Idéoplæg Vækstprojekt Marin naturpark Lillebælt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Idéoplæg Vækstprojekt Marin naturpark Lillebælt"

Transkript

1 Natur- og Miljøafdelingen Middelfart Kommune Østergade Nørre Aaby Telefon Direkte Fax Dato: 30. marts 2011 Sagsnr.: Idéoplæg Vækstprojekt Marin naturpark Lillebælt Målet med dette dokument er overordnet at beskrive, hvad idéen er med vækstprojekt Marin naturpark Lillebælt og hvilke tanker er der gjort mht. realisering af projektet. Idéoplægget består af følgende hovedpunkter. 1. Baggrund for projektet 2. Projektorganisation 3. Projektets faser 4. Økonomi Baggrund for projektet: Danmark har i dag en række nationale naturparker på land. Parkerne er oprettet i samarbejde med staten med henblik på at forbedre befolkningens muligheder for at opleve naturen og synliggøre naturværdierne, så vi alle får større lyst til at passe på dem. at beskytte og genoprette naturområder og forbedre vilkårene for naturen i alle henseender. at give mulighed for at skabe større sammenhængende områder, hvor naturen kan udfolde sig frit. at øge befolkningens følelse af indflydelse, medansvar, stolthed samt medejerskab til naturværdierne ved at lade lokale kræfter og organisationer spille en væsentlig rolle i oprettelse og drift. Lillebælt er et unikt og enestående vandområde, som indeholder kvaliteter, der gør en udnævnelse til naturpark berettiget. 1

2 Projekt Marin Naturpark Lillebælt vil fokusere på branding, vækst, turisme, sundhed og natur. Projektet har derfor en anden og bredere fokus end de nationale naturparker. Middelfart Kommune har taget initiativ til at gå videre med at undersøge projektidéen i et samarbejde med Kolding og Fredericia kommuner. Ideen er præsenteret for Danmarks Naturfredningsforening og Friluftsrådet og begge foreninger bakker ideen op. Fokuspunkter i projektet: Kystferieturisme har i de senere år oplevet tilbagegang i form af blandt andet færre udenlandske turister og øget international konkurrence 1. Udviklingen af Lillebælt som marin naturpark skal knytte allerede eksisterende tiltag og interessenter sammen - og skabe nye aktiviteter. Projektet skal gavne lokalbefolkningen og skabe lokal vækst inden for især turismeerhvervet. Vækstprojektet er tænkt som et fyrtårnsprojekt, hvor der tænkes i helhedsløsninger, hvor flere får en fordel i at samarbejde og tage et ansvar for vækst i området. Som udgangspunkt ser vi følgende væsentlige 5 fokuspunkter i projektet: 1. Forbedre betingelserne for at skabe vækst og arbejdspladser Etablering af naturparken vil kunne medføre bedre udnyttelse af områdets erhvervs- og turismemuligheder og dermed øge produkt- og oplevelsesudviklingen. Partnerne i projektet vil eksempelvis kunne udbyde fælles oplevelsespakker til turister og lokale (kajakturer op langs kysten koblet med overnatning på kystnære campingpladser og vandre- cykelture i nærområdet). 2. Projektet vil kunne bidrage til sundhedsfremmende tiltag i området i form af flere tilbud om fysiske aktiviteter Aktiviteterne på Lillebælt skal udvikles i samarbejde med sundhedsfremmende tiltag på land. Valget af initiativer beror på afdækkede behov, ønskede effekter og tilgængelige ressourcer i områderne. Eksempelvis kystnære motionsspots på land (redskaber hvor man kan 1 Regional partnerskabsaftale om vækst og erhvervsudvikling mellem regeringen og Syddansk Vækstforum (24. Sept 2010.) 2

3 lave forskellige motionsaktiviteter. 3. Branding og markedsføring Lillebælt. Der vil være et betydeligt vækstpotentiale omkring turisme, konferencevirksomhed og erhvervsturisme, når områdets kvaliteter opnår større synlighed, nationalt og globalt, gennem en udpegning som marin naturpark! Kommunerne omkring Lillebælt vil i givet fald kunne styrke deres markedsføring og bidrage til udviklingen af turismen generelt, herunder især natur-, vand- og erhvervsturismen i området. Det vurderes umiddelbart, at brandet Marine Naturpark Lillebælt vil have en stor markedsføringsværdi, ligesom mulighederne for at skaffe støttemidler til forskellige aktiviteter burde være gode. Region Syddanmark er Danmarks største turistregion med 13 mio. årlige overnatninger. Analyser viser, at regionen har et lavt døgnforbrug pr. turist sammenlignet med de øvrige danske regioner 1. Projektet vil givet vis kunne medvirke til en forøgelse af døgnforbruget. Det vil kunne udvikles i samarbejde med de mange overnatningsmuligheder i området (konferencecentre, sommerhuse, campingpladser etc.) 4. Formidling af områdets unikke vand- og naturkvaliteter Formidlingen skal styrke lokalbefolkningens og turisternes viden om områdets biologi, samt væsentligheden af bevarelse og beskyttelse af områdets natur- kulturhistorie. 5. Beskyttelse af området unikke vand- og naturkvaliteter Beskyttelse af området vand- og naturkvaliteter vil tage udgangspunkt i de statslige vand- og naturplaner. Det vurderes, at etablering af Marin naturpark Lillebælt vil styrke mulighederne for at skaffe finansiering til vand- og naturprojekter i området til gavn for landbrugserhvervet, turisme m.m. For så vidt angår råstofindvinding og erhvervsfiskeri er situationen den samme som for landbruget, nemlig at der er tale om en statslige regulering. Der vil i projektet blive satses på samarbejde med landbrug og erhvervsfiskerne. 3

4 Projektorganisation. Følgende foreslås som idé til projektorganisation. Se næste side. 4

5 Interessentundersøgel ser ekspertgrupper... Følgegruppe -politikere (fra alle tre kommuner) - erhvervsfolk Styregruppe Består af repræsentanter fra f.eks. - erhvervslivet (direktør fra konferencecentrer) - de tre kommuner (direktør/chef-niveau) - turismeerhvervet (Turistchefer) - syddansk vækstforum (?) - region Syddanmark (?) OG - repræsentanter fra DN og Friluftsrådet Sekretariat/Koordinationsgruppe Består af repræsentanter fra - styregruppen - miljøadministrationen - turistadministrationen OG - ansættelse af fundraiser og projekt administrartor, f.eks. studerende som laver konkrete undersøgelsesprojekter., f.eks. eventgruppe Grønt råd, f.eks. vedr. turismepakker, f.eks. vedr branding, f.eks. vedr. lokal forankring 5

6 Organisationsbeskrivelse Repræsentantgruppe skal løbende følge og vurdere projektet og informere sit bagland med henblik på at sikre projektets opbakning i deres bagland. Gruppen følger projektet via information fra styregruppen. Styregruppen skal tage stilling til nødvendige strategiske beslutninger om projektets indhold og retning. Styregruppen træder sammen 3 4 gange årligt. Sekretariat/koordinationsgruppe Et fælles hovedkontor som står for koordinering af oplysninger mellem de forskellige grupper (mødeindkaldelser, referater, udarbejdelse af diverse materialer). Her sidder en koordinator/projektleder til varetagelse af den daglige koordinering og fremdrift i projektet. Der kan yderligere ansættes en kommunikationsmedarbejder for projektet. Sekretariatet kan også være hovedsæde for ansættelse af en midlertidig fundraiser (2-3 år). Det giver god mening, at placere en fundraiser her, som dermed kan være i tæt dialog med koordinationsgruppen samt være en del af brændpunktet for udviklingen af projektet. Koordinationsgruppen skal have beføjelser til at gennemføre projektet ud fra de strategier og retningslinjer, som styregruppen beslutter. Gruppen bør desuden have beføjelser til at nedsætte arbejdsgrupper efter behov. Koordinationsgruppen træder sammen 5 6 gange årligt. Gruppen fungerer som styreorgan for projektet, hvoraf en del af gruppen varetager den daglige ledelse af projektet. r Grupperne arbejder for sekretariatet de undersøger idéer, fremskaffer viden, netværker Projektets faser 1. Fase 1 - Interessentanalyse (Idéundersøgelse) En undersøgelse som skal kortlægge om idéen om at skabe en Marin naturpark er gangbar. Undersøgelsen skal bidrage med viden om: a. hvem der kan være nøgleinteressenter i dette projekt og b. hvem kan tænkes at bidrage økonomisk til projektet (eksempelvis konkrete erhverv, Vækstforum under Region SydDanmark). c. Hvilke aktiviteter tænkes igangsat (for turister og lokalbefolkningen) d. Udarbejdelse af idékatalog En forudsætning for undersøgelsen er, at økonomien for undersøgelsen forinden er afklaret. 6

7 For at få fremdrift i projektet kan det være en mulighed, at kommunerne selv står for dækning af denne udgift. 2. Fase 2 Udarbejdelse af ansøgningsmateriale Udarbejdelse af ansøgning om midler til realisering af projektet. Det må forventes at de tre kommuner, udvalgte konferencecentre, turisterhvervet, DN og Friluftsrådet vil skulle stå bag ansøgningen. Ansøgningen vil bl.a.: a. Illustrere, hvor mange arbejdspladser projektet vil kunne generere. b. Undersøge områdets udviklingspotentiale, herunder opstille idekatalog til nye aktiviteter. c. Beskrive hvordan erhvervslivet og borgerne bliver inddraget d. Afgrænse projektområdet Fase 3 -Realisering I denne fase arbejdes der konkret med realisering af projektet ud fra de beslutninger taget under fase 2. Økonomi Projektet skal overordnet set finansieres via eksterne midler. Interessentanalysen kan eventuelt finansieres af de tre kommuner i fællesskab. De efterfølgende udgifter er tænkt dækket af eksterne midler, som søges af en fundraiser. Et groft projektbudget: o Interessentanalyse, udført af eksterne konsulenter kr ,- o Udarbejdelse af ansøgning kr ,- o Projektledelse og gennemførelse kr. (pr. år) ,- 7

Naturturisme i Det Sydfynske Øhav

Naturturisme i Det Sydfynske Øhav Naturturisme i Det Sydfynske Øhav Oplæg til et fremtidigt tværkommunalt samarbejde om udvikling af naturturisme i Det Sydfynske Øhav 2007-2012 Indledning Den 31. december 2006 afsluttes det fireårige mål

Læs mere

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten.

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten. Det talte ord gælder [Åbningstale: Visioner for vandkanten] Først og fremmest vil jeg gerne sige tak til KU og VisitDenmark for, at vi i samarbejde har fået stablet denne konference på benene. Det er en

Læs mere

FORSLAG Plan for. Nationalpark Det Sydfynske Øhav

FORSLAG Plan for. Nationalpark Det Sydfynske Øhav FORSLAG Plan for Nationalpark Det Sydfynske hav P L A N F O R N AT I O N A L PA R K D E T S Y D F Y N S K E H AV Nye muligheder omkring Det Sydfynske hav Det sydfynske område har brug for udvikling både

Læs mere

Lokal Udviklingsstrategi for. LAG Vejen. Under landdistriktsprogrammet For perioden 2007-2013. Kongeåen ved Foldingbro.

Lokal Udviklingsstrategi for. LAG Vejen. Under landdistriktsprogrammet For perioden 2007-2013. Kongeåen ved Foldingbro. Lokal Udviklingsstrategi for LAG Vejen Under landdistriktsprogrammet For perioden 2007-2013 Version 2, 2009 Kongeåen ved Foldingbro 1 Indhold Formalia; Navn og adresse... 4 Strategi... 5 Overordnede målsætninger

Læs mere

Den gode projektbeskrivelse

Den gode projektbeskrivelse Den gode projektbeskrivelse Værktøjskasse Den gode projektbeskrivelse Udviklet af Dansk Bygningsarv, 2012. Figurerne i målhieraki, interessentanalyse og milepælsplan er udviklet med inspiration fra bogen

Læs mere

Forslag til. Nationalpark Skjoldungernes Land. Høringsmateriale

Forslag til. Nationalpark Skjoldungernes Land. Høringsmateriale Forslag til Nationalpark Skjoldungernes Land Høringsmateriale Det kan du læse om Du kan give din mening til kende, side 1 Forslag til Nationalpark Skjoldungernes Land, side 3 Målsætninger for Nationalpark

Læs mere

LAG Faaborg-Midtfyn. Projektstøtte i Faaborg-Midtfyn Kommune. Med midler fra Landdistriktprogrammet 2007 2013. LAG Faaborg-Midtfyn - 12 -

LAG Faaborg-Midtfyn. Projektstøtte i Faaborg-Midtfyn Kommune. Med midler fra Landdistriktprogrammet 2007 2013. LAG Faaborg-Midtfyn - 12 - LAG Faaborg-Midtfyn Projektstøtte i Faaborg-Midtfyn Kommune Med midler fra Landdistriktprogrammet 2007 2013 Vi støtter projekter, som Skaber attraktive levevilkår i landdistrikterne Skaber nye arbejdspladser

Læs mere

Vejledning til ansøgning til Stedet Tæller

Vejledning til ansøgning til Stedet Tæller Vejledning til ansøgning til Stedet Tæller 13. marts 2012 Kampagnesekretariatet Borgergade 111 DK - 1300 København K T: +45 33 33 99 10 E: info@stedet-taeller.dk Baggrund www.stedet-taeller.dk Stedet Tæller

Læs mere

Djursland Vækst gennem oplevelser

Djursland Vækst gennem oplevelser Ansøgning Djursland Vækst gennem oplevelser Ny Vækst i turismen i Region Midtjylland Operatør af Stærke feriesteder ØST 26. oktober 2011 1 Ansøges af: Fonden Destination Djursland (herefter kaldt Destination

Læs mere

Erhvervsstrategi 2015-2018

Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Fredensborg Kommune er en klassisk pendlerkommune, hvor folk bosætter sig for på en gang at nyde naturen og samtidig have kort afstand til arbejdspladsen

Læs mere

Status på fremdriften i implementeringen af de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling

Status på fremdriften i implementeringen af de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling 24. april 2008 Bilag 4b Status på fremdriften i implementeringen af de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling 1. Indledning Regeringen og de seks regionale vækstfora indgik i juni

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

STRATEGISK HANDLINGSPLAN

STRATEGISK HANDLINGSPLAN STRATEGISK HANDLINGSPLAN Godkendt version 28. februar 2014 På vej mod Vores Fremtid Trekantområdets seks kommuner har i 2013 vedtaget en fælles vækststrategi Vores Fremtid med den ambitiøse målsætning

Læs mere

Projektleder: Anni Berndsen - anni.berndsen@middelfart.dk tlf.: 8888 4923 Et bælt i balance

Projektleder: Anni Berndsen - anni.berndsen@middelfart.dk tlf.: 8888 4923 Et bælt i balance Projekttitel Kort beskrivelse af projektet Resumé Navn på partnerskabet Projektbeskrivelse Naturpark Lillebælt Naturpark Lillebælt er en marin naturpark. Det er et samarbejdsprojekt mellem Kolding, Fredericia

Læs mere

Erfaringsopsamling fra to projekter i Vesthimmerlands Kommune. Vesthimmerlands Kommune April 2012. Indsatspuljen Udvikling gennem afvikling

Erfaringsopsamling fra to projekter i Vesthimmerlands Kommune. Vesthimmerlands Kommune April 2012. Indsatspuljen Udvikling gennem afvikling Erfaringsopsamling fra to projekter i Vesthimmerlands Kommune Vesthimmerlands Kommune April 2012 Indsatspuljen Udvikling gennem afvikling Denne rapport er udarbejdet af Vesthimmerlands Kommune og Dansk

Læs mere

Samarbejde om udvikling af et vidensgrundlag for balance mellem benyttelse og beskyttelse af Naturpark Lillebælt.

Samarbejde om udvikling af et vidensgrundlag for balance mellem benyttelse og beskyttelse af Naturpark Lillebælt. BILAG 3. PROJEKTBESKRIVELSE Samarbejde om udvikling af et vidensgrundlag for balance mellem benyttelse og beskyttelse af Naturpark Lillebælt. Februar 2015 2 Vidensgrundlag for balance mellem benyttelse

Læs mere

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 7. april 2014. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Hvalsø

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 7. april 2014. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Hvalsø Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 7. april 2014 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. ET - Godkendelse af dagsorden...1 2. ET - Orientering april 2014...2 3. ET - Temadrøftelse

Læs mere

Kulturpolitik Frem mod 2020. Syddjurs som Kulturkommune. Vedtaget i Byrådet, Syddjurs Kommune den 25. februar 2015.

Kulturpolitik Frem mod 2020. Syddjurs som Kulturkommune. Vedtaget i Byrådet, Syddjurs Kommune den 25. februar 2015. Kulturpolitik Frem mod 2020 Syddjurs som Kulturkommune Vedtaget i Byrådet, Syddjurs Kommune den 25. februar 2015. INDHOLD Forord... 3 Syddjurs Kultur Vision 2020... 4 Formidling Kultur og oplevelser...

Læs mere

Forslag. til udviklingsarbejde i lokalsamfundene - proces for projekt Udvikling i en hel kommune

Forslag. til udviklingsarbejde i lokalsamfundene - proces for projekt Udvikling i en hel kommune Teknik- og Miljøforvaltningens sekretariat Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4798 Fax +45 8888 5501 Dato: 24. maj 2011 Sagsnr.: 201103042-12

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 14. august 2007. Bilag til meddelelser

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 14. august 2007. Bilag til meddelelser REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 14. august 2007 Bilag til meddelelser REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 14. august 2007 Meddelelse nr. 21.01 Emne: Partnerskabsaftale mellem

Læs mere

Rebild Kommune på vej! Rebild Kommunes Planstrategi 2011 og Lokal Agenda 21

Rebild Kommune på vej! Rebild Kommunes Planstrategi 2011 og Lokal Agenda 21 Rebild Kommune på vej! Rebild Kommunes Planstrategi 2011 og Lokal Agenda 21 2 På vej I de kommende år vil en række vilkår ændre sig for Rebild Kommune. Det drejer sig både om erhvervsudviklingen, økonomien

Læs mere

Inspiration til partnerskaber: Case-samling

Inspiration til partnerskaber: Case-samling Inspiration til partnerskaber: Case-samling Økonomi- og Indenrigsministeriet Maj 2014 Indhold Forord... 3 Indledning... 4 Partnerskaber udspringer af behov... 5 Forudsætninger for succes... 7 Fælles indsats

Læs mere

bæredygtig turisme i naturparker

bæredygtig turisme i naturparker Veje til bæredygtig naturforvaltning Sociale og økonomiske fordele ved naturbeskyttelse bæredygtig turisme i naturparker Få inspiration! 2. udgave på dansk 2 3 Forord Forord til Revideret oversættelse

Læs mere

TILBUD PÅ VÆKSTAFTALE 2014-16

TILBUD PÅ VÆKSTAFTALE 2014-16 TILBUD PÅ VÆKSTAFTALE 2014-16 Vækstaftale Forslagsstiller Ved flere parter i et konsortium angives den ledende part, mens øvrige parter indgår nedenfor under samarbejdspartnere Juridisk ansvarlig og kontaktperson

Læs mere

Forslag. Lov om VisitDenmark

Forslag. Lov om VisitDenmark Forslag til Lov om VisitDenmark Kapitel 1 Oprettelse af VisitDenmark 1. Økonomi- og erhvervsministeren opretter VisitDenmark som et særligt forvaltningssubjekt til varetagelse af det i 2 beskrevne formål.

Læs mere

Bornholms Vækstforum

Bornholms Vækstforum Bornholms Vækstforum Ansøgningsskema til Puljen af regionale udviklingsmidler Puljen understøtter projekter der skaber vækst på Bornholm. Projekttitel : Det Grønne Pakhus - oplevelsescenter for bæredygtigt

Læs mere

REGIONALT VÆKSTPARTNERSKAB MELLEM REGERINGEN OG VÆKSTFORUM HOVEDSTADEN

REGIONALT VÆKSTPARTNERSKAB MELLEM REGERINGEN OG VÆKSTFORUM HOVEDSTADEN REGIONALT VÆKSTPARTNERSKAB MELLEM REGERINGEN OG VÆKSTFORUM HOVEDSTADEN 18. april 2012 Danmark står over for en betydelig vækstudfordring, som ikke alene skyldes den aktuelle krise, men også at den danske

Læs mere

FORSLAG Ny kommune ny fremtid

FORSLAG Ny kommune ny fremtid FORSLAG Ny kommune ny fremtid Byrådets Kommuneplanstrategi 2008 2020 Indhold Indledning 3 1 Fremtidens Næstved er Nærhed 4 2 Agenda 21 6 3 Sundhed 8 4 Natur 10 5 Trafik 12 6 Kultur, fritid og oplevelse

Læs mere

PROGRAM. Program for Ny Nordisk Mad 2007-2009. Indledning

PROGRAM. Program for Ny Nordisk Mad 2007-2009. Indledning PROGRAM Nordisk Ministerråd Til Alle interesserede Kopi Fra Sekretariatet Store Strandstræde 18 DK-1255 København K Tel +45 3396 0200 Fax +45 3396 0202 www.norden.org Emne Program for Ny Nordisk Mad Program

Læs mere

Udviklingsstrategi. Sundt land sundt liv

Udviklingsstrategi. Sundt land sundt liv Udviklingsstrategi for Horsensegnens Lokale Aktionsgruppes deltagelse i Landdistriktsprogrammet 2007 2013 Januar 2008 Sundt land sundt liv Vi støtter sundhed, smagen af land og fællesskaber i landdistrikterne

Læs mere