Risikostyring i bygge- og anlægssektoren. En vejledning for entreprenørbranchen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Risikostyring i bygge- og anlægssektoren. En vejledning for entreprenørbranchen"

Transkript

1 Risikostyring i bygge- og anlægssektoren En vejledning for entreprenørbranchen

2

3 2 Forord Første udgave af denne vejledning blev tilvejebragt i et samarbejde mellem Institut for Planlægning på Danmarks Tekniske Universitet (DTU), By- og Boligministeriet, Danske Entreprenører samt Tryg-Baltica Risk Management og var baseret på erfaringer fra et Feasibilitystudie udført i Denne anden udgave er udarbejdet af FMRI og Dansk Byggeri. I forhold til første udgaven er der sket følgende ændringer: Erfaringerne fra projektet "Risikostyring I Entreprenørbranchen" 2 og det tilhørende risikostyringsværktøj "Projektjournalen" 3 er indarbejdet. It-applikationen er udgået. Bilaget, der gav en introduktion til risikostyring i byggebranchen, udgives som en selvstændig publikation. Mindre revisioner af formuleringer og opsætning. Skemaer til risikostyring er revideret og vedlagt på en mere anvendelig form. Ændringerne skaber en sammenhæng mellem Projektjournalen og denne Vejledning. Projektjournalen kan anvendes til en overordnet risikostyring i alle faser af et byggeprojekt, og inddrager både tekniske og forretningsmæssige risici. Vejledningen fokuserer, i større detaljeringsgrad, på tekniske risici i selve byggeprocessen på pladsen. De to værktøjer komplementerer hinanden, men kan også anvendes særskilt. Sammenhænge og anvendelsesområder for de to værktøjer er beskrevet i nærværende vejledning under de relevante faser i risikostyringen, så brugerne undervejs kan orientere sig om de konkrete muligheder. 2. Udgave, januar 2006 Tom Andersen & Freddy Madsen, FMRI kolofon Vejledning i Risikostyring i Bygge- & anlægssektoren Vejledningen er et samarbejdsprojekt mellem Dansk Byggeri og FMRI. Hovedforfattere Tom Andersen og Freddy Madsen, FMRI Redaktion Dansk Byggeri Layout Dansk Byggeri, Ditte Brøndum Tryk og repro Elbo Udgivet af Dansk Byggeri Nørre Voldgade 106 Postboks København K Telefon: Fotos Simon Ladefoged, Ricky John Molloy, Ulrik Samsøe Figen ISBN: Januar 2006

4

5 2 Indhold 2 6 Introduktion 2 7 Risikostyring - en løbende proces 2 9 Overordnet sammenhæng - fase Afgrænsning og opdeling af projektet - fase Identifikation af risici - fase Analyse af risici - fase Vurdering af risici - fase Behandling af risici - fase Styring og opfølgning - fase Tre skemaer til brug for den daglige risikostyringsproces på byggepladsen 15 Skema 1 16 Skema 2 17 Skema Litteratur

6 2 Introduktion Risikostyring handler grundlæggende om at: reducere antallet og omfanget af tabsgivende hændelser optimere grundlaget for de valg, der skal tages i et byggeforløb. Undersøgelser udført i 1997 og , 2 viser at tabsgivende hændelser og uhensigtsmæssige valg af løsninger hvert år koster mellem fem og ti milliarder kroner i Danmark. Det udgør 5 10 % af byggeriets samlede omkostninger og kan begrænses væsentligt ved systematisk risikostyring. Risikostyringen bør igangsættes så tidligt som muligt, dvs. allerede i projektets tidligste faser. Det anbefales at anvende "Projektjournalen - et værktøj til risikostyring" 3, fordi den giver et godt overblik fra starten, og har samtidigt et simpelt og overskueligt format. Denne vejledning kan anvendes som et fornuftigt supplement til projektjournalen, og er især velegnet til brug i selve byggefasen. Risikostyring betyder ikke, at samtlige risici undgås, men det giver en sikker viden om de risici, der er forbundet med fx et projekt. Man opnår en klar mening om betydningen af risici, og hvordan de skal håndteres. Forudsætningen for succes er, at den risikomæssige forståelse er til stede hos topledelse, projektledelse og den enkelte medarbejder, og at der etableres en god risikokommunikation i hele virksomheden. Ligesom ved miljøstyring, arbejdsmiljøledelse og kvalitetsstyring er ledelsens engagement af afgørende betyd- ning for risikostyring, da det med stærke, klare og sikre signaler fra topledelsen er muligt at motivere alle implicerede i processen og derved opnå betydelige omkostningsbesparelser. Samtidig giver risikostyring byggepladsledelsen overblik over projektets risikomiljø og skaber systematiske og enkle rutiner til at beskrive og følge op på tiltag, der kan reducere risici. Udover de nævnte direkte fordele kan risikostyring give et betydeligt input til sikkerheds- og sundhedsarbejde, kvalitetssikring, miljøstyring mv. Endelig danner risikostyring grundlag for en systematisk erfaringsopsamling, der kan styrke det daglige beslutningsgrundlag samt sikre, at erfaringer udveksles på tværs af projekter. For den enkelte medarbejder giver det øgede engagement i byggeprocessens risikoforhold et bedre, og mere sikkert arbejdsmiljø, og øger samtidig kvaliteten i det daglige arbejde. Risikostyring skal: skabe overblik over risikomomenter og tilhørende sikringsmæssige tiltag og rutiner sikre tekniske og økonomiske optimale løsninger styrke erfaringsopsamlingen og dermed bidrage til et bedre, mere sikkert og mere profitabelt byggeri Resten af denne vejledning beskriver kort risikostyringsprocessen og anviser, hvordan risikostyring kan foregå i praksis. Vejledningen tilbyder en enkel og praktisk anvendelig metode til risikostyring, og er tilstrækkelig til at iværksætte risikostyringsarbejdet på byggepladsen. Vejledningen er opbygget, så den harmonerer med det mere enkle værktøj, Projektjournalen 3. 6

7 2 Risikostyring Risikostyring - en løbende proces Projektjournalen 2 er udviklet til at give et samlet risikostyringsmæssigt overblik over en byggesag på en simpel og overskuelig måde. Projektjournalen dækker således hele forløbet, fra oplæg og tilbudsgivning over kontrakt, selve byggefasen og den efterfølgende erfaringsopsamling. I skemaet herunder beskrives alle de syv faser i risikostyringen. Denne vejledning koncentrerer sig om fa- serne 3 til 7, som foregår på byggepladsen. I Fase 1 og 2 udstikkes rammerne for virksomhedens risikostyring og de er det fælles fundament for virksomhedens risikostyring hvad enten virksomheden anvender Projektjournal, Vejledningen eller begge dele. Fase 1 og 2 gennemløbes inden igangsætning, og i et bredt samarbejde, "hjemme" i virksomheden. Faser Stikord Indhold 1. Overordnet sammenhæng Fastlæggelse af: Virksomhedens eller projektets overordnede mål. Virksomhedens acceptkriterier. Grænserne mellem den risikostyringsansvarliges og ledelsens kompetence. Risikostyringen skal indpasses i virksomhedens og/eller projektets overordnede politik, mål og strategi. Ofte kan der med fordel formuleres politikker og strategier for flere områder, fx inden for sikkerhed og sundhed og omkring de miljømæssige påvirkninger af omgivelserne. Risikostyringens placering, kompetenceforhold og de acceptkriterier, der skal lægges til grund for den daglige risikostyring etableres. Projektets sammenhæng med andre projekter og/eller andre aktører beskrives, herunder eventuelle bindinger eller muligheder. Risikostyring skal harmoniseres med virksomhedens normale forretningsmæssige dispositioner, forretningsgange og udførelsesmæssige forskrifter. 2. Afgrænsning og opdeling af projekt 3. Identifikation af risici 4. Analyse af risici 5. Vurdering af risici Rammerne for projektet, opdeling i aktiviteter, leverancer, særlige regelsæt osv Relevante risikoområder og hændelser. Hvor ofte hændelserne forventes at indtræffe, og med hvilken konsekvens. Hvilke risici kan umiddelbart accepteres, hvilke kræver risikoreducerende foranstaltninger, og hvilke skal helt elimineres. Projektets opdeling i hovedaktiviteter og delaktiviteter er ofte et godt udgangspunkt. Det kan fx suppleres med "generelle forhold", dvs. overordnede betragtninger for risici, der vil berøre mere end en aktivitet samt "bindinger til omverden" fx el, vand, nødvendige tilladelser, kritiske leverancer af bygningskomponenter, maskinel, særlige sjak m.v. For generelle forhold og for hver enkelt aktivitet søges identificeret de risikoområder (eksempelvis vejrlig, maskinhaveri eller kriminalitet) eller hændelser, der kan påvirke i negativ retning. Benyt skema 1. For hver hændelse eller risikoområde estimeres hyppighed og og konsekvens. Eksempelvis ved at anvende "5x5-matricen" eller ved konkret at estimere det forventede antal hændelser og de tilhørende konsekvenser i kroner. Benyt skema 1. Risici rangordnes efter hyppighed, konsekvens og risikoniveau (hyppighed x konsekvens), hvilket giver et risikomæssigt overblik og et godt beslutningsgrundlag for valg af økonomisk optimale sikringstiltag. Risici vurderes mod de opstillede acceptkriterier fra fase 1. Benyt skema 1. 7

8 Faser Stikord Indhold Fortsat 6. Behandling af risici Foranstaltninger, der skal iværksættes Risikoreducerende foranstaltninger beskrives, vurderes og implementeres. Ansvarlige, revisionsterminer, kontrolforanstaltninger, tidsterminer m.v. fastlægges. Udover at det kan kræve materiel, ændrede rutiner og lignende, er det særdeles vigtigt, at det udførende mandskab involveres i processen. De skal kende risikoen, sikringsforanstaltningernes virkemåde og sigte. I stor udstrækning kan der trækkes på eksisterende anvisninger, beskrivelser m.v., der er målrettet til at forebygge og undgå skader. Benyt skema Styring og opfølgning Hændelsesrapportering og opfølgning på risiko-reducerende foranstaltninger Benyt skema 2 og 3. I bygge- og anlægsprojekter er der krav til dokumentation af fx arbejdsmiljøledelse samt miljø- og kvalitetsstyring, og på samme måde er der ved nogle projekter krav til dokumentation af specifikke risikostyringstiltag. Denne dokumentation kan ske på de tre skemaer bagerst i vejledning, der samtidig opfylder de risikostyringsansvarliges egne behov for dokumentation. De tre skemaer er: Et risikoregister - skema 1 En beskrivelse af risikoreducerende foranstaltninger - skema 2 En erfaringsopsamling, dvs. hændelsesrapportering - skema 3 Skemaerne dækker fase 3 til 7 i risikostyringsprocessen. Fase 1 og 2 beskrives og dokumenteres tilsvarende. Det kan gøres ved at supplere eksisterende projektmate- riale med et enkelt skema, hvor acceptkriterier og grænseflader fastlægges (fase 1), samt ved at vedlægge en risikomæssig oversigt over projektets aktiviteter, afgrænsning, leverancer, særligt materiel m.v., fx i form af en aktivitetsplan eller tidsskema (fase 2). Når hændelser indtræffer, er det særdeles vigtigt, at de erfaringer, der gøres, opsamles på en systematisk form, der gør dem let tilgængelige i det videre projektforløb og for kommende projekter. Vejledningens metode sigter mod at gøre risikostyringen Enkel og stringent Dokumenterbar Erfaringsopsamlende på en systematisk måde 8

9 2 fase 1-2 Overordnet sammenhæng - fase 1 Det overordnede formål med et projekt vil ofte være at skabe et byggeri af en forudbestemt kvalitet, til en given pris, inden for en fastsat tidsfrist. For en entreprenørvirksomhed er målet med et projekt både at leve op til projektets formål og at skabe indtjening til virksomheden. Det skal ske på en måde, så virksomheden fremstår som en kompetent og effektiv samarbejdspartner til gavn for virksomhedens videre udvikling og konsolidering. Risikostyring vil styrke disse forhold, men det kræver, at risikostyring indpasses i de strategiske og organisatoriske sammenhænge i både projekt og virksomhed. Derfor skal det fastlægges: hvad virksomhedens acceptkriterier er hvilke grænser, den risikostyringsansvarlige må disponere indenfor i den daglige risikostyring hvornår byggeriets ledelse skal medvirke i beslutningerne hvornår virksomhedens ledelse og bygherren skal inddrages i beslutningsprocessen At fastlægge acceptkriterier betyder, at virksomheden på forhånd skal beslutte, hvilke risikoforhold, der er acceptable, uønskede eller uacceptable. Grupperingen er afhængig af både de økonomiske konsekvenser og de forventede hyppigheder. Acceptkriterierne suppleres med vedtagelser om, hvornår risikoforhold kan behandles af den dagligt ansvarlige, og hvornår de skal forelægges byggeriets ledelse, virksomhedens ledelse og bygherren. Risikostyring bør indarbejdes i virksomhedens politikker, strategier og arbejdsmetoder. Denne vejledning beskæftiger sig primært med de risici, der skal identificeres, analyseres og behandles i forbindelse med byggeriets udførelse på byggepladsen. Overordnede risici, som kan relateres til politiske forhold, finansielle muligheder og begrænsninger, valg af samarbejdspartnere og lignende, håndteres af bygherre og entreprenør uden for selve byggepladsen. Det anbefales at benytte "Projektjournalen" 3 til denne del af risikostyringen. Afgrænsning og opdeling af projektet - fase 2 Til brug for risikostyringen er det vigtigt at skabe et oversigtsmæssigt billede af projektets omfang ved opdeling i enten aktiviteter, byggeafsnit, bygningsdele, arbejdssjak eller hvordan virksomheden normalt opdeler projekter. Konkret kan der tages udgangspunkt i projektets tidsog aktivitetsplaner, og der skal suppleres med generelle oplysninger, der har betydning for risikostyring af sagen, som fx: byggepladsens placering, indretning, adgangsforhold m.v. afhængighed af leverancer, underleverandører og maskinel særlige arbejdssjak relationer til andre aktører på byggepladsen vinterforhold Samlet udgør opdelingen og beskrivelse af "særlige forhold" rammen og udgangspunktet for risikostyringsarbejdet på byggepladsen. 9

10 2 fase 3 Identifikation af risici - fase 3 Med udgangspunkt i projektets afgrænsning og opdeling, identificeres de risikoområder og hændelser, som kan tænkes at opstå i løbet af udførelsesperioden. Brug erfaring, brainstorming, projektmateriale, forudgående risikoanalyser og andres viden, til at kortlægge relevante risikoområder og mulige hændelser. Det kan betale sig at tænke så bredt som muligt for at få afdækket hændelser og risikoområder bedst muligt. Der er mange årsager til de hændelser, der indtræffer i byggeriet, så det gælder også om at tænke overordnet, fx på risikoområdet "dårlige vejrforhold" frem for blot på de konkrete årsager som "skybrud" eller "højvande". Risikoområder og hændelser noteres for hvert "aktivitetsområde", dvs. efter den overordnede opdeling virksomheden har valgt at benytte. Se eksempler på sammenhæng mellem "aktivitet m.m." og "risikoområde" i skemaet nedenfor. Når identifikationen er gennemført, giver de udfyldte kolonner i skema 1 et risikomæssigt overblik. En stor del af risikoområderne og hændelserne kan relateres til en enkelt aktivitet, bygningsdel eller andet, mens andre vil påvirke flere samtidig. Eksempelvis vil en oversvømmelse af byggepladsen formentlig påvirke flere aktiviteter på én gang, mens tyveri af en større sending tagpap måske kun påvirker en enkelt aktivitet. I skema 1 s første kolonne noteres det som "generelle forhold", hvis risikoområder og hændelser berører mere end en enkelt aktivitet. Risikoidentifikationen skal tilstræbe at give et fuldstændigt billede af alle de mulige hændelser. Hvis der tidligere i projektforløbet, fx som følge af brug af Projektjournalen 3, er afdækket risici eller foreskrevet risikoreducerende tiltag, så husk at indarbejde dette i skemaerne. Det skal dels gøres for at sikre, at risikoreducerende tiltag vedligeholdes gennem hele projektforløbet, dels for at sikre, at de valg, der træffes i byggeforløbet, ikke genskaber eller forøger risici, man troede var eliminerede eller reducerede. Jo større erfaringsbase, der kan trækkes på, jo lettere og mere sikker bliver risikoidentifikationen, og den efterfølgende analyse, vurdering og behandling af de enkelte risici. For en entreprenørvirksomhed vil risikostyringsprocessen således kunne udvikles fra projekt til projekt og give mulighed for at opsamle og udnytte erfaringer på tværs af projekter. Generelle forhold/aktivitet/ andet Risikoområde Eventuel hændelse Hyppighed. 1) Det forventede antal Hændelser i projektperioden. "5x5- matricen" anvendes Konsekvens. 2) Angives i relativ størrelse "5x5- matricen" anvendes. Risikoniveau (hyppighed x konsekvens) Accept uden yderligere foranstaltninger (sæt kryds) eller henvisning til nummer for risikoreducerende foranstaltning (fase 3) (fase 3) (fase 3) (fase 4) (fase 4) (fase 4) (fase 5) Generelt Kriminalitet Diverse småtyverier i byggeperioden Generelt Vejrforhold Oversvømmelse Tagdækning Kriminalitet Tyveri af tagpapleverance Udgravning Forurening Lækage af olietank

11 Nedenstående skema viser et eksempel på opdeling i risikoområder Risikoområder Eksempler på hændelser Eksempler på årsager Dårlige vejrforhold Oversvømmelse af byggegruppe Skybrud og ekstraordinært højvande Maskinhavari Kran ude af drift i tre dage Nedslidt materiel, Overbelastning, Kortslutning, Manglende vedligehold Udførelsesfejl Forkert udstøbning af kældervæg Forkert beskrivelse, Manglende instruktion, Sjusk Arbejdsulykke Brækket ben Manglende afskærmning Svigt af rækværk Kriminalitet Vinduer til tagetage stjålet. Ny levering Manglende sikring af oplag. først mulig om 3 uger. Brand Bærende betonkonstruktion beskadiget i stuetage som følge af brand Påsat brand Lynnedslag, Kortslutning, Selvantændelse Projektmateriale Forkert placering af afløbsinstallation Tegninger forsinkede eller fejlbehæftede Forurening Arbejdet stoppet i tre dage pga. forurening Lækage af olietank, Forurenet jordbund Logistik og ressourcer Maskinel er ikke tilrådighed. Dårlig koordinering Forsyning Kælder oversvømmet pga. Svigt af offentlig elforsyning, pumpestop Andet Myndigheder standser arbejdet Arkæologiske forhold til undersøgelse for oldtidsminder 11

12 2 fase 4 Analyse af risici - fase 4 For alle de identificerede risikoområder og hændelser vurderes hyppighed og konsekvens. Det kan gøres i form af en relativ beskrivelse af risikoniveauet, hvor hyppighed og konsekvens estimeres på en skala fra 1 til 5. Risikoniveauet findes derefter som hyppighed gange konsekvens. I nedenstående tabel - kaldet "5x5-matri- cen" - er vist et eksempel på hvordan hvert enkelt risikoområde og hver enkelt hændelse, kan vurderes. Risikoniveau beregnes som hyppighed x konsekvens. (Acceptkriterier er fastsat i fase 1) Risikoniveau beregnes som hyppighed x konsekvens. (Acceptkriterier er fastsat i fase 1) Hyppig (5) (>10) Påregnelig (4) (1-10) Forekommer (3) (0,1-1 ) Sjælden (2) (0,01 0,1) Næsten aldrig (1) (< 0,01) Hyppighed (skala) (Antal hændelser i projektperioden) Mindre (1) < kr Mærkbar (2) kr. Alvorlig (3) ,0 mio. kr. Kritisk (4) 1,0 10,0 mio. kr. Katastrofal (5) > 10,0 mio. kr. Konsekvens (skala) (Omkostningsniveau pr. hændelse) Acceptabel Uønsket Uacceptabel Hyppighed, konsekvens og risikoniveau skrives ind i skema 1. I praksis afhænger hyppigheds- og konsekvensniveauer af projektets størrelse, omfang, byggeriets varighed m.v. Den viste matrix er dog dækkende for langt de fleste entrepriser. Ved meget små eller meget store entrepriser kan grænserne evt. ændres. Bemærk dog at sådanne ændringer kan vanskeliggøre sammenligninger og erfaringsoverførsel på tværs af projekter. Eksempelvis vil et risikoniveau på 12 kun udtrykke den samme forventede risikoomkostning, hvis risikomatricerne er ens i de projekter der sammenlignes. Acceptkriterier afspejler virksomhedens politik og strategi på risikostyringsområdet. De kan ændres fra projekt til projekt. Det vil dog ligeledes vanskeliggøre sammenligninger på tværs af projekter. I stedet for at anvende en relativ skala kan hyppighed og konsekvens estimeres som det faktisk forventede antal hændelser og konsekvensen som de faktisk forventede omkostninger. Eksempelvis: Der forventes 3 maskinstop i projektperioden á ,- kr. Risikoniveauet for denne hændelse er da ,- kr. I Introduktion til risikostyring i byggeriet 4 kan der hentes yderligere inspiration til sådanne analyser. Har virksomheden etableret en god erfaringsopsamling, der kan danne grundlag for sådanne analyser, kan der opnås mere præcise vurderinger. 12

13 2 fase 5 Vurdering af risici - fase 5 Som det ses af "5x5-matricen" i fase 4, rangordnes efter risikoniveauet. De angivne farver giver et godt førstehånds indtryk af hvilke risici, der er vigtige for projektet. Men, det bemærkes, at en stor konsekvens med en lille hyppighed kan give et lavt risikoniveau, dvs. at risikoniveauet "kun" er gult. Men hvis skaden sker, kan det alligevel være meget alvorligt. Derfor er en særskilt vurdering af konsekvensen vigtig. I praksis dækker et højt risikoniveau over små og mellemstore hændelser, som forekommer relativt ofte, og hvor risikoreducerende tiltag som regel vil være til økonomisk fordel. En stor konsekvens, der optræder med lille hyppighed, og dermed har et lavt risikoniveau, skal forebygges, fordi den kan påføre virksomheden eller projektet et så stort enkelt tab, at det må betegnes som uacceptabelt. Det kan være vanskeligt at påvise en økonomisk fordel af risikoreducerende tiltag i tilfælde af lavt risikoniveau. Forebyggelse er udelukkende et spørgsmål om at undgå katastrofale tab. I vurderingen af risici anvendes de acceptkriterier, der er fastlagt i fase 1. Nedenstående tabel viser et eksempel. Risikoniveau eller Konsekvens Ansvarlige Risiko-reducerende tiltag (J/N) Risikoniveau > 15 konsekvens i kategori 5 Forelægges bygherre og entreprenørfirmaets ledelse J Risikoniveau mellem 10 og 15 konsekvens i kategori 4 Forelægges byggepladsens ledelse J Risikoniveau mellem 6 og 10 konsekvens i kategori 3 Håndteres af den risikostyringsansvarlige J Risikoniveau mellem 1 og 6 konsekvens < kategori 3 Accepteres uden yderligere tiltag N Resultatet af denne fase noteres i sidste kolonne i skema 1. I tilfælde af "J " skal risikoen imødegås med risikoreducerende tiltag, der beskrives i skema 2. 13

14 2 fase 6-7 Behandling af risici - fase 6 Skema 2 "Risikoreducerende tiltag" anvendes. Det anføres, hvordan risikoforholdet skal behandles, og hvilken indflydelse denne foranstaltning har på risikoens størrelse. Samtidig skal man huske at vurdere, om risikoen er reduceret tilstrækkeligt. I skema 2 "Risikoreducerende foranstaltning" beskrives: Den foranstaltning, der skal medvirke til at nedbringe risikoen. Den periode, foranstaltningen skal være i kraft Hvor ofte foranstaltningen skal kontrolleres Hvem der er ansvarlig for foranstaltningen Hvilke medarbejdere, der er informeret om risikoforholdet og den tilhørende foranstaltning Den omkostning, der er forbundet med foranstaltningen Cost-benefit vurdering Kontrolbemærkninger og erfaringsopsamling vedrørende foranstaltningen Skemaet tjener således både til at imødegå risikoen, og som et led i den løbende styring og opfølgning. Styring og opfølgning fase 7 Styring og opfølgning er en vigtig del af risikostyring, og til det formål anvendes skema 3 "Hændelsesrapportering". Her registreres de hændelser, der sker i projektforløbet. I skemaet skal man konsekvent benytte samme terminologi for risikoområder, hændelser og årsager. Brugen af ensartet terminologi, vil være med til at sikre en sammenhæng mellem risikoregistreringen og erfaringsopsamlingen til brug for kommende projekter. Kolonnen "Evt. relation til objekt på byggepladsen" bruges i forbindelse med de hændelser, der kan relateres til maskinel, bygningsdele m.v. Formålet er systematisk at kunne udnytte erfaringerne fra tidligere hændelser i planlægning, indretning og drift af kommende byggepladser. Risikoområde på byggepladsen: Hændelse Vejrforhold Oversvømmelse af byggegruppe Forslag til: Sikringsforanstaltnin ger/ ændrede rutiner m.v.: Årsag Strømsvigt der satte pumper og alarm ud af funktion. Årsag til svigt ikke fundet Eventuel relation til objekt Pumpesump Batteri forsyning af alarmgiver som back-up til alm. strømforsyning Omkostning i alt i kr kr. 14

15 2 Skema 1 Risikoregister Projekt Udfyldt af Dato Sags. Nr. Revideret af Dato Side : af Generelle forhold/ aktivitet/andet Risikoområde Eventuel hændelse Hyppighed. 1 Det forventede antal Hændelser i projektperioden. "5x5-matricen" anvendes Konsekvens. 2 Angives i relativ størrelse "5x5-matricen" anvendes Risikoniveau (hyppighed x konsekvens) Accept uden yderligere foranstaltninger (sæt kryds) eller henvisning til nummer for risikoreducerende foranstaltning (fase 3) (fase 3) (fase 3) (fase 4) (fase 4) (fase 4) (fase 5) 1) Hyppighed (antal hændelser pr. projekt) 2) Konsekvens (omkostning pr. hændelse) Hyppig (> 10) : 5 Katastrofal (> 10,0 mio.kr.) : 5 Påregnelig (1-10 ) : 4 Kritisk (10,0 mio. kr 1,0. mio.kr.) : 4 Forekommer (0,1-1,0) : 3 Alvorlig (1,0 mio.kr kr.) : 3 Sjælden (0,01-0,1) : 2 Mærkbar ( kr.) : 2 Næsten aldrig (< 0,01) : 1 Mindre (< kr.) : 1 15

16 2 Skema 2 Risikoreducerende foranstaltning nr. : (fase 6 & 7) Projekt Sagsnr. Udarbejdet af Dato Generelle forhold Aktivitet Andet Revideret af Dato Risikoområde Eventuel hændelse Foranstaltning (beskrivelse af den foranstaltning, der skal iværksættes. Eventuelt henvisning til vejledning, arbejdsbeskrivelse og lignende. Startdato Slutdato Kontrol af tiltag hver Omkostning Ansvarlige for tiltag og kontrol Informerede medarbejdere/leverandører m.fl. Uden foranstaltning Hyppighed og Konsekvens Hyppig ( > 10 ) : 5 Katastrofal (> 10,0 mio. kr.) : 5 Påregnelig ( 1 10 ) : 4 Kritisk (10,0 mio. kr. 1,0 mio. kr.) : 4 Forekommer ( 0,1 1,0) : 3 Alvorlig (1,0 mio. kr kr.) : 3 Sjælden (0,01 0,1 ) : 2 Mærkbar ( kr kr.) : 2 Næsten aldrig ( < 0,01 ) : 1 Mindre ( < kr. ) : 1 Cost / Benefit vurdering Skønnes foranstaltningen økonomisk forsvarlig og rentabel J / N Med foranstaltning Hyppighed og Konsekvens Hyppig (> 10) : 5 Katastrofal (> 10,0 mio. kr.) : 5 Påregnelig (1 10) : 4 Kritisk (10,0 mo.kr. 1,0 mio. kr.) : 4 Forekommer (0,1 1,0) : 3 Alvorlig (1,0 mio. kr kr.) : 3 Sjælden (0,01 0,1) : 2 Betydelig (100,000 kr kr.) : 2 Næsten aldrig (< 0,01) : 1 Mindre (< kr. ) : 1 Kontroldato Initialer Bemærkninger Dato Initialer Evaluering af sikringstiltag til brug for kommende projekter (gode og dårlige erfaringer, ændringsforslag m.v.) 16

17 2 Skema 3 Hændelsesrapportering (fase 7) Projekt Sagsnr. Udarbejdet af Dato Generelle forhold Aktivitet Andet Revideret af Dato Risikoområde Hændelse Årsag Eventuel relation til objekt på byggepladsen Omkostning i alt i kr. Forslag til: Sikringsforanstaltninger/ ændrede rutiner m.v.: 17

18 2 Litteratur Litteratur med henvisninger 1. Projekt Risk Management i Byggeriet, Feasibility studie for Erhvervsfremmestyrelsen, DTU, Projekt "Risikostyring I Entreprenørbranchen", Støttet af BoligfondenKuben, Fonden Realdania & Johan Heinrich Hoffmann og Hustru s Mindefond, Tom Andersen & Freddy Madsen, FMRI August Projektjournalen, Dansk Byggeri Introduktion til risikostyring i byggeriet, Falk, Andersen og Madsen, Dansk Byggeri Anden Litteratur The PMBOK Handbook Series - Volume No. 6, PMI, USA CIRIA, "Control of Risk - A Guide to systematic Management of Risk from Construction", Construction Industry Research and Information Association, Special Publication 125, England

19

20

PROfessiOnel RisikOstyRing med RamRisk

PROfessiOnel RisikOstyRing med RamRisk 4 Professionel risikostyring med ramrisk www.ramrisk.dk Risikostyring med RamRisk Rettidig håndtering af risici og muligheder er afgørende for enhver organisation og for succesfuld gennemførelse af ethvert

Læs mere

Introduktion til risikostyring i byggeriet. - Erfaringer og anbefalinger

Introduktion til risikostyring i byggeriet. - Erfaringer og anbefalinger Introduktion til risikostyring i byggeriet - Erfaringer og anbefalinger 2 Indhold 2 4 Risikostyring - grundbegreberne 4 Risikobegrebet 5 Typer af risici 5 Kategorisering af byggeriets risikomiljø 2 7

Læs mere

Initiativfase. 0.0 Vejledning og tjeklister til koordinator P i Initiativ fasen

Initiativfase. 0.0 Vejledning og tjeklister til koordinator P i Initiativ fasen 0.0 Vejledning og tjeklister til koordinator P i Initiativ fasen Initiativfasen Initiativfasen er den allerførste fase i byggeprocessen. Her opstiller bygherren sammen med de kommende brugere og med hjælp

Læs mere

Risikoanalyse af implikationer for privatlivets fred

Risikoanalyse af implikationer for privatlivets fred Risikoanalyse af implikationer for privatlivets fred Appendiks 5 Håndbog i: Privatlivsimplikationsanalyse IT og Telestyrelsen INDHOLDSFORTEGNELSE Risikovurdering af implikationer for privatlivets fred...

Læs mere

Lean Construction-DK s. Guide til bedre planlægning med Last Planner System

Lean Construction-DK s. Guide til bedre planlægning med Last Planner System Lean Construction-DK s Guide til bedre planlægning med Last Planner System Introduktion Last Planner System er et værktøj i Lean Construction udviklet specielt til byggeriet og med hensyn til byggeriets

Læs mere

Nøgletal og karakterbøger i byggeriet

Nøgletal og karakterbøger i byggeriet Nøgletal og karakterbøger i byggeriet Regler for evaluering af entreprenører, håndværkere, rådgivende ingeniører, arkitekter og bygherrer 9 Nøgletal og karakterbog Danske bygherrer bruger i stigende grad

Læs mere

BEREDSKAB OG SERVICE, PERSONALE, ØKONOMI RISIKOSTYRINGSPOLITIK FOR ODSHERRED KOMMUNE

BEREDSKAB OG SERVICE, PERSONALE, ØKONOMI RISIKOSTYRINGSPOLITIK FOR ODSHERRED KOMMUNE Risikostyring = tag vare på dit, mit og vores - og på dig, mig og os BEREDSKAB OG SERVICE, PERSONALE, ØKONOMI RISIKOSTYRINGSPOLITIK FOR ODSHERRED KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse Risikostyring... 3 Det er

Læs mere

Håndværksrådets spørgeskemaundersøgelse. byggeriet

Håndværksrådets spørgeskemaundersøgelse. byggeriet Håndværksrådets spørgeskemaundersøgelse om udbudsmaterialer i byggeriet Håndværksrådets Bygge- & Anlægsudvalg September 2009 1. HVAD SKAL DER TIL FOR AT FORBEDRE BYGGEPROCESSEN Håndværksrådets Bygge- og

Læs mere

. Bestemmelser der indarbejdes i Samarbejdsbilaget samt i Kontrakten

. Bestemmelser der indarbejdes i Samarbejdsbilaget samt i Kontrakten . spe. Bestemmelser der indarbejdes i Samarbejdsbilaget samt i Kontrakten Nedenstående er opdelt i to afsnit. Første afsnit indeholder bestemmelser, der forventes indarbejdet i Samarbejdsbilaget. Andet

Læs mere

Risikostyringspolitik. for. Århus Kommune

Risikostyringspolitik. for. Århus Kommune Risikostyringspolitik (Bygnings- og tingsskade) for Århus Kommune Århus Kommune Juridisk Afdeling Borgmesterens Afdeling Juridisk Kontor juni 2005 Indhold Indhold... 2 1. Formål... 2 1.1. Sikring frem

Læs mere

Paradigme for PROJEKTHÅNDBOG. (virksomhed) (projektnavn) (version) (dato) Udarbejdet Kontrolleret Godkendt Navn Navn Navn Dato Dato Dato

Paradigme for PROJEKTHÅNDBOG. (virksomhed) (projektnavn) (version) (dato) Udarbejdet Kontrolleret Godkendt Navn Navn Navn Dato Dato Dato Paradigme for PROJEKTHÅNDBOG Udarbejdet Kontrolleret Godkendt Navn Navn Navn Dato Dato Dato Indholdsfortegnelse 0 Introduktion 1 Projekthåndbog 2 Projektbeskrivelse 3 Organisation 4 Månedsrapportering

Læs mere

Identificering og imødegåelse af farer og risici

Identificering og imødegåelse af farer og risici dato 05.11.2012 Side 1 af 5 Identificering og imødegåelse af farer og risici Formål: At sikre, at risici bliver vurderet og at der tages passende forholdsregler til at imødegå ulykker og andre arbejdsmiljøbelastninger.

Læs mere

NOTAT Der er indkommet følgende spørgsmål vedr. 3 udbud indenfor Økologisk/bæredygtigt byggeri: Spørgsmål 1: Spørgsmål 2: Spørgsmål 3:

NOTAT Der er indkommet følgende spørgsmål vedr. 3 udbud indenfor Økologisk/bæredygtigt byggeri: Spørgsmål 1: Spørgsmål 2: Spørgsmål 3: NOTAT Miljøteknologi J.nr. Ref. sikro Den 25. november 2013 Der er indkommet følgende spørgsmål vedr. 3 udbud indenfor Økologisk/bæredygtigt byggeri: Spørgsmålene vedrører både enkeltprojekter og tværgående

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Hjørring Vandselskab A/S

Referat af bestyrelsesmøde i Hjørring Vandselskab A/S Referat af bestyrelsesmøde i Hjørring Vandselskab A/S Mødedato: d. 07-11-2014 Mødetid: 9:00 Mødested: Åstrupvej 9,. Afbud: Henrik Jørgensen. Fraværende: Referent: Ole Madsen. Punkt 1. Referat. Der er udarbejdet

Læs mere

Delrapport 2 - Risikoanalyse

Delrapport 2 - Risikoanalyse Plan for risikobaseret redningsberedskab i Nordsjællands Brandvæsen Delrapport 2 - Risikoanalyse April 2015 Indholdsfortegnelse 1. FORMÅL MED RISIKOANALYN... 2 2. FORLØB FOR ARBEJDET MED RISIKOANALYN...

Læs mere

Nærværende vejledning beskriver kompetenceskemaets formål, indhold og anvendelse, samt procedure for behandling i hospitalsbyggestyregruppen.

Nærværende vejledning beskriver kompetenceskemaets formål, indhold og anvendelse, samt procedure for behandling i hospitalsbyggestyregruppen. Koncern Byggestyring Opgang Blok E Afsnit 1. sal Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon 51150795 EAN-nr: 5798000384095 Dato: 28. juni 2013 Kompetenceskema for projektorganisationerne Vejledning til anvendelse

Læs mere

Sikrings-rapporten 2009

Sikrings-rapporten 2009 Sikrings-rapporten 2009 UNDERSØGELSER BLANDT PROFESSIONELLE OG INDENDØRS-ANSATTE OM SIKKERHED 2009 KOMPAS KOMMUNIKATION INDHOLDSFORTEGNELSE Om undersøgelserne 4 Hovedkonklusioner 5 PROFESSIONELLE 6 Demografi

Læs mere

Risikobaseret dimensionering af redningsberedskab i Danmark

Risikobaseret dimensionering af redningsberedskab i Danmark Risikobaseret dimensionering af redningsberedskab i Danmark Regler og status Peter Hofman-Bang, Dansk CTIF Kommunale erfaringer Lars Rosenwanger, Dansk CTIF 1 Baggrund for og formål med Den politiske aftale

Læs mere

Region Hovedstadens Kvalitetsfonds Byggeprojekter Paradigme for Styringsmanual

Region Hovedstadens Kvalitetsfonds Byggeprojekter Paradigme for Styringsmanual Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok E Telefon 48 20 50 00 Direkte Fax 48 20 57 99 Region Hovedstadens CVR/SE-nr: 29190623 Dato: 4. februar 2014 Bilag 4 Arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed 1 Grundlag

Læs mere

M52. Renovering af betonbelægningen ved Holsted PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED

M52. Renovering af betonbelægningen ved Holsted PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED M52 Renovering af betonbelægningen ved Holsted M52, Esbjergmotorvejen >>> M52 Renovering af betonbelægningen ved Holsted AUGUST 2014 SIDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT...

Læs mere

Risikovurdering ved projektering. Vejledning og paradigma udarbejdet af Jan Nygaard Hansen Grontmij Carl Bro A/S 2009

Risikovurdering ved projektering. Vejledning og paradigma udarbejdet af Jan Nygaard Hansen Grontmij Carl Bro A/S 2009 Risikovurdering ved projektering Vejledning og paradigma udarbejdet af Jan Nygaard Hansen Grontmij Carl Bro A/S Indledning Bekendtgørelsen om projekterende og rådgiveres pligter kræver, at man i forbindelse

Læs mere

Udvikling af byggeprogram

Udvikling af byggeprogram Udvikling af byggeprogram I dette kapitel beskrives de krav der skal stilles til et standardbyggeprogram, med hensyn til indhold og opbygning. Der er til dette kapitel udarbejdet en standard for byggeprogram

Læs mere

Risikostyring ifølge ISO27005 v. Klaus Kongsted

Risikostyring ifølge ISO27005 v. Klaus Kongsted Risikostyring ifølge ISO27005 v. Klaus Kongsted Agenda Dubex A/S Formålet med risikovurderinger Komponenterne Risikovurderinger Dubex A/S fakta og værdier Den førende sikkerhedspartner De bedste specialister

Læs mere

Vejledning for koordinering af bygningselementer (Kollisionskontrol)

Vejledning for koordinering af bygningselementer (Kollisionskontrol) Udarbejdet efter international standard ISO/DIS 29481-1 Information Delivery Manual (IDM) Vejledning for koordinering af bygningselementer (Kollisionskontrol) Denne vejledning beskriver formål, procedure

Læs mere

Risikostyring ved renovering og skybrudsikring af byggeri. Ved Pernille Køj Veng og Peter Elle Silberg, april 2015

Risikostyring ved renovering og skybrudsikring af byggeri. Ved Pernille Køj Veng og Peter Elle Silberg, april 2015 Risikostyring ved renovering og skybrudsikring af byggeri Ved Pernille Køj Veng og Peter Elle Silberg, april 2015 Formål Denne workshop har til formål at fortælle om risikostyring i forbindelse med renoveringssager,

Læs mere

Introduktion til Lean Construction. Henriette Hall-Andersen Teknologisk Institut, Danmark

Introduktion til Lean Construction. Henriette Hall-Andersen Teknologisk Institut, Danmark Introduktion til Lean Construction Henriette Hall-Andersen Teknologisk Institut, Danmark Hvad sker der på byggepladsen Spild 39% Transport 5% Gå 6% Forberedelse Prod./mont. 31% 30% Vente 21% Borte 12%

Læs mere

Totaløkonomi. Februar 2013 Totaløkonomi - DFM medlemsmøde

Totaløkonomi. Februar 2013 Totaløkonomi - DFM medlemsmøde 1 Totaløkonomi INDHOLD 2 Introduktion til totaløkonomi Nogle kæpheste Scenarier og nøgletal Eksempel på beregning Totaløkonomisk forankring Totaløkonomiske udfordringer Strategisk fokus Totaløkonomiske

Læs mere

Virksomheden bør udvikle, implementere og konstant forbedre de rammer, der sikrer integration af processen til at håndtere risici i virksomhedens:

Virksomheden bør udvikle, implementere og konstant forbedre de rammer, der sikrer integration af processen til at håndtere risici i virksomhedens: DS/ISO 31000 Risikoledelse ISO 31000 - Risikoledelse Virksomheden bør udvikle, implementere og konstant forbedre de rammer, der sikrer integration af processen til at håndtere risici i virksomhedens: overordnede

Læs mere

Nøgletal og Bygge Rating. - Byggesektorens kvalitetsstempel

Nøgletal og Bygge Rating. - Byggesektorens kvalitetsstempel Nøgletal og ygge Rating - yggesektorens kvalitetsstempel Hvorfor Hvad skal din virksomhed med Nøgletal er et resultat af evalueringer af byggesager for entreprenører, rådgivere og bygherrer. Hvis din virksomhed

Læs mere

Vejledning til entreprenører. om forholdet til bygherrer og rådgivere

Vejledning til entreprenører. om forholdet til bygherrer og rådgivere Vejledning til entreprenører om forholdet til bygherrer og rådgivere Indhold 3 Intro og læsevejledning 4 Udbud 6 Tilbud 7 Ordre 8 Opstart 9 Udførelse 10 Hvis Arbejdstilsynet kommer på besøg på byggepladsen

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 (Draft) Side 1 af 9 Så ligger udkastet klar til den kommende version af ISO 9001. Der er sket en række strukturelle ændringer i form af standardens opbygning ligesom kravene er blevet yderligere

Læs mere

IT-SIKKERHEDSPOLITIK UDKAST

IT-SIKKERHEDSPOLITIK UDKAST IT-SIKKERHEDSPOLITIK UDKAST It-sikkerhedspolitikken tilstræber at understøtte Odsherred Kommunes overordnede vision. It- og øvrig teknologianvendelse, er et af direktionens redskaber til at realisere kommunens

Læs mere

1 Indholdsfortegnelse

1 Indholdsfortegnelse Malerentreprise Sagsnr. : 314.001 Arbejdsbeskrivelse Side : 1 af 9 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse...1 2 Omfang...2 2.1 Generelt...2 2.2 Bygningsdele...2 2.3 Projektering...2 2.4 Byggeplads...2

Læs mere

Når arbejdspladsen planlægger Nybyggeri og ombygninger

Når arbejdspladsen planlægger Nybyggeri og ombygninger BST KØBENHAVNS KOMMUNE Rådgivning om arbejdsmiljø og trivsel Når arbejdspladsen planlægger Nybyggeri og ombygninger NÅR ARBEJDSPLADSEN PLANLÆGGER NYBYGGERI OG OMBYGNINGER 2003 FORFATTERE Susanne Flagstad,

Læs mere

Håndbog til projektledelse

Håndbog til projektledelse Mere info kontakt Julie Kirstine Olsen Udviklingskonsulent juols@ikast-brande.dk Tlf.: 9960 4153 Mads Ballegaard Konsulent mabal@ikast-brande.dk Tlf.: 9960 4021 Produceret af Håndbog til projektledelse

Læs mere

Planlægning af virksomhedens sager

Planlægning af virksomhedens sager Planlægning af virksomhedens sager Ved planlægningen af virksomhedens sager kan man bruge to værktøjer, som er lette at bruge og som giver et rigtigt godt overblik over, hvilke sager virksomheden har under

Læs mere

Lean Virksomhed. Få et hurtigt overblik over Lean. En vej til tilfredse kunder og glade medarbejdere i en profitabel organisation

Lean Virksomhed. Få et hurtigt overblik over Lean. En vej til tilfredse kunder og glade medarbejdere i en profitabel organisation Lean Virksomhed Få et hurtigt overblik over Lean. En vej til tilfredse kunder og glade medarbejdere i en profitabel organisation 2013 Lean Akademiet - Danmark Få et hurtigt overblik over Lean. En vej til

Læs mere

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk Arbejdspladsvurdering (APV) er et vigtigt redskab når det handler om at forebygge dårligt arbejdsmiljø og der eksisterer rigtig mange pjecer om emnet. Med denne pjece vil vi gerne sætte fokus på hvorfor

Læs mere

TRIN FOR TRIN SÅDAN KOMMER DU GODT I MÅL SOM BYGHERRE

TRIN FOR TRIN SÅDAN KOMMER DU GODT I MÅL SOM BYGHERRE EN TRIN-FOR-TRIN BESKRIVELSE AF, HVORDAN KOMMUNERNE KAN BRUGE NØGLETAL, NÅR DE SKAL BYGGE, OG HVILKE FORDELE DE OPNÅR. FEBRUAR 2009 SÅDAN KOMMER DU GODT I MÅL SOM BYGHERRE TRIN FOR TRIN Denne brochure

Læs mere

BILAG 1: TIDSPLAN BILAG 1: TIDSPLAN 21. februar 2014

BILAG 1: TIDSPLAN BILAG 1: TIDSPLAN 21. februar 2014 BILAG 1: TIDSPLAN 21. februar 2014 INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER Nærværende bilag indeholder tidsplanen for Systemet. Tilbudsgivers eventuelle forbehold til bilag 8 anføres i forbeholdslisten og skrives

Læs mere

Rapport 2003-10-13. Acceptkurve - Kvantitative Kriterier for Risikoaccept. Introduktion

Rapport 2003-10-13. Acceptkurve - Kvantitative Kriterier for Risikoaccept. Introduktion Rapport 2003-10-13 Jour.: DSTANDARD Sag: DX15260 DW/GRA/af Acceptkurve - Kvantitative Kriterier for Risikoaccept Introduktion En risikoanalyse for et givet scenarium, hvor konsekvensen kan være tab af

Læs mere

Faxe Kommune. informationssikkerhedspolitik

Faxe Kommune. informationssikkerhedspolitik Faxe Kommune informationssikkerhedspolitik 10-10-2013 1 Overordnet informationssikkerhedspolitik Dette dokument beskriver Faxe Kommunes overordnede informationssikkerhedspolitik og skaber, sammen med en

Læs mere

Arbejdsmiljørådgivning og grænsefladerne - eksempler fra store byggeprojekter

Arbejdsmiljørådgivning og grænsefladerne - eksempler fra store byggeprojekter Arbejdsmiljørådgivning og grænsefladerne - eksempler fra store byggeprojekter 5. marts. 2015 Chefrådgiver Charlotte Degn Bygherrerådgivning og sikkerhedsrådgivning omkring arbejdsmiljø BHs rolle vedr.

Læs mere

Miljøstyring og transport erfaringer og redskaber

Miljøstyring og transport erfaringer og redskaber Miljøstyring og transport erfaringer og redskaber v/ Mads Holm-Petersen, COWI 1 Baggrund Miljøstyring indgår i dag som et naturlig element i ledelses- og produktionsplanlægningen. Mange virksomheder har

Læs mere

Haderslev kommune ERKLÆRING PÅ TRO OG LOVE. om omfang af ubetalt, forfalden gæld til det offentlige

Haderslev kommune ERKLÆRING PÅ TRO OG LOVE. om omfang af ubetalt, forfalden gæld til det offentlige Bilag 1 ERKLÆRING PÅ TRO OG LOVE om omfang af ubetalt, forfalden gæld til det offentlige I henhold til bekendtgørelse nr. 336 af 13. maj 1997 om lov om begrænsning af skyldneres mulighed for at deltage

Læs mere

IKT programmer for Facilities Management. Vejledning for førstegangskøbere: Præsentation & debat

IKT programmer for Facilities Management. Vejledning for førstegangskøbere: Præsentation & debat DFM Workshop 05.10.09 09 IKT programmer for Facilities Management Vejledning for førstegangskøbere: Præsentation & debat Vejledning til systemkøberen Hvorfor en vejledning? Opbygning, highlights og vigtige

Læs mere

Ledelsens vejledning

Ledelsens vejledning DI-version 2015-03-19 PL Problemløsning Alle rettigheder tilhører DI 3-4-1 - PL - Ledelsens Vejledning - 2015-03-19 side 1 af 5 Instruktion til kaizenleder Rettigheder DI ejer alle rettigheder til denne

Læs mere

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK Mission Critical o Projekt Information management o Processer, metoder & værktøjer. Side 1 of 11 Projekt information Projekt information management inkluderer alle de processer, som er nødvendige for at

Læs mere

Procedure for brug af S-FoUs Miljøvejledning

Procedure for brug af S-FoUs Miljøvejledning Procedure for brug af S-FoUs Miljøvejledning November 2004 Indholdsfortegnelse Kort beskrivelse af vejledning 3 Procedurebeskrivelse 4 Bilag: Teknisk vejledning 6 Procedure for brug af S-FoUs Miljøvejledning

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder

Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder BEK nr 169 af 15/03/2004 Gældende Offentliggørelsesdato: 30-03-2004 Økonomi- og Erhvervsministeriet Vis mere... Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Bilag 1 Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

Efteruddannelsesmuligheder - hvordan kommer vi videre? Konstruktørdag den 25. oktober 2014 Kim Jacobsen

Efteruddannelsesmuligheder - hvordan kommer vi videre? Konstruktørdag den 25. oktober 2014 Kim Jacobsen Tema: IKT-bekendtgørelsen Efteruddannelsesmuligheder - hvordan kommer vi videre? Konstruktørdag den 25. oktober 2014 Kim Jacobsen K-Jacobsen A/S 24-10-2014 2 Vores 3 ydelsesområder Rådgivning Uddannelse

Læs mere

%& %& ' ' & & ( ( & & ( ( ( ( & & ) ) * * + +,,! " # $

%& %& ' ' & & ( ( & & ( ( ( ( & & ) ) * * + +,,!  # $ %& ' &(&(( & ) * +, ! Kernen i i begrebet mobilitet er er ophævelse af af stedfaktoren. Den mobile sagsmedarbejder skal kunne agerer her og og nu nu på på grundlag af af relevante og og opdaterede data,

Læs mere

Artikel trykt i Controlleren. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Artikel trykt i Controlleren. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Controlleren Artikel trykt i Controlleren. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns-

Læs mere

Risikoanalyse Leverandøraudits

Risikoanalyse Leverandøraudits Risikoanalyse Leverandøraudits, Side 1 af 6 Risikoanalyse Leverandøraudits Leverandørnavn: Leverandørnummer: Besøgsdato Dette formularsæt anvendes til at dokumentere, at der er foretaget risikoanalyse

Læs mere

Analyse af nøgletallet Ulykkesfrekvens

Analyse af nøgletallet Ulykkesfrekvens Analyse af nøgletallet Ulykkesfrekvens perioden 2004-2010 Analysen viser, at den gennemsnitlige ulykkesfrekvens for samtlige afsluttede evaluerede entrepriser i perioden var på 16,7 ulykker pr. mio. præsterede

Læs mere

Når du søger ingeniører og konstruktører. Gode råd fra unge ingeniører og konstruktører om rekruttering og fastholdelse

Når du søger ingeniører og konstruktører. Gode råd fra unge ingeniører og konstruktører om rekruttering og fastholdelse Når du søger ingeniører og konstruktører Gode råd fra unge ingeniører og konstruktører om rekruttering og fastholdelse Når du søger ingeniører og konstruktører Gode råd fra unge ingeniører og konstruktører

Læs mere

Arbejdsmiljørådgivning vedrørende byggepladsen

Arbejdsmiljørådgivning vedrørende byggepladsen Ydelsesbeskrivelse Maj 2009 Arbejdsmiljørådgivning vedrørende byggepladsen. Danske Arkitektvirksomheder Ydelsesbeskrivelse ydelser ved Arbejdsmiljø-rådgivning vedrørende byggepladsen Denne ydelsesbeskrivelse

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

Bæredygtighed og Facilities Management

Bæredygtighed og Facilities Management Bæredygtighed og Facilities Management Bæredygtighed er tophistorier i mange medier, og mange virksomheder og kommuner bruger mange penge på at blive bæredygtige Men hvad er bæredygtighed er når det omhandler

Læs mere

Fredensborg Kommunes Leanstrategi 2009-2011

Fredensborg Kommunes Leanstrategi 2009-2011 Strategi og Ledelse Chsk 16. december 2008 Fredensborg Kommunes Leanstrategi 2009-2011 I. Formålet med Leanstrategien Fredensborg Kommune bliver med Lean en organisation, hvor medarbejdere og ledelse via

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

E#eruddannelsesmuligheder - hvordan kommer vi videre? Konstruktørdag den 25. oktober 2014 Kim Jacobsen

E#eruddannelsesmuligheder - hvordan kommer vi videre? Konstruktørdag den 25. oktober 2014 Kim Jacobsen Tema: IKT- bekendtgørelsen E#eruddannelsesmuligheder - hvordan kommer vi videre? Konstruktørdag den 25. oktober 2014 Kim Jacobsen 2 Vores 3 ydelsesområder Rådgivning Uddannelse Forskning IKT rådgivning

Læs mere

Kvalitetssikring. Sags. Nr.: Sags navn: Dato: Sagsbestemt håndbog for:

Kvalitetssikring. Sags. Nr.: Sags navn: Dato: Sagsbestemt håndbog for: Kvalitetssikring Sags. Nr.: Sags navn: Dato: Sagsbestemt håndbog for: SkanDek Tagelementer A/S Langelandsvej 3 9500 Hobro TLF: 96 52 52 96 FAX: 96 52 52 97 CVR: 26 50 18 73 Indholdsfortegnelse Side 1 -

Læs mere

Analyse af problemstillingerne

Analyse af problemstillingerne Analyse af problemstillingerne I dette kapitel analyseres de i kapitel 3 udvalgte problemstillinger med problemtræer, for at fastlægge hvad der er årsagerne til problemstillingerne. 4.1 Analyse med problemtræer...

Læs mere

Den risikoansvarlige har udarbejdet denne rapport til bestyrelsen om Fælleskassens risikobehæftede aktiviteter.

Den risikoansvarlige har udarbejdet denne rapport til bestyrelsen om Fælleskassens risikobehæftede aktiviteter. 1. Indledning og resume: Til bestyrelsen i Fælleskassen Den risikoansvarlige har udarbejdet denne rapport til bestyrelsen om Fælleskassens risikobehæftede aktiviteter. Formålet med denne rapportering er

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM HÅNDTERING AF FACADEELEMENTER - VINDUER OG DØRE

BRANCHEVEJLEDNING OM HÅNDTERING AF FACADEELEMENTER - VINDUER OG DØRE BRANCHEVEJLEDNING OM HÅNDTERING AF FACADEELEMENTER - VINDUER OG DØRE Håndtering af facadeelementer - vinduer og døre. Manuel håndtering af vinduer og døre kan give anledning til unødige ergonomiske belastninger.

Læs mere

Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S

Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S Instruktion til medarbejdere samt håndværkere, konsulenter og andre, som arbejder for Frederikshavn Forsyning A/S Sikkerhedsregler i Frederikshavn Forsyning

Læs mere

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste Udbudsforskrifter Drift Vintertjeneste Paradigma for betingelser Udgave Under udarbejdelse Til frivillig brug med henblik på erfaringsopsamling Til endelig behandling i Vejregelrådet Vejdirektoratet Vejregelrådet

Læs mere

Generel arbejdsmiljøpolitik. for. Danmarks Domstole

Generel arbejdsmiljøpolitik. for. Danmarks Domstole Side 1 af 6 Generel arbejdsmiljøpolitik for Danmarks Domstole Side 2 af 6 Vision Danmarks Domstole prioriterer medarbejdernes sundhed og trivsel højt, og der skal til stadighed arbejdes for at skabe et

Læs mere

Virksomhedsprofil Brandbook

Virksomhedsprofil Brandbook Virksomhedsprofil Brandbook KTerhvervsbyg A/S Ryttervangen 18 7323 Give Telefon: 7573 3366 www.klaebel-design.dk www.www.kterhvervsbyg.dk VIRKSOMHEDS- IDENTITET Vision & Mission Vision KTerhvervsbyg A/S

Læs mere

Vejledning i it-risikostyring og -vurdering. Februar 2015

Vejledning i it-risikostyring og -vurdering. Februar 2015 Vejledning i it-risikostyring og -vurdering Februar 2015 Udgivet februar 2015 Udgivet af Digitaliseringsstyrelsen Publikationen er kun udgivet elektronisk Henvendelse om publikationen kan i øvrigt ske

Læs mere

Bedre dækningsbidrag i byggeprojekter

Bedre dækningsbidrag i byggeprojekter Bedre dækningsbidrag i byggeprojekter Totaloverdækning giver tørvejr og øget effektivitet på byggepladsen I mange af vores byggesager har der været god økonomi i at indkalkulere Sitecover Robert Mayer

Læs mere

(virksomhed) (projektnavn) (måned år)

(virksomhed) (projektnavn) (måned år) Region Hovedstadens Kvalitetsfonds Byggeprojekter Paradigme for Styringsmanual Bilag 1 Månedsrapport Månedsrapport nr. (måned år) Udarbejdet Kontrolleret Godkendt Navn Navn Navn Dato Dato Dato Bilag 1

Læs mere

Sundhedsstyrelsens vejledning om udarbejdelse og revision af målbeskrivelser i speciallægeuddannelsen

Sundhedsstyrelsens vejledning om udarbejdelse og revision af målbeskrivelser i speciallægeuddannelsen VEJ nr 9005 af 01/01/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 19. februar 2015 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Sundhedsstyrelsen, j.nr. Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Orientering om ny nøgletalsbekendtgørelse for alment byggeri nu også bygherrenøgletal

Orientering om ny nøgletalsbekendtgørelse for alment byggeri nu også bygherrenøgletal Til samtlige kommuner og almene boligorganisationer Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail ism@ism.dk www.ism.dk Orientering om ny nøgletalsbekendtgørelse

Læs mere

STAMDATA RESULTATER UNDERVEJS. (1-5) Hvad kunne du ønske dig mere af? Besvarelse. Projektnavn. Kunde. Leverandør. Udfyldt af (kunde/leverandør)

STAMDATA RESULTATER UNDERVEJS. (1-5) Hvad kunne du ønske dig mere af? Besvarelse. Projektnavn. Kunde. Leverandør. Udfyldt af (kunde/leverandør) STAMDATA Besvarelse Projektnavn Kunde Leverandør Udfyldt af (kunde/leverandør) Udfyldt af (navn + rolle) RESULTATER UNDERVEJS Punktets relevans I meget høj I høj Hverken eller I mindre Slet ikke (1-5)

Læs mere

Vejledning til kvalitetsstyringssystemer i Fyrværkerivirksomheder. Sikkerhedsstyrelsen 4. maj 2006

Vejledning til kvalitetsstyringssystemer i Fyrværkerivirksomheder. Sikkerhedsstyrelsen 4. maj 2006 Vejledning til kvalitetsstyringssystemer i Fyrværkerivirksomheder Sikkerhedsstyrelsen 4. maj 2006 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse...1 Indledning...2 Krav til kvalitetsstyringssystemet...2 Etablering

Læs mere

Projektbeskrivelse vedrørende FOU ansøgning fra Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle samt Svendborg Erhvervsskole

Projektbeskrivelse vedrørende FOU ansøgning fra Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle samt Svendborg Erhvervsskole Projektbeskrivelse vedrørende FOU ansøgning fra Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle samt Svendborg Erhvervsskole Projekttitel: SKP - kvalitet tværfaglighed og skolesamarbejde Formål At etablere et virksomhedslignende

Læs mere

TEMA Psykisk arbejdsmiljø. Anerkendende APV. Værktøj nr. 3 i serien Vi finder os ikke i stress!

TEMA Psykisk arbejdsmiljø. Anerkendende APV. Værktøj nr. 3 i serien Vi finder os ikke i stress! TEMA Psykisk arbejdsmiljø Anerkendende APV Værktøj nr. 3 i serien Vi finder os ikke i stress! Værktøj nr. 3 i serien Vi finder os ikke i stress! Anerkendende APV er det tredje værktøj i serien Vi finder

Læs mere

TIL HÅNDVÆRKEREN Regler og instrukser når du arbejder for Hillerød Kommune

TIL HÅNDVÆRKEREN Regler og instrukser når du arbejder for Hillerød Kommune TIL HÅNDVÆRKEREN Regler og instrukser når du arbejder for Hillerød Kommune SIDE 2 AF 8 VELKOMMEN SOM HÅNDVÆRKER I HILLERØD KOMMUNE Hillerød Kommune tilstræber et højt niveau for arbejdsmiljø, miljø, risikostyring,

Læs mere

ARBEJDSMILJØPOLITIK BYGGE- OG ANLÆGSPROJEKTER STYRELSEN FOR SLOTTE OG KULTUREJENDOMME

ARBEJDSMILJØPOLITIK BYGGE- OG ANLÆGSPROJEKTER STYRELSEN FOR SLOTTE OG KULTUREJENDOMME ARBEJDSMILJØPOLITIK BYGGE- OG ANLÆGSPROJEKTER STYRELSEN FOR SLOTTE OG KULTUREJENDOMME JUNI 2015 1 INDHOLD Indledning / ambition 3 Generelt / Vision 4 Krav til arbejdsmiljøkoordinator under projektering

Læs mere

Gør virksomheden interaktiv. Et værktøj der giver strategidiskussionen en ny vinkel

Gør virksomheden interaktiv. Et værktøj der giver strategidiskussionen en ny vinkel Gør virksomheden interaktiv Et værktøj der giver strategidiskussionen en ny vinkel Gør virksomheden interaktiv Et værktøj der giver strategidiskussionen en ny vinkel November 2004 FORFATTERE Udviklingschef

Læs mere

IT på Byggepladsen - Hvordan går det?

IT på Byggepladsen - Hvordan går det? IT på Byggepladsen - Hvordan går det? Principper i financieringen af aktiviteterne Vitus Bering Ingeniøruddannelserne Bygningskonstruktører Byggeteknikere Kort og landmåling Teknisk skole Aalborg Universitet

Læs mere

Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 05-05-2014 0

Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 05-05-2014 0 Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 05-05-2014 0 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 2.1 ETAPER I UDVIKLINGSPROJEKTET... 3 2.1.1 ETAPE I - AFKLARING... 3 2.1.2 ETAPE II ANALYSE, DESIGN,

Læs mere

Landbrugets Rådgivningscenter Scandinavian Congress Center 2002. Konferenceindlæg ved: Lektor, ingeniør Verner Markussen Vitus Bering CVU Øst

Landbrugets Rådgivningscenter Scandinavian Congress Center 2002. Konferenceindlæg ved: Lektor, ingeniør Verner Markussen Vitus Bering CVU Øst Landbrugets Rådgivningscenter Scandinavian Congress Center 2002 Konferenceindlæg ved: Lektor, ingeniør Verner Markussen Vitus Bering CVU Øst Byggeprocessen Bygherre Rådgiver Entreprenør Det problemfyldte

Læs mere

Er du nok på tværs? Energikrav i bygninger kræver øget tværfaglig forståelse og planlægning på tværs af fagene. Læs mere om behov og metoder.

Er du nok på tværs? Energikrav i bygninger kræver øget tværfaglig forståelse og planlægning på tværs af fagene. Læs mere om behov og metoder. Er du nok på tværs? Energikrav i bygninger kræver øget tværfaglig forståelse og planlægning på tværs af fagene. Læs mere om behov og metoder. Tværfaglig forståelse er blevet mere kritisk Byggeriet har

Læs mere

Karen Dilling, Helsingør Kommune

Karen Dilling, Helsingør Kommune IKT - så let lever du op til kravene med Byggeweb! Byggeweb har hjulpet os med at gøre IKT-kravene mere operationelle og med at lave en standard for, hvordan vi i Helsingør Kommune nu er i stand til at

Læs mere

Vederlag. Udførelse af Teknisk Revision af Energimærkninger af bygninger. Bilag 5

Vederlag. Udførelse af Teknisk Revision af Energimærkninger af bygninger. Bilag 5 Vederlag Udførelse af Teknisk Revision af Energimærkninger af bygninger Bilag 5 Udbud af udførelsen af Teknisk Revision af Energimærkninger af bygninger 1/10 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1

Læs mere

Opsamling pa møder om anlægsarbejde, maj 2015

Opsamling pa møder om anlægsarbejde, maj 2015 Opsamling pa møder om anlægsarbejde, maj 2015 Indledning Her følger opsamling møder om anlægsarbejde, som blev afholdt to steder i landet i maj 2015. Møderne blev afholdt som en del af Handleplanen Knæk

Læs mere

Bygge udvalgets rolle og ansvar

Bygge udvalgets rolle og ansvar Bygge udvalgets rolle og ansvar Velkommen i byggeudvalget Din boligafdeling skal gennemgå en omfattende renovering støttet af Landsbyggefonden. En plads i byggeudvalget giver dig mulighed for at få indflydelse

Læs mere

OLE JEPSEN A/S CVR-NR. 29135983... 7

OLE JEPSEN A/S CVR-NR. 29135983... 7 OLE JEPSEN A/S CVR-NR. 29135983... 7 UNDERRAMMEAFTALE 009_OLE JEPSEN A/S CVR-NR. 29135983: RAMMEAFTALE 2013-1115.02/TOTALENTREPRISE/A:TÆT_LAV/D1 HOVEDSTADEN/DELRAMMEAFTALE A01/(9:10)... 7 Bilag 15: INFO

Læs mere

BvB information 2011. Indsamling af dokumentation til BvB. Dokumentationsmaterialet

BvB information 2011. Indsamling af dokumentation til BvB. Dokumentationsmaterialet BvB information 2011 dokumentation til BvB Indsamling af dokumentation til BvB Dokumentationsmaterialet Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse Ny Kongensgade 15, 1472 København K Telefon 82 32 24

Læs mere

Eksempel på BILAG. til. Udbudsmateriale 2006. for. Kørebaneafmærkning. XXX Amt LAVESTE TILBUD

Eksempel på BILAG. til. Udbudsmateriale 2006. for. Kørebaneafmærkning. XXX Amt LAVESTE TILBUD J.nr. Vejafdelingen Eksempel på BILAG til Udbudsmateriale 2006 for Kørebaneafmærkning i XXX Amt LAVESTE TILBUD Amternes stribegruppe og Stribebranchen 21. december 2005 INDHOLDSFORTEGNELSE ERKLÆRING PÅ

Læs mere

FORENINGEN FOR BYGGERIETS SAMFUNDSANSVAR 05.05.15

FORENINGEN FOR BYGGERIETS SAMFUNDSANSVAR 05.05.15 FORENINGEN FOR BYGGERIETS SAMFUNDSANSVAR 05.05.15 FORENINGEN FOR BYGGERIETS SAMFUNDSANSVAR BORGERGADE 111 1300 KØBENHAVN K TELEFON 7020 1271 WWW.BYGGERIETSSAMFUNDSANSVAR.DK 1 FORMÅL Foreningens formål

Læs mere

Entreprisekursus Ansvarsforsikring Den 19. maj 2009. Philip van Witteloostuyn, fagkonsulent Ansvarsteam

Entreprisekursus Ansvarsforsikring Den 19. maj 2009. Philip van Witteloostuyn, fagkonsulent Ansvarsteam Entreprisekursus Ansvarsforsikring Den 19. maj 2009 Philip van Witteloostuyn, fagkonsulent Ansvarsteam Programoversigt 1. Hvad er en entrepriseforsikring? 2. Forskellige entreprisekontrakter 3. Byggeriets

Læs mere

Seminar om Lean Design og -projektering Danske Ark, 1. marts 2012 Lars Jess Hansen

Seminar om Lean Design og -projektering Danske Ark, 1. marts 2012 Lars Jess Hansen Seminar om Lean Design og -projektering Danske Ark, 1. marts 2012 Lars Jess Hansen Ja, Ja, Ja. Nu har vi hørt to rådgivere beskrive tilgange til Lean Design og Lean projektering Men vi skal jo også bygge

Læs mere

Guide: Sådan laver I en lokal klimatilpasningsprofil

Guide: Sådan laver I en lokal klimatilpasningsprofil Guide: Sådan laver I en lokal klimatilpasningsprofil I denne guide finder I gode råd til, hvordan I kan gribe arbejdet med den lokale klimatilpasningsprofil an, og hvad I bør overveje i projektets faser:

Læs mere

Tillæg til risikorapport. i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen

Tillæg til risikorapport. i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen Tillæg til risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31. marts 2010 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 3 2. Solvensbehov 2.1 Beskrivelse af solvensbehovsmodel

Læs mere

V e j l e d n i n g f o r b y g n i n g s e j e r e August 2006 HISTORISK. opfølgning af. 1-års eftersyn

V e j l e d n i n g f o r b y g n i n g s e j e r e August 2006 HISTORISK. opfølgning af. 1-års eftersyn V e j l e d n i n g f o r b y g n i n g s e j e r e August 2006 opfølgning af 1-års eftersyn Bygningsejer Byggeskadefonden Planlægning og projektering Opførelse af byggeri Forberedelse af 1-års eftersyn

Læs mere

BS-MÅLING PÅ MINDRE BYGGEPLADSER

BS-MÅLING PÅ MINDRE BYGGEPLADSER Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg Faktablad om BS-måling på mindre byggepladser BS-MÅLING PÅ MINDRE BYGGEPLADSER BS-måling, Byggeriets Sikkerhedsmåling, er en målemetode for sikkerhedsniveauet

Læs mere