UDLÆNDINGE-, INTEGRATIONS- OG BOLIGMINISTERIET

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDLÆNDINGE-, INTEGRATIONS- OG BOLIGMINISTERIET"

Transkript

1 UDLÆNDINGE-, INTEGRATIONS- OG BOLIGMINISTERIET Ansøgning om tilskud fra byfornyelseslovens forsøgs- og udviklingsmidler 2015 Jf. lovbekendtgørelse nr. 863 af 3. juli 2014 (Lov om byfornyelse og udvikling af byer) Vi skal have modtaget ansøgningsmaterialet senest: mandag den 2. november 2015 kl Det udfyldte ansøgningsskema sendes i word-format samt som underskrevet eksemplar i pdf-format til: Skriv Ansøgning til byfornyelsens forsøgs- og udviklingsmidler i emnefeltet. Læs venligst vejledningen bagest i ansøgningsskemaet, inden skemaet udfyldes. I bedes venligst ikke medsende bilag. Eventuelle medsendte bilag vil ikke indgå i vurdering af ansøgningen. Projektbeskrivelse 1. Oplysninger om ansøger Navn: Firma/institution: Adresse: Postnr.: Telefon: 2. Kontaktoplysninger Kontaktperson/projektleder navn: Telefon: CVR/SE/CPR-nummer: By: Projektets titel Titel: 4. Projektets tema Byliv og fællesskab på tværs af generationer Forbindelser til fællesskabet i byfornyelsens større og mindre byer Nye boligformer og nye funktioner med plads til fællesskabet 5. Ansøgt tilskud Beløb i alt ekskl. moms: 6. Problemstilling / udfordring Beskriv på max 1/2 side, hvilket problem eller udfordring projektet konkret vil fokusere på at løse: 1

2 7. Projektets idé Giv på max 1/2 side et kort resume af projektets idé: 8. Formål Beskriv på max ½ side hvad projektets formål er: 9. Målgruppeidentifikation Beskriv hvem der er projektets målgruppe, dvs. hvem der får direkte gavn af projektets gennemførelse og resultater: 10. Resultater Beskriv på max ½ side hvilke resultater projektet skal opnå, og hvilken gavn byfornyelsesindsatsen får af projektet: 2

3 11. Produkt Beskriv hvilket produkt (rapport/debatoplæg/film/konference mv.) ministeriet får ud af projektet: 12. Aktiviteter og specificeret budget Giv en kort beskrivelse af de væsentligste aktiviteter der skal gennemføres, for at projektet når sine resultater og opfylder sine mål. Angiv specificeret budget som knytter sig til aktiviteterne: 13. Projektets tidsplan Beskriv tidsplanen for projektets forskellige faser og aktiviteter: Fase 1: [Skriv overskrift for fase 1]: Periode [fra XX.XX 201X-XX.XX 201X] [Oplist aktiviteter i fase 1] Fase 2: [Skriv overskrift for fase 2]: Periode [fra XX.XX 201X-XX.XX 201X] [Oplist aktiviteter i fase 2] Startdato Slutdato Er projektet en forlængelse (ny fase) af et tidligere projekt? Ja. Nej. Hvis ja hvilket projekt? 3

4 14. Mål for resultatopfyldelse/succeskriterier Beskriv hvilke målsætninger og succeskriterier der skal opstilles for projektet? 15. Resultatmåling/evaluering Beskriv hvordan projektet vil måle og dokumentere om projektets mål er opfyldt: 16. Forankringsstrategi Beskriv om projektet indeholder en plan for forankring og/eller plan for finansiering efter bevillingens udløb - hvis det er en forudsætning for projektets videre succes: Ikke relevant for projektet. 17. Kommunikationsstrategi Beskriv de tre vigtigste budskaber i projektet - set i forhold til kommunikationen heraf: Beskriv hvem målgruppe(r) for formidlingen og/eller projektets resultat er: Beskriv hvilke midler og medier der forventes taget i anvendelse, når budskaberne i projektet og dets resultater skal kommunikeres: 4

5 18. Projektets samspil med andre initiativer Beskriv hvordan projektet evt. koordineres med eller samarbejder med andre eksisterende eller nye initiativer/projekter, der er støttet eller ikke støttet af ministeriet: 19. Faglig sparring Beskriv om der i projektforløbet vil være behov for ekstern, faglig sparring i form af eksempelvis en følgegruppe. Ja. Nej. Hvis ja; Hvilke faglige aktører inddrages og hvordan? 20. Projektleder og projektmedarbejderes faglige ekspertise Angiv navn på projektleder og projektmedarbejdere. Beskriv kort projektleder og projektmedarbejderes faglige ekspertise: Projektøkonomi 21. Egenfinansiering Ansøgers egenfinansiering 5

6 Beløb: Timer: 22. Medfinansiering Er der opnået tilskud til projektet fra andre tilskudsgivere? Ja. Hvis ja, angives tilskudsgiver(e) nedenfor. Nej. Navn Firma/institution Beløb Adresse Telefon Navn Firma/institution Beløb Adresse Telefon 23. Information om endnu ikke opnået medfinansiering Beskriv om der er søgt eller om der vil blive søgt om tilskud til projektet fra andre tilskudsgivere. Ja. Hvis ja, angives tilskudsgiver(e) nedenfor. Nej. Navn Firma/institution Beløb Adresse Telefon Navn Firma/institution Beløb Adresse Telefon 24. Momsfritaget ansøger/virksomhed Beskriv om ansøgers virksomhed er momsfritaget, så ansøger ikke skal betale moms af evt. tilskud fra Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet? Ja. Nej. 25. Projektmedarbejdernes honorar og timeforbrug Navn på Stillingsbetegnelse Beskrivelse af medarbejder delopgave Timeantal Timesats 6

7 26. Underskrift Dato, stempel og underskrift fra den juridisk ansvarlige. 7

8 Vejledning til ansøgningsskema om tilskud til byfornyelseslovens forsøgs- og udviklingsmidler 2015 Projektoplysninger 1. Oplysninger om ansøger Ansøgers data oplyses. Ansøger er ansvarlig for, at projektet gennemføres inden for de gældende regler. Tilskud fra Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriets forsøgsmidler er skattepligtige. Ministeriet oplyser til SKAT, hvor meget der bliver udbetalt på det oplyste CVR/SE/CPR-nummer, med mindre ansøger er skattefritaget. Ved ansøgning registrerer ministeriet ansøgers oplysninger. For yderligere oplysninger henvises til Persondataloven. Ved underskrift erklærer ansøger sig indforstået med at navn, projekttitel, projektidé og tilskudsbeløb offentliggøres, hvis projektet støttes med midler. Der vil ikke blive offentliggjort forretningshemmeligheder, jf. Offentlighedsloven. 2. Kontaktoplysninger Det oplyses, hvem der er projektets kontaktperson/projektleder i hele projektets løbetid samt vedkommendes telefonnummer og mail adresse. 3. Projektets titel Projektets titel oplyses. Projektets titel skal være et kort navn, som klart identificerer det projekt, der søges støtte til. 4. Projektets tema Der sættes kryds ud for det tema som projektet hører ind under. 5. Ansøgt tilskud Det oplyses, hvilket beløb ekskl. moms der ansøges om. 6. Problemstilling / udfordringer Det beskrives, hvilket problem/udfordring projektet vil fokusere på at løse samt skabe resultater i forhold til til fordel for projektets målgruppe. Endvidere beskrives problemets omfang. 7. Beskrivelse af projektets idé Projektets idé beskrives kort. Projektets idé beskriver, hvordan projektet kan løse de nævnte udfordringer (jf. punkt 6.) ved evt. afprøvning, udvikling, udredning eller information. 8. Formål Projektets formål beskrives, så det fremgår, hvilken udfordring projektet skal løse. 9. Målgruppeidentifikations Det beskrives, hvem der er projektets målgruppe, dvs. hvem der får direkte gavn af projektets gennemførelse og resultater. 10. Resultater Det beskrives, hvilke resultater projektet skal opnå, og hvilken gavn byfornyelsesindsatsen får af projektet. 11. Produkt Projektets produkt beskrives, så det fremgår, hvilket produkt ministeriet kan forvente at få ud af projektet. Eksempelvis en evalueringsrapport, debatoplæg, artikel, film, konference mv. 12. Aktiviteter og specificeret budget 8

9 Det beskrives, hvilke centrale aktiviteter projektet skal gennemføre, for at projektet når sine resultater og opfylder sit/sine mål. Specificeret budget der knytter sig til aktiviteterne tilføjes. Det samlede beløb skal svare til punkt 5: Ansøgt tilskud. 13. Projektets tidsplan Tidsplanen for de forskellige faser og aktiviteter beskrives kort. Projektets start- og slutdatoer angives, ligesom det oplyses, hvilke aktiviteter der igangsættes i de forskellige faser. Derudover oplyses om projektet er en forlængelse (ny fase) af et tidligere projekt. Hvis ja, besvares hvilket tidligere projekt der er tale om. Det bemærkes, at ansøgte projekt tidligst kan påbegyndes januar 2016, og at ministeriet ikke kan give støtte til projekter, som er påbegyndt eller påbegyndes før tilsagnet er givet. 14. Mål for resultatopfyldelse/succeskriterier Det beskrives, hvilke målsætninger projektet skal opfylde for at være en succes (succeskriterier), og hvad der skal til for at opnå succes/resultaterne. F.eks. målsætningen er, at mindst x kommuner/personer fra målgruppen inden udgangen af 201X anvender projektets resultater eller at f.eks. et år efter projektstart har xx % af målgruppen fået mere/ændret viden, holdning, adfærd. 15. Resultatmåling/evaluering Det beskrives, hvordan projektet konkret vil måle og dokumentere, at projektet når sine mål. 16. Forankringsstrategi Det beskrives, hvad projektets plan for finansiering efter bevillingens udløb (en forankringsplan) er, hvis det er en forudsætning, at projektet videreføres. Hvis punktet ikke er relevant for projektet, skal der krydses af i feltet hertil. 17. Kommunikationsstrategi Det beskrives kort, hvordan projektet og dets resultater forventes kommunikeret. Find frem til de tre vigtigste kommunikationsmæssige budskaber i og om projektet (f.eks. projektets nytteværdi). Udpeg, med udgangspunkt i besvarelsen af punkt 8 (målgruppeidentifikation), de vigtigste målgrupper for formidlingen, og vær opmærksom på, at målgruppen for projektets resultat som forventes at tage disse i anvendelse ikke nødvendigvis er identiske med målgrupper for formidlingen af projektet. Opstil særskilte målsætninger og tilhørende succeskriterier for kommunikationen i forhold til de udpegede målgrupper. F.eks. målet med formidlingen af projektet er at skabe dialog og debat. Succeskriteriet for at det lykkes er, at der minimum er 2-3 debat artikler i de danske dagblade. Beskriv herefter hvordan kommunikationen og formidlingen af projektet og dets resultater bedst kan foregå, f.eks. i åben dialog på seminarer/workshops, i elektronisk form på websider, i visuel form på udstillinger, i trykt form som rapport osv. 18. Projektets samspil med andre initiativer Det beskrives, hvordan projektet koordineres med eller samarbejder med andre eksisterende eller nye initiativer/projekter. Angiv hvem der støtter disse initiativer/ projekter. 19. Faglig sparring Det beskrives, om der i projektforløbet vil være behov for ekstern faglig sparring, herunder hvilke relevante parter eller personer der skal involveres og hvordan. 20. Projektleder og projektmedarbejderes faglige ekspertise Oplys navn på projektleder og medarbejdere. Beskriv desuden kort projektlederens og projektmedarbejderes faglige ekspertise, erfaring og viden, som vurderes relevant i forhold til det ansøgte projekt. Projektøkonomi 21. Egenfinansiering Ansøgers egenfinansiering anføres i kroner og/eller timer. 9

10 22. Medfinansiering andre tilskudsgivere Det anføres, om der er opnået eller søgt om tilskud til projektet fra en kommune eller andre tilskudsgivere. Tilskudsgivere kan eksempelvis være staten, private fonde, EU, virksomheder, selvejende institutioner, foreninger eller enkeltpersoner. Såfremt der er opnået medfinansiering angives kommunens/tilskudsgivers navn mv. samt timer og/eller beløb, kommunen/tilskudsgiver bidrager med. 23. Information om endnu ikke opnået medfinansiering Det angives, om der er søgt eller søges om tilskud til projektet fra andre tilskudsgivere. Angiv endvidere navn, beløb, mv. for den/de tilskudsgivere der er ansøgt hos. 24. Momsfritaget ansøger/virksomhed Det angives, om ansøger/ansøgers virksomhed er momsfritaget, så ansøger ikke skal betale moms af evt. tilskud fra Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet. 25. Uddybelse af projektmedarbejdernes honorar og timeforbrug Honorar samt timeforbrug for de enkelte medarbejdere udspecificeres i forhold til projektets delopgaver. Beløbene oplyses eksklusiv moms. De samlede udgifter til lønninger skal også fremgå at det specificerede budget (jf. punkt 10). 26. Underskrift Ansøgeren/den projektansvarlige skal underskrive ansøgningen. Såfremt den projektansvarlige ikke har juridisk kompetence til at underskrive ansøgningen, skal ansøgningen underskrives af den juridisk ansvarlige. Den juridisk ansvarlige person er den, der i sidste ende er ansvarlig for, at projektet forløber som beskrevet i ansøgningen. 10

Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek

Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek Vejledning fra DEFF Sekretariatet Elektronisk udgave Revideret 19. oktober 2011 Udarbejdet af René Olesen Udgivet af Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek

Læs mere

Pulje til fremme af mangfoldighed og flere mænd i daginstitutioner

Pulje til fremme af mangfoldighed og flere mænd i daginstitutioner Ministeriet for Ligestilling og Kirke Pulje til fremme af mangfoldighed og flere mænd i daginstitutioner Ansøgning sendes med alm. post eller e-mail til: Ministeriet for Ligestilling og Kirke, Frederiksholms

Læs mere

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015 Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015 Indhold Indledning... 3 1. Formålet med Landdistriktspuljen... 3 2. Hvilken type af forsøgsprojekter kan der ydes

Læs mere

Vejledning til ansøgere

Vejledning til ansøgere Tilskud til Lokale Grønne Partnerskaber 2010-2015 Juli 2014 30 mio. kr. til grønne partnerskaber Miljøministeriet har afsat en pulje på 5 mio. kr. om året i perioden 2010-2015 til støtte for lokale grønne

Læs mere

Ansøgningsskema om tilskud til projekter vedrørende etablering af nye arbejdspladser og attraktive levevilkår i landdistrikterne

Ansøgningsskema om tilskud til projekter vedrørende etablering af nye arbejdspladser og attraktive levevilkår i landdistrikterne Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv Ansøgningsskema om tilskud til projekter vedrørende etablering af nye arbejdspladser og attraktive levevilkår i landdistrikterne I henhold

Læs mere

Vejledning til ansøgningsskema

Vejledning til ansøgningsskema Vejledning til ansøgningsskema GARANTI Ansøgningsrunden august 2015 OFFENTLIGGJORT 23. APRIL 2015 ANSØGNINGSFRIST 18. AUGUST 2015 KL. 12.00 INDHOLDSFORTEGNELSE Vejledning til ansøgningsskema... 1 INDLEDNING...

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31.

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold samt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Terapeutisk bistand til forældre til børn med handicap 15.13.26.60

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Terapeutisk bistand til forældre til børn med handicap 15.13.26.60 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Terapeutisk bistand til forældre til børn med handicap 15.13.26.60 Ansøgningsfrist d. 3.

Læs mere

ANSØGNINSSKEMA OM TILSKUD TIL PROJEKTER vedrørende etablering af nye arbejdspladser og attraktive levevilkår i landdistrikterne

ANSØGNINSSKEMA OM TILSKUD TIL PROJEKTER vedrørende etablering af nye arbejdspladser og attraktive levevilkår i landdistrikterne ANSØGNINSSKEMA OM TILSKUD TIL PROJEKTER vedrørende etablering af nye arbejdspladser og attraktive levevilkår i landdistrikterne I henhold til bekendtgørelserne nr. 309 af 29. marts 2012 om tilskud til

Læs mere

Vejledning til ansøgningsskema

Vejledning til ansøgningsskema Vejledning til ansøgningsskema GARANTI Ansøgningsrunden august 2014 OFFENTLIGGJORT 22. APRIL 2014 ANSØGNINGSFRIST 19. AUGUST 2014 KL. 12.00 INDHOLDSFORTEGNELSE Vejledning til ansøgningsskema... 1 INDLEDNING...

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Udbredelse af sociale akuttilbud til mennesker med en psykisk lidelse i egen bolig samt

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud fra Pulje til mere cykeltrafik 2014

Vejledning til ansøgning om tilskud fra Pulje til mere cykeltrafik 2014 23. januar 2014 Vejledning til ansøgning om tilskud fra Pulje til mere cykeltrafik 2014 Indhold: 1. Formålet med puljen til mere cykeltrafik... 2 2. Hvad kan der søges tilskud til?... 2 3. Hvem kan søge

Læs mere

Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet

Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet Udbudsmateriale November 2008 1. Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan...3 2. Udbudsbetingelser...4 2.1. Den

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til. Partnerskaber for Genfremstilling under Grøn Omstillingsfond

Vejledning til ansøgning om tilskud til. Partnerskaber for Genfremstilling under Grøn Omstillingsfond Vejledning til ansøgning om tilskud til Partnerskaber for Genfremstilling under Grøn Omstillingsfond Læs denne vejledning omhyggeligt, inden du udfylder ansøgnings- og budgetskemaet. 1. Partnerskaber for

Læs mere

GØR EN FORSKEL MED DIT PROJEKT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD STYRING

GØR EN FORSKEL MED DIT PROJEKT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD STYRING GØR EN GØR FORSKEL EN FORSKEL MED DIT MED PROJEKT DIT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD PROJEKT STYRING 3 FORORD 4 INDLEDNING 6 DEL 1: KØBENHAVN KOMMUNES INTEGRATIONSPOLITIK 8 DEL 2: FORANDRINGSTEORI TRIN FOR TRIN

Læs mere

Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter fra Landdistriktspulje for 2012

Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter fra Landdistriktspulje for 2012 Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter fra Landdistriktspulje for 2012 Indhold 1. Forsknings- og informationsprojekternes formål og karakter... 3 1.1. Hvad kan der ydes tilskud

Læs mere

Puljen til landsdækkende almennyttige organisationer

Puljen til landsdækkende almennyttige organisationer Puljen til landsdækkende almennyttige organisationer Puljen til landsdækkende almennyttige organisationer yder driftsstøtte til humanitære, kirkelige, mellemfolkelige og almennyttige organisationer. Vejledning

Læs mere

Vejledning om tilskud til Etablering af nye arbejdspladser og Attraktive levevilkår i landdistrikterne. - søges gennem de lokale aktionsgrupper

Vejledning om tilskud til Etablering af nye arbejdspladser og Attraktive levevilkår i landdistrikterne. - søges gennem de lokale aktionsgrupper Vejledning om tilskud til Etablering af nye arbejdspladser og Attraktive levevilkår i landdistrikterne - søges gennem de lokale aktionsgrupper April 2009 1 Kolofon Vejledning om tilskud til projekter vedrørende

Læs mere

Startsæt. Informationsmateriale til tidligere anbragte unge

Startsæt. Informationsmateriale til tidligere anbragte unge Startsæt Informationsmateriale til tidligere anbragte unge Udbudsmateriale Servicestyrelsen 1. Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan... 3 2. Udbudsbetingelser... 4 2.1. Den ordregivende myndighed...

Læs mere

Vejledning til ansøgning til Stedet Tæller

Vejledning til ansøgning til Stedet Tæller Vejledning til ansøgning til Stedet Tæller 13. marts 2012 Kampagnesekretariatet Borgergade 111 DK - 1300 København K T: +45 33 33 99 10 E: info@stedet-taeller.dk Baggrund www.stedet-taeller.dk Stedet Tæller

Læs mere

Retningslinjer for InnoBooster gældende fra 30. juni 2015

Retningslinjer for InnoBooster gældende fra 30. juni 2015 Retningslinjer for InnoBooster gældende fra 30. juni 2015 Indhold 1. Den ny InnoBooster kort og godt... 2 1.1 Hvad er InnoBooster?... 2 1.2 Hvad kan InnoBooster investere i?... 2 2. Ansøgningsproces og

Læs mere

Vejledning til ansøgninger til puljen til Grønne Ildsjæle, 2015

Vejledning til ansøgninger til puljen til Grønne Ildsjæle, 2015 Vejledning til ansøgninger til puljen til Grønne Ildsjæle, 2015 Vejledning til ansøgninger til puljen til Grønne Ildsjæle, 2015... 1 1. Indledning...2 2. Formål med Puljen til Grønne Ildsjæle...2 3. Typer

Læs mere

Alle boligsociale ansøgninger behandles automatisk også som ansøgninger om huslejestøtte.

Alle boligsociale ansøgninger behandles automatisk også som ansøgninger om huslejestøtte. LANDSBYGGEFONDEN 22. marts 2011 Vejledning om udarbejdelse af ansøgning i henhold til lov om almene boliger m.v. 91a og fondens regulativ om tilskud til boligsocial indsats (boligsociale aktiviteter og

Læs mere

P R O J EKTUDBUD. Sæt skub i egu 2.0

P R O J EKTUDBUD. Sæt skub i egu 2.0 P R O J EKTUDBUD Sæt skub i egu 2.0 Den 29. marts 2010 Indbydelse til projektansøgninger Landets kommuner indbydes hermed til at indsende ansøgninger om økonomisk støtte til projekter, der sætter skub

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til investeringer i fiskerihavne og landingssteder

Vejledning til ansøgning om tilskud til investeringer i fiskerihavne og landingssteder Vejledning til ansøgning om tilskud til investeringer i fiskerihavne og landingssteder Marts 2008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Kolofon investeringer i

Læs mere

Integrationsministeriets krav og retningslinjer til tilskudsmodtagere

Integrationsministeriets krav og retningslinjer til tilskudsmodtagere 2. udgave august 2011 Integrationsministeriets krav og retningslinjer til tilskudsmodtagere Tilskudsmodtagere kan i dette dokument finde krav og retningslinjer i forbindelse med projekttilskud fra Integrationsministeriet.

Læs mere

Regler for strukturfondsstøtte 2014-2020

Regler for strukturfondsstøtte 2014-2020 Regler for strukturfondsstøtte 2014-2020 Her finder du Regler for strukturfondsstøtte 2014-2020 (støtteberettigelsesreglerne). De gælder for alle projekter, der gennemføres med tilskud fra EU s strukturfonde

Læs mere

INDHENTELSE AF TILBUD VEDR. KAMPAGNE OM RETTEN TIL ETNISK LIGEBEHANDLING

INDHENTELSE AF TILBUD VEDR. KAMPAGNE OM RETTEN TIL ETNISK LIGEBEHANDLING December 2014 INDHENTELSE AF TILBUD VEDR. KAMPAGNE OM RETTEN TIL ETNISK LIGEBEHANDLING Udbudsmateriale Enheden for Antidiskrimination, Ankestyrelsen Udbudsmateriale vedrørende kampagne om retten til etnisk

Læs mere

Tilsagn om tilskud til projektet Ny Golfbane på Sejerø, j.nr. 1025-187 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 1. ansøgningsrunde 2015

Tilsagn om tilskud til projektet Ny Golfbane på Sejerø, j.nr. 1025-187 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 1. ansøgningsrunde 2015 Jens Thomassen Sejerø Golfklub c/o Jens Thomassen Sejerøvej 25 4592 Sejerø Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato: 20-04-2015

Læs mere