Projektbeskrivelse. 26. oktober DKR-nummer: Forebyggelse af ungdomskriminalitet. Sagsbehandler: GLI

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Projektbeskrivelse. 26. oktober 2011. DKR-nummer: 11-0123-0137. Forebyggelse af ungdomskriminalitet. Sagsbehandler: GLI"

Transkript

1 Projektbeskrivelse 26. oktober 2011 Forebyggelse af ungdomskriminalitet Baggrund for projektet Udviklingen i ungdomskriminaliteten har gennemløbet en forandring gennem de seneste 20 år. De lovlydige er blevet flere, mens flertallet, der har begået mindre alvorlige straffelovsovertrædelse, er blevet færre. Hvad angår de mest kriminelle unge, de erfarne og gengangerne, der begår relativt alvorlige straffelovsovertrædelser, har lovlydigheden ikke haft tilsvarende gennemslagskraft. Andelen af de mest kriminelle unge har gennem de sidste 20 år svinget mellem 6 og 9 pct. 1 Der er således flere, der er blevet lovlydige, mens gruppen af de mest kriminelle unge er mere stabil. De kriminalitetstyper, der oftest er i spil blandt ungdommen er tyveri og indbrud, hærværk, værtshusvold, lov om euforiserende stoffer, gadevold og røveri. DKR-nummer: Sagsbehandler: GLI Mængden af udviklede og afprøvede metoder og implementeringsprocesser til forebyggelse af ungdomskriminalitet er temmelig stor. Et solidt vidensgrundlag om virksomme metoder og processer samt viden om, hvordan metoderne bedst implementeres lokalt kan sikre en bedre effekt i forebyggelse af ungdomskriminalitet. Både SSP-konsulenter og koordinatorer har centrale funktioner i det lokale kriminalpræventive samarbejde målrettet børn og unge. De ligger samtidig inde med stor viden om de udfordringer, der følger af ungdomskriminaliteten i lokalområdet. I samarbejde med SSP-samrådet har DKR 1 Flemming Balvig, Lovlydig ungdom, Det Kriminalpræventive Råd 2011

2 identificeret et behov for at koble viden om metoder til praksisarbejdet inden for området. Side 2 Hensigten med projektet er således at indsamle viden om metoder til at forebygge ungdomskriminalitet og om implementeringsprocesser. Samtidig opbygges et netværk af forebyggelsesambassadører. For at sikre forankringen af funktionen i det kommunale regi, udpeger hver kommune én forebyggelsesambassadør. Med udgangspunkt i nyeste viden om metoder samt et stort kendskab til SSP-feltet i kommunen skal ambassadøren kvalificere det lokale arbejde med forebyggelse af ungdomskriminalitet, både på lokalrådsniveau og i det lokale praksisfelt. I forhold til lokalrådene korresponderer projektet med projektet GAVN: Hvor lokalrådene identificerer de udfordringer, der følger af ungdomskriminalitet, kan ambassadøren på et kvalificeret grundlag træde til og rådgive lokalrådet i forhold til konkrete tiltag i handlingsplanen og varetage implementeringen heraf i de relevante institutioner. Projektet om grupperelateret vold blandt unge er et eksempel på udvikling af viden og metode, der via ambassadørnetværket kan komme i spil i det lokale praksisfelts kriminalpræventive samarbejde. Projektets formål Projektets formål er at nedbringe antallet af de mest kriminelle unge med særligt fokus på reduktion af vold og hærværk i det offentlige rum samt indbrud og røveri. Projektet vil samtidig have effekt inden for fastholdelse af tryghedsniveauet i befolkningen, idet formålet bidrager til den almindelige danskers oplevede tryghed i det offentlige rum. Projektets målgruppe Projektets har to målgrupper: 1. Lokalrådene i landets kommuner. For lokalrådene er ambassadørerne et redskab til at kvalificere den strategiske og taktiske indsats med at forebygge ungdomskriminalitet og sikre implementering af de kriminalitetsforebyggende indsatser i lokalområdets relevante institutioner. 2. Det lokale praksisfelt, hvor der samarbejdes om kriminalitetsforebyggende indsatser. Ambassadørerne bidrager til samarbejdet med viden om virksomme metoder og indsatser samt viden om implementering af metoder i praksis. Projektets mål - Slutmålet for projektet er færre af de mest kriminelle unge. - Procesmål: o Løbende indsamling af dokumentation af viden (fx Campbell Reviews) om nyeste virksomme metoder og implementeringsprocesser til forebyggelse af ungdomskriminalitet på både den opbyggende, den forebyggende og den kriminalitetsforebyggende indsats nationalt og internationalt.

3 o o o o Rekruttering til og udvikling af netværket af forebyggelsesambassadører, der kan styrke forebyggelsen af ungdomskriminalitet gennem rådgivning af lokalrådet om indsats og implementering af den forebyggende indsats i det lokale praksisfelt og i lokalområdets institutioner. Uddannelse af forebyggelsesambassadørerne, så de til stadighed er klædt på til at yde den bedst kvalificerede rådgivning til lokalråd og praksisfelt. Formidling af netværket til lokalråd. Ambassadørerne handler konkret på deres nye viden. Side 3 Projektet startes op i kommunerne i to politikredse, hvorefter netværket udvides til at omfatte kommunerne i landets øvrige ti politikredse. Fase 1: Indsamling af viden og udvikling af grundlag for netværk (2. 3. kvartal 2012) I projektets første fase afklares afgrænsning af indsamling af ny viden om metoder til forebyggelse af ungdomskriminalitet. Herefter igangsættes første dataindsamling. Studie af strategier for vidensimplementering i praksis gennemføres. Grundlaget for etablering af netværk udvikles, herunder udvikling af netværksmodel, rekrutteringsprocedure og uddannelsesplan, der kompletterer eksisterende uddannelser på området. 2 Der gennemføres endvidere en behovsanalyse hos interessenterne lokalråd, kommuner og praksisfelt. Evalueringsdesign fastsættes, herunder målfastsættelse. Sideløbende hermed skal det klarlægges, hvordan driften af netværket skal fortsætte efter projektperioden. Disse samarbejdsparter skal inddrages i mange af fasens delopgaver for at sikre en løsning, der er levedygtig ud over projektperioden. Fase 2: Rekruttering til netværket (4. kvartal 2012) I projektets anden fase gennemføres udvælgelses- eller rekrutteringsprocedure for forebyggelsesambassadører i to kredsråd. Proceduren skal dels sikre, at netværket bliver et netværk for de bedst kvalificerede og mest dedikerede til opgaven, og dels sikre ambassadørernes legitimitet som centrale videnspersoner i det lokale kriminalpræventive samarbejde. Til at understøtte netværket udvikles en virtuel netværks-platform. Fase 3: Fra idégrundlag til praksisorienteret materiale (1. kvartal 2013) Med udgangspunkt i vidensindsamling om metoder til forebyggelse af ungdomskriminalitet udvikles, produceres og kvalitetssikres hands-on materiale til ambassadørerne til brug for dialog med lokalråd og metodeimplementering i praksisfelt. Ambassadørerne modtager kontinuerligt introduktion til ny viden og nye metoder i det løbende arbejde med at udvikle deres kompetencer på de årligt tilbagevendende netværksmøder. 2 Eksempelvis SSP-samrådets uddannelse og diplomuddannelsen i SSP. I uddannelsesplanen skal der endvidere indtænkes introforløb for nye ambassadører, der løbende vil tilgå netværket som erstatning for ambassadører, der forlader det.

4 Fase 4: Opstart af netværk (2. og 3. kvartal 2013) I projektets fjerde fase afholdes seminar for forebyggelsesambassadørerne med undervisning i de identificerede metoder og implementeringsstrategier for forebyggelse af ungdomskriminalitet. Ambassadørerne introduceres endvidere til deres opgave og undervises i netværkskompetencer. Det formidles til lokalråd og kommuner/praksisfelt, hvad netværket kan, hvem de er og hvordan de kan indgå i arbejdet med forebyggelse af ungdomskriminalitet lokalt. I forlængelse af seminar for ambassadører startes netværksaktiviteter op. 1. netværksmøde gennemføres med fokus på erfaringsudveksling og videndeling, identificering af metodebehov, der skal udvikles til kommende år samt selvevaluering af netværk og performance. Den virtuelle netværksplatform færdiggøres. Side 4 Fase 5: Midtvejsevaluering og justering af koncept (4. kvartal 2013) Der iværksættes en midtvejsevaluering af det hidtidige projektforløb med det formål at opsamle erfaringer og evaluere hele konceptet, så det bliver muligt at foretage relevante justeringer inden udvidelsen af ambassadørnetværket til de øvrige ti kredse. Evalueringsformen vil have karakter af en proces, der uddanner deltagerne og inkluderer fremadrettede anbefalinger i projektarbejdet. Evalueringen skal følge op på projektets formål og delmål, danne grundlag for erfaringsopsamling, og der skal desuden ske evaluering af følgende punkter: - Netværksmodellen - netværksmøderne - Uddannelsesplanen og uddannelsen af ambassadørerne - Rekrutteringsforløbet og kontakten til lokalråd m.fl. - Effekt af konceptet i det lokale kriminalpræventive samarbejde er netværket bragt i anvendelse og hvordan? Evalueringen skal foregå som en proces- og produktevaluering, hvor de forskellige interessenter i praksisfeltet samt ambassadørerne selv inddrages. Evalueringen skal indtænkes i alle faserne fra start til slut, og der udarbejdes derfor et evalueringsdesign for såvel midtvejs- som slutevalueringen inkl. fastsættelse af målbare mål. Fase 6: Udvidelse til øvrige kredsråd Projektets sjette fase strækker sig fra 1. kvartal 2014 til og med 3. kvartal I løbet af denne periode udvides ambassadørnetværket til de resterende 10 kredsråd i Danmark. Nedenstående forløb gentages i årene Følgende opgaver indgår i fase 6: - I 2014 og 2016 foretages en ny indsamling af viden om virksomme metoder på feltet, som danner dokumentationsgrundlag for den viden, netværket uddannes i. - Rekruttering til netværket: (1. kvartal) o 2014 og 2015: 4 kredse

5 o 2016: 2 kredse - Opstart af netværk og integration med eksisterende: (2. og 3. kvartal) o Se indhold beskrevet under fase 4 Side 5 Evaluering (3. kvartal 2016) Evalueringen vil have form af en proces og produktevaluering, hvor de forskellige interessenter i praksisfeltet samt ambassadørerne inddrages. Evalueringen skal indtænkes samlet i alle faserne fra start til slut, og der udarbejdes derfor et evalueringsdesign for såvel midtvejs- som slutevalueringen, herunder fastsættelse af målbare parametre. I evalueringen kan følgende vurderinger indgå: - Effekt af ny viden i det strategiske arbejde på lokalt niveau og i implementering i praksis ift. at nedbringe antallet af de mest kriminelle unge. - Effekt af konceptet i det lokale kriminalpræventive samarbejde er netværket bragt i anvendelse og hvordan? - Hvor anvendeligt er konceptet hvordan er brugernes feedback? - Opfattes ambassadørerne som relevante samarbejdspartnere i praksisfelt og lokalråd? - Hvordan er dialogen og kontakten mellem ambassadører og hhv. lokalråd og praksisfelt, når viden kommer i spil? - Hvor anvendelig er uddannelsen? - Hvor anvendeligt er netværket? Overdragelse til drift (4. kvartal 2016) Allerede i projektets første fase skal det afklares, med hvem og hvordan netværket kan videreføres efter projektperioden. Det betyder også, at den eller de aktører, der skal indgå i partnerskab med DKR om drift af netværket efter projektperioden, bliver inddraget i alle projektets faser. Derved opnår alle parter en grundlæggende viden og indsigt i alle forhold, der vedrører netværket og videreførelse heraf. I overdragelse til drift udarbejdes arbejdsfordeling og samarbejdsaftale for den løbende drift blandt de aktører, der skal drive ambassadørnetværket efter projektperioden og decentrale netværksfacilitatorer uddannes. Interessenter Den primære interessent for projektet er SSP-samrådet, der har tilkendegivet interesse i at deltage i et ambassadørnetværk og har et landsdækkende netværk af SSP-konsulenter, der pga. deres lokalkendskab har store fordele som ambassadører. Landsforeningen af Ungdomsskoleledere, NFC-forebyggelse og Ungdomsringen har endvidere vist projektet interesse, og deres muligheder for at deltage skal undersøges yderligere. Referencegruppe Der nedsættes en referencegruppe bestående af centrale parter fra de lokale samarbejdsfora. Referencegruppen har til formål løbende at kvalifice-

6 re projektet med deres viden og indsigt i lokale forhold. Referencegruppen skal bl.a. bestå af: - Repræsentanter for lokalråd - Børne- og Kulturchefforeningen - Socialchefforeningen - Servicestyrelsen - KL - Rigspolitiet - SSP-samrådet Side 6 For at sikre forankringen af netværket i de lokale samarbejdsfora skal det overvejes at nedsætte en følgegruppe bestående af en bred vifte af organisationer og aktører. Projektejer Styregruppen for samarbejdet mellem Trygfonden og DKR. Tidsplan Projektet løber fra 2. kvartal 2012 til og med 2016.

Samarbejdsplan 2014. Politi og kommuner i Nordsjælland

Samarbejdsplan 2014. Politi og kommuner i Nordsjælland Samarbejdsplan 2014 Politi og kommuner i Nordsjælland 1 Indledning (udkast 11) Nordsjællands politi ønsker at udvikle et nært og gensidigt samarbejde med lokalsamfundene. Behovet herfor er indlysende,

Læs mere

Kriminalitetsforebyggelse over for børn og unge under 15 år med anden etnisk baggrund end dansk

Kriminalitetsforebyggelse over for børn og unge under 15 år med anden etnisk baggrund end dansk Kriminalitetsforebyggelse over for børn og unge under 15 år med anden etnisk baggrund end dansk Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk

Læs mere

Bilag A: Københavns Kommunes strategi for udvikling af arbejdet med udsatte børn, unge og deres familier (Strategi 2012-2014) - Høringsudkast

Bilag A: Københavns Kommunes strategi for udvikling af arbejdet med udsatte børn, unge og deres familier (Strategi 2012-2014) - Høringsudkast KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for mål og rammer Bilag A: Københavns Kommunes strategi for udvikling af arbejdet med udsatte børn, unge og deres familier (Strategi 2012-2014) - Høringsudkast

Læs mere

EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, 20 SAMARBEJDSKOM- MUNER

EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, 20 SAMARBEJDSKOM- MUNER Til Undervisningsministeriet Dokumenttype Notat Dato Maj EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, SAMARBEJDSKOM- MUNER TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASELINE,

Læs mere

SSP - en guide til samarbejdet

SSP - en guide til samarbejdet SSP - en guide til samarbejdet Indhold SSP - en guide til samarbejdet...................................................... 3 Kapitel 1: SSP før og nu... 5 Kapitel 2: Model for forebyggelse... 8 Kapitel

Læs mere

Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12. Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12. Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12 Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -2 af 12 Indledning Mange borgere,

Læs mere

Udmøntning af satspuljen for 2014 Delaftale for social-, børne- og integrationsområdet

Udmøntning af satspuljen for 2014 Delaftale for social-, børne- og integrationsområdet Udmøntning af satspuljen for 2014 Delaftale for social-, børne- og integrationsområdet Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre og SF), Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk

Læs mere

Som ringe i vandet. En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning

Som ringe i vandet. En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning Som ringe i vandet En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning Tine Curtis og Andreas Lindemann, november 2011 Indhold Forord... 3 Resumé... 4 Kapitel 1 Introduktion...

Læs mere

Beskrivelse af initiativet Etnisk Erhvervsfremme samt opgave- og stillingsbeskrivelse

Beskrivelse af initiativet Etnisk Erhvervsfremme samt opgave- og stillingsbeskrivelse 1 Beskrivelse af initiativet Etnisk Erhvervsfremme samt opgave- og stillingsbeskrivelse Etnisk Erhvervsfremme: Baggrund for initiativet I regeringsgrundlaget fra 2007 - Mulighedernes samfund - fremgår

Læs mere

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Januar 2015 Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Kolofon Udgivet af Socialstyrelsen Udgivelsesår: 2015 Forfatter:

Læs mere

BRUG FOR ALLE UNGE FREM MOD 2015

BRUG FOR ALLE UNGE FREM MOD 2015 BRUG FOR ALLE UNGE FREM MOD 2015 Sætter nydanske drenges ressourcer i spil Fortsætter sin støtte til alternative lektiecaféer og ung-til-ung metoder Intensiverer oplysning om uddannelse til nydanske forældre

Læs mere

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder [Måned] [årstal] September 2014 ISBN: 978-87-7546-497-5 Billede:

Læs mere

2011 Samspillet mellem beskæftigelsesregionerne. En survey om samarbejdet mellem kommunerne og beskæftigelsesregionerne

2011 Samspillet mellem beskæftigelsesregionerne. En survey om samarbejdet mellem kommunerne og beskæftigelsesregionerne 2011 Samspillet mellem beskæftigelsesregionerne og kommunerne En survey om samarbejdet mellem kommunerne og beskæftigelsesregionerne om beskæftigelsesindsatsen August 2011 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING...

Læs mere

den kommunale indsats det nationale CenTer for undervisning i natur, Teknik Og SundHed

den kommunale indsats det nationale CenTer for undervisning i natur, Teknik Og SundHed den kommunale indsats det nationale CenTer for undervisning i natur, Teknik Og SundHed forord Danmark har som vidensamfund behov for i fremtiden at sikre viden og udvikling inden for de naturfaglige og

Læs mere

Emne: Strategiske uddannelsessatsninger Regional praktikpladsenhed og Jobs med uddannelsesperspektiv

Emne: Strategiske uddannelsessatsninger Regional praktikpladsenhed og Jobs med uddannelsesperspektiv REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 12. juni 2012 Sag nr. 35 Emne: Strategiske uddannelsessatsninger Regional praktikpladsenhed og Jobs med uddannelsesperspektiv 4 bilag Sag 1 Bilag 1 Projektbeskrivelse

Læs mere

Indsatser mod rekruttering til bander... Eksempler på kommunale initiativer, og anbefalinger til helhedsorienteret forebyggelse

Indsatser mod rekruttering til bander... Eksempler på kommunale initiativer, og anbefalinger til helhedsorienteret forebyggelse Indsatser mod rekruttering til bander... Eksempler på kommunale initiativer, og anbefalinger til helhedsorienteret forebyggelse Indsatser mod rekruttering til bander Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej

Læs mere

Virksomhedsberetning 2014 NORDSJÆLLANDS POLITI

Virksomhedsberetning 2014 NORDSJÆLLANDS POLITI Virksomhedsberetning 2014 NORDSJÆLLANDS POLITI 1 Forord I 2014 var omdrejningspunktet for Nordsjællands Politis virksomhed fortsat, at vi er til for borgerne. Forebyggelse og bekæmpelse af kriminalitet

Læs mere

STRATEGI FOR DEN KRIMINALPRÆVENTIVE INDSATS Sådan forebygger vi kriminalitet i Albertslund. www.albertslund.dk

STRATEGI FOR DEN KRIMINALPRÆVENTIVE INDSATS Sådan forebygger vi kriminalitet i Albertslund. www.albertslund.dk STRATEGI FOR DEN KRIMINALPRÆVENTIVE INDSATS Sådan forebygger vi kriminalitet i Albertslund www.albertslund.dk 1 STRATEGI FOR DEN KRIMINALPRÆVENTIVE INDSATS INDHOLDSFORTEGNELSE Den kriminalpræventive indsats

Læs mere

P r o j e k t b e s k r i v e l s e

P r o j e k t b e s k r i v e l s e P r o j e k t b e s k r i v e l s e Selvbetjening.nu som digitalt redskab i kontakten med borgeren Formål HK og KL har tidligere sammen udviklet den digitale kompetenceprofil for medarbejdere i borgerservicecentre,

Læs mere

Bedre tværfaglig indsats

Bedre tværfaglig indsats Bedre tværfaglig indsats for børn i familier med misbrug eller sindslidelse Samarbejdsmodel Handlevejledninger Redskaber Implementering Selvevaluering Socialt Udviklingscenter SUS & COWI/MUUSMANN Introduktion

Læs mere

Skabelon for handlingsplan 2012

Skabelon for handlingsplan 2012 Skabelon for handlingsplan 2012 Navn på aktivitetsområde Landsstyrelsen Formål med aktiviteten Landsstyrelsen er URK s øverste ledelse og vil således iværksætte og følge initiativer, som har bred betydning

Læs mere

De danske NGO ers folkelige forankring 2004

De danske NGO ers folkelige forankring 2004 De danske NGO ers folkelige forankring 2004 August 2004 De danske NGO ers folkelige forankring 2004 Udenrigsministeriet Danida August 2004 2 Indhold Første del 1. Baggrund...7 1.1. Rapportens Indhold...7

Læs mere

RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING

RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING Til Socialministeriet Dato September 2011 RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDSRÅDGIVNING INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Om evalueringen 1 1.2 Puljen

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31.

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold samt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende

Læs mere

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Organisering, implementering og opfølgning... 5 1.1 Den politiske og administrative organisering af samarbejdet om sundhedsaftalen... 5 1.2 Implementeringsplan og opfølgning

Læs mere

Projekt nyspecialisering og inklusion Eksisterende fagligheder i nye samarbejdsrelationer

Projekt nyspecialisering og inklusion Eksisterende fagligheder i nye samarbejdsrelationer Projekt nyspecialisering og inklusion Eksisterende fagligheder i nye samarbejdsrelationer Ingen faglært håndværker vil mene, at han kan bygge et parcelhus effektivt alene, hjemme på eget værksted. Det

Læs mere

Lokal forebyggelse af kriminalitet

Lokal forebyggelse af kriminalitet Januar 2008 Lokal forebyggelse af kriminalitet Idékatalog til det lokale kriminalpræventive samarbejde Idékatalog til det lokale kriminalpræventive samarbejde, navnlig i kreds- og lokalråd Indhold 1. Indledning

Læs mere

Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet

Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet Udbudsmateriale November 2008 1. Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan...3 2. Udbudsbetingelser...4 2.1. Den

Læs mere

Frivillige kompetencer på rette sted

Frivillige kompetencer på rette sted Frivillige kompetencer på rette sted Katalog over metoder til inddragelse af frivillige med særlige kompetencer i supplerende tilbud til mennesker med handicap med fokus på partnerskab mellem den offentlige,

Læs mere

Afslutningsevaluering

Afslutningsevaluering Afslutningsevaluering Oktober 2003 1 Indledning...1 2 Om FIR-projektet...2 3 Evalueringsdesign...4 4 Samlet konklusion...6 5 Opfølgning på de to foregående evalueringer Anbefalinger til det videre arbejde...10

Læs mere