Faser og Roller i Byggeprojekter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Faser og Roller i Byggeprojekter"

Transkript

1 Faser og Roller i Byggeprojekter

2

3 Indhold Forord Byggeriets faser Opstart Projektformer - Statsbyggeri og OPP Udførelse og ibrugtagning Vejledende priser Eksempel på tidsplan

4

5 Forord Det er Bygningsstyrelsens hovedopgave at stille kontor-, undervisnings- og forskningsmiljøer til rådighed for bl.a. centraladministrationen, universiteter, politi og domstole. Bygningsstyrelsen løser bl.a. sin opgave ved at udleje statens ejendomme, gennem nybyggeri og ombygninger til brug for de statslige institutioner. Målet er at sikre de statslige kunder funktionelle og energieffektive lokaler af god kvalitet til den totaløkonomisk mest fordelagtige pris. Løsningerne skal bygge på en solid faglig indsigt i blandt andet lokaler, byggeri og energiforbrug samt et indgående kendskab til statslige kunder og deres nuværende og fremtidige behov. Bygningsstyrelsen gennemfører årligt et stort antal byggeprojekter som bygherre og bestiller. Dermed sidder Bygningsstyrelsen for bordenden, når staten bygger om eller bygger nyt, og guider kunder og brugere igennem processen fra de første spæde idéer, til nøglen overdrages til den nye bygning eller de nyrenoverede lokaler. Bygningsstyrelsen bistår med at afdække og beskrive kundens behov og søger gennem hele forløbet at optimere processen, bl.a. ved at opnå det bedst mulige indkøb af rådgivningsog entrepriseydelser og reducere investerings-, drifts- og vedligeholdelsesudgifter. Med denne pjece ønsker Bygningsstyrelsen at give et overblik over byggeprocessens faser og roller. For at byggeprocessen skal forløbe effektivt og resultere i en god og velfungerende bygning, er det nødvendigt, at beslutningerne træffes på de rigtige tidspunkter og af de rette parter. Processen opdeles i faser, som er beskrevet i denne pjece. BYGNINGSSTYRELSEN // FASER OG ROLLER I BYGGEPROJEKTER // 5

6 Byggeprojektets faser Statsbyggeri Opstart Prejekt Idéoplæg og byggeprogram Offentligt Privat Partnerskab Funktionsbaserede krav Dispositions- og projektforslag 6 // FASER OG ROLLER I BYGGEPROJEKTER // BYGNINGSSTYRELSEN

7 Udbud For- og hovedprojekt For- og hovedprojekt Udbud Udførelse Ibrugtagning BYGNINGSSTYRELSEN // FASER OG ROLLER I BYGGEPROJEKTER // 7

8 Opstart Prejekt Ændring i lokalebehov For at komme godt fra start anbefaler Bygningsstyrelsen, at kunden, så snart der opstår et behov for nye eller ændrede lokaler, retter henvendelse til deres kunderådgiver i Bygningsstyrelsen for at aftale, hvordan processen skal planlægges og gennemføres. På denne måde kan vi sikre en effektiv proces og undgå dobbeltarbejde. I forbindelse med statsbyggesager organiseres opstartsfasen i nogle tilfælde som en egentlig prejektfase. Prejektfasen er en målfastsættende fase, hvori roller og ansvar afklares, løsningsmuligheder undersøges og processen forberedes. 8 // FASER OG ROLLER I BYGGEPROJEKTER // BYGNINGSSTYRELSEN

9 Kvalificering af behovet For at kunderådgiveren kan afklare, hvordan de ændrede lokalebehov bedst kan imødekommes, skal kunden give en række oplysninger til Bygningsstyrelsen, fx: antal medarbejdere/studerende særlige forhold/ lokalebehov (herunder nødvendige faciliteter og evt. særinstallationer) huslejeniveau ønsker til tid ønske til geografisk placering På baggrund af disse informationer afklarer Bygningsstyrelsen i samarbejde med kunden hvilken løsning, der bedst dækker behovene. Det er styrelsens professionelle ansvar at få tilvejebragt den bedste og økonomisk mest fordelagtige løsning på kundens behov. Løsninger kan være: En alternativ løsning kan desuden være at finde eller ombygge et privat lejemål. Denne løsning er ikke videre beskrevet i denne pjece. Er løsningen nybyggeri vurderer Bygningsstyrelsen fordele og ulemper ved at gennemføre projektet som henholdsvis statsbyggeri eller Offentligt Privat Partnerskab (OPP). Når Bygningsstyrelsen og kunden har besluttet at igangsætte projektet og har indgået de nødvendige aftaler, kobler Bygningsstyrelsen en byggeprojektleder på sagen, der fungerer som fremtidig kontaktperson ift. projektet, og projektorganisationen etableres. Kunderådgiveren er dog hele tiden med på sidelinjen. Gå til afsnittet om Statsbyggeri eller til afsnittet om OPP, afhængig af hvilken projektform, der er valgt. at ombygge en eksisterende statsejendom at flytte til nye lokaler i en statsejendom med eller uden ombygning at opføre en ny bygning som statsbyggeri eller Offentligt Privat Partnerskab (OPP) BYGNINGSSTYRELSEN // FASER OG ROLLER I BYGGEPROJEKTER // 9

10 Organisation En organisering af et typisk projekt kunne se således ud: Bygningsstyrelsen Styregruppe Bygningsstyrelsen/kunden BYGHERREGRUPPE/Følgegruppe Bygningsstyrelsen/kunden Brugerorganisation KOORDINERENDE BRUGERGRUPPE Tværgående brugergruppe Tværgående brugergruppe Tværgående brugergruppe Enhedsspecifik brugergruppe Enhedsspecifik brugergruppe Enhedsspecifik brugergruppe Bygningsstyrelsen er bygherre og den juridiske part i aftaleforhold i forbindelse med planlægning og udførelse af byggeprojektet. Bygningsstyrelsen indgår og er ansvarlig for kontrakter med rådgivere og entreprenører og har det overordnede ansvar for projektledelse og processtyring gennem alle faser i anlægsprocessen, herunder ledelse af evt. styregruppe og bygherregruppen. Bygherregruppens ansvar er at understøtte Bygningsstyrelsens projektledelse i at gennemføre byggeopgaven inden for de fastlagte rammer, herunder program, kvalitet, totaløkonomi og tid. I bygherregruppen afklares udarbejdelse og implementering af krav og ønsker til byggeriet indenfor aftalegrundlaget, og der tages stilling til brugerrelaterede emner. I større projekter kan der etableres en styregruppe med Bygningsstyrelsen som formand. Styregruppen foretager i respekt for Bygningsstyrelsens ansvar som bygherre og kundens ansvar i medfør af proces- og lejeaftaler den overordnede koordination i projektet. Styregruppen skal godkende alle vigtige planer og større afvigelser, sikre at de nødvendige ressourcer er til stede i projektet og tage afgørelser i eventuelle konflikter i projektet. De enkelte enheder/medarbejdere, som skal give input til den konkrete behovsafdækning, inddrages i brugergrupper. 10 // FASER OG ROLLER I BYGGEPROJEKTER // BYGNINGSSTYRELSEN

11 Aftaleforhold Bygningsstyrelsen indgår aftale med kunden om de overordnede rammer for byggeprojektet, herunder roller og ansvarsfordeling for kunden og Bygningsstyrelsen ved gennemførelse af byggeriet. Bygningsstyrelsen indgår aftaler med rådgiver og entreprenør. Kunden afholder rådgiverhonorar til de indledende undersøgelser. Hvis projektet gennemføres som statsbyggeri, indgår udgiften til rådgiverhonorar i den samlede byggesag. Det samme gælder for entrepriseudgifterne. Lejekontrakten indgås enten som en fastprisaftale eller en dialogbaseret lejeaftale. En fastprisaftale medfører, at projektets budget og dermed huslejen låses fast, efter udbud er gennemført. Kunden ved dermed allerede på dette tidspunkt, hvad huslejen vil udgøre, når byggeriet er afsluttet. Bygningsstyrelsen oppebærer risikoen for, om byggeprojektets budget overholdes. Brugergenererede ændringer kræver indgåelse af tillægsaftale, som kan medføre en øget husleje. En dialogbaseret lejeaftale indgås efter projektforslaget, dvs. når der er taget stilling til alle væsentlige spørgsmål omkring projektet, og medfører, at den endelige husleje afhænger af de beslutninger og aftaler, som Bygningsstyrelsen og kunden foretager under projekteringen og udførelsen. Huslejen låses således først fast, når byggeriet er afsluttet og overdraget til kunden. Brugergenererede ændringer kræver indgåelse af tillægsaftale. Brugerindflydelse over tid Brugerindflydelse Opstart/prejekt Idéoplæg, byggeprogram, funktionsbaserede krav Dispositions- og projektforslag For- og hovedprojekt Udbud Udførelse Ibrugtagning Tid For hver fase øges detaljeringen af byggeprojektet, udformningen lægges mere og mere fast og muligheden for at lave ændringer bliver mindre og mindre, hvis økonomi og tidsplan skal overholdes. Derfor er det især i de indledende faser, at kunden sammen med Bygningsstyrelsen skal lægge en stor indsats for at definere kravene så præcist som muligt. Derefter færdiggør Bygningsstyrelsen projektet med henblik på udbud og udførelse. BYGNINGSSTYRELSEN // FASER OG ROLLER I BYGGEPROJEKTER // 11

12 Projektformer Statsbyggeri og OPP Statsbyggeri OPP STATSBYGGERI I et statsbyggeri er Bygningsstyrelsen bygherre og dermed garant for, at de lovgivningsmæssige krav til statsligt byggeri efterleves. Bygningsstyrelsen har gennem hele processen fokus på, at tidsplan og økonomi overholdes. Den statslige kunde definerer ønsker og behov, som Bygningsstyrelsen oversætter til bygningsmæssige krav til byggeriets leverandører. Efter byggeriets færdiggørelse bliver Bygningsstyrelsen bygningsejer på vegne af staten. OFFENTLIGT PRIVAT PARTNER- SKAB (OPP) OPP er en organisationsform, der kan anvendes til at løse offentlige bygge- og anlægsopgaver. Kernen i OPP er, at det offentlige finder en privat leverandør til ikke blot at investere i og gennemføre byggeprojektet, men også at drive og vedligeholde byggeriet efterfølgende i en længere årrække som ejer af bygningen. I et OPP projekt er OPP leverandøren dermed bygherre, og Bygningsstyrelsen er som udgangspunkt bestiller. Idéoplæg og byggeprogram Bygningsstyrelsen tilknytter en rådgiver til projektet og udarbejder idéoplæg og byggeprogram i samarbejde med kunden. Det er Bygningsstyrelsen, der har kontraktforholdet med rådgiveren og styrer rådgiverens opgavevaretagelse. Idéoplægget samler på skrift byggeriets vigtigste parametre, fx: organisation funktionsbeskrivelser økonomi tid kvalitet Funktionsbaserede krav Bygningsstyrelsen tilknytter en rådgiver til projektet, som bistår med at udarbejde de funktionsbaserede krav i samarbejde med kunden. De funktionsbaserede krav er en detaljeret oplistning og beskrivelse af de funktioner, den nye bygning skal indeholde og af, hvordan bygningen skal drives og vedligeholdes. De funktionsbaserede krav indeholder ikke tegninger og gør ikke rede for, hvordan behovene skal dækkes, men forholder sig udelukkende til hvilke behov, der skal dækkes. Bygningsstyrelsen anbefaler, at kunden hurtigst muligt ved byggesagens påbegyndelse udpeger 12 // FASER OG ROLLER I BYGGEPROJEKTER // BYGNINGSSTYRELSEN

13 Idéoplægget indeholder desuden indledende undersøgelser af myndighedsforhold og jordbundsforhold, kortlægning af eksisterende forhold og bygningsundersøgelser mv. Det efterfølgende byggeprogram er et af byggesagens vigtigste dokumenter og danner grundlag for hele projektets indhold og rammer. Her afklares og videreformuleres de krav og ønsker, som er beskrevet i idéoplægget. Byggeprogrammet indeholder endvidere byggeopgavens forudsætninger og bygherrens og kundens/brugers krav og ønsker til det færdige byggeri, bl.a.: funktioner arkitektur teknisk og miljømæssig kvalitet drift og vedligehold økonomiske forudsætninger tidsplan forundersøgelser myndighedsforhold/planforhold Der indgår normalt ikke tegningsmateriale i byggeprogrammet. Det er i forbindelse med idéoplægget og byggeprogrammet, at kunden har de største muligheder for at påvirke projektet, og det er derfor vigtigt, at alle informationer, krav og ønsker formuleres her. Hvis kunden fremkommer med nye eller ændrede krav og ønsker senere i projektet, kan det få konsekvenser for projektets tid og økonomi, idet selv mindre ændringer på et senere tidspunkt typisk forlænger processen og forhøjer udgifterne til byggesagen. Bygningsstyrelsen anbefaler, at kunden hurtigst muligt ved byggesagens påbegyndelse nedsætter en arbejdsgruppe, som kan forsyne Bygningsstyrelsen og rådgiveren med de nødvendige informationer om institutionens behov, krav og ønsker til byggeriet. Gruppen skal kunne tage beslutninger og have kompetencer og tid til at udstikke rammerne for projektet. Arbejdsgruppen skal desuden repræsentanter, som kan indgå i en følgegruppe med Bygningsstyrelsen og rådgiveren og tilføre projektet de nødvendige informationer om virksomhedens behov, krav og ønsker til byggeriet. Det er afgørende, at gruppen kan tage beslutninger og har kompetencer og tid til at udstikke rammerne for projektet. Følgegruppen skal desuden nedsætte brugergrupper, der kan orientere og inddrage sikkerhedsudvalg, samarbejdsudvalg osv. og være opmærksom på, at personer med særlig viden inddrages på rette tidspunkt i processen. og økonomi, idet selv mindre ændringer på dette sene tidspunkt kan forlænge processen og forhøje udgifterne til byggesagen. Under udarbejdelsen af de funktionsbaserede krav skal kunden forvente at skulle afsætte en del tid og ressourcer til indhentning af oplysninger, interne drøftelser og mødeaktivitet med Bygningsstyrelsen og tilknyttede rådgivere. Det er i denne fase, at kunden har størst mulighed for at påvirke projektet, og det er derfor vigtigt, at alle informationer, krav og ønsker formuleres her. Hvis kunden fremkommer med nye ønsker senere i projektet, kan det få konsekvenser for projektets tidsplan BYGNINGSSTYRELSEN // FASER OG ROLLER I BYGGEPROJEKTER // 13

14 Statsbyggeri OPP nedsætte brugergrupper, der kan orientere og inddrage sikkerhedsudvalg, samarbejdsudvalg osv. og være opmærksom på, at personer med særlig viden inddrages på rette tidspunkt i processen. Bygningsstyrelsen bistår i behovsafdækningen og stiller sine erfaringer til rådighed. Under udarbejdelsen af idéoplæg og byggeprogram skal kunden forvente at afsætte en del tid og ressourcer til indhentning af oplysninger, interne drøftelser og mødeaktivitet med Bygningsstyrelsen og tilknyttede rådgivere. Fasen afsluttes med, at kunden godkender det færdige byggeprogram inklusiv budgetøkonomi. Først herefter påbegyndes næste fase. Kunden godkender projektøkonomi og øvrigt materiale Kunden skal nu endeligt godkende det udarbejdede materiale, herunder det økonomiske overslag og have sikret information, beslutninger og opbakning til projektet. Efter denne godkendelse kan der ikke foretages ændringer, uden at tidsplanen rykkes og økonomien ændres. Konkurrence I særlige tilfælde udskrives på basis af idéoplæg/ byggeprogram en projektkonkurrence til udarbejdelse af dispositionsforslaget. En dommerkomité med repræsentanter fra bl.a. kunde og bruger samt Bygningsstyrelsen finder det bedst egnede projekt. Gennemførelse af samlet udbud I et OPP projekt udbydes finansiering, projektering, anlæg, udlejning, drift, vedligeholdelse, forsyning og normalt også rengøring af den nye bygning. De funktionsbaserede krav danner baggrund for udbuddet. Et OPP projekt udbydes som følge af sin størrelse altid i EUudbud. Ved en prækvalifikation (forhåndsudvælgelse) vælger Bygningsstyrelsen om muligt mindst fem egnede ansøgere. Et udbud af et OPP projekt tager min. 6 måneder. 14 // FASER OG ROLLER I BYGGEPROJEKTER // BYGNINGSSTYRELSEN

15 Senest i forbindelse med udarbejdelse af byggeprogrammet afklarer Bygningsstyrelsen hvilken entrepriseform, der skal anvendes for projektet. Entreprise- og samarbejdsformer Bygningsstyrelsen vurderer bl.a. på baggrund af projektets størrelse og kompleksitet, hvilken entrepriseform der er mest hensigtsmæssig at anvende på det konkrete statsbyggeri, fx: Totalentreprise Hoved- eller storentrepriser, evt. fagentrepriser (elementer af partnering kan indgå) Ved en totalentreprise kan projektet udbydes tidligere, fx allerede på baggrund af byggeprogrammet, til en totalentreprenør. Herefter overtager totalentreprenøren ansvaret for med inddragelse af Bygningsstyrelsen og kunden/brugerne at udarbejde dispositions- og projektforslag samt for- og hovedprojekt. Baseret på dette gennemføres selve byggeriet. Ved hoved- og stor- samt fagentrepriser har Bygningsstyrelsen selv ansvaret for med bistand fra rådgiver at udarbejde dispositions- og projektforslag samt for- og hovedprojekt, hvorefter udførelsen udbydes, og selve byggeriet gennemføres. Vurdering af indkomne tilbud Bygningsstyrelsen vurderer i samarbejde med rådgiver, om tilbuddene opfylder de stillede krav. Hvis tilbuddene indeholder grundlæggende forbehold i forhold til de stillede krav, må de ikke medtages og bedømmes i den videre proces. Bygningsstyrelsen foretager den endelige bedømmelse på baggrund af en vurdering af typisk pris, funktionalitet og æstetik. De tilbud, som ikke indeholder væsentlige forbehold, udleveres til kunden, der er med til at vurdere de kvalitative kriterier, som altid vil indgå i tildelingskriteriet. Aktstykke Ved OPP projekter skal der udarbejdes aktstykke, når det vindende tilbud er fundet, og kunden har indgået lejeaftale. Et aktstykke er en bevillingsansøgning til Folketingets Finansudvalg. I forbindelse med forberedelse og indsendelse af aktstykket, vil der minimum være 6-8 uger, hvor udgifter ikke må afholdes på projektet. Timingen af aktstykket ift. Finansudvalgets mødekalender er væsentlig i forhold til en hurtig gennemførelse af projektet. Ved EU udbud skal der være en stand still periode på 12 kalenderdage fra tildeling til kontraktunderskrivning. Kunden skal acceptere finansieringen, inden Bygningsstyrelsen kan indgå kontrakt. BYGNINGSSTYRELSEN // FASER OG ROLLER I BYGGEPROJEKTER // 15

16 Statsbyggeri Dispositionsforslag og projektforslag Det afhænger af den valgte entrepriseform, om det er en totalentreprenør eller Bygningsstyrelsen, der udarbejder dispositionsforslaget på baggrund af byggeprogrammet. Dispositionsforslaget indeholder tegninger, som illustrerer, hvordan opgaven skal løses. Endvidere rummer dispositionsforslaget en redegørelse for de overordnede økonomiske rammer samt en tidsplan. Der nedsættes et kunstudvalg med repræsentanter fra kunden, som skal være med til at definere ønskerne for den kunstneriske udsmykning. Projektforslaget er en videreudbygning af dispositionsforslaget. Der bliver her taget stilling til alle væsentlige spørgsmål omkring projektet. Budgettet bliver lagt endeligt fast (det styrende budget ), og opgaven er så detaljeret beskrevet, at kunden og Bygningsstyrelsen på dette grundlag kan træffe endelig beslutning, om projektet skal gennemføres. Kunden skal nu endeligt godkende de konkrete løsninger på de formulerede krav og ønsker og have sikret information, beslutninger og opbakning til projektet. Efter projektforslagets godkendelse vil ændringer i forhold til det indgåede aftalegrundlag som udgangspunkt altid medføre, at tidsplanen rykkes, og økonomien ændres. Der vil i så fald skulle indgås tillægsaftaler. 16 // FASER OG ROLLER I BYGGEPROJEKTER // BYGNINGSSTYRELSEN

17 Bygningsstyrelsen udarbejder aktstykke Et aktstykke er en bevillingsansøgning til Folketingets Finansudvalg. I byggeri til over 100 mio. kr. skal der udarbejdes aktstykke på et tidspunkt mellem, at projektforslaget er godkendt frem til efter, udbud (licitation) er gennemført. I forbindelse med forberedelse og indsendelse af aktstykket kan der være minimum 6-8 uger, hvor udgifter ikke må afholdes på projektet, før de anmodede midler er bevilget. For- og hovedprojekt Det afhænger af den valgte entrepriseform, om det er en totalentreprenør eller Bygningsstyrelsen, der udarbejder for- og hovedprojektet, hvori projektet detaljeres. På baggrund af forprojektet indhentes endelig myndighedsgodkendelse. Herefter udarbejdes hovedprojektet, der entydigt fastlægger byggeopgaven i udbudsmaterialet. Svært forudsigelige politiske forhold, som manglende opbakning til lokalplaner, anlægsstop osv. kan forsinke processen. Kunden og evt. brugere bidrager med viden og erfaring, når dette er nødvendigt for detailprojekteringen, men det er i denne fase ikke muligt at fremkomme med nye ønsker, uden at økonomi og tidsplan må vurderes på ny. Nye krav og ønsker vil under alle omstændigheder kræve udarbejdelse af en tillægsaftale til lejekontrakten Indgåelse af kontrakt med OPP leverandør OPP leverandøren påtager sig det totaløkonomiske ansvar, herunder ansvar for projektering, anlæg, udlejning, drift, vedligeholdelse, forsyning, rengøring og finansiering af den nye bygning. OPP BYGNINGSSTYRELSEN // FASER OG ROLLER I BYGGEPROJEKTER // 17

18 Statsbyggeri Udbud Ved totalentreprise gennemføres udbud på baggrund af byggeprogrammet. Såfremt projektet gennemføres som hoved-, storog fagentreprise danner hovedprojektet grundlag for udbud af byggeriet til entreprenører og den efterfølgende gennemførelse af byggeriet. Hvis projektets byggeudgifter ligger over det fastsatte niveau (37,3 mio. kr. i 2013), skal udbuddet gennemføres som et EUudbud efter udbudsdirektivet. Hvis byggeudgifterne ligger under dette niveau, skal udbuddet gennemføres efter tilbudsloven. Dette har betydning for tidsforbruget, idet et EU-udbud tager lidt længere tid at gennemføre, end et udbud efter tilbudsloven. Hvor lang tid det konkrete udbud varer, afhænger af projektets størrelse, kompleksitet og entrepriseform samt udbudsregler. I forbindelse med udbuddet skal der tages stilling til bl.a. prækvalifikation af entreprenører (forhåndsudvælgelse af normalt 5 firmaer) samt tildelingskriterier. 18 // FASER OG ROLLER I BYGGEPROJEKTER // BYGNINGSSTYRELSEN

19 Vurdering af indkomne tilbud Bygningsstyrelsen vurderer i samarbejde med rådgiver, om tilbuddene opfylder de stillede krav. Hvis tilbuddene indeholder væsentlige forbehold i forhold til de stillede krav, kan de ikke medtages og bedømmes i den videre proces. Bygningsstyrelsen foretager den endelig bedømmelse og vælger entreprenører. Såfremt der indgår kvalitative kriterier i tildelingskriterierne, er kunden med til at vurdere tilbuddene. Indgåelse af kontrakt Bygningsstyrelsen indgår entrepriseaftale med entreprenør. Ved EU udbud skal der være en stand still periode på 12 kalenderdage fra tildeling til kontraktunderskrivning, hvilket vil blive indlagt i tidsplanen. Ved en fastprisaftale skal kunden acceptere finansieringen, inden Bygningsstyrelsen kan indgå entreprisekontrakt. For- og hovedprojekt OPP OPP leverandøren udarbejder nu forprojekt og hovedprojekt. I forprojektet detaljeres projektet og på denne baggrund indhentes endelig myndighedsgodkendelse. Herefter udarbejdes hovedprojektet, der entydigt fastlægger byggeopgaven i udbudsmaterialet. Svært forudsigelige politiske forhold, som manglende opbakning til lokalplaner, anlægsstop osv. kan forsinke processen. Bygningsstyrelsen, kunden og evt. brugere bidrager med viden og erfaring efter behov, men OPP leverandøren bærer det fulde ansvar for projektet. Bygningsstyrelsen, kunden og evt. brugere får forprojekt og hovedprojekt til gennemsyn og kommentering. BYGNINGSSTYRELSEN // FASER OG ROLLER I BYGGEPROJEKTER // 19

20 Udførelse og ibrugtagning 1. spadestik Ved nybyggeri arrangerer kunden/entreprenøren/ OPP leverandøren i nogle tilfælde en fejring af det første spadestik. Dette kan ikke finansieres over projektet. Byggeproces Bygningsstyrelsen samt rådgivere og i nogle tilfælde kunden deltager løbende i byggemøder/følgegruppemøder. Bygherren er ansvarlig for sikkerheden på byggearbejdspladsen dvs. enten Bygningsstyrelsen eller OPP leverandøren. Uforudseelige hændelser, såsom vejrlig, arkæologiske fund, konkurser hos entreprenører, fund af giftigt materiale i ombygninger mv., der ikke er blevet afdækket i forbindelse med de foretagne forundersøgelser, kan på trods af realistisk planlægning betyde, at tidsplanen og budgettet må revideres. Hvis man om nødvendigt vælger at bygge om, mens kunden stadig sidder i huset, kan der opstå gener for medarbejderne. Der kan med fordel udarbejdes en støjhandlingsplan, som sikrer at kunderne løbende bliver orienteret om den kommende periodes aktiviteter og eventuelle gener. Eventuel flytning eller genhusning vil også kræve kundens medvirken i planlægningen tidligt i forløbet. Hen imod slutningen af byggeprocessen skal kunden skabe sig et overblik over den nye organisation og indretning, inventar og udstyr, så alt og alle hurtigt kan komme på plads. Rejsegilde Ved nybyggeri er der tradition for, at der holdes en fest for håndværkerne, når spærene er rejst. Det er bygherren, der tager initiativ til rejsegildet, som kan finansieres over projektet. Gennemgang før aflevering/ibrugtagning I tiden op til ibrugtagning gennemfører Bygningsstyrelsen med bistand fra rådgiveren normalt en gennemgang af bygningen med entreprenøren, en såkaldt føraflevering. Her påpeges eventuelle fejl og mangler, som entreprenøren skal udbedre. Fejl og mangler opgøres endeligt ved afleveringsforretningen. Afleveringsforretning/ibrugtagning Entreprenørerne og Bygningsstyrelsen/rådgiveren 20 // FASER OG ROLLER I BYGGEPROJEKTER // BYGNINGSSTYRELSEN

21 går bygningen efter for eventuelle fejl og mangler. Ved afleveringsforretningen udfærdiges afleveringsdokumenter med opgørelse af fejl og mangler samt tidsfrist for udbedring af disse. Entreprenøren udbedrer indenfor den fastlagte tidsfrist eventuelle mangler. 1. års gennemgang Bygningsstyrelsen gennemfører med bistand fra rådgiver 1. års gennemgang med deltagelse af kunden for at afklare og få udbedret evt. fejl og mangler, der har vist sig i det første års brug af bygningen. Overdragelse til kunden og indflytning I forbindelse med den efterfølgende overdragelse til kunden udarbejdes en overdragelsesprotokol. Lejemålet gennemgås og eventuelle mangler registreres og udbedres. Kunden skal forvente, at der kan være behov for at foretage mindre tilpasninger i bygningen efter indflytning, så alt fungerer efter hensigten. Samtidig tager det ofte lidt tid, før alle har vænnet sig til de nye fysiske rammer og de ændringer i arbejdsgange mv., som de kan medføre. Det er derfor ofte en god idé at forberede brugerne på en periode med tilvænning og tilpasninger samt eventuelle gener forbundet med dette. Kunden skal hurtigst muligt henvende sig til Bygningsstyrelsen, såfremt der konstateres fejl og mangler i perioden mellem aflevering/overdragelse og 1. årsgennemgangen, så entreprenørerne kan få lejlighed til at udbedre og dermed tabsbegrænse, såfremt en fejl eller mangel skulle udvikle sig. 5. års gennemgang Bygningsstyrelsen gennemfører med bistand fra rådgiver 5. års gennemgang med deltagelse af kunden for at afklare og få udbedret evt. fejl og mangler, der har vist sig i de første års brug af bygningen. Idriftsættelse Moderne byggeri er højteknologisk, og styringen af bygningsdriften er ikke altid lige til. Derfor skal hensynet til den tekniske bygningsdrift integreres i projektet fra start til slut, og kundens/brugers driftsfolk skal involveres i god tid og sættes ind i teknikken. I nogle tilfælde står entreprenøren for driften af byggeriet i det første år efter afleveringen, indtil bygningsteknikken er kørt ind, og driften kan overdrages fuldstændig til kunden/bruger. Under alle omstændigheder må der forventes en indkøringsperiode, før fx varme- og ventilationssystemer fungerer optimalt. BYGNINGSSTYRELSEN // FASER OG ROLLER I BYGGEPROJEKTER // 21

22 22 // FASER OG ROLLER I BYGGEPROJEKTER // BYGNINGSSTYRELSEN

23 Vejledende priser 2013/2014 For nybyggeri kan følgende vejledende priser, som er fastlagt på baggrund af Bygningsstyrelsens erfaringer og økonomiseringsmål, danne udgangspunkt for den allerførste forventningsafstemning omkring budgetterne. Budgettet vil dog altid tage udgangspunkt i den konkrete situation. De vejledende priser justeres løbende, idet mange faktorer er udslagsgivende for den endelige pris. Nybyggeri på universitetsområdet Enkle, "tørre" byggerier kr. pr. m 2 Komplekse, "tørre" byggerier kr. pr. m 2 Laboratorier kr. pr. m 2 Nybyggeri på kontorområdet Kontor kr. pr. m 2 Grundpriserne justeres efter geografisk beliggenhed. Følgende udgifter er ikke indeholdt i prisen Moms Grund/byggeretter (inkl. honorarer og gebyrer knyttet hertil) Udgifter til eventuelle arkæologiske udgravninger på byggegrunden Udgifter til nedrivning af eventuelle bygninger, der står på grunden i forvejen Udgifter til eventuel forureningsafhjælpning (udgifterne opgøres som forskelsprisen på den gennemførte forureningsafhjælpning og normaludgifter for udgravning og bortskaffelse) Udgifter til eventuel ekstrafundering (Udgifterne opgøres som forskelsprisen på den gennemførte fundering og udgiften til en normal fundering) Finansieringsudgifter som pålægges byggesagen Tillæg til de vejledende priser Tillægsydelser, som fx særinstallationer, unikabyggerier eller udgifter ved valg af en højere energiklasse end standard, skal prissættes og tillægges de vejledende priser. BYGNINGSSTYRELSEN // FASER OG ROLLER I BYGGEPROJEKTER // 23

24 Eksempel på tidsplan Byggeprojekters tidsforbrug afhænger af en række omstændigheder. Følgende tidslinje tjener til at anskueliggøre, hvordan en tidsplan for et ukom- pliceret nybyggeri til ca. 40 mio. kr. kunne se ud. I det konkrete eksempel tog byggesagen i alt tre år og en måned. Opstartsfasens varighed varierer meget fra projekt til projekt og afhænger bl.a. af projektets kompleksitet, herunder afklaringen af økonomi og løsningsmuligheder. Det er vigtigt, at kunden får beskrevet sine behov uddybende inden for tidsfristerne, samt at rådgivernes løsningsforslag kan godkendes. Kunden skal endvidere have underskrevet lejekontrakt/accepteret det foreløbige finansieringstilbud straks efter projektforslagets godkendelse, for at denne fase ikke trækker ud. MÅNEDER 1. ÅR Opstart/prejekt Idéoplæg og byggeprogram Dispositions- og projektforslag Aktstykke (kun for projekter over 100 mio.) For- og hovedprojekt Udbud Byggeproces Mangelafhjælpning og overdragelse 24 // FASER OG ROLLER I BYGGEPROJEKTER // BYGNINGSSTYRELSEN

25 Denne fase kan trække ud, hvis myndighedsgodkendelser ikke forløber planmæssigt. Manglende opbakning til lokalplaner, anlægsstop mv. kan forsinke processen betydeligt. Uforudseelige hændelser, der ikke har kunnet afdækkes gennem de foretagne undersøgelser, kan betyde, at tidsplanen må revideres. Det kan fx være ekstreme vejrforhold, arkæologiske fund, konkurser hos entreprenørens underleverandører, fund af giftigt materiale i ombygninger mv. 2. ÅR ÅR Afklaring af eventuel ukonditionsmæssighed og vurdering af tilbud kan trække ud, da man risikerer at yderligere undersøgelser og efterprøvninger skal foretages. Endvidere kan en ugunstig markedssituation, for dyre bud eller manglende kvalificerede bud medføre behov for besparelser og/eller merfinansiering. BYGNINGSSTYRELSEN // FASER OG ROLLER I BYGGEPROJEKTER // 25

Bistand til statslige bygherrer efter lov om offentlig byggevirksomhed, varetages af Bygningsstyrelsen.

Bistand til statslige bygherrer efter lov om offentlig byggevirksomhed, varetages af Bygningsstyrelsen. NOTAT PROCEDURER VEDRØRENDE STATSBYGGESAGER 3.maj 2013 Juridisk Center LKR Almindelig orientering Statens byggevirksomhed er organiseret ved lov om offentlig byggevirksomhed nr. 1712 af 16. december 2010

Læs mere

Et kunstprojekt i praksis

Et kunstprojekt i praksis 1 Et kunstprojekt i praksis Organisation, proces og ansvarsfordeling Om roller og ansvar Statens Kunstfond Statens Kunstfond er tilskudsyder og indgår i styregruppen for kunstprojektet. Statens Kunstfond

Læs mere

Udvikling af byggeprogram

Udvikling af byggeprogram Udvikling af byggeprogram I dette kapitel beskrives de krav der skal stilles til et standardbyggeprogram, med hensyn til indhold og opbygning. Der er til dette kapitel udarbejdet en standard for byggeprogram

Læs mere

DR Modellen for Partnering. 1 Formål. 2 DR Modellens elementer. Dato 30. august 2002/STG

DR Modellen for Partnering. 1 Formål. 2 DR Modellens elementer. Dato 30. august 2002/STG Dato 30. august 2002/STG DR Modellen for Partnering 1 Formål Formålet med DR Modellen er at skabe et tæt samarbejde mellem totalrådgiverne, entreprenørerne og DR/BR, således at projektets kvalitet, økonomi

Læs mere

Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver i Odder Kommune

Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver i Odder Kommune Side 1 af 5 Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver i Odder Kommune Udbud og tildeling følger reglerne i Tilbudsloven, Odder Kommunes indkøbspolitik samt gældende EU-regler. For bygge- og anlægsopgaver

Læs mere

Brugerindflydelse i de forskellige faser

Brugerindflydelse i de forskellige faser Inddragende byggeproces Byggeriets faser og aktører www.regionmidtjylland.dk Oversigt over projektfaser 2 www.regionmidtjylland.dk 1 Brugerindflydelse i de forskellige faser Indflydelse Omkostning ved

Læs mere

Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13

Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13 Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13 Forord I Varde Kommune har vi mange byggeprojekter, som vi ønsker at udbyde bredt, men også således, at Varde Kommune sikres den optimale kvalitet til den

Læs mere

Få overblik over byggeprocessen

Få overblik over byggeprocessen Fra ide til beslutning er den allerførste del af byggeprocessen. Sygehuset eller regionen har konstateret et behov for nybygning eller renovering og går i gang med at undersøge mulighederne. Hvis undersøgelsen

Læs mere

Forord. Carsten Jarlov Direktør i Bygningsstyrelsen

Forord. Carsten Jarlov Direktør i Bygningsstyrelsen Indhold Bygningsstyrelsen lejer på statens vegne Indgåelse af kontrakt i et privat lejemål Den løbende administration af lejemålet Energioptimering Opsigelse og fraflytning af lejemålet 4 6 8 10 13 Forord

Læs mere

Aktstykke nr. 34 Folketinget 2014-15. Afgjort den 18. december 2014. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 14. november 2014.

Aktstykke nr. 34 Folketinget 2014-15. Afgjort den 18. december 2014. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 14. november 2014. Aktstykke nr. 34 Folketinget 2014-15 Afgjort den 18. december 2014 34 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 14. november 2014. a. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet anmoder hermed

Læs mere

Aktstykke nr. 110 Folketinget 2013-14. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 26. maj 2014.

Aktstykke nr. 110 Folketinget 2013-14. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 26. maj 2014. Aktstykke nr. 110 Folketinget 2013-14 110 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 26. maj 2014. a. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets tilslutning til,

Læs mere

Drejebog 3A - Nyt rådhus og sundhedscenter Fase 7 og 8 Forprojektering og hovedprojektering Oktober 2012 oktober 2013

Drejebog 3A - Nyt rådhus og sundhedscenter Fase 7 og 8 Forprojektering og hovedprojektering Oktober 2012 oktober 2013 Drejebog 3A - Nyt rådhus og sundhedscenter Fase 7 og 8 Forprojektering og hovedprojektering Oktober 2012 oktober 2013 Revideret 22. november 2012 Egedal Kommune Drejebog for nyt rådhus og sundhedscenter

Læs mere

AFFALEFORMULAR AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND. i forbindelse med Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand (ABR 89)

AFFALEFORMULAR AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND. i forbindelse med Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand (ABR 89) AFFALEFORMULAR AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND i forbindelse med Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand (ABR 89) AFFALEFORMULAR AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND i forbindelse

Læs mere

Regler for det offentlige byggeri

Regler for det offentlige byggeri Regler for det e byggeri Opdateret d. 22/10-14 Til brug for e bygherrer er der udarbejdet en kort oversigt over regler gældende for det e byggeri. Oversigten har medtaget regler med hjemmel i lov om samt

Læs mere

Bygningsstyrelsen. Planlægning af byggeri i en politisk kontekst. Kontorchef Anniken Kirsebom 23. september 2014

Bygningsstyrelsen. Planlægning af byggeri i en politisk kontekst. Kontorchef Anniken Kirsebom 23. september 2014 Bygningsstyrelsen Planlægning af byggeri i en politisk kontekst Kontorchef Anniken Kirsebom 23. september 2014 25-09-2014 1 Indhold Hvem er Bygningsstyrelsen? Fokusområder Planlægning af byggeri i en politisk

Læs mere

Når arbejdspladsen planlægger Nybyggeri og ombygninger

Når arbejdspladsen planlægger Nybyggeri og ombygninger BST KØBENHAVNS KOMMUNE Rådgivning om arbejdsmiljø og trivsel Når arbejdspladsen planlægger Nybyggeri og ombygninger NÅR ARBEJDSPLADSEN PLANLÆGGER NYBYGGERI OG OMBYGNINGER 2003 FORFATTERE Susanne Flagstad,

Læs mere

- 1 - Udbudsregler for Bygge- og anlægsarbejder samt rådgiverydelser for Syddjurs Kommune

- 1 - Udbudsregler for Bygge- og anlægsarbejder samt rådgiverydelser for Syddjurs Kommune - 1 - Udbudsregler for Bygge- og anlægsarbejder samt rådgiverydelser for Syddjurs Kommune - 2 - Indholdsfortegnelse Forord side 3 Udbudsregler for Bygge- og anlægsarbejder samt rådgiverydelser for Syddjurs

Læs mere

Aktstykke nr. 111 Folketinget 2013-14. Afgjort den 4. juni 2014. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 26. maj 2014.

Aktstykke nr. 111 Folketinget 2013-14. Afgjort den 4. juni 2014. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 26. maj 2014. Aktstykke nr. 111 Folketinget 2013-14 Afgjort den 4. juni 2014 111 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 26. maj 2014. a. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets

Læs mere

Nøgletal og karakterbøger i byggeriet

Nøgletal og karakterbøger i byggeriet Nøgletal og karakterbøger i byggeriet Regler for evaluering af entreprenører, håndværkere, rådgivende ingeniører, arkitekter og bygherrer 9 Nøgletal og karakterbog Danske bygherrer bruger i stigende grad

Læs mere

Arkitekt M.A.A. Jesper Staun Langelunden 1 2990 Nivå Telefon 4556 6500 - www.jesperstaun.dk - arkitekt@jesperstaun.dk

Arkitekt M.A.A. Jesper Staun Langelunden 1 2990 Nivå Telefon 4556 6500 - www.jesperstaun.dk - arkitekt@jesperstaun.dk Arkitekt M.A.A. Jesper Staun Langelunden 1 2990 Nivå Telefon 4556 6500 - www.jesperstaun.dk - arkitekt@jesperstaun.dk Nivå den 121214 Ydelser og faseforløb. Sådan kan det se ud: Jesper Stauns ydelser grupperes

Læs mere

BYRÅDET UDBUDSPOLITIK FOR BYGGE- OG ANLÆGSOPGAVER

BYRÅDET UDBUDSPOLITIK FOR BYGGE- OG ANLÆGSOPGAVER BYRÅDET UDBUDSPOLITIK FOR BYGGE- OG ANLÆGSOPGAVER 1 Baggrund Odsherred Kommunes overordnede udbudsstrategi sætter fokus på, hvordan konkurrenceudsættelse kan øge kvaliteten og effektiviteten i kommunens

Læs mere

Handlingsplan for gennemførelsen af erstatningsbyggeri for Rådhuset på Hobrovej i Støvring

Handlingsplan for gennemførelsen af erstatningsbyggeri for Rådhuset på Hobrovej i Støvring Handlingsplan for gennemførelsen erstatningsbyggeri for Rådhuset på Hobrovej i Støvring 24. oktober _Rev. 31.oktober _Rev. 12. november Rebild Kommune Erstatningsbyggeri for Rådhuset på Hobrovej i Støvring.

Læs mere

Aktstykke nr. 140 Folketinget 2014-15. Afgjort den 28. maj 2015. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 19. maj 2015.

Aktstykke nr. 140 Folketinget 2014-15. Afgjort den 28. maj 2015. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 19. maj 2015. Aktstykke nr. 140 Folketinget 2014-15 Afgjort den 28. maj 2015 140 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 19. maj 2015. a. Klima-, Energi og Bygningsministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets

Læs mere

Rådgivning om byggeri og ejendomsforvaltning

Rådgivning om byggeri og ejendomsforvaltning Rådgivning om byggeri og ejendomsforvaltning Social- og Sundhedscentret, Brøndby Forord Det er mig en glæde, på Universitets- og Bygningsstyrelsens vegne, at kunne udsende denne pjece. Pjecen beskriver

Læs mere

Kort om mig. - Egen Tegnestue siden 1988, Glindvad & Jeppesen. - Nyt navn og nye ejere i 2008, Arkikon. - Egen tegnestue i 2010, ZYX arkitekter

Kort om mig. - Egen Tegnestue siden 1988, Glindvad & Jeppesen. - Nyt navn og nye ejere i 2008, Arkikon. - Egen tegnestue i 2010, ZYX arkitekter Kort om mig - Egen Tegnestue siden 1988, Glindvad & Jeppesen - Nyt navn og nye ejere i 2008, Arkikon - Egen tegnestue i 2010, ZYX arkitekter - Siden 2003, 35 Boligsager efter 116. - Geografi: Region Midtjylland

Læs mere

En aftale med DATEA gør jeres byggedrømme til virkelighed. Vi er eksperter, når det gælder om at bygge op og bygge om...

En aftale med DATEA gør jeres byggedrømme til virkelighed. Vi er eksperter, når det gælder om at bygge op og bygge om... ger n i n e r o if En aftale med DATEA gør jeres byggedrømme til virkelighed. Vi er eksperter, når det gælder om at bygge op og bygge om... I DATEA leverer vi skræddersyede løsninger til andels- og ejerforeninger

Læs mere

Aftale-Håndbogen - Kap. 7. Vejledning til afgrænsning af rådgiverydelser, side 1 af 5 August 2012

Aftale-Håndbogen - Kap. 7. Vejledning til afgrænsning af rådgiverydelser, side 1 af 5 August 2012 Aftale-Håndbogen - Kap. 7. Vejledning til afgrænsning af rådgiverydelser, side 1 af 5 August Vejledning til afgrænsning af rådgiverydelser Notatet Afgrænsning af rådgiverydelser kan i en udfyldt stand

Læs mere

Standard for Programoplæg

Standard for Programoplæg Standard for Programoplæg Etablering af (institution, sted) Firmanavn. Regionshuset Viborg Koncernøkonomi Byggeri og Ejendomme PROGRAMOPLÆG Etablering af (institution, sted) ORIENTERING Al kursiv-tekst

Læs mere

Frederiksberg Kommune Bygge, Plan og Miljø, Byggeri og Arkitektur By- og Miljøområdet Frederiksberg Rådhus Smallegade 1. 2000 Frederiksberg C

Frederiksberg Kommune Bygge, Plan og Miljø, Byggeri og Arkitektur By- og Miljøområdet Frederiksberg Rådhus Smallegade 1. 2000 Frederiksberg C Frederiksberg Kommune Bygge, Plan og Miljø, Byggeri og Arkitektur By- og Miljøområdet Frederiksberg Rådhus Smallegade 1 2000 Frederiksberg C Frederiksberg forenede Boligselskaber, Betty Nansens Allé 57-61

Læs mere

Opgavens omfang og Kravspecifikation. Bilag 2 til udbud nr. 13/10715

Opgavens omfang og Kravspecifikation. Bilag 2 til udbud nr. 13/10715 Opgavens omfang og Kravspecifikation. Bilag 2 til udbud nr. 13/10715 Indhold Side2/10 Indledning... 3 Boligsager... 4 Rådgivers ydelser og samarbejde... 5 Indledning Frederikshavn Kommune ønsker at indgå

Læs mere

Procedure for gennemførelse af byggeopgaver i Silkeborg Kommune

Procedure for gennemførelse af byggeopgaver i Silkeborg Kommune Procedure for gennemførelse af byggeopgaver i Silkeborg Kommune Indholdsfortegnelse Forord...1 1. Første idefase...2 2. Ide - og Programudvalg...2 3. Ide og Programudvalgets opgave...2 4. Politisk godkendelse

Læs mere

OPP Kalvebod Brygge. Bilag 4 // Samarbejdsmodel

OPP Kalvebod Brygge. Bilag 4 // Samarbejdsmodel Bilag 4 // Samarbejdsmodel Indholdsfortegnelse 1 Generelt 2 2 Bygningsstyrelsens forventninger 2 3 Faserne 3 4 Organisation 4 5 Samarbejdsform 5 6 Krav til dokumentation 7 1 Generelt Nærværende dokument

Læs mere

Nyt terminalprojekt på Banegårdspladsen i Herning. Prækvalifikation. 1. Bygherre. 2. Bygherrerådgiver. 3. Udbudsform. 4.

Nyt terminalprojekt på Banegårdspladsen i Herning. Prækvalifikation. 1. Bygherre. 2. Bygherrerådgiver. 3. Udbudsform. 4. Herning Kommune opfordrer herved investorer, totalentreprenører og konsortier til at søge prækvalifikation i forbindelse med et projekt for en ny busterminal samt helhedsplan for Banegårdspladsen i Herning.

Læs mere

Bygherrekompetencer - MODUL 2

Bygherrekompetencer - MODUL 2 Bygherrekompetencer - MODUL 2 Byggecentrum i Middelfart d. 26. 28. januar 2015 DAG 1 26. januar 2015 ØKONOMI + NØGLETAL Kl. Emner Lærer / oplæg Kl. 09.00 Kl. 09.30 Kl. 12.00 Kl. 12.45 Kl. 14.30 Registrering

Læs mere

Bygge udvalgets rolle og ansvar

Bygge udvalgets rolle og ansvar Bygge udvalgets rolle og ansvar Velkommen i byggeudvalget Din boligafdeling skal gennemgå en omfattende renovering støttet af Landsbyggefonden. En plads i byggeudvalget giver dig mulighed for at få indflydelse

Læs mere

Bilag nr. 29.3.1. Bestyrelsesmødet 30.08.12. Opgave- og arbejdsdeling ved nybyggeri på Hedeager 33

Bilag nr. 29.3.1. Bestyrelsesmødet 30.08.12. Opgave- og arbejdsdeling ved nybyggeri på Hedeager 33 Bilag nr. 29.3.1. Bestyrelsesmødet 30.08.12 Opgave- og arbejdsdeling ved nybyggeri på Hedeager 33 1 Bestyrelse Byggeudvalg: Bestyrelsesformand Direktør Vicedirektør Økonomi og adm.chef 1 uddannelseschef

Læs mere

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Formål Formålet med disse retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsarbejder er at sikre, at der skabes

Læs mere

Velkommen til følgegruppen

Velkommen til følgegruppen Velkommen til følgegruppen - En introduktion til følgegruppens arbejde i renoveringssager Du går en spændende tid i møde. Som medlem af en følgegruppe vil du følge en byggesag på nærmeste hold og ganske

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0016742 (Niels Feilberg Jørgensen, Kaj Kjærsgaard, Kent Petersen) 16. december 2008

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0016742 (Niels Feilberg Jørgensen, Kaj Kjærsgaard, Kent Petersen) 16. december 2008 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0016742 (Niels Feilberg Jørgensen, Kaj Kjærsgaard, Kent Petersen) 16. december 2008 K E N D E L S E Elindco Byggefirma A/S (advokat Ole Bernt Hasling, Roskilde) mod Universitets-

Læs mere

Bygherrerådgivning. Økonomisk bygherrerådgivning og byggesagsforretningsførelse

Bygherrerådgivning. Økonomisk bygherrerådgivning og byggesagsforretningsførelse Bygherrerådgivning Økonomisk bygherrerådgivning og byggesagsforretningsførelse Økonomisk bygherrerådgivning og byggesagsforretningsførelse Procesbeskrivelse: Procesbeskrivelsen giver et overblik over arbejds

Læs mere

Karen Dilling, Helsingør Kommune

Karen Dilling, Helsingør Kommune IKT - så let lever du op til kravene med Byggeweb! Byggeweb har hjulpet os med at gøre IKT-kravene mere operationelle og med at lave en standard for, hvordan vi i Helsingør Kommune nu er i stand til at

Læs mere

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Godkendt i kommunalbestyrelsen den 17. maj 2011 Formål Formålet med disse retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt

Læs mere

Bygherreorganisation. Bygherreorganisationen, generelt

Bygherreorganisation. Bygherreorganisationen, generelt Bygherreorganisationen, generelt Et anlægsprojekt, som samling af administrationen i et renoveret Frederikshavn rådhus og en nybygning på Værkergrunden, omfatter en lang række aktører, der i større eller

Læs mere

retablering af en mindre del af facaden på OU30 påtænkes gennemført som et selvstændigt projekt. Afgjort den 19. juni 2014

retablering af en mindre del af facaden på OU30 påtænkes gennemført som et selvstændigt projekt. Afgjort den 19. juni 2014 Aktstykke nr. 122 Folketinget 2013-14 Afgjort den 19. juni 2014 122 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 10. juni 2014. a. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet anmoder om Finansudvalgets

Læs mere

PROCESNOTAT HELHEDSPLAN GALGEBAKKEN Byggeudvalgsmøde 17. Januar 2013

PROCESNOTAT HELHEDSPLAN GALGEBAKKEN Byggeudvalgsmøde 17. Januar 2013 J.nr.: 8915877 BOP PROCESNOTAT HELHEDSPLAN GALGEBAKKEN Byggeudvalgsmøde 17. Januar 2013 INDHOLD 1. FORMÅL OG INDLEDNING 2 2. HVAD ER OPGAVEN? KRAV OG ØNSKER. 2 3. ORGANISERING AF RENOVERINGSOPGAVEN. 4

Læs mere

Bilag 4: ESCO pilotprojekter

Bilag 4: ESCO pilotprojekter NOTAT Bilag 4: ESCO pilotprojekter 28.september 2012 Udvikling og analyse MIKKJ/LKL Bygningsstyrelsen gennemfører ESCO projekter på tre danske universiteter. Formål Bygningsstyrelsen gennemfører ESCO-projekter

Læs mere

Aftale om totalrådgivning vedr. Vordingborg Kommune - Nyt fælles kommunalt administrationscenter

Aftale om totalrådgivning vedr. Vordingborg Kommune - Nyt fælles kommunalt administrationscenter Aftale om totalrådgivning vedr. Vordingborg Kommune - Nyt fælles kommunalt administrationscenter 1 Parterne 1.1 Undertegnede Vordingborg Kommune Postboks 200 Valdemarsgade 443 4760 Vordingborg repræsenteret

Læs mere

Fire råd i projektprocessen. Plan 09-22. januar 2008 Tove Frederiksen Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen, Center for Anlæg og Udbud

Fire råd i projektprocessen. Plan 09-22. januar 2008 Tove Frederiksen Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen, Center for Anlæg og Udbud Fire råd i projektprocessen Plan 09-22. januar 2008 Tove Frederiksen Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen, Center for Anlæg og Udbud Fire råd om 1. Planlægning af ledelsesbeslutninger 2. Inddragelse

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder

Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder BEK nr 169 af 15/03/2004 Gældende Offentliggørelsesdato: 30-03-2004 Økonomi- og Erhvervsministeriet Vis mere... Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Bilag 1 Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

Håndværksrådets spørgeskemaundersøgelse. byggeriet

Håndværksrådets spørgeskemaundersøgelse. byggeriet Håndværksrådets spørgeskemaundersøgelse om udbudsmaterialer i byggeriet Håndværksrådets Bygge- & Anlægsudvalg September 2009 1. HVAD SKAL DER TIL FOR AT FORBEDRE BYGGEPROCESSEN Håndværksrådets Bygge- og

Læs mere

Bliv klogere på LICITATION

Bliv klogere på LICITATION Bliv klogere på LICITATION Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Grafisk produktion: Rosendahls - Schultz Grafisk a/s On-line ISBN: 978-87-7029-472-0 Tryk ISBN: 978-87-7029-473-7 Oplag:

Læs mere

Analyse af problemstillingerne

Analyse af problemstillingerne Analyse af problemstillingerne I dette kapitel analyseres de i kapitel 3 udvalgte problemstillinger med problemtræer, for at fastlægge hvad der er årsagerne til problemstillingerne. 4.1 Analyse med problemtræer...

Læs mere

Byggestyringsregler 2011

Byggestyringsregler 2011 Byggestyringsregler 2011 Byggestyringsregler - 2011 2 1. Indholdsfortegnelse 2. Baggrund... 2 3. Formål... 2 4. Anvendelsesområde... 3 5. Kompetence og opgavefordeling... 3 6. Administrative regler og

Læs mere

SBi-anvisning 225 Etablering af tagboliger. 1. udgave, 2009

SBi-anvisning 225 Etablering af tagboliger. 1. udgave, 2009 SBi-anvisning 225 Etablering af tagboliger 1. udgave, 2009 Etablering af tagboliger Ernst Jan de Place Hansen (red.) Lis Strunge Andersen (red.) SBi-anvisning 225 Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg

Læs mere

Vejledning for udbud og indhentning af tilbud. Center for Park og Vej og Ejendomscenteret

Vejledning for udbud og indhentning af tilbud. Center for Park og Vej og Ejendomscenteret Vejledning for udbud og indhentning af tilbud Center for Park og Vej og Ejendomscenteret Indledning Denne vejledning har til formål at give svar på udbudsprocedurerne for bygge- og anlægsopgaver, samt

Læs mere

Brugere & byggeri. Hvornår og hvordan brugere inddrages, når der bygges daginstitutioner og skoler i Københavns Kommune

Brugere & byggeri. Hvornår og hvordan brugere inddrages, når der bygges daginstitutioner og skoler i Københavns Kommune Brugere & byggeri Hvornår og hvordan brugere inddrages, når der bygges daginstitutioner og skoler i Københavns Kommune KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen www.kk.dk Brugere & byggeri Hvornår

Læs mere

Aktstykke nr. 98 Folketinget 2011-12. Afgjort den 7. juni 2012. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 29. maj 2012.

Aktstykke nr. 98 Folketinget 2011-12. Afgjort den 7. juni 2012. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 29. maj 2012. Aktstykke nr. 98 Folketinget 2011-12 Afgjort den 7. juni 2012 98 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 29. maj 2012. a. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet anmoder om Finansudvalgets

Læs mere

Markedsundersøgelse vedr. nye fællesmagasiner Informationsmateriale

Markedsundersøgelse vedr. nye fællesmagasiner Informationsmateriale www.pwc.dk Markedsundersøgelse vedr. nye fællesmagasiner Informationsmateriale 31. oktober 2014 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Indledning Bygningsstyrelsen

Læs mere

Bygningsstyrelsen - formål, opgaver, perspektiver

Bygningsstyrelsen - formål, opgaver, perspektiver Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2011-12 KEB alm. del Bilag 289 Offentligt Bygningsstyrelsen - formål, opgaver, perspektiver Folketingets Klima-, Energi- og Bygningsudvalg Oplæg ved vicedirektør Connie

Læs mere

Dagsorden. Orientering om udbud ved Thisted Vand

Dagsorden. Orientering om udbud ved Thisted Vand Dagsorden Orientering om udbud ved Thisted Vand 1. Beskrivelse af licitations-og entrepriseformer og baggrunden for valg af de forskellige udbudsformer 2. Udbud gennemført i 2015 3. Forventede udbud i

Læs mere

lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI

lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI lundhilds tegnestue bygaden 70 8700 horsens tel 44490054 www.lundhild.dk info@lundhild.dk Erhvervsbyggeri - din professionelle samarbejdspartner Hos Lundhilds tegnestue

Læs mere

Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning

Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning Kap. 6. Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning side 1 af 6 April 2006 Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning Formularen

Læs mere

Slots- og Ejendomsstyrelsens ydelser til kunder i private kontorlejemål

Slots- og Ejendomsstyrelsens ydelser til kunder i private kontorlejemål Slots- og Ejendomsstyrelsens ydelser til kunder i private kontorlejemål November 2009 Når staten bor til leje hos private ejere Slots- og Ejendomsstyrelsen (SES) indgår på statens vegne lejekontrakter

Læs mere

Styregruppeformænd i SKAT Kort & godt (plastkort)

Styregruppeformænd i SKAT Kort & godt (plastkort) Håndbogen for Styregruppeformænd i SKAT Kort & godt (plastkort) 80% af alle projekter, hvor der er uigennemskuelighed fejler Lange projekter er mere risikofyldte end korte Transparente projekter har oftere

Læs mere

Offentlig-Privat Partnerskab Sikkerhed for kvalitet og god økonomi

Offentlig-Privat Partnerskab Sikkerhed for kvalitet og god økonomi Offentlig-Privat Partnerskab Sikkerhed for kvalitet og god økonomi OPP-udbudsformen sikrer en god og tæt dialog om byggeriets udformning og kvalitet mellem den offentlige bestiller og det private OPP-selskab.

Læs mere

BLIV KLOGERE PÅ LICITTION

BLIV KLOGERE PÅ LICITTION 2013 SIDE 2 BLIV KLOGERE PÅ LICITTION Bliv klogere på Licitation On-line ISBN 978-87-7029-522-2 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: 41715000 E-mail: kfst@kfst.dk Vejledningen

Læs mere

Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning

Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning Formularen benyttes sammen med Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand, ABR 89. Aftaleformularen er

Læs mere

Kvalitet og Udvikling/KU-Byg - Kurt Reitz

Kvalitet og Udvikling/KU-Byg - Kurt Reitz Oversigtskort Region Sjælland Præsentation 1. Organisationsstruktur i Region Sjælland 2. Generalplanlægning i Region Sjælland 3. Fasedeling og basisorganisation i Region Sjælland 4. Organisationsstruktur

Læs mere

OLE JEPSEN A/S CVR-NR. 29135983... 7

OLE JEPSEN A/S CVR-NR. 29135983... 7 OLE JEPSEN A/S CVR-NR. 29135983... 7 UNDERRAMMEAFTALE 009_OLE JEPSEN A/S CVR-NR. 29135983: RAMMEAFTALE 2013-1115.02/TOTALENTREPRISE/A:TÆT_LAV/D1 HOVEDSTADEN/DELRAMMEAFTALE A01/(9:10)... 7 Bilag 15: INFO

Læs mere

Helsingør Kommunes udbud. Evaluation only. Created with Aspose.Slides for.net 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd.

Helsingør Kommunes udbud. Evaluation only. Created with Aspose.Slides for.net 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. s udbud Created with Aspose.Slides for.net 3.5 Client Profile 5.2.0.0. 2004-2011 Aspose Pty Ltd. Oplægsholdere Karen Dilling, områdeleder 04. december 2013 Det lokale Beskæftigelsesråd Dagsorden Præsentation

Læs mere

Træningsmodul II. EPC processen fra Projektidentifikation til udbud. Projekt Transparense. www.transparense.eu

Træningsmodul II. EPC processen fra Projektidentifikation til udbud. Projekt Transparense. www.transparense.eu Træningsmodul II. EPC processen fra Projektidentifikation til udbud Projekt Transparense EPC processen Overblik over hovedfaser Klient Beslutning om EPC Kontrakt Implementering af andre foranstaltninger

Læs mere

ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3

ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3 ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3 Virksomhed: LM BYG A/S Gyldigt til og med: 2. august 2016 Er evalueringen afbrudt?: Nej Tidsfrister Mangler Arbejdsulykker Kundetilfredshed Skala: Projektinformation Kunde

Læs mere

Afgjort den 26. maj 2011. Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling. København, den 12. maj 2011. Aktstykke nr. 133 Folketinget 2010-11

Afgjort den 26. maj 2011. Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling. København, den 12. maj 2011. Aktstykke nr. 133 Folketinget 2010-11 Aktstykke nr. 133 Folketinget 2010-11 Afgjort den 26. maj 2011 133 Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling. København, den 12. maj 2011. a. Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling anmoder

Læs mere

Hvordan findes balancen mellem arkitektonisk kvalitet og marked ved kommunalt grundsalg?

Hvordan findes balancen mellem arkitektonisk kvalitet og marked ved kommunalt grundsalg? Hvordan findes balancen mellem arkitektonisk kvalitet og marked ved kommunalt grundsalg? Københavns Ejendomme // Christina Schulin-Zeuthen 1 25-11-2014 Oplæg Introduktion til Københavns Ejendomme Organisering

Læs mere

Nye tider Nye haller. Invitation til deltagelse

Nye tider Nye haller. Invitation til deltagelse Nye tider Nye haller Invitation til deltagelse Invitation til deltagelse i Nye tider Nye haller... side 3 Nye tider stiller nye krav til nye idrætshaller... side 3 Hvordan gør vi?... side 4 Den overordnede

Læs mere

Rådgiverens ønsker til et moderne CTS-anlæg. Ved Henrik Schledermann Chefrådgiver og fagleder for Bygningsautomation

Rådgiverens ønsker til et moderne CTS-anlæg. Ved Henrik Schledermann Chefrådgiver og fagleder for Bygningsautomation Rådgiverens ønsker til et moderne CTS-anlæg Ved Henrik Schledermann Chefrådgiver og fagleder for Bygningsautomation Hvordan ser CTS virkeligheden ud i Danmark. Der er i dag rigtig mange eksisterende CTS

Læs mere

Entreprisekontrakt. Indhold

Entreprisekontrakt. Indhold Entreprisekontrakt Indhold 1. Parterne 2. Beskrivelse af arbejdet 3. Ejendom (byggeplads) 4. Andre parter 5. Arbejdets omfang 6. Generelle betingelser 7. Aftalegrundlag 8. Forudsætninger i aftalen 9. Eksisterende

Læs mere

OPFORDRING TIL TILBUD PÅ Bygherrerådgivning For Udvidelse af Qorlortorsuaq Vandreservoir. Juli 2015

OPFORDRING TIL TILBUD PÅ Bygherrerådgivning For Udvidelse af Qorlortorsuaq Vandreservoir. Juli 2015 OPFORDRING TIL TILBUD PÅ Bygherrerådgivning For Udvidelse af Qorlortorsuaq Vandreservoir Juli 2015 Nuuk, 01. juli 2015 1. Generelt Nukissiorfiit opfordrer hermed til afgivelse af tilbud på følgende rådgivning;

Læs mere

Arbejdsmiljø i byggeprojekter, en guide til alle aktører i byggeprojekter

Arbejdsmiljø i byggeprojekter, en guide til alle aktører i byggeprojekter Arbejdsmiljø i byggeprojekter, en guide til alle aktører i byggeprojekter Formål Denne guide er målrettet alle involverede i byggeprojekter både når der bygges om og bygges nyt. Guiden har til formål at

Læs mere

Ydelsesbeskrivelser for offentlig-privat partnerskab

Ydelsesbeskrivelser for offentlig-privat partnerskab Ydelsesbeskrivelser for offentlig-privat partnerskab 2014 UDARBEJDET AF MAJA FREDERIKSEN 0. Bestillerens rolle 0.1 Den offentlige part (Bestilleren) 0.2 Bestillerrådgiver 5. Fase 4 Anlæg og drift 5.1 Anlægsfasen

Læs mere

Møllerboligen ved Dybbøl Mølle Totalrådgivning

Møllerboligen ved Dybbøl Mølle Totalrådgivning Møllerboligen ved Dybbøl Mølle Totalrådgivning Ydelsesbeskrivelse relateret til FRI, PLR og Danske Ark s ydelsesbeskrivelser (Bilag A til totalrådgivningsaftale) 1 1 Afgrænsning af rådgiverydelser Rådgivernes

Læs mere

A. EJERSEN. Udkast til Rådgivningskontrakt

A. EJERSEN. Udkast til Rådgivningskontrakt A. EJERSEN Udkast til Rådgivningskontrakt Indholdsfortegnelse 1. Parterne 1 2. Opgaven 1 3. Aftalegrundlag 2 4. B. RÅDGIVERSENS ydelser 2 5. A. EJERSENS ydelser 2 6. Tidsfrister 3 7. Økonomisk grundlag

Læs mere

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst.

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 10. april 2015 Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Anlægsbevilling

Læs mere

Dagsorden til ÆLDRERÅDSMØDE Referat

Dagsorden til ÆLDRERÅDSMØDE Referat Dagsorden til ÆLDRERÅDSMØDE Referat Tid: Onsdag den 06. februar 2013 kl. 09.00 13.00 Sted: Holbæk Kommunes administrationscenter, Kanalstræde 2, Mødelokale: 1 C Dagsorden: 1. Velkomst Palle Kristensen

Læs mere

Bilag [nr.] Samarbejdsmodel

Bilag [nr.] Samarbejdsmodel Bilag [nr.] Samarbejdsmodel INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT... 3 2. BESTILLERS FORVENTNINGER... 3 3. FASERNE... 3 4. ORGANISATION... 4 4.1 Kontaktpersoner... 4 4.2 [Styregruppe... 4 4.3 [Styregruppe...

Læs mere

Forretningsmodel for bygningsdrift og vedligeholdelse af kulturejendomme

Forretningsmodel for bygningsdrift og vedligeholdelse af kulturejendomme Januar 2015 Forretningsmodel for bygningsdrift og vedligeholdelse af kulturejendomme Effektiv drift og vedligeholdes af kulturejendomme Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme (SLKE) blev oprettet i oktober

Læs mere

TRIN FOR TRIN SÅDAN KOMMER DU GODT I MÅL SOM BYGHERRE

TRIN FOR TRIN SÅDAN KOMMER DU GODT I MÅL SOM BYGHERRE EN TRIN-FOR-TRIN BESKRIVELSE AF, HVORDAN KOMMUNERNE KAN BRUGE NØGLETAL, NÅR DE SKAL BYGGE, OG HVILKE FORDELE DE OPNÅR. FEBRUAR 2009 SÅDAN KOMMER DU GODT I MÅL SOM BYGHERRE TRIN FOR TRIN Denne brochure

Læs mere

RAMMEAFTALE OM BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDE HERUNDER RENOVERING OG UDSKIFTNING AF KØKKENER OG BADEVÆ- RELSESMILJØER

RAMMEAFTALE OM BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDE HERUNDER RENOVERING OG UDSKIFTNING AF KØKKENER OG BADEVÆ- RELSESMILJØER Dato: 19. december 2013 J. nr.: 102907 UDBUDSBETINGELSER Vedrørende udbud af RAMMEAFTALE OM BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDE HERUNDER RENOVERING OG UDSKIFTNING AF KØKKENER OG BADEVÆ- RELSESMILJØER 1. Indledning

Læs mere

Nøgletal og Bygge Rating. - Byggesektorens kvalitetsstempel

Nøgletal og Bygge Rating. - Byggesektorens kvalitetsstempel Nøgletal og ygge Rating - yggesektorens kvalitetsstempel Hvorfor Hvad skal din virksomhed med Nøgletal er et resultat af evalueringer af byggesager for entreprenører, rådgivere og bygherrer. Hvis din virksomhed

Læs mere

Når Københavns Kommune renoverer skoler. - roller og ansvar i helhedsrenoveringerne

Når Københavns Kommune renoverer skoler. - roller og ansvar i helhedsrenoveringerne Når Københavns Kommune renoverer skoler - roller og ansvar i helhedsrenoveringerne 2 Indhold Hvorfor skal du læse denne pjece? 4 Beslutning - hvorfor skal der renoveres? 5 Ansvar og roller for helhedsrenovering

Læs mere

Retningslinjer for indkøb af bygge- og anlægsydelser

Retningslinjer for indkøb af bygge- og anlægsydelser Retningslinjer for indkøb af bygge- og anlægsydelser - en del af Slagelse kommunes indkøbspolitik Drift og Anlæg teknik@slagelse.dk 14. marts 2011 Slagelse Kommune vil med sin styring og fordeling af indkøb

Læs mere

Bælum Butikshus ApS. Nyhedsbrev fra Bestyrelsen den 25. maj 2015

Bælum Butikshus ApS. Nyhedsbrev fra Bestyrelsen den 25. maj 2015 Bælum Butikshus ApS Nyhedsbrev fra Bestyrelsen den 25. maj 2015 Stiftelsen af Bælum Butikshus ApS blev en realitet den 7. maj 2015 Formålet med selskabet er: At sikre den fremtidige dagligvarehandel i

Læs mere

OPP Kalvebod Brygge. Bilag 2 // Vilkår for leje af grundareal

OPP Kalvebod Brygge. Bilag 2 // Vilkår for leje af grundareal OPP Kalvebod Brygge Bilag 2 // Vilkår for leje af grundareal Indholdsfortegnelse 1 Parterne 2 2 Baggrund 2 3 Det lejedes omfang og beliggenhed 3 4 Anvendelse 3 5 Ikrafttræden og opsigelse 4 6 Lejemålets

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

maj 2015 IKT-projektroller cad bygningsmodel ikt-leder ikt-projektkoordinator ikt-fagkoordinator

maj 2015 IKT-projektroller cad bygningsmodel ikt-leder ikt-projektkoordinator ikt-fagkoordinator maj 2015 IKT-projektroller cad bygningsmodel ikt-leder ikt-projektkoordinator ikt-fagkoordinator Kolofon 2015-05-08 < Forrige side IKT-projektroller Vejledning 2 bips Lyskær 1 2730

Læs mere

DK-Vordingborg: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2012/S 65-106559. Udbudsbekendtgørelse.

DK-Vordingborg: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2012/S 65-106559. Udbudsbekendtgørelse. 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:106559-2012:text:da:html DK-Vordingborg: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2012/S 65-106559

Læs mere

BESLUTNINGSREFERAT. Voksen- og plejeudvalget

BESLUTNINGSREFERAT. Voksen- og plejeudvalget Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSREFERAT Møde nr. : 13/2011 Sted : Gæstekantinen, Rådhuset, Grenaa Dato : 29. september 2011 Start kl. : 14:00 Slut kl. : 15:45 Medlemmer Niels Erik Iversen (A) Jytte

Læs mere