Globale HF ere - Innovation og demokratisk deltagelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Globale HF ere - Innovation og demokratisk deltagelse"

Transkript

1 Globale HF ere - Innovation og demokratisk deltagelse Projektbeskrivelse, Evalueringen af HF projektet Verdensborgerens Rettigheder viste, at projektet har bidraget med nye tilgange til undervisningen i KS fagruppen i form af innovative undervisningsmetoder. Projektet har således givet nye perspektiver på, hvordan der med fordel kan undervises i globale problemstillinger og emner i KS ud fra elevaktiverende metoder. Elevernes evaluering af projektet var centreret omkring de innovative og organisatoriske kompetencer de havde udviklet og understøttet under projektet. Ydermere lagde både elever og lærere vægt på at projektet skabte større engagement hos elever med lav deltagelse i den traditionelle undervisning, og at det var særligt motiverende for eleverne, at arbejde fagligt udenfor skolens fysiske rammer. De deltagende lærere har under projektet og evalueringen givet udtryk for at prioriteringen og inddragelsen af HF uddannelsen i et projekt hos Globale Gymnasier er af stor betydning for både lærere og elever. På denne baggrund anbefales det, at Globale Gymnasier gennemfører endnu et HFprojekt fra juni 2013 til maj Projektet vil i høj grad ligne Verdensborgerens Rettigheder, så erfaringer og anbefalinger kan bruges fremadrettet. De væsentligste ændringer vil foreligge i form af et nyt fagligt tema, en 72 timers camp for hele klassen og inddragelse af en ekstern samarbejdspartner. Deltagende skoler Kalundborg Gymnasium, Københavns åbne Gymnasium, Ikast Brande Gymnasium, Struer Statsgymnasium, Langkær Gymnasium og Svendborg Gymnasium. Det er vigtigt, at de lærere der tilmelder sig er motiverede for at indgå som en del af projektet, så man sikrer sig at alle lærere deltager aktivt under hele forløbet. Formål Projektet skal bidrage til at udvikle innovative pædagogiske strategier indenfor arbejdet med globale problemstillinger og emner i KS faggruppen. Elevernes evner og kompetencer til at forstå og agere i forhold til globale problemstillinger inden for KS fagområdet skal styrkes gennem innovative undervisningsmetoder og problemorienteret undervisning, der kombinerer globale problemstillinger med elevernes eget lokale praksisfelt. De pædagogiske strategier og innovative metoder skal således åbne op for 1

2 elevernes aktive handlen - også uden for klasseværelset. Innovative undervisningsmetoder i KS Projektets innovative undervisningsmetode tager udgangspunkt i Kalundborg Gymnasiums erfaringer med at integrere innovative metoder i undervisningen på HF uddannelsen samt erfaringerne fra Verdensborgerens Rettigheder. Den innovative undervisningsmetode indeholder seks faser som danner udgangspunkt for tænkningen af enkelte undervisningsforløb. De seks faser er: 1. Vidensfasen 2. Den kreative fase 3. Den innovative fase 4. Iværksætterfasen 5. Formidlingsfasen 6. Refleksionsfasen Det er karakteristisk, at den innovative undervisning er deltagerstyret. Der er fokus på elevaktivitet og ansvar, mens lærerens primære rolle bliver som tilrettelægger. Undervisningen er problemorienteret og erfaringsbaseret, hvilket betyder at eleverne arbejder med virkelige globale problemstillinger der relateres til deres egen hverdag og lokalsamfundet. På denne måde skabes der rum for refleksion og fokus på overføringsværdi, hvor den tilegnede viden/erfaring kan overføres til andre situationer og kontekster. Undervisningen er desuden resultatorienteret i form af at eleverne skal afslutte forløbene med en meningsfuld præsentation, der repræsenterer deres arbejde og læring. Dertil kommer at undervisningen også er handlingsorienteret, så eleverne får mulighed for at handle på de kompetencer og den viden de tilegner sig under forløbet. Fagligt tema Det foreslåede faglige tema for projektet er demokrati og demokratisk deltagelse, og på den måde ligger temaet indenfor de faglige emner der arbejdes med i KS på 1. år. Projektet inddrager det faglige tema på følgende måde: De deltagende lærere tilrettelægger et helt forløb med det faglige tema på skolen, hvor projektet indgår som en væsentlig del. Dette skal skabe sammenhæng for elever og lærere mellem undervisningen på skolen og projektet samt styrke elevernes faglige udgangspunkt. Projektets faser vil lægge op til at der arbejdes erfarings- og handlingsorienteret 2

3 med det faglige tema. Dette opnås ved at arbejde problemorienteret med globale problemstillinger som eleverne kan forholde konkret til deres egen dagligdag og erfaringer. Dette kunne for eksempel gøres ved at tage udgangspunkt i demokrati og demokratisk deltagelse i Nepal for derefter at relatere dette til elevernes demokratiske deltagelse i lokalsamfundet, måske i form af deres fritidsinteresser, fritidsjob eller på selve skolen. Projektet skal indgå som en væsentlig del af eksamen, da projektet ligger i fin forlængelse af synopsiseksamen i KS. Erfaringerne fra Verdensborgerens Rettigheder viste at et eksamenskrav virker særligt motiverende for eleverne. Ekstern samarbejdspartner Det anbefales at der inddrages en ekstern partner på baggrund af lærere og elevers anbefalinger fra Verdensborgerens Rettigheder, og at denne tænkes ind i et tæt fagligt samarbejde gennem hele forløbet. Mere konkret foreslås det at der etableres et samarbejde med Mellemfolkeligt Samvirke, fordi organisationen overordnet arbejder med unge og demokratisk deltagelse i et globalt-lokalt perspektiv,. Desuden kører Mellemfolkeligt Samvirke et konkret projekt med støtte fra Danida, hvor de afholder camps for gymnasieklasser med netop dette tema. Mellemfolkeligt samvirke har herigennem mulighed for at bidrage med relevante faglige input som for eksempel virtuelle møder med unge om demokrati i Nepal eller Myanmar. Struktur Projektet består af tre faser, hvoraf første fase foregår samlet mellem skolerne og de to følgende faser foregår på de enkelte skoler. Første fase Første fase består af en workshop for lærere, der underviser i KS for HF på de deltagende gymnasier. Workshoppen vil introducere de deltagende lærere til innovative undervisningsmetoder rettet mod HF og til problemorienteret undervisning, der kombinerer globale problemstillinger med elevernes eget lokale, praksisfelt og erfaringer. Med udgangspunkt heri skal de deltagende lærere udvikle et program for en 72 timers camp for deres HF klasser. 72 timers camp er en metode til at skabe en alternativ ramme om ideudviklingprocesser og fungerer ved sin ekstraordinære karakter godt i forhold til at kickstarte nye læringsprocesser. Konceptet er for så vidt enkelt og fleksibelt: man samler alle deltagere til et fælles camp-forløb, som man kan sammensætte som så det passer bedst til de ønskede mål. Den innovative undervisnings faser og bestanddele skal være reflekteret i programmet for 72 3

4 timers campen. Målet for første fase er således, at lærerne udvikler et program der: Indeholder og introducerer eleverne til den innovative undervisningsmetode. Indeholder faglige input fra Mellemfolkeligt Samvirke om demokrati og demokratisk deltagelse i et globalt-lokalt perspektiv. Tager udgangspunkt i en faglig problemstilling som ligger inden for det faglige tema og som relaterer sig til både et globalt niveau og elevernes egen livsverden og erfaring. Er resultatorienteret, så eleverne præsenterer et færdigt produkt på baggrund af deres arbejde på campen. Anden fase Anden fase består af en 72 timers camp for HF klasser fra de deltagende skoler. Faciliteringen af campen forestås af de lærere, der deltog i første fase og Mellemfolkeligt Samvirke. Programmet for campen er det som blev udviklet af lærerne under første fase af projektet. Målet med 72 timers campen er at eleverne gennemfører vidensfasen, den kreative fase og idéudviklingsfasen gennem forløbet. Det foreslås derfor, at 72 timers campen tager udgangspunkt i Mellemfolkeligt Samvirkes projekt om demokrati og demokratisk deltagelse i et globalt-lokalt perspektiv. Mellemfolkeligt Samvirke vil således kunne bidrage med faglige input, virtuelle møder med unge fra for eksempel Nepal eller Myanmar og facilitering af mindre forløb der behandler temaet ud fra elevaktiverende metoder. Herefter vil lærerne kunne facilitere et forløb hvor eleverne arbejder med en problemstilling ud fra den innovative metode, således at eleverne kan bruge inspirationen fra Mellemfolkeligt Samvirke i deres arbejde med den konkrete problemstilling. Det anbefales, at de deltagende skoler hver især afholder en 72 timers camp på Mellemfolkeligt Samvirkes Globale Platform i København. Mellemfolkeligt Samvirke vil kunne subsidiere overnatning og forplejning. Tredje fase Tredje fase foregår ude på skolerne i et mindre skoleforløb, hvor eleverne gennemfører iværksætterfasen og formidlingsfasen. I denne fase skal eleverne arbejde videre med de idéer de fik under 72 timers campen og handle på dem ved for eksempel at lave en indsamling, en kampagne eller en udstilling på skolen/lokalområdet. Denne fase faciliteres af de deltagende lærere og elever på skolen. 4

5 Deltagere Fase 1 2 HF-lærere fra 6 skoler (i alt 12) Fase 2 2 HF-lærere fra 6 skoler (i alt 12) 1 HF klasse på 6 skoler (i alt ca. 168 elever) Fase 3 2 HF-lærere fra 6 skoler (i alt 12) 1 HF klasse på 6 skoler (i alt ca. 168 elever) Tidsplan Juni 2013 Januar 2014 Marts 2014 Lærerne tilmelder sig projektet på skolerne Fase 1: Lærerworkshop Fase 2: 72 timers camps Det anbefales, at lærerne præsenteres for og tilmelder sig projektet allerede i juni, så de har mulighed for at planlægge et undervisningsforløb hvor projektet indgår som en integreret del. Timetal til projektet Lærerworkshop: 2 lærere x 7, 5 timer x 330 kr. = 4950 kr.r 72 timers camp (ekstra forberedelse): 2 lærere x 30 timer x 330 kr. = kr I alt: 75 timer pr. skole fordelt på to lærere 5

Rapport for Evaluering af Uddannelsesnetværket med brug af metoden Most Significant Change

Rapport for Evaluering af Uddannelsesnetværket med brug af metoden Most Significant Change Uddannelsesnetværket Rapport for Evaluering af Uddannelsesnetværket med brug af metoden Most Significant Change Bettina Ringsing Maj 2009 1 Indholdsfortegnelse 0. Sammenfatning... 4 1. Indledning... 6

Læs mere

Evaluering af Mind Your Own Business

Evaluering af Mind Your Own Business Als Research APS maj 2014 EVALUERINGSRAPPORT Evaluering af Mind Your Own Business 01 Evaluering af Mind Your Own Business INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...2 INDLEDNING...3 Evalueringens baggrund...3 Evalueringens

Læs mere

Notat. Opfølgning på evaluering af projekt Lige muligheder for alle

Notat. Opfølgning på evaluering af projekt Lige muligheder for alle Notat Til Styregruppen bag projekt Lige muligheder for alle Fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) Opfølgning på evaluering af projekt Lige muligheder for alle Baggrunden for notatet Dette notat er en

Læs mere

Strategier for meningsfuld inddragelse af IT i den pædagogiske praksis i folkeskolen, gymnasiet og professionshøjskolen

Strategier for meningsfuld inddragelse af IT i den pædagogiske praksis i folkeskolen, gymnasiet og professionshøjskolen Strategier for meningsfuld inddragelse af IT i den pædagogiske praksis i folkeskolen, gymnasiet og professionshøjskolen Valgmodul: IKT projektledelse i skoleudvikling Vejleder: Karin T. Levinsen Aflevering:

Læs mere

Handleplan for KG 2013 14 - Producerende elever -

Handleplan for KG 2013 14 - Producerende elever - Handleplan for KG 2013 14 - Producerende elever - KG skaber den bedste, fagligt funderede gymnasie- og hf-uddannelse, hvor elever gennem udfordringer udvikler optimale kompetencer til at navigere i og

Læs mere

I arbejdet med den nye lærerrolle fokuserer projektet på fire parametre:

I arbejdet med den nye lærerrolle fokuserer projektet på fire parametre: Afrapportering Netværksprojekt Formalia: Projektet Fremtidens lærer studieretningslæreren er et netværkssamarbejde mellem Slagelse Gymnasium, Århus Statsgymnasium og Sankt Annæ Gymnasium. På hvert gymnasium

Læs mere

Projekt på Esbernhus i samarbejde med SOSUskoler i Region Sjælland

Projekt på Esbernhus i samarbejde med SOSUskoler i Region Sjælland Case-beskrivelse kategori 3: Projekt på Esbernhus i samarbejde med SOSUskoler i Region Sjælland 24. september 2010 At medarbejdere, brugere og pårørende kan se sig selv i relation til andre og andet giver

Læs mere

Projektrapport om Ny skriftlighed. på HF & VUC Nordsjælland

Projektrapport om Ny skriftlighed. på HF & VUC Nordsjælland 1 på Skoleåret 2011/2012 Med støtte fra Ministeriet for børn og undervisning 2 Indledning I skoleåret 2011/2012 gennemførte i de fire 1. HF-klasser i Hillerød et skriftlighedsprojekt med støtte fra Ministeriet

Læs mere

Midtvejsevaluering af Next EUD Notat indleveret til Region Hovedstaden, SOPU, CPH WEST og TEC

Midtvejsevaluering af Next EUD Notat indleveret til Region Hovedstaden, SOPU, CPH WEST og TEC Midtvejsevaluering af Next EUD Notat indleveret til Region Hovedstaden, SOPU, CPH WEST og TEC August 2014 0 Om Oxford Research Knowledge for a better society Oxford Research er en specialiseret videnvirksomhed

Læs mere

Samspil mellem uddannelse og erhverv

Samspil mellem uddannelse og erhverv Samspil mellem uddannelse og erhverv PROGRAM 2: SAMSPIL MELLEM UDDANNELSE OG ERHVERV UDVIKLINGSLABORATORIET FOR TRANSFER Hvad er på spil? Erhvervsrettede uddannelser er kendetegnet ved at de kombinerer

Læs mere

Hvilke udfordringer og muligheder ser I i forhold til den nye folkeskolereform?

Hvilke udfordringer og muligheder ser I i forhold til den nye folkeskolereform? Hvilke udfordringer og muligheder ser I i forhold til den nye folkeskolereform? Muligheder: Vi skal tænke anderledes Folkeskolen har med reformudspillet fået en markant udfordring, som giver muligheder

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge

EVALUERINGSRAPPORT. Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge Als Research APS marts 2014 EVALUERINGSRAPPORT Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge 01 Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...

Læs mere

HF & VUC FYN: Innovation og fleksibel organisering af undervisningen i teams på HF&VUC Fyn Svendborg med særligt fokus på HF-SØFART og KREATIV HF

HF & VUC FYN: Innovation og fleksibel organisering af undervisningen i teams på HF&VUC Fyn Svendborg med særligt fokus på HF-SØFART og KREATIV HF HF & VUC FYN: Innovation og fleksibel organisering af undervisningen i teams på HF&VUC Fyn Svendborg med særligt fokus på HF-SØFART og KREATIV HF (Tekst sat med rødt, er tilføjelser i forhold til den oprindelige

Læs mere

GRUPPEPSYKOEDUKATION. Introduktion til facilitator. Medicinpædagogik og psykoedukation 1 6

GRUPPEPSYKOEDUKATION. Introduktion til facilitator. Medicinpædagogik og psykoedukation 1 6 Medicinpædagogik og psykoedukation 1 6 Her kan du læse om: Gruppepsykoedukation hvad er det? Program for gruppeforløbet Gode råd til planlægning af forløbet Facilitatorens rolle i forløbet Gruppepsykoedukation

Læs mere

Børne- og Unge politik

Børne- og Unge politik Sammenhængende Børne- og Unge politik 2013-2017 1 Indhold Forord 3 Vision 4 Værdier 4 Tema 1 Læring og kompetencer 5 Tema 2 Fritid og kultur 7 Tema 3 Inklusion og fællesskab 8 Tema 4 Forebyggelse og tidlig

Læs mere

Revidering af Samarbejdssekretariatets SU-kurser

Revidering af Samarbejdssekretariatets SU-kurser Revidering af Samarbejdssekretariatets SU-kurser Baggrund, proces, læringsmål læringsteori, designprincipper og metode/øvelser Indledning Samarbejdssekretariatet udviklede nyt kursuskoncept i 2013 og 2014.

Læs mere

Tilsynserklæring 2014

Tilsynserklæring 2014 Tilsynserklæring 2014 Skole Byens Skole, Høffdings vej 75, 2500 Valby Skolekode 101111 Tilsynsførende Lektor, ph.d. Camilla Hutters, fam@koedhutters.dk Tilsynets art og omfang Tilsynet er gennemført 10.

Læs mere

Projektet er støttet af:

Projektet er støttet af: Projektet er støttet af: Hvordan kan folkebiblioteket få en rolle i forhold til skolereformen? Hvordan kan vi arbejde med unges digitale dannelse? Hvordan designer vi læringsforløb målrettet understøttende

Læs mere

Evaluering/Status - projekt Studie til job uden stop VIA UC Psykomotorikuddannelsen

Evaluering/Status - projekt Studie til job uden stop VIA UC Psykomotorikuddannelsen Projektets organisering og baggrund Projektet er ledet af en styregruppe bestående af repræsentanter fra Danske Psykomotoriske Terapeuter, a-kassen FTF-a samt VIA Psykomotorikuddannelsen herunder uddannelsesleder

Læs mere

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Et fagligt løft af folkeskolen Vi har en rigtig god folkeskole

Læs mere

Undervisningsmaterialer udviklet til GRUNDSKOLEN

Undervisningsmaterialer udviklet til GRUNDSKOLEN Entreprenørskab er, når der bliver handlet på muligheder og gode ideer, og disse bliver omsat til værdi for andre. Værdien kan være af økonomisk, kulturel eller social art. Undervisningsmaterialer udviklet

Læs mere

Professionel pædagogisk kommunikation - mellem medarbejder og barn

Professionel pædagogisk kommunikation - mellem medarbejder og barn STRATEGI FOR LÆRING OG UDVIKLING Professionel pædagogisk kommunikation - mellem medarbejder og barn Vi ønsker en løbende udvikling af vores daglige udviklingsproces, der sikrer, at den nye viden bliver

Læs mere

Movements of Love. - Kierkegaard, kærlighed og krop

Movements of Love. - Kierkegaard, kærlighed og krop Movements of Love - Kierkegaard, kærlighed og krop Evaluering af undervisningsprojekt 1. december 2013 31. juli 2014 Hanne Hjetting Nielsen, projektmedarbejder Bevægelsesworkshop (Hold fra UCC Sydhavn).

Læs mere

Læringsmålstyret undervisning i folkeskolen. Vejledning

Læringsmålstyret undervisning i folkeskolen. Vejledning Læringsmålstyret undervisning i folkeskolen Vejledning Læringsmålstyret undervisning i folkeskolen Vejledning Udarbejdet af Undervisningsministeriet i samarbejde med UCC, VIAUC, UC Sjælland og Institut

Læs mere

Fokus på Dagtilbud. Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling.

Fokus på Dagtilbud. Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling. Fokus på Dagtilbud Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling. Fokus på faglig udvikling Opvækst- og Uddannelsesudvalget har som startskud til processen der kaldes Fokus på Dagtilbud sat de overordnede

Læs mere

Greve Kommunes skolepolitik

Greve Kommunes skolepolitik Greve Kommunes skolepolitik 2012-2017 Fem fokusområder Trivsel og sundhed Læring Digital skole Innovation og kreativitet Inklusion (Udkast 19. april 2012) Juni 2012 Forord Børn og unge i Greve Kommune

Læs mere

Ikast-Brande Kommune Grundskoler og ungdomsuddannelser

Ikast-Brande Kommune Grundskoler og ungdomsuddannelser Ikast-Brande Kommune Grundskoler og ungdomsuddannelser Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1. Hvorfor Entreprenørskabsskolen?... 4 1.2. Hvad er Entreprenørskabsskolens formål?... 5 2. Forankring af

Læs mere

Evaluering af MindSpring København

Evaluering af MindSpring København EVALUERINGSNOTAT Emne: Evaluering af MindSpring København Afdeling: Center for Udsatte Flygtninge Udarbejdet af: Mads Ted Drud-Jensen Udgivelsesdato: 29.01.2015 Evaluering af MindSpring København Indhold

Læs mere

ANDERLEDES SKOLEDAG. Folkeskolereformen VELKOMMEN TIL EN

ANDERLEDES SKOLEDAG. Folkeskolereformen VELKOMMEN TIL EN Folkeskolereformen VELKOMMEN TIL EN ANDERLEDES SKOLEDAG En TEMAAVIS om FOLKESKOLEREFORMENS ELEMENTER - den nye skoledag med mere bevægelse og nye aktiviteter, nye samarbejdspartnere m.m. - og fortællinger

Læs mere

Udviklingsprojekter 2013/2014

Udviklingsprojekter 2013/2014 15. april 2013/CPK Udviklingsprojekter 2013/2014 I skoleåret 2013-2014 udbyder Danske Science Gymnasier udviklingsprojekterne: Grøn teknologi undersøgelsesbaseret naturfagsundervisning. Fagenes identitet,

Læs mere