Drejebog 3A - Nyt rådhus og sundhedscenter Fase 7 og 8 Forprojektering og hovedprojektering Oktober 2012 oktober 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Drejebog 3A - Nyt rådhus og sundhedscenter Fase 7 og 8 Forprojektering og hovedprojektering Oktober 2012 oktober 2013"

Transkript

1 Drejebog 3A - Nyt rådhus og sundhedscenter Fase 7 og 8 Forprojektering og hovedprojektering Oktober 2012 oktober 2013 Revideret 22. november 2012

2 Egedal Kommune Drejebog for nyt rådhus og sundhedscenter Fase 7-8 Forprojektering og hovedprojektering Drejebogen beskriver processen omkring forprojektering og hovedprojektering for nyt rådhus og sundhedscenter fra og med oktober 2012 til og med oktober november

3 Indholdsfortegnelse 1 Formål. 3 2 Projektet generelt Byggeprojektets faser Projektets organisering Procesplan Information og medarbejderindflydelse. 7 3 Milepæle Milepæle i processen til og med august Bilag 1 Procesplan 2

4 1. Formål Formålet med drejebogen er at beskrive processen omkring forprojekteringen og hovedprojekteringen af byggeriet af det nye rådhus og sundhedscenter. Drejebogen beskriver endvidere principperne for information og mulighederne for medarbejderindflydelse i denne forbindelse. Denne drejebog vedrører fase 7 og 8. Denne version drejer sig dog næsten udelukkende om fase 7 Forprojektering og indeholder derfor mest information om denne del af processen. Fase 8 Hovedprojektering vil blive beskrevet nærmere i en opdateret version, når denne fase nærmer sig. Dette skyldes først og fremmest, at der i skrivende stund ikke er samme detaljerede overblik over fase 8 som over fase 7. Drejebogen her berører også processens fase 9, som er anlægsfasen, men der er kun medarbejderinddragelse ift. fase 7 og 8. Der henvises i øvrigt til de to første drejebøger vedrørende tidligere faser for mere detaljeret baggrundsinformation, beslutninger i Kommunalbestyrelsen osv. 2. Projektet - generelt Den 22. august 2012 vedtog Kommunalbestyrelsen at igangsætte vinderprojektet i totalentreprisekonkurrencen. Vinderprojektet opføres af et entreprenør- og rådgiverteam under ledelse af Züblin A/S, og Kommunalbestyrelsen besluttede den 26. september 2012 at indgå kontrakt med Züblin A/S herom. De to store faser i byggeriet, der påbegyndes nu, er forprojektering og hovedprojektering. Forprojekteringen er den fase, hvori de overordnede linjer for byggeriet fastlægges. I denne fase besluttes det så at sige, hvor væggene skal stå, hvor rørføringer, elevatorer mv. skal placeres i bygningen, samt hvordan facaderne skal se ud. Herefter kan der ikke ændres ved disse forhold, og hovedprojekteringen kan påbegyndes. Hovedprojekteringen er den fase, hvor byggeriet planlægges og beskrives i detaljer. Her fastlægges, hvilke materialer der skal bruges i byggeriet, f.eks. hvilken type gulv, der skal lægges, og hvilke farver der skal anvendes. Det er endvidere her, at nagelfast inventar såsom lyskilder og håndvaske fastlægges. Se afsnit 2.3 for en nærmere uddybning af processen. 2.1 Byggeprojektets faser Byggeprojektet vil fuldt gennemført komme til at gennemgå følgende faser: 1. Behovsafdækning forud for udarbejdelse af et byggeprogram 2. Godkendelse af byggeprogram 3. Udsendelse af byggeprogram 4. Konkurrenceperiode 3

5 5. Aflevering af konkurrencetilbud 6. Bedømmelse af tilbud 7. Totalentreprise forprojekt 8. Totalentreprise hovedprojekt 9. Totalentreprise byggeperiode 10. Indflytning års gennemgang efter aflevering Der vil være medarbejderindflydelse, inkl. arbejdsmiljø, i faserne 7, 8, 10 og 11. I faserne 7 og 8 vil indflydelsen alene ske igennem MED/AM-organisationen, mens der i fase 10 og 11 vil ske en bred involvering, hvor alle - enten direkte eller via MED/AM-organisationen - kan deltage i fasen. Denne drejebog omfatter alene fase 7 og Projektets organisering Som det fremgår af figur 1, er projektet organiseret med en politisk følgegruppe, en administrativ styregruppe, en projektgruppe og et antal arbejdsgrupper. Figur 1. Projektorganisering 4

6 Der henvises til den første drejebog fra januar 2012 for en nærmere gennemgang af projektets organisering. Jf. Rammeaftalen om medbestemmelse og medansvar skal et projekt som dette forelægges til orientering og drøftelse i MED-organisationen. Ifølge af den nye lokale MED-aftale for Egedal Kommune fra september 2012 nedsættes et ad hoc udvalg, hvis opgave er at følge byggeriet af det nye rådhus og sundhedscenter. Indtil dette udvalg er nedsat, fortsætter de to tidligere F-MED for henholdsvis administrationen og social- og sundhedsområdet, inkl. de tilhørende dele af arbejdsmiljøorganisationen, med at varetage denne opgave. 2.3 Procesplan Under projektgruppen nedsættes en række forskellige arbejdsgrupper, som vil have til formål at drøfte og komme med input til Züblins projektforslag i fase 7 forprojekteringen. Pt. er følgende arbejdsgrupper nedsat eller påtænkes nedsat med de nævnte hovedopgaver: Sundhedscenter (formand Erik Petersen) o Sundhedscenterets indretning, funktionaliteter mv. Borgertorv (formand Kjeld Ebdrup) o Mødet med borgeren, modtagelse af gæster og samspillet med sundhedscenteret Kantine/køkken (formand Anette Petersen) o Rådhuskøkkenets og kantinens indretning mv. IT/telefoni (formand Lars Borg) o Teknik der understøtter tværfagligt samarbejde og den fleksible arbejdsplads Beredskab (formand Henrik Jørgensen) o Sikkerhed, adgangsforhold m.m. Drift (formand Bente Maaløe) o Valg af rengøringsvenlige og holdbare materialer i huset Byplanlægning (formand Amalie Dombernowsky) o Overholdelse af lokalplan, anvendelse af restgrunde, byggemodning mv. Kulturelle aktiviteter (formand Jeannett Tankred) o Rådhuset som levende kulturelt hus Inventar og indretning (formand Uffe Rasmussen) o Udbud og indkøb af møbler samt fysisk indretning Grupperne består af relevante ledere og medarbejdere indenfor de nævnte områder. Hvis det viser sig nødvendigt med flere arbejdsgrupper, vil disse blive nedsat, efterhånden som behovet opstår. Fase 7 forprojekteringen, del 1 (projektforslag) Den vil kommunen modtage Züblins tilrettede projektforslag, og i perioden indtil da vil disse arbejdsgrupper arbejde med det allerede kendte materiale. Grupperne vil se på de ovennævnte forhold og forberede de spørgsmål, der skal afklares ift. det nye materiale. I perioden fra til kan arbejdsgrupperne så med det nye materiale i 5

7 hånden via kommunens rådgiver indgå i dialog med Züblin om nødvendige tilretninger. Tilretninger som jo vedrører de overordnede linjer, der er nævnt ovenfor i afsnit 2. Ad hoc MED-udvalget for nyt rådhus og sundhedscenter bliver inddraget i processen i perioden til Her vil der således være mulighed for medarbejderrepræsentanterne og arbejdsmiljøorganisationen til at forholde sig til og komme med input til forprojekteringen. Fase 7 forprojekteringen, del 2 (forprojekt) Anden del af forprojekteringen ligger i umiddelbar forlængelse af første del, og Züblin vil her arbejde videre med de forskellige input, som kommunen er kommet med i første del. Den vil kommunen modtage Züblins tilrettede forslag til forprojekt, og i perioden indtil da vil arbejdsgrupperne som i første del af fase 7 arbejde med det foreliggende materiale. Grupperne vil igen se på de ovennævnte forhold og forberede de spørgsmål, der skal afklares ift. det nye materiale. I perioden fra til kan arbejdsgrupperne så med det nye materiale i hånden via kommunens rådgiver indgå i dialog med Züblin om nødvendige tilretninger. Tilretninger der fortsat vedrører de overordnede linjer i byggeriet. Ad hoc MED-udvalget for nyt rådhus og sundhedscenter bliver inddraget i processen i perioden til Her vil der således være mulighed for medarbejderrepræsentanterne og arbejdsmiljøorganisationen til at forholde sig til og komme med input til hovedprojekteringen. Fase 8 - hovedprojekteringen Fase 8 hovedprojekteringen starter umiddelbart efter fase 7, dvs. den De ovenfor nævnte arbejdsgrupper fortsætter deres arbejde i fase 8, idet der også her vil være behov for at inddrage relevante ledere og personale ift. fastlæggelse af detaljerne på de mange forskellige områder. Her gælder det også, at det kan vise sig nødvendigt med flere arbejdsgrupper. Hvordan den præcise proces vil forløbe er ikke klarlagt endnu, men fase 8 handler om at lave tilretninger, der vedrører detaljerne i byggeriet som nævnt ovenfor i afsnit 2. I denne fase vil der også være medarbejderinddragelse via ad hoc MED-udvalget for nyt rådhus og sundhedscenter, og nærværende drejebog vil blive opdateret, når fase 8 nærmer sig. Den opdaterede drejebog vil indeholde nærmere oplysninger om arbejdet i arbejdsgrupperne og medarbejderinddragelsen i denne fase. Hovedprojekteringen afsluttes som sådan ikke, før anlægsfasen påbegyndes men løber ind i denne niende fase, idet der undervejs i byggeriet løbende vil blive taget stilling til en række spørgsmål ift. forskellige detaljer. Disse detaljer i anlægsfasen forventes dog ikke at være af en sådan karakter, at medarbejderinvolvering vil være aktuel, men der vil være løbende information om byggeriets fremdrift. Sideløbende med forprojektering, hovedprojektering og anlægsfase løber processer omkring inventar/indretning og en kulturproces. Der vil blive udarbejdet separate drejebøger for henholdsvis inventar- og indretningsproces samt kulturproces. 6

8 2.4 Information og medarbejderindflydelse Medarbejderindflydelse vil som tidligere nævnt foregå via det nedsatte ad hoc MED-udvalg for nyt rådhus og sundhedscenter (indtil videre dog via de to F-MED), og på alle møder i chefgruppen orienteres der under et fast punkt om status på processen. Der informeres løbende på intranettet via EgeBladet under sitet Nyt rådhus og sundhedscenter. Da nærværende drejebog dækker en længerevarende proces, vil der som nævnt ovenfor være behov for at redigere i drejebogen. Dels på grund af behovet for mere deltaljeret information og dels som følge af eventuelle justeringer i tidsplan og øvrige tilpasninger i processen. Medarbejderindflydelsen vil i faserne 7 (Forprojekt) og 8 (Hovedprojekt) alene ske igennem ad hoc MED-udvalget for nyt rådhus og sundhedscenter, mens der i fase 10 (Indflytning) og 11 (1 årsgennemgang efter aflevering) vil ske en bred involvering, hvor alle enten direkte eller via ad hoc MED/AM-organisationen vil kunne deltage i fasen. 3. Milepæle 3.1 Milepæle i processen indtil april september 2012 Kontrakt med Züblin underskrives 4. december 21. december 2012 Züblins tilrettede projektforslag foreligger 4/ , og kommunens evaluering heraf foregår i de efterfølgende tre uger. Involvering af ad hoc MED-udvalget for nyt rådhus og sundhedscenter. 28. januar 15. februar 2013 Züblins forslag vedr. forprojektering foreligger 28/1 2013, og kommunens evaluering heraf foregår i de efterfølgende tre uger. Involvering af ad hoc MED-udvalget for nyt rådhus og sundhedscenter. Marts spadestik tages af Borgmesteren. April 2013 Anlægsfasen påbegyndes. 7

9 Den administrative styregruppe v/ Lars Wilms, Peter Olrik og Jacob Madsen 8

10 1

INDTÆNK ARBEJDSMILJØET VED OMBYGNING, LEJE OG INDRETNING AF KONTOR

INDTÆNK ARBEJDSMILJØET VED OMBYGNING, LEJE OG INDRETNING AF KONTOR BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR INDTÆNK ARBEJDSMILJØET VED OMBYGNING, LEJE OG INDRETNING AF KONTOR 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 3 3 INDHOLDSFORTEGNELSE 5 FORORD 6 FASER I PROCESSEN 9 DELTAGERE I PROCESSEN 15

Læs mere

Byggestyringsregler 2011

Byggestyringsregler 2011 Byggestyringsregler 2011 Byggestyringsregler - 2011 2 1. Indholdsfortegnelse 2. Baggrund... 2 3. Formål... 2 4. Anvendelsesområde... 3 5. Kompetence og opgavefordeling... 3 6. Administrative regler og

Læs mere

Værktøjskasse Version 4

Værktøjskasse Version 4 Værktøjskasse Version 4 4. januar 2010 Indholdsfortegnelse 1. Projektorganisation og projektarbejde... 6 1.1 Rollefordeling i en projektorganisation...6 1.2 Gode råd om projektarbejde og projektgrupper...12

Læs mere

for Bygherrerådgivning Aarhus Internationale Sejlsportscenter

for Bygherrerådgivning Aarhus Internationale Sejlsportscenter Projekt- og ydelsesbeskrivelse for Bygherrerådgivning Aarhus Internationale Sejlsportscenter 28.01.2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Aarhus Internationale Sejlsportscenter 3 3. Overordnet tidsplan

Læs mere

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis August 2010 Handicapråd Den gode praksis Handicapråd Den gode praksis Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Handicaprådets sammensætning og samarbejde... 4 Handicaprådets formål og opgaver... 4 Sektoransvar

Læs mere

FORSVARSKOMMANDOENS HOVEDSAMARBEJDSUDVALGS RETNINGSLINJER FOR SAMARBEJDSVIRKSOMHEDEN I FORSVARET AF MARTS 2012

FORSVARSKOMMANDOENS HOVEDSAMARBEJDSUDVALGS RETNINGSLINJER FOR SAMARBEJDSVIRKSOMHEDEN I FORSVARET AF MARTS 2012 FORSVARSKOMMANDOENS HOVEDSAMARBEJDSUDVALGS RETNINGSLINJER FOR SAMARBEJDSVIRKSOMHEDEN I FORSVARET AF MARTS 2012 FORORD Forsvarskommandoens Hovedsamarbejdsudvalgs retningslinjer for samarbejdsvirksomheden

Læs mere

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Projekthåndbog Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Download en pdf-version af pjecen gratis på www.kl.dk/projekthåndbog. En udgave af pjecen i Word kan

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 13-01-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted:

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 13-01-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager. Møde slut: 17:25. Fraværende: Børge Olsen Indholdsfortegnelse Side 1. Endelig afrapportering fra den nedsatte

Læs mere

Personalestyrelsen. Vejledning om medarbejdernes indflydelse og vilkår ved udbud og udlicitering

Personalestyrelsen. Vejledning om medarbejdernes indflydelse og vilkår ved udbud og udlicitering Personalestyrelsen CFU Vejledning om medarbejdernes indflydelse og vilkår ved udbud og udlicitering November 2004 Vejledning om medarbejdernes indflydelse og vilkår ved udbud og udlicitering Vejledning

Læs mere

Styringsmanual for byggeprojektet Det nye hospital i Vest (DNV-Gødstrup)

Styringsmanual for byggeprojektet Det nye hospital i Vest (DNV-Gødstrup) Styringsmanual for byggeprojektet Det nye hospital i Vest (DNV-Gødstrup) Udarbejdet 3. august 2011 Revideret 12. marts 2012 Udkast til revision 22. januar 2013 Godkendt i regionsrådet 27. februar 2013

Læs mere

UDKAST - Notat vedrørende brugerinvolvering, Nyt OUH

UDKAST - Notat vedrørende brugerinvolvering, Nyt OUH UDKAST - Notat vedrørende brugerinvolvering, Nyt OUH 1. Formål I notatet sættes fokus på brugerinvolveringen i projekt Nyt OUH, herunder nogle indledende tanker om målsætninger, principper, strategi og

Læs mere

Vejledning Udbud trin for trin

Vejledning Udbud trin for trin Vejledning Udbud trin for trin v Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Trin 1: Planlægning... 6 1.1 Intern organisering... 7 1.1.1 Nødvendige kompetencer...

Læs mere

Ekstraordinært Organisationsbestyrelsesmøde den 28. juni 2012, kl. 17.00 Finsensvej 141

Ekstraordinært Organisationsbestyrelsesmøde den 28. juni 2012, kl. 17.00 Finsensvej 141 Ekstraordinært Organisationsbestyrelsesmøde den 28. juni 2012, kl. 17.00 Finsensvej 141 Inviterede Laurits Roikum, Kaj Jørgensen, Bjørn Kalmark Andersen, Andreas Røpke, Hanne Wolf Stephensen, Poul Larsen,

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 22. oktober 2013. Mødetidspunkt: 16:30

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 22. oktober 2013. Mødetidspunkt: 16:30 Økonomiudvalget Referat Dato: Tirsdag den 22. oktober 2013 Mødetidspunkt: 16:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand Henrik

Læs mere

Projekthåndbog. juni 2012

Projekthåndbog. juni 2012 Projekthåndbog juni 2012 Projekthåndbog Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Indledning ---------------------------------------------------------------------------------------- 3 1.1 Hvad er et projekt? -----------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Referat fra møde i den administrative styregruppe torsdag den 10. januar 2008 kl. 10.00-12.00 i mødelokale B, Regionshuset.

Referat fra møde i den administrative styregruppe torsdag den 10. januar 2008 kl. 10.00-12.00 i mødelokale B, Regionshuset. Medlemmer af den administrative styregruppe, Rammeaftaler Referat fra møde i den administrative styregruppe torsdag den 10. januar 2008 kl. 10.00-12.00 i mødelokale B, Regionshuset. Kommunalt formøde kl.

Læs mere

På vej mod 2016: Rette data på rette sted for at sikre sammenhængende forløb for det enkelte menneske med en sindslidelse

På vej mod 2016: Rette data på rette sted for at sikre sammenhængende forløb for det enkelte menneske med en sindslidelse Høringsudkast til DAK 15. januar 2014 På vej mod 2016: Rette data på rette sted for at sikre sammenhængende forløb for det enkelte menneske med en sindslidelse 1 1. Forord It-strategien til understøttelse

Læs mere

5. udgave udgivet 2008 af: Glumsø Bogtrykkeri A/S. www.b14.dk. Håndbogen kan downloades fra www.personaleweb.dk og fra parternes hjemmesider:

5. udgave udgivet 2008 af: Glumsø Bogtrykkeri A/S. www.b14.dk. Håndbogen kan downloades fra www.personaleweb.dk og fra parternes hjemmesider: 1 MED-HÅNDBOG Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse Med RLTN s og KTO s fælles vejledning Rammer for medindflydelse og medbestemmelse. Hvorfor, hvordan og hvornår? Det er I selv med til at bestemm

Læs mere

Forslag til indførelse af Facilities Management i Silkeborg Kommune

Forslag til indførelse af Facilities Management i Silkeborg Kommune Forslag til indførelse af Facilities Management i Silkeborg Kommune 9. november 2010 Indledning Facilities Management (FM) er en måde at organisere ejendomsdriften på, hvor ansvar og kompetencer er samlet

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget den 01-11-2011, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget Protokol Tirsdag den 1. november 2011 kl. 17:00 afholdt Folkeoplysningsudvalget møde på Rådhuset, Lyngby Torv,

Læs mere

Bygherrevejledning. Forskrifter og generelle retningslinier for statens byggevirksomhed

Bygherrevejledning. Forskrifter og generelle retningslinier for statens byggevirksomhed Bygherrevejledning Forskrifter og generelle retningslinier for statens byggevirksomhed December 2003 Bygherrevejledning 2003 - Forskrifter og generelle retningslinier for statens byggevirksomhed Bygherrevejledning

Læs mere

Vejledning i udbud af Beskæftigelsesindsatsen August 2011

Vejledning i udbud af Beskæftigelsesindsatsen August 2011 Vejledning i udbud af Beskæftigelsesindsatsen August 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 6 1.1 Formål... 6 1.2 Forudsætninger...

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30

Kommunalbestyrelsen. Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30 Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Onsdag den 29. januar 2014 Mødetidspunkt: 16:30 Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30 Mødelokale: Kommunalbestyrelsessalen på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100

Læs mere

Randers Kommune. Vejledning i miljøstyring

Randers Kommune. Vejledning i miljøstyring Randers Kommune Vejledning i miljøstyring Randers Kommune, januar 2000 Forord Randers Kommune har igennem de sidste tre-fire år vedtaget og gennemført en række miljøpolitiske tiltag, der i dag placerer

Læs mere

UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ UDBUDSMATERIALE D. 13. AUGUST 2014. 13.

UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ UDBUDSMATERIALE D. 13. AUGUST 2014. 13. UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ 13. august 2014 Kampagnesekretariatet Borgergade 111 DK - 1300 København K T: +45 33 33 99 10 www.skole-plus.dk UDBUDSMATERIALE

Læs mere

Region Hovedstaden. Styringsmanual. Nyt Hospital Nordsjælland Februar 2013. Region Hovedstaden

Region Hovedstaden. Styringsmanual. Nyt Hospital Nordsjælland Februar 2013. Region Hovedstaden Styringsmanual Februar 2013 Region Hovedstaden 1 Indledning... 4 1. Projektbeskrivelse... 5 1.1 Projektbeskrivelse... 5 1.2 Vision og målsætning... 5 2. Organisation og ansvar... 6 2.1 Statens og Regionen

Læs mere

MED-HÅNDBOG. Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse. Med KL s og SHK s fælles vejledning

MED-HÅNDBOG. Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse. Med KL s og SHK s fælles vejledning MED-HÅNDBOG Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse Med K s og SHK s fælles vejledning K-kommentar: K og KTO har indgået en selvstændig rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse. ndholdsmæssigt

Læs mere

Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse

Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 05.86 Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side Bilagsoversigt...3 Forord...4 Kapitel 1. Rammeaftalens område,

Læs mere

Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/30114 Gennemgang af årshjul til budget 2016-2019...

Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/30114 Gennemgang af årshjul til budget 2016-2019... Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 5. marts 2015 - kl. 15:00 Sted Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Laila Torp Madsen (V) Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2

Læs mere