Miljønotat. Kunstgræsanlæg ved Månedalstien, Hareskov, 3500 Værløse Miljø- og risikovurderinger. Sags nr.: B Rådgiver. DJ Miljø & Geoteknik P/S

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Miljønotat. Kunstgræsanlæg ved Månedalstien, Hareskov, 3500 Værløse Miljø- og risikovurderinger. Sags nr.: B25344. Rådgiver. DJ Miljø & Geoteknik P/S"

Transkript

1 Kunstgræsanlæg ved Månedalstien, Hareskov, 3500 Værløse Miljø- og risikovurderinger Sags nr.: B25344 Rådgiver Falkevej Hillerød Miljørådgiver: Allan Kastrup Dato: 20. april

2 Indholdsfortegnelse: 1. Formål Baggrund Plan- og miljøforhold Banens opbygning og drænforhold Kunstgræsbanen som kilde til forurening Risikovurderinger Opsummering Konklusion Referencer Bilag: Bilag 1: Teknologisk Institut (. Analysis Report No Testing of rubber granulate. Imdex. Bilag 2: Datablade Kunstgræssystem. Bilag 3: Geoteknisk undersøgelse sag nr dateret udført af DJ Miljø & Geoteknik P/S. Bilag 4: Development of PAH content in Genan rubber granulate, Note to KOM- PAN. August 2015, Genan. : Miljønotater (4 stk.) med kontrol af udvaskning af gummigranulat for Københavns Kommune, Center for Miljø fra kunstgræsbanerne Tingbjerg (januar, Sundby (januar, Kløvermarken (januar og Ryparken (oktober 2014). Bilag 6: Analyserapporter (2 stk.) fra Højvang - Kontrol af udvaskning for Kommune fra kunstgræsbanen Hornbæk, oktober 2014 og februar Bilag 7: Analyserapport (1 stk.) fra ALS - Kontrol af phenoler i udvaskning for Kommune fra kunstgræsbanen Hornbæk, marts 2015 og marts Bilag 8: Tilladelse til tilslutning af Dræn- og overfladevand fra kunstgræsbane på Farum Park til offentlig regnvandsledning. Furesø Kommune. Center for By, Miljø og Erhverv. Natur og Miljø. 2

3 1. Formål I forbindelse med etableringen af et kunstgræsanlæg ved Månedalstien, Hareskov, indgår en række miljømæssige aspekter, som ønskes belyst og vurderet i forhold til risiko for mennesker og miljø. 2. Baggrund I forbindelse med ønsket om etablering af et kunstgræsanlæg, er der stillet krav fra kommunes miljøafdeling om en risikovurdering for jord, grundvand og evt. overfladevand. Dette vurderes i nærværende notat, med udgangspunkt i, og ved komparativ analyse af, seneste undersøgelser af drænvand fra tilsvarende anlæg, i forhold til banens jordbundsstratigrafiske opbygning og drænforhold / vandtransport samt analyseresultater fra laboratorietest udført af Teknologisk Institut (bilag 1). I henhold til projektbeskrivelsen udført af Dines Jørgensen & CO. A/S jfr. Ansøgning efter miljøbeskyttelseslovens 19 til nedsivning fra nyt kunstgræsanlæg Månedalstien, Hareskov ( ), ønskes der anvendt et 3. generations kunstgræssystem med 60 mm kunstgræstæppe med infill af silica- /kvartssand og SBR gummigranulat. I miljøsammenhæng er det infill med SBR, der betragtes som potentiel forureningskilde som følge af dets indhold af en række miljøbelastende stoffer. 3. Plan- og miljøforhold Vandet fra den kommende bane (ca m 2 ) ved Månedalstien, Hareskov vil nedsive til grundvand. I den forbindelse kan det ikke udelukkes at en lille del af vandet herfra vil sive til nærliggende overfladevand. Omkring den kommende bane findes områder som har særlige natur- og miljømæssige interesser og videre ligger det i et område med særlige drikkevandsinteresser (OSD område). Det er herved vigtigt med en grundig viden omkring potentielle udledninger af miljøfremmede stoffer ved anlæg af nærværende type projekter. Naturbeskyttelse Der ligger en række 3-beskyttede søer i den umiddelbare nærhed af det kommende kunstgræsanlæg (fra vest mod sydøst). Ifølge Bekendtgørelse af lov om naturbeskyttelse (LBK nr af 08/12/ må der ikke foretages ændringer i tilstanden af 3-beskyttede områder, når sådanne naturtyper enkeltvis, tilsammen eller i forbindelse er større end m 2. Det samme er gældende for søer over 100 m 2. Danmark er inddelt i 23 vandoplande, hvoraf projektområdet er en del af vandopland 2,2 Isefjord og Roskilde Fjord, med tilhørende statslig udarbejdet vandplan. Der er ikke opsat miljømål for de ovenfor nævnte 3-beskyttede søer ifølge den kommunale vandhandleplan for Furesø kommune, udarbejdet med afsæt i vandplanen (Vandhandleplan

4 Jordforurening Det kommende kunstgræsanlæg ligger i en områdeklassificering. 4. Banens opbygning og drænforhold Af Ansøgning efter miljøbeskyttelseslovens 19 til nedsivning fra nyt kunstgræsanlæg Månedalstien, Hareskov ( ), fremgår det, at kunstgræsanlægget påregnes opbygget direkte på det eksisterende græsbaneareal. Opbygningen af banen bliver således: Kunstgræstæppe med en stråhøjde på 60 mm med infill (kvarts- /silicasand og SBR-gummigranulat) 1-2 cm afretningslag af 0/8 grus til finafretning cm GAB-grus 0/16 (stabilt grus) cm singels 32/64 eller nøddesten 8/32 (evt. 16/32) Plastarmeringsnet på hele arealet (geonet) Betonkant over terræn ned til geonet langs hele banens kant. Datablade over de benyttede materialer findes i bilag 2. Denne opbygning skal etableres umiddelbart ovenpå den eksisterende græsbane, bestående af cm muld- og fyldjord underlejret af leret og gruset fyld samt postglaciale blødbundsaflejringer (tørv og gytje) indtil en dybde á ca. 1,20 m til mere end 4,00 m under terræn, hvorefter der træffes glaciale aflejringer af moræneler med indskudte lag af smeltevandssand (bilag 3). Kunstgræsanlægget bliver ca cm over det nuværende terrænniveau. Idet dræningsforholdende i den eksisterende græsbane er rimeligt velfungerende, ønskes dette således ikke ændret men blot suppleret med yderligere veldrænende lag. Der er ingen historik omkring drænledninger eller afledning af overfladevand fra de nuværende græsbaner. Med den anførte opbygning, vil der i selve kunstgræsopbygningen være et meget stort porevolumen i størrelse ca. 835 m 3 (9.280 m 2 x 0,225 m x 0,40) hvorfra overfladevand vil kunne forsinkes og nedsive. En mindre del af overfladevandet forventes at sive til de to nærliggende 3- beskyttede søer. 5. Kunstgræsbanen som kilde til forurening Kunstgræsbaner er ikke en ny opfindelse, men er i en stadig udvikling i forhold til kvalitet og holdbarhed og ikke mindst miljøbeskyttelse. Det er udelukkende bestanddelene af den anvendte infill, som vides potentielt at kunne frigive forskellige miljøfremmede stoffer, dog i meget forskelligt omfang, afhængig af både produkt og produktets alder. Det kan således være af miljømæssig betyd- 4

5 ning, hvilken infill, fra hvornår, der anvendes hvor, samt hvilke produkter og metoder der anvendes i forbindelse med vinterbekæmpelse. SBR-infill I nærværende projekt er der beskrevet et infill af kvarts-/silicasand og SBRgummigranulat. Valget er faldet på disse materialer, idet produktet er særdeles velkendt og anvendt på størstedelen af kunstgræsbaner i Danmark efter SBR-gummigranulat stammer fra kasserede bildæk. Som direkte konsekvens af øgede krav fra EU, senest i 2013 (Commision Regulation (U) No 1272/2013) til dækproducenter, er en stor del af indholdet af miljøfremmede stoffer, herunder tjærestoffer (PAH er) i SBR-infill, faldet støt (bilag 4). Der er således belæg for en forventning om, at infill med tiden bliver en stadig mindre miljøbelastning, hvorfor den nyeste infill, som minimum kan forventes at leve op til de bedste resultater fra tidligere undersøgelser. 6. Risikovurderinger I forbindelse med anlægning af en kunstgræsbane ved Månedalstien, Hareskov, ønskes som tidligere nævnt, anvendt et 3. generations kunstgræssystem. Hvor stor en miljøbelastning kunstgræsbaner med SBR-infill har været, kan bedst vurderes med udgangspunkt i nyere konkrete eksempler. Drænvandet fra baner i København (Kløvermarken, Sundby, Tingbjerg og Ryparken) er blevet undersøgt for de potentielle miljøbelastende stoffer, herunder bly, cadmium, krom, kobber, nikkel, zink, phenoler samt kulbrinter. Endvidere er der i prøverne fra Ryparken, af 26/ , analyseret for phtalater (DEHP). Analyserapporterne herfra er vedlagt som bilag 5. Af miljønotaterne herfra, udarbejdet af firmaet Sloth Møller i perioden fra oktober 2014 til februar 2015, konkluderes det samlet (dog med 2 undtagelser, se afsnit om bly og totalkulbrinter nedenfor), at forureningskomponenterne ikke overskrider Miljøstyrelsens Grundvandskvalitetskriterier. Drænvandet fra en forholdsvis ny anlagt kunstgræsbane i Hornbæk, hvorved infill af samme type er anvendt er ligeledes blevet undersøgt. Undersøgelsesprogrammet omfatter 3 prøver udtaget i hhv. oktober 2014, februar 2015 og marts I den forbindelse blev der udover næringsstoffer - analyseret for bly, cadmium, krom, kobber, nikkel, zink, kobolt, vanadium, og kviksølv samt phenoler. Endvidere er der i prøven fra marts 2016 analyseret for phtalater (DEHP). Analyserapporterne herfra er vedlagt som bilag 6 og 7. Resultaterne fra undersøgelserne af drænvandet fra Hornbæk, er i tråd med resultaterne fra banerne i København, idet koncentrationerne af de respektive forureningskomponenter, med undtagelse af bly og phtalater (se afsnit nedenfor), ikke overskrider Miljøstyrelsens Grundvanskvalitetskriterie. 5

6 For vand der ikke nedsiver til grundvand, men derimod til overfladevand, indtræder miljøkvalitetskriterierne for indvand 1 angivet i BEK nr af 09/09/2015. Resultaterne fra de ovenfor nævnte rapporter vil i det følgende blive sammenholdt med disse miljøkvalitetskriterier. Tabel 1 samler analyseresultaterne fra de nævnte kunstgræsbaner, analyseresultater fra Teknologisk Institut vedr. indholdet af miljøfremmede stoffer i gummigranulat, samt målte værdier af atmosfæriske depositioner af div. stoffer. Disse sammenholdes med Farum kommunes grænseværdier og, som før nævnt, de nationale og EU-fastsatte miljøkvalitetskrav. I den følgende risikovurdering vil værdierne fra tabel 1 blive brugt som udgangspunkt. Koncentrationerne af de potentielle forureningskomponenter - tilknyttet infill med sort SBR målt i drænvandet er typisk first flush svarende til worst case. Herunder således en gennemgang af udvalgte miljøfremmende stoffer, som kan forventes at udgøre en risiko for jord, grundvand og overfladevand ved anlæggelse af kunstgræsbaner: Totalkulbrinter Analyseresultaterne af drænvandet fra de tidligere anlagte baner, viser at der generelt udledes totalkulbrinter svarende til <10 µg/l, med undtagelse af et enkelt tilfælde fra banen i Tingbjerg (bilag 5) hvor der er blevet målt en koncentration af totalkulbrinter på 34 µg/l. Dette tilfælde tilskrives imidlertid ikke udvaskning fra SBR-infill men spild af diesel under selve anlægsfasen. Denne vurdering af Sloth Møller, bliver i øvrigt underbygget af prøverne fra Ryparken og Kløvermarken, hvorved der ikke blev konstateret kulbrinter. De anførte nationale og EU fastsatte miljøkvalitetskrav for kulbrinteforbindelser i indvand ligger på 11 µg/l. Afstrømningen fra kunstgræsbanerne skulle derfor ikke udgøre et miljømæssigt problem. Bly Analyseresultaterne for blyindholdet i drænvandet fra de anlagte baner overholder de nationale og EU-fastsatte miljøkvalitetskrav for indholdet af bly i indvand, med undtagelse af to tilfælde fra kunstgræsbanen i henholdsvis Sundby og. Her overstiges værdien med 0,7 µg/l og 0,1 µg/l. I forhold til grænseværdien fastsat af Furesø kommune til Farum kunstgræsbanen på 0,34 µg/l, overskrides denne i 5 tilfælde. En mulig forklaring på indholdet af bly i drænvandet fra banerne kan være grundet i den atmosfæriske deposition, som viser at middelindholdet af bly målt i nedbør i perioden ligger på 4,7 µg/l og overstiger således værdierne fundet i drænvandet fra de enkelte baner. Det kan derfor forventes at den atmosfæriske deposition i bynære områder udgør en væsentlig kilde til koncentrationen af bly målt i drænvandet. 1 Indvand omfatter vandløb og søer og dertil knyttede kunstige eller stærkt modificerede vandområder (BEK nr af 09/09/. 6

7 Hvorvidt SBR gummigranulat i sig selv bidrager med bly vides ikke. Resultaterne fra en udvaskningstest af SBR gummigranulat udført af Teknologisk Institut i august 2015 (bilag 1) er gengivet i tabel 1. Heraf fremgår det at blykoncentrationerne i eluatet fra udvaskningstesten ikke er målbar og således er under detektionsgrænsen på 2,5 µg/l som dog ligger over Furesø kommunes grænseværdi på 0,34 µg/l. Endeligt har det også stor betydning hvorledes jorden under banen kan fungere dels som filter inden nedsivning til grundvandet, dels vil kunne forblive rent. Det er velkendt, at bly tilbageholdes kraftigt i jord, som følge af en kombination af meget lav opløselighed samt gode sorptionsevner i jorden (Miljøstyrelsen 1996). Det har naturligvis betydning hvilken type jord vandet nedsiver i. Såfremt jorden imidlertid indeholder organisk materiale og/eller ler, vil disse som følge af partiklernes negativt ladede overflader, adsorbere bly som i vandig opløsning fremstår positivt ladet. Med en årlig vandmængde på ca. 848 mm (DMI, svarende til 848 l/m 2, vil der med en koncentration på 1,9 µg/l således nedsive (1,9 µg x 848 l) 1611,2 µg bly/m 2. Jordlagene på arealet for nærværende bane varierer og udgør forskellige mægtigheder. I boring 7 (bilag 3) er der konstateret vand ved 0,6 meter. Det antages fremefter at dette er gældende for hele arealet. Mægtighederne for ler og organisk materiale (muld) fra eksisterende terræn til sekundært grundvandsspejl i 0,6 m u. t. er i gns. 0,3 m 3 /m 2 iht. geoteknisk boreprofil (bilag 3). Dette svarer i gns. til 540 kg ler og muld pr. m 2. Såfremt alt bly tilbageholdes af jorden vil der således årligt akkumuleres ca. (1611,2 µg bly/540 kg) 3,0 µg bly/kg jord. I en periode på 20 år vil der således konservativt beregnet være akkumuleret <0,06 mg bly/kg jord. Med Miljøstyrelsens jordkvalitetskriterium for bly på 40 mg/kg, vurderes akkumulationen af bly fra banen i jorden herunder således, at være uden betydning for jordens forureningsgrad. Det kan ikke udelukkes, at der fra det projekterede kunstgræsanlæg ved Månedalsstien, Hareskov vil kunne forekomme svagt forhøjede bly-værdier i det perkolerende regnvand. Men set i forhold til ovenstående udredning må det forventes, at en del af dette skyldes atmosfærisk deposition og altså ikke afsætning/udvaskning fra SBR granulatet. Det vurderes at de organiske og lerholdige jordlag under den aktuelle bane vil tilbageholde langt den overvejende del af vandets bly-indhold, og dermed yderligere fungerer som drænfilter for grundvandet. Set i forhold til dette samt de nationalt og EU-fastsatte grænseværdier, vurderes udledningen af bly, at være uden risiko for jord, grundvand og eventuelle recipienter. 7

8 RÅDGIVENDE INGENIØRER F.R.I. Tabel 1: Oversigt over resultater fra drænvand under tidligere nyligt anlagte kunstgræsbaner; first fluch analyser samt laboratorietest og grænseværdier. Værdier angivet med fed overstiger de fastsatte miljøkvalitetskrav og/eller grænseværdier fastsat af Furesø kommune. Parameter Enhed Ryparken (1/ ) BOD5 (el. BI5), modificeret (29/ ) Bilag 6 Ryparken (26/ ) Sundby (12/01 Tingbjerg (12/01 Kløvermarken (12/01 (11/02 Bilag 6 (24/03 Bilag 7 (7/3 2016) Bilag 7 Atmosfærisk deposition , middelkoncentrationer (DHI 2013 s. 47) Grænseværdier i tilladelse fra Furesø Kommune Bilag 8 Resultater fra Teknologisk Institut Bilag 1 mg/l 1,1 1, Chlorid mg/l 40 - COD mg/l 8, Nationalt samt EUfastsatte miljøkvalitetskrav for overfladevand (BEK nr af 09/09/ DEHP mg/l <0,004 <0,10 (a) 1,3 µg/l (0,0013 mg/l) 6.1 (mg/kg) 1,3 µg/l (0,0013 mg/l) N, total mg/l 1,3 1,2 1,2-1,6* 3,5 - NPE mg/l <0,004 - Nonylphenoler mg/l <0,004 d <0,004 d 0,03 µg/l (0, ,3 µg/l mg/l) (0,0003 mg/l) Octylphenol mg/l <0,004 <0,004 - P, total mg/l 0,039 0,12 0,005-0,009* 0,1 - Sulfat mg/l 0,5-0,8* 40 - Suspenderet mg/l 30 - Stof Arsen µg/l 0,0003 4,3 4,3 Bisphenol A µg/l <0,05 <0,05 <0,10 0,1 Bly µg/l 0,74 <0,03 0,47 1,9 0,39 0,21 0,09 1,3 4,5 0,34 <2,5 1,2 Cobolt µg/l 0,14 0,11 1,6 0,2 0,4 0,28 Cadmium µg/l 0,11 0,006 0,12 0,16 0,15 0,072 0,011 0,029 0,076 0,08 <0,5 0,08 Krom µg/l 5,2 0, ,74 0,87 0,52 2,1 1,1 3,4 <5 3,4 Kobber µg/l 6,6 1,4 5,7 3,4 2,5 2,1 1,1 5,5 11 1,4 12,00 Kulbrinter µg/l <10 <10 8,6 34 <10 11 Kviksølv µg/l <0,01 <0,01 0, ,05 <1 0,07 (b) 8

9 RÅDGIVENDE INGENIØRER F.R.I. Parameter Enhed Ryparken (10/ ) (29/ ) Bilag 6 Ryparken (24/ ) Sundby (12/01 Tingbjerg (12/01 Kløvermarken (12/01 (11/02 Bilag 6 (24/03 Bilag 7 (7/3 2016) Bilag 7 Atmosfærisk deposition , middelkoncentrationer (DHI 2013 s. 47) Grænseværdier i tilladelse fra Furesø Kommune Bilag 8 Resultater fra Teknologisk Institut Bilag 1 Nationalt samt EUfastsatte miljøkvalitetskrav for overfladevand (BEK nr af 09/09/ LAS µg/l Nikkel µg/l 1,5 0,32 2 0,91 1,1 0,43 0,42 3,4 0, Phenol, total µg/l <0,05 <0,05 0,19 <0,05 0,18 <0,05 <0,05 7,7 Selen µg/l 0,1 - Tin µg/l 0,26 2 <4 - Vanadium µg/l 0,8 <0,5 3,8 1,2 4,5 4,1 Zink µg/l 12 1,2 17 6,1 5,8 2,2 1,8 9,0 29 3,1 <50 7,8 el. 3,1 (c) 4-tertoctyphenol ng/l <10 <10-4-n- ng/l <10 <30 - Nonylphenol iso- ng/l <100 - Nonylphenol ph 6,5-8,5 7,9 - *) Kilde: Atmosfærisk Deposition Århus Universitet, ) Vurderes af miljømyndigheden jf. Miljøstyrelsen, BEK nr 1725 af 16/ a) DEHP(Bis(2-ethylhexyl)phthalat. b) Korttidskvalitetskrav, indvand. c) For blødt vand (H<24mg CaCO3/l) d)der er ikke registreret phtalater, hvorved resultatet er angivet som <0,004 mg/l, hvilket svarer til laboratoriets detektionsgrænse, som dog ligger 0,0037 mg/l over grænseværdien. 9

10 Zink Koncentrationerne af zink i drænvandet fra kunstgræsbanerne i København og varierer fra 1,2 til 17µg/l, svarende til et gennemsnit på 8,9 µg/l. Dermed overholdes Grundvandskvalitetskriteriet på 100 µg zink/l, mens Miljøkvalitetskriteriet for indvand på 7,8 µg/l, svagt overskrides med ca. 14 %. Igen kan det forventes at den atmosfæriske deposition udgøre en væsentlig kilde til disse zink koncentrationer, da denne er målt til en middelkoncentration på 29 µg/l og således overstiger værdierne fundet i drænvandet på de anlagte kunstgræsbaner. Zink er forholdsvis almindeligt forekommende i danske jorde med et niveau omkring 30 mg/kg tør stof (TS). Endvidere adsorberes zink i væsentlig grad til jordens organiske bestanddele samt i lerjorde (Miljøstyrelsen 2010), som der netop er konstateret under nærværende bane-opbygning. Med jordens væsentlige tilbageholdelse af den fra banen tilførte zink, er det interessant hvorvidt opkoncentrationen af zinken i jorden, fremadrettet vil udgøre en miljømæssig problemstilling. Med en årlig nedbørsmængde på ca. 848 mm (DMI, svarende til 848 l/m 2, vil der med en koncentration på den højest målte værdi; 17µg zink/l således nedsive (17 µg x 848 l) µg zink/m 2 /år. Mægtighederne for ler og organisk materiale (muld) fra eksisterende terræn til sekundært grundvandsspejl i 0,6 m u. t. er i gns. 0,3 m 3 /m 2 iht. geoteknisk boreprofil (bilag 3). Dette svarer i gns. til 540 kg ler og muld pr. m 2. Såfremt alt zink tilbageholdes af muldjorden vil der således i bedste fald årligt akkumuleres ca. ( µg zink/540 kg) 26,7 µg zink/kg jord. I en periode på 20 år vil der således fra banen være akkumuleret op til 0,53 mg zink/kg jord. Zink-bidraget fra kunstgræsbanen vurderes således at være uden betydning for grundvandet og for jordens forureningsgrad og det vurderes endvidere at en evt. udledning af overfladevand til de nærliggende 3-beskyttede søer vil være meget begrænset grundet den ovenfor beskrevne adsorption til jordens organiske bestanddele. Phtalater, DEHP I drænvandet fra Ryparken og er der blevet målt for phtalater, DEHP. I henhold til resultater fra Ryparken, er der ifølge analyserapporten fra Højvang Miljølaboratorium, ikke registreret nogen phtalater, hvorved resultatet er angivet som <0,004 mg/l, hvilket er laboratoriets detektionsgrænse. Idet Miljøstyrelsens grundvandskvalitetskriterium for DEHP lyder på 10

11 1 µg/l (svarende til 0,001 mg/l), er der en teoretisk risiko for, at denne er overskredet, med op til en faktor 3. De nationale og EU-fastsatte miljøkvalitetskrav ligger på 1,3 µg/l (svarende til 0,0013 mg/l), hvilket igen svare til en teoretisk overskridelse på optil omkring en faktor 3. Resultaterne for viser en koncentration målt i drænvandet på < 0,10 mg/l, hvilket svarer til en overskridelse på en faktor 100. Imidlertid har phtalater en stor tendens til ophobning i jordpartiklers overflader og skilleflader (adsorption), som følge af DEHP s lave opløselighed samt dets lave densitet relativt til vand, jf. DMU s rapport herom, fra 1998, hvorved det fremgår: Phtalater har tilsyneladende en stor tendens til ophobning i skilleflader grundet deres lave vandopløseligheder; en proces der synes at være drevet af solvofobe effekter samt phthalaternes kolligative egenskaber i vandige faser. Endvidere har de tendens til ophobning i overflader i form af deres lave densitet relativt til vand. (Thomsen M og Carlsen L 1998). Af de teoretiske små værdier af phtalater der eventuelt måtte udvaskes til de 3-beskyttede søer og nedsives fra banen, vil langt størstedelen blive akkumuleret i jordlagene under banen. Værdierne der i den forbindelse vil blive akkumuleret, vurderes aldrig at kunne komme i nærheden af Miljøstyrelsens Jordkvalitetskriterium for DEHP på 25 mg/kg (se evt. akkumulationsberegningen for bly, til sammenligning). Phenoler I vandet fra banen i er der blevet analyseret for phenoler. I den forbindelse er der i henhold til analyserapporten fra Højvang Miljølaboratorium, ikke registreret nogen phenoler, hvorved resultatet er angivet som <0,004 mg/l, hvilket er laboratoriets detektionsgrænse. Idet Miljøstyrelsens grundvandskvalitetskriterium for phenoler lyder på 1 µg/l (svarende til 0,001 mg/l), er der en teoretisk risiko for, at denne er overskredet, med op til en faktor 3. Denne teoretiske risiko ønskede miljøafdelingen i Kommune yderligere undersøgt. Således blev der af d udtaget en vandprøve med henblik på en nær-analyse af de respektive phenoler, ved analyselaboratoriet ALS. Rapporten herfor er vedlagt som bilag 7. Af resultaterne ses, at samtlige koncentrationer ligger under detektionsgrænsen på hhv. 10 og 100 ng/l, således svarende til <0,01 µg/l og <0,1 µg/l og dermed under Miljøstyrelsens grundvandskvalitetskriterium for phenoler på 1 µg/l. Analyseresultaterne for total phenoler i drænvandet fra de forskellige baner viser at koncentrationen svinger fra 0,05 til 0,19 µg/l. Idet det nationalt og EUfastsatte miljøkvalitetskriterium for phenoler i indvand ligger på 7,7 µg/l og således overholdes, vurderes disse koncentrationer ikke at udgøre et miljømæssigt problem. 11

12 Tungmetaller Analyseresultaterne fra drænvandet fra de tidligere anlagte baner viser at der generelt er en svag udledning af tungmetaller. Den af Furesø kommune fastsatte grænseværdi for kobber og cadmium overskrides med en faktor på maximalt 4,7 µg/l for kobber og 2 µg/l for cadmium. De nationalt og EU-fastsatte miljøkvalitetskrav for overfladevand overholdes dog for begge stoffer. Krom bliver fundet i forhøjede koncentration i et enkelt tilfælde på Ryparken stadion (bilag 5). Her bliver fundet en koncentration på 5,2 µg/l, hvilken er en overskridelse af miljøkvalitetskriteriet på 1,8 µg/l. Den atmosfæriske deposition af cadmium hhv. krom er forholdsvis lille og vurderes derfor ikke at være en særlig medvirkende årsag til de forhøjede koncentrationer af disse stoffer. Derimod er den atmosfæriske deposition af kobber forholdsvis høj (11 µg/l), og denne deposition vurderes derfor at bidrage til de forhøjede koncentrationer af dette tungmetal. Grundet de forholdsvis svage overskridelser af div. grænseværdier vurderes udledningen af tungmetallerne kobber, cadmium og krom, fra kunstgræsbanerne at være uden risiko for jord, grundvand og recipient. Det er uklart hvad der er årsagen til den forhøjede værdi af krom fra kunstgræsbanen på Ryparken stadion. Det vurderes dog at være et enkeltstående tilfælde, formentligt som følge af de specifikke jordbundsforhold ved og omkring denne bane, da der ikke er fundet lignende værdier i andre analyser. Miljørisiko Som følge af overstående gennemgang af miljøfremmende stoffer og deres mængder, vurderes der samlet set ikke at være risiko for forurening af de nærliggende 3-beskyttede områder. Således vurderes det, at bestemmelserne i Bekendtgørelse af lov om naturbeskyttelse samt Bekendtgørelse om fastlæggelse af miljømål for vandløb, søer, overgangsvande, kystvande og grundvand (LBK nr og BEK nr. 1070) vil kunne overholdes og at en anlæggelse af en kunstgræsbane ved Månedalsstien, Hareskov, ikke vil forårsage ændringer i tilstanden af disse naturtyper. De følgende 4 punkter understøtter denne vurdering: 1. De målte koncentrationer af div. miljøfremmede stoffer målt fra de forskellige kunstgræsbaner ligger i langt de fleste tilfælde under miljøkvalitetskravet fastsat for indvand. 2. Jordens høje organiske indhold og herigennem store adsorptionsevne ift. flere af de nævnte miljøproblematiske stoffer, yder en stor sikkerhed i forhold til en mulig udsivning til 3-beskyttede søer. 3. Betonkanten der anlægges fra geonettet og op over terræn, som en ramme om hele banen, vil sikre at overfladevandet ikke vil løbe direkte 12

13 til 3-beskyttede søer og hermed sikre, at vandet i stedet vil nedsive igennem de før nævnte jordlag. Herved udnyttes jordens rensende effekt. 4. Den atmosfæriske deposition af miljøfremmede stoffer overstiger i mange tilfælde de målte værdier fra de forskellige anlagte kunstgræsbaner og der er derfor stor sandsynlighed for at de målte værdier ikke skyldtes udvaskning fra det anvendte SBR infill, men i stedet skyldtes baggrundsforurening. Der er ydermere en teoretisk sandsynlighed for at anlæggelse af nærværende kunstgræsbane vil forbedre forholdende i de nærliggende 3-beskyttede søer, da overfladevandet herfra (med tilhørende indhold af miljøfremmede stoffer fra den atmosfæriske deposition) vil blive ledt væk fra søen og ned igennem de rensende jordlag, da drænforholdende forbedres og der anlægges den ovenfor nævnte betonbarriere ud mod søen. 7. Opsummering Vandet der nedsiver til grundvandet vil som følge af jordens mægtighed og type, blive renset for langt den overvejende del af de miljøfremmede stoffer, førend det når grundvandet i 4-8 meter under terræn (jf. jupiterdatabasen). Idet selv en ganske lille mængde organisk materiale/ler i jorden fungerer som et effektivt drænfilter, vurderes det, at vandet vil overholde Miljøstyrelsens Kvalitetskriterier/miljøkvalitetskrav for grundvand og overfladevand og således ikke udgøre nogen risiko herfor. 8. Konklusion På baggrund af viden fra tidligere sammenlignelige projekter, vurderes der ingen risiko for jord, grundvand eller recipient, i forbindelse med anlæggelse af en kunstgræsbane ved Månedalsstien, Hareskov og det vurderes endvidere at projektet ikke vil forårsage ændringer i tilstanden af de til 3-beskyttede søer, såfremt det anlægges som beskrevet i ansøgningen. Hillerød, den 20. april 2016 Sagsbehandler: Allan Kastrup 13

14 9. Referencer DHI (2013): Miljø- og sundhedsskadelige stoffer i drænvand fra kunstgræsbaner Vurdering af eksisterende analyseresultater på danske kunstgræsbaner samt supplerende måleprogram på to udvalgte baner. Lynettefællesskabet I/S. DMI (: Vejr- og klimadata. Danmark. Årsoversigt Klima og energiministeriet. Miljøstyrelsen (1996): Projekt om jord og grundvand, pp Miljøstyrelsen (2010): Vurdering af stoffer i forhold til farlighed i grundvandet. ISBN: Thomsen M og Carlsen L (1998): Phathalater i miljøet. Opløselighed, Sorption og Transport. Faglig rapport fra DMU nr Miljø- og Energiministeriet. Vandhandleplan (2009-: Vandhandleplan for Furesø Kommune Furesø Kommune, By, Miljø og Erhverv. 14

Helsingør Kommune, Center for Økonomi og Ejendomme, Bjarne Johansen

Helsingør Kommune, Center for Økonomi og Ejendomme, Bjarne Johansen Helsingør Kommune, Center for Økonomi og Ejendomme, Bjarne Johansen Center for Kultur, Idræt og byplanlægning, Snekkersten Idrætsanlæg, Hans Henrik Schmidt Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø

Læs mere

LAR og grundvand. Påvirkning af grundvandet ved nedsivning af regnvand. Envina Natur og Miljø konference 2015

LAR og grundvand. Påvirkning af grundvandet ved nedsivning af regnvand. Envina Natur og Miljø konference 2015 LAR og grundvand Påvirkning af grundvandet ved nedsivning af regnvand Envina Natur og Miljø konference 2015 Morten Ejsing Jørgensen, Center for Miljøbeskyttelse, Københavns Kommune 19. maj 2015 LAR og

Læs mere

Indledende miljøundersøgelser til foreløbig kategorisering af overskudsjord

Indledende miljøundersøgelser til foreløbig kategorisering af overskudsjord Notat SAG: Om- og tilbygning af St. Magleby Skole SAG NR.: 12161M VEDR.: Indledende miljøundersøgelser til foreløbig kategorisering af overskudsjord DATO: 2013.03.14 INIT.: BB Indledning I forbindelse

Læs mere

Uorganiske sporstoffer

Uorganiske sporstoffer Uorganiske sporstoffer Grundvandsovervågning Ved udgangen af 999 var der ca. 95 aktive filtre, som var egnede til prøvetagning og analyse for uorganiske sporstoffer. I perioden 993 til 999 er mere end

Læs mere

Miljø- og sundhedsskadelige stoffer i drænvand fra kunstgræsbaner

Miljø- og sundhedsskadelige stoffer i drænvand fra kunstgræsbaner Miljø- og sundhedsskadelige stoffer i drænvand fra kunstgræsbaner Halinspektørforeningen Nordsjællands kunstgræs seminar D. 18.9.2014 Kristina Buus Kjær, Afdeling for By & Industri (kbm@dhigroup.com) Miljø-

Læs mere

Miljø- og risikovurdering

Miljø- og risikovurdering Miljønotat DJ Miljø & Geoteknik P/S RÅDGIVENDE INGENIØRER F.R.I. Miljø- og risikovurdering Kunstgræsanlæg ved Osted Idrætsanlæg, Engtoften 26, 4320 Lejre Bygherre Lejre Kommune Center for Ejendomme og

Læs mere

Bilag 4 Bilag 5 Københavns Kommune Center for Miljø Att: Morten Ejsing Sønderborg, den 27 01 2015 sag 131218 ref. rch tlf. 73423151 rch@sloth moller.dk NOTAT Vedr. : Kunstgræsbane Sundby. Kontrol af

Læs mere

Driftberetning. Stege Renseanlæg. Stege renseanlæg Skydebanevej 10 4780 Stege

Driftberetning. Stege Renseanlæg. Stege renseanlæg Skydebanevej 10 4780 Stege Stege Renseanlæg 1 Kontrol af udløbskrav I det efterfølgende skema er vist udledningstilladelsens krav, gældende fra den 19. juni, samt de målte middelværdier med den tilhørende standardafvigelse. I bilag

Læs mere

Frederiksberg Kommune Kulturdirektoratet Rådhuset 2000 Frederiksberg

Frederiksberg Kommune Kulturdirektoratet Rådhuset 2000 Frederiksberg Frederiksberg Kommune Kulturdirektoratet Rådhuset 2000 Frederiksberg Vedr.: Tilladelse til tilslutning af drænvand fra kunststofbaner, matr. nr. 29 be, Jens Jessens Vej 22, Frederiksberg, til offentlig

Læs mere

Støjvold III Risikovurdering ved brug af lettere forurenet jord til anlæg

Støjvold III Risikovurdering ved brug af lettere forurenet jord til anlæg NOTAT Projekt Risikovurdering af lettere forurenet jord - støjvold III i Ballerup Kommune Kunde Ballerup Kommune Notat nr. Miljø-01 Dato 2014-11-25 Til Henrik Linder, Ballerup Kommune Fra Lisbeth Hanefeld

Læs mere

Petersværft Renseanlæg

Petersværft Renseanlæg Petersværft Renseanlæg 2010 Kontrol af udløbskrav I det efterfølgende skema er vist udledningstilladelsens krav, gældende fra den 12. juni 1991, samt de målte middelværdier med den tilhørende standardafvigelse.

Læs mere

Supplerende miljøundersøgelse, nord for klubhuset, Hekla Boldklub, Artillerivej 181, København S

Supplerende miljøundersøgelse, nord for klubhuset, Hekla Boldklub, Artillerivej 181, København S Sag nr.: 113026/HB Dato: 12. august 2013 NOTAT Supplerende miljøundersøgelse, nord for klubhuset, Hekla Boldklub, Artillerivej 181, København S 1. Indledning I forbindelse med mulig udlægning af kunstgræsbaner

Læs mere

Notat vedrørende forureningsundersøgelse på Kløvkærvej 8, 6000 Kolding.

Notat vedrørende forureningsundersøgelse på Kløvkærvej 8, 6000 Kolding. Kløvkærvej 8, Kolding Side 1 Notat vedrørende forureningsundersøgelse på Kløvkærvej 8, 6000 Kolding. Indledning Kolding Kommune har anmodet Dansk Miljørådgivning A/S om at udføre en forureningsundersøgelse

Læs mere

Ansager, Horne, Lunde, Nr. Nebel, Outrup og Ølgod skoler. Screening af forureningsforhold i topjorden af ubefæstede arealer

Ansager, Horne, Lunde, Nr. Nebel, Outrup og Ølgod skoler. Screening af forureningsforhold i topjorden af ubefæstede arealer Notat Ansager, Horne, Lunde, Nr. Nebel, Outrup og Ølgod skoler Screening af forureningsforhold i topjorden af ubefæstede arealer Kogsgaard Miljø Fabriksvej 13 6980 Tim Tlf. 9734 1177 Fax 9734 1277 www.kogsgaard.dk

Læs mere

VURDERING AF PERKOLATUDSIVNING FRA MELLEM- OPLAG AF TRÆFYRINGSASKE PÅ STEGENAU DEPOTET

VURDERING AF PERKOLATUDSIVNING FRA MELLEM- OPLAG AF TRÆFYRINGSASKE PÅ STEGENAU DEPOTET Notat NIRAS A/S Birkemoseallé 27-29, 1. sal DK-6000 Kolding DONG Energy A/S VURDERING AF PERKOLATUDSIVNING FRA MELLEM- OPLAG AF TRÆFYRINGSASKE PÅ STEGENAU DEPOTET Telefon 7660 2600 Telefax 7630 0130 E-mail

Læs mere

Eksempler på paradigme for nedsivning tanker fra Gladsaxe Kommune

Eksempler på paradigme for nedsivning tanker fra Gladsaxe Kommune VAND I BYER Odense 5. april 2013 Eksempler på paradigme for nedsivning tanker fra Gladsaxe Kommune Claus Frydenlund Gladsaxe Kommune Arbejder på følgende retningslinier: Nedsivning af tagvand Nedsivning

Læs mere

NOTAT 1 INDLEDNING... 2. 2 BESKRIVELSE AF LOKALITETEN... 2 2.1 Vandindvindingsinteresser... 2 2.2 Arealanvendelsen... 2 2.3 Forureningskilder...

NOTAT 1 INDLEDNING... 2. 2 BESKRIVELSE AF LOKALITETEN... 2 2.1 Vandindvindingsinteresser... 2 2.2 Arealanvendelsen... 2 2.3 Forureningskilder... 27.10.2014 S-1302333 John Skov NOTAT SAG : Brudsigvej, Rødding (areal for brandøvelser) EMNE : Miljøteknisk undersøgelse REKVIRENT : Vejen Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING... 2 2 BESKRIVELSE AF

Læs mere

Tim Kirkevej 8 6980 Tim Usikkerhed ved Reflab 4 analyse Tlf: 9734 1177

Tim Kirkevej 8 6980 Tim Usikkerhed ved Reflab 4 analyse Tlf: 9734 1177 Tim Kirkevej 8 6980 Tim Usikkerhed ved Reflab 4 analyse Tlf: 9734 1177 Mob: 2337 1277 www. kogsgaard.dk CVR: 30600355 Indhold af biogene kulbrinter koster grundejere mange penge, når overskudsjord skal

Læs mere

Baggrund. Nærværende rapport er rekvireret af Ejendomsmæglerfirmaet Home i Rønne på vegne af ejeren, Kuhre Autodele, Sandemandsvej 8, 3700 Rønne.

Baggrund. Nærværende rapport er rekvireret af Ejendomsmæglerfirmaet Home i Rønne på vegne af ejeren, Kuhre Autodele, Sandemandsvej 8, 3700 Rønne. Baggrund I forbindelse med overvejelse om salg af bygninger på grunden Sandemandsvej 8 i Rønne er der foretaget en undersøgelse af eventuelle forureninger på grunden. Formålet med nærværende rapport er

Læs mere

Beregning af blandingszoner ved Tengslemark 2 s udledning

Beregning af blandingszoner ved Tengslemark 2 s udledning Beregning af blandingszoner ved Tengslemark 2 s udledning Odsherred Spildevand A/S Slutrapport Januar 2015 Dette rapport er udarbejdet under DHI s ledelsessystem, som er certificeret af DNV for overensstemmelse

Læs mere

I forbindelse med miljøundersøgelsen er der udført en geoteknisk undersøgelse af Jord Teknik A/S, der er afrapporteret i særskilt rapport.

I forbindelse med miljøundersøgelsen er der udført en geoteknisk undersøgelse af Jord Teknik A/S, der er afrapporteret i særskilt rapport. Sag nr.: 113026/HB Dato: 13. marts 2013 NOTAT Indledende miljøundersøgelse, Artillerivej 181, København S 1. Indledning I forbindelse med mulig udlægning af kunstgræsbaner på areal ved Artillerivej 181,

Læs mere

Faskiner. Figur 1. Opbygning af en faskine med plastkassette.

Faskiner. Figur 1. Opbygning af en faskine med plastkassette. Faskiner Hvorfor nedsive tagvand? Det er miljømæssigt fordelagtigt at nedsive tagvand, hvor der er egnede jordbundsforhold. Herved øges grundvandsdannelsen, og belastningen på kloakker reduceres. Tagvand

Læs mere

Tilslutningstilladelse til vask af biler hos TDC A/S, Snehvidevej 2

Tilslutningstilladelse til vask af biler hos TDC A/S, Snehvidevej 2 til vask af biler hos TDC A/S, Snehvidevej 2 1 Stamdata for TDC Virksomhedens navn og adresse TDC A/S Herlev Central Snehvidevej 2 2730 Herlev Kommune CVR nr. og p nr. CVR nr. 14773908 P-nr. 1013874960

Læs mere

Tilslutningstilladelse til vaskeplads hos HOFOR A/S, Smedeholm 1 og 4

Tilslutningstilladelse til vaskeplads hos HOFOR A/S, Smedeholm 1 og 4 til vaskeplads hos HOFOR A/S, Smedeholm 1 og 4 1 Stamdata for HOFOR A/S Smedeholm 1 og 4 Virksomhedens navn og adresse HOFOR A/S Smedeholm 1+4 2730 Herlev Kommune CVR nr. og p nr. CVR nr. 10073022 P-nr.

Læs mere

Redegørelse vedrørende miljøfremmede stoffer i gyllen. Den 3. marts 2003

Redegørelse vedrørende miljøfremmede stoffer i gyllen. Den 3. marts 2003 Til ministeren via departementschefen DANMARKS MILJØUNDERSØGELSER Direktionen J.nr. Ref. TMI Redegørelse vedrørende miljøfremmede stoffer i gyllen. Den 3. marts 2003 Danmarks Miljøundersøgelser offentliggjorde

Læs mere

Miljøteknisk rapport Miljøscreening

Miljøteknisk rapport Miljøscreening Miljøteknisk rapport Miljøscreening GST Sag: J16.1405 Mylius Erichsensvej 32, Brande Salg af parcelhusgrund Horsens, den 14. december 2016 Rekvirent: Ikast-Brande Kommune post@ikast-brande.dk Rådhusstrædet

Læs mere

Tilladelse til nedsivning af drænvand fra kunstgræsbane

Tilladelse til nedsivning af drænvand fra kunstgræsbane Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 26. juni 2014 BGI Gabelsvej 12 6740 Bramming Sagsbehandler Torben Bergmann Telefon direkte 76 16 13 83 Sags id 14/14403 Tilladelse til nedsivning af drænvand fra kunstgræsbane

Læs mere

3.900 m 3 /d BI 5 780 kg/d. 288 m 3 /t Tot-N 156 kg/d B1, B2.1, B3, B4, B6.1, B8.1

3.900 m 3 /d BI 5 780 kg/d. 288 m 3 /t Tot-N 156 kg/d B1, B2.1, B3, B4, B6.1, B8.1 Anlægsidentifikation Kommune Anlægsnavn og nr. Jægerspris Tørslev 225-19 Adresse Strandvej 2 Gerlev 3630 Jægerspris Matr.nr. Anlægstype 4ah Tørslev MBNDK Dimensioneringsforudsætninger Tørvejr inkl. indsivning

Læs mere

Vand og Natur Thilde Brorson Thomasen Telefon KS:NAJP/KTOM

Vand og Natur Thilde Brorson Thomasen Telefon KS:NAJP/KTOM Fredensborg Kommune Center for Læring, Fritid og Sundhed Egevangen 3B 2980 Kokkedal Vand og Natur Thilde Brorson Thomasen Telefon 72562749 thit@fredensborg.dk KS:NAJP/KTOM Sagsnr. 17/847 16. marts 2017

Læs mere

FORURENINGSUNDERSØGELSE, JORD

FORURENINGSUNDERSØGELSE, JORD FORURENINGSUNDERSØGELSE, JORD Ryttermarksvej 1, 6000 Kolding Rekvirent: Kolding Kommune Dato: 15. marts 2013 DMR-sagsnr.: 2013-0126 Din rådgiver gør en forskel Industrivej 10A, 8680 Ry Tlf. 86 95 06 55

Læs mere

Miljøstyrelsen Strandgade 29 1002 København K. Vedr. supplerende spørgsmål ang. Collstrop i Horsens

Miljøstyrelsen Strandgade 29 1002 København K. Vedr. supplerende spørgsmål ang. Collstrop i Horsens Regionshuset Horsens Miljøstyrelsen Strandgade 29 1002 København K Jord og Råstoffer Emil Møllers Gade 41 DK-8700 Horsens Tel. +45 8728 5199 www.jordmidt.dk Vedr. supplerende spørgsmål ang. Collstrop i

Læs mere

NordGroup A/S Lindholmsvej 3 5800 Nyborg. Tilladelse til etablering af nedsivningsanlæg for overfladevand. 4. februar 2014

NordGroup A/S Lindholmsvej 3 5800 Nyborg. Tilladelse til etablering af nedsivningsanlæg for overfladevand. 4. februar 2014 NordGroup A/S Lindholmsvej 3 5800 Nyborg Byg, Plan og Erhverv Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf.: 62 23 30 00 industrimiljoe@svendborg.dk www.svendborg.dk Tilladelse til etablering af nedsivningsanlæg for

Læs mere

Vand på golfbaner - Vandkvalitet

Vand på golfbaner - Vandkvalitet Vand på golfbaner - Vandkvalitet Simon Toft Ingvertsen Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning Indhold Forureningsprofilen af regnvand fra tage og veje Lidt om krav til jordkvalitet og vandingsvand

Læs mere

Frederikssund Kommune Tovet 2 3600 Frederikssund Att.: Team Natur, Berit Louise Mogensen Mail: blmog@frederikssund.dk

Frederikssund Kommune Tovet 2 3600 Frederikssund Att.: Team Natur, Berit Louise Mogensen Mail: blmog@frederikssund.dk Frederikssund Kommune Tovet 2 3600 Frederikssund Att.: Team Natur, Berit Louise Mogensen Mail: blmog@frederikssund.dk Dato Sagsbehandler J.nr. 1. oktober 2012 saril 016997-2012 Tilladelse efter Miljøbeskyttelseslovens

Læs mere

Tilladelse til nedsivning og udledning af overfladevand fra Dømmestrupvej.

Tilladelse til nedsivning og udledning af overfladevand fra Dømmestrupvej. Tilladelse til nedsivning og udledning af overfladevand fra Dømmestrupvej. Resumé Faaborg-Midtfyn Kommune meddeler tilladelse til udledning af overfladevand fra ny offentlig regnvandskloak til Kohaverenden,

Læs mere

Revideret spildevandstilladelse, Topsil Semiconductor Materials A/S

Revideret spildevandstilladelse, Topsil Semiconductor Materials A/S Tilladelse til udledning af spildevand Revideret spildevandstilladelse, Topsil Semiconductor Materials A/S Udarbejdet af: mfjel Datablad Spildevandstilladelse i henhold til Bekendtgørelse om spildevandstilladelser

Læs mere

Grønt regnskab for Forlev Miljøanlæg

Grønt regnskab for Forlev Miljøanlæg Grønt regnskab for Forlev Miljøanlæg 2003 Marts 2004 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2 INDLEDNING...3 LEDELSENS REDEGØRELSE...5 REDEGØRELSE FOR MILJØPRÆSTATION...10 ORDLISTE...21 2 Indledning

Læs mere

Tilladelse til nedsivning og udledning af overfladevand fra cykelsti mellem Visse og Nøvling

Tilladelse til nedsivning og udledning af overfladevand fra cykelsti mellem Visse og Nøvling #BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel Aalborg Kommune, ByMiljø, MEF Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby Aalborg Kommune, Trafik & Veje Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby 11-05-2015

Læs mere

Tilladelse til tilslutning af dræn- og overfladevand fra kunstgræsbane i

Tilladelse til tilslutning af dræn- og overfladevand fra kunstgræsbane i Herlev Bygade 90 2730 Herlev Herlev Idrætscenter Herlev Kommune Skinderskovvej 31 2730 Herlev 24. august 2015 Journalnr. 163-2015-6337 CVR 63640719 Att.: Jakob Ludvigsen Tilladelse til tilslutning af dræn-

Læs mere

Kolding Kommune e MILJØTEKNISK STATUS FOR JORD

Kolding Kommune e MILJØTEKNISK STATUS FOR JORD Kolding Kommune e MILJØTEKNISK STATUS FOR JORD Indsæt billede i det grå felt Kløvkærvej 4, Kolding Prøvetagning af tilkørt sand- og grusmaterialer Sagsnr.: 30.6387.01 April / 2008 Kløvkærvej 4, Kolding

Læs mere

Dobbeltporøs filtrering i Ørestad

Dobbeltporøs filtrering i Ørestad i Ørestad Rørcenterdagene 2009 Marina Bergen Jensen, KU Dias 1 Kan DK bidrage til at skabe mere lukkede vandsystemer? Rain, snow Stormwater runoff Water supply Wastewater discharge Dias 2 Infiltration

Læs mere

Sammenfatning. 6.1 Udledninger til vandmiljøet

Sammenfatning. 6.1 Udledninger til vandmiljøet Sammenfatning Svendsen, L.M., Bijl, L.v.b., Boutrup, S., Iversen, T.M., Ellermann, T., Hovmand, M.F., Bøgestrand, J., Grant, R., Hansen, J., Jensen, J.P., Stockmarr, J. & Laursen, K.D. (2000): Vandmiljø

Læs mere

Notat om VVM-screening af to undersøgelsesboringer. 1. Projektbeskrivelse

Notat om VVM-screening af to undersøgelsesboringer. 1. Projektbeskrivelse Notat om VVM-screening af to undersøgelsesboringer 1. Projektbeskrivelse Ansøger Anlæg Placering Ejer Dansk Miljørådgivning for OM To undersøgelsesboringer til ca. 30 meter under terræn I vejareal på Tranevej

Læs mere

Prøvetagning og testning ved genanvendelse af jord

Prøvetagning og testning ved genanvendelse af jord Prøvetagning og testning ved genanvendelse af jord Anke Oberender DHI Afdeling By & Industri Møde i ATV Jord og Grundvand om projekter med forurenet jord Mødenummer 95 Onsdag den 8. maj 2013 Agenda Kategorisering

Læs mere

Journal nr.: G207-06093-01 Side 1 af 1 03.07.2007

Journal nr.: G207-06093-01 Side 1 af 1 03.07.2007 G207-06093-01 Prøve ID: 3001 Tørstof 477000 mg/kg VV DS.204/NIR Cadmium

Læs mere

Foreningen Danske Olieberedskabslagre (FDO) Landemærket 10 1119 København K. Virksomheder J.nr. MST-1279-00168 Ref. sidpe/subjo Den 27.

Foreningen Danske Olieberedskabslagre (FDO) Landemærket 10 1119 København K. Virksomheder J.nr. MST-1279-00168 Ref. sidpe/subjo Den 27. Foreningen Danske Olieberedskabslagre (FDO) Landemærket 10 1119 København K Virksomheder J.nr. MST-1279-00168 Ref. sidpe/subjo Den 27. juni 2014 Afgørelse om ikke at meddele påbud om oprensning eller monitering

Læs mere

Tilladelse til nedsivning af regnvand via regnbede

Tilladelse til nedsivning af regnvand via regnbede VUC Vestegnen Rødovre afdeling Højnæsvej 75 2610 Rødovre Tilladelse til nedsivning af regnvand via regnbede Klik her for at angive en dato. Arkitektfirmaet Bascon har på vegne af VUC Vestegnen Rødovre

Læs mere

Hvad siger lovgivningen, hvilke kriterier skal lægges til grund og hvor, hvilke stoffer skal vi se på?

Hvad siger lovgivningen, hvilke kriterier skal lægges til grund og hvor, hvilke stoffer skal vi se på? Lossepladser State of the Art, ATV Jord & Grundvand Overgang til passiv tilstand Hvad siger lovgivningen, hvilke kriterier skal lægges til grund og hvor, hvilke stoffer skal vi se på? Lizzi Andersen, Senior

Læs mere

Miljøbelastning ved manuel bilvask

Miljøbelastning ved manuel bilvask Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 (Omtryk - 02-09-2016 - Opfølgning på foretræde vedlagt) MOF Alm.del Bilag 591 Offentligt Miljøbelastning ved manuel bilvask Landemærket 10, 5. Postboks 120 1004 København

Læs mere

NOTAT. 1. Udvaskningstest på slagger fra dæmningen

NOTAT. 1. Udvaskningstest på slagger fra dæmningen NOTAT Projekt Taastrup Torv Kunde Casa Entreprise A/S Notat nr. Dato 2012-09-04 Til Høje-Taastrup Kommune Fra Rambøll Kopi til Jørgen Nielsen 1. Udvaskningstest på slagger fra dæmningen Der er den 6. august

Læs mere

Krav til planlægning og administration Håndtering af samspillet mellem grundvand, overfladevand og natur i vandplanarbejdet.

Krav til planlægning og administration Håndtering af samspillet mellem grundvand, overfladevand og natur i vandplanarbejdet. Krav til planlægning og administration Håndtering af samspillet mellem grundvand, overfladevand og natur i vandplanarbejdet. Birgitte Palle, Krav til planlægning og administration Samspillet mellem grundvand,

Læs mere

LEGO System A/S Åstvej 1 7190 Billund

LEGO System A/S Åstvej 1 7190 Billund LEGO System A/S Åstvej 1 7190 Billund Tilladelse til midlertidig grundvandssænkning med oppumpning og bortledning af indtil 100.000 m³ grundvand Billund Kommune meddeler hermed LEGO System A/S tilladelse

Læs mere

KÆRGÅRD PLANTAGE UNDERSØGELSE AF GRUBE 3-6

KÆRGÅRD PLANTAGE UNDERSØGELSE AF GRUBE 3-6 Region Syddanmark Marts 211 KÆRGÅRD PLANTAGE UNDERSØGELSE AF GRUBE 3-6 INDLEDNING OG BAGGRUND Dette notat beskriver resultaterne af undersøgelser af grube 3-6 i Kærgård Plantage. Undersøgelserne er udført

Læs mere

Vi er ikke nærmere bekendt med projektet på den enkelte parcel. Ejendommen har matrikel nr.: 22CH Stenløse By, Stenløse.

Vi er ikke nærmere bekendt med projektet på den enkelte parcel. Ejendommen har matrikel nr.: 22CH Stenløse By, Stenløse. Miljønotat DJ MILJØ & GEOTEKNIK P/S RÅDGIVENDE INGENIØRER F.R.I. Miljøteknisk undersøgelse - Orienterende Matrikelnummer 22CH Stenløse By Sag nr. B24278. Baggrund: DJ Miljø & Geoteknik P/S blev af Dines

Læs mere

Tilladelse til midlertidigt oplag af forurenet jord og indbygning af forurenet jord langs kældervægge på Østre Stationsvej 39A og 39B, 5000 Odense C

Tilladelse til midlertidigt oplag af forurenet jord og indbygning af forurenet jord langs kældervægge på Østre Stationsvej 39A og 39B, 5000 Odense C By- og Kulturforvaltningen Odense Projektudviklingsselskab A/S Fynsvej 9 5500 Middelfart Erhverv og Bæredygtighed Landbrug og Natur Odense Slot Nørregade 36-38 Postboks 740 5000 Odense C www.odense.dk

Læs mere

Orientering fra Miljøstyrelsen Nr. 9 2003. Spildevandsslam fra kommunale og private renseanlæg i 2000 og 2001

Orientering fra Miljøstyrelsen Nr. 9 2003. Spildevandsslam fra kommunale og private renseanlæg i 2000 og 2001 Orientering fra Miljøstyrelsen Nr. 9 2003 Spildevandsslam fra kommunale og private renseanlæg i 2000 og 2001 Indhold FORORD 5 SAMMENFATNING 7 1 INDLEDNING 9 2 RENSEANLÆG OG SLAMMÆNGDER 11 3 SLAMBEHANDLING

Læs mere

Miljønotat. - Orienterende Dam Holme 101, 3660 Stenløse

Miljønotat. - Orienterende Dam Holme 101, 3660 Stenløse Miljønotat DJ MILJØ & GEOTEKNIK P/S RÅDGIVENDE INGENIØRER F.R.I. Miljøundersøgelse - Orienterende Dam Holme, 366 Stenløse Sag nr. B24449. Baggrund: DJ Miljø & Geoteknik P/S blev af Egedal kommune anmodet

Læs mere

DONG ENERGY A/S. Notat om tungmetaller i sediment i Lillebælt og Kolding Fjord

DONG ENERGY A/S. Notat om tungmetaller i sediment i Lillebælt og Kolding Fjord DONG ENERGY A/S Notat om tungmetaller i sediment i Lillebælt og Kolding Fjord 2/27 Notat om spormetaller i sediment i Lillebælt og Kolding Fjord INDHOLD 1 Baggrund 2 2 Resume 3 3 Indledning 4 4 Tilgang

Læs mere

Overvejelser omkring nedsivning af bl.a. vejvand

Overvejelser omkring nedsivning af bl.a. vejvand Overvejelser omkring nedsivning af bl.a. vejvand Lovgrundlag, grundvandsbeskyttelse og retningslinjer Claus Frydenlund Gladsaxe Kommune Lidt provokerende kan man sige om nedsivning, at vi nu begynder at

Læs mere

Fosforafsnittet i tillæg til miljøgodkendelse af Gl. Bane 10

Fosforafsnittet i tillæg til miljøgodkendelse af Gl. Bane 10 Fosforafsnittet i tillæg til miljøgodkendelse af Gl. Bane 10 1.1 Fosfor til overfladevand - vandløb, søer og kystvande Hovedparten af fosfortab fra landbrugsarealer sker fra kuperede marker i omdrift langs

Læs mere

Seminar Foreningen for danske biogasanlæg 7. december 2015: KOD et godt og sikkert produkt

Seminar Foreningen for danske biogasanlæg 7. december 2015: KOD et godt og sikkert produkt Seminar Foreningen for danske biogasanlæg 7. december 2015: KOD et godt og sikkert produkt Oplæg ved: Christian Ege Leif Bach Jørgensen Det Økologiske Råd Projekt om anvendelse af kildesorteret organisk

Læs mere

Tilladelse til nedsivning af overfladevand fra kunstgræsbane på Herlev Stadion, Tvedvangen 198, 2730 Herlev i

Tilladelse til nedsivning af overfladevand fra kunstgræsbane på Herlev Stadion, Tvedvangen 198, 2730 Herlev i Herlev Bygade 90 2730 Herlev Herlev Kommune Center for Ejendomme og Intern Service Herlev Bygade 90 2730 Herlev 26. februar 2016 Journalnr. 163-2015-53580 CVR 63640719 Att.: Maiken Z. L. Andersen Tilladelse

Læs mere

Vejledning Sådan laver du en faskine

Vejledning Sådan laver du en faskine Natur og Miljø Vejledning Sådan laver du en faskine November 2011 1 Hvorfor er det en god ide at nedsive regnvand? Regnvand, som siver ned gennem jorden, bliver til grundvand, og vi henter vort drikkevand

Læs mere

Revideret tilslutningstilladelse, for vand fra. fra kunstgræsbane og andre boldbaner, Kalvøvej 9 og 11, 3600 Frederikssund

Revideret tilslutningstilladelse, for vand fra. fra kunstgræsbane og andre boldbaner, Kalvøvej 9 og 11, 3600 Frederikssund Sagsnr. 06.11.00-K08-2-10 Revideret tilslutningstilladelse, for vand fra Kunstgræsbane og andre boldbaner, Kalvøvej 9 og 11 Revideret tilslutningstilladelse for spildevand fra kunstgræsbane og andre boldbaner,

Læs mere

Retningslinjer for nedsivning af overfladevand i Frederiksberg Kommune

Retningslinjer for nedsivning af overfladevand i Frederiksberg Kommune Retningslinjer for nedsivning af overfladevand i Frederiksberg Kommune Formålet med udarbejde retningslinjer for nedsivning af overfladevand er, at sikre ensartede ansøgninger, hvor sagen er fuldt belyst,

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1986L0278 DA 05.06.2003 003.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 12. juni 1986 om beskyttelse af miljøet, navnlig jorden,

Læs mere

Værket er et A/S, der i dag ejes af Forsyning Helsingør og I/S Nordforbrændingen.

Værket er et A/S, der i dag ejes af Forsyning Helsingør og I/S Nordforbrændingen. Forsyning Helsingør, Helsingør Kraftvarmeværk Att.: Claus Bo Frederiksen Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Tlf. 4928 2454 mka55@helsingor.dk www.helsingor.dk

Læs mere

Fensmarkvej, Næstved Miljø- og geoteknisk rapport

Fensmarkvej, Næstved Miljø- og geoteknisk rapport Fensmarkvej, Næstved Miljø- og geoteknisk rapport Adresse: Matr. nr.: Rekvirent: Fensmarkvej, 4700 Næstved 6pz Øverup By, Herlufsholm Næstved Kommune, Center for Politik og Udvikling, Team Byråd og Direktion

Læs mere

By, Erhverv og Natur. Teknisk Bilag Håndtering af regnvand

By, Erhverv og Natur. Teknisk Bilag Håndtering af regnvand By, Erhverv og Natur Teknisk Bilag Håndtering af regnvand VELKOMMEN Dette bilag er udarbejdet som et teknisk supplement til Strategi for håndtering af regnvand. Udover en generel introduktion til afledning

Læs mere

Følgegruppemøde Vesthimmerland Kommune

Følgegruppemøde Vesthimmerland Kommune Følgegruppemøde Vesthimmerland Kommune - Arealanvendelse og forureningskilder - Beskyttelsesbehov og anbefalinger -Find materialet 18. maj 2010 Arealanvendelse og forureningskilder 1. Den overordnede arealanvendelse

Læs mere

Dobbeltporøs Filtrering

Dobbeltporøs Filtrering Dobbeltporøs Filtrering Marina Bergen Jensen Skov & Landskab ved KU-LIFE Dias 1 Præsentationen er delt i tre 1) Hvorfor er filteret udviklet? 2) Hvordan virker filteret? 3) Hvornår kan det købes? Dias

Læs mere

Udgravnings dybder og nødvendig grundvandsænkning fremgår af tabel 1: Grontmij A/S Kokbjerg Kolding

Udgravnings dybder og nødvendig grundvandsænkning fremgår af tabel 1: Grontmij A/S Kokbjerg Kolding Grontmij A/S Kokbjerg 5 6000 Kolding Tilladelse til midlertidig bortledning af indtil 200.000 m³ grundvand 11.august 2015 Billund Kommune meddeler hermed Grontmij A/S på vegne af Billund Vand A/S tilladelse

Læs mere

TUNGMETALLER I SEDIMENT OG BIOTA I LILLEBÆLT OG KOLDING FJORD INDHOLD. 1 Baggrund 2. 2 Resume 3. 3 Indledning 4. 4 Tilgang og metode 4

TUNGMETALLER I SEDIMENT OG BIOTA I LILLEBÆLT OG KOLDING FJORD INDHOLD. 1 Baggrund 2. 2 Resume 3. 3 Indledning 4. 4 Tilgang og metode 4 DONG ENERGY TUNGMETALLER I SEDIMENT OG BIOTA I LILLEBÆLT OG KOLDING FJORD ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk BIDRAG TIL VVM FOR SKÆRBÆKVÆRKET,

Læs mere

Odder Kommune. Odder, Vesterhåb. Afgravning af forurenet jord på parcel 31

Odder Kommune. Odder, Vesterhåb. Afgravning af forurenet jord på parcel 31 Odder Kommune Odder, Vesterhåb Afgravning af forurenet jord på parcel 31 Projektnr.: 24.0980.83 Maj / 2011 Notat Grontmij A/S Kokbjerg 5 6000 Kolding Danmark T +45 8228 1400 F +45 8228 1401 www.grontmij.dk

Læs mere

Kvælstof i de indre danske farvande, kystvande og fjorde - hvor kommer det fra?

Kvælstof i de indre danske farvande, kystvande og fjorde - hvor kommer det fra? Kvælstof i de indre danske farvande, kystvande og fjorde - hvor kommer det fra? af Flemming Møhlenberg, DHI Sammenfatning I vandplanerne er der ikke taget hensyn til betydningen af det kvælstof som tilføres

Læs mere

Odder Kommune. Odder, Vesterhåb. Afrømning af let olieforurenet jord, parcel 17

Odder Kommune. Odder, Vesterhåb. Afrømning af let olieforurenet jord, parcel 17 Odder Kommune Odder, Vesterhåb Afrømning af let olieforurenet jord, parcel 17 Projektnr.: 24.0980.83 November / 2010 Notat Grontmij Carl Bro A/S Dusager 12 8200 Århus N Danmark T +45 82 10 51 00 F +45

Læs mere

Billund Vand A/S Grindsted Landevej 40 7200 Grindsted. Tilladelse til midlertidig bortledning af indtil 400.000 m³ grundvand 7.juli.

Billund Vand A/S Grindsted Landevej 40 7200 Grindsted. Tilladelse til midlertidig bortledning af indtil 400.000 m³ grundvand 7.juli. Billund Vand A/S Grindsted Landevej 40 7200 Grindsted Tilladelse til midlertidig bortledning af indtil 400.000 m³ grundvand 7.juli. 2015 Billund Kommune meddeler hermed Billund Vand A/S tilladelse til

Læs mere

Tilladelse til afledning af dræn- og regnvand til drængrøft med udledning til mose 26. januar 2016

Tilladelse til afledning af dræn- og regnvand til drængrøft med udledning til mose 26. januar 2016 Kristoffer Jarl Kristensen Rugbjergvej 43 7250 Hejnsvig Tilladelse til afledning af dræn- og regnvand til drængrøft med udledning til mose 26. januar 2016 Billund Kommune meddeler hermed tilladelse til

Læs mere

Revideret tilslutningstilladelse for spildevand. fra kunstgræsbane, Hovedgaden 96, 4050 Skibby. 4050 Skibby

Revideret tilslutningstilladelse for spildevand. fra kunstgræsbane, Hovedgaden 96, 4050 Skibby. 4050 Skibby Sagsnr. 06.11.00-K08-2-10 Revideret tilslutningstilladelse, for spildevand fra kunstgræsbane, Hovedgaden 96 Revideret tilslutningstilladelse for spildevand fra kunstgræsbane, Hovedgaden 96, Frederikssund

Læs mere

Stofudvaskning fra forurenet jord Laboratorietests og lysimeterforsøg. Ole Hjelmar DHI, Agern Allé 5, DK-2970 Hørsholm oh@dhigroup.

Stofudvaskning fra forurenet jord Laboratorietests og lysimeterforsøg. Ole Hjelmar DHI, Agern Allé 5, DK-2970 Hørsholm oh@dhigroup. Stofudvaskning fra forurenet jord Laboratorietests og lysimeterforsøg Ole Hjelmar DHI, Agern Allé 5, DK-2970 Hørsholm oh@dhigroup.com Risikovurdering i relation til forurening af jord, grundvand og overfladevand

Læs mere

Rådgivning ved revision af Bekendtgørelse nr. 637 Sammenstilling af analysekvalitet fra intern kvalitetskontrol

Rådgivning ved revision af Bekendtgørelse nr. 637 Sammenstilling af analysekvalitet fra intern kvalitetskontrol Rådgivning ved revision af Bekendtgørelse nr. 637 Sammenstilling af analysekvalitet fra intern kvalitetskontrol Miljøstyrelsen Teknisk Notat Juni 2003 Sammenstilling af analysekvalitet fra intern kvalitetskontrol

Læs mere

Retningslinjer for nedsivning af regnvand fra tage og befæstede arealer i faskiner

Retningslinjer for nedsivning af regnvand fra tage og befæstede arealer i faskiner Greve Kommune Retningslinjer for nedsivning af regnvand fra tage og befæstede arealer i faskiner Greve Kommune (Bilag til Spildevandsplan 2004-2008) 1 Faskiner Hvorfor nedsive regnvand? Nedsivning af regnvand

Læs mere

Overvejelser omkring nedsivning af vej- og tagvand

Overvejelser omkring nedsivning af vej- og tagvand Overvejelser omkring nedsivning af vej- og tagvand Lovgrundlag, grundvandsbeskyttelse og retningslinjer Claus Frydenlund Gladsaxe Kommune Lidt provokerende kan man sige om nedsivning, at vi nu begynder

Læs mere

HJØRNET AF SØLYSTGADE/ BORGERGADE, SILKEBORG

HJØRNET AF SØLYSTGADE/ BORGERGADE, SILKEBORG Til Silkeborg Kommune Ejendomme, Team Køb/Salg Østergade 1, 8600 Silkeborg Att.: Ulla Jung Dokumenttype Rapport Dato December 2014 HJØRNET AF SØLYSTGADE/ BORGERGADE, SILKEBORG FORURENINGSUNDERSØGELSE,

Læs mere

[XXX] Forvarsel af påbud om oprensning af olieforurening, [Adresse]

[XXX] Forvarsel af påbud om oprensning af olieforurening, [Adresse] [XXX] Dato Sagsbehandler J.nr. 2012 saril [xxxxxx-xxxx] Forvarsel af påbud om oprensning af olieforurening, [Adresse] Den 3. januar 2011 meddelte Frederikssund Kommune påbud om undersøgelser af olieforureningen

Læs mere

Lynettefællesskabet I/S MILJØDATA 2008. for Renseanlæg Lynetten og Damhusåen

Lynettefællesskabet I/S MILJØDATA 2008. for Renseanlæg Lynetten og Damhusåen Lynettefællesskabet I/S MILJØDATA 2008 for Renseanlæg Lynetten og Damhusåen Vandbehandling Spildevand Vandmængde mio. m 3 /år 65,6 27,4 93,0 M Organisk stof i spildevand COD t/år 41.363 12.768 54.131 B

Læs mere

Status for luftkvalitet i Danmark i relation til EU s luftkvalitetsdirektiv

Status for luftkvalitet i Danmark i relation til EU s luftkvalitetsdirektiv DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi AARHUS UNIVERSITET Status for luftkvalitet i Danmark i relation til EU s luftkvalitetsdirektiv Konference Christiansborg 9-1-213 Thomas Ellermann, Stefan Jansen,

Læs mere

Afvanding fra SBR kunstgræs

Afvanding fra SBR kunstgræs Lars Poulsen Nordisk Kunstgræs Import ApS Hedagervej 90 5270 Odense N Teknologiparken Kongsvang Allé 29 DK-8000 Århus C Telefon 72 20 10 00 Telefax 72 20 10 19 info@teknologisk.dk www.teknologisk.dk Rapport

Læs mere

03-03-2014 14/2175 KS: AANN. BHC Miljø ApS Foldager 5 6400 Sønderborg. Påbud efter lov om miljøbeskyttelse 41

03-03-2014 14/2175 KS: AANN. BHC Miljø ApS Foldager 5 6400 Sønderborg. Påbud efter lov om miljøbeskyttelse 41 03-03-2014 14/2175 KS: AANN BHC Miljø ApS Foldager 5 6400 Sønderborg Påbud efter lov om miljøbeskyttelse 41 Sønderborg Kommune meddeler påbud til BHC Miljø ApS, Foldager 5, matrikel nr. 12d Vollerup, Ulkebøl,

Læs mere

Planforhold Park og Vej søger om tilladelse til at sprede det komposterede tang på fire kommunale

Planforhold Park og Vej søger om tilladelse til at sprede det komposterede tang på fire kommunale Helsingør Kommune Center for Teknik, Miljø og Klima Anders Koustrup Sørensen Helsingør Kommune, Center for Kultur, Idræt og Byudvikling, Hans Henrik Schmidt Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø

Læs mere

Tilladelse til udledning fra regnbetinget udløb

Tilladelse til udledning fra regnbetinget udløb Tilladelse til udledning fra regnbetinget udløb Tilladelse i medfør af: 28 i Lov om miljøbeskyttelse Bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. Glyngøre, Sallingsund Udløb 3002011U Kloakopland 3002b

Læs mere

Notat. Kunstgræsbaner og miljø. Elin Christophersen og Olav Bojesen. Dato: 12. august 2013. Version nr.:

Notat. Kunstgræsbaner og miljø. Elin Christophersen og Olav Bojesen. Dato: 12. august 2013. Version nr.: Notat Kunstgræsbaner og miljø Udarbejdet af: Elin Christophersen og Olav Bojesen Dato: 12. august 2013 Sagsid.: 09.08.26-P22-1-13 Version nr.: Kunstgræsbaner Opbygning metoder dræn afledning af vand Kunstgræsbaner

Læs mere

CASE: UDLEDNING TIL VANDLØB (Harrestrup Å)

CASE: UDLEDNING TIL VANDLØB (Harrestrup Å) CASE: UDLEDNING TIL VANDLØB (Harrestrup Å) VandCamp 2. og 3. december 2013 Morten Ejsing, Center for Miljø, Københavns Kommune Generel lovgivning Miljøbeskyttelsesloven ( 28) Spildevandsbekendtgørelsens

Læs mere

Fuldskalarensning af vejvand. Vand i byer Teknologisk Thomas Hauerberg Larsen

Fuldskalarensning af vejvand. Vand i byer Teknologisk Thomas Hauerberg Larsen Fuldskalarensning af vejvand Vand i byer Teknologisk 03-11- Thomas Hauerberg Larsen Agenda Kort gennemgang af projekter og analyseprogram Meget lidt teori Gennemgang resultater (fokus på Ved Renden) Konklusioner

Læs mere

Fejlagtige oplysninger om P1 Dokumentar på dmu.dk

Fejlagtige oplysninger om P1 Dokumentar på dmu.dk Fejlagtige oplysninger om P1 Dokumentar på dmu.dk To forskere ansat ved Danmarks Miljøundersøgelser har efter P1 dokumentaren PCB fra jord til bord lagt navn til en artikel på instituttets hjemmeside,

Læs mere

Retningslinier for udførelse af faskiner i Tårnby Kommune

Retningslinier for udførelse af faskiner i Tårnby Kommune Retningslinier for udførelse af faskiner i Tårnby Kommune Side 1 Faskiner Hvorfor nedsive tagvand? Det er miljømæssigt fordelagtigt at nedsive tagvand, hvor der er egnede jordbundsforhold. Herved øges

Læs mere

Oprensning af regnvandsbassiner, søer og vandløb. Håndtering af sediment og afvanding. Jan K. Pedersen, EnviDan A/S

Oprensning af regnvandsbassiner, søer og vandløb. Håndtering af sediment og afvanding. Jan K. Pedersen, EnviDan A/S Oprensning af regnvandsbassiner, søer og vandløb Håndtering af sediment og afvanding Jan K. Pedersen, EnviDan A/S Håndtering af sediment Generelt -sediment typer (organisk/uorganisk) Afvanding af sediment

Læs mere

Lysimeterudvaskningsforsøg med jord og affald

Lysimeterudvaskningsforsøg med jord og affald Kalvebod Miljøcenter Lysimeterudvaskningsforsøg med jord og affald Årsrapport 203 Udarbejdet af Julie Katrine Jensen, Rambøll Ole Hjelmar, Anke Oberender og Susanne Klem, DHI Marts 204 Lysimeterforsøg

Læs mere

Orienterende miljøteknisk undersøgelse Sag nr. 25391 Kongeskrænten, Smørum

Orienterende miljøteknisk undersøgelse Sag nr. 25391 Kongeskrænten, Smørum Miljønotat DJ Miljø & Geoteknik P/S RÅDGIVENDE INGENIØRER F.R.I. Orienterende miljøteknisk undersøgelse Sag nr. 2539 Kongeskrænten, Smørum. Formål Egedal Kommune har anmodet DJ Miljø & Geoteknik P/S om

Læs mere

Retningslinje vedrørende nedsivning af regnvand

Retningslinje vedrørende nedsivning af regnvand NOTAT TMC - Natur og Miljø 15-09-2014 Retningslinje vedrørende nedsivning af regnvand Indledning Nedsivning af regnvand fra tage har i flere år være brugt i Høje-Taastrup Kommune i mindre omfang. I forbindelse

Læs mere