Bilag 4. Geokemiske og fysiske parametre - repræsentativitet GEUS: Vibeke Ernstsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 4. Geokemiske og fysiske parametre - repræsentativitet GEUS: Vibeke Ernstsen"

Transkript

1 Bilag 4. Geokemiske og fysiske parametre - repræsentativitet GEUS: Vibeke Ernstsen I forbindelse med feltarbejdet på de udvalgte KUPA lokaliteter blev der indsamlet jordog sedimentprøver til analyse i laboratoriet. Prøverne blev behandlet og analyseret som beskrevet i Barlebo et al. (2002). I det følgende beskrives middelværdien for udvalgte fysiske, kemiske og jordtype parametre for hvert af de 8 landskabselementer, der har været behandlet i undersøgelsen. Beskrivelsen af landskabselementerne knytter sig derfor udelukkende til data indsamlet i forbindelse med dette projekt. Analyse- og jordtype parametre fremgår af tabel 4.1, der bygger på værdier fra de supplerende tekstur- og geokemi tabeller, som følger efter hovedteksten, hvor der foruden de her viste data findes oplysninger om de fysiske og kemiske forhold indenfor de enkelte landskabselementer med angivelse af prøveantal, middel-, minimums- og maximums-værdi for henholdsvis A-, B-, og C-horisonter. Indholdet af ler, silt og sand giver anledning til en opdeling af de undersøgte landskabselementer i tre hovedgrupper, bestående af 1) yoldia fladen, 2) aflejringer samt 3) morænesands-aflejringer. Yoldia fladen er således karakteriseret ved forholdsvis høje indhold af grovsilt, fint sand og fint mellemsand ( µm). Hedeslette aflejringerne på Karup- og Tinglev r består overvejende af groft mellemsand og groft sand ( µm). Ligeledes er -aflejringerne på henholdsvis Skovbjerg og Esbjerg bakkeø karakteriseret ved et betydeligt indhold af groft mellemsand ( µm) men dog ved et mindre indhold af groft sand ( µm). De supplerende oplysninger om indholdet af groft sand viser imidlertid et stærkt varierende indhold af denne fraktion (2-37 %) på denne landskabstype, hvorfor det stadig vil være rimeligt at opretholde sedimenterne som en gruppe. Den tredje gruppe, omfattende morænesandsaflejringer, indeholder ligesom alluvial fladens aflejringer betydeligt mere fint sand og fint mellemsand ( µm) end ns aflejringer. Hertil kommer, specielt for morænesand af Weichsel-alder, et forholdsvis højt indhold af grovsilt (20-63 µm) og for morænesandet fra Vendsyssel analogt betydelige mængder finsilt og ler (< 20 µm). Den nævnte gruppering viser sig ligeledes i jordtypen bestemt ved JB klassificeringen, idet de undersøgte profiler på Yoldia fladen er af JB-type 2-3, mens profilerne på n er JB-type 1-2 og profilerne med morænesand typisk er JB-type 3-4. Indholdet af organisk stof variere mellem 1,53 og 2,24 % C i A-horisonterne på de undersøgte landskabselementer, hvorefter indholdet aftager markant i B-horisonterne til mellem 0,29 og 0,56 % C, for yderligere at aftage til middelværdier på 0,02-0,30 % C for C-horisonterne. De højeste indhold forekommer i de kalkholdige sedimenter af morænesand indsamlet i Djursland og Vendsyssel og det kan derfor ikke udelukkes at de forholdsvis høje indhold skyldes analyse-tekniske forhold knyttet til prøvernes indhold af kalk. Det reelle indhold af organisk stof må forventes at være lavere. Ses der bort fra resultaterne for kalkholdige morænesandsprøver er middelværdierne for de typiske indhold i C-horisonterne på mellem 0,02 og 0,09 % C. En svagt forhøjet middelindhold i prøverne fra C-horisonterne på yolidiafladen kan bl.a. skyldes at prøverne her er udtaget ned til maximalt 1,50 meters dybde og derfor løbende modtager organisk materiale fra overfladen. Arealudnyttelsen, hvor der i forbindelse med dyrkning tilføres kalk/mergel betyder, at ph-værdien samt indholdet af ombytteligt calcium og ombyttelig surhed, specielt i A- og B-horisonterne, løbende reguleres og i høj grad er bestemt af den pågældende landmands dyrkningspraksis samt tidspunktet for sidste opkalkning. I prøverne fra C- horisonterne er de laveste ph-værdi (målt i CaCl 2 ) målt på alluvialkeglen på n og i prøver af smeltevandssand på bakkeøen. Basemætning, som samleparametre for fordelingen af baser og surhed, er omkring 50 % i de undersøgte A-horisonter og omkring 20 % for B-horisonterne på de unge aflejringer, 44 % for morænesandet Bilag side 73

2 i Vendsyssel og 28 % for resten af landskabselementerne. I prøverne fra C-horisonter fremstår profilerne på de unge Weichsel-aflejringer ved en basemætning lige over 50 %, hvor den på Yoldia fladen er omkring 30 %, mens den på de resterende landskabselementer typisk er %. De her viste middelværdier spænder over store forskelle (se de supplerende tekstur- og geokemi tabeller), med minimums- og maximums-værdier på henholdsvis 2-4 % og % for aflejringerne. De tilsvarende værdier er henholdsvis 17 og 97 % for morænesand i Himmerland/Djursland, hvor nogle af de undersøgte prøver indeholder op mod 10 % kalk. Fordelingen af forskellige former for jern og aluminium på de forskellige undersøgelseslokaliteter er ligeledes påvirket af opdyrkningen hvor bl.a. pløjning (herunder også dybdepløjning) har medført en opblanding af materiale fra A- og B-horisonterne. I de dybereliggende C-horisonter er indholdet af aluminium bestemt ved ekstraktion med henholdsvis dithionit-citrat-bicarbonat (Fe DCB ) og oxalat (Fe oxalat ) ikke markant forskellige for de forskellige landskabselementer, idet indholdet dog er relativt lavt i prøver af morænesand fra Himmerland og Djursland. Dette er i god overensstemmelse med at nogle af disse prøver ligeledes er beskrevet som kalkholdige. Som det fremgår af tabel 4.1, 4.7 og 4.11 dækker de i tabellen viste middelværdier over betydelige forskelle, hvor bl.a. den proximale og e på Karup - og Tinglev r står for de højeste minimums- og maximumværdier. Indholdet af jern i C-horisonterne er betydeligt højere på lokaliteterne med morænesand på bakkeøerne, i morænesandet i Vendsyssel og tildels også på alluvial keglen end for de øvrige landskabselementer. Fordelingen af jern er påvirket af dels forvitringsprocesser dels lokale hydrologiske forhold, som bedst beskrives ved dybdeprofiler for de enkelte lokaliteter ( projekt rapporter 3-10). Tabel 4.1. Fysiske, kemiske og jordtype parametre bestemt på prøver indsamlet på otte forskellige landskabselementer. Tabellen viser middelværdien for jord- og sedimentprøver fra A-, B- og C-horisonten. Sidstnævnte repræsentere prøver indsamlet i den del af den umættede zone, der findes under B-horisonten. Den maksimale dybde for prøveindsamling på den pågældende type landskabselement (dybde) fremgår af tabellen. Flere data, inkl. prøveantal pr. horisont, miniumums- og maksimumsværdier findes i de supplerende tekstur- og geokemi tabeller. Bilag side 74

3 Parameter Yoldia fladen Alluvial kegle Proximal Hedeslette Distal Bakkeø DS smeltevands sand Bakkeø - MS morænesand Djurs/Him morænesand Dybde (cm) Ler A: 4,2 A: 4,8 A: 3,9 A: 4,0 A: 5,2 A: 4,7 A: 5,5 (%) B: 3,5 B: 3,5 B: 3,0 B: 2,8 B: 5,1 B: 7,5 B: 5,4 Finsilt (%) Grovsilt (%) Fint sand (%) Fint mellemsand (%) Groft mellemsand (%) Groft sand (%) Jordtype (JB nr.) Organisk stof (% C) CEC (meqv./100g) Ombyttelig Ca (cmol/kg) Ombyttelig H (cmol/kg) Basemætning (%) C: 5,5 A: 6,1 B: 1,5 C: 3,9 A: 9,4 B: 8,3 C: 12,8 A: 30,8 B: 33,5 C: 40,3 A: 26,9 B: 30,6 C: 31,4 A: 17,2 B: 12,8 C:5,3 A: 2,0 B: 1,1 C: 0,5 A: 2,3 B: 2,7 C: 3,0 A: 1,66 B: 0,29 C: 0,14 A: 11,20 B: 5,29 C: 4,41 A: 4,87 B: 1,29 C: 1,16 A: 5,79 B: 3,78 C: 2,87 A: 47 B: 28 C: 31 ph(cacl2) A: 5,53 B: 5,57 C: 5,17 Al(oxalat) (mg/kg) Al (DCB) (mg/kg) Fe(oxalat) (mg/kg) Fe(DCB) (mg/kg) A: 1327 B: 1622 C: 938 A:1522 B: 2167 C: 950 A: 1619 B: 1171 C: 833 A: 2947 B: 2603 C: 1780 C: 2,1 A: 4,2 B: 2,1 C: 1,3 A: 4,7 B: 5,0 C: 2,1 A: 6,1 B: 3,5 C: 4,0 A: 7,8 B: 4,1 C: 8,2 A: 46,1 B: 38,2 C: 45,6 A: 17,0 B: 31,1 C: 32,7 A: 1,9 B: 1,3 C: 1,0 A: 2,24 B: 0,37 C: 0,05 A: 15,18 B: 5,61 C: 1,63 A: 5,73 B: 0,89 C: 0,23 A: 8,91 B: 4,55 C: 1,61 A: 41 B: 18 C: 15 A: 5,37 B: 5,44 C: 4,68 A: 1276 B: 1835 C: 534 A: 1374 B: 1804 C: 491 A: 2357 B: 1235 C: 1089 A: 3280 B: 3828 C: 2287 C: 1,8 A: 3,3 B: 1,3 C: 1,0 A: 1,7 B: 1,0 C: 1,5 A: 3,8 B: 1,2 C: 1,1 A: 7,9 B: 4,5 C: 3,8 A: 50,5 B: 45,2 C: 55,7 A: 25,5 B: 43,2 C: 34,9 A: 1,3 B: 1,2 C: 1,0 A: 2,01 B: 0,39 C: 0,07 A: 12,82 B: 5,86 C: 2,04 A: 5,34 B: 0,87 C: 0,25 A: 6,84 B: 4,69 C: 1,56 A: 46 B: 22 C:19 A: 5,09 B: 4,77 C: 4,91 A: 1041 B: 1216 C: 696 A: 1048 B: 1705 C: 621 A: 1693 B: 783 C: 894 A: 2353 B: 1617 C: 1603 C: 1,6 A: 3,5 B: 1,4 C: 0,9 A: 2,6 B: 1,2 C: 1,4 A: 5,0 B: 1,7 C: 2,0 A: 12,1 B: 6,1 C: 7,4 A: 55,1 B: 66,1 C: 66,5 A: 14,9 B: 19,8 C: 20,1 A: 1,3 B: 1,0 C: 1,0 A: 1,89 B: 0,56 C: 0,09 A: 10,62 B: 5,79 C: 2,13 A: 4,35 B: 1,11 C: 0,41 A: 5,54 B: 4,08 C: 1,73 A: 48 B: 23 C: 15 A: 4,95 B: 5,02 C: 4,80 A: 1035 B: 1731 C: 708 A: 1084 B: 1608 C: 609 A: 1670 B: 850 C: 675 A: 2492 B: 1523 C: 1393 C: 2,9 A: 5,6 B: 3,7 C: 2,4 A: 4,7 B: 8,8 C: 6,5 A: 8,8 B: 12,1 C: 11,1 A: 9,2 B: 7,5 C: 7,3 A: 53,5 B: 54,9 C: 55,7 A: 10,0 B: 8,1 C: 13,8 A: 2,3 B: 1,7 C: 1,0 A: 1,80 B: 0,40 C: 0,02 A: 13,79 B: 6,49 C: 2,32 A: 7,70 B: 1,62 C: 0,22 A: 5,52 B: 4,66 C: 2,02 A: 60 B: 28 C: 15 A: 5,94 B: 5,38 C: 4,77 A: 1662 B: 1785 C: 668 A: 1826 B: 1744 C: 698 A: 2571 B: 1412 C: 539 A: 3972 B: 3305 C: 1128 C: 8,2 A: 5,6 B: 5,8 C: 4,5 A: 6,0 B: 6,8 C: 6,8 A: 18,8 B: 14,4 C: 12,2 A: 15,6 B: 18,1 C: 13,9 A: 39,3 B: 37,7 C: 42,9 A: 5,5 B: 8,7 C: 11,3 A: 1,7 B: 3,6 C: 4,0 A: 2,05 B: 0,51 C: 0,09 A: 14,73 B: 9,47 C: 5,20 A: 6,82 B: 0,47 C: 1,27 A: 7,21 B: 6,87 C:3,37 A: 51 B: 28 C: 25 A: 5,73 B: 5,20 C: 4,34 A:1169 B: 2328 C: 620 A: 1246 B: 2375 C: 610 A: 3798 B: 3899 C: 1469 A: 3505 B: 4470 C: 3044 C: 5,6 A: 6,2 B: 5,6 C: 4,2 A: 10,3 B: 12,6 C: 10,1 A: 15,0 B: 15,7 C: 15,4 A: 15,8 B: 15,6 C: 16,9 A: 33,9 B: 33,1 C: 33,6 A: 10,7 B: 11,3 C: 12,6 A: 3,2 B: 3,0 C: 3,0 A: 1,53 B: 0,50 C: 0,30 A: 10,15 B: 6,00 C: 4,71 A: 4,01 B: 1,30 C: 2,3 A: 5,76 B: 4,50 C: 2,0 A: 42 B: 28 C: 54 A: 5,48 B: 5,18 C: 5,91 A: 1355 B: 1669 C: 446 A: 1266 B: 1435 C: 371 A: 2654 B: 1740 C: 726 A: 2729 B: 2037 C: 1436 Vendsyssel morænesand A: 7,6 B: 13,5 C: 13,3 A: 10,2 B: 9,8 C: 11,4 A: 16,1 B: 15,3 C: 15,4 A: 23,6 B: 23,0 C: 25,1 A: 14,5 B: 16,2 C: 18,5 A: 20,0 B: 16,2 C: 12,8 A: 5,3 B: 5,4 C: 3,5 A: 4,0 B: 3,0 C: 6,0 A: 1,60 B: 0,39 C: 0,06 A: 14,33 B: 9,24 C: 6,53 A: 6,36 B: 3,46 C: 2,1 A: 6,89 B: 5,11 C: 3,2 A: 51 B: 44 C: 53 A: 5,79 B: 5,38 C: 4,78 A: 1647 B: 1642 C: 533 A: 1568 B: 1426 C: 537 A: 2861 B: 2682 C: 1435 A: 3760 B: 2845 C: 3667 På baggrund af de kemiske data fremkommet ved analyser af prøver indsamlet på de otte landskabselementer har det således vist sig relevant at underopdele nogle af de grupper der alene er baseret på fordelingen af ler, silt og sand. Opdelingen omfatter herefter følgende landskabselementer: yoldia aflejringer yoldiasand aflejringer Bilag side 75

4 alluvialkegle proximal og på bakkeø morænesandsaflejringer morænesand af Weichsel-alder morænesand på bakkeø Referencer H.C. Barlebo, V. Ernstsen, P.R. Jacobsen, E. Nygaard, S. Torp, H. Vosgerau, I. Møller, M.H. Greve, B.V. Iversen, O H. Jacobsen, F.P. Winther, L. Elsgaard, U.C. Brinch, C.S.Jacobsen, R.Juhler og S.E. Olesen, Undersøgelses- og analysemetoder anvendt i forbindelse med undersøgelser af sandlokaliteter: Hvilke metoder er anvendt, og hvilke overvejelser er gjort? Koncept for Udpegning af Pesticidfølsomme Arealer, Rapport nr. 2, Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse, Miljøministeriet, 62 pp. Supplerende geokemiske og fysiske data fra projektlokaliteterne Resultaterne for de kemiske parametre vises for hvert enkelt landskabselement. Desuden er udvalgte fysiske parametre relateret til jordens og sedimenternes kornstørrelsessammensætning medtaget hvor de har betydning for analysen af de kemiske parametre. Resultaterne for prøver fra A-horisonter findes i tabel , for prøver fra B- horisonter i tabel og for prøver fra C-horisonter i tabel For hver parameter er anført hvor mange prøver der er analyseret samt en middelværdi, en minimumsværdi og en maximumsværdi for parameteren i disse prøver. Bilag side 76

5 Tabel 4.1. Indhold af ler (< 2 µm), finsilt (2-20 µm), grovsilt (20-63 µm), fint sand ( µm), fint mellem sand ( µm), groft mellem sand ( µm) og groft sand ( µm) beregnet som % af fraktionen mindre end 2 mm i prøver (n) udtaget i A-horisonter. For hver parameter er anført middelværdi, minimums-s- (min) og maximums- (max) værdi. Landskabselement ler (< 2 µm) finsilt (2-20 µm) grovsilt (20-63 µm) fint sand ( µm) vær- (% af < 2mm fraktion) (% af < 2mm fraktion) (% af < 2mm fraktion) (% af < 2mm fraktion) Yoldia 7 4,2 3,2 5,8 7 6,1 3,8 8,2 7 9,4 5,3 14,2 7 30,8 22,0 37,1 alluvial-kegle 7 4,8 3,6 5,7 7 4,2 2,8 7,2 7 4,7 1,0 10,4 7 6,1 3,3 9,2 7 4,0 3,2 5,8 7 3,5 1,4 6,7 7 2,6 1,0 10,1 7 5,0 2,5 11,3 proximal 7 3,9 2,6 4,6 7 3,3 2,9 4,8 7 1,7 1,0 5,0 7 3,8 1,8 4,8 bakkeø-ds 3 5,2 4,2 5,8 3 5,6 3,3 8,2 3 4,7 1,4 9,6 3 8,8 6,5 10,5 bakkeø-ms 7 4,7 3,2 6,2 7 5,6 4,3 8,8 7 6,0 2,5 11,9 7 18,8 11,3 22,9 MS-Djursland/Himmerland 9 5,5 4,7 6,3 9 6,2 4,7 7,7 9 10,3 5,8 12,3 9 15,0 10,6 20,1 MS-Vendsyssel 3 7,6 5,9 9,5 3 10,2 8,1 11,6 3 16,1 11,4 20,4 3 23,6 20,2 27,1 Landskabselement fint mellem sand ( µm) groft mellemt ( µm) groft sand ( µm) (% af < 2mm fraktion) (% af < 2mm fraktion) (% af < 2mm fraktion) Yoldia 7 26,9 20,0 29,7 7 17,2 11,9 24,0 7 2,0 0,9 14,1 alluvial-kegle 7 7,8 4,7 11,6 7 46,1 34,4 59,0 7 17,0 13,3 25,0 7 12,1 4,4 17,9 7 55,1 34,2 60,2 7 14,9 3,9 26,7 proximal 7 7,9 2,4 16,0 7 50,5 39,5 60,6 7 25,5 9,7 37,0 bakkeø-ds 3 9,2 4,9 15,3 3 53,5 47,2 65,1 3 10,0 9,5 10,6 bakkeø-ms 7 15,6 4,6 24,5 7 39,3 30,3 62,5 7 5,5 3,6 7,4 MS-Djursland/Himmerland 9 15,8 7,3 19,1 9 33,9 25,9 53,2 9 10,7 6,0 13,5 MS-Vendsyssel 3 14,5 10,7 16,6 3 20,0 12,6 24,3 3 5,3 2,7 10,5 Bilag side 77

6 Tabel 4.2. Indhold af fint grus (2-6,3 mm), grus, sten og blokke (> 6,3mm) samt jordtype (JB type) bestemt efter Den danske Jordklassificering for prøver (n) udtaget i A-horisonter. For hver parameter er anført middelværdi, minimums-- (min) og maximums- (max) værdi. Landskabselement fint grus (2-6,3 mm) grus, sten, blokke (> 6,3 mm) JB type (% af totalprøve) (% af totalprøve) Yoldia 7 0,4 0 1, ,3 7 2,3 2 4 alluvial-kegle 7 6,4 1,8 6,7 7 8,8 2,6 18,2 7 1, ,0 0,5 2,5 7 2,0 0 4,0 7 1,3 1 3 proximal 7 3,9 3,0 6,1 7 3,6 0 7,4 7 1,3 1 3 bakkeø-ds 3 4,2 0,6 8,5 3 3,4 2,4 5,2 3 2,3 1 3 bakkeø-ms 7 1,9 1,0 2,7 7 4,6 0,9 8,7 7 1,7 1 3 MS-Djursland/Himmerland 9 3,7 1,5 5,2 9 4,7 0,1 9,8 9 3,2 1 4 MS-Vendsyssel 3 1,7 0,5 3,7 3 1,4 0 2,4 3 4,0 4 4 Bilag side 78

7 Tabel 4.3. Indhold af organisk stof, ph målt i vand (ph-h2o), ph målt i calciumchlorid (ph-cacl2), kalk, jern extraheret med oxalat (Fe-oxalat), aluminium ekstraheret med oxalat (Al-oxalat), jern ekstraheret med dithionit-citrat-bicarbonat (Fe-DCB) og aluminium ekstraheret med dithionitcitrat-bicarbonat for prøver (n) udtaget i A-horisonter. For hver parameter er anført middelværdi, minimums- (min) og maximums- (max) værdi. Landskabselement Organisk C ph-h2o ph-cacl2 kalkindhold vær- (% C) (% CaCO3) Yoldia 7 1,66 0,96 2,93 7 6,27 5,44 7,05 7 5,53 4,74 6, alluvial-kegle 7 2,24 1,18 3,86 7 5,81 5,49 6,44 7 5,37 4,24 6, ,89 1,01 3,20 4 6,36 5,26 6,96 7 4,95 4,14 5, proximal 7 2,01 1,30 3,99 7 5,98 5,52 6,21 7 5,09 4,66 5, bakkeø-ds 3 1,80 1,6 2,0 3 6,49 6,37 6,70 3 5,94 5,65 6, bakkeø-ms 7 2,05 1,3 2,88 7 6,26 5,93 6,56 7 5,73 5,37 6, MS-Djursland/Himmerland 9 1,53 0,3 4,6 9 5,97 5,60 6,65 9 5,48 4,79 5, MS-Vendsyssel 3 1,60 1,1 1,84 3 6,45 5,90 6,74 3 5,79 5,37 6, Landskabselement Fe-oxalat Al-oxalat Fe-DCB Al-DCB vær- (mg Fe/kg) (mg Al/kg) (mg Fe/kg) (mg Al/kg) Yoldia alluvial-kegle proximal bakkeø-ds bakkeø-ms MS-Djursland/Himmerland MS-Vendsyssel Bilag side 79

8 Tabel 4.4. Ombyttelige baser, calcium (ombyttelig Ca), magnesium (ombyttelig Mg), kalium (ombyttelig K), natrium (ombyttelig Na) samt ombyttelige sure ioner (ombyttelig H), kationombytningskapacitet (CEC) og basemætningsgraden (basemætning) prøver (n) udtaget i A-horisonter. For hver parameter er anført middelværdi, minimums- (min) og maximums- (max) værdi. Landskabselement Ombyttelig Ca Ombyttelig Mg Ombyttelig K Ombyttelig Na vær- (cmol/kg) (cmol/kg) (cmol/kg) (cmol/kg) Yoldia 7 4,87 3,02 9,20 7 0,26 0,10 0,36 7 0,19 0,10 0,27 7 0,02 0 0,03 alluvial-kegle 7 5,73 3,02 9,31 7 0,22 0,05 0,55 7 0,27 0,10 0,36 7 0,05 0,02 0,05 7 4,35 1,38 7,14 7 0,44 0,22 1,44 7 0,14 0,03 0,28 7 0,16 0,01 0,32 proximal 7 5,34 3,18 9,22 7 0,34 0,20 0,51 7 0,15 0,08 0,23 7 0,15 0,01 0,28 bakkeø-ds 3 7,70 6,00 10,18 3 0,39 0,27 0,61 3 0,15 0,12 0,17 3 0,03 0,02 0,05 bakkeø-ms 7 6,82 4,70 9,25 7 0,49 0,19 0,81 7 0,16 0,10 0,22 7 0,05 0 0,07 MS-Djursland/Himmerland 9 4,01 0,70 5,50 9 0,19 0,0 0,3 9 0,19 0,10 0,3 9 0,04 0 0,1 MS-Vendsyssel 3 6,36 5,60 6,87 3 0,39 0,02 0,7 3 0,34 0,23 0,4 3 0,07 0,02 0,1 Landskabselement Ombyttelig H+ CEC Basemætning (cmol/kg) (cmol/kg) (%) Yoldia 7 5,79 4,40 8, ,20 7,87 14, alluvial-kegle 7 8,91 4,77 16, ,18 8,22 27, ,54 2,63 6, ,62 6,68 14, proximal 7 6,84 5, ,82 10,08 18, bakkeø-ds 3 5,52 3,70 7, ,79 10,17 18, bakkeø-ms 7 7,21 3,75 10, ,73 9,15 20, MS-Djursland/Himmerland 9 5,76 4,20 8,8 9 10,15 5,3 13, MS-Vendsyssel 3 6,89 3,80 9,9 3 14,33 12,5 16, Bilag side 80

9 Tabel 4.5. Indhold af ler (< 2 µm), finsilt (2-20 µm), grovsilt (20-63 µm), fint sand ( µm), fint mellem sand ( µm), groft mellem sand ( µm) og groft sand ( µm) beregnet som % af fraktionen mindre end 2 mm i prøver (n) udtaget i B-horisonter. For hver parameter er anført middelværdi, minimums- (min) og maximums- (max) værdi. Landskabselement ler (< 2 µm) finsilt (2-20 µm) grovsilt (20-63 µm) fint sand ( µm) vær- (% af < 2mm fraktion) (% af < 2mm fraktion) (% af < 2mm fraktion) (% af < 2mm fraktion) Yoldia 6 3,5 1,5 4,1 6 1,5 0,9 1,9 6 8,3 1,5 17,6 6 33,5 15,0 41,2 alluvial-kegle 9 3,5 1,5 6,7 9 2,1 0,9 7,3 9 5,0 1,0 30,5 9 3,5 0,7 18,5 8 2,8 2,0 3,6 8 1,4 0,9 3,5 8 1,2 1,0 2,5 8 1,7 0,7 3,2 proximal 9 3,0 2,0 4,1 9 1,3 0,9 2,4 9 1,0 1,0 1,4 9 1,2 0,2 2,7 bakkeø-ds 3 5,1 4,1 6,6 3 3,7 1,9 3,4 3 8,8 5,7 10,8 3 12,1 9,5 14,3 bakkeø-ms 7 7,5 3,0 11,9 7 5,8 0,9 9,1 7 6,8 1,5 10,5 7 14,4 5,6 20,3 MS-Djursland/Himmerland 6 5,4 4,6 8,3 6 5,6 2,9 7,2 6 12,6 4,7 22,1 6 15,7 12,6 21,2 MS-Vendsyssel 4 13,5 6,9 21,7 4 9,8 6,2 11,3 4 15,3 8,1 25,2 4 23,0 13,6 25,6 Landskabselement fint mellem sand ( µm) groft mellemt ( µm) groft sand ( µm) (% af < 2mm fraktion) (% af < 2mm fraktion) (% af < 2mm fraktion) Yoldia 6 30,6 22,0 43,9 6 12,8 4,1 25,0 6 1,1 0,2 0,9 alluvial-kegle 9 4,1 1,0 11,4 9 38,2 20,9 68,4 9 31,1 7,5 53,4 8 6,1 1,0 11,7 8 66,1 49,8 76,1 8 19,8 1,4 37,3 proximal 9 4,5 0,4 10,7 9 45,2 32,4 57,6 9 43,2 20,2 60,9 bakkeø-ds 3 7,5 3,3 12,7 3 54,9 14,7 67,0 3 8,1 2,4 13,8 bakkeø-ms 7 18,1 13,0 28,1 7 37,7 26,4 69,7 7 8,7 3,6 11,1 MS-Djursland/Himmerland 6 15,6 12,3 18,0 6 33,1 24,0 41,5 6 11,3 7,4 14,3 MS-Vendsyssel 4 16,2 11,9 21,6 4 16,2 9,5 31,0 4 5,4 1,9 15,6 Bilag side 81

10 Tabel 4.6. Indhold af fint grus (2-6,3 mm), grus, sten og blokke (> 6,3mm) samt jordtype (JB type) bestemt efter Den danske Jordklassificering for prøver (n) udtaget i B-horisonter. For hver parameter er anført middelværdi, minimums- (min) og maximums- (max) værdi. Landskabselement fint grus (2-6,3 mm) grus, sten, blokke (> 6,3 mm) JB type (% af totalprøve) (% af totalprøve) Yoldia 6 0,2 0 1,1 6 0,3 0 1,9 6 2,7 1 4 alluvial-kegle 9 15,5 3 34,6 9 9,9 3,6 20,6 9 1, ,0 0 1,1 8 1,0 0 5,9 8 1,0 1 1 proximal 9 6,5 0,8 11,3 9 4,0 0 10,7 9 1,2 1 3 bakkeø-ds 3 6,5 0,1 17,1 3 8,4 0,1 13,8 3 1,7 1 3 bakkeø-ms 7 3,1 0,4 5,1 7 3,4 0,1 11,4 7 3,6 1 5 MS-Djursland/Himmerland 6 5,6 3,6 9,2 6 6,9 3,0 13,1 6 3,0 1 4 MS-Vendsyssel 4 3,5 0,4 11,7 4 4,2 3,1 6,1 4 5,3 3 7 Bilag side 82

11 Tabel 4.7. Indhold af organisk stof, ph målt i vand (ph-h2o), ph målt i calciumchlorid (ph-cacl2), kalk, jern extraheret med oxalat (Fe-oxalat), aluminium ekstraheret med oxalat (Al-oxalat), jern ekstraheret med dithionit-citrat-bicarbonat (Fe-DCB) og aluminium ekstraheret med dithionitcitrat-bicarbonat for prøver (n) udtaget i B-horisonter. For hver parameter er anført middelværdi, minimums- (min) og maximums- (max) værdi. Landskabselement Organisk C ph-h2o ph-cacl2 kalkindhold vær- (% C) (% CaCO3) Yoldia 6 0,29 0,13 0,66 6 6,59 6,39 7,05 6 5,57 5,18 6, alluvial-kegle 9 0,37 0,17 0,77 9 6,06 5,28 6,49 8 5,44 4,82 6, ,56 0,15 0,99 5 6,06 5,55 6,61 7 5,02 5,46 5, proximal 9 0,39 0,1 0,99 9 5,83 5,23 6,49 9 4,77 4,18 5, bakkeø-ds 3 0,40 0,3 0,6 3 6,22 5,88 6,60 3 5,38 5,10 5, bakkeø-ms 7 0,51 0,23 1,07 7 6,09 5,85 6,37 7 5,20 4,54 5, MS-Djursland/Himmerland 6 0,50 0,2 0,8 6 6,01 5,60 6,65 6 5,18 4,73 5, MS-Vendsyssel 4 0,39 0,1 0,9 4 6,30 6,00 6,80 4 5,38 5,14 5, Landskabselement Fe-oxalat Al-oxalat Fe-DCB Al-DCB vær- (mg Fe/kg) (mg Al/kg) (mg Fe/kg) (mg Al/kg) Yoldia alluvial-kegle proximal bakkeø-ds bakkeø-ms MS-Djursland/Himmerland MS-Vendsyssel Bilag side 83

12 Tabel 4.8. Ombyttelige baser, calcium (ombyttelig Ca), magnesium (ombyttelig Mg), kalium (ombyttelig K), natrium (ombyttelig Na) samt ombyttelige sure ioner (ombyttelig H), kationombytningskapacitet (CEC) og basemætningsgraden (basemætning) prøver (n) udtaget i B-horisonter. For hver parameter er anført middelværdi, minimums- (min) og maximums- (max) værdi. Landskabselement Ombyttelig Ca Ombyttelig Mg Ombyttelig K Ombyttelig Na vær- (cmol/kg) (cmol/kg) (cmol/kg) (cmol/kg) yoldia 6 1,29 0,3 1,68 6 0,07 0 0,2 6 0,08 0 0,16 6 0,01 0 0,02 alluvial-kegle 9 0,89 0,1 2,18 9 0,05 0,01 0,09 9 0,08 0,01 0,27 4 0,06 0,01 0,17 8 1,11 0,1 1,89 8 0,10 0,06 0,19 8 0,04 0,01 0,10 8 0,09 0 0,24 proximal 9 0,87 0,22 1,74 9 0,08 0,02 0,24 9 0,04 0,02 0,07 8 0,19 0,02 0,39 bakkeø-ds 3 1,62 1,18 2,39 3 0,11 0,08 0,16 3 0,09 0,05 0,13 3 0,01 0 0,02 bakkeø-ms 7 0,47 0,47 4,28 7 0,18 0, ,14 0,06 0,22 7 0,02 0 0,04 MS-Djursland/Himmerland 6 1,30 0,6 1,7 6 0,10 0 0,2 6 0,12 0,1 0,2 6 0,02 0 0,1 MS-Vendsyssel 4 3,46 1,9 6,5 4 0,35 0,1 0,8 4 0,18 0,09 0,2 4 0,18 0,01 0,5 Landskabselement Ombyttelig H CEC Basemætning (cmol/kg) (cmol/kg) (%) Yoldia 6 3,78 2,2 7,66 6 5,29 3,2 10, alluvial-kegle 9 4,55 1,5 9,37 9 5,61 1,6 10, ,08 0,52 9,39 8 5,79 2,02 11, proximal 9 4,69 2,03 12,09 9 5,86 2,4 13, bakkeø-ds 3 4,66 4,16 5,08 3 6,49 5,64 7, bakkeø-ms 7 6,87 3,27 9,58 7 9,47 4,23 17, MS-Djursland/Himmerland 6 4,50 2,4 7,7 6 6,00 3,74 9, MS-Vendsyssel 4 5,11 3,2 8,74 4 9,24 7,1 11, Bilag side 84

13 Tabel 4.9. Indhold af ler (< 2 µm), finsilt (2-20 µm), grovsilt (20-63 µm), fint sand ( µm), fint mellem sand ( µm), groft mellem sand ( µm) og groft sand ( µm) beregnet som % af fraktionen mindre end 2 mm i prøver (n) udtaget i C-horisonter. For hver parameter er anført middelværdi, minimums- (min) og maximums- (max) værdi. Landskabselement ler (< 2 µm) finsilt (2-20 µm) grovsilt (20-63 µm) fint sand ( µm) vær- (% af < 2mm fraktion) (% af < 2mm fraktion) (% af < 2mm fraktion) (% af < 2mm fraktion) Yoldia 10 5,5 1,0 20,6 10 3,9 0,9 14, ,8 1,0 38, ,3 16,0 63,5 alluvial-kegle 19 2,1 1,0 6,1 19 1,3 0,9 4,3 19 2,1 1,0 12,0 19 4,0 0,8 34,2 13 1,6 1,0 2,6 13 0,9 0,9 1,0 13 1,4 1,0 3,2 13 2,0 0,2 3,4 proximal 12 1,8 1,0 4,1 12 1,0 0,9 1,4 12 1,5 1,0 2,6 12 1,1 0,1 1,8 bakkeø-ds 7 2,9 1,0 7,2 7 2,4 0,9 6,8 7 6,5 1,3 17,5 7 11,1 1,3 30,9 bakkeø-ms 21 8,2 1,0 17,8 21 4,5 0,9 8,6 21 6,8 1,2 13, ,2 1,7 31,5 MS-Djursland/Himmerland 20 5,6 2,5 8,7 20 4,2 0,9 10, ,1 1,4 43, ,4 2,2 40,7 MS-Vendsyssel 7 13,3 3,1 19,6 7 11,4 1,4 18,1 7 15,4 2,5 29,7 7 25,1 21,2 31,3 Landskabselement fint mellem sand ( µm) groft mellemt ( µm) groft sand ( µm) (% af < 2mm fraktion) (% af < 2mm fraktion) (% af < 2mm fraktion) Yoldia 10 31,4 1,5 70,5 10 5,3 1,0 14,4 10 0,5 0,1 2,2 alluvial-kegle 19 8,2 0,6 24, ,6 17,1 68, ,7 5,2 64,2 13 7,4 1,7 16, ,5 45,8 76, ,1 1,5 43,8 proximal 12 3,8 0,9 8, ,7 33,2 81, ,9 11,7 54,0 bakkeø-ds 7 7,3 2,1 12,3 7 55,7 17,7 76,9 7 13,8 2,3 37,0 bakkeø-ms 21 13,9 4,9 25, ,9 28,2 82, ,3 2,0 43,8 MS-Djursland/Himmerland 20 16,9 5,0 38, ,6 3,4 58, ,6 0,3 38,6 MS-Vendsyssel 7 18,5 9,4 34,6 7 12,8 3,0 20,7 7 3,5 0,4 12,1 Bilag side 85

14 Tabel Indhold af fint grus (2-6,3 mm), grus, sten og blokke (> 6,3mm) samt jordtype (JB type) bestemt efter Den danske Jordklassificering for prøver (n) udtaget i C-horisonter. For hver parameter er anført middelværdi, minimums- (min) og maximums- (max) værdi. Landskabselement fint grus (2-6,3 mm) grus, sten, blokke (> 6,3 mm) JB type (% af totalprøve) (% af totalprøve) Yoldia 10 0,1 0 0,2 10 0,0 0 0, alluvial-kegle 19 9,2 0,1 20,5 19 5,6 0 25, ,5 0 4,7 13 1,3 0 9, proximal 12 4,1 0 11,8 12 1,8 0 6, bakkeø-ds 7 1,2 0 6,3 7 1,5 0 7, bakkeø-ms 21 3,3 0,2 7,2 21 2,0 0 7, MS-Djursland/Himmerland 20 5,8 0 19,0 20 6,8 0 21, MS-Vendsyssel 7 2,0 0,3 10,2 7 0,7 0 3, Tabel Indhold af organisk stof, ph målt i vand (ph-h2o), ph målt i calciumchlorid (ph-cacl2), kalk, jern extraheret med oxalat (Fe-oxalat), aluminium ekstraheret med oxalat (Al-oxalat), jern ekstraheret med dithionit-citrat-bicarbonat (Fe-DCB) og aluminium ekstraheret med dithionitcitrat-bicarbonat for prøver (n) udtaget i C-horisonter. For hver parameter er anført middelværdi, minimums- (min) og maximums- (max) værdi. Landskabselement Organisk C ph-h2o ph-cacl2 Kalkindhold vær- (% C) (% CaCO3) Yoldia 10 0,14 0,02 0, ,18 5,50 6, ,17 4,63 5, alluvial-kegle 19 0,05 0 0, ,67 4,95 6, ,68 3,91 5, ,09 0 0,19 6 5,57 5,05 6, ,80 4,31 5, proximal 12 0,07 0,06 0, ,88 5,37 6, ,91 4,62 5, bakkeø-ds 7 0,02 0 0,5 9 5,96 5,30 6,36 9 4,77 4,19 5, bakkeø-ms 21 0,09 0,01 0, ,33 4,80 5, ,34 3,76 6, MS-Djursland/Himmerland 20 0,3 0 1,2 20 7,41 5,50 9, ,91 4,51 7, ,5 0 9,8 MS-Vendsyssel 7 0,06 0 0,13 7 5,91 5,44 6,80 7 4,78 4,52 5, Landskabselement Fe-oxalat Al-oxalat Fe-DCB Al-DCB vær- (mg Fe/kg) (mg Al/kg) (mg Fe/kg) (mg Al/kg) Yoldia Bilag side 86

15 alluvial-kegle proximal bakkeø-ds bakkeø-ms MS-Djursland/Himmerland MS-Vendsyssel Tabel Ombyttelige baser, calcium (ombyttelig Ca), magnesium (ombyttelig Mg), kalium (ombyttelig K), natrium (ombyttelig Na) samt ombyttelige sure ioner (ombyttelig H), kationombytningskapacitet (CEC) og basemætningsgraden (basemætning) prøver (n) udtaget i C-horisonter. For hver parameter er anført middelværdi, minimums- (min) og maximums- (max) værdi. Landskabselement Ombyttelig Ca Ombyttelig Mg Ombyttelig K Ombyttelig Na vær- (cmol/kg) (cmol/kg) (cmol/kg) (cmol/kg) Yoldia 10 1,16 0,3 4, ,26 0 0, ,09 0 0, ,05 0 0,30 alluvial-kegle 18 0,23 0 1, ,03 0 0, ,03 0,01 0, ,02 0 0, ,41 0 2, ,03 0,01 0, ,03 0,01 0, ,06 0 0,32 proximal 12 0,25 0,01 0, ,04 0 0, ,03 0,01 0, ,09 0 0,34 bakkeø-ds 9 0,22 0,07 0,50 9 0,02 0,01 0,05 9 0,04 0,01 0,07 9 0,01 0 0,04 bakkeø-ms 21 1,27 0 2, ,42 0,01 3, ,11 0 0, ,02 0 0,18 MS-Djursland/Himmerland 13 2,3 0,4 11,4 13 0,3 0 1,6 13 0,1 0,1 0,2 20 1,1 0 6,6 MS-Vendsyssel 7 2,1 1,0 3,5 7 1,04 0,15 1,60 7 0,1 0 0,2 7 0,1 0,01 0,10 Landskabselement Ombyttelig H CEC Basemætning (cmol/kg) (cmol/kg) (%) Yoldia 10 2,87 1,30 5, ,41 2,10 10, alluvial-kegle 18 1,61 0,56 5, ,63 0,58 6, ,73 0,98 3, ,13 1,08 3, proximal 12 1,56 0,19 2, ,04 1,04 3, bakkeø-ds 9 2,02 0,94 4,38 9 2,32 1,06 4, bakkeø-ms 21 3,37 0,61 6, ,20 0,74 12, MS-Djursland/Himmerland 13 2,0 0,4 4,4 13 4,71 2,8 12, MS-Vendsyssel 7 3,2 0,8 4,91 7 6,53 2,2 9, Bilag side 87

16 Bilag side 88

Bilag 2. Kornstørrelsesfordeling og organisk stof - Repræsentativitet DJF: Mogens H. Greve, Bjarne Hansen, Svend Elsnab Olesen, Søren B.

Bilag 2. Kornstørrelsesfordeling og organisk stof - Repræsentativitet DJF: Mogens H. Greve, Bjarne Hansen, Svend Elsnab Olesen, Søren B. Bilag 2. Kornstørrelsesfordeling og organisk stof Repræsentativitet DJF: Mogens H. Greve, Bjarne Hansen, Svend Elsnab Olesen, Søren B. Torp Teksturdata fra de otte landskabselementtyper er blevet sammenholdt

Læs mere

Bilag 7: Sammenhænge mellem simple jordegenskaber GEUS: Jim Rasmussen

Bilag 7: Sammenhænge mellem simple jordegenskaber GEUS: Jim Rasmussen Bilag 7: Sammenhænge mellem simple jordegenskaber GEUS: Jim Rasmussen Hensigten med dette bilag er at illustrere de vigtigste almindeligt kendte sammenhænge mellem simple jorddata, som kan eftervises med

Læs mere

Jordbundsundersøgelse i Bolderslev Skov

Jordbundsundersøgelse i Bolderslev Skov Aabenraa Statsskovdistrikt Jordbundsundersøgelse i Bolderslev Skov Maj 2004 Udarbejdet af: Henrik J. Granat DRIFTSPLANKONTORET SKOV- & NATURSTYRELSEN 0 Indholdsfortegnelse 1 Arbejdets genneførelse 2 Undersøgelsesmetode

Læs mere

Afprøvning af zoneringskriterier for sandede jorde, Nordøstlige Djursland, Århus Amt

Afprøvning af zoneringskriterier for sandede jorde, Nordøstlige Djursland, Århus Amt Koncept for Udpegning af Pesticidfølsomme Arealer, KUPA Afprøvning af zoneringskriterier for sandede jorde, Nordøstlige Djursland, Århus Amt Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse Miljøministeriet

Læs mere

Jordens fysiske og kemiske udvikling i rodvenlige befæstelser

Jordens fysiske og kemiske udvikling i rodvenlige befæstelser Jordens fysiske og kemiske udvikling i rodvenlige befæstelser Status - 10 år efter etablering af Krinsen på Kongens Nytorv Morten Ingerslev Indhold Jordbundsforhold Komprimering Hulrum Iltforhold Jordbundsanalyse

Læs mere

Figur 3. Jordartskort med angivelse af feltlokaliteter som er undersøgt i forbindelse med etableringen af projektets datagrundlag.

Figur 3. Jordartskort med angivelse af feltlokaliteter som er undersøgt i forbindelse med etableringen af projektets datagrundlag. 2. Dataindsamling Figur 3. Jordartskort med angivelse af feltlokaliteter som er undersøgt i forbindelse med etableringen af projektets datagrundlag. Dataindsamlingen og feltundersøgelserne er foretaget

Læs mere

Validering af jordbundsdata. Pesticidfølsomme sandjorder Værkstedsområde Grindsted

Validering af jordbundsdata. Pesticidfølsomme sandjorder Værkstedsområde Grindsted Validering af jordbundsdata Pesticidfølsomme sandjorder Værkstedsområde Grindsted Kolofon Titel Validering af jordbundsdata Pesticidfølsomme sandjorder Værkstedsområde Grindsted Emneord Pesticidudvaskning,

Læs mere

Undersøgelse af smeltevandsaflejringer indenfor distale smeltevandssletter: Basisdata fra undersøgelser på Karup og Tinglev hedeslette

Undersøgelse af smeltevandsaflejringer indenfor distale smeltevandssletter: Basisdata fra undersøgelser på Karup og Tinglev hedeslette KUPA rapport nr. 7 Undersøgelse af smeltevandsaflejringer indenfor distale smeltevandssletter: Basisdata fra undersøgelser på Karup og Tinglev hedeslette 3 Indhold Forord 7 1. Indledning 9 2. Udpegning

Læs mere

LER. Kastbjerg. Randers Kommune RÅSTOFKORTLÆGNING. Region Midtjylland Regional Udvikling. Jord og Råstoffer

LER. Kastbjerg. Randers Kommune RÅSTOFKORTLÆGNING. Region Midtjylland Regional Udvikling. Jord og Råstoffer LER Kastbjerg Randers Kommune RÅSTOFKORTLÆGNING NR. 2 2009 Region Midtjylland Regional Udvikling Jord og Råstoffer Udgiver: Afdeling: Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. 8728 5000 Jord og

Læs mere

Bilag 5. Hydrauliske parametre - Repræsentativitet DJF: Ole Hørbye Jacobsen, Bo Vangsø Iversen, Christen Børgesen

Bilag 5. Hydrauliske parametre - Repræsentativitet DJF: Ole Hørbye Jacobsen, Bo Vangsø Iversen, Christen Børgesen Bilag 5. Hydrauliske parametre - Repræsentativitet DJF: Ole Hørye Jacosen, Bo Vangsø Iversen, Cristen Børgesen Hydraulisk ledningsevne I dataaser findes der kun meget egrænsede data vedrørende ydrauliske

Læs mere

3. Fremgangsmåde ved fortolkning af data

3. Fremgangsmåde ved fortolkning af data 3. Fremgangsmåde ved fortolkning af data For at finde de jordegenskaber som rummer de nødvendige oplysninger til udpegning af særligt pesticidfølsomme områder og som kan fremskaffes med den mindste ressource

Læs mere

Rapporter og opgaver - geografi C LAB-kursus

Rapporter og opgaver - geografi C LAB-kursus Rapporter og opgaver - geografi C LAB-kursus Her på siden er en oversigt over de 2 rapporter og 4 opgaver, I skal aflevere efter kurset. Rapporterne og opgaverne er nærmere beskrevet i dette kompendium.

Læs mere

LOKALITETSKORTLÆGNINGER AF SKOVREJSNINGSOMRÅDER VED NAKSKOV, NÆSTVED OG RINGE

LOKALITETSKORTLÆGNINGER AF SKOVREJSNINGSOMRÅDER VED NAKSKOV, NÆSTVED OG RINGE LOKALITETSKORTLÆGNINGER AF SKOVREJSNINGSOMRÅDER VED NAKSKOV, NÆSTVED OG RINGE MOGENS H. GREVE OG STIG RASMUSSEN DCA RAPPORT NR. 047 SEPTEMBER 2014 AU AARHUS UNIVERSITET DCA - NATIONALT CENTER FOR FØDEVARER

Læs mere

Undersøgelse af smeltevandsaflejringer indenfor proximale smeltevandssletter: Basisdata fra undersøgelser på Karup og Tinglev hedeslette

Undersøgelse af smeltevandsaflejringer indenfor proximale smeltevandssletter: Basisdata fra undersøgelser på Karup og Tinglev hedeslette KUPA-rapport nr. 8 Undersøgelse af smeltevandsaflejringer indenfor proximale smeltevandssletter: Basisdata fra undersøgelser på Karup og Tinglev hedeslette 1 Indhold Forord 5 1 Indledning 7 2 Udpegning

Læs mere

Vedlagte notat er udarbejdet af sektionsleder Mogens Humlekrog Greve, Institut for Agroøkologi.

Vedlagte notat er udarbejdet af sektionsleder Mogens Humlekrog Greve, Institut for Agroøkologi. AARHUS UNIVERSITET DCA - NATIONALT CENTER FOR FØDEVARER OG JORDBRUG NaturErhvervstyrelsen Notat vedr. nyt JB-kort NaturErhvervstyrelsen har den 18. november 2014 fremsendt bestilling på en beskrivelse

Læs mere

Notat vedrørende forureningsundersøgelse på Kløvkærvej 8, 6000 Kolding.

Notat vedrørende forureningsundersøgelse på Kløvkærvej 8, 6000 Kolding. Kløvkærvej 8, Kolding Side 1 Notat vedrørende forureningsundersøgelse på Kløvkærvej 8, 6000 Kolding. Indledning Kolding Kommune har anmodet Dansk Miljørådgivning A/S om at udføre en forureningsundersøgelse

Læs mere

Center for Natur & Miljø Esrum Møllegård Klostergade 12, Esrum - 3230 Græsted 48 36 04 00 - www.esrum.dk

Center for Natur & Miljø Esrum Møllegård Klostergade 12, Esrum - 3230 Græsted 48 36 04 00 - www.esrum.dk 5. april 2006 Lokalitet: Dato: Hold: SKEMA FØR vandmøllen Temperatur 0 C Ilt mg/l Ledningsevne µs ph strømhastighed m/sek nitrat (NO3 - ) - fosfat (PO4 3- ) - EFTER vandmøllen sæt krydser Træer Neddykkede,

Læs mere

Region Sjælland. Juni 2015 RÅSTOFKORTLÆGNING FASE 1- GUNDSØMAGLE KORTLÆGNINGSOMRÅDE

Region Sjælland. Juni 2015 RÅSTOFKORTLÆGNING FASE 1- GUNDSØMAGLE KORTLÆGNINGSOMRÅDE Region Sjælland Juni RÅSTOFKORTLÆGNING FASE - GUNDSØMAGLE KORTLÆGNINGSOMRÅDE PROJEKT Region Sjælland Råstofkortlægning, sand grus og sten, Fase Gundsømagle Projekt nr. Dokument nr. Version Udarbejdet af

Læs mere

D3 Oversigt over geologiske forhold af betydning ved etablering af jordvarmeboringer i Danmark

D3 Oversigt over geologiske forhold af betydning ved etablering af jordvarmeboringer i Danmark Work Package 1 The work will include an overview of the shallow geology in Denmark (0-300 m) Database and geology GEUS D3 Oversigt over geologiske forhold af betydning ved etablering af jordvarmeboringer

Læs mere

Mulige feltstudier til vurdering af vandets strømningsveje i relation til nitratreduktion i undergrunden?

Mulige feltstudier til vurdering af vandets strømningsveje i relation til nitratreduktion i undergrunden? Mulige feltstudier til vurdering af vandets strømningsveje i relation til nitratreduktion i undergrunden? Jens Christian Refsgaard, Flemming Larsen og Klaus Hinsby, GEUS Peter Engesgaard, Københavns Universitet

Læs mere

Betydning af indlæring for kreaturernes græsningsadfærd belyst på Himmerlandske heder

Betydning af indlæring for kreaturernes græsningsadfærd belyst på Himmerlandske heder Betydning af indlæring for kreaturernes græsningsadfærd belyst på Himmerlandske heder Lisbeth Nielsen, Rita Merete Buttenschøn og Leo Kortegaard Opsummering af projektets resultater På de himmerlandske

Læs mere

Fjernelse af nikkel i grundvand ved selektiv ionbytning

Fjernelse af nikkel i grundvand ved selektiv ionbytning Fjernelse af nikkel i grundvand ved selektiv ionbytning Foredrag på VTU-fondens seminar den 11. juni 2013 ved civilingeniør Flemming Dahl, COWI A/S Karlstrup Kalkgrav 1 Projektsamarbejde om nikkelrensning

Læs mere

Claus Jerram Christensen, DJ Lars Bo Pedersen, S&L

Claus Jerram Christensen, DJ Lars Bo Pedersen, S&L Glyphosat effekter på træer og miljø. Klima og juletræsdyrkning. Gødskning biomasse og anbefalinger. Claus Jerram Christensen, DJ Lars Bo Pedersen, S&L Glyphosat - baggrund Få miljøvurdering af Glyphosat

Læs mere

11. Geologi, geokemi, mineralogi og sorption af pesticider i unge lerholdige sedimenter

11. Geologi, geokemi, mineralogi og sorption af pesticider i unge lerholdige sedimenter . Geologi, geokemi, mineralogi og sorption af pesticider i unge lerholdige sedimenter Vibeke Ernstsen (GEUS) og Per Rosenberg (GEUS). Indledning Undersøgelsen omfatter to lokaliteter på Sjælland, ved Gjorslev

Læs mere

ANALYSERAPPORT 123032/12 Udskrevet: 02-01-2013 Version: 1 Udtaget: 12-12-2012 9.30 Modtaget: 12-12-2012 Påbegyndt: 12-12-2012 Udtaget af: LAB/JBE

ANALYSERAPPORT 123032/12 Udskrevet: 02-01-2013 Version: 1 Udtaget: 12-12-2012 9.30 Modtaget: 12-12-2012 Påbegyndt: 12-12-2012 Udtaget af: LAB/JBE 123032/12 Udtaget: 12122012 9.30 Modtaget: 12122012 Påbegyndt: 12122012 Rynkebjerggårds Forsyningsnet, Ældrecentret, Bispegårdsvej 1,, Lejre Køkken RESULTATER FOR PRØVE 123032/12 Parameter Grænseværdi

Læs mere

Tilbudspris Analyseprogram NPO

Tilbudspris Analyseprogram NPO Tilbudspris NPO Tilbudslisterne i NPO-programmet består af følgende delområder, for hvilke der gives tilbud: Program nr. Samlet pris DKK excl. moms 4.1 Vandløb 636.543 4.2 Vandløbsøkologisk program 75.840

Læs mere

Tim Kirkevej 8 6980 Tim Usikkerhed ved Reflab 4 analyse Tlf: 9734 1177

Tim Kirkevej 8 6980 Tim Usikkerhed ved Reflab 4 analyse Tlf: 9734 1177 Tim Kirkevej 8 6980 Tim Usikkerhed ved Reflab 4 analyse Tlf: 9734 1177 Mob: 2337 1277 www. kogsgaard.dk CVR: 30600355 Indhold af biogene kulbrinter koster grundejere mange penge, når overskudsjord skal

Læs mere

Odder Kommune. Odder, Vesterhåb. Afrømning af let olieforurenet jord, parcel 17

Odder Kommune. Odder, Vesterhåb. Afrømning af let olieforurenet jord, parcel 17 Odder Kommune Odder, Vesterhåb Afrømning af let olieforurenet jord, parcel 17 Projektnr.: 24.0980.83 November / 2010 Notat Grontmij Carl Bro A/S Dusager 12 8200 Århus N Danmark T +45 82 10 51 00 F +45

Læs mere

Boringsdato : 9/ Boringsdybde : 132 meter Terrænkote : 32,62 meter o. DNN

Boringsdato : 9/ Boringsdybde : 132 meter Terrænkote : 32,62 meter o. DNN Udskrevet 2/5 2005 Side 1 Borested : Hjerm Vandværk 7560 Hjerm Kommune : Struer Amt : Ringkøbing Boringsdato : 9/4 2001 Boringsdybde : 132 meter Terrænkote : 32,62 meter o. DNN Brøndborer : Poul Christiansen,Højslev

Læs mere

Profil af et vandløb. Formål. Teori

Profil af et vandløb. Formål. Teori Dato Navn Profil af et vandløb Formål At foretage systematiske feltobservationer og målinger omkring en ås dynamik At udarbejde faglige repræsentationsformer, herunder tegne et profiludsnit At måle strømningshastighed

Læs mere

10. Naturlig dræning og grundvandsdannelse

10. Naturlig dræning og grundvandsdannelse 1. Naturlig dræning og grundvandsdannelse Bjarne Hansen (DJF), Svend Elsnab Olesen (DJF) og Vibeke Ernstsen (GEUS) 1.1 Baggrund og formål Mulighederne for nedsivning af overskudsnedbør og dermed grundvandsdannelse

Læs mere

Ansager, Horne, Lunde, Nr. Nebel, Outrup og Ølgod skoler. Screening af forureningsforhold i topjorden af ubefæstede arealer

Ansager, Horne, Lunde, Nr. Nebel, Outrup og Ølgod skoler. Screening af forureningsforhold i topjorden af ubefæstede arealer Notat Ansager, Horne, Lunde, Nr. Nebel, Outrup og Ølgod skoler Screening af forureningsforhold i topjorden af ubefæstede arealer Kogsgaard Miljø Fabriksvej 13 6980 Tim Tlf. 9734 1177 Fax 9734 1277 www.kogsgaard.dk

Læs mere

GOI I VÆREBRO INDSATSOMRÅDE

GOI I VÆREBRO INDSATSOMRÅDE GOI I VÆREBRO INDSATSOMRÅDE Sektionsleder Anne Steensen Blicher Orbicon A/S Geofysiker Charlotte Beiter Bomme Geolog Kurt Møller Miljøcenter Roskilde ATV MØDE VINTERMØDE OM JORD- OG GRUNDVANDSFORURENING

Læs mere

Tekniske udfordringer i ny 3D afgrænsning af 402 grundvandsforekomster og tilknytning af boringer og indtag

Tekniske udfordringer i ny 3D afgrænsning af 402 grundvandsforekomster og tilknytning af boringer og indtag ATV Jord og Grundvand Vintermøde om jord- og grundvandsforurening 10. - 11. marts 2015 Tekniske udfordringer i ny 3D afgrænsning af 402 grundvandsforekomster og tilknytning af boringer og indtag Lars Troldborg

Læs mere

Metodebeskrivelse Jordbundsundersøgelser

Metodebeskrivelse Jordbundsundersøgelser Metodebeskrivelse Jordbundsundersøgelser 4. Jordbundskortlægningen Erfaringer fra DJF s jordbundskortlægninger andre steder i landet har hidtil været, at der findes en betydelig jordbundsmæssig variation,

Læs mere

Overfladenær geologi og jordbundsdannelse i Danmark.

Overfladenær geologi og jordbundsdannelse i Danmark. 1 Trinity Fredericia 19. September Overfladenær geologi og jordbundsdannelse i Danmark. Lagdelt sand med rustudfældninger Stensbæk Plantage 2010 Geologi 2 Geologi i Danmark, kort oversigt Hvad kan jeg

Læs mere

Svovl-og kaliumforsyning af økologisk kløvergræs til slæt

Svovl-og kaliumforsyning af økologisk kløvergræs til slæt STØTTET AF mælkeafgiftsfonden Vejledning til forsøj Svovl-og kaliumforsyning af økologisk kløvergræs til slæt I dette forsøj har du som økologisk landmand mulighed for at afprøve virkningen af 20 kg og

Læs mere

VALLENSBÆK KOMMUNE FORSLAG TIL VANDFOR- SYNINGSPLAN 2014-2024 BILAG 1

VALLENSBÆK KOMMUNE FORSLAG TIL VANDFOR- SYNINGSPLAN 2014-2024 BILAG 1 VALLENSBÆK KOMMUNE FORSLAG TIL VANDFOR- SYNINGSPLAN 2014-2024 BILAG 1 VALLENSBÆK KOMMUNE BILAG 1 Dato 2013-11-19 Udarbejdet af STP Kontrolleret af LSC Godkendt af STP Rambøll Hannemanns Allé 53 DK-2300

Læs mere

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT Til: Følgegruppen for Naturstyrelsens Referencelaboratorium cc: Fra: Stine K. Ottsen Dato: 4. maj 2015 QA: Emne:

Læs mere

VURDERING AF PERKOLATUDSIVNING FRA MELLEM- OPLAG AF TRÆFYRINGSASKE PÅ STEGENAU DEPOTET

VURDERING AF PERKOLATUDSIVNING FRA MELLEM- OPLAG AF TRÆFYRINGSASKE PÅ STEGENAU DEPOTET Notat NIRAS A/S Birkemoseallé 27-29, 1. sal DK-6000 Kolding DONG Energy A/S VURDERING AF PERKOLATUDSIVNING FRA MELLEM- OPLAG AF TRÆFYRINGSASKE PÅ STEGENAU DEPOTET Telefon 7660 2600 Telefax 7630 0130 E-mail

Læs mere

MATERIALERNES ANVENDELIGHED

MATERIALERNES ANVENDELIGHED VD Standard bilag nr 5 Skanderborg, den 14-06-2012 MATERIALERNES ANVENDELIGHED ANVENDELIGHED I nærværende bilag er jordarternes egenskaber beskrevet generelt med henblik på deres anvendelse til følgende

Læs mere

Sandjordes følsomhed over for udvaskning af sprøjtemidler. Februar 2015

Sandjordes følsomhed over for udvaskning af sprøjtemidler. Februar 2015 Sandjordes følsomhed over for udvaskning af sprøjtemidler Februar 2015 I Titel: Sandjordes følsomhed over for udvaskning af sprøjtemidler Udgiver: Miljøsministeriet Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København

Læs mere

Oprensning af regnvandsbassiner, søer og vandløb. Håndtering af sediment og afvanding. Jan K. Pedersen, EnviDan A/S

Oprensning af regnvandsbassiner, søer og vandløb. Håndtering af sediment og afvanding. Jan K. Pedersen, EnviDan A/S Oprensning af regnvandsbassiner, søer og vandløb Håndtering af sediment og afvanding Jan K. Pedersen, EnviDan A/S Håndtering af sediment Generelt -sediment typer (organisk/uorganisk) Afvanding af sediment

Læs mere

Forbedring af afvandingsforhold på golfbaner

Forbedring af afvandingsforhold på golfbaner EXPO-NET Danmark A/S Phone: +45 98 92 21 22 Georg Jensens Vej 5 Fax: +45 98 92 41 89 DK-9800 Hjørring E-mail: plast@expo-net.dk Forbedring af afvandingsforhold på golfbaner Kære Greenkeeper! Alle kan sikkert

Læs mere

Nitrat i grundvand og umættet zone

Nitrat i grundvand og umættet zone Nitrat i grundvand og umættet zone Forekomst og nitratreduktion. Cand. Scient Lærke Thorling Side 1 1. februar 2008 Århus Amt Side 2 1. februar 2008 Århus Amt Nitratfrontens beliggenhed på typelokaliteter

Læs mere

Geologisk kortlægning

Geologisk kortlægning Lodbjerg - Blåvands Huk December 2001 Kystdirektoratet Trafikministeriet December 2001 Indhold side 1. Indledning 1 2. Geologiske feltundersøgelser 2 3. Resultatet af undersøgelsen 3 4. Det videre forløb

Læs mere

Svovl. I jorden. I husdyrgødning

Svovl. I jorden. I husdyrgødning Side 1 af 6 Svovl Svovl er et nødvendigt næringsstof for alle planter. Jorden kan normalt ikke stille tilstrækkeligt meget svovl til rådighed for afgrøden i det enkelte år. På grund af rensning af røggasser

Læs mere

Rapporter og opgaver - geografi C LAB-kursus

Rapporter og opgaver - geografi C LAB-kursus Rapporter og opgaver - geografi C LAB-kursus Rapporter Jordbundsrapport (jordbundsprofil og laboratorieforsøg) Klimarapport (Det globale klima - hydrotermfigurer og klimamålinger) Opgaver Stenbestemmelse

Læs mere

Intern rapport A A R H U S U N I V E R S I T E T. Det Jordbrugs videnskabelige Fakul t et. Svend Elsnab Olesen

Intern rapport A A R H U S U N I V E R S I T E T. Det Jordbrugs videnskabelige Fakul t et. Svend Elsnab Olesen Intern rapport Kortlægning af Potentielt dræningsbehov på landbrugsarealer opdelt efter landskabselement, geologi, jordklasse, geologisk region samt høj/lavbund Svend Elsnab Olesen A A R H U S U N I V

Læs mere

ERFARINGER MED DRIFT AND PUMPBACK FORSØG TIL BESTEMMELSE AF MAGASINEGENSKABER. Jacob Birk Jensen og Ole Munch Johansen NIRAS A/S

ERFARINGER MED DRIFT AND PUMPBACK FORSØG TIL BESTEMMELSE AF MAGASINEGENSKABER. Jacob Birk Jensen og Ole Munch Johansen NIRAS A/S ERFARINGER MED DRIFT AND PUMPBACK FORSØG TIL BESTEMMELSE AF MAGASINEGENSKABER Jacob Birk Jensen og Ole Munch Johansen NIRAS A/S Problemstilling Vi bruger i højere og højere grad modeller til at beregne

Læs mere

Velkommen til møde om indsatsplaner. Kolding Kommune

Velkommen til møde om indsatsplaner. Kolding Kommune Velkommen til møde om indsatsplaner Dagsorden Velkomst & præsentationsrunde Indsatsplanområder i Hvorfor skal der laves indsatsplaner? Hvad indeholder en grundvandskortlægning? Hvad indeholder en indsatsplan?

Læs mere

Grøn Viden. Teknik til jordløsning Analyse af grubberens arbejde i jorden. Martin Heide Jørgensen, Holger Lund og Peter Storgaard Nielsen

Grøn Viden. Teknik til jordløsning Analyse af grubberens arbejde i jorden. Martin Heide Jørgensen, Holger Lund og Peter Storgaard Nielsen Grøn Viden Teknik til jordløsning Analyse af grubberens arbejde i jorden Martin Heide Jørgensen, Holger Lund og Peter Storgaard Nielsen 2 Mekanisk løsning af kompakt jord er en kompleks opgave, både hvad

Læs mere

2. Betonsand Sand som skal anvendes til beton i Danmark skal opfylde følgende normer og standarder:

2. Betonsand Sand som skal anvendes til beton i Danmark skal opfylde følgende normer og standarder: NOTAT Projekt Vibæk-Hostrup, råstofkortlægning vurdering af prøver til kvalitetsanalyse Kunde Region Syddanmark Notat nr. 1 Dato 16-10-2014 Til Fra Kopi til Karin Fynbo, Region Syddanmark Bent Grelk, Rambøll

Læs mere

Undersøgelse af korrosion, belægninger og vandbehandling i varmeanlæg

Undersøgelse af korrosion, belægninger og vandbehandling i varmeanlæg Undersøgelse af korrosion, belægninger og vandbehandling i varmeanlæg 31. oktober 2005 Udført for Gartneri eksempel 1 Kemi- og Vandteknik Undersøgelsesrapport Baggrund Mange gartnerier oplever alt for

Læs mere

Bilag 1. Nabovarmeprojekt i Solrød Geologisk Undersøgelse. Paul Thorn (RUC).

Bilag 1. Nabovarmeprojekt i Solrød Geologisk Undersøgelse. Paul Thorn (RUC). Opstartsrapport ForskEl projekt nr. 10688 Oktober 2011 Nabovarme med varmepumpe i Solrød Kommune - Bilag 1 Bilag 1. Nabovarmeprojekt i Solrød Geologisk Undersøgelse. Paul Thorn (RUC). Som en del af det

Læs mere

Brugen af seismik og logs i den geologiske modellering

Brugen af seismik og logs i den geologiske modellering Brugen af seismik og logs i den geologiske modellering Med fokus på: Tolkningsmuligheder af dybereliggende geologiske enheder. Detaljeringsgrad og datatæthed Margrethe Kristensen GEUS Brugen af seismik

Læs mere

Nitrat i grundvand og umættet zone

Nitrat i grundvand og umættet zone Nitrat i grundvand og umættet zone Forekomst og nitratreduktion. Seniorrådgiver, geokemiker Lærke Thorling Side 1 11. november 2010 Grundlæggende konceptuelle forståelse Side 2 11. november 2010 Nitratkoncentrationer

Læs mere

RÅSTOFKORTLÆGNING RAPPORT NR. 1-2011 SAND, GRUS, STEN. Kr. Hyllinge, Lejre Kommune

RÅSTOFKORTLÆGNING RAPPORT NR. 1-2011 SAND, GRUS, STEN. Kr. Hyllinge, Lejre Kommune RÅSTOFKORTLÆGNING RAPPORT NR. 1-2011 SAND, GRUS, STEN Kr. Hyllinge, Lejre Kommune Udgiver: Afdeling: Region Sjælland Alleen 15 4180 Sorø Regional Udvikling Udgivelsesår: 2011 Titel: Råstofkortlægning,

Læs mere

Boretilsyn Prøvekvalitet og udtagning af jordprøver fra boringer

Boretilsyn Prøvekvalitet og udtagning af jordprøver fra boringer Gør tanke til handling VIA University College Boretilsyn Prøvekvalitet og udtagning af jordprøver fra boringer Jette Sørensen 28. november 2014 Prøvekvalitet Prøvekvaliteten for jordprøver fra boringer

Læs mere

Fase 1 Opstilling af geologisk model. Landovervågningsopland 6. Rapport, april 2010 ALECTIA A/S

Fase 1 Opstilling af geologisk model. Landovervågningsopland 6. Rapport, april 2010 ALECTIA A/S M I L J Ø C E N T E R R I B E M I L J Ø M I N I S T E R I E T Fase 1 Opstilling af geologisk model Landovervågningsopland 6 Rapport, april 2010 Teknikerbyen 34 2830 Virum Denmark Tlf.: +45 88 19 10 00

Læs mere

Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljøanalyser NOTAT

Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljøanalyser NOTAT Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljøanalyser NOTAT Til: cc: Fra: Styringsgruppen for Miljøstyrelsen Referencelaboratorium Irene Edelgaard, Miljøstyrelsen Ulla Lund Dato: 21. september

Læs mere

Rekvirent. Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen att. Åge Ebbesen Søvej Silkeborg. Telefon

Rekvirent. Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen att. Åge Ebbesen Søvej Silkeborg. Telefon SILKEBORG KOMMUNE 2011 NOTAT NR. 2011-4 SCREENING AF SEDIMENTET I TANGE SØ NEDSTRØMS INDLØBET AF GUDENÅEN FOR INDHOLD AF TUNGMETALLER OG MILJØ- FREMMEDE STOFFER. Rekvirent Silkeborg Kommune Teknik- og

Læs mere

Web-baseret værktøj til vurdering af jordens varmeledningsevne. -ved etablering af nye anlæg

Web-baseret værktøj til vurdering af jordens varmeledningsevne. -ved etablering af nye anlæg Web-baseret værktøj til vurdering af jordens varmeledningsevne -ved etablering af nye anlæg Claus Ditlefsen, Inga Sørensen*, Morten Slot & Martin Hansen De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark

Læs mere

Fysisk påvirkning af hårdt vand Kalkknuserens indflydelse på dannelse af kalkbelægninger

Fysisk påvirkning af hårdt vand Kalkknuserens indflydelse på dannelse af kalkbelægninger Fysisk påvirkning af hårdt vand Kalkknuserens indflydelse på dannelse af kalkbelægninger Aalborg Universitet Esbjerg Sektion for Kemi- og Bioteknologi Kolloid- og Overfladekemi Forskningsgruppe Niels Bohrs

Læs mere

Indledende miljøundersøgelser til foreløbig kategorisering af overskudsjord

Indledende miljøundersøgelser til foreløbig kategorisering af overskudsjord Notat SAG: Om- og tilbygning af St. Magleby Skole SAG NR.: 12161M VEDR.: Indledende miljøundersøgelser til foreløbig kategorisering af overskudsjord DATO: 2013.03.14 INIT.: BB Indledning I forbindelse

Læs mere

Conefaktor i Søvindmergel, Septarieler og fedt moræneler

Conefaktor i Søvindmergel, Septarieler og fedt moræneler Conefaktor i Søvindmergel, Septarieler og fedt moræneler Nik Okkels GEO, Danmark, nio@geo.dk Marianne Bondo Hoff GEO, Danmark, mbh@geo.dk Morten Rasmussen GEO, Danmark, msr@geo.dk Abstract: I forbindelse

Læs mere

Informationsmøde om SFI

Informationsmøde om SFI Informationsmøde om SFI Informationsmøde om statens udpegning af SFIsprøjtemiddelfølsomme indvindingsområder i Billund den 24. marts 2015 & Odense den 25. marts 2015 Dagsorden Velkomst Præsentation af

Læs mere

Særligt pesticidfølsomme sandområder: Forudsætninger og metoder for zonering

Særligt pesticidfølsomme sandområder: Forudsætninger og metoder for zonering Koncept for Udpegning af Pesticidfølsomme Arealer, KUPA Særligt pesticidfølsomme sandområder: Forudsætninger og metoder for zonering Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse Miljøministeriet Danmarks

Læs mere

NATURLIG STRALING I BYGNINGER.

NATURLIG STRALING I BYGNINGER. NATURLIG STRALING I BYGNINGER. Overalt i vores omgivelser findes radioaktive stoffer, som udsender ioniserende stråling. Vores egen krop indeholder også radioaktive stoffer, og fra solen og verdensrummet

Læs mere

Grundlæggende gødningslære. Asbjørn Nyholt Hortonom Mobil:

Grundlæggende gødningslære. Asbjørn Nyholt Hortonom Mobil: Grundlæggende gødningslære Asbjørn Nyholt Hortonom Mobil: 4020 9613 www.nyholt.dk Urin-plet Under 130 kg gødning /ha giver ofte leopardpletter Leopard-pletter Spredning til kant Gødning det stærkeste værktøj!

Læs mere

Bilag 8. Omregning af K d til K f GEUS: Jim Rasmussen

Bilag 8. Omregning af K d til K f GEUS: Jim Rasmussen Bilag 8. Omregning af K d til K f GEUS: Jim Rasmussen Bindingen bestemt som fordelingskoefficienten K d. I forbindelse med simulering af udvaskning med MACRO modellen anvendes Freundlich funktionen til

Læs mere

Status på anvendelse af jordbundsanalyser i Danmark

Status på anvendelse af jordbundsanalyser i Danmark Status på anvendelse af jordbundsanalyser i Danmark Gitte H. Rubæk, Erik S. Kristensen, Gitte Blicher-Mathiesen, Aarhus Universitet Ole K. Borggaard, Københavns Universitet Vibeke Ernstsen, GEUS Jordanalyseudvalget

Læs mere

Blue Reef. Skov og Naturstyrelsen. Påvirkning på sedimenttransportforhold - Dansk resumé. Dansk resumé

Blue Reef. Skov og Naturstyrelsen. Påvirkning på sedimenttransportforhold - Dansk resumé. Dansk resumé Blue Reef Påvirkning på sedimenttransportforhold - Dansk resumé Skov og Naturstyrelsen Dansk resumé 060707 Agern Allé 5 2970 Hørsholm Blue Reef BLUEREEF Tlf: 4516 9200 Fax: 4516 9292 dhi@dhigroup.com www.dhigroup.com

Læs mere

Nitrat i grundvand og umættet zone

Nitrat i grundvand og umættet zone Nitrat i grundvand og umættet zone Forekomst og nitratreduktion. Seniorrådgiver, geokemiker Lærke Thorling Side 1 13. marts 2009 Århus Amt Program: Kl 13.30 : Nitrat i grundvand, hvor og hvor meget. Nitratfronten

Læs mere

Kvægmix. Kvalitet året rundt

Kvægmix. Kvalitet året rundt Kvægmix Produktkonsulenten fra Vitfoss giver råd og vejledning Vore konsulenter dækker hele landet. Der er således altid mulighed for en faglig drøftelse på basis af en foderplan eller en konkret situation

Læs mere

Mineraler og deres betydning. Årsmøde 2015

Mineraler og deres betydning. Årsmøde 2015 Mineraler og deres betydning Årsmøde 2015 Hvorfor fokus på mineraler? Velfungerende reproduktion - Mangan - Kobber Sundhed - Selen - Zink - Mg / Ca God yversundhed - Selen - Zink - Jod Stærke klove - Zink

Læs mere

Rådgivning ved revision af Bekendtgørelse nr. 637 Sammenstilling af analysekvalitet fra intern kvalitetskontrol

Rådgivning ved revision af Bekendtgørelse nr. 637 Sammenstilling af analysekvalitet fra intern kvalitetskontrol Rådgivning ved revision af Bekendtgørelse nr. 637 Sammenstilling af analysekvalitet fra intern kvalitetskontrol Miljøstyrelsen Teknisk Notat Juni 2003 Sammenstilling af analysekvalitet fra intern kvalitetskontrol

Læs mere

Kortlægning af råstofressourcen ved Gl. Toftegaard

Kortlægning af råstofressourcen ved Gl. Toftegaard Side 1 Gl. Toftegaard Kortlægning af råstofressourcen ved Gl. Toftegaard september 2010 Udgivelsesdato : 21. september 2010 Projekt : 30.5402.56 Udarbejdet : Lise Kristensen, Ditte L. Petersen og Ulrich

Læs mere

Grundvandsforekomsterne er inddelt i 3 typer:

Grundvandsforekomsterne er inddelt i 3 typer: Geologiske forhold I forbindelse med Basisanalysen (vanddistrikt 65 og 70), er der foretaget en opdeling af grundvandsforekomsterne i forhold til den overordnede geologiske opbygning. Dette bilag er baseret

Læs mere

Jette Sørensen PRØVEBESKRIVELSE I FELTEN

Jette Sørensen PRØVEBESKRIVELSE I FELTEN Jette Sørensen PRØVEBESKRIVELSE I FELTEN INDHOLD Prøvebeskrivelsen Prøvetyper Mejseltyper, lufthæveboring Prøvekvalitet Farvebedømmelse Fotografering af prøver Udtagning af prøver til GEUS PRØVEBESKRIVELSE

Læs mere

GROBSHULEVEJ, ODDER OMFARTSVEJ

GROBSHULEVEJ, ODDER OMFARTSVEJ OKTOBER 0 ODDER KOMMUNE GROBSHULEVEJ, ODDER OMFARTSVEJ GEOTEKNISK DATARAPPORT ADRESSE COI A/S Parallelvej 800 Kongens Lyngby TLF 6 0 00 00 FAX 6 0 99 99 cowi.dk OKTOBER 0 ODDER KOMMUNE GROBSHULEVEJ, ODDER

Læs mere

SÅRBARHED HVAD ER DET?

SÅRBARHED HVAD ER DET? SÅRBARHED HVAD ER DET? Team- og ekspertisechef, Ph.d., civilingeniør Jacob Birk Jensen NIRAS A/S Naturgeograf Signe Krogh NIRAS A/S ATV MØDE VINTERMØDE OM JORD- OG GRUNDVANDSFORURENING VINGSTEDCENTRET

Læs mere

Carbonatsystemet og geokemi

Carbonatsystemet og geokemi Carbonatsystemet og geokemi Definition af carbonatsystemet og geokemi Carbonatsystemet udgøres af følgende ligevægte: CO 2 (aq) + H 2 O H 2 CO 3 (aq) H 2 CO 3 H + + HCO3 - HCO 3 - H + + CO 3 2- Kuldioxid

Læs mere

NOTAT. København, den 03.05.2012 Rev. 01.06.2012 Projekt nr.: 6369-001 Dir. tlf.: +45 2540 0369. Projekt: Klimavej

NOTAT. København, den 03.05.2012 Rev. 01.06.2012 Projekt nr.: 6369-001 Dir. tlf.: +45 2540 0369. Projekt: Klimavej NOTAT Projekt: Klimavej Emne: Forundersøgelser Grundejerforeningen Øresund Notat nr.: 01 København, den 03.05.2012 Rev. 01.06.2012 Projekt nr.: 6369-001 Dir. tlf.: +45 2540 0369 Reference: jkn@moe.dk Rev.:

Læs mere

AFGRAVNINGSMATERIALERS ANVENDELIGHED

AFGRAVNINGSMATERIALERS ANVENDELIGHED VD Standard bilag nr. 5 Skanderborg, den 18-10-2012 AFGRAVNINGSMATERIALERS ANVENDELIGHED I nærværende bilag er jordarternes egenskaber beskrevet generelt med henblik på deres anvendelse til følgende formål:

Læs mere

Bestemmelse af dybden til redoxgrænsen med høj opløsning på oplandsskala. Anne Lausten Hansen (GEUS) NiCA seminar, 9.

Bestemmelse af dybden til redoxgrænsen med høj opløsning på oplandsskala. Anne Lausten Hansen (GEUS) NiCA seminar, 9. Bestemmelse af dybden til redoxgrænsen med høj opløsning på oplandsskala Anne Lausten Hansen (GEUS) NiCA seminar, 9. oktober 2014, AU Nitrat reduktion i undergruden Nitrat kan fjernes naturlig ved reduktion

Læs mere

NOTAT. Forudsætninger for fravælgelse af LAR-metoden nedsivning. Indhold

NOTAT. Forudsætninger for fravælgelse af LAR-metoden nedsivning. Indhold NOTAT Forudsætninger for fravælgelse af LAR-metoden nedsivning Projekt LAR-katalog Aarhus Kommune Kunde Aarhus Kommune, Natur og Miljø, Teknik og Miljø Notat nr. 1, rev. 3 Dato 2011-06-30 Til Fra Kopi

Læs mere

Teori og øvelsesvejledninger til geografi C LAB-kursus

Teori og øvelsesvejledninger til geografi C LAB-kursus Teori og øvelsesvejledninger til geografi C LAB-kursus Indhold Teori - klima- og plantebælter... 2 Klimazoner og plantebælter... 2 Hydrotermfigurer... 4 Vejledning Klimamålinger... 7 Teori jordbund...

Læs mere

Curriculum Vitae. 2007-: Senior scientist at University of Aarhus, Faculty of Agricultural Sciences, Department of Agroecology.

Curriculum Vitae. 2007-: Senior scientist at University of Aarhus, Faculty of Agricultural Sciences, Department of Agroecology. Curriculum Vitae Name: Place of employment: Department: Research group: E-mail: Bo Vangsø Iversen Danish Institute of Agricultural Sciences Agroecology Soil physics and chemistry bo.v.iversen@agrsci.dk

Læs mere

Bestemmelse af hydraulisk ledningsevne

Bestemmelse af hydraulisk ledningsevne Bestemmelse af hydraulisk ledningsevne Med henblik på at bestemme den hydrauliske ledningsevne for de benyttede sandtyper er der udført en række forsøg til bestemmelse af disse. Formål Den hydrauliske

Læs mere

Plantenæringsstoffer -mangel. Østdansk LandbrugsRådgivning En del af Dansk Landbrugsrådgivning

Plantenæringsstoffer -mangel. Østdansk LandbrugsRådgivning En del af Dansk Landbrugsrådgivning Plantenæringsstoffer -mangel Næringsstof tilgængelighed Næringsstof tilgængelighed i jorden, påvirkes for en række næringsstoffer af jordes surhedsgrad. Rigtig reaktionstal sikre optimal optagelse. Mobilisering

Læs mere

Støjvold III Risikovurdering ved brug af lettere forurenet jord til anlæg

Støjvold III Risikovurdering ved brug af lettere forurenet jord til anlæg NOTAT Projekt Risikovurdering af lettere forurenet jord - støjvold III i Ballerup Kommune Kunde Ballerup Kommune Notat nr. Miljø-01 Dato 2014-11-25 Til Henrik Linder, Ballerup Kommune Fra Lisbeth Hanefeld

Læs mere

DATABLAD - BARSØ VANDVÆRK

DATABLAD - BARSØ VANDVÆRK Aabenraa Kommune Steen Thomsen 2014.07.31 1 Bilag nr. 1 DATABLAD - BARSØ VANDVÆRK Generelle forhold Barsø Vandværk er et alment vandværk i Aabenraa Kommune. Vandværket er beliggende centralt på Barsø (fig.

Læs mere

National Vandressourcemodel (Dk-model) Torben O. Sonnenborg Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelser (GEUS)

National Vandressourcemodel (Dk-model) Torben O. Sonnenborg Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelser (GEUS) National Vandressourcemodel (Dk-model) Torben O. Sonnenborg Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelser (GEUS) Indhold Baggrund og formål Opbygning af model Geologisk/hydrogeologisk model Numerisk setup

Læs mere

Evaluering af træplantningen på Kongens Nytorv. institut for geovidenskab og naturforvaltning københavns universitet

Evaluering af træplantningen på Kongens Nytorv. institut for geovidenskab og naturforvaltning københavns universitet institut for geovidenskab og naturforvaltning københavns universitet Evaluering af træplantningen på Kongens Nytorv Et samarbejdsprojekt med Københavns Kommune Morten Ingerslev, Oliver Bühler, Iben Thomsen,

Læs mere

KUPA rapport nr. 10. Undersøgelse af morænesand af Weichsel alder beliggende indenfor moræneflader: Basisdata fra undersøgelser i Vendsyssel

KUPA rapport nr. 10. Undersøgelse af morænesand af Weichsel alder beliggende indenfor moræneflader: Basisdata fra undersøgelser i Vendsyssel KUPA rapport nr. 10 Undersøgelse af morænesand af Weichsel alder beliggende indenfor moræneflader: Basisdata fra undersøgelser i Vendsyssel Indhold 0 Forord 4 1 Indledning 6 2 Udpegning af lokaliteter

Læs mere

Kornfordelingen i nogle danske jordarter

Kornfordelingen i nogle danske jordarter Kornfordelingen i nogle danske jordarter ALBRT FBIAN Fobian, A. 000--: Kornfordelingen i nogle danske jordarter. Geologisk Tidsskrift, hæfte, pp. -. København. Kornstørrelsernes naturlige fordelingsmønster

Læs mere

Nr 12 Alternativ koncept til nedfældning af svinegylle i vinterhvede

Nr 12 Alternativ koncept til nedfældning af svinegylle i vinterhvede Nr 12 Alternativ koncept til nedfældning af svinegylle i vinterhvede 0 250 meter Djursland Landboforening Planter og Natur Føllevej 5, Følle, 8410 Rønde Tlf. 87912000 Fax. 87912001 Forsøg 2009 Dato: 08.10.2008

Læs mere

Renovering af kaj i Ristinge Havn

Renovering af kaj i Ristinge Havn Langeland Kommune Renovering af kaj i Ristinge Havn Geoteknisk undersøgelsesrapport Data Rapport nr. 1 Juli 2011 Renovering af kaj i Ristinge Havn 1 Indholdsfortegnelse Side 1 Undersøgelsens formål 2

Læs mere

Jod i drikkevand og anbefalet daglig indtag

Jod i drikkevand og anbefalet daglig indtag 14. April 2015 Jod i drikkevand og anbefalet daglig indtag Søren Munch Kristiansen Institut for Geoscience Aarhus Universitet ATV-møde 14. april 2015 Med en masse hjælp fra: Birgitte Hansen, GEUS Denitza

Læs mere