ERHVERVSSTRATEGI FOR VESTEGNEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ERHVERVSSTRATEGI FOR VESTEGNEN"

Transkript

1 Vestegnssamarbejdet ERHVERVSSTRATEGI FOR VESTEGNEN Projektbeskrivelse for PLAN 09 eksempelprojekt Februar 2007

2 Plan09 eksempelprojekt Side 1 1. BAGGRUND & HOVEDMÅL Nedenfor beskrives i afsnit 1.1 og 1.2 de nye udfordringer på planområdet og de hidtidige tiltag på vestegnen to afsnit, der danner baggrund for beskrivelse af hovedmål for dette projekt (afsnit 1.3) 1.1 Nye udfordringer på planområdet Den hidtidige kommuneplanlægning på vestegnen har været præget af, at hver kommune har haft sin egen kommuneplan, som kun i begrænset omfang er koordineret med nabokommunerne. Den nye planlov lægger op til stærkere kommuneplaner, og kommunernes regionale planlægningsforpligtelser styrkes. Samtidig er der kommet nye muligheder for ændret arealanvendelse til at lokalisere boliger som led i omdannelse af erhvervsområderne og mulighed for kontor/service i erhvervsområder langs Ring 3. I næste planrunde er der mulighed for omdannelse af andre erhvervsområder, hvis der foretages en vurdering af områderne i regional sammenhæng. Det nye regionale ansvar og de nye muligheder for kommunerne på vestegnen skal endvidere ses i sammenhæng med at HUR nedlægges, og at Miljøministeriet fremover delvis skal varetage den overordnede planlægning i hovedstadsområdet. Det vil stille væsentligt større krav til det politiske og strategiske samarbejde på vestegnen og den planfaglige koordinationen af planlægningsarbejdet. Vestegnskommunerne kan endvidere i mange sammenhænge have store fordele af et tættere strategisk samarbejde bl.a. i dialogen med de statslige sektorministerier. 1.2 Tiltag på Vestegnen Vestegnskommunerne (Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Høje Taastrup, Ishøj, Rødovre og Vallensbæk) indgik i i et Dialogprojekt med Miljøministeriet og HUR om omdannelse og udvikling af Vestegnens erhvervsområder. Siden 1998 har der på Vestegnen været et frivilligt interessesamarbejde mellem vestegnskommunerne i Vestegnssamarbejdet (tidligere Erhvervsknudepunktet Hovedstadens Vestegn), hvor der er arbejdet med flere fælles områder. I begyndelsen af 2006 er samarbejdet udvidet med nedsættelse af Vestegnens planforum (planchefer og -medarbejdere) der bl.a. har udarbejdet en fæl-

3 Plan09 eksempelprojekt Side 2 les tids- og procesplan for planarbejdet og en fælles strategi for erhvervsområdernes udvikling. Eksempelprojektet bygger på erfaringerne fra Dialogprojektet, og eksempelprojektet baseres på den eksisterende organisation omkring Vestegnssamarbejdet. Der er således lagt et solidt fundament for det større perspektiv og de høje ambitioner i eksempelprojektet. Det tidligere arbejde har hovedsagelig været forankret på embedsmandsplan. Med eksempelprojektet går arbejdet over i en ny og mere ambitiøs fase, hvor der ikke mindst lægges vægt på den strategiske og politiske forankring af samarbejdet. 1.3 Projektets hovedmål Eksempelprojektet har følgende hovedmål: at skabe en overordnet politisk strategi for infrastruktur, erhvervsudvikling og erhvervsområder på Vestegnen, herunder en tydelig markering af Vestegnens rolle i den regionale arbejdsdeling og konkret fysisk fokus på strateginiveau at skabe en generel fælles strategisk platform for vestegnskommunernes dialog med bl.a. det regionale udviklingsråd, vækstforum og de centrale myndigheder f.eks. inden for landsplan, uddannelse og trafik at udarbejde et fælles udviklingsperspektiv der kan indgå i de enkelte kommunale planstrategier i de 8 kommuner, at udvikle nye metoder i det politisk-strategiske arbejde at sikre læring og national videnspredning i arbejdsprocessen på alle organisatoriske planer og sikre, at erfaringerne bringes videre til arbejdet med eventuelle andre fælles plantemaer i fremtiden.

4 Plan09 eksempelprojekt Side 3 2. PROCES & METODER I det følgende er først beskrevet projektets metodemæssige idegrundlag (afsnit 2.1) og dernæst er projektets faser beskrevet: Fase 1: Forberedelse (afsnit 2.2) Fase 2: Erhvervstopmøde (afsnit 2.3) Fase 3: Strategibearbejdning (afsnit 2.4) Afslutningsvis beskrives læring og videnspredning som er fællestræk for alle faser i projektet i afsnit Projektets idé Projektets processer og metoder er bl.a. udviklet ud fra følgende grundlæggende ideer: Nødvendighed: Politisk ejerskab til et kommunalt strategisk plansamarbejde bør baseres på et fælles politisk projekt, hvis nødvendighed er bredt accepteret og Inspiration: Plankulturen kan udvikles ved at hente inspiration fra arbejdsmetoder inden for strategisk kommunikation, virksomhedsstrategi, lærende organisation og politiske kulturer i andre lande. 2.2 Fase 1: Forberedelse Forberedelsesfasen er en uadskillelig del af topmødemodellen hvor de relevante temaer og valgmuligheder udvælges til brug for den videre proces Formål med forberedelsesfasen Projektet er centreret omkring en hovedbegivenhed - et stort fælles Erhvervstopmøde - der behandler ca valgtemaer der er udvalgt og beskrevet i forberedelsesfasen. I forberedelsesfasen undersøges eksempelprojektets hovedfokusområder: Infrastruktur, erhvervsudvikling og erhvervsområder i de 8 kommuner. Formålet er at identificere og analysere de 6-10 temaer og problemstillinger, der

5 Plan09 eksempelprojekt Side 4 er af vigtig strategisk betydning, og som Erhvervstopmødet og det videre arbejde koncentreres omkring Screening af temaer og problemstillinger Der gennemføres en desk research, hvor eksisterende undersøgelser, planer og øvrigt skriftligt materiale gennemgås og analyseres. Der udarbejdes et notat med en bruttoliste over emner og problemstillinger, med reference til skriftligt materiale mv. Tekniske forundersøgelser er imidlertid langt fra tilstrækkelige til at kunne formulere de politiske temaer og valgmuligheder som skal lægges frem på Erhvervstopmødet. For at sonderer kreative ideer og relevante politiske valgmuligheder er det nødvendigt at gennemføre en række kvalitative personinterview Personinterview af nøglepersoner Ud fra den indledende undersøgelse udarbejdes der er en interviewguide, og der udvælges ca. 35 nøglepersoner til interview inden for forskellige dele af samfundslivet: Byrådsmedlemmer, erhvervsfolk, kommunale embedsmænd, uddannelsesinstitutioner, statslige institutioner, regionen, vækstforum m.fl. Der tages referat af interviewene. Interviewpersonerne udvælges ud fra en indledende interessentundersøgelse. Ud fra desk research og personinterview udvælges de vigtigste ca temaer indenfor infrastruktur, erhvervsudvikling og erhvervsområder Opstartsseminar Som opfølgning på research, interviews og de udvalgte temaer afholdes et fælles opstartsmøde for politikere i de 8 kommuner. Der inviteres 5 7 relevante politikere fra hver kommune. Formålet er at skabe et fælles vidensgrundlag for det politiske niveau i kommunerne, drøfte prioriteringer ud fra de muligheder og potentialer, kommunerne får ved en fælles strategi samt at give input til den videre proces. Mødet skal sætte Vestegnens rolle i regionen på dagsordenen og forankre projektet bagud i kommunernes politiske udvalg. Forberedelsesfasen afsluttes samlet med, at der for hvert tema indkredses 3-5 strategiske valgmuligheder. 2.3 Fase 2: Erhvervstopmødet Oplæggene fra forberedelsesfasen bearbejdes journalistisk og beskrives i en folder, der bruges som indbydelse til et Erhvervstopmøde, hvor der skabes nogle engagerende rammer for en fælles dialog om de 6-10 udvalgte erhvervspolitiske emner blandt politikere, organisationer, erhvervsliv og borgere. I folderen beskrives for hvert tema den grundlæggende problemstilling og de 3-5 strategiske valgmuligheder inden for temaet.

6 Plan09 eksempelprojekt Side 5 Topmødemodellen er kendt fra byudviklingsarbejde i bl.a. Washington i USA og er i Danmark bl.a. blevet anvendt i pilotprojektet for nationalparken i Nordsjælland. Der indbydes et stort antal politikere, erhvervsfolk, repræsentanter for organisationer og institutioner samt almindelige borgere. Hensigten er at samle minimum deltagere til et gå-hjem-arrangement en hverdag. Repræsentanter for erhvervslivet og borgerne indbydes ved personlig indbydelse og tilfældig udvælgelse. Der anvendes overbookning for at sikre et passende fremmøde. På topmødet præsenteres hvert tema og valgmulighederne fra talerstolen, emnet diskuteres ved hvert bord med en udpeget ordstyrer, og valgmulighederne bringes til afstemning efter hvert tema gennem et særligt elektronisk afstemningsudstyr. Gennemgangen af temaerne kan eventuelt afsluttes med afstemning om prioriteringen af de enkelte temaer og lignende. Fordelen ved denne inddragelsesmodel i forhold til almindelige borgermøder er den meget engagerende form og det meget fokuserede og konkrete resultat i form af afstemningerne på topmødet. Det er vigtigt, at Erhvervstopmødet udover at fungere som rettesnor for det videre arbejde med strategierne også bliver en hovedbegivenhed, der skaber opmærksomhed omkring projektet, og som kan blive en milepæl i det fælles strategiske samarbejde på Vestegnen. 2.4 Fase 3: Bearbejdning Temagrupperne Efter erhvervstopmødet udarbejdes for hvert af de 6 10 temaer en synopsis og et kommissorium for en arbejdsgruppe, som sammensættes af embedsmænd, erhvervs- og uddannelsesfolk m.fl. Der udpeges en formand og sekretær for hver temagruppe. Temagruppernes opgave er at komme med konkrete forslag til den fælles strategi for infrastruktur, erhvervsudvikling og erhvervsområder. Antallet af møder forsøges begrænset til i alt 3 møder pr. temagruppe. Bistanden i denne fase understøttes af medarbejdere fra Vestegnssamarbejdets planforum med minimal udgift for Plan Fælles udviklingsperspektiv Efter temagrupperne har afleveret deres bidrag, fortsætter den fælles politiske proces i Vestegnssamarbejdet i den politiske styregruppe (borgmestrene). Det holdes endvidere et fælles seminar, hvor der inviteres 5-7 politikere pr. kommu-

7 Plan09 eksempelprojekt Side 6 ne (samme kreds som opstartsseminaret). Formålet er at nå frem til en samlet strategi for infrastruktur, erhvervsudvikling og omdannelse af erhvervsområder. På grundlag af den fælles politiske strategi, arbejdes der videre med bearbejdning af et fælles udviklingsperspektiv. Det er vigtigt, at udviklingsperspektivet både forholder sig til den regionale erhvervsudviklingsstrategi og den regionale udviklingsplan, og samtidig til konkrete, fysiske udfordringer i udviklingsperspektivet for Vestegnen. Der kan fx tages udgangspunkt i forskellige erhvervstypers fremtidige behov og udviklingsmuligheder. Det er hensigten, at det fælles udviklingsperspektiv indbygges i de 8 kommuners individuelle planstrategier, og at udviklingsperspektivet fremlægges til endelig godkendelse i kommunalbestyrelserne sammen med planstrategierne. 2.5 Kommunikationsstrategi Der udarbejdes i samarbejde med Plan 09 sekretariatet en kommunikationsstrategi for projektet. Målet er at markerer erhvervstopmødet som en vigtig regional begivenhed og af national metodemæssig interesse. Kommunikationsstrategien omfatter bl.a. følgende informationsmateriale til Plan 09 s hjemmeside m.fl. 2.6 Videnspredning og læring Videnspredning Der udarbejdes en kommunikationsstrategi for projektet i samarbejde med Plan 09 sekretariatet der bl.a. har til formål er at synliggøre erhvervstopmødet og sikre videnspredning i planmiljøet i Danmark om topmødemodellen, herunder: En køreplan for den planprocessen, som beskriver procesforløb, inddragelse af aktører, politisk forankring, temaer osv. Køreplanen kan lægges offentligt frem og indgår i Plan09s videndeling med andre kommuner (et kortfattet notat). Der udarbejdes et kortfattet notat eller en tekst til Plan09s hjemmeside som i korte træk beskriver topmødemodellen, herunder fordele og ulemper, jf. de danske erfaringer fra bl.a. nationalparkprojektet Kongernes Nordsjælland. Erfaringerne med erhvervstopmødet beskrives umiddelbart efter mødet, således at viden hurtigt kan bredes ud til de øvrige kommuner. Erfaringsopsamlingen indgår i den endelige slutrapport.

8 Plan09 eksempelprojekt Side 7 Presseindsatsen i forbindelse med erhvervstopmødet koordineres mellem Vestegnssamarbejdets sekretariat og Plan09s kommunikationsmedarbejder. Der afholdes et koordinationsmøde i god tid inden erhvervstopmødet. at der som afslutning af projektet udarbejdes et evalueringsnotat (ca.10 sider) Pressestrategi og ovennævnte informationsmateriale udarbejdes af Vestegnssamarbejdets sekretariat i samarbejde med Planforum med udtagelse af notat om topmødemodellen der udarbejdes af NIRAS konsulenterne Intern projektlæring Med inspiration fra erfaringerne med lærende organisation arbejdes der i projektet med læring på forskellige planer herunder: at der lægges vægt på en planproces hvor politikere, ledere og planmedarbejdere er i åben lærende dialog med hinanden og med forskellige interessenter på Vestegnen. at der introduceres nye analytiske metoder i arbejdsprocessen, bl.a. ved at hente inspiration fra virksomhedsstrategi og strategisk kommunikation. at der i alle temagrupper, arbejdsgrupper, samarbejdsfora o.l. drøfter værdigrundlag og arbejder systematisk med selvevaluering. Læringsaktiviteterne starter i forbindelse med dette projekt og er gennemgående i hele projektet. Det tænkes at fortsætte i et efterfølgende (gerne PLAN 09)- projekt om kommuneplanlægningen, hvor ansøgningsfristen bliver i begyndelsen af 2007.

9 Plan09 eksempelprojekt Side 8 3. AKTØRER & ORGANISATION 3.1 Vestegnssamarbejdet Projektet forankres i Vestegnssamarbejdets organisation med bestyrelsen som den overordnede styregruppe, og den politiske følgegruppe for teknik og miljø tilknyttet projektet. Teknisk chef gruppen forbehandler sagerne til den politiske følgegruppe og styregruppen, og Planforum er projektets arbejdsgruppe i samarbejde med de deltagende konsulenter. Sekretariatschef May Lundsgaard Gregersen, Vestegnssamarbejdet er projektleder. Vestegnssamarbejdets planforum er samarbejdskommunernes medarbejderressource i projektet. 3.2 NIRAS konsulenterne NIRAS konsulenterne er de gennemgående konsulenter på opgaven og varetager bl.a. proces, interview, formidling og ikke mindst tilrettelæggelsen af Erhvervstopmødet. Chefkonsulent Henrik Nowak er NIRAS konsulenternes projektleder. Endvidere forventes chefkonsulent Jens Monrad Hansen og en eller flere juniormedarbejdere at deltage i projektet.

Hvor vil vi hen? Inspiration til Planstrategi 2007

Hvor vil vi hen? Inspiration til Planstrategi 2007 Hvor vil vi hen? Inspiration til Planstrategi 2007 Miljøministeriet Realdania Plan09 er et partnerskabsprojekt mellem Fonden Realdania og Miljøministeriet om udvikling og fornyelse af plankulturen i kommunerne.

Læs mere

Vækstaftale 2 Brevid 2046117

Vækstaftale 2 Brevid 2046117 Vækstaftale 2 Brevid 2046117 Vækstaftale Forslagsstiller Juridisk ansvarlig og kontaktperson Kort resume af forslaget Resultat- og effektmål for aftaleperioden og de enkelte år Forslag til hovedaktiviteter

Læs mere

Kommuneplanlægning i en reformtid

Kommuneplanlægning i en reformtid Indholdsfortegnelse 3 4 5 6 8 13 15 17 18 19 Kommuneplanlægning i en reformtid Hovedtræk i lovforslaget til ændring af planloven Faser i sammenlægningsprocessen Reformarbejdets organisering - To grupper

Læs mere

Som ringe i vandet. En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning

Som ringe i vandet. En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning Som ringe i vandet En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning Tine Curtis og Andreas Lindemann, november 2011 Indhold Forord... 3 Resumé... 4 Kapitel 1 Introduktion...

Læs mere

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg 2 Indhold DEL I: Kommunalbestyrelsesarbejdet i praksis 03 Kapitel 1 Gode arbejdsvilkår i kommunalbestyrelsen 13 Kapitel 2 Arbejdsdelingen mellem borgmester,

Læs mere

PROJEKTHÅNDBOG. En håndbog for projektledere og projektmedarbejdere i Miljø og Teknik. Randers Kommune NATUR OG VAND MILJØ OG VIRKSOMHED

PROJEKTHÅNDBOG. En håndbog for projektledere og projektmedarbejdere i Miljø og Teknik. Randers Kommune NATUR OG VAND MILJØ OG VIRKSOMHED PROJEKTHÅNDBOG En håndbog for projektledere og projektmedarbejdere i Miljø og Teknik MILJØ OG VIRKSOMHED NATUR OG VAND BYGGE- OG BYGNINGSSERVICE SEKRETARIAT VEJ OG TRAFIK DRIFTSAFDELINGEN STADSARKITEKTENS

Læs mere

Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune

Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Juni 2012 Finn Kenneth Hansen CASA Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Juni 2012 Finn Kenneth Hansen Center for Alternativ

Læs mere

Planlægning er politik 5 anbefalinger

Planlægning er politik 5 anbefalinger til beslutningstagere i kommunerne Planlægning er politik 5 anbefalinger når politiske mål skal omsættes til planstrategi og kommuneplan Miljøministeriet Realdania planlægning er politik Planlægning er

Læs mere

Erhvervsstrategi 2015-2018

Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Fredensborg Kommune er en klassisk pendlerkommune, hvor folk bosætter sig for på en gang at nyde naturen og samtidig have kort afstand til arbejdspladsen

Læs mere

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Projekthåndbog Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Download en pdf-version af pjecen gratis på www.kl.dk/projekthåndbog. En udgave af pjecen i Word kan

Læs mere

Regional Udviklingsplanlægning i Nordjylland

Regional Udviklingsplanlægning i Nordjylland Regional Udviklingsplanlægning i Nordjylland Vilkår og muligheder for forankring og ejerskab Carsten Jahn Hansen Center for Regional Udvikling & Forskningsenheden Land Management Institut for Samfundsudvikling

Læs mere

FESTSTOFFER OG FOREBYGGELSE

FESTSTOFFER OG FOREBYGGELSE 2003 FESTSTOFFER OG FOREBYGGELSE Evaluering af Udviklingsprojekt om ecstasyforebyggelse i to»modelamter«, Nordjyllands Amt og Århus Amt Feststoffer og Forebyggelse - evaluering af Udviklingsprojekt om

Læs mere

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis August 2010 Handicapråd Den gode praksis Handicapråd Den gode praksis Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Handicaprådets sammensætning og samarbejde... 4 Handicaprådets formål og opgaver... 4 Sektoransvar

Læs mere

den kommunale indsats det nationale CenTer for undervisning i natur, Teknik Og SundHed

den kommunale indsats det nationale CenTer for undervisning i natur, Teknik Og SundHed den kommunale indsats det nationale CenTer for undervisning i natur, Teknik Og SundHed forord Danmark har som vidensamfund behov for i fremtiden at sikre viden og udvikling inden for de naturfaglige og

Læs mere

Udvikling af. plankultur. 27 kommunale eksempler. Miljøministeriet Realdania

Udvikling af. plankultur. 27 kommunale eksempler. Miljøministeriet Realdania Udvikling af plankultur 27 kommunale eksempler Miljøministeriet Realdania Udvikling af plankultur 27 kommunale eksempler Udvikling af plankultur 27 kommunale eksempler Tekster: Eksempelkommunerne og Plan09

Læs mere

Handlingsplan for Fødevareministeriets kommunikationsindsats 2010-14

Handlingsplan for Fødevareministeriets kommunikationsindsats 2010-14 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Institution: Fødevareministeriets Fælles Kommunikationsenhed Kontor/initialer: FFK Sagsnr.: Dato: 5. maj 2010 Handlingsplan for Fødevareministeriets kommunikationsindsats

Læs mere

2011 Samspillet mellem beskæftigelsesregionerne. En survey om samarbejdet mellem kommunerne og beskæftigelsesregionerne

2011 Samspillet mellem beskæftigelsesregionerne. En survey om samarbejdet mellem kommunerne og beskæftigelsesregionerne 2011 Samspillet mellem beskæftigelsesregionerne og kommunerne En survey om samarbejdet mellem kommunerne og beskæftigelsesregionerne om beskæftigelsesindsatsen August 2011 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING...

Læs mere

Skatteministeriets kompetencestrategi

Skatteministeriets kompetencestrategi Skatteministeriets kompetencestrategi Kompetencestrategien beskriver, hvordan vi systematisk arbejder med løbende udvikling af medarbejdernes kompetencer, således at 1) Skatteministeriet altid er i besiddelse

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Bedre tværfaglig indsats

Bedre tværfaglig indsats Bedre tværfaglig indsats for børn i familier med misbrug eller sindslidelse Samarbejdsmodel Handlevejledninger Redskaber Implementering Selvevaluering Socialt Udviklingscenter SUS & COWI/MUUSMANN Introduktion

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag

Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag KL, april 2010 1. udgave, 1. oplag 2010 Design: Kontrapunkt

Læs mere

Lokal forebyggelse af kriminalitet

Lokal forebyggelse af kriminalitet Januar 2008 Lokal forebyggelse af kriminalitet Idékatalog til det lokale kriminalpræventive samarbejde Idékatalog til det lokale kriminalpræventive samarbejde, navnlig i kreds- og lokalråd Indhold 1. Indledning

Læs mere

Delrapport 1: Kommunernes erhvervsfremmeindsats 29. april 2014

Delrapport 1: Kommunernes erhvervsfremmeindsats 29. april 2014 Delrapport 1: Kommunernes erhvervsfremmeindsats 29. april 2014 1. Kommunernes betydning for vækst Kommunerne har væsentlig betydning for virksomhedernes vækstvilkår og dermed for vækst og erhvervsudvikling

Læs mere

Kommunernes samarbejde regionalt. KKR s rolle og opgaver

Kommunernes samarbejde regionalt. KKR s rolle og opgaver Kommunernes samarbejde regionalt KKR s rolle og opgaver Januar 2010 Kommunernes samarbejde regionalt KKR s rolle og opgaver KL, januar 2010 1. udgave, 1. oplag 2010 Publikationen er udarbejdet af KL Forlagsredaktion:

Læs mere

Fra god praksis til næste praksis

Fra god praksis til næste praksis TEKNOLOGISK INSTITUT Fra god praksis til næste praksis Vejledning og rådgivning af iværksættere og virksomheder med vækstambitioner Erfaringer fra erhvervsservicesystemet Maj 2007 Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

KOMMUNIKATION OM FOLKESKOLEREFORMEN - INSPIRATIONSMATERIALE

KOMMUNIKATION OM FOLKESKOLEREFORMEN - INSPIRATIONSMATERIALE KOMMUNIKATION OM FOLKESKOLEREFORMEN - INSPIRATIONSMATERIALE 1. Indledning Arbejdet med at implementere folkeskolereformen er i fuld gang i kommunerne, og mange er allerede begyndt at lave en kommunikationsstrategi

Læs mere

EVALUERING ANSVARLIG UDSKÆNKNING

EVALUERING ANSVARLIG UDSKÆNKNING EVALUERING ANSVARLIG UDSKÆNKNING 9 lokalområders samarbejde om en aktiv bevillingspolitik 2011 Udarbejdet for Sundhedsstyrelsen af COWI A/S Evaluering Ansvarlig udskænkning 9 lokalområders samarbejde om

Læs mere

GUIDE: SOCIAL IT I KOMMUNEN. Til gavn for mennesker med funktionsnedsættelser

GUIDE: SOCIAL IT I KOMMUNEN. Til gavn for mennesker med funktionsnedsættelser GUIDE: SOCIAL IT I KOMMUNEN Til gavn for mennesker med funktionsnedsættelser KOLOFON Tekst Socialt Udviklingscenter SUS Layout ArtRebels Foto Das Büro Socialt Udviklingscenter SUS Nørre Farimagsgade 13

Læs mere

Status på fremdriften i implementeringen af de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling

Status på fremdriften i implementeringen af de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling 24. april 2008 Bilag 4b Status på fremdriften i implementeringen af de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling 1. Indledning Regeringen og de seks regionale vækstfora indgik i juni

Læs mere