Effektiv anvendelse af hjemmepleje og plejecentre

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Effektiv anvendelse af hjemmepleje og plejecentre"

Transkript

1 Effektiv anvendelse af hjemmepleje og plejecentre - Benchmarkinging og beregning af potentialer Formål og afgrænsning Antallet af 70+-årige forventes at stige med 37 % over de næste ti år. Dette er en betydelig demografisk ændring, som kommunerne de næste år skal håndtere - herunder særligt de budgetmæssige udfordringer, der følger på ældreområdet. Det kræver, at kommunerne udvikler og implementerer nye indsatser som fx rehabilitering og brugen af nye teknologier såvel som effektiviserer allerede eksisterende indsatser. KORA vil med denne analyse fokusere på de to kerneydelser i ældreomsorgen, der udgør den største del af kommunernes budget på området nemlig hjemmeplejen (eller fritvalg) og plejecenterområdet. Formålet med analysen er at undersøge, om deltagerkommunernes brug af henholdsvis hjemmepleje og plejecentre kan optimeres. Kan man effektivisere ældreomsorgen ved at flytte borgere fra plejecentrene til hjemmeplejen? Eller er det omvendte tilfældet at man har meget tunge og dermed dyre borgere i hjemmeplejen, som set med økonomiske øjne burde have en plads på et plejecenter? Projektet vil indeholde to delanalyser: 1. En kommunespecifik analyse af effektiviseringspotentialer i de enkelte deltagerkommuner ved en mere optimal fordeling af brugere i hhv. hjemmeplejen og på plejecentrene. Analysen vil således kunne identificere et effektiviseringspotentiale i de enkelte deltagerkommuner. 2. En benchmarkinging af aktivitets- og udgiftsnøgletal vedrørende deltagerkommunernes hjemmepleje og plejecentre. Med benchmarkinginganalyserne uddybes de beregnede effektiviseringspotentialer ved en sammenligning af udgiftsniveauer, dækningsgrader og visiterede timer i deltagerkommunerne. Analysedesign Analysen inddeles i tre faser. Analyserne i de tre faser vil tilsammen besvare ovenstående analysespørgsmål. Analysedesignet er opbygget således, at analyseresultaterne fra de enkelte faser vil besvare analysespørgsmålene men samtidig også danne udgangspunkt for analyser i efterfølgende faser. 1

2 Figur 1. Oversigt over projektets enkelte faser Fase 1 Kortlægning og benchmarkinging af brugernes tyngde i fritvalg og på plejencetrene Fase 2 Beregning af enhedspriser i fritvalg og på plejencetrene og benchmarkinging Fase 3 Beregning af effektiviseringspotentialer og benchmarkinging af nøgletal Fase 1. Kortlægning og benchmarkinging af brugernes tyngde De eksisterende brugeres tyngde i fritvalg hhv. plejecentrene kortlægges ud fra aktivitetsdata fra deltagerkommunernes omsorgssystemer. Efter fase 1 vil deltagerkommunerne have kommunespecifikke tyngdeprofiler for forskellige aldersgrupper og en benchmarking af alle kommunernes profiler. Tyngden af brugerne på fritvalgsområdet kan beregnes med baggrund i visiterede timer jf. kommunernes omsorgssystemer. Figur 2a illustrerer plejetyngden pr. bruger i fritvalg fra den letteste bruger til den tungeste bruger målt som visiterede timer pr. bruger. Der visiteres oftest ikke timer på plejecentrene. Der visiteres derimod til forskellige typer af pladser. Figur 2b illustrerer således tyngden af plejecenterbeboere målt med udgangspunkt i forskellige pladstyper. Tyngden forventes at stige trinvis fra den letteste pladstype (en almindelig plads) til den tungeste pladstype (fx en psykiatrisk plads). Figur 2a. Fritvalg - Illustration af plejetyngden pr. bruger Plejetyngde pr. bruger (Antal visiterede timer) Figur 2b. Plejecentre - Illustration af plejetyngden pr. bruger Plejetyngde (Pladstyper) Tungeste bruger Letteste bruger Brugere i hjemmeplejen Brugere i plejecentre KORA indsamler og analyserer deltagerkommunernes omsorgsdata og beregner de faktiske tyngdeprofiler for brugerne. Det er KORAs erfaring, at beregningen af tyngdeprofilerne kræver en detaljeret gennemgang af data. Det skal sikres, at outliers sorteres fra, samt at aktiviteten afgrænses ens i alle deltagerkommunerne, så der opgøres sammenlignelige nøgletal. Fase 2. Beregning af enhedspriser Der beregnes enhedspriser pr. bruger i hhv. fritvalg og på plejecentrene med udgangspunkt i deltagerkommunernes udgifter til områderne samt omsorgsdata analyseret i fase 1. Efter fase 2 vil der være udarbejdet sammenlignelige enhedspriser på fritvalgsområdet samt for udvalgte pladstyper på plejecentrene samt en benchmarking heraf. 2

3 Det vil være nødvendigt med en analyse af deltagernes økonomiske registreringer, så det sikres, at der inkluderes de samme udgiftsområder i beregningen af enhedspriserne i alle kommunerne. KORA vil derfor sammen med deltagerkommunerne gennemgå deltagerkommunernes økonomi på området. På plejecenterområdet beregnes enhedsprisen som en årlig udgift til forskellige pladstyper. Det kan være vanskeligt at sammenligne alle kommunernes forskellige typer af pladser, da de kan være meget forskellige indholdsmæssigt. KORA vil derfor sammen med deltagerkommunerne lave to til fire forskellige mere generiske pladstyper på en workshop således, at enhedspriserne bliver sammenlignelige. I fritvalg beregnes der både enhedspriser som årlige udgifter pr. bruger og årlige udgifter pr. visiteret time. Førstnævnte skal bruges til en sammenligning af enhedsprisen i hhv. frit valg og på plejecentrene. Sidstnævnte skal bruges til en mere detaljeret benchmarking af deltagerkommunerne. Fase 3. Beregning af effektiviseringspotentiale De beregnede enhedspriser og tyngdeprofiler giver mulighed for at sammenligne gennemsnitspriser for brugere på henholdsvis plejecentre og i frit valg i de enkelte deltagerkommuner. Efter fase 3 vil deltagerkommunerne have et beregnet effektiviseringspotentiale som følge af en driftsøkonomisk 1 set mere optimal fordeling af borgere i fritvalg og på plejecentre. Sammenligningen vil vise, hvor mange timers pleje og omsorg brugerne i fritvalg maksimalt kan få, før de bliver lige så dyre som en plejecenterbeboer. Og dermed om nogle brugere i kommunernes plejecentre potentielt kunne få pleje i fritvalg til færre udgifter. Omvendt kan analysen også pege på, at der er brugere i fritvalg, der modtager så mange timer, at de kunne få et billigere tilbud på et plejecenter. Effektiviseringspotentialet er illustreret med rødt i figur 3a og 3b nedenfor. Figur 3a. Illustration af effektiviseringspotentiale Høje enhedspriser på plejecentrene Figur 3b. Illustration af effektiviseringspotentiale Høje enhedspriser i frit valg Plejetyngde målt som udg. pr. bruger pr. år Plejetyngde målt som udg. pr. bruger pr. år Forskel i udgifter Forskel i udgifter Frit valg Plejecentre Brugere i ældreomsorgen Frit valg Plejecentre Brugere i ældreomsorgen Der vil i praksis være grupper af brugere i ældreomsorgen, som ikke kan flyttes fra plejecentrene til fritvalg, fordi de har særlige behov. Det kan fx være borgere, der har fået visiteret demenspladser eller psykiatriske pladser. KORA vil følgelig sammen med deltagerkommunerne afgrænse beregningen af effektiviseringspotentialet til relevante borgere i ældreomsorgen. Analysens fokus er illustreret i ovenstående figurer som en gråzone. 1 Potentialeberegningen inkluderer ikke eventuelle anlægsøkonomiske konsekvenser. 3

4 Effektiviseringspotentialet er beregnet med udgangspunkt i forskellen imellem enhedspriser i fritvalg og på plejecenterområdet. Det betyder, at potentialet for den enkelte kommune vil blive større jo større forskel, der er i priserne. Og omvendt vil der ikke beregnes et potentiale, hvis enhedspriserne ligger tæt på hinanden. Det vil imidlertid være relevant også at analysere niveauerne for deltagerkommunernes enhedspriser såvel som niveauerne for de enkelte dele af enhedspriserne. En sammenligning af enhedspriserne vil dels indikere eventuelle yderligere effektiviseringsmuligheder ved at nedbringe enhedspriserne til niveauet i deltagerkommuner med lavere priser. Og dels eventuelle forskelle i serviceniveauer kommunerne imellem 2. Nøgletallene udarbejdet i Fase 1 og 2 vil således blive brugt til at benchmarke såvel enhedspriser som de enkelte delkomponenter af enhedspriserne kommunerne imellem. Konkret vil følgende nøgletal blive sammenlignet: Udgiftsniveauet i hhv. fritvalg og på plejecenterområdet Antal brugere i hhv. fritvalg og på plejecenterområdet Antal visiterede timer pr. bruger i fritvalg (serviceniveau) Dækningsgrader i fritvalg og på plejecenterområdet (serviceniveau). Leverancer KORA udarbejder en individuel rapport til hver af deltagerkommunerne. Rapporten struktureres i forhold til ovenstående tre faser. Rapporten vil således både indeholde en redegørelse for hver enkelt kommunes effektiviseringspotentiale samt sammenligninger af centrale nøgletal vedrørende fritvalg og plejecenterområdet. Endvidere udarbejdes en kortfattet rapport med generelle og tværgående resultater fra projektet. Der vil blive afholdt to statusmøder. Møderne vil blive en kombination af et statusmøde og en workshop. På første møde vil de nødvendige afgrænsninger af aktivitets- og økonomidata blive drøftet med deltagerne. På andet møde vil foreløbige nøgletal valideres af deltagerkommunerne. Tidsplan Interesserede kommuner skal henvende sig til KORA senest den 14. marts 2014 til Simon Hartwell Christensen, eller Eli Nørgaard, Der planlægges indgåelse af individuelle kontrakter med deltagerkommunerne i uge 12 og 13. Projektet forventes igangsat i uge 14 og afsluttet i uge 25 med aflevering af de individuelle rapporter til deltagerkommunerne. 2 Der vil ikke tages højde for eventuelle forskelle i plejebehovet hos deltagerkommunerne, som det er tilfældet i KORAs anden analyse på ældreområdet. 4

5 Det er en afgørende forudsætning for projektet, at alle deltagerkommunerne kan levere de nødvendige data samt reservere tid til workshops på de aftale tidspunkter. Den konkrete tidsplan vil fremgå af kontrakten. Pris Der skal minimum deltage fire kommuner i projektet, før det gennemføres og maksimalt seks kommuner. Deltagerbetalingen er kr. pr. kommune ved fire deltagerkommuner kr. pr. kommune ved fem deltagerkommuner kr. pr. kommune ved seks deltagerkommuner Såfremt der er mere end seks kommuner, som ønsker at deltage i projektet, er det kommunerne, som henvender sig først, der får mulighed for at indgå i projektet. Deltagerkommunerne skal endvidere påregne, at der skal afleveres diverse dokumenter og data fra bl.a. omsorgssystemet til KORA. Endvidere skal kommunerne afsætte tid til, at relevante medarbejdere kan deltage i midtvejsmødet. 5

Simon Hartwell Christensen og Simon Feilberg. Benchmarkinganalyse af ældreområdet i Hjørring Kommune

Simon Hartwell Christensen og Simon Feilberg. Benchmarkinganalyse af ældreområdet i Hjørring Kommune Simon Hartwell Christensen og Simon Feilberg Benchmarkinganalyse af ældreområdet i Hjørring Kommune Benchmarkinganalyse af ældreområdet i Hjørring Kommune kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk KORA og

Læs mere

Kommunal ejendomsadministration

Kommunal ejendomsadministration Eli Nørgaard, Simon Hartwell Christensen og Kasper Lemvigh Kommunal ejendomsadministration Foranalyse af mulighederne for benchmarking, beregning af produktivitetspotentiale og inspiration til realisering

Læs mere

Afrapportering Hillerød Kommune Ældreanalyse Kort version

Afrapportering Hillerød Kommune Ældreanalyse Kort version Afrapportering Hillerød Kommune Ældreanalyse Kort version 1 INDLEDNING OG FORMÅL Hillerød Kommune har besluttet at iværksætte en analyse af ældreområdet. Analysen skal føre til konkrete, realiserbare forslag

Læs mere

Validering af nøgletal samt inspiration til udgiftstilpasning i Esbjerg Kommune Ældreområdet, voksen-handicapområdet samt kultur- og fritidsområdet

Validering af nøgletal samt inspiration til udgiftstilpasning i Esbjerg Kommune Ældreområdet, voksen-handicapområdet samt kultur- og fritidsområdet Bo Panduro og Carsten V. Frandsen Validering af nøgletal samt inspiration til udgiftstilpasning i Esbjerg Kommune Ældreområdet, voksen-handicapområdet samt kultur- og fritidsområdet Validering af nøgletal

Læs mere

Analyse af offentlig-privat samarbejde

Analyse af offentlig-privat samarbejde Analyse af offentlig-privat samarbejde RAPPORT December 2014 www.quartzco.com COPENHAGEN STOCKHOLM OSLO Ryesgade 3A Birger Jarlsgatan 7 Wergelandsveien 21 2200 Copenhagen N 111 45 Stockholm 0167 Oslo Denmark

Læs mere

Styring via kvalitetsstandarder

Styring via kvalitetsstandarder Den 19. oktober 2004 JRA/SJO/FH Styring via kvalitetsstandarder I påtegningen til indstilling om kvalitetsstandarder foreslår Borgmesterens afdeling, at Magistratens 3. Afdeling udarbejder et oplæg til,

Læs mere

VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE

VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE Til Socialstyrelsen Dokumenttype Rapportudkast Dato December 2012 VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE Rambøll Hannemanns Allé 53 DK-2300

Læs mere

Rapport. Private leverandører i integrerede løsninger pa ældre- og sundhedsomra det

Rapport. Private leverandører i integrerede løsninger pa ældre- og sundhedsomra det Rapport Private leverandører i integrerede løsninger pa ældre- og sundhedsomra det 2015 e leverandører i integrerede løsninger pa Private leverandører i integrerede løsninger på ældre- og sundhedsområdet

Læs mere

Evaluering af DHUV Samlet afrapportering. Bilag 5: Business case

Evaluering af DHUV Samlet afrapportering. Bilag 5: Business case INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Evaluering FØRSTE UDKAST af Work-in-progress: VUM og DHUV Evaluering af DHUV Samlet afrapportering Bilag 5: Business case Forfatter: BDO og CEDI Udgivet 2015 Download rapporten

Læs mere

Evaluering af Projekt Fælles Medarbejderpulje. Demonstrationsprojekt støttet af Fonden for Velfærdsteknologi

Evaluering af Projekt Fælles Medarbejderpulje. Demonstrationsprojekt støttet af Fonden for Velfærdsteknologi Evaluering af Projekt Fælles Medarbejderpulje Demonstrationsprojekt støttet af Fonden for Velfærdsteknologi INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Sammenfatning...1 1.1. Arbejdskraftbesparende potentiale... 1 1.2. Andre

Læs mere

Nøgletalsscreening af Esbjerg Kommunes økonomiske situation, økonomiske balance og udgiftspolitik

Nøgletalsscreening af Esbjerg Kommunes økonomiske situation, økonomiske balance og udgiftspolitik Kurt Houlberg, Marianne Schøler Kollin, Eli Nørgaard og Bo Panduro Nøgletalsscreening af Esbjerg Kommunes økonomiske situation, økonomiske balance og udgiftspolitik Nøgletalsscreening af Esbjerg Kommunes

Læs mere

Online Velfærd. Evaluering af forsøgsprojekt Oktober 2012. Spitze & Co A/S Toldbodgade 51b 1253 København K www.spitzeco.dk

Online Velfærd. Evaluering af forsøgsprojekt Oktober 2012. Spitze & Co A/S Toldbodgade 51b 1253 København K www.spitzeco.dk Online Velfærd Evaluering af forsøgsprojekt Spitze & Co A/S Toldbodgade 51b 1253 København K www.spitzeco.dk 1 Indholdsfortegnelse RESUMÉ 3 1 INDLEDNING OG BAGGRUND 7 2 METODEN 9 2.1 Vurdering af koncept

Læs mere

STATUSMÅLING, JUNI 2015. Det fælleskommunale program for udbredelse af velfærdsteknologi

STATUSMÅLING, JUNI 2015. Det fælleskommunale program for udbredelse af velfærdsteknologi STATUSMÅLING, JUNI 2015 Det fælleskommunale program for udbredelse af velfærdsteknologi Forord De fleste borgere ønsker at bestemme over eget liv. At gøre de ting de ønsker, når de ønsker det, uden at

Læs mere

Kanalpriser i danske kommuner 2011

Kanalpriser i danske kommuner 2011 Kanalpriser i danske kommuner 2011 Analyserapport udarbejdet i samarbejde mellem KL og Devoteam Consulting, version 1.0 30. juni 2011 CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY Devoteam Consulting. Kopiering og

Læs mere

Hovedrapport Ringkøbing-Skjern Kommune RKSK 3.0, Spor 5 Muligheder for budgetreduktioner

Hovedrapport Ringkøbing-Skjern Kommune RKSK 3.0, Spor 5 Muligheder for budgetreduktioner Hovedrapport Ringkøbing-Skjern Kommune RKSK 3.0, Spor 5 Muligheder for budgetreduktioner 7. marts 2014 Indholdsfortegnelse Indledning 6 Projektets fremgangsmåde og tilrettelæggelse 7 Læsevejledning 7 1.

Læs mere

Økonomisk evaluering af Længst Muligt i Eget Liv i Fredericia Kommune

Økonomisk evaluering af Længst Muligt i Eget Liv i Fredericia Kommune Sammenfatning af publikation fra : Økonomisk evaluering af Længst Muligt i Eget Liv i Fredericia Kommune Jakob Kjellberg Rikke Ibsen, itracks September 2010 Hele publikationen kan downloades gratis fra

Læs mere

FOREBYGGELSE AF FUNKTIONSEVNETAB HOS ÆLDRE KORTLÆGNING AF KOMMUNALE PRAKSIS- ERFARINGER. Til Socialstyrelsen. Dokumenttype Rapportudkast

FOREBYGGELSE AF FUNKTIONSEVNETAB HOS ÆLDRE KORTLÆGNING AF KOMMUNALE PRAKSIS- ERFARINGER. Til Socialstyrelsen. Dokumenttype Rapportudkast Til Socialstyrelsen Dokumenttype Rapportudkast Dato December 2012 FOREBYGGELSE AF FUNKTIONSEVNETAB HOS ÆLDRE KORTLÆGNING AF KOMMUNALE PRAKSIS- ERFARINGER FOREBYGGELSE AF FUNKTIONSEVNETAB HOS ÆLDRE KORTLÆGNING

Læs mere

ANALYSE ENErgirENovEriNgEr Af kommunale bygninger 2012

ANALYSE ENErgirENovEriNgEr Af kommunale bygninger 2012 ANALYSE Energirenoveringer af kommunale bygninger 2012 Titel: Energirenoveringer af kommunale bygninger Grafisk produktion: Rosendahls Schultz Grafisk On-line 978-87-7029-515-4 Udbudsrådet Carl Jacobsensvej

Læs mere

KORTLÆGNING OG MÅLING AF ADMINISTRA- TIVE OPGAVER PÅ FOLKESKOLEOMRÅDET

KORTLÆGNING OG MÅLING AF ADMINISTRA- TIVE OPGAVER PÅ FOLKESKOLEOMRÅDET Til Styregruppe Dokumenttype Områderapport Dato September2009 KORTLÆGNING OG MÅLING AF ADMINISTRA- TIVE OPGAVER PÅ FOLKESKOLEOMRÅDET [Dobbeltklik for at indsætte billede (str. 18,6 cm x 10,1 cm) eller

Læs mere

Det første udbud af landsdækkende rammeaftaler

Det første udbud af landsdækkende rammeaftaler Arbejdsmarkedsstyrelsen Det første udbud af landsdækkende rammeaftaler En analyse af resultater og effekter Del 1 Hovedrapport Februar 2006 Arbejdsmarkedsstyrelsen Det første udbud af landsdækkende rammeaftaler

Læs mere

Kortlægning og analyse af befordringsordninger. Finansministeriet

Kortlægning og analyse af befordringsordninger. Finansministeriet Kortlægning og analyse af befordringsordninger. Finansministeriet 12. januar 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og sammenfatning... 5 1.1 Indledning... 5 1.2 Sammenfatning... 7 2. Udgifter på landsplan...

Læs mere

Nøgletalsrapport 2010

Nøgletalsrapport 2010 Nøgletalsrapport 2010 En sammenligning af nøgletal for serviceniveau og ressourceindsats i Gentofte, Gladsaxe, Greve, Helsingør, Hillerød og Høje Taastrup kommuner. Rapporten er udarbejdet af en tværgående

Læs mere

Sammenligning af kommunernes administration: To metoder to resultater

Sammenligning af kommunernes administration: To metoder to resultater Januar 2011 Forord KREVI har i denne rapport undersøgt, hvilken betydning opgørelsesmetoden har, når vi analyserer kommunernes administrationsudgifter. Mere præcist undersøger vi, hvad det betyder for

Læs mere

Fremtidens Plejeboligkapacitet 2015 Del 1 Analyse

Fremtidens Plejeboligkapacitet 2015 Del 1 Analyse Fremtidens Plejeboligkapacitet 2015 Del 1 Analyse Sundheds- og Kulturforvaltningen Rapport Fremtidens Plejeboligkapacitet Del 1 Analyse Offentliggjort den 6. august 2015 Foto på forsiden Workshop med Fokusgruppen

Læs mere

Modeller for styrket samarbejde mellem sundheds-, social- og beskæftigelsesområdet

Modeller for styrket samarbejde mellem sundheds-, social- og beskæftigelsesområdet N OTAT Modeller for styrket samarbejde mellem sundheds-, social- og beskæftigelsesområdet Indhold 1. Baggrund for projektet 2. Resumé 3. Dataanalyse af registerdata 4. Kvalitative casestudier i udvalgte

Læs mere

Forslag der øger produktiviteten gennem offentligt-privat samarbejde

Forslag der øger produktiviteten gennem offentligt-privat samarbejde Notat Forslag der øger produktiviteten gennem offentligt-privat samarbejde Til: Produktivitetskommissionen Fra: Dansk Erhverv Offentligt-privat samarbejde styrker produktiviteten Det er Dansk Erhvervs

Læs mere

Bilag. Konkurrence om kommunernes sygedagpengeopgaver 2013

Bilag. Konkurrence om kommunernes sygedagpengeopgaver 2013 Bilag Konkurrence om kommunernes sygedagpengeopgaver 2013 2 Indhold 1. Case: Allerød Kommune 3 2. Case: Haderslev Kommune 10 3. Case: Horsens Kommune 17 4. Case: Hørsholm Kommune 24 5. Case: Københavns

Læs mere

Ledige unge på Lolland

Ledige unge på Lolland Jobcenter Lolland og Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland Ledige unge på Lolland Maj 2010 Lolland COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Jobcenter

Læs mere

Folkeskolereformen - centrale temaer for kommunal budgetlægning for 2014

Folkeskolereformen - centrale temaer for kommunal budgetlægning for 2014 Folkeskolereformen - centrale temaer for kommunal budgetlægning for 2014 KL juli 2013 Indhold 1. Reformens nye rammer og budget 2014... 2 2. Udgangspunkt for en ny skoledag... 8 3. Realiseringen af en

Læs mere

12 principper for økonomisk styring af de specialiser e- de sociale tilbud på voksenområdet

12 principper for økonomisk styring af de specialiser e- de sociale tilbud på voksenområdet 12 principper for økonomisk styring af de specialiser e- de sociale tilbud på voksenområdet I umiddelbar forlængelse af økonomiaftalen for 2010 offentliggjorde KL 8 gyldne regler for udgiftsstyring af

Læs mere