En vurdering og diskussion af seks usability metoder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "En vurdering og diskussion af seks usability metoder"

Transkript

1 En vurdering og diskussion af seks usability metoder Gruppe: Mathilde, Katrine, Martin og Kim UES2001 IT- højskolen, April 2001

2 Indledning [Usability is] the effectiveness, efficiency and satisfaction with which specified users can achieve specified goals in particular envinonments (Jordan 1998:s. 5) Hvorfor beskæftige sig med usability? Et færdigt website skal afspejle brugernes behov og forventninger. Udviklingsprocessen af et website er dynamisk og består af forskellige faser. I et User Centered Design perspektiv er det nødvendigt at inddrage brugerne i udviklingsfasen. Herved kan man sikre at designet passer til målgruppens behov og forventinger. Til dette formål eksisterer en række usability metoder, der på hver deres måde kan være med til at kvalificere brugervenligheden af produktet. 1.1 Problemformulering En komparativ analyse af seks udvalgte usability metoder og en diskussion af de udvalgte metoders anvendelighed i forskellige sammenhænge. Vi vil identificere: Metodernes fordele og ulemper Hvornår i udviklingsprocessen de er brugbare 1.2 Afgrænsning Vi har valgt udelukkende at fokusere på udvikling af websites og kun behandle de seks usabilitymetoder, der er blevet gennemgået i kurset Usability Engineering foråret Metoderne er: Heuristisk Evaluering, Cultura Probes, Card Sorting, Contextual Inquiry, Tænke-Højt test, Eye- Tracking. 2.0 Den iterative udviklingsproces af websites Vi ser designudvikling som en iterativ proces, hvor det er muligt at bevæge sig frit mellem de enkelte udviklingsfaser. Dette står i kontrast til vandfaldsmodellen, der i højere grad beskriver udviklingsprocessen som et trinsvist lineært forløb. I den iterative udviklingsproces er der mulighed for at justere designudviklingen på baggrund af nyindsamlede data. Den iterative designproces kan illustreres ud fra en kuglemodel, der angiver fire faser i udviklingen af et website: 2

3 Figur 1: Den iterative kuglemodel VEDLIGEHOLDELSE IDE Foranalyse IMPLEMENTERING FASE 4 FASE 3 FASE 1 FASE 2 KRAV UDVIKLING DESIGN PROTOTYPE De grå pile viser et forløb gennem fase 1 fase 4 1. I modellen er der lagt vægt på at give et indtryk af en dynamisk udviklingsproces, hvori de enkelte pile angiver bevægelserne mellem de forskellige faser. Modellen illustrerer, at faserne ikke følger et lineært forløb f.eks. kan man gå fra fase 1 til fase 4 og fra fase 3 til fase 1 etc. Enkelte faser eller delelementer i faserne kan springes over eller gentages, men et normalt projektforløb kører evolutionært, altså lineært med større og større viden (gennem bla. løbende dataindsamling/analyse vha. metoderne). Den viden man indsamler i én fase tages med over i den næste fase osv. Modellen illustrerer udviklingsprocessens dynamiske forløb og altså ikke i hvilken rækkefølge projektets faser nødvendigvis følger. Fase 1: Idé - analyse - kravspecifikation. På baggrund af kendskab til målgruppen og markedsforholdene justerer man idéen, så den afpasses målgruppens behov og forventninger samt konkurrencesituationen. Man opstiller kravspecifikationer, som vil være retningsgivende for den efterfølgende fase. 1 Med inspiration fra: samt Lars Schmidt s (FramFab) forelæsning i forbindelse med undervisningen (IT-C: 23/2-2001). 3

4 Fase 2: Krav design udvikling af prototype. Der udvikles en prototype på baggrund af de opstillede kravspecifikationer f.eks. i forhold til sitets målgruppe, tekniske forudsætninger, økonomi m.v. Fase 3: Udvikling og implementering. Ud fra en prototype foretages brugertest for at se hvordan websitet virker på brugerne. Websitet implementeres på internettet. Derudover foretages (endnu) en konkurrentanalyse for at sikre at sitet stadig er konkurrencedygtigt. Fase 4: Vedligeholdelse. I denne fase bliver/er websitet implementeret og kører online på internettet. En del af vedligeholdelsen består af at opdatere og videreudvikle sitet i forhold til dets målgruppe og markedsforholdene. 3.0 Analyse af usability metoder og indplacering i model I det følgende vil vi gennemgå de seks usability metoder, der ligger til grund for analysen. Disse udgør vores referenceramme for den løbende diskussion. 3.1 Heuristisk Evaluering Metoden baseres på en gruppe usability eksperters vurdering af et given websites usability tilstand ud fra en fast emneliste, der fungerer som en heuristisk skabelon, eller ti tommelfingerregler 2. De problemer eksperterne finder omsættes i målbare værdier, typisk i en skala fra 1-4, der angiver, hvor alvorligt problemet er. En tabel over værdierne giver et grafisk indtryk af sitets brugervenlighed. Vurdering af metoden Den heuristiske evaluering inddrager ikke direkte brugerne i testforløbet. Et hold usability eksperter vurderer sitets brugervenlighed ud fra en checkliste, der bygger på erfaringer fra generelle brugerobservationer. Metodens resultater vil være meget afhængige af hvilke elementer eksperterne leder efter. For eksempel opererer Jakob Nielsen med ti heuristikker, hvortil Pearrow tilføjer yderligere fem 3. 2 Se bilag nr. 1 3 Pearrow 2000: s

5 Metoden kan kritiseres for at være subjektivt baseret ud fra den enkelte evaluators ekspertise og personlige vurdering. Molich mener, at der i den sammenhæng yderligere er en fare for en evaluator effekt, hvor der findes fejl blot for at behage kundens forventning 4. Derudover er der et grundlæggende problem i at forskellige eksperter vil finde forskellige fejl og graduere disse forskelligt. Der er en udbredt uenighed med hensyn til, hvor mange eksperter der foretager evalueringen. Nielsen mener, at fem eksperter er tilstrækkeligt, og at disse i løbet af en halv time vil kunne finde 70% af alle fejl på et site uafhængigt af dets størrelse. Molich bestrider dette udsagn og fremhæver behovet for en mere stringent testguide, og brug af erfarne fremfor uerfarne evaluatorer, da disse vil vil finde flere fejl. Fordelen ved den heuristiske evaluering er, at den kan foretages hurtigt og ikke kræver videre testudstyr. På baggrund af ovenstående mener vi, at den heuristiske evaluering kan bruges, når der er en prototype eller et produkt, man kan evaluere på. Hvis man kun har ressourcer til én heuristisk evaluering, er den mest anvendelig i fase 3, altså så tæt på den endelige implementering som mulig for at sikre, at de mest alvorlige fejl rettes, inden websitet implementeres. 3.2 Cultural Probe Metoden er oprindeligt udviklet til at få indblik i en målgruppes liv og adfærdsmønstre i forskellige kulturelle miljøer. Informanterne får tilsendt en pakke ( kulturel sonde ), der indeholder forskellige genstande, f.eks. postkort, kamera, spørgeskema mm. som informanterne skal bruge eller udfylde. Opgaverne skal spejle informanternes hverdagssituationer, erindringer, vaner og interesser. Vurdering af metoden Metoden anvendes i eksperimentelle designprocesser, hvor den skal give inspiration til udvikling og design af forskellige produkter. Der ligger i ordet sonde at opgaverne sendes ud og returneres med data. Metoden er derfor god, hvis man er langt fra informanterne og empirisk feltarbejde er umulig. 4 Molich s forelæsning i forbindelse med undervisningen (IT-C: 9/3-2001). 5

6 Metoden giver et innovativt indspark til produktvalget og udviklingen af designet. Den er ikke bundet til noget bestemt produkt eller design. Derfor kan denne metode anvendes i fase 1, der omfatter selve idéudviklingen. Som udgangspunkt er metoden fortrinsvist blevet anvendt af grafiske designere, hvorfor sammensætningen og konstruktionen af sonden er lige så central, som selve analysen af de indsamlede data. Man kunne forestille sig, at cultural probes kunne bruges til forudbestemte produkter, f.eks. den æstetiske udvikling af et web design, hvor sonderne eksempelvis kan give en konkret indsigt i, hvad brugerne finder attraktivt ud fra fotos, postkort, udklip etc. 3.3 Card Sort Card Sorting metoden går ud på at observere, hvordan en brugerrepræsentant grupperer et sites indhold. Ved hjælp af indekskort med hhv. titler og indholdsbetegnelser skal en bruger intuitivt sortere og kategorisere titlerne. Derved kan der observeres, hvor sigende titlerne er for brugeren, og om der er en overensstemmelse med brugerens hverdagssprog og kategoriseringen af indholdet. Vurdering af metoden Card Sort er en hurtig, nem og meget billig metode, der er velegnet til at gøre strukturen af et website mere brugervenlig. Der er i høj grad tale om en justering af sitets navigationsstruktur dvs. forholdet mellem titel og indhold. Metodens usikkerhed er, at testpersonerne sandsynligvis vil kunne sortere ud fra forskellige ordensopfattelser. Man kan ikke være sikker på en konsistent navigation ved brug af metoden. Den giver blot en indikation, om hvorvidt titlerne og indholdsbetegnelserne er sigende for brugerne. Card sort metoden kan med fordel bruges i fase 2 og 3 som en del af udviklingen af sitets struktur for at forbedre brugerens navigering i sitet. 3.4 Contextual Inquiry Contextual techniques aim to ground the design process in a solid base of customer data. (Holtzblatt & Beyer 1996: s.301) Metoden har til formål at udvikle et design på baggrund af en forståelse af og indblik i brugernes konkrete arbejdspraksis. Der er tale om et brugerorienteret perspektiv, hvor der tilstræbes en oplevet 6

7 erfaring ud fra et etnografisk feltarbejde (deltagerobservation og interview), hvorved der indsamles data om det ønskede undersøgelsesfelt 5. Brugerne inddrages i fortolkningen af data, og undersøgerne er på en måde i en slags mesterlære. De forsøger ved brug af cross-functional teams at få indsigt i en bestemt arbejdspraksis og de arbejdsfunktioner, der præger den. Som analytiske redskaber gøres der brug af forskellige arbejdsmodeller, der grafisk viser i hvilken kontekst (organisationstruktur) den givne arbejdspraksis skal forstås (context models), hvilke fysiske forhold der er tale om (physical models), hvordan arbejdsgangene flyder (flow model), hvilke redskaber tages i brug (artifact models). Vurdering af metoden Contextual Inquiry er en forholdsvis krævende metode, der stiller store krav til feltarbejdets udførelse og behandlingen af de indsamlede oplysninger. Metoden er forholdsvis billig, da den ikke gør brug af teknologisk udstyr. Det gode ved metoden er at den forholder sig til tavs viden, da den i højere grad lægger vægt på det personerne gør, end det, de siger de gør. Problemet ved Contextual Inquiry er risikoen for fejltolkning af empiri. Desuden kræver den en omstillingsvillig/parat organisation. Metoden er meget omfattende, og det kan være svært at opretholde et fokus, da den forsøger at skabe indblik i en udvalgt arbejdsfunktion og hele dets omkringliggende miljø. Det vil være fordelagtigt at benytte metoden tidligt i udviklingsprocessen f.eks. i fase 1 til udvikling af koncept/idé og prototype, da den giver inspiration til, hvordan arbejdsgange kan forbedres. Metoden er med til at sikre en brugerorienteret udvikling af sitet og sætter det ind i sin rette kontekst. 3.5 Tænke højt test Tænke højt metoden har til formål at få indblik i brugerens arbejds- og tænkeproces (kognitive adfærd). Den minder om Card sort metoden, idet den tester sites navigationsmuligheder. Testpersonen får stillet nogle realistiske og velformulerede opgaver, som kan være formuleret i samarbejde med 5 Se bilag 3. 7

8 designeren 6. Samtidigt med at opgaverne løses skal testpersonen fortælle hvad han/hun tænker og føler. Testen skal helst foregå der, hvor brugeren selv ville benytte systemet, eksempelvis i brugerens arbejdsmiljø. Efter tænke højt testen skal testlederen debriefe informanten om sine observationer samt give informanten mulighed for at give en tilbagemelding på tænke højt testens udførelse. Vurdering af metoden Ligesom med Card Sorting er tænke højt metoden meget nem at kritisere ud fra et krav om objektivitet, men eftersom det med brug af nutidens teknologi ikke er muligt at læse brugernes tanker mens de interagerer med et site, er denne metode det tætteste, man kan komme på brugerens tanker og oplevelser i forbindelse med opgavebesvarelserne. Metoden tager udgangspunkt i brugerens behov og ikke i websitets menupunkter og indhold. Det er en prisvarierende metode, der ikke nødvendigvis kræver et professionelt usability-lab for at kunne fungere i praksis, dog er der en fordel i at benytte et veludstyret usability-lab, da det ellers kan være svært at registrere testforløbets fulde indhold (dvs. klikraten, tid, tankeproces etc.). Situationen for testpersonen vil altid være kunstig og eksamensagtig, da han/hun er under observation gennem hele testforløbet. Testpersonen kan føle sig dum og vil måske ikke sige, hvad han/hun rigtigt tænker, men mere hvad han/hun tror, at moderator vil høre. Det er nemt for moderator og observanter at komme til at hjælpe testpersonen ubevidst. En uerfaren moderator kan let komme til at stille ledende spørgsmål til testpersonen under tænke højt testen, hvilket kan give støj i testresultaterne. Jo flere, der taler under et testforløb, jo større sandsynlighed er der for, at referenten kommer til at citere en person for at sige noget, en anden har sagt. Tænke højt metoden anvendes på f.eks. prototyper eller dele af systemet (fase 2 & 3), men den kan med fordel anvendes i alle faserne for at høre hvordan brugeren reagerer på de ideer eller det design man er ved at udvikle. F.eks. ved redesign, her foretages testen af det gamle system. På den måde sikrer man sig løbende feedback fra brugeren på hvad man laver. 6 Molich, Rolf (1994): s.102 8

9 3.6 Eyetracking Eye-Tracking er en metode, der præcist måler en persons øjenbevægelser og giver oplysninger om, hvor lang tid personen fokuserer på de enkelte dele af f.eks. et website. Testpersonen eller testpersonerne bliver stillet en eller flere opgaver, som de skal udføre i relation til produktet. Metoden bruges til at registrere, hvad der tiltrækker brugerens opmærksomhed omkring et givent produkt. Eksempelvis anvendes den ved testing af bannerplaceringer, andre former for branding og reklame på et website. Metoden kan også bruges ved redesign af websites eller trykte medier. Vurdering af metoden En ulempe ved metoden er, at den er forholdsvis dyr, da den kræver en række dyre specialapparater samt uddannede eksperter til at foretage de efterfølgende analyser. Eye-track udstyret består normalt af et kamera, der placeres under computerskærmen og som følger testpersonens øjne. En computer registrerer løbende koordinaterne for, hvor respondenten kigger på skærmbilledet. Dette giver mulighed for direkte overvågning af, hvor og på hvad testpersonen kigger under testen 7. I modsætning til de øvrige gennemgåede metoder er resultaterne fra eyetracking objektivt målbare. Man ser, hvad testpersonen ser, og testpersonen kan ikke snyde, da metoden også kan måle personens ubevidste små øjebevægelser. Metoden har således en fordel i forhold til de øvrige metoder, fordi den er lettere at forsvare som en videnskabelig objektiv metode. Metoden har også den fordel, at den kan teste med bevægelseshandicappede personer. Metoden kan med fordel bruges i alle udviklingsfaser f.eks. til test af prototyper (fase 2 og 3), men også til løbende justering af skærmlayout/designet af et færdigt site (fase 4). Desuden kan man bruge metoden i fase 1 (på konkurrenters site). 4.0 Diskussion og konklusion I brugerorienteret design er det centrale aspekt at inddrage brugeren så tidligt og så ofte som muligt i udviklingen af websitet. Der er udviklet flere metoder til denne inddragelse af brugerne. I vores gennemgang af de seks metoder har vi måttet konstatere at de ikke nødvendigvis er konkurrenter. Metoderne har forskellige styrker og svagheder. De kan noget hver især i forskellige dele af udviklingsfaserne. 7 9

10 I fase 1 som er planlægningsfasen er det for eksempel nyttigt at søge inspiration hos brugeren, og han eller hendes verden. Det er det som Cultural probes metoden og contextual inquiry hver især går ud på. Her er en indgangsmetode til brugerens umiddelbare verden. I fase 2 fastlægges designet og en prototype produceres. Så snart der foreligger en prototype kan man inddrage brugeren og få deres reaktion på prototypen. Det kan man f.eks. gennem tænke højt test, eller eye tracking. I den del af designudviklingen som omhandler navigationstruktur kan man bruge card sort. Det er også muligt at lave en heuristisk evaluering. Den heuristiske evaluering er en slags garant for at man undgår de typiske fejl fordi man leder bevidst efter dem. Fase 3 er udviklingen af de ting man er kommet frem til i fase 2. Der er en prototype at teste på, og brugerne kan med fordel inddrages hver gang man laver en væsentlig ændring. Foreksempel for at afeller bekræfte brugerens reaktioner på en tidligere prototype har ført til ændringer. Den nye prototype kan så testes for at se om ændringen har løst kritikkken. I fase 4 skulle det endelige site gerne være implementeret. De usability tests der kan bruges i denne fase kører på vurderinger af Release 1, som kan føre til ændringer på en evt Release 2. En diskussion som bør tages op er, om kravet om en videnskabelig saglighed skal være et mål i udbredelsen af usability metodernes videre anerkendelse. Som altid når man undersøger følelser og tanker på mennesker er det svært at forvente en høj grad af videnskabelighed. Usability metoderne kan kritiseres for deres manglende videnskabelig validitet. Bortset fra Eye-tracking er der tale om en forholdsvis holdningsladet, subjektiv bedømmelse af sitets brugervenlighed. Omvendt må man konstatere, at metoderne er effektive og at de fungerer, og at de konkret kan være med til at gøre sitet mere brugervenligt. 10

11 Bilag BILAG 1: Heuristisk evaluering 1. Visibility of system status en tydelig markering af hvor man befinder sig i systemet. 2. Match between system and the real world naturligt sprogbrug ift. målgruppe, real world conventions, naturlig og logisk orden i informationsstrukturen. 3. User control and freedom brugerkontrol, mulighed for undo og redo. 4. Consistency and standards konsistent sprogbrug/termer og konventioner. 5. Error prevention undgå fejl! 6. Recognition rather than recall brugeren skal umiddelbart kunne se og genkende mulighederne i sitet og ikke være tvunget til at huske, hvordan man bruger dem. Hjælp skal være synlig hele tiden. 7. Flexibility and efficiency of use gør det muligt for brugeren at skræddesy egne løsninger. 8. Aesthetic and minimalist design tænk over design i forhold til indholdet. 9. Help users recognize, diagnose, and recover from errors brugervenlige fejlmedelelser og en løsning på problemet. 10. Help and documentation selvom sitet burde fungere uden dokumentation og hjælp, skal disse være til rådighed og på en vejledende trin-for-trin form. (Jakob Nielsen 2000) Bilag 2: Contextual inquiry Contextual Inquiry indeholder faserne: Identifikation af problem og undersøgelsefelt Indsamling af data Fortolkning af data Udvikling og implementering Kilde: (Holtzblatt & Beyer 1996) 11

12 Bilag 3 Et eksempel på en flow-model Baggage Podium -handling luggage Eagle One -eyes of Eagle Observation Checking Reporting Exchanging data Reporting Exchanging data Checking Eagle Observation trailor -reporting time for arrivals/departures -registration of aviations and passengers -reporting maintenance tasks Reporting Exchanging data Airport HQ -schedules -complexsheets Aviation maintenance crew -refueling -mechanics etc. The Eagle observation ramp Bilag 4: Tænke højt test Hele tænke-højt metodens proces foregår således: Udformning af opgaver Udvælgelse af deltagere Test af afprøvning (pilot forsøg) Revision af afprøvning (evt. redesign af opgaver) Indledende kontakt til deltagere Gennemførelse af selve afprøvningerne (60-90 min.) Forberedelse af afprøvningen Modtagelse af bruger Løsning af opgaver Afsluttende snak med bruger (vigtig del, brugeren får lov til at snakke ærligt og generelt om systemet) Dataanalyse (problemer skal rates) Kilde: Molich (1994): s

13 Bilag 5: Eye tracking Trin i testen: Definér problem og hypotese Opstil den eksperimentelle procedure (apparater o.lign.) Udgør testen Analysér data Kilde: Paulin s forelæsning samt uddelte slides i forbindelse med undervisningen. Samt: 13

14 Litteraturliste Pearrow, Mark: Web Site Usability Handbook. Charles River Media, Inc Molich, Rolf: Tænke højt afprøvning, i: Molich, Rolf: Brugervenlige edb-systemer, s Teknisk Forlag Gaver, Bill (et. al.): Cultural Probes. Interactions, January-February, s Association for Computing Machinery Holtzblatt, Karen & Beyer, Hugh: Contextual Design: Principles and Practice, i: Wixon (et. al.). Field Methods Casebook for Software Design: s Nielsen, Jakob: Finding Usability Problems Through Heuristic Evaluation. CHI 1992, May Online (http://www.) Useit.com perception-research.com Forelæsninger i forbindelse med undervisningen Lars Schmidt (FramFab) Rolf Molich (Heuristisk evaluering og UCD) John Paulin (Eye tracking) 14

Udvikling af IT-baserede kliniske informationssystemer, modul 3

Udvikling af IT-baserede kliniske informationssystemer, modul 3 Udvikling af IT-baserede kliniske informationssystemer, modul 3 Præsentation af data: design og evaluering af brugergrænseflader v/ Egil Boisen, AAU, Institut for Sundhedsteknologi Restaurant Skoven, Odense,

Læs mere

Ole Gregersen 26. november 2009 IT Universitetet

Ole Gregersen 26. november 2009 IT Universitetet Ole Gregersen 26. november 2009 IT Universitetet Hvorfor er det relevant at arbejde med? 5 minutter med sidemanden Kvalitetsegenskab Risikostyring Oplevelsesdesign En kontrolleret designproces Et brugercentreret

Læs mere

Software Design (SWD) Spørgsmål 1

Software Design (SWD) Spørgsmål 1 Spørgsmål 1 Unified Process Du skal give en beskrivelse af Unified Process. Beskrivelsen skal indeholde forklaring på følgende begreber: Phase Iteration Discipline Activity Milestone Artifact Spørgsmål

Læs mere

7-2 Fundament usability og designprocessen. 14-2 BEMÆRK VINTERFERIE 21-2 Hvad er usability. 28-2 Analysemetoder - heuristisk analyse

7-2 Fundament usability og designprocessen. 14-2 BEMÆRK VINTERFERIE 21-2 Hvad er usability. 28-2 Analysemetoder - heuristisk analyse 7-2 Fundament usability og designprocessen Præsentation af kursus, kursister og kursusholder. Oplæg: Usability i designproces sen. Præsentation af midtvejsprojekt: Lav en evaluering af eksisterende sites

Læs mere

Software Design (SWD) Spørgsmål 1

Software Design (SWD) Spørgsmål 1 Spørgsmål 1 Unified Process Du skal give en beskrivelse af Unified Process. Beskrivelsen skal indeholde forklaring på følgende begreber: Phase Iteration Discipline Artifact Milestone Du skal relaterer

Læs mere

Usability eksamen. Case: Version2 www.version2.dk efterår 2007 04/01-2008. Britt Morelli Hansen. Cpr.nr.: xxxxxx-xxxx PC nr.

Usability eksamen. Case: Version2 www.version2.dk efterår 2007 04/01-2008. Britt Morelli Hansen. Cpr.nr.: xxxxxx-xxxx PC nr. Usability eksamen Case: Version2 www.version2.dk efterår 2007 [ 1/30 ] Indholdsfortegnelse 2. Spørgsmål 1...4 2.1. Den heuristiske evaluering...4 2.1.1. Metodens styrker...5 2.1.2. Metodens svagheder...6

Læs mere

Den gode User Experience. Michelle Andreassen ITAddiction Blogs: QED.dk

Den gode User Experience. Michelle Andreassen ITAddiction Blogs: QED.dk Den gode User Experience Mathilde Hoeg mathildehoeg Michelle Andreassen ITAddiction Blogs: QED.dk Agenda Hvad er brugeroplevelse (UX)? Hvad er en user experience designer? Hvad er brugervenlighed(usability)?

Læs mere

Evaluation of usability (gr ) Iphones

Evaluation of usability (gr ) Iphones Evaluation of usability (gr. 2.121) Iphones 1. The overall Goals of USE: Brugervenligheden af systemet skal være i top Løbende forbedring af systemet Dataudveksling skal fungere 2. The specific questions

Læs mere

Indførelse og integrering af usabilityarbejde i en IT-virksomhed

Indførelse og integrering af usabilityarbejde i en IT-virksomhed Indførelse og integrering af usabilityarbejde i en IT-virksomhed Jan Stage Human-Computer Interaction (HCI) Aalborg Universitet, Institut for Datalogi jans@cs.aau.dk Oversigt Betydningen af usability-arbejde

Læs mere

Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin INTERFACE DESIGN

Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin INTERFACE DESIGN Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin INTERFACE DESIGN 1/20 Indledning Dette projekt er den afsluttende del af webudvikling-studiet på Erhvervs Lillebælt 1. semester. Projektet er udarbejdet med

Læs mere

BRUGERTESTEN Introduktion

BRUGERTESTEN Introduktion BRUGERTESTEN Introduktion BAGGRUND Når man udfører en eller flere brugertests gøres det ud fra en idé om brugerinddragelse. Brugerinddragelse handler om at forstå brugernes behov, motivation og adfærd.

Læs mere

Video, workshop og modellering - giver bæredygtig innovation

Video, workshop og modellering - giver bæredygtig innovation Video, workshop og modellering - giver bæredygtig innovation Program Kl. 13:00-13:40 Kl. 13:40-14:55 Kl. 14:55-15:40 Kl. 15:40-16:00 Hvordan og hvornår anvender vi video til indsamling af data inkl. observation-,

Læs mere

INNOVATION. BLOGS. KU. DK

INNOVATION. BLOGS. KU. DK $ SPØRGEGUIDE TIL BRUGERTEST INNOVATION. BLOGS. KU. DK Katapult og Katalyst interviewer ca. 8 brugere af innovation.blogs.ku.dk for at samle viden om deres adfærd og behov i relationen til udvikling og

Læs mere

IntDesign - Kap 7. Kap 1.6.1 s. 20 - Usability goals

IntDesign - Kap 7. Kap 1.6.1 s. 20 - Usability goals IntDesign - Kap 1 Kap 1.6.1 s. 20 - Usability goals Usability goals are viewed as being concerned with meeting specific usability criteria, e.g. efficiency, whereas user experience goals are largely concerned

Læs mere

Brugervenlighed som en fast del af udviklingsprocessen

Brugervenlighed som en fast del af udviklingsprocessen Brugervenlighed som en fast del af udviklingsprocessen Ingrid Haug, 10. marts 2010 Hvorfor dette oplæg? Brugervenlige produkter opnås kun ved at arbejde målrettet med brugervenlighed Alt for sjældent er

Læs mere

VELKOMMEN INNOVATIONSAGENTUDDANNELSEN 2014 DAG 2 WORKSHOP A

VELKOMMEN INNOVATIONSAGENTUDDANNELSEN 2014 DAG 2 WORKSHOP A VELKOMMEN INNOVATIONSAGENTUDDANNELSEN 2014 DAG 2 WORKSHOP A HVAD SKAL VI IGENNEM DAG 1 DAG 2 DAG 3 DAG 4 DAG 5 DAG 6 1. AFKLARE OG DEFINERE EN UDFORDRING 2. FORVENTNINGSAFSTEMME SUCCES OG MÅL 3. FORSTÅ

Læs mere

1. Indledende spørgsmål

1. Indledende spørgsmål Velkommen til vores spørgeskema om IT virksomheder og IT ansatte i Danmark. Spørgeskemaundersøgelsens formål er at kortlægge den nuværende tilstand indenfor evaluering/test af IT produkter med en brugergrænseflade.

Læs mere

Evaluering fortsat Inspektioner, Analytics, Modeller

Evaluering fortsat Inspektioner, Analytics, Modeller Evaluering fortsat Inspektioner, Analytics, Modeller Marianne Graves Petersen Associate Professor Computer Science Dept, University of Aarhus Center for Interactive Spaces, mgraves@cs.au.dk Interaktionsdesign

Læs mere

TESTPLAN: SENIORLANDS WEBSHOP

TESTPLAN: SENIORLANDS WEBSHOP TESTPLAN: SENIORLANDS WEBSHOP Indledning Vi vil i vores brugervenlighedsundersøgelse teste Seniorlands webshop 1. Vi vil teste hvor at webshoppen fungerer set ud fra en bruger af Internet. Vi vil blandt

Læs mere

Metoder til refleksion:

Metoder til refleksion: Metoder til refleksion: 1. Dagbogsskrivning En metode til at opøve fortrolighed med at skrive om sygepleje, hvor den kliniske vejleder ikke giver skriftlig feedback Dagbogsskrivning er en metode, hvor

Læs mere

Delaflevering. Webdesign og webkommunikation, (hold 2), IT Universitetet, f2011. Kim Yde, kyd@itu.dk. Kenneth Hansen, kenhan@itu.

Delaflevering. Webdesign og webkommunikation, (hold 2), IT Universitetet, f2011. Kim Yde, kyd@itu.dk. Kenneth Hansen, kenhan@itu. Delaflevering Webdesign og webkommunikation, (hold 2), IT Universitetet, f2011. Kim Yde, kyd@itu.dk Kenneth Hansen, kenhan@itu.dk 1 Indholdsfortegnelse Problemfelt - Problemformulering... 3 Målgruppe...

Læs mere

udviklingsfasen! Brugervenlighedskonsulent Elisabeth Landbo el@snitker.com Nyborg Strand 5. november 2009

udviklingsfasen! Brugervenlighedskonsulent Elisabeth Landbo el@snitker.com Nyborg Strand 5. november 2009 Inddrag brugerne i udviklingsfasen! Brugervenlighedskonsulent Elisabeth Landbo el@snitker.com Nyborg Strand 5. november 2009 1 Inddrag brugerne i udviklingsfasen - Om Snitker & Co. - Brugerundersøgelse

Læs mere

Governance - borgervendt selvbetjening

Governance - borgervendt selvbetjening Governance - borgervendt selvbetjening KL netværksmøde, april 2014 /Anna Sofie Almegaard 1 Hvad sker i Københavns Kommune Historien bag Organisering og samarbejde Governance overblik over løsninger, principper,

Læs mere

Planlæg din kommunikation

Planlæg din kommunikation Planlæg din kommunikation Dette er et værktøj for dig, som står over for en kommunikationsindsats vil sikre, at dine budskaber når frem vil kommunikere effektivt med medarbejderne vil gøre indtryk på dine

Læs mere

Brugerinddragelse i produktudviklingen

Brugerinddragelse i produktudviklingen Brugerinddragelse i produktudviklingen OPEN HERE KONFERENCE OM BRUGERVENLIG EMBALLAGE 08.03.2012 ARKITEKTSKOLEN AARHUS Hvorfor bruge indsigt At skabe idéer er at være kreativ, at omsætte idéer til resultater

Læs mere

Evaluering fortsat Analytisk Evaluering

Evaluering fortsat Analytisk Evaluering Evaluering fortsat Analytisk Evaluering Marianne Graves Petersen Associate Professor Computer Science Dept, University of Aarhus Center for Interactive Spaces, mgraves@cs.au.dk Interaktionsdesign processen

Læs mere

Refleksion: Refleksionen i de sygeplejestuderendes kliniske undervisning. Refleksion i praksis:

Refleksion: Refleksionen i de sygeplejestuderendes kliniske undervisning. Refleksion i praksis: Refleksion: Refleksionen i de sygeplejestuderendes kliniske undervisning. Refleksion i praksis Skriftlig refleksion Planlagt refleksion Refleksion i praksis: Klinisk vejleder stimulerer til refleksion

Læs mere

BRUGSKONTEKST, BRUGERNES BEHOV OG ETABLERING AF KRAV

BRUGSKONTEKST, BRUGERNES BEHOV OG ETABLERING AF KRAV BRUGSKONTEKST, BRUGERNES BEHOV OG ETABLERING AF KRAV Marianne Graves Petersen Associate Professor Computer Science Dept, University of Aarhus Center for Interactive Spaces, mgraves@cs.au.dk Interaktionsdesign

Læs mere

Naturvidenskabelig arbejdsmetode

Naturvidenskabelig arbejdsmetode Naturvidenskabelig arbejdsmetode Introduktion til Naturvidenskabelig arbejdsmetode: I denne opgave skal I lære om en arbejdsmodel, som I kan bruge, når I skal løse en åben opgave. Arbejdsmodellen kan I

Læs mere

8. Webdesign. Grundlæggende Grafisk design Stefan Grage & Klaus Bjerager Tirsdag 5. april

8. Webdesign. Grundlæggende Grafisk design Stefan Grage & Klaus Bjerager Tirsdag 5. april 8. Webdesign Grundlæggende Grafisk design Stefan Grage & Klaus Bjerager Tirsdag 5. april Kursusplan 5. apr. 12. apr. 18. apr. 9. Webdesign / Opg. 7: website K: Usability, s. 36-39 K: Smukkere grafisk design,

Læs mere

BibDok. Guide til BibDok. En metode til at dokumentere effekt af bibliotekets indsatser

BibDok. Guide til BibDok. En metode til at dokumentere effekt af bibliotekets indsatser BibDok En til at dokumentere effekt af bibliotekets er Guide til BibDok BibDok understøtter en systematisk refleksiv praksis. Det er derfor væsentligt, at I følger guiden trin for trin. 1. Sammenhæng mellem

Læs mere

Projekt 1 Spørgeskemaanalyse af Bedst på Nettet

Projekt 1 Spørgeskemaanalyse af Bedst på Nettet Projekt 1 Spørgeskemaanalyse af Bedst på Nettet D.29/2 2012 Udarbejdet af: Katrine Ahle Warming Nielsen Jannie Jeppesen Schmøde Sara Lorenzen A) Kritik af spørgeskema Set ud fra en kritisk vinkel af spørgeskemaet

Læs mere

METODE HVORFOR OM KORTENE: INNOBA

METODE HVORFOR OM KORTENE: INNOBA METODE HVORFOR KORT HVORFOR OM KORTENE: Dette er en lille samling af udvalgte metoder til brugerorienterede innovationsprocesser. Hvert kort indeholder en metode med angivelse af, hvor i innovationsprocessen,

Læs mere

Mange professionelle i det psykosociale

Mange professionelle i det psykosociale 12 ROLLESPIL Af Line Meiling og Katrine Boesen Mange professionelle i det psykosociale arbejdsfelt oplever, at de ikke altid kan gøre nok i forhold til de problemer, de arbejder med. Derfor efterlyser

Læs mere

1. SEMESTER SYNOPSIS. Erhvervsakademi Aarhus. Kristian Peter Lund Drewsen E-konceptudvikling EKU-12d (1ek12d1) 1. Semesters Mundtlig Eksamen

1. SEMESTER SYNOPSIS. Erhvervsakademi Aarhus. Kristian Peter Lund Drewsen E-konceptudvikling EKU-12d (1ek12d1) 1. Semesters Mundtlig Eksamen E-konceptudvikling EKU-12d (1ek12d1) 1. SEMESTER SYNOPSIS Den 19 12-2012 Erhvervsakademi Aarhus 1. Semesters Mundtlig Eksamen 1. Semester Synopsis De tre opgaver der er beskrevet i denne synopsis er blevet

Læs mere

Brugerdreven Innovation

Brugerdreven Innovation Brugerdreven Innovation Johanne Mose Entwistle Antropolog Alexandra Instituttet BrugerDreven Innovation - BDI Tæt involvering af brugerne i alle faser af produkt/serviceudviklingen Forståelse af kundernes/brugernes

Læs mere

2.0 VORES VALG AF USABILITYMETODER...7

2.0 VORES VALG AF USABILITYMETODER...7 Indholdsfortegnelse 1.0 INDLEDNING...1 1.1 PROBLEMFORMULERING FOR 4-UGERS PROJEKT... 3 1.2 PROJEKTETS METODE OG AFGRÆNSNING... 3 1.2.1 Metode... 3 1.2.2 Afgrænsning... 5 1.3 SAMARBEJDE MED TV2/INTERAKTIV...

Læs mere

PROOF OF CONCEPT. Metode til konceptudvikling og proof of concept

PROOF OF CONCEPT. Metode til konceptudvikling og proof of concept PROOF OF CONCEPT Metode til konceptudvikling og proof of concept Introduktion Metoden for proof of concept er et generisk redskab, som kan bruges som en integreret del af en virksomheds produktudvikling.

Læs mere

Hvornår i udviklingsforløbet laves papirprototyper?

Hvornår i udviklingsforløbet laves papirprototyper? Papirprototyper Af Julia Gardner, UNI-C Papirprototyper er et billigt og ekstremt nemt redskab til at få præcist feedback fra kommende brugere uden at skrive en eneste kodelinje. De sætter fokus på brugernes

Læs mere

Introduktion til Evaluering Usability testing og feltstudier

Introduktion til Evaluering Usability testing og feltstudier Introduktion til Evaluering Usability testing og feltstudier Marianne Graves Petersen Associate Professor Computer Science Dept, University of Aarhus Center for Interactive Spaces, mgraves@cs.au.dk Opvarmning...

Læs mere

Forside. Nationale test. information til forældre. Januar Titel 1

Forside. Nationale test. information til forældre. Januar Titel 1 Forside Nationale test information til forældre Januar 2017 Titel 1 Nationale test information til forældre Tekst: Fokus Kommunikation og Undervisningsministeriet Produktion: Fokus Kommunikation Grafisk

Læs mere

Teknologi i eget hjem

Teknologi i eget hjem Nøglen til it-gevinster ligger i at sikre, brugerne oplever, it-systemet er en succes Teknologi i eget hjem En kvalitativ analyse af brugernes erfaring med anvendelse af træningsteknologier i eget hjem

Læs mere

VelfærdsTeknologiVurdering

VelfærdsTeknologiVurdering VTV VelfærdsTeknologiVurdering Teknologisk Instituts vurderingsparadigme for velfærdsteknologi Indledning Teknologisk Institut, Center for Velfærds- og Interaktionsteknologi har udviklet en model til evaluering

Læs mere

Kvantitative og kvalitative metoder. Søren R. Frimodt-Møller, 29. oktober 2012

Kvantitative og kvalitative metoder. Søren R. Frimodt-Møller, 29. oktober 2012 Kvantitative og kvalitative metoder Søren R. Frimodt-Møller, 29. oktober 2012 Dagens program 1. Diskussion af jeres spørgeskemaer 2. Typer af skalaer 3. Formulering af spørgsmål 4. Interviews 5. Analyse

Læs mere

Indledning: Testen foregår på tid, da jeg ønsker at finde ud af, hvor lang tid brugeren er om at komme til disse mål.

Indledning: Testen foregår på tid, da jeg ønsker at finde ud af, hvor lang tid brugeren er om at komme til disse mål. Indledning: En brugertest er et godt redskab at bruge, når man skal teste brugervenligheden på en hjemmeside. Det er en af de mest anvendte usability testmetoder. Testen kan have to formål: at informere,

Læs mere

Materiale til kursus i brugercentreret design

Materiale til kursus i brugercentreret design Materiale til kursus i brugercentreret design Sønderborg 2014 Indledning Hvorfor brugercentreret design? Fordi det giver god mening! Og fordi det medvirker til at kvalificere koncepter, undervisningsaktiviteter,

Læs mere

Varighed 1/2-1 time afhængig af den specifikke opgave ekskl. forberedelse og afrapportering.

Varighed 1/2-1 time afhængig af den specifikke opgave ekskl. forberedelse og afrapportering. Shadowing Designerne observerer real life situationer gennem et stykke tid for at få indsigt i brugeroplevelsen på biblioteket ( Discover ). Herunder forstå, hvordan brugerne reagerer i en given kontekst.

Læs mere

IVA København 24.November 2010

IVA København 24.November 2010 IVA København 24.November 2010 Hovedbiblioteket Aarhus Jannik Mulvad Overvejelser for brugerinddragelse Konkrete eksempler på metoder til brugerinddragelse og brugerdreven innovation Materialer og værktøjer

Læs mere

Hvordan kan vi designe et website til studenterorganisationen Analog café?

Hvordan kan vi designe et website til studenterorganisationen Analog café? Analog Café - Design til Digitale Kommunikationsplatforme - E2012 Problem felt ITU s studenterorganisation Analog søger en bedre online profil. På nuværende tidspunkt bruger de flere forskellige online

Læs mere

Kursusgang 2. Oversigt: Sidste kursusgang Computeren Brugbarhedsevaluering: etablering af rammer. Design af brugerflader 2.1

Kursusgang 2. Oversigt: Sidste kursusgang Computeren Brugbarhedsevaluering: etablering af rammer. Design af brugerflader 2.1 Kursusgang 2 Oversigt: Sidste kursusgang Computeren Brugbarhedsevaluering: etablering af rammer Design af brugerflader 2.1 Sidste kursusgang Kursets emne: - HCI disciplinen - Formål og evaluering - Indhold

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 16/17 Institution Frederikshvan Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold EUX Informationsteknologi

Læs mere

Test Plan Vi har testet brugervenligheden på vores applikation, Bloodstream. Testen vil vise et forløb gennem applikationen og dens funktioner.

Test Plan Vi har testet brugervenligheden på vores applikation, Bloodstream. Testen vil vise et forløb gennem applikationen og dens funktioner. Side 1 Indhold Test Plan... 3 Overall objectives for the study... 3 Research questions... 3 Location and setup... 3 Recruiting participants... 4 Methodology... 5 We will use a between-subjects design...

Læs mere

INTERAKTIONSDESIGN Q3 2014 DATA ANALYSE KAP. 8. MARIANNE GRAVES PETERSEN ASSOCIATE PROFESSOR AARHUS UNIVERSITY mgraves@cs.au.dk

INTERAKTIONSDESIGN Q3 2014 DATA ANALYSE KAP. 8. MARIANNE GRAVES PETERSEN ASSOCIATE PROFESSOR AARHUS UNIVERSITY mgraves@cs.au.dk INTERAKTIONSDESIGN Q3 2014 DATA ANALYSE KAP. 8 MARIANNE GRAVES PETERSEN ASSOCIATE PROFESSOR AARHUS UNIVERSITY mgraves@cs.au.dk Interaktionsdesign processen Identificer brugernes behov og etabler krav til

Læs mere

Kickstart din virksomheds digitale rejse

Kickstart din virksomheds digitale rejse www.pwc.dk Kickstart din virksomheds digitale rejse Revision. Skat. Rådgivning. Har du overvejet digitalisering men ved ikke, hvor din virksomhed skal starte? Hvordan vil digitalisering i Danmark påvirke

Læs mere

Guide til din computer

Guide til din computer Guide til din computer Computerens anatomi forklaret på et nemt niveau Produkt fremstillet af Nicolas Corydon Petersen, & fra Roskilde Tekniske Gymnasium, kommunikation & IT, år 2014 klasse 1.2 12-03-2014.

Læs mere

Evaluering af familierådslagning i Børne- og Ungerådgivningen

Evaluering af familierådslagning i Børne- og Ungerådgivningen Evaluering af familierådslagning i Børne- og Ungerådgivningen Udarbejdet af: EPO Dato: --9 Sagsid.:..-A-- Version nr.:. Indholdsfortegnelse Indledning Brugerundersøgelsens resultater Resultater af de indledende

Læs mere

1-1 Usability evaluering af den simple udgave

1-1 Usability evaluering af den simple udgave BILAG 1 s. 2 af 19 Bilag 1 1-1 Usability evaluering af den simple udgave...5 1-2 Heuristisk inspektion af den simple udgave...6 1-3 Usability evaluering af den avancerede udgave...8 1-4 Heuristisk inspektion

Læs mere

Formativt evalueringsskema

Formativt evalueringsskema Formativt evalueringsskema I skemaet nedenfor markerer du i forbindelse med hver samtale de faglige mål, som du mener at have styr på. Inden evalueringssamtalen med din lærer, vil han/hun tilsvarende sætte

Læs mere

BACHELORPROJEKT FORÅR 2018

BACHELORPROJEKT FORÅR 2018 BACHELORPROJEKT FORÅR 2018 Orienteringsmøde for HA-studerende PROJEKTET Bachelorprojektet er den sidste studieaktivitet på HA-uddannelsen og bygger på den viden samt de færdigheder og kompetencer, den

Læs mere

Girls Day in Science - En national Jet

Girls Day in Science - En national Jet Girls Day in Science - En national Jet Jet Net.dk event Vejledning til Virksomheder Hvorfor denne vejledning? Denne vejledning til virksomheder indeholder ideer til, tips og eksempler på ting der tidligere

Læs mere

Datalogi V-Systemdesign og HCI

Datalogi V-Systemdesign og HCI Datalogi V-Systemdesign og HCI 4. feb 2002 I kurset behandles emnerne interaktive systemer, systemudvikling og projektledelse. Fokus er indledende tilegnelse af metoder, teknikker og værktøjer, som effektivt

Læs mere

Læring af test. Rapport for. Aarhus Analyse Skoleåret

Læring af test. Rapport for. Aarhus Analyse  Skoleåret Læring af test Rapport for Skoleåret 2016 2017 Aarhus Analyse www.aarhus-analyse.dk Introduktion Skoleledere har adgang til masser af data på deres elever. Udfordringen er derfor ikke at skaffe adgang

Læs mere

Få en psykologisk analyse af din virksomheds markedsføring! Brand Type Test

Få en psykologisk analyse af din virksomheds markedsføring! Brand Type Test Få en psykologisk analyse af din virksomheds markedsføring! Brand Type Test Hvilken mennesketype afspejler din markedsføring? Image-effekten af markedsføring skal kunne måles! Derfor har vi udviklet Brand

Læs mere

AMU Kursus Fag og læringskonsulent: Dag 3

AMU Kursus Fag og læringskonsulent: Dag 3 Tidlig opsporing af sygdomstegn. AMU Kursus 46874 Fag og læringskonsulent: Dag 3 Program for dag 3 Velkomst v. og registrering Tjek ind og opsamling Observationer. Objektiv/subjektiv. Det kliniske blik.

Læs mere

Forelæsning den 18. marts 2002

Forelæsning den 18. marts 2002 1. Spørgsmål & Svar Forelæsning den 18. marts 2002 2. Contextual Design Part 6 Prototyping 3. Systemudvikling via Prototyper. Systemarbejde, E85, Frøkjær 1985, 12 p. Findes på kursets hjemmeside 4. To

Læs mere

Computerspil. Hangman. Stefan Harding, Thomas Bork, Bertram Olsen, Nicklas Thyssen og Ulrik Larsen Roskilde Tekniske Gymnasium.

Computerspil. Hangman. Stefan Harding, Thomas Bork, Bertram Olsen, Nicklas Thyssen og Ulrik Larsen Roskilde Tekniske Gymnasium. 10-02-2015 Computerspil Hangman Stefan Harding, Thomas Bork, Bertram Olsen, Nicklas Thyssen og Ulrik Larsen Roskilde Tekniske Gymnasium. Kom/it c Indhold Intro... 2 Indledende aktivitet... 2 Kommunikations

Læs mere

Projektet Udvikling af transportvirksomheden gennem øget viden og kompetence

Projektet Udvikling af transportvirksomheden gennem øget viden og kompetence Projektet Udvikling af transportvirksomheden gennem øget viden og kompetence www.tinv.dk www.oresund.org/femernlogistics http://regionsjaelland.dk/politik/vaekstforumsjaelland www.ibiz-center.dk PROGRAM

Læs mere

Et oplæg til dokumentation og evaluering

Et oplæg til dokumentation og evaluering Et oplæg til dokumentation og evaluering Grundlæggende teori Side 1 af 11 Teoretisk grundlag for metode og dokumentation: )...3 Indsamling af data:...4 Forskellige måder at angribe undersøgelsen på:...6

Læs mere

DATA INDSAMLING KAP. 7 DATA ANALYSE KAP. 8

DATA INDSAMLING KAP. 7 DATA ANALYSE KAP. 8 INTERAKTIONSDESIGN KURSUS Q3 2013 DATA INDSAMLING KAP. 7 DATA ANALYSE KAP. 8 MARIANNE GRAVES PETERSEN ASSOCIATE PROFESSOR AARHUS UNIVERSITY mgraves@cs.au.dk Tavs viden er Det brugerne ikke kan fortælle

Læs mere

SPREDNINGS GUIDEN GØR DET NEMT AT DELE OG GENBRUGE INNOVATION

SPREDNINGS GUIDEN GØR DET NEMT AT DELE OG GENBRUGE INNOVATION SPREDNINGS GUIDEN GØR DET NEMT AT DELE OG GENBRUGE INNOVATION SPREDNINGSGUIDEN 2016 Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse COI Center for Offentlig Innovation Købmagergade 22 1150

Læs mere

Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 2010

Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 2010 Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 1 Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring 3 Tilfredshed og Loyalitet Vurderinger og sammenligninger 5 Hvordan skaber du større

Læs mere

VEJLEDNING TIL OPFØLGNING, EVALUERING OG AFRAPPORTERING PÅ MÅLAFTALE - INSTITUTION

VEJLEDNING TIL OPFØLGNING, EVALUERING OG AFRAPPORTERING PÅ MÅLAFTALE - INSTITUTION VEJLEDNING TIL OPFØLGNING, EVALUERING OG AFRAPPORTERING PÅ MÅLAFTALE - INSTITUTION Guldborgsund Kommune Økonomi og IT, Styringsenheden 10. februar 2017 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING 2 OPFØLGNING, EVALUERING

Læs mere

INTERAKTIONSDESIGN PROCESSEN (KAP 9), REPETITION, KÅRING AF ÅRETS BEDSTE MUSIKVIDEO OG PROJETK

INTERAKTIONSDESIGN PROCESSEN (KAP 9), REPETITION, KÅRING AF ÅRETS BEDSTE MUSIKVIDEO OG PROJETK INTERAKTIONSDESIGN PROCESSEN (KAP 9), REPETITION, KÅRING AF ÅRETS BEDSTE MUSIKVIDEO OG PROJETK Marianne Graves Petersen Associate Professor Computer Science Dept, University of Aarhus Center for Interactive

Læs mere

From Human Factors to Human Actors - The Role of Psychology and Human-Computer Interaction Studies in System Design

From Human Factors to Human Actors - The Role of Psychology and Human-Computer Interaction Studies in System Design ? VAD From Human Factors to Human Actors - The Role of Psychology and Human-Computer Interaction Studies in System Design? VEM Skrevet af Liam J. Bannon Director of the IDC and Professor of Computer Science,

Læs mere

Inspiration til arbejdet med børnefaglige undersøgelser og handleplaner INSPIRATIONSKATALOG

Inspiration til arbejdet med børnefaglige undersøgelser og handleplaner INSPIRATIONSKATALOG Inspiration til arbejdet med børnefaglige undersøgelser og handleplaner INSPIRATIONSKATALOG 1 EKSEMPEL 03 INDHOLD 04 INDLEDNING 05 SOCIALFAGLIGE OG METODISKE OPMÆRKSOMHEDSPUNKTER I DEN BØRNEFAGLIGE UNDERSØGELSE

Læs mere

Klinisk periode Modul 4

Klinisk periode Modul 4 Klinisk periode Modul 4 2. Semester Sydvestjysk Sygehus 1 Velkommen som 4. modul studerende På de næste sider kan du finde lidt om periodens opbygning, et skema hvor du kan skrive hvornår dine samtaler

Læs mere

Almen studieforberedelse. 3.g

Almen studieforberedelse. 3.g Almen studieforberedelse 3.g. - 2012 Videnskabsteori De tre forskellige fakulteter Humaniora Samfundsfag Naturvidenskabelige fag Fysik Kemi Naturgeografi Biologi Naturvidenskabsmetoden Definer spørgsmålet

Læs mere

Det synlige botilbud

Det synlige botilbud Kursus Det synlige botilbud - formidlingsmæssige værktøjer til at synliggøre og markedsføre private sociale botilbud Udbydes af University College Lillebælt Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler Indledning

Læs mere

Metoderne sætter fokus på forskellige aspekter af det indsamlede materiale.

Metoderne sætter fokus på forskellige aspekter af det indsamlede materiale. FASE 3: TEMA I tematiseringen skal I skabe overblik over det materiale, I har indsamlet på opdagelserne. I står til slut med en række temaer, der giver jer indsigt i jeres innovationsspørgsmål. Det skal

Læs mere

Gør arbejdspladsvurdering mere effektiv -brug ArbejdsMiljøSundhedsKredse (AMSK)

Gør arbejdspladsvurdering mere effektiv -brug ArbejdsMiljøSundhedsKredse (AMSK) Arbejdsmiljøkonferencen 20.-21.10.2008, Nyborg Strand Gør arbejdspladsvurdering mere effektiv -brug ArbejdsMiljøSundhedsKredse (AMSK) Birgit Aust Annett Finken Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø

Læs mere

Kort gennemgang af Samfundsfaglig-, Naturvidenskabeligog

Kort gennemgang af Samfundsfaglig-, Naturvidenskabeligog Kort gennemgang af Samfundsfaglig-, Naturvidenskabeligog Humanistisk metode Vejledning på Kalundborg Gymnasium & HF Samfundsfaglig metode Indenfor det samfundsvidenskabelige område arbejdes der med mange

Læs mere

d e t o e g d k e spør e? m s a g

d e t o e g d k e spør e? m s a g d e t o E g d spør k e e s? m a g Forord I vores arbejde med evalueringer, undersøgelser og analyser her på Danmarks Evalueringsinstitut, er spørgeskemaer en værdifuld kilde til information og vigtig viden.

Læs mere

kollegiekokkenet.tmpdesign.dk Side 1

kollegiekokkenet.tmpdesign.dk Side 1 kollegiekokkenet.tmpdesign.dk Side 1 Indholdsfortegnelse Forord 3 Problemformulering 4 Udviklingsmetode 5 Tidsplan 6 Målgruppe 7 Design brief 8 Logo 10 Typografi og farve 11 Navigationsdiagram 12 Usecase

Læs mere

Digital Kommuneplan. Kravsspecifikation gennem brugerinvolvering

Digital Kommuneplan. Kravsspecifikation gennem brugerinvolvering Digital Kommuneplan Kravsspecifikation gennem brugerinvolvering Indhold Introduktion Afklaring af behov: Hvad skal digitale kommuneplaner kunne? Udarbejdelse og test af løsning: Hvordan skal digitale kommuneplaner

Læs mere

Målstyret læring. Sommeruni 2015

Målstyret læring. Sommeruni 2015 Målstyret læring Sommeruni 2015 Dagens Program 8.30-11.30 Check-in og hvem er vi? Hvad er målstyret læring? Synlig læring Måltaksonomier 11.30-12.30 Frokost 12.30-14.30 ( og kage) Tegn Kriterier for målopfyldelse

Læs mere

I denne rapport kan du se, hvordan du har vurderet dig selv i forhold til de tre kategoriserede hovedområder:

I denne rapport kan du se, hvordan du har vurderet dig selv i forhold til de tre kategoriserede hovedområder: - Mannaz Ledertest Dette er din individuelle rapport, som er baseret på dine svar i ledertesten. I rapporten får du svar på, hvilke ledelsesmæssige udfordringer der er de største for dig. Og du får tilmed

Læs mere

BRUGERVENLIG EMBALLAGE Processen trin for trin

BRUGERVENLIG EMBALLAGE Processen trin for trin BRUGERVENLIG EMBALLAGE Processen trin for trin Hvis du som producent eller emballagedesigner vil udvikle en mere brugervenlig emballage, kan processen med fordel opdeles i otte faser. Her kan du læse om

Læs mere

Notat. Brug personas til at leve dig ind i brugernes liv

Notat. Brug personas til at leve dig ind i brugernes liv Notat SEGES P/S Koncern Digital Datadreven informationsformidling, personas og personalisering Ansvarlig JUPO Oprettet 17-03-2016 Projekt: 7464, Digitale relationer og datadreven informationsformidling

Læs mere

Er du klædt på til test? VPP

Er du klædt på til test? VPP Er du klædt på til test? Er du klædt på til test? 2 Indhold Bedre kendskab klæder dig på 3 Interviewet 4 Test er et hjælpeværktøj 5 Inden du testes 5 Interview-/testsituationen 6 Personvurdering over internettet

Læs mere

[A20] Kick off document and process description. 1 of 5

[A20] Kick off document and process description. 1 of 5 [A20] Kick off document and process description 1 of 5 kick off document Huge Lawn Projekt Kick-Off Alle projekter og ideer er forskellige. For at vi kan give et reelt bud på dit/jeres projekt eller idé

Læs mere

Februar, 2016 Julie Hjarbæk Poulsen, Koncern Digital PERSONAS OG PERSONALISERING

Februar, 2016 Julie Hjarbæk Poulsen, Koncern Digital PERSONAS OG PERSONALISERING Februar, 2016 Julie Hjarbæk Poulsen, Koncern Digital PERSONAS OG PERSONALISERING AGENDA Hvad er personas? Hvorfor personas? 10 skridt til personas Erfaringer fra huset En begyndelse En case for personas

Læs mere

INNOVATIONSAGENTUDDANNELSEN

INNOVATIONSAGENTUDDANNELSEN 5 1 / 1 INNOVATIONSAGENTUDDANNELSEN BRUGERINDDRAGELSE OG INNOVATION 1 / 2 Dagens program Kl. 9.30 Teori om prototyping Workshop: Byg/tegn/formgiv jeres koncepter og løsningsforslag Teori om kvalificering

Læs mere

Hjemmeside redesign af Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum

Hjemmeside redesign af Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum Hjemmeside redesign af Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum Usability dokumentation Lavet af Sarina, Maria og René MulB-13 22.11.2013 I forbindelse med ekspertvurderingstests udarbejdes som hovedregel altid

Læs mere

Pain Treatment Survey

Pain Treatment Survey Pain Treatment Survey Projektoplæg Projektoplæg til fælles udviklingsprojekt, i samarbejde mellem KLONK og smerteeksperter fra Sverige, Danmark og Norge www.klonk.dk Indholdsfortegnelse Baggrund... 2 Idé...

Læs mere

Delaflevering FUA.4 Betina Korsbro, Mi Louise Hansen, Jesper Led Lauridsen og Knud Back

Delaflevering FUA.4 Betina Korsbro, Mi Louise Hansen, Jesper Led Lauridsen og Knud Back Delaflevering FUA.4 Betina Korsbro, Mi Louise Hansen, Jesper Led Lauridsen og Knud Back 1 Indhold 1.1 Generelt i forhold til projektet 1.1.1 Problemformulering Kalundborg kommune har gennem de senere år

Læs mere

Sammenligning af metoder

Sammenligning af metoder Sammenligning af metoder Hvorfor sammenligne? Den ideelle metode Generelle frameworks (NIMSAD/Andersen) Wood-Harper framework til sammenligning Problemer med sammenligning af metoder Hvorfor sammenligne?

Læs mere

Projekttilbud. Vejen til den gode arbejdsplads. Trekløveret. Indledning. Formål

Projekttilbud. Vejen til den gode arbejdsplads. Trekløveret. Indledning. Formål Page 1 of 5 Trekløveret Vejen til den gode arbejdsplads COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 www.cowi.dk Projekttilbud Trekløveret er et døgnbaseret tilbud

Læs mere

CCSQ. Lederrapport - Kundeorienterede roller. Navn Sample Candidate. Dato 23. september 2013. www.ceb.shl.com

CCSQ. Lederrapport - Kundeorienterede roller. Navn Sample Candidate. Dato 23. september 2013. www.ceb.shl.com CCSQ Lederrapport - Kundeorienterede roller Navn Sample Candidate Dato 23. september 2013 www.ceb.shl.com INTRODUKTION Denne SHL lederrapport vil hjælpe dig med at fastlægge Sample Candidates sandsynlige

Læs mere

Gør arbejdspladsvurdering mere effektiv - brug ArbejdsMiljøSundhedsKredse (AMSK)

Gør arbejdspladsvurdering mere effektiv - brug ArbejdsMiljøSundhedsKredse (AMSK) Arbejdsmiljøkonferencen 20.-21.10.2008, Nyborg Strand Gør arbejdspladsvurdering mere effektiv - brug ArbejdsMiljøSundhedsKredse (AMSK) Birgit Aust Annett Finken Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø

Læs mere