1. INDLEDNING Baggrund Projektets organisering Læsevejledning RESUMÉ... 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. INDLEDNING... 1 1.1 Baggrund... 1 1.2 Projektets organisering... 1 1.3 Læsevejledning... 2 2. RESUMÉ... 3"

Transkript

1

2 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Side i 1. INDLEDNING Baggrund Projektets organisering Læsevejledning RESUMÉ PROJEKTETS MÅLSÆTNINGER OG AKTIVITETER Projektets overordnede målsætninger og evalueringens fokus Godkendte målforskydninger Projektets faser og aktiviteter Projektets forskningsdel VURDERING AF PROJEKTETS MÅLREALISERING Fase 1: Forstudie Mål og aktiviteter i fase Vurdering af målrealisering Fase 2: Kortlægning Mål og aktiviteter i fase Vurdering af målrealisering Fase 3: Udvikling af undervisningsmateriale Mål og aktiviteter i fase Vurdering af målrealisering Fase 4: Pilotforløb Mål og aktiviteter i fase Vurdering af målrealisering Fase 5: Implementering og forankring Træningen af undervisere Markedsføringen af OMO Rekrutteringen af virksomheder Deltagernes udbytte af OMO CENTRALE TEMAER Afvejning mellem projektets kvantitative og kvalitative sigte Rekrutteringsproblematikken Inddragelse af samarbejdspartnerne Forankring blandt deltagende virksomheder Forankring blandt deltagende organisationer Resultater ud over målsætningen KONKLUSION EVALUERINGSMETODE... 38

3 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Side 1 1. INDLEDNING Denne rapport præsenterer resultaterne fra den afsluttende evaluering af projekt Overskud med Omtanke. Evalueringen er foretaget af NIRAS Konsulenterne på vegne af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i november og december Baggrund People & Profit Overskud med Omtanke er et projekt under Erhvervs- og Selskabsstyrelsen (E&S), som med støtte fra Arbejdsmarkedsstyrelsen (via Rummelighedspuljen) og den Europæiske Socialfond har til formål at udvikle Corporate Social Responsibility (CSR) som et strategisk konkurrenceparameter i danske små og mellemstore virksomheder (SMV er). Globaliseringen har i stigende grad lagt pres på mindre virksomheder for både at kunne tjene penge og opføre sig socialt ansvarligt på samme tid. CSR kan derfor betragtes som et væsentligt redskab til at ruste dansk erhvervsliv til at klare sig godt i den internationale konkurrence og være med i forreste linje på de globale markeder. Det sker bl.a. ved, at ledelsen i virksomhederne har fokus på et rummeligt arbejdsmarked, gode og attraktive medarbejderforhold, effektive miljøog energiforanstaltninger mm. Projektet finder således sit ståsted i den danske indsats for at indfri Lissabonmålet, som det bl.a. også fremgår af regeringens strategi Vækst, Velfærd - Fornyelse II. 1.2 Projektets organisering Overskud med Omtanke blev igangsat i 2005 og forventes afsluttet ved udgangen af Projektet er forankret i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, som har haft det overordnede ansvar for styring, fremdrift og formidling af projektets resultater. I forbindelse med projektet har E&S etableret et sekretariat bestående af en projektejer, en projektleder og fem projektmedarbejdere, hvoraf den ene var en regnskabskyndig AC er. Hovedleverandøren Rambøll Management har oprettet deres eget projektsekretariat, der har stået for den praktiske kontakt til virksomhederne og koordinering af undervisningsdelen.

4 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Side 2 Der har til projektet været tilknyttet en referencegruppe bestående af en række parter herunder Dansk Industri, Dansk Arbejdsgiverforening, LO, Håndværksrådet, HK, Dansk Erhverv, Arbejdsmarkedsstyrelsen, CO Industri, Ledernes Hovedorganisation, HTSA, og Fagligt Fælles Forbund - 3F. Referencegruppens rolle har været at indgå i dialog om projektets gennemførelse, herunder dels at sikre, at projektet tager udgangspunkt i virksomhedernes virkelighed, dels at bidrage til at skabe national forankring og vidensspredning. Det var oprindeligt meningen, at en stor del af de ovennævnte organisationer skulle spille en større rolle, idet de alle fik muligheden for at tilknytte en konsulent til projektet i otte måneder. Denne konsulent kunne så varetage den enkelte organisations særlige CSR-behov og -aktiviteter samt medvirke ved undervisning blandt organisationens medlemmer. Ingen af referencegruppens medlemmer ønskede dog at gøre brug af dette tilbud. Endelig er der i projektet samarbejdet med relevante forskningsressourcer såsom Copenhagen Business School (CBS), Harvard University mv., ligesom nationale og regionale netværk af virksomhedsledere samt regionale erhvervscentre er blevet inddraget i processen. 1.3 Læsevejledning Denne evalueringsrapport samler op på projektets målsætninger, aktiviteter og resultater. I kapitel 2 præsenteres først et kort resume af evalueringens resultater. Herefter beskrives i kapitel 3 projektets målsætninger og aktiviteter i hver af projektets fem faser. I kapitel 4 foretages en vurdering af projektets målrealisering for hver enkelt fase. Efterfølgende diskuteres i kapitel 5 en række centrale temaer, mens kapitel 6 indeholder en samlet konklusion. Endelig beskrives i kapitel 7 kort de datakilder, der ligger til grund for evalueringen. Det skal dog allerede her nævnes, at evalueringen primært baserer sig på eksisterende data indsamlet i løbet af projektperioden, dvs. sekundære data. NIRAS Konsulenterne har ikke været med i denne del og har derfor ikke kunnet præge dataindsamlingen med henblik på at foretage denne afsluttende evaluering af projektet. Dog er der suppleret med to fokusgruppeinterview samt en række telefoninterview blandt projektets primære interessenter. Brugen af overvejende sekundære data er med til at sætte rammerne for evalueringsdesignet. Rapportens analyse, konklusioner og anbefalinger må ses i det lys.

5 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Side 3 2. RESUMÉ Overskud med Omtanke er et projekt under Erhvervs- og Selskabsstyrelsen (E&S), som med støtte fra Arbejdsmarkedsstyrelsen (via Rummelighedspuljen) og den Europæiske Socialfond har til formål at udvikle Corporate Sociale Responsibility (CSR) som et strategisk konkurrenceparameter i danske små og mellemstore virksomheder (SMV er). Overskud med Omtanke blev igangsat i 2005 og forventes afsluttet ved udgangen af Projektet har søgt at sætte CSR på dagsordenen ved blandt andet at undervise mere end ledere og medarbejdere i danske SMV er. Dermed er projektet det hidtil største og mest omfattende af sin art, i Danmark såvel som internationalt. De væsentligste resultater af projektet omfatter: Styrket forskning om anvendelsen af CSR, herunder etablering af nationalt forskerpanel og afholdelse af en række forskningsseminarer Opbygning af viden om CSR som konkurrenceparameter for danske SMV er, herunder systematisering og afdækning af CSR-aktiviteter og -værktøjer Kortlægning af CSR-aktiviteter i danske SMV er, herunder kortlægning af det økonomiske rationale forbundet med en strategisk anvendelse af CSR Udvikling og opbygning af stor undervisningskapacitet og omfangsrigt undervisningsmateriale Styrket omtale af CSR i medier og direkte kommunikation Undervisning af godt ledere og medarbejdere i CSR over hele landet Det kan samlet set konkluderes, at projektet har leveret et omfattende bidrag til at skabe en dagsorden omkring arbejdet med CSR i danske virksomheder. Dermed er der skabt et solidt potentiale for, at de små og mellemstore virksomheder fremover kan tage dagsordenen til sig og udnytte det omfangsrige materiale, projektet har udviklet og gjort tilgængeligt på området. Projektet har således

6 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Side 4 med en intens markedsføring og kursusaktivitet bidraget til at sætte en proces i gang, der kan gøre CSR til et aktivt konkurrenceparameter for danske SMV er. Herudover skal det fremhæves, at projektet også har formået at sætte aftryk i en lang række eksterne fora. For det første er der indskrevet en CSR-strategi i regeringsprogrammet, hvilket betyder, at CSR bliver et fokusområde i de mange ministerier, der berøres af CSR-dagsordenen. For det andet er undervisningsmaterialet med finansiering fra E&S blevet oversat til engelsk på grund af forespørgsler fra blandt andet Verdensbanken, EU og FN, der vil inddrage det i egne CSR-undervisningsprogrammer. Denne opmærksomhed understreger, at det ikke blot er det mest omfattende materiale på området i Danmark, men at der også i international sammenhæng er tale om et unikt materiale. Projektet har udspillet sig i følgende fem faser: 1. Forstudie; identifikation af gode business cases og dannelsen af et systematisk overblik over CSR-feltet 2. Kortlægning; spørgeskemaundersøgelse blandt mere end danske SMV er med henblik på kortlægning af omfanget af CSR samt det økonomiske rationale 3. Udvikling af undervisningsmateriale, herunder detaljeret Håndbog, PowerPoint-slides, e-læringsmateriale, dvd er mv. 4. Pilotforløb; afvikling af kursusforløb for 50 deltagere med henblik på tilpasning og justering af undervisningsmaterialet 5. Implementering og forankring; træning af 67 undervisere + afholdelse af heldagskurser og aftenarrangementer for i alt ledere og medarbejdere i danske SMV er Nedenfor vurderes kort målrealiseringen for hver af de fem faser. Fase 1 Forstudiets målsætning om at identificere gode business cases såvel internationalt som nationalt må siges at være indfriet. De fire selvstændige rapporter, der er udviklet i fase 1, rækker i høj grad ud over den stringente målrealisering og udgør et solidt fundament for det videre arbejde med CSR i danske SMV er. Produktet af fase 1 har ikke kun været anvendeligt for projektets senere faser, men har også haft almen værdi som referencepunkter for det generelle arbejde med CSR i Danmark.

7 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Side 5 Fase 2 Kortlægningen af danske virksomheders holdning til og arbejde med CSR, forestået af Gallup, har leveret et værdifuldt bidrag til de senere faser af projektet og er som materialet fra fase 1 også blevet anvendt i en bredere kontekst. Generelt er der stor tilfredshed med bidraget fra fase 2, som til fulde lever op til målsætningen om at kortlægge omfanget af CSR samt det økonomiske rationale forbundet med CSR-indsatser. Fase 3 I fase 3 blev der udviklet et CSR-undervisningsmodul, der er blevet rost for dets tilgængelighed, alsidighed og relevans. Det lever således op til målsætningen om at skulle kunne anvendes til at give mindst ledere og medarbejdere i små og mellemstore danske virksomheder et kompetenceløft inden for CSR. Den udarbejdede håndbog får generelt ros for at fungere som en god introduktion til arbejdet med CSR og samtidig udgøre et omfattende opslagsværk. Det skal dog retfærdigvis nævnes, at enkelte af de interviewede personer peger på, at netop omfanget tilsyneladende også udgør et kritikpunkt. Det nævnes i den sammenhæng, at visse dele af målgruppen har været tilbageholdende med at kaste sig over et så stort og forholdsvis teoretisk materiale. Men det er som nævnt relativt få kvalitative røster, der fremfører dette argument. Fase 4 Pilotforløbet i fase 4 blev kørt som et klassisk testforløb, hvor undervisningsmodulet blev gennemprøvet i et forløb med 53 pilotvirksomheder. Resultatet blev udviklingen af et undervisningsmateriale, som underviserne alt overvejende har været glade for at arbejde med, og som kursusdeltagerne og andre interessenter har fundet relevant. Målsætningen for fase 4 må derfor i høj grad siges at være opfyldt. Samtidig afsluttedes fase 4 inden for den planlagte tidsramme. Fase 5 Fase 5 var som implementeringsfasen langt den mest omfattende af de fem faser, hvorfor den nedenfor er delt op i flere delelementer: Træningen af undervisere levede fint op til målsætningen. 63 undervisere fra 22 erhvervsskoler gennemførte det fulde træningsprogram. Heraf fik ti et udvidet træningsforløb. Andre undervisere fik på anden vis en mere begrænset træning i undervisningsmodulet. Underviserne er overvejende tilfredse med træningen og har følt sig godt klædt på til at køre de efterfølgende kursusforløb. Markedsføringen har været langt mere omfattende og har anvendt en bredere vifte af medier end oprindeligt planlagt. Som et resultat heraf har OMO fået en eksponering, som må siges at have levet op til målsætningen om at yde et synligt

8 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Side 6 og effektivt bidrag til CSR-dagsordenen. Indsatsen med markedsføringen vidner om en meget initiativrig og ihærdig indsats fra projektledelsens side. Rekrutteringen har i høj grad været projektets største udfordring. Det har krævet et års forlængelse af projektet samt en række modifikationer af den oprindelige undervisningsplan, før man nu er nået op over de målsatte kursusdeltagere. Den primære modifikation har været, at man midt i forløbet valgte at supplere de planlagte dagsarrangementer med såkaldte edutainment-arrangementer afholdt om aftenen, idet virksomhederne havde svært ved at afsætte tid til heldagsarrangementer. Disse edutainment-arrangementer havde ud over information om CSR også et underholdningsmæssigt sigte. Mens denne justering generelt opleves som en kreativ og positiv tilpasning af forløbet, nævner enkelte, at man med modifikationerne er gået for meget på kompromis med den faglige dybde i undervisningen. Det er evaluators samlede vurdering, at strategien har været velvalgt set i lyset dels af projektets overordnede målsætninger, dels af, at deltagerne til edutainment-arrangementerne generelt har været tilfredse med indholdet. Derudover viser DMA-undersøgelsen, at 87% af edutainmentkursisterne har igangsat initiativer inden for CSR-området. Deltagernes udbytte af arrangementerne vurderes at være forholdsvis højt. Arrangementerne har primært haft fokus på at introducere deltagerne i et stort antal danske virksomheder til CSR og inspirere dem til at arbejde videre med problemstillingerne. Deltagerne har været meget tilfredse med kursernes form og indhold. Hvorvidt projektet har været med til at skabe et mærkbart og konkret kompetenceløft blandt virksomheder i målgruppen, er et vanskeligt spørgsmål at besvare præcist på det foreliggende datagrundlag. Evalueringen peger således på, at man i høj grad er lykkedes med at få budskabet ud til en bred skare af virksomheder, som er blevet inspireret til at arbejde videre med konkrete CSR-indsatser. Omvendt er der flere kritiske røster blandt de interviewede interessenter, der hævder, at kurserne formentligt ikke i alle de pågældende virksomheder har skabt en mærkbar og konkret forankring. Det grundlæggende argument går på, at forankringen i mange tilfælde kræver en yderligere fokusering og opfølgning blandt virksomhederne. Det er evaluators samlede vurdering, at projektet i høj grad har bidraget til, at virksomhederne generelt og i vidt omfang har rettet fokus på at sikre kompetencer til at arbejde med CSR-aktiviteter fremover. Men på det foreliggende datagrundlag lader det sig vanskeligt slå fast, hvor dyb en forankring i virksomhederne, der er tale om.

9 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Side 7 3. PROJEKTETS MÅLSÆTNINGER OG AKTIVITETER I dette kapitel skitseres først projektets målsætninger, som de er opstillet i projektets ansøgning til den Europæiske Socialfond. Herefter beskrives projektets fem faser og de enkelte aktiviteter indeholdt i disse. 3.1 Projektets overordnede målsætninger og evalueringens fokus De overordnede formål med projekt Overskud med Omtanke er: At medvirke til at fastholde og forbedre danske små og mellemstore virksomheders konkurrencevilkår blandt andet igennem et rummeligt arbejdsmarked At skabe grundlag for at små og mellemstore virksomheder kan bruge Corporate Social Responsibility (CSR) aktiviteter som et reelt konkurrenceparameter Det er hensigten, at projektets overordnede formål opfyldes gennem en række produkter, der således bliver projektets delmål: At skabe ny dokumentation for CSR som et redskab til økonomisk vækst i små og mellemstore virksomheder i forhold til en global konkurrencesituation At give et stort antal danske virksomheder ( ledere og medarbejdere i danske SMV er) et mærkbart og konkret kompetenceløft på CSR-området og dermed hjælpe dem i gang med at udvikle en mere strategisk tilgang til brugen af CSR-aktiviteter og med fokus på at styrke virksomhedernes indsats i udviklingen og fastholdelsen af personer på kanten af arbejdsmarkedet At yde et synligt og effektivt bidrag til at løfte den danske og europæiske CSRdagsorden herunder at projektet vil understøtte Lissabon-målene og Regeringens 2010-mål på beskæftigelsesområdet gennem fastholdelse og integration af de udsatte grupper på arbejdsmarkedet. Evalueringens primære opgave vil være at vurdere, i hvilken grad projektet har realiseret de tre ovenfor nævnte delmål. Dette vil være i fokus i evalueringsrapportens samlede konklusion (kapitel 6).

10 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Side Godkendte målforskydninger Der er i løbet af projektperioden kun sket begrænsede ændringer i forhold til den oprindelige projektbeskrivelse. Disse er sket med godkendelse af den tilknyttede socialfondskoordinator. De væsentligste ændringer, der er sket i projektperioden omfatter følgende: Målet om at nå ud til ledere og medarbejdere i virksomheder er justeret, således at det ikke længere er et specifikt mål at nå ud til virksomheder. Således skal projektet kun omfatte ledere og medarbejdere uden krav om antallet af virksomheder (godkendt juni 2005) Der kan dispenseres fra krav om virksomhedsstørrelse og/eller antal deltagere pr. virksomhed, forudsat at det sker i begrænset omfang og efter vurdering af det enkelte tilfælde (godkendt juni 2006) Det godkendes at forlænge projektet fra december 2006 frem til april 2007 uden bevillingsforhøjelse (godkendt november 2006) Det godkendes at forlænge projektet fra april 2007 frem til 31. december 2007, ligesom projektbevillingen forhøjes (godkendt april 2007) Det godkendes, at der ydes støtte til produktion af tre DR-undervisningsudsendelser samt dvd-diske. Der gives dog ikke ekstra støtte, da udgiften afholdes inden for den eksisterende bevilling (godkendt juni 2006) Der tages naturligvis højde for disse godkendte målforskydninger i vurderingen af projektets målrealisering. 3.3 Projektets faser og aktiviteter Projektet er afviklet i fem faser mellem 2005 og Fase 5 skulle ifølge den oprindelige tidsplan for projektet være afsluttet med udgangen af december 2006, men blev som nævnt forlænget først til april 2007 og senere til udgangen af I nedenstående tabel er de enkelte fasers delmål opstillet skematisk. Af tabellen fremgår ligeledes en række aktiviteter, der er planlagt i forbindelse med gennemførelse af projektet.

11 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Side 9 Tabel 1: De enkelte fasers delmål Faser Delmål Gennemførte aktiviteter Fase 1: Forstudie Fase 2: Kortlægning Fase 3: Udvikling af et CSR-undervisningsmodul Fase 4: Udvikling af SMV ernes CSR indsats/ pilotprojekt Fase 5: Implementering og forankring Identifikation af de gode business cases inden for forskellige forretningssituationer og typer af virksomheder Afdækning af internationale og nationale best practices Identifikation af sammensætninger af forretningssituationer og CSR-aktiviteter, hvor potentialet for en positiv effekt på bundlinjen er størst Fastlæggelse af fokus og sammensætning for de fem regionale vækstgrupper Udvikling af redskaber og værktøjer Udvikling af koncept for individuel rådgivning Udvikling af standarder og målekoncepter for CSR-aktiviteter Udarbejdelse af cd-rom indeholdende redskaber og værktøjer til brug for virksomheder og rådgivere Formålet er at teste, evaluere og tilrette det udviklede undervisningsmodul. Udvikling af SMV'ernes CSR-indsats Opkvalificering af ledere og medarbejdere i 50 virksomheder Færdigudvikling af koncept for CSR Formålet er at opkvalificere danske SMV er til det strategiske arbejde med CSR herunder at tilbyde undervisning, sprede viden og gøre værktøjer tilgængelige. Mål: ledere og medarbejdere i danske SMV er skal gennemgå undervisningsforløbet, som er udviklet i fase 3 og fase 4. Afdækning af CRS-aktiviteter: bruttoliste og praktiske aktiviteter (ledelse, miljø, medarbejdere, interesser, samfund, kunder, leverandører) Udvikling af katalog over CRS-værktøjer (gennemgang af 39 konkrete værktøjer) Redegørelse for økonomiske gevinster ved CVR Identificering af danske business cases Repræsentativ spørgeskemaundersøgelse (Gallup & Danmarks Statistik) Kortlægning med hovedspørgsmål: Hvilke CSR-aktiviteter danske små og mellemstore virksomheder arbejder med Hvilke CSR-aktiviteter der har størst positiv (eller negativ) effekt på virksomhedernes økonomiske resultater Udviklingsforløb Pilotforløb for 50 SMV er: a) Gennemgå et kursusforløb b) Efterfølgende proces med konsulentbistand 1. Afprøvning af det i fase 3 udviklede undervisningsmodul 2. Individuel rådgivning af deltagende virksomheder inden for CSR 3. Evaluering af undervisningsmodulet 4. Færdigudvikling af undervisningsmodulet Indhold i fasen Trin 1: Træning af relevante personer hos partnerorganisationer til videreførelse af vækstgruppekonceptet og overlevering af værktøjer Regional segmentering af erhvervslivet

12 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Side 10 Faser Delmål Gennemførte aktiviteter Træning af det fornødne antal undervisere fra projektgruppen og erhvervsuddannelsescentre Markedsføring og øvrige aktiviteter, der har til formål at få ledere og medarbejdere i danske SMV er til at tilmelde sig et CSR-kursus Planlægning og gennemførelse af ca. 600 endagskurser i hele Danmark ved brug af det undervisningsforløb og undervisningsmateriale, der er udviklet i fase 3 og 4 Trin 2: Videreformidling af værktøjer til rådgivere og organisationer, der har en udviklende og vejledende rolle i forhold til SMV er Igangsættelse af netværkskampagne Etablering af hjemmeside primært rettet mod rådgivere Trin 3: Kick off-arrangement, der sætter CSR på dagsordenen 15 Regionale og lokale roadshows målrettet til virksomheder Afholdt godt 250 arrangementer Aktivering af erhvervsorganisationers medier Samarbejde med virk.dk om formidling af konkrete værktøjer og vejledninger I kapitel 4 beskrives de fem faser i yderligere detaljer, ligesom det vurderes, i hvilken grad de opstillede mål er realiseret. 3.4 Projektets forskningsdel Sideløbende med projektets fem faser har der kørt en selvstændig teoretisk del, der har haft til formål at styrke forskningen om anvendelsen af CSR i Danmark. Denne del af projektet har omfattet følgende aktiviteter: Etablering af Nationalt Forskerpanel og forskningsprojekt om CSR i SMV er 13 medlemmer på tværs af danske forskningsmiljøer med hver sine specifikke forskningsområder inden for CSR og/eller SMV er Formålet med forskerpanelet har været at levere et kvalificeret og konstruktivt input til den generelle diskussion om CSR s rolle for især danske SMV er samt specifikt at forholde sig til OMO

13 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Side 11 Afholdelse af forskningsseminarer med fokus på en række aktuelle emner inden for CSR og SMV er samt diskussion af aktuelle problematikker i forbindelse med det igangværende OMO-projekt: Små og mellemstore virksomheders sociale ansvar: Mellem etik og profit, ved lektor Steen Vallentin, CBS Projekt Overskud med Omtanke, ved Mette Marie Gadegaard, E&S CSR og SMV: Fra personlig til professionel omsorg?, ved Mette Mønsted, CBS Kortlægning af CSR-aktiviteter blandt små og mellemstore virksomheder, ved Kristian Mørk Puggaard, EBST CSR i SMV er: Et Corporate Communication-perspektiv, ved Anne Ellerup Nielsen, ASB Små og mellemstore virksomheders håndtering af sociale og miljømæssige krav i værdikæden, ved Mette Andersen, the Copenhagen Centre Fra rummelighed og arbejdsmarked til konkurrenceevne og vækst: Disciplineringformer i spillet mellem CSR og SMV'er, ved Steen Vallentin, CBS Når CSR tages med ud i den store verden: Udfordringer for internationale SMV'er, ved Søren Jeppesen, CBS Afholdelse af international forskningskonference om CSR i SMV er: The Social Responsibility of Small and Medium-Sized Enterprises Integration of CSR into SME Business Practice, Copenhagen Business School, 26. oktober 2006 Udarbejdelse og redigering af antologi om CSR i SMV er, udkommer på Børsen Forlag, primo 2008 Evaluator vurderer, at projektets forskningsdel har spillet en væsentlig rolle i forhold til dokumentation af CSR-aktiviteter og -effekter i en dansk sammenhæng. Det skal dog bemærkes, at det ikke har været muligt inden for de givne evalueringsrammer at foretage en tilbundsgående analyse og vurdering af denne del af projektet. Temaet er berørt i de afholdte fokusgrupper og interview og interviewpersonerne har udtalt sig på baggrund af et meget varierende kendskab til denne del af projektet. Kommentarer til forskningsdelen indgår i de følgende afsnit, hvor det vurderes relevant.

14 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Side VURDERING AF PROJEKTETS MÅLREALISERING I dette kapitel beskrives og vurderes målrealiseringen for hver enkelt af projektets fem faser. 4.1 Fase 1: Forstudie Mål og aktiviteter i fase 1 Forstudiet havde til formål dels at identificere de gode business cases inden for forskellige forretningssituationer og typer af virksomheder, dels at afdække internationale og nationale best practices. Hensigten var således at indkredse og systematisere det meget brede CSR-felt gennem analyse af best practiceeksempler. Fasen har været sammensat af seks selvstændige dele: Afdækningen af, hvilke aktiviteter der defineres som CSR-aktiviteter Afdækning af forholdet mellem virksomheders CSR-aktiviteter og det økonomiske rationale Identificering af danske business cases Afdækning af CSR-værktøjer Udarbejdelse af sammenfatningsrapport for fase 1 Workshop fremlæggelse og drøftelse af fase 1-resultater med projektets referencegruppe På baggrund af de seks elementer er der samlet set udarbejdet fire rapporter i løbet af fase 1. Disse er kort beskrevet i boksen nedenfor.

15 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Side 13 Tabel 2: Oversigt over output fra fase 1 Katalog over CSR-aktiviteter: Et overblik. En rapport udarbejdet af Ashridge for Erhvervsog selskabsstyrelsen, april 2005 Rapporten skaber en oversigt over, hvad der anses for de mest almindelige typer af CSRaktiviteter i Europa og Nordamerika. Aktiviteterne er inddelt i syv hovedområder: 1. Ledelse, vision & værdier 2. Kundeaktiviteter 3. Medarbejderaktiviteter 4. Leverandøraktiviteter 5. Miljøaktiviteter 6. Samfundsaktiviteter 7. Interessentrelationer Katalog over CSR-værktøjer En rapport udarbejdet for Erhvervs- og selskabsstyrelsen, af Anne Roepstorff og Lene Bjørn Serpa Kataloget giver et overblik over et bredt udvalg af værktøjer, der kan hjælpe virksomheder i deres håndtering af CSR. Den foranstående rapport har været benyttet til at strukturere dette katalog. Under de syv hovedområder identificeres i alt 147 CSR-aktiviteter Senere er disse syv områder blevet suppleret med CSR Innovation og Kommunikation af CSRaktiviteter. De i alt ni områder udgør hovedindholdet i den undervisning og information, der er leveret i projektets fase 5. Competitive Social Responsibility: Uncovering the Economic Rationale for Corporate Social Responsibility amongst Danish Small and Medium-Sized Enterprises. A Report prepared by researchers at Harvard University Der redegøres for de økonomiske gevinster, som små og mellemstore danske virksomheder kan opnå ved at gennemføre CSR aktiviteter. Rapporten viser en række områder, hvor der tilsyneladende er økonomiske gevinster at hente. På en række andre CSR-aktiviteter har der på det foreliggende grundlag ikke kunnet findes målbare økonomiske eller konkurrencemæssige fordele. Af rapporten fremgår det endvidere, at på trods af at der ikke er nogen umiddelbar økonomisk begrundelse, kan det konkluderes, at mange ejere og ledere af små og mellemstore danske virksomheder driver deres virksomhed på en samfundsmæssigt ansvarlig måde ud fra en stærk personlig overbevisning. I rapporten er der endvidere identificeret en række business cases. Sammenfatningsrapport: People & Profit Fase 1 Rapporten samler op på de samlede resultater fra fase 1, herunder hovedkonklusioner fra de ovennævnte tre rapporter. Rapporten præsenterer diskussionspunkter og anbefalinger til udviklingen, formidlingen og implementeringen af et undervisningsmodul til danske små og mellemstore virksomheder, som gennemføres i de efterfølgende faser af projektet.

16 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Side 14 På baggrund af undersøgelser og analyser i forstudiet blev det konkluderet, at danske små og mellemstore virksomheder kan øge deres konkurrencekraft gennem en mere strategisk tilgang til, hvordan de håndterer miljø-, etiske og samfundsmæssige hensyn, der er væsentlige områder inden for CSR. De har imidlertid behov for redskaber, der kan støtte dem i processen, især i forhold til at foretage den strategiske udvælgelse af indsatsområder og gennemføre relevante målinger af effekten, dvs. det økonomiske udbytte for virksomheden og samfundet. Den sammenfattende rapport med resultaterne af forstudiets tre undersøgelser præsenterer en række diskussionspunkter og anbefalinger til udviklingen, formidlingen og implementeringen af et undervisningsmodul til danske små og mellemstore virksomheder, som gennemføres i de efterfølgende faser af projektet. Sammenfatningsrapporten blev præsenteret for og debatteret i projektets referencegruppe i august 2005, og der var generelt stor tilfredshed fra alle parter med de konklusioner og anbefalinger, der blev præsenteret Vurdering af målrealisering Evaluator vurderer samlet set, at projektet har realiseret de mål, der var opstillet for projektets indledende fase. Der er blevet gennemført et meget grundigt og solidt forstudie, som har formået at indkredse og systematisere det meget brede CSR-felt. Forstudiet har således skabt overblik over de mange forskellige CSRaktiviteter og -værktøjer, ligesom der er redegjort for de økonomiske gevinster, som SMV er kan opnå ved at gennemføre CSR-aktiviteter. Dette er blandt andet gjort ved at identificere de gode business cases inden for forskellige forretningssituationer og ved at afdække internationale og nationale best practices. Det skal retfærdigvis nævnes, at enkelte medlemmer af referencegruppen kritiserer forstudiet for at være for entydigt akademisk og dermed i deres optik ikke direkte relevant for det videre arbejde med CSR i små og mellemstore virksomheder. Bortset fra denne kritik er der bred enighed om, at den systematisering og kategorisering, der er foretaget i forstudiet, er yderst plausibel og et fornuftigt udgangspunkt for de senere faser. Endvidere synes kategoriseringen i høj grad at være blevet udbredt og anvendt i en lang række forskellige sammenhænge. Det være sig i såvel underviserkredse som faglige og offentlige organisationer samt erhvervsorganisationer mv.

17 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Side Fase 2: Kortlægning Mål og aktiviteter i fase 2 Formålet med fase 2 var for det første at identificere sammensætningen af forretningssituationer og CSR-aktiviteter, hvor potentialet for en positiv effekt på bundlinjen er størst. For det andet var det målet at fastlægge fokus og sammensætning for de regionale vækstgrupper og for det efterfølgende undervisningsog informationsmateriale. Denne fase sigtede således mod at kvalificere og afprøve hypoteser og business cases fra forstudiet. Hovedaktiviteten i fase 2 var en repræsentativ spørgeskemaundersøgelse foretaget af Gallup og Danmarks Statistik. Undersøgelsen skulle kortlægge CSRaktiviteterne i danske SMV er og havde fokus på følgende to hovedspørgsmål: Hvilke CSR-aktiviteter arbejder danske SMV er med? Hvilke CSR-aktiviteter har størst positiv (eller negativ) effekt på virksomhedernes økonomiske resultater? Gallup indhentede valide svar fra mere end danske virksomheder. Kortlægningen bekræftede konklusionen fra fase 1 om, at der er et økonomisk potentiale ved at arbejde med CSR-aktiviteter. Mere specifikt konkluderede undersøgelsen følgende: Tre ud af fire danske SMV er har iværksat CSR-aktiviteter inden for et eller flere af de syv hovedområder, som undersøgelsen omfattede. CSRaktiviteterne er hovedsagelig iværksat på medarbejderområdet, miljøområdet samt inden for velgørende samfundsrettede formål. 36 % af virksomhederne mener, at CSR-aktiviteter samlet set har en positiv økonomisk effekt, mens der omvendt kun er 4 %, som mener, at CSR-aktiviteter samlet set har en negativ økonomisk effekt. Især CSR-aktiviteter på medarbejderområdet vurderes at have positiv økonomisk effekt. Ud over den direkte økonomiske effekt vurderer virksomhederne, at CSR-aktiviteterne på medarbejderområdet har positive effekter i relation til virksomhedens generelle omdømme samt tiltrækning og fastholdelse af kvalificeret arbejdskraft. Også i relation til kunde-, leverandør- og miljøområdet vurderer de virksomheder, som har iværksat CSR-aktiviteter på det pågældende område, i højere grad, at aktiviteterne har positiv økonomisk effekt, end hvis der spørges til effekten af CSR-aktiviteterne samlet set.

18 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Side 16 Virksomhedernes motivation for at iværksætte CSR-aktiviteter skal findes i både økonomiske og etiske og moralske årsager. 56 % af de virksomheder, som har iværksat CSR-aktiviteter, nævner positiv økonomisk effekt som begrundelse for CSR-aktiviteterne. 69 % peger på etiske og moralske årsager. Mere end hver fjerde virksomhed (26 %) har udviklet CSR-orienterede produkter eller serviceydelser, heraf flest på miljøområdet. Tre fjerdedele af de virksomheder, der har udviklet CSR-orienterede produkter, mener, at disse produkter har en positiv økonomisk effekt for virksomheden. Undersøgelsen peger på et behov for yderligere viden om CSR blandt små og mellemstore virksomheder. Nedenstående tabel opsummerer på oversigtsform dels, hvilke brancher der er mest tilbøjelige til at have CSR-aktiviteter på de forskellige områder, dels hvordan virksomhederne selv vurderer økonomiske og andre effekter af CSR-aktiviteterne på de forskellige områder. Tabel 3: Oversigt over de fem CSR-aktivitetsområder. Kilde: Gallup Aktivitetsområde Brancher hvor aktiviteterne er særligt udbredte Vurdering af økonomisk effekt Positiv effekt primært på Medarbejderområdet Hotel og restauration Industri Transport Overvejende positiv (61 %) Positiv effekt opleves både på kort og lang sigt Omdømme Tiltrække/fastholde kvalificeret arbejdskraft Miljøområdet Hotel og restauration Industri Handel og reparation Overvejende positiv (40 %) Positiv effekt opleves både på kort og lang sigt Omdømme Reduktion af ressourceforbrug Interessentområdet Hotel og restauration Transport Industri Overvejende ingen effekt (43 %) Positiv effekt opleves både på kort og lang sigt Omdømme Tiltrække/fastholde kvalificeret arbejdskraft Kundeområdet Hotel og restauration Handel og reparation Transport Overvejende positiv (54 %) Positiv effekt opleves både på kort og lang sigt Omdømme Tiltrække/fastholde kunder Leverandørområdet Hotel og restauration Handel og reparation Overvejende positiv (46 %) Positiv effekt opleves både på kort og lang sigt Omdømme Tiltrække/fastholde kunder Samarbejde

19 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Side 17 Aktivitetsområde Brancher hvor aktiviteterne er særligt udbredte Vurdering af økonomisk effekt Positiv effekt primært på CSR-orienteret produktudvikling Handel og reparation Overvejende positiv (59 %) Især produkter / serviceydelser i relation til miljøproblemer, vurderes at have positiv økonomisk effekt Vurdering af målrealisering Det er den generelle vurdering, at Gallup-undersøgelsen i fase 2 har været et værdifuldt redskab til at identificere sammensætningen af forretningssituationer og CSR-aktiviteter med økonomisk potentiale. Undersøgelsen har været solid og er blevet bredt anvendt og citeret. Endelig har kortlægningen i høj grad været frugtbar i forhold til at få fastlagt fokus og sammensætning for det efterfølgende undervisnings- og informationsmateriale. Det skal dog også nævnes, at flere af de personer, evaluator har talt med, har påpeget, at det kunne have været ønskeligt, om Gallup-undersøgelsen, der udelukkende baserer sig på virksomhedernes egne vurderinger af CSR-effekterne, var blevet suppleret med en række mere forskningsbaserede analyser af CSRaktiviteter med størst bundlinjeeffekt. Analysen fra Harvard Business School, der til dels havde dette formål, betragtes i den sammenhæng ikke som tilstrækkeligt detaljeret. Denne kritik kommer blandt andet fra medlemmer af referencegruppen, der gerne havde set en bedre dokumentation på spørgsmålet om CSR og dets økonomiske rationale. Hovedparten af de adspurgte interviewpersoner vurderer, at det solide forarbejde har været nødvendigt og nyttigt for udviklingen af de efterfølgende faser. Men det skal for god ordens skyld nævnes, at et mindretal angiver, at resultaterne fra særligt forskningsdelen og det teoretiske forarbejde har været for abstrakt og akademisk og således ikke tilstrækkeligt anvendelsesorienteret. 4.3 Fase 3: Udvikling af undervisningsmateriale Mål og aktiviteter i fase 3 Formålet med fase 3 var at udvikle et CSR-undervisningsmodul, der skulle kunne anvendes til at give ledere og medarbejdere i små og mellemstore danske virksomheder et kompetenceløft inden for CSR under udrulningen i de følgende faser af projektet.

20 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Side 18 På baggrund af undervisningsmaterialet og det gennemførte undervisningsforløb er målsætningen, at kursusdeltagere bliver i stand til selvstændigt at iværksætte en CSR-indsats i deres virksomhed eller at optimere allerede eksisterende CSRindsatser. Konkret er der blevet udarbejdet et undervisningsmateriale, der indeholder: En håndbog på 200 sider, trykt i over eksemplarer 144 PowerPoint-slides, der dækker alle områder inden for CSR E-læringsmateriale, inkl. links og oversigter Interaktive tests, bl.a. test-din-virksomhed, arbejdsmiljøværktøj og CSRsalgsværktøj med fokus på CSR og bundlinje Video cases med virksomheder, der tilsammen dækker alle fokusområder inden for CSR Hjemmeside med nyhedsbrev, presseklip osv. 3 undervisningsprogrammer vist på DR1 og DR2 og optrykt på dvd Herudover blev der i fase 3 samlet et kampagnemateriale til de relevante medier samt gennemført fokusgruppeinterview med repræsentanter for de små og mellemstore virksomheder. I det følgende vurderes materialets relevans som bidrag til opfyldelsen af målsætningerne. Udviklingen af undervisningens form vurderes under fase Vurdering af målrealisering Formålet om at udvikle et undervisningsmateriale, der giver ledere og medarbejdere i SMV er et kompetenceløft inden for CSR er i høj grad indfriet. Materialet får stor ros fra langt de fleste interviewpersoner, og kursusdeltagerne synes i høj grad at have fundet materialet relevant. Materialet roses blandt andet for: At ramme plet i forhold til målgruppen At være pædagogisk enkelt med en god struktur og et forholdsvist simpelt budskab Godt og klart sprog At tjeklister og skemaer er særligt anvendelige og hjælpsomme Nogle få undervisere og andre interessenter erklærer sig mere skeptiske i forhold til materialet, som de finder for omfattende og tungt for dele af målgruppen.

OVERSKUD MED OMTANKE

OVERSKUD MED OMTANKE EVALUERING AF PROJEKT OVERSKUD MED OMTANKE December 2007 - et projekt om samfundsansvar i små og mellemstore danske virksomheder BAGGRUND Globaliseringen har i stigende grad lagt pres på mindre virksomheder

Læs mere

Kortlægning af CSR-aktiviteter blandt små og mellemstore virksomheder

Kortlægning af CSR-aktiviteter blandt små og mellemstore virksomheder PEOPLE & PROFIT FASE 2 Kortlægning af CSR-aktiviteter blandt små og mellemstore virksomheder Projektperiode: Rapporteringsmåned: Juli-oktober 2005 Oktober 2005 Denne rapport må ikke offentliggøres eller

Læs mere

Hvordan kan virksomhederne i dag være både socialt og økonomisk ansvarlige, når de skal effektivisere? VirksomhedsnetværkCabi

Hvordan kan virksomhederne i dag være både socialt og økonomisk ansvarlige, når de skal effektivisere? VirksomhedsnetværkCabi Hvordan kan virksomhederne i dag være både socialt og økonomisk ansvarlige, når de skal effektivisere? VirksomhedsnetværkCabi Agenda Kort introduktion til Teknologisk Institut og undertegnet Hvordan socialt

Læs mere

CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar?

CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar? CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar? Lederne August 2009 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 2 Indledning... 3 Arbejdet med CSR... 3 Effekter af CSR-arbejdet... 5 Krisens betydning

Læs mere

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv Projektbeskrivelse for udviklings- og forskningsprojektet: Forskning i og praksisnær afdækning af digitale redskabers betydning for børns udvikling, trivsel og læring Baggrund Ifølge anbefalingerne fra

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

1. Genbehandling - Samfundsansvar (CSR) i små og mellemstore virksomheder

1. Genbehandling - Samfundsansvar (CSR) i små og mellemstore virksomheder 1. Genbehandling - Samfundsansvar (CSR) i små og mellemstore virksomheder RESUMÉ Stamdata Journalnummer Ansøger: Indsatsområde Fokusområde: 2011-155143 Væksthus Nordjylland Virksomhedsrettet Kompetenceudvikling

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

Fra ad hoc-tilgang til en struktureret CSR-indsats

Fra ad hoc-tilgang til en struktureret CSR-indsats Tryksag 541-643 Gode råd Her er nogle gode råd til, hvordan I griber CSR-processen an. Kom godt i gang med standarder > > Sæt et realistisk ambitionsniveau > > Sørg for, at CSR er en integreret del af

Læs mere

FAGLIGT ENTREPRENØRSKAB

FAGLIGT ENTREPRENØRSKAB FAGLIGT ENTREPRENØRSKAB Introduktion Fonden for Entreprenørskab Young Enterprise har med støtte fra Velux Fonden igangsat et toårigt projekt, der vil hjælpe med at inkludere og fastholde socialt udsatte

Læs mere

Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB

Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB Anbefalinger om samfundsansvar i offentlige indkøb Introduktion Hvad kan det offentlige gøre for at fremme gode rammer for, at samfundsansvar indgår som

Læs mere

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen.

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen. Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Invitation til "Skoleudvikling i Praksis"

Læs mere

Forretningsdrevet samfundsansvar

Forretningsdrevet samfundsansvar Forretningsdrevet samfundsansvar - Eller hvordan en virksomhed får overblik over deres aktiviteter indenfor samfundsansvar og vurderer behovet for en regelmæssig gennemgang af aktiviteter og behov Fuldmægtig

Læs mere

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING ER VIRKSOMHEDENS MEDARBEJDERE KLÆDT PÅ TIL FREMTIDEN? SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING KOMPETENCEUDVIKLING = NY

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

Tænketank for brugerinddragelse. Baggrund. Fokus på brugerinddragelse. Vi er ikke i mål med brugerinddragelse

Tænketank for brugerinddragelse. Baggrund. Fokus på brugerinddragelse. Vi er ikke i mål med brugerinddragelse Tænketank for brugerinddragelse Danske Patienter har modtaget 1,5 mio. kr. fra Sundhedsstyrelsens pulje til vidensopsamling om brugerinddragelse til et projekt, der har til formål at sikre effektiv udbredelse

Læs mere

Evaluering af Avu-didaktik og pædagogisk. Projektbeskrivelse fra EVA, maj 2015

Evaluering af Avu-didaktik og pædagogisk. Projektbeskrivelse fra EVA, maj 2015 Evaluering af Avu-didaktik og pædagogisk ledelse' Projektbeskrivelse fra EVA, maj 2015 Projektbeskrivelse Dette er Danmarks Evalueringsinstituts (EVA s) projektbeskrivelse for evaluering af et kompetenceudviklingsforløb

Læs mere

Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde

Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde P R O J EKTBESKRIVELSE Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde 1. Formål og baggrund for projektet Siden strukturreformen har kommunen fået flere opgaver på social- og sundhedsområdet,

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland Resultatkontrakt Vedrørende Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland 1. december 200831. januar 2011 Journalnummer: 13376211708 Kontraktens parter Region

Læs mere

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale om projektet 1 Et styrket fokus på børns læring gennem trygge og stimulerende læringsmiljøer I dette informationsbrev

Læs mere

OPNÅ VÆRDI MED SAMFUNDSANSVAR. - Corporate Social Responsibility (CSR) og kommunikation

OPNÅ VÆRDI MED SAMFUNDSANSVAR. - Corporate Social Responsibility (CSR) og kommunikation OPNÅ VÆRDI MED SAMFUNDSANSVAR - Corporate Social Responsibility (CSR) og kommunikation CSR ER AFGØRENDE FOR FORRETNINGEN Forretningsdrevet CSR handler om at tage ansvar og bidrage positivt til samfundsudviklingen

Læs mere

Forbedringspolitik. Strategi

Forbedringspolitik. Strategi Forbedringspolitik Strategi 1 2 Indhold Forord... 3 Formål... 5 Vi vil forandre for at forbedre... 6 Forbedringer tager udgangspunkt i patientforløb og resultatet for patienten... 7 Medarbejder og brugerinvolvering...

Læs mere

Vi støtter dit projekt - Vejledning

Vi støtter dit projekt - Vejledning Vi støtter dit projekt - Vejledning 1. Råd om ansøgning Hjælp til ansøgning For at Det lokale beskæftigelsesråd kan udvælge de bedste projekter er det vigtigt, at projektansøgningerne er så præcise og

Læs mere

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER Til Integrationsministeriet Dokumenttype Hovedkonklusioner Evaluering af tredje runde af Mangfoldighedsprogrammet (2009) Dato Marts, 2011 EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

Læs mere

Sociale partnerskaber

Sociale partnerskaber Sociale partnerskaber Projektbeskrivelse Projektleder: Ejnar Tang Senest revideret: 5/12/2016 Baggrund Børne- og Familieudvalget, Social- og Sundhedsudvalget og Beskæftigelsesudvalget igangsatte i august

Læs mere

RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015

RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015 RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015 mellem Favrskov Kommune Skovvej 20 8382 Hinnerup og Favrskov Erhvervsråd Bogøvej 15 8382 Hinnerup 1 Indledning Det samlede erhvervsservicetilbud

Læs mere

Landsbyklynger. Pilotprojektet 2015-2016

Landsbyklynger. Pilotprojektet 2015-2016 Landsbyklynger Pilotprojektet 2015-2016 Baggrund I en situation hvor ændrede erhvervsmæssige og demografiske strukturer i yderområderne øger presset på tilpasning af den kommunale servicestruktur, er det

Læs mere

Danmark taber videnkapløbet

Danmark taber videnkapløbet Organisation for erhvervslivet 10. december 2008 Danmark taber videnkapløbet AF CHEFKONSULENT CLAUS THOMSEN, CLT@DI.DK OG KONSULENT MADS ERIKSEN, MAER@DI.DK Danske virksomheder flytter mere og mere forskning

Læs mere

Projektbeskrivelse. Teledialog med anbragte børn og unge. Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1.

Projektbeskrivelse. Teledialog med anbragte børn og unge. Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1. Teledialog med anbragte børn og unge Projektbeskrivelse Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1.0 Projektejer Projektleder Programleder Preben Siggaard, CBF Stinne Højer

Læs mere

Mange veje. mod en stærk evalueringskultur i folkeskolen

Mange veje. mod en stærk evalueringskultur i folkeskolen Mange veje mod en stærk evalueringskultur i folkeskolen NR. 3 OKTOBER 08 Katja Munch Thorsen Områdechef, Danmarks evalueringsinstitut (EVA). En systematisk og stærk evalueringskultur i folkeskolen er blevet

Læs mere

Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde

Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde P R O J EKTBESKRIVELSE Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde 1. Formål og baggrund for projektet Siden strukturreformen har kommunen fået flere opgaver på social- og sundhedsområdet,

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE

PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE Målgruppe Projektets primære målgruppe er front personale, der møder, betjener og servicerer de borgere, der henvender sig til kommunen

Læs mere

Bilag 1 - Projektbeskrivelse

Bilag 1 - Projektbeskrivelse Bilag 1 - Projektbeskrivelse Undervisningsevaluering og virkningsevaluering af MED-grunduddannelsen Parternes Uddannelsesfællesskab (PUF), som består af KL, Danske Regioner og Forhandlingsfællesskabet,

Læs mere

Virksomheder øger den ansvarlige indsats

Virksomheder øger den ansvarlige indsats Organisation for erhvervslivet. maj 2 Virksomheder øger den ansvarlige indsats AF CSR KONSULENT DORTE GRAM NYBROE, DGNY@DI.DK OG ØKONOMISK KONSULENT JENS ERIK ZEBIS, JEZS@DI.DK Den økonomiske krise rammer

Læs mere

Projektbeskrivelse. Baggrund og formål

Projektbeskrivelse. Baggrund og formål Projektbeskrivelse Baggrund og formål Alle elever skal blive så dygtige som de kan. Dét er et af de nationale mål for folkeskolereformen. For at imødekomme det mål har vi i Norddjurs og Skanderborg kommuner

Læs mere

Virksomheders samfundsansvar

Virksomheders samfundsansvar Virksomheders samfundsansvar Virksomheder kan gøre en god forretning ved at arbejde målrettet med sociale og miljømæssige hensyn og samtidige bidrage til at løse nationale og globale samfundsmæssige udfordringer

Læs mere

Udgangspunktet for anbefalingerne er de grundlæggende principper for ordningen om vederlagsfri

Udgangspunktet for anbefalingerne er de grundlæggende principper for ordningen om vederlagsfri Notat Danske Fysioterapeuter Kvalitet i vederlagsfri fysioterapi Grundlæggende skal kvalitet i ordningen om vederlagsfri fysioterapi sikre, at patienten får rette fysioterapeutiske indsats givet på rette

Læs mere

Indhold. Evalueringsrapport. Dansk deltagelse på Classical:NEXT 14. 17. maj 2014. Sammenfatning

Indhold. Evalueringsrapport. Dansk deltagelse på Classical:NEXT 14. 17. maj 2014. Sammenfatning 28. maj 2014 Evalueringsrapport Dansk deltagelse på Classical:NEXT 14. 17. maj 2014 Indhold Sammenfatning 1. Indledning 1.1 Om dansk deltagelse på Classical:NEXT 1.2 Organisering af den danske deltagelse

Læs mere

Sæt kursen for din virksomhed og bliv klar til fremtidens udvikling

Sæt kursen for din virksomhed og bliv klar til fremtidens udvikling Sæt kursen for din virksomhed og bliv klar til fremtidens udvikling Skab sammenhæng og synergi mellem mål, handleplan og et procesorienteret ledelsessystem Skab udvikling på baggrund af bevidst styring

Læs mere

Forum for Offentlig Topledelse Sekretariatet. Casebeskrivelse: "Making opportunities work"

Forum for Offentlig Topledelse Sekretariatet. Casebeskrivelse: Making opportunities work Til: Forum for Offentlig Topledelse Sekretariatet BORGMESTERSEKRETARIATET Dato: 4. februar 2004 Tlf direkte: 4477 2010 Fax direk- 4477 2733 E-mail: tvk@balk.dk Casebeskrivelse: "Making opportunities work"

Læs mere

Systematiseret tilgang til Virksomhedskontakt - executive summary

Systematiseret tilgang til Virksomhedskontakt - executive summary Systematiseret tilgang til Virksomhedskontakt - executive summary Jobcenter Randers PricewaterhouseCoopers, CVR-nr. 16 99 42 94, Gentofte 1. Baggrund for projektet Hvert år gør Jobcenter Randers en stor

Læs mere

Evalueringen skal bidrage med anbefalinger til en hensigtsmæssig organisering af den telemedicinske indsats i Region Midtjylland.

Evalueringen skal bidrage med anbefalinger til en hensigtsmæssig organisering af den telemedicinske indsats i Region Midtjylland. 1. Baggrund Strategi for udvikling af telemedicin i Region Midtjylland et bidrag til fremtidens sammenhængende sundhedsvæsen (2011) skitserer en række indsatsområder, der skal sikre fremdrift og udvikling

Læs mere

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VÆKST VIBORG! er navnet på VIBORGegnens Erhvervsråds strategi for 2014-2018. Men det er ikke kun et navn. Det er en klar opfordring til erhvervslivet om at hoppe med på vognen

Læs mere

Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune

Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune Opsamling på LBR-seminar den 6. september 2010 mploy a/s www.mploy.dk Gothersgade 103, 3. sal 1123 København K Tlf: 32979787 Email: mploy@mploy.dk

Læs mere

Projektbeskrivelse Fremfærd Ældre: Kost og Ernæring

Projektbeskrivelse Fremfærd Ældre: Kost og Ernæring Projektbeskrivelse Fremfærd Ældre: Kost og Ernæring September 2016 Baggrund for projektet: Med en betydelig stigning i antallet af ældre i de kommende år, vil det være væsentligt at fokusere på kost og

Læs mere

Projekt Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale til projektkommuner

Projekt Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale til projektkommuner Projekt Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale til projektkommuner TAK FOR JERES DELTAGELSE I PROJEKTET! Kære projektleder Vi glæder os til samarbejdet om udviklingsprojektet: Styrket fokus

Læs mere

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e 14. december 2012 Virksomhedscentre og ressourceforløb J.nr. 2012-0020057 2. kontor Baggrund Førtidspensionsreformen betyder, at borgere, der er i risiko

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Iværksætterprogram for vækstiværksættere

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Iværksætterprogram for vækstiværksættere Region Midtjylland Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Iværksætterprogram for vækstiværksættere Bilag til Regionsrådets møde den 12. december 2007 Punkt nr. 31 Vækstforum for Region Midtjylland

Læs mere

Region Hovedstaden. Kontraktbilag 1. Kravspecifikation for evaluering af Wonderful Copenhagen og Copenhagen Capacity.

Region Hovedstaden. Kontraktbilag 1. Kravspecifikation for evaluering af Wonderful Copenhagen og Copenhagen Capacity. Region Hovedstaden Kontraktbilag 1 Kravspecifikation for evaluering af Wonderful Copenhagen og Copenhagen Capacity. 1 1. Indledning Dette dokument indeholder kravspecifikation for indholdet i evalueringen

Læs mere

Opfølgning på investeringer fra de regionale udviklingsmidler

Opfølgning på investeringer fra de regionale udviklingsmidler Eventuelle er i forhold til påkrævede Handlingsplanstema 1: Fokuseret erhvervsudvikling skaber virksomheder i vækst Vækstaftale 1 - Tiltrække virksomheder og investeringer Leadpartner er Copenhagen Capacity

Læs mere

Pædagogisk IT-strategi for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Pædagogisk IT-strategi for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Pædagogisk IT-strategi for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Introduktion Social- og Sundhedsskolen Esbjergs Pædagogiske IT-strategi er gældende for perioden 2014 til 2018. Strategien indeholder: Introduktion

Læs mere

Projektet er finansieret af resultatkontrakten for 2013 mellem Cabi og Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering.

Projektet er finansieret af resultatkontrakten for 2013 mellem Cabi og Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering. Fastholdelse af medarbejdere med nedsat arbejdsevne i job via de sociale kapitler som alternativ til fleksjob eller som forudsætning for evt. ansættelse i fleksjob på hidtidig arbejdsplads Projektbeskrivelse

Læs mere

Kompetenceudviklingsstrategi

Kompetenceudviklingsstrategi Kompetenceudviklingsstrategi For at vi på ZBC kan leve op til kravene i den kommende EUD reform er det nødvendigt, at vi fortsat sikrer udvikling af medarbejdernes kompetencer. Udgangspunktet for kompetenceudviklingen

Læs mere

Introduktion... 3 Opsummering af hovedpointer... 3 Kort om metoden... 3

Introduktion... 3 Opsummering af hovedpointer... 3 Kort om metoden... 3 Side 1/16 Indhold Introduktion... 3 Opsummering af hovedpointer... 3 Kort om metoden... 3 Analysens resultater... 4 1. CSR i virksomheden... 4 Erfaring med CSR... 4 Forankring i organisationen... 4 Betydning

Læs mere

Forretningsdrevet samfundsansvar

Forretningsdrevet samfundsansvar Forretningsdrevet samfundsansvar - Eller hvordan en virksomhed får overblik over deres aktiviteter indenfor samfundsansvar og vurderer behovet for en regelmæssig gennemgang af aktiviteter og behov Fuldmægtig

Læs mere

VEU-centre kontrakter 2014-2015 Mål- og indikatorplan

VEU-centre kontrakter 2014-2015 Mål- og indikatorplan VEU-centre kontrakter 2014-2015 Mål- og indikatorplan revideret november 2014 1 Indholdsfortegnelse 1. Gennemgang af indsatsområder, resultatmål og indikatorer Indsatsområde 1, indikator 1-5 Indsatsområde

Læs mere

Afsluttende rapport for initiativ 2.5 i den fællesoffentlige Strategi for digital velfærd, 2013-2020

Afsluttende rapport for initiativ 2.5 i den fællesoffentlige Strategi for digital velfærd, 2013-2020 Bilag Afsluttende rapport for initiativ 2.5 i den fællesoffentlige Strategi for digital velfærd, 2013-2020 Stamdata Stamdata for initiativ 2.5 fremgår af nedenstående tabel 1. Tabel 1: Stamdata for initiativ

Læs mere

ProjektSpace Status 2013

ProjektSpace Status 2013 ProjektSpace Status 2013 KMØ Projektspace er et ud af 9 projekter under kulturaftalen KulturmetropolØresund, der er indgået mellem 26 kommuner, Region Hovedstaden og Kulturministeriet. Aftalen løber fra

Læs mere

Svineafgiftsfondens strategi

Svineafgiftsfondens strategi Svineafgiftsfondens strategi 2018-2021 1 Fondens formål, ståsted og målsætninger Svineafgiftsfondens formål er at fremme aktiviteter, der styrker den samlede sektors udviklingsmuligheder og konkurrenceevne.

Læs mere

MODEL 4: POTENTIALEVALIDERING

MODEL 4: POTENTIALEVALIDERING MODELLER FOR STRATEGISK AKTIVERING AF INDUSTRIKULTURARV MODEL 4: POTENTIALEVALIDERING INDUSTRIKULTURENS GRØNSEL±SE KULTURARV I BYFORNYELSEN BYFORNYELSE MODELLER FOR STRATEGISK AKTIVERING AF INDUSTRIKULTURARV

Læs mere

FastholdelsesTaskforces opfølgningspapir - pa midtvejsevalueringsrapport

FastholdelsesTaskforces opfølgningspapir - pa midtvejsevalueringsrapport FastholdelsesTaskforces opfølgningspapir - pa midtvejsevalueringsrapport Midtvejsevalueringen af FastholdelsesTaskforces indsatser er en formativ evaluering, der har til hensigt at gøre status og vurdere,

Læs mere

Borger & Arbejdsmarked ønsker med denne projektbeskrivelse at sætte indsatsen for at nedbringe sygefraværet på dagsordenen i 2013.

Borger & Arbejdsmarked ønsker med denne projektbeskrivelse at sætte indsatsen for at nedbringe sygefraværet på dagsordenen i 2013. Vi knækker kurven! projekt om fravær i Borger & Arbejdsmarked 2013 Indledning Borger & Arbejdsmarked ønsker med denne projektbeskrivelse at sætte indsatsen for at nedbringe sygefraværet på dagsordenen

Læs mere

Projektets udviklingsfase løb fra september til december 2011.

Projektets udviklingsfase løb fra september til december 2011. 2. marts 2012 Læring fra udviklingsfasen i udviklingsprojektet På vej med en plan i Greve Kommune projekt medfinansieret af Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Målet for projektet er at udvikle

Læs mere

Kvalitetssystem for KUU Køge-Roskilde-Greve

Kvalitetssystem for KUU Køge-Roskilde-Greve Kvalitetssystem for KUU Køge-Roskilde-Greve Kvalitetssikring og evaluering for KUU Køge-Roskilde-Greve Formålet med kvalitetssikringssystemet for KUU Køge-Roskilde-Greve er at sikre, at uddannelsen i vores

Læs mere

Elever som ambassadører for tryg cykeltrafik

Elever som ambassadører for tryg cykeltrafik Elever som ambassadører for tryg cykeltrafik Baggrund En typisk problemstilling i forbindelse med et skolevejsprojekt er, at både skoler og forældre forventer, at den tekniske forvaltning løser situationen

Læs mere

Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Huskeliste og tidsplan

Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Huskeliste og tidsplan Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Undervisningsministeriet har igangsat et projekt der skal bidrage til at udvikle de lokale uddannelsesudvalgs arbejde og styrke parternes rolle og indflydelse

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd, Middelfart Middelfart Kommune Østergade 9-11 5500 Middelfart Att.: Udviklingskonsulent Kia McDermott

Det Lokale Beskæftigelsesråd, Middelfart Middelfart Kommune Østergade 9-11 5500 Middelfart Att.: Udviklingskonsulent Kia McDermott Det Lokale Beskæftigelsesråd, Middelfart Middelfart Kommune Østergade 9-11 5500 Middelfart Att.: Udviklingskonsulent Kia McDermott Middelfart d. 23.01.2012 Vedr. Ansøgning til Det Lokale Beskæftigelsesråd

Læs mere

Kommunikationsstrategi for Bornholms Vækstforum

Kommunikationsstrategi for Bornholms Vækstforum BORNHOLMS VÆKSTFORUM Landemærket 26 3700 Rønne Tlf.: 5692 0000 Fax: 5692 0001 E-mail: vaekstforum@brk.dk Kommunikationsstrategi for Bornholms Vækstforum Erhvervslivets vilje og evne til vækst er en grundforudsætning

Læs mere

Vejledning til ansøgning i Videncenter for. Velfærdsledelse. 1. Titel. 2. Ansøgt beløb. 3. Hovedansøger 17/03/11. Videncenter for.

Vejledning til ansøgning i Videncenter for. Velfærdsledelse. 1. Titel. 2. Ansøgt beløb. 3. Hovedansøger 17/03/11. Videncenter for. Vejledning til ansøgning i Videncenter for Velfærdsledelse Dette er en vejledning til udfyldelse af ansøgningsskemaet. For yderligere information henvises til www.velfaerdsledelse.dk. Mulige ansøgere opfordres

Læs mere

Fremtidige indsatser målrettet industrien. Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen

Fremtidige indsatser målrettet industrien. Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen Fremtidige indsatser målrettet industrien Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen Regeringens vækstpakke 2014 Danmark helt ud af krisen Eksempler på initiativer: Vækstprogram for små og mellemstore

Læs mere

Evaluering af de boligsociale helhedsplaner

Evaluering af de boligsociale helhedsplaner Evaluering af de boligsociale helhedsplaner I Københavns Kommune 2010 Kvarterudvikling, Center for Bydesign Teknik- og Miljøforvaltningen 2011 2 Boligsociale helhedsplaner i Københavns Kommune Københavns

Læs mere

Resultatdokumentation og evaluering Håndbog for sociale tilbud. Temamøde Socialtilsyn Hovedstaden, 7. oktober 2016

Resultatdokumentation og evaluering Håndbog for sociale tilbud. Temamøde Socialtilsyn Hovedstaden, 7. oktober 2016 Resultatdokumentation og evaluering Håndbog for sociale tilbud Temamøde Socialtilsyn Hovedstaden, 7. oktober 2016 Dagens program 1. Håndbogen i (videns-)kontekst 2. Præsentation af håndbogen 3. Spørgsmål

Læs mere

Aktiv Ferie. Case rapport Evaluering af Idræt for Alle

Aktiv Ferie. Case rapport Evaluering af Idræt for Alle Aktiv Ferie Case rapport Evaluering af Idræt for Alle 8 Indhold 1. Introduktion...... 9 2. Projektets aktiviteter....... 10 3. Projektets resultater..... 10 4. Projektets virkning.......... 11 5. Læring

Læs mere

ET STRATEGISK UDGANGSPUNKT MED VIRTUELT SAMARBEJDE

ET STRATEGISK UDGANGSPUNKT MED VIRTUELT SAMARBEJDE EFFEKTIVISER COLLABORATION SYGEHUSE ET STRATEGISK UDGANGSPUNKT MED VIRTUELT SAMARBEJDE PROGRAM Præsentation af Working Virtual Sådan arbejder vi Præsentation af VS14 Hvordan står det til? Et par eksempler

Læs mere

REFERAT. Rundbord d. 10. maj 2017 om fremme af samfundsansvar i globale værdikæder

REFERAT. Rundbord d. 10. maj 2017 om fremme af samfundsansvar i globale værdikæder REFERAT Rundbord d. 10. maj 2017 om fremme af samfundsansvar i globale værdikæder RUNDBORD D. 10. MAJ 2017 Fremme af ansvarlige globale værdikæder Sted: Rambøll, Hannemanns Allé 53, 2300 København S Tidspunkt:

Læs mere

Handlingsplan 2013-2015

Handlingsplan 2013-2015 Handlingsplan 2013-2015 Denne handlingsplan folder temaerne i Arbejdsmiljørådets strategi ud samt beskriver andre aktiviteter, som rådet iværksætter. Handlingsplanen er inddelt i de temaer, som fremgår

Læs mere

Selvevaluering 2013. I år har vi valgt at fokusere på følgende metoder:

Selvevaluering 2013. I år har vi valgt at fokusere på følgende metoder: Selvevaluering 2013 Introduktion til selvevalueringen Vi forstår evaluering som en systematisk, fremadskuende proces, der har til hensigt at indsamle de oplysninger, der kan forbedre vores pædagogiske

Læs mere

Projektbeskrivelse. Uddannelsesparathed og indsatser for ikke-uddannelsesparate i folkeskolen

Projektbeskrivelse. Uddannelsesparathed og indsatser for ikke-uddannelsesparate i folkeskolen Projektbeskrivelse Uddannelsesparathed og indsatser for ikke-uddannelsesparate i folkeskolen Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) gennemfører en undersøgelse, der har til formål at følge implementeringen

Læs mere

Resultatkontrakt. Opfølgning pr. 1. september 2013 Vedrørende. Innovation i folkeskolen

Resultatkontrakt. Opfølgning pr. 1. september 2013 Vedrørende. Innovation i folkeskolen Resultatkontrakt Opfølgning pr. 1. september 2013 Vedrørende Innovation i folkeskolen 16. september 2011 31. august 2014 Journalnummer: 1337622811 Kontraktens parter : Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling

Læs mere

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Notat Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Faaborg-Midtfyn kommune overtager den tidligere Polymerfabrik på Stationsvej

Læs mere

Opdateres forud for bestyrelsesmødet og Generalforsamling den 18. maj med konkrete mål for klynger mm. samt årsplan/oversigt.

Opdateres forud for bestyrelsesmødet og Generalforsamling den 18. maj med konkrete mål for klynger mm. samt årsplan/oversigt. 1 ÅRSPLAN 2017 første udkast Opdateres forud for bestyrelsesmødet og Generalforsamling den 18. maj med konkrete mål for klynger mm. samt årsplan/oversigt. Foreningen IQ s a rsplan sætter mål og prioriteter

Læs mere

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSKOMMUNEN HVIDOVRE I Hvidovre har vi mange virksomheder og arbejdspladser, både private og offentlige. Vi har et af Nordeuropas største erhvervsområder, Avedøre Holme,

Læs mere

Retningslinjer og støtteformer for UDDANNELSESPULJEN FOR FRIVIL- LIGT SOCIALT ARBEJDE 2008-2011. Ansøgningspulje Åbent kursusudbud Konsulentbistand

Retningslinjer og støtteformer for UDDANNELSESPULJEN FOR FRIVIL- LIGT SOCIALT ARBEJDE 2008-2011. Ansøgningspulje Åbent kursusudbud Konsulentbistand Retningslinjer og støtteformer for UDDANNELSESPULJEN FOR FRIVIL- LIGT SOCIALT ARBEJDE 2008-2011 Ansøgningspulje Åbent kursusudbud Konsulentbistand Frivilligrådet og Center for frivilligt socialt arbejde

Læs mere

DEMENSVENLIGT DANMARK 2025 DEMENSALLIANCENS INDSPIL TIL REGERINGENS DEMENSHANDLINGSPLAN

DEMENSVENLIGT DANMARK 2025 DEMENSALLIANCENS INDSPIL TIL REGERINGENS DEMENSHANDLINGSPLAN DEMENSVENLIGT DANMARK 2025 DEMENSALLIANCENS INDSPIL TIL REGERINGENS DEMENSHANDLINGSPLAN Demensalliancens partnere har med stor interesse læst regeringens demenshandlingsplan. Vi vil gerne anerkende det

Læs mere

Rapport om. Dansk erhvervslivs indsats inden for samfundsansvar

Rapport om. Dansk erhvervslivs indsats inden for samfundsansvar Rapport om Dansk erhvervslivs indsats inden for samfundsansvar Februar 2010 1 Indholdsfortegnelse Formål med rapporten s. 3 1. Sammenligning af danske og internationale Global Compact-medlemmer s. 4 2.

Læs mere

Notat om MEA Midtjysk ErhvervsudviklingsAkademi

Notat om MEA Midtjysk ErhvervsudviklingsAkademi Notat om MEA Midtjysk ErhvervsudviklingsAkademi 22.9.215 Baggrund Iværksætter- og vækstpolitikken står i disse år over for en række store, spændende udfordringer. I Danmark starter hvert år mellem 17.

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i projekt VIDA 15.26.01.20 Ansøgningsfrist d. 1. september 2015

Vejledning til ansøgning om deltagelse i projekt VIDA 15.26.01.20 Ansøgningsfrist d. 1. september 2015 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om deltagelse i projekt VIDA 15.26.01.20 Ansøgningsfrist d. 1. september 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...

Læs mere

Borgerevaluering af Akuttilbuddet

Borgerevaluering af Akuttilbuddet Lyngby d. 24. april 2012 Borgerevaluering af Akuttilbuddet Akuttilbuddet i Lyngby-Taarbæk Kommune har været åbent for borgere siden den 8. november 2010. I perioden fra åbningsdagen og frem til februar

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Projektbeskrivelse. Organisering af udskolingen i linjer og hold

Projektbeskrivelse. Organisering af udskolingen i linjer og hold Projektbeskrivelse Organisering af udskolingen i linjer og hold Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) gennemfører i 2015 en undersøgelse af, hvilken betydning skolernes organisering af udskolingen i linjer

Læs mere

Notat. Til Styregruppen for Kvalitet. Projektbeskrivelse

Notat. Til Styregruppen for Kvalitet. Projektbeskrivelse Notat Til Styregruppen for Kvalitet Projektbeskrivelse - Implementering af kliniske retningslinjer på diagnoser i den vederlagsfrie ordning: Pilottest af implementeringsmetoder 1. Baggrund Som det fremgår

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER September 2013 Center for Kliniske Retningslinjer - Clearinghouse Efter en konsensuskonference om sygeplejefaglige kliniske retningslinjer, som Dokumentationsrådet under Dansk Sygeplejeselskab (DASYS)

Læs mere

KORTLÆGNING AF INTERNATIONALISERING

KORTLÆGNING AF INTERNATIONALISERING INTERNATIONALISERINGSNETVÆRKETS KONFERENCE DEN 29. APRIL 2015 KORTLÆGNING AF INTERNATIONALISERING V. REKTOR LAUST JOEN JAKOBSEN 1 INTRO Formålet med kortlægningen er at understøtte realiseringen af 2020-målene

Læs mere

1. Resumé af evalueringen

1. Resumé af evalueringen Opfølgningsnotits og Udenrigsministeriets kommentarer til Evaluering af kampagnen Verdens Bedste Nyheder Denne note indeholder evalueringsrapportens konklusioner og anbefalinger vedr. Kampagnen Verdens

Læs mere

PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011

PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 1 PROCESNOTAT Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 Indledning Økonomi- og Erhvervsministeriet har indgået aftale med Kommunernes Landsforening om, at kommunerne overtager hele

Læs mere

Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen

Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen Projektrapport Peter Holbaum-Hansen, LOF og Marlene Berth Nielsen, NETOP Juli 2009 [Skriv et resume af dokumentet her. Resumeet er normalt en kort beskrivelse

Læs mere

Program for velfærdsteknologi

Program for velfærdsteknologi Program for velfærdsteknologi 2017-2020 Program for velfærdsteknologi 2017-2020 Side 1 af 8 1. Organisering Stamdata Programnummer 9.3 Go-sag http://go.kl.dk/cases/sag47/sag-2015-05449/default.aspx Nr.

Læs mere

Er de sociale medier også et ledelsesværktøj?

Er de sociale medier også et ledelsesværktøj? Er de sociale medier også et ledelsesværktøj? Bodil Damkjær er uddannet cand. phil og adm. direktør i PLINGyou A/S. Bodil hjælper dansk erhvervsliv med deres professionelle brand på LinkedIn. Bodil holder

Læs mere

Nydanskere i bevægelse - fastholdelse, avancering og nyrekruttering

Nydanskere i bevægelse - fastholdelse, avancering og nyrekruttering Nydanskere i bevægelse - fastholdelse, avancering og nyrekruttering Erfaringsopsamling fra Virksomhedsturné til 100 virksomheder i efteråret 2008 - virksomhedernes kapacitet og behov og turnékonceptets

Læs mere

Lederudvikling betaler sig i Region Midtjylland

Lederudvikling betaler sig i Region Midtjylland 31. maj 2008 Lederudvikling betaler sig i Region Midtjylland Ledelsesudvikling. Lidt under halvdelen af de små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland arbejder bevidst med ledelsesudvikling. 8

Læs mere