for ældreidræt søger om tilskud fra Vækstpuljen til afholdelse af konference 4 Møde i Folkeoplysningsudvalget tirsdag den 15. august 2006, Kl. 17.00 i udvalgsværelse 2 Dagsorden INDHOLDSFORTEGNELSE 1... Meddelelser2 2... Folkeoplysningsudvalgets møder i 2007. 2 3... Anvisning af

Læs mere

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget onsdag den 17. december 2014. Kl. 18:00 i Hvalsø Hallerne, Borgerstuen Der vil blive serveret juleplatter.

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget onsdag den 17. december 2014. Kl. 18:00 i Hvalsø Hallerne, Borgerstuen Der vil blive serveret juleplatter. Dagsorden onsdag den 17. december 2014 Kl. 18:00 i Hvalsø Hallerne, Borgerstuen Der vil blive serveret juleplatter. Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Orientering - December...

Læs mere

SUNDHEDS-, KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET

SUNDHEDS-, KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET SUNDHEDS-, KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET (side 60-79) 60 Jf. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender i Nordfyns Kommune varetager udvalget den umiddelbare forvaltning af tværgående udvikling og

Læs mere

På denne baggrund kan den interne omstillingspulje anvendes til f.eks. at udskyde nogle af effektiviseringerne i 2016.

På denne baggrund kan den interne omstillingspulje anvendes til f.eks. at udskyde nogle af effektiviseringerne i 2016. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Budget og Regnskab NOTAT 29-10-2015 Bilag 2 - Status på økonomien i 2016 Baggrund og konklusion Med Børne- og Ungdomsudvalgets 2. behandling af budgetforslag

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 27-03-2014 Kl. 17:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 27-03-2014 Kl. 17:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 27-03-2014 Kl. 17:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G Deltagere: Jan Find Petersen, Preben Juhl Rasmussen, Birgit Sørensen, Frank Müller-Bøgh,

Læs mere

(UDKAST) Silkeborg Byråds udtalelse vedr. salg af Marienlund Plejehjem til Silkeborg Efterskole

(UDKAST) Silkeborg Byråds udtalelse vedr. salg af Marienlund Plejehjem til Silkeborg Efterskole Statsforvaltningen Midtjylland Det kommunale tilsyn E-mail: midtjylland@statsforvaltning.dk 1. marts 2013 (UDKAST) Silkeborg Byråds udtalelse vedr. salg af Marienlund Plejehjem til Silkeborg Efterskole

Læs mere

GOD INDRETNING MED STORT VELKOMSTOMRÅDE

GOD INDRETNING MED STORT VELKOMSTOMRÅDE GOD INDRETNING MED STORT VELKOMSTOMRÅDE TIL LEJE Rolighed 7, 4180 Sorø Flot, velholdt byejendom Centralt beliggende ud til befærdet bytorv Lyse, præsentable og velindrettede lokaler BESKRIVELSE Kontor

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Budgetforslag 2016 Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesudvalget 2016 p/l 1000. kr Regnskab 2014 Budget 2015 Budgetforslag 2016 Forsørgelse: Budgetgaranti ikke rammebelagt: Kontanthjælp til udlændinge

Læs mere

Forpagtningsaftale for Sportscafeen i Vallensbæk Idrætscenter

Forpagtningsaftale for Sportscafeen i Vallensbæk Idrætscenter Forpagtningsaftale for Sportscafeen i Vallensbæk Idrætscenter Aftalens parter: Mellem Vallensbæk Kommune, Vallensbæk Stionstorv 100, 2665 Vallensbæk Strand (herefter kaldet kommunen) og NN (herefter kaldet

Læs mere

Organisations- og Økonomiunderudvalg Ekstraordinært møde 24. april 2006, Kl. 16.00 Møde nr. 9 Farum Rådhus, Mødelokale 1

Organisations- og Økonomiunderudvalg Ekstraordinært møde 24. april 2006, Kl. 16.00 Møde nr. 9 Farum Rådhus, Mødelokale 1 FURESØ KOMMUNE Organisations- og Økonomiunderudvalg Ekstraordinært møde 24. april 2006, Kl. 16.00 Møde nr. 9 Farum Rådhus, Mødelokale 1 Medlemmerne mødt. Gitte Melchiorsen (V) var fraværende med afbud.

Læs mere

Regler for fordeling og benyttelse af lokaler og udendørsanlæg

Regler for fordeling og benyttelse af lokaler og udendørsanlæg Regler for fordeling og benyttelse af lokaler og udendørsanlæg Indholdsfortegnelse: 1. Generelle bestemmelser 2. Hvem kan låne lokaler? Folkeoplysende foreninger Lokalelånsberettigede foreninger Foreninger

Læs mere

Ændringer i forhold til udbud som skal implementeres i købsaftalen.

Ændringer i forhold til udbud som skal implementeres i købsaftalen. Ændringer i forhold til udbud som skal implementeres i købsaftalen. Generelt: Til punkt 1. Ejendommen: Til punkt 2. Forsyning: Kan vi overtage navnet Krøyers Plads således bebyggelsen får dette navn. Det

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 23. oktober 2008 Lokale: 268, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 14:45-17:00 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Skærgårdsparken

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Skærgårdsparken Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Skærgårdsparken Hermed indkalder bestyrelsen til ordinær generalforsamling Mandag d. 12. april 2010 kl. 19.00 I mødelokalet ved Kantinen i HEI

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget. Udskrift af beslutningsprotokollen. Mødet den 06.12.2012. Punkt 7. 2012-27958.

Teknik- og Miljøudvalget. Udskrift af beslutningsprotokollen. Mødet den 06.12.2012. Punkt 7. 2012-27958. Punkt 7. Hasseris Boligselskab - Grønnegården (afd. 5) Stationsmestervej 6-122 og Dyrskuevej 13-51 - 492 almene familieboliger - Renoverings- og driftsstøttesag med kapitaltilførsel og huslejestøtte -

Læs mere

AFTALE OM SALG/OVERTAGELSE AF ANDEL i ANDELSFORENINGEN!

AFTALE OM SALG/OVERTAGELSE AF ANDEL i ANDELSFORENINGEN! AFTALE OM SALG/OVERTAGELSE AF ANDEL i ANDELSFORENINGEN! Navn. Undertegnede overdrager herved min andel beliggende til fraflytning pr. den til medunderskrevne Pris. Prisen for andelen kan opgøres således:

Læs mere

UDARBEJDELSE AF FORSLAG TIL TILLÆG 2 TIL LOKALPLAN NR. 425 KRIMSVEJ INTERNT HØRINGSBREV

UDARBEJDELSE AF FORSLAG TIL TILLÆG 2 TIL LOKALPLAN NR. 425 KRIMSVEJ INTERNT HØRINGSBREV KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling 22-10-2015 Sagsnr. 2015-0224600 UDARBEJDELSE AF FORSLAG TIL TILLÆG 2 TIL LOKALPLAN NR. 425 KRIMSVEJ INTERNT HØRINGSBREV Dokumentnr. 2015-0224600-1

Læs mere

Anlæg overførsler 2012 til 2013

Anlæg overførsler 2012 til 2013 Anlæg overførsler til politikområde Regnskaber afsluttet på Byrådet d. 28.09.2011 over 2 mio. kr. som har haft rådighedsbeløb i til drift ikke/tilgår 28.09.2011 Borgere m. fys./psyk. handic. 3. Etape 1.

Læs mere

1. BAGGRUND OG FORMÅL... 3 Den kommunale organisation og ledelsesstruktur... 3

1. BAGGRUND OG FORMÅL... 3 Den kommunale organisation og ledelsesstruktur... 3 20 1. BAGGRUND OG FORMÅL... 3 Den kommunale organisation og ledelsesstruktur... 3 2. UDVIKLINGEN I ANTALLET AF ÆLDRE I VIBORG KOMMUNE... 5 Den generelle udvikling... 5 Udviklingen fordelt på ældredistrikter...

Læs mere