Serviceniveaubeskrivelser i Langeland Kommune Børn og Ungeområdet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Serviceniveaubeskrivelser i Langeland Kommune Børn og Ungeområdet"

Transkript

1 Serviceniveaubeskrivelser i Langeland Kommune Børn og Ungeområdet 1

2 Serviceniveaubeskrivelser i Langeland Kommune Forord PRINCIPPER FOR INDSATSEN OVER FOR BØRN OG UNGE SERVICENIVEAU... 8 Åben og anonym rådgivning (SEL 11 stk.1)... 8 Konsulentbistand (SEL 11 stk. 3, nr.1+2) og Familievejleder (SEL 11, stk.4)... 9 Deltagelse i aktiviteter (SEL 52, stk.3, nr.1) Ophold i dagtilbud, fritidshjem, ungdomsklub, uddannelsessted eller lignende (SEL 52, stk.3, nr.1). 12 Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet (SEL 52, stk.3, nr.2) Familiebehandling og behandling af barnets og den unges problemer (SEL 52, stk.3, nr.3) Døgnophold (SEL 52, stk.3, nr.4.) Aflastningsordning (udsatte børn og unge) (SEL 52, stk.3, nr.5) Aflastningsordning (handicapområdet) (SEL 52, stk.3, nr.5) Fast kontaktperson (SEL 52, stk.3, nr.6) Anbringelse i netværksplejefamilie (SEL 52, stk.3, nr.7, jf. 66, stk.1,nr.3) Anbringelse i plejefamilie (SEL 52, stk.3, nr.7, jf. 66, stk.1, nr.1) Anbringelse i specialiseret plejefamilie (kommunale plejefamilier) (SEL 52, stk.3, nr.7, jf. 66, stk.1, nr.2) Anbringelse på eget værelse/hybel (SEL 52, stk.3, nr.7, jf. 66, stk.1, nr.4) Anbringelse på opholdssted (SEL 52, stk.3, nr.7, jf. 66, stk.1, nr.5) Anbringelse på kostskole/efterskole (SEL 66, stk.1, nr.5 eller 6) Anbringelse på døgninstitution (socialt udsatte) (SEL 52, stk.3, nr.7, jf. 66, nr.6) Anbringelse på døgninstitution (handicap) (SEL 52, stk.3, nr.7, jf. 66, nr.6) Støtteperson til forældremyndighedens indehavere i forbindelse med barnet eller den unges anbringelse udenfor hjemmet (SEL 54, stk. 1 og 2) Praktiktilbud (SEL 52, stk.3, nr.8) Økonomisk støtte til ophold på kostskole/efterskole (SEL 52 a, nr.2) Økonomisk støtte til udgifter for at undgå en anbringelse, for at fremme en hjemgivelse eller for at bidrage til stabil kontakt under en anbringelse (SEL 52 a, stk.1, nr.2, 3 eller 4) Merudgifter (SEL 41) Tabt arbejdsfortjeneste (SEL 42) Særlig supplerende ydelse (SEL 43, stk.4-6) Ledsagerordning (SEL 45)

3 Efterværn kontaktperson (SEL 76, stk.2, stk.3, nr.2 og stk.5) Efterværn døgnophold og udslusning (tilbud år) (SEL 76, stk.3, nr.1 og 3)

4 1. Forord Serviceniveau et vigtigt redskab på børne- og ungeområdet Jeg er glad for at kunne præsentere Langeland Kommunes serviceniveau for indsatsen for Børn og Ungeområdet. Her beskrives det serviceniveau, som kommunalbestyrelsen har vedtaget. et med serviceniveauet er at give enkel og klar information om kommunens indsats for Børn og Ungeområdet. Kommunalbestyrelsen ønsker at synliggøre de politiske beslutninger om mål og prioriteringer og tydeliggøre rammerne for indsatsen på området. Serviceniveauet gør det muligt at skabe sammenhæng mellem de politiske mål og indsatsen over for det enkelte barn/den enkelte unge. Kort sagt er serviceniveauet et vigtigt redskab for kommunens medarbejdere og et vigtigt led i kommunikationen mellem politikere og borgere om mål og prioriteringer. Med venlig hilsen Bjarne Nielsen Borgmester 4

5 2. PRINCIPPER FOR INDSATSEN OVER FOR BØRN OG UNGE. Serviceniveauet udmønter Langeland Kommunes sammenhængende børnepolitik og sigter på at skabe de bedst mulige betingelser for en sikker faglig og økonomisk styring af området for udsatte børn og unge. Serviceniveauet omfatter en række principper, der skal være styrende for indsatsen i kommunen. Målgruppen er børn og unge i alderen 0-18 år og deres familier. Når visse betingelser er opfyldt, kan hjælpen strække sig frem, til den unge bliver 23 år. Tidlig og forebyggende indsats Børne- og ungeområdet er et vigtigt politisk fokusområde i Langeland Kommune, og vi har et mål om at yde tidlig, forebyggende og kontinuerlig indsats, der kan bidrage til at holde sårbare familier samlet og sikre, at børn får en god og stabil opvækst. Det betyder, at vi samarbejder på tværs af skole, sundhedspleje, familieafdeling og dagtilbud for at sikre en hurtig indsats, hvis et barn ikke trives. En forebyggende foranstaltning er i korte træk en støttende social indsats over for familier med børn og unge med særlige behov, hvor barnet forbliver i hjemmet. De forebyggende foranstaltninger skal medvirke til at støtte børn og familier, så problemer kan løses i nærmiljøet og på en sådan måde, at familien kan forblive samlet. Det er en forudsætning, at mulighederne for indsatser i normalområdet er afprøvet, medmindre barnets/den unges behov tilsiger, at en anden indsats iværksættes straks. Familie og Forebyggelse arbejder ud fra at: Foranstaltninger skal iværksættes så tæt på barnet/den unge som muligt. Støtten skal iværksættes med udgangspunkt i familiens ressourcer, barnets netværk og det nære miljø. Barnet/den unge og deres familier skal inddrages og sikres indflydelse ved tilrettelæggelse af tilbuddet om støtte. Forbyggende indsatser skal så vidt muligt føre til, at anbringelser kan undgås. Der skal til stadighed udvikles nye tilbud lokalt, der gør det muligt at vælge den mindst indgribende foranstaltning i relation til barnets, den unges eller familiens vanskeligheder. Valget skal altid træffes under hensyntagen til, hvad der ud fra en helhedsbetragtning tjener barnet/den unge bedst, og hvor der skabes de bedste betingelser for udvikling og mestring af livsvilkår. Indsats i nærmiljø og netværk Der tages altid udgangspunkt i barnets/den unges netværk, når der er behov for en forebyggende foranstaltning eller en anbringelse. Såfremt der ikke ses nogen mulighed for en forebyggende foranstaltning tilstræbes det, at anbringelsen finder sted ud fra principper om nærhed og kontinuitet i lokale tilbud i eget regi. Derved sikres muligheden for, at anbragte børn og unge kan bibeholde tilknytningen til familie og tilhørsforhold som daginstitution, skole og fritidsaktiviteter. Kommunen arbejder ud fra et princip om mindste indgriben, hvilket betyder, at kommunen hjælper og støtter børn og unge i deres eget miljø med inddragelse af de ressourcer, der er til stede i familien, det øvrige private netværk og normalsystemet. Er der i en periode behov for en anbringelse længere væk fra kommunen, fordi der ikke på anbringelsestidspunktet findes et lokalt tilbud, der matcher barnets/den unges behov, vil der fortløbende være fokus på, om barnet/den unge har udviklet sig således, at barnet/den unge kan komme tilbage til kommunen og genoptage sin tilknytning til lokalmiljøet. Anbringelser 5

6 Anbringelse i plejefamilie vægtes højt. I disse rammer har børn og unge mulighed for at finde en stabil base med de samme primære voksne. Dette tillægges stor betydning for børnenes og de unges udviklingsmuligheder. Det er kendetegnende for en del af de børn og unge, der anbringes, at de har været udsat for mange skift i relationer Det vil vi som kommune gerne medvirke til at mindske. Vi ser plejefamilier som en god løsning, når barnet kan rummes der. Inden der træffes beslutning om en anbringelse, skal det overvejes, om familierådslagning bringer nye ressourcer i spil. Anbringelse kan være relevant for: Truede børn: Børn og unge, der er truede i deres fortsatte udvikling, børn og unge med væsentlige behov for særlig støtte og/eller børn og unge, hvor der er åbenbar risiko for, at de lider alvorlig skade. Til dels sårbare børn: Børn og unge med specielle behov og kroniske eller langvarige handicap eller problemstillinger, der klart kan identificeres. I sjældne tilfælde risikobørn: Børn og unge med midlertidig risiko for udviklingsproblemer, der i perioder har brug for en særlig indsats. Anbringelse kan ydermere anvendes i de helt ekstraordinære og sjældent forekommende situationer inden for målgruppen børn i trivsel, hvor der opstår en uforudset hændelse, for eksempel hvis barnets forældre omkommer i en ulykke, og netværket ikke kan påtage sig ansvaret for barnet. Når der er truffet beslutning om en anbringelse, skal valg af anbringelsessted overvejes i følgende rækkefølge; dog under forudsætning af at barnets problemtyngde ikke tilsiger, at rækkefølgen skal afviges: 1. Netværksanbringelse. 2. Plejefamilieanbringelse/ For de årige: udgangspunktet eget værelse. 3. Socialpædagogisk opholdssted og døgninstitutionsanbringelse: Socialpædagogisk opholdssted. Som udgangspunkt kommunens eget tilbud, Møllehuset. Ellers foretrækkes opholdssted med fastboende leder. Dette gør sig især gældende for yngre børn. Døgninstitutionsanbringelse. Der vil som regel være tale om to typer institutionsanbringelser: 1) Akutte anbringelser: Som udgangspunkt benyttes flexhuset. Oftest af kortere varighed indtil forholdene i hjemmet er stabiliseret, eller indtil der finder en varig anbringelse sted i plejefamilie eller på socialpædagogisk opholdssted. 2) Specialinstitutioner, der er gearet til børn og unge med komplekse problemstillinger eller indgribende funktionsnedsættelser. Vi prioriterer at udvikle og bruge egne tilbud- flexhuset. Der vil løbende være opmærksomhed på, at principperne er styrende for den måde, der arbejdes med anbringelser på. Det betyder at: 1. Anbringelser kan ophøre, og der kan finde hjemgivelse og/eller skift af foranstaltning sted, når formålet i handleplanen er opfyldt, eller når det vurderes, at målet ikke kan opfyldes gennem anbringelsen. 2. Den enkelte anbringelse kan ses som en del af et længerevarende anbringelsesforløb, hvor forskellige anbringelsesformer kan anvendes, når det er til barnets/den unges bedste. Eksempelvis vil der undertiden være forløb, hvor barnet kan rummes i netværket i en periode af barnets liv men senere har behov for en 6

7 anden anbringelsesform, idet netværket kan have vanskeligheder med at håndtere de mål, der er med anbringelsen. 3. Ophold på en efterskole kan finde sted, samtidig med at barnet er anbragt i en plejefamilie. 4.Når den unge er i stand til at profitere af et mindre indgribende tilbud i lokalområdet efter at have været anbragt på eksempelvis et socialpædagogisk opholdssted eller på en døgninstitution uden for kommunen genskabes den unges tilknytning til det lokale miljø. Individuel vurdering som udgangspunkt Udgangspunktet for vores indsats over for sårbare børn og unge er altid en helhedsvurdering af barnets/den unges situation, hvor vi grundigt undersøger både udfordringer og ressourcer i familien, skolen eller netværket, barnets/den unges sundhed og trivsel og andre faktorer, der kan være årsag til, at der opstår en bekymring omkring et barn eller en ung. På den måde sikrer vi, at vi kommer omkring de væsentlige faktorer i barnets/den unges liv, og at der foretages en individuel udredning og vurdering af behovet for hjælp og støtte, så vi også kan finde den bedste løsning for det enkelte barn/den enkelte unge. Mange gange er den rigtige løsning faktisk en kombination af flere indsatser. Hvis helhedsvurderingen viser, at det er nødvendigt at igangsætte en indsats, er handleplanen udgangspunktet for at fastsætte målene for den konkrete indsats. Vi arbejder med at opstille målbare og meningsfulde mål, der kan sikre, at barnet/den unge får mulighed for at udvikle sig. Vi følger op på indsatsen systematisk og reviderer målene mindst hvert halve år, så vi kan afslutte eller ændre indsatsen, når målet opfyldes, eller der viser sig andre behov. Der bliver opkrævet egenbetaling ved anbringelser. Overgange: Vi har fokus på overgangen fra barn til voksen. Overgangen til voksenlivet skal foregå så gnidningsfrit som muligt. Derfor forberedes de unge og deres familier i god tid på de ændringer i støtten, der følger med overgangen. Og der sikres en tæt kontakt mellem forvaltningerne, så voksen-handicap er klar med den nødvendige hjælp og støtte, når indsatsen fra børn-unge ophører. Faglig og økonomisk ansvarlighed: Vi stræber efter at finde de bedste løsninger med fokus på både faglige og økonomiske hensyn. Det indebærer blandt andet, at der skal være fokus på, om en indsats er effektiv i forhold til at håndtere barnets/den unges vanskeligheder, og at der skal vælges den bedste og billigste indsats, der imødekommer barnets behov. Der skal være en begrundet formodning om, at handleplanens mål med indsatsen kan opfyldes. Synlige serviceniveauer medvirker til, at medarbejdere og borgere har kendskab til, hvorledes støtten prioriteres i kommunen. 7

8 3. SERVICENIVEAU Nedenfor beskrives kommunens serviceniveau for centrale foranstaltningstyper, herunder beskrives formålet med indsatsen, indholdet, målgruppen og det typiske omfang. Det skal dog understreges, at der altid skal foretages en individuel vurdering af behovet for hjælp for det enkelte barn/den enkelte unge. Åben og anonym rådgivning (SEL 11 stk.1) et er: En tidlig forebyggende indsats hindrer, at problemer vokser sig store, og at der bliver behov for yderligere foranstaltninger i familien. At give råd og vejledning til familier, børn og unge samt vordende forældre, der typisk ikke har nogen tilknytning til Børne- og Familieafdelingen. Et kommunalt tilbud om gratis anonym rådgivning til familier og børn og unge i alderen 0-18 år. Rådgivningen kan for eksempel dreje sig om at: Rådgive i forhold til familieplanlægning. Rådgive i forhold til usikkerhed omkring forældrerollen. Afholde forberedende forældrekurser. Håndtere usikkerhed om eller forskellige holdninger til opdragelse. Få det bedre i familien. Håndtere problemer i forhold til barnets daginstitution, skole eller fritid. Tale med nogen om sorg, krise, skilsmisse eller lignende. Vejlede om misbrug. Målgruppe/tildelingskriterier Målgruppen kendetegnes typisk ved at være familier, børn og unge, der er bosat eller har ophold i kommunen. Omfang/varighed Tildeling Levering af ydelsen Typisk kan der tilbydes op til tre samtaler. Yderligere hjælp skal tildeles af Familieafdelingen efter en konkret vurdering. Rådgivningen sker som udgangspunkt ved selvhenvendelse, telefonisk eller ved fremmøde. Rådgivningshuset Svendborg. Rådgivningen ydes til forældre, børn og unge og kan ydes anonymt. Der er ikke notatpligt. 8

9 Konsulentbistand (SEL 11 stk. 3, nr.1+2) og Familievejleder (SEL 11, stk.4) 11 stk.3: et er at yde hjælp til børn, unge og deres familier når det må anses for at være af væsentlig betydning for barnets eller den unges særlige behov for støtte. Hjælpen kan tilbydes som: Konsulentbistand eller rådgivning om familieplanlægning. et er at yde støtte til, at familien bringes i stand til selv at tage vare på børnenes trivsel og udvikling. 11. stk. 4: et er at yde vejledning efter konstatering af funktionsnedsættelse hos et barn/en ung. et med vejledningen er dels at styrke familiernes og børnenes videre udvikling og trivsel dels at afstemme forventninger med forældrene og medvirke til at øge familiernes kendskab til mulighederne for hjælp fra det offentlige. Rådgivningen varetages af socialrådgivere, familiebehandlere og psykologer. Eksempler på opgaver kan være; Samlivsproblemer Familieplanlægning Opdragelsesproblemer Sociale problemer Selvskadende adfærd Efterfødselsreaktioner Iht. 11. stk 4. i familievejledningen er en introducerende og helhedsorienteret information om familiens rettigheder og hjælpemuligheder på tværs af sektorer. Vejledningen skal indeholde oplysninger om relevante videnmiljøer og handicaporganisationer på området. Herudover skal vejledningen rumme et tilbud om formidling af kontakt til andre familier med børn med nedsat funktionsevne med henblik på dannelse af netværk. Målgruppe/ tildelingskriterier Målgruppen kendetegnes typisk ved at være familier med børn under 18 år der har lettere adfærds/ sociale vanskeligheder eller betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Barnet/den unge har ikke har fået tildelt en sagsbehandler eller foretaget 50-undersøgelse. Iht. 11 Stk. 4. Omfatter både familier med et nyfødt barn og familier, hvor funktions-nedsættelsen konstateres under barnets opvækst. 9

10 Omfang/varighed Rådgivningen retter sig mod at løse konkrete og afgrænsede problemstillinger, der dog ikke er af en sådan karakter at det umiddelbart kræver udarbejdelse af en børnefaglig undersøgelse jf. SSL 50 og foranstaltninger jf. SSL 52 Dog kan konsulentbistand iværksættes som følge af udarbejdelse af 50 undersøgelse, der ikke fører til foranstaltning jf. 52. Tildeling Levering af ydelsen til de familier der selv mærket et behov. Kan ligeledes henvises af PPR, pædagoger, lærere og socialrådgiver Rådgivningshuset i Svendborg. Socialrådgivere, familiebehandlere og psykologer. 10

11 Deltagelse i aktiviteter (SEL 52, stk.3, nr.1) et er at understøtte børn og unge til at deltage i aktiviteter, som de kan profitere af, og som bidrager til at sikre barnets/den unges trivsel og udvikling, og at sikre, at barnet/den unge får den fornødne støtte og stimulation. NB: Der kan ydes økonomisk støtte til de udgifter, der er forbundet med aktiviteten, jf.sel 52, stk.3, nr.1.iværksættelse af foranstaltningen kan foregå uden forældremyndighedsindehaverens samtykke, jf.sel 56. et i foranstaltningen strækker sig bredt, herunder: Deltagelse i en sportsaktivitet Daginstitution Pædagogisk dagtilbud. Kravet til indholdet i aktiviteten er, at det matcher barnets behov for støtte og stimulation, og at der er tale om generelle aktiviteter i nærmiljøet. Gives i nogle tilfælde i kombination med en støttekontaktperson. Målgruppe/ tildelingskriterier Målgruppen kendetegnes typisk ved at være: Børn, der har fået foretaget 50-undersøgelse og er begyndt at isolere sig og derfor kan profitere af at have aktiviteter i normalmiljøet. Børn, i familier der har problemer med at opretholde struktur og stabilitet i dagligdagen i et omfang, der truer barnets trivsel og udvikling Børn, hvor forældrene ikke har økonomiske eller personlige ressourcer til at støtte barnet. Tilbuddet er typisk målrettet børn og unge, der selv kan transportere sig til og fra aktiviteten. Omfang/varighed Støtten ophører, når formålet i handleplanen er opfyldt. Hvis det viser sig, at formålet ikke kan opfyldes gennem foranstaltningen, vil der blive foretaget en revidering. Der skal foretages en revidering af indsatsen mindst hvert halve år. Tildeling Foretages af den enkelte socialrådgiver med baggrund i en konkret individuel vurdering og med udgangspunkt i konklusionen af den børnefaglige undersøgelse jf. SSL 50. såfremt udgiften overstiger årligt sker tildelingen i visitationsudvalget. Levering af ydelsen vurderes af socialrådgiveren i samråd med familien/ barnet/ den unge 11

12 Ophold i dagtilbud, fritidshjem, ungdomsklub, uddannelsessted eller lignende (SEL 52, stk.3, nr.1) Opholdet har til formål at sikre, at barnet får den fornødne støtte, struktur og stimulation. et i foranstaltningen kan være pålæg om: At barnet går i daginstitution, skole og klub. At barnet deltager i en sportsaktivitet eller anden fritidsaktivitet. Socialpædagogisk friplads. Målgruppe/ tildelingskriterier Målgruppen kendetegnes typisk ved at være børn i familier, der har problemer med at opretholde struktur og stabilitet i dagligdagen i et omfang, der truer barnets trivsel og udvikling. Foranstaltningen skal være af væsentlig betydning for barnet, og det skal sandsynliggøres, at der kan opnås et positivt resultat. Omfang/varighed Typisk er varigheden af opholdet et år. Foranstaltningen ophører, når formålet i handleplanen er opfyldt. Hvis det viser sig, at formålet ikke kan opfyldes gennem foranstaltningen, vil der blive foretaget en flytning/revidering. Der skal foretages en revidering af indsatsen mindst hvert halve år. Tildeling Foretages af den enkelte socialrådgiver med baggrund i en konkret individuel vurdering og med udgangspunkt i konklusionen af den børnefaglige undersøgelse jf. SSL 50. såfremt udgiften overstiger årligt sker tildelingen i visitationsudvalget. Levering af ydelsen vurderes af socialrådgiveren i samråd med familien/ barnet/ den unge Kvalitetskrav til leverandør [her beskrives kommunens kvalitetskrav til leverandørerne] 12

13 Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet (SEL 52, stk.3, nr.2) et er at: Familien bevares samlet og bringes til selv at tage vare på barnets/den unges trivsel og udvikling. Yde støtte i hjemmet af konkret og anvisende karakter. dagligdagen. Støtte op om familier, der har problemer med at opretholde struktur i Støtte op om børnenes trivsel, - herunder kontrolfunktion være at: Med afsæt i familiens konkrete hverdag kan det faglige indhold blandt andet Give støtte til at få struktureret hverdagen. Anvise nye handlemuligheder til forældrenes mestring af forældreskabet. Give forældrene konkrete redskaber til at få en hverdag til at fungere i overensstemmelse med børnenes behov. Hjælpe til at sikre, at barnet/den unge dagligt kommer i skole eller daginstitution. Kontrollere om barnet/den unge trives og ikke lider skade. Hjælpen ydes med udgangspunkt i handleplanen og støtten kan tilrettelægges efter familiens behov, dog som udgangspunkt på hverdage, men kan også ydes aften og weekender. Målgruppe/ tildelingskriterier Målgruppen kendetegnes typisk ved at være: Familier, der af hensyn til barnets/den unges særlige behov har brug for en støtte i hjemmet af konkret og anvisende karakter. Familier, der har problemer med at opretholde struktur i dagligdagen kombineret med uhensigtsmæssige samspilsmønstre i et omfang, der truer barnets/den unges trivsel og udvikling. Familier, der har ressourcer og motivation til at indgå i en udvikling af struktur i dagligdagen. Omfang/varighed Som udgangspunkt tildeles der op til 10 timer om ugen, der kan tilrettelægges fordelt på op til flere gange om ugen. Der kan bruges flere timer i kortere perioder, hvis der skal kompenseres, mens der foregår en udredning. Opgaven udføres fortrinsvist af Flekshuset. Behandlingsplanen, herunder konkret timeantal og tilrettelæggelsen af disse udarbejdes i samarbejde med Flekshuset. 13

14 Støtten kan variere fra nogle få måneder til flere år. Indsatsen revideres første gang efter en tre måneders periode. Flekshuset udarbejder i den forbindelse en skriftlig rapport og der afholdes statusmøde Foranstaltningen ophører, når formålet i handleplanen er opfyldt. Hvis det viser sig, at formålet ikke kan opfyldes gennem foranstaltningen, vil der blive foretaget en revidering. Der skal foretages en revidering af indsatsen mindst hvert halve år. Tildeling Foretages af den enkelte socialrådgiver med baggrund i en konkret individuel vurdering og med udgangspunkt i konklusionen af den børnefaglige undersøgelse jf. SSL 50. såfremt udgiften overstiger årligt sker tildelingen i visitationsudvalget. I særlige tilfælde kan støtten iværksættes forud for udarbejdelsen af 50. dette iflg. aftale med nærmeste leder. Levering af ydelsen ydelsen leveres af Flekshuset. Der kan i sjældne tilfælde anvendes anden leverandør såfremt relation til barnet eller opgavens karakter gør det mest hensigtsmæssigt. Kvalitetskrav til leverandør [her beskrives kommunens kvalitetskrav til leverandørerne] 14

15 Familiebehandling og behandling af barnets og den unges problemer (SEL 52, stk.3, nr.3) et er udviklende, herunder at: Behandle barnets/den unges problemer. Bevare familien samlet. Give familien mere hensigtsmæssige samspilsformer og indbyrdes relationer. Bibringe forældrene de fornødne kompetencer til at imødekomme barnets behov. Etablere og bidrage til en stabil kontakt mellem forældrene/familien og det anbragte barn. Familiebehandling kan omfatte forskellige aktiviteter, for eksempel: Terapeutiske samtaler med børn og familier, forældre og familienetværk. Relationsarbejde Individuelle terapeutiske samtaler med forældrene. Individuelle behandlingsforløb med fokus på relationen mor/barn, far/barn. Observationer af børn og unge i forskellige sammenhænge. Observationer af samspil ml. forældre og børn Redskaber til hensigtsmæssige samspilsformer, indbyrdes relationer, familieroller og opdragelsesmetoder. Etablering og varetagelse af forskellige behandlingsgrupper for børn og unge og deres forældre Indsatsen vil primært foregå i Flekshuset og i hjemmet. Målgruppe/ tildelingskriterier Målgruppen kendetegnes typisk ved at være familier: Hvor familiedynamikken medfører, at barnet/den unge mistrives. Med vanskeligheder af social, psykisk og/eller samspilsmæssig art, hvor problemerne kommer til udtryk i form af vanskeligheder for barnet/den unge, og hvor det anses for relevant at sætte behandlingsmæssigt fokus på samspillet i familien. I en skilsmissesag, der har negative følgevirkninger for barnets/børnenes trivsel og udvikling. Hvor den unge har alvorlige teenagerproblemer, fx misbrug, selvdestruktion m.v. Med anbragte børn, hvor det anses for relevant at arbejde mod en hjemgivelse. 15

16 Herudover lægges der vægt på at: Forældrene skal have vilje og evne til at ville det anderledes. Familier skal kunne reflektere over egen situation. Familier skal kunne omsætte råd og vejledning fra familiebehandlingen til praksis i familien og have kompetencer til at skabe og fastholde udvikling i familien. Omfang/varighed omfanget tilrettelægges med Flekshuset med udgangspunkt i familiens behov for støtte, og graden af børnenes mistrivsel. Der følges op første gang efter 3 mdr. her vil Flekshuset udarbejde en skriftlig rapport til brug for statusmødet. Herefter revurderes indsatsen hvert halve år. Såfremt indsatsen ikke skaber ændringer i familien stoppes den. Tildeling Foretages af den enkelte socialrådgiver med baggrund i en konkret individuel vurdering og med udgangspunkt i konklusionen af den børnefaglige undersøgelse jf. SSL 50. såfremt udgiften overstiger årligt sker tildelingen i visitationsudvalget. I særlige tilfælde kan støtten iværksættes forud for udarbejdelsen af 50. dette iflg. aftale med nærmeste leder. Levering af ydelsen ydelsen leveres af Flekshuset. Der kan i sjældne tilfælde anvendes anden leverandør såfremt relation til barnet eller opgavens karakter gør det mest hensigtsmæssigt. 16

17 Døgnophold (SEL 52, stk.3, nr.4.) et er at: Undersøge samspilsformer og forældreevne med henblik på at vurdere, om familien kan forblive samlet. Sikre, at barnets trivsel opretholdes under undersøgelsen. Sikre, at forældreevne undersøgelse kan gennemføres, hvis det ikke er muligt at gennemføre den som et dagtilbud. Opholdet kan foregå på familiebehandlingsinstitution. Behandlingen kan for eksempel indeholde: Udførelse af praktiske dagligdagsopgaver. Familie- og gruppesamtaler. Individuel støtte./ terapi Psykologisk og pædagogisk undersøgelse. Forældreevne undersøgelse. Målgruppe/ tildelingskriterier Målgruppen kendetegnes typisk ved at være familier med børn i alderen 0-6 år eller gravide, hvor der er alvorlig bekymring for forældreevnen, og hvor der samtidig er foretaget en faglig vurdering af, at der kan arbejdes med forældrenes ressourcer inden for en kortere periode. Foranstaltningen kan være hensigtsmæssig at benytte i de familier, hvor det vil være nødvendigt at foretage et miljøskift for at kunne skabe forandringer i familien. Forældrene skal kunne tage vare på barnet hele døgnet med massiv støtte. Hvor der er foretaget en faglig vurdering af, hvorvidt forældrene på kort tid kan bringes i stand til at varetage forældrerollen, kan der anvendes døgnophold. Inden anvendelse af døgnophold skal det være afklaret; at behovet for støtte til familien er af et sådant omfang, at støtten ikke i tilstrækkeligt omfang kan gives ved intensiv familiebehandling via Familiehuset Omfang/varighed Opholdet foregår typisk på døgnbasis. Anbringelsesstedet skal inden for 3 måneder vurdere hvorvidt det skønnes realistisk at familien kan profitere af familiebehandling i en sådan grad at forældrene bringes i stand til at kunne varetage deres børns trivsel og udvikling. Er opholdet langvarigt forudsætter det som hovedregel, at behandlingen har en dokumenteret effekt på barnets/børnenes trivsel og udvikling efter de første tre måneder. 17

18 Foranstaltningen ophører, når formålet i handleplanen er opfyldt. Hvis det viser sig, at formålet ikke kan opfyldes gennem foranstaltningen, vil der blive foretaget en flytning/revidering. Der skal foretages en revidering af indsatsen mindst hvert halve år. Tildeling Socialrådgiveren indstiller til visitationsudvalget, der herefter foretager faglig vurdering af indstillingen. Levering af ydelsen ved kortere ophold varetages opgaven af Flekshuset. Ved længere familiebehandlingsforløb anbringes på hertil egnede institutioner/ opholdssteder 18

19 Aflastningsordning (udsatte børn og unge) (SEL 52, stk.3, nr.5) et er at: Kompensere for manglende forældrekompetencer. Aflaste forældrene, så de i perioder kan generere overskud til at håndtere et måske vanskeligt barn. Støtte udvikling af barnet/den unge. Give barnet/den unge kendskab til og mulighed for at indgå i almindelige og stabile familiemønstre og relationer. Forebygge en anbringelse. et kan blandt andet være: Almindelige hverdagsoplevelser. Tryghed og omsorg. Opbygning af sociale kompetencer. Stimulering og samhørighed Målgruppe/ tildelingskriterier Målgruppen kendetegnes typisk ved at være børn og unge, der af sociale årsager har brug for voksenstøtte, omsorg og oplevelser i et andet miljø end det daglige. Aflastning i aflastningsfamilien gives som udgangspunkt til yngre børn under 12 år med komplekse behov. Aflastning på Smakkecentret er for børn i målgruppen 6 15 år Gives som udgangspunkt også til børn, hvis forældre har psykiske sygdomme, hvis forældre er indlagt, eller hvis forældre er i periodevist misbrug. Omfang/varighed Omfanget afhænger af forældrenes/barnets problemtikker Overstiger behovet 16 døgn pr mdr. vil der være tale om anbringelse frem for aflastning. Ved vurderingen af antal døgn tages barnets alder i betragtning. Det lille barn, under 4 år, har behov for mere kontinuitet end ældre børn, og der vil være brug for en ugentlig kontakt til aflastningsfamilien. Antallet af døgn falder gradvist i takt med alderen Foranstaltningen ophører, når formålet i handleplanen er opfyldt. Hvis det viser sig, at formålet ikke kan opfyldes gennem foranstaltningen, vil der blive foretaget en flytning/revidering. Der skal foretages en revidering af indsatsen mindst hvert halve år. 19

20 Tildeling Foretages af den enkelte socialrådgiver med baggrund i en konkret individuel vurdering og med udgangspunkt i konklusionen af den børnefaglige undersøgelse jf. SSL 50. såfremt udgiften overstiger årligt sker tildelingen i visitationsudvalget. Levering af ydelsen Aflastning kan etableres i eget netværk, i plejefamilier og på aflastningsinstitutioner. Endvidere tilbydes aflastning på Smakkercenter Strynø. 20

21 Aflastningsordning (handicapområdet) (SEL 52, stk.3, nr.5) et er Aflaste forældrene, så de kan generere overskud til at håndtere en til tider meget kompleks opgave. Forebygge mere indgribende foranstaltninger. give barnet/den unge mulighed for træning og støtte under gode rammer. Indsatsen omfatter typisk ophold på døgninstitution eller i plejefamilie, herunder: Samvær med ligestillede. Pasning og pleje samt træning Støtte til erkendelse af eget handicap. Fysisk træning. Der anvendes typisk plejefamilier, når der er tale om mindre børn. Indsatsen kan også foregå hos en netværksfamilie eller aflastnings-familie, hvis der er tale om børn/unge med mindre handicap. Målgruppe/ tildelingskriterier Målgruppen kendetegnes typisk ved at være børn med svære fysiske eller psykiske funktionsnedsættelser jf. LSS 41. Aflastningen er betinget af at støttemulighederne i hjemmet er udtømte. Omfang/varighed Omfanget af aflastning varierer afhængigt af det konkrete behov, men er typisk døgn per år. Børn, der venter på opholdssted og døgninstitution, og børn, der venter på at blive udredt, kan som udgangspunkt tildeles aflastning i op til 180 døgn per år. Netværksfamilier honoreres ikke med vederlag. Foranstaltningen ophører, når formålet i handleplanen er opfyldt. Hvis det viser sig, at formålet ikke kan opfyldes gennem foranstaltningen vil der blive foretaget en flytning/revidering. Der skal foretages en revidering af indsatsen mindst hvert halve år. Tildeling Foretages af den enkelte socialrådgiver med baggrund i en konkret individuel vurdering og med udgangspunkt i konklusionen af den børnefaglige undersøgelse jf. SSL 50. såfremt udgiften overstiger årligt sker tildelingen i visitationsudvalget. 21

22 Levering af ydelsen Aflastningen kan etableres i netværket, plejefamilier, opholdssteder og institutioner godkendt hertil. Fast kontaktperson (SEL 52, stk.3, nr.6) Der kan tildeles fast kontaktperson til barnet/den unge og/eller til hele familien. et med fast kontaktperson til barnet/den unge er at sikre fast og stabil voksenkontakt, der ikke har karakter af omsorgsperson. et med, at iværksætte kontaktpersonsordning for hele familien er, at styrke indsatsen over for utilpassede børn og unge. Foranstaltningen kan også være en tvungen foranstaltning ved tiltalefrafald eller et vilkår i en dom. NB: Kan foranstaltes uden forældremyndighedsindehavers samtykke, jf.sel 56. En kontaktperson kan have mange funktioner, herunder for eksempel: Støtte barnet/den unge i barnets/den unges totale livssituation. Støtte barnet på det nære og personlige plan. Deltage i møder som tryghedsskaber for barnet/den unge. Hjælpe med kontakt til samfundet og til skolen. Stille krav til, korrigere eller stoppe barnet/den unge ved uhensigtsmæssig adfærd. Agere rollemodel. Målgruppe/ tildelingskriterier Målgruppen kendetegnes typisk ved at være børn/unge, der har vanskeligheder på væsentlige områder, og som ikke får den nødvendige, støttende og stabile voksenkontakt. Foranstaltningen tildeles typisk større børn (over 12 år). Omfang/varighed timeantallet tilrettelægges på baggrund af en individuel vurdering Som udgangspunkt kan der maks. bevilliges 5 timer om ugen. Der kan maks. bevilliges 500 kr. i aktivitetspenge pr. mdr. 22

23 Kontaktpersoner aflønnes med 198,- pr time. Der betales ikke til pension eller ferie. I særlige tilfælde, for eksempel når der anbringes på eget værelse, kan der som udgangspunkt tildeles væsentlig flere timer. Foranstaltningen ophører, når formålet i handleplanen er opfyldt. Hvis det viser sig, at formålet ikke kan opfyldes gennem foranstaltningen, vil der blive foretaget en flytning/revidering. Der skal foretages en revidering af indsatsen mindst hvert halve år. Tildeling Foretages af den enkelte socialrådgiver med baggrund i en konkret individuel vurdering og med udgangspunkt i konklusionen af den børnefaglige undersøgelse jf. SSL 50. såfremt udgiften overstiger årligt sker tildelingen i visitationsudvalget. Levering af ydelsen Der kan findes kontaktperson i netværket, ligeledes har forvaltningen fastansatte kontaktpersoner. De skal være kompetente til at kunne tilbyde ovenstående. 23

24 Anbringelse i netværksplejefamilie (SEL 52, stk.3, nr.7, jf. 66, stk.1,nr.3) et er at fastholde, drage nytte af og styrke eksisterende netværksrelationer for barnet/den unge. et med anbringelse i en netværksplejefamilie er endvidere at tilstræbe stabilitet, omsorg og tryghed i barnets opvækst i en kendt familie, der kan drage omsorg for barnets trivsel, udvikling og læring og sikre barnet mulighed for at kunne indgå i familiære relationer og deltage i en families sociale liv. Netværksanbringelse er anbringelser hos familiemedlemmer eller andre fra barnets netværk. Der behøver ikke nødvendigvis at være biologiske bånd mellem barn og plejeforældre. Det centrale er, at der er en vis tilknytning mellem barn og plejeforældre. Følgende opgaver kan indgå i foranstaltningen: Varetage barnets/den unges følelsesmæssige, personlige, sociale og læringsmæssige udvikling. Være rollemodel for barnet/den unge. Varetage barnets/den unges behov for at fastholde kontakten til den biologiske familie. Sætte struktur på barnets/den unges hverdag med skolegang, dag-institution, fritidsaktiviteter m.v. Målgruppe/ tildelingskriterier I de tilfælde, hvor det besluttes at anbringe børn i alderen 0-12 år, benyttes altovervejende anbringelse i netværks- og plejefamilier, alt afhængig af barnets behandlingsbehov. Herudover anbringes typisk i netværksfamiliepleje, når: Det vurderes, at forældrenes evne til at sikre barnets sundhed og udvikling er utilstrækkelig. Der er mulighed for gode samarbejdsrelationer mellem netværksplejefamilien og den biologiske familie, og når det vurderes, at netværksplejefamilien er i stand til at sikre barnets sundhed, udvikling og trivsel. Der er tale om alvorlige mangler i forældrenes omsorgskompetence det vil sige utilstrækkelig omsorg for barnet med risiko for mistrivsel til følge. Omfang/varighed Foranstaltningen er en døgnanbringelse med henblik på hjemgivelse, når formålet i handleplanen er opfyldt. Hvis det viser sig, at formålet ikke kan opfyldes gennem foranstaltningen, vil der blive foretaget en flytning/revidering. Der skal foretages en revidering af indsatsen mindst hvert halve år. 24

25 Tildeling Foretages af den enkelte socialrådgiver med baggrund i en konkret individuel vurdering og med udgangspunkt i konklusionen af den børnefaglige undersøgelse jf. SSL 50. såfremt udgiften overstiger årligt sker tildelingen i visitationsudvalget. Levering af ydelsen netværksplejefamilie Kvalitetskrav til leverandør plejefamilien skal være generelt eller konkret godkendt. 25

26 Anbringelse i plejefamilie (SEL 52, stk.3, nr.7, jf. 66, stk.1, nr.1) et med anbringelse i en plejefamilie er at tilstræbe stabilitet, omsorg og tryghed i barnets opvækst i en familie, der kan drage omsorg for barnets trivsel, udvikling og læring og sikre barnet mulighed for at kunne indgå i familiære relationer og deltage i en families sociale liv. et er endvidere ofte at bevare kontakt til den biologiske familie. Følgende opgaver og ansvar kan være indeholdt i foranstaltningen: Varetage barnets/den unges følelsesmæssige, personlige, sociale og læringsmæssige udvikling. Være rollemodel for barnet/den unge. Sætte struktur på barnets/den unges hverdag med skolegang, daginstitution, fritidsaktiviteter m.v. Varetage barnets/den unges behov for at bevare kontakten til den biologiske familie. Støtte op om behandling Målgruppe/ Tildelingskriterier I de tilfælde, hvor det besluttes at anbringe børn i alderen 0-12 år, benyttes altovervejende anbringelse i netværks- og plejefamilier. Dog med hensyntagen til barnets behandlingsbehov Der anbringes typisk i familiepleje, når: Det vurderes, at forældrenes evne til at sikre barnets sundhed og udvikling er utilstrækkelig. Der er tale om alvorlige mangler i forældrenes omsorgskompetence det vil sige utilstrækkelig omsorg for barnet med risiko for mistrivsel til følge. OBS: Hvis forældrene ikke skønnes at have nogen forældreevne og varigt vil være ude af stand til at varetage omsorgen for barnet skal adoption uden samtykke overvejes Omfang/varighed Anbringelse i plejefamilie kan finde sted i en afgrænset periode, men kan også ses som en del af et længerevarende forløb og kan kombineres med andre foranstaltninger og anbringelsesformer. I nogle tilfælde kan en anbringelse i plejefamilie vare hele barndommen ud. 26

27 Foranstaltningen er en døgnanbringelse med henblik på hjemgivelse, når formålet i handleplanen er opfyldt. Hvis det viser sig, at formålet ikke kan opfyldes gennem foranstaltningen, vil der blive foretaget en flytning/revidering. Der skal foretages en revidering mindst hvert halve år. Tildeling Foretages af den enkelte socialrådgiver med baggrund i en konkret individuel vurdering og med udgangspunkt i konklusionen af den børnefaglige undersøgelse jf. SSL 50. såfremt udgiften overstiger årligt sker tildelingen i visitationsudvalget. Levering af ydelsen Plejefamilier, generelt eller konkret godkendt. Kvalitetskrav til leverandør Plejefamilien skal kunne leve op til de i handleplanen fastlagte mål. 27

28 Anbringelse i specialiseret plejefamilie (kommunale plejefamilier) (SEL 52, stk.3, nr.7, jf. 66, stk.1, nr.2) et med anbringelse i en specialiseret plejefamilie er at: Tilstræbe stabilitet, omsorg og tryghed i barnets opvækst i en familie, der kan drage omsorg for barnets trivsel, udvikling og læring og sikre barnet mulighed for at kunne indgå i familiære relationer og deltage i en families sociale liv. Undgå anbringelse på opholdssteder eller døgninstitutioner. et er endvidere ofte at bevare kontakt til den biologiske familie. Følgende opgaver og ansvar kan være indeholdt i foranstaltningen: Behandling af barnets/den unges psyko-sociale vanskeligheder. Varetage barnets/den unges følelsesmæssige, personlige, sociale og læringsmæssige udvikling. Være rollemodel for barnet/den unge. Sætte struktur på barnets/den unges hverdag med skolegang, daginstitution, fritidsaktiviteter mv. Varetage barnets/den unges behov for at bevare kontakten til den biologiske familie Målgruppe/ tildelingskriterier Målgruppen kendetegnes typisk ved at være børn med behov for socialpædagogisk og behandlende indsats og med mere akutte behov. Målgruppen kan også omfatte børn og unge der er i dagbehandling på en døgninstitution. Omfang/varighed Anbringelse i specialiseret plejefamilie kan finde sted i en afgrænset periode og kan ses som en del af et længerevarende forløb, hvor også andre foranstaltninger og anbringelsesformer kan anvendes. Foranstaltningen ophører, når formålet i handleplanen er opfyldt.hvis det viser sig, at formålet ikke kan opfyldes gennem foranstaltningen, vil der blive foretaget en flytning/revidering. Der skal foretages en revidering af indsatsen mindst hvert halve år. Tildeling Foretages af den enkelte socialrådgiver med baggrund i en konkret individuel vurdering og med udgangspunkt i konklusionen af den børnefaglige undersøgelse jf. SSL 50. såfremt udgiften overstiger årligt sker tildelingen i visitationsudvalget. 28

29 Levering af ydelsen Plejefamilie der er generelt og særligt godkendt som kommunal plejefamilie. 29

30 Anbringelse på eget værelse/hybel (SEL 52, stk.3, nr.7, jf. 66, stk.1, nr.4) et med anbringelse på eget værelse er at yde den unge socialpædagogisk støtte og vejledning i nærmiljøet med henblik på at styrke den unges evne til at mestre eget liv. Med udgangspunkt i et relationskabende forløb at gøre den unge selvhjulpen. Der samarbejdes med den unge om at afdække de områder, hvor den unge behøver en ændring, så evnen til at mestre eget liv styrkes. Der kan for eksempel arbejdes med at: Støtte den unge til en stabil og positiv overgang til voksentilværelsen, herunder skole, uddannelse, praktik/arbejde og fritid. Yde praktisk pædagogisk støtte i egen bolig. Støtte den unges følelsesmæssige og sociale udvikling. Støtte den unge i kontakten og relationen til familien. Give økonomisk rådgivning og praktisk vejledning i forhold til at have ansvar for egen tilværelse. Give vejledning i forhold til personlig hygiejne, rengøring og madlavning, besøg af gæster, forhold til naboer osv. Målgruppe/ tildelingskriterier Målgruppen kendetegnes typisk ved at være: Målgruppen kendetegnes ved at være unge hvor konfliktniveauet i hjemmet er af en sådan karakter, at den unges sundhed og udvikling er truet. Målgruppen er også kendetegnet ved: Unge der vurderes egnet til at kunne klare dagligdagen på egen hånd, og behovene hos den unge skal primært have karakter af dækning af de daglige fornødenheder som f.eks. kost, logi og beklædning. Unge der kun har brug for begrænset personlig støtte. Unge hvor anden anbringelse har været forsøgt uden effekt. Unge hvor det vurderes at anden anbringelse vil være uhensigtsmæssig. Omfang/varighed Anbringelse på eget værelse tildeles typisk for en periode af ét år, hvor der skal følges op efter én måned og igen efter tre måneder. Der skal foretages en revidering af indsatsen mindst hvert halve år. 30

31 Foranstaltningen ophører, når formålet i handleplanen er opfyldt. Hvis det viser sig, at formålet ikke kan opfyldes gennem foranstaltningen, vil der blive foretaget en flytning/revidering. Tildeling Foretages af den enkelte socialrådgiver med baggrund i en konkret individuel vurdering og med udgangspunkt i konklusionen af den børnefaglige undersøgelse jf. SSL 50. såfremt udgiften overstiger årligt sker tildelingen i visitationsudvalget Levering af ydelsen bolig anvises af forvaltningen. Støtten ydes typisk af de kontaktpersoner der er ansat i forvaltningen. 31

32 Anbringelse på opholdssted (SEL 52, stk.3, nr.7, jf. 66, stk.1, nr.5) et med anbringelse på et opholdssted er at tilstræbe stabilitet, omsorg og tryghed i barnets opvækst på et godkendt opholdssted, der kan drage omsorg for barnets trivsel, udvikling og læring. I anbringelsen tilstræbes kontinuitet, omsorg og tryghed samt mulighed for at arbejde med barnets/den uges specifikke problemer. Anbringelsen har et socialpædagogisk og behandlende sigte. Følgende opgaver og ansvar kan være indeholdt i foranstaltningen: Behandling som den er defineret i handleplanen. Varetagelse af barnets/den unges følelsesmæssige, personlige, sociale og læringsmæssige udvikling. Være rollemodel for barnet/den unge. Varetagelse af barnets/den unges behov for at fastholde kontakten til den biologiske familie. Sætte struktur på barnets/den unges hverdag med skolegang, daginstitution, fritidsaktiviteter, omsorg og pleje m.m. Målgruppe/ tildelingskriterier Anbringelse på et opholdssted finder som udgangspunkt sted, når de kompenserende og forebyggende foranstaltninger ikke længere er tilstrækkelige, og mulighederne for anbringelse i en netværksplejefamilie, en plejefamilie eller en specialiseret plejefamilie er undersøgt og vurderet. Målgruppen kendetegnes typisk ved at være: Børn med massive behandlingsbehov eller behov for anden udviklingsmæssig støtte af professionelle fagpersoner i døgnregi. Børn, hvor behovet for omsorg og pleje har et så betydeligt omfang, at den samlede families trivsel, herunder søskendes behov, ikke længere kan tilgodeses via kompenserende og forebyggende foranstaltninger i hjemmet. Foranstaltningen tildeles typisk til børn med tilknytningsforstyrrelser. Omfang/varighed Foranstaltningen er en døgnanbringelse med henblik på hjemgivelse, når formålet i handleplanen er opfyldt. Hvis det viser sig, at formålet ikke kan opfyldes gennem foranstaltningen, vil der blive foretaget en flytning/revidering. Anbringelse på et opholdssted kan finde sted i en afgrænset periode og kan ses som en del af et længerevarende forløb, hvor også andre foranstaltninger og anbringelsesformer kan anvendes. Anbringelsen skal revideres hvert halve år. 32

33 Tildeling Foretages af den enkelte socialrådgiver med baggrund i en konkret individuel vurdering og med udgangspunkt i konklusionen af den børnefaglige undersøgelse jf. SSL 50. såfremt udgiften overstiger årligt sker tildelingen i visitationsudvalget. Levering af ydelsen Godkendte opholdssteder hvor tilsynet overholdes. Såfremt det skønnes relevant benyttes Møllehuset, kommunens opholdssted. 33

34 Anbringelse på kostskole/efterskole (SEL 66, stk.1, nr.5 eller 6) et er igennem en fast struktur for både skole og fritid og en tryg base uden for hjemmet at sikre den unges trivsel, udvikling og læring. Ved anbringelse på en kostskole/efterskole brydes radikalt med det tidligere miljø, som den unge har befundet sig i. et hermed kan være at give den unge mulighed for at bryde med uhensigtsmæssig adfærd og udviklingsmæssige vanskeligheder. Foranstaltningen kan blandt andet omfatte: Styrkelse af den unges sociale kompetencer i forhold til både jævnaldrende og voksne. Mulighed for stabil voksenkontakt. Støtte og opbakning til en positiv personlig udvikling. Styrkelse af den personlige ansvarlighed og det at klare sig selv. Støtte til at få struktur på hverdagen i forhold til både skolegang og fritid. Opmærksomhed på konkrete faglige behov. Målgruppe/ tildelingskriterier Målgruppen kendetegnes typisk ved at være unge årige, der har behov for særlig støtte. Unge med behov for miljøskifte, der ikke kan profitere af de sammenhængende og fleksible tilbud, der er i lokalsamfundet. Unge, der er under udslusning fra plejefamilie. Unge, hvor der er behov for at kompensere for forældrenes manglende kompetencer. Målgruppen kendetegnes typisk ved, at den unge har: Selvtillids- og selvværdsproblemer. Manglende modenhed. Problemer med at håndtere konflikter. Problemer i forhold til familien. Omsorgssvigt fra familiens side. Personlige problemer, eventuelt nedsat funktionsevne. Den unge skal kunne profitere af samværet med jævnaldrende såvel i som uden for skoletiden. Omfang/varighed Der bevilges typisk kostskoleophold og efterskoleophold for ét skoleår ad gangen. 34

35 Foranstaltningen ophører, når formålet i handleplanen er opfyldt. Hvis det viser sig, at formålet ikke kan opfyldes gennem foranstaltningen, vil der blive foretaget en flytning/revidering. Der skal foretages en revidering af indsatsen mindst hvert halve år. Tildeling Foretages af den enkelte socialrådgiver med baggrund i en konkret individuel vurdering og med udgangspunkt i konklusionen af den børnefaglige undersøgelse jf. SSL 50. såfremt udgiften overstiger årligt sker tildelingen i visitationsudvalget. Levering af ydelsen kostskolen skal være opført på tilbudsportalen 35

36 Anbringelse på døgninstitution (socialt udsatte) (SEL 52, stk.3, nr.7, jf. 66, nr.6) et med anbringelse på døgninstitution er som udgangspunkt at sikre barnets/den unges særlige behov for: Akut anbringelse Observation og udredning Behandling. På anbringelsesstederne arbejdes der typisk med at: Behandling af barnets/den unges psyko-sociale problemer Sikre barnet/den unge stabile og trygge opvækstvilkår. Støtte barnet/den unge til at indgå i sunde relationer og sociale liv. Udvikle og styrke barnets/den unges selvværd og selvtillid. Samarbejde med barnets/den unges forældre og primære netværk. Sikre barnets/den unges skolebehov. Målgruppe/ tildelingskriterier Målgruppen kendetegnes typisk ved at være børn og unge i alderen 0-17 år med behov for et specialiseret socialpædagogisk tilbud, hvor der skal foretages udredning/observation før en eventuel permanent anbringelse. Med akut behov for anbringelse. Omfang/varighed Maksimalt indtil det fyldte 18.år. Foranstaltningen ophører, når formålet i handleplanen er opfyldt. Hvis det viser sig, at formålet ikke kan opfyldes gennem foranstaltningen, vil der blive foretaget en flytning/ revidering. Der skal foretages en revidering af indsatsen mindst hvert halve år. Ved akut anbringelse skal der inden for tre måneder være en begrundet stillingtagen til fortsat anbringelse eller hjemgivelse. Tildeling Foretages af den enkelte socialrådgiver med baggrund i en konkret individuel vurdering og med udgangspunkt i konklusionen af den børnefaglige undersøgelse jf. SSL 50. såfremt udgiften overstiger årligt sker tildelingen i visitationsudvalget. 36

Serviceniveau på Børne- og Ungeområdet

Serviceniveau på Børne- og Ungeområdet Serviceniveau på Børne- og Ungeområdet 1 Principper for indsatsen overfor sårbare børn og unge Serviceniveauet udmønter Brønderslev Kommunes sammenhængende børnepolitik og sigter på at skabe de bedst mulige

Læs mere

Kvalitetsstandard for anbringelser. Pia J. Nielsen/Jan Dehn Leder af Familieafdelingen/Familiechef

Kvalitetsstandard for anbringelser. Pia J. Nielsen/Jan Dehn Leder af Familieafdelingen/Familiechef Familie og Børn Notat Til: Udvalget for Familie og Børn Sagsnr.: 2011/04413 Dato: 11-05-2011 Sag: Sagsbehandler: Kvalitetsstandard for anbringelser Pia J. Nielsen/Jan Dehn Leder af Familieafdelingen/Familiechef

Læs mere

Børne- og Familieudvalget

Børne- og Familieudvalget Referat Børne- og Familieudvalget 13.08.2012 kl. 13:00 Mødelokale 1.01, Fjerritslev Rådhus Jammerbugt Kommune Børne- og Familieudvalget 13.08.2012 Punkter på åbent møde: 66. Igangsættelse af Børne- og

Læs mere

Kvalitetsstandard for anbringelse udenfor hjemmet. Vedtaget af Byrådet den 31. august 2015

Kvalitetsstandard for anbringelse udenfor hjemmet. Vedtaget af Byrådet den 31. august 2015 4 Kvalitetsstandard for anbringelse udenfor hjemmet Vedtaget af Byrådet den 31. august 2015 1 Formålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet ord for serviceniveau. Den beskriver indholdet

Læs mere

Vejledende serviceniveau for særlig støtte til udsatte børn og unge og børn og unge med funktionsnedsættelser i Vordingborg Kommune

Vejledende serviceniveau for særlig støtte til udsatte børn og unge og børn og unge med funktionsnedsættelser i Vordingborg Kommune 1 Vejledende serviceniveau for særlig støtte til udsatte børn og unge og børn og unge med funktionsnedsættelser i Udgivet af Revideret maj Udarbejdet af: Børne- og Familiesekretariatet Valdemarsgade 43

Læs mere

Serviceniveau for ydelser til børn og unge med særlige behov

Serviceniveau for ydelser til børn og unge med særlige behov Rebild Kommune Center for Familie & Handicap Sundhed Hobrovej 88 9530 Støvring www.rebild.dk Tlf. 99 88 99 88 Fax 99 88 89 99 E-mail: bu@rebild.dk Sikker e-post kan sendes til adressen sikkerpost@rebild.dk

Læs mere

Bilag til Serviceniveauet for børn og unge i udsatte positioner i Tønder Kommune.

Bilag til Serviceniveauet for børn og unge i udsatte positioner i Tønder Kommune. Bilag til Serviceniveauet for børn og unge i udsatte positioner i Tønder Kommune. BILAG TIL SERVICENIVEAUET FOR BØRN OG UNGE I UDSATTE POSITIONER I TØNDER KOMMUNE.... 1 Kort introduktion... 3 Niveaudeling

Læs mere

Serviceniveau. Servicelovens 52, stk.3. nr. 7: Anbringelse udenfor hjemmet.

Serviceniveau. Servicelovens 52, stk.3. nr. 7: Anbringelse udenfor hjemmet. Serviceniveauer og kvalitetsstandarder for familier, børn og unge. Specialområdet. Serviceniveau. Servicelovens 52, stk.3. nr. 7: Anbringelse udenfor hjemmet. Allerød kommune. Lovgrundlag. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Tilbudsoversigt. Familie og Forebyggelse

Tilbudsoversigt. Familie og Forebyggelse Tilbudsoversigt Familie og Forebyggelse Forord Det er Byrådets ønske at sikre, at udsatte børn og unge kan opnå samme muligheder for personlig udvikling, sundhed og et selvstændigt voksenliv. Velfærd og

Læs mere

Serviceniveau for ydelser til børn og unge med særlige behov

Serviceniveau for ydelser til børn og unge med særlige behov Rebild Kommune Center for Familie & Handicap Sundhed Hobrovej 88 9530 Støvring www.rebild.dk Tlf. 99 88 99 88 Fax 99 88 89 99 E-mail: bu@rebild.dk Sikker e-post kan sendes til adressen sikkerpost@rebild.dk

Læs mere

Tilbudsoversigt - Familie og Forebyggelse

Tilbudsoversigt - Familie og Forebyggelse Tilbudsoversigt - Familie og Forebyggelse C 2015 VELFÆRD OG SUNDHED Tilbudsoversigt Familie og Forebyggelse Forord Det er Byrådets ønske at sikre, at udsatte børn og unge kan opnå samme muligheder for

Læs mere

Ydelseskatalog for familie og forebyggelse 2010

Ydelseskatalog for familie og forebyggelse 2010 Ydelseskatalog for familie og forebyggelse 2010 1 Indhold: Forebyggelses- og anbringelsesgrundlag... 4 Forebyggende foranstaltninger... 5 Anbringelser... 5 Aflastning... 7 Aflastning i eget hjem (hjemmepasning)...

Læs mere

Vejledende serviceniveau indenfor servicelovens område. Udsatte børn og unge Børn og unge med handicap

Vejledende serviceniveau indenfor servicelovens område. Udsatte børn og unge Børn og unge med handicap Vejledende serviceniveau indenfor servicelovens område Udsatte børn og unge Børn og unge med handicap Børn og Familie februar 2016 Indhold Forord...4 Principper for indsatsen over for udsatte og handicappede

Læs mere

Serviceniveau udsatte børn og unge

Serviceniveau udsatte børn og unge Serviceniveau udsatte børn og unge 41, 42 og 43 revideret medio 2017 Rebild Kommune Center Familie og Handicap Hobrovej 110 9530 Støvring www.rebild.dk Tlf. 99 88 99 88 Fax 99 88 89 99 E-mail: raadhus@rebild.dk

Læs mere

Serviceniveauer og kvalitetsstandarder for familier, børn og unge i Allerød Kommune Forebyggende foranstaltninger

Serviceniveauer og kvalitetsstandarder for familier, børn og unge i Allerød Kommune Forebyggende foranstaltninger Serviceniveauer og kvalitetsstandarder for familier, børn og unge i Allerød Kommune Forebyggende foranstaltninger Vedtaget af Børneudvalget den 6. december 2010 og den 11. januar 2011 Allerød Kommune Familier

Læs mere

Serviceniveau. Servicelovens 52, stk.3 nr.2:praktisk pædagogisk støtte i hjemmet (Familiekonsulenter).

Serviceniveau. Servicelovens 52, stk.3 nr.2:praktisk pædagogisk støtte i hjemmet (Familiekonsulenter). Serviceniveauer og kvalitetsstandarder for familier, børn og unge. Socialområde. Serviceniveau. Servicelovens 52, stk.3 nr.2:praktisk pædagogisk støtte i hjemmet (Familiekonsulenter). Allerød kommune.

Læs mere

1. Ansøger. 2. Ægtefælle/samlever. 3. Henvendelse til andre myndigheder m.v. Må der rettes henvendelse til andre myndigheder eller personer

1. Ansøger. 2. Ægtefælle/samlever. 3. Henvendelse til andre myndigheder m.v. Må der rettes henvendelse til andre myndigheder eller personer Navn og adresse Oplyses ved henvendelse Dato KLE 27.30.00G01 Sagsidentifikation Ansøgning om konkret plejetilladelse: traditionel familiepleje, kommunal familiepleje, netværkspleje, aflastning og privat

Læs mere

Kvalitetsstandarder for arbejdet med børn i familiepleje

Kvalitetsstandarder for arbejdet med børn i familiepleje Kvalitetsstandarder for arbejdet med børn i familiepleje Denne informationspjece henvender sig til sagsbehandlere, politikere og andre interesserede i børn- og ungeområdet i kommunerne. Informationspjecen

Læs mere

Serviceniveauer og kvalitetsstander for familier, børn og unge. Det specialiserede socialområde.

Serviceniveauer og kvalitetsstander for familier, børn og unge. Det specialiserede socialområde. Serviceniveauer og kvalitetsstander for familier, børn og unge. Det specialiserede socialområde. Serviceniveau. Allerød kommune. Merudgifter generelt. Servicelovens 41. Lovgrundlag. Servicelovens 41. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Tilbud for børn, unge og familier i Halsnæs Kommune

Tilbud for børn, unge og familier i Halsnæs Kommune Tilbud for børn, unge og familier i Halsnæs Kommune August 2012 1 Indholdsfortegnelse TILBUD FOR BØRN, UNGE OG FAMILIER I HALSNÆS KOMMUNE 1 FORORD 4 TILBUD 5 Vejledning og rådgivning 5 ÅBEN (ANONYM) RÅDGIVNING

Læs mere

Vejledende serviceniveau indenfor servicelovens område. Udsatte børn og unge Børn og unge med handicap

Vejledende serviceniveau indenfor servicelovens område. Udsatte børn og unge Børn og unge med handicap Vejledende serviceniveau indenfor servicelovens område Udsatte børn og unge Børn og unge med handicap Forord Serviceniveau på børne- og ungeområdet Vi er glade for at kunne præsentere Rudersdal Kommunes

Læs mere

Familieafdelingen. Det specialiserede socialområde.

Familieafdelingen. Det specialiserede socialområde. 1 Familieafdelingen Det specialiserede socialområde. 2 Indholdsfortegnelse: Familieafdelingens opgaver.s.4. Myndighedsdelen Modtagerenheden s.4. Lovhjemmel Underretninger Børnefaglige undersøgelser Opgørelse

Læs mere

Det forudsættes, at kommunens tilbud til børn og unge med særlige behov skal baseres på aktuel viden og dokumentation af effekt.

Det forudsættes, at kommunens tilbud til børn og unge med særlige behov skal baseres på aktuel viden og dokumentation af effekt. Standarder for sagsbehandlingen vedrørende opfølgning og evaluering af resultaterne af den konkrete indsats Politisk målsætning vedr. opfølgning og evaluering af resultaterne af den konkrete indsats Det

Læs mere

Hånd om paragrafferne / 1. Børn og unge med udviklingshæmning

Hånd om paragrafferne / 1. Børn og unge med udviklingshæmning Hånd om paragrafferne / 1 Børn og unge med udviklingshæmning 2 Børn og unge med udviklingshæmning At være forældre til et barn eller en ung med udviklingshæmning er på mange måder en stor udfordring. Samfundet

Læs mere

Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108

Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 Greve Kommune bevilger ophold i midlertidigt og længerevarende botilbud

Læs mere

Grundlag og principper for indsatsen. Serviceniveau

Grundlag og principper for indsatsen. Serviceniveau Grundlag og principper for indsatsen Serviceniveau 1 Grundlag og principper for indsatsen For børn og unge med særlige behov. Rebild Kommune 2013 Rebild Kommune Center Familie & Handicap Skørpingvej 7,

Læs mere

Serviceniveauet for børn og unge i udsatte positioner i Tønder Kommune.

Serviceniveauet for børn og unge i udsatte positioner i Tønder Kommune. Serviceniveauet for børn og unge i udsatte positioner i Tønder Kommune. SERVICENIVEAUET FOR BØRN OG UNGE I UDSATTE POSITIONER I TØNDER KOMMUNE.... 1 Serviceniveau et vigtigt redskab på børn- og ungeområdet...

Læs mere

Anbringelsesgrundlaget beskriver den overordnede ramme for Familierådgivningens arbejde i forhold til at anbringe børn og unge i Kolding Kommune.

Anbringelsesgrundlaget beskriver den overordnede ramme for Familierådgivningens arbejde i forhold til at anbringe børn og unge i Kolding Kommune. Internt notatark Social- og Sundhedsforvaltningen Stab for rådgivningsområdet Dato 7. oktober 2013 Sagsnr. 13/18875 Løbenr. 162191/13 Sagsbehandler Bettina Mosegaard Brøndsted Direkte telefon 79 79 27

Læs mere

Grundlag og principper for indsatsen. Serviceniveau

Grundlag og principper for indsatsen. Serviceniveau Grundlag og principper for indsatsen Serviceniveau For børn og unge med særlige behov. Rebild Kommune 2013 Grundlag og principper for indsatsen Rebild Kommune Center Familie & Handicap Skørpingvej 7, 9575

Læs mere

Serviceniveau på Børne- og Ungeområdet

Serviceniveau på Børne- og Ungeområdet Serviceniveau på Børne- og Ungeområdet 1 Principper for indsatsen overfor sårbare børn og unge Serviceniveauet udmønter Brønderslev Kommunes sammenhængende børnepolitik og sigter på at skabe de bedst mulige

Læs mere

Kompetenceplan for Børn og Unge området. Godkendt den xx.xx.2014 af Kommunalbestyrelsen

Kompetenceplan for Børn og Unge området. Godkendt den xx.xx.2014 af Kommunalbestyrelsen Kompetenceplan for ørn og Unge området Godkendt den xx.xx.2014 af Kommunalbestyrelsen ndledning Tønder Kommunes styrelsesvedtægt samt Lov om Kommunernes Styrelse angiver de overordnede regler for fordeling

Læs mere

Budget 2009 til 1. behandling

Budget 2009 til 1. behandling 50.50. Serviceområdet handler om særlig støtte til børn og unge i henhold til serviceloven kapitlerne 11 og 12. Formålet er at yde støtte til børn og unge, der har særligt behov for denne, er at skabe

Læs mere

Notat. Lukning af Farvergården. Kommunalbestyrelsen i Hørsholm

Notat. Lukning af Farvergården. Kommunalbestyrelsen i Hørsholm Notat Til: Vedrørende: Bilag: Kommunalbestyrelsen i Hørsholm Farvergården uddybende oplysninger til dagsordenspunkt udsat fra december 01. 1. Oversigt over anbragte børn og unge på Farvergården i perioden

Læs mere

Brøndby Kommunes kvalitetsstandard for visitation til social pædagogisk støtte i eget hjem efter Servicelovens 85

Brøndby Kommunes kvalitetsstandard for visitation til social pædagogisk støtte i eget hjem efter Servicelovens 85 Brøndby Kommunes kvalitetsstandard for visitation til social pædagogisk støtte i eget hjem efter Servicelovens 85 Servicelovens 85 paragraffens ordlyd Kommunalbestyrelsen skal tilbyde hjælp, omsorg eller

Læs mere

Serviceudgifter 141.298 136.652 135.279 135.279. 03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning 7.930 7.930 7.930 7.930

Serviceudgifter 141.298 136.652 135.279 135.279. 03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning 7.930 7.930 7.930 7.930 Familieområdet Opgaver under området Budget omfatter udgifter i forbindelse psykologbetjening på skole og institutioner mv, børns og unges ophold uden for hjemmet, forebyggende foranstaltninger, rådgivning

Læs mere

Ankestyrelsen pr. 1. juli 2013

Ankestyrelsen pr. 1. juli 2013 Ankestyrelsen pr. 1. juli 2013 5 Beskæftigelsesankenævn og 5 Sociale Nævn er nedlagt og opgaverne overført til Ankestyrelsen Én ankeinstans for kommunerne Hovedkontor i København Afdelingskontor i Aalborg

Læs mere

Forslag til ændring af kompetenceplan vedr. Lov om social service, merudgifter og særlig støtte til børn.

Forslag til ændring af kompetenceplan vedr. Lov om social service, merudgifter og særlig støtte til børn. Forslag til ændring af kompetenceplan vedr. Lov om social service, merudgifter og særlig støtte til børn. Bemærk: Dette forslag er udarbejdet på baggrund af den nye lovgivning pr. 1.1.2011, den såkaldte

Læs mere

Kvalitetsstandard for støtte fra Familieteamet.

Kvalitetsstandard for støtte fra Familieteamet. Kvalitetsstandard for støtte fra Familieteamet. 1 Kvalitetsstandard for støtte fra Familieteamet Område Lovgrundlag: Forebyggelse ift. børn og unge med nedsat funktionsevne Støtte fra familiekonsulent-teamet

Læs mere

Udkast. Fremsat den x. februar 2014 af social-, børne- og integrationsministeren (Annette Vilhelmsen) Forslag. til

Udkast. Fremsat den x. februar 2014 af social-, børne- og integrationsministeren (Annette Vilhelmsen) Forslag. til Udkast Fremsat den x. februar 2014 af social-, børne- og integrationsministeren (Annette Vilhelmsen) Forslag til Lov om ændring af lov om social service (En tidlig forebyggende indsats m.v.) 1 I lov om

Læs mere

Bestillerplan Pixi-udgave [Skriv dokumentets titel]

Bestillerplan Pixi-udgave [Skriv dokumentets titel] Århus Kommune Socialforvaltningen Bestillerplan Pixi-udgave Serviceniveauer [Skriv dokumentets for Familier, Børn og Unge titel] [Skriv dokumentets undertitel] December 2010 Serviceniveauer Denne pixi-udgave

Læs mere

Udkast til Tidlig indsats og inklusion på dagtilbudsområdet Bornholm

Udkast til Tidlig indsats og inklusion på dagtilbudsområdet Bornholm Udkast til Tidlig indsats og inklusion på dagtilbudsområdet Bornholm Børn og skole 2010 1 Indledning:...3 Projekter og tiltag i forhold til børn med særlige behov...3 Børne- og ungepolitik Bornholms Regionskommune...3

Læs mere

Velkommen til kursusdag 4

Velkommen til kursusdag 4 Velkommen til kursusdag 4 Dagens program Kursusdag 4 08.30 08.45 Opsamling fra sidst. Dagens program. Dagens læringsmål. 08.45 11.30 Samvær og forældresamarbejde. 11.30 12.00 Handleplan. 12.00 12.45 Frokost.

Læs mere

Forslag til serviceniveau Merudgifter - Privatansat hjælper Lov om Social Service 41 / 84

Forslag til serviceniveau Merudgifter - Privatansat hjælper Lov om Social Service 41 / 84 Forslag til serviceniveau Merudgifter - Privatansat hjælper Lov om Social Service 41 / 84 I dette forslag fremgår ændringer i forhold til nuværende serviceniveau med rød skrifttype. Reglerne om dækning

Læs mere

koldi ng komm une Familierådgivningens anbringelsesgrundlag

koldi ng komm une Familierådgivningens anbringelsesgrundlag Social- og Indenrigsudvalget 2015-16 SOU Alm.del Bilag 250 Offentligt koldi ng komm une Familierådgivningens anbringelsesgrundlag KOV1_Kvadrat_RØD Fa m i li e rå d g i v n i n g e n s a n b ri n g e ls

Læs mere

Børne- og Ungepolitik

Børne- og Ungepolitik Børne- og Ungepolitik Ringsted Kommune Indledning Byrådet i Ringsted har vedtaget en samlet børne- og ungepolitik som gælder alle de kommunale institutioner, der har kontakt med børn og unge samt deres

Læs mere

Anbringelsesprincipper

Anbringelsesprincipper Anbringelsesprincipper Indledning På de kommende sider kan du læse, hvilke principper, der bliver lagt til grund, når vi i Familie- og Handicapafdelingen anbringer børn og unge uden for hjemmet. Familie-

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig rådgiver og kontaktperson for børn og unge på handicapområdet

Kvalitetsstandard for personlig rådgiver og kontaktperson for børn og unge på handicapområdet Kvalitetsstandard for personlig rådgiver og kontaktperson for børn og unge på handicapområdet Område Lovgrundlag: Forebyggelse ift. børn og unge med nedsat funktionsevne Tildeling af en personlig rådgiver

Læs mere

Retningslinjer for det personrettede tilsyn med børn anbragt i plejefamilier jf. Servicelovens 148

Retningslinjer for det personrettede tilsyn med børn anbragt i plejefamilier jf. Servicelovens 148 Retningslinjer for det personrettede tilsyn med børn anbragt i plejefamilier jf. Servicelovens 148 Ansvar Det personrettede tilsyn er anbringende kommunes ansvar, både i generelt godkendte plejefamilier,

Læs mere

Tak til Socialstyrelsen for gennemlæsning og kommentering af underretningsguiden

Tak til Socialstyrelsen for gennemlæsning og kommentering af underretningsguiden Underretningsguide Hvad skal du gøre, når du får kendskab til eller grund til at antage, at et barn eller en ung udsættes for fysisk, psykisk eller seksuelt overgreb eller af andre grunde har behov for

Læs mere

Forslag til Kvalitetsstandard for støttekontaktperson jf. Servicelovens 85 den 1. september 2015

Forslag til Kvalitetsstandard for støttekontaktperson jf. Servicelovens 85 den 1. september 2015 Forslag til Kvalitetsstandard for støttekontaktperson jf. Servicelovens 85 den 1. september 2015 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag? 2. Hvad er formålet med 3. Hvilke aktiviteter indgår i Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Kvalitetsstandarden for socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85

Kvalitetsstandarden for socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85 Kvalitetsstandarden for socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85 Introduktion Greve Kommune bevilger socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85. Kvalitetsstandarden for socialpædagogisk

Læs mere

REGLER OM UNDERRETNINGS- PLIGT

REGLER OM UNDERRETNINGS- PLIGT REGLER OM UNDERRETNINGS- PLIGT REGLER OM UNDERRETNINGSPLIGT I dette kapitel beskriver vi indledningsvist reglerne for underretningspligt. Efterfølgende kan du læse mere om, hvordan du og din leder i praksis

Læs mere

Kvalitetsstandard for aflastning på børn- og ungeområdet. Høringsmateriale juni 2015

Kvalitetsstandard for aflastning på børn- og ungeområdet. Høringsmateriale juni 2015 3 Kvalitetsstandard for aflastning på børn- og ungeområdet Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 1 Formålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet ord for serviceniveau. Den beskriver indholdet

Læs mere

Længerevarende botilbud med døgndækning Boligerne på Granstien (Lindevang)

Længerevarende botilbud med døgndækning Boligerne på Granstien (Lindevang) Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 108 Længerevarende botilbud med døgndækning Boligerne på Granstien (Lindevang) Godkendt i Socialudvalget

Læs mere

Strategi for arbejdet med børn og unge i socialt udsatte positioner

Strategi for arbejdet med børn og unge i socialt udsatte positioner Strategi for arbejdet med børn og unge i socialt udsatte positioner Vi vil et helhedsorienteret og fagligt stærkt miljø, hvor børn, forældre og medarbejdere oplever sammenhæng ved kontakt med alle dele

Læs mere

NOTAT. Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale område med ændringsforslag. Sagsbehandlingsfrist. Ansvarligt center eller afdeling

NOTAT. Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale område med ændringsforslag. Sagsbehandlingsfrist. Ansvarligt center eller afdeling NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk D 4646 4725 Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale område med ændringsforslag Dato: April 2014 J.nr.:

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2015. Skive Kommune. Myndighedsafdelingen

Overordnet kvalitetsstandard 2015. Skive Kommune. Myndighedsafdelingen Overordnet kvalitetsstandard 2015 Servicelovens 83 og 83a, 84 samt klippekort. Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske

Læs mere

Serviceramme - Støtte i eget hjem og botilbud til fysisk handicappede og senhjerneskadede

Serviceramme - Støtte i eget hjem og botilbud til fysisk handicappede og senhjerneskadede Serviceramme - Støtte i eget hjem og botilbud til fysisk handicappede og senhjerneskadede Herning VHP Dokument VHP Sagsgange Dokumentansvarlig Hans Grarup Titel Serviceramme - Støtte i eget hjem og botilbud

Læs mere

Kvalitetsmodel for socialtilsyn. Temaer, kriterier og indikatorer for plejefamilier

Kvalitetsmodel for socialtilsyn. Temaer, kriterier og indikatorer for plejefamilier Kvalitetsmodel for socialtilsyn Temaer, kriterier og indikatorer for plejefamilier Indledning I det følgende beskrives kvalitetsmodellen, som socialtilsynet skal anvende ved vurdering af kvaliteten i plejefamilier

Læs mere

Forord. Indsættes senere

Forord. Indsættes senere Veteranstrategi 2 Indhold Forord... 3 Målgruppe og baggrund for strategien... 4 Tilbud til veteraner i Greve Kommune... 5 Job eller uddannelse... 5 Familien... 6 Bolig... 6 Akuttilbud... 7 Hjælpemidler

Læs mere

Serviceniveaubeskrivelser for foranstaltninger på udsatte børn og unge-området. Rebild Kommune

Serviceniveaubeskrivelser for foranstaltninger på udsatte børn og unge-området. Rebild Kommune Serviceniveaubeskrivelser for foranstaltninger på udsatte børn og unge-området Rebild Kommune 1 Indholdsfortegnelse INDLEDNING...3 KONSULENTBISTAND ( 52, STK. 3, NR.1)...5 PRAKTISK, PÆDAGOGISK ELLER ANDEN

Læs mere

Bilag. Notat vedr. 32 særligt dagtilbud vedr. visitation, drift og lovgrundlag

Bilag. Notat vedr. 32 særligt dagtilbud vedr. visitation, drift og lovgrundlag Bilag Svendborg Kommune Børn og Unge Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Notat vedr. 32 særligt dagtilbud vedr. visitation, drift og lovgrundlag www.svendborg.dk Jægermakens Specialbørnehave 32

Læs mere

Slagelse Kommunes børne- og ungepolitik 2014-2017

Slagelse Kommunes børne- og ungepolitik 2014-2017 Slagelse Kommunes børne- og ungepolitik 2014-2017 Børn, Unge og Familie 2013 Slagelse Kommunes børne- og ungepolitik 2014-2017 - Alle børn og unge har ret til et godt liv Alle børn og unge har ret til

Læs mere

STØTTEKONTAKTTILBUD. Manderupvej Skibby Tlf

STØTTEKONTAKTTILBUD. Manderupvej Skibby Tlf STØTTEKONTAKTTILBUD Manderupvej 3 4050 Skibby Tlf. 2924 8370 post@believe.dk www.believe.dk BELIEVE: Vores speciale i Believe er støtte-kontakt og mentor ordninger, arbejdet med de mest belastede børn

Læs mere

Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte. Rudersdal Kommune 2015

Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte. Rudersdal Kommune 2015 Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte. Rudersdal Kommune 2015 Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte. Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte.... 2 Forord...

Læs mere

Seminar om efterværn Qaqortoq 2011

Seminar om efterværn Qaqortoq 2011 Ilaqutariinnermut, Kultureqarnermut, Ilageeqarnermut Naligiissitaanermullu Naalakkersuisoqarfik Departementet for Familie, Kultur, Kirke og Ligestilling Seminar om efterværn Qaqortoq 2011 1. Formål med

Læs mere

Notat vedrørende serviceniveau og kvalitetsstandarder på voksenhandicap og psykiatriområdet.

Notat vedrørende serviceniveau og kvalitetsstandarder på voksenhandicap og psykiatriområdet. Dato 24.4.2013 Notat vedrørende serviceniveau og kvalitetsstandarder på voksenhandicap og psykiatriområdet. 1. Indledning Kvalitetsstandarder på området for voksenhandicap og socialpsykiatri i Tårnby Kommune

Læs mere

Handleplan 2011 Børn med særlige behov.

Handleplan 2011 Børn med særlige behov. Handleplan 2011 Børn med særlige behov. Dette notat gør rede for de initiativer og tiltag, der indgår i handleplanen for Center for Familie og Forebyggelse i 2011 med henblik på implementering af budget

Læs mere

LOV OM SOCIAL SERVICE 86 STK. 1 OG 2

LOV OM SOCIAL SERVICE 86 STK. 1 OG 2 Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD TRÆNING LOV OM SOCIAL SERVICE 86 STK. 1 OG 2 Første skoledag 0 Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

Sammenhæng i børn og unges liv Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2012-2016

Sammenhæng i børn og unges liv Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2012-2016 Hvidovre 2012 sag: 11/54709 Sammenhæng i børn og unges liv Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2012-2016 Fælles ansvar for vores børn. Hvidovre Kommune vil i fællesskab med forældre skabe de bedste

Læs mere

Organisering af arbejdsopgaverne i Familieafdelingen.

Organisering af arbejdsopgaverne i Familieafdelingen. Organisering af arbejdsopgaverne i Familieafdelingen. Familie af delingens kerneopgave er: At skabe tryghed for de mest udsatte børn og unge i tæt samarbejde med forældre, privat og professionelt netværk

Læs mere

Merudgiftsydelse efter Lov om social service 41 til børn

Merudgiftsydelse efter Lov om social service 41 til børn Merudgiftsydelse efter Lov om social service 41 til børn Lov om social service s formål ifølge 1 er: - at tilbyde rådgivning og støtte for at forebygge sociale problemer - at tilbyde en række almene serviceydelser,

Læs mere

Serviceniveau budgetområde 517

Serviceniveau budgetområde 517 Serviceniveau budgetområde 517 1.1 Merudgifter, SEL 41 Lovgrundlag for ydelsen 41 Kommunalbestyrelsen skal yde dækning af nødvendige merudgifter ved forsørgelse i hjemmet af et barn under 18 år med betydelig

Læs mere

Ydelseskatalog kontaktpersoner. Journalnummer: 27.48.08-G01-2-13

Ydelseskatalog kontaktpersoner. Journalnummer: 27.48.08-G01-2-13 Ydelseskatalog kontaktpersoner 0 Formål Målgruppen for kontaktpersonens ydelser er børn og unge i alderen 0-23 år (inkl. efterværn gældende fra 18-23 år) der har vanskeligheder på væsentlige områder, og

Læs mere

Kvalitetsstandard for aflastning på voksenområdet. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015

Kvalitetsstandard for aflastning på voksenområdet. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 13 Kvalitetsstandard for aflastning på voksenområdet Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 Formålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet ord for serviceniveau. Den beskriver indholdet og

Læs mere

Målsætning Børn og unge i Køge Kommune skal opleve en tryg barn- og ungdom uden vold og seksuelle overgreb

Målsætning Børn og unge i Køge Kommune skal opleve en tryg barn- og ungdom uden vold og seksuelle overgreb Beredskab til forebyggelse af vold og seksuelle overgreb mod børn og unge Målsætning Børn og unge i Køge Kommune skal opleve en tryg barn- og ungdom uden vold og seksuelle overgreb Børneudvalget og Skoleudvalget

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Lovgrundlag: Ydelser indenfor socialpædagogisk støtte 85 i Lov om Social Service (LSS). Hjælp til varetagelse af personlig hygiejne Strukturering af opgaver

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud 15. december 2015 Center for Handicap og Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud Indhold 1. INDLEDNING... 3 2. LOVGRUNDLAG... 3 2.1. FORMÅLET MED HJÆLPEN OG

Læs mere

Standard for sagsbehandling.

Standard for sagsbehandling. Standard for sagsbehandling. Overordnet og sammenhængende børnepolitik Hjørring Kommune Juni 2009 Indhold. Indhold.... 1 Indledning... 3 1. Standard for tidlig indsats, herunder sikring af underretninger

Læs mere

Børn og Unge med handicap

Børn og Unge med handicap Center for Børn, Unge og Familie 2008 Børn og Unge med handicap - En vejledning til forældre Indhold Målsætninger 3 Introduktion hvem hvad - hvor 4 Indledende samarbejde 6 Samarbejdet mellem dig og handicaprådgivningen

Læs mere

Professionel/specialiseret/kommunal plejefamilie: 1/5

Professionel/specialiseret/kommunal plejefamilie: 1/5 Bliv plejefamilie. Familiepleje tilbydes til børn og unge med et særligt støttebehov, hvor det skønnes, at anbringelse uden for eget hjem er nødvendig. Barnet eller den unge flytter ind hos plejefamilien,

Læs mere

Serviceniveau for specialundervisning og specialpædagogisk bistand Gladsaxe Kommune

Serviceniveau for specialundervisning og specialpædagogisk bistand Gladsaxe Kommune Serviceniveau for specialundervisning og specialpædagogisk bistand Gladsaxe Kommune Småbørnsområdet Folkeskolen tilbyder specialpædagogisk bistand til børn der endnu ikke er påbegyndt folkeskolen jf. 4

Læs mere

Børns sociale rettigheder

Børns sociale rettigheder Børns sociale rettigheder Lov om social service Kapitel 11 Særlig støtte til børn og unge Indholdsfortegnelse Lovens formål.... 3 Rådgivning... 4 Forældre har ret til at få familieorienteret rådgivning...

Læs mere

BILAG OG DOKUMENTATIONSDEL FOR SEKTORPLAN BØRN, UNGE OG FAMILIER MED SÆRLIGE BEHOV

BILAG OG DOKUMENTATIONSDEL FOR SEKTORPLAN BØRN, UNGE OG FAMILIER MED SÆRLIGE BEHOV Børne- og Ungeområdet BILAG OG DOKUMENTATIONSDEL FOR 212 SEKTORPLAN BØRN, UNGE OG FAMILIER MED SÆRLIGE BEHOV 214 Familieafdelingen Marts 213 INDHOLDSFORTEGNELSE SEKTORBESKRIVELSE 1 FAMILIER, BØRN OG UNGE

Læs mere

Styr ved at fastlægge serviceniveauet på det specialiserede socialområde

Styr ved at fastlægge serviceniveauet på det specialiserede socialområde Styr ved at fastlægge serviceniveauet på det specialiserede socialområde En central metode til at sikre den politiske styring af det specialiserede socialområde er at fastlægge et klart og operationelt

Læs mere

Hjørring Kommunes Indsats- og Anbringelsespolitik

Hjørring Kommunes Indsats- og Anbringelsespolitik Hjørring Kommunes Indsats- og Anbringelsespolitik 2016-2018 Lovgivningsmæssig baggrund Januar 2006 trådte Anbringelsesreformen i kraft. Anbringelsesreformen havde fokus på at styrke det faglige grundlag

Læs mere

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger Ankestyrelsens praksisundersøgelser om Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resume og anbefalinger 3 1.1 Ankestyrelsens

Læs mere

Principper for indsatsen

Principper for indsatsen 16.03.2015 Principper for indsatsen Serviceniveauet udmønter de politiske mål for den sociale, pædagogiske og sundhedsmæssige indsats overfor voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller

Læs mere

Bilag Status på Børnehuset Baggrund for Børnehus i Rødovre.

Bilag Status på Børnehuset Baggrund for Børnehus i Rødovre. Bilag Status på Børnehuset Ligesom andre samfundsmæssige strømninger er også det sociale arbejde med børn og familier underlagt skiftende retninger. I vækstårene i 90 erne var der politisk vilje og ønske

Læs mere

Støttemuligheder efter Lov om social service. Fensmarkskolen 28.10.2009

Støttemuligheder efter Lov om social service. Fensmarkskolen 28.10.2009 Støttemuligheder efter Lov om social service Fensmarkskolen 28.10.2009 Kommunens opdeling - Skoleforvaltning - PPR pædagogisk psykologisk rådgivning - Socialforvaltning - Handicaprådgivning Specialbistand

Læs mere

DEN SAMMENHÆNGENDE BØRNEPOLITIK

DEN SAMMENHÆNGENDE BØRNEPOLITIK DEN SAMMENHÆNGENDE BØRNEPOLITIK DEN SAMMENHÆNGENDE BØRNEPOLITIK Håndbogens første kapitel indeholder Jammerbugt kommunes sammenhængende Børnepolitik. Politikken er det grundlæggende fundament for alt arbejde,

Læs mere

Kvalitetshåndbog Voksne med særlige behov

Kvalitetshåndbog Voksne med særlige behov 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING............................... 4 2. OVERORDNEDE RAMMER FOR KVALITETSHÅNDBOGEN......... 5 2.1. VISION, VÆRDIER OG MÅLSÆTNINGER................ 5 2.2. OVERORDNEDE PRINCIPPER

Læs mere

Familiecentrets tilbud/ydelser

Familiecentrets tilbud/ydelser Familiecentrets tilbud/ydelser 2016 Dette er et øjebliksbillede på, hvad Familiecentret tilbyder. Familiecentret er gerne i en løbende dialog om, hvilke tilbud socialrådgiverne har brug for. Indhold Takstfinansierede

Læs mere

1 of 17. Kvalitetsstandard 2014 Lov om social service 85 Bostøtte i eget hjem. Godkendt i byrådet den xx.xx.14

1 of 17. Kvalitetsstandard 2014 Lov om social service 85 Bostøtte i eget hjem. Godkendt i byrådet den xx.xx.14 1 of 17 Kvalitetsstandard 2014 Lov om social service 85 Bostøtte i eget hjem Godkendt i byrådet den xx.xx.14 2 of 17 Indholdsfortegnelse INDLEDNING...2 BOSTØTTEYDELSER...3 KONTAKTINFORMATION...5 1.AFKLARINGSYDELSE...6

Læs mere

Kvalitetsstandard for aktivitets- og samværstilbud.

Kvalitetsstandard for aktivitets- og samværstilbud. Kvalitetsstandard for aktivitets- og samværstilbud. Lovgrundlag: 104 i Lov om Social Service (SEL). Ydelser indenfor aktivitetsog samværstilbud Aktiviteterne er bestemt af målgruppen og den enkeltes behov.

Læs mere

Underretningsguide Hvis du bliver bekymret for et barn eller en ung

Underretningsguide Hvis du bliver bekymret for et barn eller en ung Underretningsguide Hvis du bliver bekymret for et barn eller en ung Indholdsfortegnelse 1. OM UNDERRETNINGSGUIDEN Indholdsfortegnelse... Fejl! Bogmærke er ikke defineret.2 Indledning... 3 Underretningsguidens

Læs mere

Kære samarbejdspartnere og andre relevante personer. Dette dokument er en guide, hvis du skal lave en underretning.

Kære samarbejdspartnere og andre relevante personer. Dette dokument er en guide, hvis du skal lave en underretning. 1 Januar 2011 Kære samarbejdspartnere og andre relevante personer. Dette dokument er en guide, hvis du skal lave en underretning. Børn og Unge vil gerne præcisere, at hvis du ved forebyggende og tværfagligt

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Hjortøhus, Svendborg Kommune. torsdag den 10.april 2008 fra kl. 13.00

Anmeldt tilsyn på Hjortøhus, Svendborg Kommune. torsdag den 10.april 2008 fra kl. 13.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Hjortøhus, Svendborg Kommune torsdag den 10.april 2008 fra kl. 13.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune, sammen med en repræsentant her fra, aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Få tjek på serviceloven

Få tjek på serviceloven Få tjek på serviceloven Rigmor Lond og Birthe Dam Hansen Lørdag den 2. april 2016 kl. 9.30 15.30 i Herlev Medborgerhus I regi af Landsforeningen Autisme Kreds Storkøbenhavn Nord Præsentation Dagens emner

Læs mere

Serviceniveauer på det socialfaglige område i Gribskov Kommune

Serviceniveauer på det socialfaglige område i Gribskov Kommune Serviceniveauer på det socialfaglige område i Gribskov Kommune Børneudvalget har i efteråret 2015 vedtaget en række serviceniveauer på det socialfaglige område Hvorfor serviceniveauer? Det konkrete formål

Læs mere