Indhold Forsikring & Pension Philip Heymans Allé Hellerup Tlf

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indhold 05.02.2011. Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Tlf. 41 91 91 91"

Transkript

1 Indhold Forsikringssvindel - et projekt om åbenhed og gennemsigtighed 2 1. Baggrund 2 2. Undersøgelse om danskernes forhold til forsikringssvindel 2 4. Projektets faser 6 5. Gråzoner og farverige fortolkninger Privatlivets fred Sociale, elektroniske netværk Persondataloven Pejlingsudstyr 9 6. En debat om etik 9 7. Praktiske hjælpemidler Branchenormer kodeks for undersøgelse ved mistanke om forsikringssvindel Baggrundsmateriale redegørelse om forsikringssvindel 11 Philip Heymans Allé Hellerup Tlf Fax Susanne Gren Harstad Konsulent, cand.jur. Dir Brancheorganisation for forsikringsselskaber og pensionskasser

2 Forsikringssvindel - et projekt om åbenhed og gennemsigtighed Resume: har i løbet af 2010 arbejdet med projektet "Forsikringssvindel åbenhed og gennemsigtighed". Hensigten med projektet var at understøtte målsætningerne i s strategi- og handlingsplan om forbedret omdømme og etisk, korrekt behandling af kunderne. I projektet arbejdes på færdiggørelsen af en strategi- og handlingsplan samt et moderniseret kodeks for undersøgelse ved mistanke om forsikringssvindel. Det er målet herigennem at skabe større forståelse i samfundet for nødvendigheden i at bekæmpe forsikringssvindel samt accept af de metoder, der er nødvendige for at bekæmpe svindel i praksis. I artiklen følger en beskrivelse af projektet, de etiske og juridiske gråzoner, der har været drøftet, og det materiale der er blevet udviklet som resultat af processen. 1. Baggrund har i løbet af 2010 arbejdet med et projekt vedrørende forsikringssvindel åbenhed og gennemsigtighed. Projektet blev søsat på baggrund af resultaterne i en undersøgelse, der blev gennemført i 2009, og som søgte at afdække danskernes holdning til forsikringssvindel. Hensigten med projektet var at understøtte målsætningerne i s strategi- og handlingsplan om et forbedret omdømme og etisk korrekt behandling af kunderne. Eksterne eksperter og politiske meningsdannere har været inddraget i arbejdet og bidraget med politiske, juridiske og holdningsmæssige synspunkter. Forsikrings- og pensionsbranchen oplever og kan dokumentere et stigende omfang af forsikringssvindel. Der følger selvsagt et behov for at bekæmpe denne svindel. Branchen oplever imidlertid, at selskabernes indsats mod forsikringssvindel jævnligt er genstand for kritik i pressen. Derfor er der til stadighed behov for at skabe mere åbenhed og gennemsigtighed omkring selskabernes politik på området samt de metoder selskaberne anvender, når de foretager nærmere undersøgelser af mistænkelige forhold i sager, hvor der er mistanke om forsikringssvindel. Det er målet, at branchen via dette arbejde kan skabe større forståelse i samfundet for nødvendigheden i at bekæmpe forsikringssvindel samt accept af de metoder, der er nødvendige for at gennemføre bekæmpelsen i praksis. 2. Undersøgelse om danskernes forhold til forsikringssvindel I 2009 gennemførte en undersøgelse via analyseinstituttet Userneeds. Undersøgelsen skulle afdække danskernes forhold til forsikringssvindel. Selve spørgsmålene i undersøgelsen var inddelt i fire kategorier: Befolkningens generelle holdning til forskellige former for svindel, herunder forsikringssvindel Befolkningens erfaringer med forsikringssvindel Befolkningens holdning til selskabernes bekæmpelse af forsikringssvindel Befolkningens holdning til de metoder selskaberne anvender ved undersøgelse af forsikringssvindel. Om holdningen til forskellige former for svindel viser undersøgelsen, at stort set ingen finder det i orden at smutte fra regningen på restauranten eller benzinstationen, at opdigte en skade for at få udbetalt erstatning eller modtage sociale Side 2

3 ydelser uden at være berettiget, jf. figur 1. Det er heller ikke acceptabelt at forværre person- eller tingskade for at få større erstatning. Omvendt er danskerne delt på spørgsmålet, om det er i orden at være fast bruger af en bil, der er forsikret i forældrenes navn, samt køb af sort arbejde. Figur 1: Andel, der ikke mener det er okay, at Kilde: på baggrund af Userneeds. Undersøgelsen viser også, at halvdelen af danskerne generelt mener, at det er i orden at være fast bruger af en bil, der er forsikret i forældrenes navn. 12 pct. mener, at det er i orden at skrive lidt ekstra på anmeldelsen til forsikringsselskabet, og 1 pct. af befolkningen finder det acceptabelt at opdigte en skade for at få udbetalt erstatning f.eks. melde sin cykel stjålet, selvom den holder i kælderen, jf. figur 2. Side 3

4 Figur 2: Danskernes syn på forsikringssvindel Kilde: på baggrund af Userneeds. For så vidt angår befolkningens egne erfaringer med forsikringssvindel viser undersøgelsen, at en forholdsvis stor andel af befolkningen, ca. 27 pct., har omgået én eller flere af forsikringsreglerne, jf. figur 3. Figur 3: Følger du selv reglerne? Kilde: på baggrund af Userneeds. De mest udbredte forseelser er, 1) at være fast bruger af en bil, der er forsikret i forældrenes navn, 2) at give forsikringsselskabet en anden forklaring end, hvad der reelt skete, for at få en erstatning, man ikke er berettiget til og 3) at skrive ekstra på anmeldelsen til forsikringsselskabet. Side 4 Overraskende mange kender nogen, der har omgået forsikringsreglerne. Knap halvdelen kender nogen, der har været fast bruger af en bil forsikret i forældre-

5 nes navn. 44 pct. kender nogen, der har skrevet lidt ekstra på anmeldelsen, og 41 pct. kender nogen, der har opdigtet en skade, jf. figur 4. Figur 4: Kender du nogen, der har Kilde: på baggrund af Userneeds. For så vidt angår spørgsmålet om befolkningens holdning til bekæmpelse af forsikringssvindel har 35 pct. svaret, at selskaberne skal gøre alt, hvad de kan for at bekæmpe forsikringssvindel. 58 pct. har svaret, at selskaberne skal bekæmpe forsikringssvindel, men kun fokusere på de store sager, jf. figur 5 Figur 5: Skal forsikringsselskaberne bekæmpe forsikringssvindel? Kilde: på baggrund af Userneeds. Til det specifikke spørgsmål om, hvor langt selskaberne må gå, har 80 pct. svaret, at selskaberne i høj grad bør have adgang til eksisterende videomateriale, der kan dokumentere forsikringssvindel Over halvdelen mener, at det er i orden at skygge en person mistænkt for forsikringssvindel. Det samme er tilfældet Side 5

6 mht. at spørge naboen. Omvendt mener halvdelen ikke/i ringe grad, at forsikringsselskaberne skal have lov til at videofilme forsikringstagere, der er mistænkt for forsikringssvindel, jf. figur 6 Figur 6: Hvor langt må forsikringsselskaberne gå? Kilde: på baggrund af Userneeds Konklusionen herefter må altså være, at der er en tendens til en stigende grad af forsikringssvindel i samfundet, men at der samtidig er en forståelse for, at forsikringsselskaberne skal have adgang til at bekæmpe denne svindel. Samtidig er der stærke holdninger til, i hvilken udstrækning selskaberne skal have lov at bekæmpe svindelen. Udfordringen for branchen ligger altså i at bekæmpe forsikringssvindel samtidig med, at man skal undgå at komme i konflikt med samfundets normer. 3. Projektets faser Som startskud på projektet blev professor, dr. jur. Mads Bryde Andersen, Københavns Universitet, anmodet om at skrive en redegørelse, som beskriver det regelgrundlag, der gælder ved forsikringsselskabernes undersøgelse af sager, hvor der er mistanke om forsikringssvindel. Redegørelsen lå til grund for den første af de tre workshops, der blev afholdt i anden fase af projektet. Redegørelsen er løbende blevet udviklet gennem processen. I den anden fase blev der afholdt tre workshops med eksterne eksperter, politiske meningsdannere og repræsentanter fra selskaberne i forsikrings- og pensionsbranchen. På disse workshops har der været fokus på de emner, som projektet har haft til formål at afklare, nemlig: Regler vs. praksis Praksis vs. normer Strategi- og handlingsplan I den sidste fase af projektet blev et udkast til strategi- og handlingsplanen samt kodekset for selskabernes undersøgelse af forsikringssvindel udarbejdet, og resultaterne af de tre workshops blev inddraget heri. Side 6

7 4. Gråzoner På de førnævnte workshops har der været en aktiv debat vedrørende de forskellige aspekter, som emnerne giver anledning til at drøfte. Af særlig interesse for denne artikel er de juridiske problemstillinger, som spiller en central rolle, og som derfor er blevet markerede gennem processen. Branchen oplever til tider en konflikt mellem regler, praksis og normer (den offentlige menings grænser). Juraen kan på visse områder synes mere eller mindre klar, og fortolkningsmulighederne har givet anledning til mange drøftelser på gråzoneområderne. Redegørelsen om forsikringssvindel behandler netop disse gråzoner for, hvor langt forsikringsselskaberne kan gå i efterforskningen af forsikringssvindel. I det følgende vil jeg præsentere nogle af dem, som især har været genstand for debat under projektforløbet Privatlivets fred Straffelovens bestemmelser om krænkelse af privatlivets fred har i praksis givet anledning til fortolkning af grænsen mellem offentligt vs. privat tilgængelige områder. Især i relation til fotografering af personer, jf. 264 a, har der været tvivl i forhold til: Private fællesområder, hvor mange har adgang, og som ikke opleves så private som den enkelte bolig (f.eks. trappeopgange, gårdspladser etc.) Private bygninger med offentlig adgang (f.eks. butikker, restaurationer og butikscentre) Offentlige bygninger, hvor man typisk kun færdes, hvis man har et ærinde (som f.eks. skoler, hospitaler og myndighedsbygninger) Befordringsmidler (hvortil man kun har adgang efter at have løst billet) Private områder i naturen (skov, mark og strand) 1. Listen er på ingen måder udtømmende. Den juridiske litteratur har ikke formuleret nogen ensartet holdning til disse spørgsmål. Man må derfor studere domspraksis for at få et retningsgivende billede af, hvor grænsen går, selvom der i mange tilfælde er tale om konkrete sager. Redegørelsen tager udgangspunkt i, om man i almindelighed kan opholde sig lovligt og fotografere det pågældende sted eller ikke. Er adgangen derimod reserveret en begrænset kreds, skal der opnås gennem et samtykke fra nogen, der har lovlig adgang til området Sociale, elektroniske netværk Den omfattende brug af sociale, elektroniske netværk har givet grundlag for tvivl i forhold til oplysninger, der kan hentes på disse netværk samt den efterfølgende brug af oplysningerne. Problemstillingen er relevant i relation til straffelovens bestemmelse i 263 a, stk. 2 om forbuddet mod at skaffe sig ulovlig adgang til andres gemmer. Redegørelsen sammenligner her med et hus, hvortil man ønsker adgang. Det vil være ulovligt at skaffe sig adgang til huset med en nøgle, som en ven af huset er blevet betroet man kan ikke skaffe sig adgang til en kundes facebookprofil ved at låne en anden "vens" adgangskode. Indenfor samme gråzone opstår spørgsmålet om, hvorvidt et selskab kan oprette en profil i et fiktivt navn med det ene formål at få adgang til en kundes profil for at bruge de oplysninger, kunden har på profilen. Side 7 1 Mads Bryde Andersen: Redegørelse om forsikringssvindel, afsnit 3.2 c

8 Der må sondres mellem de tilfælde, hvor kunden må forventes at forholde sig til den identitet, der anmoder om adgang som ven til profilen, og de tilfælde hvor kunden helt ukritisk accepterer alle venneanmodninger. Efter ordlyden i 263 a, stk. 2, kan selskabet i det første tilfælde ikke lovligt oprette en profil i et fiktivt navn for derigennem at anskaffe sig adgang til oplysninger på profilen. I sidstnævnte tilfælde kan det være lovligt, men det vil altid bero på en meget konkret vurdering alt efter, hvor åbenlyst det er for enhver, at brugeren blotter alt på sin profil og accepterer enhver anmodning om adgang til denne Persondataloven En anden gråzone, hvor juraen synes mindre klar, er persondatalovens regler om registrering af personlige oplysninger. Regelsættet har især givet anledning til fortolkning af, i hvilke tilfælde kunden skal underrettes om oplysninger, der er fremkommet enten som led i den almindelige skadessagsbehandling eller som led i en nærmere undersøgelse, hvor der er konkret mistanke om forsikringssvindel. Først må det afklares, hvilke oplysninger, der falder ind under lovens behandlingsbegreb. Det fremgår af redegørelsen, at behandlingsbegrebet omfatter stort set alt, hvad man kan udsætte en personoplysning for. I almindelighed må det dog antages, at sporadiske og atypiske it-baserede behandlinger falder uden for lovens område 2. Således tilsigter behandlingsbegrebet en regulering af den længerevarende og målrettede indsamling, registrering og opbevaring af personoplysninger. Behandlingsbegrebet er dog relativt. Begrebets nærmere udstrækning beror på, hvilken sammenhæng behandlingen indgår i: Jo mere indgribende en operation er, desto mere nærliggende er det at antage, at den udgør en behandling, der skal omfattes af lovens regler 3. Det kan således antages, at oplysninger, der er indhentet som led i den normale skadesagsbehandling, og som ikke giver grundlag for mistanke om forsikringssvindel, ikke altid vil være omfattet af behandlingsbegrebet. Dette kan fx være en sporadisk Google-søgning. Selskabet vil derfor ikke have pligt til at underrette om disse oplysninger. Grænsedragningen må dog være meget konkret. Hvis oplysninger indhentet som led i selskabets normale skadesagsbehandling bekræfter en mistanke om forsikringssvindel og dermed må betragtes som oplysninger om strafbare forhold, vil der være grundlag for at gå videre til en nærmere undersøgelse af forhold, som kan be- eller afkræfte mistanken. Redegørelsen antager, at hjemmelen for en sådan behandling formentlig kan støttes på persondatalovens 6, stk. 1, nr. 7, hvis efterforskningen sker for at be- eller afkræfte en begrundet formodning om, at forsikringskunden har begået forsikringssvindel, og denne formodning ikke kan be- eller afkræftes gennem brug af andre informationskanaler. For så vidt angår de tilfælde, hvor oplysninger under en nærmere undersøgelse bekræfter selskabets mistanke om, at kunden har begået forsikringssvindel, vil lovens 8, stk. 4 blive relevant. Det fremgår af bestemmelsen, at private uden på forhånd at have opnået den registreredes samtykke kan behandle oplysninger om strafbare forhold, hvis det er nødvendigt til varetagelse af en berettiget interesse, og denne interesse klart overstiger hensynet til den registrerede. 2 Waaben & Korfits Nielsen: Lov om behandling af personoplysninger med kommentarer, 2. udg. (2008), s Mads Bryde Andersen: Redegørelse om forsikringssvindel, s. 36. Side 8

9 Dernæst må det afklares, på hvilket tidspunkt i undersøgelsesfasen selskabet har pligt til at orientere den registrerede om, at der gennemføres en efterforskningshandling, jf. lovens 28 og 29. Det antages i redegørelsen, at pligten til at underrette først foreligger, når oplysningerne er indsamlet og altså ikke forud for indsamlingen. En sådan pligt ville kunne umuliggøre hele formålet med undersøgelsen og de i forbindelse med denne indhentede oplysninger. Lovens 30 indeholder en undtagelse, hvorefter selskabet kan undlade at oplyse kunden om de registrerede oplysninger, hvis den registreredes interesse i at få kendskab til oplysningerne findes at burde vige for afgørende hensyn til offentlige interesser, herunder navnlig til forebyggelse, efterforskning, afsløring og retsforfølgning i straffesager eller i forbindelse med brud på etiske regler for lovregulerede erhverv, jf. 30, stk. 2, nr. 4. Kan denne bestemmelse bruges som grundlag for at undlade at orientere kunden om de registrerede oplysninger i en sag, hvor der mistanke om forsikringssvindel? Ifølge redegørelsen er meningen med denne undtagelse at gøre det muligt at gennemføre saglige og lovhjemlede efterforskningsskridt uden at forspilde øjemedet gennem en forudgående underretning. Bestemmelsen tager umiddelbart sigte på politiets efterforskning, men efter sin ordlyd omfatter den også privates efterforskning af straffesager undergivet privat påtale, hvis denne i øvrigt er retmæssig. Derimod er det mere tvivlsomt, om bestemmelsen også omfatter tilfælde, hvor der foretages efterforskning vedrørende et strafferetligt forhold, der i kraft af en senere politianmeldelse kan tænkes at føre til en strafferetlig efterforskning ved politiets foranstaltning. Det ligger nok klart, at det ikke har været sådanne forhold, man har haft i tankerne ved bestemmelsen. Er der tale om en loyal og hensynsfuldt gennemført efterforskningshandling, der baseres på en håndgribelig mistanke, kan der være saglig grund til at anvende denne undtagelsesbestemmelse Pejlingsudstyr Privates adgang til at anvende pejlingsudstyr til at spore kunder, der er mistænkt for forsikringssvindel, er en gråzone, hvor juraen hverken tager positiv eller negativ stilling til lovligheden i en sådan adgang. Et enkelt tilfælde fra domspraksis, U H, har slået fast, at politiets påmontering af et sådan udstyr uden på en bil kan foretages uden rettens tilladelse (er det nødvendigt at foretage indgreb i bilen for at påmontere pejlingsudstyret, vil forholdet falde ind under straffelovens bestemmelser om indtrængen på privat ejendom). Det er tvivlsomt, om noget tilsvarende vil gælde for privates adgang til en sådan anvendelse. I den forbindelse spiller det en rolle, at forsikringsselskaber er underlagt en særlig pligt til at iagttage god skik. 5. En farverig debat om etik Udover problematikken vedrørende de ovenfor beskrevne juridiske gråzoner har der også tegnet sig også et klart billede af, på hvilke områder der er tydelig afstand mellem selskabernes praksis og samfundets normer. Forskellige aktører har tilkendegivet deres holdninger, og debatten har været farverig. I det følgende vil jeg fremhæve nogle af de væsentligste områder, som er blevet materialiseret via Userneeds-undersøgelsen og debatten på workshoppen om etik. Side 9 4 Mads Bryde Andersen: Redegørelse om forsikringssvindel, s. 46.

10 En del af befolkningen anser det udelukkende som politiets opgave at bekæmpe forsikringssvindel. Dette ud fra en betragtning om, at det er lettere for befolkningen at forholde sig til politiet, der har nogle retlige rammer at arbejde indenfor. Dette skaber mere tryghed. Branchen er af den opfattelse, at politiet behøver hjælp til forberedelse af sager, hvor der er mistanke om svindel. Dette på baggrund af, at politiet i flere sammenhænge har meldt klart ud, at sager om forsikringssvindel ikke har høj prioritet. Et væsentligt moment i debatten har været, at så længe selskaberne i deres undersøgelsesfase ikke bevæger sig ind på områder, der konkret og retligt er forbeholdt politiet, vil nærmere undersøgelser af mistanke om forsikringssvindel være proportionel med de forventninger, kunderne med rette kan have til selskabets sagsbehandling. Der hersker en udbredt opfattelse af, at udspørgning af naboer og bekendte til en kunde, der er mistænkt for forsikringssvindel, er grænseoverskridende og uetisk. Nogle selskaber er af den holdning, at denne metode giver god gevinst, og at metoden kan anvendes i et så diskret omfang, at den ikke er mere grænseoverskridende end andre undersøgelsesmetoder. Et væsentligt moment i debatten har her været at trække en grænse for, hvornår en konkret undersøgelsesmetode er direkte uetisk. Både forbrugere og selskaber har efterspurgt et branchekodeks, der tydeligt angiver en holdning til, hvilken praksis selskaberne bør have i forhold til de konkrete undersøgelsesmetoder. Overvågning anses af en stor del af samfundet som et middel, der skaber magtrelationer. Derfor anses overvågning for at være en uetisk indgriben i borgernes privatliv. Filosof og lektor ved Aalborg Universitet, Anders Albrechtslund, holdt oplæg omkring etik på den anden workshop. Her fremførte han, at overvågning altid er kontekstafhængig med konkrete situationer og aktører. Derfor vil den etiske målestok også skifte i forhold til den relation, der er mellem aktørerne og den kontekst, man definerer ud fra. Overvågning er derfor ikke nødvendigvis uetisk. Forsikrings- og pensionsbranchen kan mindske afstanden mellem praksis og normer ved bl.a. at sætte fokus på solidaritetsprincippet i forsikringstankegangen samt tydeliggøre relationerne i overvågningssituationen og derved kommunikere ud, at konkrete observationer af en kundes adfærd ikke nødvendigvis er uetisk. Denne kommunikationstankegang er en del af en ny, intern strategi- og handlingsplan, som blev udformet i løbet af projektforløbet og præsenteret på den sidste workshop. 6. Praktiske hjælpemidler Mange andre problemstillinger end de ovennævnte er blevet drøftet, og de forskellige fortolkninger og holdninger har været farvet af, om de kom fra en operationel efterforsker i selskaberne, en forbrugerordfører fra et af de politiske partier eller en juridisk ekspert. Dog må det konkluderes, at de forskellige holdninger er blevet hørt og taget højde for i det materiale, der er resultatet af processen. Dernæst må det konkluderes, at det gennem en fælles dialog på de afholdte workshops og med hjælp fra redegørelsen om forsikringssvindel har været muligt skabe en fælles platform for at få regler, normer og praksis til at gå op i en højere enhed. Det har derved også været muligt at nedbryde en stor del af gråzoneområderne. Selvom en stor del af gråzonerne er blevet nedbrudt, er der stadig modpoler i debatten om, i hvilken udstrækning branchen skal have lov at bekæmpe forsikringssvindel. Selskaberne vil gerne have stillet så mange juridiske redskaber Side 10

11 som muligt til rådighed til brug for deres efterforskning, forbrugerne vil ikke mistænkeliggøres eller overvåges, og ingen ønsker at tabe penge på, at de andre begår forsikringssvindel. Det sidste er der helt sikkert konsensus omkring. Projektet har skabt nogle praktiske hjælpemidler, som branchen skal forholde sig til i kampen mod forsikringssvindel. Juraen hjælper godt på vej. Domspraksis og regler om god skik ligeså. Materialet knæsætter disse regler og principper samtidig med, at der tages højde for etik og moral Branchenormer kodeks for undersøgelse ved mistanke om forsikringssvindel s værdier er bl.a., at branchen skal opleves som ordentlig og ansvarlig. Udgangspunktet for arbejdet med moderniseringen af Kodeks for undersøgelse ved mistanke om forsikringssvindel har således ikke kun været baseret på, hvilke undersøgelsesmetoder, selskaberne lovligt kan anvende, men også hvad der etisk er forsvarligt. Kodekset kommer bl.a. til at omhandle de særlige forhold, selskaberne skal være opmærksomme på ved brug af de forskellige undersøgelsesmetoder, herunder hvilke juridiske og etiske principper, der skal overholdes Baggrundsmateriale redegørelse om forsikringssvindel Som tiden og kreativiteten hos svindlere og selskaber udvikler sig, vil der jævnligt dukke nye gråzoner op. Redegørelsen om forsikringssvindel har taget højde for og afklaret den del af gråzonerne, der er aktuelle lige nu. Nogle af temaerne har jeg allerede forsøgt at beskrive i det ovenstående. Efter en nærlæsning af redegørelsen er det svært at være i tvivl om, hvilke rammer der kan ageres indenfor, og hvilke retlige pligter selskaberne har overfor deres kunder, når de undersøger sager om forsikringssvindel. Mads Bryde Andersen analyserer og beskriver detaljeret de enkelte gråzoneområder og relevante bestemmelser på en fyldestgørende måde, hvorfor jeg herefter vil lade redegørelsen tale for sig selv. Redegørelsen er vedhæftet i tilknytning til artiklen. Side 11

Oversigt over de retlige problemer ved efterforskning af mistanke om forsikringssvindel. 1. Baggrund

Oversigt over de retlige problemer ved efterforskning af mistanke om forsikringssvindel. 1. Baggrund P R O F E S S O R, D R. J U R. M A D S B R Y D E A N D E R S E N Oversigt over de retlige problemer ved efterforskning af mistanke om forsikringssvindel 10. JUNI 2010 I 1. Baggrund Efter opdrag fra Forsikring

Læs mere

Danskernes syn på forsikringssvindel 2014

Danskernes syn på forsikringssvindel 2014 Analyserapport Danskernes syn på 2014 2014:3 Andreas Østergaard Nielsen Philip Heymans Allé 1, 2900 Hellerup, Telefon 41 91 91 91, www.forsikringogpension.dk Indhold 1. Indledning og sammenfatning 4 2.

Læs mere

Danskernes syn på forsikringssvindel

Danskernes syn på forsikringssvindel MARKEDSUDVIKLING SKADESFORSIKRING FORSIKRING & PENSIONS ÅRSMØDE JANUAR 2008 SIDE 1 Danskernes syn på Morten Brønnum Andersen Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Telefon 41 91 91 91 www. forsikringogpension.dk

Læs mere

REGRESFRAFALDSAFTALEN PÅ BYGNINGSBRANDFORSIKRINGSOMRÅ- DET 2011. Indholdsfortegnelse:

REGRESFRAFALDSAFTALEN PÅ BYGNINGSBRANDFORSIKRINGSOMRÅ- DET 2011. Indholdsfortegnelse: REGRESFRAFALDSAFTALEN PÅ BYGNINGSBRANDFORSIKRINGSOMRÅ- DET 2011 Indholdsfortegnelse: Side Regresfrafaldsaftalen på bygningsbrandforsikringsområdet 2011 2 1. Formålsbestemmelse 2 2. Definition af regres

Læs mere

STRATEGI OG HANDLINGSPLAN 2010-2014 - SIDE 1. Strategi- og handlingsplan

STRATEGI OG HANDLINGSPLAN 2010-2014 - SIDE 1. Strategi- og handlingsplan STRATEGI OG HANDLINGSPLAN 2010-2014 - SIDE 1 Strategi- og handlingsplan 2010-2014 STRATEGI OG HANDLINGSPLAN 2010-2014 - SIDE 2 Forord Bestyrelsen for Forsikring & Pension vedtog i september 2009 en revideret

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen Strafferetskontoret E-mailes til jm@jm.dk

Justitsministeriet Lovafdelingen Strafferetskontoret E-mailes til jm@jm.dk Justitsministeriet Lovafdelingen Strafferetskontoret E-mailes til jm@jm.dk STRANDGADE 56 DK-1401 KØBENHAVN K TEL. +45 32 69 88 88 FAX +45 32 69 88 00 CENTER@HUMANRIGHTS.DK WWW.MENNESKERET.DK WWW.HUMANRIGHTS.DK

Læs mere

Retningslinier. for. Video-overvågning i Faxe Kommune

Retningslinier. for. Video-overvågning i Faxe Kommune Retningslinier for Video-overvågning i Faxe Kommune Formål Formålet med i Faxe Kommune er at beskytte kommunens ejendomme og værdier mod kriminelle handlinger samt tilføre tryghed for ansatte i kommunen

Læs mere

Overvågningen og beskyttelsen af den amerikanske ambassade

Overvågningen og beskyttelsen af den amerikanske ambassade Dato: 16. november 2010 Overvågningen og beskyttelsen af den amerikanske ambassade 1. Indledning I den seneste tid har der været omtale i medierne af, at amerikanske repræsentationer foretager overvågning

Læs mere

Hvordan må selskaberne efterforske mistanke om forsikringssvindel? Foredrag i AIDA Danmark 19. marts 2013

Hvordan må selskaberne efterforske mistanke om forsikringssvindel? Foredrag i AIDA Danmark 19. marts 2013 Hvordan må selskaberne efterforske mistanke om forsikringssvindel? Foredrag i AIDA Danmark 19. marts 2013 professor, dr.jur. Mads Bryde Andersen Københavns Universitet mads.bryde.andersen@jur.ku.dk Udgangspunktet

Læs mere

Strategi for politiets indsats over for æresrelaterede forbrydelser

Strategi for politiets indsats over for æresrelaterede forbrydelser 22. januar 2007 POLITIAFDELINGEN Polititorvet 14 1780 København V Telefon: 3314 8888 Telefax: 3343 0006 E-mail: Web: rpcha@politi.dk www.politi.dk Strategi for politiets indsats over for æresrelaterede

Læs mere

Arbejdsgruppen under Akademisk Råd vedr. named person. Named person ordning på HUM. Vedr.: Sagsbehandler: Inge-Lise Damberg

Arbejdsgruppen under Akademisk Råd vedr. named person. Named person ordning på HUM. Vedr.: Sagsbehandler: Inge-Lise Damberg DET HUMANISTISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Arbejdsgruppen under Akademisk Råd vedr. named person SAGSNOTAT 31. OKTOBER 2013 Vedr.: Named person ordning på HUM HR- OG PERSONALEAFDELINGEN Sagsbehandler:

Læs mere

Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup

Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup 14. maj 2012 Orientering om nye regler om private dataansvarliges anmeldelsespligt Datatilsynet Borgergade 28, 5. 1300 København K CVR-nr. 11-88-37-29

Læs mere

PERSONALE RETNINGSLINJER FOR VIDEOOVERVÅGNING

PERSONALE RETNINGSLINJER FOR VIDEOOVERVÅGNING Risikostyring - tag vare på dit, mit og vores - og på dig selv og os PERSONALE RETNINGSLINJER FOR VIDEOOVERVÅGNING 1 Definition Ved videoovervågning forstås vedvarende eller periodisk gentagen overvågning

Læs mere

Finanstilsynet Sendt på mail til Lotte Søgaard på LOS@ftnet.dk og Lars Østergaard på LOE@ftnet.dk

Finanstilsynet Sendt på mail til Lotte Søgaard på LOS@ftnet.dk og Lars Østergaard på LOE@ftnet.dk Finanstilsynet Sendt på mail til Lotte Søgaard på LOS@ftnet.dk og Lars Østergaard på LOE@ftnet.dk MiFID - kommentarer til specialudvalgsnotat om forslag til revision af direktivet om markeder for finansielle

Læs mere

1. Indledning. Retsplejelovens 114 har følgende ordlyd:

1. Indledning. Retsplejelovens 114 har følgende ordlyd: Civil- og Politiafdelingen Dato: 10. juli 2009 Kontor: Politikontoret Sagsnr.: 2009-945-1384 Dok.: LMD41023 Vejledning om politiets samarbejde med de sociale myndigheder og psykiatrien som led i indsatsen

Læs mere

Forbrugerombudsmanden. Carl Jacobsens vej 35. 2500 Valby. Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen. Frederiksberg, 19.

Forbrugerombudsmanden. Carl Jacobsens vej 35. 2500 Valby. Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen. Frederiksberg, 19. Forbrugerombudsmanden Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen Frederiksberg, 19. december 2011 Vedrørende standpunkt til markedsføring via sociale medier. Indledende bemærkninger.

Læs mere

1.1.2 skibets eller fartøjets stranding, grundstødning, synken eller kæntring,

1.1.2 skibets eller fartøjets stranding, grundstødning, synken eller kæntring, Vareforsikring - Begrænsede danske betingelser 2010 21.04.2010 skal gøre opmærksom på, at disse betingelser er vejledende. Der er således ikke noget til hinder for, at forsikringsselskabet og forsikringstageren

Læs mere

- Der bør ikke ske en førtidig implementering af kravet om operationel revision

- Der bør ikke ske en førtidig implementering af kravet om operationel revision Finanstilsynet Att.: Helene Miris Møller Høringssvar på revisionsbekendtgørelsen 06.11.2014 har modtaget Finanstilsynets udkast til ændring af revisionsbekendtgørelsen og har følgende bemærkninger: Indledende

Læs mere

Etiske regler for Dansk NLP Psykoterapeut Forening

Etiske regler for Dansk NLP Psykoterapeut Forening Etiske regler for Dansk NLP Psykoterapeut Forening Praktiserende medlemmer forpligter sig med underskrift til at overholde DNLPPF s etiske regler. 1. Generelle bestemmelser. 1.1 De etiske regler er bindende

Læs mere

Bevissikringsaftalen - ejerskifteforsikring

Bevissikringsaftalen - ejerskifteforsikring Bevissikringsaftalen - ejerskifteforsikring Aftale om bevissikring og regresfrafald mellem ejerskifteforsikringsselskaber og de bygningssagkyndiges ansvarsforsikringsselskaber (bevissikringsaftalen) af

Læs mere

X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere

X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere regler om, i hvilke tilfælde en forvaltningsmyndighed

Læs mere

Ministeriet for sundhed og forebyggelse. Sendt pr. e-mail til: iho@sum.dk og jurmed@sum.dk

Ministeriet for sundhed og forebyggelse. Sendt pr. e-mail til: iho@sum.dk og jurmed@sum.dk Ministeriet for sundhed og forebyggelse Sendt pr. e-mail til: iho@sum.dk og jurmed@sum.dk Ændring af sundhedsloven (ophævelse af den offentlige rejsesygesikring) - høringssvar takker for muligheden for

Læs mere

TV-overvågning - etiske anbefalinger

TV-overvågning - etiske anbefalinger TV-overvågning - etiske anbefalinger kopiering tilladt med kildeangivelse Network Indledning TV-overvågning er et område i meget stærk vækst - både med hensyn til hvad angår hvor, hvordan og af hvem det

Læs mere

Kontrolundersøgelser i Danmark

Kontrolundersøgelser i Danmark 12. december 2013 Kontorchef Peter Langkjær Kontrolundersøgelser i Danmark Dansk Forening for Konkurrenceret NÅR KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN KOMMER PÅ BESØG 1 Anslag Agenda 1. Efterforskning før

Læs mere

Loven indebærer ændringer i både persondataloven 4 og tv-overvågningsloven

Loven indebærer ændringer i både persondataloven 4 og tv-overvågningsloven Til samtlige kommuner, regioner og ministerier (underliggende myndigheder og institutioner bedes venligst orienteret) 28. juni 2007 Orientering til offentlige myndigheder om de nye regler i persondataloven

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR TV-OVERVÅGNING I BOLIGFORENINGEN VIBO

RETNINGSLINJER FOR TV-OVERVÅGNING I BOLIGFORENINGEN VIBO RETNINGSLINJER FOR TV-OVERVÅGNING I BOLIGFORENINGEN VIBO Definition Ved tv-overvågning forstås vedvarende eller periodisk gentagen overvågning af både udendørs- og indendørs arealer ved hjælp af automatisk

Læs mere

Høringssvar til Finanstilsynets oplæg til krav til Finansielle virksomheders produktudviklings- og produktstyringsprocesser

Høringssvar til Finanstilsynets oplæg til krav til Finansielle virksomheders produktudviklings- og produktstyringsprocesser Høringssvar til Finanstilsynets oplæg til krav til Finansielle virksomheders produktudviklings- og produktstyringsprocesser takker for muligheden for at komme med bemærkninger til Finanstilsynets oplæg

Læs mere

Forsikringen dækker Forsikringen dækker udgifterne til udskiftning af låsen i forsikringstagerens bolig, hvis nøglerne er blevet stjålet.

Forsikringen dækker Forsikringen dækker udgifterne til udskiftning af låsen i forsikringstagerens bolig, hvis nøglerne er blevet stjålet. REGLER OM OMFANG LÅSESKIFTE LÅDK2011:1 Forsikringen dækker Forsikringen dækker udgifterne til udskiftning af låsen i forsikringstagerens bolig, hvis nøglerne er blevet stjålet. Forsikringssum Forsikringssummen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje

Forslag. Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje Til lovforslag nr. L 185 Folketinget 2013-14 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 3. juni 2014 Forslag til Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje (Indgreb i meddelelseshemmeligheden,

Læs mere

Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom

Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom Denne Vejledning Et vigtigt element i indsatsen for at nedbringe sygefraværet på det danske arbejdsmarked

Læs mere

Har du været udsat for en forbrydelse?

Har du været udsat for en forbrydelse? Har du været udsat for en forbrydelse? Denne pjece indeholder råd og vejledning til dig En straffesags forløb Når politiet f.eks. ved en anmeldelse har fået kendskab til, at der er begået en forbrydelse,

Læs mere

Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K. jm@jm.dk

Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K. jm@jm.dk Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K jm@jm.dk Høringssvar fra - j.nr.: 2012-3756-0005 Justitsministeriet har den 11. maj 2012 sendt EU-Kommissionens udspil til ny databeskyttelsesregulering

Læs mere

Ad 1: Muligheden for at anvende fortrolige personoplysninger, bl.a. helbredsoplysninger,

Ad 1: Muligheden for at anvende fortrolige personoplysninger, bl.a. helbredsoplysninger, Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Databeskyttelse - s supplerende bemærkninger til EU-Kommissionens forslag til forordning om databeskyttelse Den 2. juli 2012 fremsendte en række bemærkninger

Læs mere

Alkoholpolitik Eksempel på et mini-casestudie

Alkoholpolitik Eksempel på et mini-casestudie Alkoholpolitik Eksempel på et mini-casestudie Opgave af Inger, Rikke, Sussie, Peter, Jesper & Hanne. December 2007 Vejleder og underviser: Pia Bille, Region Sjælland. Introduktion til undersøgelsen Afsluttende

Læs mere

Skatteministeriet js@skat.dk Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. Bemærkninger til lovforslagsudkast om initiativer mod sort arbejde

Skatteministeriet js@skat.dk Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. Bemærkninger til lovforslagsudkast om initiativer mod sort arbejde Skatteministeriet js@skat.dk Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Bemærkninger til lovforslagsudkast om initiativer mod sort arbejde 14.03.2012 Skatteministeriet har sendt et lovforslagsudkast i høring

Læs mere

Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1434 Offentligt

Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1434 Offentligt Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1434 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 14. november 2014 Kontor: Forvaltningsretskontoret

Læs mere

Danskernes syn på sundhedsforsikringer

Danskernes syn på sundhedsforsikringer Danskernes syn på sundhedsforsikringer 15.06.2009 1. Indledning og sammenfatning Sundhedsforsikringer bliver stadig mere udbredte. Ved udgangen af 2008 havde knap 1 mio. danskere en sundhedsforsikring.

Læs mere

Hvad må man tage billeder af? Vi kommer ikke ind på ophavsret. Helt andet og meget større emne! Vi taler kun om danske forhold!

Hvad må man tage billeder af? Vi kommer ikke ind på ophavsret. Helt andet og meget større emne! Vi taler kun om danske forhold! Hvad må man tage billeder af? Vi kommer ikke ind på ophavsret. Helt andet og meget større emne! Vi taler kun om danske forhold! Generelt Reglerne i Danmark er forholdsvis skrappe, men vurderes oftest i

Læs mere

Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse

Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse 00065/2010/DA WP 174 Udtalelse nr. 4/2010 om FEDMA's europæiske adfærdskodeks for brug af personoplysninger i forbindelse med direkte markedsføring vedtaget

Læs mere

HØRING OVER UDKAST TIL FORSLAG TIL LOV OM CENTER FOR CYBERSIKKERHED SAMT EVALUERING AF GOVCERT-LOVEN

HØRING OVER UDKAST TIL FORSLAG TIL LOV OM CENTER FOR CYBERSIKKERHED SAMT EVALUERING AF GOVCERT-LOVEN Forsvarsministeriet fmn@fmn.dk pah@fmn.dk hvs@govcert.dk WILDERS PLADS 8K 1403 KØBENHAVN K TELEFON 3269 8888 DIREKTE 3269 8805 RFJ@HUMANRIGHTS.DK MENNESKERET.DK J. NR. 540.10/30403/RFJ/MAF HØRING OVER

Læs mere

Michael Teschl Etik Portalerne ApS Lotusvej 58 2300 København S. Sendt til: mt@etikportalen.dk

Michael Teschl Etik Portalerne ApS Lotusvej 58 2300 København S. Sendt til: mt@etikportalen.dk Michael Teschl Etik Portalerne ApS Lotusvej 58 2300 København S Sendt til: mt@etikportalen.dk 14. marts 2013 Vedrørende behandling af personoplysninger hos Etik Portalerne ApS Datatilsynet Borgergade 28,

Læs mere

Røde Kors i Danmarks holdning til korruption

Røde Kors i Danmarks holdning til korruption GODKENDT AF HOVEDBESTYRELSEN 31. JANUAR 2013 Røde Kors i Danmarks holdning til korruption RødeKors.dk INDHOLD 1 Indledning... 3 2 Hvad er korruption?... 3 3 Standpunkt angående korruption... 4 4 Tilgang

Læs mere

Pejling bør reguleres

Pejling bør reguleres Artiklen blev offentliggjort i Lov & Ret nr. 8, december 2004. Se endvidere omtalen i blandt andet: http://politiken.dk/visartikel.iasp?pageid=349243 og http://www.berlingske.dk/indland/artikel:aid=516042/,

Læs mere

Forsvarets videregivelse af personaleoplysninger til brug for markedsføring

Forsvarets videregivelse af personaleoplysninger til brug for markedsføring Forsvarets videregivelse af personaleoplysninger til brug for markedsføring Brevdato: 19.08.08 Journalnummer: 2008-632-0034 Datatilsynet vender hermed tilbage til sagen, hvor Forsvarets Personeltjeneste

Læs mere

Hjemsendes omgående, hjemmet orienteres Der tages hurtigst muligt stilling til: - hvor længe vedkommende er bortvist - anmeldelse

Hjemsendes omgående, hjemmet orienteres Der tages hurtigst muligt stilling til: - hvor længe vedkommende er bortvist - anmeldelse 10. Retningslinie for skolens voldspolitik og konfliktløsning. En afgørende forudsætning for forebyggelse af aggressiv adfærd fra skolens brugere er, at der generelt er stor kvalitet i opgaveløsningen,

Læs mere

Lov om ændring af retsplejeloven

Lov om ændring af retsplejeloven Lov om ændring af retsplejeloven (Behandlingen af klager over politipersonalet m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke

Læs mere

Er der klaget over dig?

Er der klaget over dig? Er der klaget over dig? 1 Vejledning til politipersonale om klager til Politiklagemyndigheden 2 Ved lov nr. 404 af 21. april 2010 om ændring af retsplejeloven er der indført nye regler om behandlingen

Læs mere

Handleplan ved bekymring, mistanke eller konkret viden om seksuelle overgreb

Handleplan ved bekymring, mistanke eller konkret viden om seksuelle overgreb Handleplan ved bekymring, mistanke eller konkret viden om seksuelle overgreb Nordfyns Kommune har udarbejdet en Beredskabsplan til de ansatte til brug, hvis du i din arbejdsdag kommer i berøring med børn

Læs mere

Center for Social Service

Center for Social Service Der er situationer, hvor oplysninger om rent private forhold gerne må gives videre til en anden myndighed. Det gælder, når: forældrene (den eller dem der har forældremyndigheden) har givet skriftligt samtykke

Læs mere

Kys og kram i ren glædesrus til en svømmer over en god præstation... hvad må træneren?

Kys og kram i ren glædesrus til en svømmer over en god præstation... hvad må træneren? Kys og kram i ren glædesrus til en svømmer over en god præstation... hvad må træneren? Etisk kodeks Fysisk berøring af en svømmer under træning... hvor går grænsen? Kæreste med en af sine svømmere... hvad

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Kriminalitetsforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr.

Forsikringsbetingelser. for. Kriminalitetsforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. Betingelser nr. 701001 Forsikringsbetingelser for Kriminalitetsforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser for kriminalitetsforsikring

Læs mere

Forsikringstager Forsikringstager er den fysiske person, der er anført i Falck Cykelregister som ejer af den registrerede cykel.

Forsikringstager Forsikringstager er den fysiske person, der er anført i Falck Cykelregister som ejer af den registrerede cykel. REGLER OM OMFANG CYKEL CYSDK2012:1 Forsikringen dækker Forsikringen dækker det beløb (selvrisikoen), med hvilket forsikringstagerens hjemforsikringsselskab har nedsat skadeserstatningen og det økonomiske

Læs mere

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR:

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Nedenstående regler skal tjene til vejledning for medarbejderne, kunderne og offentligheden med hensyn til de pligter af etisk art, som medarbejderne ansat i

Læs mere

Læreruddannelsen den 26. marts 2012 Lektor, cand.jur., Pernille Lykke Dalmar REGLER OM BØRN OG UNGE

Læreruddannelsen den 26. marts 2012 Lektor, cand.jur., Pernille Lykke Dalmar REGLER OM BØRN OG UNGE Læreruddannelsen den 26. marts 2012 Lektor, cand.jur., Pernille Lykke Dalmar REGLER OM BØRN OG UNGE ER REGLER KEDELIGE? NEJ! men de kan være svære at læse! Hvis du har interesse for samfundet, og indretningen

Læs mere

Borgernes rettigheder ved anvendelse af video

Borgernes rettigheder ved anvendelse af video Borgernes rettigheder ved anvendelse af video I løbet af de seneste år er anvendelsen af video og tv blevet stadig mere udbredt på de danske veje. Video og tv anvendes i en række sammenhænge: Trafikinformation

Læs mere

United Technologies Corporation. Indhentning af konkurrencemæssige informationer

United Technologies Corporation. Indhentning af konkurrencemæssige informationer United Technologies Corporation Indhentning af konkurrencemæssige informationer Introduktion UTC s Etiske Kodeks anerkender at indhentning og brug af informationer om vore konkurrenter er en nødvendig

Læs mere

Efter en nærmere gennemgang af sagen har Justitsministeriet som nævnt ikke fundet grundlag for at ændre Rigsadvokatens afgørelse af 28. januar 2005.

Efter en nærmere gennemgang af sagen har Justitsministeriet som nævnt ikke fundet grundlag for at ændre Rigsadvokatens afgørelse af 28. januar 2005. Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Mike Axdal Dato: 13. juli 2006 Kontor: Politikontoret Sagsnr.: 2005-2001-0042 Dok.: ALJ40449 Ved e-mail af 1. februar 2005 har De klaget til Justitsministeriet

Læs mere

Det Etiske Råds udtalelse om gentest og forsikringer

Det Etiske Råds udtalelse om gentest og forsikringer Det Etiske Råds udtalelse om gentest og forsikringer Tidligere formand for udvalget vedrørende Det Etiske Råd, Preben Rudiengaard, har anmodet Rådet om at forholde sig til emnet gentest og forsikringer

Læs mere

TAVSHEDSPLIGT OG VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER

TAVSHEDSPLIGT OG VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TAVSHEDSPLIGT OG VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER Reglerne om tavshedspligt og videregivelse af fortrolige oplysninger har stor praktisk betydning, da vi som medarbejdere i kommunen behandler mange personfølsomme

Læs mere

Beredskab og Handlevejledning. Forebyggelse og håndtering af sager med mistanke eller viden om vold og seksuelle krænkelser af børn og unge

Beredskab og Handlevejledning. Forebyggelse og håndtering af sager med mistanke eller viden om vold og seksuelle krænkelser af børn og unge Beredskab og Handlevejledning Forebyggelse og håndtering af sager med mistanke eller viden om vold og seksuelle krænkelser af børn og unge Forord Dette beredskab retter sig mod alle medarbejdere og ledere

Læs mere

Magtanvendelse retningslinjer for personalets brug af fysisk magt Indhold

Magtanvendelse retningslinjer for personalets brug af fysisk magt Indhold 1 Magtanvendelse retningslinjer for personalets brug af fysisk magt Indhold 1. Hvorfor retningslinjer om magtanvendelse?...3 2. Det grundlæggende...3 3. Hvad må du?...4 3.1 Den korte version...4 3.2 Den

Læs mere

Forsikringstageren skal have udvist almindelig agtpågivenhed i forbindelse med tyveriet/tabet.

Forsikringstageren skal have udvist almindelig agtpågivenhed i forbindelse med tyveriet/tabet. REGLER OM OMFANG SKI OG SNOWBOARD SSDK2011:1 Forsikringen dækker Forsikringen dækker det beløb (selvrisikoen), med hvilket forsikringstagerens hjem/hus- eller fritidshusforsikringsselskab har nedsat skadeserstatningen

Læs mere

DOBBELTFORSIKRINGSSAFTALEN af 1. april 2011. Indholdsfortegnelse:

DOBBELTFORSIKRINGSSAFTALEN af 1. april 2011. Indholdsfortegnelse: DOBBELTFORSIKRINGSSAFTALEN af 1. april 2011 01.04.2011 Indholdsfortegnelse: Side Dobbeltforsikringsaftalen 2011 2 1. Formålsbestemmelse 2 2. Definitioner 2 3. Tilfælde af ren dobbeltforsikring 2 4. Særregler

Læs mere

Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter

Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter Sygeplejerskeuddannelsens Ledernetværk Revideret senest den 14. juni 2013 Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter 1. Indledning Formålet med Sygeplejerskeuddannelsen

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR BRUG AF IT PÅ RANUM EFTERSKOLE

RETNINGSLINJER FOR BRUG AF IT PÅ RANUM EFTERSKOLE RETNINGSLINJER FOR BRUG AF IT PÅ RANUM EFTERSKOLE Som elev erklærer jeg herved, at jeg til enhver tid vil optræde som ansvarsbevidst bruger af it -udstyr på Ranum Efterskole (herefter benævnt Skolen ).

Læs mere

Overgreb mod børn. Danmarks Lærerforening

Overgreb mod børn. Danmarks Lærerforening Deltagerstaterne skal træffe alle passende lovgivningsmæssige, administrative, sociale og uddannelsesmæssige forholdsregler til beskyttelse af barnet mod alle former for fysisk eller psykisk vold, skade

Læs mere

Forsikrings- og erstatningsspørgsmål

Forsikrings- og erstatningsspørgsmål Forsikrings- og erstatningsspørgsmål Dette notat skal afdække de problemstillinger, som findes vedrørende universitetets erstatningsansvar og forsikringsforhold. Der er tre overordnede problemstillinger.

Læs mere

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen "A Danmark A/S mod Finanstilsynet".

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen A Danmark A/S mod Finanstilsynet. Kendelse af 8. marts 2001. 00-177.318. Aktindsigt nægtet. Der var ikke grundlag for at lade klageren indtræde i en verserende sag, der vedrørte hans pensionsforhold. Lov om forsikringsvirksomhed 66 a og

Læs mere

Endelig version - godkendt af regionsrådet 25.juni 2014. Politik for billed-og lydmedier

Endelig version - godkendt af regionsrådet 25.juni 2014. Politik for billed-og lydmedier Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 Endelig version - godkendt af regionsrådet 25.juni 2014 Politik for billed-og lydmedier Indhold 1. Indledning:

Læs mere

Hvilke love gælder for tv-overvågning?

Hvilke love gælder for tv-overvågning? Hvilke love gælder for tv-overvågning? Tv-overvågningsloven Tv-overvågningsloven regulerer hvilke områder private virksomheder og private borgere må tvovervåge. Hvem må overvåge? - Hvad må de overvåge?

Læs mere

Underretninger - når børn, unge og deres forældre har brug for hjælp

Underretninger - når børn, unge og deres forældre har brug for hjælp Underretninger - når børn, unge og deres forældre har brug for hjælp Århus Kommune For yderligere information: Socialforvaltningen Sekretariatet Jægergården Værkmestergade 00 Århus C E-post: socialforvaltningen@aarhus.dk

Læs mere

Statsforvaltningens brev til Odense Kommune

Statsforvaltningens brev til Odense Kommune 2014-212824 Statsforvaltningens brev til Odense Kommune Dato: 0 9-0 6-2015 Henvendelse vedrørende Odense Kommunes afgørelse om afslag på aktindsigt i specifikationer i borgmester Anker Boyes telefonregning

Læs mere

Public Relations Branchens etiske regler

Public Relations Branchens etiske regler Public Relations Branchens etiske regler 1. Public Relations Branchen (Danmark) Public Relations Branchen er den danske sammenslutning af virksomheder i PR- og kommunikationskonsulentbranchen. Disse regler

Læs mere

Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret

Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret R I G S A DV O K A TE N 2 4. a ug us t 2 0 1 2 Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret 1. Ved domstolsreformen, der blev gennemført ved lov nr. 538 af 8. juni 2006 om ændring af retsplejeloven

Læs mere

DIPU dansk institut for psykoterapi og uddannelse

DIPU dansk institut for psykoterapi og uddannelse DIPU s etikregler Som psykoterapeut og psykoterapeutstuderende er vi konstant i berøring med menneskers meget følsomme sider, og det kræver en høj etik. Vi ser det som en vigtig opgave at formidle dette

Læs mere

- 63 - Kapitel 4. Efterlysning. Politiet anvender i praksis efterlysninger i en række forskelligartede

- 63 - Kapitel 4. Efterlysning. Politiet anvender i praksis efterlysninger i en række forskelligartede - 63 - Kapitel 4 Efterlysning 4.1. Indledning. Politiet anvender i praksis efterlysninger i en række forskelligartede situationer. Efterlysninger kan anvendes som led i en strafferetlig efterforskning

Læs mere

De grønne pigespejdere 110/2012. De grønne pigespejdere skaber trygge rammer for piger og unge kvinder og tolererer ingen former for vold.

De grønne pigespejdere 110/2012. De grønne pigespejdere skaber trygge rammer for piger og unge kvinder og tolererer ingen former for vold. Voldspolitik De grønne pigespejdere skaber trygge rammer for piger og unge kvinder og tolererer ingen former for vold. Forord WAGGGS foretog i 2010 en medlemsundersøgelse, der viste, at vold mod piger

Læs mere

8 PRINCIPPER FOR GOD NET-ADFÆRD FOR PRIVATPERSONER

8 PRINCIPPER FOR GOD NET-ADFÆRD FOR PRIVATPERSONER 8 PRINCIPPER FOR GOD NET-ADFÆRD FOR PRIVATPERSONER 8 PRINCIPPER FOR GOD NET-ADFÆRD FOR PRIVATPERSONER 1 BESKYT DIN COMPUTER OG ANDRE ENHEDER 2 BESKYT DINE PERSONLIGE OPLYSNINGER 3 BESKYT DINE ELEKTRONISKE

Læs mere

Vejledning om sundhedspersoners tavshedspligt dialog og samarbejde med patienters pårørende

Vejledning om sundhedspersoners tavshedspligt dialog og samarbejde med patienters pårørende Sundhedsstyrelsen 2002 Vejledning om sundhedspersoners tavshedspligt dialog og samarbejde med patienters pårørende 1. Formålet med vejledningen Vejledningen redegør for de muligheder og begrænsninger,

Læs mere

Dokumentationskravet i markedsføringslovens 3, stk. 3.

Dokumentationskravet i markedsføringslovens 3, stk. 3. Dato: 3. april 2014 Sag: FO-14/02776-1 Dokumentationskravet i markedsføringslovens 3, stk. 3. Problemstilling En erhvervsdrivende skal kunne dokumentere, at faktiske forhold, der oplyses om i markedsføringen,

Læs mere

Ny dansk lov om forsikringsmæglervirksomhed

Ny dansk lov om forsikringsmæglervirksomhed NFT 3/1999 Ny dansk lov om forsikringsmæglervirksomhed af Flemming Lyngholm og Jon Stefansson, Advokatfirmaet Kromann & Münter, Århus. Det danske Folketing vedtog den 21. april 1999 en lov om forsikringsmæglervirksomhed.

Læs mere

WHOIS-politik for.eu-domænenavne

WHOIS-politik for.eu-domænenavne WHOIS-politik for.eu-domænenavne 1/7 DEFINITIONER Termer, der er defineret i Vilkårene og/eller.eu-konfliktløsningsreglerne, skrives med stort begyndelsesbogstav heri. 1. POLITIK TIL BESKYTTELSE AF PRIVATLIVETS

Læs mere

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 BEHANDLING AF UNDERRETNINGER

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 BEHANDLING AF UNDERRETNINGER Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 Kvalitetsstandard BEHANDLING AF UNDERRETNINGER Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 18. marts 2014 Acadre 13/7590 Indledning Denne kvalitetsstandard

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 Samarbejdsaftale mellem CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 og [Forsikringsmæglerens navn og adresse] (Herefter Forsikringsmægleren ) 1. Indledning

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0609 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0609 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0609 Bilag 1 Offentligt Lovafdelingen Dato: 15. november 2010 Kontor: Statsretskontoret Sagsnr.: 2010-7614-0030 Dok.: OTE40148 G R U N D - O G N Æ R H E D S N O T A T vedrørende

Læs mere

Betingelser. Alm. Brand Kortspær. Nr. KSM 1506 (MasterCard Gold/Platinum) Alm Brand BANK

Betingelser. Alm. Brand Kortspær. Nr. KSM 1506 (MasterCard Gold/Platinum) Alm Brand BANK Alm Brand BANK Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 almbrand.dk Side 1 af 7 3 Alm. Brand Kortspær Betingelser Nr. KSM 1506 (MasterCard Gold/Platinum) Indholdsfortegnelse Side 2 af 7 1 Fællesbestemmelser

Læs mere

De nye beføjelser vedrører alle markedsføringsret, som er Forbrugerombudsmandens

De nye beføjelser vedrører alle markedsføringsret, som er Forbrugerombudsmandens Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 L 101 Bilag 9 Offentligt N O T A T Talepapir til brug for Forbrugerombudsmandens indlæg Dato: 20. februar 2013 Sag: FO-13/02090 Sagsbehandler: ssj Mini-høring

Læs mere

Tildeling af kollegieværelse til mindreårig. Forældremyndighed. Myndighedskompetence

Tildeling af kollegieværelse til mindreårig. Forældremyndighed. Myndighedskompetence Tildeling af kollegieværelse til mindreårig. Forældremyndighed. Myndighedskompetence Advokat A klagede på vegne af B til ombudsmanden over gymnasiet G, herunder rektor R s, håndtering af en sag vedrørende

Læs mere

Beskyttelse mod børneporno fra et virksomhedsperspektiv

Beskyttelse mod børneporno fra et virksomhedsperspektiv Retsudvalget 2010-11 REU alm. del Bilag 529 Offentligt Beskyttelse mod børneporno fra et virksomhedsperspektiv Red Barnet & CBS - CBS Agenda & indlægsholder Tom Engly EXAM. ESL, CRISC, CISM Koncernsikkerhedschef

Læs mere

Jobcenteret fremsendte klagen til Beskæftigelsesankenævnet, som videresendte sagen til statsforvaltningen.

Jobcenteret fremsendte klagen til Beskæftigelsesankenævnet, som videresendte sagen til statsforvaltningen. Københavns Kommune. Meddelelse af fremmødeforbud Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at kommunen ved en afgørelse om at meddele en borger fremmødeforbud overskred grænserne for et lovligt skøn.

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER NØGLEFORSIKRING. Sektion A: Generelle vilkår. Sektion B: Særlige vilkår Nøgleforsikring. Rev. 14.04.14

FORSIKRINGSBETINGELSER NØGLEFORSIKRING. Sektion A: Generelle vilkår. Sektion B: Særlige vilkår Nøgleforsikring. Rev. 14.04.14 FORSIKRINGSBETINGELSER NØGLEFORSIKRING Sektion A: Generelle vilkår Sektion B: Særlige vilkår Nøgleforsikring Rev. 14.04.14 AIG Europe Limited, Osvald Helmuths vej 4, 2000 Frederiksberg, Danmark CVR nr.

Læs mere

OFFENTLIGE MYNDIGHEDER HAR FORTSAT VID ADGANG TIL AT FORETAGE TVANGSINDGREB I PRIVATE HJEM OG VIRKSOMHEDER

OFFENTLIGE MYNDIGHEDER HAR FORTSAT VID ADGANG TIL AT FORETAGE TVANGSINDGREB I PRIVATE HJEM OG VIRKSOMHEDER Af Chefjurist Jacob Mchangama Direkte telefon +45244220 31. maj 2011 OFFENTLIGE MYNDIGHEDER HAR FORTSAT VID ADGANG TIL AT FORETAGE TVANGSINDGREB I PRIVATE HJEM OG VIRKSOMHEDER Retssikkerhedsloven fra 2005

Læs mere

Vejledning om tv-overvågning i boligorganisationer mv.

Vejledning om tv-overvågning i boligorganisationer mv. Vejledning om tv-overvågning i boligorganisationer mv. Indholdsfortegnelse 1. Om vejledningen. 3 2. Iværksættelse af tv-overvågning på områder, der benyttes til almindelig færdsel. 3 3. Iværksættelse af

Læs mere

gladsaxe.dk Børneattester i foreningerne

gladsaxe.dk Børneattester i foreningerne gladsaxe.dk Børneattester i foreningerne 1 Hvordan undgår vi seksuelt misbrug af børn? I Gladsaxe ønsker vi et trygt foreningsliv, hvor børn og unge kan trives sammen med de voksne i foreningerne. Der

Læs mere

Jørn Vestergaard, professor i strafferet ved Københavns Universitet. Militær overvågning af danskere i udlandet udhuling af normale retsgarantier

Jørn Vestergaard, professor i strafferet ved Københavns Universitet. Militær overvågning af danskere i udlandet udhuling af normale retsgarantier Det Udenrigspolitiske Nævn, Forsvarsudvalget 2014-15 UPN Alm.del Bilag 186, FOU Alm.del Bilag 80 Offentligt 1 Jørn Vestergaard, professor i strafferet ved Københavns Universitet Militær overvågning af

Læs mere

Kreativitet & Kommunikations etiske retningslinjer for medlemmer

Kreativitet & Kommunikations etiske retningslinjer for medlemmer Kreativitet & Kommunikations etiske retningslinjer for medlemmer Forord I Kreativitet & Kommunikation finder vi det naturligt at tage et medansvar for den samfundsmæssige udvikling og støtte vore medlemmer

Læs mere

Anti-korruptionspolitik Dansk Handicap Forbund - Ulandssekretariatet Maj 2013

Anti-korruptionspolitik Dansk Handicap Forbund - Ulandssekretariatet Maj 2013 Anti-korruptionspolitik Dansk Handicap Forbund - Ulandssekretariatet Maj 2013 Indledning og formål Dansk Handicap Forbund (DHF) arbejder i Asien, Afrika og Latinamerika i lande, som alle har store problemer

Læs mere

Sikkerhedsstyrelsen. Sendt pr. e-mail til sik@sik.dk. Forsikring & Pensions svar på høring af håndbog til autoriserede elinstallatørvirksomheder,

Sikkerhedsstyrelsen. Sendt pr. e-mail til sik@sik.dk. Forsikring & Pensions svar på høring af håndbog til autoriserede elinstallatørvirksomheder, Sikkerhedsstyrelsen Sendt pr. e-mail til sik@sik.dk s svar på høring af håndbog til autoriserede elinstallatørvirksomheder, der udarbejder elinstallationsrapporter Hermed følger s bemærkninger til "Håndbog

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 7 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0041 Dok.: HTR40329 Besvarelse af spørgsmål nr. 7 af 12. januar

Læs mere