VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES. Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES. Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00"

Transkript

1 VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00

2 Indhold Introduktion... 3 Processen... 3 Betingelser... 3 OPI-projektets titel... 5 Varighed og beløb... 5 Varighed... 5 Start/slutdato... 5 Budget... 5 Finansiering... 5 Deltagere... 5 Den juridisk ansvarlige (projektholder)... 5 Den projektansvarlige (projektkoordinator)... 5 Den regnskabsansvarlige... 5 Samarbejdspartnere... 5 Projektorganisering... 6 Beskrivelse af OPI-Projektet (Max 1 side)... 6 Kommercialiseringspotentiale (Max 2 sider)... 6 Hvad gør ideen/konceptet nyt for markedet... 6 Hvilken afgørende ny værdi forventes det, at projektet skaber for målgruppen... 6 Beskriv projektets forventede effekter og resultater... 6 Beskriv projektets skalerbarhed samt eksportpotentiale/internationale potentiale... 6 Beskriv hvordan projektet forventes at skabe vækst og nye arbejdspladser i regionen... 7 Bilag 1 Projektplan... 7 Bilag 2 - Budget... 7 Støtteberettigede omkostninger... 7 Tilskudsstørrelse... 8 Udfyldelse af budgetskabelon... 8 Indsendelse af ansøgning... 8 Udbetaling af tilskud

3 Introduktion Denne vejledning hjælper dig trin-for-trin gennem udfyldelsen af ansøgningsskemaet til deltagelse i Et nyt liv med type 2 diabetes. Vi anbefaler, at du læser hele vejledningen grundigt. Københavns Kommune og Region Hovedstaden går sammen og styrker indsatsen for at hjælpe personer, der bliver ramt af type 2 diabetes. Der skal i den forbindelse udvikles nye metoder, services og teknologiske løsninger i tæt samarbejde med private virksomheder, vidensinstitutioner og brugere. Københavns Kommune og Region Hovedstaden yder derfor tilskud til projekter, der kan være med til at løfte denne opgave. Helt konkret ydes der tilskud til to offentlige-private innovationssamarbejder (OPI) i , der udvikler løsninger, som retter sig mod to faser af patientforløbet: Diagnosetidspunktet Efter et afsluttet rehabiliteringsforløb men inden for 2 år efter diagnosen Innovationssamarbejderne må gerne favne begge faser i løsningerne. Processen Der åbnes for ansøgninger d. 26. august Deadline for ansøgninger er d. 7. oktober 2014 kl , hvorefter de indsendte ansøgninger vurderes. Tilbagemelding (tilsagn eller afslag) sker d. 12. november Der forventes projektopstart d. 1. december 2014 og projekterne lukker senest d. 30. september Der er udarbejdet en skabelon, som skal benyttes til ansøgninger. Ansøgningsskemaet kan hentes her: Ansøgningsfrist: D.7/ kl.12:00 Bedømmelsesudvalg voterer Evt. afslag eller tilsagn: D.12/ kl.12:00 Udarbejdelse og underskrivelse af samarbejdsaftaler Projektstart: D.1/ Vurdering af ansøgningerne Ansøgningerne præscreenes af en række eksperter fra både Region Hovedstaden samt Københavns Kommune. Herefter vil et særligt nedsat bedømmelsesudvalg vurdere ansøgningerne og indstille de mest relevante projekter til styregruppen, som vil træffe den endelige afgørelse. Tildeling og tilsagn om støtte Der kan søges om tilskud, som kan beløbe sig til max kr. Ansøgninger med den efterspurgte information behandles hurtigt. Der kan være behov for at indhente yderligere information i vurderingsprocessen. Betingelser Da man skal ansøge i samarbejde med en offentlig part og indgå i et såkaldt OPI-samarbejde, vil der være en række betingelser, som man skal være opmærksom på. Se mere om dette i OPIprogrammet. Støttemodtagerne skal i forvaltningen af støttemidlerne i de konkrete projekter være opmærksomme på overholdelse af statsstøtteregler, samt regler om offentligt udbud. Støttemodtagerne har mulighed for at indhente rådgivning omkring disse regler samt assistance til 3

4 udarbejdelse af aftaler omkring det enkelte innovationsprojekt. Såfremt dette bliver nødvendigt send da en mail til Nedenfor er de vigtigste betingelser opridset: De kr. skal dække både de offentlige og de private parters udgifter Der skal ansøges af en samarbejdskreds bestående af virksomheder og offentlige parter (både fra Københavns Kommune samt Region Hovedstaden dvs. min. 2 offentlige parter) Max. 35% af det samlede budget kan gå til aflønning af virksomheders medarbejdere Min. 25 % af det samlede budget skal gå til aflønning af de offentlige parters medarbejdere Midlerne på op til kr. skal gå til at igangsætte og gennemføre et egentligt OPIprojekt 4

5 OPI-projektets titel Angiv en kort og sigende titel for projektet Varighed og beløb Varighed Projektet skal gennemføres på max. 10 sammenhængende mdr. efter projektets start. Start/slutdato Projektet skal igangsættes senest d.1.december 2014 og afsluttes senest d.30. september I bilag 1 skal en detaljeret projektplan beskrives. Budget Angiv både det samlede budget for hele projektet i DKK samt det ansøgte beløb i DKK. Budgettet skal afstemmes med milepæle og udbetalingsrater, jf. bilag 1. Budgettet skal udspecificeres i bilag 2. Finansiering Angiv om projektet tidligere har været gennemført, og om der i så fald er modtaget støtte hertil. Angiv herudover om der indgår anden offentlig eller privat medfinansiering i projektet. Hvis ja, angiv fra hvem og anfør beløb. Deltagere Den juridisk ansvarlige (projektholder) Du skal angive, hvilken organisation, der er projektholder. Dvs. den person, der er juridisk ansvarlig for projektets gennemførelse og økonomi, og som har ret til at indgå aftaler, der vedrører projektet. Dette skal være én af de offentlige parter. Den projektansvarlige (projektkoordinator) Angiv oplysninger på den person, der er ansvarlig for projektets daglige drift. Projektkoordinatoren står også for den løbende kontakt med Københavns Kommune og Region Hovedstaden. Den projektansvarlige skal være fra den private part. Den regnskabsansvarlige Angiv oplysninger på den person, der er ansvarlig for projektets regnskab. Personen skal indsende regnskab tre gange i løbet af projektet, da udbetalingen af midler sker over tre rater. Samarbejdspartnere Angiv alle samarbejdspartnere i projektet. Det vil være en fordel at være flere partnere i projektet og der ses særligt positivt på konsortiedannelser, læs evt. mere om dette i OPI-programmet. Alle projekter skal gennemføres med min. to offentlige parter en kommunal og en regional. Ved samarbejdspartnere forstås deltagere, som bidrager til projektets gennemførelse i form af løntimer eller likvider. Samarbejdspartnerne kan også få del i det ansøgte tilskud, hvis det er angivet i budgetdetaljeringen. Offentlige samarbejdspartnere behøver ikke at angive ejerforhold, etableringsår, omsætning, medarbejderantal og produktportefølje. 5

6 Projektorganisering Beskriv alle parternes rolle i projektet samt hvorledes parternes kompetencer bringes spil. Der lægges vægt på, at projektet har relevante kompetencer samt relevante partnere i forhold til at udvikle og teste en ny løsning. Beskriv derfor også alle partnernes baggrund for deltagelse i projektet. Beskrivelse af OPI-Projektet (Max 1 side) Beskriv projektet kort og præcist gennem de to nedenstående punkter beskrivelsen skal holdes på én side. Formål Behov som søges løst ved hjælp af OPI-projektet Det er vigtigt, at jeres OPI-projekt udspringer af et eller flere af de konkrete behov, som er beskrevet i OPIprogrammet. Beskrivelsen af OPI-projektet skal være forståelig for en udenforstående, hvorfor det bør undgås at anvende for mange fagtermer. Kommercialiseringspotentiale (Max 2 sider) Alle indkomne ansøgninger vurderes ift. deres kommercialiseringspotentiale. Der lægges vægt på, at de udvalgte projekter har taget stilling til, hvorledes OPI-projektet kan føre til en løsning, der kan indkøbes og implementeres. Det er derfor afgørende, at projektet beskrives grundigt ift. nedenstående faktorer dog gerne kort og præcist. Hvad gør ideen/konceptet nyt for markedet Der lægges vægt på nyhedsværdi i projektet i form af nyskabende produkter/serviceydelser, der adskiller sig fra eksisterende løsninger. Beskriv hvordan projektet er nyskabende i forhold til allerede kendte løsninger på det globale marked. Hvilken afgørende ny værdi forventes det, at projektet skaber for målgruppen For at et projekt kan komme i betragtning er det nødvendigt, at projektet skaber en ny værdi for personer med nydiagnosticeret type 2 diabetes. Beskriv også gerne hvorledes du forventer, at projektet kan bidrage positivt til gevinstmålene beskrevet i OPI-programmet. Beskriv projektets forventede effekter og resultater Angiv hvilke effekter og resultater du forventer, at projektet vil medføre. Det er essentielt, at projektet gør både region og kommune mere effektiv. Beskriv desuden sandsynligheden for, at projektet resulterer i en løsning, der har kommerciel værdi. Angiv herunder også hvem der har retten til at kommercialisere de resultater, som fremkommer af projektet. Beskriv projektets skalerbarhed samt eksportpotentiale/internationale potentiale Det er vigtigt, at der i projektet er taget højde for, at en fremtidig løsning kan skaleres evt. til andre målgrupper, andre hospitaler, andre kommuner. Beskriv derfor hvorledes du forventer, at projektets løsninger kan skaleres op. Der lægges desuden vægt på, at OPI-projektet har gjort sig nogle overvejelser ift. det internationale marked. Beskriv hvordan projektets eksportpotentiale vurderes. 6

7 Beskriv hvordan projektet forventes at skabe vækst og nye arbejdspladser i regionen Det vægtes højt, at de udvalgte projekter på sigt kan medvirke til at skabe vækst i regionen. Beskriv hvorledes du forventer, at projektet kan bidrage til at skabe vækst og nye arbejdspladser i regionen. Der lægges vægt på ambitionsniveau og realiserbarhed i forhold til de opstillede mål for vækst og beskæftigelse. Bilag 1 Projektplan Udfyld projektplanskabelonen nøje. Angiv alle projektets faser med dertilhørende aktiviteter og leverancer. Leverancer er konkrete resultater, som bidrager til at projektet når i mål. Beskriv gerne de konkrete formål med alle aktiviteter og leverancer. Alle faser i projektet skal udrulles grundigt i form af en række aktiviteter og fremhæv gerne hvorledes brugerne involveres i projektet i alle faser. Ved hver fase, aktivitet og leverance skal det markeres, i hvilke uger de afvikles. Nedenfor er en kort beskrivelse af, hvad der ønskes i de enkelte faser: Fase 1 Overordnede udfordringer: Rammer, emner, interessenter og mål for innovationsprojektet kortlægges og herigennem skabes et overblik over forventninger og ansvarsfordeling. I denne fase etableres konkrete samarbejder og der udarbejdes i den forbindelse samarbejdsaftaler. Der igangsættes ingen projekter før der er indgået samarbejdsaftale mellem de private og offentlige parter. Fase 2 Behov og mulighed: Målet i denne fase er at afdække erkendte og ikke-erkendte behov for brugerne med udgangspunkt i de behov og udfordringer, som er beskrevet i OPI-programmet. Det ønskes ligeledes at få et overblik over lignede projekter og identificere State of the Art på verdensplan for at bygge videre på allerede eksisterende erfaringer. Fase 3 Idé- og konceptudvikling: I denne fase er det formålet at generere idéer for derefter at udvikle konkrete løsningsforslag til de identificerede problemer og behov fra fase 2. Det er vigtigt at indlede fasen med en åben tilgang, hvorefter man senere kan begynde at snævre ind. Idégenereringen bør udføres i tæt samarbejde med brugerne for at sikre, at de opfylder deres behov. Fase 4 Prototyping og test: En række udvalgte koncepter detaljeres og videreudvikles til prototyper. Disse testes i tæt samarbejde med brugerne og andre relevante aktører. Det gøres i rammer, der er så tæt på virkeligheden som muligt gennem udvalgte scenarier. Fasen afrundes med en evaluering af testen, der vurderer, om det er nødvendigt at udvikle yderligere idéer. Fase 5 Implementering: På baggrund af projektets resultater udarbejdes en plan for, hvordan de nyudviklede koncepter føres videre i praksis. Bilag 2 - Budget For at opnå støtte er det nødvendigt at udfylde budgetskabelonen. Støtteberettigede omkostninger Det er muligt at opnå støtte til følgende udgifter: Direkte lønudgifter Konsulentydelser Materialer 7

8 Instrumenter og udstyr Rejseudgifter Der er ikke indlagt overhead, og der ydes ikke støtte hertil. Herudover ydes der ikke støtte til omkostninger forbundet med udformning af ansøgningen. Tilskudsstørrelse Det er muligt at ansøge om op til kr. til et OPI-projekt. Udfyldelse af budgetskabelon I budgetskabelonen angives projektets faser, forventet start/slutdato samt de budgetterede omkostninger forbundet med hver fase. Bemærk venligst, at direkte omkostninger og lønudgifter automatisk føres ind i totalbudgettet begynd derfor med at specificere direkte omkostninger og lønudgifter. Vær opmærksom på at de angivne faser stemmer overens med projektplanen. I kolonnen medfinansiering skal du angive, hvor meget projektholderen og den enkelte samarbejdspartner bidrager med i egen finansiering. I kolonnen anden offentlig finansiering skal du angive, om du forventer, at projektet modtager støtte fra andre offentlige midler. Budgetskabelonen danner baggrund for de løbende regnskabsafrapporteringer. Indsendelse af ansøgning Ansøgningen underskrives af alle involverede parter og samles herefter i ét pdf-dokument, der skal sendes elektronisk til: Du vil herefter modtage en kvittering på, at vi har modtaget din ansøgning. Udbetaling af tilskud Tilskuddet udbetales over tre rater. Ved indlevering af nedenstående leverancer modtages tilhørende tilskud. For hver leverance findes en række krav, som bør overholdes for at kunne modtage tilskud. Disse krav er beskrevet i vejledningen for afrapportering. Rate 1 fase 1 og 2 Rate 2 - fase 3 Rate 3 - fase 4 og 5 Tilskud kr kr kr. Leverance 1. Regnskab for perioden. 2. Rettidig underskrivelse af samarbejdsaftale samt dokumentation af behovsafdækning. 1. Regnskab for perioden. 2. Dokumentation af idéog konceptudvikling et idékatalog med 5-10 idéer. 1. Regnskab for perioden. 2. Dokumentation af prototyping og test 3. Funktionel prototype 4. Afrapportering inkl. business case og implementeringsplan 8

Vejledning til ansøgning om tilskud til. Partnerskaber for Genfremstilling under Grøn Omstillingsfond

Vejledning til ansøgning om tilskud til. Partnerskaber for Genfremstilling under Grøn Omstillingsfond Vejledning til ansøgning om tilskud til Partnerskaber for Genfremstilling under Grøn Omstillingsfond Læs denne vejledning omhyggeligt, inden du udfylder ansøgnings- og budgetskemaet. 1. Partnerskaber for

Læs mere

Vejledning til ansøgningsskema

Vejledning til ansøgningsskema Vejledning til ansøgningsskema GARANTI Ansøgningsrunden august 2015 OFFENTLIGGJORT 23. APRIL 2015 ANSØGNINGSFRIST 18. AUGUST 2015 KL. 12.00 INDHOLDSFORTEGNELSE Vejledning til ansøgningsskema... 1 INDLEDNING...

Læs mere

Vejledning til ansøgningsskema

Vejledning til ansøgningsskema Vejledning til ansøgningsskema GARANTI Ansøgningsrunden august 2014 OFFENTLIGGJORT 22. APRIL 2014 ANSØGNINGSFRIST 19. AUGUST 2014 KL. 12.00 INDHOLDSFORTEGNELSE Vejledning til ansøgningsskema... 1 INDLEDNING...

Læs mere

Retningslinjer for InnoBooster gældende fra 30. juni 2015

Retningslinjer for InnoBooster gældende fra 30. juni 2015 Retningslinjer for InnoBooster gældende fra 30. juni 2015 Indhold 1. Den ny InnoBooster kort og godt... 2 1.1 Hvad er InnoBooster?... 2 1.2 Hvad kan InnoBooster investere i?... 2 2. Ansøgningsproces og

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31.

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold samt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Udbredelse af sociale akuttilbud til mennesker med en psykisk lidelse i egen bolig samt

Læs mere

Midtvejsevaluering af Markedsmodningsfonden. Rapport 1 Effekter og merværdi

Midtvejsevaluering af Markedsmodningsfonden. Rapport 1 Effekter og merværdi Midtvejsevaluering af Markedsmodningsfonden Rapport 1 Effekter og merværdi Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1. Sammenfatning til rapport 1... 4 Kapitel 2. Projektporteføljen og forventede effekter...

Læs mere

3 Hvad driver værket? 5 3.1 Hvad er OPI? 5 3.2 Hvorfor går offentlige og private sammen om OPI? 6

3 Hvad driver værket? 5 3.1 Hvad er OPI? 5 3.2 Hvorfor går offentlige og private sammen om OPI? 6 Indholdsfortegnelse 1 Konklusionerne - kort 2 2 Baggrund 4 3 Hvad driver værket? 5 3.1 Hvad er OPI? 5 3.2 Hvorfor går offentlige og private sammen om OPI? 6 4 Udfordringer 8 4.1 Brugercentreret produktudvikling

Læs mere

Alle boligsociale ansøgninger behandles automatisk også som ansøgninger om huslejestøtte.

Alle boligsociale ansøgninger behandles automatisk også som ansøgninger om huslejestøtte. LANDSBYGGEFONDEN 22. marts 2011 Vejledning om udarbejdelse af ansøgning i henhold til lov om almene boliger m.v. 91a og fondens regulativ om tilskud til boligsocial indsats (boligsociale aktiviteter og

Læs mere

DREJEBOG. KOMPETENCEFORSYNINGmidt. Prioritetsakse 1 - Aktivitet 1.2.C: Vækstrettet kompetenceudvikling

DREJEBOG. KOMPETENCEFORSYNINGmidt. Prioritetsakse 1 - Aktivitet 1.2.C: Vækstrettet kompetenceudvikling DREJEBOG KOMPETENCEFORSYNINGmidt Prioritetsakse 1 - Aktivitet 1.2.C: Vækstrettet kompetenceudvikling Prioritetsakse 4 - Aktivitet 4.2.B: Erhvervsuddannelse til voksen- og videregående uddannelse Vedrørende

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Terapeutisk bistand til forældre til børn med handicap 15.13.26.60

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Terapeutisk bistand til forældre til børn med handicap 15.13.26.60 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Terapeutisk bistand til forældre til børn med handicap 15.13.26.60 Ansøgningsfrist d. 3.

Læs mere

Vejledning til ansøgere

Vejledning til ansøgere Tilskud til Lokale Grønne Partnerskaber 2010-2015 Juli 2014 30 mio. kr. til grønne partnerskaber Miljøministeriet har afsat en pulje på 5 mio. kr. om året i perioden 2010-2015 til støtte for lokale grønne

Læs mere

Vejledning til ansøgning 2013

Vejledning til ansøgning 2013 Vejledning til ansøgning 2013 I ansøgningsfasen skal du som ansøger arbejde med ansøgningsskema, budget (Excel-ark) og Gantt diagram. Der er mulighed for at tilføje yderligere informationer og vedhæfte

Læs mere

Formål. Konkret vil projektet:

Formål. Konkret vil projektet: Formål Projektets overordnede formål er at skabe grundlag for en kraftig vækst i omfanget af OPI- og OPS-projekter. Det skal ske gennem illustrative demonstrationseksempler og ved at udvikle konkrete værktøjer

Læs mere

REGLER FOR EU-MEDFINANSIERING 2014-2020 STØTTEBERETTIGELSESREGLER FOR ANSØGERE OG PROJEKTER UNDER

REGLER FOR EU-MEDFINANSIERING 2014-2020 STØTTEBERETTIGELSESREGLER FOR ANSØGERE OG PROJEKTER UNDER REGLER FOR EU-MEDFINANSIERING 2014-2020 STØTTEBERETTIGELSESREGLER FOR ANSØGERE OG PROJEKTER UNDER Regionalfondsprogrammet Innovativ og bæredygtig vækst i virksomheder og Socialfondsprogrammet Vækst via

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til innovative projekter vedrørende forarbejdning. og akvakulturprodukter. Januar 2014

Vejledning til ansøgning om tilskud til innovative projekter vedrørende forarbejdning. og akvakulturprodukter. Januar 2014 Vejledning til ansøgning om tilskud til innovative projekter vedrørende forarbejdning og afsætning af fisk, fiskerivarer og akvakulturprodukter Januar 2014 Kolofon Vejledning til ansøgning om tilskud til

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen: 15.26.03.10. Ansøgningsfrist d. 30. september 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen: 15.26.03.10. Ansøgningsfrist d. 30. september 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen: Behandlingstilbud til børn og unge fra familier med stof- eller alkoholproblemer 15.26.03.10

Læs mere

RETNINGSLINJER: PROJEKT ANSØGNING BEVILLINGS ADMINISTRATION FORMATER

RETNINGSLINJER: PROJEKT ANSØGNING BEVILLINGS ADMINISTRATION FORMATER DIPD RETNINGSLINJER: 1 2 3 PROJEKT ANSØGNING BEVILLINGS ADMINISTRATION DIPD FORMATER REVIDERET VERSION NOVEMBER 2013 GYLDIGHED Disse retningslinjer er gældende fra og med 1. juli 2013. Retningslinjerne

Læs mere

få overblik over mulighederne i 2014-2020

få overblik over mulighederne i 2014-2020 Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond få overblik over mulighederne i 2014-2020 DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Socialfond DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Fond for Regionaludvikling

Læs mere

Bornholms Vækstforum

Bornholms Vækstforum Bornholms Vækstforum Ansøgningsskema til Puljen af regionale udviklingsmidler Puljen understøtter projekter der skaber vækst på Bornholm. Projekttitel : Det Grønne Pakhus - oplevelsescenter for bæredygtigt

Læs mere

Vejledning til ansøgning om projekttilskud under Grøn Omstillingsfond

Vejledning til ansøgning om projekttilskud under Grøn Omstillingsfond Vejledning til ansøgning om projekttilskud under Grøn Omstillingsfond Det anbefales, at du læser denne vejledning omhyggeligt, inden du udfylder ansøgningsskemaet. 1. Fondens formål Formålet med Grøn Omstillingsfond

Læs mere

Projekthåndbog. juni 2012

Projekthåndbog. juni 2012 Projekthåndbog juni 2012 Projekthåndbog Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Indledning ---------------------------------------------------------------------------------------- 3 1.1 Hvad er et projekt? -----------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

LANDGREVEN 4, POSTBOKS 2193 1017 KØBENHAVN K TLF: 33 92 52 00

LANDGREVEN 4, POSTBOKS 2193 1017 KØBENHAVN K TLF: 33 92 52 00 LANDGREVEN 4, POSTBOKS 2193 1017 KØBENHAVN K TLF: 33 92 52 00 Vejledning om risikovurdering af programmer 1 Indhold 2 BAGGRUND FOR IT-PROJEKTRÅDETS RISIKOVURDERING AF PROGRAMMER 3 HVILKE PROGRAMMER SKAL

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance.

Borgerstyret Personlig Assistance. Borgerstyret Personlig Assistance. Baseline-analyse Servicestyrelsen 9. juni 2010 Udkast Revision.Skat.Consulting.Financial Advisory. Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Organisering... 10 3. Arbejdsgange...

Læs mere

Vejledning for tilskud fra Danskernes Digitale Biblioteks pulje (DDB Puljen)

Vejledning for tilskud fra Danskernes Digitale Biblioteks pulje (DDB Puljen) Vejledning for tilskud fra Danskernes Digitale Biblioteks pulje (DDB Puljen) September 2014 1. Om vejledningen Denne vejledning gælder for tilskud fra Danskernes Digitale Biblioteks pulje (DDB Puljen)

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud fra Pulje til mere cykeltrafik 2014

Vejledning til ansøgning om tilskud fra Pulje til mere cykeltrafik 2014 23. januar 2014 Vejledning til ansøgning om tilskud fra Pulje til mere cykeltrafik 2014 Indhold: 1. Formålet med puljen til mere cykeltrafik... 2 2. Hvad kan der søges tilskud til?... 2 3. Hvem kan søge

Læs mere

Lev Vels formål og indhold

Lev Vels formål og indhold Lev Vel Slutrapport Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 2 Lev Vels formål og indhold... 3 Målgruppe... 3 Faglige innovationsprojekter... 4 Store innovationsprojekter... 4 Borgerettede Add ons til Fælles

Læs mere

Søg penge til din forskning

Søg penge til din forskning K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Søg penge til din forskning En vejledning i at identificere relevante ansøgningsmuligheder, optimere projektbeskrivelser, tidslinjer og budgetter samt i at skrive

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra metodeprogram for stofmisbrugsbehandling 15.75.26.40 Ansøgningsfrist d. 10. februar 2014

Vejledning til ansøgning om støtte fra metodeprogram for stofmisbrugsbehandling 15.75.26.40 Ansøgningsfrist d. 10. februar 2014 Social-, Børne- og Integrationsministeriet Vejledning til ansøgning om støtte fra metodeprogram for stofmisbrugsbehandling 15.75.26.40 Ansøgningsfrist d. 10. februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning...

Læs mere